KVINESDAL ARBEIDERPARTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVINESDAL ARBEIDERPARTI 1925-1975"

Transkript

1 KVINESDAL ARBEIDERPARTI

2 Kvinesdal Arbeiderparti Skriv til 50-års jubileumsfest på FOLKETS HUS 10/ av Sigbjørn Risnes og Tønnes Moi Tida før «Sørlandet» 24/7 1916: Ny partiforening i Kvinesdal. Redaktør Ola Solberg holdt igaar eftermiddag foredrag på Liknes. Der var godt fremmøte og meget god stemning. Veiopsynsmann S. Hunsbedt takket for foredraget. Der var folk tilstede helt oppe fra Fjotland. Efter foredraget blev der stiftet en partiforening. Der valgtes foreløbig en komite paa 3 medlemmer til at utarbeide forslag til lover m.v. Komiteen bestaar av S. Hunsbedt som formann og av Arnt Aarstøl og Andreas A. Svindland. Møte til vedtagelse av love skal avholdes førstkommende søndag kl. 7 eftermiddag Flere av de tilstedeværende tegnet seg som abonnenter på «Sørlandet» «Sørlandet» 25/ Den partiforening som søndag stiftedes paa Liknes, er den eneste partiforening ikke bare i Kvinesdal men i hele Lyngdal kreds. Vi ønsker den velkommen i rekkerne og haaber at ogsaa de øvrige bygder der borte om ikke saa lenge maa faa sine socialdemokratiske foreninger. Ved feilhørsel i telefon var der i telefonmeddelsen igaar kommet den feil at det stod Arnt Aarstøl istedenfor Karl Aarstøl som ble med i komiteen Møte til vedtagelse av lover og valg av bestyrelse m.v. avholdes i kommunelokalet paa Liknes Førstk. Søndag kl. 7 em. Samtlige indskrevde medlemmer maa da møte frem og nye medlemmer er velkommen. Foredraget sidst lørdag blev ogsaa avholdt i kommunelokalet. Etter som det ikke var noe amtparti for Lister og Mandal amt blei partiforeninga på Liknes tilslutta DNA direkte. Her er to brev som viser den direkte kontakten. Det norske Arbeiderparti Folkets Hus Centralstyre Telefon 8735 Kristiania den 18. desember 1916

3 Liknes sociald. Foreninger Vi anmoder dem godhetsfuldt at gi os beskjed, hvorvidt vort parti har deltat i kommunevalg i Liknes og om resultater herved Med Partihilsen Magnus Nilsen Hunsbedt d. 27/ Fra Liknes soc.dem. Forening, Kvinesdal Til svar paa overstaaende kan meddeles, at vi dessverre ved sidst avholdte kommunevalg ikke fik anledning til at gjøre synderlig foran valget, da jeg grundet min stilling som opsynsmand ved Statens vegarbeid opholdt meg utenfor Liknes kommune i den tid foran valget da agitationsarbeide burde ha vært utført. Hvad valgkampen ved dette valg særlig dreier seg om her i Liknes hered var, for eller imot kommunalt elektrisk lysanlæg. Det forige heredstyre hadde nemlig vedtat beslutning om anlæg av kommunalt lysanlegg, men i dette heredstyre var et lite mindretall imot kommunalt anlæg og av den grund var der av dette mindretallet drevet en iherdig agitasjon, mer eller mindre skjult, om den voldsomme skatteforøkelse et lysanlegg vilde paaføre statteyterne, disse var troskyldig nok til at tro paa skremslerne, saa resultatet av valget blev, at det værste bakstræv vi eier i heredet blev valgt, bare man var for kommunalt lysanlegg var mer end grund nok til at bli kastet selv om man hadde vært Norges klokeste mand. Et saadan fanatisk valg, har jeg som gammel mand, aldri været vidne til før her i heredet. Det morosamste er, at vælgerne er ført bag lyset, da sken, det komunale lysanlæg, er av det gamle heredstyre først saa langt frem, at det nye maa nok søpe i seg den skaal de har sputtet paa og iverksette beslutningen om kommunalt lysanlæg. Her i Kvinesdal skulde antagelig være en god fremtid for den socialedemokratiske politikk, her er adskillig arbeidstrafikk, og større anlegg er under oppseiling, saa her er og blir sandsynligvis et folkerikt distrikt. Hvad der mangler os er, at vi har for smaa og faa krefter til at rydde grunnen for socialdemokratiske ideer, jeg har jo holt et og andet foredrag, men min tid er saa sterkt optat paa andre felter, at jeg dessverre ikke rekker at faa utført hvad jeg ønsker og saa gjerne vilde i partiets tjeneste. Som De vel allerede har forstaaet av overnevnte fik vi ved dette valg ingen reperesentanter i Liknes heredstyre. Med Partihilsen S. Hundbedt Kvinesdal pr. Flekkefjord DNA's beretning 1918 Liknes soc.dem Forening i Kvinesdal Foreningen avholdt to møter med foredrag av tilreisende foredragsholdere. En del smaaskrifter er utdelt. Videre har her vært drevet adskillig underhaandsagitation, saa vi hadde haapet et langt bedre resultat ved valget end resultatet blev.

4 Her er meget religiøse folk og disse har faat den fikse ide, at sosialdemokratiet er fiendsk mot religionen og henviser til skoleposten, ikke som den lyder, men at socialdemokraterne ret og slet vil ha religionsundervisningen ut av skolen. S. Hunsbedt. Rafos socialdemokratiske Forening Foreningen stiftet 1. april 1918 med 25 medlemmer og hadde ved aarsmøte i januar 46 medlemmer. Under valgkampen bekostet foreningen avholdt 7 foredrag i kredsen, likesom der blev utdelt en mengde brosjyrer som utdelt 50 eksemplarer av «Sørlandets Soc.Dem» gratis i valgkvartalet. Der har vært drevet en kraftig agitation for pressen og resultatet har vært bra, idet «Sørlandets Soc.Dem» er godt utbredt. I kommunen er ikke partiet representert, og saaledes er ingen av partiets saker gjennomført. Alf Amundsen, p.t. formand DNA's beretning 1920 Bare en beretning fra Lyngdal krets, fra Rafoss soc.dem. Forening: Det var en tid tre partiforeninger i kredsen, en i Lyngdal, en paa Liknes i Kvinesdal og en på Rafos, samme bygd. Liknesforeningen er opløst og foreningen i Lyngdal er antagelig ogsaa vandret ind til, jeg kunde næsten være fristet til at si, den evige hvile. Rafos soc.dem Forening eksisterer fremdeles, men sover den retfærdiges søvn. Der har vært holdt generalforsamling de sidste to aarene. Her er go stemning for socialismen her i Kvinesdal, ialfald blandt de unge, men her mangler ledelse. Jeg staar derfor fremdelse som formand, saa paa den maaten kan jeg liksom ha nogen kontroll over kassen, saa pengene ikke kommer bort. Vi har endu ca kroner igjen, saa jeg kan purre paa kassereren saa han sender kontingente til partiet en gang iblandt. 1. Der har ingen socialistisk foredrag vært holdt i Lyngdal kreds siden førs Stortingsvalget Ingen socialistisk litteraturomsetning i Kredspartiet i den østlige del av fylket har tat initiativ til dannelse av fylkesparti for Vest Agder. Der er i den anledningen berammet avholdt møte i Kristiansand S. den 12. december s.a. Anders A. Svindland I tida fram til 1925 må partiaktiviteten i Kvinesdal ha vært svært liten, etter at det hadde vært bra ei tid før Kontinuerlig aktivitet tok ikke til før 1925, 38 år etter at DNA blei stifta. Men det fantes eldsjelar som beredte grunnen.

5 Streik ved Trælandsfoss i 1925 Fredag 1. mai stod denne annonsen i «Agder» Advarsel. Arbeidet ved A/S Trælandsfoss er nu stoppet grundet lønnsforlangende. Der advares mot at søke arbeid der, førend alt er bragt iorden og arbeidet igjen optatt. 1. mai Samtlige arbeidere Andreas Hompland har skreve ei grundig avhandling om denne streiken. Streiken gjaldt i første omgang lønn, dernest retten til å organisere seg og i tredje omgang om streikebryterne skulle få holde fram i arbeidet etter at streiken var slutt. Kvinesdal Arbeiderparti stiftes 3. mai 1925 «Trælandsfoss Arbeiderforening» blei stifta på et møte i losjen «Tjodolf frå Kvin» søndag 3. mai. De to som stod i spissen for foreninga var Ernst Karlsen og Sigurd Nuland, formann og kasserer. Styret var ialt på 7. På samme møte blei Kvinesdal Arbeiderparti oppretta eller skal vi si gjennoppretta. Som vi har sett hadde det vært socialdemokratiske foreninger i Kvinesdal før, men de var ikke nå aktive. Foruten en rekke arbeidere på Trælandsfoss var Ludvig Hunsbedt og Tobias Vik medlemmer i Kvinesdal Arbeiderparti fra første møte 3. mai De to første åra var styra i Trælandsfoss Areiderforening og Kvinesdal Arbeiderpart identiske stort sett. Ei kort tid var Jon Lien fra Evje formann i partiet. Ernst Karlsen var nestformann og overtok da Lien reiste fra bygda. Ernst Karlsen gjorde kanskje sin største innsats som streikeleder i Ved kommunevalget 19. oktober 1925 stilte partiet liste. Valget foregikk med politivakt. Fagforeninga eller partiet om en vil holdt også urnevalg. Penger fra de gamle sosialdemokratiske laga blei brukt til dette. Det blei påstått at Arbeiderpartiets lister ofte blei fjerna ved stortingsvalga. Ved valget fikk Arbeiderpartiet 125 stemmer og 3 representanter i kommunestyret. De 3 som blei valgt var Ludvig Hunsbedt, Ernst Karlsen og Gunstein Laudal. De 2 siste var Trælandsfossarbeidere. Ernst Karlsen tok opp økonomien til de som hadde vært i streik på 1. ordinære møte i det nye kommunestyret 21. januar Han kom med forslag om at det ikke måtte trekkes skatt av de som hadde streika før hadde vært i arbeid i 6 uker. Kommunestyre gjorde samrøystes dette vedtaket: De arbeidere som blev indtat til arbeid ved Trælandsfoss etter konflikten løsning og som har deltat i denne, blir fritatt for skattetræk de 3 første lønninger etter at arbeidet er påbegynt. Dette må være den første sak Kvinesdal Arbeiderparti har fått gjennom i kommunestyret. I kommunestyreprotokollen for valgmøte hausten 1925 står det at Ludvik Hunsbedt satte fram forslag om forholdstallsvalg til formannskapet-. Protokollen er veldig knapp på dette punktet, men det ser ut til at valget blei fremma som fleirtallsvalg. Den tid var det ikke slik at en representant kunne forlange forholdstallsvalg. Lovendringen

6 om dette kom i det framgår ellers at det i dette 1. kommunestyret vi var representert i var Ludvig Hunsbedt med i fabrikktilsynet og Ernst Karlsen og Gunnar Laudal i dyrebeskyttelseskomiteen. Partiet. Formenn i Kvinesdal Arbeiderparti. Jon Lien 1925 Ernst Karlsen Tobias Vik Halvor O. Jupskås , 45 Tobias Vik Tønnes Moi Tobias Vik Simon Moi Tønnes Moi 1962, interimstyret Tobias Vik Olav A. Egeland 1966 Olav Rennestraum Arnold Gulliksen Ole Hartvig Egeland Bjørn Rindal 1975 Jørgen T. Galdal 1975 Ola Dugan Tobias Vik forteller at til nominasjonsmøtete foran kommunestyremøtet i 1928 møtte bare Ludvig Hunsbedt, Gunstein Laudal og han sjel opp. Etterpå var det fagforeningsmøte under ledelse av Enst Karlsen. Tobias Vik kristiserte bl.a frammøtet til nominasjonsmøtet. Enden på visa blei at Karlsen nærmest beordra han til formann i partiet. Vik sørga for å få partiet innmeldt i Vest-Agder fylkesparti av DNA. Desverre blei alle partiprotokollar fra tida fram til 1940 ødelagt tidlig under krigen. Men 30- åra må ha vært ei rik tid i partiarbeidet også i Kvinesdal. Dette framgår bl.a av det vi har med om Folkets Hus og AUL. Anleggstida på Sørlandsbanen førte nok også til større bredde i partiarbeidet. Det blei fleire til å dra lasset. Partiet etter krigen Her er første side i den eldste partiprotokollen vi har: År 1945 den 13. mai holdt Kvinesdal Arbeiderparti møte i herredshuset. Det var det første møte etter krigens slutt i Norge. Møtet ble ledet av H.O. Jupskås som var formann da partiet ble opløst av nasimyndighetene i De som møtte var: H.O. Jupskås, Ludv. Hunsbedt, Sigv. Espeland, T. M. Karl Berend, Nils Nysten, Arnold Gulliksen, N. Haugland, Ottar Jupskås, T. Vik, Th. Narvestad. Enst. vedtokes å reorganisere arbeiderpartiet i første rekke med dannelse av partilag i østre dal, Liknes og ytre dal, samt vestre dal. Likeså snarest reorganisering av AUL.

7 Til styre valgtes midlertidig: H.O. Jupskås, formann, T. Moi, sekretær, Ludvik Hunsbedt, T. Vik, N. Nysten og Olav G. Omland. Det midlertidige styre skal arbeide for dannelse av partilag som forannevnt, samt arbeide for utbredelse av «Sørlandet» T. Moi, sekr. Normal partiaktivitet kom snart i gang. 23. september blei foretatt ordentlig valg av styre. T. Vik, formann, Hans Nilsen, sekretær, Kristoffersen, nestformann, Alexander Moi, kasserer, styremedlemmer Åsmund Haugland, J. Nesheim og Ottar Jupskås. I åra framover var det jamn, god partiaktivitat, rett nok oftest uten den store oppslutninga om møtene. Det ser alltid ut til å ha vært slik at bare et fåtall har interessert i aktivt partiarbeid. Men disse har oppgjennom åra gjort en innsats som ikke er ubetydelig. Ved kommunesammenslutningen blei partia i Kvinesdal, Fjotland og Feda slått sammen. Konstituerende møte for det nye Kvinesdal Arbeiderparti blei holdt søndag 19/ Her blei DNA's mønsterlov vedtatt med disse merknadene: a) Styre består av 7 Medlemmer. b) Kontingenten til kommunepartiet blir kr 8,- pr. år. c) Medlemmer av AUL kr 2,- pr. år etter et omfordelt medlemstall. Det første styret etter nyorganiseringa: Tobias Vik, formann, Olav A. Egeland, nestformann, Kristian Bjerva, kasserer, Arnold Gulliksen, sekr., Styremedlemmer: Arthur Svindland, Eilif Trulsen, Jørgen T. Galdal Partilaga. Kvina Arbeider og småbrukerlag. Kvina Arbeider og Småbrukerlag har vært det mest aktive av disse.her eksisterer også protokollen. Laget blei stifta 5. september Det har har vært god aktivitet fram til i dag. Før krigen var John Solli, Einar Espeland og Tønnes Moi formann. I de fleste åra etter krigen var Tønnes Moi formann. Andre formenn har vært Anders Haddeland, Jørgen T. Galdal, Arnold Gulliksen og Ragnhild Vatland. Dette er det eneste partilaget som nå er aktivt. Kvinesdal Arbeiderpartis Kvinnegruppe Gruppa blei stifta i 1936 med Ragnhild Opran som formann og omfatta heile kommunen. Protokollen fra virksonheten finnes ikke. Gruppa var hovedsaklig rekrutert fra jernbanefolk, men en del av bygdas kvinner var også med. Vi vet at Gunda Nysten også var formann før krigen og at de hadde regelmessige sammenkomster fram til Etter krigen blei det ny start av gruppa. Randi Moi og Else Rødland var formenn. Gruppa blei nedlagt i Vesterdalen Arbeider og Småbrukerlag Dette laget blei også stifta i 1936 og hadde virksomhet i gang til Formenn: Nils Nysten og Isbrekken.

8 Liknes og Ytredalens Arbeider og Småbrukerlag Stifta i 1936 med Tobias Vik som formann. Dette laget kom straks i virksomhet etter krigen, også da med Vik som formann. På Kvinesdal Arbeiderpartis årsmøte 1976 blei samrøystes vedtatt å oppløse laget. Kvinesdal Arbeideravholdslag blei stifta 24. august 1934 med Tønnes Moi som formann i de første tre åra. Aktiviteten var god ei tid, men dabba av fram mot krigen. Laget har dessverre ikke vært i aktivitet etter krigen. I 1934 blei det stifta arbeideridrettslag i Austerdalen, Kvina Idrettslag, med opp til 80 medlemmer. Det blei drevet med friidrett på Jerstadmoen og seinere med fotball på Arne Solbergs eiendom. Vesterdalen hadde også et idrettslag som drev med friidrett og fotball på Stegemoen Feda Arbeiderparti og Fjotland Arbeiderparti. Feda og Fjotland Arbeiderparti burde ha vært fyldig omtalt. Vi har ikke hatt kapasitet til dette nå, så det må gjøres seinere. AUL i Kvinesdal. Hausten 1932 blei det etter initiativ fra Tobias Vik starta et arbeiderungdomslag. Datoen vites ikke da protokoller ikke finnes. Etter Folkets Hus kassabok leigde Ungdomslaget huset til fest 11. november Tobias Vik blei den første formann. Laget fikk straks god oppslutning, særlig da jernbane arbeiderne kom i Medlemstallet var ei tid over 100. Det var heller ikke bare tenåringer med. Laget blei drevet godt, med god kontakt med Distrikstlaget, og mye sammarbeid med Flekkefjord AUL. Laget var godt med i valgkampene med talekor og opptredener. Utenom politiske saker, hadde laget underholdning på sine møter, håndskrevne avis med varierende redaktører og medarbeidere, opplesninger, sketsjer og korgefester. Det var mye sang av arbeidersanger. Tobias Vik var en god sangleder. I siste del av møtet var det alltid en svingom. Det verste var økonomien. Ei tid var det bare to medlemmer som hadde arbeid. Tobias og Tønnes. Det blei da lite kontingent. Ved fester på Folkets Hus var det ofte underskudd, blei det 50 kr i overskudd var det godt gjort. Tobias Vik var formann fram til krigen. Etter krigen fikk Tønnes Moi i oppdrag av partiet å få i gang Ungdomslaget igjen. Det blei god tilslutning igjen med opptil 80 interesserte medlemmer. Tønnes var formann i to år. Da nekta han gjennvalg med den begrunnelse at ungdommen sjøl måtte ha formannen. Han var i år. Andy Solberg blei formann ett år, deretter Åsulv Åmot. Etterhvert gikk laget dårligere og blei lagt ned ei tid. Så kom laget igjen i virksomhet med Tobias Vik som formann. Etter to år overtok Arnold Sandvand og laget blei fortsatt drevet godt i mange år. Sandvand var stort sett formann i de neste 12 åra. Drivende formann seinere var også Jan Ove Moi og Kåre Rennestraum. Det blei meir og meir bare yngre tenåringer i laget. For disse var dansen hovedsaka. Det blei for lite aktuelle saker. Partiet oppfordra de eldre til å være til hjelp, men det blei lite av det. Tønnes Moi var på et par medlemsmøterog innleda til diskusjon, det gikk bra, men det

9 var ikke nok. Noen eldre i års alderen må være medlemmer. Partiet må være med å delta og sette seg inn i ungdommens problemer Det har i de siste åra vært snakka mye om å gjennopprette AUL. En del forsøk er gjort, men noe konkret er ikke kommet ut av disse forsøkene. Problemet stikker djupt, og noen patentløsning finnes ikke. Oversikt over kommunestyrene. Valgår Representanter i kommunestyre av 24 Ingen Representanter i Formanskapet , Ludvig Hunsbedt , Ludvig Hunsbedt , Ludvig Hunsbedt , Ludvig Hunsbedt og H.O. Jupskås , H.O.Jupskås og Tobias Vik , Hans Nilsen , Tobias Vik , Tobias Vik , Hans Nilsen av 35 3, Tobias Vik, Olav A. Egeland og Hans Nilsen , Olav A. Egeland(varaordfører), Olav Rennestraum og Arnold Gulliksen , Olav A. Egeland(varaordfører), Olav Rennestraum og Arnold Gulliksen , Olav A. Egeland(ordfører), Ole Hartvig Egeland og Andreas Egeland , Ole Hartvig Egeland og Thora Berghom Hovedregelen har alltid vært at Partiet har stilt egen ordfører og varaordførerkandidat ved 1. avstemning. Ved 2. avstemning har det variert en del. Etter krigen stemte Partiet mange ganger på Tønes Oksefjeld fra Venstre ved 2. avstemning til ordfører. Så tidlig som 1931 stemte våre folk i kommunestyret på borgerlig ordførerkandidat, som også blei valgt samrøystes. Dette må ha vært uvanlig på den tida. Under krigen tok tyskerne protokollene. Ei møtebok fra Arbeiderpartiets herredstyregruppe blei holdt igjen hos Hans Nilsen Rob. Det er i møteboka innført fra 1938 og Med basis i denne protokollen har Tønnes Moi, som da var sekretær i kommunestyregruppen skrevet grundig og interessant om arbeidet i kommunestyret i 1938 og Men det er såpass langt at vi har utelatt det her.

10 Gullmerkemenn 1970 Tobias Vik, Hans Nilsen, Tønnes Moi og Th. Narvestad 1976 Olav A. Egeland Folkets Hus Både Trelandsfoss Arbeiderforening og Partiet hadde store vansker med å få leid rom til siner møter og sammenkomster. Skolehusa var stengt for slike møter. Det eneste lokale som ikke var heilt stengt var «Losjen», Men Vik forteller at det alltid var vanskelig å finne nøkkelen. Det hendte møte blei heldt i skogen ved Losjen. Inne i huset var det strenge regler, ingen dans måtte forekomme. Partiet beslutta da å bygge et Folkets Hus. T. Vik og Tollak Faret fikk i oppdrag å forhandle om tomt. Det var ei vanskeleg sak. De som hadde tomter ville ikke selge til et Folkets Hus. Det lykke endelig å få ei tomt, ett mål stort, for kr 500, der Folkets Hus nå står. Tomta var bra nok, men Ytredalen og Leirvikarbeiderne ville ha huset lenger ute i dalen. Dette blei det en del stri om. Hans og Nikolai Nilsen fra Øye var enig om å bruke den tomta som var skaffa, og dette blei vedtatt. Så var det spørsmål om å få lån. Det blei gjort henvendelser til LO om lån av kr Svaret var at det måtte være en fagforening som eier. Det blei da enighet om at Trælandsfoss Arbeiderforening og Parteiet skulle eie huset sammen, ved et fellesorgan Representantskapet for Folket Hus. Da gikk lånet på kr fra LO i orden Skulle pengene strekke til måtte det mye dugnadsarbeid til. Graving og støyping av mur blei heilt utført på dugnad av partimedlemmer og fagforeningsmedlemmer fra Trælandsfoss. Det var ennå igjen noen penger fra Rafoss soc.dem. Forening: Disse gikk stort sett med til å betale tomta og sement. Huset blei reist i 1931 etter anbud av Salve Egeland og Sigvall Espeland. Folkets Hus blei åpna i desember På innvielsesfesten kom inn kr. 329,25. På Øye blei også holdt fest til Folkets Hus. Overskuddet som var på kr. 251,61 blei overrakt til kassereren Nikolai Nilsen. Det blei vansklig å skaffe penger til avdrag på lånet. LO purra på avdrag. Det var vanskeleg i de dårlige tidene å få inn penger. I 1935 var gjelda auka til kroner. Etter framlegg fra Vik skulle en forsøke å få til filmframvisninger. Det skulle bare være for de som tegna seg som medlemmer til kinoen. Storsalen var ikke bra til dette formålet. Så blei det det igjen på dugnad grave ut til kjeller og støype til kinolokale, med sitteplass til 150. T. Vik kjørte filmene. T. Moi solgte biletter og bestilte filmer. For hver film måtte Moi til lensmannen for å få tillatelse, seinere blei det hver måned. Da kommunen overtok kinodrifta var gjelda betalt og vi hadde en reserve på kr Seinere er huset gjort større, særlig storsalen. Etterhvert forfalt nok huset en del. I de siste åra er det foretatt store reperasjoner på tak og lagt ny inn nye toaletter. Ellers er i 1976 kjellersalen pussa opp til god stand. Det er vaktmester som bur i huset og ordner med renhold og tilsyn.

11 I forbindelse med Folkets Hus har partimedlemmer nedlagt et stort arbeid, som de har fått lite takk for. Etterord fra Sigbjørn Risnes og Tønnes Moi Dette er ikke Kvinesdal Arbeiderpartis historie fram til idag. Dette er noen sider som Sigbjørn Risnes og Tønnes Moi har trokkla sammen til denne festen. Vi håper at noen vil ha litt glede og nytte av dette. I liten grad har vi gitt oss inn på vurderinger. Vi håper det er korrekt det meste som står i dette heftet. Og for all del, kritikk og rettelser mottas med takk. Kvinesdal 10. april 1976 Sigbjørn Risnes og Tønnes Moi

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Valg/ fordeling av verv 2011-2015

Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Ordfører: Varaordfører: Leder Forvaltning: H Leder Drift: Nestleder forvaltning: Nestleder Drift: Avtalene ligger på partiene, ikke enkelt personer Nedenfor følger Kommunestyrets

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

FINNMARK ARBEIDERPARTI

FINNMARK ARBEIDERPARTI FINNMARK ARBEIDERPARTI INNLEDNING...583 Om arkivskaper...583 Om arkivet...584 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1981...585 Møteprotokoller 1947-1976...585 Årsmøter, styremøter, arbeidesutvalgsmøter 1947-1972...585

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF INNLEDNING... 641 Om arkivskaper... 641 Om arkivet... 641 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983... 643 Møteprotokoller Tromsø AUL 1945-1975... 643 Tromsø AUF - korrespondanse

Detaljer

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 Valnesfjord Flerbrukshall BA Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 1 Selskapsform Valnesfjord Flerbrukshall BA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 2 Formål

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.93, 01.11.97, 24.10.98, 06.11.99, 21.10.00, 20.10.01, 16.10.2004, 04.11.2006,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Stevneoppgjør. Holum skytterlag. 1. Felt Karusell. Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE

Stevneoppgjør. Holum skytterlag. 1. Felt Karusell. Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE Jon Martin Håland J 0,-kr 6/6 6/2 6/5 6/0 5/4 => 29/17 Trygve Karlsen Kjørslevik 4 0,-kr 6/2 6/1 0/0 6/1 1/1 => 19/05 Jarl Stølen 4 151,-kr 6/0

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Siste innspurt på Østre linje

Siste innspurt på Østre linje Her NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF Nr. 78 mars 2015 Hyttebooking: www.njf-for.no/index.php?side=51 Siste innspurt på Østre linje E n solfylt dag i vinter tok Bulletin en tur til Mysen stasjon for å lodde

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

STEMMER 100 ÅR MED STEMMERETT FOR KVINNER I NORGE

STEMMER 100 ÅR MED STEMMERETT FOR KVINNER I NORGE FØ R S T E G A N G S STEMMER 100 ÅR MED STEMMERETT FOR KVINNER I NORGE Foto: Wilse, Norsk Folkemuseum. Før kvinner fikk stemmerett, lærte de seg å stole på sin egen stemme. For å bli hørt. Vi hadde aldri

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Frits Inge Godø Medlem V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Frits Inge Godø Medlem V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 10.11.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Frits

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG

MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG VEDTEKTER Til behandling i årsmøtet 12.02.2015 Ajour med tillegg og endringer pr. mars 2002 Ajour med tillegg og endringer pr. mars 2006 Ajour med tillegg og endringer pr.

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Til stede: John Stokkan, Vest-Agder fylkeskommune Kirsten

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 I 2011 har det vært 5 styremøte og det er protokollført 35 saker. Styret har ellers hatt kontakt pr. e-post og telefon. RU har også dette året kjøpt regnskapstjenester

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Protokoll Årsmøte 4. mars 2013

Protokoll Årsmøte 4. mars 2013 Protokoll Årsmøte 4. mars 2013 Felles saker for begge styrene: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2. Valg av dirigent Arnfinn Vigrestad ble valgt til dirigent

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 1. Konstituering Årsmøtet ble åpnet av styrets leder K. WENNERSLUND. Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet på grunn av et medlems bortgang. Dette medlemmet

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 20.02.2013 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 18.02.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Olsen, nestleder/fungerende leder Jon Harald Rømteland, medlem

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

ÅRSMELDING FOR. 1924-90 år - 2014

ÅRSMELDING FOR. 1924-90 år - 2014 ÅRSMELDING FOR 2014 1924-90 år - 2014 1 FROSTA HISTORIELAG 90 ÅR Der Historielaget har vært delaktig i løpet av året, har det blitt opplyst at dette arrangementet er et ledd i jubileumsmarkeringa. Ellers

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av..

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1-1 Organisasjon

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008.

Årsrapport 2008. Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008. Årsrapport 2008 Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008. Styrets sammensetning for 2008 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r P E P P E R S T A D S K O G A N T E N N E S E L S K A P

V E D T E K T E R. f o r P E P P E R S T A D S K O G A N T E N N E S E L S K A P V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G A N T E N N E S E L S K A P 1. Medlemskap Enhver huseier i følgende velforeninger har rett og plikt til å være medlem: WESSEL VEL PEPPERSTAD SKOG VEL

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

I følge 1 i Lov om kommunale eldreråd står det at I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden.

I følge 1 i Lov om kommunale eldreråd står det at I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden. I følge 1 i Lov om kommunale eldreråd står det at I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden. Det valgte eldreråd består av følgende personer: Alf Viksnes

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 Dato: 30.01.2012 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/14 MØTEBOK Dato: 14.10.2014 kl. 09.00-14.30 Stad: Kommunehuset, det lisle møterommet

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen.

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. Sammendrag Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. All informasjon i referatet er naturligvis like viktig, men spesielt viktige saker er fremhevet i

Detaljer

Kvamskogen Vel. Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00

Kvamskogen Vel. Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00 Kvamskogen Vel Referat fra : Årsmøtet 9/5-2011 Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00 Tilstede fra styret, sett fra venstre : Øyvind Valland - Magnus Reidar Hjelme Per Frode Bjørkbom

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01. LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.2005, EO årsmøtet 08.02.2005, 06.02.2007, 06.02.2008, 12.02.2009

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

ÅSPOSTEN. 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010. Innkalling til Årsmøte. Ås Senterparti 11. november 2010

ÅSPOSTEN. 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010. Innkalling til Årsmøte. Ås Senterparti 11. november 2010 ÅSPOSTEN 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010 Innkalling til Årsmøte Ås Senterparti 11. november 2010 Årsmøtet holdes på Kroer Samfunnshus klokka 19.00. I tillegg til behandling av ordinære

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer