Protokoll. for Lions Norges Riksmøte i Kirkenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes"

Transkript

1 Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1

2 2

3 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører velkommen til Riksmøtet LIONS ETISKE NORM Ble lest av assisterende guvernørrådsleder (AGRL), Magne Thorud 1.3 VALG AV MØTELEDELSE Guvernørrådet har nominert tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen fra LC Laksevåg som møteleder for Riksmøte 2015 og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard, som bisitter. Disse ble valgt ved akklamasjon og overtok møteledelsen. 1.4 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ingen hadde merknader til innkalling og dagsorden. Det fastsettes ingen egne taletidsregler, men møteleder minnet om at delegatene hadde ansvar for å ha i mente Lions etiske norm også ved innlegg fra riksmøtets talerstol. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 1.5 VALG AV TO MØTEREFERENTER Guvernørrådet forslag: Pia Ballari Kjell Nilssen LC Tana og Nesseby LC Tana og Nesseby Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 1.6 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Guvernørrådet forslag: Viggo Klausen Åge Thomassen LC Tana og Nesseby LC Kirkenes 3

4 Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 1.7 VALG AV REDAKSJONSKOMITE Guvernørrådet forslag: Lovkomiteens leder, PDG Sven Senstad og en representant fra forslagstiller. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 1.8 VALG AV REISEFORDELINGSKOMITÉ Guvernørrådet forslag: Thore Jan Klever Gunnar Ramdahl LC Oslo/Bygdøy LC Biri. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 1.9 FASTSETTELSE AV ANTALL STEMMEBERETTIGEDE Møteleder fikk støtte for å bruke antall avhentede mapper som antall stemmeberettigede. Ved møtets åpning fredag 29. mai var antall stemmeberettigede: 201, av disse 13 uavhentede mapper. Ved møtets åpning lørdag 30. mai var antall stemmeberettigede: 214 alle mapper hentet. 142 klubber representert. Lørdag 30. mai kl var antall stemmeberettigede: 207 delegater til stede. Etter forslag fra møteleder bifalt riksmøtet og oversende H.M. Kong Harald 5. følgende hilsen: Lions Clubs International, Multippeldistrikt 104 (Norge) Samlet til 63. riksmøte i Kirkenes sender Lions æresmedlem og høye beskytter H.M. Kong Harald V sin hilsen og ærbødigste hyldest. «Slik jeg ser det» innspill til ettertanke av Thorvald Stoltenberg. «Året som har gått» Tilbakeblikk fra Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen. 4

5 2 RAPPORTER OG REGNSKAPER Ved en inkurie er riksmøtets behandling av årsregnskap, årsberetninger, aktivitetsregnskap og revisors beretninger ført opp i sakslista med to saksnummer (2.1 og 2.2). Disse to er en og samme sak. 2.1 LIONS CLUB INTERNASJONAL MULTIPPELDISTRIKT 104 (LIONS NORGE) Årsregnskap, årsberetning, aktivitetsregnskap og revisors beretning for 2013/2014, inkluderer denne gang også Lions Aid Norway (LAN). (Egen trykket årsberetning for LAN fikk delegatene ved registrering) Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap og revisjonsrapport for Lions Clubs Internasjonal MD 104 (Lions Norge) Resultatene ble gjennomgått av Guvernørrådsleder Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Erik Weisser-Svendsen, LC Brumunddal Harald Paul Hartviksen, LC Saltdal Jan Hvoslef, LC Lørenskog Etter spørsmål fra Hartviksen ble det redegjort for problemstillinger knyttet til skille mellom vedtak om regnskap og om revisjonsberetning. Jan Hvoslef presiserte at revisjonsberetningen var et eget dokument som dannet grunnlag for forståelsen av regnskapet, han mente derfor at revisjonsberetningen ikke «godkjennes», men må «tas til etterretning», før Riksmøtet behandler og godkjenner årsberetning og regnskapet. Møteleder foreslo at leder av redaksjonskomiteen og Jan Hvoslef, LC Lørenskog utarbeider et omforent forslag, RM ga sin støtte til dette. Det omforente forslaget ble slik: 2.1 a) Riksmøtet tar revisjonsrapport av 9. april 2015 til etterretning. 2.1 b) Riksmøtet godkjenner årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap. Forslag ble enstemmig vedtatt. 2.2 ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISORS BERETNING FOR 2011 FOR LIONS AID NORWAY. Behandlet under ett med sak

6 2.3 AID IN MEETING RAPPORT OG PROSJEKTREGNSKAP FOR 2014 Guvernørrådets forslag: Årsberetning, aktivitetsregnskap for Aid in Meeting tas til etterretning. Leder for Ungdomsutveksling i Lions Norge (MD YCEC) Franzie Lerch, LC Os, redegjorde for programmet «Aid in Meeting». Hun overbrakte også riksmøtet en hilsen fra prosjektet. 2.4 HELSESPORTSUKA I TANA Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering Helsesportsuka 2014 ble presentert av Arne Banne, LC Tana og Nesseby ved en video fra arrangementet. Evaluering av LRF 2015 Prosjektleder Lise Gulbransen orienterte om prosjektet Lions Røde Fjær 2015 og om evalueringen av dette. Evalueringen hadde sterkt fokus på at LRF må utvikles som prosjekt og at organisasjonen må se hvordan aktiviteten kan styrkes. 2.5 RAPPORT FRA LOVKOMITEEN Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten fra lovkomiteen tas til etterretning RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøtet tar rapporten til etterretning. Kontrollkomiteens leder Kåre Rise, LC Storhamar, orienterte så om kontrollkomiteens arbeid knyttet til enkelte vanskelige saker, i forbindelse med stiftelsen «Mitt valg». Den muntlige orienteringen vedlegges protokollen «Det røde eple» ble presentert av Geir Nordstrand, LC Fredrikstad, og Bjørn Zarbell Leder forebyggende barne- og ungdomsarbeid (MD-NAC) Lions Norge. 6

7 LØRDAG Presidentopplæring -- det nye opplegget v/hroar Thorsen, Leder Opplæring Lions Norge (MD GLT) 2.7. STIFTELSEN DET ER MITT VALG, ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING FOR Det forelå ingen skriftlige saksdokumenter til saken. Leder for stiftelsens styre, Christian H. Johansen, beklaget dette. Arbeidet med å få regnskapsføringen i henhold til de krav revisorfirmaet PWC stiller bl. a. til dokumentasjon, har vært arbeidskrevende. Johansen presenterte stiftelsens nye styre og redegjorde kort for den regnskapsmessige situasjonen. Stiftelsen har et underskudd på kr ,- og egenkapitalen er redusert med kr ,-. Stiftelsen har et likviditetslån på kr ,- fra Lions Norge. Følgende delegater hadde ordet under saksbehandlingen: Bjørn Kristian Skovly, LC Luster Svein Berntsen, LC Sandnes/Riska Forslag fra møteleder: Den muntlige orienteringen tas til orientering. Vedtatt med akklamasjon Guvernørrådsleder fikk ordet og på vegne av Lions Norge ga han stiftelsen en symbolsk sjekk på kr 10 millioner som forskudd på de innsamlede midlene fra RF Daglig leder for «Det er mitt valg» Ivar Tollefsrud ble tildelt Internasjonal presidents «Certificate of appreciation» v/id Svein Berntsen. 2.8 LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITETSSENTER, ÅRSRAPPORT Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering. Informasjon fra styremedlem Sverre Nordgren, LC Eiksmarka / Hosle, om Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter. 7

8 3 FORSLAG 3.1 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM MULTIPPEL DISTRIKT 104 (MD104) OG DISTRIKTENE. Guvernørrådets forslag til vedtak: Det oppnevnes en gruppe som skal utrede dette. Forslag vedrørende deltagelse i NSR og Europaforum. Det vises til kommentar fra medlem av Lovkomiteen, Petter Gjertsen, LC Lillesand. «Vi må bli enige om hvem som skal dekke hva. Distriktet vedtar sitt budsjett for neste Lions-år før Riksmøtet og vet derfor ikke hva Riksmøtet kommer til å budsjettere med. Det er uholdbart for distriktet og tillitskvinner/ -menn som dette berører ikke å vite hvem som skal dekke hva. Jeg mener Multippel Distriktet (MD) må budsjettere med utgiftene Lions Clubs Internasjonal (LCI) ikke dekker. Vi kan ikke risikere at MD i fremtiden presser utgiftene ned på distriktsnivå. Den enkelte Distrikts Guvernør-elect (DG elect) kan da bli honorert forskjellig fra distrikt til distrikt. LC Lillesand v/knut Dannevig leverte et korrigert forslag: Deltakelse i NSR og Europaforum er en ikke ubetydelig utgift for Lions. LC Lillesand er kjent med at spørsmålet om nytteverdien av fortsatt deltakelse i disse fora ble tatt opp i innlegg på Riksmøte 2014 i Oslo. Spørsmål knyttet til fortsatt deltakelse er også diskutert i vår klubb. På denne bakgrunn fremmer LC Lillesand følgende forslag: Guvernørrådet anmodes om å vurdere kostnad/nytte ved fortsatt deltakelse på NSR og Europaforum. Guvernørrådets vurdering/innstilling legges frem til behandling på Riksmøtet Forslaget fra LC Lillesand ble enstemmig vedtatt. 3.2 FORSLAG OM Å AVVIKLE STRATEGIPLAN FOR MULTIPPEL DISTRIKT 104 (MD 104) Guvernørrådets forslag til vedtak: Strategiplan for MD 104 implementeres i Langtidsplanen Guvernørrådet: Foreslår at strategiplan for MD 104, sist oppdatert på Riksmøte i Haugesund i 2008, opphører og at innholdet føres videre i Langtidsplan for Lions Norge. Begrunnelsen er at slik det nå foreligger er mer å regne som et plandokument og at elementene hører hjemme i en langtidsplan. Forslag fra GR ble presentert av Guvernørrådsleder(GRL) Kay Arne Sørensen Våre utenlandske prosjekter Presentasjon v/ Ingebrigt Molland utenlandssjef Lions Norge 8

9 3.3 STRATEGI FOR VÅRT INTERNASJONALE HJELPEARBEID (IR) Guvernørrådets forslag til vedtak: Strategi for fremtidig IR arbeid vedtas. Forslag fra leder for Internasjonalt hjelpearbeid (MD IRC) / daglig leder Lions Aid Norway (LAN) At vi dreier fra budsjettstøtte til bærekraftige prosjekter, selv om dette krever mer forarbeid Starte et pilotprosjekt i Zambia, etter å ha samlet inn forslag fra klubber, Distriktenes ledere for Internasjonalt hjelpearbeid (IRC)er, LAN, LAN Zambia og eksterne miljøer Godkjenning av den tentative tidsplanen. Presentasjon ved Nils Weido Ørum MD IRC. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Per Eystein Thue LC Laksevåg Bjørn Kristian Skovly LC Luster Nils Weido Ørum MD IRC Forslag fra LC Laksevåg v/ Per Eystein Thue: 1. Den foreslåtte nye strategi for vårt internasjonale hjelpearbeid (IR) vedrørende pilotprosjektet i Zambia vedtas ikke. 2. Riksmøtet ber om at det til neste riksmøte 2016 utarbeides en mer konkret plan for hvordan Lions Norge kan videreutvikle øye-helsearbeid i samarbeid med våre nasjonale myndigheter. Forslaget ble tatt til votering og falt mot 3 stemmer. Guvernørrådets forslag ble deretter vedtatt mot 2 stemmer. 3.4 NYTT PROSJEKT PÅ HAITI Guvernørrådet framla følgende forslag: Nytt Haiti-prosjekt vedtas, klubbene anbefaler å støtte dette. Prosjekt Haiti ønsker å bygge et senter/inkubator for utdanning, yrkesopplæring og entreprenørskap for kvinner i Port au Prince. Det har lenge vært et behov og ønske fra medlemmene i Manman Troll om samlokalisering av våre ulike aktiviteter. Senteret vil inkludere Manman Troll Systudio og Manman Troll Frisørsalong, og eventuelt andre bedrifter. Reidar Elnan, LC Nesodden orienterte om forslaget. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Bjørn Kristian Skovly,. Kari Skuthe Smestad, LC Ringebu-Fåvang Jann Anstein Holtet, LC Lørenskog Vest Reidar Einan, LC Nesodden Asbjørn Haugdal, LC Fredrikstad Svein Berntsen, LC Sandnes/Riska Kjell-Tore Andersen, LC Arendal Kari Sandøy-Jarman, LC Ulvik Guvernørrådets forslag falt med overveldende flertall. 9

10 3.5 NYE RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSLEIRER SOM ARRANGERES I MULTIPPEL DISTRIKT 104 (MD 104) Guvernørrådets forslag til vedtak: Nye retningslinjer for ungdomsutveksling godtas. Dette vedtaket erstatter vedtak i sak 4.1 på Riksmøte 2010 På GRM 23.aug ble det vedtatt at MD YCEC skulle oppnevne en ad hoc komité som skulle gjennomgå Lions Norge sitt program for internasjonal ungdomsutveksling. Mandat: Utarbeide eventuelle endringer på dagens modell / fremme forslag på alternative/supplerende modeller. MD YCEC Franzie Lerch redegjorde for et forslag om endring av retningslinjene for ungdomsutvekslingen i Lions. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Kari Skuthe Smestad, LC Ringebu- Fåvang Harald Paul Hartviksen, LC Saltdal Lill Alver, LC Nedre Romerike Rolf Stave, LC Andenes Ole Tamlag, LC Odal Forslaget fra Guvernørrådet ble enstemmig vedtatt. 3.6 ENDRING AV FORRETNINGSORDEN FOR RIKSMØTE (RM), EN TILFØYING I PUNKT 9. Guvernørrådets forslag til vedtak: Endring i Forretningsorden for riksmøter: I punkt 9 inntas følgende setning; Dersom det foreligger flere forslag enn antall kandidater som skal velges, bestemmer møtedirigenten den mest praktiske framgangsmåten for bruk av stemmesedlene ut fra hensynet til opptellingsarbeidet. 3.7 MATRIKKELEN I PAPIRUTGAVE Guvernørrådets forslag til vedtak: Det åpnes for at en Lionsklubb kan ta på seg denne oppgaven som en aktivitet. Nåværende elektroniske medlemsregister er for de fleste medlemmer svært tungvint og upraktisk å benytte. For å komme inn må man ha sitt medlemsnummer tilgjengelig, samt huske et passnummer. Deretter må man søke på ønsket klubb. Asbjørn Haugdal LC Fredrikstad orienterte om saken Roar Eng, LC Skiptvedt fortalte at klubben har påtatt seg oppgaven. 10

11 3.8 RIKSMØTEARRANGØR FRA OG MED 2018 Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøter fra og med 2018 arrangeres av MD 104 v/administrasjonen. Nødvendige justeringer av MD 104s lovverk gjøres. Som et resultat av evalueringen fra Riksmøtet (RM) og evalueringene fra flere av de siste Riksmøtene, ønsker Guvernørrådet å fremme følgende forslag for Riksmøtet 2015: Riksmøter fra og med 2018 arrangeres av MD 104 v/ Administrasjonen. Dette for å kunne gjøre mer langsiktige avtaler med leverandører i forbindelse med RM. Ved å kunne arrangere på denne måten vil man ha mye større mulighet til å kunne senke prisen pr deltager, slik at enda flere medlemmer har muligheten til å delta. Det er et stort ønske at deltagelsen på RM økes, RM er Lions Norges øverste organ og det er på dette møtet de viktigste beslutningene for Lions Norge skal stemmes over. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Kolbein Fridtun, LC Stryn Harald Paul Hartviksen, LC Saltdal Reidar Moss, LC Bergen Vest Torstein Valla, LC Lørenskog Borgar Aasterud, LC Heradsbygda Kjell Eikanger, LC Fauske Kjell Framnes, LC Stord-Fitjar Thore Jan Klever, LC Oslo/Bygdøy Øyvind Martinsen, LC Haslum Lill Alver, LC Nedre Romerike Kari Skuthe Smestad, LC Ringebu-Fåvang Nils Weido Ørum, LC Holmestrand Gunnar Bolstad, LC Kolsås Halvdan, Rokstad, LC Sørreisa Kari Sandøy-Jarman, LC Ulvik Rolf Norgren, LC Eiksmarka-Hosle Alf-Erling Isaksen, LC Tana Nesseby Følgende 3 nye forslag ble framsatt: 11

12 Forslag fra 4 klubber i Lørenskog: ble framsatt (LC Lørenskog/Fjellhamar, Lørenskog Vest, Lørenskog Øst og Lørenskog): Riksmøter fra og med 2018 arrangeres av MD104 ved administrasjonen i samarbeid med lokale Lionsklubber. Riksmøtet skal legges til et sted som ikke har mer enn ca. 2 timers reisetid fra en større flyplass på det nasjonale rutenettet. Guvernørrådet bestemmer sted for riksmøtearrangementet. Nødvendige justeringer av MD 104 sitt lovverk gjøres. Forslag fra LC Fauske v/ Kjell Eikanger: Sak 3.8 vedtas med følgende endring: Reisefordeling opprettholdes i forbindelse med RM. Forslag fra LC Heradsbygda v/ Borgar Aasterud: Riksmøtet arrangeres etter søknad fra klubbene. Dersom ingen søker skal MD være arrangør. Redaksjonskomiteen, klarte ikke å samordnet forslagene, og ved innledningen til avstemningen, trakk Guvernørrådet sitt forslag og LC Heradsbygda trakk så sitt forslag. Riksmøtet vedtok følgende forslag enstemmig: Riksmøter fra og med 2018 arrangeres av MD104 ved administrasjonen i samarbeid med lokale Lionsklubber. Riksmøtet skal legges til et sted som ikke har mer enn ca. 2 timers reisetid fra en større flyplass på det nasjonale rutenettet. Guvernørrådet bestemmer sted for riksmøtearrangementet. Nødvendige justeringer av MD 104 sitt lovverk gjøres. Reisefordeling opprettholdes i forbindelse med RM. Presentasjon av Europaforum 2014 Prof. Jörg-Michael Kimmig, leder av programkomiteen 12

13 3.9 LOVENDRING ANG VALG AV GUVENØRRÅDSLEDER (GLR) MD 104s lover oppdateres i henhold til de endringer vedr Guvernørrådsleder som ble vedtatt på Convention i Toronto i Dette innebærer følgende forandringer: 5.2 foreslås endret til: Guvernørrådet er sammensatt av de fungerende distriktsguvernørene (DG). I guvernørrådet skal i tillegg inngå en sittende eller tidligere distriktsguvernør som guvernør- rådsleder (GRL). 5.3 foreslås endret til: Guvernørrådsleder (GRL) og Assisterende guvernørrådsleder (Ass GRL) velges av riksmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Guvernørrådsleder (GRL) tiltrer vervet det kalenderåret han blir valgt. Som ny 18.8 foreslås: På anmodning fra majoriteten av guvernørrådet, kan et ekstraordinært møte i Guvernørrådet bli sammenkalt for det formål å avsette Guvernørrådsleder. Det kreves 2/3 flertall av det totale antallet medlemmer i Guvernørrådet for å avsette Guvernørrådslederen. Guvernørrådets forslag til vedtak: MD 104s lover oppdateres i henhold til de endringer vedr Guvernørrådsleder som ble vedtatt på Convention i Toronto i Guvernørrådet foreslår endringer i lov for MD 104 vedrørende Guvernørrådsleder Saken ble presentert av MD 104 sin lovkomite ved leder Sven Senstad ENDRING AV 18 PUNKT 3, OVER VALG RIKSMØTET SKAL FORETA Saken gjelder en redigering av lovteksten slik at listen i 18 3 over valg riksmøtet skal foreta utvides til å omfatte medlemmer av lovkomiteen og kontrollkomiteen som bestemt i 12 og 13. Guvernørrådets forslag til vedtak: 18 3 foreslås endret til: Etter innstilling fra multippeldistriktets valgkomite skal riksmøtet foreta følgende valg: a) Medlem av Det internasjonale styret (ID) når det er Norges tur til a stille kandidat. b) Guvernørra dsleder (GRL). c) Assisterende guvernørra dsleder (AGRL). d) Leder for internasjonalt arbeid (MD-IRC). e) Leder for ungdomsutveksling (MD-YCEC). f) Leder for narkotikabekjempelse (MD-NAC). g) Leder for lederutvikling og opplæring (MD-GLT) (Global Leadership Team). h) Leder for medlems- og klubbutvikling (MD-GMT) (Global Membership Team) i) Tre medlemmer av Valgkomiteen. j) Et medlem av lovkomiteen jfr 12 3 k) Et medlem av kontrollkomiteen jfr 13 3 l) Revisor og stedfortreder. 13

14 m) Arrangørklubb for riksmøtet 2 år senere, hvis slik klubb ikke ble valgt på forrige riksmøte. n) Arrangørklubb for riksmøtet 3 år senere, hvis det foreligger forslag Internasjonal Direktør Svein Berntsen Rapport fra det internasjonale styret. Rapport om det internasjonale samarbeidet ble gjennomgått. Lions Norge ble tildelt Certificate of Appreciation Av Lions Clubs International Foundation Helsesportsuka i Porsanger. Presentasjon ved Evy Einarsen, LC Porsanger. Lions Norge Rundt hvordan synliggjøre det Lions Norge gjør. Presentasjon ved Vibeke Aasland, ansvarlig for markedsarbeid i Lions Norge Lions førerhundskole og mobilitetssenter. Presentasjon ved v/styremedlem Sverre Nordgren, LC Eiksmarka / Hosle Aid in Meeting Presentasjon ved MD YCEC Fanzie Lerch 4 Planer og budsjetter 4.1 Langtidsplan for Lions Norge Presentasjon ve GRL Kay Arne Sørensen. 14

15 4.2 Handlingsplan for Lions Norge Presentasjon ved GRL Kay Arne Sørensen. Guvernørrådets forslag til vedtak: Langtidsplanen for MD vedtas. Følgende hadde ordet: Sjur Wilhelm Nilsen, LC Fana Roar Eng, LC Skiptvedt Reidar Elnan, LC Nesodden Kari Skuthe Smestad, LC Ringebu-Fåvang Helle Fauerskov Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri Ragnar Madsen, LC Oslo/Slemdal Harald Paul Hartviksen, LC Saltdal Alexander Paulsen, LC Kristiansand/Tveit Herdis Meihack Engen, LC Kristiansand Finn Einar Bredesen, LC Tønsberg Bjørn Zarbell, LC Bøler Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt 4.3 Driftsbudsjett for Lionsåret Presentasjon av Guvernørrådsleder. Guvernørrådets forslag: Budsjettet vedtas som et rammebudsjett. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Kjell-Tore Andersen, LC Arendal Bjørn Zarbell, LC Bøler Roar Eng, LC Skiptvedt Alf Erling Isaksen, LC Tana og Nesseby Erik Weisser-Svendsen, LC Brumunddal Kari Sandøy-Jarman, LC Ulvik Øystein Berg Nielsen, regnskapsmedarbeider Lions Norge, svarte på de regnskapstekniske spørsmålene som ble stilt. 15

16 4.4 Anbefalte økonomiske rammer Guvernørrådets forslag til vedtak: De anbefalte økonomiske rammer anbefales overfor klubbene. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt 5 Valg 5.1 Guvernørrådsleder 2015/2016 Bekreftelse av valget utført på Riksmøte 2014 Valgkomiteens forslag: Kay Arne Sørensen, LC Asker Kay Arne Sørensen ble valgt ved akklamasjon 5.2 Guvernørrådsleder 2016/17, og assisterende guvernørrådsleder 2015/16 Valgkomiteens forslag: 1. Lill Alver, LC Nedre Romerike 2. Kjell Gylland LC Støren Kandidatene presenterte seg i løpet av 5 minutter. Det ble foretatt skriftlig votering. Resultat: Det ble avgitt 207 stemmer, hvorav 3 blanke og 1 forkastet. Kjell Gylland Lill Alver 39 stemmer 164 stemmer Lill Alver ble valgt til guvernørrådsleder 2016/17 og assisterende guvernørrådsleder for 2015/ MD YCE Leder for Lion Norges ungdomsarbeid Valgkomiteens forslag: Stefan Trygve Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri. Stefan Trygve Soos ble enstemmig valgt. 16

17 5.4 Riksmøtets valgkomite Følgende var foreslått som kandidater: Britt Søreide, LC Søreide Inger M Kristiansen, LC Jevnaker Odd Audun Rage, LC Sandnes/Ganddal Arne Solum, LC Kristiansand Det ble foretatt skriftlig votering. Resultat: Det var 207 stemmeberettigede, det innlevert 201 stemmer. Britt Søreid 173 Inger M Kristiansen 154 Odd Audun Rage 118 Arne Solum 131 Følgende ble valgt: Britt Søreide, Inger M Kristiansen og Arne Solum. 5.5 Varamann til kontrollkomiteen Valgkomiteens forslag: Jan-Erik Schau, LC Oslo/Stovner Terje Fodstad, LC Hauketo (kandidaten har trukket seg) Jan-Erik Schau enstemmig valgt. Presentasjon av Helsesportsuka i Tana V /Britt Elin Hætta Isaksen, LC Tana og Nesseby Presentasjon av Løvelekene V /Kjell Gylland, LC Støren 17

18 5.6 Medlem til lovkomiteen Det var 5 forslag på kandidater: Følgende kandidater fikk presentere seg i 3 minutter Harald Hartvigsen LC Saltdal Einar Borchsenius LC Stavanger/Tasta Øvrige kandidater var ikke til stede: Ingar Stensrud LC Asker Jan Salve Torgersen LC Sandenes/Ganddal Otto Brødholt LC Hobøl Det ble foretatt skriftlig votering. Resultat: Det var 207 stemmeberettigede, det ble innlevert 200 stemmer Ingar Stensrud 21 Jan Salve Torgersen 13 Einar Borchsenius 79 Harald Hartvigsen 73 Otto Brødholt 14 Einar Borchsenius er valgt som medlem i lovkomiteen. 5.7 Valg av revisor Valgkomiteens forslag: PWC Norge Forslaget enstemmig vedtatt. 5.8 Riksmøte 2018 Guvernørrådets forslag til tildeling: MD 104 Lions Norge Forslaget enstemmig vedtatt. Fotnote: I forbindelse med tolkning av vedtaket bes Guvernørrådet ta hensyn til de vedtak som riksmøtet gjorde i sak

19 Telegrammet fra H.M. Kong Harald V ble lest opp under Kulinarisk aften, og det ble utbrakt en skål for Kongen. LIONS CLUB INTERNATIONAL, MULTIPPELDISTRIKT V/GUVERNØRRÅDSLEDER KAY ARNE SØRENSEN JEG TAKKER FOR HYGGELIG HILSEN OG SENDER LIONS CLUBS, MUTIPPLEDISTRIKT 104, MINE BESTE ØNSKER I ANLEDNING DET 63. RIKSMØTE I KIRKENES MAI HARALD R 19

20 Vedlegg til protokollen: Muntlig tilleggsrapport fra Kontrollkomiteen (KK) til RM, mai Etter 1. februar, da KK rapporterte til RM har vi prioritert ett oppdrag, fra stiftelsen Det er mitt valg. Komiteen har mellom RM i 2014 og i 2015 hatt fem møter og har i inneværende lionsår avsluttet 12 saker. Av disse har KK i to saker kommet med ønsker om endringer i rutiner, klarere protokoller og i saken fra DMV. Noen saker er i tillegg avsluttet, ved at de inngår i nye saker, og andre er skjøvet ut i tid og blir videre behandlet i komiteen etter RM Etter anmodning fra stiftelsen Det er mitt valg, og etter avtale med GRL og GS, har KK utført et oppdrag for stiftelsen. Oppdraget var å gjennomgå disponeringer som tidligere styre i Stiftelsen har gjort. Oppgaven har vært svært tidkrevende og KK har prioritert dette oppdraget og satt andre saker på vent. KK oversendte svaret til oppdragsgiver 24. mai. KK fant raskt ut at oppdraget måtte omfatte flere styrer i DMV bakover, for å ta hensyn til historien, samtidig som det umiddelbart var klart for komiteen at vi også måtte se på behandlinger og hendelser i Lions Norge. Komiteen har benyttet vedtekter, protokoller, referater, kontrakter og avtaler, e-poster og det som vi har funnet av skriftlige kilder. I tillegg har vi supplert med informasjon vi har savnet i skriftlige kilder ved samtaler og mailveksling med nøkkelpersoner. Vesentlig bakgrunnsstoff er således basert på muntlig informasjon. KK har pekt på en rekke forhold som komiteen stiller seg kritisk til. Vi har ved påpekte mangler også pekt på ting, komiteen mener bør endres. 3. Etter avtale med oppdragsgiveren skal KK summere opp hovedpunktene i sin besvarelse av oppdraget, som vi fikk 24. mars i år. Jeg understreker at dette er et utdrag av en mer omfattende rapport. - KK tar utgangspunkt i at Lions ved GRL uttrykte mistillit til styreleder og styret i DMV, 28.august Dette var tuftet på at GRL oppfattet at DMV ikke hadde tilfredsstillende økonomistyring, slik som det var lagt opp til i Lions, bl.a. ved langtidsplanen som RM 2014 vedtok for Lions. Dernest mente GRL at stiftelsen gikk i feil retning i sine handlinger, bl.a. ved sin egen merkevarebygging. - Styreleder i DMV mente dette var å blande seg inn i stiftelsens ansvarsområde og viste til stiftelsens vedtekter. - Her mener KK at konflikten første gang kom til overflata fordi komiteen ikke finner dokumentasjon om at disse forholdene var på noen dagsorden før 28.august. - Inntrykket er at samarbeidet om det viktige tilbudet MITT VALG hadde fungert relativt bra fram til etter vedtaket om at DMV ville bli formål for LRF

21 - KK har registret ulike syn foran gjenvalg av styreleder i januar 2014 og i tilknytning til Ass. GRLs presentasjon av Lions planer for bl.a. DMV i mars Men komiteens inntrykk var ikke i nærheten noen mistillit. - Styreleder i DMV har vært på formøter til Lions AU-møter. MD NAC og, fra januar 2014 også ASS.GRL/GRL, har deltatt i DMVs styremøter. Fra formøtene er det verken agenda eller referat, og fra styremøtene i DMV finner KK svært begrenset informasjon om felles saker eller problem-områder. KK oppfatter at partene har brukt disse møtebesøkene til muntlig informasjons-utveksling. Dette er fora som etter KKs mening bør utnyttes både for informasjon og hvor en kan drøfte felles saker og legge til rette for omforenede løsninger. Derfor bør det være agenda og referater. - Når uoverensstemmelser oppstår er det godt å støtte seg til vedtekter, hvilke vedtekter gjelder? Vedtektene for stiftelsen er endret fra stiftelsesdagen i 2003 fram til i dag. I 2011 vedtok stiftelsesstyret nye vedtekter, som GR godkjente samme år. Disse har KK ikke sett noe ønske om å endre før høsten Vedtektene har med andre ord vært de førende og partene har respektert dem. At vedtektene ikke ble innsendt til Stiftelsestilsynet før i september 2014 er kritikkverdig av DMV. Men komiteen mener det ikke har noen betydning for konflikten og handlingene som vi har behandlet. Mangel på den formelle godkjennelsen fra Tilsynet har ikke vært til hinder for partenes samarbeid.. - Det gode samarbeidet over tid har medført omfattende uformelle handlinger. KK mener det er viktig å gjøre formelle avtaler om lån og føre vedtak i protokoller når viktige ting besluttes, både for låneopptak, kjøp av tjenester og om hvordan ting skal finansieres, og dette skal gjøres før iverksettelse av handlingene. Når KK anbefaler dette er det på bakgrunn av at dette, etter komiteens mening har vært mangelfullt. Dette gjelder i tillegg til DMV også i en viss utstrekning Lions i felles saker. - MITT VALG har vært og er viktig for både DMV og Lions. Når DMV ble formålet for LRF 2015, satte DMV i gang en offensiv med støttemateriell for aksjonen, samt å utvikle kursmateriell og forberede tida etter at LRF-midlene ville være oppbrukt. Samtidig var Lions Norge opptatt med å planlegge hvordan de og DMV skulle sikre framtida for MITT VALG. - Når Lions presenterte sine planer om utviklingen av DMV for stiftelsens representanter i mars 2014 mente de at Lions grep inn i deres ansvarsområder, og avviste deler av planen. Lions mente på den andre sida at DMV gikk i feil retning, bl.a. med egen merkevarebygging og ved å løsrive seg fra Lions. Felles for begge, DMV og Lions, var etter KKs mening at de satt på hver sin tue og planla på vegne av hverandre, uten å avtale og informere hverandre. - I DMVs styremøte i april diskuterte møtet bl.a. planene for LRF-aktiviteter for å sikre framtida. I møtet avtalte Lions og DMV å oppnevne et partsammensatt samarbeidsutvalg som fikk i oppgave å konkretisere samarbeidet mellom Lions og DMV, og bruken av innsamlede midler. Dette utvalget fremmet et felles opplegg for arbeidsdeling mellom Lions og DMV, som ble vedtatt på RM Utvalget hadde et par møter sommeren 2014, men fra august er det ikke vært aktivitet i utvalget. Det foreligger således ikke ytterligere resultat fra utvalget. - Denne planleggingen, hver for seg, fører KK over til en sterk anbefaling om at vårt viktige tilbud MITT VALG trenger en løpende dialog og en felles, kjent og akseptert 21

22 dokumentasjon, som partene innretter seg etter. Det er viktig å huske at et hvert vedtak gjelder til det er endret. - KK mener at DMV ved igangsetting av aktiviteter og kjøp av tjenester ikke har dokumentert de økonomiske konsekvensene og finansieringen i tilstrekkelig grad for å ha god kontroll på økonomien. Når det i tillegg ikke foreligger dokumenterte avtaler eller likviditetsbudsjett blir oversikten usikker. Nærheten til Lions har imidlertid i hele stiftelsens eksistens medført at DMV har hatt midlertidige lån hos Lions i perioder med manglende likviditet. Lånene, som er avtalt uformelt uten dokumentasjon, har løpende blitt tilbakebetalt. - Med satsingen etter 2013 ble det behovet for større lån i Oppdragene med merkevarebygging og tiltakene for å motivere omverden til å gi ved LRF 2015 medførte store utgifter, som det foreløpige regnskapet for 2014 viser. Utgiftene vokste tilsynelatende bit for bit, uten at det var økonomisk kontroll. Budsjettet for samarbeidet med reklamebyrået vokste vesentlig uten dokumenterte styrevedtak. Enkelte steder er det nevnt at LRF-midler skal benyttes. Det er likevel grunn til å understreke at aktiviteter ble iverksatt før LRFpenger var overført og heller ikke samlet inn. - KK har merket seg innspillet fra GRL, på vegne av GR, med forslag til nytt styre i DMV, i styremøtet Vi finner ingen dokumentasjon med vedtak om den innstillingen i GRs protokoller og heller ikke utsagnet om at tildeling av LRF-midlene ville kunne påvirkes av styrevalget. KK mener så viktige saker fra GR skal dokumenteres samtidig som vi mener handlingen er vedtektsstridig fra Lions side. - KK konstaterer at styret fram til 4.. mars 2015 prioriterte stiftelsen framfor å kjøre videre prosess omkring styrevalget, for å på den måten få fokus på MITT VALG. - KK har ikke funnet noe i økonomien som gir grunnlag for misligheter eller mistanke om det. - Avslutningsvis beklager KK en slik konflikt som oppsto. Den har tatt mye energi i Lions Norge, som vi heller skulle brukt til positive ting. Når biter av hele prosessen blir brukt til sterke konklusjoner, beskyldninger og delvis sjikane er det sterkt å beklage. Det må vi lære av, en sak har ofte flere sider. Vi må lytte, respektere hverandre og være mer tilbakeholdne med skråsikre standpunkt, bygd på deler av helheten. Det kan være både to og tre sider i en sak, din, min og den riktig. - KK appellerer derfor om at vi i framtida baserer oss på et utdrag av Lions etiske norm; LA OSS BYGGE OPP. 22

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl. 15.30 av guvernørrådsleder (GRL)

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Lillian

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.11 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14.02.2015 B 2.12 Protokoll fra ekstraordinært

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand Protokoll fra Riksmøte 2012 i Kristiansand 1 Åpning DAGSORDEN 1.1 MØTET BLE ÅPNET av guvernørrådsleder (GRL) Hilde Straumsheim. 1.2 LIONS ETISKE

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 22.04.2015, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17.35 Møtested: Kirkegata 14, 2. etg, møterom "Kirkegata 14 b" Fra til saksnr.: 15/14-15/26 Frammøteliste Medlemmer

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre 1 Fremtiden Fortiden er forbi. Fremtiden har vi ennå ikke fått. Den skal vi konsentrere oss om! 2 Vår situasjon Innledning. D agen i dag. 3 Vår situasjon 13 000 medlemmer

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 7. juni 2013 på Sortland 1. Sted: Middelskolen, Sortland 2. Tid: 2100-2320 3. Til stede: Styret: Gisle Stensvold, Iris M. Amundsen, Randi

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST. Regionting 2013. Protokoll

NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST. Regionting 2013. Protokoll NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2013 Protokoll Rica Parken Hotell Ålesund 07.april 2013 Regionting for NMF Nordvest Søndag 7. april 2013. Rica Parken Hotell Ålesund, MØTESTART KL. 13.00

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg.

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg. Sept. 2015 Redaktør: E Borchsenius Riksmøtet i Kirkenes - 2015 RM med 230 delegater. Dvs at bare halvparten av landets klubber deltok!! Barnekor fra Kirkenes Solid deltakelse fra LC Stavanger Fyrverkeriet

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Jorunn Berland hilste Landsmøtet velkommen. Møtet ble satt kl. 10.40 Til stede: 58 delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer