«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING»"

Transkript

1 «STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» RAPPORT FRA ORGANISASJONSSTØTTEUTVALGET

2 Innhold Oppstart... 3 Utvalgets mandat... 3 Avgrensninger... 4 Organisasjonsstøtteutvalgets arbeid... 4 Sammensetning... 4 Arbeidsmåte... 5 Bakgrunn, vurderinger og momenter... 5 Likebehandling... 6 Støtteordninger... 8 Finansiering... 9 Annet... 9 Organisasjonsstøtteutvalgets anbefaling Skrevet av: Torkel H. Sveinhaug Illustrasjon: Colourbox.com LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 2

3 Oppstart Utvalgets mandat Kommunestyret behandlet i møte 28. mai 2014, sak 050/14: Rapport fra utvalget for gjennomgang av kommunens samarbeid og støtte til lokale organisasjoner. Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Rapport fra utvalget for gjennomgang av kommunens samarbeid og støtte til organisasjoner i Lørenskog, tas til orientering. Skolelokaler i Lørenskog kommune skal omfattes av gratisprinsippet. De lokalene som er egnet skal stilles til disposisjon for utleie etter skoletid og skal omfattes av gratisprinsippet. Reglene for tildeling av lokaler i skolebyggene skal være de samme som dagens regler for gratisprinsippet. Ansvaret for tildeling av lokaler legges til Kommunaldirektøren for Kultur og Idrett. Ordningen med støtte til teknisk utstyr i Lørenskog hus skal videreføres og gjøres permanent. Administrasjonen skal foreta en gjennomgang av ordningen med tilsynsvakter, og fremme en sak med tiltak for å bedre ordningen med tilsyn i kommunens lokaler på kveldstid. Saken tas for øvrig til orientering. Denne saken gir mye nyttig informasjon, men det er også noen ubesvarte spørsmål som det er grunn til å se nærmere på. Kultur- og idrettsutvalget ber derfor om at utvalgets arbeid fortsetter med et noe utvidet mandat. Utvalgets mandat omfattet bl.a. å legge frem forslag til strategier som sikrer størst mulig grad av likebehandling av organisasjoner som omfattes av indirekte og/eller direkte støtteordninger i Lørenskog kommune, og det kan være grunn til å se nærmere på denne delen av mandatet. Utvalgets rapport redegjør grundig for dagens situasjon, og også for konsekvensene av for eksempel endringer i krav for å oppnå leiestatus. Kultur- og idrettsutvalget ønsker imidlertid en tydeligere samlet vurdering av hvilken støtte (både direkte og indirekte) de ulike lagene og organisasjonene totalt sett mottar, i hvilken grad dette gir en likebehandling av lagene og organisasjonene, samt forslag til ulike strategier som sikrer størst mulig grad av likebehandling. Kulturtjenesten bes derfor om å utarbeide en tydeligere sammenstilling av hvilke totale ytelser de ulike lag og organisasjoner mottar i dag. Det skal også foretas en mer omfattende vurdering av hvilke konsekvenser en endring i for eksempel prioritering av hvem som skal omfattes av gratisprinsippet (aldersgrense) og beregning av driftstilskudd med ulik sats for barn og unge og ev. voksne vil gi (jf. praksis i kommuner det er gjort sammenlikninger med). LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 3

4 Målet med dette arbeidet skal være å tydeliggjøre om en omfordeling av den støtten kommunen samlet sett gir til dette i dag kan gi større grad av likebehandling. Kulturtjenesten bes også om å vurdere om lag og organisasjoner for voksne kan motta godtgjøring, ev. reduksjon i leie/økt driftstilskudd, på annen måte for eksempel ved å inngå partnerskapsavtaler slik det gjøres i Eidsvoll kommune. Øvrige spørsmål som i rapporten ønskes utredet videre (f.eks. ønsket om en mer inngående vurdering av konsekvensene av å forbeholde gratisprinsippet til trening, øvelser og egne arrangementer og muligheten for utlån/utleie av andre lokaler enn gymsalene ved skolene) kan med fordel tas med i det videre arbeidet. Kulturtjenestens vurderinger legges frem for utvalget som gir sine anbefalinger til kommunestyret. Avgrensninger Kommunestyrets vedtak (mandat) ble under organisasjonsstøtteutvalgets arbeid operasjonalisert og avgrenset i følgende punkter: Se nærmere på strategier som sikrer størst mulig grad av likebehandling av organisasjoner som omfattes av kommune støtteordninger. Utarbeide en tydelig fremstilling av totale kommunale ytelser til lag/organisasjoner. Vurdere konsekvenser ved endret prioritering av «gratisprinsippet». Kommunestyret vedtok også at: Skolelokaler i Lørenskog skal omfattes av gratisprinsippet. Det skal foretas en gjennomgang av ordningen med tilsynsvakter. Ordningen med støtte til teknisk utstyr i Lørenskog hus skal gjøres permanent. Støtte til teknisk utstyr i Lørenskog hus er innarbeidet i Kulturs budsjettramme og etablert som en fast støtteordning. Dette vedtakspunktet er derfor holdt utenfor organisasjonsstøtteutvalgets arbeid. Utvalget har heller ikke funnet det hensiktsmesig å inkludere vedtaket om skolelokaler i utvalgets arbeid. Vurdering av regelverk rundt utleie av skolelokaler er foretatt av kulturadministrasjonen i nært samarbeid med Oppvekst og utdanning, grunnskolekontoret, og vil bli fremmet som egen sak for politisk behandling. Organisasjonsstøtteutvalgets arbeid Sammensetning Utvalget ble reetablert høsten 2014 med følgende sammensetning: Knut Jan Nielsen (AP) Anita Patel (Ap) Kai Andersen (H) Sigmund Børrud Tore Haugum Torkel H. Sveinhaug Representant fra kommunestyret utvalgets leder Representant fra kommunestyret Representant fra kommunestyret Representant fra Lørenskog musikkråd Representant fra Lørenskog idrettsråd Rådgiver i Kultur LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 4

5 Rådgiver Torkel H. Sveinhaug har vært utvalgets sekretær. Utvalget har hatt fire møter i perioden 1. desember 2014 til 28. april Arbeidsmåte Utvalgets møter har vært gjennomført etter følgende mal: Innledning med en presentasjon og/eller gjennomgang av utsendt materiale. Diskusjon og innspill fra utvalgsmedlemmene. Foreløpige konklusjoner og beslutning om «veien videre», samt en «bestilling» om hva utvalget ønsket utredet til neste møte. Sekretæren har besøkt fire andre kommuner for å sammenligne forholdene i Lørenskog med andre og for å skaffe seg kunnskap om hvordan andre kommuner løser følgende spørsmål: Kommunale bygg/anlegg: Utleiebestemmelser (hvem betaler, hvor mye og for hva). Hvem driver de kommunale byggene/anleggene (kommunen selv eller er driften satt bort til andre gjennom driftsavtale). Private anlegg: Gir kommunen støtte til leie og drift av private bygg/anlegg (hvordan og med hvor mye). Møtene har bidradd til å sette Lørenskogs ordninger i perspektiv og vært til inspirasjon for utvalgets arbeid. Bakgrunn, vurderinger og momenter Organisasjonsutvalget har i de tre innledende møtene drøftet og vurdert ulike tema og problemstillinger. Foreningsfakta og sammenligning med andre Foreningsskjema Det ble innledningsvis bestemt at foreningsskjemaet som skal vise hvilke totale kommunale ytelser foreningene mottar, skulle omfatte alle foreninger som har søkt om driftstilskudd eller om å få fastsatt leiestatus i Skjemaet skulle også omfatte foreninger som Kultur har inngått avtale med om kjøp av tjenester og avtaler om drift av anlegg. Skjemaet viser foreningens navn, medlemstall totalt, antall medlemmer bosatt i Lørenskog, antall medlemmer bosatt i Lørenskog i prosent av det totale medlemstallet og antall medlemmer under 20 år bosatt i Lørenskog. Skjemaet viser videre hvor mye foreningene er tildelt i driftstilskudd, annen kommunal støtte eller betaling for tjenester/oppgaver, foreningens leiestatus og om de driver sin aktivitet i kommunale anlegg, egne anlegg eller private/leide anlegg. Skjemaet omfatter 91 foreninger. Skjemaet følger rapporten som vedlegg 1. Sammenligning Det ble innledningsvis bestemt at sammenligning med andre kommuner skulle avgrenses til Skedsmo, Rælingen, Oppegård og Gjøvik kommune. Hovedtrekkene i hva de andre kommunene gjør, kan kort oppsummeres i følgende punkter: LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 5

6 Rælingen: Idrettshaller: Gratis trening for barn/unge under 16 år (gjelder: fast leie) på hverdager. Voksne betaler. Alle betaler ved enkeltbestillinger og i helgene. Marikollen kultursal: Gratis for alle. Det er på trappene å innføre samme betingelser som i idrettshallene. Tilsyn: Ubetalt dugnad. Skedsmo: Idrettshaller: Gratis for barn/ungdom under 18 år på hverdager. Voksne betaler. Alle betaler i helgene. Lillestrøm kultursenter: Alle betaler. Tilsyn: Kommunalt eller betalt dugnad. Oppegård: Idrettshaller: Gratis for barn/ungdom under 21 år (gjelder: fast leie). Voksne betaler. Alle betaler for enkeltbestillinger. Kolben kulturhus: Alle betaler. Kulturformål subsidiert leie. Differensierer ikke på alder. Tilsyn: Kommunalt (noe ubetalt dugnad). Gjøvik: Idrettshaller: Alle betaler. Barn/unge cirka 1/3 av voksenpris. Gjøvik kulturhus: Alle betaler. Differensierer mellom lokale og eksterne brukere. Tilsyn: Kommunalt. Notat fra møtene med kommunene er ikke vedlagt rapporten, men foreligger som andre saksdokumenter. Likebehandling Det ble innledningsvis bestemt å dele foreningene inn i tre kategorier i arbeidet med å utforme strategier for likebehandling av støtteberettigede organisasjoner. De tre kategoriene er: 1. Foreninger som har aktivitet i kommunale anlegg som kommunen driver. 2. Foreninger som har aktivitet i kommunale anlegg som de driver selv. 3. Foreninger som har aktivitet i egne/leide anlegg. Enkelte foreninger opererer innenfor flere kategorier. Målet om større grad av likebehandling, kan med utgangspunkt i dette bety, både: å behandle like tilfeller likt altså likebehandling innenfor hver av de tre kategoriene. og å behandle kategoriene så likt og rettferdig som mulig dem imellom. Utvalget ble med utgangspunkt i dette presentert for en modell som illustrerer dagens situasjon og viser hvordan større grad av likebehandling kan oppnås. De tre kategoriene ble satt inn i et «vippehuskebilde». Huskens midtpunktet er foreninger i kategori 2. Foreningene som har aktivitet i kommunale anlegg som de driver selv. Foreningene mottar kommunal støtte til driften som dekker cirka 50 % av «normerte utgifter». Foreningene yter egeninnsats. Huskens laveste punkt er foreninger i kategori 3. Foreninger som har aktivitet i egne/leide anlegg. Foreningene betaler alt selv, mottar ingen kommunal støtte. Foreningene yter egeninnsats. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 6

7 Huskens høyeste punkt er foreninger i kategori 1. Foreninger som har aktivitet i kommunale anlegg som kommunen driver. Foreningene betaler ingen ting selv. Noen yter egeninnsats i form av tilsyn. Utvalget drøftet med utgangspunkt i «vippehuskebildet» hvordan huskens balanse kan endres for å oppnå større grad av likebehandling. Tre vaterposisjoner ble brukt i diskusjonen. Vater på høyeste nivå: Kommunen betaler alle driftsutgifter for foreninger som driver kommunale anlegg og foreninger som eier/leier private anlegg. Kommunale anlegg skal fortsatt være gratis. Med andre ord alt gratis for alle. Maks gratis! Vater på laveste nivå: Kommunen påtar seg ingen utgifter ved drift av anlegg. Alt betales av bruker! Minimum gratis! Vater på midterste nivå: Kommunen betaler en fast andel av driftsutgiftene på alle kategorier anlegg. Bruker betaler leie/yter egeninnsats. Medium gratis! Men, - er dette likebehandling? Vippehusken kan stå på x antall nivåer mellom de nevnte vaterposisjonene. Men posisjonen som skal ivareta økt grad av likebehandling må også forholde seg til andre faktorer enn de som er nevnt. De må blant annet ta hensyn til følgende momenter: Fordelen ved å være i egne/leide anlegg. Disponere anlegget selv. Fordelen ved å drive et kommunalt anlegg. Disponere anlegget selv dog med enkelte begrensninger. Ulempen ved å dele tiden i kommunale anlegg (som kommunen driver) med andre. Ikke disponere anlegget selv. En mer riktig posisjon for vektstangen som brukes i «vippehuskebildet» kan dermed være å senke den høyeste delen for å løfte den laveste. Å flytte deler av kommunens støtte fra foreninger som driver i kommunale anlegg drevet av kommunen til foreninger som driver i egne/leide anlegg. Dersom dette skal kunne gjøres innenfor rammen av midlene som i dag brukes på å støtte foreningslivet, må noen foreninger få mindre kommunal støtte for at andre skal få mer. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 7

8 Et utkast til løsning en middelvei som ble presentert for utvalget omhandlet kort fortalt å etablere en ny tilskuddsordning for å støtte foreninger som har egne/leide anlegg, og å finansiere denne tilskuddordningen med å innføre leie i kommunale bygg og anlegg. (Se avsnittet om finansiering på side 9). Støtteordninger Utvalget har i de tre innledende møtene både drøftet innføring av en ny tilskuddsordning og gjennomgått eksisterende støtteordninger. Hensikten har vært å ha et helhetlig perspektiv på støtten som gis til foreningene, foreta nødvendige presiseringer og forenklinger i reglementene og bidra til økt grad av likebehandling. Utvalget har også drøftet om det bør gjøres endringer i hvordan kostnadene fordeles på kommunale anlegg som drives av foreninger (dagens 50/50 fordelingsnøkkel). Ny støtteordning tilskudd til drift/leie av private idrettsanlegg Utvalget ble presentert for et forslag til retningslinjer som utgangspunkt for drøftingene. Formålet med tilskuddet var i forslaget beskrevet som å gi støtte til organisasjoner som har egne idrettsanlegg eller som leier av andre (med eller uten driftsansvar for anlegget) og som ikke har tilfredsstillende tilbud om å drive sin aktivitet i kommunale anlegg. Utvalget understreket siste ledd i setningen som en viktig premiss for eventuell støtte, sammen med at organisasjonens aktivitet for barn og unge og antall medlemmer under 20 år vektlegges ved utmåling av støtten. Det ble anslått at en slik støtteordning må ha et volum på mellom og kr for å gjøre en forskjell. Forslaget følger rapporten som vedlegg 2. Endret fordelingsnøkkel Utvalget har drøftet fordelingsnøkkelen som ligger til grunn for avtalene kommunen har med foreninger om drift av kommunale idrettsanlegg. Størrelsen på det kommunale driftsbidraget til anleggene har vært behandlet ved flere anledninger, og det er i enkelte saker, blant annet om drift av kunstgressbanene blitt gjort endringer i driftsstøttens størrelsen. Når utvalget nå tar til orde for at selve fordelingsnøkkelen endres, er dette for å oppnå bedre balanse eller større grad av likebehandling mellom de tre foreningskategoriene som denne saken omhandler. I dag fordeles «normert» driftskostnad 50/50 mellom kommune og klubb. Totalsum fordelt var i 2014: kr. Endring til 55/45 eller 60/40 i favør av foreningene innebærer en økt kommunal bevilgning på henholdsvis kr eller kr. Eksisterende støtteordninger Utvalget har gjennomgått og drøftet eksisterende støtteordninger både for å foreta nødvendige presiseringer og forenklinger i reglementene og for å vurdere om eventuelle endringer i reglene kan bidrag til å finansiere ny støtteordning og endret fordelingsnøkkel. Utvalget har vurdert følgende: Innføre krav om at foreninger må være registrert i Frivillighetsregisteret (Brønnøysundregistrene) for å kunne innvilges støtte. Informasjon om registeret følger rapporten som vedlegg 4. Ikke gi tilskudd til rene voksenorganisasjoner, stille krav om at minimum ti medlemmer må være under 20 år. Avvikle støtteordningen tilskudd til lederutvikling. (Det var ingen søknader om slik støtte i 2013 og 2014). LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 8

9 Justere «gratisprinsnippets bestemmelser», primært punktene som beskriver hvilke formål som omfattes av gratis og subsidiert leie. Finansiering Utvalget har hatt som utgangspunkt at nye støtteordninger skal finansieres innenfor gjeldende budsjettrammer, primært ved å omfordele støtte som i dag gis til lag og foreninger. Flere finansieringsmåter er lagt frem for utvalget til drøfting: Innføre moderat leie for voksne. Kommunen har imidlertid ikke oversikt over hvor mye voksne bruker idrettshaller og kulturhus. Det er derfor vanskelig å anslå hvor mye man vil oppnå i leieinntekt. Antall utleietimer er ukjent og man vet heller ikke hvor mye voksne vil leie hvis vilkårene endres. Dagens leiepriser er ikke fastsatt med sikte på at støtteberettigede organisasjoner skal betale leie. Hvis leie skal innføres bør leieprisene reduseres for denne kategori leietakere. Pålagt motytelse/innsast/dugnad som alternativ til å betale leie er også vurdert. En slik ordning vil etter utvalgets oppfatning være svært ressurskrevende å administrerer og vil i ubetydelig grad frigjøre midler til en ny støtteordning. Redusere dagens støtteordninger. Ikke gi driftstilskudd til rene voksenorganisasjoner. Stille krav om at foreninger må ha minst ti barn/unge under 20 år som medlemmer for å oppnå støtte. Mulig innsparing kr per år. Halvere driftstilskuddet til rådene (idrettsrådet, musikkrådet og funksjonshemmedes fellesorganisasjon). Mulig innsparing kr per år. Halvere tilskuddet til teknikk i Lørenskog hus og innlemme tilskuddet i støtteordningentilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål. Mulig innsparing kr per år. Kun dugnagsbasert tilsyn i idrettshallene. Mulig innsapring kr per år. Redusere driftstilskudd til organisasjoner med 30 %, 40 % eller 50 % gir mulig innsparing på henholdsvis kr, kr eller kr. En mer detaljert beskrivelse av hvordan tilskuddsordningene kan reduseres for å finansiere ny støtteordning og endret fordelingsnøkkel på kommunale anlegg som drives av foreninger ble utredet på utvalgets bestilling. Forslaget viser hvilke utslag innføring av endringer i støtteordningene vil kunne få for foreningene. Beskrivelsen følger rapporten som vedlegg 3. Annet Utvalget ønsket informasjon om ishockeyens forhold i Oslos ishaller med hensyn til leie, egeninnsats med videre. Sekretæren henvendte seg til idrettsavdelingen i Bymiljøetaten som 16. desember 2014 ga følgende svar: Generelt for osloidretten er det slik at brukstid på de kommunale anleggene forvaltes gjennom idrettens egne organer. Oslo Idrettskrets har hovedansvaret for fordelingen, og de ulike særkretsene forestår detaljfordeling ned til de enkelte medlemslag. Brukstid for idretten er etter kl. 16 på hverdager, samt i helgene. Det er gratis for idretten i Oslo å bruke de kommunale idrettsanleggene. Brukstid før kl. 16 på hverdager forvaltes av Bymiljøetaten. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 9

10 Ishaller Her gjelder prinsippet det samme; idrettslagene som får fordelt tid via idrettskretsen/særkretsen innenfor ovennevnte tidsrom, benytter ishallene gratis. Vi har to ulike driftsformer for ishallene i Oslo: 1) For tre av ishallene er det inngått driftsavtale med det lokale idrettslaget om islegging/oppmerking, preparering gjennom sesongen, vedlikehold av maskiner og utstyr og administrasjon og tilsyn av hallen. Det legges i avtalen til grunn at idrettslaget skal utføre oppgavene på dugnadsbasis. Bymiljøetaten utbetaler driftsbidrag for denne tjenesten. 2) De to andre hallene driftes av Bymiljøetatens egne ansatte. Det lokale idrettslaget bidrar noe i en av disse hallene, med enklere renhold kveld/helg, administrasjon av garderober. For begge ovenstående driftsformer forestår Bymiljøetaten all teknisk drift og vedlikehold av bygningsmassen. Organisasjonsstøtteutvalgets anbefaling Generelt Utvalget har delt foreningene inn i tre kategorier i arbeidet med å lage strategier for likebehandling av stønadeberettigede organisasjoner: 1. Foreninger som har aktivitet i kommunale anlegg som kommunen driver. 2. Foreninger som har aktivitet i kommunale anlegg som de driver selv. 3. Foreninger som har aktivitet i egne/leide anlegg. Utvalget er av den oppfatning at det per i dag ikke er optimal likebehandling mellom de ulike kategoriene. Det er skjevheter. Innenfor den enkelte kategori er det imidlertid stor grad av likebehandling. Utvalget mener at barn og ungdom fortsatt skal prioriteres i forbindelse med kommunal støtte og kommunale anlegg. Utvalget mener at det ikke er ønskelig å gjøre vesentlige endringer i «gratisprinsippet» som for eksempel å innføre leie på voksnes bruk av bygg og anlegg. Det kan imidlertid være rom for å foreta mindre justeringer når det gjelder hvilke formål som skal ha gratis leie. Det er etter utvalgets oppfatning heller ikke ønskelig å inndra midlene som i dag brukes til dugnadsbasert tilsyn (les: betalt dugnad) i idrettshallene, da denne tilsynsformen, av virksomhet idrett og friluftsliv i Kultur, vurderes å være den mest hensiktsmessige formen å føre tilsyn i/med idrettshallene. Pålagt motytelse/innsats/dugnad i stedet for leie anbefales ikke. En slik ordning vi være svært ressurskrevende å administrere og vil i liten grad frigjøre midler til en ny støtteordning. Ny støtteordning Utvalget anbefaler enstemmig at det etableres en ny støtteordning for tilskudd til drift/leie av private idrettsanlegg. Ordningens størrelse: minimum kr. Forslaget følger rapporten som vedlegg 2. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 10

11 Endret fordelingsnøkkel Utvalget anbefaler enstemmig at fordelingsnøkkelen som ligger til grunn for driftsavtalene kommunen har med enkelte foreninger om drift av kommunale idrettanlegg endres fra 50/50 til 55/45 i favør av foreningene. Kostnad ved endring av nøkkelen er kr (basert på tall). Endring av eksisterende støtteordninger Utvalget anbefaler enstemmig å avvikle støtteordningen Tilskudd til lederutvikling. Det var ingen søknad om slik støtte i 2013 og Utvalget anbefaler videre enstemmig en presisering av hvilke formål det skal betales leie for under støtteordningen Fastsettelse av leiestatus. Presiseringen fremkommer i forslag til reviderte retningslinjer pkt og Et mindretall i utvalget anbefaler i tillegg å ta bort unntaksbestemmelsene i siste ledd av retningslinjenes pkt Retningslinjene følger rapporten som vedlegg 2. Finansiering av endringene Et mindretall i utvalget anbefaler at ny støtteordning og endret fordelingsnøkkel (til sammen cirka kr) finansieres ved tilsvarende reduksjon i eksisterende støtteordninger, slik: Begrense støtteordningen Driftstilskudd til organisasjoner til kun å gjelde foreninger som har minimum ti medlemmer under 20 år. Redusere det årlige driftstilskuddet til rådene med 50 %. Redusere støtteordningen Driftstilskudd til organisasjoner med cirka 30 %. Innlemme tilskudd til lag og foreninger for leie av teknisk utstyr i Lørenskog hus i støtteordningen Tilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål og redusere posten med kr. Utvalgets flertall mener at dagens støtteordninger til foreningslivet i Lørenskog ligger på et moderat nivå og ønsker ikke å omfordele dagens støtte for å etablere en ny støtteordning til private idrettsanlegg og endret fordelingsnøkkel på kommunale anlegg som drives av foreninger. Utvalgets flertall mener at en økning av rammen er nødvendig da både antall innbyggere og aktivteter har økt de senere år. Utvalgets flertall vil på denne bakgrunn anbefale at kultursektorens samlede økonomiske ramme til organisasjonsstøtte økes i økonomiplanen for og årsbudsjett LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 11

12 Overordnet mål for Kultur Lørenskogs innbyggere skal finne et mangfoldig og engasjerende kultur- og fritidstilbud i egen kommune, - med opplevelser, utfordringer og aktiviteter. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 12 KULTUR Festplassen 1, Postboks 304,1471 Lørenskog Telefon: Faks:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer