FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999"

Transkript

1 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst på 51 mill kroner ved salg av aksjer i SpareBank 1 Gruppen til FöreningsSparbanken positiv utvikling i inntekter fra valutaområdet Forslag om kontantutbytte på kr 17,00 pr grunnfondsbevis God utlånsvekst, moderat innskuddsvekst god økonomisk utvikling i landsdelen lavt misligholdsnivå og lave spesifiserte tap 43 mill kroner i avsetning til uspesifiserte tap Omfattende investeringer i nye saksbehandlersystemer og informasjonsteknologi fornyet kreditt- og kundepleieprosesser Fellesdatas saksbehandlersystemer er tatt i bruk økte investeringer gir økte ordinære avskrivninger Personalkostnader og personalutvikling økte lønnskostnader som følge av høy lønnsvekst 11 mill kroner i avsetning til omstillingstiltak 8 mill kroner i avsetning til bonus ansatte bemanningen i morbanken er redusert med 130 årsverk - gir lavere kostnadsvekst i årene fremover Alliansen styrker distribusjon og produktutvikling Kjøp av 51 % av First Securities Kjøp av Vår Bank og Forsikring EiendomsMegler 1 blir landsdekkende Utvikling av ny Nettbank-løsning - kjerneteamet lagt til Tromsø Meget godt resultat i 1999 Den gode resultatutviklingen i Sparebank 1 Nord-Norge fortsatte også i Resultat etter tap, men før skatt er 400 mill kroner, en økning på 161 mill kroner sammenlignet med Etter skatt er resultatet 294 mill kroner. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 16,72 %, noe som er betydelig over de mål som hovedstyret har uttrykt. Skattekostnaden for 1999 er beregnet til 106 mill kroner. Drift Sparebank 1 Nord-Norge s utvikling i 1999 viser fortsatt stabil drift og god resultatutvikling. Resultatet i 1999 er en bekreftelse på at 1999 var et godt år for landet generelt og Nord-Norge spesielt.

2 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 862 mill kroner. Rentemarginen falt fra 3,27 % av gjennomsnittlig forvaltning i 1998 til 3,12 % i Andre inntekter utgjorde 276 mill kroner i 1999, mens tilsvarende i 1998 var 175 mill kroner. Inntekter fra verdipapirer og valuta var på 83 mill kroner. Av dette utgjorde netto urealiserte gevinster 35 mill kroner. Det er fortsatt bankens mål å øke inntekter fra salg av betalingsløsninger, forsikring og sparing både totalt og som andel av bankens inntekter. Konsernets bokførte verdier av plasseringer i aksjer, grunnfondsbevis og andeler var 411 mill kroner ved utgangen av Den ikke inntektsførte merverdien i porteføljen øvrige omløpsaksjer var ved utgangen av året 159 mill kroner. I tillegg har Sparebank 1 Nord-Norge et konvertibelt lån i Nordlandsbanken ASA. Den urealiserte merverdien for dette lånet var ved årsskiftet 82 mill kroner. Konsernets samlede driftskostnader utgjorde 696 mill kroner i Dette er en økning på 23 mill kroner eller 3,4 % fra Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital ble driftskostnadene redusert fra 2,65% i 1998 til 2,52% i Kostnadsøkningen i 1999 skyldes bl.a.: * økte lønnskostnader som følge av de generelle lønnstillegg * 11 mill kroner i avsetning til omstillingstiltak * økte ordinære avskrivninger som følge av store investeringer i informasjonsteknolgi og nye saksbehandlersystemer Hovedstyret vedtok i februar 1999 å gjennomføre en nedbemanning i morbanken på i alt 180 årsverk i løpet av en 3-års periode. Måltallet for 1999 var 100 årsverk. Ved bruk av en virkemiddelpakke og ved naturlig avgang ble resultatet en nedbemanning på 130 årsverk. Gjennom SpareBank 1 Gruppen AS er banken med i betydelige investeringer i ny nettbankløsning. Investeringene gir i innledningsfasen økte kostnader, men har et betydelig inntjeningspotensiale. Regjeringen har nå gitt forskrifter om praktisering av geografisk differensiert arbeidsgiveravgift. Slik vi forstår forskriften vil disse ikke få noen effekt for banken. Tap og mislighold Netto misligholdte lån og tapsutsatte engasjementer er på 268 mill kroner ved utgangen av året. Dette utgjør 1,08% av brutto utlån. Tilsvarende tall for 1998 var 246 mill kroner og 1,08%. Konsernet hadde i 1999 netto spesifiserte tap på engasjementer på 50 mill kroner, som er 0,20% av brutto utlån. Dette er samme nivå som i Spesifiserte tap i 1999 fordeler seg med 64 mill kroner i næringslivsmarkedet og en netto inngang på tap i personmarkedet med 14 mill kroner. Styret har funnet det riktig å øke de uspesifiserte tapsavsetningene med 43 mill kroner slik at samlede avsetninger til uspesifiserte tap ved utgangen av 1999 er 189 mill kroner. Dette utgjør 0,75% av brutto utlån. Samlede netto tap for 1999 er etter dette 93 mill kroner, noe som utgjør 0,37% av brutto utlån. Tilsvarende tall for 1998 var henholdsvis 96 mill kroner og 0,42%. Utbytte Hovedstyret foreslår med bakgrunn i bankens gode resultat og bankens utbyttepolitikk, å utbetale kr 17,00 i utbytte pr grunnfondsbevis. I tillegg foreslår hovedstyret avsatt 47 mill kroner til utjevningsfondet, som etter dette utgjør 258 mill kroner. Kontantutbytte inkludert avsetning til utjevningsfondet utgjør 53,64% av årsoverskuddet i morbanken. Endelig utbyttefastsettelse skjer i forstanderskapsmøte 23. mars Grunnfondsbevisene noteres derfor ex-utbytte 24. mars Balanseutviklingen Konsernets forvaltningskapital økte med mil kroner til mill kroner ved utgangen av Dette er en økning på 9,5% i forhold til 1998.

3 Brutto utlån økte fra mill kroner i 1998 til mill kroner ved utgangen av 1999, en vekst på mill kroner eller 9,8 %. Veksten er i samsvar med styrets mål om en balansert vekst, hvor inntjening og soliditet er sterkere vektlagt. Banken har i den ordinære utlånsvirksomheten lagt vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå. Utlånene fordeler seg med mill kroner til personmarkedet, en vekst på 9,9 % i forhold til 1998, mens utlån til næringslivsmarkedet er på mill kroner, en vekst på 11,9 % fra året før. Utlån til kommuner og fylkeskommuner utgjør mill kroner, en reduksjon på 5,9 % fra året før. Innskudd fra kunder økte i 1999 med 255 mill kroner. Dette gir en økning på 1,8 %. Økningen fra personmarkedet var på 726 mill kroner eller 9,7 %. Denne økningen sammen med økt sparing i fond, aksjer og forsikring gir en indikasjon på god utvikling i kundenes privatøkonomi. Innskuddene fra bedrifter ble i 1999 redusert med 119 mill kroner. Denne reduksjonen må sees i sammenheng med relativt høy investeringsaktivitet i 1999 hvor ledig kapital delvis er anvendt som egenkapital i investeringene. Fra kommuner og fylkeskommuner ble innskuddene redusert med 352 mill kroner. Årsaken til dette er generell svak offentlig økonomi. I tillegg var det for de aller fleste kommuner en markert svikt i skatteinngangen på slutten av året, noe som har presset kommunenes likviditet. Brutto utlån og innskudd fra kunder gir en samlet egenfinansiering pr på 58,19 %, mens samme dekning ved utgangen av 1998 var 62,77 %. Den sterkere veksten i utlån enn i bankinnskudd er kompensert ved opptak av sertifikat- og obligasjonslån. Datterselskaper Bankens datterselskaper; AS Bedriftsfinans, Eiendomsdrift AS, AS Fiskerikreditt, Mynten AS og EiendomsMegler 1 Nord -Norge AS har et samlet netto resultat før skatt på 10,9 mill kroner. Tilsvarende tall for 1998 var 6,5 mill kroner. Egenkapital Den risikovektede balansen økte i løpet av 1999 med mill kroner, eller 9,1 %, til mill kroner. Ved utgangen av 1999 er kjernekapitalen økt med 151 mill kroner etter fradrag av poster som ikke skal inngå ved beregning av kjernekapitalen. Kjernekapitalen utgjør etter dette mill kroner, som gir en kjernekapitaldekning på 8,56 %. Tilsvarende ved utgangen av 1998 var 8,55 %. Samlet ansvarlig kapital ved utgangen av 1999 er mil kroner, etter fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner. Dette gir en kapitaldekning på 10,65 % mot tilsvarende i 1998 som var 11,58 %. Reduksjonen i kapitaldekningen skyldes endring i behandling av eierinteresser i SpareBank 1 Gruppen AS etter reduksjon av eierandelen i samme selskap. Tidligere ble SpareBank 1 Gruppen AS fullt konsolidert, mens banken nå har redusert tilleggskapitalen som følge av krav om kapitaldekningsreserver. Denne reduksjonen utgjør 216 mill kroner, eller 1,02 %. Bankens grunnfondsbevis SpareBank 1 Nord-Norges grunnfondsbeviskapital er på 649,2 mill. kroner fordelt på grunnfondsbevis. Banken foretok våren 1999 en rettet emisjon mot bankens ansatte. I alt tegnet 360 ansatte tilsammen grunnfondsbevis. Det vil også bli gjennomført salg av grunnforndsbevis mot bankens ansatte våren Antallet grunnfondsbeviseiere økte i 1999 fra til 2 681, mens antallet nordnorske eiere har økt fra 761 til Ved årsskiftet var 21,5 % av bankens grunnfondsbevis eid av nordnorske eiere. SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen AS er morselskap i et finanskonsern. SpareBank 1 Gruppen AS koordinerer felles strategiske prosjekter, forvalter merkevaren SpareBank 1, har ansvar for strategisk IT-utvikling, betalingsformidling og nettbank - på vegne av de norske eierbankene.

4 FöreningsSparbanken ble med virkning fra 24. februar 1999 eier i SpareBank 1 Gruppen AS gjennom en rettet emisjon på NOK 720 millioner. FöreningsSparbanken fikk en eierandel på 24 % i SpareBank 1 Gruppen AS. De øvrige eierne beholdt 15,2 % hver. Dette utløste en gevinst på 51 mill kroner for hver av de norske eierbankene. SpareBank 1 Gruppen har utøvet opsjon på kjøp av de resterende 49 % av aksjene i Odin Forvaltning, og eier fra 3. januar 2000 samtlige aksjer i selskapet. SpareBank 1 Gruppen eier også 51 % i First Securities ASA. Styrene i SpareBank 1 Gruppen AS og VÅR Gruppen ASA godkjente i slutten av november 1999 en avtale om samarbeid og integrasjon mellom de to grupperingene. Den 22. desember 1999 ble det inngått avtale om at SpareBank 1 Gruppen AS overtar aksjene i VÅR Gruppen ASA for mill kroner. I forbindelse med kjøpet vil det bli etablert en langsiktig og omfattende strategisk og forretningsmessig allianse mellom SpareBank 1 Gruppen AS - og LO og fagforbundene, samt NKL. Dersom myndighetene gir tillatelse til ervervet på tilfredsstillende vilkår, vil SpareBank 1 Gruppen AS være eid av SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Vest, SpareBank1 Rogaland og Samarbeidende Sparebanker AS med 13 % hver, mens LO eier 10 % og FöreningsSparbanken eier 25 % (etter utøvelse av opsjon på å øke eierandelen med 1 %). Framtidsutsikter Sett i forhold til markedsutsiktene for 1999 ble året på de fleste områder bedre enn forventet. De svake vekstimpulsene for norsk økonomi har ikke gitt de forventede resultater i form av lavere etterspørsel og høyere arbeidsledighet. For 2000 er utsiktene gjennomgående positiv for de fleste næringene. Spesielt er det gode vilkår for vekstnæringene innenfor IKT og ikke minst oppdrett av fisk (også nye arter). Usikkerhetene for 2000 er særlig konsentrert rundt effekten av lavere fiskekvoter for hvitfisksortene. De lavere kvotene vil trolig føre til svekket inntjening og etterhvert en del strukturelle endringer. Markedsmessig har bankens etableringer i Narvik, Mo i Rana og Brønnøysund åpnet nye markedsområder med en annen næringsstruktur enn kyst Nord-Norge. Dette muliggjør en ytterligere porteføljediversifisering. Banken tar sikte på å åpne kontor i Mosjøen i løpet av Under forutsetning av at myndighetene gir konsesjon til SpareBank 1 Gruppen AS til kjøp av Vår Bank og Forsikring ASA gir dette SpareBank 1 Nord-Norge betydelige markedsmuligheter. Både på produktsiden og på kundesiden (gjennom fagorganiserte) åpnes et betydelig potensiale for både nysalg og mersalg. Hovedstyret vil vektlegge at disse mulighetene utnyttes og at banken øker salget av tilleggsprodukter i betydelig omfang i De betydelige investeringene som ble gjennomført i nye teknologiske hjelpemidler i 1998 og 1999 muliggjør en fortsatt effektivisering og kunderetting av arbeidsprosessene i banken. Kunden vil merke dette gjennom tidsriktige løsninger der tilgjengeligheten er økende samtidig med at kontakten med banken er profesjonell og kundevennlig. For mer detaljerte opplysninger vises det til vedlagte tallmateriale. Tromsø, 9. februar 2000 Sparebanken Nord-Norge

5 RESULTATREGNSKAP (BELØP I MILL. KRONER) (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst/ tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Sum netto inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap og skatter Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Resultat for regnskapsåret Minoritetsinteresser Årsoverskudd Disponering av overskudd: Utbytte på grunnfondsbevis 10 Avgitt konsernbidrag 6 Overført til fond for vurderingsforskjeller Overført til Sparebankens Fond Overført til gavefond og /eller gaver Overført til utjevningsfond Overført til annen egenkapital Sum disponeringer

6 BALANSE MORBANKEN KONSERN EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke motatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostander og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Minoritetsinteresser Sum gjeld Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Gavefond Utjevningsfond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantier Sum betingede forpliktelser

7 MISLIGHOLDTE LÅN, TAPSUTSATTE ENGASJEMENT OG NULLFORRENTEDE LÅN MORBANKEN KONSERN Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Totalt misligholdte lån og garantier Spesifiserte tapsavsetninger = Netto misligholdte lån og garantier BOKFØRTE TAP MORBANKEN KONSERN Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt spesifiserte avsetning for periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert avsetning for Periodens inngang på tidligere perioderes konstaterte tap = Periodens tapskostnader KAPITALDEKNINGEN MORBANKEN 1999 KONSERN Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens Fond Utjevningsfond Sum balanseført egenkapital Poster som ikke inngår i kjernekapitalen: overfinansiering pensjonskasse immaterielle eiendeler fond for vurderingsforskjeller Sum kjernekapital TILLEGGSKAPITAL UTOVER KJERNEKAPITALEN: Ansvarlig lånekapital reduksjoner de siste 5 år Reduksjoner av ansvarlig lånekapital som ikke kan medregnes 20 Imaterielle eiendeler ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner kapitaldekningsreserve Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet volum: ,70% 10,61% Kapitaldekning 10,65% 11,58% 8,46% 8,48% - herav kjernekapital 8,56% 8,55% 3,24% 2,13% - herav tilleggskapital 2,09% 3,03%

8 RESULTATANALYSE - konsern Renteinntekter og lignende inntekter ,07% 7,37% 6,34% Rentekostnader og lignende kostnader ,95% 4,10% 3,07% Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,12% 3,27% 3,27% Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning ,05% 0,11% 0,05% Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,71% 0,71% 0,73% Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester ,18% 0,20% 0,22% Netto gevinst/ tap på valuta og verdipapirer ,30% -0,06% 0,07% Andre driftsinntekter ,11% 0,13% 0,09% Sum driftsinntekter ,99% 0,69% 0,72% Sum netto inntekter ,11% 3,96% 3,99% Lønn og generelle administrasjonskostnader ,91% 2,00% 1,94% Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ,24% 0,24% 0,21% Andre driftskostnader ,37% 0,41% 0,39% Sum driftskostnader ,52% 2,65% 2,54% Resultat før tap og nedskrivninger ,59% 1,31% 1,45% Tap på utlån, garantier m.v ,34% 0,38% 0,35% Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler ,18% 0,00% 0,00% Resultat før skattekostnader ,43% 0,93% 1,10% Skatt på ordinært resultat ,38% 0,31% 0,28% Resultat av ordinær drift etter skatt ,05% 0,62% 0,82%

9 NØKKELTALL MORBANKEN Grunnfondsbevis Overskudd pr grunnfondsbevis i kroner 23,25 13,21 16,50 Egenkapital pr grunnfondsbevis i kroner 139,70 132,54 132,23 Kurs grunnfondsbevis 174,00 149,00 192,50 Grunnfondsbeviskapital , , ,60 KONSERN Rentabilitet/lønnsomhet Kostnader i % av netto inntekter 1 61,16% 66,77% 63,72% Kostnader i % av netto inntekter 2 65,97% 65,79% 64,88% (ekskl. netto kursgevinst) Egenkapitalrentabilitet før skatt 3 22,75% 14,60% 17,04% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 16,72% 9,84% 12,62% Utlånsportefølje og tapsavsetninger Tap på utlån i % av brutto utlån 4 0,37% 0,42% 0,38% Tapsavsetninger i % av brutto utlån 5 1,29% 1,19% 1,15% Spesifiserte tapsavsetninger i % av brutto utlån 0,53% 0,55% 0,69% Uspesifiserte tapsavsetninger i % av brutto utlån 0,76% 0,64% 0,46% Brutto mislighold i % av brutto utlån 6 1,61% 1,63% 1,85% Netto mislighold i % av brutto utlån 7 1,08% 1,08% 1,16% Soliditet Kapitaldekning 8 10,65% 11,58% 12,07% Kjernekapitaldekning 8,56% 8,55% 8,61% Risikovektet beregningsgrunnlag Balanseutvikling Forvaltningskapital Vekst forvaltningskapital siste 12 mnd. 9,53% 6,72% 8,70% Gjennomsnittlig forvaltningskapital Sertifikater, obligasjoner og rentebærende verdipapirer Brutto utlån til kunder Vekst brutto utlån til kunder siste 12 mnd. 9,80% 4,37% 7,17% Tapsavsetninger Innskudd fra kunder Vekst innskudd fra kunder siste 12 mnd. 1,79% 3,87% 0,56% DEFINISJONER 1 Sum kostnader i prosent av sum netto inntekter 2 Sum kostnader i prosent av sum netto inntekter med fratrekk av netto gevinst/tap på verdipapirer og valuta 3 Resultat før ekstraordinære poster i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. 4 Tap i prosent av brutto utlån. 5 Tapsavsetninger (sum spesifiserte og uspesifiserte) i prosent av brutto utlån. 6 Brutto mislighold kunder i prosent av brutto utlån til kunder. 7 Netto mislighold til kunder med fratrekk av spesifiserte og uspesifiserte avsetninger i prosent av brutto utlån. 8 Netto ansvarlig kapital i % av totalt risikovektet beløp 9 Beregnet som snitt av forvaltningskapital for hvert kvartal i de enkelte årene, samt IB.

10 Grunnfondsbevis 190 Kursutvikling grunnfondsbevis Omsetning grunnfondsbevis kroner jan-98 feb-98 mar-98 apr-98 mai-98 jun-98 jul-98 aug-98 sep-98 okt-98 nov-98 des-98 jan-99 feb-99 mar-99 apr-99 mai-99 jun-99 jul-99 aug-99 sept-99 okt-99 nov-99 des-99 Antall tusen jul-98 aug-98 sep-98 okt-98 nov-98 des-98 jan-99 feb-99 mar-99 apr-99 mai-99 jun-99 jul-99 aug-99 sept-99 okt-99 nov-99 des-99 Utbyttepolitikk Sparebanken Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til og disponere fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter. 20 største grunnfondsbeviseiere pr største nord-norske grunnfondsbeviseiere pr EIERE EIERE Antall 1) Andel 2) Antall 1) Andel 2) Swedbank Markets (klientkonto) ,43% Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø ,35% Folketrygdfondet ,47% Eriksen Eiendom AS, Bardufoss ,68% SpareBank 1 Rogaland ,51% Nordlandsbanken AS, Bodø ,51% Swedbank Markets ,31% Troms Kraft AS, Tromsø ,49% Frank Mohn AS ,16% OVDS ASA, Narvik ,46% Den Norske Bank ASA / Postbanken ,83% Ludwig Mack AS, Tromsø ,44% SpareBank 1 Midt-Norge ,70% Norges Råfisklag, Tromsø ,44% Brown Brothers Harriman & Co S/A ,54% Per Strand AS, Harstad ,39% Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,43% Tromsø Kullkran AS, Tromsø ,38% Wenaasgruppen AS ,36% Bjarte Rasch-Tellefsen, Harstad ,36% Troms Fylkes Dampskibsselskap AS ,35% Asbjørn Hansen, Tromsø ,33% Tine Pensjonskasse ,23% Berg Holding AS, Moen ,32% Wenaas Holding AS ,89% Halfdan Jakobsen, Tromsø ,31% Nordås Invest AS ,86% Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø ,23% Oslo Kommunale Pensjonskasse ,82% Lofoten Trålrederi AS, Stamsund ,23% Ringerikes Sparebank ,80% Stein H. Enoksen, Gryllefjord ,20% Institusjonen Fritt ,77% Odd B. Johannessen, Tromsø ,20% Norgeskreditt AS ,71% Asbjørn Pedersen, Harstad ,18% Eriksen Eiendom AS ,68% Hemming Andersen, Tromsø ,18% Olsen & Co's Pensjonskasse ,65% Hagbart Kræmer AS, Tromsø ,16% SUM ,50% SUM ,84% 1) Antall grunnfondsbevis 2) Andel av total grunnfondsbeviskapital

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999 SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap for 1. kvartal i år. Konsernet hadde et ordinært driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE

SPAREBANKEN NORD-NORGE SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 2001 - ET SpareBank 1 Nord-Norge styrker sin posisjon i sparemarkedet Økning av innskudd og fondsplasseringer på 3,5 mrd kroner siste 12 måneder * Resultat før skatt på

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. kvartal 2002 Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 127 mill kr, en bedring på 38 mill kr ift. samme tid i fjor Rentenetto på 213 mill kr, 19 mill kr bedre enn tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer