Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no."

Transkript

1 Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit Roland Udnæs, Geir Haugsbakk, Tore Maritvold, Ragnhild Vartdal og Lasse Heggedal Kopi: Anja Rynning Veum, Dag Harald Claes, Øyvind Tønnesson, Hans Anders Hanslien, Ingrid Tvete, Kari Ringi, Vegard Gjertsen, dekaner og seksjonsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, Studentsamskipnaden i Oppland og Lillehammer studentorganisasjon. Tid: Fredag 13. desember kl Lunsj serveres kl Sted: Høgskolen i Lillehammer, møterom Ø201 Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til Med vennlig hilsen Bente Ohnstad Rektor Geir Bergkastet Direktør Vedlagt saksliste Høgskolen i Lillehammer, postboks 952, 2604 Lillehammer. Telefon: Faks E-post:

2 Dagsorden fredag 13. desember 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av protokoll fra møtet i høgskolestyret 29. oktober 2013 (vedlegg 1) 3. Hendt siden sist. 4. Referatsaker 77/13 a Referat fra møte i studienemnda b Referat fra avd.styremøte ØKORG ettersendes / deles ut møtedagen c Referat fra avd.styremøte DNF inkl. brev til høgskolestyret d Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ettersendes / deles ut møtedagen e Referat fra avd.styremøte ASV ettersendes / deles ut møtedagen f Referat fra avd.styremøte APS ettersendes / deles ut møtedagen g Referat fra ekstraordinært avd.styremøte ØKORG ettersendes / deles ut møtedagen h i Referat fra avd.styremøte TVF deles ut møtedagen Svarbrev fra NOKUT av med kommentarer til vedtak om avvisning av søknad om akkreditering av ph.d-studium i de audiovisuelle medienes estetikk j Brev fra KD av med Årsmelding 2012 for Felles klagenemnd k Brev til KD av med Forslag til tiltak utenfor rammen 2015 l Kopi av brev fra KD av til Marit Reitan vedr. fritak fra verv som styremedlem m Brev fra KD av vedr. Risiko- og sårbarhetskartlegging og svarbrev fra HiL av n Brev til styret fra SEVS / KS av vedr. rekruttering til planfaget, ønske om opprettelse av flere studieplasser og ph.d.-stipendiater o Brev til KD av med søknad om opprettelse av master i miljøpsykologi og svarbrev fra KD av p Brev fra NOKUT av vedr. institusjoners fullmakt til å gjøre endringer i studier akkreditert av NOKUT q Brev fra KD av ; Digitaliseringsrundskrivet 2013 r s t Kopi av brev fra KD av til Rune Øygard vedr. fritak fra verv som styremedlem Brev til NOKUT av med søknad om akkreditering av ph.d.- programmet De audiovisuelle medienes estetikk På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat ØKORG/INTOP. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat BUK. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat ØKORG/INTOP. Godkjent

3 Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat Ungdoms-OL 2016, APS. Godkjent Avlysning av emnet FFV 1001 Fotososiologi. Godkjent Avlysning av masteremnet 1MAKOMSA Kommunikasjon i profesjonelle kontekster. Godkjent Beslutningssaker 78/13 Arealsituasjonen og nytt bygg på campus Forskningsbygg og idrettshall 79/13 Budsjettrammer for /13 Tilsetting av dekan ved Avdeling for TV-fag U.OFF. 81/13 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 6. Orienteringssaker 82/13 Status i arbeidet med utdanningsmeldingen - ettersendes 83/13 Orientering om status og videre arbeid med handlingsplan Eventuelt 84/13 Eventuelt 3

4 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl Vedlegg 1. Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Kari Ringi Styremedlem Lasse Heggedal Konst. direktør Jan Aasen Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretariat) Meldt forfall: Styremedlem Marit Reitan og varamedlem Synnøve Brenden Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra sist møte. Eventuelt: - Det ble meldt inn én sak om styrets sammensetning. Det ble delt ut tre nye referatsaker; 67/13 u,v og w. Sak 68/13 ble behandlet etter sak 71/13. Styreleder og konst. direktør oppsummerte viktige hendelser i perioden: Forslag til statsbudsjett 2014, se sak 74/13. HiL har i tillegg fått tildeltt 12 studieplasser til master i film, innovasjonsstudium og Nasjonalt senter for kommunal innovasjon. Den nye regjeringen har gitt signaler om at de vil trekke tilbake sistnevnte tildeling. HiL har flere tette samarbeid med HiG, bl.a. fikk vi kommunal innovasjonssenter som nevnt over, sammen med HiG. Vi arbeider også med å få utarbeidet en samarbeidsavtale med Raufoss-miljøet. Arbeidsgruppen som arbeider med eksternfinansiering (jf styresak 54/13) hadde sitt andre arbeidsmøte i dag. Fokus er i første omgang på master i miljøpsykologi og film og fjernsyn. Riskrevisjonen besøkte HiL i forrige uke for gjennomgang av reiseregninger. Det har blitt gitt en foreløpig muntlig tilbakemelding. Arbeidet med Storhovearmen er påbegynt, men det er ennå ikke avklart hvordan vegsystemet på campus skal finansieres. Geir Bergkastet tiltrer som høgskoledirektør fredag 1. november. Kort presentasjon av Monika Solberg, ny adm.direktør i SOPP. 1

5 67/13: Referatsaker 67/13 a Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget b Referat fra møte i Studienemnda c Referat fra avdelingsstyremøte ØKORG d Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget e Referat fra avdelingsstyremøte TVF f Referat fra avdelingsstyremøte ASV g Referat fra avdelingsstyremøte DNF h Supplerende tilskuddsbrev fra KD av Statsbudsjettet 2013 Utdanning for velferd i Høringssvar av ad utkast til vedtekter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, og høringsbrev fra KD av j Brev fra NOKUT av vedr. forslag om sakkyndige søknad om akkreditering av mastergradsstudium i audiovisuell fortelling, og svarbev fra HiL av k Brev til KD av vedr. forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning, samt høringsbrev fra KD av 23.8 og kommentar fra HiL av l Brev til KD av oversendelse av regnskapsrapport per 2. tertial 2013 m Brev til KD av vedr. implementering av Råd for samarbeid med arbeidslivet (jf sak 61/13 og 75/13) n Brev fra HiHm av vedr. nedlegging av UNISKA ved utgangen av 2013 o Brev fra KD av vedr. Kunnskapsdepartementets styreseminar 2013 foreløpig program og frist for påmelding p Supplerende tilskuddsbrev fra KD av midler til utstyr q Brev fra Forskningsrådet av vedr. oppnevning av nye medlemmer til De nasjonale forskningsetiske komiteer r Brev til KD av med innspill til arbeidet med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning fra Høgskolen i Lillehammer, og invitasjon fra KD av s Brev til KD av vedr. forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, samt høringsbrev fra KD av t På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité vurdering av søkere på stilling ved Organisasjon og ledelse. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité vurdering av søkere på stiling ved rettsvitenskap. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité vurdering av søknad om opprykk til professor. Godkjent u Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget v Referat fra møte i avd.styret ØKORG w Brev til KD av vedr. master i film og fjernsyn 2

6 Beslutningssaker: 68/13: Studieportefølje oppfølging av tiltak i utdanningsmeldingen samt dimensjonering for studentopptak studieåret 2014/15 Konst. høgskoledirektør redegjorde for prosessen med Bachelor sportsmanagement, jf styrevedtak fra avd.styret ØKORG. Styret ble bedt om å vurdere om vedtaket gjort i mai skal opprettholdes og hvordan denne type prosesser skal behandles. Styret ga tilbakemelding på at grunnlaget for saken var for spinkelt og at det bør unngås lagt fram forslag til vedtak som det ikke er enighet om. Det ble lagt til et nytt punkt i vedtaket vedr. sportsmanagement. Det vil bli en ny runde på Masterporteføljen fram mot desembermøtet. Styret vedtok: Styret slutter seg til forslag til dimensjonering av studentopptaket 2014/15, jf. vedlegg om dimensjonering av samordnet og lokalt opptak. Rektor får fullmakt til å avklare event. oppstart av BA Sportsmanagement i samarbeid med ØKORG Ihht status i utdanningsmeldingen er det fortsatt behov for avklaringer av masterporteføljen ved høgskolen. Rektor får fullmakt til å fullføre dette arbeidet som kan medføre endringer i dimensjonering av lokalopptaket. Dersom dette arbeidet innebærer endringer innenfor beskrevet ramme frem til styremøte i desember legges endringene fram som en orienteringssak for styret. 69/13: Forslag til satsinger utenfor rammen 2015 Konst. høgskoledirektør gikk gjennom punktene i vedtaket. Sak om nybygg settes opp som egen orienteringssak, i forkant av budsjettsaken, i desembermøtet. Styret vedtok: Styret vedtar å fremme følgende tiltak utenfor rammen for 2015: 1. Ekstra basisbevilgning til film- og fjernsynsutdanningene 2. Basisbevilgning til finansiering av masterstudier 3. Midler til stipendiatstillinger på doktorgradsområdene I tillegg prioriterer høgskolen følgende infrastrukturtiltak A. Prosjektering og oppføring av nytt undervisnings- og forskningsbygg B. Ekstraordinære investeringer utstyr til film- og fjernsynsutdanningen C. Sikring av høgskolens kunstverk Styret gir rektor og direktør fullmakt til å sluttføre og oversende forslagene til tiltak utenfor rammen i 2015 til KD innen fristen 1. november

7 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Konst. høgskoledirektør gikk gjennom saken som er en videreføring av sak 58/13, men nå er det inntektssida som behandles. Det er budsjettert et overskudd i 2014 på 2,5 mill. Tallene er korrigert for periodisering DNF. Styret vedtok: 1. De totale inntektene for 2014 budsjetteres med 398,3 mill kroner, hvorav 363,0 mill kroner utgjør bevilgning fra KD jf forslaget til Statsbudsjett for Av bevilgningen fra KD for 2014 inntektsføres 8,8 mill kroner i De foreslåtte planrammene er grunnlaget for avdelingene og enhetenes videre arbeid med detaljbudsjettet for Alle avdelinger og enheter skal tilpasse sitt aktivitetsnivå til planrammene. 3. I planrammene er det budsjettert med strategiske midler (udisponert bevilgning) tilsvarende 8,4 mill kroner. Til styremøtet i desember skal det utarbeides forslag til disponering av denne bevilgningen. 4. Det er i planrammene for 2014 ikke lagt inn forutsetning om midler fra et eventuelt Opplandsfond. Styret vil prioritere å benytte midler fra et eventuelt Opplandsfond til å finansiere doktorgradsprogrammene. 71/13: Sentral handlingsplan virksomhetsmål Konst. høgskoledirektør orienterte og redegjorde for de nye virksomhetsmålene som er prøvd nedkortet. Styret ga tilbakemelding på at målene er for generelle og at de ønsker mer institusjonsspesifikke kjennetegn. Styret vedtok: Styret slutter seg til forslag til virksomhetsmål i den sentral handlingsplan for 2014 med de innspill og forslag til endringer som fremkom i møtet. Orienteringssaker: 72/13: Orientering om resultat av opptak til studier høsten 2013 Kort orientering fra studiedirektør. 73/13: Orientering om status i arbeidet med utdanningsmeldingen Konst. høgskoledirektør og prorektor orienterte om status i arbeidet. I hovedsak er det de fire første vedtakene det arbeidet med, øvrige vedtak er på lengre sikt. 4

8 74/13: Orientering om forslag til Statsbudsjett 2014 HiL fikk en økning på 41 mill i forslag til Statsbudsjett Økningen i budsjettet er stort sett som forventet, i tillegg noen gledelig tillegg som bl.a. én ny stipendiatstilling innen profesjonsfag og øremerkede midler til barnevernspedagogikkutdanningen. Det vil komme en tilleggsproposisjon den 8. november. Se for øvrig nyhetssak på hil.no: _ /13: Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) muntlig orientering Rektor orientere om RSAs historikk og forslag om å samordne råd ved HiL og HiG i samarbeid med Dialog StatBedrift i regi av Fylkesmannen. Det legges med andre ord opp til et større råd med flere undergrupper. Saken følges opp som beslutningssak i neste møte. 76/13: Eventuelt Styrets sammensetning. Møtet ble lukket under behandling av denne saken. 5

9 Møtedato Saksbehandler Kristin Korsvold Arkivreferanse - 77/13: Referatsaker 77/13 Side a Referat fra møte i studienemnda b Referat fra avd.styremøte ØKORG ettersendes / deles ut - møtedagen c Referat fra avd.styremøte DNF inkl. brev til høgskolestyret 7-9 d Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ettersendes / - deles ut møtedagen e Referat fra avd.styremøte ASV ettersendes / deles ut møtedagen - f Referat fra avd.styremøte APS ettersendes / deles ut møtedagen - g Referat fra ekstraordinært avd.styremøte ØKORG ettersendes / - deles ut møtedagen h Referat fra avd.styremøte TVF ettersendes / deles ut - møtedagen i Svarbrev fra NOKUT av med kommentarer til vedtak om avvisning av søknad om akkreditering av ph.d-studium i de audiovisuelle medienes estetikk j Brev fra KD av med Årsmelding 2012 for Felles klagenemnd 14 k Brev til KD av med Forslag til tiltak utenfor rammen l Kopi av brev fra KD av til Marit Reitan vedr. fritak fra verv som 23 styremedlem m Brev fra KD av vedr. Risiko- og sårbarhetskartlegging og svarbrev fra HiL av n Brev til styret fra SEVS / KS av vedr. rekruttering til planfaget, 32 ønske om opprettelse av flere studieplasser og ph.d.-stipendiater o Brev til KD av med søknad om opprettelse av master i miljøpsykologi og svarbrev fra KD av p Brev fra NOKUT av vedr. institusjoners fullmakt til å gjøre endringer i studier akkreditert av NOKUT q Brev fra KD av ; Digitaliseringsrundskrivet r Kopi av brev fra KD av til Rune Øygard vedr. fritak fra verv 39 som styremedlem s Brev til NOKUT av med søknad om akkreditering av ph.d programmet De audiovisuelle medienes estetikk t På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat ØKORG/INTOP. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat BUK. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat ØKORG/INTOP. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat Ungdoms-OL 2016, APS. Godkjent

10 Avlysning av emnet FFV 1001 Fotososiologi. Godkjent Avlysning av masteremnet 1MAKOMSA Kommunikasjon i profesjonelle kontekster. Godkjent

11 Referat fra studienemndsmøte 12. november 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten, Iben Kardel, Sigbjørn Hernes, Svein Bergum (vara for Sveinung Berild), Anne Røisehagen, Terje Ødegaard, Ann-Kristin Midtskog, Arve Thorsberg (deltok frem til kl 10.45) Forfall: Camille Thisell (og vara kunne ikke møte), Margrete Mork Müller (Studentrepr.) Møteleder: Jens Uwe Korten Referent: Arve Thorsberg Tidspunkt: (Ø-201) Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer Vedtakssaker SN-sak Revisjon av studieplan Høgskolepedagogikk (15 sp, APS) Vedtak: Studieplanrevisjonen godkjennes med kommentarer Kommentarer: DNF har merknad til at det ikke bør være krav for Filmskolens ansatte å ta dette tilbudet. Opptakskrav: Presisering Det må stå at søker må være i undervisningsstilling for å få opptak. Ellers er det generell studiekompetanse som er kravet. Det ble i møtet gjort oppmerksom på at det har kommet en ny bok av Sissel Tveiten. SN-sak Revisjon av studieplan for Nasjonal Paramedic utdanning, påbygning (30 sp, APS) Revidert studieplanbeskrivelse ble delt ut i møtet. Reviderte emnebeskrivelser forelå før møtet. Vedtak: Studieplanrevisjonen godkjennes SN-sak Nytt PhD-emne Democracy, Participation and Competence Development within a School for All (5 sp BUK/APS) Vedtak: Nytt PhD-emne godkjennes med kommentarer Kommentar: Studienemnda oppfatter at emneinnholdet gjentas en del i den innledende delen og senere. Bør rettes opp. Hvordan har godkjenningsprosessen på avdelingen vært i forbindelse med utviklingen av emnet? Studieadministrasjonen avventer avklaring på hvordan dette kurset skal

12 administreres. Det skal i utgangspunktet være et avdelingsansvar. Hvordan skjer rekrutteringen og hvordan velges studentene. Er det 15 som er taket? Generell kommentar som kom opp under saken: Det bør legges opp en rutine med second opinion ved bruk av eget pensum. Studienemnda bør lage en rutine for pensumbehandling med utgangspunkt i at dekan og avdelingsstyret har dette ansvaret. SN-sak Godkjenning av studieplan Årsenhet i Sports and outdoors toursim (60 sp, ØKORG) Vedtak: Studienemnda synes ikke pensumlistene på enkelte emner hadde tilfredsstillende kvalitet og vil at studiemiljøet bearbeider disse i henhold til forventede standarder. Biblioteket tar en sjekk av dem etter at nye er oversendt. Studienemndas leder godkjenner på fullmakt. Kommentar: Ang. pensum: o Emnet Event Management: Er det kun ei bok som er pensum på dette emnet? o Emnet Voluntarism and Leadership: Studienemnda ber om en fullstendig pensumliste for emnet Studienemnda ber fagmiljøet bearbeide studieplanbeskrivelsen noe mer rundt det å beskrive relevansen av utdanningen. Dvs. mer om hva en kan bruke utdanningen til. Viktig at studieadm får vite høyeste dimensjonering på de ulike emnene som er med i studieplanen og om det ev. skal legges opp til en type rangering hvis det er begrensninger. Emnebeskrivelsene er litt lite enhetlig utfylt (spesielt emnet Snow Business) og en ber om at studiemiljøet bearbeider dette noe mer før studiet legges ut for søking. SN-sak Godkjenning studieplan "Rådgivning, veiledning og endringsarbeid hos lånekunder" BANK 2, (5, sp, Eksternfinasiert, SELL/APS) Vedtak: Studieplanen godkjennes Merknad: Det virker underlig for studienemnda at det skal være nødvendig at slike kurs må være med studiepoeng, men er klar over at oppdragsgiver gjerne krever dette. SN-sak Behandling av bachelor i psykologi og bruken av navnet Bachelor of Science i psykologi (ASV) Merknad til saksfremlegget: Denne saken handler i første omgang om bruken av tittelen Bachelor of Science i

13 navnet og sekretær var usikker på om dette mer er en orienteringssak enn vedtakssak på nåværende tidspunkt. Den ble uansett lagt frem for studienemnda, slik at det legges igjen et formelt spor for fagmiljøets videre arbeid i forhold til å få endret finansieringskategori m.m) Fra diskusjonen i møtet: I søkerhåndboka vil studiet hete "bachelor i psykolog" da norsk tittel skal brukes. Det er i "transcript of records" (I den engelske delen av vitnemålet) at det kan være aktuelt å bruke tittelen " bachelor of science in psykology". I saksframlegget og forslag til vedtak argumenteres det for økonomiske betingelser som forutsetninger for å opprettholde studiet i sin nåværende form. De økonomiske rammebetingelsene området faller utenfor studienemndas mandat. Saken utsettes derfor i påvente av avklaringer i linja mellom avdeling og ledelse ved HiL. Vedtak: Jf. sakens utredning og vedtaksforslag (lagt frem på møtet), som betinger økonomiske forutsetninger for formelle endringer i studieplanen, utsettes saken for endelig behandling i studienemnda i påvente av avklaringer med høgskolens ledelse. Prorektor følger opp saken med avdeling. SN-sak Godkjenning av ny studieplan Innovasjonsskolen (30 sp, Eksternfinansiert, SELL/INTOP/ØKORG) Vedtak: Studieplanen godkjennes SN-sak Nytt PhD-kurs Medieproduksjon, valgfritt tilknyttet PhD i visuelle medier (5 sp, ASV). Prof. Eva Bakøy var invitert til møtet for å orientere om saken. Eva redegjorde for NOKUTs avgjørelse. Dette er et ikke-obligatorisk emne, som er bransjenært og forankret i virksomhetens forskningsområde. Vedtak: Emnebeskrivelsen godkjennes for bruk i NOKUT-søknaden. SN-sak Ny emnebeskrivelse Småbarnspedagogikk (30 sp), del av videreutdanning i Barnehagepedagogikk (60 sp, APS). Vedtak: Emnebeskrivelse godkjennes SN-sak Studieprogramundersøkelser studieåret 2013/2014 Til saken var det lagt ved en tentativ plan for studieprogramevalueringene dette året. Vedtak: Følgende studier studieprogramevalueres dette studieåret: - master i helse- og sosialfaglig arbeid/sosial og velferdsfag

14 - master i film og fjernsynsvitenskap - master i innovasjon og næringsutvikling - års- og ba økonomi og administrasjon - års- og ba kulturprosjektledelse - ba dokumentarfilm, flerkameraproduksjon og produksjons- og prosjektledelse NB! Sekretærs merknad: Etter møtet har sekretær vært i dialog med reiselivsmiljøet som stod på den opprinnelige lista for evalueringer i 2013/2014, og de tror ikke de får så mye nytt ut av en evaluering nå siden de har vært i så tett prosess med studentene i det siste rundt oppfølging av utdanningsmelding og ekstern evaluering av studiet. Studieleder for master i innovasjon og næringsutvikling har også ønsket å evaluere studiet igjen i år for å se på om de tiltak som ble gjort etter fjorårets evaluering har fått effekt. Sekretær har tatt hensyn til disse kommentarene i endelig vedtak. SN-sak Orienteringssaker a) Status oppfølging av utdanningsmeldingen v/jens Uwe b) UHR-karaktersamling 24. oktober 2013 (Tas i neste møte ved Ibens ev. forfall) c) NOKUT-konferansen v/jens Uwe d) Navneendring på emner tilhørende Master i Public Administration (MPA) som følger av tidligere justeringer av innhold på emnene. EU/EØS-forvaltning (15 sp) endres til Flernivåstyring, EU/EØS-forvaltning (15 sp). Emnet Flernivåstyring, partnerskap, planleggig (15 sp) endres til Politikk, partnerskap og planlegging (15 sp).

15 Referat fra avdelingsstyremøte onsdag 21. november 2013 Tilstede: Silje Hopeland Eik, Kjersti Paulsen, Mona Hoel, Leif Brynildsen, Liv Sørlien, Sveinbjørn Baldvinsson, Stian Tveiten (K8), Thomas Stendrup, Eva Dahr (ref) Meldt frafall: August Sørheim (elevrepr. kull 9) Saksliste: 28/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Avdelingsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. 29/13 Godkjenning av referat fra avdelingsstyremøte 17. oktober 2013 Vedtak: Avdelingsstyret godkjenner referat fra 17. oktober /13 Regnskap pr. oktober 2013 (med årsramme) Vedtak: Avdelingssyret tar regnskap pr. oktober 2013 til orientering. 31/13 Forslag til Handlingsplan for Filmskolen for 2014 Styret diskuterede inngående forslag til Handlangsplan, herunder de utfordringer som knytter seg til KDs manglende anerkjennelse av Dnfs ansvar og posisjon. Vedtak: Styret godkjenner forslag til handlingsplan for /13 Orienteringssaker Studentproduksjoner - Stian Tveiten orienterte om PP6, Dekan orienterte om kull 9, penneprøver og Sluttfilmene. Status for moderniseringsplanen herunder master v/dekan Masterprogram: Dekan la frem svarbrev fra Kulturdepartementet på Bransjerådets henvendelse ang. finansiering av masterprogram ved Den Norske Filmskolen. Det er manglende forståelse i embetsverket for at skolen er landets høyeste utdanning i film, og hva det krever av ressurser for å etablere og å drive masterutdanning i film. Det ble diskutert hvilke aksjonsformer og allianser som må aktiviseres for å få forståelse for dette faktum. Skolens naturlige støttespillere vil være NRK, De regionale filmsentrene, Norsk filminstitutt og Bransjerådet. Dekanen la vekt på at masterutdanningen må sees i sammenheng med EVU-programmet. Det kom videre frem at det er forventninger til at den nye direktøren ved Norsk Filminstitutt, Sindre Guldvog, bør kunne ha synspunkter i denne saken og støtte Filmskolen. Dnf må fremskaffe tall over hvor mange som er utdannet ved skolen siden starten og hvordan de har gjort seg gjeldene i bransjen. Bekymringsmelding fra Film- og TV-bransjen (ansettelsespolitikk og avdelingsstyremandat), samt svar fra Filmskolen v/dekan Nye ansettelser ved Filmskolen v/dekan. De nylig utyste stillingene for regi, klipp og foto, vil trolig bli besatt ved årsskiftet eller straks efter. Styret ga uttrykk for at Bransjen og Filmskolen i fellesskap kan gjøre mer for å gjøre stillingene kjent i miljøet og øke antall søkere betraktelig. Masterstillingene - Dekanen orienterte om at de utlyste 2 stillingene vil bli trukket tilbake i påvente av utviklingen vedrørende etablering av en masterutdanning. Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

16 33/13 Beramming av styremøter våren 2014 Eksterne styremedlemmer er på valg i sine organisasjoner i 2014 (ny periode starter 1/8-2014). Vedtak: Følgende styremøte datoer er satt for våren 2014: 30. januar (agenda: årsregnskap og årsrapport 2013, godkjenning av sensorer for eksamen 2014 samt avdelingsstyrets rolle) 10. april eller 22. mai 34/13 Studentfravær og Filmskolens reglement knyttet til dette. Silje Hopland Eik hadde spørsmål rundt saken der en av produsentelevene kull 8 er blitt satt under administrasjon i forbindelse med Sluttfimproduksjoenen. Dekanen orienteret om reglementet ved skolen, og nødvendigheten av denne reaksjonen i dette tilfelle. Vedtak: Avdelingsstyret tok dekanens orientering til etterretning. Styret ga utrykk for at de gjerne vil se eksempler på noen av elevproduksjonene og penneprøvene, og at de gjerne ser at dette legges inn i forbindelse med kommende styremøter. 35/13 Profilering av Filmskolen Vedtak: Avdelingsstyret vil at man i større grad bruker filmmediet for å synliggjøre Filmskolen og den nasjonale rollen skolen har. 36/13 Stipendiater på Filmskolen Dekan orienterte om fordeling av stipendiater på HiL. Det ser ikke ut til at Filmskolen tildeles stipendiater. Vedtak: Styret ba Dekan skrive brev til Høgskolestyret i saken, herunder begrunne hvorfor det er viktig at Dnf tildeles minst en stipendiatstilling om året fra HiLs egen kvote. Eva Dahr 21. nov

17

18

19

20

21

22 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/ Årsmelding 2012 for Felles klagenemnd Årsmeldingen for Felles klagenemnd er en oversikt over nemndas arbeid for året Rapporten inneholder blant annet statistikk og sakssammendrag, samt redegjør for de generelle kravene som stilles til institusjonenes saksbehandling knyttet til behandling av disse sakene. I årsmeldingen gir Felles klagenemnd en rekke gode avklaringer og råd i forhold til god saksbehandling og regelanvendelse i fuksesaker, som vi ber utdanningsinstitusjonene om å merke seg. Vi viser til vedlagte årsmelding. Med hilsen Anne Grøholt (e.f.) avdelingsdirektør Ann Marit Roterud Espe rådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Vedlegg Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Ann Marit Roterud NO-0032 Oslo Org no. Espe

23 Adresseliste Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Bergen Postboks BERGEN Høgskolen i Buskerud Postboks KONGSBERG Høgskolen i Gjøvik Postboks GJØVIK Høgskolen i Harstad Havnegt HARSTAD Høgskolen i Hedmark Postboks ELVERUM Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks MOLDE Høgskolen i Narvik Postboks NARVIK Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks SOGNDAL Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM Høgskolen i Telemark Postboks PORSGRUNN Høgskolen i Vestfold Postboks TØNSBERG Høgskolen i Volda Postboks VOLDA Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN Høgskolen i Ålesund Serviceboks ÅLESUND Høgskolen Stord/Haugesund Klingenbergveien STORD Kunst- og designhøgskolen i Strømgaten BERGEN 7491 TRONDHEIM Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep OSLO Samisk høgskole Hánnoluohkká KAUTOKEINO Universitetet for miljø- og Postboks ÅS biovitenskap Universitetet i Agder Serviceboks KRISTIANSAND S Universitetet i Bergen Postboks BERGEN Universitetet i Nordland Postboks BODØ Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9019 TROMSØ Universitets- og høgskolerådet Pilestredet OSLO Side 2

24 Adresseliste Ansgar Teologiske Høgskole Fredrik Fransons vei KRISTIANSAND S Barrat Due musikkinstitutt Postboks 5344 Majorstuen 0304 OSLO Bergen Arkitekthøgskole Postboks BERGEN Campus Kristiania Markedshøyskolen Postboks 1195 Sentrum 0107 OSLO Den norske Eurytmihøgskole Prof. Dahlsgt OSLO Det teologiske Menighetsfakultet Postboks 5144 Majorstua 0302 OSLO Diakonhjemmet Høgskole Postboks 184 Vinderen 0319 OSLO Dronning Mauds Minne, Høgskole for Thoning Owesens gate TRONDHEIM førskolelærerutdanning Fjellhaug Internasjonale Høgskole Sinsenvn OSLO Handelshøyskolen BI 0442 OSLO Haraldsplass diakonale høgskole Ulriksdal BERGEN Høgskolen Betanien Vestlundveien FYLLINGSDALEN Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Postvegen KLEPP STASJON Høyskolen Diakonova Linstows gate OSLO Høyskolen for Ledelse og Teologi Micheletsvei STABEKK Lovisenberg diakonale Lovisenberggaten 15 B 0456 OSLO høgskole Misjonshøgskolen Misjonsveien STAVANGER NISS Høyskole Postboks 9215 Grønland 0134 OSLO NLA Høgskolen Postboks BERGEN Norges Dansehøyskole Postboks 2956 Tøyen 0608 OSLO Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Schweigaardsgt OSLO Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls gate OSLO Westerdals Høyskole Maridalsveien 17D 0178 OSLO Side 3

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Marit Reitan Deres ref Vår ref Dato 10/ Høgskolen i Lillehammer - fritak fra verv som styremedlem Kunnskapsdepartementet viser til din e-post 21. oktober 2013 der du på grunn av ny jobb ber om fritak fra vervet som medlem av høyskolens styre. Departementet fritar deg med dette fra styrevervet. Vi takker for innsatsen og ønsker lykke til videre med andre oppgaver. Med hilsen Lars Vasbotten (e.f.) avdelingsdirektør Karina A. Vistven seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi: Høgskolen i Lillehammer Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Karina A. Vistven NO-0032 Oslo Org no

34 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/ Risiko- og sårbarhetskartlegging - rapportering av risiko- og sårbarhetsanalyser Departementet gjennomfører en overordnet kartlegging av risiko og sårbarhet i universitetsog høyskolesektoren. Hensikten med gjennomgangen er å danne seg et overordnet risiko- og sårbarhetsbilde med utgangspunkt i institusjonenes egne vurderinger. Vi ber derfor om at gjeldende risiko- og sårbarhetsvurderinger sendes til merket vår med referanse 13/371- innen 13. november Med hilsen Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Gustav Birkeland seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland NO-0032 Oslo Org no

35 Adresseliste Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Bergen Postboks BERGEN Høgskolen i Buskerud Postboks KONGSBERG Høgskolen i Gjøvik Postboks GJØVIK Høgskolen i Harstad Havnegt HARSTAD Høgskolen i Hedmark Postboks ELVERUM Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks MOLDE Høgskolen i Narvik Postboks NARVIK Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks SOGNDAL Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM Høgskolen i Telemark Postboks PORSGRUNN Høgskolen i Vestfold Postboks TØNSBERG Høgskolen i Volda Postboks VOLDA Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN Høgskolen i Ålesund Serviceboks ÅLESUND Høgskolen Stord/Haugesund Klingenbergveien STORD Kunst- og designhøgskolen i Strømgaten BERGEN 7491 TRONDHEIM Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep OSLO Samisk høgskole Hánnoluohkká KAUTOKEINO Universitetet for miljø- og Postboks ÅS biovitenskap Universitetet i Agder Serviceboks KRISTIANSAND S Universitetet i Bergen Postboks BERGEN Universitetet i Nordland Postboks BODØ Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9019 TROMSØ Senter for internasjonalisering Postboks BERGEN Side 2

36 Adresseliste av utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Side 3

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 07/ Etablering av masterstudium i anvendt miljøpsykologi (120 studiepoeng) Vi viser til brev av 15. november 2013 der Høgskolen i Lillehammer søker om å etablere masterstudium i anvendt miljøpsykologi. En sakkyndig komité nedsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har vurdert søknaden og avgitt positiv uttalelse. NOKUT har på denne bakgrunn vedtatt at masterstudium i anvendt miljøpsykologi tilfredsstiller de faglige kravene for akkreditering, jf. brev til høyskolen av 1. februar Departementet tar NOKUTs vedtak til etterretning. Med hjemmel i 3-3 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler fastsetter departementet at Høgskolen i Lillehammer kan opprette masterstudium i anvendt miljøpsykologi (120 studiepoeng). Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Grete Gåra Alvern NO-0032 Oslo Org no

47 Departementet forutsetter at masterstudiet er i tråd med høyskolens øvrige planer og strategigrunnlag for samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon. Departementet forutsetter videre at studiet finansieres innenfor institusjonens egne rammer og at høyskolen tar hensyn til NOKUTs merknader. Med hilsen Grethe Sofie Bratlie (e.f.) avdelingsdirektør Grete Gåra Alvern seniorrådgiver Kopi: Universitets- og høgskolerådet NOKUT Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Side 2

48

49

50 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 10/ Digitaliseringsrundskrivet 2013 Vedlagt følger rudnskriv P-4/2013 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Rundskrivet erstatter rundskriv P-10/2012. Digitaliseringsrundskrivet er tilgjengelig på Rundskrivet bygger på regjeringens program for fremtidens digitale forvaltning og gir føringer for hvordan virksomhetene skal digitalisere for å tilby bedre og raskere tjenester og effektivisere driften. Målet er at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens eksterne kommunikasjon. Rundskrivet inneholder også viktige pålegg og anbefalinger fra ulike regelverk og sentrale beslutninger for å lette oversikten for virksomhetene. Rundskrivet redegjør også for krav for IKT-relaterte investeringer i 2015-budsjettet. Vi ber underliggende etater gjøre seg kjent med rundskrivet. Med hilsen Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Gustav Birkeland seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland NO-0032 Oslo Org no

51 Adresseliste Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Bergen Postboks BERGEN Høgskolen i Buskerud Postboks KONGSBERG Høgskolen i Gjøvik Postboks GJØVIK Høgskolen i Harstad Havnegt HARSTAD Høgskolen i Hedmark Postboks ELVERUM Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks MOLDE Høgskolen i Narvik Postboks NARVIK Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks SOGNDAL Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM Høgskolen i Telemark Postboks PORSGRUNN Høgskolen i Vestfold Postboks TØNSBERG Høgskolen i Volda Postboks VOLDA Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN Høgskolen i Ålesund Serviceboks ÅLESUND Høgskolen Stord/Haugesund Klingenbergveien STORD Kunst- og designhøgskolen i Strømgaten BERGEN 7491 TRONDHEIM Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep OSLO Samisk høgskole Hánnoluohkká KAUTOKEINO Universitetet for miljø- og Postboks ÅS biovitenskap Universitetet i Agder Serviceboks KRISTIANSAND S Universitetet i Bergen Postboks BERGEN Universitetet i Nordland Postboks BODØ Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9019 TROMSØ UNINETT AS 7465 TRONDHEIM Side 2

52 Side 3

53 Rune Øygard Deres ref Vår ref Dato 10/ Høgskolen i Lillehammer - fritak fra styreverv Kunnskapsdepartementet viser til din e-post 6. november 2013 til Høgskolen i lillehammer der du ber om fritak fra vervet som medlem av høyskolens styre. Departementet fritar deg med dette fra styrevervet og takker for din innsats i styrearbeidet. Med hilsen Lars Vasbotten (e.f.) avdelingsdirektør Karina A. Vistven seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi: Høgskolen i Lillehammer Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Karina A. Vistven NO-0032 Oslo Org no

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Møtedato Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 78/13: Arealsituasjonen og nytt bygg på campus Forskningsbygg og idrettshall 1. Forslag til vedtak 1. Styret ber om at det arbeides videre med å avklare alternative løsninger for å bedre arealsituasjonen på kort sikt. 2. Styret gir rektor og direktør fullmakt til å arbeide videre med å realisere planene for et nytt forskningsbygg og idrettshall på campus. Styret skal fortløpende orienteres om arbeidet og beslutninger som forplikter høgskolen skal behandles av styret. 2. Saksframlegg Arealsituasjonen på HiL pr november 2013 Denne delen av saksframlegget er tenkt som et grunnlag for å redegjøre for hvordan arealsituasjonen er på HIL pr nå, og hvilke mulige løsninger som kan være aktuelle framover. De ulike alternativene til løsning har både fordeler og ulemper og ikke minst forskjellige økonomiske, studie- og arbeidsmiljømessige konsekvenser Høgskolene har over tid slitt med en presset arealsituasjon. På campus er det krevende å finne tilstrekkelig egnede undervisningslokaler, møterom, og å sørge for gode, funksjonelle kontorplasser for de ansatte. Studentene merker det kanskje mest på tilgangen til grupperom og at det i perioder er trangt i auditoriene/ undervisningsrommene. Vi mangler også spesialrom i dag knyttet til film- og fjernsynsutdanningen for å ha gode arbeidsvilkår for studenter og ansatte (f.eks lokaler som er tilrettelagt for å lage kulisser som ivaretar krav til sikkerhet, rom for undervisning innen helse- og sosialfagutdanningen mv). For å kunne avvikle eksamen leier høgskolen lokaler på Radisson Lillehammer hotell. Behovet for store arealer til eksamensavvikling blir enda mer nødvendig når vi innfører digital eksamen anslagsvis i 2016/2017. Høgskolen har også behov for idrettshall til å gjennomføre undervisningen på idrettsstudiet. Høgskolen antall kvadratmeter pr student på campus Antall kvm per student var i 2012 på 6,6 kvm mens gjennomsnittet i sektoren var 9,6 kvm. Deler av høgskolens arealer er knyttet til glassgården, studioer og andre spesialrom for filmog fjernsynsutdanningen, testlab idrett og psykologi i plan 1, treningsrom, kantine mv. Dette er arealer som inngår i beregningen av det gjennomsnittlig antall kvadratmeter per student, men som enten er fellesarealer, er spesialrom som benyttes av relativt få studenter eller ansatte. Arealsituasjonen er derfor muligens enda strammere enn hva gjennomsnittlig antall kvadratmeter pr student skulle tilsi. 1

63 Utvikling i antall kontorarbeidsplasser Antall kontorarbeidsplasser har økt noe de siste årene, bl.a gjennom etableringen av kontorbygget tilknyttet paviljongen, ombygging av datasal 1 til kontorplasser, og gjennom at flere deler kontor (f.eks stipendiater, teknisk ansatte på TVF, eksamensteamet i studieadministrasjonen mv.). Dette har vært nødvendig for å håndtere økningen i antall ansatte. Samtidig som det er gjort grep for å øke antall kontorarbeidsplasser, har vi for eksempel omdisponert Montenegro fra kontorer til undervisningslokaler. Hva kan vi gjøre framover? Vår vurdering er at høgskolen har behov for større arealer, både på kort og lang sikt. Ut ifra de signalene vi har fått fra KD så langt, tyder det på at det ligger et stykke fram å få finansiert nye lokaler med bevilgning fra KD. Det innebærer at vi må finne løsninger innenfor våre egne budsjettrammer og eventuelt i samarbeid med eksterne (kommunen, fylkeskommunen, private?). Alternativ 1 Utvide undervisningstidsrommet (fra kl 8 til 20) For å øke kapasiteten på undervisningsrom og auditorier har vi startet å diskutere om undervisningen skal gjennomføres fra kl til I dag er det også undervisning på ettermiddag og kveld, men dette er i relativt lite omfang. Å ta i bruk skolen ytterligere 2 timer i forhold til i dag (fra kl til 20.00), vil øke kapasiteten og lette romplanleggingen. Det vil fordre at servicefunksjonene holder åpent lenger enn i dag (kantine, IT-helpdesk, studieadministrative tjenester, renhold), noe som medfører økte kostnader Vår antakelse er at alternativet vil oppleves som en ulempe for studenter og ansatte i forhold til dagens ordning. Å utvide bruken av bygget innebærer også økte kostnader til strøm mv. Alternativ 2 Leie lokaler utenfor campus Leie av lokaler eksternt kan være et alternativ til utbygging på campus. Det vil innebære økte kostnader til husleie. I tillegg vil det måtte være et visst minimumsnivå på servicefunksjoner og velferdstilbud for at dette ikke skal oppfattes som et annenrangs tilbud til studenter. Å etablere to campus vil gi noen ulempekostnader, men hvor store disse blir er vanskelig å anslå. Antagelig er også kostnaden avhengig av varigheten av to-campus-løsningen. Et alternativ til å flytte undervisningen ut av campus er å flytte deler av virksomheten, f.eks en hel avdeling, administrasjonen mv. Alternativ 3 Leie/ kjøpe modulbygg på campus Den tredje løsningen kan være å leie / kjøpe modulbygg på campus for bruk til kontorer og undervisningsrom på campus. Dette er et billigere alternativ enn et permanent bygg, men vil nok driftsmessig være noe mer kostbart og gi en svak estetisk løsning. Dette vil også ta opp arealer som i dag benyttes til parkering eller parkanlegget. 2

64 Alternativ 4 Nytt bygg på campus Det har over tid vært arbeidet med å få finansiert en forskningspark på campus. Som en del av disse planene har det også vært arbeidet for å få finansiert en idrettshall. Begge disse prosjektene vil bidra til å lette presset på arealene, ved at eksisterende lokaler kan omdisponeres gjennom at virksomhet delvis flyttes til det nye bygget. Et nytt bygg vil også henge sammen med våre eksisterende lokaler og dermed antagelig kunne driftes mer effektivt enn et separat bygg eller modulbygg. Så langt i planleggingen har det vært planlagt ut i fra at høgskolen skal leie 75 kontorer i forskningsparken. Det tilsier at 75 kontorer kan frigjøres i eksisterende bygningsmasse, noe som tilsier i størrelsesorden 1000 kvm (ca kvm per kontor i eksisterende bygg) som kan omdisponeres til undervisningsformål (undervisningsrom og grupperom). Det nye bygget vil også inneholde kantine/ serveringstilbud som kan benyttes av brukerne av idrettshallen og som dermed også er tilgjengelig for ansatte og studenter som er på campus på ettermiddag/ kveld. Planer for nytt bygg på campus forskningsbygg og idrettshall Høgskolen har i flere år prioritert nytt undervisnings- og forskningsbygg i forslagene til KD til nye tiltak utenfor rammen jf de årlige Rapport og planer. I dette bygget har det også ligget til grunn at det skal innarbeides en idrettshall til bruk i undervisning og forskning (idrett), eksamensavvikling og studentvelferd. Styret vedtok i sak 69/12 å gi direktøren fullmakt til å signere en intensjonserklæring om skisseprosjekt for bygging av nye kontorlokaler (forskningspark). I skisseprosjektet har mulighetene for å få etablert en forskningspark og idrettsbygg uten finansiering over Statsbudsjettet vært kartlagt. Det har også vært arbeidet med å kartlegge investerings- og driftskostnader, finansieringsmodell, aktuelle leietakere og aktuelle investorer. Det er utarbeidet en sluttrapport fra skisseprosjektet Forskningspark og idrettshall Lillehammer campus. På styremøtet i september (sak 64/13) ble det orientert om status i prosjektet og sluttrapporten fra skisseprosjektet. Siden skisseprosjektet har det vært arbeidet videre med å få eksterne samarbeidspartnere til å gå inn i prosjektet med midler, men uten at dette innebærer konkrete resultater så langt. Høgskolen vil være en sentral aktør i bruken av bygget, både gjennom at det er koblet til våre lokaler og at vi blir den største leietakeren/ brukeren av bygget. Høgskolens studenter og ansatte vil utgjøre en sentral del av virksomheten i bygget. For at bygget skal kunne realiseres må det avklares hvilke eksterne leietakere det blir i forskningsbygget og hvordan finansieringen av idrettshallen skal løses. For både forskningsbygget og idrettshallen må det etableres avtaler som gir god sikkerhet for den eksterne delen av finansieringen. Høgskolens økonomi tilsier at vårt økonomiske engasjement i bygget må begrenses. Samtidig må det erkjennes at vår virksomhet slik den er i dag, og slik det er nedfelt i strategier og planer, innebærer at det er nødvendig å øke vår bæreevne når det gjelder lokalkostnader. Midler som i dag benyttes til å leie bla eksterne eksamenslokaler kan kanaliseres inn som en del av høgskolens finansiering av nybygget gjennom husleie. Det er fortsatt mye som må avklares før en beslutning om å starte opp byggeprosjektet kan gjøres. Vi er likevel kommet til en fase i prosjektet som tilsier at styret bør ta stilling til om en skal gå videre med prosjektet eller ikke. Det vil være uhensiktsmessig å gå videre i prosessene 3

65 med departementet, aktuelle samarbeidspartnere/ medfinansiører, mulige utbyggere og eiere, hvis det ikke er et ønske fra styret om å få realisert prosjektet. Et vedtak om å gå videre med prosjekteringen bør også innebære at man følger opp vedtaket i sak 79/13 Budsjett Instruksen for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor og de fullmaktene som er gitt i de årlige tildelingsbrevene fra KD, blir viktig føringer for videre arbeid med byggeprosjektet. Det blir viktig å forankre prosjektet i KD og avklare hvilke fullmakter høgskolen har, samt å sikre god gjennomføring av de nødvendige prosesser. Oversikt over vedlegg Vedlegg 1 Brev til høgskolestyret fra hovedtillitsvalgte for Forskerforbundet, Akademikerne og Parat vedr «Planlegging av Forskningspark/ idrettsbygg ved HiL en NY bekymring», datert Direktørens vurdering Som det er omtalt i flere sammenhenger har veksten i antall studenter og ansatte gjort at arealsituasjonen på høgskolen er vanskelig, og utgjør en begrensning i forhold til videre utvikling av høgskolen. At høgskolen har fått midler til å starte opp Master i audiovisuell fortelling aktualiserer denne problemstillingen. Antall kvadratmeter per student er vesentlig lavere enn gjennomsnittet for de statlige høgskolene I saksframlegget er det vist til flere alternative måter å løse arealutfordringen på, men for alle alternativene vil det påløpe kostnader i større eller mindre grad. Å ikke gjøre noe har også en kostnad, i form av negativ utvikling av arbeids- og læringsmiljøet og i form av at høgskolen får mindre muligheter til videreutvikling. Det kan selvsagt også være et alternativ å skalere virksomheten ned, slik at den er bedre tilpasset arealet, men det er i denne saken ikke drøftet i og med at det går på tvers av våre strategier og planer. Når saken nå legges frem som en beslutningssak så er det med ønske om å få drøftet og bekreftet retningen på det videre arbeidet med å løse arealutfordringene. Saken med Forsknings- og idrettsbygg på campus har allerede skapt begeistring regionalt og våre samarbeidspartnere jobber med å avklare sine finansielle bidrag og modeller for samarbeid. Samtidig erkjenner administrasjonen at det er langt igjen og at det er behov for mange avklaringer underveis, ikke minst i forhold til departementet. Vedlagt saken følger et brev fra flere av de tillitsvalgte som uttrykker bekymring for økonomien knyttet til planene om et forskningsbygg og idrettshall. Administrasjonen oppfatter dette som uttrykk for en sunn bekymring. Det er viktig at vi ikke setter oss i en situasjon som innebærer for stor risiko og begrenser vårt økonomiske handlingsrom utover det vi kan tåle. Samtidig må vi sørge for et godt lærings- og arbeidsmiljø slik at vår innholdsproduksjon i form av undervisning og forskning holder høy kvalitet. Med dagens arealsituasjon, omfanget av virksomheten og de utviklingsplaner som er for kjernevirksomheten, er det vanskelig å forestille seg at vi kan unngå økte lokalkostnader i fremtiden. 4

66 Dersom styret slutter seg til forslaget til vedtak vil arbeidet med å få på plass eksterne midler for å finansiere det nye bygget fortsette. Det vil også bli arbeidet videre med å avklare aktuelle utbyggere og finansieringsmodeller, samt å videreføre dialogen med KD. I budsjettet for 2014 er det foreslått at det avsettes 3 mill kroner til å finansiere fremtidig husleie for nytt bygg på campus. Det vil uansett bli sett på alternativer for midlertidige lokaler på eller utenfor campus, enten for perioden fram til et nytt bygg er på plass eller for et lengre perspektiv. Geir Bergkastet Direktør 5

67 VEDLEGG 1. Til, 5. desember 2013 Høgskolestyret Høgskolen i Lillehammer Planlegging av Forskningspark / Idrettsbygg ved HiL en NY bekymring For ett år siden sendte Forskerforbundet ved HiL en bekymringsmelding til høgskolestryetsmedlemmer, som omhandlet planene for nybygg på campus (Forskningspark med Idrettsbygg). Den gangen var bekymringen knyttet til en presset økonomisk situasjon for HiL, der det ble vedtatt å kutte ned på «frie midler» for å få budsjettet for 2013 i balanse. Det har i inneværende år blitt avsatt: 0,5 mil til utredning av modulbygg tilknyttet filmskolen, hvor dette skal husleiefinansieres. 0,5 mil til å utrede idrettshall på campus. 0,7 mil til utredning og prosjektering av framtidige bygg på campus. Vi har tatt dette til etterretning, men beklager sterkt at midler knyttet til forskning og faglig utvikling blir berørt og redusert på grunn av denne prioriteringen. Dette gjelder også mulighetene for kompetanseutvikling for administrative ansatte ved HiL, som svekkes ved denne prioriteringen. Fagforeningene erkjenner at det er plassmangel når det gjelder undervisningsrom, grupperom, kontorplasser for administrative ansatte og møterom. Men, at vår vurdering er at krisen er større når det gjelder den løpende drift av studiene og nødvendig utvikling og omstilling av studieporteføljen. I forslag til budsjett for 2014 har man berammet et overskudd på 2,5 mill. kroner. Videre er det i planrammene for 2014 budsjettert med strategiske midler (udisponert bevilgning) tilsvarende 8,4 mill. kroner. Det skal utarbeides forslag for høgskolestyret til disponering av denne bevilgingen. HiL har tæret på egenkapitalen de siste årene og er en av de få høgskolene i landet som har redusert denne bufferen. I lys av dette ser vi det ikke som forsvarlig å binde opp nye millioner i årlig husleie. Vi må først sikre normal basisøkonomi. Vi er igjen bekymret for hvor lite midler som avsettes til forskningsutvalget budsjett, for at de ansatte skal kunne skape seg et rom for faglig utvikling. For bare noen år tilbake kunne det gis kvalifiseringsstipend til ansatte i kombinerte stillinger ved HiL. I år har man midler til å innvilge 6-7(?) søknader for Samtidig krever KD at HiL setter i gang tiltak for å øke kvinneandelen når det gjelder opprykk til 6

68 professorkompetanse. Hvordan skal vi lykkes med dette arbeidet, når ledelsen knytter opp nye millioner til økt husleieutgift i budsjettforslaget for 2014? Videre har vi de siste årene anmodet arbeidsgiver om å avsette en egen pott til de lokale lønnsforhandlingene ved høgskolen, noe som har blitt avslått med henvisning til for dårlig økonomi. Med bakgrunn i de overnevnte midlene har arbeidsgiver en mulighet til å avsette midler til dette lokale lønnsforhandlinger. Høgskolen i Lillehammer har helt siden innføringen av Kvalitetsreformen i 2003 hatt en sterk vekst. Antall studenter er mer enn fordoblet uten at basisbevilgningen fra KD har økt. Det er heller ingen tegn som tyder på at basisbevilgningen vil øke ut over tildeling av helt nye studieplasser. Avdelingene ved Høgskolen har i dag store økonomiske utfordringer med å opprettholde drift av sine masterstudier og drift av HiLs to PhD-program. Mulige bevilgninger fra et revidert Opplandsfond, som har vært annonsert det siste året, vil være midlertidige, og i dag ser det heller ikke ut til at disse ekstra midlene vil foreligge innen dette året. Forskerforbundet ønsker å uttrykke bekymring i denne sammenheng, og stiller spørsmål ved ledelsens signaler om fortsatt ekspansjon. Forskerforbundet er innforstått med at arealproblematikken er temmelig akutt, og at høgskolen har et reelt behov for mer areal. Per i dag har vi likevel for dårlig oversikt over prognoser for fremtidige behov og økonomi til å støtte en ytterligere ekspansjon. Vi er kritisk til nye infrastrukturtiltak som belaster høgskolen sine framtidige budsjetter gjennom økt husleie. I den foreliggende planen er det ikke kjentgjort kostander til de eventuelle kommende ombygginger hvis en forskningspark / idrettsbygg som bli en realitet. Høgskolens økonomi bør etter vår vurdering primært være innrettet mot å sikre høgskolens kjernevirksomhet, bachelorutdanning, forskning generelt, og MA, PhD utdanningene spesielt. Vi krever derfor at det blir foretatt en grundig konsekvensanalyse av byggeplanene før disse blir endelig vedtatt. Vi vil avslutningsvis understreke at Høgskolen i Lillehammer trenger stabilitet, forutsigbarhet og økonomisk robusthet for å kunne utvikle seg på en god faglig måte i årene som kommer. Forskerforbundet Akademikerne Parat Rolf Borgos Anne Sigfrid Grønseth Kine Strandsveen Hovedtillitsvalgt Hovedtillitsvalgt Hovedtillitsvalgt (Sign) (Sign) (Sign) 7

69 Møtedato Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 79/13: Budsjettrammer for Forslag til vedtak 1) De totale inntektene for 2014 budsjetteres med 399,8 mill kroner, hvorav 363,6 mill kroner utgjør bevilgning fra KD jf forslaget til Statsbudsjett for Av bevilgningen fra KD for 2014 inntektsføres 8,8 mill kroner i ) Styret vedtar forslaget til fordeling av budsjettrammer for 2014 jf tabell 1 og at avdelingene og enhetene tilpasser sitt aktivitetsnivå til budsjettrammene. 3) Styret legger til grunn at finansieringen av studier som planlegges startet i løpet av 2014 skal være avklart før oppstart. 4) I budsjettrammen for 2014 er det budsjettert med strategiske midler (udisponert bevilgning) tilsvarende 8,2 mill kroner. Styret vedtar følgende disponering av midlene for 2014: a. 3 mill kroner til finansiering av fremtidig husleie for nytt bygg på campus b. 2 mill kroner til finansiering av doktorgradsområdene på ØKORG og APS c. 3,2 mill kroner til reserven Styret legger til grunn for fordelingen av de strategiske midlene at ØKORG kommer i balanse, og at disponeringen av reserven må ses i sammenheng med dette og inngå i forslaget til revidert budsjett pr 1. tertial ) Det er i budsjettrammene for 2014 ikke lagt inn forutsetning om midler fra et eventuelt Opplandsfond. Styret vil prioritere å benytte midler fra et Opplandsfond til å finansiere doktorgradsprogrammene, for å redusere høgskolens bruk av strategiske midler til å finansiere doktorgradsområdene. 2. Saksframlegg Budsjettprosessen for 2014 startet med sak 58/13 Prognose for inntektene i 2014 og videre arbeid med budsjett På bakgrunn av forslaget til bevilgning fra KD for 2014 i Statsbudsjettet (sak 74/13) og høgskolens prognoser for eksterne inntekter, ble det utarbeidet planrammer (sak 70/13) som har vært utgangspunktet for avdelingene og enhetenes arbeid med budsjettet. Den nye regjeringen la fram sin tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet den 8. november. Blir det vesentlige endringer i bevilgningen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet, vil disse endringene bli forelagt høgskolestyret i februar. De budsjetterte inntektene for 2014 er basert på bevilgningen fra KD i forslaget til Statsbudsjett for 2014, (inkl tilleggsproposisjonen fremlagt 8. november og forliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti) og avdelingene og enhetenes budsjetterte eksterne inntekter for Inntektene fremgår av tabell 2/vedlegg 2. 1

70 Fordelingen av bevilgningen fra KD mellom avdelinger og fellesadministrasjonen er foretatt på bakgrunn av høgskolens budsjettfordelingsmodell (vedlegg 1). Forslag til budsjettrammer for 2014 fremgår av tabell 1. Tabell 1 Forslag til budsjettrammer for 2014 Bevilgning KD NFR Budsjett 2014 Andre Sum inntekter inntekter Budsjettert resultat 2014 Avdelinger Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) (897) Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) (3120) Avdeling for TV-fag (TVF) Den norske filmskolen (DnF) Senter for livslang læring (SeLL) Totalt avdelingene (3517) - Fellesavdelinger - Fellesadministrasjonen Bygningsmessig drift Totalt fellesavdelinger Fellesposter Forskningsutvalget og ny forskningsadministrativ stilling Studentvelferd Stipendiater Internasjonalisering "Små driftsmidler" Totalt fellesposter Strategiske midler Resultat Budsjettet sett i sammenheng med Strategisk plan og virksomhetsmålene Det er foreslått 2,5 mill kroner til ulike incentivordninger i regi av Forskningsutvalget, noe som er på samme nivå som i 2012 og innebærer at reduksjonen i 2013-budsjettet er reversert. For å øke tilbudet av forskningsadministrative tjenester (akkvisisjon, bistand i prosjektoppfølging og veiledning mv), foreslås det 0,7 mill kroner til en ny forskningsadministrativ stilling. I tråd med tiltaksplanen for likestilling legges det opp til å finansiere 1-2 kvalifiseringsstipend for kvinner innenfor de foreslåtte rammene. Det er foreslått 1 mill kroner til finansiering av tiltak knyttet til internasjonalisering. I tillegg er det budsjettert med midler til lønn og drift av Internasjonalt kontor. Forslaget til bevilgning i 2014 er tilsvarende bevilgningen for

71 Det er ikke foreslått økning av bevilgningen til kommunikasjon for Ressursbehovet vil bli vurdert som en del av arbeidet med kommunikasjonsstrategien som planlegges gjennomført i Det er utfordrende for avdelingene å finansiere doktorgradsområdene og masterstudiene etter bortfallet av støtten fra Prosjekt Innlandsuniversitetet. Det er budsjettert med kostnader for masterstudiene på APS og ØKORG i størrelsesorden 19,5 mill kroner. Av dette finansieres om lag 10,5 mill kroner med bevilgning fra studiepoengproduksjon og andre inntekter. De to doktorgradsområdene er budsjettert med kostnader i størrelsesorden 6,3 mill kroner og det er innarbeidet 3 mill kroner av basisbevilgningen til å finansiere doktorgradsområdene. I tillegg er det foreslått å bevilge ytterligere 2 mill kroner av de strategiske midlene. Fordelingen av rammen mellom seksjonene i fellesadministrasjonen er basert på rammene for 2013 korrigert for pris- og lønnsvekst på 3,5 %. I budsjettet er det innarbeidet en ny stilling i studieadministrasjonen for å øke kapasiteten og redusere sårbarheten på det studieadministrative området, samt at to nye stillinger på IKT og økonomi (som ble besluttet i 2013) er finansiert gjennom omdisponering av stillinger og midler i fellesadministrasjonens budsjett. Investeringsbudsjettet er økt med 0,8 mill kroner til IKT og 0,5 mill kroner til utstyr i testlab idrett. Rammene for investeringer til DNF, TVF og bygningsmessig drift er videreført på samme nivå som 2013 (kompensert for prisvekst på 3 %). Høgskolen mottok 2,5 mill kroner i tilleggsbevilgning fra KD til investeringer i utstyr på DNF og TVF, og ubenyttede midler i 2013 til ekstraordinære IKT-investeringer vil bli overført til Disse midlene kommer i tillegg til bevilgningen for Som det fremgår av sak 78/13 er arealsituasjonen på høgskolen vanskelig og det blir behov for nye arealer enten på eller utenfor campus. Det er foreslått å bevilge 3 mill kroner i 2014 til å finansiere framtidig husleieøkning. Det legges videre til grunn at det foretas tilsvarende avsetninger i 2015 og Alternativt kan midlene benyttes til å styrke høgskolens avsetninger («midler på bok») etter flere år med nedgang i avsetningene. Høgskolene i Lillehammer og Gjøvik har fått bevilgning på 1,5 mill kroner til Innovasjonsskolen. Den forrige regjeringen besluttet å legge Nasjonalt senter for kommunal innovasjon til disse høgskolene og Hedmark, men beslutningen ble ikke fulgt opp med bevilgning hverken i forslaget til Statsbudsjett for 2014 eller i tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen. Høgskolen vurderer likevel å etablere et innovasjonssenter og vil vurdere hvordan senteret kan finansieres. Budsjettet sett i sammenheng med Utdanningsmeldingen Styret gjorde i sak 38/13 Utdanningsmeldingen vedtak som skal bidra til å styrke den faglige og økonomiske bærekraften i studiene, og dette har vært et viktig grunnlag for arbeidet med budsjettet. Utvikling av mer bærekraftige studier på ASV og ØKORG og tydeliggjøre sammenhengen mellom BA-MA og PHD på ØKORG ASV og ØKORG arbeider med tiltak for å utvikle mer bærekraftige studier og det planlegges justeringer av studiene for kommende studieår. Større endringer er det ikke realistisk å gjennomføre før tidligst for studieåret 2015/16. For 2014 innebærer forslaget til budsjettrammer at ASV er i balanse. Det er fortsatt utfordringer knyttet til å få ØKORG i balanse, og utfordringene handler særlig om finansiering av masterstudiene og doktorgradsområdet. Som en 3

72 del av ØKORG sitt arbeid med å tydeliggjøre sammenhengen mellom BA-MA og PHD vurderes det å starte opp master i økonomi hvor oppstartsperioden finansieres med eksterne midler. Det er innarbeidet 0,2 mill kroner i budsjettet til ekstra markedsføringstiltak av bl.a studiene på ASV og ØKORG i TVFs samlede studietilbud skal være i balanse. Innholdet i konseptet Den norske TV-skolen skal presenteres. Avdelingen har lagt fram et budsjett for 2014 i balanse. I det videre arbeidet med å beskrive innholdet i konseptet Den norske TV-skolen, vil behovet for midler til å gjennomføre nødvendige omstillinger bli avklart. Nye studier Styret har tidligere besluttet at når nye studier startes skal finansieringen av oppstartsperioden og videre i driftsperioden være avklart. Styret har tidligere vedtatt at oppstart av master i miljøpsykologi forutsetter ekstern finansiering av oppstartsperioden på to år. I høst har det vært arbeidet med å få ekstern finansiering og det vurderes som realistisk å få til dette slik at studiet kan startes opp høsten Høgskolen har fått basisbevilgning for oppstart av master i film og fjernsyn fra høsten Problemstillingene knyttet til finansiering er omtalt i direktørens vurdering, og hvor det fremgår at finansieringen av masterstudiet ikke er avklart. Arbeidet med å få på plass finansieringen fortsetter. Styret besluttet i oktober at rektor avklarer med avdelingen om BA i sportsmanagement skal startes opp høsten Etter samtaler med avdelingen legges det opp til oppstart av studiet som en fordypning av BA i Organisasjon og ledelse, og at det skal arbeides for å få på plass en koordinatorstilling knyttet til studiet i størrelsesorden 40 50%. Finansiering av denne stillingen vil inngå i revidert budsjett pr 1. tertial for Årsstudiet i film, fjernsyn og nye medier planlegges startet opp høsten Finansiering av oppstartsperioden er ikke avklart, og oppstart og finansiering må ses i sammenheng med øvrige planer for nye tilbud knyttet til høgskolens film- og fjernsynsutdanninger. Høgskolen fikk i tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet for 2014 bevilgning til oppstart av master i karriereveiledning i samarbeid med høgskolene i Vestfold og Buskerud (fusjoneres til en høgskole ). Finansieringen av studiet er ikke avklart og derfor er de budsjettmessige konsekvensene ikke innarbeidet i budsjettet for Finansiering av phd-programmene Styret har bedt administrasjonen legge fram forslag til finansiering av de to doktorgradsområdene. Det har vært vurdert om det er behov for å endre høgskolens budsjettfordelingsmodell. I forslaget til budsjett for 2014 er det innarbeidet basisbevilgning med 3 mill kroner i avdelingenes rammer (1,5 mill kroner til hvert av doktorgradsområdene). Det foreslås i tillegg ytterligere å bevilge 2 mill kroner av de strategiske midlene til finansiering av doktorgradsområdene i Det innebærer at det brukes 5 mill kroner av basisbevilgningen til finansiering av doktorgradsområdene. Midler fra et Opplandsfond vil bli benyttet til å redusere høgskolens andel av finansieringen av doktorgradsområdene. 4

73 Samarbeid med arbeidsliv, entreprenørielle og internasjonale perspektiver Bevilgningen til internasjonalisering er omtalt tidligere i saksframlegget. Det legges til grunn at tiltak knyttet til samarbeid med arbeidslivet eller entreprenørskap finansieres innenfor avdelingene og enhetenes ordinære budsjettrammer. Tilrettelegge bruk av IKT i undervisningen Det er utarbeidet et diskusjonsgrunnlag for videre arbeid med å tilrettelegge for bruk av IKT i undervisningen, men det er ikke konkludert og dermed heller ikke avklart behovet for ressurser. Dette vil bli fulgt opp og de økonomiske konsekvensene vil bli fremlagt som en del av revidert budsjett pr 1. tertial. Strategisk notat om utvikling av EVU Strategien for videre utvikling av EVU er ikke avklart. Det legges til grunn for arbeidet at videreutdanning er en del av avdelingenes studieportefølje, mens etterutdanning tilbys både av avdelingene og Senter for Livslang Læring (SELL). I arbeidet vurderes også om SELL sin rolle og oppgaver knyttet til avdelingenes virksomhet skal endres og hvilke økonomiske konsekvenser dette får. Toppidrettssatsingen Det legges til grunn at tiltak knyttet til toppidrettssatsingen finansieres innenfor avdelingene og enhetenes ordinære budsjettrammer. Oversikt over vedlegg Vedlegg 1 - Høgskolens interne budsjettfordelingsmodell Vedlegg 2 - Prognoser for perioden tabell 2 til 8 Vedlegg 3 - Brev fra KD til Bransjerådet for film fra KD vedr Masterprogram ved Den norske filmskolen 3. Direktørens vurdering Forslaget til budsjettrammer for 2014 og hvordan de udisponerte midlene skal benyttes, tar utgangspunkt i planrammene vedtatt av styret i oktober og prognosene for langtidsbudsjettet Disponeringen må også ivareta forsvarlig økonomisk styring og hva som er en akseptabel risiko. På økonomiområdet er det særlig utviklingen i lønnskostnadene og eksterne inntekter som påvirker risikobildet, og hvor utviklingen i de eksterne inntektene er den faktoren som er mest usikker. Siden styremøtet i oktober har budsjettforslaget for 2014 blitt kvalitetssikret, spesielt med tanke på forutsetningene for lønnsbudsjettet og budsjetterte eksterne inntekter. Ut i fra denne gjennomgangen vurderes budsjettet som realistisk og med en akseptabel risiko. Prognosene for perioden som ble fremlagt i oktober er gjennomgått og kvalitetssikret. Vi vurderer det slik at inntektsprognosene var noe for lave, noe som spesielt gjelder APS knyttet til den resultatbaserte undervisningsbevilgningen. Dette innebærer at inntektene for APS er oppjustert. Parallelt er kostnadene redusert noe slik at avdelingen vil være i balanse i perioden Når det gjelder ØKORG er situasjonen krevende, men det forutsettes at avdelingen skal gå i 5

74 balanse både i 2014 og videre i perioden. Det er imidlertid ikke konkludert med hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå dette. Styret vil bli orientert om utviklingen gjennom de tertialvise rapportene. I sak 58/13 Prognoser for inntektene i 2014 og videre arbeid med budsjett for 2014, ble det skissert særlig tre utfordringer framover; finansiering av phd-programmene, nye studier og nye bygg. Styrets innspill var i tillegg knyttet til internasjonalisering, forskning, kommunikasjon, profilering og markedsføring. Det ble også bedt om et budsjett med og uten midler fra et eventuelt Opplandsfond. I saksframlegget er det foretatt en vurdering av sammenhengen mellom forslaget til budsjett og hhv strategisk plan og utdanningsmeldingen. Disse vurderingene omhandler også hvordan vi følger opp styrets innspill til budsjettet for I utdanningsmeldingen fremkommer det at det planlegges å starte opp fire nye studier, men hvor tidspunktet avhenger av finansiering og kapasitet knyttet til bemanning, lokaler mv. I forslaget til Statsbudsjett og tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen er det foreslått å bevilge basisbevilgning til oppstart av master i karriereveiledning og master i film og fjernsyn. De budsjettmessige konsekvensene er ikke avklart og derfor ikke innarbeidet i forslaget til budsjett. Vi vil også komme tilbake til de budsjettmessige konsekvensene knyttet til oppstart av master i miljøpsykologi når den eksterne finansieringen er avklart. Høgskolen har et sterkt ønske om å realisere master i film og fjernsyn, men som det fremgår av tabellen nedenfor er det betydelig utfordringer knyttet til finansieringen. De økonomiske rammebetingelsene slik de foreligger innebærer at masteren ikke er finansiert, hverken i oppstartsperioden eller når den er i full drift. Hovedårsaken til dette er at departementet ikke har bevilget ekstra basisbevilgning, noe som gjør at bevilgningen for master utgjør om lag halvparten av basisbevilgningen til bachelorstudiet på filmskolen. Høgskolen fikk i forslaget til Statsbudsjett basisbevilgning for 12 studieplasser i master i film og fjernsyn fra og med høsten Videre legger KD til grunn at antall studenter økes til 24 fra høsten I kostnadene som er lagt til grunn er det ikke korrigert for de økonomiske konsekvensene av økningen med 6 studenter fra 18 til 24. Beregningen er basert på hva vi mottar i basisbevilgning og resultatbasert bevilgning det enkelte budsjettår. Høgskolen har tidligere ovenfor departementet akseptert å forskuttere den resultatbaserte undervisningsbevilgningen i to år fra oppstartstidspunktet. Master i film og fjernsyn Antall studenter SUM (million kroner) Bevilgning fra KD 1,3 3,9 5,6 7,3 8,2 Beregnede kostnader -9,5-14,1-14,1-14,1-14,1 Manglende finansiering -8,2-10,2-8,5-6,8-5,9-39,6 Høgskolen vil fortsette dialogen med departementet om mulige løsninger med sikte på å få finansieringen på plass, men det er i skrivende stund tvilsomt om dette avklares tidsnok til at masterstudiet kan startes opp høsten

75 I forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet i Stortinget ble endringen av finansieringen av BA i barnevern tatt inn igjen i budsjettet, noe som innebærer en økning i bevilgningen til APS med 1,6 mill kroner. Midler til en stipendiatstilling innenfor profesjonsfag er innarbeidet i budsjettet. I forslaget til budsjettrammer er det 8,2 mill kroner av basisbevilgningen fra KD som kan benyttes til strategiske tiltak. Forutsatt at basisbevilgningen fra KD videreføres, kan bruken av midlene planlegges for hele langtidsbudsjettperioden. Midlene foreslås benyttet til å finansiere fremtidig husleieøkning som dermed også bidrar til å øke avsetningene, reserver, og ekstraordinære tiltak, men som ikke innebærer faste kostnader. Det må arbeides videre med å avklare ressursbehovet knyttet til de planlagte aktivitetene, slik at disponeringen av midlene vil foretas som en del av revidert budsjett i løpet av budsjettåret. Geir Bergkastet Direktør 7

76 Vedlegg 1 - Høgskolens budsjettfordelingsmodell 8

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer