KVINESDAL ARBEIDERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVINESDAL ARBEIDERPARTI 1925-1975"

Transkript

1 KVINESDAL ARBEIDERPARTI

2 Kvinesdal Arbeiderparti Skriv til 50-års jubileumsfest på FOLKETS HUS 10/ av Sigbjørn Risnes og Tønnes Moi Tida før «Sørlandet» 24/7 1916: Ny partiforening i Kvinesdal. Redaktør Ola Solberg holdt igaar eftermiddag foredrag på Liknes. Der var godt fremmøte og meget god stemning. Veiopsynsmann S. Hunsbedt takket for foredraget. Der var folk tilstede helt oppe fra Fjotland. Efter foredraget blev der stiftet en partiforening. Der valgtes foreløbig en komite paa 3 medlemmer til at utarbeide forslag til lover m.v. Komiteen bestaar av S. Hunsbedt som formann og av Arnt Aarstøl og Andreas A. Svindland. Møte til vedtagelse av love skal avholdes førstkommende søndag kl. 7 eftermiddag Flere av de tilstedeværende tegnet seg som abonnenter på «Sørlandet» «Sørlandet» 25/ Den partiforening som søndag stiftedes paa Liknes, er den eneste partiforening ikke bare i Kvinesdal men i hele Lyngdal kreds. Vi ønsker den velkommen i rekkerne og haaber at ogsaa de øvrige bygder der borte om ikke saa lenge maa faa sine socialdemokratiske foreninger. Ved feilhørsel i telefon var der i telefonmeddelsen igaar kommet den feil at det stod Arnt Aarstøl istedenfor Karl Aarstøl som ble med i komiteen Møte til vedtagelse av lover og valg av bestyrelse m.v. avholdes i kommunelokalet paa Liknes Førstk. Søndag kl. 7 em. Samtlige indskrevde medlemmer maa da møte frem og nye medlemmer er velkommen. Foredraget sidst lørdag blev ogsaa avholdt i kommunelokalet. Etter som det ikke var noe amtparti for Lister og Mandal amt blei partiforeninga på Liknes tilslutta DNA direkte. Her er to brev som viser den direkte kontakten. Det norske Arbeiderparti Folkets Hus Centralstyre Telefon 8735 Kristiania den 18. desember 1916

3 Liknes sociald. Foreninger Vi anmoder dem godhetsfuldt at gi os beskjed, hvorvidt vort parti har deltat i kommunevalg i Liknes og om resultater herved Med Partihilsen Magnus Nilsen Hunsbedt d. 27/ Fra Liknes soc.dem. Forening, Kvinesdal Til svar paa overstaaende kan meddeles, at vi dessverre ved sidst avholdte kommunevalg ikke fik anledning til at gjøre synderlig foran valget, da jeg grundet min stilling som opsynsmand ved Statens vegarbeid opholdt meg utenfor Liknes kommune i den tid foran valget da agitationsarbeide burde ha vært utført. Hvad valgkampen ved dette valg særlig dreier seg om her i Liknes hered var, for eller imot kommunalt elektrisk lysanlæg. Det forige heredstyre hadde nemlig vedtat beslutning om anlæg av kommunalt lysanlegg, men i dette heredstyre var et lite mindretall imot kommunalt anlæg og av den grund var der av dette mindretallet drevet en iherdig agitasjon, mer eller mindre skjult, om den voldsomme skatteforøkelse et lysanlegg vilde paaføre statteyterne, disse var troskyldig nok til at tro paa skremslerne, saa resultatet av valget blev, at det værste bakstræv vi eier i heredet blev valgt, bare man var for kommunalt lysanlegg var mer end grund nok til at bli kastet selv om man hadde vært Norges klokeste mand. Et saadan fanatisk valg, har jeg som gammel mand, aldri været vidne til før her i heredet. Det morosamste er, at vælgerne er ført bag lyset, da sken, det komunale lysanlæg, er av det gamle heredstyre først saa langt frem, at det nye maa nok søpe i seg den skaal de har sputtet paa og iverksette beslutningen om kommunalt lysanlæg. Her i Kvinesdal skulde antagelig være en god fremtid for den socialedemokratiske politikk, her er adskillig arbeidstrafikk, og større anlegg er under oppseiling, saa her er og blir sandsynligvis et folkerikt distrikt. Hvad der mangler os er, at vi har for smaa og faa krefter til at rydde grunnen for socialdemokratiske ideer, jeg har jo holt et og andet foredrag, men min tid er saa sterkt optat paa andre felter, at jeg dessverre ikke rekker at faa utført hvad jeg ønsker og saa gjerne vilde i partiets tjeneste. Som De vel allerede har forstaaet av overnevnte fik vi ved dette valg ingen reperesentanter i Liknes heredstyre. Med Partihilsen S. Hundbedt Kvinesdal pr. Flekkefjord DNA's beretning 1918 Liknes soc.dem Forening i Kvinesdal Foreningen avholdt to møter med foredrag av tilreisende foredragsholdere. En del smaaskrifter er utdelt. Videre har her vært drevet adskillig underhaandsagitation, saa vi hadde haapet et langt bedre resultat ved valget end resultatet blev.

4 Her er meget religiøse folk og disse har faat den fikse ide, at sosialdemokratiet er fiendsk mot religionen og henviser til skoleposten, ikke som den lyder, men at socialdemokraterne ret og slet vil ha religionsundervisningen ut av skolen. S. Hunsbedt. Rafos socialdemokratiske Forening Foreningen stiftet 1. april 1918 med 25 medlemmer og hadde ved aarsmøte i januar 46 medlemmer. Under valgkampen bekostet foreningen avholdt 7 foredrag i kredsen, likesom der blev utdelt en mengde brosjyrer som utdelt 50 eksemplarer av «Sørlandets Soc.Dem» gratis i valgkvartalet. Der har vært drevet en kraftig agitation for pressen og resultatet har vært bra, idet «Sørlandets Soc.Dem» er godt utbredt. I kommunen er ikke partiet representert, og saaledes er ingen av partiets saker gjennomført. Alf Amundsen, p.t. formand DNA's beretning 1920 Bare en beretning fra Lyngdal krets, fra Rafoss soc.dem. Forening: Det var en tid tre partiforeninger i kredsen, en i Lyngdal, en paa Liknes i Kvinesdal og en på Rafos, samme bygd. Liknesforeningen er opløst og foreningen i Lyngdal er antagelig ogsaa vandret ind til, jeg kunde næsten være fristet til at si, den evige hvile. Rafos soc.dem Forening eksisterer fremdeles, men sover den retfærdiges søvn. Der har vært holdt generalforsamling de sidste to aarene. Her er go stemning for socialismen her i Kvinesdal, ialfald blandt de unge, men her mangler ledelse. Jeg staar derfor fremdelse som formand, saa paa den maaten kan jeg liksom ha nogen kontroll over kassen, saa pengene ikke kommer bort. Vi har endu ca kroner igjen, saa jeg kan purre paa kassereren saa han sender kontingente til partiet en gang iblandt. 1. Der har ingen socialistisk foredrag vært holdt i Lyngdal kreds siden førs Stortingsvalget Ingen socialistisk litteraturomsetning i Kredspartiet i den østlige del av fylket har tat initiativ til dannelse av fylkesparti for Vest Agder. Der er i den anledningen berammet avholdt møte i Kristiansand S. den 12. december s.a. Anders A. Svindland I tida fram til 1925 må partiaktiviteten i Kvinesdal ha vært svært liten, etter at det hadde vært bra ei tid før Kontinuerlig aktivitet tok ikke til før 1925, 38 år etter at DNA blei stifta. Men det fantes eldsjelar som beredte grunnen.

5 Streik ved Trælandsfoss i 1925 Fredag 1. mai stod denne annonsen i «Agder» Advarsel. Arbeidet ved A/S Trælandsfoss er nu stoppet grundet lønnsforlangende. Der advares mot at søke arbeid der, førend alt er bragt iorden og arbeidet igjen optatt. 1. mai Samtlige arbeidere Andreas Hompland har skreve ei grundig avhandling om denne streiken. Streiken gjaldt i første omgang lønn, dernest retten til å organisere seg og i tredje omgang om streikebryterne skulle få holde fram i arbeidet etter at streiken var slutt. Kvinesdal Arbeiderparti stiftes 3. mai 1925 «Trælandsfoss Arbeiderforening» blei stifta på et møte i losjen «Tjodolf frå Kvin» søndag 3. mai. De to som stod i spissen for foreninga var Ernst Karlsen og Sigurd Nuland, formann og kasserer. Styret var ialt på 7. På samme møte blei Kvinesdal Arbeiderparti oppretta eller skal vi si gjennoppretta. Som vi har sett hadde det vært socialdemokratiske foreninger i Kvinesdal før, men de var ikke nå aktive. Foruten en rekke arbeidere på Trælandsfoss var Ludvig Hunsbedt og Tobias Vik medlemmer i Kvinesdal Arbeiderparti fra første møte 3. mai De to første åra var styra i Trælandsfoss Areiderforening og Kvinesdal Arbeiderpart identiske stort sett. Ei kort tid var Jon Lien fra Evje formann i partiet. Ernst Karlsen var nestformann og overtok da Lien reiste fra bygda. Ernst Karlsen gjorde kanskje sin største innsats som streikeleder i Ved kommunevalget 19. oktober 1925 stilte partiet liste. Valget foregikk med politivakt. Fagforeninga eller partiet om en vil holdt også urnevalg. Penger fra de gamle sosialdemokratiske laga blei brukt til dette. Det blei påstått at Arbeiderpartiets lister ofte blei fjerna ved stortingsvalga. Ved valget fikk Arbeiderpartiet 125 stemmer og 3 representanter i kommunestyret. De 3 som blei valgt var Ludvig Hunsbedt, Ernst Karlsen og Gunstein Laudal. De 2 siste var Trælandsfossarbeidere. Ernst Karlsen tok opp økonomien til de som hadde vært i streik på 1. ordinære møte i det nye kommunestyret 21. januar Han kom med forslag om at det ikke måtte trekkes skatt av de som hadde streika før hadde vært i arbeid i 6 uker. Kommunestyre gjorde samrøystes dette vedtaket: De arbeidere som blev indtat til arbeid ved Trælandsfoss etter konflikten løsning og som har deltat i denne, blir fritatt for skattetræk de 3 første lønninger etter at arbeidet er påbegynt. Dette må være den første sak Kvinesdal Arbeiderparti har fått gjennom i kommunestyret. I kommunestyreprotokollen for valgmøte hausten 1925 står det at Ludvik Hunsbedt satte fram forslag om forholdstallsvalg til formannskapet-. Protokollen er veldig knapp på dette punktet, men det ser ut til at valget blei fremma som fleirtallsvalg. Den tid var det ikke slik at en representant kunne forlange forholdstallsvalg. Lovendringen

6 om dette kom i det framgår ellers at det i dette 1. kommunestyret vi var representert i var Ludvig Hunsbedt med i fabrikktilsynet og Ernst Karlsen og Gunnar Laudal i dyrebeskyttelseskomiteen. Partiet. Formenn i Kvinesdal Arbeiderparti. Jon Lien 1925 Ernst Karlsen Tobias Vik Halvor O. Jupskås , 45 Tobias Vik Tønnes Moi Tobias Vik Simon Moi Tønnes Moi 1962, interimstyret Tobias Vik Olav A. Egeland 1966 Olav Rennestraum Arnold Gulliksen Ole Hartvig Egeland Bjørn Rindal 1975 Jørgen T. Galdal 1975 Ola Dugan Tobias Vik forteller at til nominasjonsmøtete foran kommunestyremøtet i 1928 møtte bare Ludvig Hunsbedt, Gunstein Laudal og han sjel opp. Etterpå var det fagforeningsmøte under ledelse av Enst Karlsen. Tobias Vik kristiserte bl.a frammøtet til nominasjonsmøtet. Enden på visa blei at Karlsen nærmest beordra han til formann i partiet. Vik sørga for å få partiet innmeldt i Vest-Agder fylkesparti av DNA. Desverre blei alle partiprotokollar fra tida fram til 1940 ødelagt tidlig under krigen. Men 30- åra må ha vært ei rik tid i partiarbeidet også i Kvinesdal. Dette framgår bl.a av det vi har med om Folkets Hus og AUL. Anleggstida på Sørlandsbanen førte nok også til større bredde i partiarbeidet. Det blei fleire til å dra lasset. Partiet etter krigen Her er første side i den eldste partiprotokollen vi har: År 1945 den 13. mai holdt Kvinesdal Arbeiderparti møte i herredshuset. Det var det første møte etter krigens slutt i Norge. Møtet ble ledet av H.O. Jupskås som var formann da partiet ble opløst av nasimyndighetene i De som møtte var: H.O. Jupskås, Ludv. Hunsbedt, Sigv. Espeland, T. M. Karl Berend, Nils Nysten, Arnold Gulliksen, N. Haugland, Ottar Jupskås, T. Vik, Th. Narvestad. Enst. vedtokes å reorganisere arbeiderpartiet i første rekke med dannelse av partilag i østre dal, Liknes og ytre dal, samt vestre dal. Likeså snarest reorganisering av AUL.

7 Til styre valgtes midlertidig: H.O. Jupskås, formann, T. Moi, sekretær, Ludvik Hunsbedt, T. Vik, N. Nysten og Olav G. Omland. Det midlertidige styre skal arbeide for dannelse av partilag som forannevnt, samt arbeide for utbredelse av «Sørlandet» T. Moi, sekr. Normal partiaktivitet kom snart i gang. 23. september blei foretatt ordentlig valg av styre. T. Vik, formann, Hans Nilsen, sekretær, Kristoffersen, nestformann, Alexander Moi, kasserer, styremedlemmer Åsmund Haugland, J. Nesheim og Ottar Jupskås. I åra framover var det jamn, god partiaktivitat, rett nok oftest uten den store oppslutninga om møtene. Det ser alltid ut til å ha vært slik at bare et fåtall har interessert i aktivt partiarbeid. Men disse har oppgjennom åra gjort en innsats som ikke er ubetydelig. Ved kommunesammenslutningen blei partia i Kvinesdal, Fjotland og Feda slått sammen. Konstituerende møte for det nye Kvinesdal Arbeiderparti blei holdt søndag 19/ Her blei DNA's mønsterlov vedtatt med disse merknadene: a) Styre består av 7 Medlemmer. b) Kontingenten til kommunepartiet blir kr 8,- pr. år. c) Medlemmer av AUL kr 2,- pr. år etter et omfordelt medlemstall. Det første styret etter nyorganiseringa: Tobias Vik, formann, Olav A. Egeland, nestformann, Kristian Bjerva, kasserer, Arnold Gulliksen, sekr., Styremedlemmer: Arthur Svindland, Eilif Trulsen, Jørgen T. Galdal Partilaga. Kvina Arbeider og småbrukerlag. Kvina Arbeider og Småbrukerlag har vært det mest aktive av disse.her eksisterer også protokollen. Laget blei stifta 5. september Det har har vært god aktivitet fram til i dag. Før krigen var John Solli, Einar Espeland og Tønnes Moi formann. I de fleste åra etter krigen var Tønnes Moi formann. Andre formenn har vært Anders Haddeland, Jørgen T. Galdal, Arnold Gulliksen og Ragnhild Vatland. Dette er det eneste partilaget som nå er aktivt. Kvinesdal Arbeiderpartis Kvinnegruppe Gruppa blei stifta i 1936 med Ragnhild Opran som formann og omfatta heile kommunen. Protokollen fra virksonheten finnes ikke. Gruppa var hovedsaklig rekrutert fra jernbanefolk, men en del av bygdas kvinner var også med. Vi vet at Gunda Nysten også var formann før krigen og at de hadde regelmessige sammenkomster fram til Etter krigen blei det ny start av gruppa. Randi Moi og Else Rødland var formenn. Gruppa blei nedlagt i Vesterdalen Arbeider og Småbrukerlag Dette laget blei også stifta i 1936 og hadde virksomhet i gang til Formenn: Nils Nysten og Isbrekken.

8 Liknes og Ytredalens Arbeider og Småbrukerlag Stifta i 1936 med Tobias Vik som formann. Dette laget kom straks i virksomhet etter krigen, også da med Vik som formann. På Kvinesdal Arbeiderpartis årsmøte 1976 blei samrøystes vedtatt å oppløse laget. Kvinesdal Arbeideravholdslag blei stifta 24. august 1934 med Tønnes Moi som formann i de første tre åra. Aktiviteten var god ei tid, men dabba av fram mot krigen. Laget har dessverre ikke vært i aktivitet etter krigen. I 1934 blei det stifta arbeideridrettslag i Austerdalen, Kvina Idrettslag, med opp til 80 medlemmer. Det blei drevet med friidrett på Jerstadmoen og seinere med fotball på Arne Solbergs eiendom. Vesterdalen hadde også et idrettslag som drev med friidrett og fotball på Stegemoen Feda Arbeiderparti og Fjotland Arbeiderparti. Feda og Fjotland Arbeiderparti burde ha vært fyldig omtalt. Vi har ikke hatt kapasitet til dette nå, så det må gjøres seinere. AUL i Kvinesdal. Hausten 1932 blei det etter initiativ fra Tobias Vik starta et arbeiderungdomslag. Datoen vites ikke da protokoller ikke finnes. Etter Folkets Hus kassabok leigde Ungdomslaget huset til fest 11. november Tobias Vik blei den første formann. Laget fikk straks god oppslutning, særlig da jernbane arbeiderne kom i Medlemstallet var ei tid over 100. Det var heller ikke bare tenåringer med. Laget blei drevet godt, med god kontakt med Distrikstlaget, og mye sammarbeid med Flekkefjord AUL. Laget var godt med i valgkampene med talekor og opptredener. Utenom politiske saker, hadde laget underholdning på sine møter, håndskrevne avis med varierende redaktører og medarbeidere, opplesninger, sketsjer og korgefester. Det var mye sang av arbeidersanger. Tobias Vik var en god sangleder. I siste del av møtet var det alltid en svingom. Det verste var økonomien. Ei tid var det bare to medlemmer som hadde arbeid. Tobias og Tønnes. Det blei da lite kontingent. Ved fester på Folkets Hus var det ofte underskudd, blei det 50 kr i overskudd var det godt gjort. Tobias Vik var formann fram til krigen. Etter krigen fikk Tønnes Moi i oppdrag av partiet å få i gang Ungdomslaget igjen. Det blei god tilslutning igjen med opptil 80 interesserte medlemmer. Tønnes var formann i to år. Da nekta han gjennvalg med den begrunnelse at ungdommen sjøl måtte ha formannen. Han var i år. Andy Solberg blei formann ett år, deretter Åsulv Åmot. Etterhvert gikk laget dårligere og blei lagt ned ei tid. Så kom laget igjen i virksomhet med Tobias Vik som formann. Etter to år overtok Arnold Sandvand og laget blei fortsatt drevet godt i mange år. Sandvand var stort sett formann i de neste 12 åra. Drivende formann seinere var også Jan Ove Moi og Kåre Rennestraum. Det blei meir og meir bare yngre tenåringer i laget. For disse var dansen hovedsaka. Det blei for lite aktuelle saker. Partiet oppfordra de eldre til å være til hjelp, men det blei lite av det. Tønnes Moi var på et par medlemsmøterog innleda til diskusjon, det gikk bra, men det

9 var ikke nok. Noen eldre i års alderen må være medlemmer. Partiet må være med å delta og sette seg inn i ungdommens problemer Det har i de siste åra vært snakka mye om å gjennopprette AUL. En del forsøk er gjort, men noe konkret er ikke kommet ut av disse forsøkene. Problemet stikker djupt, og noen patentløsning finnes ikke. Oversikt over kommunestyrene. Valgår Representanter i kommunestyre av 24 Ingen Representanter i Formanskapet , Ludvig Hunsbedt , Ludvig Hunsbedt , Ludvig Hunsbedt , Ludvig Hunsbedt og H.O. Jupskås , H.O.Jupskås og Tobias Vik , Hans Nilsen , Tobias Vik , Tobias Vik , Hans Nilsen av 35 3, Tobias Vik, Olav A. Egeland og Hans Nilsen , Olav A. Egeland(varaordfører), Olav Rennestraum og Arnold Gulliksen , Olav A. Egeland(varaordfører), Olav Rennestraum og Arnold Gulliksen , Olav A. Egeland(ordfører), Ole Hartvig Egeland og Andreas Egeland , Ole Hartvig Egeland og Thora Berghom Hovedregelen har alltid vært at Partiet har stilt egen ordfører og varaordførerkandidat ved 1. avstemning. Ved 2. avstemning har det variert en del. Etter krigen stemte Partiet mange ganger på Tønes Oksefjeld fra Venstre ved 2. avstemning til ordfører. Så tidlig som 1931 stemte våre folk i kommunestyret på borgerlig ordførerkandidat, som også blei valgt samrøystes. Dette må ha vært uvanlig på den tida. Under krigen tok tyskerne protokollene. Ei møtebok fra Arbeiderpartiets herredstyregruppe blei holdt igjen hos Hans Nilsen Rob. Det er i møteboka innført fra 1938 og Med basis i denne protokollen har Tønnes Moi, som da var sekretær i kommunestyregruppen skrevet grundig og interessant om arbeidet i kommunestyret i 1938 og Men det er såpass langt at vi har utelatt det her.

10 Gullmerkemenn 1970 Tobias Vik, Hans Nilsen, Tønnes Moi og Th. Narvestad 1976 Olav A. Egeland Folkets Hus Både Trelandsfoss Arbeiderforening og Partiet hadde store vansker med å få leid rom til siner møter og sammenkomster. Skolehusa var stengt for slike møter. Det eneste lokale som ikke var heilt stengt var «Losjen», Men Vik forteller at det alltid var vanskelig å finne nøkkelen. Det hendte møte blei heldt i skogen ved Losjen. Inne i huset var det strenge regler, ingen dans måtte forekomme. Partiet beslutta da å bygge et Folkets Hus. T. Vik og Tollak Faret fikk i oppdrag å forhandle om tomt. Det var ei vanskeleg sak. De som hadde tomter ville ikke selge til et Folkets Hus. Det lykke endelig å få ei tomt, ett mål stort, for kr 500, der Folkets Hus nå står. Tomta var bra nok, men Ytredalen og Leirvikarbeiderne ville ha huset lenger ute i dalen. Dette blei det en del stri om. Hans og Nikolai Nilsen fra Øye var enig om å bruke den tomta som var skaffa, og dette blei vedtatt. Så var det spørsmål om å få lån. Det blei gjort henvendelser til LO om lån av kr Svaret var at det måtte være en fagforening som eier. Det blei da enighet om at Trælandsfoss Arbeiderforening og Parteiet skulle eie huset sammen, ved et fellesorgan Representantskapet for Folket Hus. Da gikk lånet på kr fra LO i orden Skulle pengene strekke til måtte det mye dugnadsarbeid til. Graving og støyping av mur blei heilt utført på dugnad av partimedlemmer og fagforeningsmedlemmer fra Trælandsfoss. Det var ennå igjen noen penger fra Rafoss soc.dem. Forening: Disse gikk stort sett med til å betale tomta og sement. Huset blei reist i 1931 etter anbud av Salve Egeland og Sigvall Espeland. Folkets Hus blei åpna i desember På innvielsesfesten kom inn kr. 329,25. På Øye blei også holdt fest til Folkets Hus. Overskuddet som var på kr. 251,61 blei overrakt til kassereren Nikolai Nilsen. Det blei vansklig å skaffe penger til avdrag på lånet. LO purra på avdrag. Det var vanskeleg i de dårlige tidene å få inn penger. I 1935 var gjelda auka til kroner. Etter framlegg fra Vik skulle en forsøke å få til filmframvisninger. Det skulle bare være for de som tegna seg som medlemmer til kinoen. Storsalen var ikke bra til dette formålet. Så blei det det igjen på dugnad grave ut til kjeller og støype til kinolokale, med sitteplass til 150. T. Vik kjørte filmene. T. Moi solgte biletter og bestilte filmer. For hver film måtte Moi til lensmannen for å få tillatelse, seinere blei det hver måned. Da kommunen overtok kinodrifta var gjelda betalt og vi hadde en reserve på kr Seinere er huset gjort større, særlig storsalen. Etterhvert forfalt nok huset en del. I de siste åra er det foretatt store reperasjoner på tak og lagt ny inn nye toaletter. Ellers er i 1976 kjellersalen pussa opp til god stand. Det er vaktmester som bur i huset og ordner med renhold og tilsyn.

11 I forbindelse med Folkets Hus har partimedlemmer nedlagt et stort arbeid, som de har fått lite takk for. Etterord fra Sigbjørn Risnes og Tønnes Moi Dette er ikke Kvinesdal Arbeiderpartis historie fram til idag. Dette er noen sider som Sigbjørn Risnes og Tønnes Moi har trokkla sammen til denne festen. Vi håper at noen vil ha litt glede og nytte av dette. I liten grad har vi gitt oss inn på vurderinger. Vi håper det er korrekt det meste som står i dette heftet. Og for all del, kritikk og rettelser mottas med takk. Kvinesdal 10. april 1976 Sigbjørn Risnes og Tønnes Moi

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

m Nasjonalbiblioteket

m Nasjonalbiblioteket m Nasjonalbiblioteket Oslo VERDALSBOKA VERDAL SAMVIRKELAGS HISTORIE FRA IDÉ TIL HANDLING AV ERLING AURSTAD UTGITT AV VERDAL SAMVIRKELAG I SAMARBEID MED BYGDEBOKNEMNDA VERDAL 1988 Sats og trykk: Verdal

Detaljer

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009 Forord Vatn er viktig. Vi kan derfor være takknemlig til de som startet og har stått i spissen for Rissa vannverk. Mange har ytet stor innsats for å bygge opp

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Vonheim i Snåsa fredning ihht kulturminneloven 15 og 19 - Forslag

Vonheim i Snåsa fredning ihht kulturminneloven 15 og 19 - Forslag SNÅSA KOMMUNE Snåsa kommune ligger tre kvarter fra Steinkjer og vel en time fra Namsos. Både E6 og jernbane går gjennom Snåsa. I enden av Snåsavatnet ligger det gamle administrasjonssentrumet Viosen. Da

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb - klubben for alle i 100 år Stiftet den 07.05.1912 (Kongsvinger Lawn Tennisklubb) Skrevet av Arne Huse II Forord Jeg har i lang tid ønsket å lage

Detaljer

Vestfold Arbeiderparti

Vestfold Arbeiderparti Vestfold Arbeiderparti 1980-2013 Steinar Gullvåg Karin Lian, Tor Erik Nyberg, Lars Jørgen Ormestad Utkast - juni 2014 c Vestfold Arbeiderparti 2014 i Forord Vestfold Arbeiderpartis fylkesstyre satte i

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

Kunst og håndverksskolen 1884-1909

Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dag Solhjell, 21.10.13 Bidrag 10 til prosjektet 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dette dokumentet er utdrag av et arbeidsnotat jeg laget i forbindelse med prosjektet

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Versjon 2012.02. Veierland 2012. Boplikt. Demokrati må vær noe mer enn to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag.

Versjon 2012.02. Veierland 2012. Boplikt. Demokrati må vær noe mer enn to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag. Versjon 2012.02 Demokrati må vær noe mer enn to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag. James Boward Veierland 2012 Boplikt Daglig oppdatert informasjon på www.veierlendingen.no Dette

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Per Øverland Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012 Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Trondheim 2011 2 Forord I 2012 blir det 125 år siden Bakkestrandens Bedehus

Detaljer

Stemmerett også for kvinner! Lokal stemmerettskamp 1890-1907

Stemmerett også for kvinner! Lokal stemmerettskamp 1890-1907 Stemmerett også for kvinner! Lokal stemmerettskamp 1890-1907 Ingeborg Fløystad I 1907 sendte noen kvinner i Risør et skriv til Stortinget med følgende ordlyd: Til det norske storthing! Undertegnede tillader

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer