Hamar stasjonsområde Hamar kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hamar stasjonsområde Hamar kommune"

Transkript

1 Hamar stasjonsområde Hamar kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse, fase 1 og 2 ROM eiendomsutvikling AS Hamar stasjon Foto: Jernbanemuseets samling. Rapportnummer: P Dato:

2 Dok.id.: PROSEDYRE BEDRIFTSHÅNDBOK KVALITETSSIKRING PROSJEKTRAPPORT Revisjon:: Skrevet av: Gjelder fra: Godkjent av: Side nr: 00 LHB S.B-L Sign.: 1 av 1 Prosjekt: Hamar stasjonsområde NET Prosjektnummer: P NET Rapportnummer: P Oppdragsgivers opplysninger: Oppdragsgiver: ROM eiendomsutvikling AS Prosjektansvarlig: Nils Vangdal Prosjektleder: Søren W. Thorne Aktivitet: Miljøtekniske forundersøkelser fase 1-2 Prosjektperiode: 20.juni september 2002 NET Prosjektgruppe: Prosjektansvarlig: Sissel Bergwitz-Larsen Prosjektleder: Leif Harald Børnick Feltansvarlig: Roger Konieczny Feltarbeid: Bente Breyholtz (Cand.Scient.) Eirik Jackobsen (Siv.ing.) Kvalitetsansvarlig: Sissel Bergwitz-Larsen Tore Lundh Kontrollert av: Kvalitetsansvarlig: Prosjektleder: NET AS telefon: Postboks 1512 telefaks: Sandefjord

3 Prosjekt: Oppdragsgiver: Miljøteknisk undersøkelse Hamar Stasjonsområde ROM eiendomsutvikling AS SAMMENDRAG NET har på oppdrag fra ROM eiendomsutvikling AS foretatt miljøtekniske grunnundersøkelser på deler av Hamar stasjonsområde (gnr/bnr 1/2345). De undersøkte områdene har et samlet anslått areal på m 2. Det er ikke kjent at tilsvarende grunnundersøkelser er foretatt på eiendommen tidligere. Naturreservatet Åkersvika som grenser til eiendommen i sør og øst har tidligere blitt kartlagt med hensyn på polyklorerte bifenyler (PCB) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) av NIVA i 2000 og Det ble da funnet meget høye konsentrasjoner av PCB i Båthavnsvika. De forurensede massene ble fjernet i mars og april Det ble gravd til sammen 16 sjakter og tatt 20 prøver fra ulike nivåer i grunnen. Prøvene ble analysert hos AnalyCen AS i Moss for 8 metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH- 16), hydrokarboner (THC og BTEX) og ekstraherbart organiskbundet klor (EOCl). SFTs normverdier for mest følsom arealbruk er lagt til grunn ved tolkning av resultatene. Prøvene fra Tjuvholmen var moderat til sterkt forurenset av både metaller, PAH og hydrokarboner. Forurensningen gikk helt ned til grunnvannsjiktet. Det ble funnet mye avfall i området. Vest for Tjuvholmen og ved Båthavnsvika ble det ikke påvist betydelig forurensning. På Lopholmen besto løsmassene av sand og morene. Prøven fra overflatesjiktet var sterkt forurenset av PAH. Det ble derimot ikke påvist betydelig forurensning dypere i sjakten. I den vestlige traversen var det en gammel fylling under et dekke av grass. Det ble observert store slaggklumper og mye avfall. Prøvene fra sjakten var sterkt forurenset av PAH og flere metaller ned til grunnvannsnivå. Rundt verkstedet var grunnen lett til moderat forurenset av flere komponenter, med unntak av overflatesjiktet under svingskiva som var sterkt forurenset av bly og hydrokarboner. Området rundt lokomotivstallen og kullfyren var lett til moderat forurenset av metaller, hydrokarboner og PAH-16. Det ble ikke påvist betydelig forurensning i området mot Stangevegen, på branntomta eller langs veien til smia.

4 Prosjekt: Oppdragsgiver: Miljøteknisk grunnundersøkelse Hamar Stasjonsområde ROM eiendomsutvikling AS 1 INNLEDNING Bakgrunn og formål Målsetting Organisering og tidsplan FORSTUDIE Lokalisering og områdebeskrivelse Tidligere undersøkelser og kartgrunnlag Historikk Potensielle forurensningskilder BESKRIVELSE AV FELTARBEIDENE Metoder for feltarbeid Prøvetaking Analyser og klassifikasjon av resultatene RESULTAT OG DISKUSJON Geologi og løsmasser Arealer...7 Utfylte områder langs Mjøsa...7 Stasjons- og verkstedsområde vest...7 Stasjons- og verkstedsområde øst...8 Området langs Stangevegen...8 Øvrige områder Analyseresultater...8 Metaller...8 PAH THC og BTEX...9 EOCl...9 Oppsummering av analyseresultatene...10 VEDLEGGSLISTE...11 Side: 1 av 11

5 Prosjekt: Oppdragsgiver: Miljøteknisk grunnundersøkelse Hamar Stasjonsområde ROM eiendomsutvikling AS 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og formål Norwegian Environmental Technology AS (NET AS) har på oppdrag fra ROM eiendomsutvikling AS utført innledende miljøtekniske grunnundersøkelser fase 1 og 2 på deler av stasjonsområdet på Hamar (gnr. 1/ bnr. 2345). Undersøkelsene er foretatt på de områdene som tilhører ROM eiendomsutvikling AS. De undersøkte områdene har et samlet, anslått areal på m 2, hvorav bygninene utgjør m 2. ROM eiendomsutvikling AS planlegger å omdisponere arealene til bolig- og næringsbygg. Boligene vil bygges langs strandfronten mot Mjøsa og det næringsmessige mot byen og jernbanen Målsetting Målsettingen med arbeidet er å etablere et grunnlag for ROM eiendomsutvikling AS til å kunne fatte beslutninger omkring forurensning og utnyttelse av eiendommen. På bakgrunn av resultatene fra undersøkelsene (fase 1 og 2) skal det lages foreløpige estimater for forurensede arealer/volumer, samt kostnadsbilde ved eventuelle oppryddingstiltak. 1.3 Organisering og tidsplan NET har opprettet en prosjektgruppe som består av en rekke fagpersoner innen relevante områder. Gruppen har utført feltarbeid og stått for tolkningene av analysene og rapportarbeid. De foreløpige miljøundersøkelsene ble planlagt gjennomført i perioden: 20. juni september Kontaktpersoner hos oppdragsgiver (ROM eiendomsutvikling AS) var: Prosjektleder Søren W. Thorne. Sverre Iversen, Celexa Drift. 1 Årsrapport 2001, ROM Eiendomsutvikling AS Side: 2 av 11

6 Prosjekt: Oppdragsgiver: Miljøteknisk grunnundersøkelse Hamar Stasjonsområde ROM eiendomsutvikling AS 2 FORSTUDIE 2.1 Lokalisering og områdebeskrivelse Hamar stasjonsområde ligger sentralt mellom Hamar sentrum og Mjøsa. Eiendommen inneholder både bebygde og ubebygde arealer. Bygningsmassen inkluderer gamle lagre, togstaller, verksteder og Hamar Stasjon. Åkersvika naturreservat, som er kjent for sitt rike fugleliv, grenser til det aktuelle området fra Tjuvholmen i vest til Båthavnsvika i øst. Øst for eiendommen, på Espernes (se kart vedlegg 1), lå tidligere Hamar Jernstøperi og Mek. Værksted. De produserte blant annet damplokomotiver tidlig i forrige århundre 2. I dag er det Stavanger rør og Furnes jernstøperi som har overtatt driften. Nord for eiendommen er det boliger og næringsvirksomhet. 2.2 Tidligere undersøkelser og kartgrunnlag Kartgrunnlaget er basert på utleverte kart fra ROM eiendomsutvikling AS som viser eiendomsforhold, eksisterende spor og kabler. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) kartla i 2000 konsentrasjoner av PCB i toppsedimentet i NSBs båthavn i Åkersvika (O-99032) på oppdrag fra NSB, teknisk sektor. De høyeste konsentrasjonene (121 g/kg TS) ble funnet der drensrøret fra verkstedsområdet tidligere munnet ut 3. I 1990 var konsentrasjonen på samme sted hele 326 g/kg TS. Det er den høyeste verdien som er målt i ferskvannsedimenter i Norge. Forurensningen antas å komme fra oljesøl i forbindelse med vedlikehold av lokomotiver fra 1960 til NSB anslår at omtrent 100 liter PCB-holdig olje lekket ut i Mjøsa i løpet av disse årene 4. Utenfor Esperen er det tidligere målt moderate forurensninger av PCB (6,6 12,7 g/kg TS). NIVA ga også ut en rapport i 2001 hvor miljøtilstanden til innsjøer og vassdrag i Hedmark generelt er undersøkt (O-20204) 5. Det ble funnet lokale forurensninger av PCB og PAH i meget høye konsentrasjoner i avgrensede deler av Åkersvika. Det ble ryddet i Båthavnsvika i mars og april Historikk Hamar stasjon er en av landets eldste stasjoner og ble første gang tatt i bruk i forbindelse med åpningen av Hamar-Grundsetbanen i Aktiviteten tiltok da Rørosbanen sto ferdig i 1880 og stasjonsområdet ble etterhvert utvidet østover mot Åkersvika slik det ligger i dag. Den eldste gjenværende bygningsmassen på eiendommen er trolig den gamle smia og de omkringliggende bygningene på Lopholmen. Lokomotivstallen ble oppført på 1920-tallet og motorvognhallen på 50-2 Hansen, T. B. et al, Jernbanen i Norge, Pax Forlag as, Kjellberg, G., Løvik, J.E, PCB-konsentrasjoner i sedimenter fra NSB s båthavn i Åkersvika og fra Mjøsa utenfor Esperen. Rapport fra Undersøkelsen i 1999, NIVA, Oppland Arbeiderblad, Løvik, J.E, Miljøtilstanden i innsjøer og vassdrag i Hedmark ved årtusenskiftet, NIVA, Side: 3 av 11

7 Prosjekt: Oppdragsgiver: Miljøteknisk grunnundersøkelse Hamar Stasjonsområde ROM eiendomsutvikling AS tallet. En del av verkstedet brant ned tidlig på 80-tallet og er ikke bygget opp igjen. Området kalles i dag for branntomta 5 6. Utfyllende historie er beskrevet i vedlegg Potensielle forurensningskilder Flere deler av stasjonsområdet er enten utfylt eller brukt som fyllinger. Til utfylling ble det benyttet fyllmasser med ulik opprinnelse. Ofte ble det benyttet både produksjonsavfall og bygningsavfall. I fyllinger kan man vente å finne både slagg og annet avfall fra driften. Blant de eldre bygningene på eiendommen finner man smia med tilhørende kullager på Lopholmen. Det er sannsynlig at drift over lang tid har forårsaket forurensning i form av kullstøv, sot, aske eller lignende. Det har også vært drift på verkstedet over lang tid. I forbindelse med vedlikehold av lokomotiver og vognmateriell forventes det å finne forhøyde verdier for de forskjellige parametrene i området. Rester av spilloljer, diesel, løsemidler, slagg og kull forventes i prøvene. Det har vært utslipp fra verkstedområdet fra 60-tallet og fram til 80-tallet av PCBholdige smøreoljer. Det er dokumentert gjennom målinger av PCB-innholdet i sedimenter i Åkersvika 2. Det finnes med stor sannsynlighet rester av PCB også i grunnen inne på verkstedområdet. Andre potensielle kilder er diverse lagre og sporene rundt verkstedhaller, samt et nedlagt garveri på Tjuvholmen. 6 Iversen, S., Celexa Drift. Side: 4 av 11

8 Prosjekt: Oppdragsgiver: Miljøteknisk grunnundersøkelse Hamar Stasjonsområde ROM eiendomsutvikling AS 3 BESKRIVELSE AV FELTARBEIDENE 3.1 Metoder for feltarbeid Gravemaskin ble benyttet for å grave 14 sjakter i området. I tillegg ble det tatt to overflateprøver. Det gir totalt 16 prøvepunkter (kart vedlegg 1). Sjaktene ble strategisk plassert i forhold til potensielle forurensningskilder og historie. Det ble primært gravd ned til grunnvannsnivå eller avsluttet når stedegen leire eller fjell ble påtruffet. Etter graving ble sjaktveggen rensket, fotografert og loggført før prøvetaking (vedlegg 3). Oppgravde masser ble tilbakeført til sjakten. Ansvarlig for gravingen var NOAS Graveservice. 3.2 Prøvetaking Det ble tatt en til to prøver i hver sjakt avhengig av sjaktens løsmasseprofil. Hver prøve er en blandprøve av minimum 10 delprøver av det aktuelle sjiktet, for å få en mest mulig representativ prøve. Prøvene ble tatt i de sjiktene som antatt inneholdt forurensninger utfra løsmassenes sammensetning, visuelle observasjoner og historikk. Materialet ble overført til Rilsan-poser, og samlet i kjølebag for transport til laboratoriet. 3.3 Analyser og klassifikasjon av resultatene Til sammen 20 prøver ble analysert for Metallene bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn) og arsen (As) Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-16) Hydrokarboner (BTEX og THC) Ekstraherbart organisk bundet klor (EOCl) AnalyCen AS ble valgt som leverandør av de kjemiske analysene. Laboratoriet er et nordisk selskap med samarbeidende laboratorier i Norge, Sverige og Danmark. Alle laboratoriene er akkreditert etter henholdsvis NAS, SWEDAC og DANAK. Analysemetodikk er gjengitt i vedlegg 5. Resultatene er vurdert opp mot SFTs norm for mest følsom arealbruk 7. Med utgangspunkt i SFTs normverdier for mest følsom arealbruk, har NET utarbeidet en foreløpig klassifisering av grunnforurensninger. Det er funnet hensiktsmessig å operere med fire klasser, henholdsvis ubetydelig (blå), lett (grønn), moderat (gul) og sterkt forurenset (rød). Inndelingen etter SFTs norm for mest følsom arealbruk (heretter norm) er vist nedenfor. 7 Statens forurensningstilsyn (SFT), 99:01A, Risikovurdering av forurenset grunn, tabell 18, Side: 5 av 11

9 Prosjekt: Oppdragsgiver: Miljøteknisk grunnundersøkelse Hamar Stasjonsområde ROM eiendomsutvikling AS Ubetydelig forurenset 1 x norm Lett forurenset >1 5 x norm Moderat forurenset >5 10 x norm Sterkt forurenset >10 x norm SFT har ikke beregnet noen normverdi for EOCl. NET AS har derfor funnet det hensiktsmessig å benytte seg av den tyske normverdien for mest følsom arealbruk (z 0 ) 8. 8 UN, LAGA-list, Stand 11/97. Side: 6 av 11

10 Prosjekt: Oppdragsgiver: Miljøteknisk grunnundersøkelse Hamar Stasjonsområde ROM eiendomsutvikling AS 4 RESULTAT OG DISKUSJON 4.1 Geologi og løsmasser Områdets størrelse, historie og utstrekning gjør at grunnforholdene varierer sterkt. Deler av eiendommen mot Mjøsa ligger på eldre utfylte masser. Det gjelder i hovedsak Tjuvholmen og parkeringsplassen ved Båthavnsvika. Ved parkeringsplassen nord for Tjuvholmen ble det funnet nyere fyllmasser av sprengstein og grove materialer. Massene var her meget kompakte. Inne på stasjonsområdet dominerer sand med morene over tørrskorpeleire eller sandig leire. Leira ligger grunt, sjelden dypere enn én meter. I enkelte sjakter ble det observert avvik fra den dominerende lagdelingen. 4.2 Arealer Det totale arealet på det undersøkte området anslås til m 2. Nedenfor er det gitt en beskrivelse av de praktisk avgrensede delområder med anslått areal i parentes (ref kart vedlegg 1b). Sjaktenes plassering er inntegnet i sjaktplan (vedlegg 1a), og sjaktene er nærmere beskrevet i vedlegg 3. Utfylte områder langs Mjøsa (22500 m 2 ) Det ble gravd to sjakter på Tjuvholmen (sjakt 1 og 2), og det ble funnet avfall av forskjellig slag helt ned til grunnvannsnivå i begge sjaktene. Det ble blant annet funnet rester av lær, som tyder på at noe av avfallet stammer fra et nedlagt garveri ytterst på Tjuvholmen. Løsmassene besto ellers av lagdelt sand og tørrskorpeleire. Ved parkeringsplassen (sjakt 3) vest for Tjuvholmen var det nyere fyllmasser dominert av grovt materiale, pukk og sprengstein. Massene var svært kompakte. Grunnvann eller fast fjell ble ikke nådd. På parkeringsplassen ved Båthavnsvika (sjakt 13) var det eldre fyllmasser som dominerte. Det ble blant annet funnet slagg og ildfast stein. Hverken grunnvann eller fast fjell ble påtruffet. Stasjons- og verkstedsområde vest (28000 m 2 ) Sjakt 4 ble lagt på tunet utenfor den gamle smia med tilhørende kullager. Det var synlige forekomster av steinkull i det øvre jordlaget. Resten av sjaktprofilen var dominert av lagdelt sand. Sjakt 5 ble plassert langs veien omtrent 60 meter øst for sjakt 4. Det ble observert sjikt av slaggrester og aske. Forøvrig besto løsmassene av grove masser med en potensielt høy soldegrad. Grunnvann eller fast fjell ble heller ikke påtruffet i hverken sjakt 4 eller 5. Ved enden av veien fra smia ligger en gammel travers. Området strekker seg nord-syd og har gressdekke. Anslått areal er 3000 m 2. Sjakt 6 ble gravd i sørenden av traversen, og inneholdt avfall som slagg, skrapjern og bygningsavfall. Det var også oljeskimmer Side: 7 av 11

11 Prosjekt: Oppdragsgiver: Miljøteknisk grunnundersøkelse Hamar Stasjonsområde ROM eiendomsutvikling AS på grunnvannet. Enkelte av slaggklumpene hadde blågrønne utfellinger på overflaten, noe som kan være kobberkrystaller. I sjaktene 7, 8 og 9 som ble gravd ut på verkstedsområdet øst for den smaleste traversen, besto løsmassene av sand over tørrskorpeleire eller sandig leire. Leira ble generelt påtruffet 90 cm under bakkenivå. Ingen synlige forurensninger ble observert. Stasjons- og verkstedsområde øst (16000 m 2 ) Rundt lokstallen ble det tatt ut fire punkter: To foran lokomotivstallen, ett ved dieselpåfyllingen/motorvognhallen og ett ved den gamle fyren. Ved lokomotivstallen ble det tatt en overflateprøve under svingskiva (sjakt 10), samt gravd en sjakt i et nedlagt spor foran østenden av lokomotivstallen (sjakt 10B). Overflaten under svingskiva var tydelig forurenset av oljeprodukter, aske- og kullrester. I sjakt 10B var det innfyllt materiale bestående av sand og leire blandet med bygningsavfall, aske- og kullrester. Ved en drøy meters dybde ble sandig leire påtruffet. Denne leira ble oppfattet som stedegen. Ved dieselpåfyllingen (punkt 11) ble det på grunn av usikkerhet rundt kabelpåvisning ikke gravd sjakt, men i stedet tatt to overflateprøver. Ved den gamle fyren, sjakt 12, ble det funnet jord og sand over tørrskorpeleire. Sjakten ble avsluttet ved leirenivået. Området langs Stangevegen (6500 m2) På nordsiden av eiendommen ble det gravd en sjakt i hver ende av den gamle lasterampen som ligger parallelt med Stangevegen, sjakt 14 og 15. Løsmassene besto av sand over tørrskorpeleire, eller sand og torv over tørrskorpeleire. Det ble ikke observert noen synlig forurensning i disse sjaktene. Leira lå ikke dypere enn 115 cm og sjaktene ble avsluttet da leira ble påtruffet. Øvrige områder (20000 m 2 ) Det ble ikke tatt prøver fra området rundt stasjonen og restaurantbygningen på grunn av usikkerhet i forbindelse med kabelpåvisning og tilsynelatende få potensielle forurensningskilder. Strandsonen mellom Tjuvholmen og Espernes ble heller ikke undersøkt i denne omgang. 4.3 Analyseresultater Resultatene er gitt i vedlegg 2. Metaller Metallforurensningene i området er hovedsakelig bly, kobber, sink og arsen. Kvikksølv ble bare oppdaget i én prøve fra sjakt 1 med konsentrasjon 11 mg/kg TS, som karakteriseres som sterkt forurenset. Side: 8 av 11

12 Prosjekt: Oppdragsgiver: Miljøteknisk grunnundersøkelse Hamar Stasjonsområde ROM eiendomsutvikling AS Prøvene fra grunnvannsjiktet i sjakt 1 og 6 var moderat til sterkt forurenset av bly ( mg/kg TS) og sink ( mg/kg TS). Samme prøven fra sjakt 6 var også sterkt forurenset av kobber (7700 mg/kg TS) Analysene viser også et blyinnhold i sjakt 10 som tilsvarer sterk forurensning (1700 mg/kg TS). Prøvene fra området rundt verkstedet (sjakt 8 og 9) var lett til moderat forurenset av flere metaller. Resultatene viser at alle prøvene fra hele området kan karakteriseres som lett til moderat forurenset av metallet arsen, med unntak av prøven fra grunnvannsjiktet i sjakt 6 som kan karakteriseres som sterkt forurenset. Det ble i enkelte prøver registrert lett forurensning av metallene nikkel, kadmium og krom. PAH-16 Konsentrasjoner av PAH-16 over norm ble funnet i flere prøver. De høyeste verdiene ble målt i prøver fra sjakt 1 og 2 (13 14 mg/kg TS), sjakt 6 og overflaten av sjakt 4 ( mg/kg TS). Innholdet av PAH-forbindelsene ser ut til å være forbrenningsrelatert i hele området, med unntak av punktene 10, 10B og 12. Innholdet av PAH ved punkt 10 mistenkes å ha en oljerelatert kilde, noe som forsterkes av THC-analysen. Enkeltforbindelsene av PAH i prøve 10B viser en litt annen karakter som kan tyde mer på en kreosotforurensning. Ved sjakt 12 ble det observert en blanding av lettere og tyngre PAH-forbindelser. Prøven er tatt i nærheten av fyren og PAH-kilden antas derfor å være kullstøv. THC og BTEX Forhøyede verdier av hydrokarboner ble registrert i sjakt 8, 10 og 12. Overflaten under svingskiva inneholdt den høyeste enkeltforekomst på 5800 mg/kg TS for THC. Verdiene for sjakt 8 og 12 var mer moderate ( mg/kg TS). Innholdet av hydrokarboner ligger hovedsakelig i den tunge fraksjonen, C 16 C 35, som antyder forurensning av en tung olje som for eksempel smøreolje. Ved prøvepunkt 10 var det også bidrag fra flere lettere fraksjoner, og prøven ser ut til å inneholde en delvis nedbrutt/forvitret diesel-/fyringsolje. Det ble ikke oppdaget betydelig forurensning av BTEX i noen av prøvene. EOCl Forhøyede verdier av EOCl ble funnet i prøver fra sjakt 2 og 6 (3,2 4,1 mg/kg TS) og i sjakt 3 (9,2 mg/kg TS). I de andre prøvene ble det ikke funnet betydelig forurensning av EOCl. Forekomstene av EOCl i traversen og på Tjuvholmen (sjakt 2 og 6), der det er gamle fyllmasser, kan være rester av bestandige komponenter som PCB. I forhold til den tyske normverdien synes grunnen likevel ikke å være særlig forurenset av klororganiske forbindelser. Observasjonen fra parkeringsplassen (sjakt 3) betraktes som en høyst lokal og tilfeldige forekomst forårsaket av for eksempel søl, da det ikke synes å være noen potensiell kilde i nærheten som kan ha forurenset plassen over tid. Side: 9 av 11

13 Prosjekt: Oppdragsgiver: Miljøteknisk grunnundersøkelse Hamar Stasjonsområde ROM eiendomsutvikling AS Oppsummering av analyseresultatene På Tjuvholmen er grunnen moderat til sterkt forurenset av metaller og PAH-16. Forurensningen er ikke entydig knyttet til spesielle sjikt. Området rundt smia (sjakt 4) var fra moderat til sterkt forurenset av metaller og PAH i overflaten. Den vestlige traversen (sjakt 6) var sterkt forurenset av flere metaller og PAH, særlig ved grunnvannsnivå. Flere av de høyeste enkeltforekomster av de forskjellige parametrene ble funnet der. Sjaktene inne på verkstedsområdet (sjakt 8 og 9), var lett til moderat forurenset av flere parametre. Overflatesjiktet under svingskiva (sjakt 10) var sterkt forurenset av bly og hydrokarboner. Området rundt lokomotivstallen, dieselpåfyllingen og fyren (sjakt 10B, 11 og 12) var lett til moderat forurenset av metaller, hydrokarboner og PAH. Ingen betydelige forurensninger ble påvist i sjaktene mot Stangevegen (sjakt 14 og 15), på branntomta (sjakt 7) eller ved veien inn til smia (sjakt 5). Resultater som overstiger 5x SFTs normverdier er gjengitt i tabell 1. Tabell 1: Verdier til parametre som overstiger 5x SFTs normverdier fra Hamar stasjonsområde. Metaller Organiske komponenter Prøver Arsen Bly Kobber Kvikksølv Sink THC B(a)P PAH SFTs norm , , , , , , B >5-10 x SFTs normverdi >10 x SFTs normverdi Side: 10 av 11

14 Prosjekt: Oppdragsgiver: Miljøteknisk grunnundersøkelse Hamar Stasjonsområde ROM eiendomsutvikling AS VEDLEGGSLISTE 1. a) Sjaktplan b) Kart 2. Resultater 3. Sjaktdata 4. Ordforklaringer 5. Historikk 6. Analysemetoder 7. Rådata fra AnalyCen Side: 11 av 11

15

16

17

18

19 Hamar Stasjon Sjakt 1 til 6 Parameter, mg/kg TS Prøvepunkter SFTs norm Tørrstoff, % 63,0 53,1 82,1 78,8 90,4 90,2 86,0 83,6 77,1 41,2 Arsen, As 3,2 4,1 11 7,2 6,1 14 2,9 5, Bly, Pb , Kadmium, Cd 0,08 1,5 0,65 0,90 0,17 0,59 0,06 0,05 1,2 7,0 3 Kobber, Cu Krom, Cr , Kvikksølv, Hg 0, ,19 0,12 0,033 0,089 0,002 0,002 0,087 0,35 1 Nikkel, Ni Zink, Zn EOX, Cl <1.6 <1,9 3,2 2,3 9,2 <1,1 <1,2 <1,2 <1,3 4,1 1* Bensen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,005 Toluen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,5 Etylbensen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,5 Xylener <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 0,5 THC, >C8-C10 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 7 THC, >C10-C12 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 < THC, >C12-C16 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 THC, >C16-C <20 <20 <20 <20 <20 < THC, total < < <40 <40 <40 <40 <40 < Naftalen <0,01 0,09 0,06 0,06 <0,01 0,16 <0,01 <0,01 0,08 0,47 0,8 Acenaftylen 0,02 0,18 0,18 0,13 0,02 0,25 <0,01 <0,01 0,08 2,9 Acenaften <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,53 <0,01 <0,01 0,37 0,35 Fluoren <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 0,39 <0,01 <0,01 0,17 0,70 0,6 Fenantren 0,03 0,18 0,42 0,31 0,05 4,3 <0,01 0,02 3,3 7,6 Antracen 0,02 0,09 0,24 0,19 0,02 1,0 <0,01 <0,01 0,8 3,3 Fluoranten 0,09 0,46 2,2 0,69 0,20 11 <0,01 0,01 9,6 27 0,1 Pyren 0,09 0,46 2,3 0,57 0,18 9,6 <0,01 0,01 7,3 24 0,1 Benzo(a)antracen 0,07 0,27 0,96 0,31 0,07 4,1 <0,01 <0,01 4,9 9,3 Chrysen 0,11 0,27 0,72 0,38 0,05 3,6 <0,01 <0,01 4,5 8,8 Benzo(b,k)fluoranten 0,38 3,2 2,5 0,88 0,18 9,3 0,01 0,01 8,1 26 Benzo(a)pyren 0,17 2,6 1,3 0,38 0,09 5,4 <0,01 <0,01 3,9 14 0,1 Indeno(1,2,3-c,d)pyren 0,31 2,3 1,7 0,25 0,13 6,2 <0,01 <0,01 3,5 11 Benzo(ghi)perylen 0,06 0,73 0,30 0,06 0,03 1,1 <0,01 <0,01 1,1 2,7 Dibenzo(a,h)antracen 0,22 1,8 1,1 0,50 0,11 4,5 <0,01 0,01 2,5 12 Sum 16EPA PAH 1, ,7 1,1 61 <0,20 <0, SFTs norm, >1-5 x SFTs norm, >5-10 x SFTs norm, >10 x SFTs norm, *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk

20 Hamar Stasjon Sjakt 7 til 15 Parameter, mg/kg TS Prøvepunkter SFTs norm B Tørrstoff, % 89,5 88,5 87,3 88,7 84,0 82,4 86,9 83,3 45,5 93,9 Arsen, As 4,4 15 8,9 8,2 6,8 8,9 6,7 7,1 3,5 3,1 2 Bly, Pb Kadmium, Cd 0,25 0,84 6,4 0,36 0,44 0,52 0,68 0,37 0,11 0,40 3 Kobber, Cu Krom, Cr , ,1 7,1 25 Kvikksølv, Hg 0,042 0,29 1,0 0,035 0,063 0,066 0,033 0,16 0,024 0,028 1 Nikkel, Ni Zink, Zn EOX, Cl <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <2,2 <1,1 1* Bensen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,005 Toluen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,5 Etylbensen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,5 Xylener <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 0,5 THC, >C8-C10 <5.0 <5.0 <5.0 7,8 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 7 THC, >C10-C12 <5.0 <5.0 < <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 < THC, >C12-C16 <5.0 <5.0 < < <5.0 <5.0 <5.0 THC, >C16-C35 < < THC, total < < <40 < Naftalen 0,01 0,05 0,02 <0,1 0,13 0,08 0,03 0,02 0,02 <0,01 0,8 Acenaftylen <0,01 0,06 0,02 <0,1 0,12 0,04 0,03 0,05 0,04 0,01 Acenaften <0,01 0,01 <0,01 <0,1 0,02 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Fluoren <0,01 0,02 0,01 <0,1 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 <0,01 0,6 Fenantren 0,05 0,23 0,15 0,17 0,24 0,16 0,26 0,30 0,07 0,03 Antracen 0,01 0,14 0,03 0,33 0,52 0,21 0,06 0,07 0,17 0,03 Fluoranten 0,07 1,1 0,29 0,50 0,31 0,36 0,49 0,79 0,35 0,06 0,1 Pyren 0,07 1,3 0,26 1,8 0,27 0,36 0,46 0,68 0,34 0,06 0,1 Benzo(a)antracen 0,03 0,5 0,10 <0,1 0,08 0,14 0,07 0,26 0,12 0,02 Chrysen 0,03 0,52 0,10 0,22 0,08 0,13 <0,01 0,23 0,10 0,02 Benzo(b,k)fluoranten 0,08 1,8 0,33 0,22 0,37 0,39 0,24 0,67 0,40 0,09 Benzo(a)pyren 0,03 0,99 0,14 0,11 0,18 0,13 0,09 0,31 0,12 0,03 0,1 Indeno(1,2,3-c,d)pyren 0,04 0,97 0,20 <0,1 0,50 0,12 0,07 0,24 0,11 0,03 Benzo(ghi)perylen 0,02 0,2 0,04 <0,1 0,11 0,04 0,03 0,05 0,03 <0,01 Dibenzo(a,h)antracen 0,04 1,2 0,15 0,11 0,59 0,11 0,13 0,21 0,10 0,03 Sum 16EPA PAH 0,50 9,0 1,9 3,4 3,5 2,3 2,0 3,9 2,0 0,41 2 SFTs norm, >1-5 x SFTs norm, >5-10 x SFTs norm, >10 x SFTs norm, *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk

21 Vedlegg 3: Sjaktdata Figurforklaring: Toppdekke (Asfalt, betong, gress) Jord med røtter Sand Silt Leire Fine fyllmasser (steinmel, subbus) Medium fyllmasser (grus, singel) Grove fyllmasser (bygningsavfall, brostein, sprengstein, pukk)

22 Hamar Stasjon, sjakt 1 Posisjon N 60 47' 37,6'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 46,2'' Tjuvholmen, ytterste sjakt. Området er utfylt. Tydelig eldre fyllmasser. Prøver Dybde (cm) Total dybde (cm) Grass, 5 cm. Innfylt morene, 40 cm. Fyllmasser bestående av sand, mørk torv og tørrskorpeleire, 180 cm. Linser av blåleire ved ca 1 m. Sandig lag med slagg, tre og røtter ved ca 1,2 m. Lukt i bunnen av sjakta. Grunnvannet kom inn ved 220 cm. Profil Analyseresultater Prøver SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS As 3,2 4,1 2 Pb Cd 0,08 1,5 3 Cu Cr Hg 0, Ni Zn EOCl <1,6 <1,9 1* PAH-16 1, B(a)P 0,17 2,6 0,1 THC < Bensen <0,10 <0,10 0,005 Toluen <0,10 <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 <0,10 0,5 Xylen <0,30 <0,30 0,5 1 x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

23 Hamar Stasjon, sjakt 2 Posisjon N 60 47' 40,9'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 53,9'' Innerste sjakt på Tjuvholmen. Fyllmasser med rester av lær kan tyde på at massene stammer fra garveriproduksjonen. Prøver Området er utfylt. Dybde (cm) Total dybde (cm) Grass, 10 cm. Avretningsmasser, sand med morene, 30 cm. Fine fyllmasser med bl.a jern, lær, glass, porselen, el. Isolasjon, beinrester, slagg, rød murstein, 200 cm Mye slagg ved ca cm Profil Analyseresultater Prøver SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS As 11 7,2 2 Pb Cd 0,65 0,90 3 Cu Cr Hg 0,19 0,12 1 Ni Zn EOCl 3,2 2,3 1* PAH ,7 2 B(a)P 1,3 0,38 0,1 THC < Bensen <0,10 <0,10 0,005 Toluen <0,10 <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 <0,10 0,5 Xylen <0,30 <0,30 0,5 250 Grunnvann ved 230 cm 1 x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

24 Hamar Stasjon, sjakt 3 Posisjon N 60 47' 46,5'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 50,4'' Punktet ligger på grensen av eiendommen, mot Det virker som området er utfylt med parkeringsplassen til politiet, vest for Tjuvholmen. nyere fyllmasser. Prøver 3-1 Punkt 3 ligger også nedstrøms en oljetank som Dybde (cm) har ligget ved den gamle stasjonsbygningen. Tanken ble fjernet i 1992 eller Total dybde (cm) Duk Toppdekke: Grus 10 cm Subbus 25 cm Bygningsavfall 25 cm Blandingsmasser; sand, sprengstein, morene (gulbrun farge), skifer, 70 cm. Funn: metallrør, vannrør (?) Profil Analyseresultater Prøve 3-1 SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS As 6,1 2 Pb Cd 0,17 3 Cu Cr Hg 0,033 1 Ni Zn EOCl 9,2 1* PAH-16 1,1 2 B(a)P 0,09 0,1 THC < Bensen <0,10 0,005 Toluen <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 0,5 Xylen <0,30 0,5 1 x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

25 Hamar Stasjon, sjakt 4 Posisjon N 60 47' 40,5'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 95,3'' Punktet ligger ved den gamle smia med Overflaten var synlig forurenset. Se bilde og profil. tilhørende kullager. Avventer analyse av 4-2. Prøver Dybde (cm) Total dybde (cm) Topsoil, brunt/sort (kull), sand, 20 cm. Mørk brun sand m/ morene, 40 cm (varierende 20-60). Mørkere brunt m/morene (små) innfylt? 15 cm. Mørk brun sand, 75 cm. Samme farge som fra 20 til 60 cm. Lys brun/gul sand, fuktig (vannførende?). 50 cm Profil Analyseresultater Prøver SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS As 14 2,9 2 Pb 340 8,4 60 Cd 0,59 0,06 3 Cu Cr Hg 0,089 0,002 1 Ni Zn EOCl <1,1 <1,2 1* PAH <0,20 2 B(a)P 5,4 <0,01 0,1 THC 350 < Bensen <0,10 <0,10 0,005 Toluen <0,10 <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 <0,10 0,5 Xylen <0,30 <0,30 0, x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

26 Hamar Stasjon, sjakt 5 Posisjon N 60 47' 40,1'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 05,6'' Langs veien mellom smia og traversen. Høy soldegrad på grunn av innfylt morene, Sjakten ble gravd mellom sporet og veien. ~50%. Prøver 5-1 Dybde (cm) Total dybde (cm) Jord, grus, 5 cm. Pukk, 15 cm. Hovedsaklig bygningsavfall med morene, 50 cm, men et lag med slagg og aske på nordsiden, cm. Morene, innfylt? 90 cm. Profil Analyseresultater Prøve 5-1 SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS As 5,1 2 Pb Cd 0,05 3 Cu Cr 7,4 25 Hg 0,002 1 Ni Zn EOCl <1,2 1* PAH-16 <0,20 2 B(a)P <0,01 0,1 THC < Bensen <0,10 0,005 Toluen <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 0,5 Xylen <0,30 0, x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

27 Hamar Stasjon, sjakt 6 Posisjon N 60 47' 37,5'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 10,9'' Grasdekt område over fylling. Grunnvann m/ olje: 160 cm Store slaggklumper ble gravd opp, noen av klumpene hadde krystaller av kobbersalter Prøver på overflaten. Dybde (cm) Total dybde (cm) Grass, jord og røtter, 15 cm. Sort tynt lag over et rustlag ved ca 40 cm. Jord og slagg med mye avfall, 155 cm. Noe av slagget hadde kobberutfellinger på overflaten. Funn: slagg, skrapjern, kull, tre, arbeidshanske, tjærepapp, ledninger. Grunnvann ved 160 cm (med olje). Profil Analyseresultater Prøver SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS As Pb Cd 1,2 7,0 3 Cu Cr Hg 0,087 0,35 1 Ni Zn EOCl <1,3 4,1 1* PAH B(a)P 3,9 14 0,1 THC <40 < Bensen <0,10 <0,10 0,005 Toluen <0,10 <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 <0,10 0,5 Xylen <0,30 <0,30 0, x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

28 Hamar Stasjon, sjakt 7 Posisjon N 60 47' 42,8'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 16,1'' Sjakten ble gravd i utkanten av en gammel branntomt. Prøver 7-1 Dybde (cm) Total dybde (cm) Subbus, 15 cm. Mørk brun/ sort, sandig leire, ~2 cm. Sandig leire, fuktig, med grus, gulbrun, 115 cm Profil Analyseresultater Prøve 7-1 SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS As 4,4 2 Pb Cd 0,25 3 Cu Cr Hg 0,042 1 Ni Zn EOCl <1,1 1* PAH-16 0,50 2 B(a)P 0,03 0,1 THC < Bensen <0,10 0,005 Toluen <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 0,5 Xylen <0,30 0, x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

29 Hamar Stasjon, sjakt 8 Posisjon N 60 47' 39,3'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 25,0'' Verkstedområdet. Øst for den smaleste traversen. Prøver 8-1 Dybde (cm) Total dybde (cm) Subbus, 10 cm. Mørk brun subbus. Aske, slagg, 15 cm. Aske, slagg, fyllmasser. Sandig leire, stein, 45 cm. Profil Analyseresultater Prøve 8-1 SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS As 15 2 Pb Cd 0,84 3 Cu Cr Hg 0,29 1 Ni Zn EOCl <1,1 1* PAH-16 9,0 2 B(a)P 0,99 0,1 THC Bensen <0,10 0,005 Toluen <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 0,5 Xylen <0,30 0,5 1 x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

30 Hamar Stasjon, sjakt 9 Posisjon N 60 47' 35,7'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 23,2'' Sør på verkstedområdet, nær eiendomsgrensen. På motsatt side av veien var det et stigerør. Det er ukjent hva slags tank dette tilhører, og hvor tanken er Prøver 9-1 lokalisert. Dybde (cm) Total dybde (cm) Grus og steinmel, 15 cm. Subbus, brunt, 35 cm. Fyllmasse, sort, 40 cm. Sandig leire, fuktig, 110 cm. Funn: Keramikkrør og rusten tønne, ~120 cm. Profil Analyseresultater Prøve 9-1 SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS As 8,9 2 Pb Cd 6,4 3 Cu Cr Hg 1,0 1 Ni Zn EOCl <1,1 1* PAH-16 1,9 2 B(a)P 0,14 0,1 THC < Bensen <0,10 0,005 Toluen <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 0,5 Xylen <0,30 0, x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

31 Hamar Stasjon, sjakt 10 Posisjon N 60 47' 38,4'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 40,6'' Under dreieskiva. To sjakter ble gravd innen en radius av to meter fra sentrum av dreieskiva. Et massivt tredekke ble avdekket ved ca 20 cm dybde. Profilen til Prøver 10-1 (blandprøve) sjaktene er tegnet i den nederste figuren. Det Dybde (cm) 0-40 tredje punktet ble lagt 4 meter fra sentrum, og profilen er tegnet i den øverste figuren. En Total dybde (cm) max 40 blandprøve ble tatt av alle tre sjaktene Topsoil, jord og røtter, 10 cm. Kull, sand og sot, 35 cm. Jord, aske, kull, 10 cm. Småpukk, 10 cm. Profil Analyseresultater Prøve 10-1 SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS As 8,2 2 Pb Cd 0,36 3 Cu Cr Hg 0,035 1 Ni Zn EOCl <1,1 1* PAH-16 3,4 2 B(a)P 0,11 0,1 THC Bensen <0,10 0,005 Toluen <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 0,5 Xylen <0,30 0, Gammelt plankegulv? 1 x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

32 Hamar Stasjon, sjakt 10B Posisjon N 60 47' 39,1'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 41,4'' Sjakten ble lagt til et gammelt spor foran lokomotivstallen. Et gammelt stigerør gikk opp langs veggen Prøver 10B-1 10 m fra sjakta. Dybde (cm) Total dybde (cm) B-1 Utfylte masser med sand, aske, leire og bygningsavfall. 50 På vestsiden av sjakta var det et tydelig askelag ved cm, mens det var sand på motsatt side ved tilsvarende dybde. Totalt 85 cm Grus og steinmel, 15 cm. Tørrskorpeleire med linser av blåleire, 50 cm. Profil Analyseresultater Prøve 10B-1 SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS As 6,8 2 Pb Cd 0,44 3 Cu Cr Hg 0,063 1 Ni Zn EOCl <1,2 1* PAH-16 3,5 2 B(a)P 0,18 0,1 THC Bensen <0,10 0,005 Toluen <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 0,5 Xylen <0,30 0, x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

33 Hamar Stasjon, sjakt 11 Posisjon N 60 47' 40,8'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 38,1'' Dieselpåfylling og motorvognhallen. På grunn av vanskelige forhold rundt gravingen ble det bestemt at det skulle tas topsoil-prøver ved punkt 11. En blandprøve ble laget fra to Prøver 11A-1 11B-1 punkter. Dybde (cm) Slagg- og barklaget i 11A kan indikere tidligere Total dybde (cm) max 45 oljesøl. 0 11A Punkt 11A, mellom spor. Pukk, 20 cm. Slagg og bark, 3 cm. Pukk og sand, sort, 10 cm. Grov sand, 10 cm Punkt 11B, på hushjørnet ved motorvognhallen B-1 50 Subbus, 15 cm. Sand, 10 cm Sort sand, 10 cm. Grov sand, 10 cm Profil Analyseresultater Motorvognhallen B A 11B Prøve 11-1 SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS As 8,9 2 Pb Cd 0,52 3 Cu Cr 7,2 25 Hg 0,066 1 Ni Zn EOCl <1,2 1* PAH-16 2,3 2 B(a)P 0,13 0,1 THC Bensen <0,10 0,005 dieselpåfylling Toluen <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 0,5 Xylen <0,30 0,5 1 x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

34 Hamar Stasjon, sjakt 12 Posisjon N 60 47' 41,6'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 46,9'' Nordsiden av den gamle fyren. Prøver 12-1 Dybde (cm) 0-50 Total dybde (cm) Grass, 10 cm Jord med røtter, 40 cm. Leire, 25 cm. Profil Analyseresultater Prøve 12-1 SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS As 6,7 2 Pb Cd 0,68 3 Cu Cr Hg 0,033 1 Ni Zn EOCl <1,2 1* PAH-16 2,0 2 B(a)P 0,09 0,1 THC Bensen <0,10 0,005 Toluen <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 0,5 Xylen <0,30 0,5 1 x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

35 Hamar Stasjon, sjakt 13 Posisjon N 60 47' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' På parkeringsplassen ved Båthavnsvika. Funn: Ildfast stein og slagg. Prøver 13-1 Dybde (cm) Total dybde (cm) Avrettingsmasser/steinmel, 20 cm. Sandig jord (lys og mørk) med stein, 20 cm. Slagg, 15 cm. Jord med aske, stein, sand, glass, gips og mye bygningsavfall, 125 cm. Profil Analyseresultater Prøve 13-1 SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS As 7,1 2 Pb Cd 0,37 3 Cu Cr Hg 0,16 1 Ni Zn EOCl <1,2 1* PAH-16 3,9 2 B(a)P 0,31 0,1 THC Bensen <0,10 0,005 Toluen <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 0,5 Xylen <0,30 0, x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

36 Hamar Stasjon, sjakt 14 Posisjon N 60 47' 45,0'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 24,0'' På østsiden av lasterampen mot Stangevegen. Det luktet H 2 S på bunnen av sjakta. Gammelt spor. Ingen kjente eller eventuelle Prøver 14-1 forurensingskilder oppstrøms. Dybde (cm) Total dybde (cm) Subbus, 10 cm. Lys og mørk sand, 60 cm. Torv, 40 cm. Tørrskorpeleire, 5 cm. Litt vann i det ene hjørnet, ~110 cm. Profil Analyseresultater Prøve 14-1 SFT norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS As 3,5 2 Pb Cd 0,11 3 Cu Cr 8,1 25 Hg 0,024 1 Ni Zn EOCl <2,2 1* PAH-16 2,0 2 B(a)P 0,12 0,1 THC < Bensen <0,10 0,005 Toluen <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 0,5 Xylen <0,30 0,5 1 x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

37 Hamar Stasjon, sjakt 15 Posisjon N 60 47' 46,3'' Stedsbeskrivelse: Kommentar: E ' 10,5'' Sjakt 15 ble lagt til samme åpne område nord på eiendommen som punkt 14, men på vestsiden av lasterampen. Prøver 15-1 Dybde (cm) Total dybde (cm) Jord og sand, 5 cm. Sand, 60 cm. Tørrskorpeleire og sandig morene, 70 cm. Profil Analyseresultater Prøve 15-1 SFTs norm Parameter mg/kg TS mg/kg TS As 3,1 2 Pb Cd 0,40 3 Cu Cr 7,1 25 Hg 0,028 1 Ni Zn EOCl <1,1 1* PAH-16 0,41 2 B(a)P 0,03 0,1 THC < Bensen <0,10 0,005 Toluen <0,10 0,5 Etylbensen <0,10 0,5 Xylen <0,30 0,5 1 x SFTs norm >1-5 x SFTs norm >5-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm *Tysk normverdi for mest følsom arealbruk (Z 0 ).

38

39

40

41

42 Vedlegg 5: Historikk Hamar stasjon er en av landets eldste, og ble første gang tatt i bruk i forbindelse med åpningen av Hamar-Grundsetbanen i 1862, som var Norges første statsfinansierte jernbane. Sammen med dampskipstrafikken på Mjøsa fikk man nå moderne transportforbindelse mellom Kristiania og Østerdalen. Stasjonen ble derfor anlagt nær dampskipsbryggen som befant seg vest for Tjuvholmen. Dampskipsbryggen. Tjuvholmen kan skimtes i bakgrunnen. Foto: Jernbanemuseets samling. Trafikken og aktiviteten på stasjonsområdet var lav inntil Rørosbanen var ferdig utbygget i Hedmarksbanen, fra Hamar til Eidsvoll som var siste fullførte strekning på Rørosbanen, ble bygget med normalspor i stedet for smalspor som var den vanligste sporvidden i Norge på den tiden. Dette gjorde Hamar til en såkalt sporbruddstasjon eller omlastingsstasjon. Aktiviteten økte voldsomt, og stasjonsarealet måtte utvides østover mot Åkersvika, slik det ligger i dag. I takt med utvidelsen av jernbanen nordover gjennom Gudbrandsdalen utviklet Hamar seg til et jernbaneknutepunkt. Sporbruddsfunksjonen ble opprettholdt frem til 1931 da smalsporet ble endelig nedlagt. 1 Dagens stasjonsbygning ble bygget i 1896, og er den tredje i rekken. Stasjonsbygning nummer to ble flyttet til verkstedsområdet, og midtpartiet som er bevart fungerer i dag som kontorbygning for NSBs verksted. I 1993 ble verkstedet (1938) karakterisert som nasjonalt verneverdig 1. I tillegg ble stasjonsbygningen (1896) og restaurantbygningen 1 Bjerke, T., Banedata 94, Norsk jernbaneklubb, Forskningsgruppen, 1994.

43 (1897) foreslått fredet. Både stasjonen og restaurantbygningen tilhører eiendommen som er tenkt overført til ROM. Begge bygningene gjennomgikk omfattende restaurerings- og oppussingsarbeid i Stasjonsbygning nummer to. I 1896 ble midtpartiet flyttet til verkstedet. Foto: Jernbanemuseets samling. Den eldste gjenværende bygningsmassen på eiendommen er trolig den gamle smia og de omkringliggende bygningene på Lopholmen. Lokomotivstallen ble oppført på tallet, og motorvognhallen på 50-tallet. En del av verkstedet brant ned tidlig på 80-tallet, og er ikke bygget opp igjen. Området kalles i dag for branntomta. 3 2 Dreyer, A., Bergh, T., Hamar Stasjon , NSB, Iversen, S., Celexa Drift.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Undersøkelse av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad Akvaplan-niva rapport Rapport APN-411.2972 NOTEBY NOTEBY 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Larvik kommune, kommunalteknikk

Larvik kommune, kommunalteknikk A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Larvik kommune, kommunalteknikk Miljøteknisk grunnundersøkelse Bukta, Stavern RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 169160 20/12/2011

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser)

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Helge Klitzing Adresse:Lahelleveien 18, 3140

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Vurderinger av fundamenteringsforhold

Vurderinger av fundamenteringsforhold 1 Vurderinger av fundamenteringsforhold Utbygging av Møllendalsområdet krever en vurdering av fundamenteringsforholdene I forbindelse med den miljøtekniske grunnundersøkelsen ble det boret i løsmassene/avfallsmassene

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune RAPPORT L.NR. 5926-2010 Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT 17. mars 2016 Siv.ing. Bjarne Slyngstad 1.Sammendrag I 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 sedimentundersøkelser i Waagedammen, hhv august 2015, oktober 2015

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05 59 A) Barduelva (196) B) Altaelva (212) C) Tanaelva (234) D) Pasvikelva (246) Figur 4.11.2.7 Variasjon i konsentrasjoner av kadmium (Cd, μg/l) i perioden 1990-2008, på RID-stasjonene i Barduelva (A), Altaelva

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Furustrand Camping AS Adresse:Tareveien 11,

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer