Året Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi"

Transkript

1 Årsrapport 2000

2 Innhold 3 Året Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning 22 Med Norden som hjemmemarked 26 En ny virkelighet skapes 28 Konkurransefortrinn gjennom teknologi og informasjon 30 Ledergruppen 31 Styrende organer 32 Forretningsområdene 33 Fagområdene 34 Medlemmer

3 -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi 3. januar Sven Arild Andersen tiltrer som børsdirektør. 12. april Børsrådet velger Harald Norvik til leder for børsstyret. 22. mai Opsjonsmarkedet fyller 10 år. Året juni Regjeringen legger fram forslag til ny lov om børsvirksomhet. Det foreslås at Oslo Børs skal omdannes til allmennaksjeselskap og at aksjene skal selges gjennom et offentlig salg. Børsstyrets leder Harald Norvik (til venstre) sammen med P. Anders Brodin som har ansvar for strategi, prosjekter og forretningsutvikling. Det begivenhetsrike børsåret 2000 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2001, som du sammen med et svært omfattende statistisk materiale finner på vår hjemmeside på Internett: 14. september Totalindeksen når sin høyeste notering noen sinne: 1.608, september Omsetningen hittil i år målt i kroner tilsvarer omsetningen i hele rekordåret november NOREX-avtalen godkjennes av børsrådet. 20. november Børsen øker gjennomlysningen ved å offentliggjøre hvilke meglere som er parter i alle gjennomførte aksjehandler. 27. november NOREX-børsene kunngjør at ny sektorinndeling og indeksfamilie iht Global Industry Classification Standard (GICS)-modellen utviklet av MSCI og Standard & Poor s, vil bli innført i desember Telenor ASA noteres på Oslo Børs. 3

4 Ny innsikt og nye muligheter av børsdirektør Sven Arild Andersen 182 år etter at Christiania Børs ble innviet tas to avgjørende skritt som gjør at Oslo Børs aldri mer vil bli den samme. For det første går vi fra å være en selveiende institusjon til å bli et allmennaksjeselskap med avkastningskrav. Det andre er deltagelsen i NOREX-alliansen. Med fokus på utstederne og investorers interesser, skaper vi nå ett stort og effektivt marked for omsetning av verdipapirer i Norden. Bak disse beslutninger ligger de betydelige endringer som i dag finner sted i de internasjonale verdipapirmarkeder. Drivkreftene bak disse forandringsprosesser skriver seg helt og holdent fra behov de noterte selskaper (utstederne) og investorene har. Ny teknologi muliggjør global og kontinuerlig handel. Dette gir økte krav og større spillerom for internasjonale investorer, som igjen krever store markedsplasser, stort produkttilbud og effektiv handel. Dette forutsetter at utstederne får eksponering på de samme markedsplasser, noe som gir bedre likviditet, riktigere prising av aksjen, lavere finansieringskostnader for selskapene og høyere verdiskaping. Oslo Børs tror at NOREX er et fornuftig svar på disse utfordringer. Børsnoterte selskaper har det særtrekk at deres tillit til daglig måles igjennom kursen på aksjen. Det finnes mange komponenter i kursbildet som bestemmer prisen på aksjen. Selskapets aktuelle lønnsomhet, forventninger til fremtidig økonomisk utvikling o.l. er sentrale faktorer. Det er imidlertid også av stor betydning at selskapets aksjer er etterspurte, at det finnes flere selskaper av lignende art på samme børs etc. Dette gir rom for allmenn interesse for bransjen/selskapene. Meglerapparatet kan sette på tilstrekkelig analysekapasitet som igjen gir investorene bedre service og øket interesse. Børsen er således ikke bare et sted der man noterer aksjen og får en pris. Børsen har også en forpliktelse til å bidra til et "totalmiljø" rundt aksjen som er så godt som mulig for utstederen og investoren. Vi tror også her at NOREX er en god respons. Ett krav til markedet blir således at det tar sitt fulle ansvar for å bidra til at markedsplassen nyter den tillit som er nødvendig. I dette bildet ligger likebehandling, rettferdig handel og korrekt opptreden i alle deler av markedet. Fra selskapenes side krever dette fremfor alt stor vekt på informasjonshåndtering. Intet er så skadelig for markedet som når ulik informasjon ligger bak transaksjoner. Her har både selskapene og investorene en betydelig rolle. Med sin sentrale plass i verdikjeden har meglerapparatet et stort ansvar. De må nyte stor tillit både hos utsteder og investor og må fremstå med en klar og ryddig rolle uten at det stilles spørsmålstegn med motivene for de disposisjoner som gjøres. Oslo Børs har et klart og umiddelbart mål om kontinuerlig å dyktiggjøre det norske verdipapirmarked. Børsen gjør hva den kan for å feie for egen dør og praktiserer nå en utstrakt pro-aktiv bruk av virkemidler i kursnoteringen. Dette har kunnet kombineres med anvendelse av elektronikk i markedsovervåkingen, slik at oppdagelsesrisikoen ved regelbrudd er øket betydelig. Investorene oppfatter ikke bare Oslo Børs som en mer rettferdig og likvid børs, men verdsetter også vårt bidrag til å profesjonalisere aktørene i hele markedet. Et viktig bidrag til dette er opprettelsen av 4

5 Sven Arild Andersen (til venstre) sammen med Oddleif Hatlem, som leder det nyopprettede Børsinstituttet. Børsinstituttet, hvor man ønsker å overføre ny kompetanse innen Investor Relations, børs- og verdipapirjus med mer, gjennom kurs og seminarer. De fleste aktørene i verdikjeden har fått større forståelse for hvem som er kundene, i særlig grad gjelder dette meglerapparatet og børsen. I tidligere tider var meglerne børsens viktigste transaksjonsmotpart, og børsen så på meglerapparatet som sin viktigste kunde. Spesielt på den tiden man praktiserte gulvhandel var det meglerne som "var" børsen meglere okkuperte hver dag børsen, hvor de gjorde sine handler. Meglerne og børsens ansatte smeltet på mange måter sammen til ett system. Etter hvert som elektronisk handel har overtatt, opererer meglerne fra sine egne skjermer og er ikke lenger fysisk på børsen. I en slik konstellasjon rettes hovedfokus mot utstedere og investorer. Det er disse aktørene som skaper forutsetninger for handel. Det er deres krav som skal tilgodeses. Det er de som er de egentlige kunder. Dette innebærer på ingen måte at bindingen til meglerapparatet blir mindre. Tvert i mot vil en felles forståelse av hvilke kundebehov som driver verdipapirmarkedet gjøre oss begge i stand til å tilfredsstille dem på en bedre måte. Etter 182 år ble til slutt også Oslo Børs innhentet av fundamentale markedskrav hvor ord som nasjonal institusjon, monopol, stiftelse, non profit og så videre ikke lenger gir mening. Fokus må i stedet legges på å tilfredsstille primære kunders behov, mulighet for å kunne delta i integrasjonsprosessen og en sunn forvaltning av egne ressurser med fornuftige krav til avkastning. Oslo Børs har ingen eksistensberettigelse i det norske marked om vi ikke i det lange løp klarer å tilfredsstille våre primærkunder. I fremtiden vil dette alltid være ledetråden i vårt arbeid. Det er bare på denne måten vi kan bidra til at det norske kapitalmarkedet kan spille sin forventede rolle som instrument for anskaffelse av risikokapital, som markedsplass for annenhånds omsetning av aksjer, og som en arena både for verdiskaping og restrukturering av selskaper, bransjer og næringslivet i videste forstand. En internasjonal sammenligning viser at privatpersoners andel av den samlede markedsverdien er relativt lav i Norge. På den annen side er andelen på det offentliges hender uvanlig stor. kilde: Stat og kommune 24,6% Banker 1,9% Private pensjonsfond 1,5% Forsikring 5,6% Aksjefond 7,1% Andre selskaper 17,4% Private 7,8% Utlendinger 34,1% 5

6 Styrets beretning Utviklingen i det norske verdipapirmarkedet har vært positiv i Markedsverdien av børsnoterte aksjer steg i løpet av året med 62,1 milliarder kroner. I en internasjonal sammenheng var aktiviteten i førstehåndsmarkedet usedvanlig høy. Til tross for usikkerheten som har rådet i kapitalmarkedet internasjonalt gjennom store deler av året, var det norske markedet preget av høy kapitaltilgang og investeringsvilje. Totalt ble 43,6 milliarder kroner tilført selskapene i form av risikokapital. Av dette gikk ca. 15,6 milliarder kroner til Telenor i forbindelse med børsnoteringen i desember Emisjonsvolumet i 2000 tilsvarte 7,5 prosent av den samlede børsverdien ved årets inngang. Antallet nynoteringer endte på 28, med en overrepresentasjon av selskaper innen teknologisektoren. Omsetningsvolumet økte med ca. 36 prosent i løpet av Ikke minst er det gledelig å notere en økende tendens til at norske og internasjonale investorer foretrekker å handle norske aksjer på Oslo Børs. Alle tiltak som Oslo Børs iverksetter har utgangspunkt i økt investorfokus og likviditetsheving. Utarbeidelsen av ny indeksfamilie med nye bransjeinndelinger og indekssammensetningsregler er et godt eksempel på dette. De nye indeksene følger internasjonale standarder, og ble innført 2. februar Indeksene er fullt ut harmonisert med børsene i København og Stockholm. Det norske verdipapirmarkedet har også dette året vært arena for den betydelige omstrukturering som finner sted i næringslivet gjennom fusjoner, fisjoner og oppkjøp. Oppkjøp og påfølgende strykning av selskaper kan isolert sett være beklagelig for børsen, men er et uttrykk for at kapitalen effektivt omplasseres til områder hvor den forrentes bedre. Oslo Børs er i denne sammenheng en viktig katalysator for å gjøre denne dynamikken mulig. Samtidig med at norsk kapital i økende grad finner veien til investeringsobjekter utenfor landets grenser, øker også innslaget av utenlandsk kapital i det norske markedet. Det er viktig å understreke at et internasjonalt deleierskap til norske virksomheter ikke innebærer at virksomhetene forsvinner ut av landet, men at utenlandsk kapital bringes inn i norsk virksomhet og bidrar til verdiskaping her. Fjoråret har til fulle bekreftet at nye teknologiske muligheter og internasjonal regelharmonisering skaper helt nye forutsetninger for verdens verdipapirmarkeder. Betydningen av geografisk tilhørighet blir mindre når kapital flyter fritt over landegrensene. Investorer opptrer globalt, selskaper inngår i internasjonale omstruktureringer og tjenesteleverandørene i finansmarkedene må betjene kunder med fokus på internasjonale produktporteføljer, stort produktbehov og lave kostnader. Gjennom en offensiv holdning til teknologi og internasjonal forankring ønsker Oslo Børs å gripe tak i de muligheter disse endringer skaper, samtidig som børsen omorganiseres for å møte fremtidige utfordringer i en åpen konkurranse. I praksis betyr dette at Oslo Børs tar et sterkt engasjement i utviklingen av et integrert nordisk marked for verdipapirer og omorganiserer børsen fra å være en non-profit-drevet selveiende stiftelse til å bli et allmennaksjeselskap med nye og sterkere krav til effektiv drift og avkastning. Privatisering Da Stortinget høsten 2000 vedtok at børser skal være organisert som allmennaksjeselskap, var Oslo Børs allerede i gang med å forberede en slik omdanning. En økende globalisering av finansmarkedene gjør børsen mer utsatt for konkurranse. Det å være organisert som allmennaksjeselskap legger til rette for en effektiv organisering og drift av børsvirksomheten. Samtidig letter organiseringen mulighetene for å delta i strukturendringer i næringen nasjonalt og internasjonalt. Som allmennaksjeselskap får børsen også tilgang til aksjekapital som finansieringskilde. Administrasjonen og børsstyret har nedlagt et betydelig arbeid i forbindelse med den forestående omdannelsen til aksjeselskap og aksjesalget som forventes gjennomført i løpet av første halvår i I henhold til Stortingets vedtak skal provenyet fra aksjesalget tilfalle statskassen. Stortingsflertallet ba imidlertid Finansdepartementet å legge frem forslag om opprettelse av et fond med formål å fremme forskning, utdanning og informasjon knyttet til det norske verdipapirmarkedet. Børsstyret forventer at fondet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett blir tilført midler i en slik størrelsesorden at det kan gi aktiv og vedvarende støtte til profesjonaliseringen av aktørene i det norske markedet. Oslo Børs ønsker å være en aktiv partner i dette arbeidet og derigjennom øke forståelsen for at et vel fungerende kapitalmarked er av stor betydning for landets verdiskaping. Oslo Børs i nordisk integrasjon Oslo Børs inntreden i NOREXalliansen er et første viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår internasjonale strategi. Det nordiske samarbeidet gir våre kunder tilgang til et allerede etablert teknisk og markedsmessig nettverk av nordiske og internasjonale aktører. Norske selskaper vil opptre på lik linje med 6

7 Omsetningsvolum aksjer og grunnfondsbevis (NOK mrd) /- % Totalt 609,1 36,7 Hovedlisten 562,0 36,4 SMB 37,5 46,5 Grunnfondsbevis 9,6 33,3 10 mest omsatte 284,9 13, Aktiviteten i aksjemarkedet økte med nye 36,7 prosent i 2000, til tross for et urolig marked kilde: øvrige nordiske selskaper og skape økt eksponering internasjonalt. Medlemmer og investorer vil få et større produkttilfang og på sikt lavere kostnader enn om alle børsene fortsatt bare skulle operere lokalt. Oslo Børs signerte en avtale med børsene i Sverige, Danmark og Island ("Børssamarbeidsavtalen") den 29. november Samme dato inngikk børsen også avtale med OM Technology om levering av handelssystemet Saxess. Teknologiavtalen er en kontrakt om systemleie i fem år. Systemet forventes å være i drift i løpet av første kvartal Med Børssamarbeidsavtalen etablerer vi det som vil bli oppfattet som én markedsplass, idet handelen foregår i ett og samme handelssystem basert på samme regelverk. Den restrukturering som preger de internasjonale verdipapirmarkeder vil trolig aktualisere spørsmålet om en europeisk, eller muligens en global, tilknytning på ikke altfor lang sikt. Om dette skulle bli aktuelt, er den nordiske forankringen et godt utgangspunkt for en slik videreutvikling. I 2000 har det vært ført omfattende forhandlinger mellom NOS, VPS og Oslo Børs om en nærmere integrasjon i det norske verdipapirmarkedet. Det er børsens oppfatning at dette vil være fordelaktig for alle nasjonale aktører og gjøre Norge bedre rustet til å møte internasjonal konkurranse. Så langt har ikke dette ført til konkrete resultater. VPS skal imidlertid privatiseres i løpet av 2002 og mulighetene for en integrasjon vil sannsynligvis øke når alle enheter er blitt allmennaksjeselskaper. Tillit Foruten nærvær av noterte papirer og aktører er tillit markedsplassens største aktivum. Alle tjenesteleverandører i finansmarkedet er knyttet til håndtering av kunders penger i en eller annen form. Tillit som garanti for at midlene håndteres sikkert er derfor et avgjørende konkurranseparameter. Oslo Børs har den senere tid nedlagt betydelige ressurser for å profesjonalisere egen virksomhet, spesielt gjennom forbedret handelsteknologi og elektronisk overvåking av kursnoteringen. Det elektroniske handelssystemet ASTS har hatt en teknisk oppetid på 100 prosent gjennom hele 1999 og Dette er oppnådd både gjennom oppbyggingen av en engasjert og kompetent driftsorganisasjon og en systemarkitektur som har dokumentert operativ effektivitet og driftssikkerhet. Tiltak for økt innsyn i markedet og åpne aksjeregistre gjør den norske markedsplassen til den mest gjennomsiktige i Europa. Markedsovervåkingen er alle børsers sterkeste virkemiddel i kontrollen av den daglige handelen. Oslo Børs introduserte i 1999 overvåkingssystemet SMARTS som muliggjør kontinuerlig bruk av virkemidler i kursnoteringen. I kombinasjon med en aktiv dialog med markedsaktørene, legges forholdene til rette for rettferdig handel og likebehandling av alle aktører, en fundamental forutsetning for tillit og i neste omgang for oppfyllelsen av de krav som settes til børsen i form av god likviditet og effektiv handel. Tillit til markedet avhenger av at alle aktører opptrer med høy profesjonalitet. Oslo Børs er aktiv og arbeider systematisk for å bidra til at selskapene fokuserer på eiernes interesser når det gjelder informasjonshåndtering. Meglerapparatet og investorene er også av stor betydning for tilliten til den norske markedsplassen. Omsetningen av unoterte aksjer er også med på å prege bildet 7

8 Indeksutvikling i 2000 (indeksert pr 1/1-00) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TOTX FTSE-100 NASDAQ GENX I et internasjonalt perspektiv var utviklingen i det norske markedet god. av det norske aksjemarked. Om kvaliteten i dette markedet kunne heves, ville det gitt større interesse, økt handel og bedre muligheter for å skaffe risikokapital til selskapene notert på denne liste. Oslo Børs bidrar gjerne med teknologi og kompetanse for å få dette til. Privatiseringen har aktualisert spørsmål rundt børsens rolle som tilsynsorgan i kombinasjon med å være en lønnsomhetsdrevet virksomhet. Fra børsens side er det ingen interessekonflikt mellom disse to målsettinger. Tiltak som befester eller øker tilliten til børsen er avgjørende for børsens langsiktige utvikling både som markedsplass og investeringsobjekt. Staten er en fremtredende eier i det norske verdipapirmarkedet. I de børsnoterte selskapene har staten en eierandel på 23,1 prosent, og andelen har gjennom det siste tiåret vært stigende i en tid da den internasjonale tendensen har vært motsatt. Debatten om statlig eierskap føres på den politiske arena. Dersom den norske stat skal være en dominerende eier er det imidlertid helt avgjørende for tilliten til det norske kapitalmarkedet at eierrollen profesjonaliseres og gjøres forutsigbar. Forbedringer her vil bidra til at interessen for og prisingen av statsdominerte selskaper blir på linje med selskaper de konkurrerer med nasjonalt og internasjonalt. Dette er spesielt viktig fordi statens engasjement ofte er representert i store og retningsgivende selskaper som bidrar til å trekke internasjonal interesse mot den norske markedsplassen til fordel også for mindre selskaper. En profesjonell utøvelse av statens eierskap vil bidra til å styrke markedsplassen i stedet for å svekke den på grunn av den særnorske eierstrukturen. Organisasjon I løpet av 2000 har Oslo Børs gjennomført en omorganisering som et ledd i å effektivisere organisasjonen. Man har ønsket å synliggjøre børsens ulike inntektsgenererende områder og samle de deler av virksomheten som naturlig inngår i et felles produkt- eller tjenestesortiment. Det ble opprettet fem forretningsområder; Aksjer, Renter, Derivater, Oslo Børs Informasjon AS og Børsinstituttet. Børsinstituttet er en kurs- og seminarvirksomhet som børsen driver på kommersielt grunnlag. Oslo Børs Informasjon AS selger informasjon som genereres på markedsplassene og som videreforedles og distribueres til markedet. Oslo Børs har lagt betydelige ressurser i kompetanseoppbygging og ser fortsatt dette som et svært viktig område for børsens videre utvikling som en attraktiv markedsplass. Økonomi Oslo Børs omfatter Oslo Børs og Oslo Børs Informasjon AS (OBI). Med mindre annet fremgår dekker kommentarene konsernet. Aktiviteten i første- og annenhåndsmarkedet gir seg utslag i høye inntekter. Totale driftsinntekter for 2000 var 196,8 millioner kroner, en økning på 27 prosent i forhold til Inntektene fra aksjemarkedet i form av handel, notering og prospektkontroll var den største inntektskilden med 84,4 millioner kroner, mens informasjonssalg gjennom datterselskapet OBI innbrakte 74,0 millioner kroner. Driftskostnader for året var 181,5 millioner kroner. I forbindelse med forventet overgang til handelssystemet Saxess i første kvartal 2002, har nåværende system ASTS fått en kortere levetid enn antatt. Som et resultat har avskrivningene på 8

9 Styrets medlemmer fra topp venstre: Harald Norvik (styrets leder), Tom Knoff (nestleder), Jarle Bergo, Christina Stray (ansattes representant), Frode Hassel, Johan Solbu Braaten, Kristin Normann Aarum og Georg Størmer. systemet økt med 23 millioner kroner. Totale avskrivninger er da totalt 49,5 millioner kroner. Økningen i driftskostnader var på 4,6 prosent i forhold til Ser vi bort fra den økte avskrivningsbelastningen, er det en reduksjon i driftskostnadene på 8,6 prosent. Lønnskostnadene utgjør 61,3 millioner kroner, og er ca 34 prosent av driftskostnadene. Driftsresultat for Oslo Børs var 15,3 millioner kroner, mens resultat etter skatt ble 20,7 millioner kroner. Oslo Børs Informasjon AS hadde et overskudd før skatt på 8,7 millioner kroner, mot et resultat på -1,0 million kroner i Oslo Børs overskudd på 20,7 millioner kroner vil bli anvendt som følger: 6,3 millioner kroner er tillagt fond for vurderingsforskjeller, mens resterende 14,4 millioner kroner er overført annen egenkapital. Egenkapitalen i konsernet er økt til 195,9 millioner kroner fra 174,8 millioner kroner året før. Egenkapitalandelen er 82 prosent, og omløpsmidler utgjør 60 prosent av børsens eiendeler. Arbeidsmiljø og personale Oslo Børs og Oslo Børs Informasjon AS hadde til sammen 93 ansatte ved utgangen av Sykefraværet var på 1,5 prosent. Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. De ansatte har tilbud om bedriftshelsetjeneste og ergonomisk rådgivning. Representanter for de ansatte og ledelsen møtes jevnlig i Samarbeidsforum, et organ for diskusjon vedrørende arbeidsmiljø mv. De ansatte har også en representant i børsens styre. Arbeidsmiljøet anses som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Miljørapport Oslo Børs virksomhet har ikke merkbar negativ innvirkning på det ytre miljø. Oslo Børs virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Utsikter for 2001 Styret forventer fortsatt høy aktivitet i det norske verdipapirmarkedet. Ved å utvide markedet gjennom NOREXsamarbeidet, og fortsatt fokus på kvaliteten på markedsplassen, mener styret at forutsetningene for å beholde og tiltrekke nye investorer, utstedere og medlemmer er gode. Soliditeten er sterk og den totale økonomiske situasjonen gjør børsen vel i stand til å møte de utfordringene som kommer i Det bekreftes at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Ved tidspunkt for avleggelse av regnskapet har det ikke inntruffet forhold av betydning for årsregnskapet for Oslo Børs er lokalisert i Tollbugata 2, Oslo. Oslo, 21. februar 2001 Harald Norvik Kristin Normann Aarum Christina Stray Jarle Bergo Georg Størmer sign. sign.sign.sign.sign. Tom Knoff Frode Hassel Johan Solbu Braaten sign.sign.sign. 9

10 Resultatregnskap OSLO BØRS KONSERN NOTE TALL I HELE DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER ,4,13 Lønnskostnad Avskrivninger Tap ved avgang driftsmidler ,3,4 Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Inntekt investering i datterselskap Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skatt ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført fra/tillagt egenkapital SUM OVERFØRINGER 10

11 Balanse OSLO BØRS KONSERN NOTE TALL I HELE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler 6 Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Eiendom ,10 Handelssystem, inventar m.v Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i andeler ,5 Obligasjoner og andre fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer ,9 Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig skattetrekk og arb.giveravgift Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 21. februar 2001 Harald Norvik Kristin Normann Aarum Christina Stray Jarle Bergo Georg Størmer Tom Knoff Frode Hassel Johan Solbu Braaten 11

12 Kontantstrømanalyse OSLO BØRS KONSERN TALL I HELE Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Inntekt fra datter Periodens betalte skatt Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Avskrivninger på varige driftsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i pensjonsmidler/forpliktelser Poster klass. som inv. aktiviteter (omklass. av obl.) Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Økning langsiktig fordringer Investering i andeler Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekv. ved per. begynnelse Beh. av kontanter og kontantekv. ved per. slutt Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd. Obligasjoner inkluderes ikke da det ved anskaffelsen av disse var mer enn tre måneder til forfall. Bundne midler er inkludert og utgjør for Oslo Børs tkr ( tkr i 1999) og for konsernet tkr (tkr i 1999). 12

13 Noter REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapene er utarbeidet i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk. Prinsippene som er beskrevet nedenfor er benyttet på en ensartet og konsistent måte i de presenterte regnskapene. PRINSIPPER FOR UTARBEIDELSE AV KONSERNREGNSKAPET Konsernet omfatter Oslo Børs og det heleide datterselskapet Oslo Børs Informasjon AS. Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når konsernselskapene betraktes som en økonomisk enhet. Ved konsolideringen er oppkjøpsmetoden benyttet. Dette innebærer at den historiske kjøpesummen for aksjene i datterselskapet er erstattet med den virkelige verdien av eiendeler og gjeld i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Alle interne transaksjoner samt gjeld og tilgodehavende mellom mor og datterselskap er eliminert. I morselskapets regnskap er andelen i datterselskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. PRINSIPPER FOR KLASSIFISERING, PERIODISERING OG VURDERING Klassifisering i resultatregnskapet Inntekter og kostnader som vedrører driften er klassifisert som driftsinntekter og driftskostnader og inngår i beregningen av driftsresultatet. Finansielle poster er klassifisert etter driftsresultat, men før ordinært resultat før skattekostnad. Årets resultat for morselskapet er disponert mot egenkapitalen. Klassifisering i balansen Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler i balansen. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Inntekter og kostnader Børsens inntekter består i stor grad av honorar for tjenester som utføres på daglig basis, men som faktureres i forkant eller i ettertid. I samsvar med opptjeningsprinsippet periodiseres fakturerte inntekter utfra hva som er opptjent i den enkelte regnskapsperiode. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt (sammenstillingsprinsippet). Utgifter som ikke kan knyttes til noen inntekt kostnadsføres når de påløper. Utgifter som bare indirekte kan knyttes til inntekter kostnadsføres basert på tilnærmingsmetoder, som for eksempel avskrivninger av driftsmidler over antatt økonomisk levetid. Vurdering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld er vurdert til henholdsvis laveste og høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Ved verdifall som forventes ikke å være forbigående vil det foretas nedskrivning til virkelig verdi. Beholdning av norske statsobligasjoner er forutsatt holdt til forfall. Overkursen på obligasjonene periodiseres frem til forfall. Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives lineært over antatt økonomisk levetid fra det tidspunkt driftsmiddelet tas i bruk. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over gjenværende levetid for driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring vurderes i forhold til driftsmidlets stand ved anskaffelsen av driftsmidlet. Ved endring i estimat for levetid avskrives balanseført verdi ved begynnelsen av regnskapsperioden over ny gjenværende levetid. Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser er regnskapsmessig behandlet i henhold til Norsk RegnskapsStandard Pensjonskostnader. Oslo Børs virksomhet er ikke skattepliktig, men datterselskapets virksomhet er skattepliktig. Skatter i konsernregnskapet er klassifisert etter finansresultatet. Skattekostnaden knyttes til det regnskapsmessige resultatet og består av betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel i balansen er beregnet med nominell skattesats på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes kun for Oslo Børs Informasjon AS. Ved usikkerhet knyttet til egenskaper ved eiendeler og forpliktelser benyttes beste estimat. Endring av estimat i senere perioder resultatføres i den periode estimatet endres. NOTE 1 DRIFTSINNTEKTER FORDELT PÅ INNTEKTSKATEGORIER OSLO BØRS KONSERN Kursnoteringsavgift Registrerings-/prospektavgift Megleravgift Handelsavgift derivater Salgsinntekter Andre inntekter Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter

14 Noter NOTE 2 KUNDEFORDRINGER/TAP PÅ FORDRINGER Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til forventet tap utgjør tkr 170 for Oslo Børs og tkr 420 for konsernet. Verken Oslo Børs eller konsernet har kostnadsført konstaterte tap på fordringer i NOTE 3 STORE ENKELTPOSTER OSLO BØRS KONSERN Forskudd på leie vedrørende nytt handelssystem Investering i nytt handelssystem for aksjer og obligasjoner Vederlag ved lederavgang Avgivelse av remote gateways NOTE 4 SPESIFIKASJON AV RESULTATPOSTER Lønn og andre personalkostnader OSLO BØRS KONSERN Lønn Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Lønn og andre personalkostnader Andre driftskostnader OSLO BØRS KONSERN Eiendom/lokaler Kjøp/vedlikehold av inventar, utstyr programvare etc Innleide tjenester Reiser Markedsføring Øvrige Andre driftskostnader

15 Noter NOTE 5 SPESIFIKASJON AV BALANSEPOSTER OSLO BØRS KONSERN Obligasjoner og andre fordringer: Obligasjoner og fondsandeler Forskuddsbetaling til OMT Andre langsiktige fordringer Obligasjoner og andre fordringer Andre kortsiktige fordringer: Mellomværende med datterselskap Lån til ansatte Forskuddsbetalinger/opptjente inntekter Andre fordringer Andre kortsiktige fordringer Annen kortsiktig gjeld: Skyldig lønninger, feriepenger mv Forskuddsfakturerte inntekter Påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Obligasjoner: Obligasjoner består av Norske Stat 92/02 (S463) pålydende tkr Obligasjonsbeholdningen er klassifisert som anleggsmidler og forutsettes holdt til forfall. Overkursen på obligasjonene blir periodisert frem til forfall. Bokført verdi vil ved forfall være lik pålydende. Markedsverdien av obligasjonsbeholdingen var pr tkr NOTE 6 SKATTEKOSTNAD/UTSATT SKATTEFORDEL Nedenfor er det gitt en spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag for konsernet, samt en spesifikasjon av årets skattekostnad. Konsern Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Anvendelse fremførbart underskudd -85 Årets skattegrunnlag Betalbare skatter, 28% Endring utsatt skattefordel Godtgjørelse på mottatt utbytte -1 Årets skatter På neste side er det gitt en spesifikasjon av midlertidige forskjeller, samt beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel ved utgangen av regnskapsåret. 15

16 Noter Nedenfor er det gitt en spesifikasjon av midlertidige forskjeller, samt beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel ved utgangen av regnskapsåret. KONSERN Negative midlertidige forskjeller: Anleggsmidler Fordringer Pensjonsforpliktelse Underskudd til fremføring -85 Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt/utsatt skattefordel, 28% Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for aksjer i datterselskapet Oslo Børs Informasjon AS er det allerede fratrukket skatt i resultatet. Konsernets skattekostnad/skattefordel består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skattefordel i datterselskapet. Betalbar skatt er beregnet på grunnlag av skattemessig resultat, og endring utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av årets endring av midlertidige resultatforskjeller. Utsatt skattefordel i konsernets balanse er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skattereduserende midlertidige forskjeller utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller som reverseres i samme tidsrom. NOTE 7 PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Sikret ordning Oslo Børs har en kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand Livsforsikring. Pensjonsforsikringen er en ytelsesplan. Premiebetalingene i en ytelsesplan er, gitt at de som omfattes av forsikringen jevnlig får økt sin lønn, sterkt økende mot pensjonsalderen. Regnskapsmessig anses det mest fornuftig å fordele opptjeningen av retten til pensjon jevnt over opptjeningsperioden. Pensjonsforpliktelsen beregnes derfor som den diskonterte verdien av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen, basert på at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter jevnt over den yrkesaktive perioden. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi og føres netto mot pensjonsforpliktelsene i balansen. Netto pensjonsmidler klassifiseres som anleggsmiddel, da det er sannsynliggjort at midlene vil kunne benyttes. Usikrede ordninger Oslo Børs etablerte i 1997 en frivillig ordning om førtidspensjonering som for alle ansatte gjelder fra 64 år. Ordningen innebærer en pensjon tilsvarende 60 % av brutto lønn. For enkelte ledere er ordningen ut fra ansiennitet og lederposisjon gjeldende fra 60 år. Det er foretatt avsetning med tkr Nærmere spesifikasjon av denne forpliktelsen er gitt nedenfor. I forbindelse med tidligere børsdirektørs avgang er det avtalt frem-tidige pensjonsutbetalinger. Den usikrede forpliktelsen, som ble etablert og kostnadsført i 1999, er beregnet til nåverdi og balanseført med tkr Nåværende børsdirektør har etter avtale rett til 60% pensjon fra fylte 65 år beregnet utfra lønn ved Ved beregning av pensjonsforpliktelsene er følgende forutsetninger lagt til grunn: fratreden redusert for utbetalinger fra folketrygden samt utbetalinger fra tidligere arbeidsgivere. Den fremtidige forpliktelsen beregnes til nåverdi og fordeles over den seks år lange åremålsperioden. Balanseført forpliktelse pr er tkr 818. Samlede avsetninger for usikrede ordninger er tkr Pensjonskostnad og pensjonsmidler Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og andre personalkostnader, og består av summen av nåverdien av årets pensjonsopptjening, rentekostnad på pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning på pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonplaner, resultatført avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de ikke overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Fra og med 2000 balanseføres arbeidsgiveravgift ved innbetalinger til den kollektive ordningen i den grad innbetalingene har økt pensjonsmidlene.den periodiserte arbeidsgiveravgiften er inkludert i pensjonsmidlene. Tidligere ble arbeidsgiveravgiften kostnadsført ved innbetalinger til ordningen. Effekten av prinsippendringen er på tkr 462, og er ført direkte mot egenkapitalen. Sammenligningstallene er ikke endret. Avsetninger for usikrede pensjonsforpliktelser er inklusive arbeidsgiveravgift Forventet avkastning på pensjonsmidler 8,00 % 8,00 % 8,00 % Diskonteringsrente 7,00 % 7,00 % 7,00 % Årlig lønnsvekst og G-regulering 3,30 % 3,30 % 3,30 % Årlig pensjonsregulering 2,50 % 2,50 % 2,50 % Gjennomsnittlig arbeidgiveravgiftssats 14,10 % 14,10 % 14,10 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. 16

17 Sikret ordning Antall medlemmer som omfattes i morselskapet Antall medlemmer som omfattes i konsernet Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser for morselskapet og konsernet fremkommer som følger: OSLO BØRS KONSERN Netto pensjonskostnader: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad før avgift Periodisert arbeidsgiveravgift Plan- eller estimatendringer Netto pensjonskostnad inkl. avgift Pensjonsordningens finansielle status: Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsmidler før avgift Periodisert arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsmidler Usikret ordning med førtidspensjon Utover forutsetningene presentert ovenfor er følgende lagt til grunn ved beregningen av den usikrede ordningen: Forventet uttaksprosent ansatte under 50 år 20 % 20 % 20 % Forventet uttaksprosent ansatte over 50 år 90 % 90 % 90 % Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser for morselskapet og konsernet fremkommer som følger: OSLO BØRS KONSERN Netto pensjonskostnader: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Netto pensjonskostnad før avgift Periodisert arbeidsgiveravgift Estimatendringer Netto pensjonskostnad inkl. avgift Pensjonsordningens finansielle status: Beregnede pensjonsforpliktelser Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser

18 Noter NOTE 8 AKSJER I DATTERSELSKAP Aksjer i datterselskapet Oslo Børs Informasjon AS er i selskapsregnskapet til Oslo Børs innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Inntektsført andel av resultat er tilført fond for vurderingsforskjeller. Nærmere opplysninger om selskapet, balanseført verdi av andelen samt beregning av andel av resultat er: Selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemme- andel Oslo Børs Informasjon AS 1988 Oslo 100 % 100 % Merverdianalyse Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet -725 Henførbar merverdi Anskaffelseskost Beregning av balanseført verdi Balanseført verdi Årets resultatandel Balanseført verdi NOTE 9 MELLOMVÆRENDE MED FORETAK I SAMME KONSERN OSLO BØRS Kortsiktige fordringer: Det foreligger ingen pantstillelser, garantier eller andre sikkerhetsstillelser til fordel for datterselskapet. NOTE 10 ANLEGGSMIDLER OSLO BØRS Eiendom Biler, Handelssystem Ikke avskrivbare Sum inventar m.v. driftsmidler Kostpris og ordinære avskrivninger Kostpris Tilgang i året Avgang i året Kostpris Akk.ordinære avskr Årets ord.avskr Akk.ord.avskr.solgte driftsm Akk.ord.avskr Regnskapsm.bokf.verdi Forventet økonomisk levetid I/A Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 1) I/A 1) Handelssystemet for markedsplassene aksjer og renter (ASTS) ble tatt i bruk i februar Antatt økonomisk levetid var fem år. Som en del av NOREXsamarbeidet skal OM Technologys handelssystem Saxess erstatte vårt nåværende handelssystem. Som en følge av dette er estimat for økonomisk levetid endret slik at ASTS vil være fullt ut avskrevet ved utgangen av Bokført verdi ved utgangen av 1999 fordeles over gjenværende levetid. Nytt handelssystem Saxess er ikke tatt i bruk. 18

19 KONSERN Eiendom Biler, Handelssystem Ikke avskrivbare Sum inventar m.v. driftsmidler Kostpris og ordinære avskrivninger Kostpris Tilgang i året Avgang i året Kostpris Akk.ordinære avskr Årets ord.avskr Akk.ord.avskr.solgte driftsm Akk.ord.avskr Regnskapsm.bokf.verdi Forventet økonomisk levetid I/A Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 1) I/A NOTE 11 EGENKAPITAL OSLO BØRS KONSERN Vurderings- Annen Vurderings- Annen forskjeller egenkapital SUM forskjeller egenkapital SUM Egenkapital 31. desember Prinsippendr. ført direkte mot EK ) Justert EK Årets endring i egenkapital EK-metoden for datterselskap Årsresultat Egenkapital 31. desember Fra og med 2000 balanseføres arbeidsgiveravgift ved innbetalinger til den kollektive ordningen i den grad innbetalingene har økt pensjonsmidlene. Den periodiserte arbeidsgiveravgiften er inkludert i pensjonsmidlene. Tidligere ble arbeidsgiveravgiften kostnadsført ved innbetalinger til ordningen. Effekten av prinsippendringen er på tkr 462, og er ført direkte mot egenkapitalen. Sammenligningstallene er ikke endret. Avsetninger for usikrede pensjonsforpliktelser er inklusive arbeidsgiveravgift. NOTE 12 ANTALL ANSATTE OSLO BØRS KONSERN Antall ansatte

20 Noter NOTE 13 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER, REVISOR MV. Ytelser til ledende personer Børsdirektør Børsstyre Lønn/honorar Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Etter avtale vil børsdirektøren ved fratreden før utløp av åremålsperioden i 2005 ha rett til etterlønn i tre år basert på lønn ved fratreden. Pensjonsutgifter oppgitt ovenfor består av periodiserte betalte premier til kollektiv pensjonsforsikring eksklusive arbeidsgiveravgift. I tillegg har børsdirektøren avtale om pensjon fra fylte 65 år på 60% av lønn ved fratreden redusert for ytelser fra folketrygden samt tilsvarende ytelser fra tidligere arbeidsgivere. Se note 7. Andre godtgjørelser består av innberettede ytelser som fri bil, fri telefon mv. Revisor Honorar til revisor for revisjon av årsregnskapet for 2000 er tkr 120 for Oslo Børs og tkr 180 for konsernet. Honorar for øvrig bistand fra revisor utgjør tkr 80 for Oslo Børs og tkr 140 for konsernet. Det er for øvrig ingen andre avtaler om vederlag ved opphør eller endring vedrørende ansettelsesforhold eller styreverv. Oslo Børs har heller ikke inngått avtaler med medlemmer av styret, børsdirektør eller andre ansatte om bonus, overskuddsdeling, tildeling av opsjoner el. Det er gitt lån til ansatte med til sammen tkr 565, herunder lån uten sikkerhet oppad begrenset til tkr 25 pr. ansatt. Det beregnes rente etter normalrentesats. Det er utover slike lån ikke gitt lån til medlemmer av styret, daglig leder eller andre ledende ansatte. NOTE 14 LEIEAVTALER Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Driftsmiddel Leieperiode Årlig leie Leie av lokaler Fra 1 til 5 år Leie av programvare 3 år Oslo Børs inngikk i oktober 2000 avtale med OM Technology om leie av handelssystem. Leieperioden er på fem år og løper fra levering av systemet. Årlig leie er SEK 13,9 millioner. I tillegg vil Oslo Børs i løpet av leieperioden betale tilknytningsavgift på til sammen SEK 50 millioner. Pr er SEK 5 millioner betalt. Beløpet er balanseført. Den totale tilknytningsavgiften vil periodiseres over den fem år lange leieperioden. 20

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer