FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999"

Transkript

1 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst på 51 mill kroner ved salg av aksjer i SpareBank 1 Gruppen til FöreningsSparbanken positiv utvikling i inntekter fra valutaområdet Forslag om kontantutbytte på kr 17,00 pr grunnfondsbevis God utlånsvekst, moderat innskuddsvekst god økonomisk utvikling i landsdelen lavt misligholdsnivå og lave spesifiserte tap 43 mill kroner i avsetning til uspesifiserte tap Omfattende investeringer i nye saksbehandlersystemer og informasjonsteknologi fornyet kreditt- og kundepleieprosesser Fellesdatas saksbehandlersystemer er tatt i bruk økte investeringer gir økte ordinære avskrivninger Personalkostnader og personalutvikling økte lønnskostnader som følge av høy lønnsvekst 11 mill kroner i avsetning til omstillingstiltak 8 mill kroner i avsetning til bonus ansatte bemanningen i morbanken er redusert med 130 årsverk - gir lavere kostnadsvekst i årene fremover Alliansen styrker distribusjon og produktutvikling Kjøp av 51 % av First Securities Kjøp av Vår Bank og Forsikring EiendomsMegler 1 blir landsdekkende Utvikling av ny Nettbank-løsning - kjerneteamet lagt til Tromsø Meget godt resultat i 1999 Den gode resultatutviklingen i Sparebank 1 Nord-Norge fortsatte også i Resultat etter tap, men før skatt er 400 mill kroner, en økning på 161 mill kroner sammenlignet med Etter skatt er resultatet 294 mill kroner. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 16,72 %, noe som er betydelig over de mål som hovedstyret har uttrykt. Skattekostnaden for 1999 er beregnet til 106 mill kroner. Drift Sparebank 1 Nord-Norge s utvikling i 1999 viser fortsatt stabil drift og god resultatutvikling. Resultatet i 1999 er en bekreftelse på at 1999 var et godt år for landet generelt og Nord-Norge spesielt.

2 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 862 mill kroner. Rentemarginen falt fra 3,27 % av gjennomsnittlig forvaltning i 1998 til 3,12 % i Andre inntekter utgjorde 276 mill kroner i 1999, mens tilsvarende i 1998 var 175 mill kroner. Inntekter fra verdipapirer og valuta var på 83 mill kroner. Av dette utgjorde netto urealiserte gevinster 35 mill kroner. Det er fortsatt bankens mål å øke inntekter fra salg av betalingsløsninger, forsikring og sparing både totalt og som andel av bankens inntekter. Konsernets bokførte verdier av plasseringer i aksjer, grunnfondsbevis og andeler var 411 mill kroner ved utgangen av Den ikke inntektsførte merverdien i porteføljen øvrige omløpsaksjer var ved utgangen av året 159 mill kroner. I tillegg har Sparebank 1 Nord-Norge et konvertibelt lån i Nordlandsbanken ASA. Den urealiserte merverdien for dette lånet var ved årsskiftet 82 mill kroner. Konsernets samlede driftskostnader utgjorde 696 mill kroner i Dette er en økning på 23 mill kroner eller 3,4 % fra Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital ble driftskostnadene redusert fra 2,65% i 1998 til 2,52% i Kostnadsøkningen i 1999 skyldes bl.a.: * økte lønnskostnader som følge av de generelle lønnstillegg * 11 mill kroner i avsetning til omstillingstiltak * økte ordinære avskrivninger som følge av store investeringer i informasjonsteknolgi og nye saksbehandlersystemer Hovedstyret vedtok i februar 1999 å gjennomføre en nedbemanning i morbanken på i alt 180 årsverk i løpet av en 3-års periode. Måltallet for 1999 var 100 årsverk. Ved bruk av en virkemiddelpakke og ved naturlig avgang ble resultatet en nedbemanning på 130 årsverk. Gjennom SpareBank 1 Gruppen AS er banken med i betydelige investeringer i ny nettbankløsning. Investeringene gir i innledningsfasen økte kostnader, men har et betydelig inntjeningspotensiale. Regjeringen har nå gitt forskrifter om praktisering av geografisk differensiert arbeidsgiveravgift. Slik vi forstår forskriften vil disse ikke få noen effekt for banken. Tap og mislighold Netto misligholdte lån og tapsutsatte engasjementer er på 268 mill kroner ved utgangen av året. Dette utgjør 1,08% av brutto utlån. Tilsvarende tall for 1998 var 246 mill kroner og 1,08%. Konsernet hadde i 1999 netto spesifiserte tap på engasjementer på 50 mill kroner, som er 0,20% av brutto utlån. Dette er samme nivå som i Spesifiserte tap i 1999 fordeler seg med 64 mill kroner i næringslivsmarkedet og en netto inngang på tap i personmarkedet med 14 mill kroner. Styret har funnet det riktig å øke de uspesifiserte tapsavsetningene med 43 mill kroner slik at samlede avsetninger til uspesifiserte tap ved utgangen av 1999 er 189 mill kroner. Dette utgjør 0,75% av brutto utlån. Samlede netto tap for 1999 er etter dette 93 mill kroner, noe som utgjør 0,37% av brutto utlån. Tilsvarende tall for 1998 var henholdsvis 96 mill kroner og 0,42%. Utbytte Hovedstyret foreslår med bakgrunn i bankens gode resultat og bankens utbyttepolitikk, å utbetale kr 17,00 i utbytte pr grunnfondsbevis. I tillegg foreslår hovedstyret avsatt 47 mill kroner til utjevningsfondet, som etter dette utgjør 258 mill kroner. Kontantutbytte inkludert avsetning til utjevningsfondet utgjør 53,64% av årsoverskuddet i morbanken. Endelig utbyttefastsettelse skjer i forstanderskapsmøte 23. mars Grunnfondsbevisene noteres derfor ex-utbytte 24. mars Balanseutviklingen Konsernets forvaltningskapital økte med mil kroner til mill kroner ved utgangen av Dette er en økning på 9,5% i forhold til 1998.

3 Brutto utlån økte fra mill kroner i 1998 til mill kroner ved utgangen av 1999, en vekst på mill kroner eller 9,8 %. Veksten er i samsvar med styrets mål om en balansert vekst, hvor inntjening og soliditet er sterkere vektlagt. Banken har i den ordinære utlånsvirksomheten lagt vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå. Utlånene fordeler seg med mill kroner til personmarkedet, en vekst på 9,9 % i forhold til 1998, mens utlån til næringslivsmarkedet er på mill kroner, en vekst på 11,9 % fra året før. Utlån til kommuner og fylkeskommuner utgjør mill kroner, en reduksjon på 5,9 % fra året før. Innskudd fra kunder økte i 1999 med 255 mill kroner. Dette gir en økning på 1,8 %. Økningen fra personmarkedet var på 726 mill kroner eller 9,7 %. Denne økningen sammen med økt sparing i fond, aksjer og forsikring gir en indikasjon på god utvikling i kundenes privatøkonomi. Innskuddene fra bedrifter ble i 1999 redusert med 119 mill kroner. Denne reduksjonen må sees i sammenheng med relativt høy investeringsaktivitet i 1999 hvor ledig kapital delvis er anvendt som egenkapital i investeringene. Fra kommuner og fylkeskommuner ble innskuddene redusert med 352 mill kroner. Årsaken til dette er generell svak offentlig økonomi. I tillegg var det for de aller fleste kommuner en markert svikt i skatteinngangen på slutten av året, noe som har presset kommunenes likviditet. Brutto utlån og innskudd fra kunder gir en samlet egenfinansiering pr på 58,19 %, mens samme dekning ved utgangen av 1998 var 62,77 %. Den sterkere veksten i utlån enn i bankinnskudd er kompensert ved opptak av sertifikat- og obligasjonslån. Datterselskaper Bankens datterselskaper; AS Bedriftsfinans, Eiendomsdrift AS, AS Fiskerikreditt, Mynten AS og EiendomsMegler 1 Nord -Norge AS har et samlet netto resultat før skatt på 10,9 mill kroner. Tilsvarende tall for 1998 var 6,5 mill kroner. Egenkapital Den risikovektede balansen økte i løpet av 1999 med mill kroner, eller 9,1 %, til mill kroner. Ved utgangen av 1999 er kjernekapitalen økt med 151 mill kroner etter fradrag av poster som ikke skal inngå ved beregning av kjernekapitalen. Kjernekapitalen utgjør etter dette mill kroner, som gir en kjernekapitaldekning på 8,56 %. Tilsvarende ved utgangen av 1998 var 8,55 %. Samlet ansvarlig kapital ved utgangen av 1999 er mil kroner, etter fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner. Dette gir en kapitaldekning på 10,65 % mot tilsvarende i 1998 som var 11,58 %. Reduksjonen i kapitaldekningen skyldes endring i behandling av eierinteresser i SpareBank 1 Gruppen AS etter reduksjon av eierandelen i samme selskap. Tidligere ble SpareBank 1 Gruppen AS fullt konsolidert, mens banken nå har redusert tilleggskapitalen som følge av krav om kapitaldekningsreserver. Denne reduksjonen utgjør 216 mill kroner, eller 1,02 %. Bankens grunnfondsbevis SpareBank 1 Nord-Norges grunnfondsbeviskapital er på 649,2 mill. kroner fordelt på grunnfondsbevis. Banken foretok våren 1999 en rettet emisjon mot bankens ansatte. I alt tegnet 360 ansatte tilsammen grunnfondsbevis. Det vil også bli gjennomført salg av grunnforndsbevis mot bankens ansatte våren Antallet grunnfondsbeviseiere økte i 1999 fra til 2 681, mens antallet nordnorske eiere har økt fra 761 til Ved årsskiftet var 21,5 % av bankens grunnfondsbevis eid av nordnorske eiere. SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen AS er morselskap i et finanskonsern. SpareBank 1 Gruppen AS koordinerer felles strategiske prosjekter, forvalter merkevaren SpareBank 1, har ansvar for strategisk IT-utvikling, betalingsformidling og nettbank - på vegne av de norske eierbankene.

4 FöreningsSparbanken ble med virkning fra 24. februar 1999 eier i SpareBank 1 Gruppen AS gjennom en rettet emisjon på NOK 720 millioner. FöreningsSparbanken fikk en eierandel på 24 % i SpareBank 1 Gruppen AS. De øvrige eierne beholdt 15,2 % hver. Dette utløste en gevinst på 51 mill kroner for hver av de norske eierbankene. SpareBank 1 Gruppen har utøvet opsjon på kjøp av de resterende 49 % av aksjene i Odin Forvaltning, og eier fra 3. januar 2000 samtlige aksjer i selskapet. SpareBank 1 Gruppen eier også 51 % i First Securities ASA. Styrene i SpareBank 1 Gruppen AS og VÅR Gruppen ASA godkjente i slutten av november 1999 en avtale om samarbeid og integrasjon mellom de to grupperingene. Den 22. desember 1999 ble det inngått avtale om at SpareBank 1 Gruppen AS overtar aksjene i VÅR Gruppen ASA for mill kroner. I forbindelse med kjøpet vil det bli etablert en langsiktig og omfattende strategisk og forretningsmessig allianse mellom SpareBank 1 Gruppen AS - og LO og fagforbundene, samt NKL. Dersom myndighetene gir tillatelse til ervervet på tilfredsstillende vilkår, vil SpareBank 1 Gruppen AS være eid av SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Vest, SpareBank1 Rogaland og Samarbeidende Sparebanker AS med 13 % hver, mens LO eier 10 % og FöreningsSparbanken eier 25 % (etter utøvelse av opsjon på å øke eierandelen med 1 %). Framtidsutsikter Sett i forhold til markedsutsiktene for 1999 ble året på de fleste områder bedre enn forventet. De svake vekstimpulsene for norsk økonomi har ikke gitt de forventede resultater i form av lavere etterspørsel og høyere arbeidsledighet. For 2000 er utsiktene gjennomgående positiv for de fleste næringene. Spesielt er det gode vilkår for vekstnæringene innenfor IKT og ikke minst oppdrett av fisk (også nye arter). Usikkerhetene for 2000 er særlig konsentrert rundt effekten av lavere fiskekvoter for hvitfisksortene. De lavere kvotene vil trolig føre til svekket inntjening og etterhvert en del strukturelle endringer. Markedsmessig har bankens etableringer i Narvik, Mo i Rana og Brønnøysund åpnet nye markedsområder med en annen næringsstruktur enn kyst Nord-Norge. Dette muliggjør en ytterligere porteføljediversifisering. Banken tar sikte på å åpne kontor i Mosjøen i løpet av Under forutsetning av at myndighetene gir konsesjon til SpareBank 1 Gruppen AS til kjøp av Vår Bank og Forsikring ASA gir dette SpareBank 1 Nord-Norge betydelige markedsmuligheter. Både på produktsiden og på kundesiden (gjennom fagorganiserte) åpnes et betydelig potensiale for både nysalg og mersalg. Hovedstyret vil vektlegge at disse mulighetene utnyttes og at banken øker salget av tilleggsprodukter i betydelig omfang i De betydelige investeringene som ble gjennomført i nye teknologiske hjelpemidler i 1998 og 1999 muliggjør en fortsatt effektivisering og kunderetting av arbeidsprosessene i banken. Kunden vil merke dette gjennom tidsriktige løsninger der tilgjengeligheten er økende samtidig med at kontakten med banken er profesjonell og kundevennlig. For mer detaljerte opplysninger vises det til vedlagte tallmateriale. Tromsø, 9. februar 2000 Sparebanken Nord-Norge

5 RESULTATREGNSKAP (BELØP I MILL. KRONER) (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst/ tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Sum netto inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap og skatter Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Resultat for regnskapsåret Minoritetsinteresser Årsoverskudd Disponering av overskudd: Utbytte på grunnfondsbevis 10 Avgitt konsernbidrag 6 Overført til fond for vurderingsforskjeller Overført til Sparebankens Fond Overført til gavefond og /eller gaver Overført til utjevningsfond Overført til annen egenkapital Sum disponeringer

6 BALANSE MORBANKEN KONSERN EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke motatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostander og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Minoritetsinteresser Sum gjeld Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Gavefond Utjevningsfond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantier Sum betingede forpliktelser

7 MISLIGHOLDTE LÅN, TAPSUTSATTE ENGASJEMENT OG NULLFORRENTEDE LÅN MORBANKEN KONSERN Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Totalt misligholdte lån og garantier Spesifiserte tapsavsetninger = Netto misligholdte lån og garantier BOKFØRTE TAP MORBANKEN KONSERN Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt spesifiserte avsetning for periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert avsetning for Periodens inngang på tidligere perioderes konstaterte tap = Periodens tapskostnader KAPITALDEKNINGEN MORBANKEN 1999 KONSERN Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens Fond Utjevningsfond Sum balanseført egenkapital Poster som ikke inngår i kjernekapitalen: overfinansiering pensjonskasse immaterielle eiendeler fond for vurderingsforskjeller Sum kjernekapital TILLEGGSKAPITAL UTOVER KJERNEKAPITALEN: Ansvarlig lånekapital reduksjoner de siste 5 år Reduksjoner av ansvarlig lånekapital som ikke kan medregnes 20 Imaterielle eiendeler ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner kapitaldekningsreserve Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet volum: ,70% 10,61% Kapitaldekning 10,65% 11,58% 8,46% 8,48% - herav kjernekapital 8,56% 8,55% 3,24% 2,13% - herav tilleggskapital 2,09% 3,03%

8 RESULTATANALYSE - konsern Renteinntekter og lignende inntekter ,07% 7,37% 6,34% Rentekostnader og lignende kostnader ,95% 4,10% 3,07% Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,12% 3,27% 3,27% Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning ,05% 0,11% 0,05% Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,71% 0,71% 0,73% Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester ,18% 0,20% 0,22% Netto gevinst/ tap på valuta og verdipapirer ,30% -0,06% 0,07% Andre driftsinntekter ,11% 0,13% 0,09% Sum driftsinntekter ,99% 0,69% 0,72% Sum netto inntekter ,11% 3,96% 3,99% Lønn og generelle administrasjonskostnader ,91% 2,00% 1,94% Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ,24% 0,24% 0,21% Andre driftskostnader ,37% 0,41% 0,39% Sum driftskostnader ,52% 2,65% 2,54% Resultat før tap og nedskrivninger ,59% 1,31% 1,45% Tap på utlån, garantier m.v ,34% 0,38% 0,35% Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler ,18% 0,00% 0,00% Resultat før skattekostnader ,43% 0,93% 1,10% Skatt på ordinært resultat ,38% 0,31% 0,28% Resultat av ordinær drift etter skatt ,05% 0,62% 0,82%

9 NØKKELTALL MORBANKEN Grunnfondsbevis Overskudd pr grunnfondsbevis i kroner 23,25 13,21 16,50 Egenkapital pr grunnfondsbevis i kroner 139,70 132,54 132,23 Kurs grunnfondsbevis 174,00 149,00 192,50 Grunnfondsbeviskapital , , ,60 KONSERN Rentabilitet/lønnsomhet Kostnader i % av netto inntekter 1 61,16% 66,77% 63,72% Kostnader i % av netto inntekter 2 65,97% 65,79% 64,88% (ekskl. netto kursgevinst) Egenkapitalrentabilitet før skatt 3 22,75% 14,60% 17,04% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 16,72% 9,84% 12,62% Utlånsportefølje og tapsavsetninger Tap på utlån i % av brutto utlån 4 0,37% 0,42% 0,38% Tapsavsetninger i % av brutto utlån 5 1,29% 1,19% 1,15% Spesifiserte tapsavsetninger i % av brutto utlån 0,53% 0,55% 0,69% Uspesifiserte tapsavsetninger i % av brutto utlån 0,76% 0,64% 0,46% Brutto mislighold i % av brutto utlån 6 1,61% 1,63% 1,85% Netto mislighold i % av brutto utlån 7 1,08% 1,08% 1,16% Soliditet Kapitaldekning 8 10,65% 11,58% 12,07% Kjernekapitaldekning 8,56% 8,55% 8,61% Risikovektet beregningsgrunnlag Balanseutvikling Forvaltningskapital Vekst forvaltningskapital siste 12 mnd. 9,53% 6,72% 8,70% Gjennomsnittlig forvaltningskapital Sertifikater, obligasjoner og rentebærende verdipapirer Brutto utlån til kunder Vekst brutto utlån til kunder siste 12 mnd. 9,80% 4,37% 7,17% Tapsavsetninger Innskudd fra kunder Vekst innskudd fra kunder siste 12 mnd. 1,79% 3,87% 0,56% DEFINISJONER 1 Sum kostnader i prosent av sum netto inntekter 2 Sum kostnader i prosent av sum netto inntekter med fratrekk av netto gevinst/tap på verdipapirer og valuta 3 Resultat før ekstraordinære poster i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. 4 Tap i prosent av brutto utlån. 5 Tapsavsetninger (sum spesifiserte og uspesifiserte) i prosent av brutto utlån. 6 Brutto mislighold kunder i prosent av brutto utlån til kunder. 7 Netto mislighold til kunder med fratrekk av spesifiserte og uspesifiserte avsetninger i prosent av brutto utlån. 8 Netto ansvarlig kapital i % av totalt risikovektet beløp 9 Beregnet som snitt av forvaltningskapital for hvert kvartal i de enkelte årene, samt IB.

10 Grunnfondsbevis 190 Kursutvikling grunnfondsbevis Omsetning grunnfondsbevis kroner jan-98 feb-98 mar-98 apr-98 mai-98 jun-98 jul-98 aug-98 sep-98 okt-98 nov-98 des-98 jan-99 feb-99 mar-99 apr-99 mai-99 jun-99 jul-99 aug-99 sept-99 okt-99 nov-99 des-99 Antall tusen jul-98 aug-98 sep-98 okt-98 nov-98 des-98 jan-99 feb-99 mar-99 apr-99 mai-99 jun-99 jul-99 aug-99 sept-99 okt-99 nov-99 des-99 Utbyttepolitikk Sparebanken Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til og disponere fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter. 20 største grunnfondsbeviseiere pr største nord-norske grunnfondsbeviseiere pr EIERE EIERE Antall 1) Andel 2) Antall 1) Andel 2) Swedbank Markets (klientkonto) ,43% Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø ,35% Folketrygdfondet ,47% Eriksen Eiendom AS, Bardufoss ,68% SpareBank 1 Rogaland ,51% Nordlandsbanken AS, Bodø ,51% Swedbank Markets ,31% Troms Kraft AS, Tromsø ,49% Frank Mohn AS ,16% OVDS ASA, Narvik ,46% Den Norske Bank ASA / Postbanken ,83% Ludwig Mack AS, Tromsø ,44% SpareBank 1 Midt-Norge ,70% Norges Råfisklag, Tromsø ,44% Brown Brothers Harriman & Co S/A ,54% Per Strand AS, Harstad ,39% Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,43% Tromsø Kullkran AS, Tromsø ,38% Wenaasgruppen AS ,36% Bjarte Rasch-Tellefsen, Harstad ,36% Troms Fylkes Dampskibsselskap AS ,35% Asbjørn Hansen, Tromsø ,33% Tine Pensjonskasse ,23% Berg Holding AS, Moen ,32% Wenaas Holding AS ,89% Halfdan Jakobsen, Tromsø ,31% Nordås Invest AS ,86% Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø ,23% Oslo Kommunale Pensjonskasse ,82% Lofoten Trålrederi AS, Stamsund ,23% Ringerikes Sparebank ,80% Stein H. Enoksen, Gryllefjord ,20% Institusjonen Fritt ,77% Odd B. Johannessen, Tromsø ,20% Norgeskreditt AS ,71% Asbjørn Pedersen, Harstad ,18% Eriksen Eiendom AS ,68% Hemming Andersen, Tromsø ,18% Olsen & Co's Pensjonskasse ,65% Hagbart Kræmer AS, Tromsø ,16% SUM ,50% SUM ,84% 1) Antall grunnfondsbevis 2) Andel av total grunnfondsbeviskapital

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Dette er Sparebanken Rogaland

Dette er Sparebanken Rogaland Dette er Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland er regionens ledende bank med 57 kontorer i 26 kommuner fra Ølen i Hordaland til Flekkefjord i Vest-Agder. Banken består av 39 tidligere lokale sparebanker

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer