ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR 2013

2

3 ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA Skagerakfisk SA er et salgslag organisert som et samvirkeforetak som i medhold av råfiskloven (fiskesalgslagsloven) er tillagt førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr som bringes i havn på Sørlandet og Østlandet eller som leveres direkte i utlandet av fartøyer registrerte i dette distrikt. Salgslagets medlemmer er fiskere bosatte i salgslagets distrikt. Salgslaget har to datterselskap, Ræginvest A/S og Skagerakfisk Kristiansand A/S gjennom Ræginvest A/S. Salgslaget utøver sin virksomhet gjennom egne forretningsregler fastsatt av styret. Viktige funksjoner er prisfastsettelse på førstehånd, oppgjør til fisker og salg av innmeldt råstoff. I tillegg er salgslaget i medhold av råfisk- og havressursloven pålagt å utøve kontroll med de ilandførte fangster og utstede fangstsertifikater for eksport til EU. Reker sto i 2013 for 66 % av omsetningen. Omsatt kvantum reker er økt fra 3868 til 4001 tonn. Totalkvoten for reker i 2014 forventes på samme nivå som året før. Ressurssituasjonen for andre kvotebelagte arter i Skagerrak/Nordsjøen er stabil. Markedet for ferske kokte reker har vært stabilt og gitt økte priser. Salgslaget synes lite eksponert for markedsrisiko. Salgslagets omsetning i 2013 ble 323 mill kr. hvorav utbetaling til fiskerne for levert fangst utgjorde 302 mill kroner. Dette er en økning på 7 % fra året før. Årsresultatet for 2013 ble et underskudd på kr etter skatt. Salgslagets likviditet er solid. Kontantstrømmen har vært negativ. Endring mellom kontantstrøm og resultat før skatt skyldes hovedsakelig investering i anlegg. Det er ved årskiftet 5 ansatte hvorav 2 kvinner og 3 menn. Antall årsverk i løpet av året har vært 4,7. Sykefraværet har vært 2 %. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i personskader. Arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. 1

4 Salgslagets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover hva som må betegnes som normalt for denne type virksomhet. Forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet opp mot fiskerinæringen drives gjennom fellesorganisasjoner hvor Salgslaget deltar i finansieringen. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet Overført fra annen egenkapital kr Selskapets frie egenkapital er etter disponering kr Etter styrets mening gir resultatregnskapet, balansen med tilhørende noter og kontantstrømanalysen fyllestgjørende informasjon og rettvisende bilde om årets virksomhet og Salgslagets og konsernets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til forhold som har oppstått etter årsskiftet som påvirker Salgslagets resultat eller stilling generelt. I samsvar med regnskapsloven 3 3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Salgslaget er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Salgslaget er ikke spesielt eksponert for finansiell risiko. Styret vil for øvrig vise til melding om Salgslagets virksomhet i 2013 som gir mer inngående informasjon om virksomheten. Styret takker fiskere, mottakere, faglag, myndigheter og ansatte for et godt samarbeide i Kristiansand S., den 14. mars

5 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER (Beløp i 1000 Kr) Note Salgsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avregnet fiskere Pakking, frakt m.m Lønnskostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (1 248) 164 Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad ÅRSRESULTAT (132) 997 OVERFØRINGER: Til/(fra) annen egenkapital (132) 997 Sum overføringer: (132) 997 3

6 Balanse EIENDELER (Beløp i 1000 Kr) Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Eiendommer/anlegg Maskiner,inv.og utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til datterselskap Andre langsiktige fordringer Investeringer i aksjer/andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD (Beløp i 1000 Kr) Note EGENKAPITAL Andelskapital Reservefond Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kreditorer Påløpne skatter Skyldig avg. og trekk Annen korts.gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 Kontantstrømanalyse LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN (Beløp i 1000 Kr) Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av driftsmidler (101) Ordinære avskrivninger Betalbar skatter (447) (1 042) Tilført fra årets virksomhet Endring i kortsiktige fordringer 158 (4 590) Endring i kortsiktig gjeld (912) 952 Endring i avsetninger A: Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investert i varige driftsmidler (5 186) (1 290) Salgssum varige driftsmidler 119 Endring i langsiktige fordringer (512) (417) B: Netto likviditetsendring fra (5 698) (1 588) investeringer Netto endring i likvider (3 400) (1 321) gjennom året (A + B) Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

9 NOTER TIL REGNSKAPET FOR Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard For Pensjonskostnader (NRS 6). Ved verdsettelsen av pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med ny beregning foretatt av aktuar. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Alle tall er i hele tusen med mindre annet er opplyst. Konsernregnskap Regnskapsloven ( 3-2) er endret slik at et morselskap kan unnlate å utarbeide konsernregnskap dersom selskapets datterselskap er av uvesentlig betydning. Ræginvest AS ansees å ha uvesentlig betydning. Derfor er det ikke som tidligere år, utarbeidet konsernregnskap. 7

10 Note 1. Salgsinntekter. Sk.fisk Overtatt i eget mottak samt direktelev. i utlandet Overtatt i eget mottak Dispensasjonssalg Direkte levert - Sverige Direkte levert - Danmark Direkte levert - utland forøvrig Sum Omsatt direkte av Sk.fisk (mottaksgarantien): Norge Sverige Danmark 343 Sum Note 2. Andre inntekter Føringstilskudd Leieinntekter Lagsavgift Andre driftsinntekter Gevinst avgang anleggsmidler 101 Sum Note 3. Pakking, frakt m.m Fraktkostnader Mottaks- og pakkekostnader Håndteringskostnader Varekjøp, emballasje m.m Sum

11 Note 4. Lønnskostnader, antall ansatte og ytelser til ledende personer m.v Lønn/honorarer/dagpenger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Endring forskuddsbetalt pensjon Sum Antall årsverk til grunn for lønnsutbetaling har i løpet av året vært 4,7. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetstillelse til daglig leder eller styrets formann. Ytelser til ledende personer i selskapet Direktør Styret Lønn/honorarer Pensjonskostnader 368 Andre ytelser 147 Note 5. Anleggsmidler/driftsmidler. Spesifikasjon av anlegg, maskiner, innredninger og utstyr: Mask/Utstyr Bygninger SUM Kostpris Årets tilgang Årets avgang Kostpris Akk. av- og nedskrivninger Tilbakeført ved avgang Årets avskrivninger Akk. av- og nedskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser som er benyttet er 10-20% på maskiner/inventar, 6% på bygninger og 33% på kontormaskiner Skagerakfisk leier kontorer i 2.etg i Lagmannsholmen 1 av Kristiansand Havnevesen. Note 6. Annen driftskostnad. Revisjonshonorar er belastet med kr , mens det ikke er belastet noe for konsulentbistand. Beløpet er eks mva. 9

12 Note 7. Skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Nedenfor er gitt en spesifikasjon av de midlertidige forskjellene, samt beregningen av utsatt skatt/utsatt skattefordel. Beregning av utsatt skatt Endring Positive midlertidige forskjeller Gevinstkonto Driftsmidler Forskuddsbetalt pensjon Sum positive midl. forskjeller Negative midlertidige forskjeller Kundefordringer Driftsmidler Sum negative midl. forskjeller Gr.lag for utsatt skatt/-fordel Utsatt skatt/-fordel (27%/28%) Beregning av årets skattegrunnlag Regnskapsmessig resultat før skatter Endring midlertidige forskjeller Ikke fradragsberettige kostnader/inntekter 5 4 Skattepliktig inntekt Årets skattekostnad fordeler seg på: Inntektskatt Formueskatt Skatteffekt av endring ligning 2011/ Endring utsatt skatt / -fordel Sum skattekostnad

13 Note 8. Aksjer/andeler pr (beløp i hele kroner). Selskapets Antall eiet av Bokført verdi Bokført EK totale AS-kap. Skagerakfisk pr pr CatchCertificate SA Ræginvest AS Sum Forretningskommune for Ræginvest AS er Kristiansand. Note 9. Pensjonskostnader, -midler og forpliktelser Skagerakfisk SA har pensjonsordning som omfatter i alt 12 personer, hvorav 2 er aktive. Denne tilfredstiller lov om OTP. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra Folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap. Storebrand Pensjonstjenester har foretatt beregning av forpliktelsen ihht norsk regnskapsstandard. Pensjonsordningen er lukket med virkning fra Laget har i tillegg en pensjonsavtale med direktør. Denne ordningen er ikke sikret men finansieres ved avsetning over Lagets drift. Det er avsatt i For ansatte som har startet i bedriften etter 2007 er det opprettet en pensjonsordning (OTP) med innskuddsfritak for de ansatte. Ordningen medfører at bedriften betaler 3% av lønn mellom 1 og 6G og 5% mellom 6 og 12G i pensjon til den enkelte ansatt Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelser Avkastning pensjonsmidler Resultatført erstimatendring og avvik 249 Administrasjonskostnader m.m. 136 Arbeidsgiveravgift Løpende OTP-innbetalinger Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Ikke resultatførte estimatavvik Forskuddsbetalt pensjon (-) Økonomiske forutsetninger: Skagerakfisk SA Diskonteringsrente 4,0 % 3,8 % Forventet lønnsregulering 3,8 % 3,5 % Forventet G-regulering 3,5 % 3,3 % Forventet pensjonsøkning 0,6 % 0,2 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,4 % 4,0 % 11

14 Note 10. Bankinnskudd. Bankinnskuddet inkluderer bundne skattetrekksmidler med kr ,-. Note 11. Egenkapital Andels Annen Spesifikasjon av egenkapital Kapital(1) Reserve fond egenkapital Sum Regnskap Tilført fra årets drift Regnskap (1) 35 andeler á kr

15 13

16 14

17 Brødrene Arnfinn (f. 1947) og Øystein (f. 1950) Fjeldskår omkom i et tragisk forlis i forbindelse med reketråling utenfor Lindesnes den 12. februar Begge hadde ledende tillitsverv i fiskernes organisasjoner på Skagerrakkysten ved sin bortgang. Arnfinn var styremedlem i Skagerakfisk i og fra 2007 til sin bortgang, hvorav de to siste år som nestleder. Øystein var styremedlem i Skagerakfisk i 1986, men deltok i Skagerakfisk`s styremøter siden høsten 2008 i kraft av ledervervet i Fiskerlaget Sør. Arnfinn og Øystein kom fra en fiskerfamilie som har bidratt mye for fiskernes organisasjoner. Skagerakfisk og fiskerne på Skagerrakkysten har mye å takke familien Fjeldskår for. Arnfinn og Øystein fremsto som saklige og kunnskapsrike i utførelsen av sine verv. Deres bortgang er et stort tap for fiskerorganisasjonene på Skagerrakkysten. Vi lyser fred over deres minne! 15

18 16

19 MELDING OM SALGSLAGETS VIRKSOMHET I 2013 Organisasjon og drift I beretningsåret ble det den 26. april avholdt ordinært årsmøte. Protokoll fra årsmøtet er tatt inn til slutt i denne årsmelding. Siden årsmøtet har styre, arbeidsutvalg og kontrollkomite hatt denne sammensetning: Styret: Jan Bredsand, Bamble (leder) Arnfinn Fjeldskår, Lindesnes (nestleder) Jan Øystein Dyrstad, Mandal Roar Bekkevik, Hvaler Finn Roar Johansen, Fredrikstad Tom Abrahamsen, Grimstad Knut Semb, Tjøme Personlige varamenn: Roy Kristensen, Bamble Terje Snerthammer, Flekkefjord Martin Andås, Flekkerøy Morten Aleksandersen, Hvaler Sigmund Halvorsen, Skjeberg Arnt K. Kristiansen, Høvåg Geir Uno Dreng, Stavern Arbeidsutvalget: Styrets leder og nestleder samt Roar Bekkevik Kontrollkomiteen: Åsmund Vinje, Stathelle (leder) Arve O. Norheim, Hvaler Hans Greger Vestberg,Flekkerøy Personlige varamenn: Carl P. Sparvoll, Tjøme Gunne Otgaard, Hvaler Gunvald Ånensen, Mandal Tingrettsdommer Torje Torjesen har vært statens kontrollør i Laget. PWC er Lagets revisor. 17

20 Det er i beretningsperioden avholdt 5 styremøter. Laget samarbeider med de øvrige 5 salgslag gjennom Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd. Laget er sammen med øvrige salgslag andelshaver i samvirkeforetaket Catch Certificate SA som utsteder sertifikater for eksport av fisk til EU. Skagerakfisk bekrefter med sertifikatene at sluttseddelført fangst innen Lagets distrikt er lovlig fanget. Salgslagene innenfor hvitfisksektoren har et formalisert samarbeide om informasjon og reklame for norske reker. Informasjonsutvalget for reker finansieres med 4 øre pr. kg landet norske reker. Rekefiskerne i Lagets distrikt og Laget bidrar med 50 % hver. Laget har som tidligere år, bidratt til dekning av felles kostnader til velferdstjenester gjennom Norges Fiskarlag. Lagets andel i 2013 har vært kr ,-. Laget har dekket kostnader til møtevirksomhet m.v. i fylkeslag og lokallag med kr ,- i Laget har i samarbeid med de øvrige salgslagene gitt økonomisk bidrag til Fiskesprell, NM i sjømat, IWMC, Norges Fiskerihistorie samt diverse lokale fiskeriarrangementer. Laget har vært involvert i utarbeidelsen av Nasjonal strategisk risikovurdering for ressurskontrollen i Laget har vært representert i arbeidsgruppen Fiske i sør som leverte sin rapport til Fiskeriministeren på forsommeren. Nytt IT-system ble iverksatt fra 1. januar. Systemet bygger på og er en tilpasning av Sildelagets system. Det ble en krevende start for alle involverte spesielt fordi oppstarten var sammenfallende med noen hektiske fiskeuker. Landings- og sluttseddelregistreringen ble mer arbeidskrevende enn tidligere hvilket førte til en del frustrasjon blant mottakerne. Flere endringer måtte foretas underveis. Ved iverksettelsen av det nye systemet er drift og vedlikehold av maskiner og programvare overtatt av Sildelaget. Mottaksanlegget i Son ble overtatt høsten Det ble inngått avtale med Vestby kommune om at kaien kan inngå som del av ny gangvei langs sjøen. I denne sammenheng har kommunen bygget ny kai. Anlegget er rehabilitert og delvis utvidet i 2013 og ventes ferdig til påske Det er inngått leieavtale med Fjordfisk. Sørlandsreker A/S gikk konkurs i november Laget har påregnet et tap på vel 1,2 mill kr. 18

21 Skattemyndighetene har gjennomført bokettersyn for årene 2011/12. Enkelte utgiftsførte anskaffelser vedrørende ombyggingen på Hvasser måtte aktiveres og avskrives. Dette medførte endring av ligningen for disse årene. Det ble anskaffet 3500 stk plastkasser i Kjell-Arild Tøfte ble ansatt som assisterende direktør fra 1. august. Han overtar som direktør fra 12. april Jørn Lian vil fra samme dato tiltre en stilling som rådgiver ( 30 %) i samsvar med tidligere inngått avtale. Administrasjon og gjennomføring av førstehåndsomsetningen Omsetningssystem/prisfastsettelse Omsetningssystem og prisfastsettelse er nedfelt i forretningsreglene. Det har ikke vært endringer i omsetningssystem og prisfastsettelse i Mottaksgarantiordningen var til behandling på årsmøtet i Ordningen ble vedtatt videreført. Ordningen ble også drøftet på et mottakermøte i forkant av årsmøtet. Et flertall av mottakerne mener at ordningen er positiv for deres virksomhet. Mottaksstasjoner og kjøpere Det er ved årsskiftet registrert 15 ordinære mottakere/kjøpere innen Lagets distrikt. I tillegg har det vært registrert 4 kjøpere av leppefisk. Det er avholdt to møter med mottakerne/kjøperne for å diskutere felles problemstillinger knyttet til førstehåndsomsetningen herunder råstoffpris. Det ble i 2013 gitt dispensasjon fra veiekravet for reker (over 200 kg) og underskriftskravet ved levering utenom mottakets åpningstid. Ordningen er evaluert av Fiskeridirektoratet og vil bli videreført i Fiskerne og mottakerne mener at kravet om veiing av fisk i denne sammenheng må strykes dersom ordningen skal fungere i tråd med tidligere praksis. Det har vært avholdt møter med Fiskeridirektoratet om dette så langt uten resultat. Dispensasjon for salg av egen fangst Bestemmelsene om dispensasjon for salg av egen fangst direkte til forbruker (kaisalg) ble i 2013 videreført som året før. Det ble tildelt 17 ordinære kaisalgstillatelser i 2013 hvorav 15 innenfor Drøbak/Storsand. Total omsetning var 3,9 mill.kr. Det ble gitt 36 salgstillatelser for krabbe. Total omsetning av krabbe var 1,1 mill kr. 19

22 Omsetningseneretten I juni 2013 vedtok Stortinget ny lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser Fiskesalgslagsloven. Loven trådte i kraft fra 1. januar 2014 og er en videreføring av råfiskloven. Det er i denne sammenheng fastsatt ny forskrift om førstehåndsomsetningen og forskrift om statens kontrollør. Skagerakfisks virksomhet kan fortsette som før innenfor rammene av den nye lovgivningen. Det er da heller ikke gjort endringer vedrørende omsetningseneretten til Skagerakfisk i Det er i 2013 gjort vedtak om inndragning av kr for brudd på bestemmelser i havressursloven. Det er anvendt kr av inndratte midler til kontrollformål og kr til frakttilskudd. Saldo inndratte midler til nyttår er kr Det er gjort vedtak om inndragning av kr for brudd på Lagets bestemmelser hvorav kr er brukt til prisregulering. Levering i utenlandsk havn Det ble i 2013 levert tonn i utlandet, en nedgang på 12 % fra året før. Leveringene har foregått over offentlige auksjoner i Sverige, Danmark og Nederland. Innmelding og utskriving av fangstsertifikater gjennom Sildelaget har fungert greit. 20

23 Datterselskaper Ræginvest A/S Selskapet er et investeringsselskap som er eiet av Skagerakfisk SA. Selskapets aksjeportefølje er pr : Skagerakfisk Kristiansand A/S (100%) selskapet har ikke hatt virksomhet i Fiskerihavna Risør A/S (13%) selskapet eier og leier ut fiskemottaket i Risør. Øvrige aksjer eies av kommune/fylkeskommune. Styret har bestått av Jørn Lian. Regnskapstall for 2013 er som følger (alle tall i 1000 kr): Driftsinntekter 0 0 Driftskostnader 9 0 Driftsresultat -9 0 Finansposter 0 0 Skattekostnad 0 0 Årsresultat -9 0 Anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Egenkapital og gjeld

24 OMSETNINGSFORHOLD REKER Kvantum og priser Det ble i 2013 mottatt tonn reker hvorav tonn ferske kokte og tonn ferske rå. Mottatt kvantum reker fordelt etter størrelse er som følger (tonn): 2013 % 2012 % 2011 % Reker, store kokte ", små Råreker, stor , medium ", små I ", små II S u m Førstehåndsverdien for reker i 2013 utgjorde 200 mill. kroner mot 180 året før. Reker utgjorde vel 66 % av Lagets totale førstehåndsverdi. Gjennomsnittsprisene til fisker har ved levering i Laget s distrikt vært (kr/kg): Reker, store kokte 89,82 90,19 82,45 Råreker, stor 15,35 18,96 18,80, medium 10,87 11,54 11,13 ", små I 10,90 10,49 10,39 Regulering av fisket Saltkokte reker Leveringen av kokte reker har ikke vært kvoteregulert i Øvrige bestemmelser vedrørende fiske og levering av kokte reker har vært: Liggetid: 2 døgn fra trål trekkes (kun ved innmelding til Skagerakfisk) Sortering stor: 8,5 cm/140 stk pr kg 22

25 Råreker Leveringen av råreker har vært kvoteregulert som følge av omsetningsmessige hensyn. Reguleringen er gjennomført med ukeskvoter pr fartøy og med utgangspunkt i antall mann som oppebærer minst 50 % lott fra fartøyet. Kvotereguleringen har vært: Uke : 200kg kg pr mann : : : : 300 Leveringen av små II ble stoppet fra uke 33. Det har vært foretatt kontroll med oppførte antall mann på det enkelte fartøy. Det har vært diskutert om det er andre kriterier for fordeling av kvoten på de enkelte fartøy. Øvrige bestemmelser vedrørende fiske og levering av råreker har vært: - Liggetid: 2 døgn fra trål trekkes (kun ved innmelding til Skagerakfisk ) Sortering: Stor inntil 125 stk pr kg (utsortert reke) Medium stk pr kg Små I stk pr kg Små II stk pr kg Reguleringer fastsatt av myndighetene Rekefisket i Skagerrak / Nordsjøen ble i 2013 kvoteregulert etter samme prinsipper som året før. Den norske kvoten på tonn ble delt i følgende periodekvoter når en ser bort fra en foreløpig regulering i januar før avtalen med EU var inngått: Januar april tonn Mai august tonn September desember tonn I nevnte perioder ble det fastsatt maksimale fartøykvoter på h.h.v tonn. I tillegg ble helligdagsfredningen videreført. 23

26 Markedsforhold Saltkokte reker Det ble levert 9 % mer kokte reker enn året før. 80 % ble omsatt innenlands. Pris i eget mottak for salg innenlands har vært: Uke 1-13 kr. 92,- Uke kr.100,- Uke kr.107,- Uke kr.112,- Uke kr.102,- Uke kr 95,- Uke kr. 87,- Prisen på innlandet har vært løpende diskutert med mottakerne/kjøperne. Det ble eksportert iflg norsk eksportstatistikk 559 tonn til Sverige i 2013, en økning på 35 % fra året før. Eksporten fra Skagerakfisk`s distrikt utgjorde 68 % av kvantumet mot 75 % året før. Råreker I årene gikk andelen små reker i fangstene betydelig ned. Dette førte til at rekeprodusentene ikke kunne dekke etterspørselen etter ferske pillede reker. Produsentene mistet markedsandeler. Mot slutten av 2012 og i 2013 tok andelen små reker seg opp og brått var vi i en situasjon hvor tilførselen var større enn etterspørselen. Tilførselen av små reker måtte kvotereguleres. I tillegg måtte mottaket av små II stoppes. Kvotereguleringen medførte redusert kvantum men situasjonen var fortsatt vanskelig på grunn av prispress fra importerte pillede reker. Med virkning fra uke 42 ble prisene for alle sorteringer redusert med kr 3,- pr kg. Det er også omsatt råreker til produsenter i Sverige og Danmark. 24

27 HUMMER Hummeromsetningen i 2013 utgjorde 11,7 tonn mot 10,4 tonn året før. Førstehåndsverdien ble på 3,1 mill. kroner. Gjennomsnittsprisen for prima sortering har de senere år vært (kr/kg): ,29 267,40 254,72 Omsetningen av hummer har gått greit. Minsteprisen innenlands har vært kr 250/kg, det samme som året før. Hummerforvaltningen skal evalueres i KREPS Det ble levert 75 tonn kreps i 2013 en reduksjon på 30 % fra året før. Førstehåndsverdien utgjorde 8,2 mill kroner. Det ble levert 9 tonn direkte i utlandet. Gjennomsnittsprisene har vært som følger (kr/kg): Gjennomsnittspris 108,86 91,86 93,85 ÅL Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å fiske ål i Norge. I 2010 ble det igangsatt et overvåkingsfiske og det ble på Skagerrakkysten fisket 29 tonn. Det er siden ikke fisket ål. Det hadde dog vært mulig å fortsette med overvåkingsfisket dersom det hadde foreligget omsetningsmuligheter for ålen. Etter EU`s importstopp har det ikke vært relevante salgsmuligheter for et kvantum som må til for et overvåkingsfiske. 25

28 LEPPEFISK Det ble omsatt 3 mill stk leppefisk i 2013 mot 2,5 mill stk året før. Førstehåndsverdien utgjorde 22,4 mill kr. Antall stk (1000) og gjennomsnittspriser (kr/stk) har vært : Bergnebb o/11 cm ,43 Grøngylt o/13 cm ,70 Berggylt o/13 cm ,04 Det er registrert 4 kjøpere av leppefisk i 2013 og omsetningen synes å ha gått tilfredsstillende. FISK Omsatt kvantum fisk ble tonn til en førstehåndsverdi på 66 mill kr. Det vises til egen mottaksstatistikk når det gjelder kvantum fordelt på de enkelte fiskeslag. Gjennomsnittsprisene har vært regnet etter innveid vekt (kr/kg): Torsk 24,10 23,09 25,25 Lyr 16,52 15,40 14,97 Sei 9,58 10,57 11,87 Kolje 12,14 10,55 11,92 Lange 14,68 13,82 13,83 Smørflyndre 12,24 15,19 18,48 Lysing 15,28 14,17 14,29 Prisene for salg innenlands har vært fortløpende vurdert og drøftet i to møter med kjøperne. Med unntak av en reduksjon i minsteprisen på torsk i feb/april har det vært små endringer i prisene. Fisk gjennom mottaksgarantien er solgt over fiskeauksjonen i Gøteborg tonn fisk er levert direkte i utlandet. Av dette kvantum utgjør rødspette og sei tonn. 26

29 FØRINGSTILSKUDD 2013 Skagerakfisk hadde til disposisjon 2,35 mill. kr til føringstilskudd i Tildelte midler i 2013 er disponert som følger (1000 kr): Sum Reker Torskefisk Totalt anvendt Føringstilskuddet er brukt på samme måte som tidligere år og med samme maksimalsatser som for 2012 Føringstilskuddet til reker er utbetalt til fisker med inntil kr 2,50 pr kg for råreker innmeldt og pakket for Skagerakfisk. Føringstilskuddet til fisk er utbetalt til fisker med inntil kr 2,50 pr kg for fisk innmeldt og pakket for Skagerakfisk og hvor pris til fisker har vært lavere enn gjeldende minstepris. Det er i tillegg brukt kr til føringstilskudd til råreker og som er finansiert av inndratte midler. 27

30 FØRSTEHÅNDSOMSATT KVANTUM OG VERDI fordelt etter fiskeslag Innveid vekt Verdi (tonn) (1000 kr) Reker, kokt 1 917, , , ,2 Reker, rå 2 084, , , ,9 Kreps, kokt/rå 75,3 107, , ,4 Hummer 11,7 10, , ,1 Krabbe 127,9 66, , ,0 Torsk, levende 36,8 48, , ,0 Torsk 1 154, , , ,5 Lyr 175,3 182, , ,6 Sei 1 161,5 970, , ,0 Kolje (hyse) 141,4 168, , ,6 Lange 81,3 89, , ,8 Blålange 0,6 0,3 4,9 1,9 Brosme 17,8 17,8 400,6 404,3 Hvitting 4,4 9,1 53,6 123,1 Lysing 116,3 184, , ,9 Kveite 8,6 11,9 691,2 929,5 Rødspette 736,2 888, , ,1 Lomre 16,0 30,6 403,2 650,5 Smørflyndre 29,2 30,5 357,8 463,8 Piggvar 25,4 33, , ,4 Slettvar 11,0 19,0 462,3 744,6 Sjøtunge 2,0 3,2 160,4 253,2 Annen flyndre 8,4 10,7 68,8 76,8 Håbrand 0,3 0,3 10,9 2,1 Pigghå 60,1 50,5 670,6 354,3 Fjordsild 6,4 18,2 133,4 243,6 Laks/ørret 1,6 3,4 124,7 254,8 Ål 0,0 0,0 0,3 0,5 Rokkevinger 22,4 13,7 156,0 121,9 Ulke 26,9 35,5 875, ,8 Ulkehaler 45,2 40, , ,7 Steinbit 3,4 4,9 106,7 140,8 Leppefisk 139,9 100, , ,0 Diverse 45,2 28, ,1 832,7 SUM 8 294, , , ,5 28

31 FØRSTEHÅNDSOMSATT KVANTUM fordelt etter ilandføringssted Innveid vekt i tonn REKER FISK m.v. SUM-13 SUM-12 Fjordfisk, Hvaler 706,7 106,2 812,9 902,1 Skogen, Engelsviken 41,8 18,7 60,5 65,6 Berggren, Sand./Hvasser 299,0 103,6 402,6 413,6 Salg dispensasjon 19,1 257,4 276,5 197,0 Nevlunghavn 16,5 7,3 23,8 24,1 Langesundfisk 246,8 79,1 325,9 325,7 Skagerakfisk Kragerø 194,6 50,9 245,5 271,7 Risør Fiskemottak 299,0 39,5 338,5 255,0 Arendal fiskemottak 320,2 52,8 373,0 365,4 F/S, Grimstad 274,5 57,1 331,6 241,6 Fiskesalg, Kr.sand 506,7 172,7 679,5 599,4 Sørlandsreker 305,4 86,3 391,7 586,5 Fiskeeksp. Reinhartsen 135,3 64,4 199,7 188,3 Fiskelaget, Mandal 481,4 230,9 712,3 660,1 Båly Fisk 59,6 975, ,2 894,2 Ulland, Kirkehamn 68,4 179,4 247,9 225,8 Danmark 15, , , ,0 Sverige 10,7 14,0 24,7 37,7 Andre land 782,0 782,0 971,8 SUM 4 001, , , ,7 29

ÅRSBERETNING 2012 SKAGERAKFISK SA

ÅRSBERETNING 2012 SKAGERAKFISK SA ÅRSMELDING FOR 2012 ÅRSBERETNING 2012 SKAGERAKFISK SA Skagerakfisk SA er et salgslag organisert som et samvirkeforetak som i medhold av råfiskloven er tillagt førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 SKAGERAKFISK S/L

ÅRSBERETNING 2009 SKAGERAKFISK S/L ÅRSMELDING FOR 2009 ÅRSBERETNING 2009 SKAGERAKFISK S/L Skagerakfisk S/L er et salgslag som i medhold av råfiskloven er tillagt førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr som bringes i havn på Sørlandet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SKAGERAKFISK SA

ÅRSBERETNING 2011 SKAGERAKFISK SA ÅRSMELDING FOR 2011 ÅRSBERETNING 2011 SKAGERAKFISK SA Skagerakfisk SA er et salgslag organisert som et samvirkeforetak som i medhold av råfiskloven er tillagt førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 SKAGERAKFISK SA

ÅRSBERETNING 2014 SKAGERAKFISK SA ÅRSMELDING FOR 2014 ÅRSBERETNING 2014 SKAGERAKFISK SA Skagerakfisk SA er fiskernes salgsorganisasjon på Skagerrakkysten. Fiskesalgslaget er organisert som et samvirkeforetak, som i medhold av Lov om førstehandsomsetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 SKAGERAKFISK S/L

ÅRSBERETNING 2010 SKAGERAKFISK S/L ÅRSMELDING FOR 2010 ÅRSBERETNING 2010 SKAGERAKFISK S/L Skagerakfisk S/L er et salgslag som i medhold av råfiskloven er tillagt førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr som bringes i havn på Sørlandet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER ÅRSMELDING FOR 2005 1 Resultatregnskap (Beløp i 1000 Kr) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Konsern Skagerakfisk S/L 2005 2004 Note 2005 2004 267 292 269 657 Salgsinntekter 1 232 751 236 534 6 307 7 820

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer