MB Jollen, Foto: Arvid Jørgensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MB Jollen, Foto: Arvid Jørgensen"

Transkript

1 Medlemsblad nr årgang MB Jollen, Foto: Arvid Jørgensen

2 Milde Båtlags Styre Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien Hjellestad Org.nr: Telefon: E-postadresser: Internettadresse: MB Medlemsblad Redaksjonskomité: Arvid Jørgensen / Geir Lasse Taranger E-post: Utgivelser: 2-3 ganger i året + årsberetning. Opplag: ca. 350 stk. Trykk: Bodoni hus Annonsepriser: Helside kr ,Halvside kr. 500,Kvartside kr. 250,(tillegg for farge) Leder: Geir Lasse Taranger Telefon mobil: E-post: Nestleder: Helge Holmbek Telefon mobil: E-post: Sekretær: Erik Birkeland Telefon mobil: E-post: Økonomistyrer: Berit Rasmussen Telefon privat: E-post: 1. Styremedlem: Leder regattautvalget Bjørn Rasmussen Telefon mobil: E-post: E-post: 2. Styremedlem: Leder nøstutvalg Arild Myhre Telefon mobil: E-post: E-post: 3. Styremedlem: Leder havneutvalg Geir Einarsen Telefon mobil: E-post: 4. Styremedlem: Leder treningsutvalget Erling Nesse Telefon mobil: E-post: 5. Styremedlem: Utleie av 2. etg. i Mildenøstet Repr. jentelaget Sissel Nilsen Telefon mobil: E-post: 1. Varamedlem Fiona Fredheim Telefon mobil: 2. Varamedlem: Michael Riisøen Telefon mobil: E-post: 3. Varamedlem: Leder redaksjonskomiteen Arvid Jørgensen Telefon mobil: E-post: 4. Varamedlem: Ole Steinar Andersen Telefon mobil: Nøsteutvalg: Arild Myhre Jan Fosseberg Ivar Trones Dag Erik Rønvik Havneutvalg: Geir Einarsen Arne Sætevik Rolf Smedal Vidar Wien Vidar Åsvang Bjørn Hanisdal Treningsutvalg: Erling Nesse Jan Hansen Arvid Jørgensen Regattautvalg: Bjørn Rasmussen: Kjell Totland Berit Rasmussen: Rune Søreide: Eirik Birkeland Karsten Oma Gunnar Milde Stein Olav Drange: Dag Olav Drange Revisorer: Erik Lie-Nielsen Valgkomite: Trond Lunde Jan Jernes Repr. til NSF Seilting 2 rep. Repr. til HSK Seilkretsting 3 rep. 2

3 Leder Ve l kom m e n ti l n y u tg a ve a v M B b l a d e t, n ytt styre og båt eller som ikke har seilbåt kan være med og bli n y tt å r i M i l d e b å tl a g! opplært som mannskap på de aktive båtene i foreningen. Vi har ikke bestemt hvordan dette skal organiseres, men en enkel måte å få dette til er å ta Det nye styret er i gang med å ferdigstille kontakt med de andre i laget og melde sin interesse. detaljplanleggingen av årets sesong. Vi ønsker å Samtidig kan de som mangler mannskap også ta seg bygge videre på den positive utviklingen vi så i en tur rundt på kaiene og høre om noen er interessert, med økt seilaktivitet, spesielt på Optimist, Snipe og eller bruke dugnadene som et sted for å få med seg Tur og Hav. Treningsutvalget holder temakvelder nå mannskap for opplæring. Etter hvert håper vi at dette utover vinteren for å forberede seilsesongen med også gjør at enda flere stiller med egen båt i tanke på både seilregler og trimming. Vi satser også seilasene. på seilkroer etter noen av Mildetrimmene på tirsdagene, der vi kan ta opp ulike tema og diskutere erfaringer. Ordningen med rabatt for aktive båter ble vedtatt i årsmøtet. Dette innebærer at I år blir det Snipe- og Fevaseiling på mandagene, Tur videreført aktivitetsnivået til hver båt(eier) i gir grunnlag for og Hav på tirsdagene, og Optimisttrening på rabatt på sommerleien i En må være med på onsdagene. Det blir også Oselvartrening på minst 3 av MB sine arrangement/seilaser i for å onsdagene ved behov, men her trenger vi flere båter kvalifisere til rabatt. De som var aktive i får en som stiller. rabatt på 2000 kr i sommerleie i forhold til de som ikke benyttet denne ordningen i fjor. Havn og nøst har planlagt dugnadene for sesongen, Totalt var det 34 båter/båteiere som kvalifiserte seg i og en av de første oppgavene er at vi må skifte en som aktive i I tillegg kommer Oselverne i nøstet pontong på 300-kaien. Vi må løfte deler av kaien på som lenge har hatt 2000 kr året i rabatt hvis de er aktiv land en kort stund i vinter for å få dette til. Styret har i seilingen. Ordningen har vært omstritt, men den gav også laget en aksjonsliste for hele området til Milde en sterk positiv effekt på deltagelsen i Tur og Hav i båtlag. I dette ligger det at vil jobbe videre med å få 201 3, der bl.a. Mildetrimmen økte fra 1 0 båter i hele området presentabelt, og oppgradere der vi har til 1 7 båter med minst 3 regattaer i ressurser til dette. Vi vil bl.a. se på om vi kan oppgradere jolleoppstillingen med belegningsstein, og Det var også 1 3 motorbåter som stilte som følgebåt vi vurderer mobile garderobeløsninger for jolleseilerne. eller medhjelper under arrangementene i 201 3, og Merk at vi også har montert et kajakkstativ utenfor som kvalifiserte for aktivrabatt. En utfordring var at Mildenøstet, og vi oppfordrer kajakkbrukere til å ta det var vanskelig å administrere ordningen for regattautvalget i tillegg til vanlig dugnad på sjøen. kontakt. Stativet kan brukes mot en mindre årsleie. Dette kan skyldes at vi ikke hadde klare nok instrukser Vi har også hatt en diskusjon rundt sikkerheten på og informasjon i forkant. I skal vi legge ut bedre båtutsett og båtopptak. Det er store krefter i sving og informasjon om dette på nettsidene våre, og båteierne uhell kan få store konsekvenser som personskade må avtale i forkant av sesongen hvilke arrangement eller skader på båter og utstyr. Vi skal derfor ha et en skal stille på for å kvalifisere for rabatt. skippermøte rett før båtutsettet i vår. Vi møter en kl i Midlenøstet der vi går gjennom prosedyrer og (leder fortsetter neste side) peker ut ansvarlige for de ulike oppgavene. Vi vil også begrense persontrafikken rundt båtene under utsettet. Vi vil jobbe videre med å få flere båter til å være med på arrangementene våre, og på andre arrangement i seilkretsen. Vi ønsker å etablere en ny mannskapsbørs, der de som ikke vil seile med egen 3

4 (leder fortsetter) Vi vil gjerne ha innspill på hvordan vi kan bedre driften i Milde båtlag, og hvordan vi kan få økt aktivitet og ny rekruttering, ikke minst til de viktige Oselvarne. Vi vil Det blir også store seilarrangement i år, bl.a. den prøve å få til ett debattforum på nettsidene våre for å tradisjonelle MB jollen /Sommeregatta/ Bergen Cup få opp diskusjonen blant medlemmer og andre. Ta Snipe, helgen juni. Vi anbefaler alle å stille gjerne også kontakt med oss i styret enten via epost enten med båt/jolle, som følgebåt/hjelpemannskap, eller brev, eller ta direkte kontakt men noen av oss i eller som mannskap i eks. Oselvar. Se nettsidene for styret. Vi jobber med å legge mest mulig ut på oversikt/terminliste. nettsiden vår. Bruk denne og kom med innspill! Vi skal også i år ha en Familiedag i forbindelse med Sommermarkedet i Mildevågen i juni. Vi planlegger å Send gjerne innlegg og bilder til MB bladet, enten fra vise fram noen av seilaktivitetene våre, og turer dere er på eller som rapporter fra ulike forhåpentligvis rekruttere nye medlemmer. Datoen er regattaarrangement! I tillegg er det en åpen ikke satt enda, men den kommer på nettsiden vår. Facebook-gruppe for Milde båtlag. Her legges det Følg også med på informasjon om de andre aktiviteter også ut informasjon og bilder, og dere kan også bidra som seilkroer og St. Hansfeiring. her til å øke interessen rundt Milde båtlag og seiling i kretsen. I fjor startet vi en ordning med å profesjonalisere Vi i styret ser fram til en spennende og aktiv regnskaps- og fakturasystemet vårt ved å leie inn seilsesong i Milde båtlag! BDO AS som regnskapsfører. Etter litt innkjøringsproblemer har dette fungert veldig bra. I år har vi tatt i bruk et annet firma, M7 Regnskap AS, som G e i r La sse Ta ra n g e r kjenner Milde båtlag godt, og som da vil foreta Le d e r M i l d e b å tl a g fakturering og regnskapsførsel for oss framover. 4

5 Referat fra Årsmøte

6 Referat fra Årsmøte

7 Referat fra Årsmøte

8 Referat fra Årsmøte

9 Referat fra Årsmøte

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Korsfjordtrimmen Foto Os Seilforening 18

19 Havneutvalget Milde Båtlag disponerer et flott anlegg med unik beliggenhet. For å vedlikeholde og utvikle anlegget er vi avhengig av at vi som medlemmer viser engasjement og eierskap, både for båtlaget, anlegget og de arrangement båtlaget gjennomfører. Det meste av nødvendig vedlikehold av anlegget i Mildevågen, gjøres på dugnad. Den innsats som legges ned i dugnadene, er absolutt nødvendig for å holde anlegget i den stand det i dag framstår. S ØKN AD S F RI S T S O M M E RP LAS S e r i å r sa tt ti l 2 8. fe b ru a r Elektronisk søknad vil bli tilgjengelig på MB sine hjemmesider i begynnelsen av februar. Følg med den enkelte er selv ansvarlig for å huske påmelding. Valg av dugnadstid foretas sammen med søknaden. B ÅTU TS E TT 5. AP RI L Erik Birkeland vil i år avholde sikkerhetsmøte i forbindelse med båt utsett. Møte starter kl 1 0:00 og avholdes i Milde nøstet. Birkeland beslutter hvem som skal ha hvilke oppgaver mv. Båt utsett /opptak er forbundet med risiko for de som er i området. Vi ønsker ikke å ta noe unødvendig risiko og har derfor besluttet at alle båteierne som skal ta ut båt denne dagen, skal delta på møte. Arbeidet med utsett starter umiddelbart etter møte og holder på så lenge det er nødvendig. Alle stiller selvfølgelig opp. ordentlig stand og fri fra for eksempel gammelt tauverk. S O M M E RD U G N AD E R Vi ber alle om å melde seg på totalt 6 timer med dugnad for sommersesongen. Vi mener dette skal være tilstrekkelig. Skulle noe uforutsett oppstå kan det allikevel kreves 1 0 timer med dugnadsinnsats av den enkelte. Tidspunkt for dugnadene er kl 1 8:00-21 :00. Følgende datoer er satt opp for sommersesongen: Dato 9. april 7. mai 1 8. juni 20. august 1 0. sept 22 oktober AN S VAR Hver enkelt båteier har ansvar for ettersyn av utriggere og kai ved egen båt. Båteier har også plikt til å varsle hvis alvorlige feil eller slitasje oppdages andre steder ved anlegget. For å unngå unødvendig belastning av kaianlegg må alle store båter fortøyes stramt med rykkdempere. Da unngår man kraftige rykk og bevegelser i båsene med tilhørende slitasje. 2 springere og 4 trosser / brester der alle har rykkdempere er et minimum. VI N TE RD U G N AD E R LAG RI N G I KO M M U N E N ØS TE T Vi har 1 hatt en dugnad så langt i vinter. Hver enkelt har Det må søkes om plass til lagring av jolle og bruk av dugnadsplikt på 1 0 timer for vintersesongen. lagerhylle i kommunenøstet. Husk å registrere deg hos den ansvarlige for havn. S TRØM Tidspunkter for MB tildeler faste uttak til dem som har søkt om strøm. Hver dugnadene er kl 1 8:00-21 :00 for ukedagene og 09:00-1 5:00 enkelt er ansvarlig for det angitte uttaket. Det skal ikke for helgedagen. Gjenstående dugnader for vintersesongen: benyttes annet uttak en det som er tildelt den enkelte. Dato AN N E T 1 5. mars Vidar Wien (havn) / Jan Fossberg (nøst) Sammen er vi i stand til å holde havn og eiendeler i god 22. mars...(havn) / Jan Fossberg (nøst) stand og vi oppfordrer medlemmene til å komme med 2. april Rolf Smedal (havn)/...(nøst) forslag til mulige utbedringer og tiltak. F LYTTI I N G TI I S O M M E RP LAS S I N N E N 2 1. M ARS Benytt gjerne epost: Båter på sjø skal flytte til sine tildelte sommerplasser innen 21 mars for å muliggjøre justering av anlegget før utsetting H i l se n h a vn e sj e fe n av G e i r E i n a rse n båtene. Den enkelte båteier etterlater selvfølgelig båsen i 19

20 Nøsteutvalget N ø ste u tva l g e t for b e stå r a v fø l g e n d e : Ari l d M yh re, l e d e r, J a n F ossb e rg, I va r Tron e s og D a g E ri k R ø n v i k. Vi har sammen med Havneutvalget lagt foreløpige planer for dugnadsarbeidet for våren og sommeren. Også i år legger vi opp til noen onsdagsdugnader sammen med Havn. Vi kommer til å prioritere rydding av uteområder på dugnader før og etter regattaer/samlinger MB holder. Dette gjelder selvfølgelig også etter båtutsett, men der er hver og en ansvarlig for sitt eget utstyr og boss. Vi har i år bestilt full service på påhengerne til Rib og Pionerjolle, så de er klar til en ny sesong. Den ene Rib-en må også få ny sadel innen sesongen begynner. Båtlaget har fått pålegg om å installere vannmåler, og rørlegger er bestilt til denne jobben. Det finnes også et tidligere pålegg om å branntette rundt elhovedinntaket/sikringsskapet i verktøyboden. Dette må utføres på dugnader i løpet denne sesongen. Den ene boss-containeren vår blåste på sjøen i høst og forsvant for godt, og ny container er bestilt og levert av BIR. 20 I år har vi bestemt at det skal være en person på hver dugnad som er ansvarlig for at verktøy blir lagt på plass i verktøyboden, slik at det blir litt mer orden og mulig å finne det man trenger. Vi kommer også i år til å supplere med elverktøy og div. annet. Bla. en ny stige. I tillegg til disse oppgavene vil det bli generelt vedlikehold på nøstet, og vi vil fortsette utskifting av bord på bryggen foran nøstet. De som trenger lagring av slepejoller i kommunenøstet, må notere dette i søknad om havneplass. Vi vil også oppfordre medlemmer til å ta kontakt dersom det oppdages forhold rundt nøst/uteområder som det bør ordnes opp i. Vi vil oppfordre medlemmer til å tømme Båtlaget sine joller/rib-er for vann. Spesielt er dette viktig på sommeren, da båtene er mindre i bruk, og har mindre tilsyn fra treningsutvalget. H i l se n Ari l d M yh re, l e d e r N ø ste u tva l g

21 Grasrotandelen S tø tt M i l d e B å tl a g u te n a t d e t koste r d e g e n kron e. Gra srotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres! Det er enkelt å bli grasrotgiver, du kan tilknytte deg hos en kommisjonær enten ved hjelp av strekkode, organisasjonsnummer eller du får kommisjonæren til å søke opp navnet til foreningen din. Du kan også bli grasrotgiver via både norsk-tipping.no eller via mobilspill. Hvis ditt mobilnummer er registrert på ditt kundeforhold hos Norsk Tipping kan du se n d e S M S < > ti l for registrering. Tjenesten er gratis. E l l e r d u ka n o p p g i O rg a n i s a s j o n s n u m m e r ti l d i n ti p p e kom m i sj on æ r. Tu se n ta kk for stø tte n! Foto: Arvid Jørgensen 21

22 The Tall Ships Races Bergen Juli The Tall Ships Races er et årlig internajonalt seiltreningsarrangement i regi av Sail Training International (STI), og ble gjennomført for første gang i B e rg e n e r for fj e rd e g a n g b l i tt ti l d e l t rol l e n som offi si e l l ve rtsh a vn for Th e Ta l l S h i p s Ra ce s. D e tte si e r m ye om B e rg e n si tt g od e rykte i d e t i n te rn a sj on a l e se i l sku te m i l j ø e t og b ye n s e vn e ti l å g j e n n om fø re store a rra n g e m e n t. Første gang Bergen var vertshavn var i 1 993, deretter i 2001, og siste gang i I 2008 samlet Bergen nærmere 90 seilskuter fra 22 land med nesten 3000 mannskap. Det var et fantastisk skue og en uforglemmelig folkefest for de rundt en halv million fastboende og tilreisende som møtte opp. Det må tas med at lørdag 9. august satte Tall Ships Races 2008 Bergen publikumsrekord for store arrangement i Bergen. The Tall Ships Races Bergen blir det største kulturarrangementet i Bergen i Med alle seilskutene i Vågen blir arrangementet også en utmerket anledning for også å markere Norges 200- årsjubileum for Grunnloven, og 1 00årsjubileet til Bergens egen stolthet, SS Statsraad Lehmkuhl. Med bakgrunn i og erfaring fra tidligere arrangement, og med gode samarbeidspartnere, har vi klare mål og ønsker om å gjøre dette til den største folkefesten i Bergen noensinne. 22

23 The Tall Ships Races Bergen Juli Th e Ta l l S h i p s Ra ce s B e rg e n vi l b e stå a v fø l g e n d e e l e m e n te r - Folkefest for hele byen og halve Vestlandet med et maritimt, rikt og variert kulturprogram sentrert rundt Vågen. Det blir gratis konserter fra tre scener, og aktiviteter både til lands og til vanns programmet blir knyttet opp til Seilskipet Statsraad Lehmkuhls 1 00-årsjubileum og Norges markering av 200-årsjubileet for Grunnloven - Arrangementet skal i sin helhet ha tradisjon og fornying som gjennomgående element og skal være med og bevisstgjøre vår maritime tradisjon og historie. Samtidig skal det utfordre tradisjonelle oppfatninger av seilskutemiljøet og gjøre det enda mer attraktivt for den yngre generasjon - Mottak og vertskap for mellom 70 og 1 00 av verdens største og vakreste seilskuter og for anslagsvis 3000 medseilere - Tall Ships Races Bergen skal sende over 1 00 medseilere i alderen år på regattaetappen fra Bergen til Esbjerg - The Tall Ships Races Bergen skal i samarbeid med Fredrikstad ha ansvar for Cruise-in-company etappen ( sjarmørstrekket ) mellom Fredrikstad og Bergen. Her skal det etableres et havneprogram mellom de to byene for flåten som skal seile strekket. - Åpne skip og inntektsbringende aktiviteter for de deltagende seilskipene - Start på konkurransestrekket til Esbjerg i Nederland 23

24 RETURADRESSE: MILDE BÅTLAG SKIPANESVEGEN 1 2, 5259 HJELLESTAD Milde Båtlags hjemmeside Foto: Arvid Jørgensen HUSK BÅTUTSETT 5. APRIL. MILDE BÅTLAG Organisasjonsnummer: Husk å melde fra om adresseforandring! Bruk

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Korsfjordtrimmen Foto: Geir Lasse Taranger

Korsfjordtrimmen Foto: Geir Lasse Taranger Medlemsblad nr 1-201 2 Korsfjordtrimmen Foto: Geir Lasse Taranger 21. årgang Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 3/2010 19. årgang Årsberetning 2010 Foto: Siv Midtun Hollup Milde Båtlags Styre 2010 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Zoom 8 på regattabanen i Fanafjorden Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post:

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa.

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa. Leder Først vil jeg takke for gjenvalg som formann, 2009 gikk veldig bra med lite problemer. Det er veldig enkelt å være formann med et styre som har masse kompetanse og erfaring i tillegg til å være likanes.

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Mai 2012 24. årgang Klubbavisen Moss Seilforening VERDENSMESTER Foto: Espen Herud Først Ole-Petter - så Mathias - og nå Celine. Utvikling for fremtiden 2 Det var fremsynte folk som planla og bygde Søly

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsberetning 2009. side 4-25

Årsberetning 2009. side 4-25 2009 ÅRSBERETNING ÅRBOK FOR STAVANGER SEILFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Årsberetning 2009 side 4-25 Les også: Tur-retur Stavanger Tromsø Optimistjollesesongen 2009 Kielerwoche og VM i X-35 Fra NM til VM

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslagene 1-8 er av Styret satt opp i prioritert rekkefølge. Forslag som innebærer bruk av lagets midler skal behandles av Styret før de

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer