REFERAT FRA NORGES KATOLSKE KVINNEFORBUNDS LANDSMØTE I OSLO SEPTEMBER 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA NORGES KATOLSKE KVINNEFORBUNDS LANDSMØTE I OSLO 26. 27. SEPTEMBER 2009"

Transkript

1 1 REFERAT FRA NORGES KATOLSKE KVINNEFORBUNDS LANDSMØTE I OSLO SEPTEMBER 2009 Deltakere: Mette Bruusgaard styret Jorun Haugsmark Westgaard styret Hedvig Beichmann styret Elisabeth Golding styret Rønnaug Aaberg Andresen regionsleder (OKB) Anne Skylstad regionsleder (Midt-Norge) Tone Indergaard regionsleder (Nord-Norge) Pater Arne Fjeld OP (avtroppende geistlig rådgiver) Pater Erik Ruud SM (påtroppende geistlig rådgiver) Birgit Solbu, Oslo (revisor) Wenche Heimholt Isachsen. Oslo Wenche How, Oslo May Lisbeth Myrhaug, Oslo Bente Omsted, Asker Christine Harvold, Lillestrøm Kari-Maria Klepper, Fredrikstad Åse Amlie, Haugesund Edel Grønningsæter, Kristiansand Marit Bruce. Kristiansand Sr. Zenaida S. Nacpil OP, Bodø Gjester: Benedicte Knudsen, Danmark (DKKF) Anna Smitshuysen, Danmark (DKKF) Johanna Kivi, Finland (Teresa Ry) Marie-Louise van Wijk-van de Ven, Nederland (Andante) Av deltakerne var det 18 som hadde stemmerett 4 fra styret, 3 regionsledere, 1 fra SKON og 10 stemmer som representant for menigheter. Landsmøtet ble åpnet av leder Mette Bruusgaard. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Følgende ble enstemmig valgt: Møteleder: Elisabeth Golding. Referenter: Marit Bruce og Rønnaug Aaberg Andresen. Tellekorps: Tone Indergaard og Anne Skylstad Sak 1: Treårsberetning v/mette Bruusgaard Treårsberetningen ble gjennomgått. Merknader til beretningen: NKKF-nytt kan fortsatt trykkes i bispedømmet, slik at trykningsutgifter spares. Det er mulig å inngå en utsendingsavtale med Posten slik at man kan spare portoutgifter. Dette forutsetter at det sendes ut minst 200 eksemplarer hver gang. Det blir opp til det nye styret å gå videre med dette. NKKFs nettside bør bli mer brukt. Det er mulig for flere å legge ut informasjon gjennom å følge oppskriften på siden. Her kan det for eksempel legges ut møtereferater o.a. fra foreningene. På katolsk.no kan det informeres om lands- og rådsmøter, foredrag osv. med link til NKKFs nettside. NKKF har ny og pen brosjyre, som bl.a. er sendt ut til alle menigheter i Norge. Det er imidlertid ting som tyder på at den enkelte steder ikke er kommet videre enn til sogneprestens kontor. Møtedeltakerne fikk med seg brosjyrer og ble oppfordret til å spre dem. Det er også planlagt å få brosjyren oversatt til engelsk. Et medlem har tilbudt seg å hjelpe med slike oversettelser. Det nye styret følger opp dette. VEDTAK: Treårsberetningen ble godkjent ved akklamasjon. Sak 2: Regnskaper for treårsperioden v/ Jorun Haugsmark Westgaard Regnskapene for 2006, 2007 og 2008 med tilhørende revisjonsberetninger ble gjennomgått. Regnskapet for alle tre år var revidert og funnet i orden. Merknader:

2 2 Innbetalinger bes merket med avsenders navn og hva innbetalingen gjelder. Dette vil lette regnskapsførers arbeid i stor grad. Innbetalingsbilag og saldooppgaver fra banken er hittil sendt til NKKFs leder. Dette bør endres slik at disse oppgavene går direkte til regnskapsfører. Banken kontaktes om dette når nytt styre er konstituert. VEDTAK: Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon. Sak 3: Rapporter fra regionene v/anne Skylstad, Tone Indergaard og Rønnaug Aaberg Andresen Midt-Norge: Det er 5 menigheter i stiftet, men det er bare i Ålesund det er noe kvinneaktivitet. Mariaforeningen har 9 medlemmer, som møtes 1. torsdag i hver måned til messe og lunsj. Medlemmene er glad for å være tilsluttet NKKF, men det er liten aktivitet i foreningen nå. Det er kanskje håp om at det blir mer kvinneaktivitet i Trondheim. Ny regionsrepresentant er foreslått er fra Trondheim. Nord-Norge: Tromsø stift, som strekker seg fra grense mellom Nord-Trøndelag og til grense mot Russland i nord, har om lag katolikker i 7 menigheter. NKKF har 5 enkeltmedlemmer i Troms og 2 i Nordland, ingen i Finnmark. I Tromsø finnes fortsatt Elisabethforeningen, med 8 medlemmer. Virksomheten i foreningen er nå liten og har nå i det siste stort sett bestått av å arrangere et adventsmøte og juletrefest for familier. Bispevisitasen i Tromsø 28. mars i år var en stor begivenhet, og mange av menighetens kvinner var engasjert i arrangementet. Ordinasjonen fant sted i Tromsø lutherske domkirke, og kirkekaffe etterpå var i Tromsø rådhus. Sør-Norge OKB bispedømme: Bispedømmet omfatter de 13 sydligste fylkene i Norge tom Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Det er nå 22 menigheter. Det sier seg da selv at den aller største delen av NKKFs medlemmer er bosatt innenfor OKB. Fortsatt er det virksomhet i katolske kvinneforeninger i noen av menighetene, men antall medlemmer i foreningene er nedadgående, pga stigende alder og forpliktelser på andre områder. Regionsleder har særskilt hatt kontakt med to foreninger: Damegruppen i St. Ansgar menighet i Kristiansand og St. Birgittaforeningen i Halden. Damegruppen i St. Ansgar menighet i Kristiansand fortsetter også med aktiviteter, selv om mange av medlemmene nå er gamle og kan ikke påta seg de store aktivitetene, som i tidligere år har finansiert store gaver fra gruppen til mange formål i kirken. NKKF har også mange ganger blitt omtalt i St. Ansgars menighetsblad, senest nå forut for landsmøtet. St. Birgittaforeningen i Halden feiret sitt 80-års jubileum den 28. april NKKFs leder Mette Bruusgaard og Rønnaug Aaberg Andresen deltok som NKKF-representanter ved en fin og verdig feiring som ble innledet med messe. Generalvikar Arne Kirsebom prekte og mintes den hl. Birgitta av Vadstena. Etter messen var det fest med deilig mat, taler og hyggelig samvær i menighetssalen. Flere prester og menighetens kvinner og menn deltok i feiringen. Sak 4: Lovendringer v/rønnaug Aaberg Andresen Styrets forslag til lovendringer var utsendt på forhånd. Forslaget hadde to formål: Å åpne for at NKKF kan være medlem av forskjellige internasjonale sammenslutninger av katolske kvinneorganisasjoner, ikke bare WUCWO Å utvide antallet styremedlemmer til 3 til 5 (mot nå 3) og antall vararepresentanter til 2 til 3 (mot nå 2). Erfaringer i styrets arbeid har vist at det er ønskelig å ha flere å fordele oppgavene i styret på, samt at styret blir mindre sårbart ved avgang av ulike grunner. De foreslåtte endringer er understreket: 1. ORGANISASJON Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF) er en sammenslutning av katolske kvinner i Norge.

3 3 NKKF kan slutte seg til internasjonale sammenslutninger av katolske kvinneorganisasjoner. NKKF er partipolitisk nøytralt. 2. FORMÅL NKKFs formål er: 1. å fremme samarbeid mellom katolske kvinner og være et felles organ for disse, 2. å fremme og motivere katolske kvinners religiøse, kulturelle og sosiale interesser til innsats i Kirken og samfunnet, 3. å fremme katolske kvinners syn i økumenisk samarbeid med andre kirkesamfunns kvinner, 4. i samarbeid med andre lands kvinneforbund og gjennom internasjonale sammenslutninger av katolske kvinneorganisasjoner å støtte/styrke katolske kvinners innflytelse og innsats, også i andre land og internasjonalt. 5. LANDSMØTET f. å foreta valg av: 1. NKKFs leder 2. 3 til 5 øvrige medlemmer og 2 til 3 varamedlemmer til styret (jfr. 7) 3. 3 regionsrepresentanter 4. valgkomité på 2 medlemmer 5. revisor. Funksjonstiden for vervene er 3 år. Ingen kan fungere sammenhengende mer enn i 4 perioder i samme verv. 7. STYRET 1. Styrets funksjoner er:.. g. ett av styrets medlemmer skal ha særskilt ansvar for internasjonale kontakter. 2. Styret består av NKKFs leder, 3 til 5 styremedlemmer og 2 til 3 varamedlemmer. Hvis en av de valgte medlemmene trer ut i løpet av valgperioden, trer varamedlem inn som fast medlem og styret velger selv nytt varamedlem, Styret konstituerer seg selv og fordeler sine arbeidsoppgaver Under drøftingene i møtet ble det foreslått å bytte ut ordene kan slutte seg til i første ledd i 1 med kan være medlem av. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Forslaget som endret ble enstemmig vedtatt. Sak 5: Forslag om forhøyelse av medlemskontingenten v/ Jorun Haugsmark Westgaard Styret hadde lagt fram forslag om forhøyelse av medlemskontingenten til NKKF fra kr. 150 til kr. 200 pr. år for enkeltmedlemmer og fra kr. 50 til kr. 65 pr. år for gruppemedlemmer. Under drøftingen i møtet ble det foreslått at kontingenten for gruppemedlemmer skulle forhøyes til kr. 70 pr. år. Ved avstemming ble dette forslaget enstemmig vedtatt. Forslaget til ny kontingent ble deretter enstemmig vedtatt. VEDTAK. Kontingent for enkeltmedlemmer forhøyes til kr. 200 pr. år. Kontingent for gruppemedlemmer forhøyes til kr. 70 pr. år.

4 4 Sak 6: Forslag fra styret om resolusjon til biskopene om bevisstgjøring av Kirkens medlemmer til motstand mot å utnytte kvinner som handelsvare ( trafficking ) og objekt for voldelig atferd. Styret hadde sendt ut et forslag til en resolusjon rettet til biskopene. Etter at forslaget var grundig drøftet i møtet, ble tre medlemmer, May-Lisbeth Myrhaug, Åse Almås og Rønnaug Aaberg Andresen anmodet om å redigere forslaget under hensyn til de endringsforslagene som var satt fram. Det endrede resolusjonsforslaget, ble deretter, med enkelte videre endringer, vedtatt på møtet 27. september. Resolusjonen er vedlegg til dette referatet. VEDTAK: Forslag til resolusjon som endret ble enstemmig vedtatt, og vil bli oversendt biskopene. Sak 7: NKKFs forhold til WUCWO v/mette Bruusgaard WUCWO styre har bestemt at generalforsamlingen i 2010, der også WUCWO s hundreårsjubileum skal markeres, legges til Jerusalem i dagene oktober Et styremøte som var planlagt holdt i Jerusalem i 2009 ble avlyst, da mange av medlemsorganisasjonene, blant dem NKKF, signaliserte at kostnadene ved å holde styremøtet der var altfor store til at organisasjonene hadde muligheter for å betale for styremedlemmets deltakelse. Styremøtet i 2009 blir nå lagt til Roma, i november. Mette, som ble valgt til styremedlem ved generalforsamlingen i 2006 er forpliktet til å møte der, og NKKF er forpliktet til å betale for hennes deltakelse. WUCWO er idag preget av å være en organisasjon som ledes ovenfra og nedover av en amerikansk-dominert "Executive Committee" som er opptatt av å spre sitt budskap fra toppen og utover i systemet snarere enn å involvere medlemsorganisasjonene på "grasrotplan". Å møte til styremøter blir da ofte et spørsmål om å motta informasjon og ikke å være delaktig i beslutninger eller få frem egne anliggender. Etter at store europeiske organisasjoner har trukket seg som aktive WUCWO- medlemmer, er både det europeiske innslaget og den demokratiske prosessen innenfor WUCWO blitt betydelig svekket. Spørsmålene som nå stilles til landsmøtet er: 1) Skal NKKF stille forslag om styremedlem i WUCWO til generalforsamlingen i 2010? 2) Skal NKKF opprettholde sitt medlemskap i WUCWO, enten som fullt medlem eller som assosiert medlem? 3) Skal Mette som styremedlem delta på WUCWO s generalforsamling i Jerusalem i 2010? Deltakerne på landsmøtet mente at NKKF nå bør ta en pause i forhold til deltakelse i WUCWO s styre og dermed ikke stille forslag om kandidat i NKKF bør opprettholde fullt medlemskap i WUCWO, da det foruten å gi rett til deltagelse i alle møter, generalforsamlinger mv. også bidrar til verdifull internasjonal tilknytning og derigjennom en anerkjennelse av NKKF både i Kirken og det norske samfunn. Deltakelse i generalforsamlingen i Jerusalem i 2010 vil bero på de opplysningene som blir lagt fram på styremøtet i Roma i november om kostnader og andre forhold ved deltakelsen. Dersom medlemmer av NKKF har lyst og mulighet til å reise til Jerusalem i 2010, er dette fullt mulig. Informasjon om dette sendes ut fra styret når den er klar. VEDTAK: 1) NKKF stiller ikke kandidat til WUCWO s styre fra ) NKKF opprettholder fullt medlemskap i WUCWO. 3) Deltakelse for Mette Bruusgaard på WUCWO s generalforsamling i Jerusalem i 2010 avgjøres av NKKFs styre på grunnlag av opplysninger om kostnader og andre forhold etter WUCWO s styremøte i november Informasjon til NKKFs medlemmer om muligheten til deltakelse for egen regning sendes ut fra styret. Sak 8: Valg av nytt styre for perioden Valgkomitéen har bestått av Marit Bruce, Bodil Brøgger og Rønnaug Aaberg Andresen. Valgkomitéen la fram sin innstilling på møtet. Følgende ble enstemmig valgt:

5 5 Leder: Styremedlemmer: Elisabeth Golding Rønnaug Aaberg Andresen Mette Bruusgaard Christine Harvold Wenche Heimholt Isachsen Jorun Haugsmark Westgaard Varamedlemmer til styret: Wenche How May-Lisbeth Myrhaug Monica Ramse Regionsrepresentanter: Revisor: Valgkomité: Oslo Katolske Bispedømme: Hedvig Beichmann Region Midt-Norge: Ingebjørg Nordbakke Region Nord-Norge: Unn Ingebrigtsen med vara Carito Pettersen Birgit Solbu Bodil Brøgger ble valgt. NKKFs styre gis fullmakt til å supplere med ett medlem til senest ett år før neste landsmøte. Representant og vara til PRO (Pastoralrådet i Oslo Katolske Bispedømme): Bodil Brøgger med Kari Maria Klepper som vara fortsetter i forlenget funksjonsperiode fram til og med PRO s høstmøte Valg av NKKFs representant til PRO fra 2011 foretas på rådsmøtet i Sak 9: NKKFs støtteprosjekt på Sri Lanka NKKF har støttet The Welcome Home hjem for unge piker som er vært utsatt for voldtekt og andre overgrep på Sri Lanka, både gjennom utlodninger/innsamling og gjennom salg av produkter (putetrekk) laget av beboerne. Hjemmet drives av The Good Shepherd Sisters, som driver flere liknende hjem. NKKFs kontaktperson i The Good Shepherd Sisters er sr. Kanthi. Landsmøtet er enig i å fortsette å støtte opp om arbeidet som søstrene driver for å hjelpe unge, overgrepsutsatte piker på Sri Lanka. NKKF har imidlertid ikke stor kapasitet til å ta imot og selge produktene, men kan tenke seg å foreslå utvikling av andre produkter, for eksempel handlenett. For øvrig kan NKKF fortsatt formidle overføringen av innsamlede midler og gaver til kontaktpersonen. Sak 10: Retningslinjer for det nye styret Medlemsverving ble pekt på som særdeles viktig, særlig med tanke på kvinner med minoritetsbakgrunn. Styret håper å kunne inspirere og motivere til medlemsskap gjennom besøk til de større menighetene, og via NKKFnytt og internettsiden vår. Samarbeid med nasjonalsjelesorgen? Men vi må være oppmerksom på tradisjoner og kultur blant innvandrerkvinner i forhold til deltakelse i foreninger. Hvordan kan NKKF nå fram til yngre kvinner og unge mødre? Mor-og-barnsamling for innvandrerkvinner, for eksempel på Mariaholm, ble nevnt. Også andre opplegg for unge mødre kan være aktuelt i menighetene, uten å gå i bedet til TrippTrapp-klubben. Også viktigheten av romslighet og inkluderende holdninger i menighetene var tema som ble tatt opp. Mange nasjonalgrupper holder seg for seg selv og blander seg ikke. Her kan en ikke fremtvinge noe, og i mange menigheter fungerer dette utmerket. Alle kan bli flinkere til å se de som er nye i menigheten, uten at dette blir et satsningsområde spesielt for NKKF. Sak 11: Eventuelt Det var ikke meldt noen saker til eventuelt

6 6 Presentasjoner og foredrag på landsmøtet: Leder for Coordinating Committee i ANDANTE, Marie-Louise van Wijk-van de Ven holdt en presentasjon om ANDANTE lørdag 26. september. Hun noterte e-postadresser til alle som var interessert i å motta ANDANTE s Newsletter. NKKFs påtroppende geistlige rådgiver, p. Erik J. Ruud SM holdt et foredrag lørdag 26. september om Mariafromhet. Referater fra presentasjon og foredrag vil komme i NKKF-nytt. Deltakerne på landsmøtet var invitert hjem til Mette Bruusgaard til en hyggelig festaften lørdag kveld. 8. oktober 2009 Marit Bruce Rønnaug Aaberg Andresen Referenter Sak 1: Treårsberetning Sak 2: Økonomisk oversikt 2006, 2007, 2008 Sak 6: Resolusjon til biskopene Vedlegg til referat:

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Norges Unge Katolikker Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012

Norges Unge Katolikker Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012 Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012 Tilstede fredag: Kristine Gran Martinsen (AUV) Stefan Peter Bivand (AUV) Thao Phoung Huynh (AUV) Benedikt Maria Bocek (AUV) Alexander Borg (AUV) Ann Louise Ledum

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK Dette arbeidsdokumentet er delt inn i tre seksjoner. NYTT er en oversikt over kort- og langtidsoppgaver organisasjonen skal jobbe med fremover, etter ønske fra Landsmøtet.

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2008 Ajourført utgave pr. 1.10.2014 1 NORGESUNIONENS SOROPTIMIST APPELL La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer