Protokoll. for Lions Norges Riksmøte i Kirkenes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes"

Transkript

1 Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1

2 2

3 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører velkommen til Riksmøtet LIONS ETISKE NORM Ble lest av assisterende guvernørrådsleder (AGRL), Magne Thorud 1.3 VALG AV MØTELEDELSE Guvernørrådet har nominert tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen fra LC Laksevåg som møteleder for Riksmøte 2015 og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard, som bisitter. Disse ble valgt ved akklamasjon og overtok møteledelsen. 1.4 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ingen hadde merknader til innkalling og dagsorden. Det fastsettes ingen egne taletidsregler, men møteleder minnet om at delegatene hadde ansvar for å ha i mente Lions etiske norm også ved innlegg fra riksmøtets talerstol. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 1.5 VALG AV TO MØTEREFERENTER Guvernørrådet forslag: Pia Ballari Kjell Nilssen LC Tana og Nesseby LC Tana og Nesseby Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 1.6 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Guvernørrådet forslag: Viggo Klausen Åge Thomassen LC Tana og Nesseby LC Kirkenes 3

4 Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 1.7 VALG AV REDAKSJONSKOMITE Guvernørrådet forslag: Lovkomiteens leder, PDG Sven Senstad og en representant fra forslagstiller. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 1.8 VALG AV REISEFORDELINGSKOMITÉ Guvernørrådet forslag: Thore Jan Klever Gunnar Ramdahl LC Oslo/Bygdøy LC Biri. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 1.9 FASTSETTELSE AV ANTALL STEMMEBERETTIGEDE Møteleder fikk støtte for å bruke antall avhentede mapper som antall stemmeberettigede. Ved møtets åpning fredag 29. mai var antall stemmeberettigede: 201, av disse 13 uavhentede mapper. Ved møtets åpning lørdag 30. mai var antall stemmeberettigede: 214 alle mapper hentet. 142 klubber representert. Lørdag 30. mai kl var antall stemmeberettigede: 207 delegater til stede. Etter forslag fra møteleder bifalt riksmøtet og oversende H.M. Kong Harald 5. følgende hilsen: Lions Clubs International, Multippeldistrikt 104 (Norge) Samlet til 63. riksmøte i Kirkenes sender Lions æresmedlem og høye beskytter H.M. Kong Harald V sin hilsen og ærbødigste hyldest. «Slik jeg ser det» innspill til ettertanke av Thorvald Stoltenberg. «Året som har gått» Tilbakeblikk fra Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen. 4

5 2 RAPPORTER OG REGNSKAPER Ved en inkurie er riksmøtets behandling av årsregnskap, årsberetninger, aktivitetsregnskap og revisors beretninger ført opp i sakslista med to saksnummer (2.1 og 2.2). Disse to er en og samme sak. 2.1 LIONS CLUB INTERNASJONAL MULTIPPELDISTRIKT 104 (LIONS NORGE) Årsregnskap, årsberetning, aktivitetsregnskap og revisors beretning for 2013/2014, inkluderer denne gang også Lions Aid Norway (LAN). (Egen trykket årsberetning for LAN fikk delegatene ved registrering) Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap og revisjonsrapport for Lions Clubs Internasjonal MD 104 (Lions Norge) Resultatene ble gjennomgått av Guvernørrådsleder Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Erik Weisser-Svendsen, LC Brumunddal Harald Paul Hartviksen, LC Saltdal Jan Hvoslef, LC Lørenskog Etter spørsmål fra Hartviksen ble det redegjort for problemstillinger knyttet til skille mellom vedtak om regnskap og om revisjonsberetning. Jan Hvoslef presiserte at revisjonsberetningen var et eget dokument som dannet grunnlag for forståelsen av regnskapet, han mente derfor at revisjonsberetningen ikke «godkjennes», men må «tas til etterretning», før Riksmøtet behandler og godkjenner årsberetning og regnskapet. Møteleder foreslo at leder av redaksjonskomiteen og Jan Hvoslef, LC Lørenskog utarbeider et omforent forslag, RM ga sin støtte til dette. Det omforente forslaget ble slik: 2.1 a) Riksmøtet tar revisjonsrapport av 9. april 2015 til etterretning. 2.1 b) Riksmøtet godkjenner årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap. Forslag ble enstemmig vedtatt. 2.2 ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISORS BERETNING FOR 2011 FOR LIONS AID NORWAY. Behandlet under ett med sak

6 2.3 AID IN MEETING RAPPORT OG PROSJEKTREGNSKAP FOR 2014 Guvernørrådets forslag: Årsberetning, aktivitetsregnskap for Aid in Meeting tas til etterretning. Leder for Ungdomsutveksling i Lions Norge (MD YCEC) Franzie Lerch, LC Os, redegjorde for programmet «Aid in Meeting». Hun overbrakte også riksmøtet en hilsen fra prosjektet. 2.4 HELSESPORTSUKA I TANA Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering Helsesportsuka 2014 ble presentert av Arne Banne, LC Tana og Nesseby ved en video fra arrangementet. Evaluering av LRF 2015 Prosjektleder Lise Gulbransen orienterte om prosjektet Lions Røde Fjær 2015 og om evalueringen av dette. Evalueringen hadde sterkt fokus på at LRF må utvikles som prosjekt og at organisasjonen må se hvordan aktiviteten kan styrkes. 2.5 RAPPORT FRA LOVKOMITEEN Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten fra lovkomiteen tas til etterretning RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøtet tar rapporten til etterretning. Kontrollkomiteens leder Kåre Rise, LC Storhamar, orienterte så om kontrollkomiteens arbeid knyttet til enkelte vanskelige saker, i forbindelse med stiftelsen «Mitt valg». Den muntlige orienteringen vedlegges protokollen «Det røde eple» ble presentert av Geir Nordstrand, LC Fredrikstad, og Bjørn Zarbell Leder forebyggende barne- og ungdomsarbeid (MD-NAC) Lions Norge. 6

7 LØRDAG Presidentopplæring -- det nye opplegget v/hroar Thorsen, Leder Opplæring Lions Norge (MD GLT) 2.7. STIFTELSEN DET ER MITT VALG, ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING FOR Det forelå ingen skriftlige saksdokumenter til saken. Leder for stiftelsens styre, Christian H. Johansen, beklaget dette. Arbeidet med å få regnskapsføringen i henhold til de krav revisorfirmaet PWC stiller bl. a. til dokumentasjon, har vært arbeidskrevende. Johansen presenterte stiftelsens nye styre og redegjorde kort for den regnskapsmessige situasjonen. Stiftelsen har et underskudd på kr ,- og egenkapitalen er redusert med kr ,-. Stiftelsen har et likviditetslån på kr ,- fra Lions Norge. Følgende delegater hadde ordet under saksbehandlingen: Bjørn Kristian Skovly, LC Luster Svein Berntsen, LC Sandnes/Riska Forslag fra møteleder: Den muntlige orienteringen tas til orientering. Vedtatt med akklamasjon Guvernørrådsleder fikk ordet og på vegne av Lions Norge ga han stiftelsen en symbolsk sjekk på kr 10 millioner som forskudd på de innsamlede midlene fra RF Daglig leder for «Det er mitt valg» Ivar Tollefsrud ble tildelt Internasjonal presidents «Certificate of appreciation» v/id Svein Berntsen. 2.8 LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITETSSENTER, ÅRSRAPPORT Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering. Informasjon fra styremedlem Sverre Nordgren, LC Eiksmarka / Hosle, om Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter. 7

8 3 FORSLAG 3.1 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM MULTIPPEL DISTRIKT 104 (MD104) OG DISTRIKTENE. Guvernørrådets forslag til vedtak: Det oppnevnes en gruppe som skal utrede dette. Forslag vedrørende deltagelse i NSR og Europaforum. Det vises til kommentar fra medlem av Lovkomiteen, Petter Gjertsen, LC Lillesand. «Vi må bli enige om hvem som skal dekke hva. Distriktet vedtar sitt budsjett for neste Lions-år før Riksmøtet og vet derfor ikke hva Riksmøtet kommer til å budsjettere med. Det er uholdbart for distriktet og tillitskvinner/ -menn som dette berører ikke å vite hvem som skal dekke hva. Jeg mener Multippel Distriktet (MD) må budsjettere med utgiftene Lions Clubs Internasjonal (LCI) ikke dekker. Vi kan ikke risikere at MD i fremtiden presser utgiftene ned på distriktsnivå. Den enkelte Distrikts Guvernør-elect (DG elect) kan da bli honorert forskjellig fra distrikt til distrikt. LC Lillesand v/knut Dannevig leverte et korrigert forslag: Deltakelse i NSR og Europaforum er en ikke ubetydelig utgift for Lions. LC Lillesand er kjent med at spørsmålet om nytteverdien av fortsatt deltakelse i disse fora ble tatt opp i innlegg på Riksmøte 2014 i Oslo. Spørsmål knyttet til fortsatt deltakelse er også diskutert i vår klubb. På denne bakgrunn fremmer LC Lillesand følgende forslag: Guvernørrådet anmodes om å vurdere kostnad/nytte ved fortsatt deltakelse på NSR og Europaforum. Guvernørrådets vurdering/innstilling legges frem til behandling på Riksmøtet Forslaget fra LC Lillesand ble enstemmig vedtatt. 3.2 FORSLAG OM Å AVVIKLE STRATEGIPLAN FOR MULTIPPEL DISTRIKT 104 (MD 104) Guvernørrådets forslag til vedtak: Strategiplan for MD 104 implementeres i Langtidsplanen Guvernørrådet: Foreslår at strategiplan for MD 104, sist oppdatert på Riksmøte i Haugesund i 2008, opphører og at innholdet føres videre i Langtidsplan for Lions Norge. Begrunnelsen er at slik det nå foreligger er mer å regne som et plandokument og at elementene hører hjemme i en langtidsplan. Forslag fra GR ble presentert av Guvernørrådsleder(GRL) Kay Arne Sørensen Våre utenlandske prosjekter Presentasjon v/ Ingebrigt Molland utenlandssjef Lions Norge 8

9 3.3 STRATEGI FOR VÅRT INTERNASJONALE HJELPEARBEID (IR) Guvernørrådets forslag til vedtak: Strategi for fremtidig IR arbeid vedtas. Forslag fra leder for Internasjonalt hjelpearbeid (MD IRC) / daglig leder Lions Aid Norway (LAN) At vi dreier fra budsjettstøtte til bærekraftige prosjekter, selv om dette krever mer forarbeid Starte et pilotprosjekt i Zambia, etter å ha samlet inn forslag fra klubber, Distriktenes ledere for Internasjonalt hjelpearbeid (IRC)er, LAN, LAN Zambia og eksterne miljøer Godkjenning av den tentative tidsplanen. Presentasjon ved Nils Weido Ørum MD IRC. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Per Eystein Thue LC Laksevåg Bjørn Kristian Skovly LC Luster Nils Weido Ørum MD IRC Forslag fra LC Laksevåg v/ Per Eystein Thue: 1. Den foreslåtte nye strategi for vårt internasjonale hjelpearbeid (IR) vedrørende pilotprosjektet i Zambia vedtas ikke. 2. Riksmøtet ber om at det til neste riksmøte 2016 utarbeides en mer konkret plan for hvordan Lions Norge kan videreutvikle øye-helsearbeid i samarbeid med våre nasjonale myndigheter. Forslaget ble tatt til votering og falt mot 3 stemmer. Guvernørrådets forslag ble deretter vedtatt mot 2 stemmer. 3.4 NYTT PROSJEKT PÅ HAITI Guvernørrådet framla følgende forslag: Nytt Haiti-prosjekt vedtas, klubbene anbefaler å støtte dette. Prosjekt Haiti ønsker å bygge et senter/inkubator for utdanning, yrkesopplæring og entreprenørskap for kvinner i Port au Prince. Det har lenge vært et behov og ønske fra medlemmene i Manman Troll om samlokalisering av våre ulike aktiviteter. Senteret vil inkludere Manman Troll Systudio og Manman Troll Frisørsalong, og eventuelt andre bedrifter. Reidar Elnan, LC Nesodden orienterte om forslaget. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Bjørn Kristian Skovly,. Kari Skuthe Smestad, LC Ringebu-Fåvang Jann Anstein Holtet, LC Lørenskog Vest Reidar Einan, LC Nesodden Asbjørn Haugdal, LC Fredrikstad Svein Berntsen, LC Sandnes/Riska Kjell-Tore Andersen, LC Arendal Kari Sandøy-Jarman, LC Ulvik Guvernørrådets forslag falt med overveldende flertall. 9

10 3.5 NYE RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSLEIRER SOM ARRANGERES I MULTIPPEL DISTRIKT 104 (MD 104) Guvernørrådets forslag til vedtak: Nye retningslinjer for ungdomsutveksling godtas. Dette vedtaket erstatter vedtak i sak 4.1 på Riksmøte 2010 På GRM 23.aug ble det vedtatt at MD YCEC skulle oppnevne en ad hoc komité som skulle gjennomgå Lions Norge sitt program for internasjonal ungdomsutveksling. Mandat: Utarbeide eventuelle endringer på dagens modell / fremme forslag på alternative/supplerende modeller. MD YCEC Franzie Lerch redegjorde for et forslag om endring av retningslinjene for ungdomsutvekslingen i Lions. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Kari Skuthe Smestad, LC Ringebu- Fåvang Harald Paul Hartviksen, LC Saltdal Lill Alver, LC Nedre Romerike Rolf Stave, LC Andenes Ole Tamlag, LC Odal Forslaget fra Guvernørrådet ble enstemmig vedtatt. 3.6 ENDRING AV FORRETNINGSORDEN FOR RIKSMØTE (RM), EN TILFØYING I PUNKT 9. Guvernørrådets forslag til vedtak: Endring i Forretningsorden for riksmøter: I punkt 9 inntas følgende setning; Dersom det foreligger flere forslag enn antall kandidater som skal velges, bestemmer møtedirigenten den mest praktiske framgangsmåten for bruk av stemmesedlene ut fra hensynet til opptellingsarbeidet. 3.7 MATRIKKELEN I PAPIRUTGAVE Guvernørrådets forslag til vedtak: Det åpnes for at en Lionsklubb kan ta på seg denne oppgaven som en aktivitet. Nåværende elektroniske medlemsregister er for de fleste medlemmer svært tungvint og upraktisk å benytte. For å komme inn må man ha sitt medlemsnummer tilgjengelig, samt huske et passnummer. Deretter må man søke på ønsket klubb. Asbjørn Haugdal LC Fredrikstad orienterte om saken Roar Eng, LC Skiptvedt fortalte at klubben har påtatt seg oppgaven. 10

11 3.8 RIKSMØTEARRANGØR FRA OG MED 2018 Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøter fra og med 2018 arrangeres av MD 104 v/administrasjonen. Nødvendige justeringer av MD 104s lovverk gjøres. Som et resultat av evalueringen fra Riksmøtet (RM) og evalueringene fra flere av de siste Riksmøtene, ønsker Guvernørrådet å fremme følgende forslag for Riksmøtet 2015: Riksmøter fra og med 2018 arrangeres av MD 104 v/ Administrasjonen. Dette for å kunne gjøre mer langsiktige avtaler med leverandører i forbindelse med RM. Ved å kunne arrangere på denne måten vil man ha mye større mulighet til å kunne senke prisen pr deltager, slik at enda flere medlemmer har muligheten til å delta. Det er et stort ønske at deltagelsen på RM økes, RM er Lions Norges øverste organ og det er på dette møtet de viktigste beslutningene for Lions Norge skal stemmes over. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Kolbein Fridtun, LC Stryn Harald Paul Hartviksen, LC Saltdal Reidar Moss, LC Bergen Vest Torstein Valla, LC Lørenskog Borgar Aasterud, LC Heradsbygda Kjell Eikanger, LC Fauske Kjell Framnes, LC Stord-Fitjar Thore Jan Klever, LC Oslo/Bygdøy Øyvind Martinsen, LC Haslum Lill Alver, LC Nedre Romerike Kari Skuthe Smestad, LC Ringebu-Fåvang Nils Weido Ørum, LC Holmestrand Gunnar Bolstad, LC Kolsås Halvdan, Rokstad, LC Sørreisa Kari Sandøy-Jarman, LC Ulvik Rolf Norgren, LC Eiksmarka-Hosle Alf-Erling Isaksen, LC Tana Nesseby Følgende 3 nye forslag ble framsatt: 11

12 Forslag fra 4 klubber i Lørenskog: ble framsatt (LC Lørenskog/Fjellhamar, Lørenskog Vest, Lørenskog Øst og Lørenskog): Riksmøter fra og med 2018 arrangeres av MD104 ved administrasjonen i samarbeid med lokale Lionsklubber. Riksmøtet skal legges til et sted som ikke har mer enn ca. 2 timers reisetid fra en større flyplass på det nasjonale rutenettet. Guvernørrådet bestemmer sted for riksmøtearrangementet. Nødvendige justeringer av MD 104 sitt lovverk gjøres. Forslag fra LC Fauske v/ Kjell Eikanger: Sak 3.8 vedtas med følgende endring: Reisefordeling opprettholdes i forbindelse med RM. Forslag fra LC Heradsbygda v/ Borgar Aasterud: Riksmøtet arrangeres etter søknad fra klubbene. Dersom ingen søker skal MD være arrangør. Redaksjonskomiteen, klarte ikke å samordnet forslagene, og ved innledningen til avstemningen, trakk Guvernørrådet sitt forslag og LC Heradsbygda trakk så sitt forslag. Riksmøtet vedtok følgende forslag enstemmig: Riksmøter fra og med 2018 arrangeres av MD104 ved administrasjonen i samarbeid med lokale Lionsklubber. Riksmøtet skal legges til et sted som ikke har mer enn ca. 2 timers reisetid fra en større flyplass på det nasjonale rutenettet. Guvernørrådet bestemmer sted for riksmøtearrangementet. Nødvendige justeringer av MD 104 sitt lovverk gjøres. Reisefordeling opprettholdes i forbindelse med RM. Presentasjon av Europaforum 2014 Prof. Jörg-Michael Kimmig, leder av programkomiteen 12

13 3.9 LOVENDRING ANG VALG AV GUVENØRRÅDSLEDER (GLR) MD 104s lover oppdateres i henhold til de endringer vedr Guvernørrådsleder som ble vedtatt på Convention i Toronto i Dette innebærer følgende forandringer: 5.2 foreslås endret til: Guvernørrådet er sammensatt av de fungerende distriktsguvernørene (DG). I guvernørrådet skal i tillegg inngå en sittende eller tidligere distriktsguvernør som guvernør- rådsleder (GRL). 5.3 foreslås endret til: Guvernørrådsleder (GRL) og Assisterende guvernørrådsleder (Ass GRL) velges av riksmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Guvernørrådsleder (GRL) tiltrer vervet det kalenderåret han blir valgt. Som ny 18.8 foreslås: På anmodning fra majoriteten av guvernørrådet, kan et ekstraordinært møte i Guvernørrådet bli sammenkalt for det formål å avsette Guvernørrådsleder. Det kreves 2/3 flertall av det totale antallet medlemmer i Guvernørrådet for å avsette Guvernørrådslederen. Guvernørrådets forslag til vedtak: MD 104s lover oppdateres i henhold til de endringer vedr Guvernørrådsleder som ble vedtatt på Convention i Toronto i Guvernørrådet foreslår endringer i lov for MD 104 vedrørende Guvernørrådsleder Saken ble presentert av MD 104 sin lovkomite ved leder Sven Senstad ENDRING AV 18 PUNKT 3, OVER VALG RIKSMØTET SKAL FORETA Saken gjelder en redigering av lovteksten slik at listen i 18 3 over valg riksmøtet skal foreta utvides til å omfatte medlemmer av lovkomiteen og kontrollkomiteen som bestemt i 12 og 13. Guvernørrådets forslag til vedtak: 18 3 foreslås endret til: Etter innstilling fra multippeldistriktets valgkomite skal riksmøtet foreta følgende valg: a) Medlem av Det internasjonale styret (ID) når det er Norges tur til a stille kandidat. b) Guvernørra dsleder (GRL). c) Assisterende guvernørra dsleder (AGRL). d) Leder for internasjonalt arbeid (MD-IRC). e) Leder for ungdomsutveksling (MD-YCEC). f) Leder for narkotikabekjempelse (MD-NAC). g) Leder for lederutvikling og opplæring (MD-GLT) (Global Leadership Team). h) Leder for medlems- og klubbutvikling (MD-GMT) (Global Membership Team) i) Tre medlemmer av Valgkomiteen. j) Et medlem av lovkomiteen jfr 12 3 k) Et medlem av kontrollkomiteen jfr 13 3 l) Revisor og stedfortreder. 13

14 m) Arrangørklubb for riksmøtet 2 år senere, hvis slik klubb ikke ble valgt på forrige riksmøte. n) Arrangørklubb for riksmøtet 3 år senere, hvis det foreligger forslag Internasjonal Direktør Svein Berntsen Rapport fra det internasjonale styret. Rapport om det internasjonale samarbeidet ble gjennomgått. Lions Norge ble tildelt Certificate of Appreciation Av Lions Clubs International Foundation Helsesportsuka i Porsanger. Presentasjon ved Evy Einarsen, LC Porsanger. Lions Norge Rundt hvordan synliggjøre det Lions Norge gjør. Presentasjon ved Vibeke Aasland, ansvarlig for markedsarbeid i Lions Norge Lions førerhundskole og mobilitetssenter. Presentasjon ved v/styremedlem Sverre Nordgren, LC Eiksmarka / Hosle Aid in Meeting Presentasjon ved MD YCEC Fanzie Lerch 4 Planer og budsjetter 4.1 Langtidsplan for Lions Norge Presentasjon ve GRL Kay Arne Sørensen. 14

15 4.2 Handlingsplan for Lions Norge Presentasjon ved GRL Kay Arne Sørensen. Guvernørrådets forslag til vedtak: Langtidsplanen for MD vedtas. Følgende hadde ordet: Sjur Wilhelm Nilsen, LC Fana Roar Eng, LC Skiptvedt Reidar Elnan, LC Nesodden Kari Skuthe Smestad, LC Ringebu-Fåvang Helle Fauerskov Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri Ragnar Madsen, LC Oslo/Slemdal Harald Paul Hartviksen, LC Saltdal Alexander Paulsen, LC Kristiansand/Tveit Herdis Meihack Engen, LC Kristiansand Finn Einar Bredesen, LC Tønsberg Bjørn Zarbell, LC Bøler Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt 4.3 Driftsbudsjett for Lionsåret Presentasjon av Guvernørrådsleder. Guvernørrådets forslag: Budsjettet vedtas som et rammebudsjett. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Kjell-Tore Andersen, LC Arendal Bjørn Zarbell, LC Bøler Roar Eng, LC Skiptvedt Alf Erling Isaksen, LC Tana og Nesseby Erik Weisser-Svendsen, LC Brumunddal Kari Sandøy-Jarman, LC Ulvik Øystein Berg Nielsen, regnskapsmedarbeider Lions Norge, svarte på de regnskapstekniske spørsmålene som ble stilt. 15

16 4.4 Anbefalte økonomiske rammer Guvernørrådets forslag til vedtak: De anbefalte økonomiske rammer anbefales overfor klubbene. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt 5 Valg 5.1 Guvernørrådsleder 2015/2016 Bekreftelse av valget utført på Riksmøte 2014 Valgkomiteens forslag: Kay Arne Sørensen, LC Asker Kay Arne Sørensen ble valgt ved akklamasjon 5.2 Guvernørrådsleder 2016/17, og assisterende guvernørrådsleder 2015/16 Valgkomiteens forslag: 1. Lill Alver, LC Nedre Romerike 2. Kjell Gylland LC Støren Kandidatene presenterte seg i løpet av 5 minutter. Det ble foretatt skriftlig votering. Resultat: Det ble avgitt 207 stemmer, hvorav 3 blanke og 1 forkastet. Kjell Gylland Lill Alver 39 stemmer 164 stemmer Lill Alver ble valgt til guvernørrådsleder 2016/17 og assisterende guvernørrådsleder for 2015/ MD YCE Leder for Lion Norges ungdomsarbeid Valgkomiteens forslag: Stefan Trygve Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri. Stefan Trygve Soos ble enstemmig valgt. 16

17 5.4 Riksmøtets valgkomite Følgende var foreslått som kandidater: Britt Søreide, LC Søreide Inger M Kristiansen, LC Jevnaker Odd Audun Rage, LC Sandnes/Ganddal Arne Solum, LC Kristiansand Det ble foretatt skriftlig votering. Resultat: Det var 207 stemmeberettigede, det innlevert 201 stemmer. Britt Søreid 173 Inger M Kristiansen 154 Odd Audun Rage 118 Arne Solum 131 Følgende ble valgt: Britt Søreide, Inger M Kristiansen og Arne Solum. 5.5 Varamann til kontrollkomiteen Valgkomiteens forslag: Jan-Erik Schau, LC Oslo/Stovner Terje Fodstad, LC Hauketo (kandidaten har trukket seg) Jan-Erik Schau enstemmig valgt. Presentasjon av Helsesportsuka i Tana V /Britt Elin Hætta Isaksen, LC Tana og Nesseby Presentasjon av Løvelekene V /Kjell Gylland, LC Støren 17

18 5.6 Medlem til lovkomiteen Det var 5 forslag på kandidater: Følgende kandidater fikk presentere seg i 3 minutter Harald Hartvigsen LC Saltdal Einar Borchsenius LC Stavanger/Tasta Øvrige kandidater var ikke til stede: Ingar Stensrud LC Asker Jan Salve Torgersen LC Sandenes/Ganddal Otto Brødholt LC Hobøl Det ble foretatt skriftlig votering. Resultat: Det var 207 stemmeberettigede, det ble innlevert 200 stemmer Ingar Stensrud 21 Jan Salve Torgersen 13 Einar Borchsenius 79 Harald Hartvigsen 73 Otto Brødholt 14 Einar Borchsenius er valgt som medlem i lovkomiteen. 5.7 Valg av revisor Valgkomiteens forslag: PWC Norge Forslaget enstemmig vedtatt. 5.8 Riksmøte 2018 Guvernørrådets forslag til tildeling: MD 104 Lions Norge Forslaget enstemmig vedtatt. Fotnote: I forbindelse med tolkning av vedtaket bes Guvernørrådet ta hensyn til de vedtak som riksmøtet gjorde i sak

19 Telegrammet fra H.M. Kong Harald V ble lest opp under Kulinarisk aften, og det ble utbrakt en skål for Kongen. LIONS CLUB INTERNATIONAL, MULTIPPELDISTRIKT V/GUVERNØRRÅDSLEDER KAY ARNE SØRENSEN JEG TAKKER FOR HYGGELIG HILSEN OG SENDER LIONS CLUBS, MUTIPPLEDISTRIKT 104, MINE BESTE ØNSKER I ANLEDNING DET 63. RIKSMØTE I KIRKENES MAI HARALD R 19

20 Vedlegg til protokollen: Muntlig tilleggsrapport fra Kontrollkomiteen (KK) til RM, mai Etter 1. februar, da KK rapporterte til RM har vi prioritert ett oppdrag, fra stiftelsen Det er mitt valg. Komiteen har mellom RM i 2014 og i 2015 hatt fem møter og har i inneværende lionsår avsluttet 12 saker. Av disse har KK i to saker kommet med ønsker om endringer i rutiner, klarere protokoller og i saken fra DMV. Noen saker er i tillegg avsluttet, ved at de inngår i nye saker, og andre er skjøvet ut i tid og blir videre behandlet i komiteen etter RM Etter anmodning fra stiftelsen Det er mitt valg, og etter avtale med GRL og GS, har KK utført et oppdrag for stiftelsen. Oppdraget var å gjennomgå disponeringer som tidligere styre i Stiftelsen har gjort. Oppgaven har vært svært tidkrevende og KK har prioritert dette oppdraget og satt andre saker på vent. KK oversendte svaret til oppdragsgiver 24. mai. KK fant raskt ut at oppdraget måtte omfatte flere styrer i DMV bakover, for å ta hensyn til historien, samtidig som det umiddelbart var klart for komiteen at vi også måtte se på behandlinger og hendelser i Lions Norge. Komiteen har benyttet vedtekter, protokoller, referater, kontrakter og avtaler, e-poster og det som vi har funnet av skriftlige kilder. I tillegg har vi supplert med informasjon vi har savnet i skriftlige kilder ved samtaler og mailveksling med nøkkelpersoner. Vesentlig bakgrunnsstoff er således basert på muntlig informasjon. KK har pekt på en rekke forhold som komiteen stiller seg kritisk til. Vi har ved påpekte mangler også pekt på ting, komiteen mener bør endres. 3. Etter avtale med oppdragsgiveren skal KK summere opp hovedpunktene i sin besvarelse av oppdraget, som vi fikk 24. mars i år. Jeg understreker at dette er et utdrag av en mer omfattende rapport. - KK tar utgangspunkt i at Lions ved GRL uttrykte mistillit til styreleder og styret i DMV, 28.august Dette var tuftet på at GRL oppfattet at DMV ikke hadde tilfredsstillende økonomistyring, slik som det var lagt opp til i Lions, bl.a. ved langtidsplanen som RM 2014 vedtok for Lions. Dernest mente GRL at stiftelsen gikk i feil retning i sine handlinger, bl.a. ved sin egen merkevarebygging. - Styreleder i DMV mente dette var å blande seg inn i stiftelsens ansvarsområde og viste til stiftelsens vedtekter. - Her mener KK at konflikten første gang kom til overflata fordi komiteen ikke finner dokumentasjon om at disse forholdene var på noen dagsorden før 28.august. - Inntrykket er at samarbeidet om det viktige tilbudet MITT VALG hadde fungert relativt bra fram til etter vedtaket om at DMV ville bli formål for LRF

21 - KK har registret ulike syn foran gjenvalg av styreleder i januar 2014 og i tilknytning til Ass. GRLs presentasjon av Lions planer for bl.a. DMV i mars Men komiteens inntrykk var ikke i nærheten noen mistillit. - Styreleder i DMV har vært på formøter til Lions AU-møter. MD NAC og, fra januar 2014 også ASS.GRL/GRL, har deltatt i DMVs styremøter. Fra formøtene er det verken agenda eller referat, og fra styremøtene i DMV finner KK svært begrenset informasjon om felles saker eller problem-områder. KK oppfatter at partene har brukt disse møtebesøkene til muntlig informasjons-utveksling. Dette er fora som etter KKs mening bør utnyttes både for informasjon og hvor en kan drøfte felles saker og legge til rette for omforenede løsninger. Derfor bør det være agenda og referater. - Når uoverensstemmelser oppstår er det godt å støtte seg til vedtekter, hvilke vedtekter gjelder? Vedtektene for stiftelsen er endret fra stiftelsesdagen i 2003 fram til i dag. I 2011 vedtok stiftelsesstyret nye vedtekter, som GR godkjente samme år. Disse har KK ikke sett noe ønske om å endre før høsten Vedtektene har med andre ord vært de førende og partene har respektert dem. At vedtektene ikke ble innsendt til Stiftelsestilsynet før i september 2014 er kritikkverdig av DMV. Men komiteen mener det ikke har noen betydning for konflikten og handlingene som vi har behandlet. Mangel på den formelle godkjennelsen fra Tilsynet har ikke vært til hinder for partenes samarbeid.. - Det gode samarbeidet over tid har medført omfattende uformelle handlinger. KK mener det er viktig å gjøre formelle avtaler om lån og føre vedtak i protokoller når viktige ting besluttes, både for låneopptak, kjøp av tjenester og om hvordan ting skal finansieres, og dette skal gjøres før iverksettelse av handlingene. Når KK anbefaler dette er det på bakgrunn av at dette, etter komiteens mening har vært mangelfullt. Dette gjelder i tillegg til DMV også i en viss utstrekning Lions i felles saker. - MITT VALG har vært og er viktig for både DMV og Lions. Når DMV ble formålet for LRF 2015, satte DMV i gang en offensiv med støttemateriell for aksjonen, samt å utvikle kursmateriell og forberede tida etter at LRF-midlene ville være oppbrukt. Samtidig var Lions Norge opptatt med å planlegge hvordan de og DMV skulle sikre framtida for MITT VALG. - Når Lions presenterte sine planer om utviklingen av DMV for stiftelsens representanter i mars 2014 mente de at Lions grep inn i deres ansvarsområder, og avviste deler av planen. Lions mente på den andre sida at DMV gikk i feil retning, bl.a. med egen merkevarebygging og ved å løsrive seg fra Lions. Felles for begge, DMV og Lions, var etter KKs mening at de satt på hver sin tue og planla på vegne av hverandre, uten å avtale og informere hverandre. - I DMVs styremøte i april diskuterte møtet bl.a. planene for LRF-aktiviteter for å sikre framtida. I møtet avtalte Lions og DMV å oppnevne et partsammensatt samarbeidsutvalg som fikk i oppgave å konkretisere samarbeidet mellom Lions og DMV, og bruken av innsamlede midler. Dette utvalget fremmet et felles opplegg for arbeidsdeling mellom Lions og DMV, som ble vedtatt på RM Utvalget hadde et par møter sommeren 2014, men fra august er det ikke vært aktivitet i utvalget. Det foreligger således ikke ytterligere resultat fra utvalget. - Denne planleggingen, hver for seg, fører KK over til en sterk anbefaling om at vårt viktige tilbud MITT VALG trenger en løpende dialog og en felles, kjent og akseptert 21

22 dokumentasjon, som partene innretter seg etter. Det er viktig å huske at et hvert vedtak gjelder til det er endret. - KK mener at DMV ved igangsetting av aktiviteter og kjøp av tjenester ikke har dokumentert de økonomiske konsekvensene og finansieringen i tilstrekkelig grad for å ha god kontroll på økonomien. Når det i tillegg ikke foreligger dokumenterte avtaler eller likviditetsbudsjett blir oversikten usikker. Nærheten til Lions har imidlertid i hele stiftelsens eksistens medført at DMV har hatt midlertidige lån hos Lions i perioder med manglende likviditet. Lånene, som er avtalt uformelt uten dokumentasjon, har løpende blitt tilbakebetalt. - Med satsingen etter 2013 ble det behovet for større lån i Oppdragene med merkevarebygging og tiltakene for å motivere omverden til å gi ved LRF 2015 medførte store utgifter, som det foreløpige regnskapet for 2014 viser. Utgiftene vokste tilsynelatende bit for bit, uten at det var økonomisk kontroll. Budsjettet for samarbeidet med reklamebyrået vokste vesentlig uten dokumenterte styrevedtak. Enkelte steder er det nevnt at LRF-midler skal benyttes. Det er likevel grunn til å understreke at aktiviteter ble iverksatt før LRFpenger var overført og heller ikke samlet inn. - KK har merket seg innspillet fra GRL, på vegne av GR, med forslag til nytt styre i DMV, i styremøtet Vi finner ingen dokumentasjon med vedtak om den innstillingen i GRs protokoller og heller ikke utsagnet om at tildeling av LRF-midlene ville kunne påvirkes av styrevalget. KK mener så viktige saker fra GR skal dokumenteres samtidig som vi mener handlingen er vedtektsstridig fra Lions side. - KK konstaterer at styret fram til 4.. mars 2015 prioriterte stiftelsen framfor å kjøre videre prosess omkring styrevalget, for å på den måten få fokus på MITT VALG. - KK har ikke funnet noe i økonomien som gir grunnlag for misligheter eller mistanke om det. - Avslutningsvis beklager KK en slik konflikt som oppsto. Den har tatt mye energi i Lions Norge, som vi heller skulle brukt til positive ting. Når biter av hele prosessen blir brukt til sterke konklusjoner, beskyldninger og delvis sjikane er det sterkt å beklage. Det må vi lære av, en sak har ofte flere sider. Vi må lytte, respektere hverandre og være mer tilbakeholdne med skråsikre standpunkt, bygd på deler av helheten. Det kan være både to og tre sider i en sak, din, min og den riktig. - KK appellerer derfor om at vi i framtida baserer oss på et utdrag av Lions etiske norm; LA OSS BYGGE OPP. 22

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer