Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps"

Transkript

1 Oslo, den 26. mars 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Storsalen menighet onsdag den 9. april 2014 kl. 18:30 i menighetens lokaler i Staffeldts gate 4, Oslo. (Registrering og matservering fra kl. 18:00 til 18:30.) I henhold til vedtektene 4-2 ble datoen for årsmøtet bekjentgjort i menighetens nyhetsmail den 9. januar Det gjøres oppmerksom på at styret ikke har mottatt forslag til saker fra medlemmer med tale- og stemmerett innen den i vedtektene fastsatte frist, jf 4-3. Styret foreslår følgende dagsorden: Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Forslag til møteleder, referenter, protokollsignerere og medlemmer av tellekorpset presenteres på årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Behandling av styrets årsberetning Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Styrets årsberetning tas til orientering. Godkjenning av regnskap med vedlagt revisorberetning for 2013 Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Regnskap og revisorberetning for 2013 godkjennes.

2 Orientering om budsjett for 2014 Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Orienteringen om budsjettet for 2014 tas til orientering. Fastsettelse av kontingent for 2015 Styrtet foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Ingen endring av kontingenten. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret Valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Valg av medlemmer til valgkomitéen Valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Valg av revisor Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: BDO AS gjenvelges som revisor. Tale- og stemmerett mv Vedtektene 4 4 første ledd sier følgende om hvem som har tale- og stemmerett på årsmøtet: Fullmakt Det er bare personer som har betalt kontingent for det aktuelle året senest én måned før årsmøtet avholdes som har tale- og stemmerett. Det er bare personer som har fylt 18 år, som har tale- og stemmerett på årsmøtet. I henhold til vedtektene 4 4 tredje ledd er det ikke adgang til å la seg representere ved fullmakt på årsmøtet.

3 Storsalen ungdomsforening For de som er medlem av Storsalen ungdomsforening (SUF) innkalles det til årsmøte den 9. april kl. 18 i Superklubb-rommet i Storsalen. Vedlegg: 1. Årsmelding Valgkomitéens innstilling For styret i Storsalen menighet Sverre Vatnar styreleder Program: 18:00-18:30 Registrering og noe å bite i 18:30-18:45 Bønn og lovsang 18:45-19:25 Årsmøte del :35 Pause 19:35-20:30 Årsmøte del 2 20:30-20:40 Valgresultat, bønn og velsignelse

4 Storsalen*Menighet** Staffeldtsgate*4** Oslo* Tlf:*406*31*800* Årsmelding+for++ Storsalen+Menighet+2013+

5

6 INNLEDNING Storsalenharværtvelsignetmedfortsattfremgang ogvekstiåretsomhargått. Styretnevntefølgendeprioriteringerpåårsmøteti fjor: ;Ansettenymenighetsprestiforbindelsemedat VegardTennebøflyttettilVestlandet. ;Sikrefortsattgodøkonomistyring. ;Ivaretainnspillframangepåårsmøtetomågjøre tiltakforatviistørregradblirenmenighetforalle generasjoner. ;Blietmeråpentstyreoverformenigheten. ;Atflereskalblifrelst. Stab,styreogmenighetharifellesskapklartånå flereavdissemålene: ;Vihargjennomførtengrundigogryddig ansettelsesprosessavmariabjørdalsomnyprestog bidratttilågihenneengodstartpåsintjenestei menigheten. ;Økonomistyringenharværtsolid:Inovember nåddevimilepælenpå4millionerkronerilikviditet; enbetydeligøkningfranoenfåårtilbake.dette skyldeseniherdigutleieinnsatsfrastabogfrivillige ogsolidøkonomistyringfraøkonomilederannekarin Warmestadsinside. ;G16blevedtattflyttetfrakl.16tilkl.11,foråskape enendabedregudstjenestebådeforbarn,voksneog eldre.detharværtensuksess,ikkeminsttakket væreenstorinnsatsavpastoralledervegardhusby. G16harhattvekstiantallpersonerpå gudstjenesteneogmangeharuttrykttakkforflytting avtidspunktogetsterkerefellesskapsomfølgeav omleggingen.g19erfortsattdengudstjenestenmed størstoppslutning.dessutenglederviossoverat G21harbefestetsinposisjonsometlevendeåndelig fellesskap. ;Viharsomstyreforsøktåblimeråpne: Styrerepresentantenesnavn,bildeog kontaktinformasjonliggernåutepånettsideneforå gjøredetlettereformenighetenånåoss.vitarsikte påågie;posthilseneralanyttårshilsenenomlagfire gangeriåretforåinformereomhvavigjøristyret. Detteerbarenoeavdetpositivesomharskjedd.Vi kunneogsånevntgivergledetilmisjonsprosjekteti Bangladesh,atjulekonsertenekanskjeerdebest gjennomførtekonsertenevårenoengang,ellerat kjærlighetsfesteniårigjeneretuttrykkforhvavikan fåtilforvåremedmenneskernårvislårvårekrefter sammen. Menighetenharnåddmangemål.Storsalenharvært riktvelsignetfragud,ogdetervifremdeles. Denstørstegledeneratvikjennertilflerepersoner somharblittfrelstogsomharfunnettilbaketiltroen iløpetavdetsisteåret;denstørsteutfordringener atdetikkeerendaflere. Vivilretteenstortakktilstabogalleimenigheten somhargjortårettildetdetharblitt. KristinFjellmannogVegardHusbystårsom menighetensadministrativeogpastoralelederei fremsterekke.viistyreterimponertoverhvordan dehargåttinnidennyeledelsesstrukturennærmest knirkefritt.deharvistenfleksibilitetogen tilpasningsdyktighetsomharimponertoss.tusen takk. forstyretistorsalenmenighet SverreVatnar VidarØyehaug CharlotteHole SimonRøksundJohannessen Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem ChristineFurusethTappel MortenEikeli OleMartinRustaden BjørnarLangen TerjeHåland Styremedlem Styremedlem 1.vara 2.Vara 3.vara

7 2013% ET#ÅR#Å#TAKKE#FOR Enmenighetønskeralltidåværeivekst.Vekster naturligforaltiskaperverket,såogsåforgudskirke. Spørsmåletdreiersegomhvilkenformforvekstvi ønskerforvårmenighet?hvaskalviseetter?hvaog hvordanmålervivekstistorsalenmenighet? Faktaernyttigogverdifullt. Selvomikkeantallmenneskerpåvåregudstjenester, imisjonalefellesskap,ifastgivertjeneste,i smågrupper,påkurs,ellerpåsøndagsskoleer ensbetydendemedvekstimenneskersdisippelliv,så siertalleneenheldel.desiernoeomvår nysgjerrighet,kjærlighetogtillittiljesus.desiernoe omvårmenighetopplevesrelevantoglivskraftigfor menneskerioslo.desiernoeomatvigjørnye disipler. Derforerjegtakknemligforatvihadde5%flere nattverdgjesterifjor. Jegertakknemligforatfleregavpengertil menighetenfast, foratvifikkennygudstjeneste, foratflerebarnvarpåsøndagsskole. SånnsettkanvitakkeGudforfaktaenesomstår igjenetter2013.menkirkeermerennfakta.derfor erjegmestavalttakknemligforaltjegfikkerfareav enlevendegud,etlevendefellesskapogetlevende misjonsoppdragsammenmeddere. JegtakkerGudforatjegihøstharfåttblikjentmed tomenneskersomnyligharblittkjentmedjesus gjennomstorsalenmenighet.detharværttilstor inspirasjon.deerbønnesvarfoross,mendeer fremforaltgudsbarnsomharkommethjem. JegtakkerGudforatG21;fellesskapetervelsignet medungemenneskersomskarrerpårènogsamtidig kalleroslosinby.jegtakkerfordevarme rundstykkeneogsyltetøyetdeharserverttil kveldsmatførsingudstjeneste.jegtakkerforatvi hversøndagkveldharståttuteisvenbrunsgateog lystvelsignelsensåhøytatnaboenehørtedet. JegtakkerGudforG19;fellesskapetsomstadighar evnetåinkluderenye,forfellesskapetsraushetog trofasthet.jegtakkerfordettrøkketogdenskjørhet somharblittgittromigudstjenestene,for lovprisningenogalledebrennenehjertene. JegtakkerGudformenneskenepåG16; gudstjenestensominnsåatdetvartidfornoenytt, ogsommedåpenhetogforventningtokimot visjonenomennyg11;gudstjeneste. JegtakkerGudforallelederepåtosøndagsskoler somlærtebarnavåreomjesus. JegtakkerGudforatvihverukeharhattmennesker uteioslosfengslerogpåmaritacafeen.foratvihver ukeharhattmenneskersomharsettdemenneskene viandreoverså,somgikktildeviandregikkforbi, somtokidetviandreikketurterøre. JegtakkerGudforatjegikkekanramseoppaltvihar åtakkefori2013.ogforatjeghellerikkevetomalt. 2013erikkebareerårsomgikkforbi. Deteretårsomsatteevigeavtrykkivårby. GudharskaptenkulturiStorsalen.Denforkynnerat vialleerprester,atvialleharnoeåkommemed,at viallekanhørefragudoggåinnidethankalleross til.viermangesomi2013tokvårtkorsoppog fulgtejesusiogutfrastorsalenmenighet. Gudkallermenneskerfortsatt.KallettilåfølgeJesus oglivetsomhansdisippelerlikesterkt,virkeligog utfordrendeidagsomdetvarvedgenesaretsjøen forlengesiden. Derforharjegstorforventningtiltidensomligger foranoss. ForStorsalenskalvokse. VokseitroogtillittilJesus.Vokseiantalldisipler somfølgerhan. Gudvelsignedeg Gudvelsigneoss Prestogbror Vegard

8 MENIGHETEN(I(TALL NATTVERDSTATISTIKK+ Ogsåi2013harvihattenvekstinattverdtall sammenlignetmedsistår.dettotaleantall nattverdgjesterliggerover2010,2011og2012. Detergledelig. Detergodtåseattallenestemmeroverensmedden opplevelseviharavmenighetenstilstand,;atvihar envekstiantallmenneskersomkommertil gudstjenester.dettotaleantallnattverdgjesteri 2013var20382.Deterenøkningpå4,76prosenti forholdtil2012 Totaltall2013prmnd. Søylediagrammeneviserantallnattverdsgjesterprmånedi2013,menslinjenvisertotaltallfor2012tilsammenligning Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember +

9 OVERSIKT+NATTVERDSGJESTER+OVER+TID+ + Antallnattverdsgjesteri2013viserenoppgangpå4,76prosentiforholdtil OVERSIKT+BETALENDE+MEDLEMMER+OVER+TID I2013haddeStorsalenMenighet565betalendemedlemmer.(946registertemedlemmer)Detteeren19færre betalendemedlemmerfradetforegåendeår. Vijobberkontinuerligmedåoppdaterevårdatabase.Selvommanikkemåbetalemedlemskontingentforåvære medlemistorsalenønskervienbevisstgjøringrundtmedlemskapet.tilbakemeldingeneratfolksomflytter glemmeråmeldesegut,samtatmangeglemmeråbetalekontingenten.

10 ØKONOMI Fraåhaetunderskuddi2009harresultatutviklingen hattenpositivutviklingietterfølgendeår. Regnskapetsomfremleggesfor2013viseret overskudddpåkr detteerimidlertidet svakereresultateni2012hvoroverskuddetvarpå kr resultatetforstorsaleninkluderer Solslettafondetsregnskap,somblefusjonertinni Storsalensregnskapi2011.Solslettahadderente; inntekteri2013påkr ihenholdtilfondets statutterskalfondetindeksreguleresårlig,slikatdet bleikkeoverskuddtilutdeling.storsalensresultat eksklusivsolslettafondeterkr Årsregnskapetviseratsamledeutleieinntekterutgjør 37%avdesamledeinntektene.Menighetenerperi dagavhengigavdisseutleieinntektene.utenutleie; inntektenevillestorsalensregnskapgåttmedet betydeligunderskudd.kommersielleleieinntekter utgjørkr.1.868mill.storsalenmenighetharbehov foråstyrkeegenkapitalenettertidligereårs underskudd. Storsalenmenighetfårikkestatsstøtte,mener avhengigavkollektoggivertjenesteforådrifte menighetenøkonomisk.styretertakknemligforde mangesombærermenighetenøkonomisk,ogvi håperatmangeopplevergledeogvelsignelsevedå gi.fastgivereeravgjørendeforåbyggeentrygg økonomiistorsalenmenighet. Inntektsfordelingpr (sekakediagramunder) Fastgivere,*37* %* Kollekt/gaver,* 17*%* Gaverefusjoner,* :2*%* Tilskudd*fra* diverse*aktører,* 4*%* Utleie,*37*%* Øvrige* inntekter,*3*%* Renteinntekter,* 3*%*

11 Noennøkkeltallfraregnskapet(fullstendigregnskapfremleggespåårsmøtet) Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Endring i regn fra A Fastgivere B Kollekt/gaver C Gaverefusjoner D Tilskudd fra div.aktører E Utleie/salg F Øvrige inntekter G Renteinntekter Sum inntekter H Lønn I Øvrige kostnader Sum utgifter Resultat * Noter: A: Fastgivertjenesten er redusert på G1 og G16, men har hatt en økning på G19. I tillegg oppstart av G21. B: Kollekt har økt noe fra 2012, mens gaver ligger under budsjett med 22%. C: Gave/Kollektrefusjon gjelder refusjon til Bangladeshprosjektet. D: Tilskudd fra Acta, Frifond og Eckbos legater og momsrefusjon. E: Gjelder dagsutleie, kontorutleie og dagsutleie med bespisning. F: Gjelder leirinntekter og diverse inntekter. G: Renteinntekter inkludert renteinntekter fra Solslettafondet. H: Ny ledelsesstruktur i 2013 og 50% stilling utleiemedarbeider. I: Gjelder ordinære driftskostnader og varekostnader.

12 ADMINISTRASJON+OG+LEDELSE%I%2013 STYRETHAR+SIDEN+ÅRSMØTET+2013+BESTÅTT+AV:+ SverreVatnar Styreleder VidarØyehaug Nestleder CharlotteHole Styremedlem SimonRøksundJohannessen Styremedlem MortenEikeli Styremedlem ChristineFurusethTappel Styremedlem OleMartinRudstaden 1.vara BjørnarLangen 2.vara TerjeHåland 3.vara STABEN+HAR+DETTE+ÅRET+BESTÅTT+AV: KristinFjellman Administrasjonsleder VegardHusby Pastoralleder VegardTennebø Menighetspresttil MariaBjørdal Menighetsprestfra GeirKåreKvalevaag Prosjektansvarligogtekniskleder KristinCarlsen Administrasjon(60%)Pastoralt(40%) AnneKarinWarmestad Økonomileder(50%) KristofferRisholm Utleiekoordinator(50%) SteinJoarMyrvang Hiphop;pastor(10%) JohneStødle Lederforveiledningstjenesten(10%) EirikEngHauge Barne;ogfamiliearbeider(SuperGogSuperFamily) ChristinaEngHauge Barne;ogfamiliearbeider(SuperGogSuperFamily) TIMEBETALTE+HAR+DETTE+ÅRET+BESTÅTT+AV:+ DanielJohannessen Vert IngridØygard Vert IngridSkjøtskift Vert TheaStapnes Vert Detharharogsåværtleidinnvert/teknikerpåsporadiskbasisvedbehoviforbindelsemedutleier.

13

14

15

16

17

18 Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: - Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. - Driftskostnader bokføres når de påløper - Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år klassifiseres som kortsiktig gjeld. - Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. - Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. - Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet. - Kundefordringer er oppført til pålydende. Det er kun foretatt avsetning til forventet tap på usikre fordringer. Andre fordringer er oppført til pålydende. - Varer er vurdert til kostpris fratrukket eventuell ukurans - Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. - Storsalen har skattepliktig omsetning over grensen på for ideelle org. De har dermed skatteplikt på deler av omsetningen. Note 2 Driftsmidler Driftsløsøre / inventar Maskiner Biler Tomt Sum Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger Akk. avskr. på oppskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Rev. Neskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets avskr. på oppskrivning Årets nedskrivninger 0 Årets reverste nedskrivninger 0 Årets avskrivning i % Økonomisk levetid Avskrivningsplan 33,33-10 % 3-10 år Lineær Lineær Note 3 Vesentlige leieavtaler Navn Bolig og gård, Normisjon Årlig leie Leiekontraktens utløp

19 Side 2 av 4 Note 4 Foretak i Normisjon Tilknyttet selskap Sum Foretak i Normisjon Tilknyttet selskap Sum Mellomværende med selskap i Normisjon Kundefordringer Andre fordringer Øvrig langsiktig gjeld Leverandørgjeld Note 5 Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser og refusjonser NAV Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv ( ) (94 148) Daglig leder Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Styre Godtgjørelse til revisor 2013 Lovpålagt revisjon Att og teknisk oppsett av årsregnskap og liknpap Note 6 Bundne midler Bundne midler pr Skyldig skattetrekk pr utgjorde Note 7 Driftsinntekter Salgsinntekt Gaver med prosentberegning Leieinntekter Tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 8 Egenkapital Annen Egenkapital Solslettafondet Sum egenkap. Pr Årets resultat Andre endringer Egenkapital pr Note 9 Pensjon Storsalen menighet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning. Menigheten har slik tjenestepensjonsordning som oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

20 Side 3 av 4 Note 10 Skattekostnad Storsalen Menighets hovedformål er ikke økonomisk virksomhet, etter skatteloven 2-32 er Storsalen ikke skattepliktig virksomhet, foruten økonomisk virksomhet som overstiger kr i løpet av et kalenderår. Storsalen har utleie til eksterne som ikke realiserer Storsalen sitt formål, og denne leieinntekten vil da være skattepliktig. Skattekostnaden fremkommer som vist nedenfor; Fra konto Tekst Beløp Andel 3600 Leieinntekter ideelle arrangement Leieinntekt kommersielt Leieinntekter utstyr Husleieinntekter ideell Husleieinntekter kommersielt Andel inntekt Høyskolen Staffeldsgate Leieinntekter Leieinntekter ideelle arrangement Husleieinntekter ideell Skattepliktige leieinntekter Innkjøp mat til diverse % 5000 Lønn 0 74% Alle lønnskontoer 6100 Frakt % 6310 Alarm % 6360 Renhold % 6400 Leie/leasing % 6540 Inventar/utstyr % 6543 Lyd % 6620 Reparasjon og vedlikehold inventar % 6790 Andre honorarer % 6795 Honorar lydteknikere % 6890 Annen kontorkostnad % 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig % 7420 Gaver % 7831 Tap på fordringer % Kostnader prosjekt Utleie Forklaring Kun relatert til kommersiell utleie Fordelt på andel komm. utleie av total utleie 5000 Lønnskostnader ifm utleie Utgifter ifm utleie % 6300 Leie lokaler % Gjelder 50 % lønn til Geir Kåre Kvalevå, 40 % lønn til Kristin Carlsen, 50 % lønn til Kristoffer Risholm og 60 % lønn til Kristin Fjellmann inklusiv FP og AGA. Direkte utgifter - fordelt på andel komm.utleie av total utleie Dette er den kommersielle leien. Ideelle leieinntekter er ofte inntekter fra utleie i helgene. Andel av kostnad - sjablonmessig fordelt 6320 Kommunale avgifter % merkostnad som følge av utleie 6340 Lys, varme % Som leiekostnad 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger % Som leiekostnad 6620 Reparasjon og vedlikehold invesntar % Som leiekostnad Andel av kostnad - sjablonmessig fordelt 6700 Regnskapstjenester % merkostnad som følge av utleie Andel av kostnad - sjablonmessig fordelt 6710 Revisjonskostnader % merkostnad som følge av utleie Andel av avskrivninger stoler. Det ble kjøp inn stoler i Dette var både for å 6000 Avskrivninger stoler % oppgradere Storsalen og utleieobjektet. Andel av avskrivninger lydutstyr. Det ble kjøp inn lydutstyr i Dette var både for å oppgradere Storsalen og 6000 Avskrivning lydutstyr % utleieobjektet Avskriving ny prosjektor og lerret Nyinnkjøpt i 100 % 2012 Det var et krav fra største kunde å investere i ny prosjektor for å få større 6000 Avskrivning lysanlegg % skjermfremvisning. Kostnader sjablong av felleskostnader

21 Side 4 av 4 Kostnader til fradrag Resultat til beskatning Skatt (28%) Beregnet skattepliktig resultat er negativt. Skattekostnad for 2012 er kr 0, utsatt skattefordel balanseføres ikke. Det er opprettet et prosjekt 201 i regnskapet som gjelder direkte kostnader knyttet til utleie. En andel av denne kostnaden (82%) gjelder den kommersielle utleien, og kan derfor trekkes ifra den skattepliktige inntekten. De andre fratrekkbare kostnadene er andeler av felleskostnader. Note 11 Momskompensasjon I 2009 ble ordningen om tjenestemomsrefusjon erstattet med ordningen om momskompensasjon på varer og tjenester. Storsalen søkte for regnskapsåret 2012 og fikk refundert

22

23

24

25 Valgkomiteens-innstilling- Årsmøtet-2014-Storsalen-Menighet:- - Valgkomiteen-for-årsmøtet-2014-levere-her-sin-innstilling.-- Årets-komité--har-bestått-av- Odd-FidjeC-leder- Hildegunn-Hærnes- Bendik-Melling-Grøthe- Inge-Andreas--Jacobsen- Kristin-Carlsen- -stabens-representant- - Styrevalg:-(Det-skal-til-styret-velges-1-fast-representant-og og-3.-vara).-- - Ingvild-Anthonisen- Therese-Friise- Ole-Martin-Glomvik- Kristine-Handegard- Hanne-Harbo- Andreas-Nydal- Mariana-Sten- Kristine-Thorstvedt- - Valgkomité0 - Bernt-Jørgen-Stray-(leder)- Kjetil-Selstø-Hatlehol- Hildegunn-Hernes- Tone-Isene-Våler- Staben-velger-sin-reperesentant For-presentasjon-av-kandidatene-se-egen-link/dokument-

26 Kandidater)til)styret,)i)alfabetisk)rekkefølge) Navn Ingvild Anthonisen Alder 22 år Tilhørighet)i)Storsalen G19 Yrke Student på profesjonsstudiet i psykologi på UiO Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring Det siste året har jeg vært med i Storsalens team til Oslo fengsel. Siden desember har jeg også vært med som forbeder på G19. Fra før har jeg også vært engasjert i Acta og Normisjon som leder på leirer, medarbeider i «Kompis» og medlem på team for Bibelskolen i Grimstad. Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg? Først og fremst er jeg blitt veldig glad i denne menigheten Jeg opplever Storsalen som et veldig godt fellesskap med positive og imøtekommende mennesker uten at det betyr at vi ikke tør å utfordre. Samtidig ser jeg ting vi kan bli bedre på. Jeg brenner for at vi skal bli bedre til å fange opp nye, ønske dem velkommen til fellesskapet vårt og etter hvert utfordre dem på å gå inn i en tjeneste. Jeg har også tro på at det å styrke relasjonene oss imellom vil gjøre fellesskapet både mer inkluderende og positivt utfordrende. I tillegg håper jeg at jeg kan være med og bidra til at Storsalen blir enda mer utadrettet mot byen vår. Vi har et så stort potensiale Navn Therese Friise)) Alder 33 år Tilhørighet)i)Storsalen Fram til i dag har jeg gått på G19, hvor jeg har tjeneste, men er nå også nysgjerrig på G11 Yrke Sykepleier. For tiden rådgiver på Sorgstøttetilbudet for barn og unge på Oslo Universitetssykehus. Jeg jobber også på Hospice Lovisenberg. Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring På G19 har jeg i noen år hatt tjeneste som kirkevert og også noe som forbeder. Det er en fin måte å få tilhørighet til menigheten på, og man er på en konkret måte med på å bidra i gudstjenesten. Tjenesten har gjort at jeg har følt meg enda mer hjemme i Storsalen. ) Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg? Min kirkebakgrunn er opprinnelig fra Misjonsforbudet. Der var jeg tidligere svært aktiv i barne -og ungdomsabeid, og har bl.a. sittet i styret i NmU Speiderkorps i 6 år. I tillegg til å være med å stake kurs for organisasjonen, ga det meg mye erfaring i organisering av diverse kurs og større arrangementer som leir. Dette er erfaringer jeg tror også er nyttige å ha med inn i eventuelt styreverv i Storsalen. Jeg har utdannelse innenfor sjelesorg. Diakoni, i bred forstand, er noe jeg er spesielt opptatt av, og vil nok være det jeg vil brenne litt ekstra for. Jeg tenker da på bl.a. misjon, utadrettet arbeid og sjelesorg/samtaler. Jeg stiller til valg fordi jeg tror at min bakgrunn, både når det gjelder utdanning, menighet, styreerfaring og personlige egenskaper, vil være nyttig for styret i Storsalen. Jeg har gått i Storsalen siden 2007.

27 Navn)Ole Martin Glomvik Alder 34 år Tilhørighet)i)Storsalen:)går på G11-gudstjenesten Navn Kristine Handegard Alder 25 år Tilhørighet)i)Storsalen G21 Yrke Lærerstudent på HiOA Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring Er med i lovsangsteamet på team C på G21, og medarbeider på Maritakaféen i 1 1/2 år (Fortsatt aktiv). Ellers har jeg sittet i konf. camp-styret til Acta i to år samt deltatt i annet styrearbeid i kor-sammenheng. Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg?)) Jeg synes det virker fint å kunne være med å påvirke og utvikle kirken min gjennom å sitte i styret. Jeg mener også det er viktig at det er et mest mulig representativt utvalg fra menigheten når det gjelder kjønn, alder og engasjement. Med min bakgrunn og tilhørighet til G21 mener jeg at jeg kan bidra til det. I tillegg er det selvfølgelig hyggelig å bli spurt, og at noen har tro på at jeg har noe å bidra med i et styrearbeid. Navn Hanne Harbo Alder 22 år Tilhørighet)i)Storsalen Har gått i Storsalen siden Går på G19. Yrke Medisinstudent Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring) Tidligere engasjert i ungdomsarbeid. Aktiv i kristent arbeid blant medisinstudenter. I Storsalen er jeg forbeder på G19, og med i Bangladeshkomiteen. ) Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg?) Gjennom de tre årene jeg har bodd i Oslo har det å høre til i Storsalen betydd mye for meg. Jeg ønsker å engasjere meg i styret for å kunne bidra til at flere kan finne sitt hjem her. Mange studenter er i Oslo i bare noen få år, og det kan kanskje være vanskelig å se verdien av å engasjere seg og slå seg til ro i en menighet. Jeg brenner for at Storsalen skal være en menighet der studenter finner et miljø hvor de kan høre til og at vi gjennom dette kan utruste hverandre til å leve som disipler i hverdagen, og nå ut til flere i denne byen Storsalen har enormt mange ressurser. De fleste aldersgrupper er representert i menigheten, og mange av medlemmene har mye erfaring fra ulike typer kristent arbeid rundt omkring i landet. Jeg tror at om flere av disse ressursene mobiliseres, har menigheten vår et godt potensiale til å nå mange flere enn det vi gjør i dag og det ønsker jeg å kunne bidra til

28 Navn Andreas Nydal Alder 23 år Tilhørighet)i)Storsalen G21 Yrke Student Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring) Praktisk koordinator på et av teamene på G21, tidligere på G16. Er med i lederteamet og var med i gjengen som begynte arbeidet med G21 høsten Ellers litt potet.) Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg? I mine snart 4 år i Oslo har Storsalen betydd enormt mye, og jeg har virkelig et hjem i menigheten. Det er flott å oppdage mer og mer av menighetens arbeid og utstrekning, og jo mer jeg ser, jo mer har jeg lyst å bidra. Kanskje styret kan være en arena jeg kan gjøre det, uten å være altfor mange steder samtidig. Noe som har imponert meg ekstra den siste tiden, særlig gjennom G21-fellesskapet, er hvordan skillene mellom menighet og folks hverdag synes og viskes ut. På den måten blir Jesus tydeligere for meg. Den tendensen ønsker jeg at vi som menighet skal fortsette. Navn Mariana Sten Alder 29 år Tilhørighet)i)Storsalsen G19 Yrke Avdelingsleder på Flex Force Bemanning Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring Jeg har bidratt på Alpha-kurs. Jeg er også med i komiteen 2014 for kjærlighetsfesten som ansvarlig for sponsing, og i bibelgruppen i fengslet. Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg?) Jeg ble kristen/troende som voksen, og tenker at jeg kan bidra med min bakgrunn og erfaring. Jeg møter mange ungdommer i jobben med rekruttering, og brenner for å evangelisere til den målgruppen. Jeg har utdanning innom økonomi og kan bidrar gjerne med økonomiarbeidet i styret. Som person er jeg uredd og har mye energi. Jeg blir fort engasjert og liker å ta ansvar. Navn Kristine Thorstvedt Alder 33 år Tilhørighet)i)Storsalen G19 Yrke Jobber som menighetsforvalter i Voksen menighet. Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring Jeg er utdannet diakon, og har gått i storsalen siden Har i den tiden vært engasjert som kirkevert, veileder og PK. Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg?)) Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra til å bygge en engasjert og levende menighet videre. Det er viktig å bygge gode fellesskap i en stor menighet. Samtidig er det også viktig for Storsalen å finne gode måter å styre arbeidet på, både strategisk og økonomisk. Jeg ønsker å bidra til dette med den erfaringen jeg har gjennom arbeid i menighet, og gjennom min utdanning.

29 Kandidater)til)valgkomiteen) Bernt Jørgen Stray (leder) Kjetil Selstø Hatlehol Hildegunn Hernes Tone Isene Våler

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Kristelig studieforbund. Tilskudd og prosjektbidrag Salgsinntekter Annen driftsinntekt

RESULTAT. Kristelig studieforbund. Tilskudd og prosjektbidrag Salgsinntekter Annen driftsinntekt RESULTAT Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd og prosjektbidrag 3 13 546 925 13 425 255 Salgsinntekter 4 820 925 Annen driftsinntekt 4 49 250 65 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 13 596 995 13 491 180

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer