«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING»"

Transkript

1 «STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» RAPPORT FRA ORGANISASJONSSTØTTEUTVALGET

2 Innhold Oppstart... 3 Utvalgets mandat... 3 Avgrensninger... 4 Organisasjonsstøtteutvalgets arbeid... 4 Sammensetning... 4 Arbeidsmåte... 5 Bakgrunn, vurderinger og momenter... 5 Likebehandling... 6 Støtteordninger... 8 Finansiering... 9 Annet... 9 Organisasjonsstøtteutvalgets anbefaling Skrevet av: Torkel H. Sveinhaug Illustrasjon: Colourbox.com LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 2

3 Oppstart Utvalgets mandat Kommunestyret behandlet i møte 28. mai 2014, sak 050/14: Rapport fra utvalget for gjennomgang av kommunens samarbeid og støtte til lokale organisasjoner. Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Rapport fra utvalget for gjennomgang av kommunens samarbeid og støtte til organisasjoner i Lørenskog, tas til orientering. Skolelokaler i Lørenskog kommune skal omfattes av gratisprinsippet. De lokalene som er egnet skal stilles til disposisjon for utleie etter skoletid og skal omfattes av gratisprinsippet. Reglene for tildeling av lokaler i skolebyggene skal være de samme som dagens regler for gratisprinsippet. Ansvaret for tildeling av lokaler legges til Kommunaldirektøren for Kultur og Idrett. Ordningen med støtte til teknisk utstyr i Lørenskog hus skal videreføres og gjøres permanent. Administrasjonen skal foreta en gjennomgang av ordningen med tilsynsvakter, og fremme en sak med tiltak for å bedre ordningen med tilsyn i kommunens lokaler på kveldstid. Saken tas for øvrig til orientering. Denne saken gir mye nyttig informasjon, men det er også noen ubesvarte spørsmål som det er grunn til å se nærmere på. Kultur- og idrettsutvalget ber derfor om at utvalgets arbeid fortsetter med et noe utvidet mandat. Utvalgets mandat omfattet bl.a. å legge frem forslag til strategier som sikrer størst mulig grad av likebehandling av organisasjoner som omfattes av indirekte og/eller direkte støtteordninger i Lørenskog kommune, og det kan være grunn til å se nærmere på denne delen av mandatet. Utvalgets rapport redegjør grundig for dagens situasjon, og også for konsekvensene av for eksempel endringer i krav for å oppnå leiestatus. Kultur- og idrettsutvalget ønsker imidlertid en tydeligere samlet vurdering av hvilken støtte (både direkte og indirekte) de ulike lagene og organisasjonene totalt sett mottar, i hvilken grad dette gir en likebehandling av lagene og organisasjonene, samt forslag til ulike strategier som sikrer størst mulig grad av likebehandling. Kulturtjenesten bes derfor om å utarbeide en tydeligere sammenstilling av hvilke totale ytelser de ulike lag og organisasjoner mottar i dag. Det skal også foretas en mer omfattende vurdering av hvilke konsekvenser en endring i for eksempel prioritering av hvem som skal omfattes av gratisprinsippet (aldersgrense) og beregning av driftstilskudd med ulik sats for barn og unge og ev. voksne vil gi (jf. praksis i kommuner det er gjort sammenlikninger med). LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 3

4 Målet med dette arbeidet skal være å tydeliggjøre om en omfordeling av den støtten kommunen samlet sett gir til dette i dag kan gi større grad av likebehandling. Kulturtjenesten bes også om å vurdere om lag og organisasjoner for voksne kan motta godtgjøring, ev. reduksjon i leie/økt driftstilskudd, på annen måte for eksempel ved å inngå partnerskapsavtaler slik det gjøres i Eidsvoll kommune. Øvrige spørsmål som i rapporten ønskes utredet videre (f.eks. ønsket om en mer inngående vurdering av konsekvensene av å forbeholde gratisprinsippet til trening, øvelser og egne arrangementer og muligheten for utlån/utleie av andre lokaler enn gymsalene ved skolene) kan med fordel tas med i det videre arbeidet. Kulturtjenestens vurderinger legges frem for utvalget som gir sine anbefalinger til kommunestyret. Avgrensninger Kommunestyrets vedtak (mandat) ble under organisasjonsstøtteutvalgets arbeid operasjonalisert og avgrenset i følgende punkter: Se nærmere på strategier som sikrer størst mulig grad av likebehandling av organisasjoner som omfattes av kommune støtteordninger. Utarbeide en tydelig fremstilling av totale kommunale ytelser til lag/organisasjoner. Vurdere konsekvenser ved endret prioritering av «gratisprinsippet». Kommunestyret vedtok også at: Skolelokaler i Lørenskog skal omfattes av gratisprinsippet. Det skal foretas en gjennomgang av ordningen med tilsynsvakter. Ordningen med støtte til teknisk utstyr i Lørenskog hus skal gjøres permanent. Støtte til teknisk utstyr i Lørenskog hus er innarbeidet i Kulturs budsjettramme og etablert som en fast støtteordning. Dette vedtakspunktet er derfor holdt utenfor organisasjonsstøtteutvalgets arbeid. Utvalget har heller ikke funnet det hensiktsmesig å inkludere vedtaket om skolelokaler i utvalgets arbeid. Vurdering av regelverk rundt utleie av skolelokaler er foretatt av kulturadministrasjonen i nært samarbeid med Oppvekst og utdanning, grunnskolekontoret, og vil bli fremmet som egen sak for politisk behandling. Organisasjonsstøtteutvalgets arbeid Sammensetning Utvalget ble reetablert høsten 2014 med følgende sammensetning: Knut Jan Nielsen (AP) Anita Patel (Ap) Kai Andersen (H) Sigmund Børrud Tore Haugum Torkel H. Sveinhaug Representant fra kommunestyret utvalgets leder Representant fra kommunestyret Representant fra kommunestyret Representant fra Lørenskog musikkråd Representant fra Lørenskog idrettsråd Rådgiver i Kultur LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 4

5 Rådgiver Torkel H. Sveinhaug har vært utvalgets sekretær. Utvalget har hatt fire møter i perioden 1. desember 2014 til 28. april Arbeidsmåte Utvalgets møter har vært gjennomført etter følgende mal: Innledning med en presentasjon og/eller gjennomgang av utsendt materiale. Diskusjon og innspill fra utvalgsmedlemmene. Foreløpige konklusjoner og beslutning om «veien videre», samt en «bestilling» om hva utvalget ønsket utredet til neste møte. Sekretæren har besøkt fire andre kommuner for å sammenligne forholdene i Lørenskog med andre og for å skaffe seg kunnskap om hvordan andre kommuner løser følgende spørsmål: Kommunale bygg/anlegg: Utleiebestemmelser (hvem betaler, hvor mye og for hva). Hvem driver de kommunale byggene/anleggene (kommunen selv eller er driften satt bort til andre gjennom driftsavtale). Private anlegg: Gir kommunen støtte til leie og drift av private bygg/anlegg (hvordan og med hvor mye). Møtene har bidradd til å sette Lørenskogs ordninger i perspektiv og vært til inspirasjon for utvalgets arbeid. Bakgrunn, vurderinger og momenter Organisasjonsutvalget har i de tre innledende møtene drøftet og vurdert ulike tema og problemstillinger. Foreningsfakta og sammenligning med andre Foreningsskjema Det ble innledningsvis bestemt at foreningsskjemaet som skal vise hvilke totale kommunale ytelser foreningene mottar, skulle omfatte alle foreninger som har søkt om driftstilskudd eller om å få fastsatt leiestatus i Skjemaet skulle også omfatte foreninger som Kultur har inngått avtale med om kjøp av tjenester og avtaler om drift av anlegg. Skjemaet viser foreningens navn, medlemstall totalt, antall medlemmer bosatt i Lørenskog, antall medlemmer bosatt i Lørenskog i prosent av det totale medlemstallet og antall medlemmer under 20 år bosatt i Lørenskog. Skjemaet viser videre hvor mye foreningene er tildelt i driftstilskudd, annen kommunal støtte eller betaling for tjenester/oppgaver, foreningens leiestatus og om de driver sin aktivitet i kommunale anlegg, egne anlegg eller private/leide anlegg. Skjemaet omfatter 91 foreninger. Skjemaet følger rapporten som vedlegg 1. Sammenligning Det ble innledningsvis bestemt at sammenligning med andre kommuner skulle avgrenses til Skedsmo, Rælingen, Oppegård og Gjøvik kommune. Hovedtrekkene i hva de andre kommunene gjør, kan kort oppsummeres i følgende punkter: LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 5

6 Rælingen: Idrettshaller: Gratis trening for barn/unge under 16 år (gjelder: fast leie) på hverdager. Voksne betaler. Alle betaler ved enkeltbestillinger og i helgene. Marikollen kultursal: Gratis for alle. Det er på trappene å innføre samme betingelser som i idrettshallene. Tilsyn: Ubetalt dugnad. Skedsmo: Idrettshaller: Gratis for barn/ungdom under 18 år på hverdager. Voksne betaler. Alle betaler i helgene. Lillestrøm kultursenter: Alle betaler. Tilsyn: Kommunalt eller betalt dugnad. Oppegård: Idrettshaller: Gratis for barn/ungdom under 21 år (gjelder: fast leie). Voksne betaler. Alle betaler for enkeltbestillinger. Kolben kulturhus: Alle betaler. Kulturformål subsidiert leie. Differensierer ikke på alder. Tilsyn: Kommunalt (noe ubetalt dugnad). Gjøvik: Idrettshaller: Alle betaler. Barn/unge cirka 1/3 av voksenpris. Gjøvik kulturhus: Alle betaler. Differensierer mellom lokale og eksterne brukere. Tilsyn: Kommunalt. Notat fra møtene med kommunene er ikke vedlagt rapporten, men foreligger som andre saksdokumenter. Likebehandling Det ble innledningsvis bestemt å dele foreningene inn i tre kategorier i arbeidet med å utforme strategier for likebehandling av støtteberettigede organisasjoner. De tre kategoriene er: 1. Foreninger som har aktivitet i kommunale anlegg som kommunen driver. 2. Foreninger som har aktivitet i kommunale anlegg som de driver selv. 3. Foreninger som har aktivitet i egne/leide anlegg. Enkelte foreninger opererer innenfor flere kategorier. Målet om større grad av likebehandling, kan med utgangspunkt i dette bety, både: å behandle like tilfeller likt altså likebehandling innenfor hver av de tre kategoriene. og å behandle kategoriene så likt og rettferdig som mulig dem imellom. Utvalget ble med utgangspunkt i dette presentert for en modell som illustrerer dagens situasjon og viser hvordan større grad av likebehandling kan oppnås. De tre kategoriene ble satt inn i et «vippehuskebilde». Huskens midtpunktet er foreninger i kategori 2. Foreningene som har aktivitet i kommunale anlegg som de driver selv. Foreningene mottar kommunal støtte til driften som dekker cirka 50 % av «normerte utgifter». Foreningene yter egeninnsats. Huskens laveste punkt er foreninger i kategori 3. Foreninger som har aktivitet i egne/leide anlegg. Foreningene betaler alt selv, mottar ingen kommunal støtte. Foreningene yter egeninnsats. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 6

7 Huskens høyeste punkt er foreninger i kategori 1. Foreninger som har aktivitet i kommunale anlegg som kommunen driver. Foreningene betaler ingen ting selv. Noen yter egeninnsats i form av tilsyn. Utvalget drøftet med utgangspunkt i «vippehuskebildet» hvordan huskens balanse kan endres for å oppnå større grad av likebehandling. Tre vaterposisjoner ble brukt i diskusjonen. Vater på høyeste nivå: Kommunen betaler alle driftsutgifter for foreninger som driver kommunale anlegg og foreninger som eier/leier private anlegg. Kommunale anlegg skal fortsatt være gratis. Med andre ord alt gratis for alle. Maks gratis! Vater på laveste nivå: Kommunen påtar seg ingen utgifter ved drift av anlegg. Alt betales av bruker! Minimum gratis! Vater på midterste nivå: Kommunen betaler en fast andel av driftsutgiftene på alle kategorier anlegg. Bruker betaler leie/yter egeninnsats. Medium gratis! Men, - er dette likebehandling? Vippehusken kan stå på x antall nivåer mellom de nevnte vaterposisjonene. Men posisjonen som skal ivareta økt grad av likebehandling må også forholde seg til andre faktorer enn de som er nevnt. De må blant annet ta hensyn til følgende momenter: Fordelen ved å være i egne/leide anlegg. Disponere anlegget selv. Fordelen ved å drive et kommunalt anlegg. Disponere anlegget selv dog med enkelte begrensninger. Ulempen ved å dele tiden i kommunale anlegg (som kommunen driver) med andre. Ikke disponere anlegget selv. En mer riktig posisjon for vektstangen som brukes i «vippehuskebildet» kan dermed være å senke den høyeste delen for å løfte den laveste. Å flytte deler av kommunens støtte fra foreninger som driver i kommunale anlegg drevet av kommunen til foreninger som driver i egne/leide anlegg. Dersom dette skal kunne gjøres innenfor rammen av midlene som i dag brukes på å støtte foreningslivet, må noen foreninger få mindre kommunal støtte for at andre skal få mer. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 7

8 Et utkast til løsning en middelvei som ble presentert for utvalget omhandlet kort fortalt å etablere en ny tilskuddsordning for å støtte foreninger som har egne/leide anlegg, og å finansiere denne tilskuddordningen med å innføre leie i kommunale bygg og anlegg. (Se avsnittet om finansiering på side 9). Støtteordninger Utvalget har i de tre innledende møtene både drøftet innføring av en ny tilskuddsordning og gjennomgått eksisterende støtteordninger. Hensikten har vært å ha et helhetlig perspektiv på støtten som gis til foreningene, foreta nødvendige presiseringer og forenklinger i reglementene og bidra til økt grad av likebehandling. Utvalget har også drøftet om det bør gjøres endringer i hvordan kostnadene fordeles på kommunale anlegg som drives av foreninger (dagens 50/50 fordelingsnøkkel). Ny støtteordning tilskudd til drift/leie av private idrettsanlegg Utvalget ble presentert for et forslag til retningslinjer som utgangspunkt for drøftingene. Formålet med tilskuddet var i forslaget beskrevet som å gi støtte til organisasjoner som har egne idrettsanlegg eller som leier av andre (med eller uten driftsansvar for anlegget) og som ikke har tilfredsstillende tilbud om å drive sin aktivitet i kommunale anlegg. Utvalget understreket siste ledd i setningen som en viktig premiss for eventuell støtte, sammen med at organisasjonens aktivitet for barn og unge og antall medlemmer under 20 år vektlegges ved utmåling av støtten. Det ble anslått at en slik støtteordning må ha et volum på mellom og kr for å gjøre en forskjell. Forslaget følger rapporten som vedlegg 2. Endret fordelingsnøkkel Utvalget har drøftet fordelingsnøkkelen som ligger til grunn for avtalene kommunen har med foreninger om drift av kommunale idrettsanlegg. Størrelsen på det kommunale driftsbidraget til anleggene har vært behandlet ved flere anledninger, og det er i enkelte saker, blant annet om drift av kunstgressbanene blitt gjort endringer i driftsstøttens størrelsen. Når utvalget nå tar til orde for at selve fordelingsnøkkelen endres, er dette for å oppnå bedre balanse eller større grad av likebehandling mellom de tre foreningskategoriene som denne saken omhandler. I dag fordeles «normert» driftskostnad 50/50 mellom kommune og klubb. Totalsum fordelt var i 2014: kr. Endring til 55/45 eller 60/40 i favør av foreningene innebærer en økt kommunal bevilgning på henholdsvis kr eller kr. Eksisterende støtteordninger Utvalget har gjennomgått og drøftet eksisterende støtteordninger både for å foreta nødvendige presiseringer og forenklinger i reglementene og for å vurdere om eventuelle endringer i reglene kan bidrag til å finansiere ny støtteordning og endret fordelingsnøkkel. Utvalget har vurdert følgende: Innføre krav om at foreninger må være registrert i Frivillighetsregisteret (Brønnøysundregistrene) for å kunne innvilges støtte. Informasjon om registeret følger rapporten som vedlegg 4. Ikke gi tilskudd til rene voksenorganisasjoner, stille krav om at minimum ti medlemmer må være under 20 år. Avvikle støtteordningen tilskudd til lederutvikling. (Det var ingen søknader om slik støtte i 2013 og 2014). LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 8

9 Justere «gratisprinsnippets bestemmelser», primært punktene som beskriver hvilke formål som omfattes av gratis og subsidiert leie. Finansiering Utvalget har hatt som utgangspunkt at nye støtteordninger skal finansieres innenfor gjeldende budsjettrammer, primært ved å omfordele støtte som i dag gis til lag og foreninger. Flere finansieringsmåter er lagt frem for utvalget til drøfting: Innføre moderat leie for voksne. Kommunen har imidlertid ikke oversikt over hvor mye voksne bruker idrettshaller og kulturhus. Det er derfor vanskelig å anslå hvor mye man vil oppnå i leieinntekt. Antall utleietimer er ukjent og man vet heller ikke hvor mye voksne vil leie hvis vilkårene endres. Dagens leiepriser er ikke fastsatt med sikte på at støtteberettigede organisasjoner skal betale leie. Hvis leie skal innføres bør leieprisene reduseres for denne kategori leietakere. Pålagt motytelse/innsast/dugnad som alternativ til å betale leie er også vurdert. En slik ordning vil etter utvalgets oppfatning være svært ressurskrevende å administrerer og vil i ubetydelig grad frigjøre midler til en ny støtteordning. Redusere dagens støtteordninger. Ikke gi driftstilskudd til rene voksenorganisasjoner. Stille krav om at foreninger må ha minst ti barn/unge under 20 år som medlemmer for å oppnå støtte. Mulig innsparing kr per år. Halvere driftstilskuddet til rådene (idrettsrådet, musikkrådet og funksjonshemmedes fellesorganisasjon). Mulig innsparing kr per år. Halvere tilskuddet til teknikk i Lørenskog hus og innlemme tilskuddet i støtteordningentilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål. Mulig innsparing kr per år. Kun dugnagsbasert tilsyn i idrettshallene. Mulig innsapring kr per år. Redusere driftstilskudd til organisasjoner med 30 %, 40 % eller 50 % gir mulig innsparing på henholdsvis kr, kr eller kr. En mer detaljert beskrivelse av hvordan tilskuddsordningene kan reduseres for å finansiere ny støtteordning og endret fordelingsnøkkel på kommunale anlegg som drives av foreninger ble utredet på utvalgets bestilling. Forslaget viser hvilke utslag innføring av endringer i støtteordningene vil kunne få for foreningene. Beskrivelsen følger rapporten som vedlegg 3. Annet Utvalget ønsket informasjon om ishockeyens forhold i Oslos ishaller med hensyn til leie, egeninnsats med videre. Sekretæren henvendte seg til idrettsavdelingen i Bymiljøetaten som 16. desember 2014 ga følgende svar: Generelt for osloidretten er det slik at brukstid på de kommunale anleggene forvaltes gjennom idrettens egne organer. Oslo Idrettskrets har hovedansvaret for fordelingen, og de ulike særkretsene forestår detaljfordeling ned til de enkelte medlemslag. Brukstid for idretten er etter kl. 16 på hverdager, samt i helgene. Det er gratis for idretten i Oslo å bruke de kommunale idrettsanleggene. Brukstid før kl. 16 på hverdager forvaltes av Bymiljøetaten. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 9

10 Ishaller Her gjelder prinsippet det samme; idrettslagene som får fordelt tid via idrettskretsen/særkretsen innenfor ovennevnte tidsrom, benytter ishallene gratis. Vi har to ulike driftsformer for ishallene i Oslo: 1) For tre av ishallene er det inngått driftsavtale med det lokale idrettslaget om islegging/oppmerking, preparering gjennom sesongen, vedlikehold av maskiner og utstyr og administrasjon og tilsyn av hallen. Det legges i avtalen til grunn at idrettslaget skal utføre oppgavene på dugnadsbasis. Bymiljøetaten utbetaler driftsbidrag for denne tjenesten. 2) De to andre hallene driftes av Bymiljøetatens egne ansatte. Det lokale idrettslaget bidrar noe i en av disse hallene, med enklere renhold kveld/helg, administrasjon av garderober. For begge ovenstående driftsformer forestår Bymiljøetaten all teknisk drift og vedlikehold av bygningsmassen. Organisasjonsstøtteutvalgets anbefaling Generelt Utvalget har delt foreningene inn i tre kategorier i arbeidet med å lage strategier for likebehandling av stønadeberettigede organisasjoner: 1. Foreninger som har aktivitet i kommunale anlegg som kommunen driver. 2. Foreninger som har aktivitet i kommunale anlegg som de driver selv. 3. Foreninger som har aktivitet i egne/leide anlegg. Utvalget er av den oppfatning at det per i dag ikke er optimal likebehandling mellom de ulike kategoriene. Det er skjevheter. Innenfor den enkelte kategori er det imidlertid stor grad av likebehandling. Utvalget mener at barn og ungdom fortsatt skal prioriteres i forbindelse med kommunal støtte og kommunale anlegg. Utvalget mener at det ikke er ønskelig å gjøre vesentlige endringer i «gratisprinsippet» som for eksempel å innføre leie på voksnes bruk av bygg og anlegg. Det kan imidlertid være rom for å foreta mindre justeringer når det gjelder hvilke formål som skal ha gratis leie. Det er etter utvalgets oppfatning heller ikke ønskelig å inndra midlene som i dag brukes til dugnadsbasert tilsyn (les: betalt dugnad) i idrettshallene, da denne tilsynsformen, av virksomhet idrett og friluftsliv i Kultur, vurderes å være den mest hensiktsmessige formen å føre tilsyn i/med idrettshallene. Pålagt motytelse/innsats/dugnad i stedet for leie anbefales ikke. En slik ordning vi være svært ressurskrevende å administrere og vil i liten grad frigjøre midler til en ny støtteordning. Ny støtteordning Utvalget anbefaler enstemmig at det etableres en ny støtteordning for tilskudd til drift/leie av private idrettsanlegg. Ordningens størrelse: minimum kr. Forslaget følger rapporten som vedlegg 2. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 10

11 Endret fordelingsnøkkel Utvalget anbefaler enstemmig at fordelingsnøkkelen som ligger til grunn for driftsavtalene kommunen har med enkelte foreninger om drift av kommunale idrettanlegg endres fra 50/50 til 55/45 i favør av foreningene. Kostnad ved endring av nøkkelen er kr (basert på tall). Endring av eksisterende støtteordninger Utvalget anbefaler enstemmig å avvikle støtteordningen Tilskudd til lederutvikling. Det var ingen søknad om slik støtte i 2013 og Utvalget anbefaler videre enstemmig en presisering av hvilke formål det skal betales leie for under støtteordningen Fastsettelse av leiestatus. Presiseringen fremkommer i forslag til reviderte retningslinjer pkt og Et mindretall i utvalget anbefaler i tillegg å ta bort unntaksbestemmelsene i siste ledd av retningslinjenes pkt Retningslinjene følger rapporten som vedlegg 2. Finansiering av endringene Et mindretall i utvalget anbefaler at ny støtteordning og endret fordelingsnøkkel (til sammen cirka kr) finansieres ved tilsvarende reduksjon i eksisterende støtteordninger, slik: Begrense støtteordningen Driftstilskudd til organisasjoner til kun å gjelde foreninger som har minimum ti medlemmer under 20 år. Redusere det årlige driftstilskuddet til rådene med 50 %. Redusere støtteordningen Driftstilskudd til organisasjoner med cirka 30 %. Innlemme tilskudd til lag og foreninger for leie av teknisk utstyr i Lørenskog hus i støtteordningen Tilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål og redusere posten med kr. Utvalgets flertall mener at dagens støtteordninger til foreningslivet i Lørenskog ligger på et moderat nivå og ønsker ikke å omfordele dagens støtte for å etablere en ny støtteordning til private idrettsanlegg og endret fordelingsnøkkel på kommunale anlegg som drives av foreninger. Utvalgets flertall mener at en økning av rammen er nødvendig da både antall innbyggere og aktivteter har økt de senere år. Utvalgets flertall vil på denne bakgrunn anbefale at kultursektorens samlede økonomiske ramme til organisasjonsstøtte økes i økonomiplanen for og årsbudsjett LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 11

12 Overordnet mål for Kultur Lørenskogs innbyggere skal finne et mangfoldig og engasjerende kultur- og fritidstilbud i egen kommune, - med opplevelser, utfordringer og aktiviteter. LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR / 12 KULTUR Festplassen 1, Postboks 304,1471 Lørenskog Telefon: Faks:

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 27. mai 2015, sak 037/15. 1. Omfang Retningslinjene gjelder all fast og tilfeldig bruk (utleie) av barne-

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak:

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak: Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: Dato: Ingrid Drivenes S15/1606 C21 23.01.2015 L4318/15 Saksfremlegg Askermodellen; retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR P.B. 304 1471 LØRENSKOG Første gang vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget i møte 4. september 2000, sak 053/00. Revidert av kultur- og oppvekstutvalget i møte 10. februar 2003,

Detaljer

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119 Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1 Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014 1 Asker Idrettsråd www.askeridrettsråd.no 59 idrettslag 25 837 medlemskap Bredde- og toppidrett Anleggsutvikling Idrett for funksjonshemmede Idrettsnettverk AIR Forum

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 Møtetid: Tirsdag 11. mai 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg - 2012

Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg - 2012 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 31.01.2012 009/12 SFO Kommunestyret 09.02.2012 002/12 SFO Formannskap 28.02.2012 016/12 SFO Kommunestyret 08.03.2012

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV LØRENSKOG HUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV LØRENSKOG HUS Vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i møte 11. oktober 2010, sak 052/10. Tekst i punkt 11 og 17 justert etter delegert fullmakt. Kultur- og idrettsutvalget orientert om endringene i møte 7. november

Detaljer

Finansiering av private barnehager. Høring finansiering av private barnehager

Finansiering av private barnehager. Høring finansiering av private barnehager Finansiering av private barnehager Høring finansiering av private barnehager Utdanningsforbundets politikk Alle barn skal ha likeverdig tilbud uavhengig av bosted og eier av barnehagen Pengene må komme

Detaljer

LEIEPRISER HOVET 2016

LEIEPRISER HOVET 2016 LEIEPRISER HOVET 2016 (vedtatt av kommunestyre i Holtålen i sak 77/16 den 17. desember 2015) LAG OG FORENINGER I HOLTÅLEN KOMMUNE 1/3 hall 165 kr per time 2/3 hall 215 kr per time 280 kr per time kl. 15.00-22.00

Detaljer

LEIEPRISER HOVET 2013

LEIEPRISER HOVET 2013 LEIEPRISER HOVET 2013 LAG OG FORENINGER I HOLTÅLEN KOMMUNE 1/3 hall 160 kr per time 2/3 hall 210 kr per time 275 kr per time kl. 1500-2200 1 600 kr hel dag helg 2 750 kr hele helga 4 800 kr 160 kr per

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 12/3772 Arkiv: A10 &88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 234/12

Detaljer

REGISTRERINGSSKJEMA FOR TILDELING AV TRENINGS-/ARRANGEMENTSTID 2012/2013

REGISTRERINGSSKJEMA FOR TILDELING AV TRENINGS-/ARRANGEMENTSTID 2012/2013 LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR Postboks 304 1471 LØRENSKOG REGISTRERINGSSKJEMA FOR TILDELING AV TRENINGS-/ARRANGEMENTSTID 2012/2013 1. Foreningen/klubbens navn... Adresse:... Tlf.:...E-post... 2. Kontaktpersoner

Detaljer

Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m.

Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m. Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2015 8375/2015 2014/5802 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 04.03.2015 15/21 Bystyret 26.03.2015 15/60 Formannskapet 22.04.2015

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015 Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2015/4217-2 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Høring om finansiering av private Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR GYMNASTIKKSALER TILHØRENDE SKOLER I BODØ KOMMUNE

UTLEIEREGLEMENT FOR GYMNASTIKKSALER TILHØRENDE SKOLER I BODØ KOMMUNE UTLEIEREGLEMENT FOR GYMNASTIKKSALER TILHØRENDE SKOLER I BODØ KOMMUNE Utkast pr. 17.2.2012 Vedtatt av Bodø bystyre den 29/3-2012 1 INNHOLD 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1.1 Virkeområde.... 3 1.2 Ikrafttreden...

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

REGLEMENT OG PRISER FOR UTLEIE AV IDRETTS- OG SVØMMEHALLER OG UTENDØRSANLEGG

REGLEMENT OG PRISER FOR UTLEIE AV IDRETTS- OG SVØMMEHALLER OG UTENDØRSANLEGG REGLEMENT OG PRISER FOR UTLEIE AV IDRETTS- OG SVØMMEHALLER OG UTENDØRSANLEGG VERSJON JANUAR 2015 GJELDER PERIODEN 01.01.2015-31.12.2016 Innhold 1.0 REGLEMENT KOMMUNALE IDRETTSANLEGG... 2 2.0 PRISLISTE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Budal flerbrukshus SA - driftsavtale

Budal flerbrukshus SA - driftsavtale Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2013/1595-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Budal flerbrukshus SA - driftsavtale Dokumenter

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BETALINGSSATSER KOMMUNALE IDRETTSANLEGG FOR 2010

FAUSKE KOMMUNE BETALINGSSATSER KOMMUNALE IDRETTSANLEGG FOR 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9348 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2510 I Saksbehandler: Gunar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 076/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 014/09 ELDRERÅDET

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Lura karateklubb V/ leder Postboks 1128 4391 Sandnes Sandnes, 27.10.2009 Deres ref: Vår ref:

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende:

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 060/10 OVA Kommunestyret 17.06.2010 080/10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K2-C11 : Arkivsaknr.: 10/1079

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2009-2012 Utsendelsesdato: 27. april Merknadsfrist: 3. mai

KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2009-2012 Utsendelsesdato: 27. april Merknadsfrist: 3. mai PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2009-2012 Utsendelsesdato: 27. april Merknadsfrist: 3. mai Møtetid: Onsdag 14. april 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10138/2015 Arkiv: A10 Vår saksbehandler: Berit Helen Fossheim Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Saksnr Utvalg

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG KULTUR:

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL ordningen: Rammefinansiering for barnehagene ble innført i 2011, og og kommunen skulle i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a Barnehage- og utdanningsavdelingen Byrådet i Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 14.11.2016, saksnr. 146/16 Behandling: Ordfører stilte spørsmål ved sin habilitet

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

NOTAT. Til: Norges Kampsportforbund (NKF) Fra: Advokatfirma Kleven & Kristensen v/advokat Pål Kleven. Dato: 30.06.2014

NOTAT. Til: Norges Kampsportforbund (NKF) Fra: Advokatfirma Kleven & Kristensen v/advokat Pål Kleven. Dato: 30.06.2014 NOTAT Til: Norges Kampsportforbund (NKF) Fra: Advokatfirma Kleven & Kristensen v/advokat Pål Kleven Dato: 30.06.2014 Sak: Samarbeidsmodeller mellom klubb og selskap 1. Innledning Vårt advokatfirma har

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret 16.06.2015 1 Generelle bestemmelser a) Nannestad kommune ved virksomhet kultur gir tilskudd til kulturarbeid til organisasjoner, institusjoner,

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Fastsatt av kommunestyret 21.12.2011 med hjemmel i lov 25.09.1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter Retningslinjer for

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Vedtatt av kommunestyret sak 2015/3968 Arkivplan for Rana kommune Innholdsfortegnelse VEDTATT AV

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksordfører anbefaler komité for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt v e d t a k: sesongdefinisjon:

SAKSFREMLEGG. Saksordfører anbefaler komité for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt v e d t a k: sesongdefinisjon: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 14/607 Arkiv: C21 Sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet Saksordfører Bjørn Andre Arstad (H) Saksordfører anbefaler komité for teknikk,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Overdragelse av Aspmyra Stadion AS til Bodø Spektrum AS

Overdragelse av Aspmyra Stadion AS til Bodø Spektrum AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.11.2014 74199/2014 2014/7027 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/236 Formannskapet 26.11.2014 14/197 Bystyret 11.12.2014 Overdragelse av Aspmyra Stadion

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732

Saksframlegg. Trondheim kommune HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732 Saksframlegg HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732 Forslag til innstilling: Bystyret avslår søknad om 100% fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr

Detaljer

Tildeling av tilskudd til opprusting av lekeplasser/uteområder ved barnehager og skoler

Tildeling av tilskudd til opprusting av lekeplasser/uteområder ved barnehager og skoler Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2016/2200-16 Saksbehandler: Saksframlegg Tildeling av tilskudd til opprusting av lekeplasser/uteområder ved barnehager og skoler Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 16.00 Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Reviderte retningslinjer for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter

Reviderte retningslinjer for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Saknr. 14/10893-1 Saksbehandler: Lise Cathrine Pedersen Reviderte retningslinjer for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar reviderte retningslinjer for tilskudd

Detaljer

Framlagt på møtet 19.06.2014 Styresak 33/2014 Saknr. 14/00829 Arknr. 733.0. Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen

Framlagt på møtet 19.06.2014 Styresak 33/2014 Saknr. 14/00829 Arknr. 733.0. Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen 1. Innledning Bestemmelsen i finnmarkslovens 21 fastsetter hovedprinsippene for forvaltningen av de fornybare ressursene. FeFo

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer