Med bakgrunn i brevet ønsker Helse Sør-Øst RHF å redegjøre for følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med bakgrunn i brevet ønsker Helse Sør-Øst RHF å redegjøre for følgende:"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/ /123 09/ Saksbehandler: Torstein Pålsrud, Vedrørende budsjettsituasjonen i Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF viser til Legeforeningens brev av 16. september 2009 der det reises en del problemstillinger og spørsmål knyttet til den økonomiske situasjonen i regionen og hvordan relevante forhold følges opp og rapporteres videre til Helse- og omsorgsdepartementet som eier. Brevet blir besvart nå etter møte i Helse- og omsorgsdepartementet og etter samtale med Torunn Janbu 7. desember Med bakgrunn i brevet ønsker Helse Sør-Øst RHF å redegjøre for følgende: Relevante forhold knyttet til omstillingsprogrammet Oppfølging og rapportering mellom RHF og eier både når det gjelder fortløpende resultater og langsiktig utvikling. De regionales helseforetakenes sørge for -ansvar og fastsettingen av økonomiske rammer Omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst Tidligere Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble slått sammen til Helse Sør-Øst RHF i juni Hovedintensjonene bak sammenslåingen er bl.a. formulert i St.prp. nr. 44 ( ): Bedre ressursutnyttelse og koordinering i hovedstadsområdet og mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF, vil være et gode for spesialisthelsetjenesten i hele landet og komme pasientene til gode. Eksempelvis vil bedre ressursutnyttelse og samordning av sykehusene i hovedstadsområdet gi grunnlag for bedre muligheter for rekruttering av helsepersonell og spesialister andre steder i landet, både i og utenfor den nye regionen. Det er identifisert betydelige gevinstpotensialer på ulike områder både faglig og økonomisk. Sammenslåingen vil gi langt bedre muligheter for samordning av fag- og forskningsmiljøer. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 I protokollen fra foretaksmøte 30. mai konkluderes det med at det er avgjørende for det nye Helse Sør-Øst sitt framtidige handlingsrom og økonomiske stilling at resultatkrav nås og at nødvendig omstilling og effektivisering finner sted. Det blir samtidig uttrykt at eier er innforstått med at det vil kunne innebære betydelige omstillinger. Det ble mao. gitt et klart oppdrag fra eiersom satte store krav til omstilling og endring i regionen og innebar at Helse Sør-Øst RHF skulle sikre: Bedre samordning i hovedstadsområdet Samordning på fag og styrking av forskning Økonomiske resultatkrav Et fortsatt desentralt tilbud til pasientene Uttak av stordriftsfordeler At endringen skal komme hele nasjonen til gode Bedre koordinering og utnyttelse av personell, arealer, IKT, støttefunksjoner, innkjøp og investeringer mv Med bakgrunn i dette samt behovet for å videreutvikle tjenestetilbudet for å møte framtidas utfordringer med sykdomsgrupper i vekst, sterk utvikling innen medisinsk teknologi, behov for kompetanseutvikling hos medarbeiderne, økt satsing på IKT og ønsket om moderne nybygg mv, var det nødvendig å iverksette et ambisiøst program for utvikling og omstilling. Dette med sikte på at foretaksgruppen skal kunne videreutvikles og være en del av et bærekraftig helsevesen også for framtida. Omstillingsarbeidet og endringene som gjøres i foretaksgruppen handler om kvalitet, medvirkning og prioritering for å møte pasientenes behov, nå og i framtida. Omstillingene gjøres ikke for å spare penger, men for å få til bedre pasientbehandling innen den økonomiske rammen som Stortinget bevilger. Det norske samfunnet bruker nærmere 10 % av brutto nasjonalproduktet på helsevesenet i dag og det er grunn til å tro at det kommer til å brukes mye penger på helsevesenet også i årene som kommer. Oppgaven til Helse Sør-Øst RHF er å sørge for at det prioriteres riktig og at ressursene brukes på best mulig måte for pasientene. Det viktigste prinsippet som ble lagt til grunn for omstillingsarbeidet i Helse Sør-Øst var at pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene, og at spesialisthelsetjenesten skal ha helhetlige pasientforløp som organiserende prinsipp. Etter et omfattende arbeid med brede prosesser med ansatte, brukere, kommuner og andre samarbeidsparter, ble en langsiktig strategi og omstillingsprogram - plan for strategisk utvikling - for foretaksgruppen fram mot 2020 vedtatt. Det foreligger et betydelig materiale med dokumentasjon av de underliggende utredninger og trinn i forbindelse med omstillingsprogrammet. Det vises særskilt til styresak 108/2008 Omstillingsprogrammet. Innsatsområde 1 hovedstadsprosessen Gjennom styrets vedtak i sak 108/2008 er det fattet omfattende beslutninger om generelle prinsipper for videreutviklingen av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst, herunder organisering i sykehusområder, ny foretaksstruktur, forpliktende samhandling med kommunehelsetjenesten, lokalbaserte spesialisthelsetjenester, akuttfunksjoner og Dato: Side 2 av 8

3 prehospitale tjenester, spesialiserte områdefunksjoner og regionale funksjoner. I tillegg er det også fattet beslutninger om etablering av fellestjenester innen IKT, HR og innkjøp. Det vises forøvrig til årlig melding for 2008 fra Helse Sør-Øst RHF der det er redegjort for prosesser og strategier og hvor det refereres til den fullstendige dokumentasjon for omstillingsprogrammet. Meldingen er en del av det nasjonale plan- og meldesystemet og tjener bl.a. som grunnlag for arbeidet med statsbudsjettet og departementets melding til Stortinget om helsetjenestene. Det ble avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 27. november I møtet ble styrets vedtak i sak 108/2009 stadfestet. Videre forutsatte foretaksmøtet at videre planlegging og endringer i tjenestetilbudet må skje i tråd med nasjonal helsepolitikk, og tilpasset lokale forhold. Foretaksmøtet uttrykte at Helse Sør-Øst RHF, gjennom de foreliggende vedtak, har løst oppdraget på en god måte og i tråd med eiers forutsetninger. Foretaksmøtet merket seg at Helse Sør-Øst har lagt vekt på å sikre bred involvering og medvirkning for brukere, tillitsvalgte, verneombud og kommuner i arbeidet og at det er inngått en regional omstillingsavtale og nedfelt 12 prinsipper for involvering og medvirkning. Om den videre gjennomføring sier foretaksmøtet følgende: Foretaksmøtet har merket seg at en plan for gjennomføring av vedtatte endringer er under utarbeidelse, og ses i sammenheng med plan for strategisk utvikling i regionen. Foretaksmøtet forutsatte at plan for gjennomføring setter tydelige krav til prosessene som gjennomføres for å sikre kvaliteten i pasientbehandlingen, ivareta faglige miljøer og opprettholde motivasjonen hos de ansatte. Foretaksmøtet forutsatte at plan for videre gjennomføring særskilt utreder prosess for deling av Blefjell sykehus HF, for etablering av Oslo universitetssykehus HF, for etablering av ett helseforetak i sykehusområde Buskerud, Asker og Bærum 1, samt for prosesser som sikrer samarbeid mellom sykehusene i sykehusområde Telemark og Vestfold. Foretaksmøtet viste videre til pågående prosess og dialog knyttet til samhandlingsreformen som legges fram i april Foretaksmøtet forutsatte av Helse Sør-Øst RHF legger til rette for og medvirker til at strategi og tiltak i den kommende samhandlingsreformen kan følges opp. Foretaksmøtet har for øvrig merket seg nærmere omtale av det videre arbeid i Helse Sør-Øst, slik det fremgår av styrets vedtak (sak 108/2008). Styrets vedtak i sak utgjør, sammen med vedtak i sakene 040, 049, 058, 068 i 2007 og 109, 038, 039, 050, 067 nr 1 til nr 7 i 2008 det samlede svaret på oppdraget fra eier. Dette er videre sammenfattet i Plan for strategisk utvikling , strategisk fokus og mål for 2009 for Helse Sør-Øst som behandles særskilt i sak Helhetlig strategi for Helse Sør-Øst, strategisk fokus og mål Endelig behandling. For nærmere omtale av strategidokumentet vises det årlig melding for 2008, kapittel 3 Styrets plandokument. Plan for strategisk utvikling er også videreført i budsjett for Jf. styresak budsjett og mål I foretaksmøter i februar 2009 har Helse Sør-Øst RHF forpliktet helseforetakene til videre oppfølging av omstillingsprogrammet og plan for strategisk utvikling. Det er forutsatt at helseforetakene utvikler planer for oppfølgingsaktivitetene, herunder planer for gevinstrealisering og investeringer, samt at det gjøres risikovurderinger i forhold til 1 Etter vedtak i sak benevnt sykehusområde Vestre Viken Dato: Side 3 av 8

4 pasienter, økonomi og ansatte. Videre er det lagt opp til rutinemessig rapportering mht. gjennomføring, måloppnåelse og gevinstrealisering. Det er krevende oppgaver som skal gjennomføres i forhold til eiers krav om et økonomisk resultat i balanse. Det er videre lagt til grunn at kostnader for å gjennomføre plan for strategisk utvikling og vedtakene i hovedstadsprosessen må finansieres innenfor regionens og det enkelte helseforetaks økonomiske rammer. Fremdrift og tempo i omstillingsarbeidet må derfor tilpasses det økonomiske handlingsrom som skapes gjennom god økonomisk drift og gevinster av tiltakene i omstillingsprogrammet. Samhandlingsreformen som ble lagt fram av regjeringen i juni 2009 setter krav til at sykehusene skal organiseres ut fra pasientenes behov, ansvaret for spesialisthelsetjenestene skal spisses, de alminnelige tjenestene skal desentraliseres mens de mest spesialiserte skal samles og sykehusene skal formalisere og utvikle samarbeidet med kommunene. Helse Sør-Østs strategi og omstillingsprogram fram mot 2020 er basert på de samme prinsippene og ved å gjennomføre vedtakene vil Helse Sør-Øst være godt forberedt på samhandlingsreformen. Foretaksgruppen har over lang tid arbeidet med samhandling, dels gjennom Helsedialog og i stor grad gjennom arbeidet i det enkelte helseforetak. Styret for Helse Sør-Øst RHF er orientert om dette gjennom styresaker og ADs driftsorienteringer. Samhandlingsaktiviteter er også beskrevet i årlig melding for Om oppfølging og rapportering - forholdet mellom RHF og eier I tillegg til lover, forskrifter, vedtekter mv. styres de regionale helseforetakene gjennom virkemidler forvaltet av Helse- omsorgsdepartementet. For 2009 er det samlede styringsbudskap gitt gjennom Oppdragsdokumentet for 2009, hvor eier bl.a. stiller krav til ivaretakelse av sørge for -ansvaret, og klargjør vilkårene for tildelingen av midler og ressursgrunnlag. Protokoll fra foretaksmøtet 26. januar 2009, hvor eier klargjør det overordnede styringsbudskap og prestasjonskrav, samt krav og rammebetingelser knyttet til organisering og økonomi. Eiers krav videreføres gjennom driftsavtaler mellom Helse Sør-Øst RHF og det enkelte helseforetak og foretaksmøter med det enkelte helseforetak. Styret i det enkelte helseforetak har ansvar for oppfølging av det samlede styringsbudskap på samme måte som styret i Helse Sør-Øst RHF følger opp foretaksgruppen samlet. Videre er det etablert administrativ oppfølging fra Helse Sør-Øst RHF v/administrerende direktør. I tillegg til den formelle oppfølgingen er det tett dialog med helseforetakene i direktørmøter, styreledermøter og i oppfølgingsmøter med de enkelte helseforetakene Enkelte oppfølgingspunkter løses i et samarbeid med de øvrige regionale helseforetak. De samlede tiltak som er etablert i forhold til oppfølging av styrende dokumenter er en del av internkontrollsystemet som Helse Sør-Øst RHF har etablert for å ivareta sitt ansvar innenfor eierstyring og sørge for -ansvaret. Dato: Side 4 av 8

5 Rapporteringen til styret i det enkelte helseforetak og til styret i Helse Sør-Øst for foretaksgruppen samlet skjer som ordinære måneds- og tertialrapporter, i tillegg til den omfattende rapporteringen i årlig melding. Det blir i tillegg gitt en status til styret per første halvår i forhold til gjennomføringen av det samlede oppdraget. I all oppfølging og rapportering legges det vekt på risikovurdering og risikostyring i samsvar med foretaksmøtets pålegg innenfor alle definerte målområder. Som følge av styringspålegg fra eier gjennom oppdragsdokument og foretaksprotokoller er det gjennom de senere årene blitt etablert et tett og detaljert oppfølgingsregime, både mellom departement og RHF og innad i foretaksgruppen. Dette skjer gjennom en omfattende månedlig og tertialvis rapportering til styrene samt at rapporteringen følges opp gjennom månedlige administrative oppfølgingsmøter. Dette oppfølgingsregimet er gjennomgående og videreført også innenfor foretaksgruppen Helse Sør-Øst. Omfanget og hyppigheten i rapporteringen er differensiert etter behov og risiko og innebærer gjennomgående og bred kunnskap på alle nivå om utvikling, korrigerende tiltak og planer både på kort og lang sikt. Det er i tillegg etablert en gjennomgående og uavhengig konsernrevisjon. Konsernrevisjonen bistår styret og ledelsen på regionalt og lokalt nivå med å utøve god virksomhetsstyring gjennom vurdering av risikohåndtering og intern kontroll. Konsernrevisjonen skal bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring av interne styrings- og kontrollsystemer i foretaksgruppen. Konsernrevisjonens rolle er på vegne av styret, å "se etter at" det er etablert god internkontroll i foretaksgruppen som gir rimelig sikkerhet for at foretaksgruppen når fastsatte målsettinger, har pålitelig rapportering av styringsinformasjon og etterlever lov- og regelverk. Konsernrevisjonen skal dessuten gjennom dialog og samhandling med administrerende direktør, "bidra til forbedring" i helseforetakets interne styring og kontroll. Dette skal skje ved at kunnskap om årsaker og konsekvenser av feil, svakheter og mangler i internkontrollen, omsettes til systematiske forbedringstiltak. Konsernrevisjonen er en omfattende virksomhet som fokuserer på alle de lovpålagte områdene som pasientbehandling, forskning, økonomistyring etc. For mer informasjon vises det til Videre skal det regionale helseforetaket, i henhold til loven, hvert år sende melding til Helse- og omsorgsdepartementet om foretaket og foretakets virksomhet. Meldingen skal også omfatte de helseforetak som det regionale helseforetaket eier. Årlig melding er nærmere beskrevet i vedtektene for Helse Sør-Øst RHF og det forutsettes at meldingen skal gi departementet det nødvendige faglige underlaget for å kunne medvirke i regjeringens forberedelse av det årlige forslaget til statsbudsjett., inngå i grunnlaget for de styringsbudskap som tas inn i Stortingsproposisjon nr. 1 og i det årlige styringsdokumentet. Planene gir grunnlag for identifikasjon av viktige politiske problemstillinger som behandles i foretaksmøte, eventuelt legges frem for Stortinget. Videre skal det rapporteres på oppfølgning av styringsdokumentet. Tilsvarende bestemmelser er tatt inn i helseforetakenes vedtekter. Helse Sør-Øst RHF utarbeider årlig melding i en bred, forankret prosess som legger vekt på å beskrive både resultater og utfordringer på en åpen og tilgjengelig måte. De regionale helseforetakene melder, som del av årlig melding, hva som er bevilgningsbehovet i kommende år. Dette er en del av grunnlaget for departementets arbeid med forslaget til de årlige statsbudsjettene. Dato: Side 5 av 8

6 Om de regionales helseforetakenes sørge for -ansvar og fastsetting av økonomiske rammer Stortinget bevilger rammer til de regionale helseforetakene som i henhold til loven skal ivareta sitt sørge for -ansvaret overfor befolkningen i sin region. Den økonomiske rammen fastsettes på grunnlag av den fortløpende rapportering og dialog mellom RHF og HOD, nasjonal prioriteringer bl.a. nasjonal helseplan, kriteriebaserte finansieringsmodeller (jf. Magnussen utvalgets beregninger), effektiviseringskrav mv. Departementets krav blir ytterligere konkretisert i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller (se omtale ovenfor). Selv om regionene og helseforetakene får sine budsjetter gjennom årlige rammer, er det relativt stor forutsigbarhet i helseforetakenes budsjettsituasjon. Det har ikke vært store omrokkeringer i de økonomiske overføringene som har økt jevnt de siste årene. Som kjent viser resultatet av arbeidet i det nasjonale Magnussen-utvalget at det skal skje en omfordeling av midler fra Helse Sør-Øst til de øvrige regionene. Dette skjer ved at den økonomiske rammen for Helse Sør-Øst RHF holdes fast på dagens nivå og at de rammene til de øvrige regionene økes. Dette er i ferd med å implementeres gjennom Statsbudsjettene. Videre viser arbeidet med ny inntektsmodell i Helse Sør-Øst at det skal flyttes penger ut av hovedstadsområdet til fordel for de andre delene av regionen, særlig den nordre og søndre del av regionen. Styret har besluttet at denne modellen skal implementeres over 3 år hvor 2010 er det første året med svært forsiktig omfordeling etter modellen, jf styresak budsjett og mål for Det er avgjørende at helseforetaksgruppen får kontroll på økonomien og klarer å drive sin virksomhet i balanse. Bare gjennom god økonomistyring, kan foretaksgruppen skaffe seg det nødvendige handlingsrommet for å sikre god kvalitet på tjenestene og riktige investeringer i årene framover. Per november 2009 hadde Helse Sør-Øst RHF et budsjettavvik på 0,7 %. Den driftsmessige situasjonen for foretaksgruppen er utfordrende i Det pågår store integrasjonsprosesser og omstillingsaktiviteter i helseforetakene, omfordelingen av inntekter mellom regionene basert på Magnussen-utvalget fullføres, samt at større byggeprosjekter skal sluttføres og startes. Dette tilsier at det ikke legges opp til nye initiativ eller stor aktivitetsvekst i 2010 som går ut over eiers krav og som derfor innebærer økt økonomisk belastning. Styret har derfor i budsjettet for 2010 lagt opp til en konsolidering av driftssituasjonen i helseforetakene, samtidig med gjennomføring av strategier og handlingsplaner innen omstillingsprogrammet med de gevinster som er forutsatt. Dette skal sikre framtidig handlefrihet og videre kvalitetsforbedring, samt etablere økonomisk bæreevne over tid. I forbindelse med budsjettet for 2010 her en også vedtatt strategisk fokus og mål innen målområdene; pasientbehandling, forskning, kunnskapshåndtering og beste praksis, organisering av fellestjenester, mobilisering av ledere og medarbeidere og økonomisk bærekraft, sammen med budsjettet for Helse Sør-Øst er en kompetanseintensiv virksomhet, og kompetanseutvikling er en nødvendig forutsetning for kvaliteten i pasientbehandlingen og fremtidsrettet utvikling av behandlingsmetoder og sykehusdrift. Dato: Side 6 av 8

7 Et av de 6 målområdene i omstillingsprogrammet inn mot 2020 er derfor mobilisering av ledere og ansatte og herunder en ny HR strategi. I denne er utvikling og bruk av kompetanse helt sentralt og det er allerede startet aktiviteter i 2009 for å realisere alle disse målene. Likeledes vil arbeid med HMS og arbeidsmiljø være sterkt prioritert. En var i annet halvår av 2009 i en situasjon der det ble brukt mer penger enn det som er tildelt. Dette medførte at en i de siste månedene i 2009, har fokusert på hvilke muligheter som forelå til på veldig kort sikt å begrense utgifter som det var mulig og forsvarlig å redusere. Forskning og kompetanseutvikling er høyt prioritert i Helse Sør-Øst og er definert som målområder med høye ambisjoner inn mot de nærmeste årene. Kompetanseutvikling vil bli prioritert sterkere gjennom de neste årene og vi bruker i dag ca 1,4 mrd på forskning noe som utgjør ca 3 % av totalbudsjettet i Helse Sør-Øst. Styret har vedtatt en ambisjon om ytterligere vekst innen forskning på 5% av budsjettet. Dessverre har det i perioden juni til desember også vært nødvendig å iverksette kostnadsreduserende tiltak knyttet til forskning og kompetanseutvikling. Disse begrensningene er generelle begrensninger og ikke rettet mot spesielle områder. Innstrammingene når det gjelder arrangering av og deltakelse i kurs og konferanser er av begrenset varighet og skal ikke ramme nødvendige og pågående aktiviteter. Det forutsettes selvfølgelig at fokus på kompetanse skal videreføres i årene som kommer, i tråd med mål, strategier og innsatsområder i Helse Sør-Øst. Det er en klar ambisjon å kunne skjerme disse områdene for denne typen kostnadsreduksjoner i fremtiden og det er derfor lagt ytterligere fokus på et godt budsjettarbeid for 2010 for å unngå en liknende situasjon som i Tiltakene som er iverksatt, har hatt og har en effekt på økonomien. Månedsresultatene for Helse Sør-Øst samlet viser en bedring, selv om det fortsatt er en betydelig risiko for et negativt budsjettavvik på årsbasis. Når det gjelder omstillingsprogrammet i hovedstadsområdet etterlyser Legeforeningen omstillingsmidler til de endringene som er planlagt. Som det fremgår ovenfor er dette forutsatt gjennomført innenfor gitte rammer ved at det realiseres samordningsgevinster. For eksempel ble det i arbeidet med hovedstadsprosessen i 2008, påvist av fagmiljøene en potensiell innsparing i størrelsesorden 300 mill i Oslo universitetssykehus allerede i Helseforetakets rammer er ikke redusert i tråd med dette. Videre er det slik at den nye inntektsmodellen som er vedtatt i regionen (som grovt viser at Oslo-sykehusene skal ned, mens andre sykehusområder skal opp), innføres over flere år slik at Oslo universitetssykehus gis tid til tilpasning til ny modell. Helse Sør-Øst RHF har også satt av 500 millioner kroner i øremerkede midler til IKT-utvikling der Oslo (og Vestre Viken) er prioriterte helseforetak. Helse Sør-Øst RHF vil også ta særlig hensyn til investeringsbehov i Oslo universitetssykehus i Dette kan først vurderes og besluttes når Oslo universitetssykehus har kommet noe lengre i sin planlegging og kan fremlegge prioriterte, dokumenterte investeringsbehov som skal understøtte omstillingen. Videre har Helse Sør-Øst RHF åpnet for at det kan vurderes om Oslo universitetssykehus selv skal kunne omdisponere midler som frigis ved salg av eiendom. Dato: Side 7 av 8

8 Samlet sett vil dette bidra til å understøtte de utfordringene som Oslo universitetssykehus står overfor i tilknytning til de endringene som planlegges gjennomført fra Et vesentlig poeng er også at det er gjennomført tilsvarende sammenslåinger i både København og Stockholm uten at de har hatt store øremerkede omstillingsmidler. København oppgir gjennom sin koncerndirektør og økonomidirektør at det ikke ble gitt særskilte tilskudd til sammenslåingen av de tidligere selvstendige sykehusene. Ved sammenslåingen i Stockholm ble det bevilget ca 600 millioner svenske kroner fra landstinget. Disse midlene skulle brukes første år av fusjonen og det var forutsatt at cirka 200 av disse millionene skulle brukes til IKT. De resterende 400 ble det søkt om fra det nye sykehuset til eier som suksessivt bevilget midlene. Samtidig var det satt krav til en effektiviseringsgevinst på 150 millioner svenske kroner allerede første året, deretter hhv 250 millioner andre år og 200 millioner i effektiviseringsgevinst tredje år. Altså en total effektiviseringsgevinst de første tre årene på 600 millioner svenske kroner. Avsluttende bemerkninger Som det fremgår ovenfor er det et tett samspill mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst RHF både når det gjelder langsiktige planer og mer kortsiktige bestillinger og styringssignaler. Som administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF er jeg derfor meget opptatt av at spillereglene følges, at samhandlingen er korrekt og at rapportering og oppfølging er i samsvar med eiers krav. Innenfor denne rammen er det også viktig at det utvikles en god dialog mellom alle aktørene, herunder også arbeidstakerorganisasjonene. Det avholdes derfor faste møter med konserntillitsvalgte som også er representert i det regionale helseforetakets styre. Vi tilstreber et godt samarbeidsklima også gjennom andre møtearenaer. Med bakgrunn i dette ser vi frem til en fortsatt god dialog og et konstruktivt samarbeid med Legeforeningen. Med vennlig hilsen Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen adm. direktør Kopi (med vedlegg av brev av 16. september 2009 fra Dnl): Styret for Helse Sør-Øst RHF Spekter Konsernrevisjonen Dato: Side 8 av 8

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF OPPFØLGING V E D T A K

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF OPPFØLGING V E D T A K Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 071-2008 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 05.06.08 - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K Styret

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012:

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012: Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale

Detaljer

Vedtekter for Vestre Viken HF

Vedtekter for Vestre Viken HF Vedtekter for Vestre Viken HF (Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 2 Eier Vestre Viken HF eies fullt ut av

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner

Detaljer

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør Porteføljestyring i Helse Sør-Øst Pasientenes behov skal være førende for struktur, organisering og innhold i tjenestene 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør 1 Tema Kort om Helse Sør-Øst Helse

Detaljer

Om styringsmodellen i Helse Sør-Øst

Om styringsmodellen i Helse Sør-Øst Om styringsmodellen i Helse Sør-Øst Tore Robertsen Dato 24.06..2010 Visjonen - det er derfor vi er her Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2011 SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 12. mai 2011

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 007-2009 FORDELING AV MIDLER FRA REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012.

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012. Helse Sør-Øst R Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Martina

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/02562-14/123

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen 14. april 2010 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Revisjonsplan 2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen 16. mars 2011 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør for Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 sak NR 010-2008 VIDERE ARBEID MED EIENDOMSOMSRÅDET I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. En bedre styring av eiendomsområdet

Detaljer

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 8. september 2010 STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Orienteringssak oppfølging foretaksprotokoll og handlingsplan 2010 Saksbeskrivelse

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Polyteknisk forening Helse 14. april 2010 2 Situasjonen pr 2008 10 mrd kroner i overskridelser

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik.

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefaks: 62 58 55 01 postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 13/01054-1 16.09.

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 13/01054-1 16.09. Helse Sør-Øst R Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Kommunene i Helse Sør-Øst Landets fylkeskommuner Sametinget Vår referanse: Deres

Detaljer

HELSE SØR-ØST: STRATEGIARBEID ELLER OMSTILLING

HELSE SØR-ØST: STRATEGIARBEID ELLER OMSTILLING HELSE SØR-ØST: STRATEGIARBEID ELLER OMSTILLING Tarald Rohde, seniorrådgiver SINTEF Teknologi og samfunn avdeling Helse Name Place Month 2016 1. Hvorfor slå sammen de to største helseregionene i Norge?

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 020-2017 ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Rehabiliteringsfeltet står ovenfor mange av de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene som kommer. Endringer i befolkningssammensetning,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER 2010 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 4. november

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2013-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02. 2013 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Statssekretær Arvid Libak 8. juni 2007 Temaer Grunnpilarer i regjeringens helsepolitikk

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Vedlegg 2 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammene for administrerende direktør sitt arbeid og omhandler ansvar, oppgaver,

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007. Styret tar redegjørelsen for status i utvikling av og arbeid med sykefravær innen Helse Sør- Øst til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007. Styret tar redegjørelsen for status i utvikling av og arbeid med sykefravær innen Helse Sør- Øst til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007 SAK NR 061-2007 Orienteringssak: Sykefravær i Helse Sør-Øst Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen for status i

Detaljer

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.12.2007 200700006-8 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 108-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 1 HOVEDSTADSPROSESSEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 108-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 1 HOVEDSTADSPROSESSEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 108-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 1 HOVEDSTADSPROSESSEN Forslag til vedtak: 1. Hovedstadsprosessen er

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Møteprotokoll. Ansgar Gabrielsen nestleder Fravær kl 1240-1450 Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn

Møteprotokoll. Ansgar Gabrielsen nestleder Fravær kl 1240-1450 Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. juni 2012 Tidspunkt: Kl 0900 1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder

Detaljer

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag:

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag: Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 17/4748- Dato 28. november 2017 Spørsmål nr 302 til skriftlig besvarelse - Hvilke sykehus har overskredet budsjettene sine så langt

Detaljer

Spenningsfeltet mellom politikk og styring

Spenningsfeltet mellom politikk og styring Spenningsfeltet mellom politikk og styring 16. september 2004 Siri Hatlen Styreleder Helse Øst RHF Reformens begrunnelse Mer helse for pengene med pasienten i fokus Regionalt perspektiv - bedre ressursutnyttelse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer