BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN"

Transkript

1 BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN KAP 1360 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 34 Kompensasjon til infrastrukturtiltak Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

2

3 Årsplan i henhold til Statsbudsjettet for 2015, Samferdselsdepartementet: Årsplan kap Kystverket post 30 Investeringer og større vedlikehold i fiskerihavner og farleder samt post 60 tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak og kap 1360 post 34. Forord Stortinget bevilger midler over statsbudsjettet til tiltak i fiskerihavner og farleder. Under kap post 30 bevilges rammer for Kystverkets egne investeringer i havner og farleder og under post 60 bevilges rammer for tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak. Under kap 1360 post 34 bevilges rammer for Kystverket til ekstraordinære infrastrukturtiltak. På post 30 foreslås bevilget 616 mill. kroner for 2015, en økning på nesten 31 pst. fra For anlegg som videreføres i påfølgende budsjettår gis Kystverket bestillingsfullmakt for dekning av bindinger i kontraktsbeløp ut over budsjettårets bevilgning. På post 34 foreslås bevilget 58 mill. kroner for På post 60 foreslås bevilget 63,9 mill. kroner for 2015, en økning på vel 3 pst fra Mål for disponeringen i årsbudsjettet og prioritering i årsplanen er: - effektiv bruk av tildelte midler og nytte av allerede investerte budsjettmidler, - gjennomføre Nasjonal Transportplan og Kystverkets handlingsprogram, - fleksibilitet for å fange opp endringer i forutsetningene for planlagt utbygging og - prioritering av tilskudd 2015 til kommunale fiskerihavnetiltak. Prioritering av Kystverkets tiltak i fiskerihavner og farleder tar utgangspunkt i Kystverkets handlingsprogram. Handlingsprogram for perioden er veiledende for tiltak i perioden og for planlegging av tiltak for perioden Igangsatte anlegg 2014 gir bindinger i budsjettet for Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak (Kap post 60) er ikke omfattet av Kystverkets handlingsprogram. Tilskudd krever kommunal egenfinansiering av minst 50 pst. av prosjektkostnadene. Tilskudd gis både som bevilgning i budsjettåret og som tilsagn om støtte for neste budsjettår. Som følge av kommunenes framdrift i gjennomføringen kan fordeling mellom tilskudd 2015 og tilsagn 2016 bli endret. Ålesund 5. januar 2015 Kirsti L. Slotsvik Kystdirektør

4

5 Årsplan 2015 Fiskerihavner og farleder Innhold Forord 1. Mål for Kystverkets investeringer i fiskerihavner og farleder side 1 2. Prioriteringer 2015 side 4 a. Bevilgning over statsbudsjettet 2015 side 4 b. Utbygging av fiskerihavner 2015 (Post 30) side 6 c. Utbygging av farleder 2015 (Post 30) side 8 d. Kompensasjonstiltak til infrastruktur 2015 (post 34) side 10 e. Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak (post 60) side 11 Tabeller: Tabell 1 Disponering av Kystverkets bevilgning 2015 Fiskerihavner og farleder Tabell 2 Bevilgninger til fiskerihavneutbygging 2015 Tabell 3 Bevilgninger til utbygging av farleder 2015 Tabell 4 Bevilgninger til infrastrukturtiltak i Nord-Norge Tabell 5 Bevilgninger til tilskudd til kommunene 2015og tilsagn Kystverkets utbygging av nye fiskerihavner og farleder 2015 side 13 a. Omtale av nye fiskerihavneanlegg side 14 b. Omtale av nye farledsanlegg side 16 c. Omtale av nye infrastrukturtiltak side Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak side 25 a. Omtale av nye tilskuddsanlegg 2015 side 25 b. Omtale av nye tilsagn for 2016 side 40

6 Del 1 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 mål for Kystverkets investeringer i fiskerihavner og farleder 1. MÅL FOR KYSTVERKETS INVESTERINGER I FISKERIHAVNER OG FARLEDER Ved utbygging av fiskerihavner prioriteres tiltak som har stor betydning for den nasjonale verdiskapningen. Videre er tiltak som bidrar til å ivareta fiskerihavnebehov i mindre lokalsamfunn viktig. Kystverkets utbygging av fiskerihavner er konsentrert om grunnleggende infrastruktur som skjerming av utsatte innseilinger, nyanlegg, vedlikehold av moloer og utdyping av havneområder. Nye store fiskefartøy og næringsutvikling er grunnlag for Kystverkets utbygging av fiskerihavner langs hele kysten. Ny aktivitet skaper grunnlag for kommunale fiskerihavnetiltak som flytebrygger og kaier. Kaier, flytebrygger og industriarealer i fiskerihavnene er et kommunalt ansvar. Det gis tilskudd slik at mindre fiskerihavneprosjekter kan realiseres i lokal regi. Kystverket forvalter derfor en tilskuddsordning for kommunale fiskerihavnetiltak. Den framtidige utviklingen av strukturen innenfor både flåten og industrien vil være av betydning for fremtidig utbygging av fiskerihavner. Endringer i flåten til større fiskefartøyer er medvirkende årsak til økende behov for større dybde. Transport av fisk og fiskeprodukter til markedene er viktige hensyn ved utbygging av fiskerihavner og for å bedre fremkommelighet i farledene. Anløp av større gods-, fryse- og containerskip for transport av fisk og fiskeprodukter til markedene stiller større krav til dybde og manøvreringsareal i havnene. September 2014 Svelgen, utdyping. Foto: Thommy Dahl Olsen Fiskeri- og havbruksnæringen er viktige eksportnæringer, og har stor betydning for lokalsamfunn langs kysten. Kystverket skal arbeide for å samordne sine disposisjoner for fiskerihavneutbygging med strategier som legges for marin verdiskapning. Ved planlegging av fiskerihavner stilles det krav om avklaringer mot kommunal og fylkeskommunal planlegging. Nytten av tiltakene skal dokumenteres og ses i sammenheng med annen næringsutvikling og utvikling av infrastrukturen i kommunen og i regionen. 1

7 Del 1 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 mål for Kystverkets investeringer i fiskerihavner og farleder Februar 2014 Vannvåg, molo. Foto: Atle Barstad Skipsfarten endres i retning av færre, men større fartøy, høyere fart og flere spesialfartøy. Kystverket ser også et økende behov for tiltak i farleden som har som hensikt å tilrettelegge for flytting av oljerigger mellom felt og verft. Endringer i fartøystyper og endret trafikkbilde setter nye krav til farleder og havner, med økt behov for utdyping og manøvreringsareal. Bunnsedimenter i havner og farleder er mange steder forurenset av miljøgifter fra lokalsamfunnet, lokale næringer og fra skipsfarten. Ved utdypning i havner og farleder foretar Kystverket undersøkelser av bunnsedimentene i tråd med krav fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Forurensede sedimenter skal tas opp under kontrollerte forhold og håndteres etter vilkårene for mudring og deponering. Kravene til dokumentasjon av sedimentenes miljøkvalitet har økt vesentlig de senere år. 2

8 Del 1 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 mål for Kystverkets investeringer i fiskerihavner og farleder Kystverket har ansvar for omlag 500 statlige kaier lokalisert i tilknytning til fiskerihavner. Nyere tilstandsregistreringer viser et økt vedlikeholdsbehov for disse, og nødvendigheten for en langsiktig strategi med hensyn på vedlikehold, sanering og avhending. Statlige fiskerihavner med liten eller ingen betydning for fiskerinæringen skal søkes avhendet til kommunene eller andre brukerinteresser. Ved alternativt eierskap og utnyttelse av denne infrastrukturen vil Kystverket oppnå forvaltnings- og vedlikeholdsmessige innsparinger, som vil komme andre havner til gode. Ved avvikling av statens ansvar i fiskerihavner skal det tas hensyn til kystkultur og kulturhistoriske verdier i de gamle havnene. Kystverkets prosjekter og tiltak i handlingsprogrammet skal bygge på lokale behov slik disse framkommer i kommunale og regionale prioriteringer og planer. Handlingsprogrammets prioritering er gjort i forhold til politiske føringer og etatens egne mål og strategier. For prosjekter med kostnadsramme over 30 mill kr blir det nå utarbeidet samfunnsøkonomiske analyser. Juli 2014 Finnsnesrenna, fundamentering og forskaling, seilingsmerke. Foto: Jan Arild Jenssen 3

9 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer 2. PRIORITERINGER 2015 a. Bevilgning over Statsbudsjettet 2015 I Prop.1 S ( ) for Samferdselsdepartementet er det foreslått 616 mill kr til investeringer i fiskerihavner og farleder, 63,9 mill kr til tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak og 58 mill kr i kompensasjonstiltak til infrastruktur fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kystverket vil disponere disse midlene med tillegg som beskrevet under etter følgende fordeling: Tall i 1000 kr Oppgave Regnskap 2013 Gjeldende budsjett 2014 Budsjett 2015 ** Utbygging av fiskerihavner Vedlikehold, drift fiskerihavner Reparasjon etter stormskader moloskader/navigasjonsmerker Sum post 30 Fiskerihavner Utbygging av farleder Sum post 30 Fiskerihavner og farleder * Kompensasjonstiltak til infrastruktur Sum post 34 Kompensasjonstiltak til infrastruktur Post 60 Tilskudd til kommunale fiskerihavner Post 60 Godkjent overførte midler fra tidligere år Sum post 60 Tilskudd fiskerihavner Sum kap 1360 post 30 post 34 og post Tabell 1 - Disponering av Kystverkets bevilgning 2015 Fiskerihavner og farleder, samt kompensasjonstiltak og tilskudd kommunale fiskerihavner. * Gjeldende budsjett 2014, post 30, fremkommer av bevilgning i henhold til Prop. 1 ( ) på 422,68 mill kr, samt 49,4 mill kr ved revidert budsjett, påplusset godkjent overføring fra 2013 på 158,104 mill kr, redusert med 9,308 mill kr som er henført til navigasjonsinstallasjoner, dvs total 620,876 mill kr. ** Tallene (på post 30 og 34) inkluderer mva som i 2015 skal føres på kap post 01 under Finansdepartementet, jf. innføring av nettoordningen for budsjettering og regnskapsføring av mva i statsforvaltninga. Felleskostnader og kostnader til prosjekt-/fagadministrasjon er lagt inn som påslag for det enkelte prosjekt, både for fiskerihavner og farleder. Vedlikehold/drift av fiskerihavner samt reparasjon etter stormskader fremgår som egen post på tabellen over. 4

10 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer I tillegg til årets bevilgninger gir budsjettet følgende konsekvenser for senere år: Post 30: Post 34: Gjenstående bevilgningsbehov for anlegg som videreføres etter 2015 (bestillingsfullmakt): Gjenstående bevilgningsbehov for anlegg som videreføres etter 2015 (bestillingsfullmakt): 717 mill kr 178 mill kr Post 60: Tilsagn om tilskudd til kommunene i 2015 for utbetaling fra 2016: 20 mill kr Kystverket prosjekter, har egen prosjekt- og byggeledelse for planlegging og gjennomføring av utbyggingstiltak (post 30 og post 34). Geotekniske, miljøtekniske, spesielle ingeniørtjenester og marinbiologiske undersøkelser utføres av konsulentfirma etter inngåtte rammeavtaler. I tillegg må Kystverket kjøpe inn en del andre spesialtjenester slik som kartleggingstjenester fra Kartverk divisjon sjø, marinarkeologiske undersøkelser fra offentlige forskningsinstitusjoner, modellforsøk og analyser av ulik art fra konsulentfirmaer og forskningsinstitusjoner. Kostnadene for denne type arbeid og tjenester inngår som påslag for det enkelte prosjekt. Kystverkets anlegg utføres av eksterne entreprenører etter offentlige tilbudskonkurranser. Tilbudskjøp av tjenestene gir variasjon i pris, med avvik mellom planlagte og faktiske kostnader for hvert anlegg. Undersøkelser og planlegging Nye plankrav og andre krav som følge av endringer i lovverket og nye retningslinjer om håndtering av forurensede sedimenter, har økt Kystverkets kostnader til planlegging av egne tiltak, i tillegg til kostnader ved mudring og deponering av forurenset masse. Naturmangfoldsloven inneholder generelle bestemmelser om prinsipper som skal vurderes ved all offentlig myndighetsutøvelse som berører naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Planlegging av egne tiltak utføres etter plan- og bygningslovens krav og med tilstrekkelig detaljering for tilbudsutsetting av arbeidene. Kystverket har samarbeid med Miljødirektoratet i forbindelse med mudring, behandling og deponering av masser på store prosjekter og er også med i konsultasjonsgruppe for forurensede sedimenter. Virkninger av økt havnivå og økt bølgehøyde som følge av klimaendringer blir også tatt med i planarbeidene. Ved planlegging av fiskerihavner og farleder er det behov for undersøkelser i en tidlig planfase, ofte flere år før tiltakene tas opp til gjennomføring i budsjettet. Prosjektkostnadene som er oppgitt i Nasjonal Transportplan og i Kystverkets handlingsprogram er kostnadsrammer for tiltaket inklusive fagadministrasjon og undersøkelser/planlegging i en tidlig planfase. 5

11 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer b. Utbygging av fiskerihavner 2015 (Post 30) For å få samsvar mellom kostnadstall som er oppgitt i NTP og HP, er felleskostnader, kostnader til prosjektadministrasjon, planlegging, utredning og undersøkelser lagt inn i det enkelte prosjekt, både for fiskerihavner og farleder. Kystverket prioriterer ferdigstilling av igangsatte anlegg før oppstart av nye Kystverket prioriterer fiskerihavnetiltak ut fra kriterier som marin verdiskaping og bidrag til levende kystsamfunn Kystverket prioriterer tiltak som har stor betydning for den nasjonale verdiskapingen Kystverket prioriterer vedlikehold slik at investert kapital ikke forringes FISKERIHAVNER (Tall i 1000 kr) Akk forbruk pr Bevilget 2014 Stipulert forbruk 2014 Budsjett Gjenstående forpliktelse Tiltak Totalkostnad Nye anlegg 2015: Hovden Videreførte anlegg 2014: Sommarøy Napp Salthella Austevoll Myre Berlevåg havn Ferdigstile anlegg 2014: Træna Vannvåg Breivikbotn molo Drift og vedlikehold: Moloreparasjoner Stormskader Sum fiskerihavner Tabell 2 Bevilgninger til fiskerihavneutbygging 2015 Denne tabellen er under vurdering og vil bli justert ** Tallene (på post 30 og 34) inkluderer mva som i 2015 skal føres på kap post 01 under Finansdepartementet, jf. innføring av nettoordningen for budsjettering og regnskapsføring av mva i statsforvaltninga. Nye fiskerihavneanlegg i 2015: Hovden Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen og havnebassenget ned til 5,0 meter. Hovden er nyanlegg i 2015 med oppstartsbevilgning på 5 millioner. Total kostnadsramme er 15 millioner. Prosjektet ferdigstilles i Videreføring av fiskerihavneanlegg: Sommarøy Prosjektet omfatter utdyping av indre havn samt utvidelse av bredden i innseilingen. Sommarøy ble presentert som nyanlegg i revidert statsbudsjett 2014 med oppstartsbevilgning for Prosjektet lyses ut på anbudsrunde høsten 2014 med planlagt ferdigstillelse Total kostnadsramme er 70 millioner. Napp 6

12 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen, samt bygging av molo. Napp ble presentert som nyanlegg med oppstartsbevilgning i revidert statsbudsjett for Prosjektet lyses ut på anbudsrunde høsten 2014 med planlagt ferdigstillelse Total kostnadsramme er 52 millioner. Salthella Austevoll Prosjektet omfatter en lang molo og utdyping av noen grunner. Salthella ble presentert som nyanlegg med oppstartsbevilgning i budsjettet for 2013, men prosjektet kom ikke i gang før våren 2014 med planlagt ferdigstillelse i Ny total kostnadsramme er 172 mill kr. Myre Prosjektet omfatter to moler og utdyping av innseilingen til Myre havn. Myre ble presentert som nyanlegg med oppstartsbevilgning i budsjettet for 2013 og skal ferdigstilles Total kostnadsramme er 250 mill kr. Berlevåg Berlevåg ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Grunnet behov for endringer i forhold til prosjektets endelige omfang ble prosjektet utsatt til Prosjektet er startet i 2014 og skal ferdigstilles i Total kostnadsramme er øket til 150 mill kr. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak høyere enhetspriser enn estimert. Ferdigstilte fiskerihavneanlegg: Træna Træna ble presentert som nyanlegg i budsjettet for 2012 og omfatter utdyping og moloer. Prosjektet er i sluttfasen og vil ferdigstilles innen Antatt sluttkostnad er 178 mill kr. Vannvåg Vannvåg ble omtalt som nyanlegg i budsjettet for Prosjektet omfatter etablering av nye moloer og utdyping i havna. Prosjektet er i sluttfasen og vil ferdigstilles Antatt sluttkostnad er 113 mill kr. Breivikbotn molo Breivikbotn ble omtalt som nyanlegg i budsjettet for Prosjektet omfatter etablering av skuldermolo i forlengelse av eksisterende molo med masser fra prosjektet på Sørvær (fjerning av Krysseren Murmansk ). Prosjektet er i sluttfasen og vil ferdigstilles i Antatt sluttkostnad er 42 mill kr. 7

13 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer c. Utbygging av farleder 2015 (Post 30) For å få samsvar mellom kostnadstall som er oppgitt i NTP og HP, er felleskostnader, kostnader til prosjektadministrasjon, planlegging, utredning og undersøkelser lagt inn i det enkelte prosjekt, både for fiskerihavner og farleder. Kystverket prioriterer ferdigstilling av igangsatte anlegg før oppstart av nye Kystverket prioriterer tiltak som bidrar til bedre sikkerhet og framkommelighet i innseilinger til viktige fiskeri- og trafikkhavner Kystverket prioriterer tiltak som gir størst reduksjon i reisetid og transportkostnader FARLEDER POST 30 (Tall i 1000 kr) Akk forbruk pr Bevilget 2014 Stipulert forbruk 2014 Budsjett Gjenstående forpliktelse Totalkostnad Tiltak Nye anlegg 2015: Innseiling Bergen/Askøy Innseiling Ålesund Innseiling Oslo Innseiling Bodø Innseiling Borg del II Videreførte anlegg 2014: Borg havn Røsvikrenna Svelgen Florø Husøy Melandsflua Ferdigstile anlegg 2014: Harstadbotn Finnsnesrenna Undersøkelser: Stad skipstunnel Sum farleder Tabell 3 Bevilgninger til utbygging av farleder 2015 Denne tabellen er under vurdering og vil bli justert ** Tallene (på post 30 og 34) inkluderer mva som i 2015 skal føres på kap post 01 under Finansdepartementet, jf. innføring av nettoordningen for budsjettering og regnskapsføring av mva i statsforvaltninga. Nye farledsanlegg: Nye farledsprosjekter som igangsettes i 2015 er innseilingene til Bergen/Askøy, Ålesund, Oslo, Bodø og Borg II. Se egen beskrivelse av hvert enkelt anlegg under del 3. Videreføring av farledsanlegg: Borg havn Røsvikrenna Farledsprosjektet Borg havn (Borg I) Røsvikrenna ble omtalt i St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan Prosjektet omfatter utdyping ned til -14 m i den indre delen av innseilingen til Borg havn. Tiltaket har blitt endret underveis, bl.a. på grunn av innsigelser til reguleringsplanen samt nyere undersøkelser som har vist at mengden av sterkt forurensede masser er betydelig større enn beregnet i Dette har medført at prosjektkostnadene har økt 8

14 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer fra 320 mill. kr til anslagsvis 724 mill. kr. På grunn av den betydelige kostnadsøkningen vil prosjekt- og utredningsunderlag gjennomgås på nytt før det tas stilling til videre håndtering av Borg havn Røsvikrenna. Dette medfører at prosjektet ikke vil startes opp i Svelgen Prosjektet ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Det vil bli utført utdyping ned til -10 meter. Prosjektet startet opp i 2014 og ferdigstilles i Antatt sluttkostnad er 19,5 mill kr. Florø Prosjektet ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Det vil bli utført utdyping ned til -16 meter vest for Florø lykt, utdyping av tre mindre grunner ned til -12 meter samt ny merking av farleden. Prosjektet startet opp i 2014 og ferdigstilles i Antatt sluttkostnad er 56 mill kr. Husøy Melandsflua Prosjektet ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Det er utført utdyping og ny merking av farleden. Prosjektet startet opp i 2013 og ferdigstilles i Antatt sluttkostnad er 77 mill kr. Ferdige farledsanlegg: Harstadbotn Harstadbotn ble presentert som nyanlegg i budsjettet for Det er utført miljømudring i samarbeid med Harstad kommune. Prosjektet ble ferdigstilt våren Sluttkostnad for Kystverkets andel er 39 mill kr. Finnsnesrenna Finnsnesrenna ble presentert som nyanlegg i budsjettet for 2012 og omtalt i budsjett for 2013 med en kostnad på 95 mill kr. Det er utført utdyping av hovedleden og bileden ved Finnsnes med tilhørende merking. Utdyping er fullført og seilingsmerker fullføres høsten Antatt sluttkostnad er 116 mill kr. 9

15 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer d. Kompensasjon til infrastrukturtiltak 2015 (post 34) EU endret regelverket for regional støtte 1. juli 2014, som førte til oppheving av differensiert arbeidsgiveravgift. Regjeringen følger opp arbeidet med infrastrukturtiltak som vil bedre fremkommeligheten i Nord-Norge. Kompensasjonen blir gitt over Statsbudsjettets kap 1360 Post 34 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kystverket bevilges 10 mill kr i 2014 og 58 mill kr i 2015 til prosjektene Innseiling Polarbase og Innseiling Tana. Prosjektkostnadene endres ikke, men prosjektene får en fremskyndet oppstart iht NTP og HP. Infrastrukturtiltakene skal iht regjeringen: Styrke konkurransekraften i nord Sikre bedre fremkommelighet og bedre tilgjengelighet For å få samsvar mellom kostnadstall som er oppgitt i NTP og HP, er felleskostnader, kostnader til prosjektadministrasjon, planlegging, utredning og undersøkelser lagt inn i det enkelte prosjekt. FARLEDER POST 34 (Tall i 1000 kr) Akk forbruk pr Bevilget 2014 Stipulert forbruk 2014 Budsjett Gjenstående forpliktelse Totalkostnad Tiltak Nye anlegg 2015: Polarbase Leirpollen Sum farleder Tabell 4 Bevilgninger til infrastrukturtiltak i Nord-Norge ** Tallene (på post 30 og 34) inkluderer mva som i 2015 skal føres på kap post 01 under Finansdepartementet, jf. innføring av nettoordningen for budsjettering og regnskapsføring av mva i statsforvaltninga. Nye anlegg infrastrukturtiltak: Innseiling Polarbase Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen til Polarbase/Leirvikaområdet ned til 17 meter. Bredden i innseilingen økes til 850 meter. Prosjektets opprinnelig oppstart var i 2017 men det er gitt oppstartsbevilgning på 10 mill kr i Det planlegges kontraktsinngåelse i 2014 og anleggsstart våren Total kostnadsramme er 96 mill kr. Innseiling Leirpollen Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen til Leirpollen ned til 9,0 meter. Bredden i innseilingen økes til 150 meter. Prosjektets opprinnelige oppstart var i 2018 men det er gitt oppstartsbevilgning på 20 mill kr i Total kostnadsramme er 150 mill kr. 10

16 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer e. Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak (post 60) TILSAGN (tilsagnsfullmakt) GITT I 2014 FOR UTBETALING I 2015 Kostnadsoverslag* Anbefalt tilskudd Utbetaling 2015 Sør Trøndelag Hitra Sandstad kai Finnmark Lebesby Kjøllefjord utdyping Sum tilsagn gitt i 2014 for *Kostnadsoverslag inklusiv merverdiavgift NYE TILTAK/TILSAGN 2015 for utbetaling i 2015 Kostnadsoverslag* Anbefalt tilskudd Utbetaling 2015 Vestfold Tjøme Verdens Ende utdyping Hordaland Sund Porsvika kai og flytebrygger Sogn og Fjordane Flora Florø kai Møre og Romsdal Sande Haugsbygda forlengelse molo Møre og Romsdal Smøla Vikan utvidelse kai Sør Trøndelag Frøya Sætervågen utdyping Nordland Øksnes Myre flytekai Nordland Andenes Andøy flytebrygge Nordland Meløy Reipå flytebrygge Nordland Vestvågøy Ballstad kai Nordland Lurøy Aldersundet utdyping Finnmark Sørvaranger Bugøynes flytebrygge Troms Tromsø Breivika utdyping og kai Finnmark Lebesby Kjøllefjord flytebrygge Sum Sum utbetaling 2015 Nye tilsagn + tilsagn for 2015 gitt i *Kostnadsoverslag eksklusiv merverdiavgift Bevilgning NYE TILSAGN FOR 2016 gitt i 2015 (tilsagnsfullmakt) Kostnadsoverslag* Anbefalt tilskudd Tilsagn 2016 Sogn og Fjordane Flora Florø kai Troms Kvænangen Burfjord utdyping og kai Troms Tromsø Breivika utdyping og kai Finnmark Berlevåg Berlevåg flytebrygge Finnmark Hasvik Hasvik flytebrygge Sum tilsagn for *Kostnadsoverslag eksklusiv merverdiavgift Tabell 5 Bevilgninger til kommunene 2015 og tilsagn 2016 De kommunale fiskerihavnetiltakene krever kommunal egenfinansiering av minst 50 % av prosjektkostnadene. Finansiering krever søknadsbehandling både i kommune, fylkeskommune og statlige organer. Tilskuddene kan gis både som bevilgninger innen budsjettåret og som tilsagn om støtte for neste budsjettår. Kystverket krever at kommunalt vedtak om finansiering foreligger før det inngås tilskuddsavtale. Dette kan medføre endret framdrift eller bortfall av tilskuddsprosjekter. I 2014 er retningslinjene til tilskuddsordningen revidert og godkjent av Samferdselsdepartementet. Retningslinjene ble omredigert for å få samsvar med Finansdepartementets generelle retningslinjer for tilskuddsordninger og vil gjelde tilsagn gitt fra og med Søknader om tilskudd neste budsjettår må foreligge hos Kystverket før 1. mars. Mottatte søknader sendes fiskerimyndigheter og fylkene til uttalelse. Kystverkets prioritering behandles 11

17 Del 2 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30,34 og 60 - Prioriteringer sammen med statsbudsjettet. Bevilgningen for 2015 er 63,9 mill. kr. Rammen for tilsagnsfullmakt i 2015 er 20 mill kr. som disponeres i Det er for 2015 mottatt 36 søknader om tilskudd som er tilfredstiller føringer gitt i retningslinjene. Omsøkt tilskudd til det enkelte prosjekt kan avvike fra anbefalt tilskudd fra Kystverket. Kystverket har beregnet at de 36 søknadene utgjør ca. 189 mill kr i berettiget tilskudd til fiskerihavnetiltak. Ved vurdering av søknadene er det lagt til grunn forslag til prioriteringer fra Fiskeridirektoratet, fra kommunene og fra fylkeskommunene. Bindinger fra fjorårets tilsagn om tilskudd i 2015 er på 20 mill. kr. Tildelingen er ikke bindende før kommunene har oppfylt vilkår om ferdig prosjektplan, vedtatt regulering og kommunalt vedtak om lokal finansiering. Kystverket vil avklare disse vilkårene med søkerne og tildele tilskudd innenfor rammene for 2015 til de kommunene som oppfyller vilkårene innen årsskiftet. Øvrige prioriterte søknader gis tilsagn om tilskudd i 2016 med krav om dokumentasjon av vilkårene innen 1. september

18 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 - Nyanlegg 3. KYSTVERKETS UTBYGGING AV NYE FISKERIHAVNER OG FARLEDER 2015 a. Omtale av nye fiskerihavneanlegg Fylke kommune Tiltak Type tiltak Nordland fylke Bø kommune Hovden Utdyping fiskerihavn b. Omtale av nye farledsanlegg Fylke kommune Tiltak Type tiltak Hordaland fylke Askøy Innseiling Utdyping kommune Bergen/Askøy Møre og Romsdal fylke Innseiling Utdyping Ålesund kommune Ålesund Oslo og Akershus fylke Oslo, Innseiling Oslo Utdyping Bærum og Nesodden kommuner Nordland fylke Bodø kommune Innseiling Bodø Utdyping Østfold fylke Fredrikstad og Hvaler kommuner Borg II Utdyping c. Omtale av nye infrastrukturtiltak Fylke kommune Tiltak Type tiltak Finnmark fylke Hammerfest Innseiling Utdyping kommune Polarbase Finnmark fylke Tana kommune Innseiling Leirpollen Utdyping 13

19 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 Nyanlegg a. OMTALE AV NYE FISKERIHAVNEANLEGG 14

20 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 Nyanlegg Hovden fiskerihavn, Bø kommune, Nordland fylke Fagområde: Estimert kostnad inklusiv fagadministrasjon: Fiskerihavn 15 millioner Estimert start: 2015 Estimert slutt: 2016 Transportkorridor: 4 Målsetning med tiltaket: Tiltaket vil skape økt tilgjengelighet for brukerne av havna og sikre driften av anlegg på land. Planlagt tiltak: Det planlegges å utdype innseilingen og havnebassenget med ca m 3. Havna i Hovden skal være tilgjengelig for fartøy med dyptgående inntil 5,0 meter. Nasjonal transportplan: , 1. fase Eksisterende forhold: I Hovden havn er det fiskemottak og bunkers. Innseilingen har grunne partier ned til 3,2 meter som det er behov for å fjerne. 15

21 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 Nyanlegg b. OMTALE AV NYE FARLEDSANLEGG 16

22 Del 3 - Budsjett 2015 Kap. 1360, post 30 og 34 Nyanlegg Innseiling Bergen, Askøy kommune, Hordaland fylke Fagområde: Estimert kostnad inklusiv fagadministrasjon: Farled 23 millioner Estimert start: 2015 Estimert slutt: 2015 Farledstype: Hovedled Nasjonal transportplan: , 1. fase Transportkorridor: 4 Målsetning med tiltaket: Tiltaket vil bidra til effektiv sjøtransport, sikre trygg ferdsel og hindre/begrense miljøskader som følge av akutt forurensning i farleden. Planlagt tiltak: Det planlegges å sprenge ned Færøyfluene til 14 m. Utdypingen er beregnet til å utgjøre vel m 3 fjellmasse over et areal på til sammen over 8 da. Det skal settes opp til sammen 6 navigasjonsinstallasjoner i farvannet. Farledstiltaket vil gi en breddeutvidelse på ca 200 m. Eksisterende forhold: Færøyfluene ligger i innseilingen til Bergen, tett opp mot skipstrafikken. Grunnene er på -3,9 og -8,8 m. Farleden kan oppleves trang og svingete, spesielt ved møtende trafikk. Skipstrafikken er her mangfoldig og til dels stor og den benyttes av fartøy både i transitt og til/fra Bergen havn. Spesielle merknader: Massene er rene og skal deponeres i sjø like sørøst for utdypingsområdet. 17

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle generelt Opprettholde forsvarlig beredskap mot akutt forurensning Foto:

Detaljer

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Kap 1360 post 60 Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 Statsbudsjettet kap. 1360 post 60 Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til

Detaljer

NTP Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder. Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør

NTP Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder. Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør NTP 2014-2023 Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør Kystverket Kystverket er en statlig etat under Fiskeri- og kystdepartementet Kystverket er en

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted

Detaljer

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune: SAMFERDSELDEPARTEMENTET HAVNEAVD. VARDØ KOMMUNE. - HØRINGSUTTALELSE TIL NTP. Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den 15.04.2016 og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsvåg Havfiske Torsvåg 9136 Vannareid Deres ref: Vår ref: 2012/1020-32 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 12.06.2013 Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Ordfører " A% v ARDØ Tusenårksteclel p Finnmark Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted

Detaljer

Tillatelse fra Kystverket etter HFL 19, 20 og Utdyping og merking - Kvalsundet - Tromsø kommune - Troms fylke

Tillatelse fra Kystverket etter HFL 19, 20 og Utdyping og merking - Kvalsundet - Tromsø kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket Nordland - Utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref.: 2014/4324 Vår ref.: 2014/4324-2 Arkiv nr.: 435 Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 16.12.2015 Tillatelse fra Kystverket

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal Med stø kurs i ukjent farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar Seniorrådgiver Olav Uldal Oppdrag og rammer Retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Arkiv nr.: 435. Vi viser til søknad av 1.6.2015, med tilleggsopplysninger mottatt 30.6.2015, vedrørende ovennevnte.

Arkiv nr.: 435. Vi viser til søknad av 1.6.2015, med tilleggsopplysninger mottatt 30.6.2015, vedrørende ovennevnte. SØRØST Kystverket Nordland UTB Deres ref.: Vår ref.: 2015/2399-7 Arkiv nr.: 435 Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: 10.09.2015 Tillatelse til mudring og deponering av masser i forbindelse med innseiling

Detaljer

Arkiv nr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro:

Arkiv nr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: TROMS OG FINNMARK Lenangsøyra Småbåthavn Lenangsøyra 9064 SVENSBY Att: Andreas Kiil Deres ref.: Vår ref.: 2015/885-7 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 08.04.2015 Tillatelse etter

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

NORDLAND. PLANFORUM Utbygging av Andenes havn Møte 27. mai 2015

NORDLAND. PLANFORUM Utbygging av Andenes havn Møte 27. mai 2015 NORDLAND PLANFORUM Utbygging av Andenes havn Møte 27. mai 2015 Kystverket Nordland: Senioringeniør Atle Rønning Andenes havn Kystverkets Nordlands oppgave: Fremme prosjekter for prioritering Utarbeide

Detaljer

Kystverkets handlingsprogram 2010 2019

Kystverkets handlingsprogram 2010 2019 Utkast Kystverkets handlingsprogram 2010 2019 1 Kystdirektørens forord Kystverkets handlingsprogram bygger opp om Stortingsmelding nr.16 (2008 2009) Nasjonal transportplan for 2010 2019 (NTP). Det viser

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Havnekrav (Mehamn havn)

Havnekrav (Mehamn havn) Havnekrav 2013-2018 (Mehamn havn) 1. Stedsomtale Gamvik-Nordkyn Havn KF forvalter havnene i Gamvik kommune, som i starten av 2013 har et innbyggertall på ca. 1 065. Kommunen er en tradisjonell fiskerikommune,

Detaljer

Gryllefjord havn/molo

Gryllefjord havn/molo Gryllefjord havn/molo Ett eksempel på godt samarbeid Fred Ove Flakstad Ordfører i kommune Hvor i Norge er vi? - Troms Fylke - Senja - kommune - Gryllefjord Historikk og status - Lokalt har man arbeidet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00 Lebesby kommune Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein-Rune Wian, Marte

Detaljer

Svar på søknad - flytekai i Stø havn - Øksnes kommune - Nordland fylke

Svar på søknad - flytekai i Stø havn - Øksnes kommune - Nordland fylke NORDLAND GUNNAR KLO AS Havnegata 3 8430 MYRE Deres ref.: Vår ref.: 2011/5898-17 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Lise Maria Strömqvist Dato: 08.12.2016 Svar på søknad - flytekai i Stø havn - Øksnes kommune

Detaljer

NAVPLAN og Farledsnormal

NAVPLAN og Farledsnormal NAVPLAN og Farledsnormal Rune Midtkandal NTP 2014-2023 s.23: Regjeringen vil: - Utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør det enklere, raskere og sikrere å reise og frakte gods i framtiden.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15. Kunngjøring - Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15. Kunngjøring - Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04586-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 20.08.2015 99/15 Høring - Utdyping av innseilingen til Borg havn Saken er fremmet

Detaljer

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 MÅL OG ANSVAR Kystverkets mål er knyttet til fremkommelighet, transportsikkerhet og miljø.

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Agenda 1. KS Bedrift Havn 2. Dagens havnestruktur Historisk betinget Formet av lokalt næringsliv 3. NTP og Regjeringserklæringen

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Helge Klitzing Lahelleveien 18 3140 NØTTERØY Deres ref.: Vår ref.: 2015/4317-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Dato: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 01.12.2015 Tillatelse til dumping av masser -

Detaljer

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder Finnmarks prosjekter i NTP 2018-21(29) Remi Strand Hovedutvalgsleder 31.8.2015 1 Lars E Utfordringer i NTP prosessen Modellen for samfunnsøkonomiske beregninger ivaretar ikke «verdien» av regional utvikling,

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016 26 FEir-,^ Statens vegvesen Balsfiord kommune Rådhusgt. 11 9050 STORSTEINNES Behandlende Region nord enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Lars Christensen - 75552836 Vår referanse:deres referanse:vår dato:

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn.

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn. Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 26.03.2013 11888/2013 2012/8166 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300

Detaljer

Opplæringskurs i KVIRK

Opplæringskurs i KVIRK Opplæringskurs i KVIRK Gardermoen mandag den 28. og 29. januar 2013 Simen Pedersen og Nic Heldal www.vista-analyse.no Agenda dag 2 09:00-11:00 Gruppeoppgave (grupper på 2) farledstiltak 11:00-11:30 Gjennomgang

Detaljer

Nesodden kommune. Innkalling til møte. Utvalg: Plan- og Teknikkutvalget Møtedato: Møtetid: Kl 17:15 Møtested: Tangenten

Nesodden kommune. Innkalling til møte. Utvalg: Plan- og Teknikkutvalget Møtedato: Møtetid: Kl 17:15 Møtested: Tangenten Nesodden kommune Innkalling til møte Utvalg: Plan- og Teknikkutvalget Møtedato: 27.10.2015 Møtetid: Kl 17:15 Møtested: Tangenten Ved forfall må medlemmene selv innkalle vararepresentant. Melding om forfall

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

RAPPORT Vurdering av fiskerihavner i Flatanger kommune Nord Trøndelag fylke med tanke på mulig avhending

RAPPORT Vurdering av fiskerihavner i Flatanger kommune Nord Trøndelag fylke med tanke på mulig avhending RAPPORT Vurdering av fiskerihavner i Flatanger kommune Nord Trøndelag fylke med tanke på mulig avhending Kvaløysæter Kystverket Midt-Norge September 2010 Rev. Februar 2014 1) Innledning... 3 2) Grunnlag

Detaljer

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn KF er: Et kommunalt foretak, heleid av Bodø kommune en nærings-, service-, miljø og forvaltningsaktør

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak for stadfestingsbehandling - Byplan Svolvær - Vågan Kommune

Oversendelse av innsigelsessak for stadfestingsbehandling - Byplan Svolvær - Vågan Kommune I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

Kystverket Delrapport 1

Kystverket Delrapport 1 Delrapport Som en del av bestillingen har Samferdselsdepartementet bedt Kystverket om å bearbeide prosjektets mål og krav med det formål å oppnå tilfredsstillende sammenheng og konsistens mellom disse.

Detaljer

Asta&ordprosjektet - mal for kunnskapsbasert kystsoneplanlegging

Asta&ordprosjektet - mal for kunnskapsbasert kystsoneplanlegging Asta&ordprosjektet - mal for kunnskapsbasert kystsoneplanlegging Marinbiolog Tone Rasmussen PRESENTASJON Miniseminar TFK 8. NOVEMBER 2011 SEA ECO 2011 ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III Start i 2002- ferdig

Detaljer

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004 Alta Havn KF Årsberetning 2004 www.altahavn.no 1 1.0 Styrets beretning 2.0 Årsresultat 3.0 Statistikk 2 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble mvf 01.07.01 organisert som kommunalt

Detaljer

1 Hensikt. 1 Detaljert beskrivelse av. Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer

1 Hensikt. 1 Detaljert beskrivelse av. Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer 1 Hensikt Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer 1 Detaljert beskrivelse av Hva Formålet med denne spesifikasjonen er å få en felles forståelse og praksis i utførelsen av lostjenesten

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Havneutvalget Utvalg: Møtested: Møterom2 Tana Rådhus Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen?

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen RAMMER Plan- og bygningsloven - 1-8 o o o o o I 100 metersbeltet

Detaljer

Καπιττελ 1...INNLEDNING. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Havneplanlegging i Lebesby kommune.

Καπιττελ 1...INNLEDNING. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Havneplanlegging i Lebesby kommune. INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 INNLEDNING...1 1.1 BAKGRUNN...1 1.2 HAVNEPLANLEGGING I LEBESBY KOMMUNE....1 1.3 ORGANISERING AV PLANPROSESSEN...2 1.4 PLANPROSESS - FREMDRIFT...2 1.5 OPPFØLGING AV HAVNEPLAN...2

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak. Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60. Prosjektinformasjon Strand Fiskerihavn

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak. Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60. Prosjektinformasjon Strand Fiskerihavn OSEN kommune Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Prosjektinformasjon Strand Fiskerihavn Postnummer:

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø Deres ref.: Vår dato: 01.03.2016 Vår ref.: 2016/2288 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 Haugesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ 1 SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2013 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - "Innseiling Oslo"

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - Innseiling Oslo Miljøvernavdelingen Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - "Innseiling Oslo"

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - Innseiling Oslo Miljøvernavdelingen Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk. Arild Sørensen Arne Eggereide

Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk. Arild Sørensen Arne Eggereide Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk Arild Sørensen Arne Eggereide Innlandsfisket i Noreg Vi har ikkje statistikk som viser kor mye innlandsfisk som blir hausta. (8 til 10 000 tonn?) Yrkesfiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn.

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn. Vedlegg 1 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Overordnete vurderinger knyttet til lokalisering og utforming I prosessen frem mot varsling av planendringsforslaget, og i arbeidet med

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Randaberg kommune Søknad fra Mekjarvik Eiendom AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og pelearbeid i sjø ved Mekjarvik, Randaberg Utlegging til offentlig ettersyn Fylkesmannen i Rogaland

Detaljer

Tillatelse etter HFL Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Mollvika - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Mollvika - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK SalMar Nord AS Sjøgata 39 9300 Finnsnes Att: Lars F. Øvergaard Deres ref.: Vår ref.: 2016/427-3 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 21.04.2016 Tillatelse etter

Detaljer

Integrerte Maritime Tjenester

Integrerte Maritime Tjenester Integrerte Maritime Tjenester efarled Horten 15 februar 2007 Runar Knutsen Hensikten med Kystverket og Sjøkartverket: Gjøre vårt for at dette ikke skal skje!! Kystverket ansvar: - sjømerker - lykter -

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

BUDSJETT 2011 ÅRSPLAN

BUDSJETT 2011 ÅRSPLAN BUDSJETT 2011 ÅRSPLAN KAP 1062 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Oktober 2010 Utrykt vedlegg til Prop. 1 S (2010-2011) Statsbudsjettet

Detaljer

- fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

- fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 18/06 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Bjørn-Inge Bendiksen 10.02.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Oslo Møtedato: 11.02.2014

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Oslo Møtedato: 11.02.2014 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Oslo Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen, Bård Rasmussen, Henry Ingilæ Forfall:

Detaljer

NM i søknadsbehandling, tidsbruk og samordning

NM i søknadsbehandling, tidsbruk og samordning NM i søknadsbehandling, tidsbruk og samordning TEKSET 2016 Solveig Skjei Knudtsen, prosjektleder Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid -FAKS Finnmark Troms Nordland

Detaljer

Notat01.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-11-02 Arne E. Lothe 6

Notat01.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-11-02 Arne E. Lothe 6 NOTAT GJELDER UTBYGGING VED ÅMØY NÆRINGSPARK SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret:

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Salsnes Gjestehavn - sluttfinansiering og ferdigstillelse av prosjektet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Salsnes Gjestehavn - sluttfinansiering og ferdigstillelse av prosjektet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2008/10039-44 Saksbehandler: Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - sluttfinansiering og ferdigstillelse av prosjektet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

KVU LONGYEARBYEN HAVN MODELLERING AV TRAFIKALE VIRKNINGER Detaljert informasjon om trafikale endringer mellom alternativer

KVU LONGYEARBYEN HAVN MODELLERING AV TRAFIKALE VIRKNINGER Detaljert informasjon om trafikale endringer mellom alternativer VEDLEGG 13 KVU LONGYEARBYEN HAVN MODELLERING AV TRAFIKALE VIRKNINGER Detaljert informasjon om trafikale endringer mellom alternativer Av Magnus Utne Gulbrandsen og Aase Rangnes Seeberg M E N O N E C O

Detaljer

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter Midler til sikring, tilrettelegging og aktiviteter rammer og muligheter Ann Jori Romundstad, Samling FK 1.12.2011 Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

HANDLINGSPLAN med tiltaksdel

HANDLINGSPLAN med tiltaksdel HANDLINGSPLAN med tiltaksdel 2011 2012 Gamvik - Nordkyn havn KF Versjon 31.08.2011 Innhold 1 GAMVIK-NORDKYN HAVN KF... 3 2 OM PLANEN... 3 3 GAMVIK KOMMUNE... 4 4 MARITIM OG MARIN NÆRINGSSTRUKTUR... 5 4.1

Detaljer