Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps"

Transkript

1 Oslo, den 26. mars 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Storsalen menighet onsdag den 9. april 2014 kl. 18:30 i menighetens lokaler i Staffeldts gate 4, Oslo. (Registrering og matservering fra kl. 18:00 til 18:30.) I henhold til vedtektene 4-2 ble datoen for årsmøtet bekjentgjort i menighetens nyhetsmail den 9. januar Det gjøres oppmerksom på at styret ikke har mottatt forslag til saker fra medlemmer med tale- og stemmerett innen den i vedtektene fastsatte frist, jf 4-3. Styret foreslår følgende dagsorden: Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Forslag til møteleder, referenter, protokollsignerere og medlemmer av tellekorpset presenteres på årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Behandling av styrets årsberetning Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Styrets årsberetning tas til orientering. Godkjenning av regnskap med vedlagt revisorberetning for 2013 Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Regnskap og revisorberetning for 2013 godkjennes.

2 Orientering om budsjett for 2014 Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Orienteringen om budsjettet for 2014 tas til orientering. Fastsettelse av kontingent for 2015 Styrtet foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: Ingen endring av kontingenten. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret Valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Valg av medlemmer til valgkomitéen Valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Valg av revisor Styret foreslår at årsmøtet treffer følgende vedtak: BDO AS gjenvelges som revisor. Tale- og stemmerett mv Vedtektene 4 4 første ledd sier følgende om hvem som har tale- og stemmerett på årsmøtet: Fullmakt Det er bare personer som har betalt kontingent for det aktuelle året senest én måned før årsmøtet avholdes som har tale- og stemmerett. Det er bare personer som har fylt 18 år, som har tale- og stemmerett på årsmøtet. I henhold til vedtektene 4 4 tredje ledd er det ikke adgang til å la seg representere ved fullmakt på årsmøtet.

3 Storsalen ungdomsforening For de som er medlem av Storsalen ungdomsforening (SUF) innkalles det til årsmøte den 9. april kl. 18 i Superklubb-rommet i Storsalen. Vedlegg: 1. Årsmelding Valgkomitéens innstilling For styret i Storsalen menighet Sverre Vatnar styreleder Program: 18:00-18:30 Registrering og noe å bite i 18:30-18:45 Bønn og lovsang 18:45-19:25 Årsmøte del :35 Pause 19:35-20:30 Årsmøte del 2 20:30-20:40 Valgresultat, bønn og velsignelse

4 Storsalen*Menighet** Staffeldtsgate*4** Oslo* Tlf:*406*31*800* Årsmelding+for++ Storsalen+Menighet+2013+

5

6 INNLEDNING Storsalenharværtvelsignetmedfortsattfremgang ogvekstiåretsomhargått. Styretnevntefølgendeprioriteringerpåårsmøteti fjor: ;Ansettenymenighetsprestiforbindelsemedat VegardTennebøflyttettilVestlandet. ;Sikrefortsattgodøkonomistyring. ;Ivaretainnspillframangepåårsmøtetomågjøre tiltakforatviistørregradblirenmenighetforalle generasjoner. ;Blietmeråpentstyreoverformenigheten. ;Atflereskalblifrelst. Stab,styreogmenighetharifellesskapklartånå flereavdissemålene: ;Vihargjennomførtengrundigogryddig ansettelsesprosessavmariabjørdalsomnyprestog bidratttilågihenneengodstartpåsintjenestei menigheten. ;Økonomistyringenharværtsolid:Inovember nåddevimilepælenpå4millionerkronerilikviditet; enbetydeligøkningfranoenfåårtilbake.dette skyldeseniherdigutleieinnsatsfrastabogfrivillige ogsolidøkonomistyringfraøkonomilederannekarin Warmestadsinside. ;G16blevedtattflyttetfrakl.16tilkl.11,foråskape enendabedregudstjenestebådeforbarn,voksneog eldre.detharværtensuksess,ikkeminsttakket væreenstorinnsatsavpastoralledervegardhusby. G16harhattvekstiantallpersonerpå gudstjenesteneogmangeharuttrykttakkforflytting avtidspunktogetsterkerefellesskapsomfølgeav omleggingen.g19erfortsattdengudstjenestenmed størstoppslutning.dessutenglederviossoverat G21harbefestetsinposisjonsometlevendeåndelig fellesskap. ;Viharsomstyreforsøktåblimeråpne: Styrerepresentantenesnavn,bildeog kontaktinformasjonliggernåutepånettsideneforå gjøredetlettereformenighetenånåoss.vitarsikte påågie;posthilseneralanyttårshilsenenomlagfire gangeriåretforåinformereomhvavigjøristyret. Detteerbarenoeavdetpositivesomharskjedd.Vi kunneogsånevntgivergledetilmisjonsprosjekteti Bangladesh,atjulekonsertenekanskjeerdebest gjennomførtekonsertenevårenoengang,ellerat kjærlighetsfesteniårigjeneretuttrykkforhvavikan fåtilforvåremedmenneskernårvislårvårekrefter sammen. Menighetenharnåddmangemål.Storsalenharvært riktvelsignetfragud,ogdetervifremdeles. Denstørstegledeneratvikjennertilflerepersoner somharblittfrelstogsomharfunnettilbaketiltroen iløpetavdetsisteåret;denstørsteutfordringener atdetikkeerendaflere. Vivilretteenstortakktilstabogalleimenigheten somhargjortårettildetdetharblitt. KristinFjellmannogVegardHusbystårsom menighetensadministrativeogpastoralelederei fremsterekke.viistyreterimponertoverhvordan dehargåttinnidennyeledelsesstrukturennærmest knirkefritt.deharvistenfleksibilitetogen tilpasningsdyktighetsomharimponertoss.tusen takk. forstyretistorsalenmenighet SverreVatnar VidarØyehaug CharlotteHole SimonRøksundJohannessen Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem ChristineFurusethTappel MortenEikeli OleMartinRustaden BjørnarLangen TerjeHåland Styremedlem Styremedlem 1.vara 2.Vara 3.vara

7 2013% ET#ÅR#Å#TAKKE#FOR Enmenighetønskeralltidåværeivekst.Vekster naturligforaltiskaperverket,såogsåforgudskirke. Spørsmåletdreiersegomhvilkenformforvekstvi ønskerforvårmenighet?hvaskalviseetter?hvaog hvordanmålervivekstistorsalenmenighet? Faktaernyttigogverdifullt. Selvomikkeantallmenneskerpåvåregudstjenester, imisjonalefellesskap,ifastgivertjeneste,i smågrupper,påkurs,ellerpåsøndagsskoleer ensbetydendemedvekstimenneskersdisippelliv,så siertalleneenheldel.desiernoeomvår nysgjerrighet,kjærlighetogtillittiljesus.desiernoe omvårmenighetopplevesrelevantoglivskraftigfor menneskerioslo.desiernoeomatvigjørnye disipler. Derforerjegtakknemligforatvihadde5%flere nattverdgjesterifjor. Jegertakknemligforatfleregavpengertil menighetenfast, foratvifikkennygudstjeneste, foratflerebarnvarpåsøndagsskole. SånnsettkanvitakkeGudforfaktaenesomstår igjenetter2013.menkirkeermerennfakta.derfor erjegmestavalttakknemligforaltjegfikkerfareav enlevendegud,etlevendefellesskapogetlevende misjonsoppdragsammenmeddere. JegtakkerGudforatjegihøstharfåttblikjentmed tomenneskersomnyligharblittkjentmedjesus gjennomstorsalenmenighet.detharværttilstor inspirasjon.deerbønnesvarfoross,mendeer fremforaltgudsbarnsomharkommethjem. JegtakkerGudforatG21;fellesskapetervelsignet medungemenneskersomskarrerpårènogsamtidig kalleroslosinby.jegtakkerfordevarme rundstykkeneogsyltetøyetdeharserverttil kveldsmatførsingudstjeneste.jegtakkerforatvi hversøndagkveldharståttuteisvenbrunsgateog lystvelsignelsensåhøytatnaboenehørtedet. JegtakkerGudforG19;fellesskapetsomstadighar evnetåinkluderenye,forfellesskapetsraushetog trofasthet.jegtakkerfordettrøkketogdenskjørhet somharblittgittromigudstjenestene,for lovprisningenogalledebrennenehjertene. JegtakkerGudformenneskenepåG16; gudstjenestensominnsåatdetvartidfornoenytt, ogsommedåpenhetogforventningtokimot visjonenomennyg11;gudstjeneste. JegtakkerGudforallelederepåtosøndagsskoler somlærtebarnavåreomjesus. JegtakkerGudforatvihverukeharhattmennesker uteioslosfengslerogpåmaritacafeen.foratvihver ukeharhattmenneskersomharsettdemenneskene viandreoverså,somgikktildeviandregikkforbi, somtokidetviandreikketurterøre. JegtakkerGudforatjegikkekanramseoppaltvihar åtakkefori2013.ogforatjeghellerikkevetomalt. 2013erikkebareerårsomgikkforbi. Deteretårsomsatteevigeavtrykkivårby. GudharskaptenkulturiStorsalen.Denforkynnerat vialleerprester,atvialleharnoeåkommemed,at viallekanhørefragudoggåinnidethankalleross til.viermangesomi2013tokvårtkorsoppog fulgtejesusiogutfrastorsalenmenighet. Gudkallermenneskerfortsatt.KallettilåfølgeJesus oglivetsomhansdisippelerlikesterkt,virkeligog utfordrendeidagsomdetvarvedgenesaretsjøen forlengesiden. Derforharjegstorforventningtiltidensomligger foranoss. ForStorsalenskalvokse. VokseitroogtillittilJesus.Vokseiantalldisipler somfølgerhan. Gudvelsignedeg Gudvelsigneoss Prestogbror Vegard

8 MENIGHETEN(I(TALL NATTVERDSTATISTIKK+ Ogsåi2013harvihattenvekstinattverdtall sammenlignetmedsistår.dettotaleantall nattverdgjesterliggerover2010,2011og2012. Detergledelig. Detergodtåseattallenestemmeroverensmedden opplevelseviharavmenighetenstilstand,;atvihar envekstiantallmenneskersomkommertil gudstjenester.dettotaleantallnattverdgjesteri 2013var20382.Deterenøkningpå4,76prosenti forholdtil2012 Totaltall2013prmnd. Søylediagrammeneviserantallnattverdsgjesterprmånedi2013,menslinjenvisertotaltallfor2012tilsammenligning Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember +

9 OVERSIKT+NATTVERDSGJESTER+OVER+TID+ + Antallnattverdsgjesteri2013viserenoppgangpå4,76prosentiforholdtil OVERSIKT+BETALENDE+MEDLEMMER+OVER+TID I2013haddeStorsalenMenighet565betalendemedlemmer.(946registertemedlemmer)Detteeren19færre betalendemedlemmerfradetforegåendeår. Vijobberkontinuerligmedåoppdaterevårdatabase.Selvommanikkemåbetalemedlemskontingentforåvære medlemistorsalenønskervienbevisstgjøringrundtmedlemskapet.tilbakemeldingeneratfolksomflytter glemmeråmeldesegut,samtatmangeglemmeråbetalekontingenten.

10 ØKONOMI Fraåhaetunderskuddi2009harresultatutviklingen hattenpositivutviklingietterfølgendeår. Regnskapetsomfremleggesfor2013viseret overskudddpåkr detteerimidlertidet svakereresultateni2012hvoroverskuddetvarpå kr resultatetforstorsaleninkluderer Solslettafondetsregnskap,somblefusjonertinni Storsalensregnskapi2011.Solslettahadderente; inntekteri2013påkr ihenholdtilfondets statutterskalfondetindeksreguleresårlig,slikatdet bleikkeoverskuddtilutdeling.storsalensresultat eksklusivsolslettafondeterkr Årsregnskapetviseratsamledeutleieinntekterutgjør 37%avdesamledeinntektene.Menighetenerperi dagavhengigavdisseutleieinntektene.utenutleie; inntektenevillestorsalensregnskapgåttmedet betydeligunderskudd.kommersielleleieinntekter utgjørkr.1.868mill.storsalenmenighetharbehov foråstyrkeegenkapitalenettertidligereårs underskudd. Storsalenmenighetfårikkestatsstøtte,mener avhengigavkollektoggivertjenesteforådrifte menighetenøkonomisk.styretertakknemligforde mangesombærermenighetenøkonomisk,ogvi håperatmangeopplevergledeogvelsignelsevedå gi.fastgivereeravgjørendeforåbyggeentrygg økonomiistorsalenmenighet. Inntektsfordelingpr (sekakediagramunder) Fastgivere,*37* %* Kollekt/gaver,* 17*%* Gaverefusjoner,* :2*%* Tilskudd*fra* diverse*aktører,* 4*%* Utleie,*37*%* Øvrige* inntekter,*3*%* Renteinntekter,* 3*%*

11 Noennøkkeltallfraregnskapet(fullstendigregnskapfremleggespåårsmøtet) Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Endring i regn fra A Fastgivere B Kollekt/gaver C Gaverefusjoner D Tilskudd fra div.aktører E Utleie/salg F Øvrige inntekter G Renteinntekter Sum inntekter H Lønn I Øvrige kostnader Sum utgifter Resultat * Noter: A: Fastgivertjenesten er redusert på G1 og G16, men har hatt en økning på G19. I tillegg oppstart av G21. B: Kollekt har økt noe fra 2012, mens gaver ligger under budsjett med 22%. C: Gave/Kollektrefusjon gjelder refusjon til Bangladeshprosjektet. D: Tilskudd fra Acta, Frifond og Eckbos legater og momsrefusjon. E: Gjelder dagsutleie, kontorutleie og dagsutleie med bespisning. F: Gjelder leirinntekter og diverse inntekter. G: Renteinntekter inkludert renteinntekter fra Solslettafondet. H: Ny ledelsesstruktur i 2013 og 50% stilling utleiemedarbeider. I: Gjelder ordinære driftskostnader og varekostnader.

12 ADMINISTRASJON+OG+LEDELSE%I%2013 STYRETHAR+SIDEN+ÅRSMØTET+2013+BESTÅTT+AV:+ SverreVatnar Styreleder VidarØyehaug Nestleder CharlotteHole Styremedlem SimonRøksundJohannessen Styremedlem MortenEikeli Styremedlem ChristineFurusethTappel Styremedlem OleMartinRudstaden 1.vara BjørnarLangen 2.vara TerjeHåland 3.vara STABEN+HAR+DETTE+ÅRET+BESTÅTT+AV: KristinFjellman Administrasjonsleder VegardHusby Pastoralleder VegardTennebø Menighetspresttil MariaBjørdal Menighetsprestfra GeirKåreKvalevaag Prosjektansvarligogtekniskleder KristinCarlsen Administrasjon(60%)Pastoralt(40%) AnneKarinWarmestad Økonomileder(50%) KristofferRisholm Utleiekoordinator(50%) SteinJoarMyrvang Hiphop;pastor(10%) JohneStødle Lederforveiledningstjenesten(10%) EirikEngHauge Barne;ogfamiliearbeider(SuperGogSuperFamily) ChristinaEngHauge Barne;ogfamiliearbeider(SuperGogSuperFamily) TIMEBETALTE+HAR+DETTE+ÅRET+BESTÅTT+AV:+ DanielJohannessen Vert IngridØygard Vert IngridSkjøtskift Vert TheaStapnes Vert Detharharogsåværtleidinnvert/teknikerpåsporadiskbasisvedbehoviforbindelsemedutleier.

13

14

15

16

17

18 Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: - Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. - Driftskostnader bokføres når de påløper - Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år klassifiseres som kortsiktig gjeld. - Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. - Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. - Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet. - Kundefordringer er oppført til pålydende. Det er kun foretatt avsetning til forventet tap på usikre fordringer. Andre fordringer er oppført til pålydende. - Varer er vurdert til kostpris fratrukket eventuell ukurans - Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. - Storsalen har skattepliktig omsetning over grensen på for ideelle org. De har dermed skatteplikt på deler av omsetningen. Note 2 Driftsmidler Driftsløsøre / inventar Maskiner Biler Tomt Sum Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger Akk. avskr. på oppskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Rev. Neskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets avskr. på oppskrivning Årets nedskrivninger 0 Årets reverste nedskrivninger 0 Årets avskrivning i % Økonomisk levetid Avskrivningsplan 33,33-10 % 3-10 år Lineær Lineær Note 3 Vesentlige leieavtaler Navn Bolig og gård, Normisjon Årlig leie Leiekontraktens utløp

19 Side 2 av 4 Note 4 Foretak i Normisjon Tilknyttet selskap Sum Foretak i Normisjon Tilknyttet selskap Sum Mellomværende med selskap i Normisjon Kundefordringer Andre fordringer Øvrig langsiktig gjeld Leverandørgjeld Note 5 Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser og refusjonser NAV Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv ( ) (94 148) Daglig leder Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Styre Godtgjørelse til revisor 2013 Lovpålagt revisjon Att og teknisk oppsett av årsregnskap og liknpap Note 6 Bundne midler Bundne midler pr Skyldig skattetrekk pr utgjorde Note 7 Driftsinntekter Salgsinntekt Gaver med prosentberegning Leieinntekter Tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 8 Egenkapital Annen Egenkapital Solslettafondet Sum egenkap. Pr Årets resultat Andre endringer Egenkapital pr Note 9 Pensjon Storsalen menighet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning. Menigheten har slik tjenestepensjonsordning som oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

20 Side 3 av 4 Note 10 Skattekostnad Storsalen Menighets hovedformål er ikke økonomisk virksomhet, etter skatteloven 2-32 er Storsalen ikke skattepliktig virksomhet, foruten økonomisk virksomhet som overstiger kr i løpet av et kalenderår. Storsalen har utleie til eksterne som ikke realiserer Storsalen sitt formål, og denne leieinntekten vil da være skattepliktig. Skattekostnaden fremkommer som vist nedenfor; Fra konto Tekst Beløp Andel 3600 Leieinntekter ideelle arrangement Leieinntekt kommersielt Leieinntekter utstyr Husleieinntekter ideell Husleieinntekter kommersielt Andel inntekt Høyskolen Staffeldsgate Leieinntekter Leieinntekter ideelle arrangement Husleieinntekter ideell Skattepliktige leieinntekter Innkjøp mat til diverse % 5000 Lønn 0 74% Alle lønnskontoer 6100 Frakt % 6310 Alarm % 6360 Renhold % 6400 Leie/leasing % 6540 Inventar/utstyr % 6543 Lyd % 6620 Reparasjon og vedlikehold inventar % 6790 Andre honorarer % 6795 Honorar lydteknikere % 6890 Annen kontorkostnad % 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig % 7420 Gaver % 7831 Tap på fordringer % Kostnader prosjekt Utleie Forklaring Kun relatert til kommersiell utleie Fordelt på andel komm. utleie av total utleie 5000 Lønnskostnader ifm utleie Utgifter ifm utleie % 6300 Leie lokaler % Gjelder 50 % lønn til Geir Kåre Kvalevå, 40 % lønn til Kristin Carlsen, 50 % lønn til Kristoffer Risholm og 60 % lønn til Kristin Fjellmann inklusiv FP og AGA. Direkte utgifter - fordelt på andel komm.utleie av total utleie Dette er den kommersielle leien. Ideelle leieinntekter er ofte inntekter fra utleie i helgene. Andel av kostnad - sjablonmessig fordelt 6320 Kommunale avgifter % merkostnad som følge av utleie 6340 Lys, varme % Som leiekostnad 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger % Som leiekostnad 6620 Reparasjon og vedlikehold invesntar % Som leiekostnad Andel av kostnad - sjablonmessig fordelt 6700 Regnskapstjenester % merkostnad som følge av utleie Andel av kostnad - sjablonmessig fordelt 6710 Revisjonskostnader % merkostnad som følge av utleie Andel av avskrivninger stoler. Det ble kjøp inn stoler i Dette var både for å 6000 Avskrivninger stoler % oppgradere Storsalen og utleieobjektet. Andel av avskrivninger lydutstyr. Det ble kjøp inn lydutstyr i Dette var både for å oppgradere Storsalen og 6000 Avskrivning lydutstyr % utleieobjektet Avskriving ny prosjektor og lerret Nyinnkjøpt i 100 % 2012 Det var et krav fra største kunde å investere i ny prosjektor for å få større 6000 Avskrivning lysanlegg % skjermfremvisning. Kostnader sjablong av felleskostnader

21 Side 4 av 4 Kostnader til fradrag Resultat til beskatning Skatt (28%) Beregnet skattepliktig resultat er negativt. Skattekostnad for 2012 er kr 0, utsatt skattefordel balanseføres ikke. Det er opprettet et prosjekt 201 i regnskapet som gjelder direkte kostnader knyttet til utleie. En andel av denne kostnaden (82%) gjelder den kommersielle utleien, og kan derfor trekkes ifra den skattepliktige inntekten. De andre fratrekkbare kostnadene er andeler av felleskostnader. Note 11 Momskompensasjon I 2009 ble ordningen om tjenestemomsrefusjon erstattet med ordningen om momskompensasjon på varer og tjenester. Storsalen søkte for regnskapsåret 2012 og fikk refundert

22

23

24

25 Valgkomiteens-innstilling- Årsmøtet-2014-Storsalen-Menighet:- - Valgkomiteen-for-årsmøtet-2014-levere-her-sin-innstilling.-- Årets-komité--har-bestått-av- Odd-FidjeC-leder- Hildegunn-Hærnes- Bendik-Melling-Grøthe- Inge-Andreas--Jacobsen- Kristin-Carlsen- -stabens-representant- - Styrevalg:-(Det-skal-til-styret-velges-1-fast-representant-og og-3.-vara).-- - Ingvild-Anthonisen- Therese-Friise- Ole-Martin-Glomvik- Kristine-Handegard- Hanne-Harbo- Andreas-Nydal- Mariana-Sten- Kristine-Thorstvedt- - Valgkomité0 - Bernt-Jørgen-Stray-(leder)- Kjetil-Selstø-Hatlehol- Hildegunn-Hernes- Tone-Isene-Våler- Staben-velger-sin-reperesentant For-presentasjon-av-kandidatene-se-egen-link/dokument-

26 Kandidater)til)styret,)i)alfabetisk)rekkefølge) Navn Ingvild Anthonisen Alder 22 år Tilhørighet)i)Storsalen G19 Yrke Student på profesjonsstudiet i psykologi på UiO Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring Det siste året har jeg vært med i Storsalens team til Oslo fengsel. Siden desember har jeg også vært med som forbeder på G19. Fra før har jeg også vært engasjert i Acta og Normisjon som leder på leirer, medarbeider i «Kompis» og medlem på team for Bibelskolen i Grimstad. Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg? Først og fremst er jeg blitt veldig glad i denne menigheten Jeg opplever Storsalen som et veldig godt fellesskap med positive og imøtekommende mennesker uten at det betyr at vi ikke tør å utfordre. Samtidig ser jeg ting vi kan bli bedre på. Jeg brenner for at vi skal bli bedre til å fange opp nye, ønske dem velkommen til fellesskapet vårt og etter hvert utfordre dem på å gå inn i en tjeneste. Jeg har også tro på at det å styrke relasjonene oss imellom vil gjøre fellesskapet både mer inkluderende og positivt utfordrende. I tillegg håper jeg at jeg kan være med og bidra til at Storsalen blir enda mer utadrettet mot byen vår. Vi har et så stort potensiale Navn Therese Friise)) Alder 33 år Tilhørighet)i)Storsalen Fram til i dag har jeg gått på G19, hvor jeg har tjeneste, men er nå også nysgjerrig på G11 Yrke Sykepleier. For tiden rådgiver på Sorgstøttetilbudet for barn og unge på Oslo Universitetssykehus. Jeg jobber også på Hospice Lovisenberg. Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring På G19 har jeg i noen år hatt tjeneste som kirkevert og også noe som forbeder. Det er en fin måte å få tilhørighet til menigheten på, og man er på en konkret måte med på å bidra i gudstjenesten. Tjenesten har gjort at jeg har følt meg enda mer hjemme i Storsalen. ) Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg? Min kirkebakgrunn er opprinnelig fra Misjonsforbudet. Der var jeg tidligere svært aktiv i barne -og ungdomsabeid, og har bl.a. sittet i styret i NmU Speiderkorps i 6 år. I tillegg til å være med å stake kurs for organisasjonen, ga det meg mye erfaring i organisering av diverse kurs og større arrangementer som leir. Dette er erfaringer jeg tror også er nyttige å ha med inn i eventuelt styreverv i Storsalen. Jeg har utdannelse innenfor sjelesorg. Diakoni, i bred forstand, er noe jeg er spesielt opptatt av, og vil nok være det jeg vil brenne litt ekstra for. Jeg tenker da på bl.a. misjon, utadrettet arbeid og sjelesorg/samtaler. Jeg stiller til valg fordi jeg tror at min bakgrunn, både når det gjelder utdanning, menighet, styreerfaring og personlige egenskaper, vil være nyttig for styret i Storsalen. Jeg har gått i Storsalen siden 2007.

27 Navn)Ole Martin Glomvik Alder 34 år Tilhørighet)i)Storsalen:)går på G11-gudstjenesten Navn Kristine Handegard Alder 25 år Tilhørighet)i)Storsalen G21 Yrke Lærerstudent på HiOA Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring Er med i lovsangsteamet på team C på G21, og medarbeider på Maritakaféen i 1 1/2 år (Fortsatt aktiv). Ellers har jeg sittet i konf. camp-styret til Acta i to år samt deltatt i annet styrearbeid i kor-sammenheng. Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg?)) Jeg synes det virker fint å kunne være med å påvirke og utvikle kirken min gjennom å sitte i styret. Jeg mener også det er viktig at det er et mest mulig representativt utvalg fra menigheten når det gjelder kjønn, alder og engasjement. Med min bakgrunn og tilhørighet til G21 mener jeg at jeg kan bidra til det. I tillegg er det selvfølgelig hyggelig å bli spurt, og at noen har tro på at jeg har noe å bidra med i et styrearbeid. Navn Hanne Harbo Alder 22 år Tilhørighet)i)Storsalen Har gått i Storsalen siden Går på G19. Yrke Medisinstudent Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring) Tidligere engasjert i ungdomsarbeid. Aktiv i kristent arbeid blant medisinstudenter. I Storsalen er jeg forbeder på G19, og med i Bangladeshkomiteen. ) Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg?) Gjennom de tre årene jeg har bodd i Oslo har det å høre til i Storsalen betydd mye for meg. Jeg ønsker å engasjere meg i styret for å kunne bidra til at flere kan finne sitt hjem her. Mange studenter er i Oslo i bare noen få år, og det kan kanskje være vanskelig å se verdien av å engasjere seg og slå seg til ro i en menighet. Jeg brenner for at Storsalen skal være en menighet der studenter finner et miljø hvor de kan høre til og at vi gjennom dette kan utruste hverandre til å leve som disipler i hverdagen, og nå ut til flere i denne byen Storsalen har enormt mange ressurser. De fleste aldersgrupper er representert i menigheten, og mange av medlemmene har mye erfaring fra ulike typer kristent arbeid rundt omkring i landet. Jeg tror at om flere av disse ressursene mobiliseres, har menigheten vår et godt potensiale til å nå mange flere enn det vi gjør i dag og det ønsker jeg å kunne bidra til

28 Navn Andreas Nydal Alder 23 år Tilhørighet)i)Storsalen G21 Yrke Student Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring) Praktisk koordinator på et av teamene på G21, tidligere på G16. Er med i lederteamet og var med i gjengen som begynte arbeidet med G21 høsten Ellers litt potet.) Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg? I mine snart 4 år i Oslo har Storsalen betydd enormt mye, og jeg har virkelig et hjem i menigheten. Det er flott å oppdage mer og mer av menighetens arbeid og utstrekning, og jo mer jeg ser, jo mer har jeg lyst å bidra. Kanskje styret kan være en arena jeg kan gjøre det, uten å være altfor mange steder samtidig. Noe som har imponert meg ekstra den siste tiden, særlig gjennom G21-fellesskapet, er hvordan skillene mellom menighet og folks hverdag synes og viskes ut. På den måten blir Jesus tydeligere for meg. Den tendensen ønsker jeg at vi som menighet skal fortsette. Navn Mariana Sten Alder 29 år Tilhørighet)i)Storsalsen G19 Yrke Avdelingsleder på Flex Force Bemanning Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring Jeg har bidratt på Alpha-kurs. Jeg er også med i komiteen 2014 for kjærlighetsfesten som ansvarlig for sponsing, og i bibelgruppen i fengslet. Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg?) Jeg ble kristen/troende som voksen, og tenker at jeg kan bidra med min bakgrunn og erfaring. Jeg møter mange ungdommer i jobben med rekruttering, og brenner for å evangelisere til den målgruppen. Jeg har utdanning innom økonomi og kan bidrar gjerne med økonomiarbeidet i styret. Som person er jeg uredd og har mye energi. Jeg blir fort engasjert og liker å ta ansvar. Navn Kristine Thorstvedt Alder 33 år Tilhørighet)i)Storsalen G19 Yrke Jobber som menighetsforvalter i Voksen menighet. Engasjement)i)Storsalen/annen)relevant)erfaring Jeg er utdannet diakon, og har gått i storsalen siden Har i den tiden vært engasjert som kirkevert, veileder og PK. Hvorfor)ønsker)du)å)stille)til)valg?)) Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra til å bygge en engasjert og levende menighet videre. Det er viktig å bygge gode fellesskap i en stor menighet. Samtidig er det også viktig for Storsalen å finne gode måter å styre arbeidet på, både strategisk og økonomisk. Jeg ønsker å bidra til dette med den erfaringen jeg har gjennom arbeid i menighet, og gjennom min utdanning.

29 Kandidater)til)valgkomiteen) Bernt Jørgen Stray (leder) Kjetil Selstø Hatlehol Hildegunn Hernes Tone Isene Våler

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal Nytt fra April/mai 2015 Nr. 2 15. gang www.normisjon.no Østfold????????????????? Soningen og forsoningen langfredag ble bekreftet første påskedag, da Jesus viste seg som seierherre, da han legemlig ble

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Fossum Terrasse Borettslag, 3. mai 2011 kl 18.30 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne forslag Valg Fossum Terrasse Borettslag Til andelseierne

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer