ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR 2013

2

3 ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA Skagerakfisk SA er et salgslag organisert som et samvirkeforetak som i medhold av råfiskloven (fiskesalgslagsloven) er tillagt førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr som bringes i havn på Sørlandet og Østlandet eller som leveres direkte i utlandet av fartøyer registrerte i dette distrikt. Salgslagets medlemmer er fiskere bosatte i salgslagets distrikt. Salgslaget har to datterselskap, Ræginvest A/S og Skagerakfisk Kristiansand A/S gjennom Ræginvest A/S. Salgslaget utøver sin virksomhet gjennom egne forretningsregler fastsatt av styret. Viktige funksjoner er prisfastsettelse på førstehånd, oppgjør til fisker og salg av innmeldt råstoff. I tillegg er salgslaget i medhold av råfisk- og havressursloven pålagt å utøve kontroll med de ilandførte fangster og utstede fangstsertifikater for eksport til EU. Reker sto i 2013 for 66 % av omsetningen. Omsatt kvantum reker er økt fra 3868 til 4001 tonn. Totalkvoten for reker i 2014 forventes på samme nivå som året før. Ressurssituasjonen for andre kvotebelagte arter i Skagerrak/Nordsjøen er stabil. Markedet for ferske kokte reker har vært stabilt og gitt økte priser. Salgslaget synes lite eksponert for markedsrisiko. Salgslagets omsetning i 2013 ble 323 mill kr. hvorav utbetaling til fiskerne for levert fangst utgjorde 302 mill kroner. Dette er en økning på 7 % fra året før. Årsresultatet for 2013 ble et underskudd på kr etter skatt. Salgslagets likviditet er solid. Kontantstrømmen har vært negativ. Endring mellom kontantstrøm og resultat før skatt skyldes hovedsakelig investering i anlegg. Det er ved årskiftet 5 ansatte hvorav 2 kvinner og 3 menn. Antall årsverk i løpet av året har vært 4,7. Sykefraværet har vært 2 %. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i personskader. Arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. 1

4 Salgslagets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover hva som må betegnes som normalt for denne type virksomhet. Forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet opp mot fiskerinæringen drives gjennom fellesorganisasjoner hvor Salgslaget deltar i finansieringen. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet Overført fra annen egenkapital kr Selskapets frie egenkapital er etter disponering kr Etter styrets mening gir resultatregnskapet, balansen med tilhørende noter og kontantstrømanalysen fyllestgjørende informasjon og rettvisende bilde om årets virksomhet og Salgslagets og konsernets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til forhold som har oppstått etter årsskiftet som påvirker Salgslagets resultat eller stilling generelt. I samsvar med regnskapsloven 3 3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Salgslaget er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Salgslaget er ikke spesielt eksponert for finansiell risiko. Styret vil for øvrig vise til melding om Salgslagets virksomhet i 2013 som gir mer inngående informasjon om virksomheten. Styret takker fiskere, mottakere, faglag, myndigheter og ansatte for et godt samarbeide i Kristiansand S., den 14. mars

5 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER (Beløp i 1000 Kr) Note Salgsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avregnet fiskere Pakking, frakt m.m Lønnskostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (1 248) 164 Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad ÅRSRESULTAT (132) 997 OVERFØRINGER: Til/(fra) annen egenkapital (132) 997 Sum overføringer: (132) 997 3

6 Balanse EIENDELER (Beløp i 1000 Kr) Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Eiendommer/anlegg Maskiner,inv.og utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til datterselskap Andre langsiktige fordringer Investeringer i aksjer/andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD (Beløp i 1000 Kr) Note EGENKAPITAL Andelskapital Reservefond Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kreditorer Påløpne skatter Skyldig avg. og trekk Annen korts.gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 Kontantstrømanalyse LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN (Beløp i 1000 Kr) Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av driftsmidler (101) Ordinære avskrivninger Betalbar skatter (447) (1 042) Tilført fra årets virksomhet Endring i kortsiktige fordringer 158 (4 590) Endring i kortsiktig gjeld (912) 952 Endring i avsetninger A: Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investert i varige driftsmidler (5 186) (1 290) Salgssum varige driftsmidler 119 Endring i langsiktige fordringer (512) (417) B: Netto likviditetsendring fra (5 698) (1 588) investeringer Netto endring i likvider (3 400) (1 321) gjennom året (A + B) Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

9 NOTER TIL REGNSKAPET FOR Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard For Pensjonskostnader (NRS 6). Ved verdsettelsen av pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med ny beregning foretatt av aktuar. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Alle tall er i hele tusen med mindre annet er opplyst. Konsernregnskap Regnskapsloven ( 3-2) er endret slik at et morselskap kan unnlate å utarbeide konsernregnskap dersom selskapets datterselskap er av uvesentlig betydning. Ræginvest AS ansees å ha uvesentlig betydning. Derfor er det ikke som tidligere år, utarbeidet konsernregnskap. 7

10 Note 1. Salgsinntekter. Sk.fisk Overtatt i eget mottak samt direktelev. i utlandet Overtatt i eget mottak Dispensasjonssalg Direkte levert - Sverige Direkte levert - Danmark Direkte levert - utland forøvrig Sum Omsatt direkte av Sk.fisk (mottaksgarantien): Norge Sverige Danmark 343 Sum Note 2. Andre inntekter Føringstilskudd Leieinntekter Lagsavgift Andre driftsinntekter Gevinst avgang anleggsmidler 101 Sum Note 3. Pakking, frakt m.m Fraktkostnader Mottaks- og pakkekostnader Håndteringskostnader Varekjøp, emballasje m.m Sum

11 Note 4. Lønnskostnader, antall ansatte og ytelser til ledende personer m.v Lønn/honorarer/dagpenger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Endring forskuddsbetalt pensjon Sum Antall årsverk til grunn for lønnsutbetaling har i løpet av året vært 4,7. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetstillelse til daglig leder eller styrets formann. Ytelser til ledende personer i selskapet Direktør Styret Lønn/honorarer Pensjonskostnader 368 Andre ytelser 147 Note 5. Anleggsmidler/driftsmidler. Spesifikasjon av anlegg, maskiner, innredninger og utstyr: Mask/Utstyr Bygninger SUM Kostpris Årets tilgang Årets avgang Kostpris Akk. av- og nedskrivninger Tilbakeført ved avgang Årets avskrivninger Akk. av- og nedskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser som er benyttet er 10-20% på maskiner/inventar, 6% på bygninger og 33% på kontormaskiner Skagerakfisk leier kontorer i 2.etg i Lagmannsholmen 1 av Kristiansand Havnevesen. Note 6. Annen driftskostnad. Revisjonshonorar er belastet med kr , mens det ikke er belastet noe for konsulentbistand. Beløpet er eks mva. 9

12 Note 7. Skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Nedenfor er gitt en spesifikasjon av de midlertidige forskjellene, samt beregningen av utsatt skatt/utsatt skattefordel. Beregning av utsatt skatt Endring Positive midlertidige forskjeller Gevinstkonto Driftsmidler Forskuddsbetalt pensjon Sum positive midl. forskjeller Negative midlertidige forskjeller Kundefordringer Driftsmidler Sum negative midl. forskjeller Gr.lag for utsatt skatt/-fordel Utsatt skatt/-fordel (27%/28%) Beregning av årets skattegrunnlag Regnskapsmessig resultat før skatter Endring midlertidige forskjeller Ikke fradragsberettige kostnader/inntekter 5 4 Skattepliktig inntekt Årets skattekostnad fordeler seg på: Inntektskatt Formueskatt Skatteffekt av endring ligning 2011/ Endring utsatt skatt / -fordel Sum skattekostnad

13 Note 8. Aksjer/andeler pr (beløp i hele kroner). Selskapets Antall eiet av Bokført verdi Bokført EK totale AS-kap. Skagerakfisk pr pr CatchCertificate SA Ræginvest AS Sum Forretningskommune for Ræginvest AS er Kristiansand. Note 9. Pensjonskostnader, -midler og forpliktelser Skagerakfisk SA har pensjonsordning som omfatter i alt 12 personer, hvorav 2 er aktive. Denne tilfredstiller lov om OTP. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra Folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap. Storebrand Pensjonstjenester har foretatt beregning av forpliktelsen ihht norsk regnskapsstandard. Pensjonsordningen er lukket med virkning fra Laget har i tillegg en pensjonsavtale med direktør. Denne ordningen er ikke sikret men finansieres ved avsetning over Lagets drift. Det er avsatt i For ansatte som har startet i bedriften etter 2007 er det opprettet en pensjonsordning (OTP) med innskuddsfritak for de ansatte. Ordningen medfører at bedriften betaler 3% av lønn mellom 1 og 6G og 5% mellom 6 og 12G i pensjon til den enkelte ansatt Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelser Avkastning pensjonsmidler Resultatført erstimatendring og avvik 249 Administrasjonskostnader m.m. 136 Arbeidsgiveravgift Løpende OTP-innbetalinger Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Ikke resultatførte estimatavvik Forskuddsbetalt pensjon (-) Økonomiske forutsetninger: Skagerakfisk SA Diskonteringsrente 4,0 % 3,8 % Forventet lønnsregulering 3,8 % 3,5 % Forventet G-regulering 3,5 % 3,3 % Forventet pensjonsøkning 0,6 % 0,2 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,4 % 4,0 % 11

14 Note 10. Bankinnskudd. Bankinnskuddet inkluderer bundne skattetrekksmidler med kr ,-. Note 11. Egenkapital Andels Annen Spesifikasjon av egenkapital Kapital(1) Reserve fond egenkapital Sum Regnskap Tilført fra årets drift Regnskap (1) 35 andeler á kr

15 13

16 14

17 Brødrene Arnfinn (f. 1947) og Øystein (f. 1950) Fjeldskår omkom i et tragisk forlis i forbindelse med reketråling utenfor Lindesnes den 12. februar Begge hadde ledende tillitsverv i fiskernes organisasjoner på Skagerrakkysten ved sin bortgang. Arnfinn var styremedlem i Skagerakfisk i og fra 2007 til sin bortgang, hvorav de to siste år som nestleder. Øystein var styremedlem i Skagerakfisk i 1986, men deltok i Skagerakfisk`s styremøter siden høsten 2008 i kraft av ledervervet i Fiskerlaget Sør. Arnfinn og Øystein kom fra en fiskerfamilie som har bidratt mye for fiskernes organisasjoner. Skagerakfisk og fiskerne på Skagerrakkysten har mye å takke familien Fjeldskår for. Arnfinn og Øystein fremsto som saklige og kunnskapsrike i utførelsen av sine verv. Deres bortgang er et stort tap for fiskerorganisasjonene på Skagerrakkysten. Vi lyser fred over deres minne! 15

18 16

19 MELDING OM SALGSLAGETS VIRKSOMHET I 2013 Organisasjon og drift I beretningsåret ble det den 26. april avholdt ordinært årsmøte. Protokoll fra årsmøtet er tatt inn til slutt i denne årsmelding. Siden årsmøtet har styre, arbeidsutvalg og kontrollkomite hatt denne sammensetning: Styret: Jan Bredsand, Bamble (leder) Arnfinn Fjeldskår, Lindesnes (nestleder) Jan Øystein Dyrstad, Mandal Roar Bekkevik, Hvaler Finn Roar Johansen, Fredrikstad Tom Abrahamsen, Grimstad Knut Semb, Tjøme Personlige varamenn: Roy Kristensen, Bamble Terje Snerthammer, Flekkefjord Martin Andås, Flekkerøy Morten Aleksandersen, Hvaler Sigmund Halvorsen, Skjeberg Arnt K. Kristiansen, Høvåg Geir Uno Dreng, Stavern Arbeidsutvalget: Styrets leder og nestleder samt Roar Bekkevik Kontrollkomiteen: Åsmund Vinje, Stathelle (leder) Arve O. Norheim, Hvaler Hans Greger Vestberg,Flekkerøy Personlige varamenn: Carl P. Sparvoll, Tjøme Gunne Otgaard, Hvaler Gunvald Ånensen, Mandal Tingrettsdommer Torje Torjesen har vært statens kontrollør i Laget. PWC er Lagets revisor. 17

20 Det er i beretningsperioden avholdt 5 styremøter. Laget samarbeider med de øvrige 5 salgslag gjennom Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd. Laget er sammen med øvrige salgslag andelshaver i samvirkeforetaket Catch Certificate SA som utsteder sertifikater for eksport av fisk til EU. Skagerakfisk bekrefter med sertifikatene at sluttseddelført fangst innen Lagets distrikt er lovlig fanget. Salgslagene innenfor hvitfisksektoren har et formalisert samarbeide om informasjon og reklame for norske reker. Informasjonsutvalget for reker finansieres med 4 øre pr. kg landet norske reker. Rekefiskerne i Lagets distrikt og Laget bidrar med 50 % hver. Laget har som tidligere år, bidratt til dekning av felles kostnader til velferdstjenester gjennom Norges Fiskarlag. Lagets andel i 2013 har vært kr ,-. Laget har dekket kostnader til møtevirksomhet m.v. i fylkeslag og lokallag med kr ,- i Laget har i samarbeid med de øvrige salgslagene gitt økonomisk bidrag til Fiskesprell, NM i sjømat, IWMC, Norges Fiskerihistorie samt diverse lokale fiskeriarrangementer. Laget har vært involvert i utarbeidelsen av Nasjonal strategisk risikovurdering for ressurskontrollen i Laget har vært representert i arbeidsgruppen Fiske i sør som leverte sin rapport til Fiskeriministeren på forsommeren. Nytt IT-system ble iverksatt fra 1. januar. Systemet bygger på og er en tilpasning av Sildelagets system. Det ble en krevende start for alle involverte spesielt fordi oppstarten var sammenfallende med noen hektiske fiskeuker. Landings- og sluttseddelregistreringen ble mer arbeidskrevende enn tidligere hvilket førte til en del frustrasjon blant mottakerne. Flere endringer måtte foretas underveis. Ved iverksettelsen av det nye systemet er drift og vedlikehold av maskiner og programvare overtatt av Sildelaget. Mottaksanlegget i Son ble overtatt høsten Det ble inngått avtale med Vestby kommune om at kaien kan inngå som del av ny gangvei langs sjøen. I denne sammenheng har kommunen bygget ny kai. Anlegget er rehabilitert og delvis utvidet i 2013 og ventes ferdig til påske Det er inngått leieavtale med Fjordfisk. Sørlandsreker A/S gikk konkurs i november Laget har påregnet et tap på vel 1,2 mill kr. 18

21 Skattemyndighetene har gjennomført bokettersyn for årene 2011/12. Enkelte utgiftsførte anskaffelser vedrørende ombyggingen på Hvasser måtte aktiveres og avskrives. Dette medførte endring av ligningen for disse årene. Det ble anskaffet 3500 stk plastkasser i Kjell-Arild Tøfte ble ansatt som assisterende direktør fra 1. august. Han overtar som direktør fra 12. april Jørn Lian vil fra samme dato tiltre en stilling som rådgiver ( 30 %) i samsvar med tidligere inngått avtale. Administrasjon og gjennomføring av førstehåndsomsetningen Omsetningssystem/prisfastsettelse Omsetningssystem og prisfastsettelse er nedfelt i forretningsreglene. Det har ikke vært endringer i omsetningssystem og prisfastsettelse i Mottaksgarantiordningen var til behandling på årsmøtet i Ordningen ble vedtatt videreført. Ordningen ble også drøftet på et mottakermøte i forkant av årsmøtet. Et flertall av mottakerne mener at ordningen er positiv for deres virksomhet. Mottaksstasjoner og kjøpere Det er ved årsskiftet registrert 15 ordinære mottakere/kjøpere innen Lagets distrikt. I tillegg har det vært registrert 4 kjøpere av leppefisk. Det er avholdt to møter med mottakerne/kjøperne for å diskutere felles problemstillinger knyttet til førstehåndsomsetningen herunder råstoffpris. Det ble i 2013 gitt dispensasjon fra veiekravet for reker (over 200 kg) og underskriftskravet ved levering utenom mottakets åpningstid. Ordningen er evaluert av Fiskeridirektoratet og vil bli videreført i Fiskerne og mottakerne mener at kravet om veiing av fisk i denne sammenheng må strykes dersom ordningen skal fungere i tråd med tidligere praksis. Det har vært avholdt møter med Fiskeridirektoratet om dette så langt uten resultat. Dispensasjon for salg av egen fangst Bestemmelsene om dispensasjon for salg av egen fangst direkte til forbruker (kaisalg) ble i 2013 videreført som året før. Det ble tildelt 17 ordinære kaisalgstillatelser i 2013 hvorav 15 innenfor Drøbak/Storsand. Total omsetning var 3,9 mill.kr. Det ble gitt 36 salgstillatelser for krabbe. Total omsetning av krabbe var 1,1 mill kr. 19

22 Omsetningseneretten I juni 2013 vedtok Stortinget ny lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser Fiskesalgslagsloven. Loven trådte i kraft fra 1. januar 2014 og er en videreføring av råfiskloven. Det er i denne sammenheng fastsatt ny forskrift om førstehåndsomsetningen og forskrift om statens kontrollør. Skagerakfisks virksomhet kan fortsette som før innenfor rammene av den nye lovgivningen. Det er da heller ikke gjort endringer vedrørende omsetningseneretten til Skagerakfisk i Det er i 2013 gjort vedtak om inndragning av kr for brudd på bestemmelser i havressursloven. Det er anvendt kr av inndratte midler til kontrollformål og kr til frakttilskudd. Saldo inndratte midler til nyttår er kr Det er gjort vedtak om inndragning av kr for brudd på Lagets bestemmelser hvorav kr er brukt til prisregulering. Levering i utenlandsk havn Det ble i 2013 levert tonn i utlandet, en nedgang på 12 % fra året før. Leveringene har foregått over offentlige auksjoner i Sverige, Danmark og Nederland. Innmelding og utskriving av fangstsertifikater gjennom Sildelaget har fungert greit. 20

23 Datterselskaper Ræginvest A/S Selskapet er et investeringsselskap som er eiet av Skagerakfisk SA. Selskapets aksjeportefølje er pr : Skagerakfisk Kristiansand A/S (100%) selskapet har ikke hatt virksomhet i Fiskerihavna Risør A/S (13%) selskapet eier og leier ut fiskemottaket i Risør. Øvrige aksjer eies av kommune/fylkeskommune. Styret har bestått av Jørn Lian. Regnskapstall for 2013 er som følger (alle tall i 1000 kr): Driftsinntekter 0 0 Driftskostnader 9 0 Driftsresultat -9 0 Finansposter 0 0 Skattekostnad 0 0 Årsresultat -9 0 Anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Egenkapital og gjeld

24 OMSETNINGSFORHOLD REKER Kvantum og priser Det ble i 2013 mottatt tonn reker hvorav tonn ferske kokte og tonn ferske rå. Mottatt kvantum reker fordelt etter størrelse er som følger (tonn): 2013 % 2012 % 2011 % Reker, store kokte ", små Råreker, stor , medium ", små I ", små II S u m Førstehåndsverdien for reker i 2013 utgjorde 200 mill. kroner mot 180 året før. Reker utgjorde vel 66 % av Lagets totale førstehåndsverdi. Gjennomsnittsprisene til fisker har ved levering i Laget s distrikt vært (kr/kg): Reker, store kokte 89,82 90,19 82,45 Råreker, stor 15,35 18,96 18,80, medium 10,87 11,54 11,13 ", små I 10,90 10,49 10,39 Regulering av fisket Saltkokte reker Leveringen av kokte reker har ikke vært kvoteregulert i Øvrige bestemmelser vedrørende fiske og levering av kokte reker har vært: Liggetid: 2 døgn fra trål trekkes (kun ved innmelding til Skagerakfisk) Sortering stor: 8,5 cm/140 stk pr kg 22

25 Råreker Leveringen av råreker har vært kvoteregulert som følge av omsetningsmessige hensyn. Reguleringen er gjennomført med ukeskvoter pr fartøy og med utgangspunkt i antall mann som oppebærer minst 50 % lott fra fartøyet. Kvotereguleringen har vært: Uke : 200kg kg pr mann : : : : 300 Leveringen av små II ble stoppet fra uke 33. Det har vært foretatt kontroll med oppførte antall mann på det enkelte fartøy. Det har vært diskutert om det er andre kriterier for fordeling av kvoten på de enkelte fartøy. Øvrige bestemmelser vedrørende fiske og levering av råreker har vært: - Liggetid: 2 døgn fra trål trekkes (kun ved innmelding til Skagerakfisk ) Sortering: Stor inntil 125 stk pr kg (utsortert reke) Medium stk pr kg Små I stk pr kg Små II stk pr kg Reguleringer fastsatt av myndighetene Rekefisket i Skagerrak / Nordsjøen ble i 2013 kvoteregulert etter samme prinsipper som året før. Den norske kvoten på tonn ble delt i følgende periodekvoter når en ser bort fra en foreløpig regulering i januar før avtalen med EU var inngått: Januar april tonn Mai august tonn September desember tonn I nevnte perioder ble det fastsatt maksimale fartøykvoter på h.h.v tonn. I tillegg ble helligdagsfredningen videreført. 23

26 Markedsforhold Saltkokte reker Det ble levert 9 % mer kokte reker enn året før. 80 % ble omsatt innenlands. Pris i eget mottak for salg innenlands har vært: Uke 1-13 kr. 92,- Uke kr.100,- Uke kr.107,- Uke kr.112,- Uke kr.102,- Uke kr 95,- Uke kr. 87,- Prisen på innlandet har vært løpende diskutert med mottakerne/kjøperne. Det ble eksportert iflg norsk eksportstatistikk 559 tonn til Sverige i 2013, en økning på 35 % fra året før. Eksporten fra Skagerakfisk`s distrikt utgjorde 68 % av kvantumet mot 75 % året før. Råreker I årene gikk andelen små reker i fangstene betydelig ned. Dette førte til at rekeprodusentene ikke kunne dekke etterspørselen etter ferske pillede reker. Produsentene mistet markedsandeler. Mot slutten av 2012 og i 2013 tok andelen små reker seg opp og brått var vi i en situasjon hvor tilførselen var større enn etterspørselen. Tilførselen av små reker måtte kvotereguleres. I tillegg måtte mottaket av små II stoppes. Kvotereguleringen medførte redusert kvantum men situasjonen var fortsatt vanskelig på grunn av prispress fra importerte pillede reker. Med virkning fra uke 42 ble prisene for alle sorteringer redusert med kr 3,- pr kg. Det er også omsatt råreker til produsenter i Sverige og Danmark. 24

27 HUMMER Hummeromsetningen i 2013 utgjorde 11,7 tonn mot 10,4 tonn året før. Førstehåndsverdien ble på 3,1 mill. kroner. Gjennomsnittsprisen for prima sortering har de senere år vært (kr/kg): ,29 267,40 254,72 Omsetningen av hummer har gått greit. Minsteprisen innenlands har vært kr 250/kg, det samme som året før. Hummerforvaltningen skal evalueres i KREPS Det ble levert 75 tonn kreps i 2013 en reduksjon på 30 % fra året før. Førstehåndsverdien utgjorde 8,2 mill kroner. Det ble levert 9 tonn direkte i utlandet. Gjennomsnittsprisene har vært som følger (kr/kg): Gjennomsnittspris 108,86 91,86 93,85 ÅL Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å fiske ål i Norge. I 2010 ble det igangsatt et overvåkingsfiske og det ble på Skagerrakkysten fisket 29 tonn. Det er siden ikke fisket ål. Det hadde dog vært mulig å fortsette med overvåkingsfisket dersom det hadde foreligget omsetningsmuligheter for ålen. Etter EU`s importstopp har det ikke vært relevante salgsmuligheter for et kvantum som må til for et overvåkingsfiske. 25

28 LEPPEFISK Det ble omsatt 3 mill stk leppefisk i 2013 mot 2,5 mill stk året før. Førstehåndsverdien utgjorde 22,4 mill kr. Antall stk (1000) og gjennomsnittspriser (kr/stk) har vært : Bergnebb o/11 cm ,43 Grøngylt o/13 cm ,70 Berggylt o/13 cm ,04 Det er registrert 4 kjøpere av leppefisk i 2013 og omsetningen synes å ha gått tilfredsstillende. FISK Omsatt kvantum fisk ble tonn til en førstehåndsverdi på 66 mill kr. Det vises til egen mottaksstatistikk når det gjelder kvantum fordelt på de enkelte fiskeslag. Gjennomsnittsprisene har vært regnet etter innveid vekt (kr/kg): Torsk 24,10 23,09 25,25 Lyr 16,52 15,40 14,97 Sei 9,58 10,57 11,87 Kolje 12,14 10,55 11,92 Lange 14,68 13,82 13,83 Smørflyndre 12,24 15,19 18,48 Lysing 15,28 14,17 14,29 Prisene for salg innenlands har vært fortløpende vurdert og drøftet i to møter med kjøperne. Med unntak av en reduksjon i minsteprisen på torsk i feb/april har det vært små endringer i prisene. Fisk gjennom mottaksgarantien er solgt over fiskeauksjonen i Gøteborg tonn fisk er levert direkte i utlandet. Av dette kvantum utgjør rødspette og sei tonn. 26

29 FØRINGSTILSKUDD 2013 Skagerakfisk hadde til disposisjon 2,35 mill. kr til føringstilskudd i Tildelte midler i 2013 er disponert som følger (1000 kr): Sum Reker Torskefisk Totalt anvendt Føringstilskuddet er brukt på samme måte som tidligere år og med samme maksimalsatser som for 2012 Føringstilskuddet til reker er utbetalt til fisker med inntil kr 2,50 pr kg for råreker innmeldt og pakket for Skagerakfisk. Føringstilskuddet til fisk er utbetalt til fisker med inntil kr 2,50 pr kg for fisk innmeldt og pakket for Skagerakfisk og hvor pris til fisker har vært lavere enn gjeldende minstepris. Det er i tillegg brukt kr til føringstilskudd til råreker og som er finansiert av inndratte midler. 27

30 FØRSTEHÅNDSOMSATT KVANTUM OG VERDI fordelt etter fiskeslag Innveid vekt Verdi (tonn) (1000 kr) Reker, kokt 1 917, , , ,2 Reker, rå 2 084, , , ,9 Kreps, kokt/rå 75,3 107, , ,4 Hummer 11,7 10, , ,1 Krabbe 127,9 66, , ,0 Torsk, levende 36,8 48, , ,0 Torsk 1 154, , , ,5 Lyr 175,3 182, , ,6 Sei 1 161,5 970, , ,0 Kolje (hyse) 141,4 168, , ,6 Lange 81,3 89, , ,8 Blålange 0,6 0,3 4,9 1,9 Brosme 17,8 17,8 400,6 404,3 Hvitting 4,4 9,1 53,6 123,1 Lysing 116,3 184, , ,9 Kveite 8,6 11,9 691,2 929,5 Rødspette 736,2 888, , ,1 Lomre 16,0 30,6 403,2 650,5 Smørflyndre 29,2 30,5 357,8 463,8 Piggvar 25,4 33, , ,4 Slettvar 11,0 19,0 462,3 744,6 Sjøtunge 2,0 3,2 160,4 253,2 Annen flyndre 8,4 10,7 68,8 76,8 Håbrand 0,3 0,3 10,9 2,1 Pigghå 60,1 50,5 670,6 354,3 Fjordsild 6,4 18,2 133,4 243,6 Laks/ørret 1,6 3,4 124,7 254,8 Ål 0,0 0,0 0,3 0,5 Rokkevinger 22,4 13,7 156,0 121,9 Ulke 26,9 35,5 875, ,8 Ulkehaler 45,2 40, , ,7 Steinbit 3,4 4,9 106,7 140,8 Leppefisk 139,9 100, , ,0 Diverse 45,2 28, ,1 832,7 SUM 8 294, , , ,5 28

31 FØRSTEHÅNDSOMSATT KVANTUM fordelt etter ilandføringssted Innveid vekt i tonn REKER FISK m.v. SUM-13 SUM-12 Fjordfisk, Hvaler 706,7 106,2 812,9 902,1 Skogen, Engelsviken 41,8 18,7 60,5 65,6 Berggren, Sand./Hvasser 299,0 103,6 402,6 413,6 Salg dispensasjon 19,1 257,4 276,5 197,0 Nevlunghavn 16,5 7,3 23,8 24,1 Langesundfisk 246,8 79,1 325,9 325,7 Skagerakfisk Kragerø 194,6 50,9 245,5 271,7 Risør Fiskemottak 299,0 39,5 338,5 255,0 Arendal fiskemottak 320,2 52,8 373,0 365,4 F/S, Grimstad 274,5 57,1 331,6 241,6 Fiskesalg, Kr.sand 506,7 172,7 679,5 599,4 Sørlandsreker 305,4 86,3 391,7 586,5 Fiskeeksp. Reinhartsen 135,3 64,4 199,7 188,3 Fiskelaget, Mandal 481,4 230,9 712,3 660,1 Båly Fisk 59,6 975, ,2 894,2 Ulland, Kirkehamn 68,4 179,4 247,9 225,8 Danmark 15, , , ,0 Sverige 10,7 14,0 24,7 37,7 Andre land 782,0 782,0 971,8 SUM 4 001, , , ,7 29

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Emneside NORGES SILDESALGSLAG Årsrapport 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKSJON REGNSKAP Styreleder har ordet Hilsen fra Fiskeriministeren s. 5-7 Styrets melding Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Ar tic Norges Sildesalgslag Norges Sildesalgslag

Ar tic Norges Sildesalgslag Norges Sildesalgslag FISK FOR FREMTIDEN Årsrapport 2009 Innhold Innledning 2009 kort oppsummert 5 Innledning ved styrets leder 6 Regnskap Styrets melding 12 Resultatregnskap 2009 16 Balanse pr 31. desember 17 Noter til regnskap

Detaljer

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold. Generalforsamling i Hamar Media AS

Innhold. Generalforsamling i Hamar Media AS Årsberetning regnskap og 2007 Innhold Hovedtall fra regnskapet 3 Til aksjonærene 4 Årsberetning 5 9 Revisjonsberetning 10 Resultat og balanse 11 13 Noter til regnskapet 14 19 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer