Endret tillatelse Nyrstar Høyanger - Eras metal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endret tillatelse Nyrstar Høyanger - Eras metal"

Transkript

1 Eras Metal AS Postboks 91, Leira Næringspark 6991 HØYANGER Oslo, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/86 Saksbehandler: Kaya Grjotheim Endret tillatelse Nyrstar Høyanger - Eras metal Vi viser til søknad av Vi har satt grenser for utslipp av arsen og krom til vann. Bedriften har fått tillatelse til bruk av støpesand i produksjonen, og utvidet tillatelsen til mottak og behandling av sinkbatterier fra 2000 til 4000 tonn/år, på visse betingelser. Vi har gitt tillatelse til at lagret mengde sinkbatteri økes fra 500 til 1500 tonn. Vi har også inkludert behandling av Sintel i tillatelsen. Vi har også skjerpet utslippsgrensene for kadmium og kvikksølv. Vedlagt ligger endret tillatelse. Vi viser til: Bedriftens kommentar til høringsuttalelser av Søknad om permanent tillatelse til bruk av Sintel av Fråsegn om søknad frå Eras om endring av løyve frå Høyanger kommune av Søknad om tillatelse til testing av zink Sintel, støpesand med mer av Supplerende søknad om endret tillatelse av Søknad om konsesjon på krom og arsen av Søknad om endring av konsesjon av Krav om tilbaketrekking av søknad fra Miljøvernforbundet av Søknad om justering av mengde sinkbatteri av Vi viser også til annen korrespondanse med relevans for søknaden, blant annet en del telefonsamtaler og møter 1. Prosessbeskrivelse og søknad ERAS Metal AS har tillatelse fra juni 2003 til behandling av tonn rødstøv (EAF-støv) for produksjon av sinkoksid med metoden Arc Fume Submerged Plasma Process. Rødstøv er avfall fra sekundær stålindustri, og sinkoksidet er råstoff til sinkindustrien. Den aktuelle plasmaprosessen går ut på at sink fordamper fra en smelte av sinkholdig støv ved svært høye temperatur, på rundt 4000 grader. Elektrisk strøm er energikilde. Produktet, som består av slam fra avkjøling og vasking av avgass fra smelta, inneholder % sinkoksid og ca. 5 % blyoksid. Fra prosessen blir det også dannet slagg som er en glassifisert masse som inneholder % jernsilikater. Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Strømsveien 96, 0663 Oslo 1

2 Bedriften søker om å kunne benytte støpesand som innsatsstoff i produksjonen. Støpesand skal erstatte sand og benyttes som slaggdanner. Bedriften mener dette medfører at slaggmengden, sandog koksforbruket, og sinktapet i prosessen vil reduseres. Bedriften mener erstatning av sand med støpesand ikke vil medføre noen negative miljøkonsekvenser. Eras søker også om å øke tillatt mengde lagret sinkbatteri, fra 500 tonn til 1500 tonn. I tillegg ønsker bedriften å øke behandlingsvolumet av sinkbatteri fra 2000 til 4000 tonn/år. Prosessen til Eras medfører utslipp til vann av ulike metaller deriblant krom og arsen. Disse komponentene har frem til nå ikke vært regulert. Krom og arsen står på myndighetenes prioritetsliste. Utslipp av disse er derfor ikke tillatt med mindre de har en spesifikk grense i tillatelsen. Eras metal AS søker om årlig utslipp av 50 kg krom og 100 kg arsen. NIVA har overvåket Høyangerfjorden over flere år, og vannprøver viser at arsen og kromkonsentrasjonen ligger i tilstands klasse 1 og 2, som tilsvarer uberørt og god. Det samme gjelder for blåskjell, O-skjell og sedimenter. Eras viser til undersøkelse gjennomført av Veritas i 2007, som i følge bedriften konkluderer med at Eras vannutslipp har liten eller ingen miljømessig betydning for resipienten. Hardanger Miljøsenter har i 2012 vurdert hvilken miljømessig betydning arsen- og kromutslippet fra Eras har i resipienten. I følge Hardanger Miljøsenter har sjøvann naturlig forekommende arsen og krom, og sjølevende organismer har derfor en høgere toleranse for arsen og krom enn landlevende organismer. Konsentrasjonen av uorganisk arsen i sjøvann ligger mellom 1,5 og 4 mikrogram/liter, mens konsentrasjonen av krom ligger mellom 0,2 og 0,5 mikrogram/liter. Krom foreligger på ulike oksidasjonsformer, og treverdig krom anses å ha lav toksisitet, mens seksverdig krom er svært giftig og kreftfremkallende. Hardanger Miljøsenter mener det er liten sannsynlighet for at Eras utslipp inneholder seksverdig krom da det avfallet Eras behandler ikke kommer fra industri som har seksverdig krom i sin prosess. De mener at noe krom fra utslippet trolig vil felle ut og akkumuleres i sedimentene, men Hardanger Miljøsenter mener dette ikke vil kunne påvises ettersom utslippet spres over et større område på grunn av vannutskifting i resipienten. Bedriften har ikke søkt om økte utslipp av noen komponenter, som følge av de økte mengdene avfall de ønsker å behandle. Eras metal vil gjennomføre forsøk på lab og i eksisterende vannrenseanlegg for å fjerne arsen og krom uten at dette påvirker utslippet av de andre metallene. Bedriften opplyste at disse forsøkene skulle gjennomføres i løpet av høsten Bedriften har i søknader og i møter med Miljødirektoratet også søkt om tillatelse til mottak og behandling av flere innsatsstoffer. Bedriften har frem til nå hatt tillatelse til å motta og behandle tonn EAF støv med EAL kode * "fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer", klassifisert som farlig avfall. I tillegg har bedriften hatt tillatelse til mottak og behandling av 2000 tonn sinkbatterier med EAL kode , som er klassifisert som ordinært avfall. Bedriften er bekymret for tilgangen på råstoffer, og ønsker å kunne benytte andre råstoffer enn EAF støv og sinkbatterier. Bedriften har i sommer/høst testet et nytt råstoff, såkalt Sintel som i følge bedriften er klassifisert som grønt avfall med EAL kode "slagg fra primær og sekundær produksjon". Bedriften ønsker nå å fortsette å kunne benytte dette råstoffet. Bruk av Sintel som innsatsstoff var ikke inkludert i sommerens høringsprosess. 2

3 2. Høringsprosess Søknaden har vært på høring sommeren Høyanger kommune har gitt høringsinnspill. Miljøvernforbundet var høringspart, men har ikke gitt innspill. Miljøvernforbundet sendte et brev til Miljøverndepartementet i januar 2013 hvor de uttrykte bekymring for utslippene fra Eras. Dette brevet har vi valgt å ta med i vår behandling av søknaden, og vi betrakter det som et høringsinnspill fra Miljøvernforbundet. Høyanger kommune er i utgangspunktet positive til at Eras søker om å erstatte sand med støpesand i produksjonen. Kommunen savner en miljøfaglig begrunnelse på at erstatningen ikke vil ha noen negativ miljømessig konsekvens sammenliknet med dagens situasjon. Videre savner kommunen en miljøfaglig begrunnelse for at en dobling av mengde behandlet sinkbatteri, ikke vil medføre høgere utslipp av metaller. Kommunen syns det er vanskelig å vurdere hvor stor andel av utslippet som skyldes behandling av sinkbatteri, ettersom dette ikke er spesifisert i tillatelsen, og ber om at Miljødirektoratet gjør en faglig vurdering av dette. Kommunen stiller spørsmål ved om det stemmer at behandling av batteri ikke har noen miljømessig påvirkning, som bedriften uttrykker i søknaden. Dersom Eras vil overholde dagens tillatelse for alle komponentene, har kommunen ingen innvendinger mot den omsøkte økningen. Kommunen har ingen innvendinger mot at Eras får lagre 1500 tonn sinkbatteri så lenge dette foregår på en miljømessig forsvarlig måte. Høyanger kommune er skeptisk til at Eras skal få tillatelse til utslipp av krom og arsen ettersom vannkvaliteten i fjorden i beste fall oppnår moderat økologisk tilstand i dag. På grunn av langvarige historiske utslipp vil man sannsynligvis ikke oppnå god kvalitet i 2021, sjøl om dagens utslipp ble stoppet umiddelbart. Dersom Eras får tillatelse til utslipp av arsen og krom, ber Høyanger kommune om at Miljødirektoratet vurderer nøye hvilke konsekvenser dette får for vannkvaliteten, miljøtilstanden og samlet belastning. Til slutt nevner kommunene at det sommeren 2013 har vært problemer med ammoniakklukt fra bedriften. Dette har tidvis gitt sterke plager for naboer. Kommunen oppfatter at dette skyldes "dårlig" rødstøv som bedriften fikk inn i mai/juni. Kommunen påpeker at det er svært viktig at endrede innsatsstoffer i framtida ikke medfører liknende problemer. Miljøvernforbundet uttrykker sterk bekymring for utslipp fra Eras i et brev til Miljøverndepartementet datert I hovedsak er det utslipp av bly, kadmium og kvikksølv Miljøvernforbundet er bekymret for. De refererer til et folkemøte i Høyanger hvor NIVA la fram sin siste overvåkingsrapport for Høyangerfjorden. I følge Miljøvernforbundet viste rapporten en gledelig nedgang i fjordens innhold av de fleste komponenter. Bly og kvikksølv var unntaket, og i følge Miljøvernforbundet var det en klar økning i bly- og kvikksølvnivåene i fjorden. Miljøvernforbundet oppfatter Eras som useriøs og peker på store historiske kvikksølvutslipp som bedriften er dømt for. Avslutningsvis ber de om at Miljødirektoratet trekker Eras tillatelse og at bedriften forblir stengt inntil renseteknologi er på plass. 3

4 Bedriftens kommentar til høringsinnspillene Høyanger kommunes høringsinnspill: Eras har besvart høringsinnspillene i to brev. Ett fra bedriften og ett fra Proval som representerte eierne til Eras metal. Når det gjelder miljøeffekten av å bytte sand med støpesand påpeker Proval at temperaturen i avgassen fra ovnen er på 1400 grader med oppholdstid på fire sekunder. Dette er betydelig mer enn i anlegg som destruerer farlig avfall. Alle organiske bindemidler vil bli destruert i denne prosessen. Eras påpeker at innholdet av tungmetaller i støpesand er lavere enn i EAF støvet. Bruk av støpesand vil i følge Eras ikke påvirke utslippet av tungmetaller. En økning av mengden sinkbatteri i prosessen vil i følge Eras medføre lavere utslipp av tungmetaller ettersom sinkbatteri inneholder mindre tungmetaller enn EAF støv. Når det gjelder arsen og krom utslipp fra Eras så viser Eras/Proval til overvåking gjennomført av NIVA som konkluderer med at alle vann/sediment prøver har god tilstand (klasse 2) eller bakgrunnsnivåer (klasse1). Dette gjelder også for blåskjell. Proval sammenlikner tungmetallnivåene for flere vestlandsfjorder med Høyangerfjorden og mener disse viser at Høyangerfjorden har lavere nivåer av tungmetaller i sedimentene enn tilsvarende fjorder på Vestlandet. Proval mener grunnen til dette kan være den store ferskvannstilførselen fra kraftstasjonen og Dalaelva til Høyangerfjorden som er belyst i NIVA rapport av november 2012, "Hydrofysiske forhold i Høyangerfjordens overflatelag". Proval framfører også at de naturlige tilførslene av tungmetaller fra kraftstasjonen og Dalaelva er betydelig høgere enn de Eras bidrar med. Bedriften mener dette underbygges av noen undersøkelser de har gjennomført i 2012 og 2013 i Dalaelva. Miljøvernforbundet er som nevnt bekymret for det de mener er et betydelig bidrag av metaller fra Eras til Høyangerfjorden. Proval kommenterer at utslippene til vann fra Eras er betydelig lavere enn utslippsgrensene skulle tilsi. Reelle utslipp til vann i henhold til Proval: Forbindelse Utslippsgrense til vann i kg Reelt utslipp i 2013 i kg Kvikksølv 1 0,075 Bly 10 3,4 Kadmium 5 0,45 Proval refererer til analyser av metaller gjennomført på vann fra Dalaelva, og ferskvannsmengden fra elva (6,8 m3/time) og har beregnet at elva bidrar med 0,8 kg Hg, 31 kg Pb, 1866 kg Zn, 4 kg Cd og 33 kg Cu årlig. I tillegg til dette bidrar også kraftstasjonen med betydelig tilførsel av ferskvann (17,6 m3), og tilsammen er dette en betydelig kilde til tilførsel av metaller til Høyangerfjorden. Proval mener Eras bidrar til mindre enn 10 % av metalltilførselen sammenliknet med de nevnte kildene. Videre framholder Proval at Eras teknologi er BAT og refererer til brev sendt fra Klif til BREF arbeidsgruppe (TWG) i 2009 om å innlemme "Arc Fume Submerged Plasma Process", som blir benyttet ved Eras, i BREF dokumentet. 4

5 3. Miljødirektoratets vurdering 3.1 Rettslig utgangspunkt Arsen og krom er nasjonalt prioriterte stoffer jamfør St. melding nr. 58 ( ): Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Utslipp av disse komponentene er ikke tillatt med mindre de er spesifikt regulert i tillatelsen. Det må også vurderes om det er adgang til å endre tillatelsen etter forurensningsloven 18 nr 5. Etter denne bestemmelsen kan vilkårene i tillatelsen oppheves eller endres dersom de fordeler forurenseren eller andre får av at vilkår blir lempet på eller opphevet, er vesentlig større enn de skader eller ulemper det vil føre til for miljøet". Våre vurderinger og krav er basert på prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT), jf. forurensningsloven 2 nr 3 og forurensningsforskriften kapittel 36 med vedlegg og naturmangfoldlovens 12 om bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. BREF er referansedokumenter for å vurdere BAT for den enkelte virksomhet. Vi anser Eras teknologi for å være BAT jamfør BREF for "Iron and steel production". Vi anser plasmateknologien som Eras metall benytter for å gjenvinne sinkoksid ved svært høg temperatur for å være BAT. Dette har vi også kommunisert til BREF arbeidsgruppe for "Production of Iron and Steel" i brev av Når Miljødirektoratet vurderer om vi kan endre tillatelsen etter forurensningsloven, skal bestemmelsene i naturmangfoldloven 8-12 om blant annet kunnskapsgrunnlaget, føre varprinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning legges til grunn. I tillegg skal vi vurdere forvaltningsmålene i 4 og 5. Vi skal ta stilling til miljøkonsekvensene av tiltaket i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Hensynet til det planlagte tiltaket og eventuelt tap eller forringelse av naturmangfold skal ivaretas på lang sikt, og slik at artene vil forekomme i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. I vannforskriften er det angitt miljømål for vannforekomster. Miljømålet for overflatevann i 4 er at den skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Andre stoffer enn de prioriterte stoffene i vedlegg VIII inngår i vurderingen av økologisk tilstand. Vannforskriften opererer med følgende fem tilstandsklasser for økologisk tilstand; svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig. Økologisk tilstand bestemmes av flere ulike kvalitetselementer (både biologiske, hydromorfologiske, samt kjemiske og fysiske kvalitetselementer). Det er det kvalitetselementet som gir den dårligste tilstanden som avgjør vannforekomstens tilstandsklasse. Dersom et nytt utslipp fører til at en vannforekomst endrer tilstandsklasse i negativ retning vil det foreligge en forringelse. Forringelse tillates ikke med mindre det er adgang til å gjøre unntak, jf. vannforskriften 12. Kravet til kjemisk tilstand gjelder kun for de prioriterte stoffene som fremgår av vannforskriften vedlegg VIII. Tilstandsskalaen for disse stoffene er kun inndelt i to tilstandsklasser; god og dårlig. Grensen mellom god og dårlig tilstand bestemmes av grenseverdier som er fastsatt i vannforskriften vedlegg VIII. Det kan kun gis unntak for overskridelser av disse grenseverdiene i umiddelbar nærhet til utslippspunktet. 5

6 3.2 Fordeler ved virksomheten Det aktuelle utslippet av metallene er avgjørende for at virksomheten skal kunne produsere et salgbart produkt. Eras metall er en gjenvinningsbedrift, etablert i Høyanger med en teknologi vi anser som BAT for gjenvinning av EAF støv. Vi mener det er viktig at avfall gjenvinnes så lenge utslipp av miljøgifter ikke medfører uakseptable miljøeffekter. Basert på dette finner Miljødirektoratet at den samfunnsøkonomiske nytten av at tillatelse gis er stor. 3.3 Naturmangfoldloven og kunnskapsgrunnlaget Av naturmangfoldloven 8 om kunnskapsgrunnlaget følger at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Dersom opplysningene i saken ikke gir tilstrekkelig svar på hvilke virkninger utslippet kan ha for naturmangfoldet, og det er fare for vesentlig skade på naturmangfoldet, skal føre var-prinsippet tillegges stor vekt, jf. naturmangfoldloven 9. Kunnskapsgrunnlaget i Høyangsfjorden: DNV rapport PAH og metaller i Høyangsfjorden NIVA rapport status metall i vann og blåskjell NIVA rapport metall i vann, skjell og sediment NIVA rapport miljøgifter i skjell og sediment 1989 Basisundersøkelse Høyangsfjorden AS Miljøplan Klif TA Miljøgifter i djupvassfisk blant annet i Høyangsfjorden NIVA rapport , Miljøtilstand Høyangsfjorden NIVA rapport Overvåking av Høyangsfjorden, vannmasser, skjell og sedimenter i 2011, krabbe og fisk i 2012 NIVA rapport Hydrofysiske forhold i Høyangsfjordens overflatelag Det er i løpet av de siste årene gjennomført flere resipientvurderinger i Høyangerfjorden. Det er også gjennomført analyser av hydrofysiske forhold. Disse viser at vanntilførselen fra Dalaelva og kraftverket er store og bidrar til stor vannutskifting i Høyangerfjorden. På bakgrunn av disse undersøkelsene vurderer vi at kunnskapsgrunnlaget er oppfylt, jf. naturmangfoldloven Utslipp til vann av krom og arsen Det er foretatt flere undersøkelser av arsen og kromkonsentrasjonen i sedimenter, vann og biota i Høyangsfjorden. Den siste undersøkelsen fra 2011/2012 viste ingen store forskjeller fra tidligere undersøkelser. NIVAs undersøkelser viser at arsen og kromnivåene i vann, sedimenter, blåskjell og O-skjell ligger i tilstandsklasse 1 og 2 som tilsvarer god kjemisk tilstand i vannforskriften selv om det har vært utslipp av disse stoffene. Utslippene av krom og arsen fra Eras har mest sannsynligvis pågått i hele bedriftens levetid. Hardanger Miljøsenter har foretatt en vurdering av bedriftens utslipp av krom og arsen og påpeker at begge metallene finnes naturlig i sjøvann. Hardanger Miljøsenter mener det er lite sannsynlig at 6

7 bedriften har utslipp av seksverdig krom fordi innsatsstoffene Eras benytter ikke inneholder seksverdig krom. Likevel har dere i september 2013 rapportert om et avvik med ikke ubetydelige utslipp av seksverdig krom. Denne hendelsen følges opp som egen sak hvor vi har bedt dere vurdere om det kan dannes seksverdig krom i prosessen. Vi har lagt inn et nytt vilkår i tillatelsen som spesifikt krever mottakskontroll av råvarer før de tas inn i produksjonen for å forhindre utilsiktede utslipp. I tillegg må dere fortløpende vurdere om seksverdig krom kan oppstå i prosessen. Vi vil presisere at bedriften ikke har tillatelse til utslipp av seksverdig krom. Vi innvilger de omsøkte utslippsgrenser for arsen og krom, men bedriften skal utrede muligheter for å redusere utslippet av disse komponentene. Krom og arsen er som nevnt nasjonalt prioriterte stoffer, og utslipp av disse komponentene skal søkes å reduseres mest mulig. Bedriften skulle i følge egen søknad utrede mulighet for å redusere utslippet av krom og arsen høsten Vi har ikke mottatt rapport på dette. Vi ber derfor om at utredningen sendes oss innen Vannforskriften Eras har utslipp av arsen, krom, kvikksølv og kadmium. Vi vurderer derfor at vannforskriftens 12 om utslippet vil føre til en forringelse av vannforekomsten og om eventuelle vilkår i 12 er oppfylt, ikke kommer til anvendelse. Miljødirektoratet vil vurdere om fortsatt utslipp av disse stoffene med fastsatte grenseverdier vil vanskeliggjøre oppnåelse av god tilstand i vannforekomsten. Vannforekomsten Høyangerfjorden er klassifisert til moderat økologisk tilstand. Kjemisk tilstand er klassifisert som dårlig for kadmium, bly og PAH ettersom innholdet av de nevnte komponentene i blåskjell og brun krabbeinnmat overstiger tilstands klasse god. Det er kostholdsråd i fjorden på grunn av kadmium og bly i blåskjell og brun krabbeinnmat som overskrider. Eras har søkt om utslippsgrenser for krom og arsen. Dette er komponenter som ikke står på vannforskriftens prioritetsliste vedlegg VIII og skal derfor inngå i vurderingen av økologisk tilstand. Man skal da benytte EQS og PNEC verdier som vurderingsverktøy. Vi har vurdert utslippet mot forslag til EQS verdier gjengitt i en fersk Aquateam rapport utarbeidet på vegne av Miljødirektoratet. Aquateams forslag til klassifisering av god tilstand for arsen og krom i vann, er helt i tråd med "Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment (TA -2229/2007)". Vi har også vurdert Eras utslipp av kadmium, bly og kvikksølv mot vannforskriften. Disse metallene står på vannforskriftens prioritetsliste og skal uansett vurderes sjøl om Eras ikke har søkt om endrede utslippsgrenser for disse komponentene. Dette er også anført av Miljøvernforbundet. Tiltak for å nå målet om god vannkvalitet i 2021 skal iverksettes. Vi ønsker derfor å skjerpe bedriftens utslippsgrenser til vann for kvikksølv og kadmium ettersom bedriften også har rapportert lave utslipp av disse komponentene. Endrede grenser er satt til 0,2 kg/år for kvikksølv og 1,5 kg/år for kadmium. Bedriften opplyser at det på nåværende tidspunkt er vanskelig å skjerpe utslippsgrense for bly til vann, men bedriften skal utrede muligheten for å redusere også dette utslippet. Frist settes til Utslippene fra bedriften av kvikksølv, kadmium og bly er forholdsvis små. Kadmiumnivåene i blåskjell er i følge NIVAs analyser i 2011 og 2012 lave (bakgrunn og moderat) med unntak for stasjon G2 hvor nivået er markert forurenset. NIVA stiller i rapporten spørsmål til hvorfor nivået av kadmium er såpass høgt ved stasjon G2, og tror det kan skyldes lokale geologiske forhold. G2 ligger 7

8 lenger ut i fjorden, forholdsvis langt unna Eras metall. I følge bedriften er det sannsynlig at det ville vært kostholdsråd for blåskjell og brun krabbeinnmat i Høyangerfjorden uavhengig av Eras utslipp. I tabellen under har vi vurdert bedriftens utslipp av prioriterte stoffer mot EQS (environmental quality standards) verdiene i vannforskriften. For arsen og krom er utslippet vurdert mot forslag til EQS verdier i Aquateam rapport. Vi har tatt utgangspunkt i utslippsgrense for bly, endrede utslippsgrenser for kadmium og kvikksølv og omsøkt utslippsgrense for arsen og krom. Konsentrasjonen er beregnet ved å ta utgangspunkt i det laveste årlige vannvolumet som bedriften har rapportert. Deretter er det antatt at utslippet vil fortynnes 100 ganger umiddelbart i resipienten. Dette mener vi er konservative anslag ettersom bedriften har store mengder kjølevann og det som nevnt er stor ferskvannstilførsel i fjorden. Dette vil medføre rask fortynning av utslippet. Komponent Utslippsgrenser i kg/år EQS 1) verdier angitt i vannforskrift mikrogr/liter Utslipp Eras 100 ganger fortynnet mikrogr/liter 2) Bly 10 7,2 mikrogr/liter2) - Kvikksølv 0,2 0,05 0,34 - Kadmium 1,5 0,2 0, Arsen 100-0,05 4,85 Krom 50-3,3 3,4 Foreslåtte EQS verdier i Aquateam rapport mikrogr/liter 1)Environmental quality standards 2) Beregnet konsentrasjon med basis i år utslipp av angitte metaller og årlig vannvolum på m3 (lavest rapporterte volum de siste 5 år) Angitte utslippsmengder tilfredsstiller alle vannforskriftens krav og er lavere enn foreslåtte EQS verdier i Aquateam rapport, TA 3001/2012.Utslipp av prioriterte stoffer skal reduseres mest mulig og bedriften skal derfor utrede hvorvidt det er mulig å redusere utslippet av bly, kadmium og kvikksølv ytterligere med frist Bedriften er allerede i gang med å utrede hvorvidt arsen og krom utslippene kan reduseres. Tilbakemelding på utredning av mulig reduserte arsen og kromutslipp skal sendes Miljødirektoratet innen Bedriften må også inkludere seksverdig krom i måleprogrammet. Bedriften skal også etablere et overvåkingsprogram som tilfredsstiller krav gitt i vannforskriften. Bedriften bør samarbeide med nabobedriften Hydro Aluminium Høyanger om dette. Frist er Vurdering av samlet belastning Etter naturmangfoldloven 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemer er eller blir utsatt for. Belastningen på naturmangfoldet fra Eras metal er utslipp av metaller og tungmetaller. Annen påvirkning i Høyangerfjorden er utslipp av PAH, suspendert stoff og metaller fra Hydro Aluminium Høyanger, kommunale utslipp og diffuse utslipp. Etter vår vurdering er resipienten Høyangerfjorden godt kartlagt gjennom resipientundersøkelser. Resipienten har vært belastet med utslipp fra annen industri, blant annet Hydro Aluminium Høyanger i svært lang tid. Arsen og krom forekommer naturlig i sjøvann. Utslippene av bly, kadmium og kvikksølv fra bedriften er lave. Miljødirektoratet mener at miljøtilstanden i 8

9 Høyangerfjorden ikke er vesentlig forverret som følge av Eras metallutslipp. Vi mener at rapportene fra miljøundersøkelsene i Høyangerfjorden har gitt oss tilstrekkelig informasjon for å vurdere den samlede belastningen i resipienten, jf. 10 i naturmangfoldloven. 3.7 Søknad om bruk av støpesand, økte mengder sinkbatteri og utvidet lager av sinkbatteri Bedriften framfører at bindemidler i støpesand vil destrueres ved den høge temperaturen i prosessen og at bruk av støpesand derfor ikke vil ha noen negative miljøeffekter. Bedriften argumenterer også med at støpesand inneholder lavere mengder tungmetaller enn EAF støv. De viktigste komponentene med miljømessig betydning i støpesand er trolig bindemiddelrester. Bruk av støpesand vil trolig ikke vil ha nevneverdig miljømessig betydning, men dette er ikke godt nok utredet. Bedriften må utrede og dokumentere i eget internkontrollsystem at utskifting av støpesand med sand ikke har negative miljømessige aspekter, før støpesand tas i bruk som innsatsstoff. Vi mener sammenlikningen Eras gjør mellom støpesand og EAF støv er irrelevant. Støpesand vil ikke erstatte EAF støv, men sand, og da er det jomfruelig sand støpesand må sammenliknes med. Vi presiserer at bedriften rutinemessig må gjennomføre mottakskontroll av støpesand og andre innsatsstoffer for å forhindre at uønskede komponenter tas inn i produksjonen. Eras ønsker å doble mottak og behandling av sinkbatteri, og anfører at det ikke har miljømessige konsekvenser. Høyanger kommune innvender at de ikke vet hvor stor andel av bedriftens utslipp som skyldes behandling av sinkbatterier. Bedriften har erfaring med prosessering av sinkbatterier og dette er klassifisert som ordinært avfall. Vi endrer bedriftens tillatelse til behandling av sinkbatteri fra 2000 til 4000 tonn pr/år, men bedriften må utrede og dokumentere i eget internkontrollsystem, hvor stor del av utslippet som skyldes prosessering av sinkbatteri, før dere kan øke kapasiteten. Bedriften sammenlikner sinkbatteri med EAF støv, og begrunner at sinkbatteri har lavere innhold av tungmetaller enn EAF støv. Dette mener vi er irrelevant. Sinkbatteri vil ikke erstatt EAF støv, men komme i tillegg til EAF støv. Bedriften søker om å øke lageret av sinkbatteri fra 500 til 1500 tonn. Vi forutsetter at lagring av sinkbatteri foregår miljømessig forsvarlig og mener at en økning av lageret ikke vil ha miljømessig betydning. Bedriftens søknad innvilges. 3.9 Søknad om bruk av Sintel som råstoff Bedriften har etter høringsprosess i sommer søkt om å benytte Sintel med EAL kode som innsatsstoff. Bedriften har dokumentert at Sintel har betydelig lavere innhold av metaller enn EAF støv og at substitusjon av EAF støv med Sintel vil redusere bedriftens utslipp. Substitusjonsplikten innebærer at bedriften kontinuerlig skal arbeide for å finne alternative innsatsstoffer med lavere miljøbelastning enn eksisterende. Vi mener derfor at det ikke er nødvendig med høring av denne søknaden og inkluderer Sintel i bedriftens tillatelse. Total mengde mottak og behandling av EAF støv og Sintel skal ikke overskride tonn per år. 4. Konklusjon Basert på det kunnskapsgrunnlaget om miljøulempene ved de fastsatte utslippsgrensene for metallene arsen, krom, kadmium, kvikksølv og bly, og den belastning som Høyangerfjorden for øvrig er utsatt for, vurderer vi at fortsatt utslipp av disse metallene ikke vil medføre miljøulemper av betydning. Vi har skjerpet utslippsgrensene for kadmium og kvikksølv, som begge står på vannforskriftens prioritetsliste. Vi har satt utslippsgrenser for arsen og krom til vann. 9

10 Utslippsgrensene er gitt i tabell under: Komponent Utslippsgrenser til vann i kg per år Arsen 100 Krom 50 Kvikksølv 0,2 Kadmium 1,5 Vi tillater å benytte støpesand når bedriften kan dokumenterer at dette ikke medfører utilsiktede konsekvenser for miljø. Vi øker tillatt mengde lagret sinkbatteri fra 500 til 1500 tonn, og tillater økte mengder sinkbatteri bedriften kan motta og behandle fra 2000 tonn/år til 4000 tonn/år når dere kan dokumenterer at dette ikke har utilsiktede konsekvenser for miljø. Vi har inkludert et eget vilkår i tillatelsen hvor vi presiserer at dere skal gjennomføre mottakskontroll av alle innsatsstoffer for å forhindre uheldige og utilsiktede utslipp til resipient. Vi inkluderer prosessering av Sintel med EAL kode i bedriftens tillatelse. Mottak og behandling av EAF støv og Sintel skal ikke overstige tonn per år. Som del av endret tillatelse skal bedriften utrede følgende: Utredningspunkter Frist Utslippsreduserende tiltak til vann med tilhørende kostnadsramme for bly, kadmium og kvikksølv Utslippsreduserende tiltak til vann med tilhørende kostnadsramme for arsen og krom Inkludere seksverdig krom i måleprogrammet Dokumentere at substitusjon av støpesand med sand ikke har negative miljømessige konsekvenser Dokumentere andel av utslipp til luft og vann som skyldes bedriftens prosessering av sinkbatteri Lage forslag til overvåkingsprogram som tilfredsstiller krav gitt i vannforskriften d.d. Før støpesand tas i bruk i produksjonen Før kapasiteten på sinkbatteri økes Miljødirektoratet kan med hjemmel i forurensningslovens 18. nr 5 endre eller oppheve en tillatelse dersom de miljømessige ulempene blir vesentlig større enn forutsatt da tillatelsen ble gitt. Når de mulige miljøulempene sammenholdes med fordeler for virksomheten, vurderer vi også fordelene her som vesentlige større enn ulempene. Miljødirektoratets behandling av søknader om endring av utslippstillatelse er omfattet av en gebyrordning. Vedtaket om endring av utslippsgrenser og andre vilkår i tillatelsen er å betrakte som en endring av tillatelsen. Bedriften skal betale et gebyr på kr, jamfør forskrift om begrensning av forurensning Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 10

11 Tillatelsen er endret i medhold av 18 i forurensningsloven. Vedtakene herunder også plassering i gebyrklasse, kan påklages. En eventuell klage skal begrunnes og sendes til oss. Hilsen Miljødirektoratet Ingvild Marthinsen seksjonsleder Kaya Grjotheim senioringeniør Vedlegg: Tillatelse med vilkår Kopi (kun elektronisk): Høyanger kommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernforbundet 11

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg Vår dato: 09.05.2014 Vår referanse: 2008/3370 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak om

Detaljer

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Trondheim, 20.04.2016 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0008 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2016/979 Reidunn Stokke Endring i tillatelse

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 24.11.2015 Deres ref.: BGN-2015-143-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av krav

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Endring av tillatelse

Endring av tillatelse MM Karton FollaCell AS Industrivegen 1 7796 FOLLAFOSS Oslo, 15.01.2016 Deres ref.: Bengt Widegren Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/353 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Endring av tillatelse MM Karton

Detaljer

Tillatelse til forurensning under bygging av Tverrgjuvlo Kraftverk for BKK Produksjon AS

Tillatelse til forurensning under bygging av Tverrgjuvlo Kraftverk for BKK Produksjon AS Sakshandsamar, innvalstelefon Henriette Ludvigsen, 5557 2115 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato Vår referanse 2013/15192 461.3 Dykkar referanse BKK Produksjon AS Kokstadvegen 37 5020 BERGEN Tillatelse til

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon på Gudrun

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon på Gudrun Statoil Petroleum AS - Drift Sørlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 30.november 2017 Deres ref.: AU-GUD-00022 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/535 Saksbehandler: Marte Braathen Vedtak

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 04.08.2017 Deres ref.: AkerBP-Ut-2017-0240 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/311 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 20. desember 2017 Deres ref.: Mdir1721 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Eirin Sva Stomperudhaugen Produksjon på Knarr Vedtak om

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B Statoil ASA 4035 STAVANGER Trondheim, 27.06.2017 Deres ref.: AU-DPN ON KH-00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/502 Saksbehandler: Cecilie Østby Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn INSPEKSJONSRAPPORT Eramet Norway AS, Porsgrunn Oslo, 28. oktober 2015 Rolighetsvegen 11 3933 Porsgrunn Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Elke Kummer 2013/141 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune Nogva Svolvær AS H. Chr. Størmersgate 15 8305 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS Miljøvernavdelingen Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Syrtveit 4735 EVJE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2009/1216 / FMAAVSK 27.08.2015 Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Enpro AS Postboks DRAMMEN. Att: Christian H. Theiste

Enpro AS Postboks DRAMMEN. Att: Christian H. Theiste Enpro AS Postboks 4195 3005 DRAMMEN Att: Christian H. Theiste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 19.12.2012 Deres dato 06.02.2012 Vår referanse 2008/4474 Deres referanse Stena Recycling AS filial Kabel Postboks

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.10.2014 2014/1944/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 19.03.2014 Vår ref. Opshaug

Detaljer

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no Vår dato: 01.04.2016 Vår referanse: 2015/8050 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Flytting av sedimenter på Visund

Flytting av sedimenter på Visund Statoil Petroleum AS - Drift Vestlig og Nordlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 14.09.2017 Deres ref.: AU-VIS-00059 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/316 Saksbehandler: Marte Braathen

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 29.09.2017 Deres ref.: 1712_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1281-74 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS AVD SALTEN VERK Valjord 8226 Straumen Oslo, 28. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Kristian Magnussen 2013/874 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 30.07.2015 Deres ref.: AU-DPN-OE OSE-00145 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon-endring av tillatelse-

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 10.04.14 2013/1054/ANKL/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Metallco Møre Postboks

Detaljer

Boring og produksjon på Norne

Boring og produksjon på Norne Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 03.10 2016 Deres ref.: AU-NOR-00018 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/233 Saksbehandler: Tone Sørgård Boring og produksjon på Norne Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Gisle Vassenden Oslo, 13.08.2013 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00333 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1216 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til bruk av

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Oslofjordkonferansen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. oktober 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Hva er kostholdsråd?

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 13.11.2017 Deres ref.: Aker BP-Ut-2017-0309 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2945 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Utslipp av blåsesand på Åsgard A

Utslipp av blåsesand på Åsgard A Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 29.06.2017 Deres ref.: AU-ASG-00117 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/802-73 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Utslipp av blåsesand på Åsgard A Vedtak om tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 201503089-6 08.12.2015

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune Reinebuen AS v/bjørn Andersen bra63vo@gmail.com Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2014/6605 Deres ref: Vår dato: 4.11.2014 Deres dato: 2.10.2014 Arkivkode:

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for opprydding på fabrikkeiendommen til Monopol Hempel i Florvågen, Askøy

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for opprydding på fabrikkeiendommen til Monopol Hempel i Florvågen, Askøy Hempel AS Lundtoftevej 150 DK-2800 Kongens Lyngby Oslo, 14.03.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/499 Saksbehandler: Erik Høygaard Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for

Detaljer

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9815 Saksbehandler: Helga Gunnarsdottir Anmodning om vurdering av

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall side 1 Vår dato 16.08.2017 2007/1521/GUAU/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 10.08.2016 Vår ref. Vestnes Renovasjon AS Øveråslia

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS INSPEKSJONSRAPPORT ULEFOS JERNVÆRK AS Oslo, 4. februar 2015 Jernværksvegen 12 3830 Ulefoss Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Heidi Nyheim 2013/10365 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 31.01.2017 Deres ref.: AU-OSE-00123 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje

Detaljer

Tillatelse til utslipp i forbindelse med sandblåsing av stålunderstell

Tillatelse til utslipp i forbindelse med sandblåsing av stålunderstell Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 31.05.2017 Deres ref.: AU-OSE-00104 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til utslipp i forbindelse med sandblåsing

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp av vann fra drift av Vollåstunnelen på ny E134 Damåsen - Saggrenda i Kongsberg kommune

Endret tillatelse til utslipp av vann fra drift av Vollåstunnelen på ny E134 Damåsen - Saggrenda i Kongsberg kommune Vår dato: 05.05.2014 Vår referanse: 2013/5161 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 11.03.2014 Saksbehandler: Kirsten Kleveland Statens vegvesen Serviceboks 723 4808 ARENDAL Innvalgstelefon: 32266815 Endret tillatelse

Detaljer

Vedtak om midlertidig endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis

Vedtak om midlertidig endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 05.04.2016 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/722 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om midlertidig endring av tillatelse

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Øst-Finnmark Avfallsselskåp- Postboks 146 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2017/1481 29.05.2017

Detaljer

Tillatelse til utslipp av lensevann til Gandsfjorden i forbindelse med bygging av Sandnes rådhus

Tillatelse til utslipp av lensevann til Gandsfjorden i forbindelse med bygging av Sandnes rådhus Deres ref.: Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 2017/3557 Arkivnr.: 472 Sandnes Tomteselskap KF Postboks 583 4305 SANDNES Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Endring av tillatelse, utslipp av forurenset anleggsvann, Nyhavn i Sandviken, Bergen kommune.

Endring av tillatelse, utslipp av forurenset anleggsvann, Nyhavn i Sandviken, Bergen kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 4.3.2015 Deres dato 28.2.2015 Vår referanse 2014/13704 461.5 Deres referanse Selvaag Bolig AS Postboks 13 0311 Oslo Endring av tillatelse,

Detaljer

Miljøgifter i vanndirektivet. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning

Miljøgifter i vanndirektivet. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Miljøgifter i vanndirektivet Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning I vannforskriften klassifiseres miljøgifter etter to systemer Prioriterte stoffer Fastsettes av EU Vannregionspesifikke stoffer Bestemmes

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til 11 og 29 i forurensningsloven, jf. 4 i forskrift 1.11.2010

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk og utslipp av tetningsolje på Knarr

Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk og utslipp av tetningsolje på Knarr A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 2.12.2016 Deres ref.: Mdir1619 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til behandling mot avleiring på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS

Tillatelse etter forurensningsloven til behandling mot avleiring på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 03.12.2015 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse etter forurensningsloven til

Detaljer

Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven

Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 22.06.2017 Deres ref.: AkerBP - Ut - 2017-0073 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2944 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Oppheving av vedtak vedrørende miljørettet helsevern - Krohnegården skytebane

Oppheving av vedtak vedrørende miljørettet helsevern - Krohnegården skytebane Saksbehandler, innvalgstelefon Helene Myhre, 5557 2204 Vår dato 02.06.2015 Vår referanse 2015/2069 733.0 Deres referanse 15/172 Bergen kommune, Etat for helsetjenester, Avdeling for miljørettet helsevern

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF Alstahaug Havnevesen KF Postboks 144 8801 Sandnessjøen Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4703 Deres ref: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse til midlertidig overskridelse av maksimalt tillatt biomasse(mtb) på lokalitet Tosen i Bindal og Brønnøy kommuner

Tillatelse til midlertidig overskridelse av maksimalt tillatt biomasse(mtb) på lokalitet Tosen i Bindal og Brønnøy kommuner Bindalslaks AS post@sinkaberghansen.no Saksbehandler: Torgeir Fahle e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no Tlf.: 75531673 Vår ref.: 2015/56 Deres ref.: Vår dato: 7.12.2016 Deres dato: 21.11.2016 Arkivkode: 542.1

Detaljer

Endret tillatelse etter forurensningsloven for TiZir Titanium & Iron

Endret tillatelse etter forurensningsloven for TiZir Titanium & Iron Tizir Titanium & Iron AS Naustbakken 1 5770 TYSSEDAL Oslo, 28.03.2014 Deres ref.: E. Forstrøm Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8620 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Endret tillatelse etter

Detaljer

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 20.12.2011 Vår ref.: 2007/1021 Arkivnr.: 461.3 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hadeland Glassverk A.S

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hadeland Glassverk A.S INSPEKSJONSRAPPORT HADELAND GLASSVERK AS Oslo, 13. juni 2014 Glassverkvegen 9 3520 Jevnaker Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Henning Flinta 2013/4164 Saksbehandler: Heidi Mollan Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Ingen uklarheter knyttet til utslipp av PCB

Ingen uklarheter knyttet til utslipp av PCB Bilag 106 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig P.b 2043 Vika 0125 Oslo Oslo, 04.02.14 Ved: Sigurd Knudtzon Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/375 Saksbehandler: Randi W. Kortegaard

Detaljer

Vedtak om tillatelse til peling ved Øvre Strandgate 2 og Bragernes Torg 1 i Drammen kommune

Vedtak om tillatelse til peling ved Øvre Strandgate 2 og Bragernes Torg 1 i Drammen kommune Vår dato: 29.4.2016 Vår referanse: 2016/397 Arkivnr.: 461.0 Deres referanse: Stein Mathisen Saksbehandler: Gro Angeltveit Innvalgstelefon: 32 26 69 13 Brevet er sendt per e-post til: kommunepost@drammen.kommune.no

Detaljer

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg 1 av 5 Vår dato Vår referanse 13.11.2014 2014/4128-1/310 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Turid Winther-Larsen 47 97 59 73 Til Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer