INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2015 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 25. Del 4 Investeringsregnskap 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2015 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 25. Del 4 Investeringsregnskap 28"

Transkript

1 Årsregnskap 2015

2 INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2015 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 25 Del 4 Investeringsregnskap 28 Del 5 Driftsregnskap 55 Hovedansvar 1 56 Hovedansvar 2 64 Hovedansvar 3 78 Hovedansvar 4 84 Hovedansvar 5 91 Hovedansvar 9 95 Del 6 Balanseregnskap 97 2

3 Del 1 Hoved- oversikter 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Del 2 Noter 12

13 Note 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk. Fylkeskommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Drifts- og investeringsregnskap Alle løpende inntekter og innbetalinger, og anvendelse av disse skal regnskapsføres i driftsregnskapet. Bruk av lånemidler og inntekter knyttet til varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler inntektsføres i investeringsregnskapet. Andre inntekter som er uvanlige og uregelmessige inntektsføres også i investeringsregnskapet. Alle investeringer utgiftsføres i investeringsregnskapet og balanseføres. Vurderingsregler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Fylkeskommunens anleggsmidler er vurdert til brutto anskaffelseskost. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt nedskriving til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivingene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk i fylkeskommunen. Avskriving og nedskriving av anleggsmidler påvirker ikke resultatet i fylkeskommunens drifts- eller inv.regnskap. Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsen består av den diskonterte verdi av de samlede fremtidige pensjonsytelser som er opptjent ved utgangen av året. Forpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Årets pensjonskostnader er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring (amortisering) over de neste 7 til 15 årene. Note 2 Endring i Arbeidskapital (tall i tusen) Balanseregnskapet: Endring Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Direkte balanseført vedr. opphør av TFK Eiendom FKF Endring i arbeidskapital etter balansen (reelt) Fra drift-og investeringsregnskapet: Fra drift Fra inv. Sum inntekter Sum utgifter Eksterne finansieringsinnt Eksterne finansieringsutg Sum drifts- og investeringsregnskapet: Endring mem.konti ubrukte lånemidler Korrigert endring i arbeidskapital

14 Note 3 Pensjon (tall i tusen) Fylkeskommunen har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon. Ordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet på 66% inkl.folketrygden. Pensjonene samordnes med folketrygden. Pensjonskostnader 2015 Samlet KLP SPK Årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. adm) Beregnet premieavvik Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm) Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik Arbeidsgiveravgift av premieavvik Årets premieavvik inkl. aga Premiefond Inngående saldo Tilført i året Dekket fra premiefond i året Utgående saldo premiefond Balanseført pensjonsmidler IB pensjonsmidler * UB pensjonsmidler Balanseført pensjonsforpliktelser IB pensjonsforpliktelse * UB pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse ,1 % aga av netto pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsforpliktelser * IB er inkl. sum fra TFR Eiendom Spesifikasjon av estimatavvik, planendring Endret forpliktelse - planendring Endret forpliktelse - ny dødelighetstariff Endret forpliktelse - øvrige endringer Endringer forpliktelse - totalt Balanseført premieavvik kortsiktig fordring kortsiktig gjeld fond - motpost premieavvik Differanse / for lite avsatt fond Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,00% 4,00% 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97% 2,97% 2,97 % 2,97 % Forventet G-reg./pensjonsreg. 2,97%-2,20% 2,97% 2,97 % 2,97 % Forventet avkastning 4,65 % 4,65 % 4,35 % 4,35 % Amortiseringstid 7 år 7 år 7 år 7 år Pensjonsfond Forskjellen på det som regnskapsføres i pensjonskostnad og det som faktisk betales til pensjonsselskapet i premie kalles premieavvik. Et positivt premieavvik bør avsettes på fond, eller motpost som det egentlig er, slik at fondet kan brukes til senere negative premieavvik og amortisering. Virkningen av et premieavvik vil da ikke skyves til senere år. Årets premieavvik er på 26,3 mill. kroner. Premieavvik må reverseres over 7 år klp-aktuarberegnet premieavvik spk-aktuarberegnet premieavvik reversering premieavvik avsatt fond netto påvirkning på resultatet

15 Note 4 Garantiansvar KOMMUNAL LANDSP.KASSE Oppr.beløp Beløp Fra Til År Stiftinga Vest-Telemark museum Kragerø Fjordbåtselskap IKS Sum FORRETNINGS-/SPAREBANKER Oppr. beløp Beløp Fra Til År DnB NOR - Garanti Sparebank1 - Skien-Dalen AS Letter of Comfort - E134 og Rv Letter of Comfort - E18 Telemark (Rugtvedt-Dørdal) / Sum Totale garantier FT-sak 3/14, pkt 8 ble godkjent av KMD i oktober Telemark fylkeskommune vil derfor stille med selvskylderkausjon med maks 400 mill.kroner for utbedringer på RV36 Slåttekås - Årnes. Note 5 Aksjer og andeler i varig eie tall i tusen Eierandel Selskapets navn Markeds-verdi Balanse Balanse Vestviken Kollektivtrafikk AS 33,33 % BTV-investeringsfond AS 1,98 % Skien Dalen Skipsselskap AS 26,87 % Vest-Telemark Næringsbygg AS 9,92 % 1 1 E134 Haukelivegen AS 2,22 % Telemark og Vestfold Regionteater AS 33,33 % Rehabiliteringssenteret AIR AS 0,72 % 8 8 Raulandsakademiet - Rauland Vandrehjem 1,39 % Vegfinans AS 16,67 % Bypakke Grenland AS 50,00 % Interoperabilitetstjenester AS (IO AS) 1,56 % Inudstriinkubatoren Proventia AS 6,98 % Sum aksjer Egenkapitalinnskudd i KLP Telemark Interkommunale Næringsfond 64,00 % Telemark kommunerevisjon IKS 20,87 % Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 9,10 % Norsk Kjøtt BA 1 1 Telemarksreiser AL Skien Boligbyggelag 2 2 Eidanger Boligbyggelag 10 andeler 1 1 Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark 3,52 % Nortura 6 6 Biblioteksentralen AL 9 9 Vest-Telemark ped.psyk.tj. PPT IKS 12,00 % 0 0 Innovasjon Norge 2,60 % GEA Norvegica Geopark IKS 34,40 % 0 0 Tannhelsetj kompetansesenter sør IKS 20,00 % 0 0 Brevik Fergeselskap IKS 50,00 % Kragerø Fjordbåtselskap IKS 50,00 % Sum andeler Sum aksjer og andeler For de fleste av fylkeskommunens aksjer og andeler vil det ikke foreligge noen reell markedsverdi. 15

16 Note 6 Utlån (tall i tusen) Utlån til Balanse Balanse Staten - E-134 Grunge kyrkje Sum utlån Telemark fylkeskommune har undertegnet avtale om forskuttering av utbedring av E-134 Grungedal-Grunge kyrkje med kr 45 mill. Utlånet vil bli refundert innen 2017 uten kompensasjon for renter og prisstigning. Utlånet er finansiert med disposisjonsfond. Note 7 Fordringer/gjeld til egne fylkeskommunale foretak Fylkeskommunal virksomhet Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster TFK EIENDOM FKF kr - kr - kr - kr TELEMARKSKANALEN FKF kr 500 kr - kr - Sum kortsiktige poster kr 500 kr - kr - kr - Langsiktige poster TELEMARKSKANALEN FKF kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - Note 8 Avsetninger og bruk av fond (tall i tusen) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger Bruk av fond Netto avsetninger Disposisjonsfond Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Overføring av fondsmidler ved opphør av TFK Eiendom Avsetninger til fondet Beholdning Bundne driftsfond Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet Avsetninger til fondene Beholdning Ubundne investeringsfond Beholdning Avsetninger til fondene 0 0 Bruk av fondene Beholdning Bundne investeringsfond Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning

17 Note 9 Kapitalkonto (tall i tusen) Saldo Endringer i perioden: Aktiveringer Avdrag på lån Avskrivninger Bruk av lånemidler Endr.pensjon KLP Endr.pensjon SPK KLP EK innskudd TFK Eiendoms kapitalkonto inn i TFK Utlån SVV Grunge Saldo Note 10 Endring i regnskapsprinsipp Konto endring i regnskapsprinsipp under egenkapitalen består av endringer i regnskapsprinsipp som følge av regelendringer fra 1993 til i dag ved direkte bokføring mot egenkapitalen. Oppstillingen nedenfor viser de beløp fylkeskommunen har ført som endring i regnskapsprinsipp. År Begivenhet tall i tusen 1986 Feriepenger Påløpte renter Materialbeholdning Lærlingetilskudd Momskompensasjon, gammel ordning Prinsippendringer som er satt på egen konto ( ) Note 11 Eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner og kjøretøy (tall i tusen) Bygninger Inventar IT-utstyr Kjøretøy Veianlegg SUM Akk.anskaffelseskost Akk. ordinære avskrivninger Bokført verdi tilgang i året Avgang i året Årets ordinære avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid 40/50 år 10 år 5/10 år 20 år 20/40 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 17

18 Note 12 Lånegjeld (tall i tusen) Type lån Lånegiver Innløsnings- Lån delt Nominell Betalte og Lånesaldo termin opp i rente p.t. anord. renter Lån Kommunalbanken innløst Lån Kommunalbanken Fast 3, Lån Kommunalbanken Flytende 1, Lån Kommunalbanken Fast 3, Lån Kommunalbanken Flytende 1, Lån Kommunalbanken Fast i 5 år 1, Lån Kommunalbanken Sertifikatlån 1, Obl.lån DnBNOR Flytende 1, Obl.lån DnBNOR innløst Lån Klp kommunekreditt AS Fast 1, Lån Klp kommunekreditt AS Flytende 2, Leieavtale Volvofinancial Services Leieavtale SC Equipment Innløst 16 0 Sum låneportefølje (tall i tusen) Swaper Avtalepart Bindingstid Lån delt Fast rente Betalte og Beløp opp i anord. renter Nordea Fast 3, DnB NOR Fast 3, Fokus Bank ASA Fast 3, Sum lån bundet opp i swaprente Totale renteutgifter I 2015 har to rentebytteavtaler forfalt på til sammen kr 150 mill. Disse løp med en fast rente på hhv 3,89 % og 3,90 %. Swapavtalene ble inngått for å sikre rentenivået. Det er ingen opsjonsknytning til avtalene. Andel lån med flytende rente utgjør 36,9 %. TFK er dermed innenfor bestemmelsen i reglementet. Største enkeltlån utgjør 18,4 % av låneporteføljen, og man er dermed godt innenfor kravet i fylkeskommunens finansreglement som sier at største enkeltlån ikke skal utgjøre mer enn 35 % av totalporteføljen. Durasjon i porteføljen var per på 1,88. Fylkeskommunen er dermed innenfor kravet i finansreglementet om at vektet renteløpetid skal være mellom 1 og 4 år. Det er i rekneskapsåret utgiftsført avdrag på lån med til sammen kroner pluss avdrag på finansiell leasing på kroner Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr. 7 utgjør kroner Dette viser at betalt avdrag er innenfor lovens krav om avdrag. Budsjettert bruk av lån: kroner (inkludert budsjettendringer) Innteksført bruk av lån: ,18 kroner Gjennomsnittlig rente pr er 2,47 % Note 13 Årsverk Lønn til fylkeskommunens ledelse Fylkesordfører Administrasjonssjef Sum inkl. aga og pensjon Godtgjørelse andre styreverv Fylkesordfører verv i Konsesjonskraftstyret og Telemark utviklingsfond Fylkesrådmann verv i Konsesjonskraftstyret Godtgjørelse til revisor

19 Note 14 Avvik fra budsjett (tall i tusen) Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Sammensetning av mer/mindreforbruk Ansvar 1 - styring, adm. og fellestjenester Ansvar 2 - videregående opplæring Ansvar 3 - tannhelse Ansvar 4 - regional utvikling Ansvar 5 - areal og transport Ansvar 8 - pensjon og lønnsavsetning Ansvar 9 - fellesinntekter, jf. hovedoversikt 1 A T O T A L T Skatteinntektene ble vesentlig høyere enn prognoset av KS i løpet av året. Dette gir et positivt resultat på ansvar 9 - fellesinntekter med nesten 24,9 mill.kr. Pensjonen fra Klp ble også lavere enn budsjetteret og vi har et mindreforbruk også på ansvar 8 på kr 13,4 mill.kr. Det er kun videregående opplæring som har merforbruk i De fleste skolene som har merforbruk i 2015 hadde det også i Note 15 Betalende pasienter tannhelse Resultatoversikt betalende pasienter tannhelse 2015 A. Direkte driftskostnader B. Henfører indirekte driftskostnader C. Rentekostnader aktiva i balansen D. Avskrivninger funksjon F. Grunnlag utgifter (A+B+C+D) G. Inntekter betalende pasienter H. Årets resultat (G-F) Resultat/fortjeneste i prosent 20,2 % Ny forskrift krever at alle fylkeskommuner skal skille betalende voksne pasienter ut fra lovpålagte tjenester for å vise at rammetilskudd fra staten ikke subsidierer denne gruppen pasienter. Resultatoversikten viser at Telemark fylkeskommune har overskudd på behandling av betalende voksne pasienter. Fortjenesten er på kr 8 mill. og viser med tydelighet at offentlige midler ikke brukes på annet enn lovpålagte oppgaver. Det vises til mer utdypende beskrivelse i årsmeldingen. Note 16 Investeringer i anleggsmiddel Tal i heile tusen Prosjektnavn Totalramme Regnskap Regnskap Budsjett Gjenstående investering ramme Aksjer og andeler * Utlån E134 Grunge kjyrkje Aksjer og eiendeler Totalt Strakstiltak Fylkeshuset Bioenergi Enøktiltak Søve vgs - parkering/vei/gangvei Notodden vgs - brannsikringstiltak Bø vgs - idrettshall Rjukan VGS, branntiltak/ teknisk anlegg Bø VGS, branntiltak Fylkeshuset, branntiltak/teknisk anlegg Croftholmen VGS, branntiltak Vest-Telemark VGS, branntiltak Kragerø VGS, branntiltak Bø VGS avd Seljord, branntiltak

20 Tal i heile tusen Prosjektnavn Totalramme Regnskap Regnskap Budsjett Gjenstående investering ramme Bamble VGS, branntiltak Porsgrunn VGS, branntiltak Ny Skien vgs Klosterøya Branntiltak 2014 øvrig Universell utforming bygg * HC-tiltak Porsgrunn vgs HC-tiltak Bø vgs Ombygging Hjalmar Joh. VGS Omygging Skogmo VGS Porsgrunn vgs -oppgrad/ funksjonstilpassing Energitiltak Tiltak brann-/ teknisk anlegg * Branntiltak Skogmo vgs Restarbeider Notodden vgs Restarbeider brannsikring Notodden vgs Restarbeider Idrettshall Bø vgs Salg av bygninger/ tomter/driftsmidler * Bygg Totalt Fv 32 Lilleelvgate Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen Fv. 32 Sverresgate-Hovenggata Rv 36 Bjørnstad - Frednesbrua sentrumstunellen - kobling til fv 32 Bussholdeplasser Rv. 36/Fv. 59/Fv. 48 Telemarksvegen Ulefossvegen-Bjørntvedtvegen Fv. 356/Fv. 32 Jernbanegata-Vallermyrvegen Antennepunkter Fylkesveg - Bypakka fase 1 Totalt Sykkelvegtiltak Notodden Sykkelvegtiltak Grenland Fv 152 Folkestad Bru-Sommarland Fv38 Vrådal sentr.-straumsnes Fv32 planlegging og grunnerverv Lilleelvgate Planlegging og prosjektering Grenland **** Grunnerverv, Planlegging og prosjektering **** Bypakke Grenland - planlegging Planlegging utenom Bypakke * Grunnerverv utenom Bypakke * Rjukan torg/sam Eydes gate Fv359 Stasjonsvegen i Bø Oppgradering av holdeplasser, Grenland **** Oppgr.holdepl.utenom Bypakke * Kollektivknutepunkt * Kollektivtiltak, belønningsmidler Støytiltak, vannforv. mm * Rv-37 Forsterking, oppgrad Gransherad Fv-109 Åsland-Setre (rest) Fv-756 Marum - Steinsbøle (parseller) ** Refusjon Fv34 Mjølner-Kleppveien, Porsgrunn Fv 355 Tjønnfoss-Krossli Fv 38 Åmot-Dalen Fv 109 Klovdalsåsen-Gongekleiv-Åsland Merkebekk jernbaneundergang Fv 359 Lunde - Bø, inkl Kleppe bru Fv 851 Arabu - Varland *** Fv 51 Trommedalsvegen *** Fv302 Drangedal - Kjosen *** Fv 753 Bokko - Dale *** Fv 455 Vråliosen - Nordbø *** Fv 854 Hylland - Øyfjell ***

21 Prosjektnavn Totalramme investering Regnskap Regnskap 2015 Budsjett 2015 Tal i heile tusen Gjenstående ramme Fv 802 Tveiten - Lårdal *** Fv 201 Sundby - Riis (Bamble) *** Fv 206 Høen - Findal *** FV 401 Birtedalen *** Fv 51 Klovholt - Solum kirke *** Fv356 Porsgrunn bru *** Fv 37 Tjågeåsen bru *** Fv 38 Skredtveit bru *** Fv 351 Aust Agder gr - X Fv 254 Levang *** Fv 755 Ruuds bru - Buskerud grense *** Fv 359 Lunde - Kleppe bru (tilleggbev) *** Bruer, tiltak aksellast * Fv-37 Rassikring Maristien - ferdig Oppgradering signalregulerte kryss, Grenland **** Sikring av gangfelt/krysningssteder, Grenland **** Tiltak mot utforkjøringsulykker **** TS-tiltak i øvrige Telemark **** TS-tiltak Fv 359 Lannavegen Rassikring bl a FV 355 Våmur og FV503 Laupi Tiltak utf.ulykker utenom Bypakke * Sikring krysningsted. utenom Bypakke * TS inspeksjoner utenom Bypakke * prosjekt Fylkesveger Totalt IT-investering IT investering Totalt Overførte fra VKT fra Kollektiv Totalt Utstyr skolene * Dreiemaskiner Kragerø vgs Dreiebenker/ombygg TIP Hjalmar Joh vgs Transportmidler Hjalmar Johansen vgs Dreiebenk, minilaster Nome vgs Utstyr YS og skolen * Ombygging Notodden vgs Utstyr automatiker vg3 Notodden vgs Ny fres TIP Vest-Telemark vgs Nytt tilbud Landslinje Rjukan Utstyr skole Totalt Totalsum * Rullerende prosjekt får ny tildeling hvert år. I oversikten er prosjektrammene lik årsbudsjett. Gjenstående kostnadsramme er mer-/mindreforbruk som videreføres året etter. ** Før forvaltningsreformen ble vegprosjekter ført samlet i regnskapet. Regnskapstall for tidligere år er derfor ikke ført opp for prosjekter som startet før Kostnadsramme er ramme gitt etter innføring av forvaltningsreformen. *** Prosjekter fra tilding i FT-sak 68/12 i ekstratildeling på 100 mill. kr. er merket. Fjorten av de sytten prosjektene er avsluttet og lagt fram sluttregnskap høsten **** Rullerende prosjekt med tildeling fra forrige ATP periode. Utgifter i 2015 finensieres av tildeling fra 2014 eller tidligere. Fylkeskommunens andel i Bypakka fase 1 er 530 mill. kr jf FT-sak 33/15 ( ) og sak 47/15 ( ). Fordeling av rammer på enkeltprosjekter legges frem for Fylkestinget i

22 Note 17 Mellomværende med Konsesjonskraftstyret, Telemark utviklingsfond og Telemark interkommunale næringsfond Fylkeskommunen sine inntekter fra Konsesjonskraftstyret ble inntil 2011 inntektsført i fylkeskommunen sitt regnskap. Fra forvaltes inntektene av Telemark utviklingsfond (TUF), jf. FT-sak 40/10. Daglig leder er adm.leder for begge selskapene og er ansatt i fylkeskommunen. Lønnskostnadene innberettes derfor under fylkeskommunen, men selges videre til Konsesjonskraftstyret og TUF som et avgiftspliktig salg av tjenester. Telemark interkommunale næringsfond (TIN) mottar tilskudd fra konsesjonskraftinntektene til videre forvaltning. Telemark fylkeskommune er regnskapsfører for Konsesjonskraftstyret, TUF og TIN. Konsesjonskraftstyret er formelt registrert som et kommunelovens 27-foretak, TUF er registrert som en ideell organsisasjon mens TIN mangler slik formell registrering. Alle disse selkapene har samarbeid. TIN er en del av fylkeskommunens regnskap. I denne noten vises disse selskapenes samla beløp på fordringer og gjeld med fylkeskommunen. Det fremlegges eget årsregnskap m/noter og styrets beretning inkl. egen revisjonsberetning for både Konsesjonskraftstyret, Telemark Utviklingsfond og Telemark Interkommunale Næringsfond. Viser til selskapenes årsregnskap for ytterligere opplysninger Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster KONSESJONSKRAFTSTYRET kr - kr - TELEMARK UTVIKLINGSFOND kr - kr - kr 595 kr - TELEMARK INTERKOMMUNALE NÆRINGSFOND * kr kr - kr kr - Sum kortsiktige poster kr kr - kr kr - * Fordringen gjelder to fakturaer som er belastet TFK's bankkonto ved årets slutt. Dette er gjort opp januar Note 18 Avvikling av TFK Eiendom FKF fra TFK Eiendom FKF ble innlemmet i fylkeskommunens administrasjon fra 1. januar Avviklingsregnskap for TFK Eiendom FKF ble vedtatt av FT-sak 7/15. Gjenstående eiendeler og gjeld ble innarbeidet i fylkeskommunens balanse. Endringen gjør at overføringsområdet er redusert fordi det ikke lengre overføres husleieinntekt til et foretak. Husleie er nå kun en intern overføring som egentlig går i null mens de virkelige kostnadene er å finne på lønnsområdet og andre driftskostnader. Note 19 Virksomhetsoverdragelse fra VKT AS Telemark fylkeskommune tok tilbake ansvaret for drift av lokal kollektivtransport og skoleskyss frå fra Vestviken kollektivtrafikk (VKT) AS. Eiendeler og gjeld er verdsatt i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Det økonomiske oppgjøret ved virksomhetsoverdragelse utgjorde ,- som ble overført Telemark fylkeskommune. Oppgjøret ble gjort med motregning av økonomisk resultat for Telemarksdelen av Vestviken Kollektivtrafikk AS i perioden på bakgrunn av at Vestviken Kollektivtrafikk AS i denne perioden hadde levert tjenester i Telemark mot kostnadsdekning iht. politiske vedtak om prinsipper for gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen. Det er usikkert om avgiftssaken mellom VKT og Skatt Sør, jf note 20, kan føre til at transaksjoner knyttet til virksomhetsoverdragelsen blir etterprøvd. Telemark fylkeskommune er fremdeles eier i VKT AS. Selskapet har imidlertid ingen drift. Note 20 Hendelser etter balansedagen Avgiftssak Skatt Sør og VKT AS I avgiftssaken mellom Vestviken kollektivtrafikk AS (VKT) og Skatt sør, vant VKT saken fullt og helt ved at Høyesterett avviste Skattedirektoratets anke i juni Skatt sør varslet igjen ny kontroll 12. september Kontrollen er avsluttet, men Skattetaten har fortsatt ikke fattet vedtak. Skatt Sør hadde selv gitt seg utsatt frist til å komme med vedtak innen januar 2016, men fristen er igjen utsatt. Et negativt vedtak kan medføre en etterberegning av merverdiavgift og skatt. 22

23 Note 21 Interkommunalt samarbeid Telemarkskanalen Regionalpark Ansvar: 4532 Telemarkskanalen - regional Regnskap 2015 Just. budsjett Oppr. budsjett Regnskap LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS ,96 0,00 0, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER ,44 0,00 0, REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS ,38 0,00 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 4532 Telemarkskanalen - reg 0, , Fordeling pr. deltaker % beløp 2015 Telemark fylkeskommune 0, Telemarkskanalen FKF 0, Kviteseid kommune 0, Nome kommune 0, Notodden kommune 0, Sauherad kommune 0, Skien kommune 0, Tokke kommune 0, Sum samarbeidende kommuner 100 % Kommunal og moderniseringsdep Lunde Slusepark drift AS Sum overføringer IB Bundne fond Telemarkskanalen Regionalpark ,70 Netto avsetning til fond ,58 UB Bundne fond ,28 23

24 Note 22 Fondsavsetninger Avsetninger og bruk av fond Balansen UB 2015 Regnskap 2016 reg.budsjett oppr.budsjett Balansen UB 2014 Samlet disposisjonsfond Samlet ubundne investeringsfond Avsetninger og bruk av disposisjonsfond (1A): avsetning til disposisjonsfond i drifta bruk av disposisjonsfond i drifta bruk av disposisjonsfond i inv.regnskapet overføring av fond fra TFK Eiendom Sum disp.fond som ikke er fordelt til virksomhetene(1a) Avsetninger og bruk av disposisjonsfond (1B): avsetning til disposisjonsfond bruk av disposisjonsfond Sum disp.fond fra virksomhetene (1B) Samlet disposisjonsfond Samlet ubundne investeringsfond Sum disposisjonsfond Samlet bundne driftsfond Samlet bundne inv.fond avsetning til bundne fond fra driftsregnskap avsetning til bundne fond fra inv.regnskap bruk av bundne fond i driftsregnskapet bruk av bundne fond i inv.regnskapet Sum bundne fond fra virksomhetene Samlet bundne driftsfond Samlet bundne inv.fond Sum bundne fond fra virksomhetene (1B) Samlet overføring fra drift til investeringsregnskapet Endringene gjelder overføring virksomhet VKT og Nome vgs. Kun en budsjettendringene er foretatt etter delegert myndighet og det er Nome vgs, gardsbruket, som kjøpte nytt utstyr og overførte kroner fra drift til investeringsregnskapet for fullfinansiering av utstyret. Fylkesrådmannens fullmakt er overføringer på inntil kroner. Note 23 Omklassifisering bundne fond/kortsiktig gjeld Telemark fylkeskommune har mottatt betydelige belønningsmidler de siste årene som hovedsakelig skal fordeles videre til andre parter. Det er inngått avtale med samferdselsdepartementet om utbetaling av 215 mill. kroner i perioden TFK har hittil fått utbetalt 155 mill. av disse midlene som alle er vedtatt brukt på ulike prosjekter i kommunene Porsgrunn, Skien, Siljan, SVV og vår egen organisasjon. Ubetalte midler ble tidligere avsatt på bundne fond. Endringen i årets regnskap er at alle midler som er vedtatt brukt i andre kommuner, men som ikke er utbetalt innen årets utgang, avsettes som kortsiktig gjeld istedenfor å føres som en fondsavsetning. Det eneste som nå ligger på fondene er TFK's egen tildelte andel som ikke er brukt samt udisponert tilskudd til fordeling neste år. I tillegg til belønningsmidlene, er samme endring gjort for spillemidlene. Hvert år mottar TFK betydelige midler fra staten som skal videreformidles til kommunen som igjen formidler de til foreninger, lag, offentlige og private organisasjoner. Alle midlene tildeles hvert år, mens utbetaling skjer når revidert sluttregnskap forelegges. Dette er også midler som ikke tillhører TFK, og en avsetning på kortsiktig gjeld er mer korrekt enn å ha de på en fondsavsetning. I alt ble det flyttet på 102 mill. kroner hvorav omlag halvparten var avsetning gjort tidligere år. Virkningen av denne omleggingen er at årsregnskapet har større kortsiktig gjeld enn tidligere. Samtidig er det mindre midler på bundne fond. Endringen påvirker likviditetsgraden og det påvirker ikke minst brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. 24

25 Del 3 Revisjons- melding 25

26 å konklusjon. Deres ref.: Hovedkontor: Postboks 2805,3702 Skien Tlf.: e-post: post-tkrtekomrev.no wwwtekomrev.no Postboks 83,3833 Bø Eoretaksregisteret MVA KOMMUNEREVISJON IKS TELEMARK samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som fylkesrådmannen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder Vi har revidert årsregnskapet for Telemark fylkeskommune som viser kr i ,37 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,24. Årsregnskapet består av balanse per Uttalelse om årsregnskapet Revisors beretning avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret Fylkesrådmannens ansvarfot årsregnskapet Til Distriktskontor: noteopplysninger. fylkestinget i Telemark Tlf.: vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder Fylkesrådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i vesentlig feilinformasjon. og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder Revisors oppgaver og plikter feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for fylkeskommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av En revisjoiinnebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fylkeskommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 26 Arkivkode: $00200 Vår ref.: 16/718/holb

27 . TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 2 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Telemark fylkeskommune per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om Øvrige forhold Konklusjon om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fylkeskommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Skien, Telemark kommunerevisjon IKS Lisbet Fines oppdragsansvarlig/registrert revisor Birgitte Holmberg oppdragsrevisor iq)t2t»2b1 Kopi: Kontrollutvalget Fylkesutvalget Fylkesrådmannen 27

28 Del 4 Investerings- regnskap 28

29 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I IT-investering ny web Ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I IT-investering ny 0, Prosjekt: I IT-investering Ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I IT-investering , Prosjekt: I Strakstiltak Fylkeshus Ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Strakstiltak Fylke , Prosjekt: I Hjalmar Johansen vgs Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Hjalmar Johansen 0, Prosjekt: I Bioenergi Enøktiltak Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Om/påbygging eksisterende bygg 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Bioenergi Enøktilt 0, Prosjekt: I Søve vgs - parkering/ve Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Byggesaksgebyrer/gebyrer 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv -0, Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0,

30 Investeringsregnskapet Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Søve vgs - parkeri 0, Prosjekt: I Notodden vgs (T-skole Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0, Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Notodden vgs (T- 0, Prosjekt: I Notodden vgs - brannsi Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 4.116, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Notodden vgs - br , Prosjekt: I Bø vgs - idrettshall Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Honorarer 0, Internfakturerte lønnsutgifter 9.425, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 8.107, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Bø vgs - idrettshal , Prosjekt: I Notodden vgs - spesial Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Notodden vgs - sp 0, Prosjekt: I Universell utforming by Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0,

31 Investeringsregnskapet Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Universell utformi 0, Prosjekt: I Ladestasjon EL-bil Fylk Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0, Om/påbygging eksisterende bygg 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Ladestasjon EL-bil 0, Prosjekt: I Rjukan VGS, branntilta Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Byggesaksgebyrer/gebyrer 244, Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Internfakturerte lønnsutgifter , Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Rjukan VGS, bran , Prosjekt: I Bø VGS, branntiltak Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Honorarer 0, Internfakturerte lønnsutgifter , Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Bø VGS, branntilta , Prosjekt: I Fylkeshuset, branntilta Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Internfakturerte lønnsutgifter 7.150, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan ,

32 Investeringsregnskapet Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fylkeshuset, bran , Prosjekt: I Croftholmen VGS, bran Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Internfakturerte lønnsutgifter , Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Croftholmen VGS, , Prosjekt: I Vest-Telemark VGS, br Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0, Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Vest-Telemark VG 0, Prosjekt: I Kragerø VGS, branntilt Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Internfakturerte lønnsutgifter 3.250, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Kragerø VGS, bra , Prosjekt: I Bø VGS avd Seljord, br Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Bø VGS avd Seljor ,

33 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I Bamble VGS, branntilta Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Honorarer 0, Internfakturerte lønnsutgifter 4.550, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 4.550, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Bamble VGS, bran 4.550, Prosjekt: I Porsgrunn VGS, brannt Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Internfakturerte lønnsutgifter 6.825, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 6.825, Sum prosjekt: I Porsgrunn VGS, b 6.825, Prosjekt: I Vest-Telemark VGS, Un Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0, Om/påbygging eksisterende bygg 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Vest-Telemark VG 0, Prosjekt: I Ny Skien vgs Klosterøy Ansvar: 1110 Fylkesrådmannen og lederte Lønn nybygg/nyanlegg , Arb.giverdel KLP - fellespensj , Arbeidsgiveravgift , Samlepost andre utgifter , Byggesaksgebyrer/gebyrer 0, Honorarer , Internfakturerte lønnsutgifter , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1110 Fylkesrådmannen og le , Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Lønn nybygg/nyanlegg 0, Samlepost andre utgifter 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0, Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Ny Skien vgs Klost ,

34 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I Universell utforming by Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Lønn nybygg/nyanlegg 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Universell utformi , Prosjekt: I HC-tiltak Porsgrunn vg Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Ansvar: 2340 Porsgrunn vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 9.769, Mva-kompensasjon 2.442, Sum ansvar: 2340 Porsgrunn vgs , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I HC-tiltak Porsgrun , Prosjekt: I HC-tiltak Bø vgs Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0, Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I HC-tiltak Bø vgs 0, Prosjekt: I Porsgrunn vgs avg. syd Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0, Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Porsgrunn vgs av 0,

35 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I Ombygging Hjalmar Jo Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Honorar/konsulenthonorar , Lønn nybygg/nyanlegg 0, Arbeidsgiveravgift 1.923, Utlegg etter bilag, kost, overnatting , Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Internfakturerte lønnsutgifter , Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Ombygging Hjalm , Prosjekt: I Omygging Skogmo VG Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Lønn nybygg/nyanlegg 0, Samlepost andre utgifter , Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Om/påbygging eksisterende bygg , Honorarer , Internfakturerte lønnsutgifter , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Omygging Skogm , Prosjekt: I Porsgrunn vgs -oppgra Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Lønn nybygg/nyanlegg 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Om/påbygging eksisterende bygg , Honorarer , Internfakturerte lønnsutgifter , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Ansvar: 2340 Porsgrunn vgs Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Materialer til påkostning og nybygg 7.228, Mva-kompensasjon 5.994, Sum ansvar: 2340 Porsgrunn vgs , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Porsgrunn vgs -op , Prosjekt: I Energitiltak Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Lønn nybygg/nyanlegg 0, Utlegg etter bilag, kost, overnatting 450, Om/påbygging eksisterende bygg , Honorarer 0,

36 Investeringsregnskapet Internfakturerte lønnsutgifter , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Energitiltak , Prosjekt: I Tiltak brann-/ teknisk a Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Lønn nybygg/nyanlegg 0, Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Sum prosjekt: I Tiltak brann-/ tekn 0, Prosjekt: I Branntiltak Skogmo vg Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Utlegg etter bilag, kost, overnatting 445, Byggesaksgebyrer/gebyrer 244, Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Internfakturerte lønnsutgifter 8.450, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Branntiltak Skog , Prosjekt: I Restarbeider Notodden Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Internfakturerte lønnsutgifter 3.250, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Restarbeider Noto , Prosjekt: I Restarbeider brannsikr Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Om/påbygging eksisterende bygg 4.536, Internfakturerte lønnsutgifter 6.175, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Restarbeider bran ,

37 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I Restarbeider Idrettshal Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 6.593, Honorarer , Internfakturerte lønnsutgifter 4.550, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Restarbeider Idret , Prosjekt: I Ombygging PPT Ansvar: 2242 Pedagogisk psykologisk tjen Om/påbygging eksisterende bygg 0, Mva-kompensasjon 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum ansvar: 2242 Pedagogisk psykologis 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Ombygging PPT 0, Prosjekt: I Utstyr skolene 2013 Ansvar: 2420 Lunde vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 2420 Lunde vgs 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Utstyr skolene 20 0, Prosjekt: I Utstyr skolene * Ansvar: 2280 Div. formål opplæring Samlepost andre utgifter 0, Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 2280 Div. formål opplæring 0, Ansvar: 2340 Porsgrunn vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 2340 Porsgrunn vgs , Ansvar: 2440 Notodden vgs Samlepost andre utgifter 0, Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Om/påbygging eksisterende bygg 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 2440 Notodden vgs 0, Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Utstyr skolene * ,

38 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I Dreiemaskiner Krager Ansvar: 2300 Kragerø vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 2300 Kragerø vgs , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Dreiemaskiner Kr , Prosjekt: I Utstyr Industri - Croftho Ansvar: 2310 Bamble vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 2310 Bamble vgs 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Utstyr Industri - Cr 0, Prosjekt: I Dreiebenker/ombygg TI Ansvar: 2380 Hjalmar Johansen vgs Kjøp av maskiner 0, Om/påbygging eksisterende bygg , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 2380 Hjalmar Johansen vgs , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Dreiebenker/omby , Prosjekt: I Transportmidler Hjalm Ansvar: 2384 Hjalmar Johansen vgs - kom Kjøp av transportmidler (10 års avsk , Bruk av disp.fond adm. fullmakt , Sum ansvar: 2384 Hjalmar Johansen vgs - 0, Sum prosjekt: I Transportmidler H 0, Prosjekt: I Utstyr Søve vgs 2014 Ansvar: 2410 Nome vgs Kjøp av transportmidler (10 års avsk 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum ansvar: 2410 Nome vgs 0, Ansvar: 2412 Nome vgs gardsbruk Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Sum ansvar: 2412 Nome vgs gardsbruk 0, Sum prosjekt: I Utstyr Søve vgs 2 0, Prosjekt: I Dreiebenk, minilaster N Ansvar: 2410 Nome vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 2410 Nome vgs , Ansvar: 2412 Nome vgs gardsbruk Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Overføringer fra driftsregnskapet ,

39 Investeringsregnskapet 2015 Sum ansvar: 2412 Nome vgs gardsbruk , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Dreiebenk, minila , Prosjekt: I Maskin/utstyr 2014 Ansvar: 2420 Lunde vgs Kjøp av maskiner 0, Fin. leasing av driftsmidler/maskine 0, Mva-kompensasjon 0, "Lån" finansiell leasing 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum ansvar: 2420 Lunde vgs 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Maskin/utstyr 201 0, Prosjekt: I Utstyr YS og skolen * Ansvar: 2440 Notodden vgs Kjøp av transportmidler (10 års avsk 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum ansvar: 2440 Notodden vgs 0, Ansvar: 2441 Notodden vgs - ressurssente Kjøp av transportmidler (10 års avsk 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum ansvar: 2441 Notodden vgs - ressurs 0, Ansvar: 2442 Notodden vgs - landslinje Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Kjøp av transportmidler (10 års avsk 0, Kjøp av lastebil/buss over 18 seter , Mva-kompensasjon , Avsetn. til bundne invest.fond , Salg av transportmidler 0, Andre statlige overføringer , Bruk av bundne investeringsfond 0, Sum ansvar: 2442 Notodden vgs - landslinj , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Utstyr YS og skole 0, Prosjekt: I Ombygging Notodden v Ansvar: 2440 Notodden vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Om/påbygging eksisterende bygg , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 2440 Notodden vgs , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Ombygging Notod ,

40 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I Utstyr automatiker vg3 Ansvar: 2440 Notodden vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Kjøp av maskiner , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 2440 Notodden vgs , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Utstyr automatike , Prosjekt: I Ny fres TIP Vest-Telem Ansvar: 2460 Vest-Telemark vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 2460 Vest-Telemark vgs , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Ny fres TIP Vest-T , Prosjekt: I Nytt tilbud Landslinje Rj Ansvar: 2470 Rjukan vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 2470 Rjukan vgs 0, Sum prosjekt: I Nytt tilbud Landsli 0, Prosjekt: I Minibuss Rjukan Ansvar: 2470 Rjukan vgs Kjøp av minibuss (under 18 seter) 0, Bruk av disp.fond adm. fullmakt 0, Sum ansvar: 2470 Rjukan vgs 0, Sum prosjekt: I Minibuss Rjukan 0, Prosjekt: I Tannhelse investering Ansvar: 3400 Tannhelsetjenesten Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 3400 Tannhelsetjenesten 0, Ansvar: 3432 Tannklinikken Seljord Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 3432 Tannklinikken Seljord 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Tannhelse investe 0, Prosjekt: I Rv-37 Forsterking, opp Kalkulatorisk lønn SVV 0, Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Sum prosjekt: I Rv-37 Forsterking, 0,

41 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I Fv-109 Åsland-Setre (r Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Fv-109 Åsland-Set , Prosjekt: I Fv-756 Marum - Steins Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv-756 Marum - St , Prosjekt: I Sykkelvegtiltak Notodd Gang-/sykkelveg 0, Kalkulatorisk lønn SVV 2.670, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 2.670, Sum prosjekt: I Sykkelvegtiltak No 2.670, Prosjekt: I Fv-37 Rassikring Maris Rassikring , Kalkulatorisk lønn SVV 0, Mva-kompensasjon , Andre statlige overføringer , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv-37 Rassikring , Prosjekt: I Refusjon Fv34 Mjølner Gang-/sykkelveg , Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Sum prosjekt: I Refusjon Fv34 Mjø , Prosjekt: I Sykkelvegtiltak Grenla Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Refusjon fra staten 0, Belønningsmidler , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger ,

42 Investeringsregnskapet Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Sykkelvegtiltak Gr , Prosjekt: I Oppgradering signalre Trafikksikkerhet , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Oppgradering sig , Prosjekt: I Sikring av gangfelt/kry Trafikksikkerhet , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon 7.325, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Sikring av gangfel , Prosjekt: I Tiltak mot utforkjørings Trafikksikkerhet , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Tiltak mot utforkjø , Prosjekt: I Støytiltak, vannforvaltni Miljø- og servicetiltak 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Støytiltak, vannfor 0, Prosjekt: I Oppgradering av holde Kollektivtiltak og universiell utformin , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Avsetn. til bundne invest.fond 0, Refusjon fra staten 0, Bruk av bundne investeringsfond ,

43 Investeringsregnskapet 2015 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Oppgradering av h , Prosjekt: I Fv32 planlegging og gr Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Fv32 planlegging o 0, Prosjekt: I Planlegging og prosjek Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Planlegging og pr , Prosjekt: I Grunnerverv, Planleggi Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon , Salg av tomt og grunn , Refusjon fra staten 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Grunnerverv, Planl , Prosjekt: I Fv 355 Tjønnfoss-Kros Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg 0, Rassikring 0, Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 5.220, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv 355 Tjønnfoss ,

44 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I Fv 38 Åmot-Dalen Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 2.659, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv 38 Åmot-Dalen , Prosjekt: I Fv 109 Klovdalsåsen-G Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv 109 Klovdalsås , Prosjekt: I Fv 152 Folkestad Bru-S Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv 152 Folkestad , Prosjekt: I TS-tiltak i Grenland Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Sum prosjekt: I TS-tiltak i Grenlan 0, Prosjekt: I TS-tiltak i øvrige Telem Trafikksikkerhet , Kalkulatorisk lønn SVV 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I TS-tiltak i øvrige T ,

45 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I TS-tiltak Fv 359 Lannav Trafikksikkerhet 0, Kalkulatorisk lønn SVV 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Sum prosjekt: I TS-tiltak Fv 359 La 0, Prosjekt: I Fv 32 Lilleelvgate Strekningsvise investeringer , Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg 0, Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv 32 Lilleelvgate , Prosjekt: I Merkebekk jernbaneun Mindre utbedringer 7.523, Kalkulatorisk lønn SVV 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 7.523, Sum prosjekt: I Merkebekk jernba 7.523, Prosjekt: I Fv 359 Lunde - Bø, inkl Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg 0, Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 3.586, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv 359 Lunde - Bø, , Prosjekt: I Fv 851 Arabu - Varland Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV 0, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv 851 Arabu - Var , Prosjekt: I Fv302 Drangedal - Kjos Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0,

46 Investeringsregnskapet Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Fv302 Drangedal - 0, Prosjekt: I Fv 455 Vråliosen - Nord Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Fv 455 Vråliosen - 0, Prosjekt: I Fv 854 Hylland - Øyfjell Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Fv 854 Hylland - Ø 0, Prosjekt: I Fv 802 Tveiten - Lårdal Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Fv 802 Tveiten - Lå 0, Prosjekt: I Fv 206 Høen - Findal *** Mindre utbedringer 0, Kalkulatorisk lønn SVV 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Fv 206 Høen - Find 0, Prosjekt: I FV 401 Birtedalen *** Mindre utbedringer 3.366, Gang-/sykkelveg 0, Kalkulatorisk lønn SVV 0, Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon 841, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 4.207, Kompensasjon for merverdiavgift -841,

47 Investeringsregnskapet 2015 Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen -841, Sum prosjekt: I FV 401 Birtedalen 3.366, Prosjekt: I Fv356 Porsgrunn bru ** Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg 0, Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Ansvar: 5552 Bypakke Grenland Planlegging , Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv356 Porsgrunn , Prosjekt: I Fv 37 Tjågeåsen bru *** Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV 590, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv 37 Tjågeåsen b , Prosjekt: I Fv 38 Skredtveit bru *** Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV 1.180, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv 38 Skredtveit b , Prosjekt: I Fv 351 Aust Agder gr Kalkulatorisk lønn SVV 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Sum prosjekt: I Fv 351 Aust Agder 0, Prosjekt: I Fv 755 Ruuds bru - Bus Mindre utbedringer 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Sum prosjekt: I Fv 755 Ruuds bru - 0, Prosjekt: I Fv 359 Lunde - Kleppe Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0,

48 Investeringsregnskapet 2015 Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Fv 359 Lunde - Kle 0, Prosjekt: I Bypakke Grenland - pla Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Refusjon fra staten 0, Overføring fra private , Belønningsmidler , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Ansvar: 5552 Bypakke Grenland Planlegging , Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Bypakke Grenland , Prosjekt: I Rassikring bl a FV Rassikring , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Andre statlige overføringer , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Ansvar: 9091 Andre generelle statstilskud Andre statlige overføringer 0, Sum ansvar: 9091 Andre generelle statstil 0, Sum prosjekt: I Rassikring bl a FV , Prosjekt: I Bruer, tiltak aksellast * Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Bruer, tiltak aksell , Prosjekt: I Fv38 Vrådal sentr.-stra Gang-/sykkelveg , Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV ,

49 Investeringsregnskapet Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv38 Vrådal sentr , Prosjekt: I Tiltak utf.ulykker uteno Trafikksikkerhet , Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Tiltak utf.ulykker u , Prosjekt: I Sikring krysningsted. u Trafikksikkerhet 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Sum prosjekt: I Sikring krysningst 0, Prosjekt: I TS inspeksjoner uteno Trafikksikkerhet , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I TS inspeksjoner u , Prosjekt: I Støytiltak, vannforv. m Miljø- og servicetiltak , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Støytiltak, vannfor , Prosjekt: I Oppgr.holdepl.utenom Kollektivtiltak og universiell utformin , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger ,

50 Investeringsregnskapet 2015 Ansvar: 5552 Bypakke Grenland Kollektivtiltak og universiell utformin , Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Oppgr.holdepl.ute , Prosjekt: I Kollektivknutepunkt * Kollektivtiltak og universiell utformin , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Belønningsmidler , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Ansvar: 9091 Andre generelle statstilskud Andre statlige overføringer 0, Sum ansvar: 9091 Andre generelle statstil 0, Sum prosjekt: I Kollektivknutepun , Prosjekt: I Planlegging utenom By Mindre utbedringer 0, Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 172, Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Ansvar: 5552 Bypakke Grenland Planlegging , Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Planlegging uteno , Prosjekt: I Grunnerverv utenom B Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Sum prosjekt: I Grunnerverv uten , Prosjekt: I Bypakke Grenland fase Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Sum prosjekt: I Bypakke Grenland 0,

51 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I Rjukan torg/sam Eydes Mindre utbedringer 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Sum prosjekt: I Rjukan torg/sam E 0, Prosjekt: I Fv359 Stasjonsvegen i Mindre utbedringer , Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv359 Stasjonsve , Prosjekt: I Kollektivtiltak, belønnin Kollektivtiltak og universiell utformin , Mva-kompensasjon , Andre statlige overføringer , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Ansvar: 9091 Andre generelle statstilskud Andre statlige overføringer 0, Sum ansvar: 9091 Andre generelle statstil 0, Sum prosjekt: I Kollektivtiltak, bel , Prosjekt: I Hvilket prosjekt? Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Hvilket prosjekt? , Prosjekt: I Reservepott til merforb Mindre utbedringer 0, Sum ansvar: 5510 Fylkesveger 0, Sum prosjekt: I Reservepott til me 0, Prosjekt: I Overførte fra VKT fra 0 Ansvar: 5520 Kollektivtransport Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) , Kjøp av varebil , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum ansvar: 5520 Kollektivtransport 0, Sum prosjekt: I Overførte fra VKT 0,

52 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I Fv. 32 Gimlevegen-Aug Ansvar: 5552 Bypakke Grenland Strekningsvise investeringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv. 32 Gimlevegen , Prosjekt: I Fv. 32 Sverresgate-Hov Ansvar: 5552 Bypakke Grenland Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Fv. 32 Sverresgat , Prosjekt: I Rv 36 Bjørnstad - Fredn Ansvar: 5552 Bypakke Grenland Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Rv 36 Bjørnstad , Prosjekt: I Bussholdeplasser Ansvar: 5552 Bypakke Grenland Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Bussholdeplasser , Prosjekt: I Rv. 36/Fv. 59/Fv. 48 Tele Ansvar: 5552 Bypakke Grenland Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon 5.400, Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Rv. 36/Fv. 59/Fv ,

53 Investeringsregnskapet 2015 Prosjekt: I Fv. 356/Fv. 32 Jernbane Ansvar: 5552 Bypakke Grenland Kalkulatorisk lønn SVV , Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland , Sum prosjekt: I Fv. 356/Fv. 32 Jern , Prosjekt: I Antennepunkter Ansvar: 5552 Bypakke Grenland Mindre utbedringer , Mva-kompensasjon , Sum ansvar: 5552 Bypakke Grenland , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Antennepunkter , Prosjekt: I Salg av bygninger/ tomt Ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset Salg av transportmidler , Sum ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset , Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Byggesaksgebyrer/gebyrer , Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv , Honorarer , Kjøp av tomt/grunn med mer , Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon , Salg av tomt og grunn , Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen , Sum prosjekt: I Salg av bygninger/ , Prosjekt: I Aksjer og andeler * Ansvar: 4304 Andre næringsformål Salg av aksjer og andeler 0, Sum ansvar: 4304 Andre næringsformål 0, Ansvar: 5520 Kollektivtransport Kjøp av aksjer og andeler 0, Utgår fom Utbytte fra selskap 0, Sum ansvar: 5520 Kollektivtransport 0, Ansvar: 9101 Rente- gebyrinntekter og utb Salg av aksjer og andeler 0, Sum ansvar: 9101 Rente- gebyrinntekter o 0, Ansvar: 9251 Utlån/kjøp av aksjer/andeler KLP - egenkapitalinnskudd , Sum ansvar: 9251 Utlån/kjøp av aksjer/and , Sum prosjekt: I Aksjer og andeler , Prosjekt: I Inntekter investering g Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Ansvar: 9201 Avdrag på lån/bruk av lån 53

54 Investeringsregnskapet Bruk av lån , Bruk av ubrukte lånemidler 0, Sum ansvar: 9201 Avdrag på lån/bruk av lå , Ansvar: 9301 Ubundne avsetninger/bruk av Bruk av ubundne invest.fond , Sum ansvar: 9301 Ubundne avsetninger/br , Ansvar: 9501 Overføring til investeringsreg Overføringer fra driftsregnskapet , Sum ansvar: 9501 Overføring til investerin , Sum prosjekt: I Inntekter investeri , Prosjekt: I Utlån E134 Grunge kjyr Ansvar: 9251 Utlån/kjøp av aksjer/andeler Utlån , Sum ansvar: 9251 Utlån/kjøp av aksjer/and , Ansvar: 9301 Ubundne avsetninger/bruk av Bruk av disp.fond , Sum ansvar: 9301 Ubundne avsetninger/br , Sum prosjekt: I Utlån E134 Grunge 0, Prosjekt: I Tiltakspakke - Tip-hall Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar Nybygg og nyanlegg (lengre avskriv 0, Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0, Kompensasjon for merverdiavgift 0, Sum ansvar: 9071 Merverdiavgiftskompen 0, Sum prosjekt: I Tiltakspakke - Tip- 0, T O T A L T 0,

55 Del 5 Drifts- regnskap 55

56 Hovedansvar: 1 Styring, adm. og fellestjenester Driftsregnskap 2015 Ansvar: 1001 Fylkestinget 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1001 Fylkestinget , Ansvar: 1002 Fylkesutvalget 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 1002 Fylkesutvalget , Ansvar: 1003 Kontrollutvalget 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER 14, Sum utgifter , REFUSJONER -14, Sum inntekter -14, Sum ansvar: 1003 Kontrollutvalget , Ansvar: 1004 Telemark ungdomsråd 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , OVERFØRINGER 4.186, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1004 Telemark ungdomsråd , Ansvar: 1005 Eldrerådet 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER 2.437, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1005 Eldrerådet ,

57 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 1006 Klagenemnder 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 4.173, OVERFØRINGER 67, Sum utgifter , REFUSJONER -67, Sum inntekter -67, Sum ansvar: 1006 Klagenemnder , Ansvar: 1007 Fylkesordfører 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 6.387, OVERFØRINGER 9.811, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1007 Fylkesordfører , Ansvar: 1008 Fylkesvaraordfører 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , OVERFØRINGER 3.650, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1008 Fylkesvaraordfører , Ansvar: 1009 Administrasjonsutvalget 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 2.363, OVERFØRINGER 80, Sum utgifter , REFUSJONER -80, Sum inntekter -80, Sum ansvar: 1009 Administrasjonsutvalge , Ansvar: 1019 Tilskudd til politiske parti 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 1019 Tilskudd til politiske par , Ansvar: 1020 Hovedutvalg næringsutviklin 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 4.650, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1020 Hovedutvalg næringsutv ,

58 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 1021 Hovedutvalg kultur 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1021 Hovedutvalg kultur , Ansvar: 1022 Hovedutvalg kompetanse 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , OVERFØRINGER 6.664, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1022 Hovedutvalg kompetans , Ansvar: 1023 Hovedutvalg samferdsel 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER 8.462, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1023 Hovedutvalg samferdsel , Ansvar: 1040 Råd for funksjonshemmede 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , OVERFØRINGER 2.393, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1040 Råd for funksjonshemm , Ansvar: 1110 Fylkesrådmannen og lederte 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 146, Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 1110 Fylkesrådmannen og le , Ansvar: 1111 Stab 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter ,

59 Driftsregnskap REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1111 Stab , Ansvar: 1112 Folkehelse 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER -400, REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 1112 Folkehelse , Ansvar: 1113 Juridisk politisk sekreteriat 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 1113 Juridisk politisk sekrete 0, Ansvar: 1125 Økonomi 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 153, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1125 Økonomi , Ansvar: 1126 Innkjøp 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1126 Innkjøp , Ansvar: 1129 Elevombud 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1129 Elevombud ,

60 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 1131 Personal- og organisasjonsa 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN -166, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 1.193, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 480, Sum inntekter , Sum ansvar: 1131 Personal- og organisasj , Ansvar: 1132 Hms 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER 275, Sum inntekter , Sum ansvar: 1132 Hms , Ansvar: 1133 Stillingsbanken 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE -54, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER -13, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1133 Stillingsbanken , Ansvar: 1134 Personalutvikling 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1134 Personalutvikling , Ansvar: 1135 Fagforeningstillitsvalgte 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , OVERFØRINGER 682, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1135 Fagforeningstillitsvalgte ,

61 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 1136 Lærlinger 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , OVERFØRINGER 0, Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1136 Lærlinger , Ansvar: 1137 Forsikringer 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , Sum utgifter , Sum ansvar: 1137 Forsikringer , Ansvar: 1143 It 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1143 It , Ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1144 Data/Telefonitjenester , Ansvar: 1151 Kommunikasjon 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1151 Kommunikasjon , Ansvar: 1161 Arkiv 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER ,

62 Driftsregnskap REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1161 Arkiv , Ansvar: 1176 Team Eiendom 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1176 Team Eiendom , Ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 136, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1178 Fellesdrift fylkeshuset , Ansvar: 1181 Kantine 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1181 Kantine , Ansvar: 1190 Prosjekter ansvar 1 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1190 Prosjekter ansvar , Ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsansvar 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER -0, Sum inntekter -0, Sum ansvar: 1600 Tfk Eiendom-interimsan 0,

63 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 1980 TUF - refusjon lønn 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , OVERFØRINGER 33, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1980 TUF - refusjon lønn 0, Ansvar: 1981 Konsesjonskraftstyret lønn 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , OVERFØRINGER 1.672, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 1981 Konsesjonskraftstyret l 0, Sum grp. Ansvar: 1 Styring, adm. og fellestj ,

64 Driftsregnskap 2015 Grp. Ansvar: 2 Videregående opplæring Grp. Ansvar: 2 Videregående opplæring Ansvar: 2200 Kompetanse - egne prosjekt 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2200 Kompetanse - egne pro , Ansvar: 2201 Seksjon for kvalitet og utvikli 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2201 Seksjon for kvalitet og u , Ansvar: 2202 Seksjon for drift 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2202 Seksjon for drift , Ansvar: 2210 Skoletilbudsteam 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2210 Skoletilbudsteam 0, Ansvar: 2211 Inntak 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2211 Inntak 0,

65 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 2212 Skoletilbudet (Justert klasse 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 258, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 258, FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2212 Skoletilbudet (Justert kl , Ansvar: 2213 Oppfølgingstjenesten 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2213 Oppfølgingstjenesten , Ansvar: 2214 Voksenopplæringen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.271, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2214 Voksenopplæringen , Ansvar: 2231 Karriereveiledning 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 155, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER 0, FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2231 Karriereveiledning , Ansvar: 2232 Fagskoleutdanning 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 6.067, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER 6.067, OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2232 Fagskoleutdanning 0,

66 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 2240 Skolefaglig team 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2240 Skolefaglig team 0, Ansvar: 2241 Særskilt tilrettelagt opplærin 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER 206, FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2241 Særskilt tilrettelagt oppl , Ansvar: 2242 Pedagogisk psykologisk tjen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2242 Pedagogisk psykologis , Ansvar: 2243 Opplæring i sos.med.inst. 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 2.907, TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER 8.846, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2243 Opplæring i sos.med.ins , Ansvar: 2244 Gjesteelever 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2244 Gjesteelever , Ansvar: 2245 It - Skolesystemer 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE ,

67 Driftsregnskap VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2245 It - Skolesystemer , Ansvar: 2246 Kompetanseheving lærere 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2246 Kompetanseheving lær , Ansvar: 2251 Privatisteksamen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER -150, REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2251 Privatisteksamen , Ansvar: 2252 Puls 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2252 Puls 0, Ansvar: 2260 Fagopplæringsteam 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2260 Fagopplæringsteam 0, Ansvar: 2261 Fagopplæring 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter ,

68 Driftsregnskap SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2261 Fagopplæring , Ansvar: 2262 Y-nemnda 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , OVERFØRINGER 3.900, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2262 Y-nemnda , Ansvar: 2263 Teoriopplæringen 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , Sum utgifter , REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2263 Teoriopplæringen , Ansvar: 2264 Prøvenemnder 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER 7.288, Sum utgifter , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2264 Prøvenemnder , Ansvar: 2280 Div. formål opplæring 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 5, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 2280 Div. formål opplæring , Ansvar: 2281 Rektorforum vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 574, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER 4.524, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter ,

69 Driftsregnskap 2015 Sum ansvar: 2281 Rektorforum vgs , Ansvar: 2282 Felles seksjonskostnader 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2282 Felles seksjonskostnad 0, Ansvar: 2283 Karrieresenteret 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2283 Karrieresenteret , Ansvar: 2284 Utviklingsmidler 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2284 Utviklingsmidler , Ansvar: 2285 Sommer- og høstskolen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER 0, Sum utgifter , REFUSJONER 0, FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2285 Sommer- og høstskolen , Ansvar: 2286 Kask Smile 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2.820, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER 2.403, FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 2286 Kask Smile 0,

70 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 2287 Vg3 - grunnkompetanse 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2287 Vg3 - grunnkompetanse 0, Ansvar: 2300 Kragerø vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 3.215, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER 0, FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2300 Kragerø vgs , Ansvar: 2310 Bamble vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2310 Bamble vgs , Ansvar: 2311 Bamble vgs - kursvirksomhe 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, Sum utgifter 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2311 Bamble vgs - kursvirkso 0, Ansvar: 2320 Croftholmen vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER 0, OVERFØRINGER 0, FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2320 Croftholmen vgs 0,

71 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 2330 Fagskolen Telemark 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER 0, FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 2330 Fagskolen Telemark , Ansvar: 2331 Fagskolen Telemark-kursvir 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 2331 Fagskolen Telemark-ku 2.200, Ansvar: 2340 Porsgrunn vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2340 Porsgrunn vgs , Ansvar: 2342 Porsgrunn vgs - Ib-Diploma p 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER 0, FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2342 Porsgrunn vgs - Ib-Diplo 0, Ansvar: 2370 Skogmo vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter ,

72 Driftsregnskap SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER 0, FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2370 Skogmo vgs , Ansvar: 2371 Skogmo vgs. - kursvirksomh 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, Sum utgifter 0, Sum ansvar: 2371 Skogmo vgs. - kursvirks 0, Ansvar: 2380 Hjalmar Johansen vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 800, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2380 Hjalmar Johansen vgs , Ansvar: 2381 Hjalmar Johansen vgs - feng 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2381 Hjalmar Johansen vgs - 0, Ansvar: 2384 Hjalmar Johansen vgs - kom 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 260, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2384 Hjalmar Johansen vgs , Ansvar: 2390 Skien vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0,

73 Driftsregnskap OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 159, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2390 Skien vgs , Ansvar: 2391 Skien vgs. - kursvirksomhet 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER 0, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2391 Skien vgs. - kursvirkso 5.200, Ansvar: 2399 Skien vgs - Tyrili sør 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER 4.839, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2399 Skien vgs - Tyrili sør , Ansvar: 2410 Nome vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2410 Nome vgs , Ansvar: 2411 Nome vgs kursvirksomhet 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2411 Nome vgs kursvirksom 1.500,

74 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 2412 Nome vgs gardsbruk 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER 2.017, FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 2412 Nome vgs gardsbruk , Ansvar: 2413 Nome vgs kurs avd. Lunde 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2413 Nome vgs kurs avd. Lun 2.500, Ansvar: 2414 Nome vgs internat/kantine 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2414 Nome vgs internat/kanti , Ansvar: 2415 Nome vgs park/vei 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER 0, Sum utgifter , REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2415 Nome vgs park/vei , Ansvar: 2420 Lunde vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER -0, FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0, Sum utgifter -0, SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER 0, OVERFØRINGER 0, FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0,

75 Driftsregnskap 2015 Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2420 Lunde vgs 0, Ansvar: 2422 Lunde vgs kursvirksomhet 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 2422 Lunde vgs kursvirksom 0, Ansvar: 2430 Bø vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2430 Bø vgs , Ansvar: 2440 Notodden vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 2.204, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2440 Notodden vgs , Ansvar: 2441 Notodden vgs - ressurssente 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2441 Notodden vgs - ressurs ,

76 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 2442 Notodden vgs - landslinje 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2442 Notodden vgs - landslinj , Ansvar: 2460 Vest-Telemark vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2460 Vest-Telemark vgs , Ansvar: 2461 Vest-Telemark vgs - ressurs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2461 Vest-Telemark vgs - res , Ansvar: 2462 Vest-Telemark vgs - fengsel 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER 6.138, FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 2462 Vest-Telemark vgs - fen 0, Ansvar: 2463 Vest-Telemark vgs, avd Seljo 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER ,

77 Driftsregnskap 2015 Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2463 Vest-Telemark vgs, avd , Ansvar: 2470 Rjukan vgs 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER 0, FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 2470 Rjukan vgs , Ansvar: 2471 Rjukan vgs - kursvirksomhet 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2471 Rjukan vgs - kursvirkso , Ansvar: 2472 Rjukan landslinje 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 2472 Rjukan landslinje 0, Sum grp. Ansvar: 2 Videregående opplærin ,

78 Driftsregnskap 2015 Grp. Ansvar: 3 Tannhelse Ansvar: 3400 Tannhelsetjenesten 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 3400 Tannhelsetjenesten , Ansvar: 3401 Fylkestannlegen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 3401 Fylkestannlegen , Ansvar: 3411 Tannklinikken Stathelle 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -99, Sum inntekter , Sum ansvar: 3411 Tannklinikken Stathelle , Ansvar: 3412 Tannklinikken Drangedal 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -43, Sum inntekter , Sum ansvar: 3412 Tannklinikken Drangeda , Ansvar: 3413 Tannklinikken Kragerø 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -5, Sum inntekter ,

79 Driftsregnskap 2015 Sum ansvar: 3413 Tannklinikken Kragerø , Ansvar: 3414 Tannklinikken Porsgrunn 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -550, Sum inntekter , Sum ansvar: 3414 Tannklinikken Porsgrun , Ansvar: 3420 Øvre Telemark T.H.D 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, Sum utgifter 0, Sum ansvar: 3420 Øvre Telemark T.H.D 0, Ansvar: 3421 Tannklinikken Midt-Telemark 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 3421 Tannklinikken Midt-Tele , Ansvar: 3422 Tannklinikken Ulefoss 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 3422 Tannklinikken Ulefoss , Ansvar: 3424 Tannklinikken Notodden 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -85, Sum inntekter , Sum ansvar: 3424 Tannklinikken Notodden , Ansvar: 3425 Tannklinikken Rjukan 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN ,

80 Driftsregnskap OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 3425 Tannklinikken Rjukan , Ansvar: 3431 Tannklinikken Edland 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 8.853, OVERFØRINGER 6.325, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 3431 Tannklinikken Edland , Ansvar: 3432 Tannklinikken Seljord 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 3432 Tannklinikken Seljord , Ansvar: 3433 Tannklinikken Dalen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 3433 Tannklinikken Dalen 0, Ansvar: 3434 Tannklinikken Vinje 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 3434 Tannklinikken Vinje , Ansvar: 3435 Tannklinikken Høydalsmo 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER 0,

81 Driftsregnskap 2015 Sum utgifter 0, SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 3435 Tannklinikken Høydals 0, Ansvar: 3436 Tannklinikken Treungen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 3436 Tannklinikken Treungen , Ansvar: 3437 Fyresdal (Privat) 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 4.656, TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 3437 Fyresdal (Privat) , Ansvar: 3441 Tannklinikken Skien 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 3441 Tannklinikken Skien , Ansvar: 3442 Tannklinikken Siljan 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 3442 Tannklinikken Siljan , Ansvar: 3443 Tannklinikken Skien, oralkiru 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER ,

82 Driftsregnskap FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 3443 Tannklinikken Skien, or , Ansvar: 3447 Tannkl. Skien endospesialist 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 3447 Tannkl. Skien endospes , Ansvar: 3450 Spesialisttannklinikken 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS -175, Sum inntekter , Sum ansvar: 3450 Spesialisttannklinikken , Ansvar: 3460 Fengsel 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 3460 Fengsel , Ansvar: 3465 Tannlegevakta 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 3.059, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER -764, Sum inntekter , Sum ansvar: 3465 Tannlegevakta , Ansvar: 3470 Rustannklinikken 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER 0, Sum utgifter , REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 3470 Rustannklinikken ,

83 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 3475 Narkose sykehuset 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 3475 Narkose sykehuset , Sum grp. Ansvar: 3 Tannhelse ,

84 Driftsregnskap 2015 Grp. Ansvar: 4 Regional utvikling Ansvar: 4090 Regional utvikling 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 8.119, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0, Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4090 Regional utvikling , Ansvar: 4300 Nyskapning 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4300 Nyskapning , Ansvar: 4301 Regiongeologen 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 4301 Regiongeologen , Ansvar: 4302 Geoparken 14 OVERFØRINGER , Sum utgifter , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 4302 Geoparken 0, Ansvar: 4303 Friluftstiltak Arendalsvassdr 14 OVERFØRINGER , Sum utgifter , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 4303 Friluftstiltak Arendalsva 0, Ansvar: 4304 Andre næringsformål 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER ,

85 Driftsregnskap FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 4304 Andre næringsformål , Ansvar: 4305 Regionale utv. midl (Kap OVERFØRINGER , Sum utgifter , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4305 Regionale utv. midl (Kap 0, Ansvar: 4306 Næringsrettede utv.m.(kap 5 14 OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, OVERFØRINGER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 4306 Næringsrettede utv.m.( 0, Ansvar: 4308 Tilskudd til friluftstiltak ( VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 5.937, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4308 Tilskudd til friluftstiltak ( , Ansvar: 4309 Tilskudd i friluftsområder (14 14 OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 4309 Tilskudd i friluftsområd 0, Ansvar: 4310 Tilskudd til viltformål hjortevil 14 OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 4310 Tilskudd til viltformål hjo 0, Ansvar: 4311 Tilskudd til viltformål lokale ti 14 OVERFØRINGER 0, FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0, Sum utgifter 0,

86 Driftsregnskap OVERFØRINGER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 4311 Tilskudd til viltformål lok 0, Ansvar: 4312 Vannforvaltning 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 3.500, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER -875, OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 4312 Vannforvaltning , Ansvar: 4313 Kompetanseheving i landbru 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER 0, OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 4313 Kompetanseheving i lan 0, Ansvar: 4314 LUK-midler (kap 552.p.62) 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 899, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4314 LUK-midler (kap 552.p.6-0, Ansvar: 4408 Internasjonalt arbeid 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 9.004, OVERFØRINGER 8.770, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 4408 Internasjonalt arbeid , Ansvar: 4410 Internasjonalt 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER ,

87 Driftsregnskap 2015 Sum inntekter , Sum ansvar: 4410 Internasjonalt , Ansvar: 4412 Internasjonalt arbeid egne pr 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4412 Internasjonalt arbeid eg 0, Ansvar: 4413 North Sea Commision 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER 6.816, Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 4413 North Sea Commision , Ansvar: 4421 Regional utvikling egne prosj 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4421 Regional utvikling egne , Ansvar: 4508 Kultur 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER 4.500, Sum inntekter , Sum ansvar: 4508 Kultur , Ansvar: 4510 Telemarksbiblioteket 13 TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , Sum utgifter , Sum ansvar: 4510 Telemarksbiblioteket ,

88 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 4520 Tjenesteapp. museene 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , Sum ansvar: 4520 Tjenesteapp. museene , Ansvar: 4522 Privathistoriske arkiv 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 4522 Privathistoriske arkiv , Ansvar: 4532 Telemarkskanalen - regional 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4532 Telemarkskanalen - reg 0, Ansvar: 4533 DKS Telemark grunnskole 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4533 DKS Telemark grunnsk -0, Ansvar: 4534 Den kulturelle skolesekken 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4534 Den kulturelle skolesek ,

89 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 4535 Kunst/kunstformidling 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 6.950, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 4.518, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter , Sum ansvar: 4535 Kunst/kunstformidling , Ansvar: 4537 Teater 14 OVERFØRINGER , Sum utgifter , Sum ansvar: 4537 Teater , Ansvar: 4538 Musikk 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0, Sum utgifter , SALGSINNTEKTER 0, REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 4538 Musikk , Ansvar: 4540 Idrett 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 4540 Idrett , Ansvar: 4545 Barne-og ungdomsarbeid 14 OVERFØRINGER , Sum utgifter , Sum ansvar: 4545 Barne-og ungdomsarbei , Ansvar: 4550 Voksenopplæring 14 OVERFØRINGER , Sum utgifter , Sum ansvar: 4550 Voksenopplæring , Ansvar: 4551 Allment kulturarbeid 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter ,

90 Driftsregnskap SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER 0, FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4551 Allment kulturarbeid , Ansvar: 4552 Spillemidler kulturbygg/anleg 14 OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4552 Spillemidler kulturbygg/ 0, Ansvar: 4555 Funksjonshemmede 14 OVERFØRINGER , Sum utgifter , Sum ansvar: 4555 Funksjonshemmede , Ansvar: 4780 Kulturminnevern 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 4780 Kulturminnevern , Ansvar: 4781 Arkeologi 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER 8.094, OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 4781 Arkeologi , Ansvar: 4782 Kulturminnevern - tilskudd 14 OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 4782 Kulturminnevern - tilsku -0, Sum grp. Ansvar: 4 Regional utvikling ,

91 Driftsregnskap 2015 Grp. Ansvar: 5 Areal og transport Ansvar: 5500 Team areal og transport 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 5500 Team areal og transport , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 5510 Fylkesveger , Ansvar: 5511 Ftu, Fylkestrafikksikkerhetsu 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE 0, VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 5511 Ftu, Fylkestrafikksikker , Ansvar: 5520 Kollektivtransport 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 5520 Kollektivtransport , Ansvar: 5521 Transport for funksjonshem 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 5521 Transport for funksjons ,

92 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 5522 Transportløyver 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 5522 Transportløyver , Ansvar: 5530 Diverse samferdsel 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 0, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 5530 Diverse samferdsel , Ansvar: 5540 Kommunal planveiledning og 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 1, VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 1.500, OVERFØRINGER , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 5540 Kommunal planveiledni , Ansvar: 5542 Universell utforming 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 5542 Universell utforming 0, Ansvar: 5550 Prosjekter areal og transport 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , OVERFØRINGER , FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0, Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 5550 Prosjekter areal og tran , Ansvar: 5551 Belønningsmidler 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN , OVERFØRINGER ,

93 Driftsregnskap FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS 0, Sum utgifter , REFUSJONER , OVERFØRINGER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 5551 Belønningsmidler 2.771, Sum grp. Ansvar: 5 Areal og transport ,

94 Driftsregnskap 2015 Grp. Ansvar: 8 Pensjon og lønssavsetning Ansvar: 8100 Pensjon 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGEN , TJEN./VARER-ERSTATTER F.K.EGEN 645, OVERFØRINGER 5.709, FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 8100 Pensjon , Ansvar: 8200 Lønnsavsetning 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 0, Sum utgifter 0, Sum ansvar: 8200 Lønnsavsetning 0, Sum grp. Ansvar: 8 Pensjon og lønssavsetni ,

95 Driftsregnskap 2015 Grp. Ansvar: 9 Felles Ansvar: 9001 Skatt på inntekt og formue 18 OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 9001 Skatt på inntekt og form , Ansvar: 9051 Ordinært rammetilskudd 18 OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 9051 Ordinært rammetilskud , Ansvar: 9091 Andre generelle statstilskud 18 OVERFØRINGER , Sum inntekter , Sum ansvar: 9091 Andre generelle statstil , Ansvar: 9101 Rente- gebyrinntekter og utb 14 OVERFØRINGER 0, Sum utgifter 0, SALGSINNTEKTER , REFUSJONER 0, FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 9101 Rente- gebyrinntekter o , Ansvar: 9151 Renteutgifter, provisjon og a 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJE , OVERFØRINGER 6.740, FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , REFUSJONER , Sum inntekter , Sum ansvar: 9151 Renteutgifter, provisjon , Ansvar: 9201 Avdrag på lån/bruk av lån 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , Sum ansvar: 9201 Avdrag på lån/bruk av lå , Ansvar: 9301 Ubundne avsetninger/bruk av 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , SALGSINNTEKTER , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 9301 Ubundne avsetninger/br , Ansvar: 9401 Dekning/bruk av tidligere års 19 FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS 0, Sum inntekter 0, Sum ansvar: 9401 Dekning/bruk av tidliger 0,

96 Driftsregnskap 2015 Ansvar: 9501 Overføring til investeringsreg 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , Sum ansvar: 9501 Overføring til investerin , Ansvar: 9901 Regnskapsmessig overskud 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , Sum ansvar: 9901 Regnskapsmessig over , Ansvar: 9951 Avskrivninger 15 FINANSUTGIFTER OG FINANS.TRANS , Sum utgifter , FINANSINNT./FINANSIERINGSTRANS , Sum inntekter , Sum ansvar: 9951 Avskrivninger 0, Sum grp. Ansvar: 9 Felles , T O T A L T 0,

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 24. Del 4 Investeringsregnskap 27

INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 24. Del 4 Investeringsregnskap 27 Årsregnskap 2014 INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 24 Del 4 Investeringsregnskap 27 Del 5 Driftsregnskap 41 Hovedansvar 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no Årsregnskap 2013 Foto: Dag Jenssen www.telemark.no INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2013 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 22 Del 4 Investeringsregnskap 25 Del

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013 arsregnskap 213 O DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 213 Reg. budsjett Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 2 253 388 2 44 9 Overføringer med krav til motytelse 32 185 37 31 381 517 Andreoverføringer Sum

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2016-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 7. juni 2016 Årsoppgjør for 2015 Årsoppgjøret består

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 6 Foreløpig standard (F)

Kommunal regnskapsstandard nr 6 Foreløpig standard (F) Kommunal regnskapsstandard nr 6 Foreløpig standard (F) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i foreningen GKRS 19.12.2013. Denne standarden erstatter KRS nr. 6 (F) fastsatt av styret 23.06.2005.

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE Fylkesrevisjonen Org.nr:977 188326 Til fulkestinget i Nordland fulkeskommune REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordland fflkeskommune

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Varekostnader 14 4 597 5 411 Lønn og andre personalkostnader 2,9

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer