Stiftet Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Scott Derbakk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftet 8.2.1982. Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Scott Derbakk"

Transkript

1 Varteig Historielag Årsberetning for 2009 Stiftet Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i meldingsåret bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Regnskapsfører: Valgkomité: Revisorer: Vararevisor: Kjell Lunde Erling Skivdal Øistein Bøe Kjell Andersen Kari S. Lunde Kjell Sterkerud Scott Derbakk Hans Erik Pedersen Kjell Andersen, leder Kari S. Lunde Odd Johansen Harald Sælid Rolf Lunde Stian Lunde Tur- og arrangementskomité: Ester Juliussen, leder Geir Andersen Johanne Pahr Representanter til bygdedagskomiteen: Kjell Andersen Kari S. Lunde Ansvarlig for album og avisutklipp: Øistein Bøe Ansvarlig for arkivbilder og billedbevaring: Wigdis Bergby Oppnevnt av hovedstyret: Ingakomité: Solveig Rød, leder Øistein Bøe

2 Hans Erik Pedersen Wigdis Bergby Kalenderkomité: Meierikomité: Inntakskomité: Motorgruppa: Wigdis Bergby, leder Hans Erik Pedersen Gunnar Kullerud Øistein Bøe Finn Vestby Synnøve Lunde Karlsen Kai Rød, leder Arve Skoftebyengen Gunnar Bråthen Erling Skivdal, leder Synnøve Lunde Karlsen Harald Sælid Wigdis Bergby Kjell Sterkerud, leder Ragnar Berby Medlemmer: Pr. 31. desember 2009 hadde Varteig Historielag 103 medlemmer og to æresmedlemmer. Dette er en stigning fra forrige år, takket være sju nyinnmeldinger. Tre av våre medlemmer, Bjarne Berby, John Bredholt og Ola Bergby, har gått bort i årsmøteperioden. Styrets arbeid: Styret har i året som har gått hatt seks styremøter og behandlet 58 saker. Mange av disse sakene er rene organisatoriske forhold, ikke minst opp mot den vante virksomheten i historielaget. Styret har imidlertid også engasjert seg i saker av annen karakter. Blant annet er det overfor Sarpsborg kommune protestert på det sterkeste mot tanken om å nedlegge Vestvold kultursenter ved å selge unna boligen. Av andre saker som styret har tatt opp, nevner vi tiltak for å sikre husmannsstua på Harehytta, navneendring på det tidligere kommunelokalet og eksakt påvisning av kolerakirkegården i Varteig. I anledning disse tre sakene, har representanter fra styret hatt møte med daværende kultursjef Borghild-Johanne Øby i Sarpsborg kommune og fylkesarkitekt Rolv Atle Bråten hos Fylkeskonservatoren i Østfold. Økonomi: Økonomisk har siste driftsåret vært sjeldent godt, med et samlet overskudd på noe over kroner. Historielaget har pr. 31. januar i år en beholdning på drøyt kroner.

3 Det gode driftsresultatet skyldes ikke minst gaver til laget. Dessuten har vi gode inntekter fra loddsalg på medlemsmøtene, samt stort salg både av Inga-heftet, kalenderen og den nye DVD en, i tillegg til medlemskontingenten. Meieri-eiendommen: Det ble holdt kartforretning på Varteig Historielags eiendom Meieriet 6. mai 2009 der tilleggsarealet ble slått sammen med den opprinnelige meieritomta. Arealet er nå 2962,7 m2. Oppmålingsforretningen kostet kr ,-. Statskog SF har hele tiden operert med innløsningsprisen kr. 114,- pr. m2. Innløsningssummen som er blitt presentert for historielaget er derfor kr ,-. Styret forsøker å komme i dialog med Statskog SF for å få redusert kvadratmeterprisen, noe som hittil har vært vanskelig. Årsmøte og medlemsmøter: Det har vært holdt et ordinært årsmøte, fire medlemsmøter og et julemøte. - Mandag 2. februar ble det avholdt årsmøte i peisestua på det tidligere kommunelokalet, med rundt 35 personer til stede. Etter at årsmøtet var avviklet, kåserte Margit Lindemark (88) om hvordan hun som svenske gjorde nordmann av seg i Mandag 16. mars kåserte Brita Lie under overskriften Tolv av hvert om gamle dagers brudekister. Møtet ble holdt i Ingasalen. - Mandag 20. april holdt en tidligere grenselos og kurér, Oddvar Gustavsen fra Marker, foredrag om grenselostrafikken under krigen. Møtet ble holdt i peisestua, og var godt besøkt. - Mandag 28. september var peisestua igjen henimot fullsatt, med nærmere 40 tilhørere da Peder Sandaker holdt foredrag om Milorg-aksjoner i Varteig under andre verdenskrig. - Mandag 2. november var like mange møtt fram for å høre Roar Julsen kåsere over emnet Fra Herføl til Brüssel, også det møtet holdt i Peisestua. - Mandag 7. desember var dagen kommet for julemøte med julegrøt og kaker. Nærmere 50 personer satte hverandre møte i Ingasalen, der kulturhistoriker Siri Eriksen Gjems kåserte om gamle juletradisjoner og familiekvartetten Skaaræne spilte. Turer: - Lørdag 23. mai hadde tur- og arrangementskomiteen lagt opp til en flott tur til Rød herregård og Fredriksten festning i Halden. I alt 23 historieinteresserte vartinger deltok, der det var guidet omvisning begge plasser. - Lørdag 5. september var det lokalhistorisk vandring i regi av tur- og arrangementskomiteen. Frammøtet var hos Terje Bergby på Vestigærn. Ola Bergby og Solveig Rød guidet på stabbursmuseet og kjona, og etter nistepakka tok Ola Bergby de 35 deltakerne med på vandring til tidligere husmannsplasser blant annet om Djupedal og Brusevolddalen. Tillitsmannsmøtet: Varteig Historielag ble spurt om å være vertskap for Østfold Historielags tillitsmannsmøte 20. oktober. Forsamlingslokalet Breidablikk ble leid, og tur- og arrangementskomiteen tok på seg å besørge bevertningen i form av rundstykker og kaker. Mer enn 50 utsendinger fra hele fylket deltok. Ved at tur- og arrangementskomiteen tok på seg oppgaven, ga møtet et pent økonomisk tilskudd til Varteig Historielag.

4 Bygdedagen: Kjell Andersen var leder i bygdedagskomiteen 2009, og var også konferansier på selve bygdedagen. Fra historielaget for øvrig deltok også Kari S. Lunde og Kjell Lunde i komiteen. Historielaget mønstret blant annet bildemateriell av turnere og soldater, og framviste også fin bredde i effekter når det gjelder uniformer og våpen. Ellers var bygdedagsarrangementet svært godt besøkt, noe som trolig blant annet skyldtes at ett av de mer sentrale arrangementene i anledning Varteig kirkes 150 årsjubileum var lagt til denne søndagen med omfattende utstilling på det gamle kommunelokalet. Mange hadde også tatt oppfordringen om å kle seg i gamle klesdrakter, og kirkeskyss med hest satte en ekstra spiss på arrangementet. Historielaget lånte ut butikken på Meieriet til salg av hjemmelagde drops og tresløyd mm. Utenfor Meieriet var en hovslager i sving, mens selve meieribygningen var åsted for bygdekvinnenes virksomhet. Ellers var husene på Meieriet åpne som de pleier på bygdedagen. Foreslått til to kulturpriser: For øvrig registrerer styret at Varteig Historielag i det forløpne år ble foreslått til to kulturpriser Olavsprisen og Sarpsborg kommunes kulturpris. Nå nådde riktignok ikke historielaget opp i en hard konkurranse mellom flere gode kandidater, men vi ser på nominasjonen som et utslag av at historielagets virksomhet blir lagt merke til. Det er vi takknemlige for, samtidig som vi håper at det å bli foreslått til slike priser i seg selv er med på å fokusere på historielagenes ideelle målsettinger. Representasjon: - Kjell Lunde, Øistein Bøe og Kari S. Lunde deltok på Østfold Historielags årsmøte i Halden 7. mars. - Kjell Lunde og Johanne Pahr representerte Varteig Historielag da Tune Historielag lørdag 26. september feiret sitt 30-årsjubileum på Wegenerbrakka - Kjell Lunde og Øistein Bøe deltok på Østfold Historielags tillitsmannsmøte på Breidablikk 20. oktober. Kulurminnedagen 13. september: Historielaget ved nestleder Erling Skivdal deltok i forberedende møter mellom Borgarsyssel Museum og historielagene i Sarpsborg om Kulturminnedagen. Vann og dagliglivets kulturminner var tema, og arrangementet ble lagt til tømmertunellen i Eidet i regi av Borgarsyssel og Tune Historielag. Dugnad: Meierikomiteen har siste året gjennomført flere dugnader på Meieriet, blant annet med nytt tak på kjelleren og sikring av pipa på meieribygningen. Arbeidet har ellers bestått i maling, rydding og gressklipping, snømåking og strøing. Digital kulturminneregistrering: Etter initiativ fra Østfold Historielag, og med støtte fra både fylkeskommune og primærkommuner, skal historielagene i Østfold gjennomføre en digital registrering av kulturminnene i Østfold. De automatisk vernede fornminnene har prioritet, men også øvrige kulturminner skal beskrives, fotograferes og koordinatfestes med GPS. I Varteig har man kommet lengst i dette arbeidet Ovaskogs, men også Østaskogs er det gjort en betydelig innsats. Arbeidene Neaskogs vil etter planen bli igangsatt til våren.

5 Historielaget på nett: Varteig Historielag kan se tilbake på sitt første, hele virkeår med egen internettside. Med en forsiktig start senhøstes 2008, har virksomheten gjennom hele det forløpne år blitt behørig omtalt på lagets webside både i forkant av arrangementene og med referater i ettertid. Det er også lagt inn et betydelig antall generelle artikler med lokalhistorisk tilsnitt. Nettsiden ligger under Inga-komiteens arbeidsområde, med Øistein Bøe som ansvarlig og med datateknisk assistanse fra Stine Bøe. Gamle filmer på DVD: Varteig Historielags DVD-prosjekt har gitt som resultat at den første DVD en ble lagt ut for salg i månedsskiftet november/desember. Denne utgaven omfattet skolefilmen fra 1959 og bygdefilmen fra Målet er minst fire utgaver, fortrinnsvis med én utgivelse i året. Neste år planlegges en DVD med kommunefilmen fra 1980-tallet. Det er Solveig Rød og Øistein Bøe som står for prosjektet, med innkjøpte tjenester fra blant andre Kjell Roar Iversen og Jann Roger Hovden. Årets DVD ble i første omgang laget i 150 eksemplarer, til en stykkpris av 160 kroner. Hele opplaget ble solgt ut før jul, og nytt opplag blir laget på nyåret. INGA-heftet: Årets hefte er det 25. i rekken og ble trykket i et opplag på 400 eksemplarer. Prisen har vært den samme som forrige år, kr. 70,-. Varteig Historielags kalender: Varteig i gamle dager for 2010 ble trykket i 750 eksemplarer og utgitt til jul. Prisen er uforandret kr. 50,-. Gaver: - Varteig Historielag var formålet for minnegaven ved Bjarne Berbys bortgang i alt kr Det siste styret i nedlagte Varteig Hagelag har vedtatt at kassabeholdningen til sammen kr ved lagets opphør skal gis til Varteig Historielag. Siste leder i hagelaget, Sølvi Jelsness, kom med den gledelige gavesjekken på historielagets julemøte. - Gunnar Kullerud har skjenket nye navneskilt for området med det tidligere kommunelokalet, museet og Meieriet. - Div. gjenstander skjenket til historielaget, se under inntakskomiteen. Diverse: - Gruppa som jobber med registrering og fotografering av gjenstandene på Varteig Bygdemuseum og Meieriet, har valgt å tone ned innsatsen noe i det forløpne året blant annet fordi mye av ressursene kreves til kulturminneregistreringen. En del arbeid er imidlertid likevel gjort på Meieriet siste året, blant annet for å gjøre utstillingene mer tilgjengelige for publikum. - To av våre medlemmer, Synnøve Lunde Karlsen og Kjell Andersen, var 26. mai guider gjennom bygda for to busser med medlemmer fra Rakkestad Historielag, som var på vei til Soli Brug.

6 Avslutning: Styret i Varteig Historielag vil på denne måten få takke alle lagets tillitsvalgte for en solid jobb i det forløpne år. Her tas det ansvar til beste for historielaget og lokalhistorien. Styret ønsker også å gi honnør til lagets mange faste medlemmer, som både er villige til å ta i et tak når det er behov, og som trofast støtter opp om lagets ulike aktiviteter. Samlet gjør dette Varteig Historielag til et aktivt lag med solid rotfeste i bygda. Styret

7 Komiteenes rapporter Styret i Varteig Historielag har for det forløpne år bedt de ulike komiteene i laget om å fremme egne årsrapporter. Dette for å kunne gi et mest mulig korrekt bilde av bredden i aktivitetene, til nytte for dagen i dag og som dokumentasjon for framtiden. Vi bringer nedenfor utdrag av de ulike komiteenes rapporter. TUR- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN Tur- og arrangementkomiteen har bestått av Ester Juliussen, Johanne Pahr og Geir Andersen. Det har vært avholdt seks medlemsmøter i historielaget i 2009 hvor komiteen har ordnet med bevertning og loddsalg. På julemøtet, som ble holdt i Ingasalen, var det på tradisjonsrikt vis julegrøt, kaffe og kaker. Komiteen har også vært medhjelpere på Bygdedagen. Historielaget hadde ansvaret for Østfold Historielags årsmøte som ble avholdt på Breidablikk. Arrangementkomiteen ordnet med servering og nysmurte smørbrød og kaffe. 27. mai 2009 ble det avholdt tur til Rød Herregård og Fredriksten festning, og 29. august ble det arrangert høsttur til Terje Bergbys gård Vestigærn hvor Ola Bergby og Solveig Rød var guider på gårdsmuseet og kjona, og deretter ble deltakerne guidet ut til en rekke husmannsplasser av Ola Bergby. Dersom det er tilstrekkelig interesse, vil komiteen i 2010 forsøke å ordne en tur til Hafslund Hovedgård og Soli Brug, en sommertur til Gammelvala i Sverige samt en vandring innombygds med utgangspunkt på Thoreby. For tur- og arrangementskomiteen Ester Juliussen INGA-KOMITEEN Årets utgave av Inga er nr. 25 i rekken. Det er på 76 sider inklusive omslag pluss et 2-sidig innstikk. Heftet ble trykket i 400 eksemplarer og har en salgspris på kr. 70,-. Ved utgangen av 2009 er det solgt ca 240 eksemplarer. Salg og annonseinntekter gir på sikt et overskudd til lagets drift. I 1994 startet en serie med nyere gårdshistorie. Til nå er 26 av i alt 53 gårdsnummer beskrevet. Komiteen planlegger ikke endringer i layout eller format. Tanken om å lage innbundne utgaver av tidligere årganger (bøker med 10 årganger), er droppet da innholdet i tidligere hefter nå legges ut på lagets hjemmeside. Inga-komiteen er også ansvarlig for Varteig Historielags internettside. Med en forsiktig start på høsten 2008, har 2009 vært det første, hele året på nett. Her er det lagt ut en del generelle artikler, blant annet knyttet til Meieriet, museet, Inga fra Varteig, kalenderen og Inga-heftet, i tillegg til forhåndsomtaler og referat fra de ulike turene og møtene i historielaget. Nettadressen til Varteig Historielag er Inga-komiteen har bestått av Solveig Rød, Hans-Erik Pedersen, Øistein Bøe og Wigdis Bergby. For Inga-komiteen Solveig Rød KALENDERKOMITEEN Komitéen har i 2009 bestått av: Hans Erik Pedersen, Øistein Bøe, Gunnar Kullerud, Finn Vestby, Synnøve Lunde Karlsen og Wigdis Bergby Kalenderkomiteen avholdt sitt møte torsdag 8. oktober 2009 hos undertegnede. Komiteen valgte å benytte ett av gårdsfotografiene etter Olav Spydevold til forsiden, samt konfirmantfoto fra 1934 for november. Dette var de eneste som ble bestilt fra Østfold Fylkes Billedarkiv. De øvrige fotografiene er nye i historielagets fotosamling.

8 Varteig i gamle dager ble som i forutgående år trykket i 700 eksemplarer. Dette antallet så ut til å bli i minste laget i år og Hans Erik Pedersen fikk i stand en avtale om levering av ytterligere 60 eksemplarer fra trykkeriet. Som tidligere er det Møklegaards Trykkeri AS i Fredrikstad som benyttes. Det er Hans Erik Pedersen som setter kalenderen og som har den fortløpende kontakten med trykkeriet. Det må nevnes at han med dette gjør en strålende og uhyre verdifull jobb!! Kalenderkomiteen er så heldig stilt at det jevnlig kommer inn nytt materiale til fotosamlingen. Spesielt må nevnes Synnøve Lunde Karlsen, komiteens nyeste medlem, som gjør en formidabel jobb i arbeidet med å låne inn fotografier og samle inn opplysninger. Samtidig vil undertegnede anmode og oppfordre styret til å huske på at fotomateriale som lånes inn i andre sammenhenger også går veien om historielagets fotosamling. Prisen på kalenderen er uforandret kr. 50,-. I tillegg hadde de fleste selgerne med seg eksemplarer av Inga 2009 og i år Historielagets nye DVD. For kalenderkomiteen Wigdis Bergby MEIERIKOMITEEN Komiteen har i 2009 skiftet andre halvdel av taket på potetkjelleren slik at hele taket nå har plater som undertak og lekter, sløyfer og gammel taksten. Dessuten er pipa over tak på Meieriet revet og taket tettet. I forbindelse med bygdedagen, hentet komiteen krakker fra kommunelageret. De står nå lagret i grisehytta og i uthuset. Krakkene trenger utskifting av noen bord samt maling. Komiteen har stått for gressklipping og annet arbeid på eiendommens uteområde. På sitteklipperen har gruppa byttet skjærehodet og kniver, samt annet mindre vedlikehold. Gjenstander som tidligere var lagret i grisehytta står fortsatt i potetkjelleren i påvente av at registreringsgruppa skal registrere og merke gjenstandene og det blir laget en plan for hva som skal plasseres hvor. Medlemmer i komiteen har vært: Arve Skoftebyengen, Gunnar Bråthen og Kai Rød. Ved takomlegginga deltok flere andre medlemmer. For meierikomiteen Kai Rød INNTAKSKOMITEEN Komiteen har bestått av: Erling Skivdal, Wigdis Bergby, Synnøve Lunde Karlsen og Harald Sælid. Vi har hatt møter torsdag 26. mars og tirsdag 3. november, og har til sammen behandlet 26 saker. Av disse har vi vedtatt å ta imot 25 gjenstander, ett avslag. Liste over de gjenstandene vi har innlemmet i Varteig Historielags samling (med giver og plassering i parentes): Dukke (Synnøve Lunde Karlsen - 2.etg. barnerom hovedhus) Kurvstol (do do) Potte (do do) Jesusbilde (do do) Kattebilde (do do) Dukkekoppestell (do do) Barneseng (Solbjørg Bøe do) Dukkestol (do do) Sengetøy (do do) Leketøy, lekehund (do do) Barnebunad, Østfoldbunad, sommerdrakt (do do) Gimpa pose til nattøy (do do) Hvitt forkle (do do)

9 Dukkevogn (do do) Dyne (Kari S. Lunde do) Dynetrekk (do do) Ark m/papirdukker (Wigdis Bergby do) Ryggsekk (Sonja Steen - kjøkken 1.etg.hovedhus) Dokumentveske (do - stue,1.etg.hovedhus) 18 stk. gamle foto (Per Derbakk arkivrommet) Boksamling, manus til Varteigboka, Olav Spydevold (Breidablikks venner, v/bjarne Arntsen lagret i kjeller i kommunens administrasjonsbygg) Pokaler fra Ise skytterlags damegruppe, 5 pokaler og 1 fat (Ise skytterlags damegruppe v/sigrun Brusevold og Kate Bergby plasseres i 2. etg. hovedhus) Motor (Almquist, Breidablikk Vestvold) Rørkutter (Vidar Bergerud lagret i uthus) Stråleovn (Sigmund Tveter lagret på Meieriet). For inntakskomiteen Synnøve Lunde Karlsen MOTORGRUPPA I samarbeid med hovedstyret gikk et par av lagets medlemmer inn i ei motorgruppe fordi vi syntes det var galt at NSU-bilen vi arvet fra Anne Thoreby skulle stå og forfalle. Vi mente at det var en plikt historielaget hadde når vi først hadde tatt mot bilen med takk. Vi tenkte vel kanskje ikke at denne gruppa skulle gå inn i det oppsettet i laget med komiteer etc valgt på årsmøtet. Det kan vel kanskje bli et problem ved valgene om noen år. Imidlertid er altså Ragnar Berby og Kjell Sterkerud medlemmene på det nåværende tidspunkt. Motorgruppa er dessverre ikke hurtigarbeidende, men en del er utført på NSU-bilen vi er blitt testamentert. Det var en del mangler på bilen ved overtagelsen, men vi har gjort klart til bytte av bremser, både bremserør og bremsesko må byttes. Det samme må gjøres med bremsepumpene på hjulene. Det er kjøpt inn nyfabrikkerte bremsesko samt bremsepumper som en gave til historielaget fra gruppa. Dessuten har en ny forgasser også blitt kjøpt inn, denne gangen for lagets regning. Vi hadde nok tenkt at vi skulle vært lenger i restaureringsarbeidet, men vårt mål er nå å kunne frakte bilen på egne hjul til bygdedagen sommeren For å få til dette er planene å frakte bilen fra Thoreby til Ragnars verksted slik at vi kan få arbeidet innendørs og med levelig temperatur en gang i vinter. For motorgruppa Kjell Sterkerud

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 3 2006 Årgang 30 Opplag 4400 Redaksjonen avsluttet 10. november 2006 Formannens spalte... 2 Henry Rogstad til minne... 3 Bokpris 2006... 4 Vårvandring... 5 Tillitsmannsmøte.. 6

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket 2-05 - ny 30-11-07 15:45 Side 1 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Formannens spalte... 2 Skigardskurset... Østfold

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. Vi fikk årets Kulturpris! Husk fotoutstillingen! se side 3

MER GAMMELT ENN NYTT. Vi fikk årets Kulturpris! Husk fotoutstillingen! se side 3 MER GAMMELT ENN NYTT Husk fotoutstillingen! Lørdag 16. og søndag 17. oktober kl. 12.00-16.00 begge dager i menighetssalen Vålerenga kirke ÅRGANG 12 NR. 3-2010 Vi fikk årets Kulturpris! se side 3 November-medlemsmøte:

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8 Årsmelding 2012 Innhold 00. Sammendrag 5 01. Om virksomheten 7 02. Om Østfoldmuseene 8 Østfoldmuseene Årsmelding 2012 03. Forvaltning 12 Østfoldmuseenes samlinger 13 Vedlikehold/bygningsinvestering 14

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

ELVERUM VÅLER ÅSNES GRUE KONGSVINGER EIDSKOG Nr. 1 / 2007. Finnskogvandrer'n

ELVERUM VÅLER ÅSNES GRUE KONGSVINGER EIDSKOG Nr. 1 / 2007. Finnskogvandrer'n ELVERUM VÅLER ÅSNES GRUE KONGSVINGER EIDSKOG Nr. 1 / 2007 Finnskogvandrer'n ÅRSMØTE 18. APRIL TURPROGRAM 2007 Nyheter JUBILANT I GRAVBERGET En ekte skogens mann, Torbjørn Suren, fyller 80 år 19. april.

Detaljer

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2011 og Program 2012 Styrets innstilling til generalforsamlingen 4. februar 2012 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2012 og Program 2013 Vedtatt av generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge.

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøtedokumenter 2014. Sandar Historielag. 23. februar 2015

Årsmøtedokumenter 2014. Sandar Historielag. 23. februar 2015 Årsmøtedokumenter 2014 Sandar Historielag 23. februar 2015 Saksliste årsmøte 2014: 1. Godkjenning av innkalling til årsmøte 2014/Gunlaug 2. Godkjenning av dagsorden/gunlaug 3. Valg av møteleder: forslag

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte Årsmøte Velkommen til årsmøte Til medlemmer i Furuset Vel Innkalling til årsmøte i Furuset Vel, tirsdag 22. april 2014 kl. 19.30 på Furusetheimen. Dagsorden 1. Valg av dirigent 2. Valg av medlemmer til

Detaljer