Årsberetning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2007 Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

2 Styrets årsberetning for 2007 VIRKSOMHETEN SOBBL ble etablert i 1946 og har gjennom 61 år utviklet og bygget over boliger i Sarpsborg og omegn. SOBBL har gjennom disse årene blitt en stor og betydelig medlemsorganisasjon med medlemmer og boliger fordelt på 194 boligselskaper boliger er i tilknyttede borettslag mens 504 boliger tilhører frittstående borettslag. I 2007 ble Rakkestad Boligbyggelag fusjonert inn i SOBBL med 205 boliger og 627 medlemmer. Fusjonen var et resultat av en samarbeidsavtale med RBBL, Rakkestad kommune og SOBBL. RBBL ble etablert i 1987 og ble gjennom mange år drevet av Rakkestad kommune. Hensikten med fusjonen er å ivareta medlemmene i Rakkestad på en best mulig måte i et tverrfaglig miljø. SOBBL holder til i egne lokaler i Sarpsborg sentrum og i leide lokaler i Storgata i Rakkestad Strategiplanen Styret i SOBBL hadde i 2007 en gjennomgang av måloppnåelse i forhold til strategiplanen. Styret sa seg fornøyd med utviklingen. Plan og mål ble ikke endret. 2 Strategiplanen angir retning og mål for SOBBLs virksomhet og skal være til hjelp for ansatte og styret med hensyn til prioriteringer og vedtak. Borettslagene og medlemmene skal ha hovedfokus i SOBBLs virksomhet. SOBBLs hovedmål Skaffe boliger til medlemmene gjennom utvikling og gjennomføring av boligprosjekter Forvaltning og forretningsførsel for borettslag og frittstående boligsameier Bistå borettslagene med gjennomføring av rehabiliteringsoppdrag på bygningsmassen Medlemstjenester og utvikling av medlemstilbud Eiendomsmegling nye og brukte boliger Rådgivning innen økonomi, finans, forsikring og bygningsteknikk. Antall medlemmer pr Medlemmer Innmeldt 2007 inkl RBBL 1452 Utmeldt Medlemmer SOBBLs medlemmer er fordelt slik : Boende medlemmer Ikke boende medlemmer

3 SOBBL har 174 tilknyttede borettslag og 20 frittstående lag/boligsameier i sin kundeportefølje. HOVEDTREKK Årets resultat SOBBL oppnådde i 2007 et overskudd før skatt på kr mot kr året før. Av fjorårets resultat utgjorde kr gevinst ved salg av SOBBLs gamle kontorlokaler. I desember fusjonerte SOBBL og Rakkestad BBL. Fusjonen er også gjennomført regnskapsmessig for Resultatet for 2007 fordeler seg slik: SOBBL Rakkestad Totalt En stor del av resultatet har sin årsak i gjennomføring av nye boligprosjekter. Denne delen av SOBBLs virksomhet er krevende og engasjerer hele organisasjonen på tvers av avdelingene. SOBBLs overskudd skal benyttes til hovedformålet som er å skaffe boliger til medlemmene. Det er også høyt prioritert å videreutvikle organisasjonen slik at medlemmene får det beste tjenestetilbudet. En solid egenkapital er viktig for videre utvikling av SOBBL i tråd med formålet i vedtektene. Styret mener årets resultat gir et godt grunnlag for fortsatt drift og positiv utvikling av SOBBLs virksomhet. Byggeaktivitetene SOBBL har også i 2007 hatt bra aktivitet med flere gode boligprosjekter under utvikling og gjennomføring. Det ble ferdigstilt 19 boliger i ett borettslag i regi av RBBL, hvor Sobbl hadde prosjektledelsen. Ferdigstilt i 2007: Borettslag Kommune Antall boliger Bryn brl Rakkestad (RBBL) 19 boliger Under bygging 2 nye prosjekter er under bygging i Borettslag Kommune Antall boliger Herresalveien brl. Sarpsborg 24 boliger Augustaborg brl Halden 18 boliger Utbyggingen skjer i regi av SOBBL Boliger AS Prosjekter under planlegging: SOBBL har sikret seg fine tomteområdet hvor flere gode boligprosjekter er under planlegging mest i egen regi og noe i samarbeid med entreprenører. Prosjektene fordeler seg på kommunene Sarpsborg, Halden, Rakkestad og Marker. ORGANISASJON OG PERSONELL Ved årsskiftet hadde SOBBL 35 ansatte. SOBBL er organisert i 4 avdelinger: Salg (Garanti Eiendomsmegling) Teknisk Økonomi Forvaltning Sykefraværet i 2007 var 5,5 %. Likestilling SOBBL følger likestillingsloven. Styret består av 7 medlemmer, hvorav 3 er kvinner. Av SOBBLs 35 ansatte er 19 kvinner. Miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø utover det som anses som normalt for et boligbyggelag. SALGSAVDELINGEN SOBBL er medlem av meglerkjeden Garanti. Garantikjedens administrasjon har kontor i Oslo og har som oppgave å utvikle markedsføringsmateriell, utarbeide felles kampanjer og sørge for profilering og merkevare- bygging. Kjeden har også ansvar for opplæring, faglig støtte, rådgivning, tilsyn, utvikling av fagstandarder og kvalitetssikring. Rammebetingelser Forskriftene til ny lov om eiendomsmegling ble lagt frem i desember. Loven gjelder fra 1. januar 2008 og innebærer større krav til kompetanse hos ansatte og ledelse i foretakene. Det er vedtatt en overgangsperiode på tre år. Loven har et sterkt forbrukerfokus. Flere av de ansatte i salgsavdelingen må gjennomføre videreopplæring med eksamen godkjent av Kredittilsynet. Opplæringen vil i hovedsak bli organisert gjennom Garantikjeden. Større konkurranse I 2007 ble det formidlet 355 eiendommer i Garanti, Sarpsborg. Dette er en nedgang samlet på ca 20 %. Tilsvarende kunne det noteres en økning fra 2005 til 2006 på 6 prosent. Det er hard konkurranse om salgsoppdragene blant meglerne i Sarpsborg. Utvikling av solgte boliger i Garanti, SOBBL. I tallene er inkludert salg fra Rakkestadkontoret. Type boliger Antall 2005 Antall 2006 Antall 2007 Borettslagsleiligheter Nye boliger Andre typer boliger Antall solgte boliger

4 TEKNISK AVDELING Avdelingen er engasjert i hovedsak med prosjektutvikling av nye prosjekter i alle faser fra reguleringsplaner til ferdigstilling av byggeprosjekter. Avdelingen er også engasjert av mange borettslag til å gjennomføre prosjektledelse på større og mindre rehabiliteringsoppdrag. Teknisk avdeling har også ansvaret for vaktmestertjenesten og IT-systemet. ØKONOMI OG FORVALTNING En vesentlig del av SOBBLs virksomhet består i forvaltning og forretningsførsel av SOBBLs tilknyttede borettslag og andre boligselskaper. Det utarbeides forslag til budsjett og komplett regnskap for alle borettslagene samt koordinering og gjennomføring av samtlige generalforsamlinger En annen viktig og krevende oppgave er å bistå borettslagenes styrer med råd og veiledning i mange ulike hverdagsproblemer med det mål å utvikle et trygt og godt bomiljø til beste for andelseierne. SOBBL valgte i 2007 ny programvare for kjerneområdene økonomi, forvaltning og lønn. Overgangen mellom gammelt og nytt system gikk veldig bra takket være entusiastiske medarbeidere. I ny dataløsning ligger moduler for styreportal, fjerndrift og komplett ASP-løsning. Styreportalen er et verktøy som vil gi styrene i borettslagene mulighet til å hente ut kontinuerlig informasjon innen økonomi og regnskap. Her kan de lagre informasjon og møtereferater med mer fra borettslagets drift. Modulen planlegges satt i drift i løpet av KURS SOBBL gjennomførte flere opplæringstiltak for styrene i borettslagene. 250 deltagere fikk opplæring gjennom flere kurskvelder. Deltagerne viste stort engasjement. Målet med kursene er å gi styremedlemmene innføring i aktuelle temaer som: Innføring i borettslagsloven Årsregnskap og regnskapsforståelse Helse Miljø og Sikkerhet i borettslag I august arrangerte SOBBL båttur i Hvalerskjærgården for styrene, med ca 90 deltagere. Målet med dette arrangementet var nettverksbygging og sosialt samvær. Flere samarbeidspartnere deltok. MEDLEMSBLAD I 2007 ble medlemsbladet Gode Naboer utgitt i samarbeid med FOBBL. Hensikten er å nå medlemmene med nyttig informasjon og godt boligstoff. I bladet er det en fordeling på fellessider og egne sider for FOBBL og- SOBBL. Det ble utgitt 4 nummer av Gode Naboer. Samarbeidet fortsetter også i STYRENDE ORGANER Generalforsamlingen SOBBLs generalforsamling ble holdt 6. juni 2007 i Filadelfiakirken i Sarpsborg. Det møtte i alt 97 stemmeberettigede delegater, hvorav 85 var delegater fra borettslag Styret Styret har avholdt 10 møter og behandlet i alt 50 saker, i hovedsak løpende forretningsdrift og nye utbyggingsprosjekter. DATTERSELSKAPER SOBBL Eiendom AS SOBBL Eiendom AS er heleid datterselskap av SOBBL. SOBBL Eiendom AS eier: Kurland bofellesskap 29 boliger Valaskjold bofellesskap 20 boliger Eplehagen bofellesskap 16 boliger Haugeveien 9 6 boliger Næringsseksjon i tilknytning til Thranesgate borettslag Regnskapet viser positive tall for SOBBL Eiendom AS har eget styre. Styret i SOBBL er generalforsamlingen. SOBBL Boliger AS SOBBL Boliger ble etablert i 2005 som et utbyggingsselskap. Fremtidige byggeprosjekter vil i hovedsak foregå i dette selskapet. I 2007 er det igangsatt 2 prosjekter i SOBBL Boliger. ØVRIGE SELSKAPER: Heiergården AS SOBBL eier sammen med Rakkestad kommune og Marker Sparebank, eiendomsselskapet Heiergården AS i Rakkestad. Eierandel er fordelt med 1/3 på hver. Selskapet kjøpte eiendommen Storgata 18 i Rakkestad med den hensikt å videreutvikle denne til forretninger og boliger. Dette er ikke igangsatt. Midlertidig er eiendommen benyttet til parkeringsplasser og utleie av kombinert forretning og boligbygg. UTSIKTENE FREMOVER SOBBL er en organisasjon med solid fundament og med lang erfaring innen sitt tverrfaglige arbeidsområde. SOBBL har mange positive utfordringer i et marked med økende konkurranse og fokus på kvalitet og leveringsdyktighet. Ny lov om eiendomsmegling stiller større krav til kompetanse innenfor megling. SOBBLs administrasjon jobber aktivt for å kvalitetssikre og effektivisere tjenestene slik at de er konkurransedyktige og tilpasset de behov kundene har. SOBBL har skaffet seg tilgang til en del gode tomteområder i Sarpsborgdistriktet. Styret vil takke alle ansatte for flott innsats og engasjement til medlemmenes beste. Styret er av den oppfatning at SOBBL er godt rustet til å møte fremtidige oppgaver og utfordringer. 4

5 Tillitsvalgte i perioden Styret har bestått av: Funksjon Medlem Valgt Varamedlem Valgt Leder Tore Eliassen 2006 Elisabeth Teien 2007 Styremedlem Synnøve Roald 2006 Ellen Cathrine Harr 2007 Styremedlem Knut Knoll 2007 Hans Jørgen Gade 2007 Styremedlem Dag Bjørgestad 2007 Anita Rødsrud 2007 Styremedlem Marthe Smedsrud 2006 Jan Granath 2007 Styremedlem Mona Cecilie Løkke 2007 Ansattes representant Jan Eirik Olsen 2006 Rolf Bekkstrand 2007 Valgkomité 2008 Medlemmer Varamedlemmer Tore Eliassen Knut Knoll Tommy Eriksen Elisabeth Cranner Bente Holm Sælid Gerd Røsok Byggestyret Leder Medlemmer Per Jonny Martinsen Anne Catrine Mathisen Svein A. Andersen 5

6 SOBBL - Resultatregnskap 2007 Tekst Note Inntekter Organisasjonmessige inntekter Forretningsførerinntekter Inntekter teknisk Inntekter salg Inntekter fra nybygging Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kostnader Personalkostnader Styrehonorar, møtegodtgjørelse Avskrivninger Driftskostnader kontor Organisasjonsmessige kostnader Fremmede tjenester Telefon og porto Drift og vedlikehold Salg og markedsføring Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finans Resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat som foreslås disponert slik: Overført til egenkapital

7 Balanse Tekst Note Bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Arbeid under utførelse/tomter Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Tekst Note Andelskapital Annen egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Husleiefond Avsetninger Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

8 NOTER NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av eventuell prinsippendring Årsregnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i lov om boligbyggerlag, regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Det er ikke gjennomført endringer i regnskapsprinsipper som påvirker årets regnskap. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakeføres i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Eventuell langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres hvis de har en antatt levetid over tre år, og en kostpris som overstiger kr Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Aksjer i datterselskap Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskaper. Arbeid under utførelse / tomt Arbeid under utførelse og innkjøp av tomter for framtidig utbygging er vurdert til det laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Tidligere har tilsvarende utbygging blitt registrert direkte i det aktuelle borettslag, og således ikke framkommet i SOBBL sin balanse. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for eventuelle avsetninger til forventet tap. Pensjonsforpliktelser Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført kostnaden er lik årets premie. Ordningen omfatter 35 personer. Skatter Skatter bokføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Som boligbyggelag betaler SOBBL formuesskatt i tillegg til inntektsskatt. Note 2 Personalkostnader Lønnskostnader Folketrygden Pensjonskostnader Andre personalkostander SUM Antall ansatte Ytelse til ledende personer Daglig leder Styret Lønn og andre godtgjørelser Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr delvis inkludert merverdiavgift. 8

9 Note 3 - Varige driftsmidler Driftsløsøre Bygninger/Tomt Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger % 0-2% Note 4 - Aksjer i datterselskap Antall aksjer Eierandel Bokførte verdier SOBBL Eiendom AS % SOBBL Boliger AS % Aksjer i datterselskap Det har blitt tatt ut utbytte på kr i fra SOBBL Eiendom AS. Utbytte er inntektsført under netto finans. Note 5 - Aksjer og andeler Eierandel Bokførte verdier Andeler i kontorstiftede borettslag NBBL 1,00 % Garanti BA 2,78 % Heiergården 33,33 % Sum aksjer og andeler Note 6 - Arbeide under utførelse / tomt Posten gjelder innkjøpte tomter på Bede, Skarpnor og Fjellhøyveien 49 Note 7 - Andre fordringer Mellomregning med borettslag Fordring datterselskap Andre fordringer Sum andre fordringer Note 8 Bankinnskudd I posten inngår bundet bankinnskudd for skattetrekk med kr Note 9 Annen kortsiktig gjeld Mellomregning med borettslag Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

10 Note 10 Skattekostnad Beregnet betalbar inntektsskatt Beregnet betalbar formuesskatt For mye avsatt skatt tidligere år Netto skattekostnad Årets betalbar skatt framkommer som følger: Midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt 28% Formueskatt i samvirkeforetak Årets samlet skatt Midlertidige forskjeller Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Langsiktig gjeld Gevinst og tapskonto Netto forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke utlignes Sum midlertidige forskjeller Note 11 - Avsetninger Avsetning til husleiefond kr har stått urørt i en årrekke, og det foreligger ingen tilknyttet forpliktelse. Posten må nærmest anses som en del av lagets egenkapital. Note 12 Egenkapital Andelskap. Annen EK Sum Egenkapital pr Overført fra Rakkestad Nytegnet andelskapital Årets resultat Overført annen EK 0 Egenkapital pr

11 11

12 Besøksadresse: St. Mariegt. 112, 1725 SARPSBORG Postadresse: Postboks 335, 1702 SARPSBORG Telefon: Fax:

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

DIREKTØRENS KOMMENTAR

DIREKTØRENS KOMMENTAR ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 03 Direktørens kommentar 04 13 17 24 26 28 30 34 Styrets beretning for 2014 Resultatregnskap Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning 2014 LABOs styre og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

2MOBO / Årsmelding / 2008

2MOBO / Årsmelding / 2008 Årsberetning og regnskap for 2008 2MOBO / Årsmelding / 2008 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Eva Beate Nybø Merete Nerland Stavik

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG FORVALTNING EIENDOMSMEGLING - VERDITAKST ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG 2012 Årsmelding Regnskap m/noter Forvaltningsportefølje Side 1 av 22 Side 2 av 22 Disponenten har ordet. MBBL

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer