Dekompresjon og omgivelses. temperatur. Effekten av ulik grad av perifer blodgjennomstrømning og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dekompresjon og omgivelses. temperatur. Effekten av ulik grad av perifer blodgjennomstrømning og"

Transkript

1 Gradering: Åpen STF23 A9568 temperatur. Effekten av ulik grad av perifer blodgjennomstrømning og Dekompresjon og omgivelses bruk av helium eller nitrogen under dekompresjon på bobledannelse

2 Koteng, S., Reinertsen, R.E., Holmen, I.M., Ustad, A.L., Brubakk, AD. Oljedirektoratet) OMEGA (Statoil, Norsk Hydro, Saga Petroleum og FORFATTER(E) OPPDRPSGIVER(E) Telex: slntf n Medisinsk Teknisk Senter Telefax: (7) Telefon: (7) SINTEF Postadresse: 734 Trondheim Besøksadresse: Gassbobler Gas Bubbies Blodgjennomstrømning Blood flow i ST1KKOD NORSK / Reduksjon av blodgjennomstrømning til perifere vev under dekompresjonen resulterte i en økt mengde gassbobler i dette vevet ved overflaten. Resultatene fra sammenlikningen av helioks og nitroks som pustegass, viste at nitrogen gir større boblemengde målt sentralt etter dekompresjonen. blodgj ennomstrømningen under dekompresjonenen. Bobledannelsen etter dekompresjon ble A959). av blodgjennomstrømning i venstre iår ble sammenliknet med kontrolldyr som ikke hadde fått redusert Effekten av å redusere blodgjennomstrømningen i et perifert område av kroppen på bobledannelse ble undersøkt ved at venstre a.femoralis ble avkiemt mekanisk. To grupper med h.h.v. 9 og 5% reduksjon sammenliknet både perifert og sentralt. Videre ble resultatene fra disse tre seriene med helioks som pustegass sammenliknet med tilsvarende forsøk med nitroks som pustegass (beskrevet i rapport STF23 STF23 A Arvid Påsche Det foreliggende prosjektet hadde som formål å undersøke hvordan 9 og 5% reduksjon av FUDT- og OMEGA-studiene på grisemodellen ved SINTEF, valgte vi å skifte til helium som inertgas. Dermed hadde prosjektet videre som mål å sammenlikne bruk av helium som inertgass med bruk av nitrogen som inertgass i forhold til bobledannelse etter dekompresjon Randi Eidsmo Reinertsen Q,fl,rjJ C 1\&,QL r-t -ül blodgjennomstrømningen i forhold til normal blodgjennomstrømning virker inn på bobledannelsen etter dekompresjon fra metningsdylck. Mens nitrogen ble benyttet som inertgass i pustegassen i de foregående Åpen Cato Hordnes ARKIVKDE GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKT NR. ANTALL SIDER OG BILAG ISEN PRISGRUPPE FAGUG ANSVARLIG (D I RAPPORTNR. DATO ANSVARLIG SIGNATUR GRUPPE i Helse Health GRUppE 2 Dykking Diving EGENVALGTE Dekompresjon Decompression 3ULJJ11L Dekompresjon og omgivelsestemperatur. Effekten av ulik grad av perifer blodgjennomstrømning og bruk av helium eller nitrogen under dekompresjon på bobledannelse. T,. SAMMENDRAG J

3 c, INNHOLDSFORTEGNELSE i Bakgrunn Hensikten med prosjektet Forsøksdyr Forsøkspro tokoll nestesi og kirurgi Instruinentering Bobledeteksjon Boblemengde sentralt Boblemengde perifert Behandling av resultatene 9 3 1{IS1JI 4 I A. I E1{ 3. 1 Perifer blodgjennomstrømning Boblemengde perifert Sentrale bobler Helioks og nitroks som pustegass DISIIJSJON Reduksjon av perifer blodgjennomstrømning Helioks og nitroks som pustegass RJF IR.4rSER 25

4 sentralnervesystemet primært skyldes gassbobledannelse (Wienke, 1991). Dannelsen blod og vev, løselighet og diffusivitet, vevstype og vaskularisering, pustegass Det er antatt at dekompresjonssyke med kliniske symtomer fra ledd og av gassbobler påvirkes av mange faktorer, slike som opptak og ellminasjon av gass i 1.1 Bakgrunn i INNLEDNING gassemboli og oksygentensjon i pustegassen under dekompresjon fra metningsdykk til 4 msw for de tre oksygentensjonene 35, 1 og 2 kpa. Resultatene viste videre at Resultatene fra våre undersøkelser viste en sammenheng mellom mengden venøs venøs gassemboli for dekompresjonstider på 2 og 6 timer med 35 kpa 2 som puste gass under dekompresjonen, og for dekompresjonstider på 2 og 4 timer med 1 kpa studiene av oksygentensjon i pustegassen og dekompresjonshastighet, kan vi konkludere med at det er en sammenheng mellom oksygentensjon under dekompresjon blodgjennomstrømningen til et perifert område av kroppen kunne reguleres og og dekompresjonshastighet bedømt ut fra dannelsen av venøs gassemboli (Reinertsen et venøs gassemboli, ble det utviklet en eksperimentell modell der bobledannelsen etter dekompresjon kunne måles både sentralt og perifert (Reinertsen et blodgjennomstrømningen under dekompresjon førte til en signifikant økning i boblemengden perifert etter at overflaten var nådd (Reinertsen et al. 1995). Dette indikerer at redusert blodgjennomstrømning fører til forsinket utvasking av inertgass. al., 1994b). Ved bruk av nitrogen som inertgass viser resultatene at 9% reduksjon av al., 1993; 1994a). For å kunne undersøke effekten av sirkulasjon på dannelsen av 2 som pustegass under dekompresjonen. Når vi sammenholder resultatene fra de to det var en proporsjonal sammenheng mellom dekompresjonshastighet og dannelsen av 1993; 1994b). I trykkammeret ble grisene utsatt for trykk tilsvarende 4 msv i 3 timer utviklet ved SINTEF og beskrevet i tidligere rapporter (Reinertsen et al., der oksygentensjonen i pustegassen var 35 kpa, etterfulgt av en lineær dekompresjon der vi manipulerte med enten oksygentensjon i pustegassen, trykkreduksjons sammensetningen i pustegassen. hastigheten, blodgjennomstrømningen til et perifert område av kroppen eller inertgass I samtlige forsøk har vi benyttet den dyremodell for studier av dekompresjon som er sammensetning, trykkreduksjon, temperatur, tilstedeværelsen av boblekjerner og individuell følsomhet. FUDT- og OMEGA-programmet har siden 1992 finansiert en bobledannelse etter dekompresjon fra metningsdykk. Studiene har vært utført med en eksperimentell grisemodell og har omfattet oksygentensjon i pustegassen, trykkreduksjonshastighet, sirkulasjonsendringer og bruken av nitrogen og helium som inertgass i pustegassen. serie arbeider ved SINTEF der vi har studert effekten av ulike parametre på DfuW

5 4 Disse forsøkene viste videre en sammenheng mellom økning i boblemengde perifert og den boblemengden som ble målt sentralt. 1.2 Hensikten med prosjektet Det foreliggende prosjektet hadde som formål å undersøke hvordan 9 og 5% reduksjon av blodgjennomstrømningen i forhold til normal blodgjennomstrømning virker inn på bobledannelsen etter dekompresjon fra metningsdykk. Mens nitrogen ble benyttet som inertgass i pustegassen i de foregående FUDT- og OMEGA-studiene på grisemodellen ved SINTEF, valgte vi å skifte til helium som inertgas. Dermed hadde prosjektet videre som mål å sammenlikne bruk av helium som inertgass med bruk av nitrogen som inertgass i forhold til bobledannelse etter dekompresjon. Variasjon av blodgiennomstrømning Utveksling av inertgass mellom blod og vev er avhengig av blodgjennomstrømning, diffusjon og løselighet av gassen. Det har vært hevdet at øket fysisk aktivitet under dekompresjon ville være gunstig fordi dette Øker blodgjennomstrømningen til de arbeidende muskier. Moderat fysisk aktivitet fører til en betydelig (fra 1 til 12 I pr min) økning i blodgjennomstrømningen til muskier (McArclle et al., 1991). Dessuten øker temperaturen i muskler som arbeider, og diffusivitet av gasser øker med økende temperatur. Det har videre vært gjenstand for diskusjon om temperaturen i dykke habitatet burde økes under dekompresjonen slik at en får indusert vasodilatasjon i huden og dermed øket blodgjennomstrømningen i periferien. Dette skulle fremme utskillelsen av inertgass og dermed redusere faren for dekompresjonssyke. I en teoretisk studie om dekompresjonsprosedyrer fra helioks metningsdykk ble det anbefalt å holde temperaturen opp mot øvre komfortgrense (Segadal, K., 1992). Mens blodgjennomstrømningen til huden er tilnærmet lik ved lave temperaturer, kan den øke til mellom 7 og 8 i pr min når blodkarene dilateres i varme. Helium eller nitrogen som inertgass i pustegassen I vev med samme løselighet vil gasser bevege seg nedover sin konsentrasjonsgradient. I kroppen har vi to hovedtyper av vev, den ene består hovedsakelig av vann (blod og muskler) mens den andre har fett som hovedbestanddel (fettvev). Nitrogen har fem ganger høyere løselighet i fettvev enn i vandig vev, mens løseligheten av helium er bare dobbelt så stor i fettvev i forhold til vandig vev. Konsentrasjonen av løst gass i vevet er lik produktet av gassens løselighet for det aktuelle vevet og partialtrykket av gassen, ifølge Henrys lov. Hvis to gassløsninger, den ene i fettvev og den andre i vandig vev, er i kontakt med hverandre, vil gassen bevege seg i retning av vevet med lavest tensjon av gassen. Drivkraften for overføring av gass mellom to medier eller faser vil være trykkgradienten. For et gitt partialtrykk, vil volumet av gassen som diffunderer være en funksjon av utvekslingsarealet, mediets løselighet for gassen, diffusiviteten og avstanden.

6 Dette innebærer at nitrogen vil tas opp raskere fra blod til fett, og ved metning vil det nitrogen. Dette innebærer at for den samme dekompresjonshastigheten fra metning vil Forholdet mellom løselighet i fett og blod, den såkalte partisjonskoeffisienten, er 5 for nitrogen og 2 for helium. Nitrogen har 3-4 ganger høyere løselighet i fett enn helium. være 3-4 ganger så mye nitrogen i fettvevet enn helium. Opptaks- og eliminasjonshastigheten for helium i hele kroppen er omtrent 2,3 ganger raskere enn for nitrogen gi høyere overmetning enn helium, mens det motsatte vil være tilfelle fra ikke metningsdykk. Ut fra dette antok vi at et skifte fra nitrogen til helium i pusegassen ville føre til redusert boblemengde etter dekompresjon fra metningsdykk til 4 msw. 5

7 Det ble utført forsøk på totalt 24 griser (hybrid), begge kjønn, 8-11 uker gamle med en gjennomsnittlig kroppsvekt på 24±2 kg. Forsøksdyrene ble fastet i 16 timer med fri tilgang på vann. Forsøkene ble på forhånd godkjent av Utvalg for forsøk med dyr. 2.1 Forsøksdyr 2 METODER lineær dekompresjon. Tid (min) minutter, bunntiden varte i 3 timer og ble etterfulgt av en 2 timer lang Figur 1. Trykkprofil for forsøkene. Kompresjonen til 4 msw ble foretatt i løpet av Dykkprofil en oksygentensjon på 1 kpa. Trykkprofilen er vist i figur 1. Forsøkene ble utført i dekompresjonslaboratoriet hos SINTEF ved RiT. Grisene ble utsatt for et trykk tilsvarende 4 msv i 3 timer (pustegass helioks, 35 kpa oksygen) etterfulgt av 2 timers lineær dekompresjon fortsatt pustende helioks, men med 2.2 Forsøksprotokoll 6 IJNIMED 3ftfl_J

8 muskulært 2-3 min før inngrepene startet. Kirurgisk anestesi; i ml atropin sulfat fulgt av Thiopental (Thiopenton-Natrium, Nycomed Pbarma, 1 mgkg Ketamin (Parke-Davis) ble gitt intravenøst via en Ørevene. Anestesien ble opprettholdt ved en kontinuerlig intravenøs infusjon av ketamin (3 mgkg gjennom hele forsøket. 15 mg.kg- Premedilcasjon; 7-9 mg kg- 1 (Sedaperone, Janssen) og 1 mg stesolid ble gitt intra 1) og 1). Liggende på ryggen ble grisene trakeostomert, og de pustet spontant og ved støt-injiseringer av Alpha-Chloralose (Sigma) i.9% NaCl (.25 %løsning, 1-1) i isoton NaC1 (.9%) 2.3 Anestesi og kirurgi slik at vi kunne manipulere åpning og For måling av lungearterietrykk og uttak av blodprøver for analyse av venøse blodgasser, ble to væskefylte polyetylenkateter (,76 mm i.d, 1,22 mm y.d) lagt inn i pulmonalarterien via venstre jugularvene. Et tredje kateter ble plassert i høyre atrium via høyre jugularvene for å kunne måle sentralt venetrykk. Videre ble to katetre lagt inn i timer etter at overflaten var nådd. Et instrument som kan regulere diameteren i høyre a.femoralis ble målt ved hjelp av et venstre jugulararterie for måling av arterietrykk og blodgassuttak. Blodprøvene ble analysert for partialtrykk av oksygen og karbondioksyd ved hjelp av en blodgass analysator (ABL, Radiometer Copenhagen). i3lodtrykkskatetrene var koblet til transducere kalibrert mot et kvikksølvmanometer. Sirkulasjonsfysiologiske parametre ble målt 6 minutter forut for kompresjon, gjennom hele dykket inkludert kompresjon, blodårer, ble montert rundt a.femoralis på ultralyd transit-.time flowmeter (CardioMed bunnfase og dekompresjonsfase og i 2 venstre side (se figur 2). Instrumentet kontrolleres fra utsiden av kammerveggen lukking under alle faser av dykket. Blodgjennomstrømningen i både venstre og Transit Time and Doppler Flow-meter CM redusert i serie I og II med henholdsvis Figur 2. Arterieklemme montert rundt 9 og 5% og regulert på dette nivået til klemmingen omkring venstre a.femoralis a.femoralis. overflaten ble nådd. Da ble av regulert tilbake til full åpning slik at blodgjennomstrømningen ikke ble hindret. 2). Fem minutter før dekompresjonen startet ble blodgjennomstrømningen 2.4 Instrumentering 7

9 todilmensjonalt bilde av høyre pulinonalarterie og venstre atrium. Ultralydbildene ble overført via videoutgangcn på scanneren til en Macintosh FxII computer, hvor de ble Venøse og arterielle bobler ble detektert ved hjelp av en ekkokardiografisk Iiansducer TEE-proben ble ført 35-44) cm ned i øsofagus, og plassert slik at vi fikk et plasssert i øsofagus (TEE-probe, 5 MHz, CFM 75, VingMed A/S, Horten, Norge) Boblemengde sentralt 2.5 Bobledeteksjon 8 c av ultralydbildet sentralt hvor AO = aorta, PA = pulmonalarterien på motsatt side. (a.pulmonalis) og HV = høyre ventrikkel. Nedre utsnitt viser plasseringen av arterieklemmen og flow-proben rundt venstre a.femoralis og Doppler proben rundt venstre v.femoralis. Tilsvarende flow- og Doppler-prober ble montert Figur 3. Instrumentering av grisen. Det Øvre utsnittet er en skjematisk fremstilling 1994). Resultatet kommer ut som antall detekterte bobler pr cm2. prosessert i saim tid ved hjelp av bobledeteksjonsprogrammet ArdiBubbie (Eftedal et al pjhi,

10 2.6 Behandling av resultatene instrument (Alfred, Vingmed Sound). Bobleintensiteten er beregnet ved å integrere alle signaler som overstiger en viss amplitude over tid (Reinertsen et al., 1994b). For deteksjon av perifere bobler ble det montert Doppler prober rundt venstre og høyre v.femoralis (se figur 3). Bobleintensiteten ble målt ved hjelp av et ultralyd Doppler Boblemengde perifert Sammenligning av resultatene med og uten reduksjon av blodgjennomstrømningen ble gjort med en Student t-test (paret). Resultatene blfr gitt som gjennomsnitt ± SD. En p verdi lavere,5 blir ansett som signifikant. DflM

11 urtii LJNIMED 1 3 RESULTATER Det ble gjennomført 3 forsøksserier med 8 griser i hver gruppe. I gruppe I og II ble venstre a.femoralis avkiemt under dekompresjonen slik at blodgjennomstrømningen ble redusert med henholdsvis 9 og 5% i forhold til utgangsverdien. Gruppe III hadde uhindret blodgjennomstrømning på begge sider. Tre timers bunntid på 4 msw etterfulgt av to timers lineær dekompresjon resulterte i venøs gassbobledannelse i samtlige forsøk. Da vi under forsøket mistet Dopplersignalene fra et av dyrene i serie I er dataene som presenteres for syv dyr i denne gruppen. 3.1 Perifer blodgjennomstrømning Figurene (4-6) viser gjennomsnittlig blodgjennomstrømning (flow) i høyre og venstre a.femoralis for alle tre serier. I serie I og II ble blodgjennomstrømningen i venstre a.femoralis redusert med h.h.v. 9 og 5% under dekompresjonen. Etter at overflaten var nådd, ble arterieklemmen åpnet, og blodgjennomstrømningen i den avkiemte arterien gikk gradvis tilbake til samme nivå som kontrollsiden (figur 4 og 5). Figur 6 viser gjennomsnittlig blodgjennomstrømning for serie III, hvor ingen reduksjon ble foretatt. I alle grupper er det et gjennomgående fall i blodgjennomstrømningen under forsøket, noe som kan skyldes vasokonstriksjon som følge av forhøyet oksygen partialtrykk. i E E E. Tid (min) Figur 4. Gjennomsnittlige verdier for blodgjennomstrømningen i høyre og venstre a.femoralis for serie I, hvor blodgjennomstrømningen i venstre a.femoralis ble redusert med 9%.

12 UNIMD E IL E. > Figur 5. Tid (min) Gjennomsnittlige verdier for blodgjennomstrømningen i høyre og venstre a.femoralis for serie II, hvor blodgjennomstrømningen i venstre a.femoralis ble redusert med 5%. 18 Venstre side 15. Høyre side 4 12 (dyp i m) E. 9 IL E. > I Figur 6. Tid (min) Gjennomsnittlige verdier for blodgjennomstrømningen i høyre og venstre a.femoralis for serie III, hvor ingen reduksjon fant sted.

13 blodgjennomstrømningcn i venstre v.femoralis var redusert med 9%, ble det dannet Perifere venøse gassbobler ble detektert i samtlige dyr. I serie I, hvor betydelig flere bobler på den avkiemte siden forhold i til den som ble holdt åpen. Dette ble observert etter at dyrene hadde nådd overflaten og normal blodgjennomstrømning var gjennopprettet på den avkiemte siden (figur 7). Samme tendens ble påvist i serie II men her var den individuelle variasjonen stor og ingen signifikant forskjell ble påvist (5% avklemming). I 7 av 8 dyr ble det detektert flere bobler i venstre v.femoralis, 3.2 Boblemengde perifert v.femoralis hvor blodgjennomstrømningen i venstre v.femoralis har vært redusert 9%. Resultatene er gjennomsnittsverdier for syv dyr i gruppen. Figur 7. Boblemengde målt som refiektert ultralydintensitet i høyre og venstre Tid (min) tilnærmet identisk mengde bobler i venstre og høyre v.femoralis (figur 9). (figur 8). I serie III hvor begge sider hadde fri blodgjennomstrømning ble det detektert 12 CI) Lfl >

14 i... Åpen.4 Dyp (m) Avkiemt (5%) v.femoralis hvor blodgjennomstrømningen har vært åpen i begge. Resultatene er gjennomsnittsverdier for åtte dyr i gruppen. Figur 9. Boblemengde målt som refiektert ultralydintensitet i høyre og venstre Tid (min) i... :.._. t o 1.. :. E HØyre side.4 Venstre side v.femoralis hvor blodgjennomstrømningen i venstre v.femoralis har Figur 8. Boblemeilgde målt som refiektert ultralydintensitet i høyre og venstre vært redusert 5%. Resultatene er gjennomsnittsverdier for åtte dyr i gruppen. Tid (min) I11. 1-r r1-.} Trr. *. g, - ::: -3.2 : : 13 UflJ1L

15 ivenstre 425,5 274,5 37,4 424,8 37,4 276,1 781,4 37±225,1 er utført med Student t-test, paret. Boblemengde Tabell 1. Maksimal boblemengde i høyre og venstre v.femoralis hos 7 dyr med 9% Gris nr. #595 I695 #795 #895 #995 #195 #2295 Middel±SD reduksjon i venstre a.femoralis under dekompresjonen. Sammenlikningen av målingene p =,6 v.femoralis v.femoralis Boblemengde venstre 146,4 182,6 3, 53,3 114,5 1,9 167,5 16,7 19,4±59,4 høyre 112,7 18,2 3, 35,9 18,6 15,2 195,5 123,9 113,8±66.5 Boblemengde Gris nr. #2495 #2595 #2795 #2895 #2995 #395 #3195 #3295 Middel±SD Tabell 3. Maksimal boblemengde i høyre og venstre v.femoralis hos 8 dyr med åpen blodgjennomstrømning i begge under dekompresjonen. Sammenlikningen av måiingene er utført med Student t-test, paret. p =,12 v.femoralis v.femoralis ihøyre 261,6 29,7 118,1 38,7 329, 25,9 7,7 154,3 27,3±9,6 ivenstre 186,1 68,6 344,1 42,7 353, 232,5 117, 215,5 316,4±175,7 Boblemengde Boblemengde Gris nr. #1495 #1595 #1695 #1795 #1895 #295 #2195 #2395 Middel±SD er utført med Student t-test, paret. Tabell 2. Maksimal boblemengde i høyre og venstre v.femoralis hos 8 dyr med 5% reduksjon i venstre a.femoralis under dekompresjonen. Sammenlikningen av målingene p,15 ihøyre 156,5 13,1 66,9 186,6 23,1 161,5 131, 122,2±57,6 Boblemengde v.femoralis v.femoralis 14 flmfi

16 U11rin 15 Tabellene viser maksimale dopplerverdier detektert i høyre og venstre v.femoralis for samtlige dyr med 9%, 5% og ingen reduksjon av blodgjennomstrømningen. Bare for 9% reduksjon er det signifikant mer bobler etter dekompresjon i forhold til normal blodgjennomstrømning. Det er ingen signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjelder de åpne årene. Betrakter man derimot alle de åpne sidene fra de tre seriene som en gruppe (139±78), og sammenlikner denne med den perifere boblemengden fra den avkiemte siden i serie 11(316±176), er det også her en signifikant forskjell (p<,5). Samme er tilfelle ved sammenlikning med den avkiemte siden i serie 1(9%. avkiemming; 37±225) (p<,5). Beregninger for den totale perifere boblemengden fra begge sider (åpen og avkiemt) i hver gruppe viser at det er detektert omtrent samme mengde bobler fra serie I og II (h.h.v. 492 ± 258 og 524 ± 223, p =,84). Begge er imidlertid signifikant forskjellig fra kontroligruppen med åpen blodgjennomstrømning (223± 123); p =,2 og p <,5.

17 Figur 1 viser forholdet mellom tid og boblemengde målt sentralt (i a. pulmonalis) for dekompresjonen og nådde sin maksimale verdi i løpet av 2 minutter etter at overflaten var nådd. Boblemengden avtok deretter gradvis så lenge målingene varte. Selv om de tre forsøksseriene. I alle seriene økte boblemengden raskt mot slutten av 3.3 Sentrale bobler Figur 1. Gjennomsnittlig sentral boblemengde målt som antall bobler per cm2 i a.pulmonalis for serie I, II og III. avki. Dyp (m) 9% avki. Åpen Td (min) til de andre i gruppen. Boblemengden fra gruppen med 9% reduksjon er hverken kurvene indikerer en forskjell er det ingen signifikant forskjell mellom gruppene når det gjelder tidspunkt for første registrerte boble under dekompresjonen. Reduksjon av perifer blodgjennomstrømning med 5 og 9% resulterte i en økning av boblemengden etter dekompresjon i forhold til forsøkene med normal blodgjennomstrømning. Det er imidlertid bare i gruppen med 5% reduksjon at denne økningen er signifikant. Det må nevnes at dette i hovedsak skyldes ett dyr som utvildet betydelig flere bobler i forhold signifikant forskjellig fra gruppen med 5% reduksjon eller gruppen med normal normal blodgjennomstrømning, er likevel den maksimale boblemengden fra gruppene blodgjennomstrømning. Hvis vi betrakter de to gruppene med redusert perifer blodgjennomstrømning som en gruppe, og sammenlikner denne med gruppen med med redusert perifer blodgjennomstrømning signifikant høyere enn for maksimal boblemengde fra gruppen med normal blodgjennomstrømning (p =,5). Ufli1fi E

18 Som nevnt innledningsvis ble det i tidligere og tilsvarende forsøk som ovennevnte sammenligne bruk av helium med bruk av nitrogen som inertgass i forhold til benyttet nitroks som pustegass. Resultatene fra disse forsøkene gjør det derfor mulig å bobledannelse etter dekompresjon. Resultatene fra forsøkene med nitrogen som inertgass er beskrevet i en tidligere rapport (Reinertsen et al., 1994b; 1995). I det følgende repeteres likevel noe av dette datasettet som grunnlag for sammenlikningen mellom helioks- og nitroksdyr. 3.4 Helioks og nitroks som pustegass Tabell 4. Maksimal boblemengde i høyre og venstre v.femoralis hos 6 griser pustende nitroks med redusert blodgjennomstrømning i venstre ajemoralis under dekompresjonen. Sammenligningen av målingene er utført med Student t-test, paret. med nitroks som pustegass. v.femoralis hvor blodgjennomstrømningen i venstre a.femoralis har vært redusert 9%. Resultatene er gjennomsnittsverdier for seks dyr i gruppen Figur 11. Boblemengde målt som refiektert ultralydintensitet i høyre og venstre side etter at overflaten var nådd (figur 11 og tabell 4). a.femoralis førte til en signifikant økning i bobleintensiteten i v.femoralis på samme Resultatene fra forsøkene med nitroks som pustegass viste i likhet med resultatene fra helioksforsøkene at en reduksjon på 9% av blodgjennomstrømningen i venstre - g- 4 Tid (min) fluffl1 1 2 > 3 4 5

19 p=o,ol venstre v.femoralis 125, 25,2 673,1 8,1 981,8 595,6 571±326,8 høyre v.femoralis 14, 29,7 93,7 352,2 241,3 279,4 198,4±124,2 Boblemengde Boblemengde Grisnr. #1194 #1294 #1394 #1195 #1295 #1395 Middel±SD Figur 12. Gjennomsnittlig sentral boblemengde fra 6 griser med redusert blodgjennomstrømning under dekompresjonen og 8 kontrolldyr, begge gruppene pustende nitroks. I to gruppene med nitroksdyr, seks dyr med redusert blodgjennomstrømning og åtte dyr Vi har sammenliknet gjennomsnittsverdiene for maksimal sentral boblemengde hos de med normal sirkulasjon under dekompresjonen. Resultatene viser at dyrene med redusert blodgjennomstrømning tilsynelatende hadde høyere verdier for maksimal forskjellen ilcke var signifikant (p=o,2l, uparet student t-test). Her er det viktig å bemerke at 5 av 6 dyr i gruppen med redusert sirkulasjon under dekompresjonen dør i løpet av observasjonstiden etter dekompresjonen, mens bare 2 av 8 dyr dør i gruppen med åpen sirkulasjon i samme observasjonsperiode. Det maksimale bobletallet for boblemengde (figur 12). Statistisk bearbeiding av resultatene viste imidlertid at denne gruppene gir derfor ikke noe godt bilde av forholdet mellom de to gruppene. Forskjellen i mortalitet er signifikant c J. Tid etter overflaten (minutter) i 1 i

20 Sammenlikning av perifere bobler Ved sammenlikning av perifer boblemengde er det ingen signifikant forskjell mellom de åpne sidene i helioksgruppen (138,7±78,4) og nitroksgruppen (198,4±124,2) (p =,13), 9% avkiemming (jfr. tab. i -4). Selv om de maksimale bobletallene fra den avkiemte siden i nitroksgruppen indikerer en større boblemengde enn i heliumgruppen, 492±258, p =,168). Sammenlikner vi den prosentvise forskjellen i boblernengde perifere boblemengden, dvs. boblemengden fra begge sider (hhv. 769±414 og mellom åpen og avkiemt side i helioksgruppen og nitroksgruppen, ser vi at denne er er det er heller ingen signifikant forskjell mellom gruppene når det gjelder den totale Figur 13. Gjennomsnittlig sentral boblemengde for 8 dyr pustende nitroks og 8 dyr med helioks om pustegass. I begge grupper var sirkulasjonen åpen. (Normal sirk., n=8; 2 døde) HELIOKS (Normal sirk., n=8) Profil (Dyp i m) Tid (min) il $4 C %j i G) 4 4$ i. 4 >. 2. Ih rr i i 1TlI \ 2 D 14 E E 3 4 7, 5 en signifikant forskjell i detektert boblemengde etter dekompresjonen (p =,7). Den Sammenlikning av sentrale bobler Figur 13 viser gjennomsnittsverdi for sentrale bobler hos 8 griser med nitroks som pustegass sammenlignet med 8 griser med helioks pustegass. Hos begge grupper var blodgjennomstrømningen normal under hele dykket, inkludert dekompresjonen. Det er maksimale boblemengden med nitroks som pustegass er omtrent 6 ganger større enn med helioks som pustegass. omtrent den samme for begge grupper; 23% i helioksgruppen og 188% i nitroksgruppen. i fl;juw

21 2 Figur 14 viser det samme forholdet som figur 13, men denne gangen for de to gruppene hvor sirkulasjonen har vært redusert med 9%. Igjen er boblemengden for gruppen som pustet nitroks signifikant større enn for gruppen som pustet helioks (p =,3), denne gang nesten 9 ganger større t. I 1 4. c,.j E I. s 1 I (iit -4 %6%*t**s* / : : Tid (min) HELIOKS (Redusert sirk.; 9%, n=7) Profil (Dyp i m) (Redusert sirk.; 9%, n=6; 5 døde) Figur 14. Gjennomsnittlig sentral boblemengde målt som antall bobler per cm2 i a.pulmonalis for 7 dyr pustende belioks og 6 pustende nitroks. I begge grupper var sirkulasjonen i venstre a.femoralis redusert med 9% under dekompresjonen. Oppsummerin av resultatene fra sammelikningen av helioks o nitroks: Det er ingen statistisk signifikant forskjell i bobledannelsen perifert mellom- helioks og nitroksgruppen. Det er prosentvis like stor forskjell i perifer boblemengde mellom åpen og 9% avkiemt side i helioks- og nitroksdyrene. Det dannes betydelig flere bobler sentralt etter metningsdykk ved bruk av nitroks som pustegass sammenliknet med helioks. Reduksjon av perifer blodgjennomstrømning bar en større effekt for boblemengden sentralt med nitrogen kontra helium som inertgass.

22 Formålet med det foreliggende prosjektet var å studere effekten av ulik grad av reduksjon av perifer blodgjennomstrømning på bobledannelsen etter dekompresjon. holde motsatt side åpen, kunne vi sammenlikne en situasjon der gassopptaket var Ved å regulere blodgjennomstrømningen til et perifert vev på venstre side av dyret og 4.1 Reduksjon av perifer blodgjennomstrømning 4 DISKUSJON Til tross for at det perifert ble detektert flere bobler i seriene med reduksjon i perifer blodgjennomstrømning, er ikke dette forholdet like tydelig for boblemengden sentralt. redusert blodgjennomstrømning i forsøkene våre. Det er derfor vanskelig å vurdere betydningen av den effekten resultatene viser i forhold til sentrale bobler. Vi har ingen mål på hvor stor andel av totalt kroppsvev som har vært gjenstand for Det ble påvist en signifikant økning etter 5% reduksjon, men ikke etter 9%. bobledannelsen som en reduksjon på 9 %. Resultatene viser at den totale boblemengden perifert var lik i de to seriene med hhv. 9 reduksjon av blodgjennomstrømningen på 5 % har en like stor innvirkning på og 5 % reduksjon i blodgjennomstrømningen. Dataene indikerer derfor at en perifer i de første timene etter at overflaten er nådd. større potensiale for bobledannelse. Dette sees i resultatene som en større bobledannelse Under bunnfasen i disse forsøkene er potensialet for opptak av inertgass identisk på begge sider. Resultatene tyder på at en reduksjon i perifer blodgjennomstrømning fører overflaten med en større gjenværende gassmengde enn høyresiden, og dermed med et til en forsinket utvasking av inertgass under dekompresjonen, slik at denne siden når førte til en signifikant økning i boblemengden perifert etter at overflaten var nådd. Dette er i samsvar med tidligere arbeider hvor nitroks ble benyttet som pustegass i stedet for åpne sidene i de tre seriene, er det ingen signifikant forskjell mellom boblemengdene, at denne forskjellen var signifikant. Som forventet resulterte fri sirkulasjon på begge Forsøkene viste at 9 % reduksjon av blodgjennomstrømningen under dekompresjon helioks (Reinertsen et al., 1995). Samme tendens ble funnet ved 5 % reduksjon uten sider i ingen forskjell på bobledannelsen etter dekompresjon. Sammenligner vi kun de hvilket skulle tilsi at økningen i boblemengde fra sidene med redusert sirkulasjon skyldes endringen i sirkulasjon alene. gjorde det mulig å evaluere effekten av redusert perifer sirkulasjon også på blodgjennomstrømning. Hvert dyr i hver gruppe kunne følgelig brukes som sin egen identisk på begge sider, mens utvaskingen av gass på venstre side skjedde med redusert kontroll for å evaluere den lokale effekten av redusert sirkulasjon. I tillegg ble det gjennomført en kontrollserie med åpen blodgjennomstrømning på begge sider som bobledannelsen sentralt. UE.fuW

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer AV FRØYDIS BAKKEN OG MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG Med bakgrunn i to analyser gjennomført av NAV høsten 2007, belyser denne artikkelen hvordan forholdene

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

PasOpp PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE. Hovedrapport. Pasientopplevelser. Pasienter innlagt i somatiske sykehus

PasOpp PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE. Hovedrapport. Pasientopplevelser. Pasienter innlagt i somatiske sykehus i Pasientopplevelser i Helse Midt-Norge - Hovedrapport Stiftelse for helsetjenesteforskning PasOpp Pasientopplevelser PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE Pasienter innlagt i somatiske sykehus Hovedrapport

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet?

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Av Inger Cathrine Kann, Søren Brage, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune 1 Sammendrag I artikkelen beskriver vi resultater fra en analyse av gradert

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Gir lavere sykefravær færre på

Gir lavere sykefravær færre på Gir lavere sykefravær færre på langtidsytelser? Av Inger Cathrine Kann, Ola Thune og Anders Mølster Galaasen Sammendrag Fra til er antallet som bruker opp sykepengerettighetene sine redusert fra nesten

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke STF23 F93047 Dykkerumbilical ut av dykkerklokke 93-11-26 nrrel.1 RAPPOP Dykkerumbilical ut av dykkerklokke SINTEF Ekstreme arbeidsmiljø Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrresgt. 3 Telefon:

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker OE-rapport 2014-12 Utarbeidet på oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening,

Detaljer