Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET

2 Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. DnS driver sin virksomhet ut fra egne lokaler i Wergelandsveien 23 B i Oslo. 18 fylkesskogselskaper med omlag medlemmer er tilsluttet Det norske Skogselskap. Det betydelige arbeidet som er nedlagt de siste årene i forhold til å synliggjøre skogens mange muligheter gir stadig større effekt og ringvirkninger. Oppmerksomheten rundt Skogselskapet oppfattes å være økende og posisjonen er styrket gjennom det store skog og klimaengasjementet. Skogselskapet har i meldingsåret fremlagt for Stortinget omfattende uttalelser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for med et stort fokus på en ny skogstrategi. Videre er det brukt mye ressurser på å løfte frem skogplantingens egenskaper som klimatiltak. Dette ikke minst i tilknytning til høringsrunden om Rapport M «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak». I Det norske Skogselskaps gjeldende strategi (vedtatt på Landsmøtet i 2012) er skogens rolle i klimapolitikken gitt en overordnet posisjon. Det lyder: Skogselskapet skal synliggjøre skogens store samlede verdiskapning for næring, klima og samfunn gjennom en ideell, langsiktig og global virksomhet. Skogselskapet skal fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiskaping og en langsiktig bærekraftig forvaltning av skogen. De to målområdene som retter seg mot klima og helse har en overordnet posisjon. Skogselskapet skal derfor fremme skogens enestående egenskaper spesielt innenfor temaene skog/klima og skog/helse. Arbeidet med å modernisere og effektivisere organisasjonen har også dette året opptatt mye av styrets tid. Styret: f.v. Hans Olav Lahus, Aud Irene Vatland, Snorre Synnestvedt, Johan C. Løken, Helge Strætkvern, Mette Kinderås, Harald Nymoen og Trygve Enger (a.d.) Behandlingen av nytt strategidokument, som ble vedtatt på landsmøtet 2012, medførte at det ble igangsatt et eget arbeid knyttet til utredning av mulig ny organisasjonsmodell for Skogselskapet. I tråd med vedtaket ble en egen arbeidsgruppe nedsatt med representanter fra bl.a. fylkesskogselskapene. Arbeidsgruppen utredet alternative organisasjonsmodeller for Skogselskapsfamilien og avga den 12. april 2013 en sluttrapport til styret i DnS. Styret ga sin tilslutning til arbeidsgruppens anbefaling om stiftelsesmodell for DnS og rapporten ble sendt på høring i fylkesskogselskapene. Høringsrunden avdekket imidlertid at det ikke var flertall for å gå videre med styrets anbefaling om en stiftelsesmodell. Styret valgte derfor å fremme forslag om en forenklet modell for samarbeidskonsepter med følgende hovedpunkter på Rådsmøtet i november: Kjernevirksomheten; som vi blir enige om og som forplikter alle. 2 SKOG OG MILJØ 2014

3 Smaken av marka midt i Oslo sentrum. Foto: Trond Lohre Prosjekt/fellestiltak; som vi blir enige om, er frivillig, men forpliktende etter inngåtte individuelle avtaler. Administrative tjenester; som kan tilbys i alle retn inger og formaliseres. Rådsmøtet ga sin tilslutning til modellen og denne er konkretisert og gitt et mer utfyllende innhold på påfølgende samlinger med de ansatte i fylkesskogselskapene. Parallelt med dette har det vært en gjennomgang av den øvrige virksomheten med gjennomføring av nødvendige utviklingstiltak. Fra tidligere er det besluttet å legge til rette for å skape et mer samlet Skogselskap. Det norske Skogselskap har ut fra dette blant annet lagt til rette for felles medlemshåndtering og et eget system for dette brukes nå aktivt. Videre er nye nettsider for hele Skogselskapsfamilien videreutviklet og tatt i bruk av organisasjonen. Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om Det norske Skogselskaps drift pr Regnskapet for 2013 viser et driftsresultat på kr ,- og tilsvarende et negativt årsresultat på kr ,- etter skatt- og finansposter. De største endringene fra regnskap 2012 finner man på post ene for salgsinntekter og andre inntekter. En nedgang i inntektsgivende prosjekter har resultert i lavere salgsinntekter, men dermed også lavere direkte driftskostnader. Effekten av ulike sparetiltak og kostnadsreduk sjoner resulterer tilsvarende i lavere direkte driftskostnader og samlede lønnskostnader. Salgsverdien fra eiendommen i Birkebeinerveien på Hamar til Det norske Skogfrøverk er inntektsført under andre inntekter. Salget medførte også en skattekostnad på gevinsten. På samme grunnlag som i 2012 og ut fra en samlet vurdering velger styret å ikke belaste legatene med overføringer til DnS i Resultatet er satt opp under forutsetning om at det er grunnlag for fortsatt drift. Gjennom året er det gjort en grundig vurdering av selskapets økonomi og styringssystemer. Det norske Skogselskaps økonomi er fortsatt en åpenbar utfordring. Imidlertid er det mange tegn som nå viser at selskapet er på rett vei. Det er i de siste årene gjort store grep i organisasjonen for å redusere kostnadene og dette innbefattet en nedbemanning av to stillinger i løpet av 2012, i tillegg er en stilling ikke erstattet etter SKOG OG MILJØ

4 naturlig avgang og tilsvarende vurdering er gjort for en stilling i Det er videreført et målrettet arbeid med å skape tillit rundt Skogselskapet gjennom konkrete aktiviteter og det har vært viktig å skaffe oppmerksomhet rundt Skogselskapets kjernesaker. Samlet sett gir dette en forventning om en mer økonomisk bærekraftig virksomhet i årene fremover. Både de organisatoriske og de strategiske grepene som er gjort de siste årene har krevd betydelige ressurser, men de har på ulike måter allerede begynt å gi resultater. Videre har styrets medlemmer også i dette beretningsåret jobbet med å profilere Skogselskapet gjennom en rekke foredrag og innspill i skogdebatten og da særlig med tanke på skog og klima. Slik knyttes kontakter til nye miljøer med verdifulle samarbeidspartnere. Dette gir fornyet styrke, både organisatorisk og økonomisk. Styret består av Johan C. Løken (styreleder), Hans Olav Lahus (nestleder), Harald Nymoen, Helge Strætkvern, Aud Irene Vatland, Mette Kinderås og Snorre Joakim Synnestvedt (ansattes representant). Styret har hatt 4 styremøter og har behandlet 35 saker. Styret er dessuten legatstyre for de legater der forvaltningen er tillagt Det norske Skogselskap. Det er behandlet 19 legatsaker. Styret består av to kvinner og fem menn, mens det i kontrollkomiteen er ett kvinnelig medlem av i alt tre. Samarbeidet i styret er godt, kommunikasjonen mellom styret og administrasjonen har vært åpen og konstruktiv. Administrasjonen har en jevn fordeling av mannlige og kvinnelige medarbeidere. Alderssammensetningen i administrasjonen er gunstig. Organisasjonen har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø. Sykefraværet er totalt på 20,0 dagsverk. Dette utgjør 0,95 prosent av arbeidstiden. Både det fysiske og mellommenneskelige arbeidsmiljøet anses å være godt. Styret vil takke alle som har støttet Skogselskapet økonomisk. En spesiell takk til Landbruks- og matdepartementet og Statens Landbruksforvaltning som har bidratt med støtte og på ulike måter har brukt vår fagkompetanse for å løse konkrete oppgaver, og slik bidratt til å trygge Skogselskapets totale virksomhet. Takk også til øvrige samarbeidspartnere, og da spesielt til Sparebankstiftelsen, for god støtte og konstruktivt samarbeid gjennom året. Til slutt vil styret takke administrasjonen for det konstruktive samarbeidet og innsatsen i Oslo, 2. april 2014 Mette Kinderås 4 SKOG OG MILJØ 2014

5 Skoleskogdag på Sognsvann med engasjerte hyttebyggere. Friluftslivets Dag med lansering av Markaapp en. VIRKSOMHETEN I 2013 Det kan konstateres at også 2013 har vært et år preget av høy aktivitet både internt med egen organisasjon, og utad med store profilerings- og omdømmefremmende aktiviteter. Arbeidet for en mer samlet og slagkraftig organisasjon har blitt videreført. Samtidig som organisasjonen skal rustes opp i tråd med Landsmøtets vedtak, har Skogselskapet vært en sentral aktør for flere store arrangementer. Videre har det vært viktig å fortsette arbeidet med å fronte vårt budskap ut til opini onen og ikke minst pressen og beslutningstakerne. Det norske Skogselskap har over tid jobbet med virksomhetens prinsipper og organisering for å utvikle en mer effektiv og slagkraftig organisasjon. Organisasjonsendringen er et resultat av mange år med underskudd, en gjennomført strategiprosess i Skogselskap et og ønsk et om en bærekraftig økonomi. Det har vært nødvendig å rasjonalisere driften og kutte kostnader. Samtidig må inntjeningen økes ytterligere i tiden fremover. Med dette utgangspunktet har det vært viktig å finne verktøy som sikrer god oversikt over forholdet mellom inntekter og utgifter på den ene siden og organisasjon ens formål på den andre. Dette arbeidet er videreført i 2013 og som konsekvens av dette fremstår virksomhet en nå i større grad prosjektorientert enn hva som har vært praksis tidligere. Det er derfor gjort en betydelig jobb i å strukturere arbeidsoppgavene i prosjekter med formål, forventet tids- og ressursbruk samt forvent et inntjening. I tillegg til økt kontroll og oversikt, gir prosjektstyring en større grad av fleksibilitet i organisasjonen. Kompetansen som hver enkelt sitter på kan benyttes mer fleksibelt og uavhengig av et fastsatt avdelingsmønster. Også i 2013 har vi sett det som hensiktsmessig å beholde administrasjon og tidsskrift som egne virksomhetsområder. All øvrig virksomhet og aktivitet er nå prosjektorganisert. Dette er gjort for å synliggjøre og for å kunne sette en pris på arbeidet som gjøres på informasjons- og kommunikasjonssiden. Den delen av informasjonsvirksomheten som er eksterne oppdrag, defineres som prosjekter, alt annet av virksomheten defineres som støttefunksjoner og «kjøpes» inn til andre prosjekter. De samme prinsippene gjelder for administrasjon. Eksterne oppdrag defineres som prosjekter, alt annet er støttefunksjoner. På sikt er målet å prosjektstyre enda mer av virksomheten. Både når det gjelder vårt internasjonale arbeid og for tidsskrift produksjon kan det meste av virksomheten organiseres som prosjekter der hele organisasjonen leverer inn til hvert enkelt prosjekt. Gjennom å øke Skogselskapets betydning og synlighet er målet å kunne formidle skogens mangesidige verdi på en bedre måte for folk flest. Markadagen, utstillinger og samarbeidet med landets regionale Vitensentere, aktiv SKOG OG MILJØ

6 deltakelse i den offentlige debatten, skoleskogdager, utviklingen av turapplikasjonen NaTurApp og Skog og Tre-konferansen er alle gode eksempler på aktiviteter som bidrar til synlighet. Planteskoletjenesten, utgivelsen av Norsk Skogbruk, Nøkkelen, omdømmeprosjektet «Skogen er viktig for deg», vår internasjonale innsats, arbeidet med samarbeid på tvers av skogsektoren samt utvidet samarbeid med idretts- og friluftsorganisasjoner er tilsvarende eksempler på satsinger som vil øke Skogselskapets betydning i tiden fremover. Parallelt med dette er det både viktig og nødvendig å utvikle organisasjonen videre. Det vil være påkrevd å utarbeide og søke støtte til nye prosjekter som gir både inntjening og synlighet. Gjennomgangen av eksisterende virksomhet for å utvikle denne er videreført. Nye nettsider for hele Skogselskapsfamilien er videreutviklet og tatt mer aktivt i bruk, forholdet til medlemmene, inklusive medlemsbladet Skog&Miljø er drøftet i organisasjonen og nye løsninger for medlemsregistrer ingen er tatt i bruk. Det norske Skogselskap har videre brukt mye tid og ressurser på oppfølging av prosessen med utredning av mulig ny organisasjonsmodell for Skogselskapsfamilien. Rådsmøtet gikk imidlertid inn for en forenklet modell for samarbeidskonsepter som de ansatte i fylkesskogselskapene og DnS har jobbet videre med å konkretisere. UTVALGTE PROSJEKTER OG AKTIVITETER I 2013 DnS har i løpet av året jobbet med mange viktige prosjekter, noen i sluttfasen, andre på planleggingsstadiet. Flere av aktivitetene er gjennomfør i et nært og godt samarbeid med representanter for fylkesskogselskapene og andre organisasjoner. Det tette samarbeidet med Sparebankstiftelsen etter Ski-VM 2011, har gitt flere konkrete og spennende resultater. Både skolekonkurransen Treomtre (avsluttet i 2012) og tur-applikasjonen GodTur og Markaapp (lansert i 2013) er prosjekter som er delvis finansiert av Sparebankstiftelsen. Prosjektene har gitt Skogselskapet nye og verdifulle samarbeidspartnere. Begge prosjektene har hatt som mål å få flere ut i skogen samtidig som det er viktig å gi brukerne kunnskap om sammenhenger i naturen og skogens betydning for alt levende liv. Nyutviklet flipperspill som illustrerer fotosyntesen og treets kretsløp. Den landsdekkende tur-applikasjonen GodTur som ble lansert under nettstedet godtur.no er et samarbeid mellom Skogselskapet, Statskog og Friluftsrådenes Landsforbund. Arbeidet har gitt Skogselskapet nye samarbeidspartnere og ny kunnskap. Tur-applikasjonen Marka er videreutviklet i 2013, i tett samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd, og er en komplett applikasjon for områdene innenfor markagrensen. Målsetningen er at dette skal bli den mest omfattende tur-applikasjonen på markedet med alle som sokner til Oslo-marka som målgruppe. Innhold vil være turforslag, konkurranser og kunnskap om området. Turer og opplevelser skal også kunne deles og planlegges på en egen web-portal og på Facebook. DnS gjennomførte et stort prosjekt i 2012 for å kartlegge kunnskapsnivå og holdninger om skog blant barn og unge i Norge. I tillegg ble det kartlagt hvilke arenaer hvor kunnskap og holdninger om tresektoren utøves og skapes. Dette resulterte i at DnS skrev en samlet plan for et kunnskapsløft om skog- og tresektoren i Norge. På bakgrunn av denne planen ble det iverksatt et nytt prosjekt med blant annet utvikling og implementering av utstillinger på alle vitensentre i Norge. Forståelse av fotosyntesen er det bærende element for disse utstillingene og dette prosjektet strekker seg ut i En egen utstilling kalt «Fremtidens energi og klima Energitivoli» ble åpnet på Teknisk museum i Oslo i desember. Skogselskapet har hatt prosjektledelsen på vegne 6 SKOG OG MILJØ 2014

7 Skogselskapet bidro under Skogeierforbundets nasjonale skogdag/100-årsmarkering med bl.a. spikkekurs og helgrilling. av skogsektoren og det er utviklet et eget flipperspill som illustrerer fotosyntesen og treets kretsløp på en meget pedagogisk og illustrativ måte. Tilsvarende flipperspill med undervisningsopplegg ble ved årsskiftet utplassert på alle landets vitensentre. En todagers samling med alle landets Vitensentre på Norsk Teknisk Museum ble gjennomført i oktober. Skogselskapet var ansvarlig og Skog og klima var hovedtema. Prosjektet «Med skog som jobb» er et utstillings- og profileringskonsept under utvikling. Målsetningen med prosjektet er å synliggjøre skogsektoren som en attraktiv sektor gjennom profesjonell og samlet opptred en. Målgruppen er i første rekke unge og stud enter og med formål om å rekruttere til sektoren. Sekundært skal konseptet benyttes til øvrige presentasjons formål. Prosjektet består primært av å utvikle tekniske og visuelle presentasjonsformer samt å samle og tilrettelegge digitalt informasjonsmateriell fra aktørene i sektoren. Dette prosjektet er et samarbeid mellom flere sentrale aktører i tresektoren under prosjektledelse av Skogselskapet. Prosjektet ble påbegynt høsten 2012 i tilknytning til skogsektorens tilstedeværelse på Karrieredagen på Ås i oktober. I tillegg til videreutvikling og nye prosjekter for barn og unge, gjennomføres mye tradisjonelt informasjonsarbeid til skolene. Både sentralt og lokalt er Skogselskapets medarbeidere opptatt av å profilere «Lære med skogen»-konseptet. Dette er utviklet av Skogbrukets Kursinstitutt, men den direkte kontakten og oppfølgingen til skoleverket skjer gjennom våre medarbeidere i fylkesskogselskapene. For DnS sentralt består jobben i å tilrettelegge for at medarbeiderne i fylkene skal fungere best mulig. Skogbrukets mønstring ved lærerstevner ble videreført også i Dette er et samarbeid mellom Skogbrukets Kursinstitutt, Norsk Skogmuseum og Skogselskapet, som står som koordinator for mye av arbeidet. De samme partene samarbeider også om arrangementet «Skog og vann» på Norsk Skogmuseum. Dette er et positivt tilbud til skolene ved slutten av skole året som samler rundt barn fra 75 skoler. Prosjektet «Gjør et naturlig spikk!» er en oppfølging av vår tidligere spikkekampanje som var en suksess. Prosjektet tar utgangspunkt i tre som råmateriale og den manglende sløydundervisningen i skolen. Prosjektets formål er å få barn ut i skogen, gi de trygghet i naturen og motivere med kreativ omgang med kniv og tre. Sentrale elementer i prosjektet vil være; å vise at kniv er et arbeidsredskap, ikke et våpen, lære barn å spikke og utvikle lettfattelige nettbaserte kurs og undervisningsmateriell. Videre å motivere til bruk av natur og spikking som friluftsaktivitet. Det er søkt støtte fra Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen til prosjektet. «Skogen er viktig for deg» er et omdømmeprosjekt som er på trappene. Det er stadig behov for å gjøre mer SKOG OG MILJØ

8 for å bygge og styrke skogsektorens omdømme i samfunnet. Målsetningen med prosjektet er å stimulere til økt etterspørsel etter trebaserte produkter, tjenester og opplevelser fra hele verdikjeden. Videre å øke kunnskapen, forståelsen og interessen for skog og tre som en fornybar råvare, ressurs og energikilde. I tillegg å oppnå en bevisstgjøring om at aktiv forvaltning av de norske skogene er avgjørende for oss alle. Et hovedbudskap er at skogen er viktig for mange målgrupper og dekker mange ulike behov. Prosjektet utvikles blant annet i samarbeid med Statskog, men flere samarbeidspartnere kan være aktuelle. Markadagen ble gjennomført i januar ved Frognerseteren friluftssenter i Oslo med om lag besøk ende. Arrangementet er et samarbeid med bla. Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), Den norske Turistforening, Skiforeningen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Naturoppsyn, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Naturvernforbundet og Skogselskapet. Målet med Markadagen er å vise de mange mulighetene marka representerer. Organisasjoner og offentlige myndigheter tilbyr markarelaterte aktiviteter innen natur, idrett og friluftsliv for hele familien denne dagen. Skogselskapet grillet elgburgere og hadde stor lavvo med informasjon, aktiviteter og natursti i nærområdet. Friluftslivets dag på Sognsvann ble arrangert en strålende dag i september med ca besøkende. Skogselskapet deltok og hadde bla. lansering av MarkaAppen for publikum. Arrangementet er årlig og i regi av Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) og samler friluftsinteresserte fra alle lag i befolkningen. Alle friluftsorganisasjonene er til stede og viser frem sine aktiviteter og arrangementet er koblet til Friluftslivets Uke - der friluftslivets gleder markeres rundt i hele landet. Dyrsku n i Seljord med om lag besøkende, de lokale fylkesskogselskapene deltok på skogtunet og informerte om skogens mangesidige betydning. Konferansen Skog og Tre ble i juni arrangert for fjerde gang i nyere tid og har Norges Skogeierforbund og Det norske Skogselskap som hovedarrangører. I tillegg bidrar en rekke av de sentrale organisasjonene og institusjonene i sektoren som gode samarbeidspartnere og bidragsytere. Skog og Tre 2013 ble en stor suksess med over 450 deltakere og det var som vanlig lagt opp til en Skogselskapet i audiens hos H.M. Kong Harald på slottet. Foto: Trond Lohre innledende fellessesjon knyttet til skogens utfordringer og veien videre med påfølgende partipolitisk paneldebatt, denne ble senere fulgt opp av fire parallellsesjoner med ulike fagtema. Konferansen inneholder over 50 ulike fagforedrag og har etablert seg som den viktigste møteplassen i skogbruket og et sted for faglig oppdatering, inspirerende diskusjoner og sosialt samvær. Speidernes Landsleir ble arrangert i Rogaland med over speidere fra både inn- og utland og Skogselskapet i Rogaland deltok med bla. speider-skogplanting. Smaken av Marka - er et stort fellesarrangement i Spikersuppa i Oslo sentrum sammen med Oslomarkas Fiskeadministrasjon, OOF, DnT, Norges Jeger- og Fiskerforbund mfl. Målsetningen er å få enda flere Osloborgere til å bli klar over de unike ressursene de har like utenfor døren - til turer, rekreasjon og matauk. Skogselskapet var på plass med stor lavvo og presenterte «MarkaAppen», helgrillet hjort og elgburgere, serverte skau-espresso og delte ut hundrevis av planter med klimabudskap. Ordfører Fabian Stang stod for den offisielle åpningen og et strålende vær bidro til stor publikumstilstrømning. Skogselskapet deltok med sentrale aktiviteter og produkter på Skogeierforbundets nasjonale skogdag (i forbindelse med 100års markeringen) rundt om i landet med flere tusen besøkende en solfylt lørdag i august. På hovedarrangementet i Maridalen helgrillet Skogselskapet to hjort og hadde spikkekurs for barna. Jakt- og fiskedagene på Elverum med ca besøkende; deltakelse på Skogbrukstunet med stand og ak- 8 SKOG OG MILJØ 2014

9 Skogselskapet var til stede med en stor stand på årets julemarked på Folkemuseet på Bygdøy. På to helger i desember hadde museet besøk av over men nesker og Skogselskapets stand fikk svært godt besøk og positive tilbakemeldinger på opplegg og form. Skogens betydning var i sentrum i form av informasjon, spikkekurs, granplanter og lavo med bålkaffe og jule stemning. Aktive deltakere i EFNS Skogs-EM 2013 i Kroatia. tiviteter. Skogselskapet i Hedmark er koordinator for Skogbrukstunet og aktivitetene og informasjonen som foregår der. For 15. gang arrangerte DnS i september Norges største skoleskogdager for 5. klasser i Oslo-skolene. Dette opplegget samler rundt skolebarn og 200 lærere over to dager, og gir informasjon om skogens mangesidige betydning og muligheter. Arrangementet skjer i samarbeid med flere aktører og Landbruks- og matdepartementet har i alle år vært en viktig samarbeidspartner. Rådsmøtet i DnS ble i november avholdt på Gardermoen. Hovedsaken på møtet var prosessen for utredning av organisasjonsmodell for Skogselskapet. Basert på høringsrunden i fylkesskogselskapene så hadde styret i DnS valgt å legge bort forslaget om å omdanne DnS til en stiftelse. Forsamlingen ga sin tilslutning til styrets forslag om en forenklet modell for samarbeidskonsepter og denne er videreutviklet i forlengelsen av møtet. Videre var det fokus på aktuelle prosjekter i Skogselskapets regi. I tillegg var det en egen orientering om prosessen bak avgitt rapport om Skogplanting på nye arealer som klimatiltak. Konstruktive og engasjerte diskusjoner på møtet resulterte i gode innspill til det videre arbeidet. En egen samling for medarbeiderne i fylkesskogselskapene og DnS ble gjennomført på Honne i november. Hensikten med samlingen var todelt - første del var viet Skogkurs og Lære med skogen mens del to hadde fokus på samarbeid og fellesprosjekter i Skogselskapet. DnS har i 2013 også brukt ressurser på oppgradering og videreutvikling av vår serie med naturstiplakater. Dette er Norges største og mest velutviklede plakatserie for naturstier og informasjon om skog og skogbruk i vid forstand. DnS ser at bruk av disse naturstiplakatene er en effektiv og motiverende måte å spre kunnskap på. I meldingsåret er det både oppgradert eksisterende utplasserte plakatserier og etablert mange nye i hele landet. Utgivelse av tidsskrifter er en betydelig del av virksomheten i DnS. Hovedproduktet er Norsk Skogbruk som kommer med 11 nummer i året og dette er landets eneste frittstående og uavhengige skogtidsskrift. Skogselskapet ser det som svært viktig å oppdrettholde en publikasjon tuftet på uavhengighet. Ved siden av produksjon av Norsk Skogbruk har DnS i 2013 også stått bak utgivelsen av Bioenergi (4 nummer), medlemsbladet for Norsk Bioenergiforening, Kretsløpet, Stiftelsen Elgens utgivelse Hjorteviltet, samt Nøkkelen for skogbruket. I tillegg kommer selvfølgelig utgivelsen av Skogselskapets medlemsblad Skog & Miljø med 4 utgivelser i året. Gjennom etableringen av stiftelsen Det norske Skogfrøverk, er Det norske Skogselskap engasjert i å nå fram med informasjon om frøforsyning og planteforedling. Vi ser det også som avgjørende å bidra til at kvaliteten på skogplantene opprettholdes. Gjennom Planteskoletjenesten yter DnS service overfor landets skogplanteskoler. Tjenesten er todelt med en faglig og en administrativ del. Det er inngått en avtale mellom Planteskoletjenesten i DnS og Norsk institutt for skog og landskap om utvidet faglig veiledning til skogplanteskolene. Den administrative delen av planteskoletjenesten ivaretas av DnS. Her ligger tilrettelegging av alle typer kurs og arrangementer for bransjen, nødvendig kontakt til relevante forskningsmiljøer i inn- og utland og kontakt til myndigheter og forvaltningsapparat. I tillegg blir felles innkjøpsordninger administrert og SKOG OG MILJØ

10 Skog og Tre 2013: I samarbeid med Landkreditt sørget Skogselskapet for en skoglig atmosfære utenfor hotellet på Gardermoen. om nødvendig blir det foreslått og gjennomført testing av nye preparater. Skogplanteskolene holdes også løpende orientert om aktuelle saker. Team Skogselskapet ble stiftet i juni 2012 med basis i skog- og helsesatsingen som Skogselskapet har lagt til grunn for deler av virksomheten. Målsetningen er: Å trene og konkurrere i et sosialt fellesskap. Ambisjonen er: Skog og helse for alle. Målgruppe: For alle gode venner av Skogselskapet (tilbys til alle medlemmer). Aktiviteter: Ski, sykkel og løping primært i skog og skognære strøk. Hvor: Landsdekkende med målsetning om å opprette aktive lokallag. Teamet har godt over 100 aktive medlemmer og har deltatt i flere både større og mindre konkurranser i tillegg til ulike aktiviteter som er gjennomført i regi av teamet. Opplistingen ovenfor er ikke ment å være komplett, men kun som en illustrasjon på det mangfold av tiltak og aktiviteter som foregår i Skogselskapet i løpet av året. Det er vårt håp at dette kan virke som en inspirasjon til det flotte arbeidet som nedlegges - og som et bidrag til fortsatt å støtte opp om Skogselskapet og skogens muligheter i tiden fremover. DnS jobber kontinuerlig ut fra formålet om å fremme skogens mangesidige betydning - samtidig som det er fokus på hvordan de ulike prosjektene og aktivitetene kan bidra til å skape inntekter og gjennom dette sikre en bærekraftig virksomhet. Parallelt med dette har DnS i de siste årene lagt ressurser i å samle, styrke og synliggjøre Skogselskapet gjennom våre prioriteringer av oppgaver og aktiviteter. For øvrig gjøres det en fortløpende vurdering av vår deltakelse på høringer, konferanser, møter og annet der det er hensiktsmessig, og forsvarlig med dagens ressurser, å være til stede. Videre er vi opptatt av å treffe publikum med våre budskap og vi prioriterer derfor ofte å være til stede på arenaer med et stort nedslagsfelt. Målsetningen er gjennom synlighet, positiv aktivitet og relasjonsbygging å utvikle Skogselskapet som merkevare og skape tillit og troverdighet i «markedet». ANSATTE I DET NORSKE SKOGSELSKAP 2013 Trygve Enger (administrerende direktør) Reidun Mork (økonomi- og personalansvarlig) Trond Lohre (markeds- og utviklingssjef) Tore Molteberg (seniorrådgiver) Ola Gram Dæhlen (internasjonalt og utadrettet 20%, øvrig som daglig leder i Skogselskapet i Oppland) Simen W. Lohre (abonnement og medlemsregister mm. timebasert) Tidsskrift: Line Venn (redaktør Norsk Skogbruk) Astri Kløvstad (redaktør Bioenergi, Skog&Miljø og journalist Norsk Skogbruk) Johs. Bjørndal (redaktør Kretsløpet, journalist Norsk Skogbruk) Judith Pløen (grafisk design) 10 SKOG OG MILJØ 2014

11 Resultatregnskap 2013 RESULTATREGNSKAP 2013 Note Driftsinntekter og driftskostnader 1 Offentlige tilskudd og andre bidrag Kontingenter Salgsinntekter Abonnementsinntekter Andre inntekter Prosjektregulering Husleieinntekter Sum driftsinntekter Direkte driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat finansposter Ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført til/fra egenkapital Sum overføringer Balanse BALANSE Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Andelskapital A/S SKS Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager SKOG OG MILJØ 2014 Fordringer Kundefordringer

12 Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Forts Balanse fra forrige side Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Legatenes eiendeler Aksjer og andeler Bankinnskudd Sum legatenes eiendeler Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapital pr Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Lån fra legater og fond Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Mellomværende med fond og legater Skyldig offentlige avgifter Prosjektmidler avsatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Gjeld til legatene i hht eiendeler Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, 2. april 2014 Oslo, 2. april 2014 Johan C. Løken Styreleder Mette Kinderås Hans Olav Lahus Mette Kinderås Harald Nymoen Nestleder 12 SKOG OG MILJØ 2014

13 NOTER TIL REGNSKAPET 1. Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Selskapets inntekt består i hovedsak av bidrag til prosjekter og generell virksomhet, samt konsulentinntekter og utleie av ansatte. I tillegg består virksomheten av produksjon og salg av tidsskrifter samt utleie av kontorlokaler. Prosjektinntekter resultatføres i takt med fullføring av prosjektet. Opptjent ikke fakturert inntekt anses som fordring på kunden. Konsulentinntekter og utleie av ansatte er basert både på faste avtaler og på levering av enkelttimer til fast timepris. Abonnementsinntekter inntektsføres for det aktuelle år når kontingenten er innbetalt. Offentlige tilskudd til drift føres etter bruttometoden. Transaksjoner regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt med fradrag for salgskostnader. Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet liniært over driftsmidlenes levetid for driftsmidler, for bygninger benyttes det saldoavskrivning. Varelager vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn-først ut"-prinsippet og antatt salgspris. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. 2. Bidrag Landbruks-og matdepartementet, statsbidrag Landbruks-og matdepartementet, rentemidler Landbruks-og matdepartementet, tilskudd til konferanser/arrangement /planteskoletjenesten Sparebankstiftelsen - tilskudd til arrangement Øvrige bidrag fra fylkene Sparebankstiftelsen Bidrag videresendt til prosjektdeltakere Skogbrukets Verdiskapingsf Skogbrand-tilskudd til arrangement Innovasjon Norge Påløpte bidrag Andre bidrag Sum Salgsinntekter Annonser, annonsemateriell Info- og profileringsmateriell Konsulenttjenester /utleie ansatt Plantekonsulenttjenesten Fellesinnkjøp/salg v/plantekonsulenttjenesten Andre salgsinntekter Sum Andre inntekter Arrangementsinntekter Kursinntekter Administrasjon legatene Gevinst v/salg av fast eiendom Sum SKOG OG MILJØ

14 5. Direkte driftskostnader Trykking, utsendelse Annonseprovisjon Arrangement, kurs Fellesinnkjøp av torv/perlite til planteskolene Konsulenttjenester Innkjøp av salgsvarer Påløpt for videresending prosjektmidler Andre direkte kostnader Sum Antall årsverk: 8,31 9 Virksomheten kommer inn under loven om obligatorisk tjenestepensjon. Dette er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring som pr Omfatter 9 ansatte. Forpliktelsen er ikke balanseført og den årlige premien anses som årets pensjonskostnad. I tillegg foreligger det en usikret pensjonsordning som er finansiert over driften. Utbetalt fra denne pensjonsordningen i 2013: Daglig Godtgjørelser Styret leder Godtgjørelse Premie koll. pensj.forsikring Lønn og sosiale kostnader Annen godtgjørelse Lønnskostnader består av følgende poster: Sum Lønninger/honorarer Revisjon Folketrygdavgift Revisjon-lovpålagt Pensjonskostnader Bistand Innleid arb.kraft Særatteatsjoner Gruppeliv/yrkesskade Sum bokførte revisjonskostnader inkl. forholdsmessig Andre personalkostnader fradrag mva inkl. kurs/fagl. utvikl Sum SKOG OG MILJØ 2014

15 7. Avskrivninger Påkostninger Varige driftsmidler Bygg Eiendom Driftsløsøre Sum Sum Anskaffelseskost Avgang Nyanskaffelser Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Økonomisk levetid Avskrivningsplan år 2 til 5% Inntil 5 år Lineær Saldo Lineær Tomt med anskaffelseskost kr avskrives ikke, står presentert sammen med eiendom. 8. Aksjer og andeler Antall Eierandel Kostpris Bokført verdi Egenkapital i selskapet Aksjer i Skogbrukets Konferansesenter AS ,40 % Skogselskapet Media AS Diverse andre Bokført verdi SKOG OG MILJØ

16 9. Kontanter og bankinnskudd Av totale bankinnskudd er kr bundne skattetrekksmidler innsatt på egen skattetrekkskonto. Lånene fra legater og fond renteberegnes med 3% rente som utgjør kr I tillegg er kr ,- garantistillelse ovenfor Tollkassereren. 10. Egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Lån fra legater og fond Innfrielse Wrangells legat Senest v/salg Width. Endresens legat Ingen avtale Tandbergs legat Ingen avtale Sum Bokført verdi av eiendommene som er stillet som sikkerhet for denne gjeld utgjør: Wergelandsveien 23 B; Oslo Birkebeinerveien 11, Hamar Sum Prosjektforpliktelser Det er mottatt tilskudd til følgende prosjekter som ikke er fullført pr Det avsatte beløpet dekker den gjenstående forpliktelsen knyttet til prosjektene Rovviltbrosjyre Helsedepartemtet- Idéhefte Oppdatering infomateriell Markedsføring Norsk Skogbruk Særtrykk LMD Hurdagene Skog og Tre Norsk Skogbrukgave i forb. med 50-årsjubileum Planteskolenes konsulenttjeneste Anderssen-Ryst legat - Skogplanting på Island Naturinformasjonssenter Sum SKOG OG MILJØ 2014

17 13. Legatenes eiendeler Aksjer og andeler Avkastning/utbytte Kostpris Virkelig verdi Bokført verdi 2013 DnB NOR 2008/ Innløst Storebrand Livsforsikring Delphi Kombinasjon AB Kort Obligasjon Aker Solution ASA Kværner ASA fisjonert ut fra Aker Solutions ASA i Orkla ASA DnBNOR ASA Yara International ASA Sum Legatenes eiendeler er bokført i DnS da disse er registrert i DnS sitt navn hos finansforetakene. Se tilsvarende balanseføring av gjeld til legatene. Eiendelene skal sikres med pant i DnS. Gjelden er sikret v/pantedokument pålydende kr datert Årets skattekostnad fremkommer slik: Leieinntekter Andre driftskostnader Avskrivninger Gevinst på salg av eiendom Rentekostnader Skattemessig resultat % skatt på årets skattemessige resultat For mye(-) For lite (+) avsatt skatt i fjor SKOG OG MILJØ

18 Skattemessig formuesverdi Formuesskatt på eiendom Årets skattekostnader Betalbar skatt i balansen: Mellomværende med fond og legater Inkluderer kortsiktig lån kr Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Påløpt arbeidsgiveravgift Påløpt premie pensjonsforsikring «Naturapp» bidrag for videresendelse «Vitensentrene» bidrag for videresendelse Plantekonsulenttjenesten- påløpt rådgivning Hurdagene- timer påløpt Annonseprovisjon påløpt Forskuddsbetalt abonnementsinntekt Innbetalt medl.kontingent fylkene Andre påløpte kostnader Sum SKOG OG MILJØ 2014

19 SKOG OG MILJØ

20 Norges mest komplette serie med over 200 unike naturstiplakater! Leveres i flere varianter og størrelser. Plakatene kan også lamineres for lang levetid utendørs. I tillegg leverer Skogselskapet ulike typer trestativ til plakatene. Bestill i Nettbutikken på Ofte kan ein finne haugar av gran og furukonglar med opprivne, sprikande kongleskjel under tre og høye stubbar. Det er teikn på at ein flaggspett har hatt «smia» si der. Den gamle kongla vert ikkje fjerna før flaggspetten kjem med ei ny. Spetten klemmer den nye kongla mellom brystet og trestamma mens den fjernar den gamle. «Spettsmia» vert danna ved at flaggspetten hakkar ut ein sprekk i veden eller borken der den kan kile fast ei kongle. Etter å ha festa kongla, hakkar og vrir den kongleskjela frå kvarandre for å få tak i frøa. Når den er ferdig på den eine sida, losnar den kongla, vrir den ein halv gong rundt og set den fast att. Plakat Cb2 N TRÆRNES ROTSYSTEM ELGJAKT SPETTSMIE Utgitt av Det norske Skogselskap, Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: Illustrasjon: Ulf Dreyer, Marnardal Rota fester treet til jorda, og den tar opp mineralnœring og vann. For lauvtrœrne er den også et viktig formeringsorgan, idet mange lauvtrœr skyter skudd fra både stubber og røtter. Det har aldri vœrt så mye elg i Norge som i våre dager. Årlig felles til dyr. Det er flere årsaker til at det drives elgjakt. Jakten gir stort utbytte i form av kjøtt, og det er viktig å balansere elgbestanden i forhold til beitegrunnlaget i skogen. Når vi reduserer elgbestanden, reduserer vi samtidig faren for sammenstøt mellom elg og biler i trafikken. Vi reduserer også omfanget av beiteskader på furuforyngelse og dyrket mark. Plakat Fa1 B Elgjakt kan foregå på forskjellig vis. Det vanligste er at elgen drives mot et antall skyttere som er plassert på bestemte poster i terrenget. Drivingen skjer ved hjelp av hund eller mennesker. Jakten kan også foregå ved hjelp av båndhund (ledhund) eller løshund som finner elgen, slik at jegeren kan smyge seg innpå for å skyte. Pelerot har en enkel, tykk rot som går rett ned i jorda, og tynnere røtter som går ut til siden. Dette gir stormsterke trœr. Slik rot har bl.a. furu, eik og alm. Det er også mulig å drive smygjakt uten hund, eller lokke til seg elgen ved hjelp av bestemte lokkesignaler. Utgitt av Det norske Skogselskap, Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: Illustrasjon: Ulf Dreyer, Marnardal Plakat Dc9 B RÅDYR Gran Capreolus capreolus Rådyret lever i Norge hovedsakelig på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag, men streifdyr finnes over nesten hele landet. Hanndyret kalles for bukk, mens hunndyret kalles for geit eller rå. Bare bukken har gevir. Rådyrgeita føder vanligvis 2 til 3 kalver i mai juni. Picea abies Rådyret spiser urter og gras om sommeren. Høst og vinter består kosten av blåbœrlyng, røsslyng og sopp, samt tynne kvister og knopper av lauvtrœr som selje, osp og rogn. Rådyret har små klauver som bœrer dårlig i dyp snø. Mange rådyr omkommer derfor i år med snørike vintre. Om sommeren har pelsen hos rådyret en rødbrun farge, mens den om vinteren blir mere brungrå. Hvert år felles det under rådyrjakten i Norge ca rådyr. Plakat Ca 11 B Utgitt av Det norske Skogselskap, Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: Illustrasjon: Ulf Dreyer, Marnardal Gran er et av våre vanligste treslag. Den er et ungt treslag og innvandret til Norge for ca år siden. I dag vokser grana naturlig over store deler av landet, bortsett fra på Vestlandet og i Nord-Norge. Gran har et grunt rotsystem og vokser best på nœringsrik jord med frisk fuktighet. Den er et skyggetålende treslag. Det betyr at den også kan vokse godt hvor det er dårlig lystilgang. Grana er avhengig av et stabilt vinterklima for å trives. Plakat Aa12 B Fastrota deler seg i omtrent like store rotgreiner som går på skrå ned i jorda. Også dette rotsystemet gir stormsterke trœr. Lerk og de fleste lauvtrœrne har fastrot. Vi skiller mellom tre ulike rotsystemer hos våre skogstrœr: I Norge kan grantreet bli nesten 50 meter høyt og nå en alder på 200 til 300 år. Vanligvis hogges trœrne når de er fra 60 til 120 år gamle. Gran er økonomisk sett vårt viktigste treslag. Veden brukes som råstoff til framstilling av trelast, tremasse, cellulose, papir, kartong og en rekke andre produkter. Utgitt av Det norske Skogselskap, Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: Illustrasjon: Ulf Dreyer, Marnardal Flatrot finnes hos bl.a. gran og osp. Her deler rota seg opp i flere store siderøtter, som brer seg utover like under jordoverflaten. Et flatrotsystem gir lite stormsterke trœr. Utgitt av Det norske Skogselskap, Wergelandsvn. 23 B, 0167 Oslo. Tlf: Illustrasjon: Ulf Dreyer, Marnardal

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET 13 Styrets beretning for 2012 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsmelding 2009. Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET

Årsmelding 2009. Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Årsmelding 2009 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Skog & Miljø 2-2010 3 S tyrets beretning for 2009 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmelding 2011. Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET

Årsmelding 2011. Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Skog & Miljø 1-2012 3 S tyrets beretning for 2011 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer