«Veivalg for fremtidig kirkeordning»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Veivalg for fremtidig kirkeordning»"

Transkript

1 «Veivalg for fremtidig kirkeordning» Høyringssvar frå Samnanger sokn mai 2015 Saka var handsama i Samnanger sokneråd/ fellesråd sak 27/15 i møte For Samnanger sokneråd Soknerådsleiar Samnanger er ein liten kommune med vel 2400 innbyggjarar og berre eitt sokn.. Sidan me berre har eitt sokn i kommunen, tek soknerådet vårt seg også av fellesrådssakene. Då har dei ein kommunal representant med i tillegg. Me har altså ikkje fellesrådserfaring. Dette ligg til grunn når me svarar på spørsmåla.

2 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? JA Då Samnanger sokneråd i 2012 kom med innspel til «refleksjonsdokumentet» den sentrale kyrkjeleiinga sende ut, kom dei med denne styringsmodellen for fordeling av oppgåver i DNK: Rådgjevande organ Tilsyn Juridiske organ Oppgåver Kyrkjerådet Kyrkjestyre Øvste leiing i kyrkja. Samisk kyrkjeråd (Kyrkjemøtet) Overta oppgåver som ligg til departementet og bispedømet i dag. Mellomkyrkjeleg råd Direkte og Bispemøtet indirekte valde Partssamansette utval Biskop m. bispekontor Prostistyre/ Fellesråd Indirekte valde frå sokneråda Arbeidsgjevaransvar for alle tilsette Lønnskontor for sokna Økonomikontor for sokna Kompetansesenter for sokna Samarbeidsorgan for sokna Overta nokre av oppgåvene bispedømet har i dag Tilsyn Soknemøte Utval /nemnder Råd Rettleiing Kurs Uttalerett v. tilsetjingar i vigsla stillingar Sokneråd Direkte valde Ansvar for gudstenesteliv og kyrkjelydsarbeid i soknet Budsjettansvar Medbestemmingsrett i tilsetjingssaker/ instruksar Delegert arbeidsgjevaransvar Tilsyn med bygningar Kontakt med kommunen

3 Føresetnaden for prostistyre er at prostia må justerast til høvelege administrasjonseiningar. Nokon av prostia er altfor store, slik dei er no. Ved evt. ny kommunestruktur, med større kommunar, vil ein framleis kunna nytta seg av fellesrådsmodellen. Slik det er no, er det mange små kommunar som ikkje får nytta seg av ordninga med fellesråd i det heile. Grunngjeving for denne oppgåvefordelinga: Lokal styring Soknet er grunneininga i kyrkja, og soknet og lokalkyrkja må styrkjast. Testspørsmålet for alle endringar må vera: Vil dette styrkja kyrkja på lokalplan? Det er viktig at me i den nye ordninga ikkje misser lokal styring - og det er viktig at me beheld det lokale engasjementet. Soknet må vera ei sjølvstendig juridisk eining. Ei ny kyrkjeordning må sikra soknet v/soknerådet høve til påverknad på eiga strategisk utvikling, økonomisk forvaltning og tilsetjingar i soknet. Sårbare, små einingar Når me likevel går inn for ein modell med eit prostistyre, er det fordi me ser at små einingar vert sårbare. Det vert mange små stillingar, som kan vera vanskelege å rekruttera folk til. Det er vanskeleg å få til gode tillitsmannsordningar, HMS-utval, AMU-utval osb. Dei tilsette vert gjerne sitjande som einaste representant på arbeidsstaden frå sine fagforeiningar, med dei problema dette fører med seg i lønsforhandlingar osb. Dei vert også einsame i si faggruppe. Det kan verta små, tette, gode arbeidsmiljø, men store vanskar om det vert gnissingar. I ei lita eining er det også vanskeleg å ha fagkompetanse på alle område, t.d. leiing, økonomi, personal- og kyrkjefag. Eit fellesråd i ny kommunestruktur/ prostistyre i justerte prostinivå, vil kunna sikra profesjonell utøving av arbeidsgjevaransvar, gravferdsforvaltning, kyrkjebygg og det som elles kjem inn under kyrkjelova 14. Ein arbeidsgjevar Me er dessutan samde med kyrkjemøtet, som meiner at det bør vera ein arbeidsgjevar i den nye kyrkjeordninga. Dette gjer at prestane og dei andre tilsette, må vera tilsette hjå ein felles arbeidsgjevar. I eit sokn så lite som vårt, vil det om kyrkjeøkonomien vert dårlegare, kanskje føra til at me også må tilsetja prest i deltidsstilling. Me vil også stadig vekk måtta leiga inn vikarar for presten. Er prestane tilsette i prostiet/fellesrådet på justert kommunenivå, vil dei lettare kunna vikariera for einannan og avlasta einannan, slik det også vert gjort i dag. Tilhøve kommune / kyrkje Kyrkjeverja i ein liten eittsokns-kommune, lyt vera ekspert på alle område, både vedlikehald, nybygg, personal, løn, økonomi og kyrkjelydsarbeid. Soknet lyt gjerne henta fagkompetanse hjå kommunen og lita på dei til hjelp på fleire område. Dette kan svekka den sjølvstendige stillinga som kyrkja har etter kyrkjelova. Trass mange år med informasjon, er det vanskeleg å bryta ned bildet om kyrkja som ein kommunal etat. Eit sterkare kyrkjeleg mellomnivå med felles tenester, vil kunna gje kyrkja ei meir sjølvstendig stilling. Samstundes treng me nærleik til og god kommunikasjon med kommunepolitikarane. Dette er avgjerande når det gjeld kommunal finansiering av kyrkjebudsjettet. Resultat: Tenestemodellen Med denne bakgrunnen har Samnanger sokneråd gått inn for noko me kan kalla tenestemodellen. Me ynskjer eit prostikontor som kan fungera som eit tenestekontor for dei ulike sokna. Her kan me ha eit kompetansesenter, der me hentar tenester og fagkompetanse. Me kan ha felles økonomikontor, personalkontor, og folk med kompetanse på bygg og vedlikehald. Det bør også vera teologisk leiarkompetanse på dette nivået, for å kunna stetta prestane sitt behov for rettleiing og støtte og hjelpa sokna med kyrkje- og gudstenesteplanlegging. Kyrkjegardane kan også verta drifta frå dette kontoret, med personale som er ekspertar på dette. Prostistyret /Fellesrådet, skal vera eit samarbeidsorgan for sokna og ha arbeidsgjevaransvar for dei tilsette i sokna.

4 Samstundes vil me behalda det lokale sjølvstyret i stor grad. Flest mogeleg ressursar må tilførast soknet, der kyrkja sitt eigentlege oppdrag skal utførast. Det gjeld både økonomi og personell! Soknerådet må framleis ha råderett over økonomien, og kan betala tilskot til prostiet for ulike tenester på same måten som me kjøper tenester frå kommunen. I tilsetjingssaker i soknet, må soknerådet ha ein uttalerett som skal leggjast avgjerande vekt på. Dei må sjølvsagt også vera representerte ved jobbintervju for stillingar i deira sokn. 2 Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er den beste til å sikre en bred folkekirke? JA Dersom den offentlege finansieringa av kyrkja vert borte, eller vert vesentleg redusert, vil folkekyrkja endra karakter. Ei vidareføring av dagens finansiering over kommunale og statlege budsjett, synest å vere best for å sikra ei brei folkekyrkje også i framtida. 3 Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, hvilken ordning vil høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet. Dersom dagens finansiering heilt eller delvis forsvinn, meiner me ei allmenn livssynsavgift (over skattesetelen) er best eigna for å ta vare på Den norske kyrkja som folkekyrkje. 4 Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli rasjonelt utnyttet? Vår modell som er skildra i pkt. 1 vil gje berre tre nivå i kyrkja: 1. Sokneråd 2. Prostistyre/Fellesråd 3. Kyrkjestyre /Kyrkjemøte Sjå skjema i pkt. 1 for oppgåvefordeling. Biskopen vil sitja igjen med ein tilsynsfunksjon, driva rådgjeving, kurs og rettleiing innanfor trusopplæring, diakoni, misjon, gudstenesteliv, kyrkjemusikk o.s.b. til beste for sokna og fellesråda. Denne funksjonen må styrkjast. I tillegg vil han kunna ha uttalerett i ulike saker, t.d. tilsetjingssaker for vigsla stillingar. Han treng ein stab til dette, men lagt mindre enn den han no har. Dei andre oppgåvene bispedømekontoret no har, vil kunna fordelast på dei andre nivåa. Rådgjevingsfunksjonar for gravplassar, kyrkjebygg, kyrkjekunst m.m. kan med fordel flyttast til nasjonalt nivå (3) og styrkjast der. Til dømes nyttar bispedøma nasjonal rådgjevar i spørsmål om kyrkjegardar og RA har både uttale og avgjerande mynde i høve til listeførte og verna kyrkjer. Difor kan eit organ på landsnivå sitja med alle desse

5 spørsmåla. Det er i dag særdeles tungvinte rutinar med utale frå sokneråd søknad frå fellesråd påteikning eller tilleggsbrev frå sokneprest om han ønskjer det prost bispedømet som igjen søkjer råd og same veg tilbake. Det er eit stort byråkrati for kvar enkelt sak. Her er mykje å spara på å forenkla. Tilsetjingar og arbeidsgjevartenester vil gå føre seg på nivå 2. Med ei arbeidsgjevarline sparer ein også inn på administrasjon i arbeidsgjevarspørsmål. Dette vil avlasta både administrasjonen i soknet (for små sokn som no ikkje har fellesråd) og frigjera ressursar på bispedømeplan som no har arbeidsgjevarfunksjon for prestane. Økonomikontor /lønnskontor vil kunna plasserast på nivå 2 og også frigjera ressursar frå dei andre nivåa. 5 Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og sokneinndeling i en fremtidig kirkeordning? Kyrkja ytrar seg primært gjennom det lokale kyrkjelydsarbeidet, med gudstenesteliv, diakoni, trusopplæring, kyrkjemusikk m.m., og ein må sjå soknet som den organisatoriske ramma rundt dette. Samstundes tilseier busetjingsmønster, geografi og avgrensa ressursar at soknet ofte må omfatta meir enn ein gudstenestestad. Med utgangspunkt i dei store skilnadane i landet må ein finne løysingar som både gjev rammer og fleksibilitet til lokale tilpassingar, slik at soknet ikkje må vere knytt eksklusivt til ein einskild gudstenestestad, eller t.d. til store områder som kommunegrenser. Soknet må ha minst ei kyrkje og ein gravplass, men ikkje vere større enn at ein kan ivareta lokalt engasjement. Me meiner som kyrkjerådet at soknet skal vere den grunnleggjande eininga, og at kyrkjeordninga på sikt bør fastsetja nokre kriterier for inndelinga, som tek omsyn til lokale skilnader i landet. 6 Bør ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) videreføres? JA Refleksjonsprosessen viste at dei fleste råd i Norge er nøgd med dagens system med to organ. Soknerådet får i denne ordninga konsentrera seg om Kyrkjelova 9 der nærleik og lokalt engasjement er viktig. Andre oppgåver med krav om spesialkompetanse på ulike fagfelt (gravferdsforvaltning, kyrkjebyggforvalting, personalavdeling, økonomiforvaltning m.m.) vert ivaretekne av fellesrådet. Det bør arbeidast med å finna ei ordning som gjer at også små kommunar, kan ha ein tilsvarande styringsmodell. (Jmf. svar i pkt 1) Ein ny kommunestruktur, der alle

6 kommunar vert over ein bestemt storleik, vil løysa dette problemet. Då er kanskje problemet heller at nokre av byane får for store einingar. Alternativt kan ein justera prosti-inndelinga i høvelege einingar, og ha prostistyre i staden for fellesråd. 7 Hvis ordningen videreføres: På hvilket nivå bør fellesorgan for flere sokn ligge (kommunenivå eller annet nivå, f.eks. prostinivå eller bispedømmenivå)? Som sagt i spørsmål 6: På kommunenivå etter at kommunereforma er vedteken. Alternativt på justert prostinivå /felles for fleire kommunar, dersom kommunane ikkje vert store nok til at ein får fellesråd/ robuste forvaltningseiningar. 8 Hvis ordningen videreføres: Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen mellom menighetsråd og fellesråd? Jfr svar på spørsmål 1. Soknerådet må sikrast reell påverknad på eiga verksemd både når det gjeld ansvar for utviklinga i soknet, høve til å påverka kven som vert tilsett der, og økonomisk handlingsrom. Soknerådet har ansvar for planarbeidet, men ei samordning er nødvendig på prostinivå/fellesrådsnivå når det gjeld fordeling av ressursar. Dei fagtilsette i prostiet/fellesrådet må jobba saman med sokneråda i utforminga av lokale planar. Prostiet/ fellesrådet må verta soknet sitt «ressurssenter» der dei kan henta kompetanse og råd og tenkja at dei skal vera eit «tenestekontor» for sokneråda. Eit tett samarbeid mellom råda og administrasjonane deira, kan såleis styrkja det lokale kyrkjelydsarbeidet. 9 Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings- og ledelsesansvaret til soknets organer? Ja. Styrings- og leiingsansvaret kan liggja til sokneråd og fellesråd med oppgåvefordeling om lag som i dag. Sjå elles svar på pkt Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres? Det bør vera ein dagleg leiar som har ansvar for det administrative arbeidet i soknet. Sekretær for soknerådet, dagleg kontakt med tilsette (delegert personalansvar), tilvising

7 av rekningar, ansvar for budsjettframlegg og rekneskapsspørsmål m.m. og andre oppgåver som vert delegert av prostistyret/fellesrådet. Denne leiaren har kyrkjeverja/leiaren i prostiet/fellesrådet som sin overordna. Presten har hovudansvar for gudstenester, det åndelege livet i kyrkjelyden, trusopplæring og anna kyrkjelydsarbeid. Han er den næraste overordna for dei tilsette i samband med gudstenester og kyrkjelege handlingar, men har elles ikkje personalansvar. Presten har også kyrkjeverja/ leiaren i prostiet/fellesrådet som sin overordna. 11 Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning? I vår styringsmodell som er skildra i pkt. 1, er det ikkje bispedømeråd. Biskopen har ikkje ansvar for tilsetjingar og arbeidsgjevar-spørsmål. Biskopen skal: Føra tilsyn med kyrkjelydane og alle medarbeidarane i bispedømet. Vera rådgjevar og rettleiar for kyrkjelydar, prestar og andre tilsette. Ordinera prestar Arrangera kurs og inspirasjonssamlingar for bispedømet. Ha uttalerett når det gjeld tilsetjingar og oppseiingar i vigsla stillingar Godkjenna planar for gudstenester, trusopplæring, diakoni og kyrkjemusikk. Vera bispedømet sin talsmann inn i bispemøte og kyrkjeråd. 12 Hvilke virkemidler bør biskopen ha for å kunne ivareta tilsynet på en god måte? Han bør kunna gje pålegg til kyrkjelydar og tilsette i samband med tilsyn og klager. Biskopen ordinerer til prestetenesta og må også ha medansvar for å kunna ta frå ein person retten til å vera prest, anten ved varig eller mellombels oppheving av ordinasjonsfullmaktene. Han bør ha uttalerett i saker med suspensjon eller oppseiing i vigsla stillingar. Ansvar for å godkjenna lokale planar for diakoni, kyrkjemusikk, trusopplæring og gudstenesteliv. 13 Hvordan bør utpeking av biskoper skje i en fremtidig kirkeordning? Biskopane bør veljast av kyrkjemøtet.

8 14 Bør bispedømmerådet opprettholdes som rådsorgan på bispedømmenivå, og hva skal i så fall være bispedømmerådets rolle i kirkestrukturen? Me meiner at det ikkje skal vera bispedømeråd. Jmf. styringsmodellen i svar Hvilke oppgaver bør i så fall legges til bispedømmerådet? Ingen 16 Bør alle ansatte ha den samme arbeidsgiver og hvilket organ bør dette i så fall være? JA. Jfr svar på spørsmål 1. Me meiner at ei ny kyrkjeordning må sikra at det vert etablert eit system der kyrkja sine omfattande tenester vert vidareførte under eit felles og heilskapleg arbeidsgjevar-ansvar med felles mål, felles strategi og felles forplikting for alle tilsette. Slik kommunestrukturen er no, må storleiken på prostia justerast, slik at det kan opprettast «prostistyre» i høvelege einingar. Om kommunereforma skulle føra til at alle kommunar vert over ein viss storleik, kan ein halda fram med fellesråd på kommunenivå. Desse råda skal så ivareta arbeidsgjevaransvaret for ALLE tilsette i kyrkja, innanfor sine grenser. Eit av fleire argument for at fellesrådet/prostistyret skal vera arbeidsgjevar, er at me meiner kommunen framleis skal finansiere det meste av verksemda og løna dei tilsette i lokalkyrkja. Me trur det er ein reell fare for at kommunen sitt engasjement i kyrkja vil verta vesentleg svekka dersom arbeidsgjevaransvaret skal liggje på bispedømenivå. 17 I hvilken grad bør arbeidsgiverfunksjoner fordeles på de ulike organer? (Biskopen regnes i denne sammenheng som et organ). Arbeidsgjevarfunksjonane bør liggja i det organet som tilset. I vår styringsmodell (sp.1) ligg dette på justert prostinivå/ fellesrådsnivå. Dagleg leiing kan delegerast til sokna, men elles må flest mogeleg av arbeidsgjevarfunksjonane liggja på prosti- /fellesråd- nivå og i deira administrasjon. Leiingsfunksjonen bør liggja på same nivå som der ein vert tilsett, elles vil ein kunne oppleva ei pulverisering av styringsretten til arbeidsgjevaren. Me meiner likevel at sokna må få rettar når det gjeld lokale tilsetjingar. Det bør td. ikkje vera råd å tilsetja ein sokneprest som soknerådet ikkje har på si prioriteringsliste. Me registrerer at mange representantar for prestar, biskopar og bispedømeråd arbeider

9 for at alle skal verta tilsette på bispedømenivå, men at ulike arbeidsgjevaroppgåver vert delegerte nedover tilfellesråd og sokn. Dette er me sterkt imot. Det vil kunne gje ei svak leiing lokalt og skapa ein avstand til toppleiinga som er uheldig. I vår modell har ikkje biskopen arbeidsgjevaransvar, berre tilsynsansvar. 18 I hvilken grad bør det åpnes opp for lokale og regionale variasjoner i organiseringen av arbeidsgiveransvaret? I svært liten grad. Me lyt prøva å organisera kyrkja i einingar som er likare enn dei me har no. No er skilnaden svært stor frå små kommunar til store. Dersom kommunereforma nokon stader ikkje ender opp i kommunar som gjev robuste fellesråd, bør det vera mogeleg med samarbeid over fleire fellesråd, eller justera prostia til høvelege einingar, og ha prostistyre i staden. (Sjå modell i pkt.1) 19 Hvordan bør man på best mulig måte ivareta særpreget til prestetjenesten og andre vigslede tjenester? Prestane har ansvar for forkynning og sakramentsforvaltning og må behalda sjølvstende og leiaransvar i dette arbeidet. Presten leiar gudstenester og gudstenestearbeid, og dei tilsette i gudstenesta. Presten er ein ressurs i utviklinga av kyrkjelydsarbeidet, og alt evangelisk og forkynnande arbeid. Prosten har eit fagleg leiaransvar for prestetenesta i prostiet og vegleiingsfunksjon for andre stillingar som omfattar forkynning og opplæring. Biskopen fører tilsyn med både gudstenestearbeid, prestar og andre tilsette og kan også vera rådgjevar og inspirator. 20 Har høringsinstansen synspunkter på Kirkemøtets rolle i kirken? Kyrkjemøtet er det øvste representative organet i kyrkja. I vår styringsmodell, har me ingen bispedømeråd. Kyrkjemøtet kan difor setjast saman av representantar frå fellesråda/prostistyra på same måte som dei politiske organisasjonane har utsendingar frå alle lokallag til sine landsmøte. Det vil på den måten verta større nærleik i kyrkjemøtet til den lokale kyrkja, noko som vil vera positivt og i tillegg bra for demokratiet i kyrkja. Kyrkjemøtet skal vedta lover, planar, reglar og retningsliner for DNK og bestemma saker av felleskyrkjeleg karakter. Dei må i større grad definera og ta omsyn til kven som skal betala rekninga, når dei gjer vedtak som har økonomiske konsekvensar.

10 Kyrkjemøtet skal velja biskopane. 21 Har høringsinstansen synspunkter på hvordan Kirkemøtet skal settes sammen? Som sagt i sp. 20: I vår styringsmodell, har me ingen bispedømeråd. Kyrkjemøtet kan difor setjast saman av representantar frå fellesråda/prostistyra på same måte som dei politiske organisasjonane har utsendingar frå alle lokallag til sine landsmøte. Kyrkjemøtet kan såleis i større grad representera lokalkyrkja, Samtidig må ein ta omsyn til ønskje i demokratireforma om direkte val til kyrkjemøtet. 22 Har høringsinstansen synspunkter på Bispemøtets oppgaver og rolle i kirkeordningen, herunder forholdet til Kirkemøtet og Kirkerådet? Svar Bispemøtet er først og fremst eit samarbeidsorgan for biskopane der dei kan samordna bispetenestene. Bispemøtet bør vera høyringsinstans i saker der kyrkjemøtet/ kyrkjerådet ber om det. 23 Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om ledelse av biskopene? Biskopane vel sjølv ein leiar (preses), som no. Kyrkjerådet vil fungera som arbeidsgjevar for biskopane og deira stabar. 24 Har høringsinstansen synspunkter på Kirkerådets funksjon og sammensetning? Kyrkjerådet bør ha representantar frå alle bispedøme og som for liknande styreformer, stå ansvarleg overfor Kyrkjemøtet. Samansetninga må, på same måte som Kyrkjemøtet, spegla lokalkyrkja i større grad enn i dag. Me set spørsmål ved om kyrkjerådet er representativt for kyrkja si heilskap når samansetjinga er ein biskop, 4 prestar og 10 leke, og av dei ein lek tilsett. Denne skilnaden må utjamnast. Kanskje burde kyrkjeverjene få velja ein representant på same måte som biskopane? Kanskje burde andre yrkesgrupper som kyrkjemusikarar, diakonar og trusopplærarar vera representerte?

11 Kyrkjerådet må ha ein dagleg leiar og ein stab. Denne staben vil måtta overta ein del av funksjonane departementet før hadde. Dei skal førebu saker for kyrkjemøtet, setja i verk saker som kyrkjemøtet har bestemt og leia arbeidet mellom kyrkjemøtet sine samlingar. 25 Bør ordningen med en egen lærenemnd videreføres, og hvilken funksjon skal en slik nemnd i så fall ha? Ja, denne ordninga bør vidareførast. Nemnda bør vera høyringsinstans i saker der kyrkjemøtet eller kyrkjerådet ber om det. 26 Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ansvaret for samisk kirkeliv skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning? Lik ordninga i dag med samisk kyrkjeråd som eit råd under kyrkjemøtet, med delegert ansvar for samisk kyrkjeliv. 27 Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ungdomsdemokratiet og Ungdommens kirkemøte skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning? Det bør arbeidast me å regelfesta ordninga med «Ungdommens kirkemøte», som rådgjevande organ for kyrkjemøtet, og med talerett og forslagsrett der. Sluttkommentar: Me stiller oss undrande til at høyringsdokumentet har teke lite omsyn til dei svara som vart gjevne i refleksjonsprosessen i I denne prosessen var det berre 1-2% som ynskte felles arbeidsgjevaransvar på sentralt nivå, og det var ikkje fleirtal for bispedømerådsnivå. Likevel er dette synet fronta i dokumentet, og i Kyrkjerådet sine fleirtals-tilrådingar. Likeleis står ein att med eit sterkt inntrykk av at Den norske kyrkja skal sentraliserast inn mot regionalt og nasjonalt nivå, ved å flytta oppgåver, ansvar og funksjonar frå soknet sine organ. Dette står i sterk kontrast til utsegnene om at lokalkyrkja skal styrkjast. Å styrkja lokalkyrkja er avgjerande for å behalda og fornya lokalt engasjement i kyrkja utan dette engasjementet vil me ikkje ha ei landsdekkande folkekyrkja i framtida. Me undrar oss også over at ikkje i det minste høyringsspørsmåla låg føre på nynorsk. Det vert uheldig for oss som svarar på nynorsk at spørsmåla er på bokmål.

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høyringssvar frå Kinsarvik sokn / H&V prosti Veivalg for fremtidig kirkeordning 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Høyringssvar - "Veivalg for fremtidig kirkeordning" Bø sokneråd

Høyringssvar - Veivalg for fremtidig kirkeordning Bø sokneråd Høyringssvar - "Veivalg for fremtidig kirkeordning" Bø sokneråd Bø sokneråd har i sitt høyringssvar lagt til grunn fylgjande overordna synspunkt: - Soknet skal vere kyrkjas grunnleggjande eining, og bør

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? Til Her er høringssvar fra sråd. Sak 6/15, Vedtatt i møte 21.04.2015 Arbeidsgruppen la følgende forutsetning for sine svar: 1: En kommunereform som gir fellesråd tilstrekkelig størrelse til å kunne ivareta

Detaljer

Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon:

Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Høyringssvar frå Ullensvang sokneråd: Vegval for framtidig kyrkjeordning

Høyringssvar frå Ullensvang sokneråd: Vegval for framtidig kyrkjeordning Høyringssvar frå Ullensvang sokneråd: Vegval for framtidig kyrkjeordning 1. Bør det gjerast endringar i fordelinga av oppgåver og myndigheit mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I såfall kva og

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Opplysninger om høringsinstansen: Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: _Vestre_Slidre kyrkjeleg fellesråd, Slidre sokneråd,

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Granvin sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Granvin sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Granvin sokneråd Kyrkjerådet Pb 799 Sentrum 0106 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Voss, den 15/00016-004 -002 Åslaug Styve Mjånes 05.05.2015 Høyringssvar: «Veivalg for fremtidig

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Vegval for framtidig kyrkjeordning

Vegval for framtidig kyrkjeordning HØYRINGSSVAR Klepp sokneråd Vegval for framtidig kyrkjeordning Klepp sokneråd sender inn ein uttale til refleksjonsdokumentet frå Kyrkjerådet som omhandla dei same problemstillingane som nå er gjenstand

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Organisering av kyrkja.

Organisering av kyrkja. Organisering av kyrkja. Av: Gunnar Mindestrømmen Leiar i Den norske kirkes presteforening. Debatten går om korleis kyrkja skal organiserast i framtida. På kort sikt er det spørsmål om endringar som tek

Detaljer

Vegval for framtidig kyrkjeordning

Vegval for framtidig kyrkjeordning Høyringssvar frå Ullensvang kyrkjelege fellesråd. H&V prosti Vegval for framtidig kyrkjeordning 1 Bør det gjerast endringar i fordelinga av oppgåver og mynde mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo vedtatt følgende høringsuttalelse:

Hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo vedtatt følgende høringsuttalelse: Fra: Robert Wright Sendt: 13. mai 2015 13:44 Til: KR-Postmottak Emne: Høringsvar Veivalg fra Kirkelig fellesråd i Oslo Hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo vedtatt følgende

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Suldal kyrkjelege fellesråd

DEN NORSKE KYRKJA Suldal kyrkjelege fellesråd DEN NORSKE KYRKJA Suldal kyrkjelege fellesråd Kyrkjerådet Vår ref: Dato: 4. juni 2015 HØYRINGSUTTALE: VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING Suldal kyrkjeleg fellesråd behandla saka i møte 3. juni 2015 og

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Vegval for framtidig kyrkjeordning

Vegval for framtidig kyrkjeordning HØYRINGSSVAR Vegval for framtidig kyrkjeordning Høyring februar juni 2015 Syner til Kyrkjerådets sitt høyringsnotat «Veivalg for fremtidig kirkeordning» I høyringsnotatet vert ei rekkje tema og vegval

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Frå sokneråd: Holsen og Haukedalen sokneråd Adresse: Kyrkjevegen 23 F, 6809 Førde Kontaktperson: Leiar i soknerådet Bodil Øvsthus Frøysland. 1 Bør det gjøres

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Hundvåg sokn. Ett mindretall (en person) ønsket egne kommentarer til høringen. Disse følger som eget vedlegg.

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Hundvåg sokn. Ett mindretall (en person) ønsket egne kommentarer til høringen. Disse følger som eget vedlegg. Fra: Solveig Bryngelsson Sendt: 18. mai 2015 08:56 Til: KR-Postmottak Emne: høringsuttalelse fra Hundvåg sokn Vedlegg: høringssvar, veivalg for fremtidig kirkeordning.doc;

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Vegvag for framtidig kyrkjeordning

Vegvag for framtidig kyrkjeordning HØYRINGSSVAR Vegvag for framtidig kyrkjeordning Høyring februar - mai 2015 Opplysningar om høyringsinstansen: Namn på kyrkjelyd: Fjell sokn Adresse: Postboks 183, 5342 Straume Kontaktperson: Annlaug Børve

Detaljer

GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke

GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke J.nr.: / Arkiv: Gildeskål menighetsråd har i møte 04.05.15 vedtatt følgende: M-sak 15/15 Høringsuttalelse Vei og veivalg Vedtak: 1. Bør det gjøres endringer

Detaljer

GLOPPEN KYRKJELEGE FELLESRÅD SAKSPAPIR

GLOPPEN KYRKJELEGE FELLESRÅD SAKSPAPIR GLOPPEN KYRKJELEGE FELLESRÅD SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato saksnr FELLESRÅDET Mai 2015 09-2015 Avgjerd av: FR Saksbehandlar: Kurt Djupvik Objekt: Arkiv: Arkivsaknr.: 463 SAK 09

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Arnstein Sæthre Sendt: 13. mai :51 Til: Høyringssvar Skodje sokneråd

Arnstein Sæthre Sendt: 13. mai :51 Til: Høyringssvar Skodje sokneråd Fra: Arnstein Sæthre Sendt: 13. mai 2015 08:51 Til: KR-Postmottak Emne: Høyringssvar Skodje sokneråd Skodje sokneråd handsama i møte 30. april i sak 11/2015 høyringsdokumentet

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar juni 2015 Opplysninger om høringsinstansen: Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Kaupanger sokneråd Adresse: Stedjevegen 6 Kontaktperson:

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo Bispedømmeråd Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 12.05.2015 Vår ref: 15/1517-4 MAS (15/19380) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Detaljer

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING FET MENIGHETSRÅD 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING KIRKELIG FELLESRÅD FOR FET OG DALEN 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet

DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet Kirkerådet post.kirkeradet@kirken.no Høringsuttalelse - Veivalg for fremtidig kirkeordning Lyngen kirkelige fellesråd har i møte den 15. april

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Tlf. 47978421/22 E-post: kay.granli@ah.kirken.no Veivalg for fremtidig kirkeordning Prinsipper som legges til grunn: Soknet

Detaljer

1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? Til Kyrkjerådet. "VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING" Høyringssvar frå. Stord kyrkjeleg fellesråd har to ulike synspunkt på kor arbeidsgjevaransvaret til vigsla -og ordinerte medarbeidarar skal liggja.

Detaljer

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? Vedlagt følger svar på høringsnotat veivalg for fremtidig kirkeordning fra Brønnøy kirkelig fellesråd. Sak 013/15 Veivalg for framtidig kirkeordning- Høringsnotat Vedlagte høringsnotat Veivalg for fremtidig

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning MMR - sak 12/15 EMR sak 11/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Følgende prinsipper legges til grunn: Soknet er og skal

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå Varhaug sokneråd Vegval for framtidig kyrkjeordning

HØYRINGSSVAR frå Varhaug sokneråd Vegval for framtidig kyrkjeordning HØYRINGSSVAR frå Varhaug sokneråd Vegval for framtidig kyrkjeordning Varhaug sokneråd Store Ring 53 4365 Nærbø vs@haa.kyrkja.no Kontaktperson: Anna Bergitte Skårland Varhaug sokneråd og Hå fellesråd sende

Detaljer

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Alf Kristian Hol Dato: 28.04.15 VEDTAK 1. Bør det

Detaljer

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den 12.05.15 Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringsfrist: 15.mai 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd.

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Eidsberg kirkelige fellesråd Østre Borgesyssel prosti - Borg bispedømme Veivalg for fremtidig kirkeordning Følgende prinsipper legges til grunn: Soknet er og skal fortsatt være - grunnenheten

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bergen domkirke menighetsråd, vedtatt i møte 4/2015 i sak 042/15

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bergen domkirke menighetsråd, vedtatt i møte 4/2015 i sak 042/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bergen domkirke menighetsråd, vedtatt i møte 4/2015 i sak 042/15 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Ormøy menighetsråd 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning Framlegg til HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer

Detaljer

Svar: Flertallet i Hvaler sokn ønsker å etablere bispedømmenivå som regional enhet, hvor bispedømmerådet vil kunne delegere noen av sine oppgaver.

Svar: Flertallet i Hvaler sokn ønsker å etablere bispedømmenivå som regional enhet, hvor bispedømmerådet vil kunne delegere noen av sine oppgaver. Høringssvar fra Hvaler Sokn 03.06.2015: Veivalg for fremtidig kirkeordning for Den norske kirke Denne saken er forberedt på flere møter i Hvaler menighetsråd, særlig på møtet den 30. april 2015, og saken

Detaljer

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Lødingen kirkelige fellesråd ønsker å komme med følgende høringssvar: 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 post.kirkeradet@kirken.no. Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Opplysninger om høringsinstansen:

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING Vedlagt følger Alstahaug kirkelige fellesråds høringssvar. Vedtatt i møte 30.04.2015. Alstahaug kirkelige fellesråd vedtar følgende høringssvar på «Veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Høringsspørsmål om fremtidig kirkeordning. En felles uttalelse fra menighetsrådene: Fluberg, Skute og Søndre Land - og fellesrådet i Søndre Land.

Høringsspørsmål om fremtidig kirkeordning. En felles uttalelse fra menighetsrådene: Fluberg, Skute og Søndre Land - og fellesrådet i Søndre Land. Høringsspørsmål om fremtidig kirkeordning. En felles uttalelse fra menighetsrådene: Fluberg, Skute og Søndre Land - og fellesrådet i Søndre Land. 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE HØYRINGSUTTALING FRÅ DET TEOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO. 1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere. a) Ivaretar

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar Opplysninger om høringsinstansen: Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Skåre menighetsråd Adresse: Pb. 1323, 5507 Haugesund Kontaktperson:

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Høringssvar Behandlet i Vadsø kirkelige Fellesråd (VKF) 30. april 2015

Høringssvar Behandlet i Vadsø kirkelige Fellesråd (VKF) 30. april 2015 Høringssvar Behandlet i Vadsø kirkelige Fellesråd (VKF) 30. april 2015 Veivalg for fremtidig kirkeordning 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Svaret fra eråd følger vedlagt. Svaret vårt er skrevet

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Se bakgrunnsmateriale på denne nettadressen: Det er også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene.

Se bakgrunnsmateriale på denne nettadressen:  Det er også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene. HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Øvre Rælingen menighetsråd Øvre Rælingsveg 36 2005 Rælingen Høringsspørsmålene 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Torild K. Nygård Ragnhild Myklebust Sokneprest Trond Gran Bergljot Rørtveit Menigh.sekretær

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning Askøy kirkelige fellesråd Arkivsak 08/00014 Dato: 06.04.2015 Arkivsak-navn: Høringsuttalelser Saksbehandler: Geir Viksund Dokumentnavn: Veivalg for fremtidig kirkeordning Dokumentnummer: 08/00014-007 Løpenummer:

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bekkelaget menighetsråd 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR FRA PORSANGER MENIGHETSRÅD

FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR FRA PORSANGER MENIGHETSRÅD FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR FRA PORSANGER MENIGHETSRÅD Kapittel 1: BAKGRUNN FOR HØRINGEN Ingen spørsmål å besvare. Kapittel 2: UTGANGSPUNKTER FOR NY KIRKEORDNING Ingen spørsmål å besvare. Kapittel

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Rælingen menighetsråd Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer