Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalkamera med utskiftbart objektiv"

Transkript

1 Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en datamaskin Skrive ut bilder Annet Indeks Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

2 ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FARE FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE DISSE INSTRUKSENE NØYE Hvis formen på pluggen ikke passer til strømuttaket, må du bruke en pluggadapter som er riktig dimensjonert for strømuttaket. Forsiktig Batteri Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, forårsake brann eller til og med kjemiske brannskader. Ivareta følgende forholdsregler: Ikke demonter det. Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at det faller ned eller at noen tramper på det. Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander berøre dem. Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over 60 C, som f.eks. direkte sollys eller i en bil som er parkert i solen. Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet. Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumion-batterier. Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade batteriet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn. Hold batteriet tørt. Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony. Kasser brukte batterier omgående, som beskrevet i instruksene. Batterilader Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Når det følger med en strømkabel, kan den bare brukes med denne enheten og ikke med noe annet utstyr. 2

3 For kunder i Europa Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) Sony Corporation erklærer herved at utstyret SLT-A55V Digitalkamera med utskiftbart objektiv er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For all service eller garantisaker vennligst henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene. Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMCdirektivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten. Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet. 3

4 Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. 4

5 Kort informasjon om bruk av kameraet Fremgangsmåte for fotografering Dette kameraet har to fotograferingsmoduser: LCDskjermmodus som bruker LCD-skjerm, og søkermodus som bruker søkeren. Det innspilte bildet kan være forskjellig fra det bildet du registrerte før opptak. Om funksjonene som er tilgjengelige med kameraet For å kontrollere om det er en ikompatibel enhet eller en ikompatibel enhet, kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet i-kompatibel enhet: 60i i-kompatibel enhet: 50i Du kan få ubehagelige symptomer i form av anstrengte øyne eller kvalme, eller du kan bli trett mens du ser på 3D-bilder innspilt med kameraet, på 3D-kompatible skjermer. Når du ser på 3D-bilder, anbefaler vi at du tar en pause med jevne mellomrom. Siden behovet for pauser vil variere fra person til person, må du selv bestemme hvor lange og hyppige disse pausene bør være. Kjenner du deg kvalm, må du holde opp å se på 3D-bildene, og kontakte lege ved behov. Slå også opp i bruksanvisningen til den tilkoblede enheten eller programvaren som brukes med kameraet. Barns syn er alltid sårbart (særlig hos barn under seks år). Før de får lov til å se på 3D-bilder, bør du kontakte en spesialist, for eksempel en barnelege eller øyenlege. Sørg for at barna følger anvisningene ovenfor. Ingen erstatning for innhold av opptak Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig. Sikkerhetskopiering anbefales For å unngå mulige tap av data må du alltid ta sikkerhetskopier (backup) av data på andre medier. Om LCD-skjermen, den elektroniske søkeren, objektivet og bildesensoren LCD-skjermen og den elektroniske søkeren produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/ eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCDskjermen og i den elektroniske søkeren. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke bildene på noen måte. Når du endrer fokus i søkeren, kan rødt, grønt eller blått flimmer vises på skjermen. Det er ikke tegn på noe galt. Flimmeret tas ikke opp på bildet. Hold aldri kameraet i LCD-skjermen. Ikke utsett kameraet for solskinn eller fotografer i retning av solen over lang tid. Det interne maskineriet kan bli skadet. Hvis sollyset fokuseres på en gjenstand i nærheten, kan denne ta fyr. Det er en magnet på baksiden og rundt det dreibare håndtaket på den hengslede delen av LCD-skjermen. Unngå å ha noe som påvirkes av magneten i nærheten av LCD-skjermen, for eksempel disketter eller kredittkort. I kalde omgivelser kan det hende at bildene "henger igjen" når de beveger seg på skjermen. Dette er ikke feil. Når du slår på kameraet i kalde omgivelser, kan skjermen bli forbigående svart. Når kameraet er oppvarmet, vil skjermen fungere normalt. 5

6 Om opptak over et lengre tidsrom Når du fotograferer over et lengre tidsrom, vil kameratemperaturen øke. Kommer temperaturen opp på et visst nivå, vises -merket på skjermen, og kameraet slås av automatisk. Hvis kameraet slås av, må du la det hvile i 10 minutter eller lenger, slik at temperaturen i kameraet synker til et sikkert nivå. Temperaturen i kameraet stiger raskt når lufttemperaturen er høy. Når kameratemperaturen stiger, kan bildekvaliteten bli dårligere. Det anbefales at du venter til temperaturen i kameraet faller før du fortsetter å fotografere. Overflaten på kameraet kan bli varm. Dette er ikke feil. Om å spille av film på andre enheter Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile til opptak i AVCHDformat. Film som er tatt opp i AVCHDformat med dette kameraet, kan ikke spilles av på følgende enheter. Andre enheter som er kompatible med AVCHD-formatet som ikke støtter High Profile Enheter som er inkompatible med AVCHD-formatet Dette kameraet bruker også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til opptak i MP4-format. Det er grunnen til at film som er tatt opp i MP4-format med dette kameraet, ikke kan spilles av på andre enheter enn de som støtter MPEG-4 AVC/H.264. Disker som er tatt opp med HDbildekvalitet (high definition, eller høy oppløsning) kan kun spilles av på enheter som er kompatible med AVCHDformatet. DVD-baserte spillere eller opptakere kan ikke spille av disker med HD-bildekvalitet, da de er inkompatible med AVCHD-formatet. DVD-baserte spillere eller opptakere vil kanskje heller ikke løse ut disker med HD-bildekvalitet. Om GPS-kompatible enheter (kun SLT-A55V) Kontroller kameraets modellnavn for å finne ut om kameraet ditt støtter GPSfunksjonen. GPS-kompatibelt: SLT-A55V GPS-inkompatibelt: SLT-A55/A33 Bruk GPS i henhold til bestemmelsene i de landene og regionene der du bruker det. Hvis du ikke lagrer stedsinformasjonen, stiller du inn [GPS på/av] på [Av] (side 136). I fly må du passe på å slå av kameraet etter at informasjon er gitt av kabinpersonalet. Advarsel om opphavsrettigheter TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven. Bildene som brukes i denne håndboken De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken, er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet. Om dataspesifikasjonene som er beskrevet i denne Bruksanvisning Data om ytelse og spesifikasjoner er angitt under følgende forhold, bortsett fra slik det står beskrevet i denne Bruksanvisning: Med en vanlig lufttemperatur på 25 ºC, og med et batteri som er ladet i ca. en time etter at CHARGE-lampen er slukket. 6

7 Innhold Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Kort informasjon om bruk av kameraet... 5 Kontrollere medfølgende tilbehør Identifisere deler Lade batteripakken Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat) Sette på et objektiv Klargjøre kameraet Bruke medfølgende tilbehør Kontrollere antall bilder som kan tas opp Rengjøring Skjermindikatorer Veksle mellom skjermmodusene LCD-skjerm og elektronisk søker Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP) Visning av opptaksinformasjon (Grafisk visning/ Opptaksinformasjon (For Live View)) Visning av opptaksinformasjon (For søker) Velge en funksjon/innstilling Velge en funksjon med Fn (funksjonsknappen) Funksjoner som velges med Fn (funksjonsknappen) Funksjonene som velges med MENU-knappen Ta bilder Justere vinkelen på LCD-skjermen Ta bilder uten kamerarystelser Riktig kroppsholdning Bruke SteadyShot-funksjonen Bruke et stativ Fotografere med automatisk innstilling For fotografering med automatisk tilpassede innstillinger For fotografering med innstillinger som kameraet justerer automatisk

8 Bruke opptaksfunksjonen Fotografere med en passende innstilling for motivet Fotografere med forhåndsvalgte innstillinger som følger scenen (Scenevalg) Ta panoramabilder (panoramafotografering) Fotografere kontinuerlig med høy hastighet (Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet) Fotografere et motiv slik du vil (eksponeringsmodus) Fotografere med programopptak Fotografere ved å styre bakgrunnens skarphet (blenderprioritet) Fotografere et motiv i bevegelse med forskjellige effekter (lukkerprioritet) Fotografere ved å justere eksponeringen manuelt (manuell eksponering) Fotografere spor med langtidseksponering (BULB) Ta opp film Tilgjengelig opptakstid for en film Om kontinuerlig filmopptak Velge fokuseringsmetoden Bruke autofokus Fotografere med ønsket komposisjon (fokuslås) Velge den fokuseringsmetoden som passer best til motivets bevegelse (Autofokus) Velge fokusområdet (AF-område) Justere fokuset manuelt (manuelt fokus) Kontrollere fokus ved å forstørre bildet Registrere ansikter Bruke ansiktregistreringsfunksjonen Fotografere smilende ansikter (smilutløser) Bruke blitsen Fotografere med trådløs blits Justere lysstyrken for motivet (eksponering, blitskompensering, måling) Fotografere med fast lysstyrke (AE-lås)

9 Bruke lysstyrkekompensasjon for hele bildet (eksponeringskompensasjon) Justere mengden blitslys (blitskompensasjon) Velge blitskontrollmodus for å stille inn blitslysmengden (blitskontroll) Velge metode for å måle lysstyrken til et motiv (målemodus) Stille inn ISO Kompensere for lysstyrke og kontrast automatisk (dynamisk område) Korrigere lysstyrken på bildet (dynamisk områdeoptimalisering) Kompensere automatisk med mengder av fargeoverganger (Auto High dynamisk område) Bildebehandling Velge ønsket bildebehandling (kreative innstillinger) Endre omfanget av fargegjengivelsen (fargerommet) Justere fargetonene (hvitbalanse) Justere hvitbalansen til å passe en bestemt lyskilde (auto/ forhåndsinnstilt hvitbalanse) Stille inn fargetemperatur og filtereffekt (Fargetemperatur/Fargefilter) Registrere fargetonene (tilpasset hvitbalanse) Velge bruksmodus Fotografere et enkelt bilde Kontinuerlig fremtrekk Bruke selvutløseren Ta bilder med skiftende eksponering (eksponeringsgruppe) Fotografere med forskjøvet hvitbalanse (HB-nivåtrinn) Fotografere med den trådløse fjernkontrollen

10 Bruke visningsfunksjonen Vise bilder Kontrollere informasjonen for bilder som er tatt Beskytte bilder (Beskytt) Slette bilder (Slett) Vise bilder på en TV-skjerm Endre oppsettet GPS-innstilling (kun SLT-A55V) Stille inn bildestørrelse og bildekvalitet Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort Endre innstillingen for støyreduksjon Endre funksjonene til knappene Endre andre innstillinger Stille inn LCD-skjerm/elektronisk søker Bekrefte kameraversjonen Tilbakestille kameraets standardinnstilling Vise bilder på en datamaskin Bruke med datamaskinen din Bruke programvaren Koble kameraet til datamaskinen Opprette en filmdisk Skrive ut bilder Angi DPOF Annet Spesifikasjoner Feilsøking Advarsler Forholdsregler AVCHD-format GPS (kun SLT-A55V) D-opptak Indeks

11 Klargjøre kameraet Kontrollere medfølgende tilbehør Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen. BC-VW1 Batterilader (1) Strømkabel (1) (ikke inkludert i USA og Canada) Oppladbar batteripakke NP- FW50 (1) CD-ROM (programvare for α kamera) (1) Bruksanvisning (denne håndboken) (1) Informasjon om bruk av objektivet og tilbehørene Det anbefales å bruke Sony-objektiver/ tilbehør* for å utnytte dette kameraets egenskaper best mulig. Bruk av produkter fra andre produsenter kan føre til at kameraet ikke fungerer optimalt, eller til ulykker eller funksjonsfeil på kameraet. Klargjøre kameraet * Konica Minolta-produkter er inkludert. USB-kabel (1) Skulderreim (1) Deksel (1) (festet på kameraet) Okularpute (1) (festet på kameraet) 11

12 Identifisere deler Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. Forsiden A Lukkerknapp (57) B Strømbryter (26) C Kontrollhjul (71) D Fjernsensor E Selvutløserlampe (115) F Objektivkontakter* G Speil* H Forhåndsvisningsknapp (72) I Feste J Innebygd blits* (94) K Mikrofon** L Modusvelger (57 78) M (Oppsprettknapp for blitsen) (94) N Utløserknapp for objektivet (25) O Fokusmodusbryter (83, 88) * Ikke ta rett på disse delene. ** Ikke dekk til denne delen under filmopptak. 12

13 Baksiden Klargjøre kameraet A Mikrofon** B Tilbehørssko med autolås (97) C MENU -knapp (47) D Søker* (37) E Okularsensorer (37) F Justeringshjul for diopter (27) G LCD-skjerm (40, 119, 125) H Lyssensor (151) I (Avspillingsknapp) (119) J Tilgangslampe (20) K For opptak: Knapp for fokusforstørrer (89, 148) For visning: (Sletteknapp) (130) L MOVIE -knapp (79) M FINDER/LCD-knapp (37, 152) N Høyttaler O Posisjonsmerke for billedsensor (85) P D-RANGE (Dynamisk områdeknapp) (105) Q For opptak: AEL (AElåseknapp) (76, 98) For visning: (Zoom innknapp) (122) R For opptak: (Eksponeringsknapp) (99) For visning: (Zoom utknapp) (122)/ (Bildeindeksknapp) (123) S For opptak: Fn (Funksjonsknapp) (45, 46) For visning: (Bilderotasjonsknapp) (121) 13

14 T Kontrollknapp Når menyen er slått på: v/v/b/b-knapp (44) Når menyen er slått av: DISP (Visning) (38, 119)/WB (Hvitbalanse) (110)/ (Disk) (114)/ISO (104) U Kontrollknapp (Enter) (44)/AFknapp (87) * Ikke ta rett på disse delene. ** Ikke dekk til denne delen under filmopptak. 14

15 Sidene/undersiden A REMOTE-kontakt Når du kobler RM-S1AM/RM- L1AM-fjernkontrollen (selges separat) til kameraet, må du sette inn fjernkontrollens plugg i REMOTE-kontakten med styrepinnen til pluggen på linje med føringen til REMOTEkontakten. Pass på at ledningen til fjernkontrollen vender frem. B Krok for skulderreim (28) C HDMI-kontakt (132) D (USB)-kontakt (163) E Mikrofonkontakt Når det kobles til en ekstern mikrofon, blir den interne mikrofonen slått av automatisk. Er den eksterne mikrofonen av typen "plug-in-power", får mikrofonen strøm fra kameraet. F Stativfeste Bruk et stativ med en skruelengde på mindre enn 5,5 mm. Du vil ikke kunne skru kameraet ordentlig fast til stativer som har lengre skruer enn 5,5 mm, og slike skruer kan ødelegge kameraet. G Minnekortspor (18) H Batteri-/minnekortdeksel (18) I Tilkoblingsplatedeksel For bruk med en AC-PW20 vekselstrømadapter (selges separat) Vær forsiktig så ikke ledningen til vekselstrømadapteren kommer i klem når du lukker dekslet. 15 Klargjøre kameraet

16 Lade batteripakken Lad opp NP-FW50 "InfoLITHIUM" batteripakken (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. "InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp. 1 Sett batteriet inn i batteriladeren. Skyv inn batteripakken til du hører et klikk. 2 Sett batteriladeren i stikkontakten. Lys på: Lading pågår Lys av: Lading fullført Ladelampen CHARGE slukkes når ladingen er fullført. Det tar ca. 250 minutter å lade et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 C. For USA og Canada CHARGE-lampe Støpsel For land/regioner utenom USA og Canada CHARGE-lampe Strømkabel 16

17 Merknader Ladetiden kommer også an på hvor mye strøm det er igjen på batteriet samt ladeforholdene. Vi anbefaler at du lader batteriet i en lufttemperatur på mellom 10 til 30 C. Det kan hende du ikke får ladet batteriet ordentlig hvis temperaturen er utenfor dette området. Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt. Ikke forsøk å lade batteriet igjen rett etter at det er blitt ladet, eller når det ikke har vært brukt etter å ha blitt ladet. Dette kan påvirke ytelsen til batteriet. Ikke lad andre batteripakker enn "InfoLITHIUM" W-batteripakken i batteriladeren (inkludert) som hører til dette kameraet. Andre batterier enn de som er spesifisert kan lekke, bli overopphetet eller eksplodere hvis du forsøker å lade dem, som igjen kan føre til fare for strømstøt og forbrenning. Hvis CHARGE-lampen blinker, kan dette tyde på en feil med batteriet, eller at en batteripakke av en annen type enn den som er spesifiserte er satt inn. Kontroller at batteripakken er av den spesifiserte typen. Hvis batteripakken er av den spesifiserte typen, må du ta ut batteripakken, bytte den ut med en ny eller en annen, og kontrollere om batteriladeren fungerer som den skal. Hvis batteriladeren fungerer som den skal, kan det ha oppstått en batterifeil. Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at ladingen ikke kan gjennomføres. Rengjør batteriladeren med en tørr klut e.l. Klargjøre kameraet Bruke kameraet i utlandet strømkilder Du kan bruke kameraet, batteriladeren og strømadapteren AC-PW20 (selges separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Merknad Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til feil. 17

18 Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat) 1 Åpne dekselet ved å skyve på skyvebryteren på dekselet. 2 Sett batteripakken helt inn mens du trykker på låsehendelen med enden av batteriet. Låsehendel 3 Sette inn et minnekort. Hold minnekortet med det avkuttede hjørnet i den retningen som vises på bildet, og sett det inn til det går i inngrep med et klikk. Pass på at hjørnet med hakk vender i riktig retning. 4 Lukk dekselet. 18

19 Tilgjengelige minnekort Bare "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", SDminnekort, SDHC-minnekort og SDXC-minnekort kan brukes med dette kameraet. Et MultiMediaCard kan ikke brukes med dette kameraet. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle minnekortfunksjoner vil virke som de skal. "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" refereres til som "Memory Stick PRO Duo", og minnekortene SD, SDHC og SDXC refereres til som "SD-kort" i denne Bruksanvisning. Når du tar opp film, anbefales det å bruke følgende minnekort: (Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2)) ("Memory Stick PRO-HG Duo") SD-minnekort, SDHC-minnekort eller SDXC-minnekort (klasse 4 eller høyere) Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exfat. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exfat før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler til kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som reaksjon på denne oppfordringen, siden det vil slette alle data på kortet. (exfat er det filsystemet som brukes på SDXC-minnekort.) Klargjøre kameraet Ta ut batteripakken Slå av kameraet og skyv låsehendelen i pilens retning. Vær forsiktig så du ikke mister batteripakken. Låsehendel 19

20 Ta ut minnekortet Kontroller at tilgangslampen ikke lyser, åpne dekslet, og skyv så minnekortet inn én gang. Tilgangslampe Kontrollere det gjenværende batterinivået Kontroller nivået med følgende indikatorer og prosenttall på skjermen: Batterinivå Høyt Hva er en "InfoLITHIUM"-batteripakke? En "InfoLITHIUM"-batteripakke er et litiumionbatteri som har funksjoner for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet. Når du bruker "InfoLITHIUM"-batteripakken, vises gjenværende batteritid i prosent i henhold til kameraets bruksforhold. Om bruk av batteriet Lavt "Batteriet er tomt." Du kan ikke ta flere bilder. Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold. Ikke la det komme vann på batteripakken. Batteripakken er ikke vanntett. Ikke legg batteripakken på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn. 20

21 Effektiv bruk av batteripakken Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Det vil si at batteriets brukstid er kortere når det er kaldt, og hastigheten blir redusert ved kontinuerlig fremtrekk. Vi anbefaler at du putter batteriet i en lomme nær kroppen for å varme det opp, og at du setter det inn i kameraet rett før du begynner å ta bilder. Batteriet vil tømmes raskt, hvis du ofte bruker blitsen og/eller kontinuerlig fremtrekk, eller ofte slår kameraet på og av. Batteriets levetid Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter hver gang du bruker det, samt over tid. Hvis batteriets driftstid ser ut til å være kraftig redusert, kan en mulig årsak være at batteripakken har nådd slutten av sin levetid. Kjøp en ny batteripakke. Batteriets levetid varierer i henhold til oppbevarings- og bruksforholdene, samt miljøet hvor det brukes. Klargjøre kameraet Oppbevare batteripakken Hvis batteriet ikke skal brukes på lenge, må det lades og deretter utlades helt ved hjelp av kameraet én gang i året før det oppbevares på et tørt og kjølig sted slik at batteriets levetid forlenges. Informasjon om bruk av minnekort Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet. Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende forhold: På steder med høy temperatur, som f.eks. i en varm bilkupé utsatt for direkte sollys. På steder som er utsatt for direkte sollys. På fuktige steder eller steder hvor det finnes etsende stoffer. Minnekortet kan være varmt rett etter å ha vært i bruk i flere timer. Vær forsiktig når du håndterer det. Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas ut, eller kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt. Data kan bli ødelagt dersom du oppbevarer minnekortet i nærheten av sterkt magnetiske materialer, eller bruker minnekortet på steder utsatt for statisk elektrisitet eller statiske forstyrrelser. 21

22 Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data og lagrer dem på harddisken på en datamaskin. Når du flytter eller oppbevarer minnekortet, må det ligge i det etuiet det ble levert i. Ikke la det komme vann på minnekortet. Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med hånden eller en metallgjenstand. Hvis skrivebeskyttelsesbryteren til et minnekort er satt i LOCK-stilling, kan du ikke utføre operasjoner som å ta opp eller slette bilder. Det kan ikke garanteres at minnekort som er formatert med en datamaskin vil fungere med dette kameraet. Husk at minnekortene skal formateres med kameraet. Lese-/skrivehastigheten for data kommer an på kombinasjonen av minnekort og utstyret som brukes. Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet. Ikke fest etiketter på selve minnekortene. Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortene. Oppbevar minnekort utilgjengelig for små barn. De kan svelge dem ved et uhell. 22

23 Om "Memory Stick" som brukes med kameraet De ulike typene "Memory Stick" som kan brukes med dette kameraet, er listet opp i tabellen nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick PRO Duo"-funksjoner vil virke som de skal. "Memory Stick PRO Duo"* 1 * 2 * 3 "Memory Stick PRO-HG Duo"* 1 * 2 "Memory Stick Duo" "Memory Stick" og "Memory Stick PRO" Tilgjengelig med kameraet ditt Ikke tilgjengelig med kameraet ditt Ikke tilgjengelig med kameraet ditt Klargjøre kameraet *1 Dette er utstyrt med MagicGate-funksjonen. MagicGate er en teknologi for opphavsrettsbeskyttelse, som bruker krypteringsteknologi. Opptak eller avspilling av data, som krever bruk av MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med dette kameraet. *2 Støtter høyhastighetsdataoverføring ved hjelp av et parallelt grensesnitt. *3 Ved bruk av "Memory Stick PRO Duo" til å ta opp film, er det bare de som er merket med Mark2, som kan brukes. Merknader om bruken av "Memory Stick Micro" (selges separat) Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro". Når du vil bruke en "Memory Stick Micro" med kameraet, må du passe på å sette inn "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick Micro" i kameraet uten en "M2"- adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den ut igjen av kameraet. Oppbevar "Memory Stick Micro" utilgjengelig for små barn. De kan svelge dem ved et uhell. 23

24 Sette på et objektiv 1 Ta dekselet av kameraet og emballasjedekselet av baksiden av objektivet. Når du bytter objektiv, må du bytte det raskt på støvfrie steder for å unngå at støv eller rusk kommer inn i kameraet. Deksel Emballasjedeksel 2 Sett på objektivet ved å plassere de oransje indeksmerkene på objektivet og kameraet rett overfor hverandre. Oransje indeksmerker 3 Drei objektivet med klokken til det klikker på plass i låst stilling. Forsikre deg om at du setter på objektivet rett. Merknader Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet. Ikke bruk makt når du setter på objektivet. Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kameraet. Når du bruker et objektiv som har stativfot, setter du objektivet på stativet ved hjelp av denne foten for å balansere objektivets vekt. 24

25 Ta av objektivet 1 Trykk utløserknappen for objektivet helt inn, og drei objektivet mot klokken, til det ikke går lenger. Utløserknapp for objektivet 2 Sett emballasjedekselet tilbake på objektivet og dekselet tilbake på kameraet. Tørk støv av dekslene før du setter dem på. Et bakre objektivdeksel følger ikke med objektivsettet DT mm F3,5-5,6 SAM. Du kan kjøpe det bakre objektivdekslet ALC-R55 for oppbevaring av objektivet når det ikke er festet på kameraet. Klargjøre kameraet Informasjon om utskifting av objektivet Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på overflaten av bildesensoren (den delen som fungerer som film) når du bytter objektivet, kan det vises på bildet, avhengig av fotograferingsforholdene. Kameraet er utstyrt med en antistøvfunksjon for å hindre at det kommer støv på bildesensoren. Uansett må du bytte objektivet rask på støvfrie steder når du tar av/setter på et objektiv. Hvis støv eller rusk fester seg til bildesensoren Rengjør bildesensoren ved bruk av [Rensemodus] i (side 34). Oppsettmenyen 25

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-437-010-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2012 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Fremhevede funksjoner på COOLPIX S6500 Morsomme bilderedigeringseffekter som er enkle å bruke under fotografering p Hurtigeffekter... A30, 39 Lag bilder med effekter

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

SANVISNIN BRUKSANVISNING

SANVISNIN BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HM435 GZ-HM430 GZ-HM30

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HM435 GZ-HM430 GZ-HM30 VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HM435 GZ-HM430 GZ-HM30 LYT2269-016A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling 4 Tips om filmopptak 4 Ferie/jul 5 Bryllup 6 Reiser

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks:

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer