Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps"

Transkript

1 Oslo, den 26. mars 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Storsalen menighet onsdag den 9. april 2014 kl. 18:30 i menighetens lokaler i Staffeldts gate 4, Oslo. (Registrering og matservering fra kl. 18:00 til 18:30.) I henhold til vedtektene 4-2 ble datoen for årsmøtet bekjentgjort i menighetens nyhetsmail den 9. januar Det gjøres oppmerksom på at styret ikke har mottatt forslag til saker fra medlemmer med tale- og stemmerett innen den i vedtektene fastsatte frist, jf 4-3. Styret foreslår følgende dagsorden: Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Forslag til møteleder, referenter, protokollsignerere og medlemmer av tellekorpset presenteres på årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Behandling av styrets årsberetning Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Styrets årsberetning tas til orientering. Godkjenning av regnskap med vedlagt revisorberetning for 2013 Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Regnskap og revisorberetning for 2013 godkjennes.

2 Orientering om budsjett for 2014 Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Orienteringen om budsjettet for 2014 tas til orientering. Fastsettelse av kontingent for 2015 Styrtet foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Ingen endring av kontingenten. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret Valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Valg av medlemmer til valgkomitéen Valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Valg av revisor Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: BDO AS gjenvelges som revisor. Tale- og stemmerett mv Vedtektene 4 4 første ledd sier følgende om hvem som har tale- og stemmerett på årsmøtet: Fullmakt Det er bare personer som har betalt kontingent for det aktuelle året senest én måned før årsmøtet avholdes som har tale- og stemmerett. Det er bare personer som har fylt 18 år, som har tale- og stemmerett på årsmøtet. I henhold til vedtektene 4 4 tredje ledd er det ikke adgang til å la seg representere ved fullmakt på årsmøtet.

3 Storsalen ungdomsforening For de som er medlem av Storsalen ungdomsforening (SUF) innkalles det til årsmøte den 9. april kl. 18 i Superklubb-rommet i Storsalen. Vedlegg: 1. Årsmelding Valgkomitéens innstilling For styret i Storsalen menighet Sverre Vatnar styreleder Program: 18:00-18:30 Registrering og noe å bite i 18:30-18:45 Bønn og lovsang 18:45-19:25 Årsmøte del :35 Pause 19:35-20:30 Årsmøte del 2 20:30-20:40 Valgresultat, bønn og velsignelse

4 Storsalen*Menighet** Staffeldtsgate*4** Oslo* Tlf:*406*31*800* Årsmelding+for++ Storsalen+Menighet+2013+

5

6 INNLEDNING Storsalenharværtvelsignetmedfortsattfremgang ogvekstiåretsomhargått. Styretnevntefølgendeprioriteringerpåårsmøteti fjor: ;Ansettenymenighetsprestiforbindelsemedat VegardTennebøflyttettilVestlandet. ;Sikrefortsattgodøkonomistyring. ;Ivaretainnspillframangepåårsmøtetomågjøre tiltakforatviistørregradblirenmenighetforalle generasjoner. ;Blietmeråpentstyreoverformenigheten. ;Atflereskalblifrelst. Stab,styreogmenighetharifellesskapklartånå flereavdissemålene: ;Vihargjennomførtengrundigogryddig ansettelsesprosessavmariabjørdalsomnyprestog bidratttilågihenneengodstartpåsintjenestei menigheten. ;Økonomistyringenharværtsolid:Inovember nåddevimilepælenpå4millionerkronerilikviditet; enbetydeligøkningfranoenfåårtilbake.dette skyldeseniherdigutleieinnsatsfrastabogfrivillige ogsolidøkonomistyringfraøkonomilederannekarin Warmestadsinside. ;G16blevedtattflyttetfrakl.16tilkl.11,foråskape enendabedregudstjenestebådeforbarn,voksneog eldre.detharværtensuksess,ikkeminsttakket væreenstorinnsatsavpastoralledervegardhusby. G16harhattvekstiantallpersonerpå gudstjenesteneogmangeharuttrykttakkforflytting avtidspunktogetsterkerefellesskapsomfølgeav omleggingen.g19erfortsattdengudstjenestenmed størstoppslutning.dessutenglederviossoverat G21harbefestetsinposisjonsometlevendeåndelig fellesskap. ;Viharsomstyreforsøktåblimeråpne: Styrerepresentantenesnavn,bildeog kontaktinformasjonliggernåutepånettsideneforå gjøredetlettereformenighetenånåoss.vitarsikte påågie;posthilseneralanyttårshilsenenomlagfire gangeriåretforåinformereomhvavigjøristyret. Detteerbarenoeavdetpositivesomharskjedd.Vi kunneogsånevntgivergledetilmisjonsprosjekteti Bangladesh,atjulekonsertenekanskjeerdebest gjennomførtekonsertenevårenoengang,ellerat kjærlighetsfesteniårigjeneretuttrykkforhvavikan fåtilforvåremedmenneskernårvislårvårekrefter sammen. Menighetenharnåddmangemål.Storsalenharvært riktvelsignetfragud,ogdetervifremdeles. Denstørstegledeneratvikjennertilflerepersoner somharblittfrelstogsomharfunnettilbaketiltroen iløpetavdetsisteåret;denstørsteutfordringener atdetikkeerendaflere. Vivilretteenstortakktilstabogalleimenigheten somhargjortårettildetdetharblitt. KristinFjellmannogVegardHusbystårsom menighetensadministrativeogpastoralelederei fremsterekke.viistyreterimponertoverhvordan dehargåttinnidennyeledelsesstrukturennærmest knirkefritt.deharvistenfleksibilitetogen tilpasningsdyktighetsomharimponertoss.tusen takk. forstyretistorsalenmenighet SverreVatnar VidarØyehaug CharlotteHole SimonRøksundJohannessen Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem ChristineFurusethTappel MortenEikeli OleMartinRustaden BjørnarLangen TerjeHåland Styremedlem Styremedlem 1.vara 2.Vara 3.vara

7 2013% ET#ÅR#Å#TAKKE#FOR Enmenighetønskeralltidåværeivekst.Vekster naturligforaltiskaperverket,såogsåforgudskirke. Spørsmåletdreiersegomhvilkenformforvekstvi ønskerforvårmenighet?hvaskalviseetter?hvaog hvordanmålervivekstistorsalenmenighet? Faktaernyttigogverdifullt. Selvomikkeantallmenneskerpåvåregudstjenester, imisjonalefellesskap,ifastgivertjeneste,i smågrupper,påkurs,ellerpåsøndagsskoleer ensbetydendemedvekstimenneskersdisippelliv,så siertalleneenheldel.desiernoeomvår nysgjerrighet,kjærlighetogtillittiljesus.desiernoe omvårmenighetopplevesrelevantoglivskraftigfor menneskerioslo.desiernoeomatvigjørnye disipler. Derforerjegtakknemligforatvihadde5%flere nattverdgjesterifjor. Jegertakknemligforatfleregavpengertil menighetenfast, foratvifikkennygudstjeneste, foratflerebarnvarpåsøndagsskole. SånnsettkanvitakkeGudforfaktaenesomstår igjenetter2013.menkirkeermerennfakta.derfor erjegmestavalttakknemligforaltjegfikkerfareav enlevendegud,etlevendefellesskapogetlevende misjonsoppdragsammenmeddere. JegtakkerGudforatjegihøstharfåttblikjentmed tomenneskersomnyligharblittkjentmedjesus gjennomstorsalenmenighet.detharværttilstor inspirasjon.deerbønnesvarfoross,mendeer fremforaltgudsbarnsomharkommethjem. JegtakkerGudforatG21;fellesskapetervelsignet medungemenneskersomskarrerpårènogsamtidig kalleroslosinby.jegtakkerfordevarme rundstykkeneogsyltetøyetdeharserverttil kveldsmatførsingudstjeneste.jegtakkerforatvi hversøndagkveldharståttuteisvenbrunsgateog lystvelsignelsensåhøytatnaboenehørtedet. JegtakkerGudforG19;fellesskapetsomstadighar evnetåinkluderenye,forfellesskapetsraushetog trofasthet.jegtakkerfordettrøkketogdenskjørhet somharblittgittromigudstjenestene,for lovprisningenogalledebrennenehjertene. JegtakkerGudformenneskenepåG16; gudstjenestensominnsåatdetvartidfornoenytt, ogsommedåpenhetogforventningtokimot visjonenomennyg11;gudstjeneste. JegtakkerGudforallelederepåtosøndagsskoler somlærtebarnavåreomjesus. JegtakkerGudforatvihverukeharhattmennesker uteioslosfengslerogpåmaritacafeen.foratvihver ukeharhattmenneskersomharsettdemenneskene viandreoverså,somgikktildeviandregikkforbi, somtokidetviandreikketurterøre. JegtakkerGudforatjegikkekanramseoppaltvihar åtakkefori2013.ogforatjeghellerikkevetomalt. 2013erikkebareerårsomgikkforbi. Deteretårsomsatteevigeavtrykkivårby. GudharskaptenkulturiStorsalen.Denforkynnerat vialleerprester,atvialleharnoeåkommemed,at viallekanhørefragudoggåinnidethankalleross til.viermangesomi2013tokvårtkorsoppog fulgtejesusiogutfrastorsalenmenighet. Gudkallermenneskerfortsatt.KallettilåfølgeJesus oglivetsomhansdisippelerlikesterkt,virkeligog utfordrendeidagsomdetvarvedgenesaretsjøen forlengesiden. Derforharjegstorforventningtiltidensomligger foranoss. ForStorsalenskalvokse. VokseitroogtillittilJesus.Vokseiantalldisipler somfølgerhan. Gudvelsignedeg Gudvelsigneoss Prestogbror Vegard

8 MENIGHETEN(I(TALL NATTVERDSTATISTIKK+ Ogsåi2013harvihattenvekstinattverdtall sammenlignetmedsistår.dettotaleantall nattverdgjesterliggerover2010,2011og2012. Detergledelig. Detergodtåseattallenestemmeroverensmedden opplevelseviharavmenighetenstilstand,;atvihar envekstiantallmenneskersomkommertil gudstjenester.dettotaleantallnattverdgjesteri 2013var20382.Deterenøkningpå4,76prosenti forholdtil2012 Totaltall2013prmnd. Søylediagrammeneviserantallnattverdsgjesterprmånedi2013,menslinjenvisertotaltallfor2012tilsammenligning Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember +

9 OVERSIKT+NATTVERDSGJESTER+OVER+TID+ + Antallnattverdsgjesteri2013viserenoppgangpå4,76prosentiforholdtil OVERSIKT+BETALENDE+MEDLEMMER+OVER+TID I2013haddeStorsalenMenighet565betalendemedlemmer.(946registertemedlemmer)Detteeren19færre betalendemedlemmerfradetforegåendeår. Vijobberkontinuerligmedåoppdaterevårdatabase.Selvommanikkemåbetalemedlemskontingentforåvære medlemistorsalenønskervienbevisstgjøringrundtmedlemskapet.tilbakemeldingeneratfolksomflytter glemmeråmeldesegut,samtatmangeglemmeråbetalekontingenten.

10 ØKONOMI Fraåhaetunderskuddi2009harresultatutviklingen hattenpositivutviklingietterfølgendeår. Regnskapetsomfremleggesfor2013viseret overskudddpåkr detteerimidlertidet svakereresultateni2012hvoroverskuddetvarpå kr resultatetforstorsaleninkluderer Solslettafondetsregnskap,somblefusjonertinni Storsalensregnskapi2011.Solslettahadderente; inntekteri2013påkr ihenholdtilfondets statutterskalfondetindeksreguleresårlig,slikatdet bleikkeoverskuddtilutdeling.storsalensresultat eksklusivsolslettafondeterkr Årsregnskapetviseratsamledeutleieinntekterutgjør 37%avdesamledeinntektene.Menighetenerperi dagavhengigavdisseutleieinntektene.utenutleie; inntektenevillestorsalensregnskapgåttmedet betydeligunderskudd.kommersielleleieinntekter utgjørkr.1.868mill.storsalenmenighetharbehov foråstyrkeegenkapitalenettertidligereårs underskudd. Storsalenmenighetfårikkestatsstøtte,mener avhengigavkollektoggivertjenesteforådrifte menighetenøkonomisk.styretertakknemligforde mangesombærermenighetenøkonomisk,ogvi håperatmangeopplevergledeogvelsignelsevedå gi.fastgivereeravgjørendeforåbyggeentrygg økonomiistorsalenmenighet. Inntektsfordelingpr (sekakediagramunder) Fastgivere,*37* %* Kollekt/gaver,* 17*%* Gaverefusjoner,* :2*%* Tilskudd*fra* diverse*aktører,* 4*%* Utleie,*37*%* Øvrige* inntekter,*3*%* Renteinntekter,* 3*%*

11 Noennøkkeltallfraregnskapet(fullstendigregnskapfremleggespåårsmøtet) Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Endring i regn fra A Fastgivere B Kollekt/gaver C Gaverefusjoner D Tilskudd fra div.aktører E Utleie/salg F Øvrige inntekter G Renteinntekter Sum inntekter H Lønn I Øvrige kostnader Sum utgifter Resultat * Noter: A: Fastgivertjenesten er redusert på G1 og G16, men har hatt en økning på G19. I tillegg oppstart av G21. B: Kollekt har økt noe fra 2012, mens gaver ligger under budsjett med 22%. C: Gave/Kollektrefusjon gjelder refusjon til Bangladeshprosjektet. D: Tilskudd fra Acta, Frifond og Eckbos legater og momsrefusjon. E: Gjelder dagsutleie, kontorutleie og dagsutleie med bespisning. F: Gjelder leirinntekter og diverse inntekter. G: Renteinntekter inkludert renteinntekter fra Solslettafondet. H: Ny ledelsesstruktur i 2013 og 50% stilling utleiemedarbeider. I: Gjelder ordinære driftskostnader og varekostnader.

12 ADMINISTRASJON+OG+LEDELSE%I%2013 STYRETHAR+SIDEN+ÅRSMØTET+2013+BESTÅTT+AV:+ SverreVatnar Styreleder VidarØyehaug Nestleder CharlotteHole Styremedlem SimonRøksundJohannessen Styremedlem MortenEikeli Styremedlem ChristineFurusethTappel Styremedlem OleMartinRudstaden 1.vara BjørnarLangen 2.vara TerjeHåland 3.vara STABEN+HAR+DETTE+ÅRET+BESTÅTT+AV: KristinFjellman Administrasjonsleder VegardHusby Pastoralleder VegardTennebø Menighetspresttil MariaBjørdal Menighetsprestfra GeirKåreKvalevaag Prosjektansvarligogtekniskleder KristinCarlsen Administrasjon(60%)Pastoralt(40%) AnneKarinWarmestad Økonomileder(50%) KristofferRisholm Utleiekoordinator(50%) SteinJoarMyrvang Hiphop;pastor(10%) JohneStødle Lederforveiledningstjenesten(10%) EirikEngHauge Barne;ogfamiliearbeider(SuperGogSuperFamily) ChristinaEngHauge Barne;ogfamiliearbeider(SuperGogSuperFamily) TIMEBETALTE+HAR+DETTE+ÅRET+BESTÅTT+AV:+ DanielJohannessen Vert IngridØygard Vert IngridSkjøtskift Vert TheaStapnes Vert Detharharogsåværtleidinnvert/teknikerpåsporadiskbasisvedbehoviforbindelsemedutleier.

13

14

15

16

17

18 Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: - Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. - Driftskostnader bokføres når de påløper - Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år klassifiseres som kortsiktig gjeld. - Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. - Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. - Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet. - Kundefordringer er oppført til pålydende. Det er kun foretatt avsetning til forventet tap på usikre fordringer. Andre fordringer er oppført til pålydende. - Varer er vurdert til kostpris fratrukket eventuell ukurans - Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. - Storsalen har skattepliktig omsetning over grensen på for ideelle org. De har dermed skatteplikt på deler av omsetningen. Note 2 Driftsmidler Driftsløsøre / inventar Maskiner Biler Tomt Sum Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger Akk. avskr. på oppskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Rev. Neskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets avskr. på oppskrivning Årets nedskrivninger 0 Årets reverste nedskrivninger 0 Årets avskrivning i % Økonomisk levetid Avskrivningsplan 33,33-10 % 3-10 år Lineær Lineær Note 3 Vesentlige leieavtaler Navn Bolig og gård, Normisjon Årlig leie Leiekontraktens utløp

19 Side 2 av 4 Note 4 Foretak i Normisjon Tilknyttet selskap Sum Foretak i Normisjon Tilknyttet selskap Sum Mellomværende med selskap i Normisjon Kundefordringer Andre fordringer Øvrig langsiktig gjeld Leverandørgjeld Note 5 Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser og refusjonser NAV Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv ( ) (94 148) Daglig leder Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Styre Godtgjørelse til revisor 2013 Lovpålagt revisjon Att og teknisk oppsett av årsregnskap og liknpap Note 6 Bundne midler Bundne midler pr Skyldig skattetrekk pr utgjorde Note 7 Driftsinntekter Salgsinntekt Gaver med prosentberegning Leieinntekter Tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 8 Egenkapital Annen Egenkapital Solslettafondet Sum egenkap. Pr Årets resultat Andre endringer Egenkapital pr Note 9 Pensjon Storsalen menighet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning. Menigheten har slik tjenestepensjonsordning som oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

20 Side 3 av 4 Note 10 Skattekostnad Storsalen Menighets hovedformål er ikke økonomisk virksomhet, etter skatteloven 2-32 er Storsalen ikke skattepliktig virksomhet, foruten økonomisk virksomhet som overstiger kr i løpet av et kalenderår. Storsalen har utleie til eksterne som ikke realiserer Storsalen sitt formål, og denne leieinntekten vil da være skattepliktig. Skattekostnaden fremkommer som vist nedenfor; Fra konto Tekst Beløp Andel 3600 Leieinntekter ideelle arrangement Leieinntekt kommersielt Leieinntekter utstyr Husleieinntekter ideell Husleieinntekter kommersielt Andel inntekt Høyskolen Staffeldsgate Leieinntekter Leieinntekter ideelle arrangement Husleieinntekter ideell Skattepliktige leieinntekter Innkjøp mat til diverse % 5000 Lønn 0 74% Alle lønnskontoer 6100 Frakt % 6310 Alarm % 6360 Renhold % 6400 Leie/leasing % 6540 Inventar/utstyr % 6543 Lyd % 6620 Reparasjon og vedlikehold inventar % 6790 Andre honorarer % 6795 Honorar lydteknikere % 6890 Annen kontorkostnad % 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig % 7420 Gaver % 7831 Tap på fordringer % Kostnader prosjekt Utleie Forklaring Kun relatert til kommersiell utleie Fordelt på andel komm. utleie av total utleie 5000 Lønnskostnader ifm utleie Utgifter ifm utleie % 6300 Leie lokaler % Gjelder 50 % lønn til Geir Kåre Kvalevå, 40 % lønn til Kristin Carlsen, 50 % lønn til Kristoffer Risholm og 60 % lønn til Kristin Fjellmann inklusiv FP og AGA. Direkte utgifter - fordelt på andel komm.utleie av total utleie Dette er den kommersielle leien. Ideelle leieinntekter er ofte inntekter fra utleie i helgene. Andel av kostnad - sjablonmessig fordelt 6320 Kommunale avgifter % merkostnad som følge av utleie 6340 Lys, varme % Som leiekostnad 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger % Som leiekostnad 6620 Reparasjon og vedlikehold invesntar % Som leiekostnad Andel av kostnad - sjablonmessig fordelt 6700 Regnskapstjenester % merkostnad som følge av utleie Andel av kostnad - sjablonmessig fordelt 6710 Revisjonskostnader % merkostnad som følge av utleie Andel av avskrivninger stoler. Det ble kjøp inn stoler i Dette var både for å 6000 Avskrivninger stoler % oppgradere Storsalen og utleieobjektet. Andel av avskrivninger lydutstyr. Det ble kjøp inn lydutstyr i Dette var både for å oppgradere Storsalen og 6000 Avskrivning lydutstyr % utleieobjektet Avskriving ny prosjektor og lerret Nyinnkjøpt i 100 % 2012 Det var et krav fra største kunde å investere i ny prosjektor for å få større 6000 Avskrivning lysanlegg % skjermfremvisning. Kostnader sjablong av felleskostnader

21 Side 4 av 4 Kostnader til fradrag Resultat til beskatning Skatt (28%) Beregnet skattepliktig resultat er negativt. Skattekostnad for 2012 er kr 0, utsatt skattefordel balanseføres ikke. Det er opprettet et prosjekt 201 i regnskapet som gjelder direkte kostnader knyttet til utleie. En andel av denne kostnaden (82%) gjelder den kommersielle utleien, og kan derfor trekkes ifra den skattepliktige inntekten. De andre fratrekkbare kostnadene er andeler av felleskostnader. Note 11 Momskompensasjon I 2009 ble ordningen om tjenestemomsrefusjon erstattet med ordningen om momskompensasjon på varer og tjenester. Storsalen søkte for regnskapsåret 2012 og fikk refundert

22

23

24

25 Valgkomiteens-innstilling- Årsmøtet-2014-Storsalen-Menighet:- - Valgkomiteen-for-årsmøtet-2014-levere-her-sin-innstilling.-- Årets-komité--har-bestått-av- Odd-FidjeC-leder- Hildegunn-Hærnes- Bendik-Melling-Grøthe- Inge-Andreas--Jacobsen- Kristin-Carlsen- -stabens-representant- - Styrevalg:-(Det-skal-til-styret-velges-1-fast-representant-og og-3.-vara).-- - Ingvild-Anthonisen- Therese-Friise- Ole-Martin-Glomvik- Kristine-Handegard- Hanne-Harbo- Andreas-Nydal- Mariana-Sten- Kristine-Thorstvedt- - Valgkomité0 - Bernt-Jørgen-Stray-(leder)- Kjetil-Selstø-Hatlehol- Hildegunn-Hernes- Tone-Isene-Våler- Staben-velger-sin-reperesentant For-presentasjon-av-kandidatene-se-egen-link/dokument-

26 Kandidater)til)styret,)i)alfabetisk)rekkefølge) Navn Ingvild Anthonisen Alder 22 år Tilhørighet)i)Storsalen G19 Yrke Student på profesjonsstudiet i psykologi på UiO Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring Det siste året har jeg vært med i Storsalens team til Oslo fengsel. Siden desember har jeg også vært med som forbeder på G19. Fra før har jeg også vært engasjert i Acta og Normisjon som leder på leirer, medarbeider i «Kompis» og medlem på team for Bibelskolen i Grimstad. Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg? Først og fremst er jeg blitt veldig glad i denne menigheten Jeg opplever Storsalen som et veldig godt fellesskap med positive og imøtekommende mennesker uten at det betyr at vi ikke tør å utfordre. Samtidig ser jeg ting vi kan bli bedre på. Jeg brenner for at vi skal bli bedre til å fange opp nye, ønske dem velkommen til fellesskapet vårt og etter hvert utfordre dem på å gå inn i en tjeneste. Jeg har også tro på at det å styrke relasjonene oss imellom vil gjøre fellesskapet både mer inkluderende og positivt utfordrende. I tillegg håper jeg at jeg kan være med og bidra til at Storsalen blir enda mer utadrettet mot byen vår. Vi har et så stort potensiale Navn Therese Friise)) Alder 33 år Tilhørighet)i)Storsalen Fram til i dag har jeg gått på G19, hvor jeg har tjeneste, men er nå også nysgjerrig på G11 Yrke Sykepleier. For tiden rådgiver på Sorgstøttetilbudet for barn og unge på Oslo Universitetssykehus. Jeg jobber også på Hospice Lovisenberg. Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring På G19 har jeg i noen år hatt tjeneste som kirkevert og også noe som forbeder. Det er en fin måte å få tilhørighet til menigheten på, og man er på en konkret måte med på å bidra i gudstjenesten. Tjenesten har gjort at jeg har følt meg enda mer hjemme i Storsalen. ) Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg? Min kirkebakgrunn er opprinnelig fra Misjonsforbudet. Der var jeg tidligere svært aktiv i barne -og ungdomsabeid, og har bl.a. sittet i styret i NmU Speiderkorps i 6 år. I tillegg til å være med å stake kurs for organisasjonen, ga det meg mye erfaring i organisering av diverse kurs og større arrangementer som leir. Dette er erfaringer jeg tror også er nyttige å ha med inn i eventuelt styreverv i Storsalen. Jeg har utdannelse innenfor sjelesorg. Diakoni, i bred forstand, er noe jeg er spesielt opptatt av, og vil nok være det jeg vil brenne litt ekstra for. Jeg tenker da på bl.a. misjon, utadrettet arbeid og sjelesorg/samtaler. Jeg stiller til valg fordi jeg tror at min bakgrunn, både når det gjelder utdanning, menighet, styreerfaring og personlige egenskaper, vil være nyttig for styret i Storsalen. Jeg har gått i Storsalen siden 2007.

27 Navn)Ole Martin Glomvik Alder 34 år Tilhørighet)i)Storsalen:)går på G11-gudstjenesten Navn Kristine Handegard Alder 25 år Tilhørighet)i)Storsalen G21 Yrke Lærerstudent på HiOA Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring Er med i lovsangsteamet på team C på G21, og medarbeider på Maritakaféen i 1 1/2 år (Fortsatt aktiv). Ellers har jeg sittet i konf. camp-styret til Acta i to år samt deltatt i annet styrearbeid i kor-sammenheng. Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg?)) Jeg synes det virker fint å kunne være med å påvirke og utvikle kirken min gjennom å sitte i styret. Jeg mener også det er viktig at det er et mest mulig representativt utvalg fra menigheten når det gjelder kjønn, alder og engasjement. Med min bakgrunn og tilhørighet til G21 mener jeg at jeg kan bidra til det. I tillegg er det selvfølgelig hyggelig å bli spurt, og at noen har tro på at jeg har noe å bidra med i et styrearbeid. Navn Hanne Harbo Alder 22 år Tilhørighet)i)Storsalen Har gått i Storsalen siden Går på G19. Yrke Medisinstudent Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring) Tidligere engasjert i ungdomsarbeid. Aktiv i kristent arbeid blant medisinstudenter. I Storsalen er jeg forbeder på G19, og med i Bangladeshkomiteen. ) Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg?) Gjennom de tre årene jeg har bodd i Oslo har det å høre til i Storsalen betydd mye for meg. Jeg ønsker å engasjere meg i styret for å kunne bidra til at flere kan finne sitt hjem her. Mange studenter er i Oslo i bare noen få år, og det kan kanskje være vanskelig å se verdien av å engasjere seg og slå seg til ro i en menighet. Jeg brenner for at Storsalen skal være en menighet der studenter finner et miljø hvor de kan høre til og at vi gjennom dette kan utruste hverandre til å leve som disipler i hverdagen, og nå ut til flere i denne byen Storsalen har enormt mange ressurser. De fleste aldersgrupper er representert i menigheten, og mange av medlemmene har mye erfaring fra ulike typer kristent arbeid rundt omkring i landet. Jeg tror at om flere av disse ressursene mobiliseres, har menigheten vår et godt potensiale til å nå mange flere enn det vi gjør i dag og det ønsker jeg å kunne bidra til

28 Navn Andreas Nydal Alder 23 år Tilhørighet)i)Storsalen G21 Yrke Student Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring) Praktisk koordinator på et av teamene på G21, tidligere på G16. Er med i lederteamet og var med i gjengen som begynte arbeidet med G21 høsten Ellers litt potet.) Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg? I mine snart 4 år i Oslo har Storsalen betydd enormt mye, og jeg har virkelig et hjem i menigheten. Det er flott å oppdage mer og mer av menighetens arbeid og utstrekning, og jo mer jeg ser, jo mer har jeg lyst å bidra. Kanskje styret kan være en arena jeg kan gjøre det, uten å være altfor mange steder samtidig. Noe som har imponert meg ekstra den siste tiden, særlig gjennom G21-fellesskapet, er hvordan skillene mellom menighet og folks hverdag synes og viskes ut. På den måten blir Jesus tydeligere for meg. Den tendensen ønsker jeg at vi som menighet skal fortsette. Navn Mariana Sten Alder 29 år Tilhørighet)i)Storsalsen G19 Yrke Avdelingsleder på Flex Force Bemanning Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring Jeg har bidratt på Alpha-kurs. Jeg er også med i komiteen 2014 for kjærlighetsfesten som ansvarlig for sponsing, og i bibelgruppen i fengslet. Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg?) Jeg ble kristen/troende som voksen, og tenker at jeg kan bidra med min bakgrunn og erfaring. Jeg møter mange ungdommer i jobben med rekruttering, og brenner for å evangelisere til den målgruppen. Jeg har utdanning innom økonomi og kan bidrar gjerne med økonomiarbeidet i styret. Som person er jeg uredd og har mye energi. Jeg blir fort engasjert og liker å ta ansvar. Navn Kristine Thorstvedt Alder 33 år Tilhørighet)i)Storsalen G19 Yrke Jobber som menighetsforvalter i Voksen menighet. Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring Jeg er utdannet diakon, og har gått i storsalen siden Har i den tiden vært engasjert som kirkevert, veileder og PK. Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg?)) Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra til å bygge en engasjert og levende menighet videre. Det er viktig å bygge gode fellesskap i en stor menighet. Samtidig er det også viktig for Storsalen å finne gode måter å styre arbeidet på, både strategisk og økonomisk. Jeg ønsker å bidra til dette med den erfaringen jeg har gjennom arbeid i menighet, og gjennom min utdanning.

29 Kandidater)til)valgkomiteen) Bernt Jørgen Stray (leder) Kjetil Selstø Hatlehol Hildegunn Hernes Tone Isene Våler

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord 214 Organisasjonsnummer 981 366 69 -fusberetning -,Ärsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Sandefiord ÅnsnnnnrNrNc

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer