Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010"

Transkript

1 Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Tilstede: HS medlemmer: Jan Sæthre (leder), Hermod Bakkevoll, Svanhild Gaasvær, Gunnar Krunenes, Øystein Lode (ikke sak 15c), Anton Sinnathamby, Inga Marie Tolås (ikke sak 14 og 15), Dag Frode Vaagsnes, Per Øvergaard (nestleder), Fra administrasjonen: Arild Harvik, Roger Dahl, Håkon Sigland, Mette Marie Bommen (sak. 15, 17 og 18) Innledning fredag: Dag Frode Vaagsnes leste fra Jesaja og ledet i bønn. Innledning lørdag: Anton Sinnathamby tok utgangspunkt i Jesaja og ledet i bønn. 14 2/2010 Dagsorden og referater a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av HS referat 5. feb c) Godkjenning av AU referat 19. feb d) Godkjenning av AU referat 8. mars 2010 e) Godkjenning av AU referat 23.april 2010 Innkalling, saksliste og referater godkjennes 15 2/2010 Landsmøtet landsmøtesaker a) Saksliste LM 2010 vedlagt sakspapirene gjennomgang ansvarsfordeling saksframlegg (AH) b) Oppdatering praktiske sider ved gjennomføring av landsmøtet (AH/RD) c) Valg av generalsekretær: konf vedtak i HS møte Informasjon til menighetene eventuelle tilbakemeldinger fra menighetene (JS) d) Målsettinger status 2009, status 2010, forslag 2011 (AH/RD) e) Anvendelse av midler fra Solidaritetsfondet sakspapirer vedlagt (HS) f) Holtekilens framtidige profil: konf landsm. vedtak LM 18/2009 g) Eiendomsutvalget. Sakspapirer vedlagt(gk) h) Rapport fra valgkomiteen i) Vedtektsendringer: Sakspapirer vedlagt (HS) j) Studierådet: sakspapirer vedlagt (RD) k) Jubileumsbok konf AU referat 8.3 oppdatering (AH/RD) Nye menigheter søknader fra: l) Oslo Karen Baptistmenighet, Oslo. Vedlagt sakspapirene: søknad vedtekter uttalelser fra distrikter (MMB) m) Jerusalem Baptist Baptistmenighet, Evje/Åseral/Nodeland/Byglandsfjord Vedlagt sakspapirene: søknad vedtekter uttalelser fra distrikter (MMB) n) Calvary Karen Baptist Church, Risør Vedlagt sakspapirene: søknad vedtekter uttalelser fra distrikter (MMB) Vedtak : a) Ansvarsoppgaver i forhandlingene fordeles på HS medlemmene og adm. som følger: *Søknader om medlemskap: Mette M. Bommen *Rapporter: Jan Sæthre

2 *Regnskap: Gunnar Krunenes og Arild Harvik *Målsetting og planer: Jan Sæthre, Nasjonal Misjon v/per Øvergaard, Internasjonal misjon v/arild Harvik og Dag Frode Vaagsnes, Internasjonal/ekumenisk v/svanhild Gaasvær, Informasjon v/inga Marie Tolås, Ledelse og samarbeid v/jan Sætre * Budsjett: Gunnar Krunenes og Arild Harvik * Eiendomsutvalget v/gunnar Krunenes * Solidaritetsfondet v/håkon Sigland * Vedtektsendringer v/roger Dahl * Valg av generalsekretær v/jan Sæthre b) Oppdatering praktiske sider ved gjennomføring av landsmøtet (AH/RD) HS tar informasjonen til orientering. c)valg av generalsekretær HS leder formulerer saksfremlegg til landsmøtet. HS har ingen ytterligere kommentarer i saken. d) Målsettinger status 2009, status 2010, forslag 2011 HS tar status for målsettinger 2009 og 2010 til orientering. Målsettingene for 2011 vedtas med de endringer som fremkom i møtet. e)anvendelse av midler fra Solidaritetsfondet. HS anbefaler at landsmøtet fatter følgende vedtak: 1. Landsmøtet takker for orienteringen og anbefaler at ordningen med bruk av midler fra Solidaritetsfondet fortsetter etter dagens praksis. Ordningen evalueres i Landsmøtet ønsker at det i budsjett og rapportframlegget for videre Landsmøter tas med en egen redegjørelse om planlagt og faktisk bruk av Solidaritetsfondsmidler. f) Holtekilens framtidige profil. Muntlig informasjon v/p.øvergaard tas til orientering. g) Eiendomsutvalget. Orientering v/gunnar Krunenes. HS tar muntlig og skriftlig redegjørelse vedr. Holtekilen Drift til etterretning, og anbefaler eiendomsutvalgets konklusjoner og forslag til vedtak og vedtekter for Holtekilen Drift fremlagt for sommerens landsmøte i DNB. Enstemmig vedtatt. h) Rapport fra valgkomiteen HS ber valgkomiteen innstille antall kandidater tilsvarende ledige plasser i de respektive styrer. Valgkomiteen informerer landsmøtet om øvrige villige kandidater til ulike verv. i) Vedtektsendringer HS har ingen kommentarer til LM-sak vedr. annen gangs behandling av endringsforslag paragraf 5a om medlemsopptakelse i DNB j) Studierådet HS slutter seg til følgende forslag til vedtektsendring vedr. Baptistenes Studieråd: Landsmøtet i Det Norske Baptistsamfunn legger ned Baptistenes Studieråd med virkning fra 8. juli. Arbeidsoppgavene overtas av hovedstyret. Landsmøtet ønsker at trosopplæringsmidlene i årene framover skal benyttes til lederutvikling for ungdom og til styrking av familieprofilen på sommerfestene. k) Jubileumsboken oppdatering (AH/RD) HS tar informasjonen til orientering. l) HS anbefaler at Oslo Karen Baptistmenighet, Oslo ønskes velkommen i Det Norske Baptistmenighet på årets landsmøte i Skien. Enstemmig vedtatt. m) HS anbefaler at Jerusalem Baptist Baptistmenighet, Evje/Åseral/Nodeland/Byglandsfjord ønskes velkomment i Det Norske Baptistmenighet på årets landsmøte i Skien. Enstemmig vedtatt.

3 n) HS anbefaler at Calvary Karen Baptist Church, Risør ønskes velkommen i Det Norske Baptistsamfunn på årets landsmøte i Skien. Enstemmig vedtatt. 16 2/2010 Årsrapporter 2009: a) DNB b) Studierådet c) Lønns og personalutvalget d) Medierådet e) Holehaugen f) Arbeidsrapporter til orientering a) DNBs årsrapport godkjennes med de justeringer og tilføyelser som fremkom i møtet. b) Studierådets rapport godkjennes c) Lønns- og personalutvalgets årsrapport godkjennes d) Medierådets årsrapport godkjennes e) Rapport for Holehaugen tas til orientering. f) De øvrige rapporter tas til orientering. 17 2/2010 Nasjonal misjon a) Integreringsarbeid: arbeidsplaner for 2010 vedlagt sakspapirene. menighetsplanting: rapport nye kontakter prosjekter. Kontakt med eventuelle nye menigheter. besøk fra Burma. Henvendelse fra Nederland (Skriftlig orientering vedlagt sakspapirene). (MMB) b) Ansettelsesrådet: rapport fra møte nye medarbeidere (PØ/HS) c) Sak HS 9 1/2010d: Pastorsituasjon kontakt med HLT oppfølging (AH) d) Ny refusjonsordning for merverdiavgift informasjon sendt til menighetene) (AH/HS) (Sakspapirer vedlagt) e) HS 120 5/2009: Bønneuke markering 150 år: legges til uke 36: status planer (IMT) f) Birger Wroldsen slutter i Hammerfest konsekvenser for ekstern støtte (AH/JS) g) Oppsigelse av leieforhold Oslo 2 / Oslo informasjon (Sakspapirer vedlagt) (AH/AS) h) Oppfølgingssaker, ref. HS 123a b c: 5/2009: Kontakt med HLT informasjon ansvar (AH) Kartleggingsskjema for registrering: menighetenes framtidige behov for medarbeidere (HB) Kartlegging av medarbeidere som er gått ut av tjeneste (HB/ØL) a)hs takker for vel utført arbeid og tar informasjonen til orientering. b) Informasjonen fra ansettelsesrådet tas til orientering. c) Orienteringen om pastorsituasjonen tas til etterretning. Adm. arbeider videre med saken. d)saken tas til orientering. e)bønneuken i forbindelse med markering av 150år legges til uke 36. HS mener det er viktig at informasjonen snarest sendes ut til menighetene. Det må også presiseres at målsettingen vil være at bønneuken skal bevirke en forskjell på det stedet den enkelte bor. f) Informasjonen vedr. Hammerfest tas til etterretning. Adm. sender en rapport til EBF vedr. menighetsplanterprosjektet som EBF har støttet. g)oppsigelse av leieforhold i Oslo 2. DNB inviterer til dialog mellom HS og ledelsen i Oslo 2. vedr. behov for lokaler for Oslo 5. Adm. tar også kontakt med Oslo Bispedømmeråd vedr. mulighet til å leie lokaler hos DnK. h)oppfølgingssaker o HS anbefaler at saken vedr. kartlegging av menighetenes framtidige behov utsettes til høsten.

4 o HS mener det er viktig at DNB synliggjør et ønske om at en ønsker å bygge broer til medarbeidere som av ulike grunner er gått ut av tjeneste. En finner ikke at tiden er moden for å foreta ytterligere konkretisering, men vil komme tilbake til saken. 18 2/2010 Internasjonal misjon: oppdateringer a) Burma India Malaysia: prosjektplaner tjenestereise kontakter med menigheter KN og UD videre planer. (Sakspapirer vedlagt) (MMB/AH) b) Kongo prosjekter 2010 avsluttet prosjektmøte (Sakspapirer vedlagt) videre planlegging for videre (AH) c) Sierra Leone menighetsplantere (AH/JS) d) Thailand arbeidsplaner IBTS studier Ø. Hadland avtale om støtte fra NBUF hjemmeopphold (AH) e) EBF IMP (JS) f) Forslag fra Ola Liland (Vedlagt sakspapirene) a) Informasjonen vedr. prosjekter relatert til Burma India Malaysia tas til orientering. b) Informasjonen tas til etterretning. c) Prosjektet vedr. menighetsplantere i Sierra Leone er i gang. Informasjonen tas til orientering. d) Informasjonen tas til orientering. e) BWA har i IMP programmet ansvar for to kirkeplantere i Aserbajdsjan og Israel. Det er fortsatt behov for støtte fra lokalmenighetene. f) Informasjonen vedr. innspill fra Ola Liland tas til orientering. 19 2/2010 Økonomi: a) DNBs hovedregnskap for 2009 Revisors forslag til regnskap (Sakspapirer vedlagt) Presentasjon for Landsmøtet (Sakspapirer vedlagt) b) Forslag til regnskapsmessige årsrapport. (Sakspapirer vedlagt) c) Forslag til budsjett for 2011 (Sakspapirer vedlagt) d) BN/NORAD regnskap (Sakspapirer vedlagt) e) DNB hovedregnskap 1. kv 2010 (Sakspapirer vedlagt) f) Innsamlingsrutiner. (Sakspapirer vedlagt) a) DNBs hovedegnskap for AU har etter fullmakt behandlet DNBs hovedregnskap og årsrapport. Driftsresultat føres mot egenkapitalkontoen. HS godjenner DNB s regnskap og årsrapport for b) Regnskapsmessig årsrapport vedtas. c) Forslag til budsjett for 2011 vedtas med et justert resultat på kr d)bn/norad regnskapet tas til etterretning. e)dnb hovedregnskap 1.kv tar til orientering. f) Adm. arbeider videre med konsept for nye innsamlingsrutiner, med bakgrunn i innspill framkommet i møtet. 20 2/2010 Framtidige landsmøter oppfølging sak HS 3 1 / 2010: muntlig rapport fra komiteen (RD/IMT) Informasjon tas til orientering. 21 2/2010 Diverse informasjonssaker oppdateringer a) Medarbeiderkonferansen 2011 (JS)

5 b) Avvergingsplikt etter straffeloven. Brev fra Kulturdepartementet og Justisdepartementet (se vedlegg) (HS) c) Henvendelse til KN s styreleder (Vedlagt sakspapirene) (AH) d) Jan Sæthre er nominert som DNBs kandidat til BWA utvalg: budsjett finans, kongress planlegging, nestleder commision on religious freedom e) Håkon Sigland er nominert som DNBs kandidat til styret for IBTS f) Lokalisering av IBTS (JS) g) BWA kongress Honolulu 2010 ( JS) h) Neville Callam hans inntrykk etter norgesbesøket (Vedlagt sakspapirene) (JS/AH) i) Brev fra Tor Rønneberg vedr. praksis ved at blanke stemmer ikke teller med i stemmegivingen på landsmøtet. a) Informasjonen om medarbeiderkonferansen tas til orientering. Konferansen er i Jordan i tiden 29/1 4/ b) Brevet fra kulturdepartementet og justisdepartementet tas til etterretning. c) Informasjon vedr. henvendelse til KN s styreleder tas til orientering. d) HS ser positivt på at Jan Sæthre er nominert som kandidat til verv i BWA. HS kommer tilbake til saken dersom Jan Sæthre velges inn i noen av disse komiteene. e) HS er positiv til nominasjonen av Håkon Sigland som kandidat til styret for IBTS. f) HS tar informasjonen vedr. lokalisering av IBTS til orientering. g) HS tar informasjonen vedr. BWA kongressen i Honolulu til orientering. HS gleder seg over at det pt. er 120 deltakere fra Norge. h) HS gleder seg over tilbakemeldingen fra Neville Callam vedr. besøket i Norge i februar. i) Med bakgrunn i henvendelsen fra Tor Rønneberg foreslår HS at forretningsordenen for landsmøtet endres slik at blanke stemmer teller med i stemmegrunnlaget. Vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 22 2/2010 Eventuelt a)framtidige møtedatoer 5.juli Skien kl sept Stabekk nov Forkortelser: JS: Jan Sæthre PØ: Per Øvergaard RD. Roger Dahl AH: Arild Harvik HB: Hermod Bsakkevold ØL: Øystein Lode MMB: Mette M Bommen IMT: Inga M. Tolås HS: Håkon Sigland

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport 2014 85 B Resultat 2014 88 C Arbeidsplaner 2015/16

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Styremøte 01/01. Fra administrasjonen stillte Julius Moe og Harald Skjæran. I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT.

Styremøte 01/01. Fra administrasjonen stillte Julius Moe og Harald Skjæran. I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT. Styremøte 01/01 19.-21. januar 2001 REFERAT FRA STYREMØTE 19. 21. januar 2001 Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Svein Aage Jensen, Gerd Marit Harding, Inger Hjellemarken, Einar Andreassen, Halvor Kalberg,

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer