EID KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EID KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT"

Transkript

1 EID KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/15-035/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunn Taklo Sørgulen H Ove Kjøllesdal H Rolf Lefdal Sp Alf Reidar Myrstad Sp Merete Wedvik Frp Turid Vassliås Borgund Frp Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Ann-Magritt Hopland Eikås 031/15 Møteleiar: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Ordførar Alfred Bjørlo Rådman Åslaug Krogsæter Randi Humborstad - dagleg leiar i Nordfjord Vekst, Ordførar i Selje Ottar Nygård, Anne Kristin Villar Sundal - leiar i Eid ungdomsråd orienterte i sak 022/15 Magnar Aase stilte ønska status om varsla høyring om søndagsopne butikkar. Ordførar svarte på spørsmålet. Underskrifter: Tore Hjelle Alfred Bjørlo Sonja Edvardsen

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 019/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 020/15 Godkjenning av møteprotokoll 021/15 Referatsaker 022/15 Orienteringssaker frå ordførar til kommunestyret /15 Orienteringssaker frå rådmann til kommunestyret /15 Reglement for folkevalde - endring av møtereglementet 5 om teieplikt 025/15 Reglement for kontrollutvalet og reglement for høyring 026/15 Val ny varamedlem til vassregionutval og vassområdeutval 027/15 Søknad om kommunal garanti til Prestevikja Naustlag 028/15 Rutinar for sakshandsaming av felles samarbeidsavtalar, ordningar og prosjekt innan helseområdet og tilhøyrande finansiering 029/15 Samlesak. Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar mellom Helse Førde og kommunane. 030/15 Eid Eldretun - Varme og ventilasjonsanlegg 031/15 Partnerskapsavtale mellom Stiftinga Frivilligsentralen og Eid kommune 032/15 Eid inviterer 033/15 Mottak av flyktningar oppfølging av verbalframlegg A 034/15 Avtale med reisemål Stryn & Nordfjord AS /15 Fråsegn om flytting av Fiskeridirektoratet sitt regionkontor fra Måløy til Bergen

3 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Kommunestyret /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/553 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Innkalling og sakliste vert godkjent KOMMUNESTYRET KS-019/15 VEDTAK: Innkalling og sakliste vert godkjent med følgjande endringar: Sak 030/15 vert trekt. Referatsak 8 vert handsama som eiga sak, sak 035/15.

4 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Kommunestyret /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/554 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Møteprotokollen frå møte vert godkjent KOMMUNESTYRET KS-020/15 VEDTAK: Møteprotokollen frå møte vert godkjent.

5 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Kommunestyret /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson REFERATSAKER Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/552 Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 15/2058 I Skatteetaten Kontrollrapport 2014 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen 2 15/2438 U Kommunestyret i Eid Årsrapport 2014 frå Skatteoppkrevjaren i Eid, inkl årsrekneskap skatt 3 15/2487 I NOMIL Hovudutskrift frå styremøtet i NoMil 4 15/2851 I Nordfjord Jordskifterett Årsmelding Nordfjord Jordskifterett 5 15/2878 I Kontrollutvalet v/ Revisor sin ubundenskap Sekom 6 15/2845 I Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune - Omstillingsarbeidet Årsmelding /2879 I Kontrollutvalet v/ Sekom 8 15/2950 I Nordfjord Vekst Høringsuttalelse vedrørende forslag om å flytte Fiskeridirektoratet sitt regionkontor fra Måløy til Bergen 9 15/2899 U Kommunestyret Oppfølging av vedtak i kommunestyret /3716 I Statsministerens kontor Statsråd Vidar Helgesen besøker Eid torsdag 16. april

6 RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre KOMMUNESTYRET KS-021/15 VEDTAK: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

7 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Kommunestyret /15 ABJ Avgjerd av: Saksbehandler: Alfred Bjørlo Arkiv: 080 Objekt: Arkivsaknr 15/31 Orienteringssaker frå ordførar til kommunestyret Ny dagleg leiar Nordfjord Vekst 2. Stad Skipstunnel 3. Kommunereforma 4. Orientering ungdomsrådet RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Orienteringa vert teken til vitande KOMMUNESTYRET I tillegg vart det orientert om planlagt informasjonsmøte om Nordfjord sjukehus. KS-022/15 VEDTAK: Orienteringa vert teken til vitande. Åslaug Krogsæter -rådmann-

8

9 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Kommunestyret /15 ÅKR Avgjerd av: Saksbehandler: Åslaug Krogsæter Arkiv: 080 Objekt: Arkivsaknr 15/30 Orienteringssaker frå rådmann til kommunestyret Prosess framdrift omsorgssenter. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Orienteringa vert teken til vitande KOMMUNESTYRET KS-023/15 VEDTAK: Orienteringa vert teken til vitande. Åslaug Krogsæter -rådmann-

10 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 TMO Kommunestyret /15 TMO Avgjerd av: Saksbehandler: Terje Moldestad Arkiv: 043 Objekt: Arkivsaknr 15/388 Reglement for folkevalde - endring av møtereglementet 5 om teieplikt Prenta vedlegg: Rundskriv frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet dat Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova 31 Kva saka gjeld: Kommunale og fylkeskommunale reglement om folkevalde si teieplikt ved behandling av saker for stengde dører, jf kommunelova 31. Bakgrunn for saka: Kommunal og moderniseringsdepartementet har i brev til kommunane datert retta søkelyset mot kommunane si praktisering av krav til folkevalde si teieplikt, og skriv m.a.: «I løpet av de siste månedene er det kommet flere undersøkelser og medieoppslag som viser at en rekke kommunale og fylkeskommunale reglementer på enkelte punkter ikke er i tråd med gjeldende rett. Dette gjelder særlig regler om rekkevidden av de folkevalgtes taushetsplikt når et folkevalgt organ behandler en sak i et lukket møte» Saksutgreiing:

11 Reglane for teieplikt er i utgangspunktet komplekse og er spreidd i eit utal av lovverk. I forvaltingslova er det gitt generelle reglar for teieplikt for tilsette i det offentlege, eller for personar som har offentlege tillitsverv i statleg eller kommunalt organ. Desse reglane gjeld også for folkevalde i kommunane når det gjeld opplysningar som kjem fram i dokument, eller opplysningar som vert lagt fram i møte. Men desse reglane er då, i tillegg til forvaltningslova sine reglar, supplert med særreglar om teieplikt i andre lover. Det som har vore framme i det siste er om folkevalde, med bakgrunn i kommunelova 31, kan bli pålagde teieplikt om opplysningar og dokument som vert omtala eller framlagde i eit lukka møte, men som ikkje er pålagt med teieplikt i lov eller medhald av lov. For å gje rettleiing om det viser KMD i sitt brev datert til rundskriv H-2112 om teieplikt for folkevalde som kom i år 2000,og skriv følgjande fortolking av dette problemet: «Når det gjelder forholdet til lukkede møter står det klart i rundskrivets punkt 3.3. at det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Det spesifiseres at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt regelverk» Spørsmålet er då korleis det er med Eid kommune sitt regelverk på dette området. Departementet oppmodar i sitt brev kommunane om å ta ein gjennomgang av sitt reglement å gjere nødvendige endringar dersom det ikkje er i samsvar med rundskriv H I kommunen sitt reglement for Eid kommunestyre ( og som då gjeld for alle andre faste utval oppretta i medhald av kommunelova) står det om dette : 5 - MØTELEIAR - OPNE ELLER STENGDE DØRER - TEIEPLIKT a) Møtet vert leia av ordføraren eller varaordføraren når ordføraren har forfall. Dersom begge har forfall skal det veljast ein setteordførar b) Møta vert haldne for opne dører dersom ikkje anna følgjer av lovbestemt teieplikt, eller kommunestyret vedtek å handsame saka for stengde dører i medhald av 31 i kommunelova. Debatt om dette skal gå føre seg for stengde dører dersom ordføraren krev dette eller kommunestyret vedtek det. c) Vert det vedteke å handsame ei sak for stengde dører, plikter medlemane og dei kommunale tenestemennene som måtte vere til stades å teie om drøftingane og om dei vedtak som vert gjorde d) Teieplikta varer til noko anna vert vedteke eller til grunnane for stengde dører har falle bort. Er det andre personar til stades, skal ordføraren krevje teieplikt av dei. Pkt c og d i denne paragrafen kan nok tolkast i retning av å vere for strengt formulert, og bør derfor endrast. Økonomiske konsekvensar:

12 Ingen Vurdering: Med tilvising til saksutgreiinga, KMD sitt brev dat og rundskriv H-2112 vil rådmannen rå til å endre 5 pkt c) i kommunestyret sitt reglement. I tillegg tyder alt på at pkt. d) er i strid med regelverket, og bør takast ut. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Eid kommune sitt reglement for folkevalde organ 5 pkt c vert endra til følgjande formulering: «Medlemane må følgje reglane om teieplikt i dei høve det vert gjeve tilgang til dokument eller opplysningar, når desse opplysningane har teieplikt i medhald av særlov eller unnateke offentlegheit etter reglane i offentlegheitslova.» 5 punkt d i reglementet vert stróke FORMANNSKAPET F-047/15 VEDTAK, SOM INSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Eid kommune sitt reglement for folkevalde organ 5 pkt c vert endra til følgjande formulering: «Medlemane må følgje reglane om teieplikt i dei høve det vert gjeve tilgang til dokument eller opplysningar, når desse opplysningane har teieplikt i medhald av særlov eller unnateke offentlegheit etter reglane i offentlegheitslova.» 5 punkt d i reglementet vert stróke KOMMUNESTYRET KS-024/15 VEDTAK: Eid kommune sitt reglement for folkevalde organ 5 pkt c vert endra til følgjande formulering:

13 «Medlemane må følgje reglane om teieplikt i dei høve det vert gjeve tilgang til dokument eller opplysningar, når desse opplysningane har teieplikt i medhald av særlov eller unnateke offentlegheit etter reglane i offentlegheitslova.» 5 punkt d i reglementet vert stróke. Åslaug Krogsæter -rådmann-

14 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Kommunestyret /15 ÅKR Avgjerd av: Saksbehandler: Åslaug Krogsæter Arkiv: 020 Objekt: Arkivsaknr 14/1093 Reglement for kontrollutvalet og reglement for høyring Prenta vedlegg: Vedtak og utgreiing Framlegg til reglement for kontrollutvalet Framlegg til reglement for høyring i kontrollutvalet Saksutgreiing: Rådmannen viser til vedlagde sak.nr. 005/15 i kontrollutvalet frå møte den KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING: 1. Framlegg til reglement for kontrollutvalet datert , vert vedteke. 2. Framlegg til reglement for høyringar i kontrollutvalet datert , vert vedteke KOMMUNESTYRET

15 KS-025/15 VEDTAK: 1. Framlegg til reglement for kontrollutvalet datert , vert vedteke. 2. Framlegg til reglement for høyringar i kontrollutvalet datert , vert vedteke. Åslaug Krogsæter -rådmann-

16 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 TMO Kommunestyret /15 TMO Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Terje Moldestad Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr 11/1614 Val ny varamedlem til vassregionutval og vassområdeutval Prenta vedlegg: E-post frå Gunvald Ludvigsen og Tore Hjelle. Saksutgreiing: Gunvald Ludvigsen skriv i e-post dat : «Dag- Henning Reksnes er ikkje-fungerande vararepresentant i vassutvalet. Anne Britt Andersen, som er Eid kommune sin faste representant i dette utvalet, ynskjer at vi finn ei erstatning for Dag-Henning for resten av valperioden. I det dette var ein «Høgre-plass», ber eg om innspel frå deg Tore slik at vi kunne få vald ein ny vara på førstkommande f.møte.» Tore Hjelle skriv følgjande svar: «Vårt forslag er Jostein Huneide. Har avklara dette med Jostein.» RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Jostein Huneide vert valt til nytt varamedlem i vassregionutvalet for resten av valperioden FORMANNSKAPET

17 F-040/15 VEDTAK: Jostein Huneide vert valt til nytt varamedlem i vassregionutvalet for resten av valperioden KOMMUNESTYRET KS-026/15 VEDTAK: Jostein Huneide vert valt til nytt varamedlem i vassregionutvalet for resten av valperioden. Åslaug Krogsæter -rådmann-

18 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 OST Kommunestyret /15 OST Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Ole Starheim Arkiv: 256 Objekt: Arkivsaknr 15/420 Søknad om kommunal garanti til Prestevikja Naustlag Prenta vedlegg: Søknad frå Prestevikja Naustlag om kommunal garanti for låneopptak Kartutsnitt over området Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova 51 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiar Kva saka gjeld: Prestevikja Naustlag søkjer kommunen om garanti for låneopptak på kr ,- til mudring av innløpet til småbåthamna. Denne småbåthamna ligg inntil RV15 ved 50/60-sona rett vest for Esso/Normatic i Nordfjordeid sentrum. Kartutsnitt følgjer vedlagt saka. Saksutgreiing: Prestevikja Naustlag har 22 medlemar og består av 15 naust og 22 båtplassar ved flytebrygge. I tillegg har dei gjestebrygge som er til gratis bruk. Det er også fritt muleg for dei som ynskjer og ta opp og ned båtar på eit tilpassa område. Moloen og hamneområdet vert også mykje brukt til bading og andre friluftsaktivitetar når været er passande til slikt. Nausta og tomta for kvart naust er eigd av den enkelte medlem. Tomta for sjølve hamnebassenget og innløpet til hamna er kommunal grunn, gbnr 43/37. Dette gjeld også området som moloen er bygd på, gbnr 43/14. Etter kvart som tida går, så har vær og bølgjer flytta på sandmassene på sjøbotnen og gjort til at innløpet til båthamna no er for grunt til normal bruk. Dette gjer at det er behov for mudring av området.

19 Naustlaget har fått inn tilbod på arbeidet på om lag kr ,- inkl mva. Laget stiller sjølv med kr ,- i eigenkapital, og treng dermed å ta opp eit lån på kr ,-. Lånet blir nedbetalt ved auke i den årlege medlemskontingenten og det er planlagt ei nedbetalingstid på 6-8 år. Dersom kommunen stiller garanti for låneopptak til prosjektet, vil naustlaget få ei lågare rente på lånet. Dette vil kunne reknast som ein del av kommunen sitt bidrag i å oppretthalde området til positiv friluftsaktivitet. Økonomiske konsekvensar: Det er lite truleg at kommunen vil måtte gjere garantien aktiv på grunn av manglande nedbetaling på lånet. Garantien er fyrst og fremst for at laget skal oppnå ei lågast muleg rente på lånet. Det er stor etterspørsel etter naust/båtplassar i Nordfjordeid sentrum. Slik sett vil naustlaget mest truleg alltid ha medlemsmasse som positivt bidreg til aktiviteten og økonomien i laget. Leiar i naustlaget stadfestar at heile medlemsmassen støttar positivt opp om prosjektet. Vurdering: Etter kommunelova 51 kan kommunen stille garanti for lån som andre tek opp, dersom dette ikkje gjeld næringsverksemd. Garantiar under kr ,- treng ikkje statleg godkjenning, dvs at kommunestyret kan gje slike garantiar på fritt grunnlag under føresetnad at det ikkje gjeld næringsverksemd. Garanti til Prestevikja Naustlag må sjåast på som eit positivt bidrag til ålmenn nytte. Dette på grunn av anlegget si plassering på kommunal grunn ved eine hovudinnfartsåra til Nordfjordeid sentrum. Ut frå dette gir rådmann positiv innstilling i saka. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Eid kommune stiller simpel garanti på til saman kr ,- for lån som Prestevikja Naustlag tek opp til mudring av hamnebassenget og innløpet til båthamna. 2. Garantien gjeld til , med nedtrapping på 1/10 kvart år, fyrste gong FORMANNSKAPET F-057/15 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Eid kommune stiller simpel garanti på til saman kr ,- for lån som Prestevikja Naustlag tek opp til mudring av hamnebassenget og innløpet til båthamna. 2. Garantien gjeld til , med nedtrapping på 1/10 kvart år, fyrste gong KOMMUNESTYRET

20 KS-027/15 VEDTAK: 1. Eid kommune stiller simpel garanti på til saman kr ,- for lån som Prestevikja Naustlag tek opp til mudring av hamnebassenget og innløpet til båthamna. 2. Garantien gjeld til , med nedtrapping på 1/10 kvart år, fyrste gong Åslaug Krogsæter -rådmann-

21 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Driftsutvalet /15 KKR Formannskapet /15 KKR Kommunestyret /15 KKR Avgjerd av: Saksbehandler: Kari Krogh Arkiv: Objekt: H00 Arkivsaknr 15/190 Rutinar for sakshandsaming av felles samarbeidsavtalar, ordningar og prosjekt innan helseområdet og tilhøyrande finansiering Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Lov om kommunale helse-og omsorgstenester Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Diverse delavtalar mellom Helse Førde om kommunane i Sogn og Fjordane Kva saka gjeld: Gjeld kommunen si haldning til framlegg oversendt frå rådmannsutvalet i KS for å sikre finansiering, forankring og forenkle sakshandsaming m.m. knytt til igangsetting av nye samarbeidsprosjekt. Bakgrunn for saka: KS/rådmannsutvalet i Sogn og Fjordane har ( ) sendt ut to saksframlegg til kommunane, denne saka og sak om Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar: «Vi ber om at desse sakene vert handsama i den enkelte kommune innan 1. april 2015, og at saksdokument med vedtak vert meldt tilbake hit etter ferdig behandling i kommunen». Kommunalsjefnettverket for helse- og omsorgstenestene i Nordfjord drøfta saka i møte den , og har utarbeidd ei felles saksutgreiing/-framlegg til politisk sakshandsaming i kvar kommune. Prenta vedlegg: 21

22 Skriv av av frå kommunalsjefnettverket for helse-, sosial og omsorg i Nordfjord om behovet for ei felles samhandlingsstilling knytt til helse-og omsorg i kommunane. Saksframlegget frå KS, dagsett Saksutgreiing: Denne saka tek utgangspunkt i saksframlegget som KS har sendt ut etter handsaming i rådmannsutvalet. Kommunane vert oppmoda om å ta stilling til saka gjennom politiske vedtak innan Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert ei rekkje felles prosjekt og ordningar for å utvikle tenestene innanfor helseområdet. Dette må seiast å vere ein svært positiv måte i fellesskap å drive tenesteutvikling på til beste for den enkelte kommune og fylket samla. Men det betyr også ei økonomisk forplikting for kommunane, i tillegg til tilskot frå til dømes Helsedirektoratet, Helse Vest og Helse Førde, jfr. kva som går fram av anna sak om kommunal medfinansiering, som vert handsama parallelt med denne. Det er ønske om ei betre forankring i kommunane av prosjekt m.v. som er planlagt igangsett, i denne saka er det framlegg til korleis dette kan gjerast. Samstundes ligg det i saka eit framlegg til finansieringsordning når vedtak om igangsetting av prosjekt m.v. er gjort. Dette inneber oppretting av eit fond på 1 mill.kr. Rådmannsutvalet i KS Sogn og Fjordane har gjort følgjande vedtak i saka: «Det i saken skisserte opplegg for felles prosess og finansiering av samhandlingsprosjekt sendast kommunane som ein «saksmal» kommunane kan nytte i si behandling, der ein kan gi innspel til det som er foreslått, både når det gjeld rutinar for sakshandsaming og finansiering herunder om det er ønskeleg med etablering av eit slikt fond, og i så fall også forslag om kostnadsdeling» Erfaringa syner at det er vanskeleg å legge opp til ei sakshandsaming som er effektiv med omsyn til tid og ressursar og som samstundes tek i vare omsynet til kvar enkelt kommune både politisk og administrativ. Framlegget til prosedyre - slik det går fram av denne saka - vil ta noko tid å gjennomføre, men tidsperspektivet bør likevel ikkje vere lengre enn eit halvt år. Forslaget gjeld avtalar, prosjektmandat, finansiering mm. Når det gjeld finansiering kjem ein tilbake til to forenkla alternativ nedanfor. 1. Prosjekteigar sender ut orientering om prosjektet. Dette vert handsama i aktuelt kommunalsjefnettverk, regionale rådmannsnettverk og i regionråda. Desse gir tilbakemeldingar til prosjekteigar. Målet med denne runden er å få informert politisk og administrativ leiing i kommunane og setje i gong lokale prosessar. Det er også eit mål å få dei første tilbakemeldingane på eventuelle endringar og justeringar. 2. På bakgrunn av dei første tilbakemeldingane lagar prosjekteigar til eit høyringsutkast som vert sendt til politisk handsaming i kommunane. Kommunane styrar sjølve lokal politisk saksgang. Målet med denne runden er å få tilbakemeldingar på kva omsyn som er viktig for kvar enkelt kommune og korleis ein på best måte kan gjere endringar og justeringar for å kome desse omsyna i møte. 3. Etter høyringa lagar prosjekteigar til eit endeleg framlegg. Dette framlegget vert sendt til politisk handsaming i kommunane. I denne runden vil det i utgangspunktet ikkje vere 22

23 mogeleg å gjere endringar i framlegg til vedtak, men kommunane kan sjølvsagt røyste i mot. Målet i denne runden er å få likelydande positive vedtak i alle kommunane. Skal ein få til samarbeid er det viktig med likelydande vedtak i alle kommunar. Difor er forankringsprosessen i trinn 1 og 2 avgjerande. Om det ikkje vert gjort ein god jobb her vil ein kunne risikere at heile prosessen tek mykje lengre tid. Økonomiske konsekvensar: Finansiering Det er mogeleg å sjå føre seg tre ulike alternativ. Kva alternativ som vert å nytte, vil avhenge av type prosjekt og storleik på prosjektet. 1. Finansieringa vert handsama som omtala ovanfor. (Rutinar for sakshandsaming.) Det vert i utgangspunktet lagt opp til ein kostnadsdeling med 25 % pr. kommune og 75 % pr. innbyggar. I nokre tilfelle vil andre modeller kunne bli tilrådd. 2. Det vert etablert et fond på inntil kr Kommunane finansierar fondet med inntil kr pr år. (Ca kr 5 pr innbyggar). Fylkesstyret i KS gjer vedtak om bruk av fondet. Fondet kan brukast når kommunal del av eit prosjekt utgjer inntil kr ,-. Fondet kan ikkje brukast til driftsprosjekt som treng finansiering over fleire år. 3. Utviklingsmidlar Fylkesmannen. I den grad det er muleg å nytte utviklingsmidlar frå Fylkesmannen til fellesprosjekt for heile fylket, vil desse inngå som delfinansiering av slike prosjekt. Om denne måten å samordne seg på let seg gjere, vil det kunne gi ein langt enklare måte å handtere deltaking i slike samarbeidsprosjekt på. KS ber kommunane kome med kommentarar til dei føreslegne rutinane for sakshandsaming, finansiering m.m. Med i vurdering av denne saka, er det naturleg å ta med seg det innspelet som kommunalsjefnettverket i Nordfjord har kome med når det gjeld behovet for oppretting av ei felles samhandlingsstilling for kommunane for ivaretaking og oppfølging av felles oppgåver knytt til helse-og omsorg, jfr. vedlegg. Rådmannsgruppa i Nordfjord støtta framlegget i skriv til KS Sogn og Fjordane og rådmannsutvalet i KS er positive, men ser utfordringar med finansiering fordi det må vere eit spleiselag mellom kommunane, med ein vertskommune som arbeidsgjevar, ikkje ei KSstilling. Vurdering: Den skisserte prosedyren for handsaming av aktuelle samhandlingsprosjekt synest fornuftig, det må bli omstendelege prosessar når 26 kommunar er involverte. Ein føresetnad er at det vert gjeve konkrete tilbakemeldingar i trinn 1 og at det vert gjort tydlege politiske vedtak i trinn 2. Litt avhengig av tidspunkt for første initiativet, kan det halde hardt med gjennomføring i løpet av eit halvt år. Regionråd/nettverk har gjerne møte ein gong pr mnd og møtehyppigheit i politiske organ er mindre enn tidlegare, med lengst opphald knytt til sommar og årsskiftet. 23

24 Når det gjeld finansiering så vert det vurdert slik, at det dei siste åra har vore så stor aktivitet på store prosjekt, at det bør vere tid for å roe ned aktiviteten med nye omfattande og kostnadskrevjande prosjekt for ein periode. Dvs. at det bør vere tilstrekkeleg å ta stilling til finansiering samstundes som evt. prosjekt vert sakshandsama. For å unngå å handsame same prosjektet fleire gongar, er det viktig at det vert sett ei samla ramme for prosjekt som er tenkt inndelt i fleire fasar, sjølv om berre kostnaden i første fase er kjend. Til orientering vil Eid kommune si årlege utgift til eit prosjektfond slik som skissert, utgjere ca kr pr år. Framfor å forplikte seg til etablering av eit fond på 1 mill.kr, med årleg bidrag frå kommunane på 0,5 mill.kr, bør det bli sikra midlar til ei interkommunal samordningsstilling innafor helse, omsorg og folkehelse. Ei slik stilling vil vere viktig både for initiativ på vegner av kommunane, for planlegging, tilrettelegging og oppfølging av alle typar samhandlingsprosjekt. Stillinga vil på dette området kunne representere ei meir likeverdig og samordna kommunerolle i høve spesialisthelsetenesta og andre samhandlingsaktørar, enn det som er tilfellet i dag. Stillinga vil og kunne sikre naudsynt oppfølging og arbeid med implementering i kommunane. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Eid kommune har følgjande kommentarar til dei føreslegne rutinar for sakshandsaming og finansiering av felles samarbeidsavtaler, ordningar og samhandlingsprosjekt innan helseområdet og tilhøyrande finansiering: 1. Dei skisserte retningslinene for handsaming av aktuelle samhandlingsprosjekt vert støtta. Ein føresetnad er at det vert gjeve konkrete tilbakemeldingar i trinn 1 og at det vert gjort tydlege politiske vedtak i trinn 2 slik at det er godt fundament for samrøystes vedtak i trinn Når det gjeld finansiering vert det gjeve støtte til alternativ 1, evt. i kombinasjon med alternativ 3. Dvs. at vedtak om deltaking i finansiering føl sakshandsaming av prosjektet med kostnadsdeling 25 % likt og 75 % etter folketal som hovudregel, evt. etter fråtrekk av tilskotsmidlar frå fylkesmannen eller andre. 3. For prosjekt som er forventa å verte inndelt i fleire fasar, vert det viktig å få fram ei samla kostnadsråme for kommunale bidrag ved politisk handsaming av spørsmålet om prosjektdeltaking. 4. Framlegget om oppretting av eit prosjektfond med årlege bidrag frå kommunane på 0,5 mil.kr. vert ikkje støtta av Eid kommune. Jfr. behovet for å lande dei mange prosjekta som kommunane no er involverte i før det vert sett i gang nye, ressurskrevjande prosjekt. 24

25 5. Etablering av ei interkommunal samhandlingsstilling for kommunesektoren vil ha prioritet framfor oppretting av eit prosjektfond DRIFTSUTVALET DFU-005/15 VEDTAK: Som rådmannen si tilråding, samrøystes FORMANNSKAPET F-031/15 VEDTAK: Eid kommune har følgjande kommentarar til dei føreslegne rutinar for sakshandsaming og finansiering av felles samarbeidsavtaler, ordningar og samhandlingsprosjekt innan helseområdet og tilhøyrande finansiering: 1. Dei skisserte retningslinene for handsaming av aktuelle samhandlingsprosjekt vert støtta. Ein føresetnad er at det vert gjeve konkrete tilbakemeldingar i trinn 1 og at det vert gjort tydlege politiske vedtak i trinn 2 slik at det er godt fundament for samrøystes vedtak i trinn Når det gjeld finansiering vert det gjeve støtte til alternativ 1, evt. i kombinasjon med alternativ 3. Dvs. at vedtak om deltaking i finansiering føl sakshandsaming av prosjektet med kostnadsdeling 25 % likt og 75 % etter folketal som hovudregel, evt. etter fråtrekk av tilskotsmidlar frå fylkesmannen eller andre. 3. For prosjekt som er forventa å verte inndelt i fleire fasar, vert det viktig å få fram ei samla kostnadsråme for kommunale bidrag ved politisk handsaming av spørsmålet om prosjektdeltaking. 4. Framlegget om oppretting av eit prosjektfond med årlege bidrag frå kommunane på 0,5 mil.kr. vert ikkje støtta av Eid kommune. Jfr. behovet for å lande dei mange prosjekta som kommunane no er involverte i før det vert sett i gang nye, ressurskrevjande prosjekt. 5. Etablering av ei interkommunal samhandlingsstilling for kommunesektoren vil ha prioritet framfor oppretting av eit prosjektfond. 25

26 KOMMUNESTYRET KS-028/15 VEDTAK: Eid kommune har følgjande kommentarar til dei føreslegne rutinar for sakshandsaming og finansiering av felles samarbeidsavtaler, ordningar og samhandlingsprosjekt innan helseområdet og tilhøyrande finansiering: 1. Dei skisserte retningslinene for handsaming av aktuelle samhandlingsprosjekt vert støtta. Ein føresetnad er at det vert gjeve konkrete tilbakemeldingar i trinn 1 og at det vert gjort tydlege politiske vedtak i trinn 2 slik at det er godt fundament for samrøystes vedtak i trinn Når det gjeld finansiering vert det gjeve støtte til alternativ 1, evt. i kombinasjon med alternativ 3. Dvs. at vedtak om deltaking i finansiering føl sakshandsaming av prosjektet med kostnadsdeling 25 % likt og 75 % etter folketal som hovudregel, evt. etter fråtrekk av tilskotsmidlar frå fylkesmannen eller andre. 3. For prosjekt som er forventa å verte inndelt i fleire fasar, vert det viktig å få fram ei samla kostnadsråme for kommunale bidrag ved politisk handsaming av spørsmålet om prosjektdeltaking. 4. Framlegget om oppretting av eit prosjektfond med årlege bidrag frå kommunane på 0,5 mil.kr. vert ikkje støtta av Eid kommune. Jfr. behovet for å lande dei mange prosjekta som kommunane no er involverte i før det vert sett i gang nye, ressurskrevjande prosjekt. 5. Etablering av ei interkommunal samhandlingsstilling for kommunesektoren vil ha prioritet framfor oppretting av eit prosjektfond. Åslaug Krogsæter -rådmann- 26

27 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Driftsutvalet /15 KKR Formannskapet /15 KKR Kommunestyret /15 KKR Avgjerd av: Saksbehandler: Kari Krogh Arkiv: Objekt: H00 Arkivsaknr 15/192 Samlesak. Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar mellom Helse Førde og kommunane. Prenta vedlegg: K-sak 48/11: Godkjenning av søknader om felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane knytt til Samhandlingsreforma. Retningsliner og budsjett for felles brukarutval Framlegg til saksutgreiing frå KS Uprenta vedlegg: Godkjenning av ny rammeavtale med Helse Førde Godkjenning av delavtale mellom Helse Førde og Eid kommune- Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Godkjenning av delavtale mellom Helses Førde og Eid kommune: Samarbeid om IKT-løysingar Godkjenning av avtale mellom Helse Førd og Eid kommune- Gjensidig hospiteringsordning. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Rammeavtale mellom Helse Førde og Eid kommune Delavtale om kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale om IKT-løysingar lokalt Delavtale om gjensidig hospiteringsordning 27

28 Kva saka gjeld: Gjeld godkjenning av løpande kostnader for Eid kommune knytt til samhandlingsprosjekt mellom Helse Førde og kommunane og som tidlegare er akseptert gjennom vedtak i politiske organ i Eid kommune. Bakgrunn for saka: KS/rådmannsutvalet i Sogn og Fjordane har ( ) sendt ut to saksframlegg til kommunane, denne saka og sak om «Rutinar for sakshandsaming av felles arbeidsavtalar, ordningar og prosjekt innan helseområdet og tilhøyrande finansiering»: «Vi ber om at desse sakene vert handsama i den enkelte kommune innan 1. april 2015, og at saksdokument med vedtak vert meldt tilbake hit etter ferdig behandling i kommunen». Kommunalsjefnettverket for helse- og omsorgstenestene i Nordfjord drøfta saka i møte den , og har utarbeidd ei felles saksutgreiing/-framlegg til politisk sakshandsaming i kvar kommune. Saksutgreiing: Denne saksutgreiinga tek utgangspunkt i saksframstilling til saka tilsendt frå KS med oppmoding om politisk handsaming innan etter føregåande handsaming i KS sitt rådmannsutval. Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga og tenestene innanfor helse og omsorg. I høve til prosjekt er det m.a. løyvd midlar frå Helsedirektoratet til kommunane (v/vertskommunen Førde) som føreset ein tilsvarande kommunal eigendel. For nokre av desse tilskota er den kommunale eigendelen ikkje løyst. I tillegg til dette har kommunane og Helse Førde etablert eit felles brukarutval (jfr Rammeavtalen sitt punkt 7 og konklusjon i koordineringsrådet ). Etter fastsette retningsliner skal kommunane og Helse Førde dele kostnadene knytte til dette brukarutvalet. Rådmannsutvalet i KS Sogn og Fjordane har gjort slikt vedtak i saken: «Kommunal medfinansiering av dei i saken omtalte samhandlingsprosjekt og felles ordningar vert sendt kommunane for vedtak i samsvar med tabellar innteken i saken, og med fordelingsnøkkel 25 % likt og 75 % etter folketal. Forplikting om gjennomføring av prosjekta følgjer av tidlegare vedtak, og finansieringa er såleis ei oppfølging av dette. Kommunane vert bedne om å behandle dette slik ein finn det føremålstenleg innan 1. april 2015.» Nedanfor er det gjort nærare greie for dei aktuelle prosjekta og ordninga med felles brukarutval. Telemedisin Sogn og Fjordane. Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde gjennomførte i 2011/2012 eit forprosjekt (fase 1) for å kartlegge og vurdere - aktuelle bruksområde for telemedisin - viktige føresetnader for å kunne ta i bruk telemedisinske verktøy på ein effektfull måte. 28

29 Alle kommunane gjorde i juni 2011 vedtak om å delta i prosjektet og løyve sin del av ein eigendel på kr for den første fasen. Kostnaden for Eid kommune på ca kr vart betalt i desember I 2013/2014 vart det gjennomført eit hovudprosjekt (fase 2) der bruk av videokonferanse og telemedisinske løysingar vart prøvd ut innanfor nokre prioriterte område (m.a. hud/sår og akuttmedisin). Vidare er det tilrettelagt for breidding til alle kommunane og implementering av tenleg utstyr ved alle sjukeheimar og legekontor. Videoutstyr vil i stor utstrekning kunne nyttast ved rettleiing/opplæring, gjennomføring av møte, osv. Kommunale kostnader knytt til telemedisinprosjektet som kjem fram i denne saka, gjeld fase 2 av prosjektet. Sogn og Fjordane er leiande i landssamanheng på dette området. Dette kan også vere naturleg ut frå fylket sin struktur når det gjeld spreidd busetnad og avstandar. Prosjektet er finansiert gjennom fleire ulike finansieringskjelder. M.a. har kommunane i 2013 fått kr i tilskot frå Helsedirektoratet. I høve til dette er det føresett ei tilsvarande kommunal finansiering. Dette har ikkje vorte følgt opp i høve til kommunane så langt. Denne kommunale eigenfinansieringa er lagt inn i budsjettet for fase 3 i prosjektet, som er godkjent av den felles styringsgruppa. Tabell 1 Fordeling 25 % likt og 75 % etter folketal Deltakar Innb.tal Fordelt likt Etter folketal Sum Flora kommune Gulen kommune Solund kommune Hyllestad kommune Høyanger kommune Vik kommune Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune Aurland kommune Lærdal kommune Årdal kommune Luster kommune Askvoll kommune Fjaler kommune Gaular kommune Jølster kommune Førde kommune Naustdal kommune Bremanger kommune Vågsøy kommune Selje kommune Eid kommune Hornindal kommune Gloppen kommune Stryn kommune Sum finansiert av kommunane Arbeid, reise, møte m.v. 0 Øvrige 0 Eksterne tilskot Sum Samhandlingsbarometeret Spesialist- og kommunehelsetenesta skal samarbeide som likeverdige partar og utvikle tenestene basert på kunnskap. Dette må i større grad enn tidlegare vere tilgjengeleg og felles kunnskap. Det bør samarbeidast om å finne fram til data som er relevante og viktige, korleis dei kan tolkast, korleis dei skal samanstillast og tilgjengeleggjerast og korleis dei kan nyttast. 29

30 Prosjektet «Samhandlingsbarometeret» hadde i starten som føremål å få fram gode data for skilnader i tilvisingsrater og forbruk av spesialisthelsetenester. Men fokuset er etter kvart utvida til å omfatte andre data som ein ser som nyttig styringsinformasjon, m.a. annan statistikk i høve helse- og omsorgstenester, undersøkingar, forskingsresultat, omtale av prosjekt og samarbeidsavtalar. Prosjektet er unikt i landssamanheng og Helsedirektoratet og andre helseføretak har vurdert dette som interessant og vurdere tilsvarande løysingar. Så langt har prosjektet i hovudsak vore finansiert av Helse Vest/Helse Førde med i alt 2,270 mill kr i Kommunane har i 2013 fått i tilskot frå Helsedirektoratet. I høve til dette er det føresett ei tilsvarande kommunal finansiering. Dette har ikkje vorte følgd opp i høve til kommunane så langt. Når det gjeld mogleg fordeling av denne eigendelen på kommunane, er det føresett at ein del av eigenfinansieringa kan dekkast ved kommunane sitt eige arbeid, deltaking på møte, reiseutgifter osv. Dette er fastsett til kr, eller ca kr pr kommune. Tabell 2 Fordeling 25 % likt og 75 % etter folkertal Deltakar Innb.tal Fordelt likt Etter folketal Sum Flora kommune Gulen kommune Solund kommune Hyllestad kommune Høyanger kommune Vik kommune Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune Aurland kommune Lærdal kommune Årdal kommune Luster kommune Askvoll kommune Fjaler kommune Gaular kommune Jølster kommune Førde kommune Naustdal kommune Bremanger kommune Vågsøy kommune Selje kommune Eid kommune Hornindal kommune Gloppen kommune Stryn kommune Sum finansiert av kommunane Arbeid, reise, møte m.v Øvrige 0 Eksterne tilskot Sum Gjensidig hospiteringsordning Å få til god samhandling og god kvalitet i ei samhengande behandlingskjede føreset aktørar i helsevesenet som kjenner til kvarandre. Leiarar og fagfolk i spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta må vite om kvarandre sine oppgåver og rutinar for å forstå heilskapen og gjennom det vere i stand til å samhandle og utvikle kvaliteten. 30

31 Partane har sett behovet for å etablere ei systematisk gjensidig ordning for hospitering for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar og tilsvarande fagpersonale. I tillegg til at dette kan gje verdifull fagleg innsikt og kompetanseutvikling, ser ein at dette kan ha ein positiv kulturskapande effekt. Det har i vore gjennomført eit felles prosjekt for å utvikle ei hospiteringsordning og eit framlegg til eigen samarbeidsavtale mellom Helse Førde og kommunane. Dette prosjektet er finansiert. I samband med godkjenning av sluttrapporten av prosjektet har partane vore samde om at Helse Førde og kommunane deler kostnadene med ei 10 % koordinatorstilling. Dette er stipulert til ca kr, med kr på kvar av partane, og fordelinga mellom kommunane er tilrådd å vere 25 % likt og 75 % etter folketal. Tabell 3 Fordeling 25 % likt og 75 % etter folkertal Deltakar Innb.tal Fordelt likt Etter folketal Sum Flora kommune Gulen kommune Solund kommune Hyllestad kommune Høyanger kommune Vik kommune Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune Aurland kommune Lærdal kommune Årdal kommune Luster kommune Askvoll kommune Fjaler kommune Gaular kommune Jølster kommune Førde kommune Naustdal kommune Bremanger kommune Vågsøy kommune Selje kommune Eid kommune Hornindal kommune Gloppen kommune Stryn kommune Sum finansiert av kommunane Arbeid, reise, møte m.v. 0 Øvrige 0 Eksterne tilskot 0 Sum Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Kommunane og Helse Førde har med verknad frå etablert eit felles brukarutval. Dette er i tråd med intensjonane i samhandlingsreforma, sentrale føringar og går også fram av Rammeavtalen mellom Helse Førde og kommunane. Partane skal etter fastsette retningsliner dekke 50 % kvar av kostnadene med det felles brukarutvalet. KS skal avklare korleis kostnadene skal fordelast mellom kommunane. Eit samla budsjett for brukarutvalet for 2015 er førebels stipulert til kr. Budsjettet skal etter retningslinene godkjennast av koordineringsrådet. 31

32 Tabell 4 Fordeling 25 % likt og 75 % etter folkertal Deltakar Innb.tal Fordelt likt Etter folketal Sum Flora kommune Gulen kommune Solund kommune Hyllestad kommune Høyanger kommune Vik kommune Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune Aurland kommune Lærdal kommune Årdal kommune Luster kommune Askvoll kommune Fjaler kommune Gaular kommune Jølster kommune Førde kommune Naustdal kommune Bremanger kommune Vågsøy kommune Selje kommune Eid kommune Hornindal kommune Gloppen kommune Stryn kommune Sum finansiert av kommunane Arbeid, reise, møte m.v. 0 Øvrige 0 Eksterne tilskot 0 Sum Samanstilling Dei samla kostnadene for dei enkelte kommunane ut frå dei ulike alternativa er oppsummert i tabellen nedanfor. Tabell 5 32

33 Vurdering: Sogn og Fjordane har klart å samle seg om nokre prosjekt og ordningar som vert vurderte å vere viktige for å utvikle tenestene og samhandlinga innan helse og omsorg. I høve til utviklingsprosjekta omtalt i denne saka har ein fått vesentlege eksterne tilskotsmidlar. Helse Førde/Helse Vest og andre aktørar si medfinansering går fram av planane og retningslinene for prosjekta og det felles brukarutvalet. Det som no står att - og som det er viktig å følgje opp - er kommunane si eigenfinansiering i tilknyting til tilskot frå Helsedirektoratet og medfinansieringa av brukarutvalet. Kostnaden for Eid kommune ved Telemedisinprosjektet fase 2 på kr ,- er ein eingongskostnad, det same gjeld utgift på kr til prosjekt samhandlingsbarometer. Når det gjeld samhandlingsbarometeret, har ikkje alle kommunane i fylket gjort positive vedtak om å delta vidare etter prosjektperioden, - noko av forklaringa er truleg at ein del av samhandlingsstatistikken ikkje omfattar tal i høve spesialisthelsetenesta i nabofylke. Avhengig av bidrag frå andre aktuelle samarbeidspartar og kva som vil vere endeleg driftsbudsjett, må dei kommunane som vil delta, pårekne nokre årlege kostnader til drift. 33

34 Då Eid kommunestyre gjorde positivt vedtak i 2013, var årskostnaden kalkulert til kr ,-. Kva som skjer i høve kommunane vidare er uavklart, men saka må uansett opp til ny politisk avklaring dersom det vert vesentlege avvik i høve dei føresetnadene som låg til grunn for handsaming i Kostnad til administrering av gjensidig hospitering på kr ,- og kostnad ved felles brukarutval på kr.4410,-, vil vere ei løpande årleg utgift f.o.m Eid kommune har tidlegare fatta vedtak om å slutte seg til alle dei 4 prosjekta / samarbeidstiltaka. Det er skjedd endringar etter budsjettvedtak i desember som gjer at kostnadene kan bli dekka innafor driftsbudsjettet til sektoren. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Eid kommune vil i 2015 betale sin del i medfinansieringa av i dei to samhandlingsprosjekta: Telemedisin med kr ,- Samhandlingsbarometeret med kr ,- -dette som følgjer av tidlegare vedtak om deltaking i prosjekta. I tillegg vil Eid kommune ta sin del av årlege driftsutgifter f.o.m knytt til fellesfinansiering av : Administrasjon av gjensidig hospiteringsordning med kr ,- Kostnader knytt til felles brukarutval med kr Samla utgifter i 2015: Kr ,- 2. Kostnadene på kr ,- for 2015 skal dekkjast av disposisjonsfondet til Eid kommune, kontonr.: (fondet har ein saldo på ca. kr ,-). 3. Dei løpande utgiftene frå 2016 (ca. kr 7000,- i 2015) skal innarbeidast i kommunen sitt framtidige driftsbudsjett DRIFTSUTVALET DFU-006/15 VEDTAK: Som tilrådinga til rådmannen, samrøystes. 34

35 FORMANNSKAPET F-032/15 VEDTAK: 1. Eid kommune vil i 2015 betale sin del i medfinansieringa av i dei to samhandlingsprosjekta: Telemedisin med kr ,- Samhandlingsbarometeret med kr ,- -dette som følgjer av tidlegare vedtak om deltaking i prosjekta. I tillegg vil Eid kommune ta sin del av årlege driftsutgifter f.o.m knytt til fellesfinansiering av : Administrasjon av gjensidig hospiteringsordning med kr ,- Kostnader knytt til felles brukarutval med kr Samla utgifter i 2015: Kr ,- 2. Kostnadene på kr ,- for 2015 skal dekkjast av disposisjonsfondet til Eid kommune, kontonr.: (fondet har ein saldo på ca. kr ,-). 3. Dei løpande utgiftene frå 2016 (ca. kr 7000,- i 2015) skal innarbeidast i kommunen sitt framtidige driftsbudsjett KOMMUNESTYRET KS-029/15 VEDTAK: 1. Eid kommune vil i 2015 betale sin del i medfinansieringa av i dei to samhandlingsprosjekta: Telemedisin med kr ,- Samhandlingsbarometeret med kr ,- -dette som følgjer av tidlegare vedtak om deltaking i prosjekta. I tillegg vil Eid kommune ta sin del av årlege driftsutgifter f.o.m knytt til fellesfinansiering av : Administrasjon av gjensidig hospiteringsordning med kr ,- Kostnader knytt til felles brukarutval med kr Samla utgifter i 2015: Kr ,- 2. Kostnadene på kr ,- for 2015 skal dekkjast av disposisjonsfondet til Eid kommune, kontonr.: (fondet har ein saldo på ca. kr ,-). 3. Dei løpande utgiftene frå 2016 (ca. kr 7000,- i 2015) skal innarbeidast i kommunen sitt framtidige driftsbudsjett. 35

36 Åslaug Krogsæter -rådmann- 36

37 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 TMY Kommunestyret /15 TMY Avgjerd av: Saksbehandler: Torfinn Myklebust Arkiv: Objekt: 44/29 Arkivsaknr 13/1616 Eid Eldretun - Varme og ventilasjonsanlegg Prenta vedlegg: Utskrift K-sak 035/14 Mail frå Eid Fjordvarme KF Mail frå Eid Fjordvarme KF Mail frå Moderne Varme AS Riksheim Consulting skriv datert Riksheim Consulting kostnadsoverslag Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Lov om arbeidsmiljø Pålegg frå arbeidstilsynet om inneklima ved Eid eldretun Eid kommune sin klima- og energiplan Kva saka gjeld: Varme- og ventilasjonsanlegg ved Eid eldretun Bakgrunn for saka: Arbeidstilsynet har gjeve pålegg om å forbetre inneklimaet ved Eid eldretun samt at kommunen har som mål at større bygg skal ha vassboren varme der fjordvarmen vert utnytta. Kommunestyret handsama saka og fatta følgjande vedtak i sak KS-035/14: 1. Kommunestyret ønskjer ny sakshandsaming på grunnlag av nye moment i saka framsett av Eid Fjordvarme KF. 2. Kommunestyret ønskjer utgreidd om det også er enklare tiltak som kan vere aktuelle for å imøtekome krav for Arbeidstilsynet. Saksutgreiing: 37

38 Eid eldretun vart bygt i 1986/87. Eldretunet vart då utbygt med balansert ventilasjonsanlegg og elektrisk oppvarming. Eksisterande ventilasjonsanlegg er utdatert/utslitt og treng stadig vekk reparasjonar. Varmegjenvinnaren er nærmast tett og den er svært lite energieffektiv. Kapasiteten på anlegget held akkurat dagens krav til luftskifte. Men pga dårleg innregulering og til dels ueigna innblåsingsventilar er ikkje effekten optimal. Kjøkkenet er det området der effekten er dårlegast og temperaturen stadig vekk vert for høg, men det har vorte monaleg betre etter at det vart montert ny solskjerming på kjøkkenavdelingen. Kommunestyret har i sak 035/14 bedt om ei ny handsaming av saka på grunnlag av moment framsett av Eid Fjordvarme KF, kommunestyret ønskjer og at det vert utgreidd om enklare tiltak kan vere aktuelle for å imøtekome krava frå arbeidstilsynet. Eid kommune har og motteke innspel frå Moderne Varme AS, desse inspela vert kommentert nedanfor i saksutgreiinga. Moment frå Eid Fjordvarme KF: Manglande omtale av miljø i K-sak 035/14, viser til at Eid er klimaspydspisskommune Ikkje drøfta kva som er best for dei som oppheld seg i bygningen Legg opp til dårlegare standard i eldretunet enn i nytt omsorgssenter Val av elekrisitet som energikjelde vil ikkje vere reverserbar Kommentarar til momenta frå Eid Fjordvarme KF: Det er riktig at det ikkje er nemnt noko spesielt om miljø i saka unnateke at Eid kommune har som mål at større bygg skal ha vassboren varme der fjordvarmen vert nytta. Dette punktet har bakgrunn i Eid kommune sin klimaog energiplan der eit av måla er at Eid kommune skal auke «energifleksibelt areal» i eigne bygg med minst 20%. Som eit tiltak skal ein ved alle kommunale rehabiliteringsprosjekt vurdere energifleksibilitet og vassboren varme spesielt. Samtidig seier klima- og energiplanen at ein: gjennom å prioritere års-/levetidskostnader framfor investeringskostnad som vurderingskriterium ved innkjøp og investeringar skal Eid kommune lettare finne gode løysingar med låge drifts- og vedlikehaldskostnader. I forhold til lokal energiproduksjon har kommunen nedfelt eit mål om auka bruk av varmepumpe mot sjø for å redusere stasjonær energibruk. Administrasjonen har gjennom si saksutgreiing lagt vekt på livssykluskostnadane. Eid kommune har takka ja til å bli klimaspydspisskommune. Bakgrunnen for deltaking i nettverket er, i tillegg til reelle klimakutt, å få fram gode eksempelprosjekt som også kan gjennomførast av andre kommuner. For Eid kommune arbeider ein i dette prosjektet spesielt med Fjordvarme som satsingsområde i tillegg til generelt arbeid for å gjennomføre ein «grøn profil», mellom anna ved å sjå på finansforvaltninga. Det er ikkje nedfelt føringar gjennom politiske vedtak om at alle «grøne tiltak» skal gjennomførast utover det som er sagt i klima- og energiplanen. Vassboren varme har ein positiv effekt på inneklimaet. Det blir ikkje så tørr luft og så mykje brent støv som ved tradisjonelle panelovnar. Men dersom ein har tilstrekkeleg ventilasjon og rette lufttemperaturar har ikkje desse variasjonane stor betydning for dei som ikkje er svært sensitive. Overflatetemperaturen på radiatorar er lavare enn på panelovnane noko som gjer faren for brannskadar mindre, men så langt vi kjenner til er ikkje slike skader eit utbredt problem. Eldretunet er snart 30 år gammalt og det er klart at ei rehabilitering/utskifting av tekniske anlegg ikkje vil gje same standard og kvalitetar som ein vil oppnå i eit nybygg. Skal ein oppnå same standard ville det bety ei full 38

39 rehabilitering/ombygging av bygget, der det mellom anna på grunn av etasjehøgder hadde vore best økonomisk og teknisk, å rive eksisterande bygg. Val av elektrisitet som energikjelde vil vere reverserbar. Det vil vere mogleg å ettermontere varme- og kjølebatteri i tilknytning til eventuelt nye ventilasjonsanlegg. Innspel frå Moderne Varme AS Moderne Varme har kome med innspel i forhold til kva ein bør gjere i høve ventilasjon- og varmeanlegg på Eid eldretun. Dei har og levert ei priskalkyle på kr ,- inkl mva. Tiltaka som Moderne Varme foreslår kjem fram av vedlegg. Kommentarer til innspel frå Moderne Varme: Tilrår ny gjenvinnar og nye vifter i eksisterande ventilasjonsaggregat. Etter administrasjonen sitt syn vil det vere betre å skifte heile aggregatet, men dette vert frårådd frå vår konsulent Riksheim Consulting. Skal ein inn med nytt aggregat må ventilasjonsrommet ombyggast/utvidast pga plassmangel. MV as seier at ein etter ei viss tid drift igjen må evaluere om det må monterast fleire anlegg. MV as meiner at det ikkje er naudsynt å skifte varmebatteri mellom anna svdi eit vannbåre batteri vil medføre fare for vasslekkasjer på loft, samtidig tilrår dei å legge fram vatn til kjølebatteri på loft. Dette vil gje ein enda større risiko for vasslekkasjer på loftet. MV as tilrår å legge fram både kjøle- og varmekursar via loft. Dette vil gje sutfordringar både i forhold til teknisk framføring og til fare for frost med påfølgjande vasskader. MV as rår til å ta radiatorstrekk i fasadefront og konvertere rom for rom. Dette kan vere ei god løysing særleg i forhold til gjennomføring av arbeidet. MV as rår til at det vert montert solskjerming, dette er etter deira syn naudsynt for å få eit godt inneklima. Dei meiner og at ein burde vurdert skifte av vindauge for å få vindauge med betre U-verdi. Vi er samde i desse vurderingane og har med solskjerming i kostnadsoppsettet. Vidare utgreiingar etter vedtak K-sak 035/14: Rådgjevar Riksheim Consulting as har utearbeidd eit nytt kostnadsoverslag. Dette baserer seg stort sett på: -nye ventilasjonsanlegg m/vannvarmebatterier -utvendige overføringsledninger for varme, kjøling, og varmt vann. -fjordvarmetilpasning i fyrrommet Det omfattar framføring av kjøleledning til bakrom i kjellar, men ikkje kjølebatteri i aggregat. Det omfattar ikkje konvertering til radiatorar, varmeanlegget må byggast vidare ut dersom ein skal montere radiatorar. Det er vanskeleg å gjennomføre ombygging medan det bur pensjonærar på romma. Truleg må ein foreta omrokkeringar og flytte personar til andre blokker medan arbeidet pågår. I planane for nytt omsorgssenter er det planlagt at funksjonane i Eid eldretun skal samlokaliserast med det nye omsorgssenteret. Kva tid dette kan gjennomførast avheng av utbyggingstakta på omsorgssenteret. Men det vil gå minst 5 år før ei samlokalisering er aktuell. Det er ikkje avklart kva bygget Eid eldretun skal nyttast til i framtida. Skal det endrast formål for drifta trengst det høgst truleg ei omfattande ombygging. 39

40 Det er no kostnadsrekna tre alternativ: Alt 1:Nytt varmeanlegg med varmepumper, radiatorfordeling i bygget og nye ventilasjonsanlegg med vassborne batteri for varme og kjøling. Alt 2: Nye ventilasjonsanlegg med elektriske batteri. Ikkje endringar i varmeanlegg. Alt 3: Nye ventilasjonsanlegg med vassbore batteri inkludert varmepumpe mv. Det er ikkje rekna med radiatorar og kjøling. ALT 1 ALT 2 ALT 3 Prosjektering kr ,00 kr ,00 kr ,00 Varme/vent kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tilknytning fjordvarme kr ,00 kr - kr ,00 Solskjerming utført 2013 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Solskjerming fasade sør kr ,00 kr ,00 kr ,00 Uforutsett 5% kr ,00 kr ,00 kr ,00 Eige arbeid kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum eks mva kr ,00 kr ,00 kr ,00 Det er ikkje teke med kostnader til evt. skifte av vindauge. Kostnadane for alt 2 er noko høgare enn ved førre sak, dette skuldast ein feil i reknearket som vart nytta då. Dersom det skal vurderast eit enklare alternativ kan det vere å bygge eit eige ventilasjonsanlegg for kjøkken, skifte ut eksisterande ventilasjonsanlegg med eit nytt og montere solskjerming. Nytt ventilasjonsanlegg på loft medfører at ein må bygge om/utvide ventilasjonsrommet. Kostnadane for dette alternativet er ikkje vurdert. Økonomiske konsekvensar: Eid eldretun har eit årleg enegriforbruk på kwh prosent av dette relaterer seg til oppvarming, dvs kwh. Ved bruk av varmepumpe kan ein redusere dette med inntil kwh/år Men sidan noverande varmegjenvinnar har svært liten effekt kan det re ca kwh/år ved å montere nytt ventilasjonsanlegg med ein meir effektiv varmegjenvinnar. Den som Ved konvertering til vassboren varme kan det oppnåast ein samla reduksjon på inntil kwh/år. Dette er noko mindre enn det som var uttalt i sak K 35/14. Tilknytning til Eid Fjordvarme vil medføre ei tilknytningsavgift på kr ,- samt ei årleg betaling på om lag kr ,- eks mva. Denne betalinga er uavhengig av i kva grad ein utnyttar fjordvarmen. Dvs at den er lik om ein nyttar fjordvarme berre til oppvarming av ventilasjonsluft, om ein nyttar den til oppvarming av ventilasjonsluft og romoppvarming eller om ein i tillegg også nyttar den til kjøling. Nedanfor følgjer oversikt over årlege nettokostnader: Alt 1 Alt 2 Alt 3 Kapitalkostnad, 20 år, 2,5% rente kr ,75 kr ,00 kr ,00 40

41 FV avgift kr ,00 kr - kr ,00 Ekstra service varmeanlegg kr ,00 kr - kr ,00 Red energibruk (1 kr pr kwh) kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kostnader årleg kr ,75 kr ,00 kr ,00 Vurdering: Kostnadsoppsettet og oversikt over årskostnader syner at alternativ 2 kjem best ut. I forhold til miljø så er der no berre elektrisk oppvarming ved Eid eldretun, det vert ikkje nytta fossilt brensel til oppvarming. Overgang til bruk av fjordvarme vil såleis ha liten miljømessig effekt lokalt. Ser ein for seg at elektrisiteten som vert nytta kjem frå kolkraftverk eller oljekraftverk vert det miljømessige reknestykket eit anna. Montering av solskjerming vil gje eit monaleg betre inneklima Skal ein legge avgjerande vekt på miljø i denne saka bør ein kanskje vurdere om det er andre tiltak som ville gje same positive verknader, td skifta av vindauge, etterisolering mm. Rådmannen finn ikkje at ein kan legge avgjerande vekt på dei ulike verknadane på innemiljøet mellom dei ulike alternativa. På bakgrunn av saksutgreiing og kostnadsoppsett vil rådmannen rå til at alternativ 2 vert valgt. Dersom kommunestyret ønskjer å legge avgjerande vekt på miljø i denne saka bør alt 1 veljast, dette pga at ein då får nytta fjordvarmen både til oppvarming og kjøling. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Nytt ventilasjonsanlegg mv ved Eid eldretun vert godkjent med ein kostnad på kr ,- eks mva. 2. Auka kostnad på kr ,- vert finansiert ved auka låneopptak FORMANNSKAPET Fellesframlegg frå Høgre, Venstre og Frp: Formannskapet syner til at kommunestyret gjorde følgjande vedtak i saka i KS-35/14 i møte : 1. framsett av Eid Fjordvarme KF. 41

42 2.. Formannskapet kan ikkje sjå at punkt 2 i kommunestyret sitt vedtak i mars 2014 er følgd opp. Formannskapet ber om at dette snarast blir utgreidd med kostnadsoverslag før saka kjem opp til vidare politisk handsaming. Det vart røysta alternativt over rådmannen si tilråding og fellesframlegget. Fellesframlegget vart vedteke samrøystes. F-056/15 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Formannskapet syner til at kommunestyret gjorde følgjande vedtak i saka i KS-35/14 i møte : framsett av Eid Fjordvarme KF.. Formannskapet kan ikkje sjå at punkt 2 i kommunestyret sitt vedtak i mars 2014 er følgd opp. Formannskapet ber om at dette snarast blir utgreidd med kostnadsoverslag før saka kjem opp til vidare politisk handsaming KOMMUNESTYRET KS-030/15 VEDTAK: Saka vart trekt. Åslaug Krogsæter -rådmann- 42

43 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Driftsutvalet /15 REN Formannskapet /15 REN Kommunestyret /15 REN Avgjerd av: Saksbehandler: Rune Engeseth Arkiv: Objekt: F08 Arkivsaknr 15/427 Partnerskapsavtale mellom Stiftinga Frivilligsentralen og Eid kommune Prenta vedlegg: 1.Årsmelding Framlegg frå til endring i partnerskapsavtale frå Frivilligsentralen. 3.Brev frå Frivilligsentralen om situasjon pr mars Resultat K - sak 138/13, desember 2013, ekstra tilskot til sletting av opparbeidd negativ egenkapital. 5.Framlegg til ny revidert avtale. Bakgrunn for saka: Frivilligsentralen i Eid vart oppretta i Dei to første åra var Frivilligsentralen ein del av organisasjonen i Eid kommune. I 1998 vart det vedteke å fase sentralen ut av Eid kommune. Stiftinga Frivilligsentralen i Eid vart etablert i 1998, og frå 1/1-99 har stiftinga stått for drifta av sentralen. Det kommunale tilskotet har variert frå ca kr til kr ,- per år. Frivilligsentralen har slite med økonomien i alle år, siste tre åra har det mot slutten av året vore nødvendig med forskot på neste års tilskot for ha likviditet dei 2-3 siste månadene av driftsåret. I 2011 fekk Frivilligsentralen omgjort eit forskot på kr til tilskot for å betre likviditeten. I 2012 auka det faste tilskotet frå til pr år. Frivilligsentralen hadde ved utgang av 2012 ein negativ eigenkapital på kr ,-. Det vart i K sak 138/13 gjeve eit ekstra tilskot på kr Dei siste 14 driftsåra har Frivilligsentralen gått med overskot i 4 år, mens 10 år har gjeve underskot. 43

44 Frivilligsentralen driv eit omfattande frivillig arbeid som er svært viktig både for Eid kommune og for lag og organisasjonar. Syner til vedlagt årsmelding for Saksutgreiing: Frivilligsentralen og Eid kommune har ein partnerskapsavatale som gjeld for åra 2012, 2013 og I K-sak 138/13 ( vedlegg 4) vart det løyvd kr som eit ekstra tilskot for å slette negativ egenkapital i stiftinga. Stiftinga meinte då at ein ville kunne drive i balanse i med eit årleg tilskot på kr ,-. I tillegg til tilskot får også Frivilligsentralen støtte til revisjon ca og post og kopitenester gjennom bruk av kommunen sitt servicekontor. I oktober 2014 vart det gjennomført møte mellom Eid kommune og Frivilligsentralen med sikte på å få til ei forlenging av avtalen. Det kom då fram behov for ein auke i det årlege tilskot frå kr kr år til kr kr pr år. Auken på kr vart lagt inn i budsjettdokument for 2015, side 35. punkt 3.1.nye behov knytt til handlingsdelen i kommuneplan. Dette punktet vart ikkje prioritert av kommunestyret i budsjett for 2015 og Rådmann har såleis ikkje grunnlag for å auke tilskotet for Det er budsjettert med kr i tilskot til Eid Frivilligsentral i I framlegg til revidert avtale er dette beløpet lagt inn. Endringar i revidert avtale er merka med gult.i avtalen er det lagt inn regulering i beløpet i takt med KPI indeksen. Frivilligsentralen sin rekneskap for 2014 viser eit underskot på kr ,- Økonomiske konsekvensar: Framlegg til avtale ligg inne i vedteke budsjett, mens ein auke i tilskot opp til kr pr år vil gje ein årleg kostnadsauke på kr ,-.Det ligg ikkje inne i budsjett eller økonomiplan. Vurdering: I framlegg til avtale for 2015 er det lagt inn eit tilskot på kr ,- pr år. Framlegg til avtale gjeld berre for Det er grunn til å tru at det vil gje underskot for Frivilligsentralen også i Styreleiar meiner det ikkje vil la seg gjere å få inn annonseinntekter og gåver tilsvarande kr i Frivilligsentralen ser ikkje anna moglegheit på problemstillinga enn at Eid kommune må auke sitt bidrag til sentralen. Det meste av kostnadene er faste, knytt til lønn, husleige, strøm m.m. Kostnader knytt til tiltak/prosjekt kan ikkje kuttast utan at ein også vil miste tilsvarande inntekter. Framlegg til avtale er i hovudsak i tråd med ynskje frå Frivilligsentralen, men det er ikkje lagt inn auke i tilskot for Det må verte ei politisk vurdering. Evt endring i tilskot kan enkelt innarbeidast i framlegg til avtale. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1.Framlegg til avtale vert vedteke slik den ligg før i vedlegg DRIFTSUTVALET Framlegg frå Arbeiderpartiet: 1. Framlegg til avtale vert vedteke slik den ligg føre i vedlegg 5, med følgjande merknader. 2. Årleg tilskot på kr ,-. 44

45 3. For 2015 vert mellomfinansieringa kr ,- finansiert av ubunde driftsfond. 4. Tilskot på kr ,- vert å innarbeide i budsjettet frå Det vart røysta alternativt over dei to framlegga, framlegget frå Arbeiderpartiet vart samrøystes vedteke. DFU-024/15 VEDTAK: 1. Framlegg til avtale vert vedteke slik den ligg føre i vedlegg 5, med følgjande merknader. 2. Årleg tilskot på kr ,-. 3. For 2015 vert mellomfinansieringa kr ,- finansiert av ubunde driftsfond. 4. Tilskot på kr ,- vert å innarbeide i budsjettet frå FORMANNSKAPET Instillinga frå driftsutvalet vart samrøystes vedteke. F-049/15 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Framlegg til avtale vert vedteke slik den ligg føre i vedlegg 5, med følgjande merknader. 2. Årleg tilskot på kr ,-. 3. For 2015 vert mellomfinansieringa kr ,- finansiert av ubunde driftsfond. 4. Tilskot på kr ,- vert å innarbeide i budsjettet frå KOMMUNESTYRET Ann-Magritt Hopland Eikås reiste spørsmål om ugildskap i saka då ho er varamedlem i styret i Eid frivilligsentral. Ho vart kjent ugild og gjekk frå handsaminga av saka. KS-031/15 VEDTAK: 1. Framlegg til avtale vert vedteke slik den ligg føre i vedlegg 5, med følgjande merknader. 2. Årleg tilskot på kr ,-. 3. For 2015 vert mellomfinansieringa kr ,- finansiert av ubunde driftsfond. 4. Tilskot på kr ,- vert å innarbeide i budsjettet frå Åslaug Krogsæter -rådmann- 45

46 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 ÅKR Kommunestyret /15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug Krogsæter Eid inviterer Arkiv: 14 Objekt: Arkivsaknr 15/478 Prenta vedlegg: Prosjektmandat: Eid inviterer Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommuneplanen sin handlingsdel KS-sak 144/14 og verbalframlegg B KS-sak 143/14. Kva saka gjeld: Godkjenning av prosjektmandat gjennomføring av kommunestyret sine vedtak om utvikling av profilen «Eid inviterer», utarbeiding av informasjonsstrategi for Eid kommune og innflyttarsamling. Bakgrunn for saka: Kommunestyret har i sak 144/14 vedtatt kommuneplanen sin handlingsdel Mellom tiltaka i 2015 er det gjort følgjande vedtak under tema 6: Eid kommune som organisasjon Eid inviterer til ein imøtekomande kommune: Utarbeide informasjonsstrategi for Eid kommune og utvikle profilen Eid inviterer. I tillegg vart det vedteke eit verbalframlegg i sak 143/14 med følgjande formulering: «Kommunestyret føreset at innflyttarsamling blir gjennomført årleg frå og med 2015 innanfor rammene til sentraladministrasjonen.» Dette framlegget viser til tema 1i kommuneplanen sin handlingsdel: Å bu i Eid Eid inviterer til å bu midt i Nordfjord. Saksutgreiing: Administrasjonen har laga ein plan for oppfølging av prioriterte satsingsområde og verbalframlegg. I vår vurdering har vi kome fram til at ein tenleg måte å følgje opp desse 46

47 vedtaka på er å etablere eit prosjekt som har tittelen Eid inviterer. Vi ønskjer så å organisere dette i tre delprosjekt: 1. Eid som samfunn 2. Organisasjonen Eid kommune 3. Innbyggjartreff Følgjande tema vil inngå i prosjektet: 1. Eid som samfunn ( i samarbeid med lokale aktørar): - Identifisere nye marknadsføringselement - Utgreie korleis ulike heimesider skal nyttast og utviklast - Motivere næringslivet til å nytte profilen - Skiltprosjekt 2. Organisasjonen Eid kommune - Utvikle kommunal informasjons- og kommunikasjonsstrategi - Marknadsføring av bustadtomter - Imøtekomande kunde-/brukarmottak vertskapskurs - Samling for tilsette 3. Innbyggjartreff - Planlegge og arrangere innbyggjartreff (innflyttartreff) Vedlagt ligg framlegg til prosjektmandat for arbeidet som skal gjerast. Kommunestyret er oppdragsgjevar og formannskapet referansegruppe. Prosjektansvarleg er rådmann Åslaug Krogsæter og prosjektleiar er kultur- og profileringskoordinator Gerd Fløde Bjørlo. Sjefsgruppa (rådmann, kommunalsjefar og leiarar for økonomiavdeling, personalavdeling og servicetorget) er styringsgruppe for prosjektet. Det blir oppretta tre delprosjektgrupper og høve til å opprette arbeidsgrupper. Prosjektet skal levere prosjektrapport innan utgangen av Økonomiske konsekvensar: I første omgang har ikkje dette andre økonomiske konsekvensar enn bruk av arbeidstid. Innflyttartreffet er det vedteke skal finansierast innanfor rammene til sentraladministrasjonen, så då må det gjerast ei vurdering av kva som er mogleg å få til. Prosjektrapporten vil evt. kome med framlegg til tiltak som kan ha økonomiske konsekvensar, men då må vi kome tilbake til evt. finansiering. Vurdering: Slagordet «Eid inviterer» med tilhøyrande profil, er eit konsept som vert nytta av Eid kommune og av næringsliv, lag og organisasjonar for å profilere Eid. Eid har invitert gjennom mange generasjonar, og vil halde fram med dette. I kommuneplanen sin samfunnsdel er det innanfor kvart tema gitt eit innblikk i kva vi ønskjer å invitere til. På nettstaden under fana «Eid inviterer» kan du lese følgjande: «Eid tilhøyrer (difor) like mykje deg som kjem utanfrå som det tilhøyrer dei fastbuande!» Samfunnsdelen har ambisiøse målsetjingar. Den er ein overordna plan som skal vere både heilskapleg og langsiktig. Den gir føringar for kommunen si verksemd og klargjer rolla som kommunen vil ha i samband med utvikling av Eid kommune som samfunn og organisasjon. 47

48 Rådmannen si vurdering er at skal profilen «Eid inviterer» vere noko meir enn eit slagord, så må vi arbeide for at alle tilsette og innbyggjarane opptrer inviterande. Vi må difor klargjere og utvikle verdiar og haldningar både i kommuneorganisasjonen og i samfunnet som gjer at vi får eit imøtekomande og inkluderande samfunn i kommunen vår. Eit positivt omdøme vil vi kunne få om vi lukkast med dette. Det kan vere eit tveegga sverd å nytte eit slikt slagord om vi ikkje klarer å leve opp til det. Vi ønskjer som nemnt å sjå fleire tiltak i samanheng for slik å kunne styrke det verdiforankrande arbeidet. Vi ønskjer også å kalle eit innflyttartreff for eit innbyggjartreff for å synleggjere at det er ein føresetnad for inkludering av innflyttarar at dei fastbuande møter opp for å vise interesse for å bli kjende med nytilflytta. Eid tilhøyrer både dei som kjem utanfrå og dei fastbuande. Rådmannen si vurdering er at det er viktig at bruken av slagordet også blir aktivt nytta overfor dei som har tilhøyrt dette samfunnet gjennom lang tid. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Vedlagde framlegg til prosjektmandat vert vedteke og lagt til grunn for vidare arbeid med saka FORMANNSKAPET F-051/15 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Vedlagde framlegg til prosjektmandat vert vedteke og lagt til grunn for vidare arbeid med saka KOMMUNESTYRET KS-032/15 VEDTAK: Vedlagde framlegg til prosjektmandat vert vedteke og lagt til grunn for vidare arbeid med saka. Åslaug Krogsæter -rådmann- 48

49 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Driftsutvalet /15 ELE Formannskapet /15 ELE Kommunestyret /15 ELE Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Elin Leikanger Arkiv: Objekt: F31 Arkivsaknr 13/371 Mottak av flyktningar oppfølging av verbalframlegg A Prenta vedlegg: 1. Statusrapport Mottak av flyktningar 2. Mottak av flyktningar, plandokument datert Kva saka gjeld: Saka gjeld oppfølging av verbalframlegg A i kommunestyret sitt budsjettvedtak. Bakgrunn for saka: Kommunestyret gjorde følgjande vedtak i sak KS 143/14 «Det skal som eit straksvedtak opprettast ei ekstra stilling i grunnskulen frå 1/ knytt til norskopplæring av flyktningar i skulealder finansiert innanfor ramma av flyktningetilskotet for Kommunestyret føreset at det vert lagt fram ei eiga sak ved første høve i 2015 om status for ressursbruk i høve vedteken plan for mottak av flyktningar. I saka skal ein gå gjennom kvar det ut frå kunnskap ein no sit inne med er trong for endringar i planen ut frå dei statlege tilskota Eid kommune mottek til formålet, og evt budsjettendringar som følgje av dette.» Saksutgreiing: Vedlagd statusrapport byggjer på plandokumentet «Mottak av flykningar» frå Kap 1-4 er i hovudsak ei oppdatering av tilsvarande innhald i dokumentet frå Kap 5 gjer greie for ressursbruk og tenestetilbod så langt i planperioden, og prognosar for Gjennomgangen syner at oppbygginga av tenestene har gått noko seinare enn føresett i planen, noko som har vore naudsynt for å tilpasse seg dei økonomiske rammene. 49

50 Rekneskapssamandraget for 2014 syner eit netto overskot på flyktningerekneskapen på i alt 1,086 mill kr. Her er det viktig å ta med i vurderinga at fleire andre kommunale avdelingar yter tenester til flyktningar, utan at dette er teke med i rekneskapen. Integreringstilskotet er nytta til generell styrking av kommunal tenesteyting, noko som er til nytte for alle innbyggjarar flyktningar inkludert. Kap 6 inneheld vurdering kring mottak og økonomi i tida framover. Kommunen har no planlagd busetjing av flyktningar i 2015, og det er gjort nye utrekningar av utgifter og inntekter. Vedteken oppbemanning i grunnskulen er også lagt inn i det reviderte budsjettframlegget for Samla sett gjer desse endringane at budsjettoverskotet i 2015 vert redusert til kr ,-. Med føresetnad om uendra tenestetilbod vil overskot 2016 verte om lag på same nivå. Frå 2017 vil tal flyktningar som utløyser tilskot vere oppe i 120, og inntektene vil då stabilisere seg på kring 23 mill kr. Dette er i godt samsvar med den opprinnelege planen Vurdering: Kommunestyret sitt vedtak seier at administrasjonen skal gjere greie for status for ressursbruk i høve vedteken plan, og at ein i saka skal gå gjennom kvar det ut frå kunnskap ein no sit inne med er trong for endringar i planen ut frå dei statlege tilskota Eid kommune mottek til formålet, og evt budsjettendringar som følgje av dette. Kommunen er godt i gang med å organisere eit tilpassa tenestetilbod, og leggje grunnlaget for at busette flyktningar kan kome i arbeid eller gå vidare til kvalifisering og utdanning. Men berre eitt års erfaring er det for tynt grunnlag for ei djuptgåande evaluering av resultata. Busetjing av flyktningar er ei oppgåve som krev samarbeid med og engasjement frå lokalsamfunnet elles. Lokalt næringsliv og frivillige organisasjonar må i sterkare grad involverast i arbeidet. Dette er ikkje berre ei kommunal oppgåve, det er eit samfunnsansvar. Plan for mottak av flyktningar skildrar økonomiske og praktiske føresetnader knytt til flyktningemottak. Det er viktig at kommunen i framtida også har fokus på kvaliteten i tenestene. Særskilde utfordringar, behov og målsetjingar knytt til flyktningemottak bør difor innarbeidast i kommunedelplanar, fagplanar og verksemdsplanar. Arbeid med integrering av flyktningar inkluderer mange avdelingar i Eid kommune. Tilbakemeldingar frå avdelingane seier at dette arbeidet er positivt og utfordrande. Det vil alltid vere eit ynskje om meir ressursar, med føremål å kunne løyse oppgåvene på ein betre måte. Budsjettala (kap 6.1) syner at kommunen har avgrensa ressursar til nye tiltak no. Vedteken bemanningsauke (verbalframlegg A) er lagt inn i revidert budsjettframlegg. Andre kostnader er revidert på grunnlag av den kunnskapen vi no har om dei flyktningane som skal busetjast i Med bakgrunn i tilgjengelege ressursar finn ikkje administrasjonen grunnlag for foreslå andre endringar i ressursfordeling i 2015 enn dette. Desse endringane vil verte lagt inn i budsjettendringssaka i kommunestyret sitt junimøte. Ressurs- og tenestebehov vil variere frå år til år avhengig av mellom anna familiestruktur, alderssamansetjing og tilflyttingsdato. Det vil vere tenleg at statusrapport for flyktningarbeidet vert oppdatert årleg, basert på oppdatert kunnskap om behov og økonomi. Ein slik gjennomgang bør gjerast straks ein har oversikt over planlagd mottak. I framtida vil dette truleg kunne gjerast noko tidlegare enn i år. Tidleg oversyn vil vere særleg nyttig med sikte på planlegging av bemanning i skule og vaksenopplæring. Eid kommunestyre har vedteke at kommunen skal ta imot 120 flyktningar i 4-årsperioden IMDI si tolking av dette vedtaket er at familiegjenforening kjem i tillegg til dette. 50

51 Kommunestyret bør difor presisere at målsetjinga om 30 flyktningar årleg inkluderer familiegjenforening. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Statusrapport for mottak av flyktningar vert teken til vitande 2. Reviderte budsjettal jf kap 6.1 vert lagt til grunn i budsjettendringsak i juni Kommunestyret presiserer at målsetjinga om mottak av 120 flyktningar i 4- årsperioden inkluderer familiegjenforening DRIFTSUTVALET Elin Leikanger gjekk gjennom vedlagde rapport. DFU-023/15 VEDTAK: Som rådmannen si tilråding, samrøystes: 1. Statusrapport for mottak av flyktningar vert teken til vitande 2. Reviderte budsjettal jf kap 6.1 vert lagt til grunn i budsjettendringsak i juni Kommunestyret presiserer at målsetjinga om mottak av 120 flyktningar i 4- årsperioden inkluderer familiegjenforening FORMANNSKAPET F-055/15 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Statusrapport for mottak av flyktningar vert teken til vitande 2. Reviderte budsjettal jf kap 6.1 vert lagt til grunn i budsjettendringsak i juni Kommunestyret presiserer at målsetjinga om mottak av 120 flyktningar i 4- årsperioden inkluderer familiegjenforening KOMMUNESTYRET KS-033/15 VEDTAK: 1. Statusrapport for mottak av flyktningar vert teken til vitande 2. Reviderte budsjettal jf kap 6.1 vert lagt til grunn i budsjettendringsak i juni

52 3. Kommunestyret presiserer at målsetjinga om mottak av 120 flyktningar i 4- årsperioden inkluderer familiegjenforening. Åslaug Krogsæter -rådmann- 52

53 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 GFB Kommunestyret /15 GFB Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandler: Gerd Fløde Bjørlo Arkiv: Objekt: U64 Arkivsaknr 11/1571 Avtale med reisemål Stryn & Nordfjord AS 2015 Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Avtale med Reisemål Stryn og Nordfjord for perioden Kva saka gjeld: Forlenging av avtalen til 1. juli 2015 Bakgrunn for saka: Samarbeidsavtalen Eid kommune har med Reisemål Stryn & Nordfjord (RS&N), blir automatisk fornya for ytterlegare 3 år om den ikkje blir oppsagt innan fastsett frist. Frist for å seie opp gjeldande avtale går ut Saksutgreiing: Eid kommune har hatt ein samarbeidsavtale med RS&N sidan Kommunane Stryn, Hornindal, Gloppen, Selje og Vågsøy har og vore med i ordninga. Hovudoppgåve til RS&N er å marknadsføre reiselivet i Nordfjord vere eit destinasjonsselskap for regionen. Eid kommune si avtale gjekk ut Som følgje av at selskapet har arbeidd med planar om fusjon med Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen, vart fristen for å seie opp noverande avtale utsett til Ein hadde då føresett at fusjonsplanane var utgreidd til den tid, og kommunane kunne ta stilling til ny avtale i eit utvida selskap.. I byrjinga av mars vart det sendt ut pressemelding der det gjekk fram at styra til destinasjonsselskapa hadde godkjent fusjonsplanane og vedtektene for det nye selskapet (samrøystes). Det vart også kalla inn til generalforsamling 4. mars. 53

54 2. mars vart det sendt ut brev frå ordførar i Stryn at Stryn kommune ikkje ville godkjenne avtalen på generalforsamlinga, og synte til at dei same signala var kome frå store aktørar som Hotell Alexandra i Loen og Hotel Union i Geiranger. Samstundes avlyste RS&N Generalforsamlinga som skulle vere mars, og signaliserte samstundes at det snarleg ville bli sendt ut invitasjon til generalforsamling for endeleg vedtak. Denne invitasjonen er enno ikkje komen. Eid kommune har no fått faktura gjeldande for 1. halvår Økonomiske konsekvensar: Det er sett av midlar på budsjettet til reiselivsamarbeid også i Vurdering: Eid kommune har utsett sak om fornying av avtalen med RS&N til fusjonsplanane var avklara. Når det no ser ut til å trekke ut i tid, må vi ta stilling til kva vi skal gjere i All den tid det er sett av midlar i budsjettet til formålet, og RS&N må få avklara den økonomisk situasjonen sin, bør Eid kommune seie opp noverande avtale og betale ut sin andel gjeldande for den nye avtaleperioden. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Eid kommune seier opp noverande avtale med Reisemål Stryn & Nordfjord gjeldande frå FORMANNSKAPET Framlegg til nytt pkt 2 frå ordførar Alfred Bjørlo: Eid kommune tek stilling til evt ny avtaleinngåing for perioden etter etter generalforsamlinga i.. Det vart røysta over framlegget. Framlegget vart samrøystes vedteke. F-050/15 VEDTAK: 1. Eid kommune seier opp noverande avtale med Reisemål Stryn & Nordfjord gjeldande frå Eid kommune tek stilling til ev KOMMUNESTYRET 54

55 KS-034/15 VEDTAK: 1. Eid kommune seier opp noverande avtale med Reisemål Stryn & Nordfjord gjeldande frå Åslaug Krogsæter -rådmann- 55

56 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Kommunestyret /15 ABJ Avgjerd av: Saksbehandler: Alfred Bjørlo Arkiv: 020 Objekt: Arkivsaknr 15/466 Fråsegn om flytting av Fiskeridirektoratet sitt regionkontor fra Måløy til Bergen FRAMLEGG TIL FRÅSEGN FRÅ ORDFØRAR: Eid kommune syner til framlegg frå Fiskeridirektøren om om endra regional struktur i Fiskeridirektoratet, der ho foreslår at regionkontor medan fiskerikontoret i Bergen overtek som regionkontor. Eid kommune syner vidare til fråsegn frå Nordfjord Vekst om saka, dagsett 6. mars Eid kommune sluttar seg til denne fråsegna, og vil på det sterkaste understreke at Fiskeridirekoratet ikkje berre er ein viktig kompetansearbeidsplass for Måløy/Vågsøy, men for heile Nordfjord-regionen. Ei framtidsretta utvikling av Nordfjord som region krev samspel mellom næringsliv og det offentlege - også i utvikling av arbeidsplassar og kompetansemiljø. I perioden vart talet på statlege arbeidsplassar i Nordfjord redusert med heile 10%, medan utviklinga nasjonalt gjekk motsett veg (Kjelde: Møreforsking, 2013). Samtidig ser vi at regionen har eit sterkt næringsliv i vekst - men som arbeider hardt med å tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft og kompetanse for å utnytte vekstmulegheitene. Det å ha statlege kompetansearbeidsplassar i regionen til å utfylle det sterke private næringslivet, er i så måte særs viktig. Eid kommune meiner det er på høg tid at statlege styresmakter no tek grep for å snu utviklinga med statleg "nedbygging" i Nordfjord. Fiskeriministeren bør no nytte høvet til å slå 56

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 16:00 17.30 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 040/14-047/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, kommunestyresalen Saksnr.: 017/15-021/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 13:30 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 022/15-026/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.02.2016 Møtetid: Kl. 11:00 Møtestad: Operahuset Nordfjord, Hertugen Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Hertugen, Operahuset Saksnr.: 014/16-019/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 16.og 17.03.2009 Møtetid: Kl. 11:00 1800 16.03.09 0900 1230 17.03.09 Møtestad: Furebuda og Selje Hotell Saksnr.: 006/09-014/09 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti

Detaljer

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Møtedato: 24.11.2008 Møtetid: Kl. 1015-1430 Møtestad: Svelgen Saksnr.: 036/08-048/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Anne

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Valhall, Storsalen Saksnr.: 011/16-016/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.04.2015 Møtetid: Kl. 13:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 006/15-015/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Per Kjetil

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 14.10.2015 Møtestad: Plan og samfunn - store møterom Møtetid: 13:00-15:30 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 2.etg. Dato: 02.11.2012 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 13.40 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte: August

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 17.11.2015 Møtestad: Flora omsorgssenter Møtetid: 12:00 etter arbeidsmiljøutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT. Saksnr.: 001/15-005/15

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT. Saksnr.: 001/15-005/15 EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Kommunestyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 11:00 Møtestad: Eid Elektro Saksnr.: 001/16-007/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 14.07.2015 Møtetid: Kl. 10:00 10:30 Møtestad: Badstuplassen Saksnr.: 126/15-129/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Sigurd Reksnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Kl: 16.30 18.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Kl: 16.30 18.15 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Kl: 16.30 18.15 Medlemar: Alle med unnatak av Britt G. Menes (V), som hadde forfall. Forfall: Britt G. Menes (V) Varamedlemar: Jarle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Innstilling manglar i alle sakene som skal behandlast i hovudutvala den 17. mars og i formannskapet den 19. mars.

Innstilling manglar i alle sakene som skal behandlast i hovudutvala den 17. mars og i formannskapet den 19. mars. GLOPPEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Møtedato: 23.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 Innstilling manglar i alle sakene som skal behandlast i hovudutvala den 17. mars og i formannskapet

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 197/14-202/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Alfred

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 05.05.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15.30 Møtestad: Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 17.03.2015 Møtetid: Kl. 09:00 11:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 007/15-013/15 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn

Samhandlingsreforma i Sogn Samhandlingsreforma i Sogn Sogn regionråd 17.06.11 Vidar Roseth, Helse Førde Status samhandlingsreforma Nasjonal helse- og omsorgsplan og dei to nye lovene vart vedtekne i Stortinget 14. juni Kommuneproposisjonen

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 19.10.2009 Møtetid: Kl. 10:00 12.00 Møtestad: Vågsøy kommune, kommunestyresalen i Rådhuset Saksnr.: 036/09-036/09 Forfall meldt frå følgjande medl. Roger Silden Edvin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Kontrollutvalet SEKOM-sekretariat

Kontrollutvalet SEKOM-sekretariat Kontrollutvalet SEKOM-sekretariat Saksnr. utval Utval Møtedato 05/19 Styret for SEKOM sekretariat 04.04.2019 Arkiv FE 210 Sakshandsamar Arnar Helgheim Årsmelding 2018 for SEKOM sekretariat Vedlegg i saka:

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling Eid råd for funksjonshemma Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/16

Detaljer

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli NAV Åmli, Samarbeidsavtale mellom NAV Aust-Agder og Åmli kommune lb (Lf - IS" N(415 - occittl, Åmli Kommune Samarbeidsavtalefor NAV fkmli Åmli kommune 1 Samarbeidspartar Samarbeidsavtala er inngått mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 024/14-028/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Alfred

Detaljer