BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN"

Transkript

1 BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN KAP 1360 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 34 Kompensasjon til infrastrukturtiltak Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

2

3 Årsplan i henhold til Statsbudsjettet for 2015, Samferdselsdepartementet: Årsplan kap Kystverket post 30 Investeringer og større vedlikehold i fiskerihavner og farleder samt post 60 tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak og kap 1360 post 34. Forord Stortinget bevilger midler over statsbudsjettet til tiltak i fiskerihavner og farleder. Under kap post 30 bevilges rammer for Kystverkets egne investeringer i havner og farleder og under post 60 bevilges rammer for tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak. Under kap 1360 post 34 bevilges rammer for Kystverket til ekstraordinære infrastrukturtiltak. På post 30 foreslås bevilget 616 mill. kroner for 2015, en økning på nesten 31 pst. fra For anlegg som videreføres i påfølgende budsjettår gis Kystverket bestillingsfullmakt for dekning av bindinger i kontraktsbeløp ut over budsjettårets bevilgning. På post 34 foreslås bevilget 58 mill. kroner for På post 60 foreslås bevilget 63,9 mill. kroner for 2015, en økning på vel 3 pst fra Mål for disponeringen i årsbudsjettet og prioritering i årsplanen er: - effektiv bruk av tildelte midler og nytte av allerede investerte budsjettmidler, - gjennomføre Nasjonal Transportplan og Kystverkets handlingsprogram, - fleksibilitet for å fange opp endringer i forutsetningene for planlagt utbygging og - prioritering av tilskudd 2015 til kommunale fiskerihavnetiltak. Prioritering av Kystverkets tiltak i fiskerihavner og farleder tar utgangspunkt i Kystverkets handlingsprogram. Handlingsprogram for perioden er veiledende for tiltak i perioden og for planlegging av tiltak for perioden Igangsatte anlegg 2014 gir bindinger i budsjettet for Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak (Kap post 60) er ikke omfattet av Kystverkets handlingsprogram. Tilskudd krever kommunal egenfinansiering av minst 50 pst. av prosjektkostnadene. Tilskudd gis både som bevilgning i budsjettåret og som tilsagn om støtte for neste budsjettår. Som følge av kommunenes framdrift i gjennomføringen kan fordeling mellom tilskudd 2015 og tilsagn 2016 bli endret. Ålesund 5. januar 2015 Kirsti L. Slotsvik Kystdirektør

4

5 Årsplan 2015 Fiskerihavner og farleder Innhold Forord 1. Mål for Kystverkets investeringer i fiskerihavner og farleder side 1 2. Prioriteringer 2015 side 4 a. Bevilgning over statsbudsjettet 2015 side 4 b. Utbygging av fiskerihavner 2015 (Post 30) side 6 c. Utbygging av farleder 2015 (Post 30) side 8 d. Kompensasjonstiltak til infrastruktur 2015 (post 34) side 10 e. Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak (post 60) side 11 Tabeller: Tabell 1 Disponering av Kystverkets bevilgning 2015 Fiskerihavner og farleder Tabell 2 Bevilgninger til fiskerihavneutbygging 2015 Tabell 3 Bevilgninger til utbygging av farleder 2015 Tabell 4 Bevilgninger til infrastrukturtiltak i Nord-Norge Tabell 5 Bevilgninger til tilskudd til kommunene 2015og tilsagn Kystverkets utbygging av nye fiskerihavner og farleder 2015 side 13 a. Omtale av nye fiskerihavneanlegg side 14 b. Omtale av nye farledsanlegg side 16 c. Omtale av nye infrastrukturtiltak side Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak side 25 a. Omtale av nye tilskuddsanlegg 2015 side 25 b. Omtale av nye tilsagn for 2016 side 40

6 Del 1 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 mål for Kystverkets investeringer i fiskerihavner og farleder 1. MÅL FOR KYSTVERKETS INVESTERINGER I FISKERIHAVNER OG FARLEDER Ved utbygging av fiskerihavner prioriteres tiltak som har stor betydning for den nasjonale verdiskapningen. Videre er tiltak som bidrar til å ivareta fiskerihavnebehov i mindre lokalsamfunn viktig. Kystverkets utbygging av fiskerihavner er konsentrert om grunnleggende infrastruktur som skjerming av utsatte innseilinger, nyanlegg, vedlikehold av moloer og utdyping av havneområder. Nye store fiskefartøy og næringsutvikling er grunnlag for Kystverkets utbygging av fiskerihavner langs hele kysten. Ny aktivitet skaper grunnlag for kommunale fiskerihavnetiltak som flytebrygger og kaier. Kaier, flytebrygger og industriarealer i fiskerihavnene er et kommunalt ansvar. Det gis tilskudd slik at mindre fiskerihavneprosjekter kan realiseres i lokal regi. Kystverket forvalter derfor en tilskuddsordning for kommunale fiskerihavnetiltak. Den framtidige utviklingen av strukturen innenfor både flåten og industrien vil være av betydning for fremtidig utbygging av fiskerihavner. Endringer i flåten til større fiskefartøyer er medvirkende årsak til økende behov for større dybde. Transport av fisk og fiskeprodukter til markedene er viktige hensyn ved utbygging av fiskerihavner og for å bedre fremkommelighet i farledene. Anløp av større gods-, fryse- og containerskip for transport av fisk og fiskeprodukter til markedene stiller større krav til dybde og manøvreringsareal i havnene. September 2014 Svelgen, utdyping. Foto: Thommy Dahl Olsen Fiskeri- og havbruksnæringen er viktige eksportnæringer, og har stor betydning for lokalsamfunn langs kysten. Kystverket skal arbeide for å samordne sine disposisjoner for fiskerihavneutbygging med strategier som legges for marin verdiskapning. Ved planlegging av fiskerihavner stilles det krav om avklaringer mot kommunal og fylkeskommunal planlegging. Nytten av tiltakene skal dokumenteres og ses i sammenheng med annen næringsutvikling og utvikling av infrastrukturen i kommunen og i regionen. 1

7 Del 1 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 mål for Kystverkets investeringer i fiskerihavner og farleder Februar 2014 Vannvåg, molo. Foto: Atle Barstad Skipsfarten endres i retning av færre, men større fartøy, høyere fart og flere spesialfartøy. Kystverket ser også et økende behov for tiltak i farleden som har som hensikt å tilrettelegge for flytting av oljerigger mellom felt og verft. Endringer i fartøystyper og endret trafikkbilde setter nye krav til farleder og havner, med økt behov for utdyping og manøvreringsareal. Bunnsedimenter i havner og farleder er mange steder forurenset av miljøgifter fra lokalsamfunnet, lokale næringer og fra skipsfarten. Ved utdypning i havner og farleder foretar Kystverket undersøkelser av bunnsedimentene i tråd med krav fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Forurensede sedimenter skal tas opp under kontrollerte forhold og håndteres etter vilkårene for mudring og deponering. Kravene til dokumentasjon av sedimentenes miljøkvalitet har økt vesentlig de senere år. 2

8 Del 1 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 mål for Kystverkets investeringer i fiskerihavner og farleder Kystverket har ansvar for omlag 500 statlige kaier lokalisert i tilknytning til fiskerihavner. Nyere tilstandsregistreringer viser et økt vedlikeholdsbehov for disse, og nødvendigheten for en langsiktig strategi med hensyn på vedlikehold, sanering og avhending. Statlige fiskerihavner med liten eller ingen betydning for fiskerinæringen skal søkes avhendet til kommunene eller andre brukerinteresser. Ved alternativt eierskap og utnyttelse av denne infrastrukturen vil Kystverket oppnå forvaltnings- og vedlikeholdsmessige innsparinger, som vil komme andre havner til gode. Ved avvikling av statens ansvar i fiskerihavner skal det tas hensyn til kystkultur og kulturhistoriske verdier i de gamle havnene. Kystverkets prosjekter og tiltak i handlingsprogrammet skal bygge på lokale behov slik disse framkommer i kommunale og regionale prioriteringer og planer. Handlingsprogrammets prioritering er gjort i forhold til politiske føringer og etatens egne mål og strategier. For prosjekter med kostnadsramme over 30 mill kr blir det nå utarbeidet samfunnsøkonomiske analyser. Juli 2014 Finnsnesrenna, fundamentering og forskaling, seilingsmerke. Foto: Jan Arild Jenssen 3

9 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer 2. PRIORITERINGER 2015 a. Bevilgning over Statsbudsjettet 2015 I Prop.1 S ( ) for Samferdselsdepartementet er det foreslått 616 mill kr til investeringer i fiskerihavner og farleder, 63,9 mill kr til tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak og 58 mill kr i kompensasjonstiltak til infrastruktur fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kystverket vil disponere disse midlene med tillegg som beskrevet under etter følgende fordeling: Tall i 1000 kr Oppgave Regnskap 2013 Gjeldende budsjett 2014 Budsjett 2015 ** Utbygging av fiskerihavner Vedlikehold, drift fiskerihavner Reparasjon etter stormskader moloskader/navigasjonsmerker Sum post 30 Fiskerihavner Utbygging av farleder Sum post 30 Fiskerihavner og farleder * Kompensasjonstiltak til infrastruktur Sum post 34 Kompensasjonstiltak til infrastruktur Post 60 Tilskudd til kommunale fiskerihavner Post 60 Godkjent overførte midler fra tidligere år Sum post 60 Tilskudd fiskerihavner Sum kap 1360 post 30 post 34 og post Tabell 1 - Disponering av Kystverkets bevilgning 2015 Fiskerihavner og farleder, samt kompensasjonstiltak og tilskudd kommunale fiskerihavner. * Gjeldende budsjett 2014, post 30, fremkommer av bevilgning i henhold til Prop. 1 ( ) på 422,68 mill kr, samt 49,4 mill kr ved revidert budsjett, påplusset godkjent overføring fra 2013 på 158,104 mill kr, redusert med 9,308 mill kr som er henført til navigasjonsinstallasjoner, dvs total 620,876 mill kr. ** Tallene (på post 30 og 34) inkluderer mva som i 2015 skal føres på kap post 01 under Finansdepartementet, jf. innføring av nettoordningen for budsjettering og regnskapsføring av mva i statsforvaltninga. Felleskostnader og kostnader til prosjekt-/fagadministrasjon er lagt inn som påslag for det enkelte prosjekt, både for fiskerihavner og farleder. Vedlikehold/drift av fiskerihavner samt reparasjon etter stormskader fremgår som egen post på tabellen over. 4

10 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer I tillegg til årets bevilgninger gir budsjettet følgende konsekvenser for senere år: Post 30: Post 34: Gjenstående bevilgningsbehov for anlegg som videreføres etter 2015 (bestillingsfullmakt): Gjenstående bevilgningsbehov for anlegg som videreføres etter 2015 (bestillingsfullmakt): 717 mill kr 178 mill kr Post 60: Tilsagn om tilskudd til kommunene i 2015 for utbetaling fra 2016: 20 mill kr Kystverket prosjekter, har egen prosjekt- og byggeledelse for planlegging og gjennomføring av utbyggingstiltak (post 30 og post 34). Geotekniske, miljøtekniske, spesielle ingeniørtjenester og marinbiologiske undersøkelser utføres av konsulentfirma etter inngåtte rammeavtaler. I tillegg må Kystverket kjøpe inn en del andre spesialtjenester slik som kartleggingstjenester fra Kartverk divisjon sjø, marinarkeologiske undersøkelser fra offentlige forskningsinstitusjoner, modellforsøk og analyser av ulik art fra konsulentfirmaer og forskningsinstitusjoner. Kostnadene for denne type arbeid og tjenester inngår som påslag for det enkelte prosjekt. Kystverkets anlegg utføres av eksterne entreprenører etter offentlige tilbudskonkurranser. Tilbudskjøp av tjenestene gir variasjon i pris, med avvik mellom planlagte og faktiske kostnader for hvert anlegg. Undersøkelser og planlegging Nye plankrav og andre krav som følge av endringer i lovverket og nye retningslinjer om håndtering av forurensede sedimenter, har økt Kystverkets kostnader til planlegging av egne tiltak, i tillegg til kostnader ved mudring og deponering av forurenset masse. Naturmangfoldsloven inneholder generelle bestemmelser om prinsipper som skal vurderes ved all offentlig myndighetsutøvelse som berører naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Planlegging av egne tiltak utføres etter plan- og bygningslovens krav og med tilstrekkelig detaljering for tilbudsutsetting av arbeidene. Kystverket har samarbeid med Miljødirektoratet i forbindelse med mudring, behandling og deponering av masser på store prosjekter og er også med i konsultasjonsgruppe for forurensede sedimenter. Virkninger av økt havnivå og økt bølgehøyde som følge av klimaendringer blir også tatt med i planarbeidene. Ved planlegging av fiskerihavner og farleder er det behov for undersøkelser i en tidlig planfase, ofte flere år før tiltakene tas opp til gjennomføring i budsjettet. Prosjektkostnadene som er oppgitt i Nasjonal Transportplan og i Kystverkets handlingsprogram er kostnadsrammer for tiltaket inklusive fagadministrasjon og undersøkelser/planlegging i en tidlig planfase. 5

11 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer b. Utbygging av fiskerihavner 2015 (Post 30) For å få samsvar mellom kostnadstall som er oppgitt i NTP og HP, er felleskostnader, kostnader til prosjektadministrasjon, planlegging, utredning og undersøkelser lagt inn i det enkelte prosjekt, både for fiskerihavner og farleder. Kystverket prioriterer ferdigstilling av igangsatte anlegg før oppstart av nye Kystverket prioriterer fiskerihavnetiltak ut fra kriterier som marin verdiskaping og bidrag til levende kystsamfunn Kystverket prioriterer tiltak som har stor betydning for den nasjonale verdiskapingen Kystverket prioriterer vedlikehold slik at investert kapital ikke forringes FISKERIHAVNER (Tall i 1000 kr) Akk forbruk pr Bevilget 2014 Stipulert forbruk 2014 Budsjett Gjenstående forpliktelse Tiltak Totalkostnad Nye anlegg 2015: Hovden Videreførte anlegg 2014: Sommarøy Napp Salthella Austevoll Myre Berlevåg havn Ferdigstile anlegg 2014: Træna Vannvåg Breivikbotn molo Drift og vedlikehold: Moloreparasjoner Stormskader Sum fiskerihavner Tabell 2 Bevilgninger til fiskerihavneutbygging 2015 Denne tabellen er under vurdering og vil bli justert ** Tallene (på post 30 og 34) inkluderer mva som i 2015 skal føres på kap post 01 under Finansdepartementet, jf. innføring av nettoordningen for budsjettering og regnskapsføring av mva i statsforvaltninga. Nye fiskerihavneanlegg i 2015: Hovden Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen og havnebassenget ned til 5,0 meter. Hovden er nyanlegg i 2015 med oppstartsbevilgning på 5 millioner. Total kostnadsramme er 15 millioner. Prosjektet ferdigstilles i Videreføring av fiskerihavneanlegg: Sommarøy Prosjektet omfatter utdyping av indre havn samt utvidelse av bredden i innseilingen. Sommarøy ble presentert som nyanlegg i revidert statsbudsjett 2014 med oppstartsbevilgning for Prosjektet lyses ut på anbudsrunde høsten 2014 med planlagt ferdigstillelse Total kostnadsramme er 70 millioner. Napp 6

12 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen, samt bygging av molo. Napp ble presentert som nyanlegg med oppstartsbevilgning i revidert statsbudsjett for Prosjektet lyses ut på anbudsrunde høsten 2014 med planlagt ferdigstillelse Total kostnadsramme er 52 millioner. Salthella Austevoll Prosjektet omfatter en lang molo og utdyping av noen grunner. Salthella ble presentert som nyanlegg med oppstartsbevilgning i budsjettet for 2013, men prosjektet kom ikke i gang før våren 2014 med planlagt ferdigstillelse i Ny total kostnadsramme er 172 mill kr. Myre Prosjektet omfatter to moler og utdyping av innseilingen til Myre havn. Myre ble presentert som nyanlegg med oppstartsbevilgning i budsjettet for 2013 og skal ferdigstilles Total kostnadsramme er 250 mill kr. Berlevåg Berlevåg ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Grunnet behov for endringer i forhold til prosjektets endelige omfang ble prosjektet utsatt til Prosjektet er startet i 2014 og skal ferdigstilles i Total kostnadsramme er øket til 150 mill kr. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak høyere enhetspriser enn estimert. Ferdigstilte fiskerihavneanlegg: Træna Træna ble presentert som nyanlegg i budsjettet for 2012 og omfatter utdyping og moloer. Prosjektet er i sluttfasen og vil ferdigstilles innen Antatt sluttkostnad er 178 mill kr. Vannvåg Vannvåg ble omtalt som nyanlegg i budsjettet for Prosjektet omfatter etablering av nye moloer og utdyping i havna. Prosjektet er i sluttfasen og vil ferdigstilles Antatt sluttkostnad er 113 mill kr. Breivikbotn molo Breivikbotn ble omtalt som nyanlegg i budsjettet for Prosjektet omfatter etablering av skuldermolo i forlengelse av eksisterende molo med masser fra prosjektet på Sørvær (fjerning av Krysseren Murmansk ). Prosjektet er i sluttfasen og vil ferdigstilles i Antatt sluttkostnad er 42 mill kr. 7

13 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer c. Utbygging av farleder 2015 (Post 30) For å få samsvar mellom kostnadstall som er oppgitt i NTP og HP, er felleskostnader, kostnader til prosjektadministrasjon, planlegging, utredning og undersøkelser lagt inn i det enkelte prosjekt, både for fiskerihavner og farleder. Kystverket prioriterer ferdigstilling av igangsatte anlegg før oppstart av nye Kystverket prioriterer tiltak som bidrar til bedre sikkerhet og framkommelighet i innseilinger til viktige fiskeri- og trafikkhavner Kystverket prioriterer tiltak som gir størst reduksjon i reisetid og transportkostnader FARLEDER POST 30 (Tall i 1000 kr) Akk forbruk pr Bevilget 2014 Stipulert forbruk 2014 Budsjett Gjenstående forpliktelse Totalkostnad Tiltak Nye anlegg 2015: Innseiling Bergen/Askøy Innseiling Ålesund Innseiling Oslo Innseiling Bodø Innseiling Borg del II Videreførte anlegg 2014: Borg havn Røsvikrenna Svelgen Florø Husøy Melandsflua Ferdigstile anlegg 2014: Harstadbotn Finnsnesrenna Undersøkelser: Stad skipstunnel Sum farleder Tabell 3 Bevilgninger til utbygging av farleder 2015 Denne tabellen er under vurdering og vil bli justert ** Tallene (på post 30 og 34) inkluderer mva som i 2015 skal føres på kap post 01 under Finansdepartementet, jf. innføring av nettoordningen for budsjettering og regnskapsføring av mva i statsforvaltninga. Nye farledsanlegg: Nye farledsprosjekter som igangsettes i 2015 er innseilingene til Bergen/Askøy, Ålesund, Oslo, Bodø og Borg II. Se egen beskrivelse av hvert enkelt anlegg under del 3. Videreføring av farledsanlegg: Borg havn Røsvikrenna Farledsprosjektet Borg havn (Borg I) Røsvikrenna ble omtalt i St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan Prosjektet omfatter utdyping ned til -14 m i den indre delen av innseilingen til Borg havn. Tiltaket har blitt endret underveis, bl.a. på grunn av innsigelser til reguleringsplanen samt nyere undersøkelser som har vist at mengden av sterkt forurensede masser er betydelig større enn beregnet i Dette har medført at prosjektkostnadene har økt 8

14 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer fra 320 mill. kr til anslagsvis 724 mill. kr. På grunn av den betydelige kostnadsøkningen vil prosjekt- og utredningsunderlag gjennomgås på nytt før det tas stilling til videre håndtering av Borg havn Røsvikrenna. Dette medfører at prosjektet ikke vil startes opp i Svelgen Prosjektet ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Det vil bli utført utdyping ned til -10 meter. Prosjektet startet opp i 2014 og ferdigstilles i Antatt sluttkostnad er 19,5 mill kr. Florø Prosjektet ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Det vil bli utført utdyping ned til -16 meter vest for Florø lykt, utdyping av tre mindre grunner ned til -12 meter samt ny merking av farleden. Prosjektet startet opp i 2014 og ferdigstilles i Antatt sluttkostnad er 56 mill kr. Husøy Melandsflua Prosjektet ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Det er utført utdyping og ny merking av farleden. Prosjektet startet opp i 2013 og ferdigstilles i Antatt sluttkostnad er 77 mill kr. Ferdige farledsanlegg: Harstadbotn Harstadbotn ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Det er utført miljømudring i samarbeid med Harstad kommune. Prosjektet ble ferdigstilt våren Sluttkostnad for Kystverkets andel er 39 mill kr. Finnsnesrenna Finnsnesrenna ble presentert som nyanlegg i budsjettet for 2012 og omtalt i budsjett for 2013 med en kostnad på 95 mill kr. Det er utført utdyping av hovedleden og bileden ved Finnsnes med tilhørende merking. Utdyping er fullført og seilingsmerker fullføres høsten Antatt sluttkostnad er 116 mill kr. 9

15 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer d. Kompensasjon til infrastrukturtiltak 2015 (post 34) EU endret regelverket for regional støtte 1. juli 2014, som førte til oppheving av differensiert arbeidsgiveravgift. Regjeringen følger opp arbeidet med infrastrukturtiltak som vil bedre fremkommeligheten i Nord-Norge. Kompensasjonen blir gitt over Statsbudsjettets kap 1360 Post 34 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kystverket bevilges 10 mill kr i 2014 og 58 mill kr i 2015 til prosjektene Innseiling Polarbase og Innseiling Tana. Prosjektkostnadene endres ikke, men prosjektene får en fremskyndet oppstart iht NTP og HP. Infrastrukturtiltakene skal iht regjeringen: Styrke konkurransekraften i nord Sikre bedre fremkommelighet og bedre tilgjengelighet For å få samsvar mellom kostnadstall som er oppgitt i NTP og HP, er felleskostnader, kostnader til prosjektadministrasjon, planlegging, utredning og undersøkelser lagt inn i det enkelte prosjekt. FARLEDER POST 34 (Tall i 1000 kr) Akk forbruk pr Bevilget 2014 Stipulert forbruk 2014 Budsjett Gjenstående forpliktelse Totalkostnad Tiltak Nye anlegg 2015: Polarbase Leirpollen Sum farleder Tabell 4 Bevilgninger til infrastrukturtiltak i Nord-Norge ** Tallene (på post 30 og 34) inkluderer mva som i 2015 skal føres på kap post 01 under Finansdepartementet, jf. innføring av nettoordningen for budsjettering og regnskapsføring av mva i statsforvaltninga. Nye anlegg infrastrukturtiltak: Innseiling Polarbase Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen til Polarbase/Leirvikaområdet ned til 17 meter. Bredden i innseilingen økes til 850 meter. Prosjektets opprinnelig oppstart var i 2017 men det er gitt oppstartsbevilgning på 10 mill kr i Det planlegges kontraktsinngåelse i 2014 og anleggsstart våren Total kostnadsramme er 96 mill kr. Innseiling Leirpollen Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen til Leirpollen ned til 9,0 meter. Bredden i innseilingen økes til 150 meter. Prosjektets opprinnelige oppstart var i 2018 men det er gitt oppstartsbevilgning på 20 mill kr i Total kostnadsramme er 150 mill kr. 10

16 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer e. Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak (post 60) TILSAGN (tilsagnsfullmakt) GITT I 2014 FOR UTBETALING I 2015 Kostnadsoverslag* Anbefalt tilskudd Utbetaling 2015 Sør Trøndelag Hitra Sandstad kai Finnmark Lebesby Kjøllefjord utdyping Sum tilsagn gitt i 2014 for *Kostnadsoverslag inklusiv merverdiavgift NYE TILTAK/TILSAGN 2015 for utbetaling i 2015 Kostnadsoverslag* Anbefalt tilskudd Utbetaling 2015 Vestfold Tjøme Verdens Ende utdyping Hordaland Sund Porsvika kai og flytebrygger Sogn og Fjordane Flora Florø kai Møre og Romsdal Sande Haugsbygda forlengelse molo Møre og Romsdal Smøla Vikan utvidelse kai Sør Trøndelag Frøya Sætervågen utdyping Nordland Øksnes Myre flytekai Nordland Andenes Andøy flytebrygge Nordland Meløy Reipå flytebrygge Nordland Vestvågøy Ballstad kai Nordland Lurøy Aldersundet utdyping Finnmark Sørvaranger Bugøynes flytebrygge Troms Tromsø Breivika utdyping og kai Finnmark Lebesby Kjøllefjord flytebrygge Sum Sum utbetaling 2015 Nye tilsagn + tilsagn for 2015 gitt i *Kostnadsoverslag eksklusiv merverdiavgift Bevilgning NYE TILSAGN FOR 2016 gitt i 2015 (tilsagnsfullmakt) Kostnadsoverslag* Anbefalt tilskudd Tilsagn 2016 Sogn og Fjordane Flora Florø kai Troms Kvænangen Burfjord utdyping og kai Troms Tromsø Breivika utdyping og kai Finnmark Berlevåg Berlevåg flytebrygge Finnmark Hasvik Hasvik flytebrygge Sum tilsagn for *Kostnadsoverslag eksklusiv merverdiavgift Tabell 5 Bevilgninger til kommunene 2015 og tilsagn 2016 De kommunale fiskerihavnetiltakene krever kommunal egenfinansiering av minst 50 % av prosjektkostnadene. Finansiering krever søknadsbehandling både i kommune, fylkeskommune og statlige organer. Tilskuddene kan gis både som bevilgninger innen budsjettåret og som tilsagn om støtte for neste budsjettår. Kystverket krever at kommunalt vedtak om finansiering foreligger før det inngås tilskuddsavtale. Dette kan medføre endret framdrift eller bortfall av tilskuddsprosjekter. I 2014 er retningslinjene til tilskuddsordningen revidert og godkjent av Samferdselsdepartementet. Retningslinjene ble omredigert for å få samsvar med Finansdepartementets generelle retningslinjer for tilskuddsordninger og vil gjelde tilsagn gitt fra og med Søknader om tilskudd neste budsjettår må foreligge hos Kystverket før 1. mars. Mottatte søknader sendes fiskerimyndigheter og fylkene til uttalelse. Kystverkets prioritering behandles 11

17 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer sammen med statsbudsjettet. Bevilgningen for 2015 er 63,9 mill. kr. Rammen for tilsagnsfullmakt i 2015 er 20 mill kr. som disponeres i Det er for 2015 mottatt 36 søknader om tilskudd som er tilfredstiller føringer gitt i retningslinjene. Omsøkt tilskudd til det enkelte prosjekt kan avvike fra anbefalt tilskudd fra Kystverket. Kystverket har beregnet at de 36 søknadene utgjør ca. 189 mill kr i berettiget tilskudd til fiskerihavnetiltak. Ved vurdering av søknadene er det lagt til grunn forslag til prioriteringer fra Fiskeridirektoratet, fra kommunene og fra fylkeskommunene. Bindinger fra fjorårets tilsagn om tilskudd i 2015 er på 20 mill. kr. Tildelingen er ikke bindende før kommunene har oppfylt vilkår om ferdig prosjektplan, vedtatt regulering og kommunalt vedtak om lokal finansiering. Kystverket vil avklare disse vilkårene med søkerne og tildele tilskudd innenfor rammene for 2015 til de kommunene som oppfyller vilkårene innen årsskiftet. Øvrige prioriterte søknader gis tilsagn om tilskudd i 2016 med krav om dokumentasjon av vilkårene innen 1. september

18 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 - Nyanlegg 3. KYSTVERKETS UTBYGGING AV NYE FISKERIHAVNER OG FARLEDER 2015 a. Omtale av nye fiskerihavneanlegg Fylke kommune Tiltak Type tiltak Nordland fylke Bø kommune Hovden Utdyping fiskerihavn b. Omtale av nye farledsanlegg Fylke kommune Tiltak Type tiltak Hordaland fylke Askøy Innseiling Utdyping kommune Bergen/Askøy Møre og Romsdal fylke Innseiling Utdyping Ålesund kommune Ålesund Oslo og Akershus fylke Oslo, Innseiling Oslo Utdyping Bærum og Nesodden kommuner Nordland fylke Bodø kommune Innseiling Bodø Utdyping Østfold fylke Fredrikstad og Hvaler kommuner Borg II Utdyping c. Omtale av nye infrastrukturtiltak Fylke kommune Tiltak Type tiltak Finnmark fylke Hammerfest Innseiling Utdyping kommune Polarbase Finnmark fylke Tana kommune Innseiling Leirpollen Utdyping 13

19 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 Nyanlegg a. OMTALE AV NYE FISKERIHAVNEANLEGG 14

20 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 Nyanlegg Hovden fiskerihavn, Bø kommune, Nordland fylke Fagområde: Estimert kostnad inklusiv fagadministrasjon: Fiskerihavn 15 millioner Estimert start: 2015 Estimert slutt: 2016 Transportkorridor: 4 Målsetning med tiltaket: Tiltaket vil skape økt tilgjengelighet for brukerne av havna og sikre driften av anlegg på land. Planlagt tiltak: Det planlegges å utdype innseilingen og havnebassenget med ca m 3. Havna i Hovden skal være tilgjengelig for fartøy med dyptgående inntil 5,0 meter. Nasjonal transportplan: , 1. fase Eksisterende forhold: I Hovden havn er det fiskemottak og bunkers. Innseilingen har grunne partier ned til 3,2 meter som det er behov for å fjerne. 15

21 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 Nyanlegg b. OMTALE AV NYE FARLEDSANLEGG 16

22 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 Nyanlegg Innseiling Bergen, Askøy kommune, Hordaland fylke Fagområde: Estimert kostnad inklusiv fagadministrasjon: Farled 23 millioner Estimert start: 2015 Estimert slutt: 2015 Farledstype: Hovedled Nasjonal transportplan: , 1. fase Transportkorridor: 4 Målsetning med tiltaket: Tiltaket vil bidra til effektiv sjøtransport, sikre trygg ferdsel og hindre/begrense miljøskader som følge av akutt forurensning i farleden. Planlagt tiltak: Det planlegges å sprenge ned Færøyfluene til 14 m. Utdypingen er beregnet til å utgjøre vel m 3 fjellmasse over et areal på til sammen over 8 da. Det skal settes opp til sammen 6 navigasjonsinstallasjoner i farvannet. Farledstiltaket vil gi en breddeutvidelse på ca 200 m. Eksisterende forhold: Færøyfluene ligger i innseilingen til Bergen, tett opp mot skipstrafikken. Grunnene er på -3,9 og -8,8 m. Farleden kan oppleves trang og svingete, spesielt ved møtende trafikk. Skipstrafikken er her mangfoldig og til dels stor og den benyttes av fartøy både i transitt og til/fra Bergen havn. Spesielle merknader: Massene er rene og skal deponeres i sjø like sørøst for utdypingsområdet. 17

Handlingsprogram 2014-2023

Handlingsprogram 2014-2023 Handlingsprogram 2014-2023 Innhold 1. Forord 4 2. Om Kystverket 2.1. Transportpolitiske mål 2.2. Kystverkets mål og visjon 2.3. BarentsWatch 6 7 7 8 3. Økonomiske planrammer 9 4. Fagområder og prioriteringer

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Alta Havn KF o ARSBERETNING 2OL4 t l1; t" Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Vedtatt i Alta - starnnefthôvn i nord kommunestyret xx.xx.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000-4070

St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000-4070 St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000-4070 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER

FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER Lødingen kommune Ballangen kommune Tysfjord kommune Evenes kommune Narvik Havn KF ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1)

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Dovre International AS Dovre International AS Transportøkonomisk institutt Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Unntatt offentlighet,

Detaljer