Årsmelding og rekneskap Driftsåret driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret driftsår

2 Nytilsett Energimontør Arild Borlaug Besøk av TV2 Hjelper deg. Nytilsett Kundekonsulent Brita Molde 2 Interne møter. Nytilsett Energimontør Mikael Øvstetun Karin Moen fekk merksemd etter 30 år i Lærdal Energi. Nytilsett Energimontør Jon Sander Sjøthun Nedberge

3 Styret si årsmelding for Lærdal Energi AS 2013 GENERELL OVERSIKT Lærdal Energi AS har områdekonsesjon for Lærdal kommune. Lærdal Energi AS har ein historie tilbake til 1934 då L/L Lærdal Kraftverk vart skipa for å byggja ut vasskrafta ved Husum i Lærdalselvi. Drifta i Lærdal Energi har i 2013 vore stabil med unntak av nokre mindre utfall samt eitt større utfall 27. november i forbindelse med trefall på 66 kv linje i regionalnettet. Etter styret si oppfatning gjev årsrekneskapen eit rett bilete av utviklinga og resultatet av organisasjonen si verksemd og stilling pr Føresetnaden om framleis drift, jfr asl 3, er lagt til grunn ved avlegging av årsrekneskapen. ORGANISASJON - ADMINISTRASJON Lærdal Energi er eit aksjeselskap med kroner i aksjekapital fordelt på 3300 aksjar à kr. 100,-. Dei største aksjeeigarane er Lærdal kommune med 50,15 % (1655 aksjar), Gjensidige Forsikring med 5,15 % (170 aksjar) og Aurland Energiverk AS med 4,76 % (157 aksjar). Aksjar eigde av styremedlemar: Lars Petter Nesse Leif Aasen Jon Yttri 3 aksjar 4 aksjar 1 aksje Generalforsamling I Lærdal Energi AS vart generalforsamlinga for 2013 halden på Hotel Grandane den Det var representert aksjar ved personleg frammøte og med fullmakt, noko som utgjer 55,61 % av aksjekapitalen. Generalforsamlinga handsama 9 saker. Generalforsamlinga fekk og ei orientering om drifta i selskapet og strategi og planar framover. Styret Selskapet vert leia av eit styre med seks representantar og vararepresentantar valde av generalforsamlinga. Ein representant med personleg vararepresentant vert vald etter framlegg av og mellom dei tilsette. Styremedlemene vert valde for ein 2-års periode. Styreleiar og nestleiar vert valde for eitt år om gongen. På generalforsamlinga 2013 vart styret sett saman slik: Styremedlemer: Leif Aasen Lars Petter Nesse Sissel Klunderud Inger Bakken, Ottar Steine Jon Yttri Lærdal (styreleiar) Lærdal Lærdal Lærdal Aurland Det er innført ordning med varamedlemer etter liste, bortsett frå dei styremedlemene som er valde etter forslag frå Aurland Energiverk AS, og frå tilsette. Desse har framleis personlege varamedlemer. Det vart i 2013 halde 9 styremøte og det vart handsama 23 saker. Administrasjon, organisasjon Lærdal Energi og Aurland Energiverk hadde fram til og med 2012 felles leiing og administrasjon. Dette vart avvikla frå Lærdal energi sel fortsatt dei administrative tenestene til Aurland energiverk. Det har også i 2013 vore endringar i leiinga i selskapet. Ny nettsjef var tilsett frå Denne slutta etter eige ynskje Ny nettsjef har vore innleigd etter dette og fast tilsett frå Organisasjonsplan pr

4 Revisjon Revisjonsarbeidet er utført av Ernst & Young AS ved Atle Terum. Arbeidet ein har hatt er mindre ombyggingar og vanlege nytilknytingar. Personale Pr hadde verksemda 17 tilsette. Av desse var ein tilsett på tidsavgrensa lærekontrakt. Medeigar i andre verksemder og medlemskap i andre organisasjonar Lærdal Energi er medeigar i Lærdal og Aurland Grønnkraft AS med 33,3 % av aksjekapitalen, Kvemma Kraft AS med 34 % av aksjekapitalen, SEIS AS (Samarbeidande Energiverk I Sogn) med 9,8 % av aksjekapitalen, Sognenett AS med 10 % av aksjekapitalen og REN AS (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) med 0,23 % av aksjekapitalen. Lærdal Energi er medlem i KS Bedrift, Distriktenes energiforening (forkorta Defo - tidlegare Forum for Strategisk Nettutvikling) og Bedriftshelse1. PRODUKSJON- OG DRIFTSTILHØVE Produksjon Vi får levert erstatningskraft frå Østfold Energi for tapt produksjon i Husum kraftverk. Dette er Lærdal Energi sin produksjon. Etter eigen avtale skal Østfold Energi levere 450 kw med full driftstid til erstatning for den krafta Lærdal Energi kunne ha produsert i Husum Kraftverk. Det skal i tillegg leverast 40 HK frikraft til fordeling for erstatningspliktige fallrettar som kviler på Husum Kraftverk. Vi har ein avtale med Lærdal kommune om at vi sel kommunen si konsesjonskraft etter bestilling frå dei, samstundes som vi kjøper kraft til eigne kundar på Nord Pool gjennom Bergen Energi. EIGEDOMAR Driftsfeil Drifta i Lærdal Energi har i 2013 vore stabil med unntak av nokre mindre utfall samt eitt større utfall 27. november i forbindelse med trefall på 66 kv linje i regionalnettet. 4 Kraftverk Då Husum Kraftverk vart lagt ned etter reguleringa av Lærdalsvassdraget, har ikkje selskapet drift i eige kraftverk. Lærdal Energi står framleis som eigar av kraftanlegget med dei rettar og plikter som dette medfører. Bygningen vert no nytta som trafostasjon og lager. Tidlegare produksjon får ein dekka som erstatningskraft frå Borgund Kraftverk i ein avtale som varer ut Denne krafta er i 2013 selt gjennom Bergen Energi. Overføringsanlegg 66 kv. Lærdal Energi er direkte knytt til sentralnettet på Borgund (Lo) via ein trafo på 42 MVA 300/66 kv (T4) frå Statnett SF. Vi søkte i 2010 om konsesjon for bygging av ny 66 kv leidning frå Lærdal sekundærstasjon til Erdal og oppgradering av 66 kv leidningen frå Lærdal sekundærstasjon til Stuvane. Det er samstundes søkt om å få bygge 132 kv leidning frå Stuvane til Lo. Det har i 2013 vore ein del avklaringar med NVE i forbindelse med konsesjonssøknaden. Kraftutveksling Lærdal Energi utvekslar kraft direkte med sentralnettet. Stuvane Kraftverk er tilkopla 66 kv linja vår ved Stuvane. Vi har i tillegg to kraftverk, Vindedal Kraftverk og Nedre Kvams Kvemma Minikraftverk, som leverar kraft inn i vårt distribusjonsnett. I tillegg har vi mogelegheit for utveksling med Vang Energi over Filefjellslinja og Aurland Energiverk AS via Lærdalstunnelen. Alle utvekslingspunkta har timemåling. Distribusjonsnett Det er ikkje gjort større endringar i distribusjonsnettet. Nettstasjonar. På grunn av myndigheitshetskrav må ein stor del av våre stolpetrafoar byggast om innan Dette er eit arbeid som må intensiverast. Lågspentlinjer og kablar Det har ikkje vore utført større lågspentarbeid i 2013.

5 Straumleveringsvilkår Vi brukar standard kontrakt om vilkår for tilknyting, nettleige og levering av elektrisk kraft utarbeidd av KS Bedrift i samarbeid med Forbrukarombodet og Forbrukarrådet. Dette vart vedteke på styremøte Kontraktformularet er lagt ut på heimesida vår. Dei som ber om det, kan få det tilsendt. Tariffar i Tariffane våre vart kunngjorde i annonse i lokalpressa og utlagde på heimesida vår. Dei som ber om det, kan få tilsendt fullstendig tariffoppsett. 5

6 KUNDESERVICE Måling og avrekning nett. I 2013 har det vore liten byggeaktivitet i Lærdal. Talet på nettkontraktar er svært stabilt og pr hadde vi 1862 nettkontraktar. Forureining. Verksemda forureinar ikkje det ytre miljø. Ein nyttar ikkje PCB - olje til transformatorar og kondensatorar. Vanleg spillolje frå transformatorar vert levert til godkjent spesialfirma. 6 Det lokale eltilsyn Det lokale eltilsyn har ført tilsyn med bustadar og hytter i tillegg til verksemder og gardsbruk. Det er utført informasjonsarbeid retta mot 6. og 9. klasse. Det vert poengtert at det er kunden sjølv som har ansvar for tryggleik ved sitt elektriske anlegg, men at DLE sjølvsagt stiller opp som rådgjevar for våre kundar. HELSE OG MILJØ, FORSKNING OG UTVIKLING, FORUREINING Helse og miljø Målsettinga er å skape gode og trygge arbeidsplassar for alle tilsette og full likestilling mellom kjønna. Ved utgangen av 2013 var det 17 tilsette i verksemda. Av desse var 4 kvinner. Dette utgjer 24 % av arbeidsstokken. For å ivareta arbeidsmiljøet gjennom Arbeidsmiljølova og krav til internkontroll, har Lærdal Energi mellom anna samarbeid med Bedriftshelse1. Målet med diskrimineringslova er å fremje likestilling, sikre like moglegheiter og rettar og å hindre diskriminering basert på etnisk bakgrunn, nasjonalt opphav, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeidar aktivt, målretta og planmessig for å fremje lova sitt mål innanfor vår verksemd. Aktivitetane omfattar mellom anna rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriere, utviklingsmogelegheiter og vern mot trakassering. Selskapet har også som mål å vera ein arbeidsplass der det ikkje førekjem diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. Ein har i året hatt ein del langtidsjukefråver, men bortsett frå dette er det relativt lite sjukefråver. MARKNADSSITUASJONEN Kraftomsetning Lærdal Energi har kjøpt all kraft til kraftomsetninga si i marknaden. Lærdal Energi har videre utvikla vidare sal av kraft til sluttkundar utanom eigen områdekonsesjon i Det vart i 2013 utarbeid nye målsetningar og strategi for ytterligare vekst innan området. Vi har også selt vår eigen produksjon og kommunen si konsesjonskraft. All kraft vi har selt er kjøpt inn via Nord Pool og Bergen Energi. Etter ein større evaluering har Lærdal Energi skifta kraftforvaltar frå Markedskraft til Bergen Energi frå ØKONOMI Rekneskapen for 2013 syner eit ordinært overskot før skatt på kr ,-. Etter skattekostnad vert overskotet kr ,-. Styret gjer framlegg om slik disponering: Avsett til utbytte kr ,- Avsett til vedlikeholdsfond kr 0,- Overført til fri eigenkapital kr ,- Sum overføringar: kr ,- Det er 2 kvinnelege medlemer i styret i verksemda.

7 7

8 Resultatrekneskap 2013 Resultatrekneskap 2012 RESULTATREKNESKAP Note Driftsinntekter Kraftsal Nettleige 11, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Eigne arbeid aktivert på driftsmidlar Kjøp av varer, kraft og overføringstenester Løn og andre personalkostnader Avskrivingar 4, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsoverskot Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Annan finansinntekt Rentekostnader Anna finanskostnad Netto finanskostnad Ordinært overskot før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Skattar Årsresultat Overføringar Avsett til utbytte Avsett til vedlikeholdsfond 0 0 Avsett til fri eigenkapital Overført frå fri eigenkapital Sum overføringar

9 Balanse pr. 31. desember 2013 Balanse pr. 31. desember 2012 EIGNEDELAR Note ANLEGGSMIDLAR Immaterielle eigedeler Utsett skattefordel Varige driftsmidlar Tomter, bygningar og anna fast eigedom 5, Maskinar og anlegg Transportmidlar, maskinar og inventar Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Pensjonsmidlar Aksjar og andre verdipapir Andre fordringar Sum finansielle driftsmidlar Sum anleggsmidlar OMLØPSMIDLAR Varer Varer Fordringar Kundefordringar Straumfordringar Andre kortsiktige fordringar Sum fordringar Investeringar Markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringar Kontantar, bank Sum omløpsmidlar Sum eignedelar

10 10

11 Kontantstraumoppstilling Note Kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Overskot før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst ved sal av anleggsmidlar Gevinst ved realisasjon av aksjer Ordinære avskrivingar Endring i varelager, kundefordringar og leverandørgjeld Forskjeller i pensjonsmidlar/-forpliktingar Endring i andre tidsavgrensingspostar Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Kontantstraum frå investeringsaktivitetar Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar Innbetalinger ved sal av varige driftsmidler Innbetaling ved realisasjon av aksjer Utbetaling ved kjøp av aksjer Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar Kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Kjøp av eigne aksjar Sal av eigne aksjar Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Netto endring i likvidar i året Kontantar og bankinskot pr Kontantar og bankinskot pr

12 Notar Noter til rekneskapen til 2013 for Rekneskapsprinsipp Generelt. Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova av17. juli Rekneskapen er utarbeida etter norsk rekneskapsstandard. Inntektsføring Inntekter frå sal av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligaste av risiko og avkastning er overført. Inntekter frå sal av kraft og tenester inntektsføres etter kvart som de leverast. NVE regulerar kraftføretaka si overføringsverksemd (monopolverksemd) gjennom å fastsette inntektsramme i eige nett etter kvart reguleringsår. Inntektsramma med tillegg for kostnadar til overliggjande nett blir lagt til grunn for berekning av tariffane. Ved endring i overført volum eller inntektsramma som ligg til grunn for tariffane vil det kunne oppstå ei meir-/mindreinntekt som førast over driftsresultatet og bokføres i balansen som gjeld til kundane (meirinntekt) eller fordring på kundane (mindreinntekt), og kalkulerast inn i seinare års tariffberekningar etter bestemte retningslinjer gitt av NVE. Kundefordringar. I kundefordringane i balansen er det gjort frådrag for pårekna tap. Over-/underdekning ved berekning av reelle overføringskostnader. Over- og underdekning av kostnader ved overføring på eige nett vert inntekts-/kostnadsført i det rekneskapsår dette oppstår. Avskrivingar. Driftsmidlar som kan avskrivast er i rekneskapen oppført til kostpris redusert med akkumulerte ordinære avskrivingar. Desse avskrivingane er berekna etter den linære metode og fordelt på driftsmidlet sin forventa økonomiske levetid. Innkjøp av reservedelar til anlegget. Reservedelar til anlegget vert kostnadsført ved innkjøp. 12 Vedlikehaldskostnader, investeringar og reinvesteringar.. Vedlikehald vert kostnadsført når arbeidet vert utført. Dersom arbeidet fører til auke i kapasiteten på anlegget eller ein vesentleg del av anlegget vert utskifta, vert arbeidet aktivert som investering. Den aktiverte investeringa inkluderer materiell, arbeid utført av andre og løn til eigne tilsette. Dersom ein tek i mot anleggsbidrag frå utanforståande, går dette til frådrag i kostprisen til investeringa. Pensjonskostnader og pensjonsskuldnad Selskapet finansierer sin pensjonsskuldnad gjennom kollektiv pensjonsforsikring og ein livsforsikring for AFP. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær oppteningsprofil og forventa sluttlønn som oppteningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringar amortiserast over resterande oppteningstid. Det same gjeld estimatavvik i den grad de akkumulert kjem over 10 prosent av den største av pensjonsskuldnad og pensjonsmidlane (korridor). Skattekostnad og utsett skatt Skattekostnaden er knyta til det rekneskapsmessige resultatet og inneheld to elementer: Betalbar skatt og utsett skatt i resultatrekneskapen. Utsett skatt i resultatrekneskapen er skatt beregna på dei midlertidige ulikheitene mellom skattemessig og rekneskapsmessig resultat. I staden for å vise året sine skattemessige disposisjonar brutto i rekneskapen,vert skatteeffekten bokført som ein del av året sin skattekostnad. Utsett skatt vert avsett som langsiktig gjeld i balansen. Kraftkontraktar og finansielle instrumenter Selskapet har ei kraftkontrakt portefølje beståande av fysiske og finansielle kontraktar. Fysiske kontraktar er kontraktar med avtale om fysisk levering av kraft til ein forhandsavtala pris i ein bestemt tidsperiode. Finansielle kontraktar resulterar i eit netto økonomisk oppgjør. Fysiske kontraktar blir regnskapsført til avtalt pris på leveringstidspunktet. Finansielle kontraktar klassifisert som sikring av framtidig kraftsal regnskapsføres på oppgjørstidspunktet.. Finansielle kontraktar klassifisert til handelsformål vurderast til verkelig verdi på balansedagen og verdiendringa regnskapsføres i resultatregnskapet. Kontantstraum Kontantstraum oppstillinga er utarbeida etter den indirekte metode. Kontantar og kontantekvivalentar omfattar kontantar, bankinnskot og andre kortsiktige likvide plasseringar.

13 2. Bankinnskot I posten inngår bundne skattetrekksmidlar med kr Lønskostnader, tal tilsette, godtgjersler, lån til tilsette mm. Lønskostnader Løn Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre ytingar Sum lønskostnader Gjennomsnittleg tal tilsette Leiande personar / styret Løn Anna Løn everkssjef Styrehonorar Sum godtgjersle Revisor Revisjonshonoraret for 2013 utgjer kr Honorar for regnskapsmessig bistand og anna revisjonsmessig bistand utgjer kr Meirverdiavgift er ikkje inkludert i revisjonshonoraret. 4. Transportmidlar, maskiner og inventar. Transport- Inventar Verktøy Sum midlar Utstyr Anskaffelskostnad Tilgang i året Avgang i året Anskaffelskost pr Akkumulert av-/nedskrivninger Tilgang i året Avgang i året Akkumulert av-/nedskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Økonomisk levetid 8 år 3-10 år 8 år Avskrivingsplan Linær Linær Linær 5. Anlegg, bygningar og anna fast eigedom. Bygningar Tariff- Linjer og Teleanlegg Sum m/tomt apperat nettanlegg Anskaffelskostnad Tilgang i året Avgang i året Anskaffelskost pr Akkumulert av-/nedskrivninger Tilgang i året Avgang i året Akkumulert av-/nedskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Økonomisk levetid år Avskrivningsplan Lineær Linær Lineær Lineær

14 Betalbar skatt i balansen kjem fram slik: 6. Pantsetjingar og garantiar Pantsetjingar: Selskapet har kassekredittavtale med total kredittramme på kr 17,0 millioner pr i Indre Sogn Sparebank. Selskapet har gjeldsbrevlån pålydende kr per i Indre Sogn Sparebank. Kassekreditt og gjeldsbrevlån er sikra i følgende panteobjekt: Pant pålydende Bokført Kundefordringar, løsøre Driftstilbehør, løsøre Flåte motorvogn, kjøretøy Eiendom, Gnr 29Bnr 118 Lærdal kommune Aksjer i Kvemma Kraft AS Sum Garantiar: Garantistiller Kreditor Beløp Indre Sogn Sparebank Sparebanken Vest Sparebanken Vest Nord Pool Sparebanken Vest Statnett SF Sparebanken Vest P Clearing ASA Sum Skatt Utsett skatt/skattefordel er berekna på grunnlag av dei midlartidige ulikheita som eksisterer ved utgangen av rekneskapsåret mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar. Nedanfor er gjeve ein spesifikasjon over dei midlartidige ulikheita, samt berekningane av utsett skatt/utsett skattefordel ved utgangen av rekneskapsåret. 14 Årets skattekostnad kjem fram slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring utsett skatt For lite+/for mykje - avsett tidligare 0 0 Årets totale skattekostnad på årets resultat Avstemming av årets skattekostnad mot resutat før skatt: Årets totale skattekostnad % av resultat før skatt Differanse Differansen består av følgjande: 28 % av permanente forskjeller Endring utsett skattefordel i balansen frå 28 % til 27 % skattesats Betalbar skatt i årets skattekostnad kjem fram slik: Ord.resultat før skatt Permanente forskjellar Endring i midlertidige forskjellar Utnytting av framførbart underskot 0 0 Sum grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Utsett skattefordel i balansen kjem fram slik: Forskjella som vert utligna: Endring Omlaupsmidlar Tap og Gevinst konto Anleggsmidlar Pensjonar Mer-/Mindreinntekt Akkumulert framførbart underskot Sum grunnlag for utsett skatt Utsett skatt/skattefordel

15 8. Pensjonskostnader Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine tilsette. Pensjonsytingane er hovudsak avhengig av talet på år med opptening og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsavtalene er finansiert gjennom ein kollektiv pensjonsordning i eit livsforsikringsselskap. Selskapet har ein ordning med avtalefestet pensjon (AFP) frå fylte 62 år. Ordninga finansierast ved innbetaling til eit livsforsikringsselskap. Årets netto pensjonskostnadar kjem fram slik: Kollektiv pensjonsordning Førtids pensjonordning Nåverdien av periodens opptening Rentekostnad av pensjonskuld Avkastning på pensjonsmidlane Amortisering av estimatavvik Administrasjonskostnadar Arbeidsgjevaravgift Netto Pensjonskostnadar Følgjande økonomiske og aktuarmessige føresetnader er lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Forventa avkastning på pensjonsmidlar 4,00 % 4,10 % Årlig forventa lønnsvekst 3,50 % 3,50 % Årlig forventa G-regulering 3,25 % 3,25 % Regulering av løpande pensjonar 3,25 % 3,25 % Pensjonsmidlar og pensjonsytingar i balansen Kollektiv pensjonsordning Førtids pensjonordning Markedsverdi pensjonsmidler Opptente forsikra pensjonsytingar Ikke resultatførte estimatendringer Balanseførte pensjonsmidlar /- ytingar Aksjar i andre selskap og andre verdipapir Anleggsmidlar Anskaffelses- Balanseført Aksjar Eierandel kost verdi Lærdal og Aurland Grønnkraft AS 33,33 % Seis AS 9,80 % Kvemma Kraft AS 34,00 % Sognenett AS 10,00 % Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS 0,23 % Sum anleggsaksjar Eigenkapital Generelt Selskapet har ein aksjeklasse, pålydande kr 100. Kvar aksje har en stemme i generalforsamlinga. Selskapets aksjar er ikkje registrert i Verdipapirsentralen. Eigarstruktur Navn Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Lærdal Kommune ,15 % 50,80 % Aurland Energiverk AS 157 4,76 % 4,82 % Gjensidige Forskring 170 5,15 % 5,22 % Karen Margrete Lindstrøm 50 1,52 % 1,53 % Per S. Hjermann 42 1,27 % 1,29 % Anne Mette Brenden 33 1,00 % 1,01 % Andre aksjonærar med eigarandel under 1% ,88 % 35,33 % Sum eksterne aksjonærer ,73 % 100,00 % Eigne aksjar 42 1,27 % Totalt utstedte aksjer 3 300

16 Endring i eigenkapital i rekneskapsåret Aksje- Eigne Overkurs- Vedlikeholds- Annen kapital aksjer fond fond eigenkapital Sum Eigenkapital Kjøp av eigne aksjar Salg av eigne aksjar Årsresultat Avsatt utbytte Andel av tidligere avsatt utbytte eigne aksjar Sum Selskapet har kjøpt 30 aksjar og solgt 46 aksjar i Selskapet eig 42 eigne aksjar ved årslut. 11. Meir/mindreinntekt. NVE regulerar i dag kraftføretaka si overføringsverksemd (monopolverksemd) gjennom å fastsette tillat inntekt i eige nett etter kvart reguleringsår. Meir-/mindreinntekt oppstår når faktisk nettinntekt avvik frå fastsett nettinntekt. Meir-/mindreinntekt Årets meir-/mindreinntekt Meirinntekt pr Årets inntektsramme Etterregulering inntekt tidlegare år Kostnader i overliggjande nett Meirinntekt pr Eiendomsskatt Kapitalkostn knyttet til investering Årets mindreinntekt Kilekostnader Akk mindreinntekt pr Sum tilltat nettinntekt Årets renter på meir-/mindreinntekt Faktisk oppnådd nettinntekt Netto mindreinntekt pr Årets mindreinntekt Netto mindreinntekt er førd som fordring under posten anna kortsiktige fordringer. 12. Segmentinformasjon nettverksemda Rekneskap nett Driftsinntekt inkludert etterregulering tidlegare år Andre inntekter Sum driftsinntekt Driftskostnad Finansinntekt Finanskostnad Resultat nett ( ) ( ) Driftmidlar nett Eigne driftsmidlar inklusive andel av felles driftsmidlar % påslag for netto arbeidskapital Nettkapital

17 17

18 18

19 gjev støtte i lokalsamfunnet. 19

20 Lærdal Energi lanserer nye produkt. IHP as - Leikanger

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2013

Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2013 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Judith Solheimslid

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2010. Vang Energiverk KF Den 11. april 2011

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2010. Vang Energiverk KF Den 11. april 2011 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2010 Vang Energiverk KF Den 11. april 2011 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har tatt mykje fokus også i 2010. Turbinhjulet til Generator

Detaljer