DET SVENSKE INDUSTRIDEPARTEMENTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET SVENSKE INDUSTRIDEPARTEMENTET"

Transkript

1 ' A/O 7-9O0/SJ KJERNEKRAFTER KOSTNADER UTARBEIDET FOR DET SVENSKE INDUSTRIDEPARTEMENTET UTAR3EIDET Av'; 3CANDP0WER A/S

2 SCEHJlDPOUllg! Report no. : R «Bort t."il e : Kjemekraftens kostnader. Client -. cet svenske IndustrideDartaæntet Client specification : Utarbeide oversikt over cg vurdering av kostnader sar. b«jr belaste elektrisk energi levert fra svenske kjernekraftverk r.å cg i fremtiden. Report summery : Sarrmaidrag på de følgende sider. ^JåT Nome freser»: By : c. Vestarhaug! 7.0, Saiar i : ys-f '^If-tZø^ <?.Q. helser: ; {7^C^c^^L 'eviswec cv UZZ^K.

3 (i) SAMMENDRAG?å oppdrag fra Det svenske Industridepartementet (ID) har SCANEPCJ-ES A/S (ScP) gjennomført en studie av kjernekrafter^ kostnadsbilde i Sverige. Målet med analyser, har vært å komne frem til den kostnad sem bør belastes el-produksjonen fra kjernekraftverk nå cg i fraittiden. Sem underlag for dette har ScP tatt frem nedlagte kostnader frem til idag, samt gjort prognoser for de forventade, fratttidige kostnadene forbundet med det svenske kjernekraftprograaret. let er lagt spesiell vakt på fremtidige kostnader for behandling av anvendt brensel, deponering av avfall cg avvikling av anleggene etter endt funksjonstid. I kostnadskalkylen er alle kostnader eksklusive ranta presentert i fast pengeverdi desember 1973 svenske kroner (SEK). De nedlagte kostnader er omregnet med hjelp av konsumentprisindaks. For de fratttidige kostnadene er det forventede kostnadsnivået ved den aktuelle tiden egsa uttrykt i pengeverdi eregnir.gene er utfort for de 11 kraftverk ser. er spesifisert i kap.2 med 4% realrenta. Kapital kostnadene er avskrevet over 25 år, -ens anleggene er forutsatt å være i drift i 30 år. Resultatet av ceragningen er gitt i tabell 1. Den kostnacsanalyse sem er gjennomført viser at med de gitte forutsetninger blir kostnaden for elektrisitet produsert i kjernekraftverk omkring 7,7 øre/kwh i 1978 stigende til 10,5 øre/ktvh i år Av den totale kostnad utgjor anlegg, drift cg brensel hver ea. 1/3, tred brenselkostnadene stigende til over 40% av totalkostnadene mot slutten av arr.ur.drst. Den gjennomsnittlige anleggskostnaden for de svenska kjernekraftverkane er lav sarrr.er.iigr.et xed dagens prisnivå. Fer de ser.ere kraftverkane ri en regne tred hovere anleggskostnader. For FIISMAHK 3 er disse anslått

4 (Ul til 4,9 øre, hvilket vil lede til an total kostnad på omkring 11, 5 ara/kwh for ~3 sammer.ligr.et med 9,5 ara/kkh sen middelverdi i Driftskostnadene kan synes noe have. Erfaringene tilsier iiridlertid at driftskostnadene ofte har vært for lavt anslått. Den fremtidige uctiklingen er forbundet med en rekke komplekse forhold sem gjør prognosen usikker. Cen største enkeltfaktor san kan komme til å påvirka den framtidige -ori i kostnaden, er uranprisen. Forskjellar, i ScS's prognose for en lav urar.pris cg en hav urar-pris i år 2Q00 utgjør oa. 1,7 are i Alternativ 1 og 2,3 are i Alternativ 2. (Referansetaliane i tabell 1 ar basert pa middelverdien av lav og høv pris.) Qn så ønskes, kar. Sverige sannsynligvis dekka sitt eget behov for uran i år 2CC0 til kostnader son ligger under de priser sem er antatt her. Opparbeiding av brensel, Alternativ 1, gix litt lavere r.et-o kostnader enn direkte deponering. Alternativ 2. Forskjellen aker til oa. C,5 øra/kwh ved den høyeste uranpris (120 5/lb '-^gl Av de totale kostnadene utgjør de framtidige netto-kostjiader kr.ytter. til utbrent brensel i Alternativ i og avvikling av kraftverkane care 0,4 øre pr. ki-ih. Dette lave tall ar delvis en følge av nåverdikalkyien sem seiv med 4% renta leder til lave naverdier for fremtidige.-ccstr.acar. Cerscm ingen rente påføres for de frsrxidiga kostnader to,--et til utbrent brensel og avvikling, blir kostnaden oa. 0,7 øre/kwh i 1978 synkende til 0,3 ørearøi i ar St tilsvarende 0% rentealtemativ gjennomført konsekvent for hele kalkylen, leder til en totalkostnad på ca. 6,7 øre/kwh i 1978 stigende til 8,6 øre/kwh i år 2CC0. Statlige FcU kostnader sem etter ScP's becoming kar. belastss det kenyaersieiie kjemekraft-crograinret utgjør oa. 0,3 øre/kwh. /

5 (lii) Anlegg 2,24 3,06 2,99 2,45 Drift 2,71 2,30 2,90 3,30 Brensel Alt. 1 2,36 3,32 3,41 4,42 Alt. 2 2,36 3,32 3,66 4,66 Avvikling 0,03 0,03 0,03 0,02 Framtidig "cl* 0,16 0,07 0,07 0,07 HistorisK. FcU 0,20 0,20 0,20 0,20 Total kostnad-alt. 1 7,70 9,43 9,60 10,46 Alt. 2 7,70 9,48 9,35 10,70 Alt. 1 Alt. 2 (Opparbeiding av anvendt brensel Direkte deponering av anvendt brensel Tabell TfOTAL SCSTOAD FOR EIZJnRISriETSPPCCCKSJaEi FRA SVERIGE's X3"E"W»EKKAF!SNLEGG I '2RE?R. kfth (4% realrente, fast pengeverdi des. 19~8 SEK)

6 (iv) INNH0LDSF0RT3GNELSE 1. ENLEDNJ3G 2. GENERELLE FORLTSETNTNGER 3..ANLEGG 3.1 Generelt 3.2 Skoncmiske beregrj.--gsforjt3etnlr.ger 3.3 Bersgnir.gsresi' ta^ar 3.4 3animenlikr_Lng ~ed andre land 3.5 Kilder for anleggskostnader 4. DRIFT 4.1 Produsert energi 4.2 Ecke brsnseisavhengige driftskostnader 4.3 Deponerir.g av lav- eg middeiaktivt avfall 5. 3RENSEL 5.1 Samr.er.drag 5.2 3renselsutnyt^lse eg rratarial-balanse 3.3 CJrar. eg brenseissyklir '-jenestsr 5.4 Beskrivning og kostnadsberegninger. AVVIKLING 5.1 LnrJ.edni.-g 5.2 Regelverk cg retningslinjer for avvikling 6.3 Erfaring med avvikling 6.4 Radioaktivitetsforhold og dose-belastning 6.5 Avviklingskostnader. XCNSESJONSBEJffiXDLIXG OG MWBIGKETSKæTROLL 7.1 Generelt Statens kamkraf tinspekticn Statens strålskv-ddsinszit-t Andre instanser Refaranser

7 (v) 8. FREMTIDIG FORSKNEIG OG LTVIKLEK3 8S 8.1 Generelt 88 Side 3.2 Statlige Fotr-midler for perioden 1973/ / Statlige FoU-midler for perioden frem til år FoU-midler og kraftproduksjonskostnader Refsranser WHIGE KOSUBDER KCrøXuSJCN 94

8 - 1 - IMNLEENIMG På oppdrag f ra Det sver.ske Industrideparteirsr.tet (13) har SCANCPCtøSH A, 3 (Sc?) gjennomfart en studie av kjemekrafeans kostnadsbilde i Sverige. Målet med a-nalysen har vært å kanne frem til der. kcstr.ad sar. bor belaste el-prcduksjonen fra kjernekraftverk nå og i frentiden. Sem underlag for dette har Sc? tatt frerr. nedlagte kostnader frem til idag, samt gjort prognoser for de forventede, fremtidige kostnadene farjwndat :æd det svenske kjerr.akraftprcgraim-.et. Studien er gjennomfare i lepet av deserrber 197S cg forste r.ai-,7~ei av januar Arbeidet har -.'ært organisere slik at et ar.tall avgrsnsede arbeidsoppgåver har blitt utfart parallelt. Disse delcppgaver har bestått av vurdering av kostnader ved : - Anlegg - Drift - 3rensei - Avvikling - Konsesjonsbehandling cg rdyndighetskontrcii - Framtidig forskning cg utvl<lir.g" - Historisk forskning cg utvikling For de nedlagte, ikke kamersieila kostnadene (i hevedsak fcrskni-.g og utvikling), har ScP i hovedsak gjort bruk av det underlag sem har blitt stilt til disposisjon av ID. Når det gjelder kostnader nedlagt i de karmersielle kjemekraftverkene, har ScP benyttet de tallcppgaver son Vsttsnfall, OKG cg SycJcraft "nsir ts-- tren på ScP'3 forespørsel. CgsA r.år det gjelder preencser for frer. tidige investeringer i kjernekraftverk, er kraftse2.5kaper.es tallocpcraver h-=r.vrret.

9 - 2 - De ovrige, frautidige kostnadene er ScP's egne vurderi.-ger og bygger ei uncerlacsrateriale fra i første rekke Sverige, Ten også fra ardre land. Sc? vil herved :å takke kraftselskapsr,.tyr.digi-.eter cg irjsiirjsjor.er for velvillig og rask reaksjon?å forespersler i forbi-tdelse red utredningen.

10 - 3 CEZ3E1LZ FORLTSETCKGER Der. '--forte kos~ac3fjdier. er basert på ec kjemakraf-program, der falger.de reaktorar ar inkludert: i» Anlegg:' Oskarshaim 1 Oskarshaim 2 Rir.ghais 1 Rir.ghais 2 3arsebåck i 3arseback 2 Ringhais 3 Forsirark 1 Ringhais 4 Forsmark 2 Fcrsmark 3 K.nærsiell driftss-artår: » Driftsstartår fer anlegg etter 19 representerer en crccncse. Videre er det foratsac- at uran samt anriknings- cg opparbeidr-l-.gstjenestar blir innkjøpt f ra utlandet til verder.srarkadets priser. Mår det gjelder lagring og deponer ing av avf ali og utbrent brensel, er det anta-- at det~e vil finne sted i Sverige i cvere.nsstsnr.ei3e med de meæcer cg i de anlegg san er foreslått overfor svenske myndigheter (PRAV og KBS-prcsjektar.e). I kostnadskalkylen er alle kostnader eksklusive rente presentert i fast pengeverdi desember 1978 svenske kroner (SEK). De nedlagte kostnader er arregnet med hjelp av konsurentprisindeks. For de framtidige kostnadene er det forventede kostnadsnivået ved der. aktuelle tiden ccså ---rrvkt i pengeverdi iesarier 197S. Mar ce- gjeder rertaberegr_l-.c, er <:ai-<y.er.e g:ennarr:r- red k\ realrenta i cverensstsnreise ired EnergikcniTLsjonens- anbefaling.

11 Investerir.gen i kjernekraftverket liksom nåverdien av avviklingskostnaden forjtsettes tiliakebetalt etter en 25-årig annuitet.ted et fast årlig belip. Cvrige kosc-.acer betales enten sar. l3per.de årlige 'Jtbetalir.gei for Je årlige lsper.de kostnader, eller gjenr.cn fondsavsetning pr. kwh for forver.iede frenrtidige kostnader når det gjelder utbrent brensel.

12 ANLEGG 3.1 Gereralt Dette kapitla* omfattar alis anleggskostnader forbundet red planlegging og oppforing av kjernekraftverk, og inkluderer i hcvedsak: - Vurdering av reaktort/pe og leverandører. - Utarbeiding av anbudsspesifikasjcr.er cg vurdering av anbud. - Ickali3erir.gsstudiar, tcmtaanskaffsiisa og lisensisri.ngskos-r.acer. - Kostnader -il Ingeniortjer.estar, innkjøp, prcsjektledelse og administrasjon. - Utgifter til opplæring av personell far idriittagnir.g. - Statlige- og andre avgifter for idrifstaging. - Anleggsprovisorier, forandringer på veier, broer, kaiar, etc. - Totale anieggsir.stallasjor.er, i-kludert initialanskaffelse av reservedeler cg fcrbruksmatariaii. - 3ryt=ranlegg (stallverk). Ved Oskarshamn og 3arsebåck ar det bygget storre gass-.urbir.ar.legg sem del; dekker tcpcbelastninger på nettet cg dels leverer raservekraft for kjerr.ekraftverksne. I disse tiifellene er 1/3 av anleggskostnadene tatt med som anleggskostnad for kjerr.ekraf tverker.e xed halvparten på hvert aggregat. Kostnader til konsesjonsbehandling cg myndighetskcntroil frsn til idrifts-agnir.gsåret (dvs., det året anlegget settes i k-:.-.tersiell drift! er tatt med sem anlegcskcs-rader. Disse inkluderer ccså Ir.ves-srir.ger f-a og ned idriftstagrj-r.csårat regnes her sar, drif-sutgif-er Ue k?p_-.ei 4, avsnitt 2). LTii-dlartid regnes ir.ves-=rir.cer

13 6 - i bygninger, veier og andre anlegg sera inngår 1 planen for det ferdige kjernekraftverket, - om anleggskostnader seiv ora disse arbeider utfjres etter idriftstagnir.ger.. Kapitalkostnadene til initialkjemen er tatt red i brenselskcstr.ader.e (se kapittel 5.4.2). Kostnadene for avvikling av kjernekraftverket er dekket under kapittel flkoncmiske berecrilngsforutsetr.ir.ger De kostnadsdata for svenska kjernekraftverk sem ar ber.yttet i cerx.e rapport, er innher.tet fra svenske kraftselskaper på basis av So?s spesifikasjoner for hva sem skal regnes san anleggskostnader. Cet har ikke vært mulig, innen ramen fer denne utredning, å foreta en kritisk vurdering av de opplysninger sem ar rrcttatt fra kraftseiskapene, og Sc? kan derfcr ikke innestå for at dette talinratariaiat er korrekt.»» For de akoncmiska beragnings-forutsetninger, vises generelt tii kapittel 2. Alia årlige utbataiir.ger for et ar.iijg blir, ved hjelp av kcr.surrer.tprisindexs, omgjort til des krcneverdi, og rentebeiagt frem til idriftstagnir.gsår rred 4% p.a. byggerer.te. Tabell 2.1 isar et eksempel på an IDB-utskrift fra beregr.ir.ger. av Oskarsr.arr. i's anleggskostnader. Kolonne II viser årlige utbetallr.ger i lcper.de kroneverdi, kolonne HI viser de samme årlige utbetalinga: omregnet rred konsumprisindeks til 1978-kroneverdi, og kolonne IV viser disse tallene belagt med 4% p.a. byggerente frem til idriftstagningsår. Ir.vesteringen i anleggene forutsettes tilbakebetalt med 4% rente etter en 25-årig annuitet med et fast årlig he-zp. For Fcrsmark- cg Rir.cr.aisverke-e ar de årlige kostnader trxegr.et fra budsjettår til kalenderår, ca kostnadsdata fra kraftselskapet er eitt er. budsjettår.

14 3.3 Beregnlngsresultater De beregnede anleggskostnadene for de 11 kjemekraftverkene sen er tatt raed i denne utredningen, er vist i tabellene 3.2 cg 3.3, henholdsvis med 0% og =1% rente, ror sanr.enli;<ning er ogsa kos.acer for Cskarshamn 3 angitt. Behandl, ingen av disse kostnadene er nssere diskutert i kapittel 9.» For beregning av kapitalkostnader pr. kwh for 1978 er den virkalige energiproduksjon for dette året benyttet. For tilsvarande beregninger for 1985, 1990 cg 2000 er det anvendt den prognose for energiproduksjon san er angitt i kaoittel 4, tabell Kapitalutgiftene i årene -1973, 1935, 1990 og 2000, beregr.et san ~.ddel for de 11 anleggene medtatt i denne utredningen, angitt i ire/kwh, er vist i tabell 3.4. Med 25-års annuitet cg 0% rente, viser tabellen fdlger.ee aiddelkcstnader: are/kwh " " " ' "» Med 25-års annuitet og 44 rents, får.tan fallende.tdddel-kcstr.ader: are/kwh " " " 3.4 SanrcerJ.ikni.-.c ir.ej andre land 'Son en grov-kcntroll av de beregnede kostnader for svenske anlegg, er disse sainr,enlikr.et: ned kostnader fer atrerikanske og tyske anlegg, se

15 - 8 - Oe amerikanske anleggskostnader, som er oppgitt uten renter i 1976 s, er omregnet til SEC (kurs 4.46) og belastet med 4% byggerer.te. og cmgjcrt tii 1978-kror.everdi. (Det er her fcretatt en fcrenklec beregning av byggerenten, ide; haivparcer. av anleggskostnadene tankes rentafcelagt fra 4 år, den andre halvparten 2 år, fer idrif^^cr.irsg). De tyske oppgåvene, som viser et middeltall for LWR reaktorer med tenkt idriftstagelse i 1S75 og 1983 (1978 DMK, kurs 168), er basert på 8% rente og 4% Inflasjon, sem gir ca. 4% effektiv rente. Kostnadene er omregnet til SEK og omgjort til des kror.everdi. De utanlandske kcstnadsdata syr.es å stems riræiig bra overens ~ed de svenske data, men en slik saranetiiiknir-g kan bare betraktas sem retrj.ngsgivsr.de idet ikke alle fcrutserr.ir.ger for de arr.erikar.ska og tyske data er kjente. Xilder for anleggskostnader For innsamling av kostnacscara, har personell ved Vattenfall, QKG og Sydkraft vart intervjuet. Personell kontaktet ved Vattenfall: Overing. Tage Syten Civ.ing. Allan Lundberg A.D. Lennart Jlausén Personell kontaktet ved QKG; Tekn.dr. Olle GL-nstedt Økonomisjef Bengt Wernersson Personell kontaktet ved Svdkraft: Dir. Yngve Larsson Overi--.g. Gunnar Tedestll Civ.ing. Jonny Sjogren Civ.ing. Carl 0. Heitert:

16 Forøvrig er dessuten følgende referanser ber.yttet: - Rapport fra Consultants Meeting or. "Capital Investment Cost,. Ncnfuel Operating and Maintenance Cost, etc.", Wien 1S-19/10-197S. - Atararirtschaft, Mars 1978, "Wie teuer wird Stron?", av L-". Hansen, Jiilich. - Nuclear Power Cost, Hearings before a subcaimittee of the Carmittee on Government Operations, House of Representatives. ttir.ety-fifth Congress, September 1977.!3yan Cantiittes). Tabell 3.1. aanleggskostnader TOR OSKARSHAMH I. a - ANLEGGSKOSTNADER tt ÅR A.K. A.K. 178 KR A.K. I I II 01 IV ;s KOST PR. AR EKSKL. RETTE= KOST PR. AR IN'KL. RESTE= KOSTNAD PR. K^H 1 ØRE AR EKSKL. RE>'TE HJSL. REr-TE

17 5 " r! :I * SL I I! 3 i s ;- I "i J5T. 1 r : t-1 f x ; tr. IO f 1 il '«i - to 1 I i I 5 i 5 5 I i B I Nettoeffekt;.VKe II 1 i I i 5 H- in I 1 i 6 I CD ^J I s 51 I 1 i IdriftstacrjLngsår relatert til løpende krr verdi for utbetalingsår nali.kr. O 5 1 * g s? Anleggskost., 1) e < f * s 1 w 5 "ro ry CC sl CO i I i CC 5 * K 1 h 1 i 1 1 r- rc c b to o 5 if! r-.- to c u; I 1 I CC c.et H- rc ~k ro 1 ro S g C~ 1 1 r r i_n o c i c\ to ro ro ^O ^J A rf* T- To to V) & to IO i l o i H- -0 A h- 1 : o 1 1! 1 Anleggskost, rriii.kr. 1 Anleggskost. kr/kwe i.^ År lic kapitalkostm. mill.kr. Kapital kost., øre/kwh, ) 1 1 I 1 Kapital kost., t- 1 ^ øre/kwh, I9l~ 2) i O 1 O Kapital kost., ereakh, ) Kapital kost., ijreawn, T 1 OT -

18 II li _ 7Z - r II * - fl rr -. II f! 1 =- i j j 1 2 j li 11! ro KJ i 1? II I ;: ju 1 -* i r D H- W tr. i,c! to 1 = i Nettoeffekt, M\e 1 1 i l i 1 I K s II r- E 1 I Ln 1 i i 1 1 Idriftstagr-ingsår I I i I 1 O CO ' 1 1 ^ f 1 I! ^ 1 s! fr u; l w- 1 I 1 rc C i IN: C sis i I 1! 1 P 1 & 5 I 1 r* O < pr Anleggskost., 1) relatert til løpsnde kr.- verdi for utbetalingsår mill. kr. Arjeggskost., arill. kr. E S I 1 1 I i Ariieggskost. krawe i r> P Vi S I p K g g 1 ro i ' 1 r VS 1 1 fo L5! "s i_r- CC ro u.- ro bi to tr c c to ro r-!ro IO h- 1 i" -- c o ro L" ro Ul ro VS KJ Årlig kaoitalkostr.. iriil.kr." i Kaoital kost., øre/kwh, ! Kapital kost., øré/kwh, ) KJ r Kaoital kost., Ln øre/kwh, ) 1 I f 1 A vr to O. W o o IO o c Kapital kost., (Sre/kKr., ) i? ; s cf r -i pr _i - u

19 II T,il«jl) 1.1. KAI'ITALKOSINADER. MIDDKlKOS'INAUUi 1 Ølili/kWll (SliK djs. 1970). 0% rente, 25 års annuitet 4% rente 25 åra annuitul Siuu årliyo ka jitalkost., i mill. kr. 288,0 854,3 854,3 672,4 517,2 1547,6 1547,0 1224,0!jiun produsert eneryl, i TWh 23,1 50,6 51,7 50,0 23,1 50,6 51,7 50,0. Miiklelkostnarl øroawi 1,25 1,0'J 1,05 1,15 2,24 3,06 2,99 2,45

20 W T.iU'lJ J.'i. SAMMI-M.IKNING, AN1 iicf'^kost., SVrNSKK, AMKIUKANSIUJ ix\ 'WSKli KJWtNliKKArølJUK I) iiui'iijik't l.r.i: c;. Woite, fea conuultanls Muel.iny on "CdpJUil. Investment: Coat, Non-fuel OpeiuLiinj OIKI MiihLuikincc, OLe". Wien 1G-L'J/I.()-197U. $1. - 4,5 SIK. 2) (imii.i.ini.'.!' fv;x: AtaiwirtscliafL, mara ) lill U'L:.;la<jnLri'jsår.

21 DRIFT 4.1 Produsert energi Begrepet kaoasitetautayttelse En viktig faktor ved bedømmelse av kjemekraftens kostnader er den energimengde sera produseres. Et anvendelig begrep for en slik vurdering er kapasitetsutnyttelsen for de enkelte verkene. Grovt kan kapasitetsutnyttelsen, eller lastfaktoren, defineres sem den energimengde et verk har produsert i st år uttrykt i prosent av den energimengde vertet kunne ha produsert cm det hadde kjørt.tsd fall effakt uavbrutt hela året. Da ethvert kraftverk periodisk må stanses en.'iss tid for ettersyn cg vedlikehold er det i praksis yttersr sjelder, mulig å ccpnå er. kapasitetsutnyttalse på 100%.?å et kjernekraftverk byt-as.-.crmait brensel 1 gang pr. år cg samen ned ettersynet utgjør det årlige driftsstoppet sem of test 4 til 6 tiker.?or at kjernekraftverk ar dec derfor sjelden å oppnå en kapasitetsutnytteise over 90% ever et år, sel vom diet ikke forekcrnrer andra driftsstopp. Cm man ser på de nare detaljerte defi.ni3jcr.er av kapasitatsutr.ytteiser. finner en minst 5 sem skiller sag mer eller mindre fra hverandre, cg sem alle er i bruk (i). De verdiar for kapasitatsutr.yttalser. sera er benyirtat i denne utredning refererer seg enten tii XAERs definisjon eller til Muclear Engineering Intamaticnal :>EI). 3er. farstr.evr.ts refererer tii r.ettc-energl, den andre til brutto-energi. Detta kan for de her aktuelle verdier føre tii innbyrdes avvik på cpp til 1 prosentenhet Erfaringsdata Kapasitetsutnyttelsen for de svenske kjernekraftverk sem er i er saraaenstilt i tabell drift, Kapasitetsutnyttelsen for svenske kjernekraftverk skiiier seg frem til og med 1977 ikke vesentlig fra anlegg i andre iar.c. Tallene fer 1973 ar meget gunstige med en :rdcdei-ufcy. elss?å 71,7*. /

22 Tabell KAPASITEISUTNVTrELSE SOB. SVENSKE KJERNEKRAFTVERK (i) \år: verkps RL. R2 Bl B ' Middelverdi: ?r-.j-,:osa En prognose for kapasitetsumyttaisar. orer lavatiden -å r.edvendi /is bli usikker. Seivcm man nå på verdensbasis begynner å få an god del driftserfarinf ;141 kjernekraftverk i drift i 1977), så ar kunnskapen svart begreriat når det gjelder den midiere og ser.are dei av verkers levetid, 'erker.es iskniska levetid ar for eksenrei r.ce usikker. Ze tali SCF ; angi= ligger mellar. 20 og 40 år. De eldsta anlegg irar. har erfarirg med ar prctotyp-ar.legg, sem ikke er sariig representative for moderne verk, eller reaktortyper som ikke ar aktuelis i den svenske kjerr.ekraftutbycgir.cen, for eksernrei >!agr.ox-typen, cg de moderne anleggene som er i drift er så nye a- nan ikke kan si noe sikkert cm frantidige driftsegensk2per på det grunnlaget. I tabell ar kapasitetsutnyttalsen ved svenske verk satt opp san funksjon av driftsåret. Denne tabellen ser ut til å underbygge hypotesen om at kapasitatsutayttelser. øker med driftstiden i begynnelsen av verkets levetid.

23 Tabell KAPASITETSUINYTIELSE VED SVENSKE KJEOTEKEAFTVERK SCM rluksjcn AV DRmS«SET (%) \driftsår: verk:\ RI R2 Sl Middelverdi: Verdensstatistikken viser at kapasitstsutnyttelsen i gjennomsnitt"har ftoldt seg omtrent konstant, men med en del variasjoner fra år til år. I de ser.ere år har alle rsaktortyper, unntatt 3WR, ligget på meilcm 60% og 70%. 3NR'er-e har ligger cmtrent 5 10 prosentenheter lavere. Denne statistikken dcniineres imidlertid av nye anlegg. St forhold sem kan medføre økt kapasitstsutnytteiae i framtider, er at man rnuligens vil endre brer-seslsykiusen slik at tidsavstaiiden mellom brenselsbyttsr blir 18 maneder, mot nå 12. Dette vurderes for tiden for verkene 32 cg RI. Et forhold sem kan føre til redusert kapasitetsutnyttelse er at verkene på grunn av økede sikkerhetskrav blir stadig mer kompliserte, det vil si at det blir flere kempenenter cg systemer som må fungere for at man skai kunne kjøre verket. Større systematikk og mer redundans i nyere anlegg vil på den annen side motvirke dette forhold. Han regner vanligvis med en reduksjon i utaytteisen for tekniske anlegg mot slutten av levetider, på grurr. av nedslitning. Cette vil mar. trolig ikke se i samme grad ved kjerr.ekrsftar.legg, ferdi sikkerhetskraver.e hele tider, må være oppfylt og fordi de store tap ser. driftsavbrudd medfører motiverer til effektivt vedlikehoid ocså av ikke-sikkerhetsreiatart utstyr. Det synes imidlertid rimelig å anta

24 at kapasltetsutnyttelsen minskar noe mot slutten av levetiden, trolig hovedsakelig på grunn av at effekten må reduseres for å oppfylle strengere sikkerhetskrav og fordi verket blir Tindre akoncnisk å drive.?å bakgrunn av disse vurder inger, har Sc? kcnrat frem til følgende prognose for kapasitetsutnyttelsen ved svenske kj emekraff/erk: Kapasitetsutnyttelse (%! Driftsår Trolig prognose Lav prognose Cen totale energi produsert av at verk etter dan "trolige" prognose tilsvarer 20 fullaffaktar, etter den "lave" prognose 13," fulieffektar. Den energien, SCITL if Sige disse prognoser, prccuseres ever hele levetiden av hvert enkelt verk, er vist i tabell Energileveransen fra de enkelte verk i 1978, samt fcrventat leveranse i årene 1985, 1990 og 2000 ved den "trolige" prognosen er vist i tabell

25 Tabell ENE3GI LEVERT OVER LEVETIDEN AV 11 SVENSK2 KJERNEKRAFTVERK - ScPs PBDfMOSE Verk Metto affekt 20 fullaffaktår (TWhe).Trolig Prognose Netto energi lavert 13,7 f"i: af-ak-a~ (TShe) Lsv Prognose HI S2 33 R4 Fl F2 F3 Bl C SUM j 1380

26 19 - TABELL 4.1.4: 1978, 1985, 1390 og Txolig ener5iiaverar.se (TVihe) i årene Verk 1978 virkelig 1985 prognose 1990 prognose?oco prognose =^ R2 33 R4 Fl F2 F3 Bl 32 3, ,2 4, G 4,0 3,9 2,7 3,6 4,7 3,0 5,5 5,5 5,3 5,5 5,4 3,6 3,6 2,7 3,6 ** r ' 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 3,6 3,6 1,9 3,3 4,7 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 3,6 3,6 SUM 23,1 50,6 51,7 50,0 J 2 Ikke brer.selsavr.encige driftskostnader Detta kapittel dekker det som vanligvis betegnes sem verkar.es drifts- og vedlikeholdskostnader. Tallene sem oppgis baserer seg i stor grad på oppgåver f ra Vattenfall, OKG, og Sydkraft (4). Tallmaterialet er sammenstilt i tabellform nedanfor. Tabellene 4.2.1, 4.2.2, cc gir driftskostnadene for henhoidsvis Oskarsharr., Sarsebåck cg Rinnhals/Forsrark verkane, son oppgitt av kråitselskapene. Disse kostnadene dekkar:

27 _/ vedlikehold (også til oppgradering av verkene for å infltekcmre -skede sikkerhetskrav eller for k t'xe kaoasitecsutnyttelse.-., d.v.s. såkal te tiliegcsir.vesteri.-tger! - kjoota tj er.es ter - forsikring - forbruksmateriell og andre variable (avhengige av energiproduksjonen) kostnader, eksklusive brensel - avgifter til organisasjoner som helt eller delvis er opprettet som f7 lee av k jernakraftutbygcinger.. Dekkar driften av SKI sart de deler av SSI cg andre organisasjonar sem bør beiastes kjemakraftan. Dekker egså driftar, av SKBF og kostnader tii forsxnings- og utviklingsarbeid sem beiastes kraftselskaper.e direkte. - skatter. Det dreier seg her i hevedsak cm skattar som beiastes industrivirfcsctnhet generelt. Disse er tatt med nå linje red lønnsskatt cg arbeidsgivaravgifter -it fra det argument at en verdiskapning som også dekker disse kostnader forianges av kcrnrsrsiell '/irksarhet generelt. Staranettsavgifter er ikke tatt med. ar medtatt i kapittel 5. Beredskaps lagar av brensel Tabellene gir særskilt en del kostnacsbidrag sem er ~eåts.zz i dri t3kcstr.ader.e. Dette gjelder de såkaice tilieggsinvestarir.ger, avgifter til 5KEF, SKI, SSI, etc, og skatter. De fremtidige kostnader for transport, lagring og deponering utanfor kraftverkene av lav- og middelaktivt avfall er ikke tatt med i kraftselskapenes driftskostnader. SoP har funnet det rimelig at disse kostnader beiastes driften og har beregnet kostnadstillegget tii 0,05 øre/kwh (se avsnitt 4.3). Dette tillegget inkluderer også kostnadene tii lagring og deponering av det lav og micdeiaktive avfallet sem eventuelt vil bli returnert fra opparbeidincsaniaggane.

28 - 21 Læring, etc.), er tatt med sem anleggskostnader for det aktuelle verket (kapittel 3). For 02 cg 32 er driftskostnadene far driftsstart deg fart cpp sem driftskostnader for 01 respektive Bl. Kraftselskapenes prognose for de samlade driftskostnader for Årene S, 1990 og 2000, samt kostnadene pr. kwh fremkcimet ved divisjon med prognosen for energi-produksjon gitt i kapittel 4.1, er '/ist i tabell I denne tabellen er også kostnadene, i øre/kwh, forbundet med bygging og drift av sentrallageret for lav- og middelaktivt avfall (ALMA) angitt. Disse tallene gjelder for både 0^ og 4% ranta-. Det frengår av tabell at driftskostnadane er høyere i 1978 enn i senere år til tross for at verkene i 1978 har gått bedre enn antatt for fremtiden. Dette skyldes først og fremst de eksepsjonelt høye tilleggs investeringer (106 Mkr mot 25 Mkr antatt for senere år) og reparasjonskostnadar (37 Mkr mot 5 Mkr antatt for senere år) i Oskarshaim i If alge CKG er dette kostnader son ikke vil gjenta seg når de reparasjonar og ut- og ctcbyggincer nan for tiden holder på red er avsluttet. I denne sammenheng meldar spørsmålet seg cm ikke de tilleggsir.vesteri.tger som kraftselskaper.e har forutsagt er for lave. Dette gjelder sarlig Vattenfall cg Syckraft, sem begge angir 5 Mkr pr. verk og år,.tens CKG angir Mkr pr. verk cg år. Av tabell framgår at i Cskarshamn har tilleggsinvesteringene vært betydelig høyere i de siste tre år og at de egså er anslått betydelig høyers for den framtid man har noenlunde overblikk over. ScP anser det sannsynlig at disse kostnadene blir større enn forutsagt av kraftselskapene cg anser 15 Mkr pr. verk og år som et rimelig tall. Forskjellen msllom kraftselskapenes egen prognose og en prognose på 15 Mkr pr. verk og år tilsvarer en aknir.g i driftskostnadene på ca. 0,2 øreawh.

29 > 9 m Tabell I)I(11TSK()STNADEI< UJKAKSllAIWVBiKtMi beløp i mill. UliK, (Hjuieverdi desuiiljer Ar cxj senere &i f)rl II r» viidllkoliold r)<l 90 Ill f> X ri i L;; ;«; kiistnadjno innyår: ; Til l«-!q<js i nvcii terinqor 'J Awjiller SKUI'', SKI, SSI, etc Sk,iili!i f> 'lvii.iol.leii ojenfjir OKC's oi»f*iavor, irat.rukket starniieltsavtji fter txj renter for beredskaps UUJLM- av l;runst_'l (anslått).

30 Taboll DIUITSKOS'lNADliit UANSliiKCK VEIdCKNli lie Løp j iiii.,11 SEK, iioivjevurdi dtiseniber ly7tj Ai: 1975 IS 7(i oy SUIHMX; Sr Drlfi. '«i vi!i.llikijliolil M'J lb i disso kost nailoni; LniKjår: Til l.i-'jm-ii'ivust.oririyur : Avyifu-r aw, :;KI, s;;t, etc SkiilW'i' l-'or ]')7 r i-17 er talleno tolt Jrra.S'VAjj't; årsrt^jnskéiucr. StamnetLsavijifLor <xj renter for Uii(.<fc;k.ii)shiger av brensel (anslått) er fratrukket. For 197il otj senore år er Sydkrarl's prognose for ] l )BS o<) 1***J0 UmytleL (ned litt lavere avijifioi: Tor 1978). SkatLene for 1978 oy senete år er ansl&ti.

31 Tabell UlllflSKOfflNAOtK RINtJlAfS OGTOKSMAKKVKKKLNli Beløp i mill SM<, puvjuvunli ciesaiib<ai 1978 Ar 197b L9H G.x I sei Kjrti år Dri.lt (ul vt;tllikt:h(>m luncjhals no i Rinc linls " lo nqhals " lunyhals ' Porsniark 1 11) " Forsniark 2 I''orsniark SIM diiir.u l;<>ht naitoiu-; i \n<jår: Ti llc'i'l-mivi'sutriiitji! 5 10 ill Awjll-'Uit- ::i:ul', :;KI. ;ST, etc 1 4 J Skattcr 6 7 U Tcibollfin qjoruji r vauorilvilj "s opptjavt.-r St«.unnet:tsav<:ji t'ler oj rentar for ben*lska «Ku)i.:r av/ bronkol er ikke iiikludurl, rlllei.hiiiiivculerirkjlm' t freiiituujn jn r ) MKr/blokk c*t År.iiulaM. av Val: ton fall brukt <xjua for I 1.)'/')-'/'). Ttillt-m; er ciiiri^jiiut fra Uulajol Ur til kalontk-ivir. AvyLftor f ra <vj im.il 1 L JH0 iløl<jt; Sd*'^ pti/jiiost!. V

Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer

Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer Strålevern Rapport 2005:13 Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Larsen

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Gjennomgang av Trikkestrategien

Gjennomgang av Trikkestrategien www.pwc.no Gjennomgang av Trikkestrategien Ruter AS Rapporten tar for seg de økonomiske beregningene i Trikkestrategien, forventet levetid til dagens vognpark med tilhørende kostnadsutvikling for vedlikehold

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR I dette nummer: «Hva mener sosialøkonomene?>> spør hovedstyrets formann i et betimelig innlegg til høyre. Debatten om Fellesskapet er så emnet for lederen, og det at avgjørelsen nå er utsatt viser bare

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER I NO9605406 ECON-rapport nr. 341/95 NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER Utarbeidet av Per Schreiner for Norsk Petroleumsforenings Studiefond ISSN: 0803-5113 ISBN: 82-7645-134-9

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Investering i småkraftverk under usikkerhet

Investering i småkraftverk under usikkerhet INVESTERING, FINANS OG ØKONOMISTYRING Investering i småkraftverk under usikkerhet Thor Bøckman og Erik Juliussen Masteroppgave våren 2005 INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Forord Denne

Detaljer

IFE/KR/E-88/004 + V KJERNEKRAFT - STATUS OG UTVIKLING 1987/88

IFE/KR/E-88/004 + V KJERNEKRAFT - STATUS OG UTVIKLING 1987/88 IFE/KR/E-88/004 + V KJERNEKRAFT - STATUS OG UTVIKLING 1987/88 IFE/KR/B-88/00» V KJERNEKRAFT - STATUS 00 UTVIXLINa 1987/88 AV ROLF UN0J1RDE SEPTEMBER I988 INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK, KJELLER ITGIVEB Institutt

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger o Arskostnader Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger l STAT S BYGG 6) BYGG~OnSH m lumconsult Denne bok er en av flere bøker om Arskostnader: Bok 1: Beregningsanvisning for bygninger Bok 2: Bygninger

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Rapport 2009-056 Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Econ-rapport nr. 2009-056, Prosjekt nr. 5Z080151.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-061-0 GLU/MSV/pil, EBO, 8. juni 2009 Offentlig Ressursbruk

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer