BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN"

Transkript

1 BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN KAP 1360 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 34 Kompensasjon til infrastrukturtiltak Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

2

3 Årsplan i henhold til Statsbudsjettet for 2015, Samferdselsdepartementet: Årsplan kap Kystverket post 30 Investeringer og større vedlikehold i fiskerihavner og farleder samt post 60 tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak og kap 1360 post 34. Forord Stortinget bevilger midler over statsbudsjettet til tiltak i fiskerihavner og farleder. Under kap post 30 bevilges rammer for Kystverkets egne investeringer i havner og farleder og under post 60 bevilges rammer for tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak. Under kap 1360 post 34 bevilges rammer for Kystverket til ekstraordinære infrastrukturtiltak. På post 30 foreslås bevilget 616 mill. kroner for 2015, en økning på nesten 31 pst. fra For anlegg som videreføres i påfølgende budsjettår gis Kystverket bestillingsfullmakt for dekning av bindinger i kontraktsbeløp ut over budsjettårets bevilgning. På post 34 foreslås bevilget 58 mill. kroner for På post 60 foreslås bevilget 63,9 mill. kroner for 2015, en økning på vel 3 pst fra Mål for disponeringen i årsbudsjettet og prioritering i årsplanen er: - effektiv bruk av tildelte midler og nytte av allerede investerte budsjettmidler, - gjennomføre Nasjonal Transportplan og Kystverkets handlingsprogram, - fleksibilitet for å fange opp endringer i forutsetningene for planlagt utbygging og - prioritering av tilskudd 2015 til kommunale fiskerihavnetiltak. Prioritering av Kystverkets tiltak i fiskerihavner og farleder tar utgangspunkt i Kystverkets handlingsprogram. Handlingsprogram for perioden er veiledende for tiltak i perioden og for planlegging av tiltak for perioden Igangsatte anlegg 2014 gir bindinger i budsjettet for Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak (Kap post 60) er ikke omfattet av Kystverkets handlingsprogram. Tilskudd krever kommunal egenfinansiering av minst 50 pst. av prosjektkostnadene. Tilskudd gis både som bevilgning i budsjettåret og som tilsagn om støtte for neste budsjettår. Som følge av kommunenes framdrift i gjennomføringen kan fordeling mellom tilskudd 2015 og tilsagn 2016 bli endret. Ålesund 5. januar 2015 Kirsti L. Slotsvik Kystdirektør

4

5 Årsplan 2015 Fiskerihavner og farleder Innhold Forord 1. Mål for Kystverkets investeringer i fiskerihavner og farleder side 1 2. Prioriteringer 2015 side 4 a. Bevilgning over statsbudsjettet 2015 side 4 b. Utbygging av fiskerihavner 2015 (Post 30) side 6 c. Utbygging av farleder 2015 (Post 30) side 8 d. Kompensasjonstiltak til infrastruktur 2015 (post 34) side 10 e. Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak (post 60) side 11 Tabeller: Tabell 1 Disponering av Kystverkets bevilgning 2015 Fiskerihavner og farleder Tabell 2 Bevilgninger til fiskerihavneutbygging 2015 Tabell 3 Bevilgninger til utbygging av farleder 2015 Tabell 4 Bevilgninger til infrastrukturtiltak i Nord-Norge Tabell 5 Bevilgninger til tilskudd til kommunene 2015og tilsagn Kystverkets utbygging av nye fiskerihavner og farleder 2015 side 13 a. Omtale av nye fiskerihavneanlegg side 14 b. Omtale av nye farledsanlegg side 16 c. Omtale av nye infrastrukturtiltak side Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak side 25 a. Omtale av nye tilskuddsanlegg 2015 side 25 b. Omtale av nye tilsagn for 2016 side 40

6 Del 1 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 mål for Kystverkets investeringer i fiskerihavner og farleder 1. MÅL FOR KYSTVERKETS INVESTERINGER I FISKERIHAVNER OG FARLEDER Ved utbygging av fiskerihavner prioriteres tiltak som har stor betydning for den nasjonale verdiskapningen. Videre er tiltak som bidrar til å ivareta fiskerihavnebehov i mindre lokalsamfunn viktig. Kystverkets utbygging av fiskerihavner er konsentrert om grunnleggende infrastruktur som skjerming av utsatte innseilinger, nyanlegg, vedlikehold av moloer og utdyping av havneområder. Nye store fiskefartøy og næringsutvikling er grunnlag for Kystverkets utbygging av fiskerihavner langs hele kysten. Ny aktivitet skaper grunnlag for kommunale fiskerihavnetiltak som flytebrygger og kaier. Kaier, flytebrygger og industriarealer i fiskerihavnene er et kommunalt ansvar. Det gis tilskudd slik at mindre fiskerihavneprosjekter kan realiseres i lokal regi. Kystverket forvalter derfor en tilskuddsordning for kommunale fiskerihavnetiltak. Den framtidige utviklingen av strukturen innenfor både flåten og industrien vil være av betydning for fremtidig utbygging av fiskerihavner. Endringer i flåten til større fiskefartøyer er medvirkende årsak til økende behov for større dybde. Transport av fisk og fiskeprodukter til markedene er viktige hensyn ved utbygging av fiskerihavner og for å bedre fremkommelighet i farledene. Anløp av større gods-, fryse- og containerskip for transport av fisk og fiskeprodukter til markedene stiller større krav til dybde og manøvreringsareal i havnene. September 2014 Svelgen, utdyping. Foto: Thommy Dahl Olsen Fiskeri- og havbruksnæringen er viktige eksportnæringer, og har stor betydning for lokalsamfunn langs kysten. Kystverket skal arbeide for å samordne sine disposisjoner for fiskerihavneutbygging med strategier som legges for marin verdiskapning. Ved planlegging av fiskerihavner stilles det krav om avklaringer mot kommunal og fylkeskommunal planlegging. Nytten av tiltakene skal dokumenteres og ses i sammenheng med annen næringsutvikling og utvikling av infrastrukturen i kommunen og i regionen. 1

7 Del 1 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 mål for Kystverkets investeringer i fiskerihavner og farleder Februar 2014 Vannvåg, molo. Foto: Atle Barstad Skipsfarten endres i retning av færre, men større fartøy, høyere fart og flere spesialfartøy. Kystverket ser også et økende behov for tiltak i farleden som har som hensikt å tilrettelegge for flytting av oljerigger mellom felt og verft. Endringer i fartøystyper og endret trafikkbilde setter nye krav til farleder og havner, med økt behov for utdyping og manøvreringsareal. Bunnsedimenter i havner og farleder er mange steder forurenset av miljøgifter fra lokalsamfunnet, lokale næringer og fra skipsfarten. Ved utdypning i havner og farleder foretar Kystverket undersøkelser av bunnsedimentene i tråd med krav fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Forurensede sedimenter skal tas opp under kontrollerte forhold og håndteres etter vilkårene for mudring og deponering. Kravene til dokumentasjon av sedimentenes miljøkvalitet har økt vesentlig de senere år. 2

8 Del 1 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 mål for Kystverkets investeringer i fiskerihavner og farleder Kystverket har ansvar for omlag 500 statlige kaier lokalisert i tilknytning til fiskerihavner. Nyere tilstandsregistreringer viser et økt vedlikeholdsbehov for disse, og nødvendigheten for en langsiktig strategi med hensyn på vedlikehold, sanering og avhending. Statlige fiskerihavner med liten eller ingen betydning for fiskerinæringen skal søkes avhendet til kommunene eller andre brukerinteresser. Ved alternativt eierskap og utnyttelse av denne infrastrukturen vil Kystverket oppnå forvaltnings- og vedlikeholdsmessige innsparinger, som vil komme andre havner til gode. Ved avvikling av statens ansvar i fiskerihavner skal det tas hensyn til kystkultur og kulturhistoriske verdier i de gamle havnene. Kystverkets prosjekter og tiltak i handlingsprogrammet skal bygge på lokale behov slik disse framkommer i kommunale og regionale prioriteringer og planer. Handlingsprogrammets prioritering er gjort i forhold til politiske føringer og etatens egne mål og strategier. For prosjekter med kostnadsramme over 30 mill kr blir det nå utarbeidet samfunnsøkonomiske analyser. Juli 2014 Finnsnesrenna, fundamentering og forskaling, seilingsmerke. Foto: Jan Arild Jenssen 3

9 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer 2. PRIORITERINGER 2015 a. Bevilgning over Statsbudsjettet 2015 I Prop.1 S ( ) for Samferdselsdepartementet er det foreslått 616 mill kr til investeringer i fiskerihavner og farleder, 63,9 mill kr til tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak og 58 mill kr i kompensasjonstiltak til infrastruktur fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kystverket vil disponere disse midlene med tillegg som beskrevet under etter følgende fordeling: Tall i 1000 kr Oppgave Regnskap 2013 Gjeldende budsjett 2014 Budsjett 2015 ** Utbygging av fiskerihavner Vedlikehold, drift fiskerihavner Reparasjon etter stormskader moloskader/navigasjonsmerker Sum post 30 Fiskerihavner Utbygging av farleder Sum post 30 Fiskerihavner og farleder * Kompensasjonstiltak til infrastruktur Sum post 34 Kompensasjonstiltak til infrastruktur Post 60 Tilskudd til kommunale fiskerihavner Post 60 Godkjent overførte midler fra tidligere år Sum post 60 Tilskudd fiskerihavner Sum kap 1360 post 30 post 34 og post Tabell 1 - Disponering av Kystverkets bevilgning 2015 Fiskerihavner og farleder, samt kompensasjonstiltak og tilskudd kommunale fiskerihavner. * Gjeldende budsjett 2014, post 30, fremkommer av bevilgning i henhold til Prop. 1 ( ) på 422,68 mill kr, samt 49,4 mill kr ved revidert budsjett, påplusset godkjent overføring fra 2013 på 158,104 mill kr, redusert med 9,308 mill kr som er henført til navigasjonsinstallasjoner, dvs total 620,876 mill kr. ** Tallene (på post 30 og 34) inkluderer mva som i 2015 skal føres på kap post 01 under Finansdepartementet, jf. innføring av nettoordningen for budsjettering og regnskapsføring av mva i statsforvaltninga. Felleskostnader og kostnader til prosjekt-/fagadministrasjon er lagt inn som påslag for det enkelte prosjekt, både for fiskerihavner og farleder. Vedlikehold/drift av fiskerihavner samt reparasjon etter stormskader fremgår som egen post på tabellen over. 4

10 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer I tillegg til årets bevilgninger gir budsjettet følgende konsekvenser for senere år: Post 30: Post 34: Gjenstående bevilgningsbehov for anlegg som videreføres etter 2015 (bestillingsfullmakt): Gjenstående bevilgningsbehov for anlegg som videreføres etter 2015 (bestillingsfullmakt): 717 mill kr 178 mill kr Post 60: Tilsagn om tilskudd til kommunene i 2015 for utbetaling fra 2016: 20 mill kr Kystverket prosjekter, har egen prosjekt- og byggeledelse for planlegging og gjennomføring av utbyggingstiltak (post 30 og post 34). Geotekniske, miljøtekniske, spesielle ingeniørtjenester og marinbiologiske undersøkelser utføres av konsulentfirma etter inngåtte rammeavtaler. I tillegg må Kystverket kjøpe inn en del andre spesialtjenester slik som kartleggingstjenester fra Kartverk divisjon sjø, marinarkeologiske undersøkelser fra offentlige forskningsinstitusjoner, modellforsøk og analyser av ulik art fra konsulentfirmaer og forskningsinstitusjoner. Kostnadene for denne type arbeid og tjenester inngår som påslag for det enkelte prosjekt. Kystverkets anlegg utføres av eksterne entreprenører etter offentlige tilbudskonkurranser. Tilbudskjøp av tjenestene gir variasjon i pris, med avvik mellom planlagte og faktiske kostnader for hvert anlegg. Undersøkelser og planlegging Nye plankrav og andre krav som følge av endringer i lovverket og nye retningslinjer om håndtering av forurensede sedimenter, har økt Kystverkets kostnader til planlegging av egne tiltak, i tillegg til kostnader ved mudring og deponering av forurenset masse. Naturmangfoldsloven inneholder generelle bestemmelser om prinsipper som skal vurderes ved all offentlig myndighetsutøvelse som berører naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Planlegging av egne tiltak utføres etter plan- og bygningslovens krav og med tilstrekkelig detaljering for tilbudsutsetting av arbeidene. Kystverket har samarbeid med Miljødirektoratet i forbindelse med mudring, behandling og deponering av masser på store prosjekter og er også med i konsultasjonsgruppe for forurensede sedimenter. Virkninger av økt havnivå og økt bølgehøyde som følge av klimaendringer blir også tatt med i planarbeidene. Ved planlegging av fiskerihavner og farleder er det behov for undersøkelser i en tidlig planfase, ofte flere år før tiltakene tas opp til gjennomføring i budsjettet. Prosjektkostnadene som er oppgitt i Nasjonal Transportplan og i Kystverkets handlingsprogram er kostnadsrammer for tiltaket inklusive fagadministrasjon og undersøkelser/planlegging i en tidlig planfase. 5

11 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer b. Utbygging av fiskerihavner 2015 (Post 30) For å få samsvar mellom kostnadstall som er oppgitt i NTP og HP, er felleskostnader, kostnader til prosjektadministrasjon, planlegging, utredning og undersøkelser lagt inn i det enkelte prosjekt, både for fiskerihavner og farleder. Kystverket prioriterer ferdigstilling av igangsatte anlegg før oppstart av nye Kystverket prioriterer fiskerihavnetiltak ut fra kriterier som marin verdiskaping og bidrag til levende kystsamfunn Kystverket prioriterer tiltak som har stor betydning for den nasjonale verdiskapingen Kystverket prioriterer vedlikehold slik at investert kapital ikke forringes FISKERIHAVNER (Tall i 1000 kr) Akk forbruk pr Bevilget 2014 Stipulert forbruk 2014 Budsjett Gjenstående forpliktelse Tiltak Totalkostnad Nye anlegg 2015: Hovden Videreførte anlegg 2014: Sommarøy Napp Salthella Austevoll Myre Berlevåg havn Ferdigstile anlegg 2014: Træna Vannvåg Breivikbotn molo Drift og vedlikehold: Moloreparasjoner Stormskader Sum fiskerihavner Tabell 2 Bevilgninger til fiskerihavneutbygging 2015 Denne tabellen er under vurdering og vil bli justert ** Tallene (på post 30 og 34) inkluderer mva som i 2015 skal føres på kap post 01 under Finansdepartementet, jf. innføring av nettoordningen for budsjettering og regnskapsføring av mva i statsforvaltninga. Nye fiskerihavneanlegg i 2015: Hovden Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen og havnebassenget ned til 5,0 meter. Hovden er nyanlegg i 2015 med oppstartsbevilgning på 5 millioner. Total kostnadsramme er 15 millioner. Prosjektet ferdigstilles i Videreføring av fiskerihavneanlegg: Sommarøy Prosjektet omfatter utdyping av indre havn samt utvidelse av bredden i innseilingen. Sommarøy ble presentert som nyanlegg i revidert statsbudsjett 2014 med oppstartsbevilgning for Prosjektet lyses ut på anbudsrunde høsten 2014 med planlagt ferdigstillelse Total kostnadsramme er 70 millioner. Napp 6

12 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen, samt bygging av molo. Napp ble presentert som nyanlegg med oppstartsbevilgning i revidert statsbudsjett for Prosjektet lyses ut på anbudsrunde høsten 2014 med planlagt ferdigstillelse Total kostnadsramme er 52 millioner. Salthella Austevoll Prosjektet omfatter en lang molo og utdyping av noen grunner. Salthella ble presentert som nyanlegg med oppstartsbevilgning i budsjettet for 2013, men prosjektet kom ikke i gang før våren 2014 med planlagt ferdigstillelse i Ny total kostnadsramme er 172 mill kr. Myre Prosjektet omfatter to moler og utdyping av innseilingen til Myre havn. Myre ble presentert som nyanlegg med oppstartsbevilgning i budsjettet for 2013 og skal ferdigstilles Total kostnadsramme er 250 mill kr. Berlevåg Berlevåg ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Grunnet behov for endringer i forhold til prosjektets endelige omfang ble prosjektet utsatt til Prosjektet er startet i 2014 og skal ferdigstilles i Total kostnadsramme er øket til 150 mill kr. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak høyere enhetspriser enn estimert. Ferdigstilte fiskerihavneanlegg: Træna Træna ble presentert som nyanlegg i budsjettet for 2012 og omfatter utdyping og moloer. Prosjektet er i sluttfasen og vil ferdigstilles innen Antatt sluttkostnad er 178 mill kr. Vannvåg Vannvåg ble omtalt som nyanlegg i budsjettet for Prosjektet omfatter etablering av nye moloer og utdyping i havna. Prosjektet er i sluttfasen og vil ferdigstilles Antatt sluttkostnad er 113 mill kr. Breivikbotn molo Breivikbotn ble omtalt som nyanlegg i budsjettet for Prosjektet omfatter etablering av skuldermolo i forlengelse av eksisterende molo med masser fra prosjektet på Sørvær (fjerning av Krysseren Murmansk ). Prosjektet er i sluttfasen og vil ferdigstilles i Antatt sluttkostnad er 42 mill kr. 7

13 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer c. Utbygging av farleder 2015 (Post 30) For å få samsvar mellom kostnadstall som er oppgitt i NTP og HP, er felleskostnader, kostnader til prosjektadministrasjon, planlegging, utredning og undersøkelser lagt inn i det enkelte prosjekt, både for fiskerihavner og farleder. Kystverket prioriterer ferdigstilling av igangsatte anlegg før oppstart av nye Kystverket prioriterer tiltak som bidrar til bedre sikkerhet og framkommelighet i innseilinger til viktige fiskeri- og trafikkhavner Kystverket prioriterer tiltak som gir størst reduksjon i reisetid og transportkostnader FARLEDER POST 30 (Tall i 1000 kr) Akk forbruk pr Bevilget 2014 Stipulert forbruk 2014 Budsjett Gjenstående forpliktelse Totalkostnad Tiltak Nye anlegg 2015: Innseiling Bergen/Askøy Innseiling Ålesund Innseiling Oslo Innseiling Bodø Innseiling Borg del II Videreførte anlegg 2014: Borg havn Røsvikrenna Svelgen Florø Husøy Melandsflua Ferdigstile anlegg 2014: Harstadbotn Finnsnesrenna Undersøkelser: Stad skipstunnel Sum farleder Tabell 3 Bevilgninger til utbygging av farleder 2015 Denne tabellen er under vurdering og vil bli justert ** Tallene (på post 30 og 34) inkluderer mva som i 2015 skal føres på kap post 01 under Finansdepartementet, jf. innføring av nettoordningen for budsjettering og regnskapsføring av mva i statsforvaltninga. Nye farledsanlegg: Nye farledsprosjekter som igangsettes i 2015 er innseilingene til Bergen/Askøy, Ålesund, Oslo, Bodø og Borg II. Se egen beskrivelse av hvert enkelt anlegg under del 3. Videreføring av farledsanlegg: Borg havn Røsvikrenna Farledsprosjektet Borg havn (Borg I) Røsvikrenna ble omtalt i St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan Prosjektet omfatter utdyping ned til -14 m i den indre delen av innseilingen til Borg havn. Tiltaket har blitt endret underveis, bl.a. på grunn av innsigelser til reguleringsplanen samt nyere undersøkelser som har vist at mengden av sterkt forurensede masser er betydelig større enn beregnet i Dette har medført at prosjektkostnadene har økt 8

14 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer fra 320 mill. kr til anslagsvis 724 mill. kr. På grunn av den betydelige kostnadsøkningen vil prosjekt- og utredningsunderlag gjennomgås på nytt før det tas stilling til videre håndtering av Borg havn Røsvikrenna. Dette medfører at prosjektet ikke vil startes opp i Svelgen Prosjektet ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Det vil bli utført utdyping ned til -10 meter. Prosjektet startet opp i 2014 og ferdigstilles i Antatt sluttkostnad er 19,5 mill kr. Florø Prosjektet ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Det vil bli utført utdyping ned til -16 meter vest for Florø lykt, utdyping av tre mindre grunner ned til -12 meter samt ny merking av farleden. Prosjektet startet opp i 2014 og ferdigstilles i Antatt sluttkostnad er 56 mill kr. Husøy Melandsflua Prosjektet ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Det er utført utdyping og ny merking av farleden. Prosjektet startet opp i 2013 og ferdigstilles i Antatt sluttkostnad er 77 mill kr. Ferdige farledsanlegg: Harstadbotn Harstadbotn ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Det er utført miljømudring i samarbeid med Harstad kommune. Prosjektet ble ferdigstilt våren Sluttkostnad for Kystverkets andel er 39 mill kr. Finnsnesrenna Finnsnesrenna ble presentert som nyanlegg i budsjettet for 2012 og omtalt i budsjett for 2013 med en kostnad på 95 mill kr. Det er utført utdyping av hovedleden og bileden ved Finnsnes med tilhørende merking. Utdyping er fullført og seilingsmerker fullføres høsten Antatt sluttkostnad er 116 mill kr. 9

15 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer d. Kompensasjon til infrastrukturtiltak 2015 (post 34) EU endret regelverket for regional støtte 1. juli 2014, som førte til oppheving av differensiert arbeidsgiveravgift. Regjeringen følger opp arbeidet med infrastrukturtiltak som vil bedre fremkommeligheten i Nord-Norge. Kompensasjonen blir gitt over Statsbudsjettets kap 1360 Post 34 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kystverket bevilges 10 mill kr i 2014 og 58 mill kr i 2015 til prosjektene Innseiling Polarbase og Innseiling Tana. Prosjektkostnadene endres ikke, men prosjektene får en fremskyndet oppstart iht NTP og HP. Infrastrukturtiltakene skal iht regjeringen: Styrke konkurransekraften i nord Sikre bedre fremkommelighet og bedre tilgjengelighet For å få samsvar mellom kostnadstall som er oppgitt i NTP og HP, er felleskostnader, kostnader til prosjektadministrasjon, planlegging, utredning og undersøkelser lagt inn i det enkelte prosjekt. FARLEDER POST 34 (Tall i 1000 kr) Akk forbruk pr Bevilget 2014 Stipulert forbruk 2014 Budsjett Gjenstående forpliktelse Totalkostnad Tiltak Nye anlegg 2015: Polarbase Leirpollen Sum farleder Tabell 4 Bevilgninger til infrastrukturtiltak i Nord-Norge ** Tallene (på post 30 og 34) inkluderer mva som i 2015 skal føres på kap post 01 under Finansdepartementet, jf. innføring av nettoordningen for budsjettering og regnskapsføring av mva i statsforvaltninga. Nye anlegg infrastrukturtiltak: Innseiling Polarbase Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen til Polarbase/Leirvikaområdet ned til 17 meter. Bredden i innseilingen økes til 850 meter. Prosjektets opprinnelig oppstart var i 2017 men det er gitt oppstartsbevilgning på 10 mill kr i Det planlegges kontraktsinngåelse i 2014 og anleggsstart våren Total kostnadsramme er 96 mill kr. Innseiling Leirpollen Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen til Leirpollen ned til 9,0 meter. Bredden i innseilingen økes til 150 meter. Prosjektets opprinnelige oppstart var i 2018 men det er gitt oppstartsbevilgning på 20 mill kr i Total kostnadsramme er 150 mill kr. 10

16 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer e. Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak (post 60) TILSAGN (tilsagnsfullmakt) GITT I 2014 FOR UTBETALING I 2015 Kostnadsoverslag* Anbefalt tilskudd Utbetaling 2015 Sør Trøndelag Hitra Sandstad kai Finnmark Lebesby Kjøllefjord utdyping Sum tilsagn gitt i 2014 for *Kostnadsoverslag inklusiv merverdiavgift NYE TILTAK/TILSAGN 2015 for utbetaling i 2015 Kostnadsoverslag* Anbefalt tilskudd Utbetaling 2015 Vestfold Tjøme Verdens Ende utdyping Hordaland Sund Porsvika kai og flytebrygger Sogn og Fjordane Flora Florø kai Møre og Romsdal Sande Haugsbygda forlengelse molo Møre og Romsdal Smøla Vikan utvidelse kai Sør Trøndelag Frøya Sætervågen utdyping Nordland Øksnes Myre flytekai Nordland Andenes Andøy flytebrygge Nordland Meløy Reipå flytebrygge Nordland Vestvågøy Ballstad kai Nordland Lurøy Aldersundet utdyping Finnmark Sørvaranger Bugøynes flytebrygge Troms Tromsø Breivika utdyping og kai Finnmark Lebesby Kjøllefjord flytebrygge Sum Sum utbetaling 2015 Nye tilsagn + tilsagn for 2015 gitt i *Kostnadsoverslag eksklusiv merverdiavgift Bevilgning NYE TILSAGN FOR 2016 gitt i 2015 (tilsagnsfullmakt) Kostnadsoverslag* Anbefalt tilskudd Tilsagn 2016 Sogn og Fjordane Flora Florø kai Troms Kvænangen Burfjord utdyping og kai Troms Tromsø Breivika utdyping og kai Finnmark Berlevåg Berlevåg flytebrygge Finnmark Hasvik Hasvik flytebrygge Sum tilsagn for *Kostnadsoverslag eksklusiv merverdiavgift Tabell 5 Bevilgninger til kommunene 2015 og tilsagn 2016 De kommunale fiskerihavnetiltakene krever kommunal egenfinansiering av minst 50 % av prosjektkostnadene. Finansiering krever søknadsbehandling både i kommune, fylkeskommune og statlige organer. Tilskuddene kan gis både som bevilgninger innen budsjettåret og som tilsagn om støtte for neste budsjettår. Kystverket krever at kommunalt vedtak om finansiering foreligger før det inngås tilskuddsavtale. Dette kan medføre endret framdrift eller bortfall av tilskuddsprosjekter. I 2014 er retningslinjene til tilskuddsordningen revidert og godkjent av Samferdselsdepartementet. Retningslinjene ble omredigert for å få samsvar med Finansdepartementets generelle retningslinjer for tilskuddsordninger og vil gjelde tilsagn gitt fra og med Søknader om tilskudd neste budsjettår må foreligge hos Kystverket før 1. mars. Mottatte søknader sendes fiskerimyndigheter og fylkene til uttalelse. Kystverkets prioritering behandles 11

17 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer sammen med statsbudsjettet. Bevilgningen for 2015 er 63,9 mill. kr. Rammen for tilsagnsfullmakt i 2015 er 20 mill kr. som disponeres i Det er for 2015 mottatt 36 søknader om tilskudd som er tilfredstiller føringer gitt i retningslinjene. Omsøkt tilskudd til det enkelte prosjekt kan avvike fra anbefalt tilskudd fra Kystverket. Kystverket har beregnet at de 36 søknadene utgjør ca. 189 mill kr i berettiget tilskudd til fiskerihavnetiltak. Ved vurdering av søknadene er det lagt til grunn forslag til prioriteringer fra Fiskeridirektoratet, fra kommunene og fra fylkeskommunene. Bindinger fra fjorårets tilsagn om tilskudd i 2015 er på 20 mill. kr. Tildelingen er ikke bindende før kommunene har oppfylt vilkår om ferdig prosjektplan, vedtatt regulering og kommunalt vedtak om lokal finansiering. Kystverket vil avklare disse vilkårene med søkerne og tildele tilskudd innenfor rammene for 2015 til de kommunene som oppfyller vilkårene innen årsskiftet. Øvrige prioriterte søknader gis tilsagn om tilskudd i 2016 med krav om dokumentasjon av vilkårene innen 1. september

18 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 - Nyanlegg 3. KYSTVERKETS UTBYGGING AV NYE FISKERIHAVNER OG FARLEDER 2015 a. Omtale av nye fiskerihavneanlegg Fylke kommune Tiltak Type tiltak Nordland fylke Bø kommune Hovden Utdyping fiskerihavn b. Omtale av nye farledsanlegg Fylke kommune Tiltak Type tiltak Hordaland fylke Askøy Innseiling Utdyping kommune Bergen/Askøy Møre og Romsdal fylke Innseiling Utdyping Ålesund kommune Ålesund Oslo og Akershus fylke Oslo, Innseiling Oslo Utdyping Bærum og Nesodden kommuner Nordland fylke Bodø kommune Innseiling Bodø Utdyping Østfold fylke Fredrikstad og Hvaler kommuner Borg II Utdyping c. Omtale av nye infrastrukturtiltak Fylke kommune Tiltak Type tiltak Finnmark fylke Hammerfest Innseiling Utdyping kommune Polarbase Finnmark fylke Tana kommune Innseiling Leirpollen Utdyping 13

19 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 Nyanlegg a. OMTALE AV NYE FISKERIHAVNEANLEGG 14

20 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 Nyanlegg Hovden fiskerihavn, Bø kommune, Nordland fylke Fagområde: Estimert kostnad inklusiv fagadministrasjon: Fiskerihavn 15 millioner Estimert start: 2015 Estimert slutt: 2016 Transportkorridor: 4 Målsetning med tiltaket: Tiltaket vil skape økt tilgjengelighet for brukerne av havna og sikre driften av anlegg på land. Planlagt tiltak: Det planlegges å utdype innseilingen og havnebassenget med ca m 3. Havna i Hovden skal være tilgjengelig for fartøy med dyptgående inntil 5,0 meter. Nasjonal transportplan: , 1. fase Eksisterende forhold: I Hovden havn er det fiskemottak og bunkers. Innseilingen har grunne partier ned til 3,2 meter som det er behov for å fjerne. 15

21 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 Nyanlegg b. OMTALE AV NYE FARLEDSANLEGG 16

22 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 Nyanlegg Innseiling Bergen, Askøy kommune, Hordaland fylke Fagområde: Estimert kostnad inklusiv fagadministrasjon: Farled 23 millioner Estimert start: 2015 Estimert slutt: 2015 Farledstype: Hovedled Nasjonal transportplan: , 1. fase Transportkorridor: 4 Målsetning med tiltaket: Tiltaket vil bidra til effektiv sjøtransport, sikre trygg ferdsel og hindre/begrense miljøskader som følge av akutt forurensning i farleden. Planlagt tiltak: Det planlegges å sprenge ned Færøyfluene til 14 m. Utdypingen er beregnet til å utgjøre vel m 3 fjellmasse over et areal på til sammen over 8 da. Det skal settes opp til sammen 6 navigasjonsinstallasjoner i farvannet. Farledstiltaket vil gi en breddeutvidelse på ca 200 m. Eksisterende forhold: Færøyfluene ligger i innseilingen til Bergen, tett opp mot skipstrafikken. Grunnene er på -3,9 og -8,8 m. Farleden kan oppleves trang og svingete, spesielt ved møtende trafikk. Skipstrafikken er her mangfoldig og til dels stor og den benyttes av fartøy både i transitt og til/fra Bergen havn. Spesielle merknader: Massene er rene og skal deponeres i sjø like sørøst for utdypingsområdet. 17

BUDSJETT 2017 ÅRSPLAN

BUDSJETT 2017 ÅRSPLAN BUDSJETT 2017 ÅRSPLAN Kap. 1360 Kystverket Foto: Kystverket/Leonard Nilsen & Sønner AS. Post 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 34 Kompensasjon til infrastrukturtiltak Post 60 Tilskudd til kommunale

Detaljer

St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan

St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 Spørsmål 86. Spesifikasjon av prosjekter Hvilke prosjekter innenfor planrammen er ikke enkeltvis spesifisert i hver periode 2010-2013 og 2013-2019?

Detaljer

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle generelt Opprettholde forsvarlig beredskap mot akutt forurensning Foto:

Detaljer

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Kap 1360 post 60 Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 Statsbudsjettet kap. 1360 post 60 Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til

Detaljer

NTP Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder. Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør

NTP Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder. Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør NTP 2014-2023 Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør Kystverket Kystverket er en statlig etat under Fiskeri- og kystdepartementet Kystverket er en

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Navn på søknadskommunen Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Postnummer: 9118 Poststed: Kommune:

Detaljer

Tiltaksnavn: Værlandet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane Fylke - Fiskerihavnetiltak

Tiltaksnavn: Værlandet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane Fylke - Fiskerihavnetiltak Tiltaksnavn: Værlandet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane Fylke - Fiskerihavnetiltak Fiskerihavn 6 millioner Estimert start: 0 Estimert slutt: 0 Målsetning med tiltaket: Øke sikkerheten til fartøy som

Detaljer

Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest

Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest Postboks 1502 Saksbehandler: Kari Morvik Telefon: 90734161 6025 ÅLESUND Vår referanse: 17/5583 Deres 2017/1550-2 referanse: Dato: 24.05.2017

Detaljer

Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene

Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene Arve Andersen Sjefingeniør Hasvik 7. mars 2017 Torsvåg fiskerihavn 1920 Fiskekjøperen i 1920 Torsvåg Statlige Fiskerihavn 2017 Hovedrammer Kystverket

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Oldervik Postnummer:

Detaljer

FORPROSJEKT. Innseiling Ålesund, Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal

FORPROSJEKT. Innseiling Ålesund, Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal FORPROSJEKT Innseiling Ålesund, Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal April 2014 Innhold 1 PROSJEKTIDENTIFIKASJON, SAMMENDRAG... 3 2 PLAN- OG INFLUENSOMRÅDE... 4 2.1 OMFANG OG BEGRENSNINGER...

Detaljer

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Kap 1360 post 60 Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 14.11.2017 Statsbudsjettet kap. 1360 post 60 Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til

Detaljer

BUDSJETT 2014 ÅRSPLAN. KAP 1062 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

BUDSJETT 2014 ÅRSPLAN. KAP 1062 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak BUDSJETT 2014 ÅRSPLAN KAP 1062 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Oktober 2013 Utrykt vedlegg til Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet

Detaljer

Kystverkets Handlingsprogram Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen

Kystverkets Handlingsprogram Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen Kystverkets Handlingsprogram 2014 2023 Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen Evaluering av Kystverkets HP 2010 2019 Kystverkets innspill til NTP 2014 202 Meld. St. 26, (2012-2013)

Detaljer

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune: SAMFERDSELDEPARTEMENTET HAVNEAVD. VARDØ KOMMUNE. - HØRINGSUTTALELSE TIL NTP. Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den 15.04.2016 og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Detaljer

Ålesund Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal

Ålesund Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal Ålesund Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal Innhold 1 TILTAKSIDÉ OG HISTORIKK... 3 2 OMFANG OG BEGRENSNINGER... 3 3 PLAN- OG INFLUENSOMRÅDE... 4 4 DAGENS SITUASJON... 5 4.1 FARLEDER OG

Detaljer

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsvåg Havfiske Torsvåg 9136 Vannareid Deres ref: Vår ref: 2012/1020-32 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 12.06.2013 Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Kvænangen kommune Rådhuset 9161 Burfjord Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Postnummer: 9161 Poststed:

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak BERLEVÅG KOMMUNE Torget 4 9980 BERLEVÅG Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Berlevåg Postnummer:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region. Deres referanse: 2016/ Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region. Deres referanse: 2016/ Vår dato: Deres dato: Kystverket Saksbehandler: Kari Morvik Postboks 1502 Telefon: 90734161 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Vest 6025 ÅLESUND Vår referanse: 16/5987 Att: Rita M. Svendsbøe Deres referanse: 2016/1551-5

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Torsken Kommune 9380 Gryllefjord Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted : Torsken

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret 22.03.2012 Vedtak: Etablering av liggehavn for fiskeflåten

Detaljer

Presentasjon av Kystverket

Presentasjon av Kystverket Presentasjon av Kystverket - Mål, oppgaver og grunnlag Jan Morten Hansen, regiondirektør Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensning. Et rådgivende

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Nytt møtetidspunkt: kl. 09:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: - Saker til behandling: 051/15-051/15 Tilstede faste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett til veg - Vestvågøy kommune - Nordland fylke

Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett til veg - Vestvågøy kommune - Nordland fylke Nordland Vestresand Båtforening Vestresand 8360 BØSTAD Deres ref: Vår ref: 2012/3745-10 Arkiv nr: Saksbehandler: Lise Maria Strömqvist Dato: 02.12.2013 Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett

Detaljer

Foto: Nils Kaltenborn. Prosjektet Stamsund fiskerihavn

Foto: Nils Kaltenborn. Prosjektet Stamsund fiskerihavn Foto: Nils Kaltenborn Prosjektet Stamsund fiskerihavn Før utbygging Etter utbygging OM PROSJEKTET Prosjektet Stamsund fiskerihavn omfatter fem hovedelementer. Kystverket har bygget ny innseiling, molo,

Detaljer

Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan

Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan Transport- og kommunikasjonskomiteen Oslo, 23.4.2017 Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018-2029 Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser. Skal Norge oppfylle forpliktelser

Detaljer

Prosjektering av havne- og farledstiltak Troms & Finnmark

Prosjektering av havne- og farledstiltak Troms & Finnmark Prosjektering av havne- og farledstiltak Troms & Finnmark Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg 18.10.2012 Arnt Edmund Ofstad, Senioringeniør Plan- og Kystforvaltning Investeringstiltak i Troms og Finnmark

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Deres ref.: 2013/1143 Vår ref.: 2014/5140-5 Arkiv nr.: 413.2 Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 18.02.2016 Uttalelse fra Kystverket

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Rune Wian, Svein Slåtsveen,

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Kystverkets utbyggingsavdeling Postboks 1502 6025 Ålesund Deres ref: Vår ref: 2011/5304-9 Arkiv nr: Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 26.10.2011 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Ordfører " A% v ARDØ Tusenårksteclel p Finnmark Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Tillatelse fra Kystverket etter HFL 19, 20 og Utdyping og merking - Kvalsundet - Tromsø kommune - Troms fylke

Tillatelse fra Kystverket etter HFL 19, 20 og Utdyping og merking - Kvalsundet - Tromsø kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket Nordland - Utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref.: 2014/4324 Vår ref.: 2014/4324-2 Arkiv nr.: 435 Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 16.12.2015 Tillatelse fra Kystverket

Detaljer

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal Med stø kurs i ukjent farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar Seniorrådgiver Olav Uldal Oppdrag og rammer Retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Arkiv nr.: 435. Vi viser til søknad av 1.6.2015, med tilleggsopplysninger mottatt 30.6.2015, vedrørende ovennevnte.

Arkiv nr.: 435. Vi viser til søknad av 1.6.2015, med tilleggsopplysninger mottatt 30.6.2015, vedrørende ovennevnte. SØRØST Kystverket Nordland UTB Deres ref.: Vår ref.: 2015/2399-7 Arkiv nr.: 435 Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: 10.09.2015 Tillatelse til mudring og deponering av masser i forbindelse med innseiling

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Troms og Finnmark Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Fiskerihavn : Kjøllefjord Kommune : Lebesby Fylke : Finnmark

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om fortsatt plass for flytebrygge - Klubbukt fiskerihavn - Kvalsund kommune - Finnmark fylke - Søker Oddvald Larsen

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om fortsatt plass for flytebrygge - Klubbukt fiskerihavn - Kvalsund kommune - Finnmark fylke - Søker Oddvald Larsen Troms og Finnmark Oddvald Larsen Brensvik 9620 KVALSUND Deres ref: Vår ref: 2012/3393-2 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 18.07.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om fortsatt plass for

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om etablering av flytebrygge - Tromvik fiskerihavn - Tromsø kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om etablering av flytebrygge - Tromvik fiskerihavn - Tromsø kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Johnny Jenssen Edderdunveien 317 9013 TROMSØ Deres ref.: Vår ref.: 2015/3044-6 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 04.01.2016 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad

Detaljer

BUDSJETT 2013 ÅRSPLAN. KAP 1062 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

BUDSJETT 2013 ÅRSPLAN. KAP 1062 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak BUDSJETT 2013 ÅRSPLAN KAP 1062 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Oktober 2012 Utrykt vedlegg til Prop. 1 S (2012-2013) Statsbudsjettet

Detaljer

Arkiv nr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro:

Arkiv nr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: TROMS OG FINNMARK Lenangsøyra Småbåthavn Lenangsøyra 9064 SVENSBY Att: Andreas Kiil Deres ref.: Vår ref.: 2015/885-7 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 08.04.2015 Tillatelse etter

Detaljer

Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune

Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune Sakspapir Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/8134 Anders Bjørdal Tlf: 70 16 34 02 JournalID: 15/77992 E-post: post@alesund.havn.no

Detaljer

NORDLAND. PLANFORUM Utbygging av Andenes havn Møte 27. mai 2015

NORDLAND. PLANFORUM Utbygging av Andenes havn Møte 27. mai 2015 NORDLAND PLANFORUM Utbygging av Andenes havn Møte 27. mai 2015 Kystverket Nordland: Senioringeniør Atle Rønning Andenes havn Kystverkets Nordlands oppgave: Fremme prosjekter for prioritering Utarbeide

Detaljer

Kystverkets handlingsprogram 2010 2019

Kystverkets handlingsprogram 2010 2019 Utkast Kystverkets handlingsprogram 2010 2019 1 Kystdirektørens forord Kystverkets handlingsprogram bygger opp om Stortingsmelding nr.16 (2008 2009) Nasjonal transportplan for 2010 2019 (NTP). Det viser

Detaljer

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren», 9/2 2016 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Thomas Nyrud 1 Hvor er

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Innseiling Sandnessjøen - overlevering av forprosjekt presentasjon.pdf

Innseiling Sandnessjøen - overlevering av forprosjekt presentasjon.pdf Fra: Bjørkli, Bengt Arild Sendt: 8. mars 2017 12:52 Til: Stensvik, Frøydis Rørtveit;Wangsvik, Fridtjof Johan;Fransson, Martin (Olof);Thom, Per Helge;Bjørkli, Bengt Arild Emne: Møtereferat overleveringsmøte

Detaljer

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 8/09 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen 10.02.2015

Detaljer

Vedtak etter HFL 28 - Tillatelse til etablering av flytebryggeanlegg - Berlevåg fiskerihavn - Berlevåg kommune - Finnmark fylke

Vedtak etter HFL 28 - Tillatelse til etablering av flytebryggeanlegg - Berlevåg fiskerihavn - Berlevåg kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Berlevåg Havn KF Torget 4 9980 BERLEVÅG Deres ref.: Vår ref.: 2016/3777-2 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 11.07.2016 Vedtak etter HFL 28 - Tillatelse til etablering

Detaljer

Oversikt tilskudd til fiskerihavntiltak

Oversikt tilskudd til fiskerihavntiltak Oversikt tilskudd til fiskerihavntiltak 2006-2015 2006 grunnlag år 2006 Finnmark loppa Nuvsvåg flytebrygge 710 000 250 000 Hordaland kvinnherad Kobbebukta kai 13 955 000 2 000 000 Møre og Romsdal haram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 12/479

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 12/479 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 12/479 FORPROSJEKT GRØNØY HAVN - NY SØKNAD OM TILSKUDD I 2012 FRA STATSBUDSJETTETS KAP. 1062 Rådmannens innstilling: 1. Det foreligger

Detaljer

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Agenda 1. KS Bedrift Havn 2. Dagens havnestruktur Historisk betinget Formet av lokalt næringsliv 3. NTP og Regjeringserklæringen

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE Fiskerihavn : Lovund Kommune : Lurøy Fylke : Nordland Organisasjonsnummer

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune - Troms fylke

Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsken kommune 9380 GRYLLEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2012/4203-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Marte Olsen Hennes Dato: 30.11.2016 Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune

Detaljer

Vedrørende kommunal planstrategi Porsanger kommune - Finnmark fylke

Vedrørende kommunal planstrategi Porsanger kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV Deres ref.: Vår ref.: 2012/1449-6 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 02.11.2016 Vedrørende kommunal planstrategi 2016-2019 - Porsanger kommune

Detaljer

Vurdering av planlagt tiltak i farleden til Leirpollen gjennom Tanamunningen naturreservat - Tana kommune - Finnmark fylke

Vurdering av planlagt tiltak i farleden til Leirpollen gjennom Tanamunningen naturreservat - Tana kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 VADSØ Deres ref.: 2014/1576 Vår ref.: 2012/963-26 Arkiv nr.: Saksbehandler: Arnt Edmund Ofstad Dato: 22.02.2017 Vurdering av planlagt tiltak i

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15. Kunngjøring - Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15. Kunngjøring - Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04586-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 20.08.2015 99/15 Høring - Utdyping av innseilingen til Borg havn Saken er fremmet

Detaljer

NAVPLAN og Farledsnormal

NAVPLAN og Farledsnormal NAVPLAN og Farledsnormal Rune Midtkandal NTP 2014-2023 s.23: Regjeringen vil: - Utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør det enklere, raskere og sikrere å reise og frakte gods i framtiden.

Detaljer

Havnekrav (Mehamn havn)

Havnekrav (Mehamn havn) Havnekrav 2013-2018 (Mehamn havn) 1. Stedsomtale Gamvik-Nordkyn Havn KF forvalter havnene i Gamvik kommune, som i starten av 2013 har et innbyggertall på ca. 1 065. Kommunen er en tradisjonell fiskerikommune,

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE Fiskerihavn : Gardsøy Kommune : Vega Fylke : Nordland Organisasjonsnummer : 941 017 975 Bank-/postgirokontonummer

Detaljer

Gryllefjord havn/molo

Gryllefjord havn/molo Gryllefjord havn/molo Ett eksempel på godt samarbeid Fred Ove Flakstad Ordfører i kommune Hvor i Norge er vi? - Troms Fylke - Senja - kommune - Gryllefjord Historikk og status - Lokalt har man arbeidet

Detaljer

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Helge Klitzing Lahelleveien 18 3140 NØTTERØY Deres ref.: Vår ref.: 2015/4317-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Dato: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 01.12.2015 Tillatelse til dumping av masser -

Detaljer

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Arne Rød & Co AS postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/4385-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 13.11.2014 Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta

Detaljer

Vedrørende planstrategi Storfjord kommune - Troms fylke

Vedrørende planstrategi Storfjord kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN Deres ref.: Vår ref.: 2012/1024-6 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 16.01.2017 Vedrørende planstrategi 2016-2019 - Storfjord kommune - Troms

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00 Lebesby kommune Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein-Rune Wian, Marte

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

Svar på søknad - flytekai i Stø havn - Øksnes kommune - Nordland fylke

Svar på søknad - flytekai i Stø havn - Øksnes kommune - Nordland fylke NORDLAND GUNNAR KLO AS Havnegata 3 8430 MYRE Deres ref.: Vår ref.: 2011/5898-17 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Lise Maria Strömqvist Dato: 08.12.2016 Svar på søknad - flytekai i Stø havn - Øksnes kommune

Detaljer

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 MÅL OG ANSVAR Kystverkets mål er knyttet til fremkommelighet, transportsikkerhet og miljø.

Detaljer

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/12 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken

Detaljer

BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN. Planbeskrivelse

BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN. Planbeskrivelse BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN Planbeskrivelse Revidert 11.02.2013. 1 Sammendrag For å gi tilfredsstillende farledsgeometri og dybde, er det forutsatt å utdype leden på to mindre områder

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Foto: Yrjali/Roxrud/Velihavn.no/Andøy VELKOMMEN TIL SEMINARET UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Oslo Plaza, 9. Januar 2018 BAKGRUNNEN FOR

Detaljer

Kristiansund kommune Møre og Romsdal - Uttalelse til høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - mål og strategier

Kristiansund kommune Møre og Romsdal - Uttalelse til høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - mål og strategier Kristiansund Kommune Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Midt Postboks 178 Saksbehandler: Ole Einar Jakobsen Telefon: 94135463 6501 KRISTIANSUND N Vår referanse: 16/17348 Deres referanse: 2016/3447-2

Detaljer

Uttalelse vedrørende planprogram - Kystplan Tromsøregionen - Troms fylke

Uttalelse vedrørende planprogram - Kystplan Tromsøregionen - Troms fylke Troms og Finnmark Norconsult AS Postboks 1199 5811 BERGEN Att: Aslaug Aalen Deres ref: Vår ref: 2011/5515-5 Arkiv nr: 413.2 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 05.03.2014 Uttalelse vedrørende planprogram -

Detaljer

Planprogram for innseilingen Borg, del II

Planprogram for innseilingen Borg, del II Planprogram for innseilingen Borg, del II Utbedring av farleden til Borg havn Vidgrunnen Flyndregrunnen Snuplass for fartøy i Fuglevikbukta Deponiområde for masser ved Møkkalasset Deponiområde for masser

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av fiskerihavner i Herøy kommune Møre og Romsdal fylke med tanke på mulig avhending. Fra Runde fiskerihavn

RAPPORT. Vurdering av fiskerihavner i Herøy kommune Møre og Romsdal fylke med tanke på mulig avhending. Fra Runde fiskerihavn RAPPORT Vurdering av fiskerihavner i Herøy kommune Møre og Romsdal fylke med tanke på mulig avhending Fra Runde fiskerihavn Kystverket Midt-Norge oktober 2017 INNHOLD 1) Innledning... 3 2) Grunnlag for

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting SØRØST Arne Rød & CO AS Postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/5721-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 22.01.2015 Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold

Detaljer

Pilaren Byen og havna. Status og endringer i bruk av DAmidler

Pilaren Byen og havna. Status og endringer i bruk av DAmidler Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2016 2057/2016 2011/6953 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Bystyret 11.02.2016 Pilaren Byen og havna. Status

Detaljer

Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Vannavalen Karlsøy kommune i Troms

Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Vannavalen Karlsøy kommune i Troms NORDLAND Fylkesmannen i Troms Deres ref Vår ref 2015/784 Arkiv nr Saksbehandler Magnus Rørvik Dato 05.01.2016 Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Vannavalen Karlsøy kommune i Troms Kystverket

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder Finnmarks prosjekter i NTP 2018-21(29) Remi Strand Hovedutvalgsleder 31.8.2015 1 Lars E Utfordringer i NTP prosessen Modellen for samfunnsøkonomiske beregninger ivaretar ikke «verdien» av regional utvikling,

Detaljer

Presentasjon Entreprenørsamling. v/ Frøydis Rørtveit Stensvik, 24. april 2013

Presentasjon Entreprenørsamling. v/ Frøydis Rørtveit Stensvik, 24. april 2013 Presentasjon Entreprenørsamling v/ Frøydis Rørtveit Stensvik, 24. april 2013 Velkommen til Kabelvåg! Agenda Velkommen ved Fridtjof Wangsvik Regiondirektør Innledning ved Frøydis Gjennomgang av konkurransegrunnlagets

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn.

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn. Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 26.03.2013 11888/2013 2012/8166 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300

Detaljer

Vedrørende Regional transportplan for Finnmark

Vedrørende Regional transportplan for Finnmark Troms og Finnmark Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ Deres ref.: Vår ref.: 2016/5828-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 02.01.2017 Vedrørende Regional transportplan 2018-2027 for Finnmark

Detaljer

Havner - regionale vannforvaltningsplaner

Havner - regionale vannforvaltningsplaner Havner - regionale vannforvaltningsplaner Litt om Kystverket Utgangspunktet for vårt arbeid - sjøtrafikk Sikre trygg ferdsel i norske farvann Bidra til effektiv sjøtransport og havner Hindre og begrense

Detaljer

Opplæringskurs i KVIRK

Opplæringskurs i KVIRK Opplæringskurs i KVIRK Gardermoen mandag den 28. og 29. januar 2013 Simen Pedersen og Nic Heldal www.vista-analyse.no Agenda dag 2 09:00-11:00 Gruppeoppgave (grupper på 2) farledstiltak 11:00-11:30 Gjennomgang

Detaljer

John Raknes Tillatelse til utlegg av flytebrygge i Buvika i Kalvåg fiskerihavn - Bremanger kommune - Sogn og Fjordane fylke

John Raknes Tillatelse til utlegg av flytebrygge i Buvika i Kalvåg fiskerihavn - Bremanger kommune - Sogn og Fjordane fylke Vest Kalvåg båtlag V/Åge Sundsøy age.sundsoy@enivest.net Deres ref: «REF» Vår ref: 2013/747-21 Arkiv nr: Saksbehandler: John Raknes Tillatelse til utlegg av flytebrygge i Buvika i Kalvåg fiskerihavn -

Detaljer