Rogaland Revisjon IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rogaland Revisjon IKS"

Transkript

1

2

3 Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse med vurderinger og anbefalinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Særlige utfordringer mht. selvkost Faktabeskrivelse og vurderinger Kommunens gebyrer for tjenestene Kommunens selvkost for VAR-sektoren Kommunens selvkost for andre tekniske tjenester Kommunens selvkost for andre tjenester Kommunens interne fordelinger (indirekte driftsutgifter mv) Kommunens oppfølging av selvkost Kommunens rapportering av selvkost Detaljkontroller av kommunens selvkostberegninger Nye regler og verktøy for selvkostberegninger Saksbehandlingen for plan-, bygge- og oppmålingssaker Vedlegg SELVKOST SANDNES KOMMUNE

4 For mange kommunale betalingstjenester nyttes selvkost som øvre ramme for brukerbetaling. Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av kostnadene for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger selvkost. Over- og underskudd i selvkostregnskapet skal føres mot selvkostfond. For betalingstjenester hvor det opereres med full selvkost (dvs. full kostnadsdekning), skal underskudd fremføres til senere år i den grad selvkostfond ellers ville vært negative. Formålet med prosjektet er å kontrollere kommunens selvkost for å se om praktiseringen er i henhold til gjeldende regelverk. De tjenestene det er sett nærmere på, er vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, plansaker (reguleringssaker), byggesaker, oppmålingssaker, SFO, praktisk bistand (PLO hjemmetjenester) og kostpenger barnehager. Dette er kommunens selvkosttjenester iht. kommunens økonomireglement. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av intervjuer og gjennomgang av kommunens regnskaper, rutiner og dokumenter. Våre funn beskrives i det nedenstående Kommunen har de siste årene hatt et økende fokus på selvkosttjenestene ved at det i regnskapet (selvkostnoten) etter hvert har blitt tatt med flere tjenester og ved at det har vært økninger av enkelte gebyrer for å oppnå full selvkost. Kommunen har i 2012 anskaffet seg et nytt selvkostverktøy som vil tas i bruk for regnskapsåret Vi har i våre revisjonsberetninger de siste årene påpekt at det har vært en akkumulering av underskudd på renovasjonsområdet. Dette er i strid med forurensningslovens 34 som krever at kommunene praktiserer full selvkost for husholdningsrenovasjon. For 2011 hadde imidlertid kommunen et relativt stort overskudd på området slik at det akkumulerte underskuddet gikk mye ned. Det var på 1,1 millioner kroner ved utgangen av I hvor stor grad utnytter kommunen sin mulighet til å ta selvkost? For de tekniske tjenestene praktiserer kommunen full selvkost (dvs. full kostnadsdekning). For SFO, praktisk bistand og kostpenger barnehager benytter kommunen en forenklet selvkostberegning. Vi har ikke konkret vurdert andre tjenester. Det bemerkes imidlertid at for andre tjenester ligger gebyrene godt under selvkost (under direkte driftsutgifter). Ved foreldrebetaling i barnehager og egenbetalinger for kommunale helse- og omsorgstjenester er det dessuten maksimalsatser iht. Stortingets årlige budsjettvedtak, og tak for vederlag/egenandeler fastsatt i forskrift fra HOD. For SFO er det ikke noen slike begrensninger. SELVKOST SANDNES KOMMUNE

5 Kommunens gebyrer, sammenligning andre og gebyrutviklingen Vi har sammenlignet kommunens gebyrer med de tre andre kommunene på Nord- Jæren, samt gjennomsnittet for Rogaland og Landet (utenom Oslo). Dette gjelder året 2011/2012. Sandnes har lave gebyrer for vann og moderate gebyrer for avløp og renovasjon. For plan-, bygge og oppmålingssaker skiller kommunene på Nord-Jæren seg ut med høye gebyrer. Det skyldes nok mest at full selvkost i stor grad praktiseres her, mens flere andre kommuner enda ikke har gått inn for dette. I tillegg vil gjerne større plankompleksitet i bykommunene medføre mer arbeid med sakene. For SFO ligger kommunen lavt mht. gebyr, mens det er motsatt for praktisk bistand. Det kan ellers bemerkes at kommunene har mange forskjellige gebyrsatser, spesielt for plan-, bygge- og oppmålingssaker. Vi har i vår undersøkelse sett på det vanligste gebyret for tjenestene (rapportert til KOSTRA). Gebyrene for avløp, slam og byggesak har steget mye de siste årene for at kommunen skal oppnå full selvkost på tjenesteområdene. Hvordan er gebyrregulativene for tjenestene utformet? Utformingen av gebyrregulativene anses tilfredsstillende. De er i store trekk like andre kommuners. Gebyrregulativene for VAR-sektoren og for plan- og byggesaker er utformet ved et arbeid/samarbeid mellom kommunene på Nord Jæren for flere år siden. Gebyrregulativet for oppmåling har en struktur som er anbefalt av Statens kartverk. Det kan imidlertid nevnes at gebyrregulativene inneholder en betydelig mengde gebyrsatser. På sikt bør nok kommunene sammen se om det er mulig å forenkle dette noe. Hvordan håndteres selvkost for de enkelte tjenestene? Vi har ikke noe å bemerke til hvordan kommunen fører direkte driftsutgifter og kapitalkostnader for VAR-sektoren. Vi har heller ikke noe å bemerke til kommunens praksis for selvkost mht. SFO, praktisk bistand og kostpenger barnehager. Vi har en del merknader til kommunens andre selvkosttjenester (særlig plan-, bygge- og oppmålingssaker), og til interne fordelinger. For plan-, bygge- og oppmålingssaker kan det bare tas gebyr for det arbeidet som retter seg mot andre, og gebyrene skal i prinsippet gjenspeile det arbeid kommunen har med sakene. Det er i tillegg en del arbeid overfor andre som det ikke kan tas gebyr for. Særlig for plansaker, og til dels oppmåling, er det en del arbeid som kommunen ikke kan ta gebyr for, mens det aller meste som gjelder byggesaker vil være arbeid som kommunen kan ta gebyr for. Det kan derfor være praktisk å se på hele byggesak som en selvkostenhet, og hvor det foretas korrigeringer for det som ikke skal tas med i selvkostregnskapet. Dette gjøres i Sandnes. Det stiller seg annerledes når det gjelder plan- og oppmålingssaker. Disse tjenestene kan ikke uten videre ses på som selvkostenheter. Selvkostrelatert arbeid her bør derfor føres for seg i regnskapet. Vi er innforstått med at dette vil gi kommunen noen bokføringstekniske (fordelingsmessige) ut- SELVKOST SANDNES KOMMUNE

6 fordringer, men praksisen vil til gjengjeld kunne gi langt mer nøyaktige selvkostregnskaper. Det har ikke har vært utarbeidet selvkostregnskap for arealplan (plansaker) de siste årene. Et slikt selvkostregnskap bør utarbeides hvert år. Ved selvkostberegningen for feiing tar kommunen utgangspunkt i antall piper i kommunen og selvkostpris for feiing (pr. pipe) oppgitt fra Brannvesenet (IKS et). Ettersom kommunen har relativt sett færre piper enn sin eierandel i IKS et, er regningen fra IKS et (utføreren) vedrørende feiing høyere enn kommunens selvkostberegning for feiing viser. For 2011 er forskjellen på kroner. Vi antar at kommunen kan ta med hele feieregningen fra IKS et i sin selvkostberegning, da det er dette kommunen faktisk selv betaler. Kommunen bør vurdere forholdet på nytt. Vi anser fordelingsgrunnlag og fordelingsprinsipper for kommunens interntjenester til å være innenfor retningslinjene. Vi kan ikke se at det i regnskapet er noen opplagte ansvar/tjenester som ikke blir fordelt. Fordelingene til VAR-sektoren har imidlertid vært for store slik at selvkostgrunnlaget her har vært for høyt. Kommunen vil endre dette fra Fordelingene er totalt redusert med 2,175 millioner kroner. Kommunen bruker fjorårets utgifter for interntjenestene ved fordelingen. Kommunen bør bruke årets utgifter for interntjenestene ved fordelingen. Fordelingen kan foretas månedlig med utgangspunkt i budsjett, og med korrigeringer ut fra regnskap ved årsavslutningen. Bymiljø foretar ikke viderefordelinger av kommunens interntjenester til slam. Omfanget (omsetningen) for slam er lite, men i prinsippet bør kommunens interntjenester tas med også her. For byplan mener vi at kommunens interntjenester bør regnskapsføres videre, i alle fall for arealplan og oppmåling (selvkosttjenester). Oppmåling tar imidlertid hensyn til interntjenestene ved sitt selvkostregnskap. Vi har ingen merknader til bymiljø og byplan sine egne administrative fordelinger. Vi har foretatt detaljkontroller av kommunens selvkostberegninger for regnskapsåret Detaljkontroller her gjelder om det er regnskapsført korrekte tall i regnskapet ved de selvkostberegninger som er utført av kommunen (ut fra de prinsipper og metoder som kommunen benytter). Vi fant ikke noen vesentlige feil. Vi vil imidlertid bemerke kommunens artsføringer ved interne fordelinger. Artsføringene gir et misvisende bilde av kommunens ressursbruk, og bør følgelig endres. Vi finner i liten grad henførbare kostnader som ikke blir belastet. De kostnader som blir belastet er henførbare. Vi anser at gebyrer/brukerbetalinger stort sett blir beregnet i tråd med lover og regler. De forhold som er bemerket i denne rapporten gir ikke vesentlige utslag. SELVKOST SANDNES KOMMUNE

7 Hvordan blir selvkostfond for tjenestene håndtert? Kommunen beregner selvkostfondene iht. selvkostretningslinjene. Kommunen kan velge om den vil ha årlige føringer mot selvkostfond, eller om dette skal gjøres over en lengre tidshorisont (3-5 år) dersom dette gir en jevnere gebyrutvikling. Sandnes foretar årlige føringer mot selvkostfond. Årlige føringer synes å være det klart mest vanlige i kommunene. Har kommunen en tilfredsstillende oppfølging av selvkost? Kommunen følger opp de tekniske selvkosttjenestene ved den årlige gjennomgangen mot selvkostfond eller fremførbare underskudd. Andre selvkosttjenester blir beregnet på en forenklet måte (selvkostpriser/timepriser), som i prinsippet skal gå i null. Det er derfor ikke aktuelt med selvkostregnskap/fond her. Vi har for oppfølgingen intet å bemerke. For plansaker har vi imidlertid ingen tall da det mangler selvkostregnskaper. Selvkostfondets egentlige funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Det er ganske store «selvkostfond» for byggesaker (negativt) og oppmålingssaker. Her bør kommunen følge med for å se om det er behov for justeringer av gebyrene. Hvordan blir rapportering av selvkost håndtert? Kommunens selvkostnote inneholder de vesentligste elementer når det gjelder tjenestene (resultat for året og selvkostfond/fremførbart underskudd ved utgangen av året). Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) sin standard om noter og årsberetning sier at noten også kan vise tjenestene med direkte kostnader, indirekte kostnader og kapitalkostnader. Kommunen kan vurdere om den skal angi selvkostnoten så detaljert. Det bemerkes at kommunens selvkostnote ikke inneholder opplysninger om plansaker, SFO, praktisk bistand og kostpenger barnehager. Disse tjenestene bør det også opplyses om i noten. Hvordan er kommunens effektivitet ved saksbehandlingen av plan-, bygge- og oppmålingssaker (saksbehandlingstider og gebyrtap)? Vi har for 2011 sammenlignet kommunens saksbehandlingstider med de tre andre kommunene på Nord-Jæren, samt gjennomsnittet for Rogaland og Landet (utenom Oslo). Sandnes har - sammen med Sola - lange saksbehandlingstider på områdene. De lange saksbehandlingstidene kan muligens delvis forklares med at det er særlig stor aktivitet i Sandnes, men KOSTRA-data om antall saker (iht. kommunestørrelsen) tyder ikke spesielt på dette. Kommunen (enhetene) sier selv at for lite bemanning har vært utslagsgivende. Kommunen har for byggesaker spesielt satset på å få ned saksbehandlingstidene, og hvor en rekke tiltak har blitt satt inn. For 2012 har saksbehandlingstidene ved byggesak SELVKOST SANDNES KOMMUNE

8 derfor gått mye ned. Det har vært en halvering av saksbehandlingstidene. Ved oppmåling er det fortsatt lange saksbehandlingstider. Vi har ikke her data for arealplan. Tidsoverskridelsene på områdene medfører gebyrtap for kommunen. Vi har sett på årene (medio 2012). Gebyrtap her gjelder ordinære byggesaker og oppmåling. Totalt har kommunen måtte redusere saksbehandlingsgebyrene med 1,75 millioner kroner i perioden. Det kan forventes at gebyrtapene for byggesaker og oppmåling blir mye mindre i årene fremover. Saksbehandlingstidene for byggesaker er som nevnt betydelig redusert gjennom tiltak som er satt i verk. For oppmåling var det særlig en stor sak som medførte gebyrtapene, og hvor kommunen satte inn tiltak for at dette ikke skal skje igjen. Kommunen regnskapsfører ikke gebyrtapene. Kun de betalte gebyrer blir ført på tjenestene. Dette betyr at tapene kommer med i selvkostregnskapene. Andre brukere betaler da i prinsippet for tapene (gebyrreduksjonene) ettersom kommunen har vedtatt full selvkost på områdene. Denne praksisen bør endres. Vi gir kommunen følgende anbefalinger: Selvkostrelatert arbeid for plan- og oppmålingssaker bør føres for seg i regnskapet. Kommunen bør utarbeide selvkostregnskap for arealplan hvert år. Kommunens interntjenester til byplan bør regnskapsføres videre, i alle fall for arealplan og oppmåling (selvkosttjenester). Kommunen bør følge med for å se om det er behov for justeringer av gebyrene for bygge- og oppmålingssaker. Kommunens gebyrtap ved bygge- og oppmålingssaker bør ikke tas med i selvkostregnskapene. Det samme gjelder plansaker dersom det oppstår gebyrtap her. Fordelingen av kommunens indirekte driftsutgifter (interntjenester) bør foretas med årets utgifter. Kommunen bør endre sine artsføringer ved bokføring av interne fordelinger. Selvkostnoten bør ta med opplysninger om alle kommunens selvkosttjenester. Kommunen kan vurdere nærmere om den skal angi selvkostnoten mer detaljert. Slam bør også belastes med kommunens interntjenester. Kommunen bør vurdere på nytt om den skal ta med hele feieregningen fra Brannvesenet i sin selvkostberegning for feiing. SELVKOST SANDNES KOMMUNE

9 Vi mottok rådmannens kommentarer Rådmannen er tilfreds med rapportens hovedresultat om at i hovedsak behandler kommunen selvkostområdet på en tilfredsstillende måte, utgifter henføres riktig og håndteres i samsvar med forskriftskrav. Det er positivt å ha fått en gjennomgang av selvkostområdene. Forvaltningsrevisjonen har kommet med nyttige kommentarer og innspill som gjør at våre rutiner kan forbedres ytterligere på dette området. Kommunen har også selv sett behovet for å bedre kvaliteten og anskaffet derfor i mai 2012 et eget dataverktøy Momentum selvkost for å kunne beregne selvkost raskere og bedre. Verktøyet har allerede blitt benyttet på tallene for VAR området for 2011 og som grunnlag for å beregne forslag til gebyrer i rådmannens forslag til økonomiplanen for 2013 til En del av de forslag til forbedringer som revisjonen har tatt opp i rapporten blir nå allerede tatt hensyn til i Momentum selvkost. Blant annet gjør dette verktøyet det enklere å hente inn tall fra regnskapet, gir gode muligheter for både for- og etterkalkyle av gebyrer, god dokumentasjon og økt kvalitet på beregninger. Rådmannen ser imidlertid at det er forbedringspunkter. Nedenfor kommenteres kort noen av funnene og de anbefalinger som revisjonen legger frem. Hvordan håndteres selvkost for de enkelte tjenestene Selvkostrelatert arbeid for plan- og oppmålingssaker, håndtering av gebyrtap For tjenestene plan- og oppmålingssaker blir det anbefalt at selvkostrelatert arbeid skilles ut og føres i eget regnskap. Som det og blir påpekt er det en del bokføringsmessige og fordelingsmessige utfordringer med å gjøre dette. Rådmannen vil vurdere å foreta et slikt skille i den grad det gir et bedre grunnlag for selvkostregnskap. Det har ikke vært utarbeidet selvkostregnskap for arealplan de siste årene. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Det vil derfor bli satt i gang et arbeid for å skille ut hvor stor andel av regnskapet som skal henføres til selvkost. Samtidig må arbeidet gjøres i nær sammenheng med og innfases det utviklingsarbeidet som pågår i resultatenhet byplan mht. fremtidig organisering, oppgavefordeling mv. så det legges til rette for mest mulig effektive løsninger. Rådmannen tar til etterretning at eventuelle gebyrtap på bygge- og oppmålingssaker ikke bør tas med i selvkostregnskapene. Det vises her til svar som revisjonen har mottatt 2/ fra fylkesmannen og KRD. SELVKOST SANDNES KOMMUNE

10 Fordeling av kommunens indirekte kostnader, artsbruk i regnskapsføringen Kommunen har frem til nå brukt fjorårets interne utgifter ved fordeling av interne indirekte kostnader. Rådmannen enig i at det er mer korrekt å benytte årets utgifter. Når Momentum selvkost nå er tatt i bruk er det raskt og enkelt å hente inn året regnskapstall og benytte disse ved fordeling av indirekte kostnader. Det er imidlertid viktig å få understreke at interne administrative utgifter innenfor bymiljø allerede blir fordelt på VAR i forhold til årets regnskapstall. Beløpsmessig er dette et langt høyere beløp enn det som fordeles av interne indirekte kostnader. Rådmannen er enig i at artsbruken som benyttes ved føring av interne fordelinger bør endres. Håndtering av utgifter til feiing, fordeling Ved kontroll av selvkost på feiing ble det i selvkostnoten benyttet antall piper i kommunen som grunnlag for beregning av kostnader. Selvkostprisen for feiing per pipe er oppgitt fra Brannvesenet IKS. Imidlertid bruker Brannvesenet IKS eierandelen som grunnlag for fordeling av kostnader per kommune pr d.d. Her vil det naturlig nok bli et avvik. I forbindelse med prosess om ny brannstasjonsstruktur i selskapet vil hele kostnadsfordelingsmodellen bli tatt opp til ny vurdering, herunder også fremtidig fordeling av utgifter fra feiervesenet. Brannforebyggende tilsynsoppgaver som også ligger som oppgaver i feiervesenet må sees nærmere på ved fremtidig utgiftsfordelingsmodell. Arbeidet er ventet gjennomført i løpet av 1. halvår Endringer i kommunens selvkostberegning må sees i sammenheng med dette. Rapporteringen av selvkost Det er i utgangspunktet ikke store krav til hva selvkostnoten skal inneholde. Rådmannen er enig i at det er naturlig å gi noe mer detaljert informasjon og opplysninger om hvilke tjenester som omfattes av selvkost. I Momentum selvkost vil det for VAR området nå automatisk kunne kjøres ut en mer detaljert note som kan benyttes i regnskapet. SELVKOST SANDNES KOMMUNE

11 SELVKOST SANDNES KOMMUNE

12 For mange kommunale betalingstjenester nyttes selvkost som øvre ramme for brukerbetaling. Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av kostnadene for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger selvkost. Over- og underskudd i selvkostregnskapet skal føres mot selvkostfond. For betalingstjenester hvor det opereres med full selvkost (dvs. full kostnadsdekning), skal underskudd fremføres til senere år i den grad selvkostfond ellers ville vært negative. 1 Formålet med prosjektet er å kontrollere kommunens selvkost for å se om praktiseringen er i henhold til gjeldende regelverk. De tjenestene det er sett nærmere på er vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, plansaker (reguleringssaker), byggesaker, oppmålingssaker, SFO, praktisk bistand (PLO hjemmetjenester) og kostpenger barnehager. Dette er kommunens selvkosttjenester iht. kommunens økonomireglement. 2 For andre tjenester ligger gebyrene godt under selvkost (under direkte driftsutgifter). Det framgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: I hvor stor grad utnytter kommunen sin mulighet til å ta selvkost? Hvordan er gebyrregulativene for tjenestene utformet? Hvordan håndteres selvkost for de enkelte tjenestene? o Blir alle henførbare kostnader belastet? o Blir kostnader som ikke er henførbare belastet? o Blir brukerbetalinger beregnet i tråd med lover og regler? Hvordan blir selvkostfond for tjenestene håndtert? Har kommunen en tilfredsstillende oppfølging av selvkost? Hvordan blir rapportering av selvkost håndtert? Hvordan er kommunens effektivitet ved saksbehandlingen av plan-, bygge- og oppmålingssaker (i den grad dette kan måles)? Inkludert i prosjektet er det en oversikt over kommunens gebyrvedtak, utviklingen i gebyrene samt en sammenligning av gebyrnivået med andre kommuner. For plan-, bygge- og oppmålingssaker ser vi dessuten på skillet mellom det arbeid det kan tas gebyr for og det arbeid det ikke kan tas gebyr for. Vi tar også for oss kommunens gebyrtap (gebyrreduksjoner) for disse tjenestene. 1 Selvkostfond kan iht. uttalelse fra KRD ikke være negative. Vi viser til NKRF sitt einfo 08/09 om Inndekning av underskudd i selvkostregnskapet (mht. uttalelse fra KRD). 2 Slam er ikke spesielt nevnt i reglementet. Men dette er en avløps- eller renovasjonstjeneste. Slam ligger organisasjonsmessig under avløp i Sandnes. Andre kommuner kan ha dette plassert under renovasjon. SELVKOST SANDNES KOMMUNE

13 Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: MD Forurensningsforskriftens 16-1 om vann- og avløpsgebyrer Forurensningslovens 34 om avfallsgebyr (husholdningsavfall) 3 Brann- og eksplosjonsvernlovens 28 om gebyr for feiing og tilsyn Plan- og bygningslovens 33-1 om gebyrer for plan- og byggesaker Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 32 om oppmålingsgebyr Opplæringslovens 13-7 om skolefritidsordningen (dekning av utgifter) HOD Forskrift til lov om sosiale tjenester 8-3 (vederlag utenfor institusjon) 4 KRD Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Kommunale regnskapsstandarder om god kommunal regnskapsskikk Lovregler om saksbehandlingstider og gebyrtap for plan-, bygge- og oppmålingssaker Metodisk er det benyttet intervjuer og gjennomgang av kommunens regnskaper, rutiner og dokumenter. For gebyrer og saksbehandlingstider er det foretatt analyser/sammenligninger (mot seg selv over tid og mot andre kommuner). En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Kommunen (enhetene) bemerker disse forholdene som særlige utfordringer: Retningslinjene er detaljerte og kompliserte (dette forholdet vil bedres når kommunen kommer i gang med sitt nye selvkostverktøy, jf. punkt 2.9 i rapporten). Store prisøkninger fra IKS ene (IVAR og Renovasjonen) medfører store økninger i VAR-gebyrene og usikkerhet rundt kommunens budsjettering av VAR-gebyrene. Større svingninger i byggemarkedet gir tilsvarende svingninger i selvkost for plan-, bygge- og oppmålingssaker ettersom bemanningen på områdene er nokså fast. Selvkostdelen for plan- og oppmålingssaker er vanskelig å beregne. Den er ikke skilt ut for seg i budsjett og regnskap. Dette gir et uklart selvkostbilde. 3 Forurensningslovens 34 gjelder også slam. Det vises til forurensningslovens Det er kommet ny forskrift fra HOD med ikrafttredelse fra Dette er forskrift om egenandel for kommunale helseog omsorgstjenester. Forskriftens 9 om beregning av egenandel for praktisk bistand er identisk med 8-3 i forskrift til lov om sosiale tjenester. Bestemmelsen i den «gamle» forskriften er for øvrig ikke opphevet. SELVKOST SANDNES KOMMUNE

14 Lovreglene inneholder sterke føringer for full selvkost (full kostnadsdekning) for VARsektoren (tjenestene vann, avløp og renovasjon). Forurensningsforskriften sier at vann og avløp bør gå i selvkost, mens forurensningsloven sier at renovasjon skal gå i selvkost. Renovasjon gjelder her kun husholdningsavfall. På renovasjonsområdet er det også private aktører, dette gjelder både innsamling og mottak av avfall. For næringsavfall kan kommunene - som private avfallsaktører - beregne seg fortjeneste. Sandnes kommune driver ikke med næringsavfall. For andre tjenester er selvkost satt som tak, men kommunen kan ved prinsippvedtak bestemme at også disse tjenestene skal gå i selvkost. For praktisk bistand inneholder lovreglene en forenklet selvkostberegning. Iht. kommunens økonomireglement 5 syntes det å være lagt opp til full kostnadsdekning for tjenestene vann, avløp, renovasjon, slam, plansaker, byggesaker og SFO, mens det for tjenestene feiing, oppmålingssaker, praktisk bistand og kostpenger barnehager da følgelig skal være en forenklet selvkostberegning. Kommunen (regnskapssjefen) sier imidlertid at full kostnadsdekning også gjelder feiing og oppmålingssaker, men at dette ikke er klart nok presisert i økonomireglementet. Vi har sett på gebyrvedtakene for året Kommunens gebyrer for det kommende året ble vedtatt av bystyret i forbindelse med budsjett/økonomiplan. I forurensningsforskriftens står følgende: Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på hhv. vannog avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene. Overslagene skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan. Det skal også foreligge overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe. På bakgrunn av kommunens oppsamlede underskudd innenfor VAR-sektoren, ble det til bystyret lagt fram en egen sak med beregninger som viste hvordan dette skulle dekkes inn i perioden Kommunen har ikke i 2011 utarbeidet en flerårig VARoversikt for 2012 og senere, men dette er gjort i 2012 (gjelder perioden ). 5 Det vises til kommunens nye økonomireglement (gjeldende fra ) side 2, samt punktene og Det er her ikke endringer fra kommunens forrige økonomireglement (se dette reglementets punkt 4.3). SELVKOST SANDNES KOMMUNE

15 Tabell 1 Utviklingen i kommunens gebyrer (beløp i kr) Kilde KOSTRA (2011) Årsgebyr vann Årsgebyr avløp Årsgebyr renovasjon Årsgebyr slam Årsgebyr feiing Gebyr privat reg.plan Byggesaksgebyr Gebyr oppmåling SFO foreldrebetaling Praktisk bistand Merknader og kommentarer: KOSTRA tar med de vanligste gebyrsatser som brukes i kommunene. For vann, avløp, renovasjon, slam og feiing gjelder de oppgitte gebyrer For de andre tjenestene gjelder de oppgitte gebyrer Alle gebyrer i KOSTRA er oppgitt uten merverdiavgift. Vi ser at gebyrene for avløp, slam og byggesak har steget mest i perioden (hhv. 63, 140 og 50 % fra 2007 til 2011). Disse gebyrene har de siste årene blitt satt mye opp for å oppnå full selvkost på tjenesteområdene. Vi har sammenlignet Sandnes sine gebyrer for tjenestene med andre kommuner. Det er her brukt rapporterte data i KOSTRA for Vi har sammenlignet med nabokommuner, samt gjennomsnittet for Rogaland og Landet (utenom Oslo). Tabell 2 Sammenligning gebyrer for tjenestene (beløp i kr) Kilde KOSTRA (2011) Sandnes Stavanger Sola Randaberg Rogaland Landet Årsgebyr vann Årsgebyr avløp Årsgebyr renovasjon Årsgebyr slam Årsgebyr feiing Gebyr privat reg.plan Byggesaksgebyr Gebyr oppmåling SFO foreldrebetaling Praktisk bistand Merknader: For SFO og praktisk bistand er det i KOSTRA ikke oppgitt tall for Rogaland og Landet. 6 Vi har i vedlegg tatt med nærmere informasjon om hva som ligger i gebyrene (KOSTRA rapportering). SELVKOST SANDNES KOMMUNE

16 Vi viser nedenfor VAR-gebyrene og gebyrene for fysisk planlegging i figurer. VAR-gebyrer Figur 1 Årsgebyrer for vann, avløp og renovasjon 2012 (beløp i kr) Kilde KOSTRA Årsgebyr vann Årsgebyr avløp Årsgebyr renovasjon Sandnes Stavanger Sola Randaberg Rogaland Landet Gebyr plansaker (private reguleringsforslag) Figur 2 Gebyr for plansaker 2011 (beløp i kr) Kilde KOSTRA Sandnes Stavanger Sola Randaberg Rogaland Landet SELVKOST SANDNES KOMMUNE

17 Gebyrer bygge- og oppmålingssaker Rogaland Revisjon IKS Figur 3 Gebyrer for bygge- og oppmålingssaker 2011 (beløp i kr) Kilde KOSTRA Byggesaksgebyr Gebyr oppmåling Sandnes Stavanger Sola Randaberg Rogaland Landet Bildet er som ventet noe blandet. Sammenligningen viser at Sandnes har lave gebyrer for vann og moderate gebyrer for avløp og renovasjon. For plan-, bygge og oppmålingssaker skiller kommunene på Nord-Jæren seg ut med høye gebyrer. Det skyldes nok mest at full selvkost i stor grad praktiseres her, mens flere andre kommuner enda ikke har gått inn for dette. I tillegg vil gjerne større plankompleksitet i bykommunene medføre mer arbeid med sakene. Når det gjelder ASSS-kommunene, ligger Sandnes helt på gjennomsnittet (byggesaker). 7 For SFO ligger kommunen lavt mht. gebyr, mens det er motsatt for praktisk bistand. Det kan ellers bemerkes at kommunene har mange forskjellige gebyrsatser, spesielt for plan-, bygge- og oppmålingssaker. KOSTRA viser imidlertid det vanligste gebyret for tjenestene. Vi har sett nærmere på selve utformingen av kommunens gebyrregulativer. Årsgebyrer for vann og avløp faktureres etter forbruk (stipulert eller målt). Det er i tillegg tilknytningsgebyrer for vann og avløp. Bruk av vannmåler er obligatorisk for næringskunder, mens det er valgfritt for boligkunder. Årsgebyrer for renovasjon og slam faktureres etter mengde (beholderstørrelse). Det er restavfallet som kommunen 7 ASSS-nettverket består av de 10 største kommunene i landet: Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø. ASSS-nettverket tar bl.a. for seg byggesaker. Gjennomsnittlig byggesaksgebyrer for kommunene var i 2011 på kroner, mens Sandnes alene hadde altså kroner. SELVKOST SANDNES KOMMUNE

18 tar betalt for ved renovasjon. De andre avfallstypene inngår da i prisen for restavfallet. Feiing faktureres etter antall piper. Gebyrer for plan-, bygge- og oppmålingssaker er inndelt i ulike sakstyper og med priser innenfor disse ut fra størrelse og kompleksitet. Det er snakk om en betydelig mengde priser (satser). Gebyrregulativet for plansaker har tatt utgangspunkt i de sakstypene det kan tas gebyr for. Gebyrregulativet for byggesaker har tatt utgangspunkt i GAB-koder, bygningstyper og kompleksitet. Gebyrregulativet for oppmåling har tatt utgangspunkt i en standardmal utarbeidet av GeoForum. 8 Gebyrregulativene for VAR-sektoren (vann, avløp og renovasjon) og for plan- og byggesaker er utformet ved et arbeid/samarbeid mellom kommunene på Nord Jæren for flere år siden. Vi omtaler også kommunens gebyrregulativer for plan-, bygge- og oppmålingssaker i punkt (spesielt om plan-, bygge- og oppmålingssaker). Betaling for SFO foretas etter antall dager/timer opphold. Det gis søskenmoderasjon. Betaling for praktisk bistand gjelder timepriser og omfatter kun to satser. Det er en pris for husstander med inntekt 2 G eller mer, og en pris for lavere inntekter For lavere inntekter er timeprisen omtrent det halve. Utformingen av gebyrregulativene anses tilfredsstillende. De er i store trekk like andre kommuners. Gebyrregulativet for oppmåling har en struktur som er anbefalt av Statens kartverk. Det kan imidlertid nevnes at gebyrregulativene inneholder en betydelig mengde gebyrsatser. På sikt bør nok kommunene sammen se om det er mulig å forenkle dette noe. Vi kan for øvrig bemerke at det for plan- og byggesaker ennå ikke er klart og entydig definert hvor mange sakstyper det kan, bør eller skal være i gebyrregulativene. Det kan på sikt muligens komme sentrale føringer for inndeling i sakstyper. Vi omtaler nedenfor kommunens selvkostberegninger for VAR-sektoren. Dette inkluderer også slam som i Sandnes er en avløpstjeneste. VAR-sektoren er det klart største området når det gjelder selvkost og hvor kommunene normalt praktiserer full selvkost (full kostnadsdekning). 8 Etter ønske fra Miljøverndepartementet, Statens kartverk og KS, har GeoForum tatt ansvaret for å utarbeide en gebyrmal for arbeider etter matrikkelloven. En gruppe med representanter fra GeoForums kommunegruppe og Storkommunegruppen har utarbeidet et forslag. Forslaget er avklart med Kartverket og har vært til gjennomgang i KS. SELVKOST SANDNES KOMMUNE

19 Kommunens selvkostberegninger tar først utgangspunkt i direkte driftsutgifter for tjenesten. Direkte driftsutgifter vil hovedsakelig bestå av lønnsutgifter. I tillegg vil det medgå noe utstyr. For vann- og avløpstjenestene vil dessuten vedlikehold ført i driften kunne utgjøre en del. For lønnsutgifter er det viktig at kombinerte stillinger fordeles tilfredsstillende på de tjenester hvor arbeidet gjøres. Det må da enten brukes timeregistrering og/eller dokumenterte faste fordelingsnøkler. Bymiljø har imidlertid ikke kombinerte stillinger på områdene. Bymiljø har heller ikke egne folk til drifts- og vedlikeholdsarbeid eller investeringer. Det brukes her kommunens bydrift (vann- og avløpsdrift) eller eksterne firmaer. For VAR-sektoren legges det til kapitalkostnader (kalkulatoriske avskrivninger og renter). Kommunen har ikke investeringer i tilknytning til slam. All slamtømming utføres av private firmaer. Slam har derfor ikke kapitalkostnader. Vi har omtalt kommunens indirekte driftsutgifter (interntjenester) og andre interne fordelinger samlet i punkt 2.5. For VAR-tjenestene er det et par regnskapsmessige forhold som har betydning for kommunens selvkost. Dette er føringen av skillet mellom drift/vedlikehold og investeringer, samt føringen av fellesprosjekter for vann, avløp og veg. Nedenfor følger en kort beskrivelse. Vi har ellers gjennom vår regnskapsrevisjon sett på disse forholdene uten at det har vært noe spesielt å bemerke. Planmessig rehabilitering/utskifting av ledningsnettet for vann og avløp kan iht. god kommunal regnskapsskikk klassifiseres som investering. 9 Alt annet arbeid på ledningsnettet vil da være drift. Det kan foretas lignende vurderinger når det gjelder renovasjon. Investeringer i Sandnes blir foretatt i henhold til gjeldende hovedplaner og vedtatt økonomiplan og budsjett. Sanering/rehabilitering går som investeringsutgifter. Reparasjoner og vedlikehold for å opprettholde dagens standard blir ført som driftsutgifter. 9 Det vises til foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) sin foreløpige regnskapsstandard om avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet (KRS nr. 4). Det står her bl.a. at investeringer er eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk (økonomisk levetid på minst 3) år og som har en vesentlig verdi (minst kr). Begrepet rehabilitering er tatt ut av standarden. Det innebærer likevel ingen realitetsendring, slik at tiltak som tidligere kunne klassifiseres som rehabilitering og dermed investeringsutgifter, fortsatt kan klassifiseres som dette etter ny foreløpig regnskapsstandard. Kilde: Fra høringsbrev til GKRS SELVKOST SANDNES KOMMUNE

20 Kommunen (økonomiavdelingen) vurderer skillet mellom utgifter til drift og investering både ved budsjettprosessen, gjennom året og ved regnskapsavslutningen. Det benyttes foreløpig regnskapsstandard om avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet (KRS nr. 4) ved vurderingen. Bymiljø følger løpende opp budsjettsituasjonen for investeringsprosjektene for VAR-sektoren. Ved fellesprosjekter for vann og avløp ev. også med veg, må det passes på at utgiften kommer på det rette tjenesteområdet. Forholdet har særlig betydning for investeringer. Kommunen (bymiljø) har følgende rutiner: Investeringer/felles oppgraderinger ( rene fellesprosjekter): Fordelingen foretas iht. prosjekteringsarbeidet for VVA. Kommunen har her på forhånd gjort et kalkylearbeid som føres i budsjett, og som vil være anbudsgrunnlag. De forlanger at entreprenørene spesifiserer fakturaene. Fakturaene er derfor fordelt på VVA. 10 Løpende vedlikehold/reparasjoner: Formålet med arbeidet (alt går da på det aktuelle tjenesteområdet). Bymiljø har som nevnt ovenfor ikke egne folk til drifts- og vedlikeholdsarbeid eller investeringer. Det brukes kommunens bydrift eller eksterne firmaer. Timeregistrering av eget arbeid fordelt på VVA-tjenestene er derfor foreløpig ikke relevant. Vi har ikke noe å bemerke til hvordan kommunen fører direkte driftsutgifter og kapitalkostnader for VAR-sektoren. Interne fordelinger har vi omtalt for seg i rapporten. Kommunens praksis ved føringen av skillet mellom drift/vedlikehold og investeringer, samt føringen av fellesprosjekter for vann, avløp og veg, anses tilfredsstillende. 10 Dette fulgte tidligere også av at det var ulike avgiftsregler for vann, avløp og veg. For tiden er avgiftsreglene for vann og avløp like. Tjenester på offentlig veg er fritatt merverdiavgift i siste omsetningsledd. Dette fritaket foreslås opphevet ved Statsbudsjettet for SELVKOST SANDNES KOMMUNE

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende?

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Rica Holmenkollen Park Hotel 4. september 2014 Ketil Pedersen Faglig ansvarlig Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS: etablert januar

Detaljer

Selvkost innen tekniske tjenester

Selvkost innen tekniske tjenester Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost innen tekniske tjenester April 2009 Eigersund kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE 2015

GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE 2015 Arkiv: K1-231, K2 - L00 Vår ref: 14/2107-3 Journalpostid: 14/27863 Saksbeh.: Yvonne van Bentum GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Lier kommune - gbnr 111/6 - Gamle Tuverud - klage på avslag på søknad om nedsatt saksbehandlingsgebyr

Lier kommune - gbnr 111/6 - Gamle Tuverud - klage på avslag på søknad om nedsatt saksbehandlingsgebyr Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/3170 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - gbnr 111/6 -

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 08/4494 Sakstittel: Saksfremlegg 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Revidert gebyrforskrift

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Selvkost Teori og praksis. NKF Fagseminar 7.11.2011

Selvkost Teori og praksis. NKF Fagseminar 7.11.2011 Selvkost Teori og praksis NKF Fagseminar 7.11.2011 Ketil Krogstad Bygningssjef Bærum Tema?? Hva handler det om? Penger og Juss eller Et samfunnsoppdrag bidrag for å sikre kvalitet i byggverk med omgivelser

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Konsekvenser for beregning av gebyrene Revisjon av Norsk Vanns selvkostveiledning for VA-tjenestene ved May Rostad, Kinei

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Arendal bystyre 13.12.12 med hjemmel i lov om planlegging

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 06. desember 2011 KL. 12.00 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 06. desember 2011 KL. 12.00 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 06. desember 2011 KL. 12.00 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 26/11 Kort gjennomgang

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre 17.6.2014 og Enebakk kommunestyre 31.3.2014 i medhold av lov om kommunale vass-

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Reviderte retningslinjer som gjelder fom. 1.1.2015 Endringer i retningslinjer for selvkostberegninger og praktisering av

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200810778/64 Saksbeh.: ANWE Emnekode: ESARK-5120 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLAN- OG BYGGESAKER

FORVALTNINGSREVISJON AV PLAN- OG BYGGESAKER FORVALTNINGSREVISJON AV PLAN- OG BYGGESAKER SANDNES KOMMUNE DESEMBER 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret 10.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret 10.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001203 : E: 145 : S.Haugen,O.Solheim, E.Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret 10.11.2010

Detaljer

Selvkost og gebyr. Drangedal kommune 2014 :: 717 013

Selvkost og gebyr. Drangedal kommune 2014 :: 717 013 Selvkost og gebyr Drangedal kommune 2014 :: 717 013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... iii 2 Innledning... 1 2.1 Bestilling... 1 2.2 Bakgrunn... 1 2.3 Problemstillinger og revisjonskriterier... 2 2.4

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Arkivsaksnr: 12/1103-7 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Ola Sellie Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Driftsstyret 02.11.2015 007/15 Kommunestyret

Detaljer

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene Byrådssak 337/12 2 Gebyrregulativ for 2013: Vann, avløp og tømming av slamavskillere MHN ESARK-12-201200170-10 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Vann (produksjon

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 4 Møtedato: 15. september 2011 Utvalgssaksnr.: 17/11-25/11 Innkalt: Lauritz Ydstebø

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost VAR Juni 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2 Bakgrunn

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den 9.9.2009 ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 KAP. A A 1 A 1-1 A 1-2 GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER Generelle bestemmelser: HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013.

Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Tekniske tjenester Saksbehandler: Anne Lise Wibstad L.nr.: 29218/2012 Arkivnr.: 231 Saksnr.: 2008/8012 Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra

Detaljer

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr.

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr. KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Møtenr.: 4-2011 Møtedato: 12. april 2011 Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11 Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Christian

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Eksempler på gebyrvedtak fra fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jørn- Tomas Einstabland seniorrådgiver Juridisk avdeling

Eksempler på gebyrvedtak fra fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jørn- Tomas Einstabland seniorrådgiver Juridisk avdeling Eksempler på gebyrvedtak fra fylkesmannen i Oslo og Akershus Jørn- Tomas Einstabland seniorrådgiver Juridisk avdeling Jørgen Bernersvei 4 Tre ramme@llatelser for 30 boenheter Samlet gebyr kr 709 480 Søker

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905174 : E: 231 M00 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 KONSEKVENSENE MED

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer