INNHOLD. Styrets beretning. Kunsterisk aktivitet. Fakta om forestillingene. Styret og de ansatte. Rapport. Regnskap. Balanse. Noter til regnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Styrets beretning. Kunsterisk aktivitet. Fakta om forestillingene. Styret og de ansatte. Rapport. Regnskap. Balanse. Noter til regnskapet"

Transkript

1

2 INNHOLD Styrets beretning Kunsterisk aktivitet Fakta om forestillingene Styret og de ansatte Rapport Regnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

3 Styrets beretning INNLEDNING År 2002 har vært et bra år for Nordland Teater. Såvel kunstneriske som økonomiske målsettinger er nådd. Styret er godt fornøyd med en publikumstilslutning på over besøkende totalt.teatrets virksomhet er delt i tre; egenproduksjoner, samarbeidsprosjekt og samvirke med øvrig kulturliv og ovennevnte besøkstall er summen av disse delvirksomhetene. Egeninntektene er i samsvar med det planlagte og er samtidig doblet i forhold til Dog var 2001 et år med særs lave inntekter. ØKONOMISKE FORHOLD Regnskapet pr viser et driftsoverskudd på kr ,12. Det samlede årsresultat viser et overskudd på kr ,56 som styret foreslår disponert som styrking av egenkapitalen. Årets overskudd vil bli benyttet til kjøp av nytt utstyr i forbindelse med bygging av nye lokaler. Styret har sterk fokus på oppfølging av økonomien i forhold til budsjett. På bakgrunn av dette og en positiv egenkapital anser styret at fortsatt drift er forsvarlig. Styret vil påpeke at Nordland Teaters økonomiske grunnlag fra det offentlige må styrkes, primært slik at man kan gi nordlandsbefolkningen flere forestillinger, i det minste subsidiært slik at det økonomiske grunnlag følger kostnadsutviklingen. TILHOLDSSTED Teatrets drift er spredt over flere bygninger. Administrasjon, systue og rekvisittkontor er samlet under samme tak i Råhusalleen. Den resterende tekniske staben og skuespillerne har lokaliteter i Kinoteatret og verksted/lager på Langneset. Styret har inngått intensjonsavtale med Ranafjord Eiendom as om bygging av lokaler for teatret. Lokalene er forutsatt ferdigstilt i andre halvår 2004, og vil erstatte lokalene i Rådhusalleen og i Kinoteatret. De nye lokalene er planlagt finansiert med investeringsmidler fra eierne, økt årlig driftstilskudd fra staten og egne midler. MILJØFORHOLD OG PERSONELL Teatrets drift forurenser ikke det ytre miljø.virksomhetens energivare er elektisk kraft i lokalene.ved transport på turne og lignende benyttes diesel. Det pågår en stadig prosess for å gjøre teatret bedre med hensyn til kreativitet og kvalitet. De ansattes innsats har vært stor. Arbeidsmiljøet ansees som godt. Det ble foretatt arbeidsmiljørelaterte tilpasninger i lokalene for verksted og lager på Langneset. Det var totalt 624 sykefraværsdager i 2002, noe som representerer et sykefravær på 9,2%.Av dette var 88% langtidssykefravær. Sykefraværet har gått betydelig opp sammenlignet med 2001, og styret er ikke fornøyd med utviklingen. Det har ikke vært skader som har resultert i langtidssykefravær i løpet av 2002.Totalt var 38 personer i engasjement eller fast ansettelse ved teatret i 2002, hvorav 23 i faste stillinger. SELSKAPSFORM A/S Nordland Teater har en aksjekapital på kr Aksene er fordelt med 25 aksjer a kr Av disse eier Rana kommune 10 aksjer og Nordland Fylkeskommune 15 aksjer. MØTEVIRKSOMHET Styret har i 2002 holdt 6 styremøter og 50 saker er blitt behandlet. 3

4 Kunstnerisk aktivitet 4 Vi var svært spente på hvordan publikum ville ta imot vår første, ordinære "Vinterlysfestival". Nordland Teater (NT) skulle presentere ikke mindre enn 26 forestillingstilbud på 5 dager hvorav en var vår egen barneteaterforestilling, i den nyskapte teatergenren "Rebusteater". Våre gjesters og våre egne produksjoner samlet 2500 tilskuere og sjelden har vi vært gjenstand for så store doser godord fra et samlet pressekorps. Teatret kunne konstatere at festivalen nok er kommet for å bli, og at behovet for en kammerteaterfestival på etterjulsvinteren er til stede, og bidrar i sterk grad til rotfeste i vertskommunen. Et uttalt ønske i scenekunstmiljøet i Nordland, har vært at NT formidler forestillinger fra det frie profesjonelle scenekunstområdet. Fylket har flere sterke grupper som det ville være naturlig å samarbeide med, slik at da vi valgte å sende forestillinga "En ainna dains" med teatergruppa Låverboys ut på fylkesturne, var det av årsaker som ikke utelukkende var av kunstnerisk karakter. "Låverboys" har i over ti år - vist evne til originalitet og overlevelse. Dessuten har de et sjeldent grep om sitt publikum tuftet på en slags frostsprenging av bygdekomedien med plutselige tendenser til innvendig mopedisme og maltraktert folkemusikk. Forestillinga ble da også en gedigen publikumssuksess! Nordland Teaters tredje forestilling i serien Unge Nordland (UN) sto for døren og denne gangen valgte vi å lage et futuristisk drama om verden etter dens økologiske kollaps. Erik Smith-Meyer laget manuset og satte stykket i scene sammen med sitt unge ensemble. Formmessig gikk denne forestillinga lenger ut i det eksperimentelle enn de to foregående, uten at dette virket avskrekkende på målgruppa. Slik fikk vi også bekreftet at UN er et svært verdifullt laboratorium for teatrale former og dramaturgiske modeller. En kunnskap som kan trekkes rett inn i teaterets hovedvirksomhet. "Svartbak" ble vist på videregående skoler hele våren for et entusiastisk publikum. Våren ble ellers svært preget at vår nestor i ensemblet, skuespilleren Thomas Fasting døde natt til 17.mai etter lang tids sjukdom. Å miste en god venn og kollega, er alltid vondt, men for et lite teater som vårt, blir tapet særdeles følbart. Fasting er den skuespilleren som har lengst sammenhengende tjenestetid ved et norsk regionteater 19 år. Festspillene i Nord-Norge er en av våre hovedsamarbeidspartnere. Dette markerte vi ved å delta med ikke mindre enn fem forskjellige forestillinger ved årets festspill. Festspillunger løste "Rebusteater" mens de større fikk gå holmgang med Eirik Junge Eliassens "Tiger". Et slags høydepunkt for oss var allikevel at vi maktet å spille alle våre tre Unge-Nordlandforestillinger etter hverandre på samme kveld, for et stort og entusiastisk publikum. Arrangementet ble avviklet sammen med Høgskolen i Harstad som bidro med tematisk relaterte foredrag - samt betimelig suppe - mellom hver forestilling. Tradisjonen tro var vi også produsent og teknisk arrangør for årets "Ungkunstner". Danseren Janne D. Kristiansen og kompani høstet utelukkende lovord for prosjektet "Enter"! Et dilemma vi har som formidler scenekunst utenfor de såkalte sentrale områder, er avstanden til medier som i dag anses som en viktig del av en skuespillers virksomhet. Når vi ønsker å rekruttere kunstnerisk personell til teatret eller i diskusjonen rundt å få beholde de vi allerede har er mangelen på mulighet for utvikling på dette feltet, det vanskeligste argumentet å imøtegå. Det er nemlig helt riktig. Film og fjernsynsmedier rekrutterer så å si aldri kunstnerisk personale fra norske regionteatre. En konsekvens av dette blir at vi må oppsøke prosjekter som vi kan se på som en naturlig forlengelse av vår mandatfestede virksomhet. Spillefilmen "Svidd neger" var et slikt prosjekt. Manuset var utviklet av vår skuespiller Stein Elvestad og behandlet nordnorsk samtid på en måte som bare kunstnere med inngående kjennskap til egen virkelighet, kan gjøre! Her var ikke mange dvelende romantiseringer. Vår landsdel er mer nyanserik enn det bildet som yndes vist under rubrikken eksotisk turistbiotop Når en annen av våre skuespillere, Erik Smith-Meyer skulle ha regien på filmen, og flere roller var skrevet med tanke på deler av vårt øvrige ensemble, sto det klart for oss at dette måtte vi være med på. NT gikk inn som co-produsent og hovedleverandør av tekniske og kunstneriske tjenester til prosjektet. Stor fleksibilitet fra de ansatte med hensyn til omlegging av ferie, gjorde det mulig sammen med produsent Filmfalken, og svært dyktige filmarbeidere fra inn- og utland, å gjennomføre alle planlagte opptak på 28 dager i august. Erfaringene ved å flytte så å si hele produksjonsapparatet til Lurøy en seinsommermåned, er uvurderlige. Teatret har skaffet seg nye, faglige allianser som vi vil dra veksler på i kommende år og filmen som medium gjør at vi når ut med vårt ensemble til et nasjonalt og internasjonalt publikum på en måte som ellers er utenkelig! En ufravikelig premiss for vår spillefilmdeltagelse, var at prosjektet ikke skulle overskygge vår ordinære

5 Kunstnerisk aktivitet virksomhet. Vinteren 2001 startet vi samtaler med vår "søsterorganisasjon" - Musikk i Nordland (MiN). MiN og NT har i årevis kjørt parallelle forestillingsløp rettet mot barn og unge i fylket skolekonserter og skoleforestillinger. Ved å finne naturlige tangeringspunkter, ante det oss at ressurser kunne utnyttes bedre og ikke minst; - fylkets skolebarn kunne få bredere kunstneriske tilbud. Innføringa av " den kulturelle skolesekken" ble en naturlig inspirasjonskilde til nytenkning. I september produserete vi ikke mindre enn to forestillinger over den nye lesten: Sammen bestemmer vi tema og dermed innhold, musikere fra MiN og skuespillere fra NT utfører. NT sørger for manus, regi og scenografisk ramme, MiN ansvarer for musikk og produksjon. Slik har vi skapt genren scenisk skolekonsert, for å vise at de to kunstuttrykkene kan sideordnes, og ikke må forveksles med de tradisjonelle skolekonserter og skoleforestillinger, som fortsatt vil forekomme i rikt mon. "Kongssønnen og husmanssønnen", etter et eventyr av O.T. Olsen, med nyskrevet musikk av Bodvar Moe og "Solens sønn og månens datter" av Eirin Edvardsen, er så langt sett av over skolebarn i fylket. Reaksjonene på nyskapningen har vært entydig positive. En vesentlig premiss for samarbeidet med MiN, er at det ikke skal utveksles fakturaer mellom institusjonene, men at hver enkelt bærer egne kostnader. Samarbeidet har så langt vært inspirerende og bærer bud om utvidet samvirke i år som kommer Vår Unge-Nordland forestilling "Existens-Jielie"- en samproduksjon med Sydsamisk Teater turnerte i Trøndelagsfylkene, Hedmark, Finnmark og store deler av Sverige, i august og september. Siden tema for forestillinga er rasisme med utgangspunkt i sørsamiske erfaringer, var det oss spesielt maktpåliggende å få presentert den i alle sørsamiske områder. "Jielie-Existens" ble spilt hele 37 forestillinger, takket være økonomisk støtte fra Samiska Teatern, ekstern finansiering og utrettelig arbeide fra Sydsamisk Teaters side. Å avholde premiere på norske monologforestillinger i Murmansk, Russland, høres ut som en meningsløshet. Faktum er at vi gjorde det, i november. Bakgrunnen var at vi ble invitert til å delta i den anerkjente teaterfestivalen "The North Light Festival" som hvert år arrangeres av Theatre of the Nation i Moskva. Siden vi var bortimot premiereklar med forestillingen "Marias Evangelium" av Terje Norby, med Maja Zakariassen, utfordret vi russerne til å ta monologen til festivalen. Godt informasjonsmateriale og gjennomgang med publikum i Murmansk før forestilling, gjorde sammen med utmerket skuespilleriarbeide - gjestespillet til en sjelden og minnerik opplevelse. Teatret oppnådde å få stor oppmerksomhet også i russiske medier, og invitasjoner til utvidet samarbeide med Theatre of the Nation. Som man vil se, er arbeidsåret 2002 preget av voldsom stor virksomhet og stor vilje og evne til samarbeide. Hele 309 forestillinger maktet teatret å gjennomføre; med et økonomisk tilfredsstillende resultat. Året har atter engang bekreftet at Nordland Teaters ansatte fagfolk - i alle avdelinger- utviser stor entusiasme for å bringe kvalitetsteater til en befolkning som ser ut til å slutte opp om teateret sitt i ennå større grad enn tidligere. Sånt er godt å tenke på! Thor-Inge Gullvåg -teatersjef- Foto: Ketil Born 5

6 Fakta om forestillingene Foto: Rana Blad MARIAS EVANGELIUM av Terje Nordby REBUSTEATER ELLER; PRINSESSA SOM BLE BORTE SAMME DAGEN SOM HO SKULLE GIFTE SÆ av Maja Zakariassen, Marie Liland Kristensen, Stein Elvestad, Gudmund Gulljord, Eirik Junge Eliassen, Erik Smith-Meyer og Ingrid Gaustad Kristiansen Regi:Thor-Inge Gullvåg Scenografi: Sissel Agathe Heien / Gerd Larsen Kostymer: Sissel Agathe Heien Lysdesign: Nils Chr. Hansen Lyddesign: Ronny Klausen Med: Maja Zakariassen, Marie Liland Kristensen, Stein Elvestad, Gudmund Gulljord, Eirik Junge Eliassen, Erik Smith-Meyer, Ingrid Gaustad Kristiansen, Kristian D. Granheim, John-Erik Andersen, Kjersti Gullvåg, Hilde Stensland og Ingrid Stensen Premiere i Mo i Rana 1/2 02 Forestillinger: 8, Mo i Rana og Harstad. Publikum: 458 Regi / scenografi:thor-inge Gullvåg Kostyme: Sissel Agathe Heien Med: Maja Zakariassen Premiere i Murmansk 7/10-02 Forestillinger: 6, Murmansk og Mo i Rana. TIGERN av Dario Fo Regi:Thor-Inge Gullvåg Med: Eirik Junge Eliassen Suksessen fra 1999 ble tatt opp på nytt. Forestillinger: 5, Mo i Rana, Bodø og Harstad Publikum: 530 PERNILLE OG PAPPA av Stein Elvestad Regi: Stein Elvestad og Maja Zakariassen Med: Maja Zakariassen og Stein Elvestad Pernille og Pappa ble tatt opp igjen til Vinterlysfestivalen. Forestillinger: 2, Mo i Rana og Fauske Publikum: 333 Foto: Ketil Born Foto: S. Elvestad 6 ROCKY av Martin Kellermann Oversatt og bearbeidet: Eirik Junge Eliassen Regi: Eirik Junge Eliassen og Thor-Inge Gullvåg Med: Gudmund Gulljord, Stein Elvestad, Erik Smith-Meyer, Marie Liland Kristensen, Maja Zakariassen og Eirik Junge Eliassen Forestillinger: 1, Mo i Rana Publikum: 117 Foto: Ketil Born

7 Fakta om forestillingene SVARTBAK av Erik Smith-Meyer Regi og filmregi: Erik Smith-Meyer Scenografi / kostymer: Sissel Agathe Heien Musikk:Tom Oppdahl / Sverre Johansen Lysdesign: Nils Chr. Hansen Lyddesign: Jørgen Straumfors Produsent: Mari Hagen Med: Kjersti Gullvåg, John-Erik Andersen, Marie Liland Kristensen, Ingrid Stensen, Hilde Stensland, Kristian D. Granheim Premiere Mo i Rana 9/4-02 Forestillinger: 19, Mo i Rana, Nesna, Sandnessjøen, Mosjøen, Bodø, Narvik, Sortland,Tromsø og Harstad Publikum: 2931 Foto: Ketil Born EXISTENS/JIELIE Regi: Erik Smith-Meyer Koreografi: Ada Einmo Jürgensen Komponist: Frode Fjellheim Dansere/Skuespillere: Leammuid Biret Rávdna og Therese Einmo Jürgensen Foto: Ketil Born En samarbeidsturné med Sydsamisk Teater og Samiska Teatern. Fjorårets Unge Nordland - produksjon dro ut på turné. Forestillinger: 37, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Finnmark og Sverige Publikum: 4283 NORDLAND TEATERS VINTERLYSFESTIVAL 26 arragement i løpet av 5 dager i 7 spillelokaler. Vinterlysfestivalen inneholdt forestillingene: En ainna dans - Låverboys Lille-Claus og Store-Claus - Figurteatret i Nordland. Maskulin Morgen - Kristian Winther Feminine Forbrytelser - Uendelig Teater Vi har samme historie alle sammen Nesten Teater Pernille og Pappa Nordland Teater Tigern Nordland Teater Dette står vi inne for Nordland Teater Rebusteater Nordland Teater Helt borti natta Nordland Teater, Distriktsmusikerne i Rana og Musikk i Nordland. Bjeller i fritt fall Gruben Mannskor Programmet inneholdt også åpning av festivalen, opptog, barnevakttilbud og egen kro. Mo i Rana, 30.jan 3.feb Publikum:

8 Fakta om forestillingene FESTSPILLENE I NORD- NORGE TEATERTRILOGI Under FINN ble det for første gang presentert en teatertriologi. De tre Unge Nordland forestillingene Sleepy Head (første del i triologien, 2000), Existens/Jielie og Svartbak ble spilt etter hverandre, bundet sammen av relevante foredrag av høgskolelektorer og forelesere ved Høgskolen i Harstad, diskusjoner og suppeservering. Forestilling: 1 Publikum: 150 x 3 Fra forestillingen Svartbak Foto: Ketil Born SAMARBEID MED PROFESJONELLE FRIE SCENISKE GRUPPER I NORDLAND EN AINNA DANS av Paul Gunnar Jansen / Håvard Jansen Øvrig medvirkning på Festspillene i Nord-Norge: Rebusteater eller; Prinsessa som ble borte samme dagen som ho skulle gifte sæ og Tigern. Nordland Teater var teknisk produsent for ungkunstforestillingen Enter av Janne & Company. Regi: Bjørn Skjefstad Scenografi / kostymer: Låverboys Lysdesign: Nils Chr. Hansen Lyddesign: Ronny Klausen Med: Paul Gunnar Jansen, Lars Jansen, Geir Testad,Tor Ove Karlsen, Håvard Jansen, Jarbjørg Øien,Vera Holte, Anita B. Bjørnstad,Thor Arne Ramstad 8 Premiere i Mo i Rana: 3/2-02 Forestillinger: 36, i Mosjøen, Sømna,Terråk, Brønnøysund, Vega, Sandnessjøen, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rognan, Misvær, Fauske, Bodø, Bø, Andenes, Myre, Sortland, Lødingen, Stokmarknes, Svolvær, Stamsund, Ramberg, Evenskjer, Narvik, Sørreisa, Oppeid, Sørfold, Bodø, Glomfjord, Rødøy, Mo i Rana Publikum: 7687

9 Fakta om forestillingene SCENISKE SKOLEKONSERTER I SAMARBEID MED MUSIKK I NORDLAND OG RIKSKONSERTENE SOLENS SØNN OG MÅNENS DATTER - et samisk sagn Manus: Eirin Edvardsen Regi: Gudmund Gulljord Skuespiller: Marie Liland Kristensen Musikere: Sveinar Aase og Ole Anders Seines Premiere i Henningsvær: 13/9-02 Det ble spilt 39 skoleforestillinger i kommunene: Hadsel, Øksnes, Sortland, Andøy, Bø og Vågan. Publikum: 3784 Foto: Nordland Teater KONGSSØNNEN OG HUSMANNS-SØNNEN - et nordnorsk eventyr etter Ole Tobias Olsen. Med musikk av Bodvar Moe. Tilrettelagt for teater: Stein Elvestad Regi:Thor- Inge Gullvåg Scenografi: Stein Elvestad Skuespillere: Stein Elvestad og Gudmund Gulljord Musikere:Andrej Stepanov, Nina Bergquist Rolland og Gro Torvanger Premiere i Bodø: 7/10-02 Foto: Rana Blad Det ble spilt 44 skoleforestillinger i kommunene: Bodø, Meløy, Gildeskål, Rødøy,Værøy og Røst. Publikum: 5113 Foto: Elisabeth Storjord HELT BORTI NATTA Manus / regi / skuespiller: Mari Hagen. Musikk / arr.: Arne Brattland Musikere: Anne Guri Frøystein: Fløyter / perkusjon, Øyvind Lunde: Gitar / perkusjon Premiere på Hemnesberget 14/5 01. Det ble spilt 69 skoleforestillinger i kommunene: Beiarn, Saltdal, Skjerstad, Fauske, Sørfold, Hamarøy, Steigen,Tysfjord, Narvik, Evenes, Ballangen,Tjeldsund, Lødingen, Leknes, Moskenes, Flakstad og Tysfjord. Publikum:

10 Fakta om forestillingene 10 SAMPRODUKSJONER SVIDD NEGER Filmfalken as sammen med Nordland Teater, Borealis film og Barentsfilm presenterer Svidd Neger. Teatret bidro med manus, regissør, scenograf, skuespillere og teknisk personale i en måned for filminnspilling samt bygging av de fysiske lokalene som filmen ble tatt opp i. Premiere: april 2003 FLØYTE OG GITAR KammeRana. Regi: Mari Hagen Musikere: Anne Guri Frøystein og Øyvind Lunde Forestilling: 1, Selfors kirke i Mo i Rana Publikum: 75 SOUNDSCAPES Samproduksjon mellom KammeRana, Skrivegruppa "Ugler i mosen", Anne Gundersen og Nordland Teater Regi / scenografi: Gudmund Gulljord og Eirik Junge Eliassen. Musikere: KammeRana Skuespiller: Gudmund Gulljord. Forestillinger: 3, Mo i Rana og Stamsund Internasjonale Teaterfestival. Publikum: 230 VANN Samproduksjon mellom Ny Musikk i Nordland, KammeRana, Vefsnensemblet, musikere fra Petrozavodsk og Nordland Teater. Komponist: Bodvar D. Moe Dirigent: Ivar Roger Hansen Regi: Gudmund Gulljord Skuespillere:Thor-Inge Gullvåg og Maja Zakariassen Musikere: KammeRana, Vefsnensemblet, musikere fra Petrozavodsk Lys og lyd: Nordland Teater Produsent: Elena Mossounova Forestillinger: 2 Publikum: 170 TERJE VIGEN Havmanndagene Skuespiller:Thor-Inge Gullvåg. Publikum: 150 ALL YOU NEED IS LOVE Beatleskonsert med Rana Kormakeri. Dirigent:Tor Halvard Nilsen Kor: 60 Musikere: 6 Teknisk bistand fra Nordland Teater. Forestillinger: 3, i Mo i Rana Publikum: 300 ALL YOU NEED IS LOVE Beatleskonsert med Kor i Øyan, Brønnøysund Dirigent:Tor Halvard Nilsen Teknisk bistand fra Nordland Teater Forestillinger: 2 i Brønnøysund. Publikum: 220 ORD-JAM Skrivegruppa "Ugler i mosen" Teknisk bistand fra Nordland Teater. Barbettes Bar, Mo i Rana. Publikum: 30 EN MIDTSOMMERNATTS DRØM Samproduksjon mellom Nordland Teater og Uendelig Teater. Regi: Anita B. Bjørnstad og Maja Zakariassen. Nordland Teater stod for teknikk og lokaler. Forestillinger: 3, Mo i Rana. Publikum: 160 FORFATTERBAR Skrivegruppen "Ugler i mosen" Teknisk bistand fra Nordland Teater. Barbettes Bar, Mo i Rana Publikum: 35 JULEEVANGELIET Samarrangement med Mo Skolekorps.. Julegrantenning, Samfunnssalen Gudmund Gulljord leste Teknisk bistand fra Nordland Teater. Publikum: 165 I DENNE SØTE JULETID JULEKONSERT Rana Kormakeri med Haldor Lægreid. Konfransier:Thor-Inge Gullvåg Samt teknisk bistand fra Nordland Teater. Kor 60 Musiker 6 Forestillinger: 4, i Kinoteatret, Mo i Rana. Publikum:1600 I tillegg har teatret medvirket ved seminar på Høyskolen i Nesna, underholdning på Meyergården, underholdning på Verdens dag for

11 Fakta om forestillingene Psykisk helse,tv-aksjonens fest i Samfunnssalen, undervisning av 8. klasse ved Gruben ungdomsskole, underholding under Haaland Cup, Releaseparty for Allfader og juletreff sammen med Rana Blad. Forestilling: 1, Mo kirke, Mo i Rana. Publikum: 110 GJESTESPILL REBELL I SAMELAND Sami Teather, Kiruna Nordland Teater bidro med lokaler, markedsføring. Publikum: 25 TEATERFAGLIG BISTAND TIL AMATØRER BJELLER I FRITT FALL med Gruben Mannskor Manus / regi / koreografi: Mari Hagen. Forestillinger: 2 Publikum: 335 ÅRET GJENNOM MED HODET ØVERST Gull Øzger / Body Tech Danseforestilling på Småscena Nordland Teater bidro med lokaler, teknisk bistand og markedsføring. Fire forestillinger Publikum: 190 KNUST Kompani B.Valiente Danseforestilling på Småscena. Nordland Teater bidro med lokaler, markedsføring og produsent. Publikum: 86 BARNARDO SIRKUS Hauknes skole Regihjelp: Maja Zakariassen. Aktører: 470 elever i barneskolen 2 profesjonelle musikere Forestillinger: 2 Publikum: 1100 ÅPNINGSSERMONI, LORDEFISKE OG EVENTYRSTUND MED OLE TOBIAS OLSEN Friluftsfestivalen i Rana og Hemnes. Regi: Anita B. Bjørnstad, Nordland Teater. Aktører: 22 skuespillere, 1 musiker og 1 dykker. Forestillinger: 3; Meyergården Mo i Rana, Granneset Gård og Korgen Camping. Publikum: 222 DET KIMER TIL JULEFEST Haukneskoret Dirigent: Rita Bjellånes Regi og resitasjon: Mari Hagen, NT Lyd: Ronny Klausen, NT Piano: Bjørn Skogly 23 korsangere med solistene Sjasmin Reitehaug (sang), Olga Kivaeva (fiolin) og Binderskvartetten (trombone) Fra forestillingen Knust 11

12 Fakta om forestillingene FORTS. GJESTESPILL TVÅ POJKAR MED GRÖT I MUNNEN Lule Stassteater Barne-/ungdomsforestilling på Småscena. Nordland Teater bidro med markedsføring, lokaler og produsent. Tre forestillinger Publikum: 140 BERRE KJÆRLEIK OG DØD Trøndelag Teater Nordland Teater bidro med markedsføring, lokaler og produsent. Publikum: ENTER Janne & Company Forestillingen som Janne D. Kristiansen skapte som Ungkunstner under Festspillene i Nord- Norge Nordland Teater bidro med teknikk og personale. Fire forestillinger Publikum: 400 Foto: Ketil Born

13 Styret og de ansatte STYRET For staten: Petter Thomassen Bodø leder Preben Koch Bodø styrerepresentant Anne Stenhammer Fauske styrerepresentant Erland Bræin Sandnes styrerepresentant Kari Heir Nesna styrerepresentant Signar Kristoffersen Sømna 1. vararepresentant Magne Pettersen Mosjøen 2. vararepresentant Lillian Eck Hansen Bodø 3. vararepresentant For fylket: Gunnhill Andreassen Konsvik nestleder Henny Aune Bodø vararepresentant TEKNISK PERSONALE Per Rasmussen produksjonssjef Isabella flått produksjonsmedarbeider Frank Berg lydmann (sluttet ) Stig Blyseth smed Nils Chr. Hansen lysmester Wenche Bakken produsent/inspisient Linda Nielsen leder systua (permisjon) Gerd Irene Larsen rekvisitør Sissel A. Heien kostymeansvarlig (vikar) Ronny Klausen lydmann/scenemester Jørgen Straumfors lydtekniker (engasjert) Joakim Fjelldal lystekniker (engasjert) Hallgeir Sandvær, smed (vikar fra ) For Rana kommune: Ragnhild Brennslett Mo i Rana Vigleik Haga Mo i Rana - vararepresentant For Nordland Teater: Nils Chr. Hansen styrerepresentant Eirik Junge Eliassen styrerepresentant Maja Zakariassen vararepresentant Isabella Flått vararepresentant ADMINISTRASJON Thor- Inge Gullvåg - teatersjef Are Nakling direktør Elin Rønning markeds- og informasjonsleder (permisjon, sluttet ) Hege I. Hanssen markeds og informasjonsleder (vikar) Kjersti M. Berg markedskonsulent (permisjon fra ) Ingrid G. Kristiansen markedsmedarbeider (vikar fra ) Tove Hovind administrasjonssekretær Turid Rasmussen renhold (sluttet ) KUNSTNERISK PERSONALE Skuespillere fast ansatte: Eirik Junge Eliassen, Stein Elvestad, Andreas Kolstad (permisjon fra ), Hæge Manheim (permisjon), Maja Zakariassen. Thomas Fasting avgikk ved døden Engasjerte skuespillere: Gudmund Gulljord, Marie Liland Kristensen, Erik Smith-Meyer, Kristian Winther, Jarbjørg Øien. Engasjerte skuespillere til Unge Nordland - forestillinger: John-Erik Andersen, Kristian Granheim, Kjersti Gullvåg, Ingrid Stensen, Hilde Stensland. Teaterinstruktør, fast ansatt: Mari Hagen Regissør, engasjert: Eirik Junge Eliassen, Erik Smith-Meyer Scenograf, engasjert: Stein Elvestad Maskør, engasjert: Aase Lund Koreograf, engasjert: Ada Einmo Jürgensen Dansere, engasjert: Leammuid Biret Rávdná, Therese Einmo Jürgensen Thomas Fasting døde natt til 17.mai etter lang tids sjukdom. Fasting er den skuespilleren som har lengst sammenhengende tjenestetid ved et norsk regionteater 19 år. 13

14 Rapport NØKKELTALL FOR 2002 Antall årsverk 26,5 Kunstneriske ansatte målt i årsverk 10,5 Antall årsverk faste stillinger 22 Antall forestillinger 309 Publikumstall (totalt) på egen scene 5777 på turne Barn- og unge antall produksjoner 7 - antall forestillinger antall barn og unge Ny norsk dramatikk/ koreografi - antall produksjoner 9 - antall forestillinger antall publikum Teaterinstruktørvirksomhet / amatører Teaterinstruktøren har hatt ansvar for 8 av produksjonene. Tallene inngår delvis i tallene ovenfor. Antall produksjoner 8 Antall aktører 600 Antall forestillinger 83 Antall publikum 8939 Antall kommuner 20 STATISTIKK År Forestillinger Publikum Pr. forestilling REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. a. INNTEKTER Inntektsføring av tilskudd skjer ved tildeling av midler for hvert år. Disse periodiseres utover året. Øvrige inntekter inntektsføres når de er opptjent. b. OMLØPSMIDLER/ KORTSIKTIG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. c.anleggsmidler/ LANGSIKTIG GJELD Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. d. FORDRINGER kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 14 e. PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnad.

15 Regnskap RESULTATREGNSKAP Note Billettinntekter Andre inntekter Tilskudd fra stat, fylke og kommune SUM INNTEKTER/TILSKUDD Personalkostnader 8, Husleiekostnader Kostnader vedr. lokaler Avskrivning Øvrige driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNAD DRIFTSRESULTAT Annen renteinntekt Annen Finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OPPLYSNINGER OM: Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRT

16 Regnskap BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar o.l SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE DRIFTSMIDLER Obligasjoner og andre fordringer 2, SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Avsetning tap på fordring Forskuddsbetalte kostnader SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

17 Regnskap BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Note Innskutt egenkapital Aksjekapital (25 aksjer á kr 10000) 6, SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL

18 Regnskap NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bil/inventar Anskaffelseskost Tilgang Avgang - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger BOKFØRT VERDI PR Årets avskrivninger Årets nedskrivninger NOTE 7 PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse NOTE 8 LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser SUM NOTE 2 FORDRINGER OG GJELD Fordringer med forfall senere enn ett år utgjør kr NOTE 3 OBLIGASJONER OG ANDRE FORDRINGER Aksjer Gjensidige Nor ASA Innskudd leiligheter SUM Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av 2002 vært 27 stk. NOTE 9 YTELSER/GODTGJØRELSER TIL DAGLIG LEDER, STYRET OG REVISOR Teatersjef Direktør Styre Revisor, revisjon Revisor, rådgivning NOTE 4 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER Forskudd lønn Reiseforskudd SUM NOTE 5 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER En ainna dains Vinterlysfestival Svartbak Forskuddsbetalt forsikring div SUM NOTE 6 ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V Aksjekapital Antall Pålydende Bokført Aksjer Eierandel AKSJONÆRER Rana Kommune 10 40% Nordland Fylkeskommune 15 60% TOTALT ANTALL AKSJER % NOTE 10 BANKKONTI Her inngår på særskilt merkede bankkonti: Skattetrekksmidler Depositum SUM NOTE 11 OFFENTLIGE TILSKUDD Posten består av ordinære tilskudd fra: Staten Fylkeskommune Kommune SUM NOTE 12 EGENKAPITAL Aksjekapital Annen EK Sum EGENKAPITAL Årets resultat EGENKAPITAL

19 Revisjonsberetning

20 Postadresse: Postboks 1263, 8601 Mo i Rana Besøksadresse: Rådhusalléen 8, 8622 Mo i Rana Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

MIO MIN MIO HUNDEN I HØYET - EN USLADDA KOMEDIE ELEKTRISKE FUGLER MYSTERIER. av Astrid Lindgren Premiere 2. februar 2006

MIO MIN MIO HUNDEN I HØYET - EN USLADDA KOMEDIE ELEKTRISKE FUGLER MYSTERIER. av Astrid Lindgren Premiere 2. februar 2006 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2006 MIO MIN MIO av Astrid Lindgren Premiere 2. februar 2006 Medvirkede: Gøran Østerbøl, Ketil Høegh, Kai Kenneth Hanson, Maryon Eilertsen, Lisa Dillan, Martha Kjørven, Linda

Detaljer

MARTYRER AMADEUS SAMFUNNSHUSET DEN UENDELIGE HISTORIE KONG LEAR. Premiere 25. januar 2014

MARTYRER AMADEUS SAMFUNNSHUSET DEN UENDELIGE HISTORIE KONG LEAR. Premiere 25. januar 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 Premiere 25. januar 2014 MARTYRER Av: Marius von Mayenburg Musikk og Lyddesign: Erik Hedin Med: Gunnar Eiriksson, Trond Peter Stamsø Munch, Asta Busingye Lydersen, Julie

Detaljer

ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS ÅRSBERETNING 2012. Inga- Lill Sundset, Sametinget Eirin Edvardsen, Nordland Fylkeskommune Jarl Stian Johansson, Rana Kommune

ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS ÅRSBERETNING 2012. Inga- Lill Sundset, Sametinget Eirin Edvardsen, Nordland Fylkeskommune Jarl Stian Johansson, Rana Kommune ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS ÅRSBERETNING 2012 Åarjelhsaemien Teatere AS ble stiftet i Bodø 09.09.12 etter oppløsningen av foreningen Åarjelhsaemien Teatere Norge. Åarjelhsaemien Teatere AS er samlokalisert

Detaljer

Årsrapport 2009 KLIKK FOR Å BEGYNNE

Årsrapport 2009 KLIKK FOR Å BEGYNNE Årsrapport 29 KLIKK FOR Å BEGYNNE Innhold 2 Bruk knappene til å navigere i dokumentet, eller klikk på innholdsfortegnelsen. Trykk ESC på tastaturet for å avslutte. Teateråret 29 Styrets beretning Resultatregnskap

Detaljer

BRAGETEATRET AS Regionteater for Buskerud. Årsmelding for 2013

BRAGETEATRET AS Regionteater for Buskerud. Årsmelding for 2013 BRAGETEATRET AS Regionteater for Buskerud Årsmelding for 203 Nye tider for Brageteatret godt samarbeid med Interkultur og Drammensbiblioteket. NASJONALE SAMARBEIDSPROSJEKTER Brageteatret ble i 203 også

Detaljer

Ønskekvisten. Hvordan kan man evaluere kunstnerisk kvalitet? Det er et spørsmål vi bruker mye tid på å diskutere på Trøndelag Teater.

Ønskekvisten. Hvordan kan man evaluere kunstnerisk kvalitet? Det er et spørsmål vi bruker mye tid på å diskutere på Trøndelag Teater. Årsberetning 2013 Innhold Ønskekvisten 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 6 Noter til regnskapet 7 Kontantstrømoppstilling 11 Nøkkeltall 11 Teater i plakater 2013 12 Billettsalg, billettinntekter

Detaljer

Besøk av gammel dame. Mer kunst for pængan

Besøk av gammel dame. Mer kunst for pængan Årsberetning 2014 Innhold Mer kunst for pængan 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 6 Noter til regnskapet 7 Kontantstrømoppstilling 11 Nøkkeltall 11 Teater i plakater 2014 12 Billettsalg,

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING 2007

STYRETS ÅRSMELDING 2007 STYRETS ÅRSMELDING 2007 FORMÅL BRAGETEATRET AS har som formål å tilby profesjonell og allsidig teatervirksomhet med disse hovedoppgavene : 1. Skape teater med barne- og ungdomsperspektiv 2. Skape teater

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 REGNSKAP MED NOTER 2014 Styrets beretning for 2014 Styret i Festspillene i Bergen legger med dette frem årsmelding for 2014. De 62. Festspillene i Bergen ble avviklet i perioden 21.mai 4. juni. Festspillene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 KLIKK FOR Å BEGYNNE

ÅRSRAPPORT 2007 KLIKK FOR Å BEGYNNE ÅRSRAPPORT 2007 KLIKK FOR Å BEGYNNE Innhold Bruk knappene til å navigere i dokumentet, eller klikk på innholdsfortegnelsen. Trykk ESC på tastaturet for å avslutte. Teateråret 2007 Styrets beretning Resultatregnskap

Detaljer

Innhold. Støttespillere

Innhold. Støttespillere Innhold 1 2 4 6 8 1 12 14 16 17 18 2 Formål og Innledning 212 Organisasjon Musikk Teater Film Debatt Annen Kulturvirksomhet Styrets beretning Styrene Regnskap Regnskapsnoter Støttespillere Formål Det Akademiske

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2 0 1 1 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING Kino - vår digitale fellesarena Innhold s2 Innhold s3 Kino - vår digitale fellesarena ved Geir Bergkastet s4 Presentasjon av konsernstyret s5 Selskapsstruktur s6 Året

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

STIFTELSEN BERGEN NASJONALE OPERA STYRETS ÅRSBERETNING 2012

STIFTELSEN BERGEN NASJONALE OPERA STYRETS ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN BERGEN NASJONALE OPERA STYRETS ÅRSBERETNING 2012 VIRKSOMHETENS ART Bergen Nasjonale Opera ble etablert som stiftelse i 2005 med navnet Den Nye Opera, stiftet av Bergen Filharmoniske Orkester,

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer