INNHOLD. Styrets beretning. Kunsterisk aktivitet. Fakta om forestillingene. Styret og de ansatte. Rapport. Regnskap. Balanse. Noter til regnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Styrets beretning. Kunsterisk aktivitet. Fakta om forestillingene. Styret og de ansatte. Rapport. Regnskap. Balanse. Noter til regnskapet"

Transkript

1

2 INNHOLD Styrets beretning Kunsterisk aktivitet Fakta om forestillingene Styret og de ansatte Rapport Regnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

3 Styrets beretning INNLEDNING År 2002 har vært et bra år for Nordland Teater. Såvel kunstneriske som økonomiske målsettinger er nådd. Styret er godt fornøyd med en publikumstilslutning på over besøkende totalt.teatrets virksomhet er delt i tre; egenproduksjoner, samarbeidsprosjekt og samvirke med øvrig kulturliv og ovennevnte besøkstall er summen av disse delvirksomhetene. Egeninntektene er i samsvar med det planlagte og er samtidig doblet i forhold til Dog var 2001 et år med særs lave inntekter. ØKONOMISKE FORHOLD Regnskapet pr viser et driftsoverskudd på kr ,12. Det samlede årsresultat viser et overskudd på kr ,56 som styret foreslår disponert som styrking av egenkapitalen. Årets overskudd vil bli benyttet til kjøp av nytt utstyr i forbindelse med bygging av nye lokaler. Styret har sterk fokus på oppfølging av økonomien i forhold til budsjett. På bakgrunn av dette og en positiv egenkapital anser styret at fortsatt drift er forsvarlig. Styret vil påpeke at Nordland Teaters økonomiske grunnlag fra det offentlige må styrkes, primært slik at man kan gi nordlandsbefolkningen flere forestillinger, i det minste subsidiært slik at det økonomiske grunnlag følger kostnadsutviklingen. TILHOLDSSTED Teatrets drift er spredt over flere bygninger. Administrasjon, systue og rekvisittkontor er samlet under samme tak i Råhusalleen. Den resterende tekniske staben og skuespillerne har lokaliteter i Kinoteatret og verksted/lager på Langneset. Styret har inngått intensjonsavtale med Ranafjord Eiendom as om bygging av lokaler for teatret. Lokalene er forutsatt ferdigstilt i andre halvår 2004, og vil erstatte lokalene i Rådhusalleen og i Kinoteatret. De nye lokalene er planlagt finansiert med investeringsmidler fra eierne, økt årlig driftstilskudd fra staten og egne midler. MILJØFORHOLD OG PERSONELL Teatrets drift forurenser ikke det ytre miljø.virksomhetens energivare er elektisk kraft i lokalene.ved transport på turne og lignende benyttes diesel. Det pågår en stadig prosess for å gjøre teatret bedre med hensyn til kreativitet og kvalitet. De ansattes innsats har vært stor. Arbeidsmiljøet ansees som godt. Det ble foretatt arbeidsmiljørelaterte tilpasninger i lokalene for verksted og lager på Langneset. Det var totalt 624 sykefraværsdager i 2002, noe som representerer et sykefravær på 9,2%.Av dette var 88% langtidssykefravær. Sykefraværet har gått betydelig opp sammenlignet med 2001, og styret er ikke fornøyd med utviklingen. Det har ikke vært skader som har resultert i langtidssykefravær i løpet av 2002.Totalt var 38 personer i engasjement eller fast ansettelse ved teatret i 2002, hvorav 23 i faste stillinger. SELSKAPSFORM A/S Nordland Teater har en aksjekapital på kr Aksene er fordelt med 25 aksjer a kr Av disse eier Rana kommune 10 aksjer og Nordland Fylkeskommune 15 aksjer. MØTEVIRKSOMHET Styret har i 2002 holdt 6 styremøter og 50 saker er blitt behandlet. 3

4 Kunstnerisk aktivitet 4 Vi var svært spente på hvordan publikum ville ta imot vår første, ordinære "Vinterlysfestival". Nordland Teater (NT) skulle presentere ikke mindre enn 26 forestillingstilbud på 5 dager hvorav en var vår egen barneteaterforestilling, i den nyskapte teatergenren "Rebusteater". Våre gjesters og våre egne produksjoner samlet 2500 tilskuere og sjelden har vi vært gjenstand for så store doser godord fra et samlet pressekorps. Teatret kunne konstatere at festivalen nok er kommet for å bli, og at behovet for en kammerteaterfestival på etterjulsvinteren er til stede, og bidrar i sterk grad til rotfeste i vertskommunen. Et uttalt ønske i scenekunstmiljøet i Nordland, har vært at NT formidler forestillinger fra det frie profesjonelle scenekunstområdet. Fylket har flere sterke grupper som det ville være naturlig å samarbeide med, slik at da vi valgte å sende forestillinga "En ainna dains" med teatergruppa Låverboys ut på fylkesturne, var det av årsaker som ikke utelukkende var av kunstnerisk karakter. "Låverboys" har i over ti år - vist evne til originalitet og overlevelse. Dessuten har de et sjeldent grep om sitt publikum tuftet på en slags frostsprenging av bygdekomedien med plutselige tendenser til innvendig mopedisme og maltraktert folkemusikk. Forestillinga ble da også en gedigen publikumssuksess! Nordland Teaters tredje forestilling i serien Unge Nordland (UN) sto for døren og denne gangen valgte vi å lage et futuristisk drama om verden etter dens økologiske kollaps. Erik Smith-Meyer laget manuset og satte stykket i scene sammen med sitt unge ensemble. Formmessig gikk denne forestillinga lenger ut i det eksperimentelle enn de to foregående, uten at dette virket avskrekkende på målgruppa. Slik fikk vi også bekreftet at UN er et svært verdifullt laboratorium for teatrale former og dramaturgiske modeller. En kunnskap som kan trekkes rett inn i teaterets hovedvirksomhet. "Svartbak" ble vist på videregående skoler hele våren for et entusiastisk publikum. Våren ble ellers svært preget at vår nestor i ensemblet, skuespilleren Thomas Fasting døde natt til 17.mai etter lang tids sjukdom. Å miste en god venn og kollega, er alltid vondt, men for et lite teater som vårt, blir tapet særdeles følbart. Fasting er den skuespilleren som har lengst sammenhengende tjenestetid ved et norsk regionteater 19 år. Festspillene i Nord-Norge er en av våre hovedsamarbeidspartnere. Dette markerte vi ved å delta med ikke mindre enn fem forskjellige forestillinger ved årets festspill. Festspillunger løste "Rebusteater" mens de større fikk gå holmgang med Eirik Junge Eliassens "Tiger". Et slags høydepunkt for oss var allikevel at vi maktet å spille alle våre tre Unge-Nordlandforestillinger etter hverandre på samme kveld, for et stort og entusiastisk publikum. Arrangementet ble avviklet sammen med Høgskolen i Harstad som bidro med tematisk relaterte foredrag - samt betimelig suppe - mellom hver forestilling. Tradisjonen tro var vi også produsent og teknisk arrangør for årets "Ungkunstner". Danseren Janne D. Kristiansen og kompani høstet utelukkende lovord for prosjektet "Enter"! Et dilemma vi har som formidler scenekunst utenfor de såkalte sentrale områder, er avstanden til medier som i dag anses som en viktig del av en skuespillers virksomhet. Når vi ønsker å rekruttere kunstnerisk personell til teatret eller i diskusjonen rundt å få beholde de vi allerede har er mangelen på mulighet for utvikling på dette feltet, det vanskeligste argumentet å imøtegå. Det er nemlig helt riktig. Film og fjernsynsmedier rekrutterer så å si aldri kunstnerisk personale fra norske regionteatre. En konsekvens av dette blir at vi må oppsøke prosjekter som vi kan se på som en naturlig forlengelse av vår mandatfestede virksomhet. Spillefilmen "Svidd neger" var et slikt prosjekt. Manuset var utviklet av vår skuespiller Stein Elvestad og behandlet nordnorsk samtid på en måte som bare kunstnere med inngående kjennskap til egen virkelighet, kan gjøre! Her var ikke mange dvelende romantiseringer. Vår landsdel er mer nyanserik enn det bildet som yndes vist under rubrikken eksotisk turistbiotop Når en annen av våre skuespillere, Erik Smith-Meyer skulle ha regien på filmen, og flere roller var skrevet med tanke på deler av vårt øvrige ensemble, sto det klart for oss at dette måtte vi være med på. NT gikk inn som co-produsent og hovedleverandør av tekniske og kunstneriske tjenester til prosjektet. Stor fleksibilitet fra de ansatte med hensyn til omlegging av ferie, gjorde det mulig sammen med produsent Filmfalken, og svært dyktige filmarbeidere fra inn- og utland, å gjennomføre alle planlagte opptak på 28 dager i august. Erfaringene ved å flytte så å si hele produksjonsapparatet til Lurøy en seinsommermåned, er uvurderlige. Teatret har skaffet seg nye, faglige allianser som vi vil dra veksler på i kommende år og filmen som medium gjør at vi når ut med vårt ensemble til et nasjonalt og internasjonalt publikum på en måte som ellers er utenkelig! En ufravikelig premiss for vår spillefilmdeltagelse, var at prosjektet ikke skulle overskygge vår ordinære

5 Kunstnerisk aktivitet virksomhet. Vinteren 2001 startet vi samtaler med vår "søsterorganisasjon" - Musikk i Nordland (MiN). MiN og NT har i årevis kjørt parallelle forestillingsløp rettet mot barn og unge i fylket skolekonserter og skoleforestillinger. Ved å finne naturlige tangeringspunkter, ante det oss at ressurser kunne utnyttes bedre og ikke minst; - fylkets skolebarn kunne få bredere kunstneriske tilbud. Innføringa av " den kulturelle skolesekken" ble en naturlig inspirasjonskilde til nytenkning. I september produserete vi ikke mindre enn to forestillinger over den nye lesten: Sammen bestemmer vi tema og dermed innhold, musikere fra MiN og skuespillere fra NT utfører. NT sørger for manus, regi og scenografisk ramme, MiN ansvarer for musikk og produksjon. Slik har vi skapt genren scenisk skolekonsert, for å vise at de to kunstuttrykkene kan sideordnes, og ikke må forveksles med de tradisjonelle skolekonserter og skoleforestillinger, som fortsatt vil forekomme i rikt mon. "Kongssønnen og husmanssønnen", etter et eventyr av O.T. Olsen, med nyskrevet musikk av Bodvar Moe og "Solens sønn og månens datter" av Eirin Edvardsen, er så langt sett av over skolebarn i fylket. Reaksjonene på nyskapningen har vært entydig positive. En vesentlig premiss for samarbeidet med MiN, er at det ikke skal utveksles fakturaer mellom institusjonene, men at hver enkelt bærer egne kostnader. Samarbeidet har så langt vært inspirerende og bærer bud om utvidet samvirke i år som kommer Vår Unge-Nordland forestilling "Existens-Jielie"- en samproduksjon med Sydsamisk Teater turnerte i Trøndelagsfylkene, Hedmark, Finnmark og store deler av Sverige, i august og september. Siden tema for forestillinga er rasisme med utgangspunkt i sørsamiske erfaringer, var det oss spesielt maktpåliggende å få presentert den i alle sørsamiske områder. "Jielie-Existens" ble spilt hele 37 forestillinger, takket være økonomisk støtte fra Samiska Teatern, ekstern finansiering og utrettelig arbeide fra Sydsamisk Teaters side. Å avholde premiere på norske monologforestillinger i Murmansk, Russland, høres ut som en meningsløshet. Faktum er at vi gjorde det, i november. Bakgrunnen var at vi ble invitert til å delta i den anerkjente teaterfestivalen "The North Light Festival" som hvert år arrangeres av Theatre of the Nation i Moskva. Siden vi var bortimot premiereklar med forestillingen "Marias Evangelium" av Terje Norby, med Maja Zakariassen, utfordret vi russerne til å ta monologen til festivalen. Godt informasjonsmateriale og gjennomgang med publikum i Murmansk før forestilling, gjorde sammen med utmerket skuespilleriarbeide - gjestespillet til en sjelden og minnerik opplevelse. Teatret oppnådde å få stor oppmerksomhet også i russiske medier, og invitasjoner til utvidet samarbeide med Theatre of the Nation. Som man vil se, er arbeidsåret 2002 preget av voldsom stor virksomhet og stor vilje og evne til samarbeide. Hele 309 forestillinger maktet teatret å gjennomføre; med et økonomisk tilfredsstillende resultat. Året har atter engang bekreftet at Nordland Teaters ansatte fagfolk - i alle avdelinger- utviser stor entusiasme for å bringe kvalitetsteater til en befolkning som ser ut til å slutte opp om teateret sitt i ennå større grad enn tidligere. Sånt er godt å tenke på! Thor-Inge Gullvåg -teatersjef- Foto: Ketil Born 5

6 Fakta om forestillingene Foto: Rana Blad MARIAS EVANGELIUM av Terje Nordby REBUSTEATER ELLER; PRINSESSA SOM BLE BORTE SAMME DAGEN SOM HO SKULLE GIFTE SÆ av Maja Zakariassen, Marie Liland Kristensen, Stein Elvestad, Gudmund Gulljord, Eirik Junge Eliassen, Erik Smith-Meyer og Ingrid Gaustad Kristiansen Regi:Thor-Inge Gullvåg Scenografi: Sissel Agathe Heien / Gerd Larsen Kostymer: Sissel Agathe Heien Lysdesign: Nils Chr. Hansen Lyddesign: Ronny Klausen Med: Maja Zakariassen, Marie Liland Kristensen, Stein Elvestad, Gudmund Gulljord, Eirik Junge Eliassen, Erik Smith-Meyer, Ingrid Gaustad Kristiansen, Kristian D. Granheim, John-Erik Andersen, Kjersti Gullvåg, Hilde Stensland og Ingrid Stensen Premiere i Mo i Rana 1/2 02 Forestillinger: 8, Mo i Rana og Harstad. Publikum: 458 Regi / scenografi:thor-inge Gullvåg Kostyme: Sissel Agathe Heien Med: Maja Zakariassen Premiere i Murmansk 7/10-02 Forestillinger: 6, Murmansk og Mo i Rana. TIGERN av Dario Fo Regi:Thor-Inge Gullvåg Med: Eirik Junge Eliassen Suksessen fra 1999 ble tatt opp på nytt. Forestillinger: 5, Mo i Rana, Bodø og Harstad Publikum: 530 PERNILLE OG PAPPA av Stein Elvestad Regi: Stein Elvestad og Maja Zakariassen Med: Maja Zakariassen og Stein Elvestad Pernille og Pappa ble tatt opp igjen til Vinterlysfestivalen. Forestillinger: 2, Mo i Rana og Fauske Publikum: 333 Foto: Ketil Born Foto: S. Elvestad 6 ROCKY av Martin Kellermann Oversatt og bearbeidet: Eirik Junge Eliassen Regi: Eirik Junge Eliassen og Thor-Inge Gullvåg Med: Gudmund Gulljord, Stein Elvestad, Erik Smith-Meyer, Marie Liland Kristensen, Maja Zakariassen og Eirik Junge Eliassen Forestillinger: 1, Mo i Rana Publikum: 117 Foto: Ketil Born

7 Fakta om forestillingene SVARTBAK av Erik Smith-Meyer Regi og filmregi: Erik Smith-Meyer Scenografi / kostymer: Sissel Agathe Heien Musikk:Tom Oppdahl / Sverre Johansen Lysdesign: Nils Chr. Hansen Lyddesign: Jørgen Straumfors Produsent: Mari Hagen Med: Kjersti Gullvåg, John-Erik Andersen, Marie Liland Kristensen, Ingrid Stensen, Hilde Stensland, Kristian D. Granheim Premiere Mo i Rana 9/4-02 Forestillinger: 19, Mo i Rana, Nesna, Sandnessjøen, Mosjøen, Bodø, Narvik, Sortland,Tromsø og Harstad Publikum: 2931 Foto: Ketil Born EXISTENS/JIELIE Regi: Erik Smith-Meyer Koreografi: Ada Einmo Jürgensen Komponist: Frode Fjellheim Dansere/Skuespillere: Leammuid Biret Rávdna og Therese Einmo Jürgensen Foto: Ketil Born En samarbeidsturné med Sydsamisk Teater og Samiska Teatern. Fjorårets Unge Nordland - produksjon dro ut på turné. Forestillinger: 37, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Finnmark og Sverige Publikum: 4283 NORDLAND TEATERS VINTERLYSFESTIVAL 26 arragement i løpet av 5 dager i 7 spillelokaler. Vinterlysfestivalen inneholdt forestillingene: En ainna dans - Låverboys Lille-Claus og Store-Claus - Figurteatret i Nordland. Maskulin Morgen - Kristian Winther Feminine Forbrytelser - Uendelig Teater Vi har samme historie alle sammen Nesten Teater Pernille og Pappa Nordland Teater Tigern Nordland Teater Dette står vi inne for Nordland Teater Rebusteater Nordland Teater Helt borti natta Nordland Teater, Distriktsmusikerne i Rana og Musikk i Nordland. Bjeller i fritt fall Gruben Mannskor Programmet inneholdt også åpning av festivalen, opptog, barnevakttilbud og egen kro. Mo i Rana, 30.jan 3.feb Publikum:

8 Fakta om forestillingene FESTSPILLENE I NORD- NORGE TEATERTRILOGI Under FINN ble det for første gang presentert en teatertriologi. De tre Unge Nordland forestillingene Sleepy Head (første del i triologien, 2000), Existens/Jielie og Svartbak ble spilt etter hverandre, bundet sammen av relevante foredrag av høgskolelektorer og forelesere ved Høgskolen i Harstad, diskusjoner og suppeservering. Forestilling: 1 Publikum: 150 x 3 Fra forestillingen Svartbak Foto: Ketil Born SAMARBEID MED PROFESJONELLE FRIE SCENISKE GRUPPER I NORDLAND EN AINNA DANS av Paul Gunnar Jansen / Håvard Jansen Øvrig medvirkning på Festspillene i Nord-Norge: Rebusteater eller; Prinsessa som ble borte samme dagen som ho skulle gifte sæ og Tigern. Nordland Teater var teknisk produsent for ungkunstforestillingen Enter av Janne & Company. Regi: Bjørn Skjefstad Scenografi / kostymer: Låverboys Lysdesign: Nils Chr. Hansen Lyddesign: Ronny Klausen Med: Paul Gunnar Jansen, Lars Jansen, Geir Testad,Tor Ove Karlsen, Håvard Jansen, Jarbjørg Øien,Vera Holte, Anita B. Bjørnstad,Thor Arne Ramstad 8 Premiere i Mo i Rana: 3/2-02 Forestillinger: 36, i Mosjøen, Sømna,Terråk, Brønnøysund, Vega, Sandnessjøen, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rognan, Misvær, Fauske, Bodø, Bø, Andenes, Myre, Sortland, Lødingen, Stokmarknes, Svolvær, Stamsund, Ramberg, Evenskjer, Narvik, Sørreisa, Oppeid, Sørfold, Bodø, Glomfjord, Rødøy, Mo i Rana Publikum: 7687

9 Fakta om forestillingene SCENISKE SKOLEKONSERTER I SAMARBEID MED MUSIKK I NORDLAND OG RIKSKONSERTENE SOLENS SØNN OG MÅNENS DATTER - et samisk sagn Manus: Eirin Edvardsen Regi: Gudmund Gulljord Skuespiller: Marie Liland Kristensen Musikere: Sveinar Aase og Ole Anders Seines Premiere i Henningsvær: 13/9-02 Det ble spilt 39 skoleforestillinger i kommunene: Hadsel, Øksnes, Sortland, Andøy, Bø og Vågan. Publikum: 3784 Foto: Nordland Teater KONGSSØNNEN OG HUSMANNS-SØNNEN - et nordnorsk eventyr etter Ole Tobias Olsen. Med musikk av Bodvar Moe. Tilrettelagt for teater: Stein Elvestad Regi:Thor- Inge Gullvåg Scenografi: Stein Elvestad Skuespillere: Stein Elvestad og Gudmund Gulljord Musikere:Andrej Stepanov, Nina Bergquist Rolland og Gro Torvanger Premiere i Bodø: 7/10-02 Foto: Rana Blad Det ble spilt 44 skoleforestillinger i kommunene: Bodø, Meløy, Gildeskål, Rødøy,Værøy og Røst. Publikum: 5113 Foto: Elisabeth Storjord HELT BORTI NATTA Manus / regi / skuespiller: Mari Hagen. Musikk / arr.: Arne Brattland Musikere: Anne Guri Frøystein: Fløyter / perkusjon, Øyvind Lunde: Gitar / perkusjon Premiere på Hemnesberget 14/5 01. Det ble spilt 69 skoleforestillinger i kommunene: Beiarn, Saltdal, Skjerstad, Fauske, Sørfold, Hamarøy, Steigen,Tysfjord, Narvik, Evenes, Ballangen,Tjeldsund, Lødingen, Leknes, Moskenes, Flakstad og Tysfjord. Publikum:

10 Fakta om forestillingene 10 SAMPRODUKSJONER SVIDD NEGER Filmfalken as sammen med Nordland Teater, Borealis film og Barentsfilm presenterer Svidd Neger. Teatret bidro med manus, regissør, scenograf, skuespillere og teknisk personale i en måned for filminnspilling samt bygging av de fysiske lokalene som filmen ble tatt opp i. Premiere: april 2003 FLØYTE OG GITAR KammeRana. Regi: Mari Hagen Musikere: Anne Guri Frøystein og Øyvind Lunde Forestilling: 1, Selfors kirke i Mo i Rana Publikum: 75 SOUNDSCAPES Samproduksjon mellom KammeRana, Skrivegruppa "Ugler i mosen", Anne Gundersen og Nordland Teater Regi / scenografi: Gudmund Gulljord og Eirik Junge Eliassen. Musikere: KammeRana Skuespiller: Gudmund Gulljord. Forestillinger: 3, Mo i Rana og Stamsund Internasjonale Teaterfestival. Publikum: 230 VANN Samproduksjon mellom Ny Musikk i Nordland, KammeRana, Vefsnensemblet, musikere fra Petrozavodsk og Nordland Teater. Komponist: Bodvar D. Moe Dirigent: Ivar Roger Hansen Regi: Gudmund Gulljord Skuespillere:Thor-Inge Gullvåg og Maja Zakariassen Musikere: KammeRana, Vefsnensemblet, musikere fra Petrozavodsk Lys og lyd: Nordland Teater Produsent: Elena Mossounova Forestillinger: 2 Publikum: 170 TERJE VIGEN Havmanndagene Skuespiller:Thor-Inge Gullvåg. Publikum: 150 ALL YOU NEED IS LOVE Beatleskonsert med Rana Kormakeri. Dirigent:Tor Halvard Nilsen Kor: 60 Musikere: 6 Teknisk bistand fra Nordland Teater. Forestillinger: 3, i Mo i Rana Publikum: 300 ALL YOU NEED IS LOVE Beatleskonsert med Kor i Øyan, Brønnøysund Dirigent:Tor Halvard Nilsen Teknisk bistand fra Nordland Teater Forestillinger: 2 i Brønnøysund. Publikum: 220 ORD-JAM Skrivegruppa "Ugler i mosen" Teknisk bistand fra Nordland Teater. Barbettes Bar, Mo i Rana. Publikum: 30 EN MIDTSOMMERNATTS DRØM Samproduksjon mellom Nordland Teater og Uendelig Teater. Regi: Anita B. Bjørnstad og Maja Zakariassen. Nordland Teater stod for teknikk og lokaler. Forestillinger: 3, Mo i Rana. Publikum: 160 FORFATTERBAR Skrivegruppen "Ugler i mosen" Teknisk bistand fra Nordland Teater. Barbettes Bar, Mo i Rana Publikum: 35 JULEEVANGELIET Samarrangement med Mo Skolekorps.. Julegrantenning, Samfunnssalen Gudmund Gulljord leste Teknisk bistand fra Nordland Teater. Publikum: 165 I DENNE SØTE JULETID JULEKONSERT Rana Kormakeri med Haldor Lægreid. Konfransier:Thor-Inge Gullvåg Samt teknisk bistand fra Nordland Teater. Kor 60 Musiker 6 Forestillinger: 4, i Kinoteatret, Mo i Rana. Publikum:1600 I tillegg har teatret medvirket ved seminar på Høyskolen i Nesna, underholdning på Meyergården, underholdning på Verdens dag for

11 Fakta om forestillingene Psykisk helse,tv-aksjonens fest i Samfunnssalen, undervisning av 8. klasse ved Gruben ungdomsskole, underholding under Haaland Cup, Releaseparty for Allfader og juletreff sammen med Rana Blad. Forestilling: 1, Mo kirke, Mo i Rana. Publikum: 110 GJESTESPILL REBELL I SAMELAND Sami Teather, Kiruna Nordland Teater bidro med lokaler, markedsføring. Publikum: 25 TEATERFAGLIG BISTAND TIL AMATØRER BJELLER I FRITT FALL med Gruben Mannskor Manus / regi / koreografi: Mari Hagen. Forestillinger: 2 Publikum: 335 ÅRET GJENNOM MED HODET ØVERST Gull Øzger / Body Tech Danseforestilling på Småscena Nordland Teater bidro med lokaler, teknisk bistand og markedsføring. Fire forestillinger Publikum: 190 KNUST Kompani B.Valiente Danseforestilling på Småscena. Nordland Teater bidro med lokaler, markedsføring og produsent. Publikum: 86 BARNARDO SIRKUS Hauknes skole Regihjelp: Maja Zakariassen. Aktører: 470 elever i barneskolen 2 profesjonelle musikere Forestillinger: 2 Publikum: 1100 ÅPNINGSSERMONI, LORDEFISKE OG EVENTYRSTUND MED OLE TOBIAS OLSEN Friluftsfestivalen i Rana og Hemnes. Regi: Anita B. Bjørnstad, Nordland Teater. Aktører: 22 skuespillere, 1 musiker og 1 dykker. Forestillinger: 3; Meyergården Mo i Rana, Granneset Gård og Korgen Camping. Publikum: 222 DET KIMER TIL JULEFEST Haukneskoret Dirigent: Rita Bjellånes Regi og resitasjon: Mari Hagen, NT Lyd: Ronny Klausen, NT Piano: Bjørn Skogly 23 korsangere med solistene Sjasmin Reitehaug (sang), Olga Kivaeva (fiolin) og Binderskvartetten (trombone) Fra forestillingen Knust 11

12 Fakta om forestillingene FORTS. GJESTESPILL TVÅ POJKAR MED GRÖT I MUNNEN Lule Stassteater Barne-/ungdomsforestilling på Småscena. Nordland Teater bidro med markedsføring, lokaler og produsent. Tre forestillinger Publikum: 140 BERRE KJÆRLEIK OG DØD Trøndelag Teater Nordland Teater bidro med markedsføring, lokaler og produsent. Publikum: ENTER Janne & Company Forestillingen som Janne D. Kristiansen skapte som Ungkunstner under Festspillene i Nord- Norge Nordland Teater bidro med teknikk og personale. Fire forestillinger Publikum: 400 Foto: Ketil Born

13 Styret og de ansatte STYRET For staten: Petter Thomassen Bodø leder Preben Koch Bodø styrerepresentant Anne Stenhammer Fauske styrerepresentant Erland Bræin Sandnes styrerepresentant Kari Heir Nesna styrerepresentant Signar Kristoffersen Sømna 1. vararepresentant Magne Pettersen Mosjøen 2. vararepresentant Lillian Eck Hansen Bodø 3. vararepresentant For fylket: Gunnhill Andreassen Konsvik nestleder Henny Aune Bodø vararepresentant TEKNISK PERSONALE Per Rasmussen produksjonssjef Isabella flått produksjonsmedarbeider Frank Berg lydmann (sluttet ) Stig Blyseth smed Nils Chr. Hansen lysmester Wenche Bakken produsent/inspisient Linda Nielsen leder systua (permisjon) Gerd Irene Larsen rekvisitør Sissel A. Heien kostymeansvarlig (vikar) Ronny Klausen lydmann/scenemester Jørgen Straumfors lydtekniker (engasjert) Joakim Fjelldal lystekniker (engasjert) Hallgeir Sandvær, smed (vikar fra ) For Rana kommune: Ragnhild Brennslett Mo i Rana Vigleik Haga Mo i Rana - vararepresentant For Nordland Teater: Nils Chr. Hansen styrerepresentant Eirik Junge Eliassen styrerepresentant Maja Zakariassen vararepresentant Isabella Flått vararepresentant ADMINISTRASJON Thor- Inge Gullvåg - teatersjef Are Nakling direktør Elin Rønning markeds- og informasjonsleder (permisjon, sluttet ) Hege I. Hanssen markeds og informasjonsleder (vikar) Kjersti M. Berg markedskonsulent (permisjon fra ) Ingrid G. Kristiansen markedsmedarbeider (vikar fra ) Tove Hovind administrasjonssekretær Turid Rasmussen renhold (sluttet ) KUNSTNERISK PERSONALE Skuespillere fast ansatte: Eirik Junge Eliassen, Stein Elvestad, Andreas Kolstad (permisjon fra ), Hæge Manheim (permisjon), Maja Zakariassen. Thomas Fasting avgikk ved døden Engasjerte skuespillere: Gudmund Gulljord, Marie Liland Kristensen, Erik Smith-Meyer, Kristian Winther, Jarbjørg Øien. Engasjerte skuespillere til Unge Nordland - forestillinger: John-Erik Andersen, Kristian Granheim, Kjersti Gullvåg, Ingrid Stensen, Hilde Stensland. Teaterinstruktør, fast ansatt: Mari Hagen Regissør, engasjert: Eirik Junge Eliassen, Erik Smith-Meyer Scenograf, engasjert: Stein Elvestad Maskør, engasjert: Aase Lund Koreograf, engasjert: Ada Einmo Jürgensen Dansere, engasjert: Leammuid Biret Rávdná, Therese Einmo Jürgensen Thomas Fasting døde natt til 17.mai etter lang tids sjukdom. Fasting er den skuespilleren som har lengst sammenhengende tjenestetid ved et norsk regionteater 19 år. 13

14 Rapport NØKKELTALL FOR 2002 Antall årsverk 26,5 Kunstneriske ansatte målt i årsverk 10,5 Antall årsverk faste stillinger 22 Antall forestillinger 309 Publikumstall (totalt) på egen scene 5777 på turne Barn- og unge antall produksjoner 7 - antall forestillinger antall barn og unge Ny norsk dramatikk/ koreografi - antall produksjoner 9 - antall forestillinger antall publikum Teaterinstruktørvirksomhet / amatører Teaterinstruktøren har hatt ansvar for 8 av produksjonene. Tallene inngår delvis i tallene ovenfor. Antall produksjoner 8 Antall aktører 600 Antall forestillinger 83 Antall publikum 8939 Antall kommuner 20 STATISTIKK År Forestillinger Publikum Pr. forestilling REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. a. INNTEKTER Inntektsføring av tilskudd skjer ved tildeling av midler for hvert år. Disse periodiseres utover året. Øvrige inntekter inntektsføres når de er opptjent. b. OMLØPSMIDLER/ KORTSIKTIG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. c.anleggsmidler/ LANGSIKTIG GJELD Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. d. FORDRINGER kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 14 e. PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnad.

15 Regnskap RESULTATREGNSKAP Note Billettinntekter Andre inntekter Tilskudd fra stat, fylke og kommune SUM INNTEKTER/TILSKUDD Personalkostnader 8, Husleiekostnader Kostnader vedr. lokaler Avskrivning Øvrige driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNAD DRIFTSRESULTAT Annen renteinntekt Annen Finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OPPLYSNINGER OM: Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRT

16 Regnskap BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar o.l SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE DRIFTSMIDLER Obligasjoner og andre fordringer 2, SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Avsetning tap på fordring Forskuddsbetalte kostnader SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

17 Regnskap BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Note Innskutt egenkapital Aksjekapital (25 aksjer á kr 10000) 6, SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL

18 Regnskap NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bil/inventar Anskaffelseskost Tilgang Avgang - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger BOKFØRT VERDI PR Årets avskrivninger Årets nedskrivninger NOTE 7 PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse NOTE 8 LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser SUM NOTE 2 FORDRINGER OG GJELD Fordringer med forfall senere enn ett år utgjør kr NOTE 3 OBLIGASJONER OG ANDRE FORDRINGER Aksjer Gjensidige Nor ASA Innskudd leiligheter SUM Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av 2002 vært 27 stk. NOTE 9 YTELSER/GODTGJØRELSER TIL DAGLIG LEDER, STYRET OG REVISOR Teatersjef Direktør Styre Revisor, revisjon Revisor, rådgivning NOTE 4 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER Forskudd lønn Reiseforskudd SUM NOTE 5 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER En ainna dains Vinterlysfestival Svartbak Forskuddsbetalt forsikring div SUM NOTE 6 ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V Aksjekapital Antall Pålydende Bokført Aksjer Eierandel AKSJONÆRER Rana Kommune 10 40% Nordland Fylkeskommune 15 60% TOTALT ANTALL AKSJER % NOTE 10 BANKKONTI Her inngår på særskilt merkede bankkonti: Skattetrekksmidler Depositum SUM NOTE 11 OFFENTLIGE TILSKUDD Posten består av ordinære tilskudd fra: Staten Fylkeskommune Kommune SUM NOTE 12 EGENKAPITAL Aksjekapital Annen EK Sum EGENKAPITAL Årets resultat EGENKAPITAL

19 Revisjonsberetning

20 Postadresse: Postboks 1263, 8601 Mo i Rana Besøksadresse: Rådhusalléen 8, 8622 Mo i Rana Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning. Kunsterisk aktivitet. Fakta om forestillingene. Styret og de ansatte. Rapport. Regnskap. Balanse. Noter til regnskapet

INNHOLD. Styrets beretning. Kunsterisk aktivitet. Fakta om forestillingene. Styret og de ansatte. Rapport. Regnskap. Balanse. Noter til regnskapet INNHOLD Styrets beretning Kunsterisk aktivitet Fakta om forestillingene Styret og de ansatte Rapport Regnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 3 4 6 13 14 15 16 18 19 Årsmelding Nordland

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer