Kommuneøkonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneøkonomi 2015-2018"

Transkript

1 Kommuneøkonomi

2 Ved kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan skriv Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i sitt brev til kommunen av : "For seinare år skal skjema 1B vere utarbeidd og utgjere ein del av bystyret sitt grunnlag før vedtak av budsjettet. Økonomitabellane som i dag ligg som grunnlag, bør vere fordelte på einingane og innarbeidde i dette skjemaet.«mindre bruk av økonomitabell 2 Avsett til fordeling og 4 Saldering

3 Skatt og rammetilskot Prognose Skatt Rammetilskot Sum Statsbudsjett KS alternative prognose Avvik

4 Økonomitabell 1 Frie inntekter Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Endring B182/13 B069/ Skatt Rammetilskot Rammetilskot - skjønsmidlar til inndekking av underskot Rammetilskot -andre skjønsmidlar Eigedomsskatt Konsesjonskraft netto Konsesjonsavgift Refusjon kapitalutgifter Kompensasjon, reform Vertskommunetilskot Momskompensasjon inv og KF Momskompensasjon drift tenestene Sum

5 Økonomitabell 2 Lønspostar sentralt Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Endring B182/13 B069/ Lønspostar avsett sentralt i budsjettet Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond Lønnsvekst 2013 (årslønsvekst) Lønnsvekst 2014 (årslønsvekst) Lønnsvekst 2015 (årslønsvekst) Pensjon, inkl premieavvik Fribeløp arbeidsgjevaravgift

6 Økonomitabell 2 KF og Næring Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Endring B182/13 B069/ KF og Næring Bidrag frå KF Innvandrarsenteret Avtaler mellom KFI og kommunen, inntekt Avtaler mellom KFI og kommunen, utgift KF Innvandrarsenteret - eingongsbidrag KF Kjøkkenservice, for adm.utgifter Bidrag frå KF Kjøkkenservice -45 KF Havhesten - tilskot Kaivederlag øyane Flora Hamn KF Avtale Origod/Havglytt Driftstilskot Fram Flora AS Driftstilskot Visit Fjordkysten AS Tilskot til "Byen vår Florø" Turistinformasjonen (Næringsretta tiltak) Næringsretta tiltak - cruiseport FNAS, tilskot knytt til drift av subseahyblar

7 Innsparingskrav frå Flora bystyre i sak 069/14, med tillegg kr Tilskot Mottakar av tilskot 2014 Nytt tilskot frå og med 2015 KF Havhesten - tilskot Avtale Origod/Havglytt Origod 370' og Havglytt 218' Driftstilskot Fram Flora AS ' inkl mva Driftstilskot Visit Fjordkysten AS Tilskot til "Byen vår Florø" Turistinformasjonen (Næringsretta tiltak) Næringsretta tiltak - cruiseport 50 0,00 Tiltak vert avslutta Tilskot Florø Idrettssenter AS = rente Tilskot Florø Idrettssenter AS =avdrag Årleg driftstilskot Kinnaspelet Bidrag drift av grendahus Sum Samla reduksjon av tilskot 1,5 mill kr tas mot rentedelen. Reduksjon knytt til ikkje-lovpålagte oppgåver Fordelt på same måte som generelt rammekutt ved tenestene

8 Økonomitabell 2 Oppvekst Skule Valfag 1,5 time 8-10 trinn 0 0 Særlege haldningsskapande prosjekt, Entreprenørskap, koordinering Mentorordning Seniorressurs - skule Ny Giv Barnehage Avsett - tospråkleg assistent Auka driftsramme barnehage 17 0 Likebehandling ikkje kommunale barnehager Opptrapping 2 barnehageopptak 526 0

9 Økonomitabell 2 HSO HSO Samhandlingsreforma, avsett til medfinansiering Miljøretta helsevern - egenandel Krav frå Gran kommune Utgifter knytt til saker i klagenemnda Inntekt knytt til saker i klagenemnda Helsestasjon/skulehelseteneste Barnevern, auke eigendel barnevernsinstitusjon Barnevern, tilsyn med barn i fosterheim og samvær med tilsyn 43 0 Legevaktsentral Rustilak, Loftet Dagtilbod Omsorgssenteret Sjukepleierressurs Furuhaugane Tilsette psykolog 0 Rusprosjekt NAV Nye ressurskrevjande brukarar

10 Økonomitabell 2 Teknisk sektor Tenester knytt til Teknisk nettverk Kommunal planstrategi 0 Utdanning deltidsbrannpersonell Båtrutene, kjøp av teneste frå fylkeskommunen Formiddagsrute Norde basseng 1 dag/veke Andre utgifter Florabassenget Servicerute i Høydalane

11 Økonomitabell 2 Andre postar a) Andre postar avsett sentralt i budsjettet Eigedomsskatteprosjekt/drift eigedomsskatt Momskompensasjon investering overgangsordning Årleg eigenkapitatinnskot KLP Tilskot Florø Idrettssenter AS = rente Tilskot Florø Idrettssenter AS =avdrag Reservert løyving til disp formannskap Årleg driftstilskot Kinnaspelet Årskontingent Kystvegen Bergen-Ålesund Andre postar Bidrag drift av grendahus Utgifter knytt til uveret Dagmar Skjønsmidlar Etikkprosjekt Skjønsmidlar Traineeprosjekt Skjønsmidlar Velferdsteknologi Skjønsmidlar Individuell plan

12 Økonomitabell 2 Andre postar b) Nordalsfjord idrettslag 35 0 Redusere eigedomsskatt for frivillige lag/org Ny stilling som innkjøpsrådgjevar Lisensar IKT 0 Prosjektstilling på arkiv Ny stilling, adm. ressurs oppvekstområdet Frivilligkoordinator 20% stilling Tilskot Motorsportklubben Utgreiingsarbeid ved ekstern part Tilskot til Sørstrand Folkepark Tilskot til Sunnfjord Hestesportsenter Sum

13 Økonomitabell 3 - Finans Renteutgifter av løpande lån Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Endring B182/13 B069/ Tap på krav Avdrag av løpande lån Renteinntekt Utbytte Kompensasjon finansutgifter. VAR- Driftskonsekvens investeringar Sum

14 Økonomitabell 4 - Saldering Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Endring B182/13 B069/ Eigeninnsats investeringsprosjekt Skatteinntekter/rammetilskot Innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt Sum NB! Økonomitabell 5 Sektorvise rammer (Fylkesmannen)

15 Økonomitabell 5 Sektorvise rammer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane påla kommunen å vedta ny økonomiplan for I samband med revidert budsjett 2014 og ny økonomiplan sa Flora bystyre: "Nye behov og nye tiltak utover budsjettmidlar avsett i tabell 2 og 5 må finansierast innafor eksisterande sektorvise rammer.. Slik økonomiplanen no vert vedteke må nye tiltak knytt til eksisterande planverk, som med anna Oppvekstplanen og Helse-, sosial- og omsorgsplanen, finansierast ved å omdisponere midlar innafor sektorrammene."

16 Innmeldte ynsker og behov til driftsbudsjettet Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge tenesta eigedom Frikjøp hovudtillitsvalg Krokane bh 40% stilling Storvatn bh søskenmod (143)+ skyss(33) Eikefjord bh to styrerlønner Krokane bh Nepjarhaugen bh Storvatn bh to-språk Florø bs spes.ped, assistent Florø bs, auke to-språkleg Krokane sk, spes.ped Torvmyrane, spes.ped Torvmyrane, seniortiltak Torvmyrane, to-språkleg, innføringsklasse Arbeidstøy heimetenestene opne 2 nye senger Furuhaugane (1,56 årsverk) auke ressurs heimetenestene (0,5 årsverk) Frikjøp hovudtillitsvalgt 20% stilling NAV, arbeidsleiar akt.tilbod rusavhengige NAV, skaret, samt tomleige Gaddevågen, evt NAV, Kommunal støtte Etterverngruppa NAV, prisauke Krisesenteret 0 0 NAV, prisauke løn (kjøp av teneste frå staten) 0 0 Tiltakstenesta, auka husleige nye Loftet (årseffekt 50') Tiltakstenesta, drift og reinhald Loftet Helse, fysio/ergo, auke heimebesøk Helse, fysio/ergo, husleigeauke sms Helse, fysio/ergo, statleg auke driftstilskot Helse, førebygg legeten, psykolog Helse, førebygg legeten, statleg auke Helse, kurativ legeten, turnuslegelønn Helse,legevaktslønn, statleg, røde kors Helse,beredskapslønn Helse, AMK Helse, basistilskot, auke Helse, flytting hjelpemiddellager, tillegg Plan og samfunn, skuddpremie rev Veg og park (teknisk), prisauke 4,2% veg Veg og park (teknisk), auka utgift transport Veg og park (teknisk), overflatevatn Veg og park (teknisk), klima og vegbelys Veg og park, park Veg og park, leige lyspunkt Veg og park, nye kommunale veger Brann, nødnett årseffekt FBE, vedlikehald, sjukehuset FBE, maurtua drift, vedlikehold FBE, torvmyrane, drift/vedlikehald FBE, barnehager/skoler, flere barn FBE, barnehager/skoler, flere barn FBE, generell prisauke FBE, maurtua, reinhald FBE, torvmyrane reinhald FBE, husleige tomgangsleige FBE, storevatn utvida reinhal, halvklimatisert Kultur, tilskot trussamfunn Kultur, årstilskot kystmus, prisauke Kultur. Motkont Økonomiavd, husleigeauke hans blom gt Økonomiavd, husleigeauke str.gt 43 - fellesutg Økonomiavd, porto fellesutg Økonomiavd, inventar - arbeidsbord Kommuneadvokat Kinn kyrkjeleg fellesråd KF Havhesten (økonomitabell 2) Side 79 utkast BHP Innarbeidd i tabell 5 Ikkje innarbeidd Innmeldte driftsbehov Innmeldte behov 16,6 mill kr Av desse er 2,6 mill kr innarbeidd - prisauke - sentrale føringar Av desse igjen er 0,485 mill kr midlar som er flytta mellom sektorar/tenester

17 Statsbudsjettet Side 77 Utkast BHP Statsbudsjettet, nye inntekter og utgifter/oppgåver Ny inntekt/redusert utgift/ oppgåve reversert Ny utgift/ny oppgåve/ redusert inntekt Vekst inntekt over statsbudsjettet, skatt og rammetilskot Avsett til årslønsvekst 2015 på 3,3% Avsett til auka pensjon inkl arbeidsgjevaravgift Delvis innarbeidd prisauke på kjøp av varer og tenester Innstramming toppfinansiering ressurskrevjande brukarar -670 Justering oppgåver knytt til statsbudsjettet: Uttrekk medfinansiering Auka likehandsaming ikkje-kommunale barnehagar (verkand tilskot 98%) Endring av ansvar for produksjon og utsending av valkort Saldering SFO Kulturskuletilbod (2015/2016) Avvikling frukt og grønt Flora ungdomsskule Avvikling frukt og grønt Eikefjord skule Fullført opptrapping valfag 10. trinn Auka eigendel i statleg barnevernsinstitusjon Tilsyn med barn i fosterheim Adopsjon, flytting av utgreiings-ansvar frå kommunane til Bufetat 11-5 Helsestasjon/skulehelseteneste Utdanning deltidsbrannpersonell Korr for endring i elevar i statlege og private skular Redusert etterspørsel etter barnehageplassar ved auka kontantstøtte Auka makspris barnehage 673 Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling i barnehage Styrking av NAV-kontaktsenter Midlar til gjeldsrådgjeving innlemma i rammetilskotet -4 Redusert eigendel dbl.rom -36 BPA rettighet frå Sum --> ubalanse Manko knytt til statsbudsjett, demografi, folketalsutvikling

18 Statsbudsjettet rus og psykiatri «Styrking av kommunale tenester til rusavhengige og personer med psykiske lidingar er innlagt med 200 mill. kroner»? Fylkesmannen ( ): Desse midlane kjem via Helsedepartementet sitt budsjett og det er ikkje lagt ut nokon fordeling endå. Oversikt for kva dette utgjer for kommunane, vert utsendt når dette vert framlagt.

19 Statsbudsjettet meir fleksibelt barnehageopptak «100 mill. kroner av veksten er begrunna ut fra satsing på eit meir fleksibelt barnehageopptak»? Fylkesmannen ( ): Det er ingen klare signal frå Kunnskapsdepartementet på korleis satsinga på eit meir fleksibelt barnehageopptak skal fordelast ut til kommunane. Udir har heller ikkje fått klare signal om korleis dette skal gjerast. Konklusjon er å vente på uttale frå departementet, og sende ut informasjon når dette kjem.

20 Politisk Rådmann leiing stab,adm Sum regulert og revidert budsjett Budsjett 2015: Avsett til val 700 Endring av ansvar for produksjon og utsending av valkort -42 Generelt kutt alle sektorar, frå tab Auka lisensar IKT, frå øktab Auka tilskot Kryss-revisjon frå 1017' til 1052' 35 Auka tilskot Sekom (sekretariat kontrollutval) 31 Internkjøp (husleige) mellom Kvalitet og utvikling og Omsorgstenesta vert avslutta/eliminert -110 Prisauke husleige Hans Blom gt Prisauke Strandgata 43, revisjonen 34 Finansiering kommuneadvokat, deler av tidsbruk barnevern 200 Prisauke administrative tenester KF -150 Vakanser sentraladministrasjonen -500 Effektivisering oppgåvefordeling administrasjon -500 Effektivisering politisk arbeid -500 Samarbeid med andre kommuner, advokattenester -100 KF Kjøkkenservice, for adm.tenester, frå tab MOT, ansvar/midlar flytta frå Rådmann til Kultur inkl auke -85 Sum budsjett Økonomitabell 5 Sektorvise rammer Politisk leiing Rådmann, stab, adm.

21 Skule Barnehage Sum regulert og revidert budsjett Budsjett 2015: Avvikling frukt og grønt Flora ungdomsskule 2014/2015 jf B182/ Avvikling frukt og grønt Eikefjord skule 2014/2015 B182/ Generelt kutt alle sektorar, frå tab Ny klasse Florø barneskole, vårverknad 477 Fullført opptrapping valfag 10. trinn 274 Lønsvekst, kompetanse og ansiennitetsopprykk, overheng Korr for endring i elevar i statlege og private skular -203 Redusert etterspørsel etter barnehageplassar ved auka kontantstøtte, reduksjon barnehageplassar haust Auka makspris barnehage -673 Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling i barnehage 241 SFO auka inntekter -500 Økonomitabell 5 Sektorvise rammer Skule Barnehage Sum budsjett

22 NAV Helse Omsorg Barn og Tiltaksunge tenesta Sum regulert og revidert budsjett Budsjett 2015: Generelt kutt alle sektorar, frå tab 4 Lønsvekst, kompetanse og ansiennitetsopprykk, overheng Ny sats pensjon KLP sjukepleiarar frå 10,35% til 15% justering (tillegg til tidlegare kompensert) Justering internleige pga tenester leiger hos SMS Internkjøp (husleige) mellom Kvalitet og utvikling og 110 Omsorgstenesta vert avslutta/eliminert Arbeidstøy heimetenestene inkl garderobeløysing 377 Auka driftstilskot fysio/ergo (statlege satsar) 122 Auka basistilskot kurativ legeteneste (statlege satsar) 106 Husleigeauke SMS 183 Auka praksiskompensasjon, statleg føring Auka tilskot Krisesenteret (auke med deflator 3%) Auka eigendel i statleg barnevernsinstitusjon Tilsyn med barn i fosterheim Adopsjon, flytting av utgreiings-ansvar frå kommunane til Bufetat -11 Omstillingskrav Barn og unge NAV, delfinansiering aktivitetstilbod rusavhengige Finansiering kommuneadvokat, deler av tidsbruk barnevern -200 Helsestasjon/skulehelseteneste 539 Styrking av NAV-kontaktsenter -4 Midlar til gjeldsrådgjeving innlemma i rammetilskotet 4 Redusert eigendel dbl.rom 36 BPA rettighet frå Effektivisering Helsestasjonen -300 Sum budsjett Økonomitabell 5 Sektorvise rammer NAV/Barn og unge Helse/Tiltakstenesta Omsorgstenesta

23 Kultur Teknisk Flora bygg og eigedom Sum regulert og revidert budsjett Budsjett 2015: Kinn kyrkjeleg fellesråd, reduksjon tilskot jf vedtak B182/ Kinn kyrkjeleg fellesråd, auka tilskot i tråd med deflator. Tilskot 2015 vert med det 6877' ((6911'-200'-34')*1,03). 200 Saldering SFO Kulturskuletilbod, jf B182/ Generelt kutt alle sektorar, frå tab Inntektskrav knytt til ny kinosal og nye fasiliteter på samfunnshuset -300 Opptrapping kommunal planstrategi, frå øktab % stilling frivilligkoordinator, frå øktab Justering internleige pga tenester leiger hos SMS 605 Generell prisauke FBE 150 Nødnett, brann og beredskap 1/2 årseffekt 150 Generell prisauke tenesta Veg og park 366 Utdanning deltidsbrannpersonell % sjølvkost plan og byggesak, oppmåling MOT, ansvar/midlar flytta frå Rådmann til Kultur inkl auke 120 Sum budsjett Økonomitabell 5 Sektorvise rammer Kultur Teknisk FBE

24 Økonomitabell 6 Totaløkonomi Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Endring B182/13 B069/ Politisk leiing (ny 2014) Rådmann, stab, adm (inkl politisk tom. 2013) Skule Barnehage Flora NAV/Barn og unge Helse/Tiltakstenesta Omsorg Kultur Teknisk Flora bygg og eigedom Sum nettorammer sektorane jf tabell Frie inntekter jf tabell Avsett til fordeling jf tabell Resultat før finans Netto finans: Rente, avdrag, utbytte jf tabell Resultat etter finans Saldering jf tabell Underskotsdekking Bruk av tidlegare års overskot og fond Avsett til bufferfond, jobbe mot 3% Årsresultat Akkumulert underskot (+)/overskot(-)

25 Økonomiplanutfordring 1: Inntektene Folketal, demografi >> Skatt og rammetilskot Konsesjonskraft Vertskommunetilskot Utbytte Bidrag KFI Skjønsmidlar Fylkesmannen

26

27 Gjeldane investeringsregulering jf. Bystyrevedtak 178/12: «Frå og med 2014 vert det innført endring i investeringsreguleringa. Det skal maksimalt takast opp lån finansiert av dei frie inntektene lik samla minimumsavdrag, med tillegg av beteningsevna som ligg i venta auke i dei kommunale inntektene.»

28 Økonomiplanutfordring 2: Driftskonsekvens investeringsplan 2016: 2,946 mill. kr 2017: 7,464 mill. kr 2018: 9,838 mill. kr

29 Økonomiplanutfordring 3: Generell kutt alle sektorar År Reversert frå året før Nytt generelt rammekutt Akkumulert generelt rammekutt Ref. bystyrevedtak B198/ B169/ B128/ B149/11 (-1450') og B124/12 (-4000') B178/12 (+4000) og B118/13 (-4200') B182/13, stadfesta B069/ B069/ B069/ B069/

30 Økonomiplanutfordring 4: Pensjon 2015: + 10,5 mill. kr 2016: + 4 mill. kr 2017: + 4 mill. kr 2018: + 4 mill. kr

31 Løysing? Fortsatt ostehøvel? Struktur? Investeringsstopp? Inntektspotensiale?

32 Potensiale eigedomsskatt frå 2016 Gjeldane takstgrunnlag Anslag nytt takstgrunnlag Eigedomsskatt 2015 Maks eigedomsskatt ,7 mrd. kr 11,2 mrd. kr 33 mill. kr 78 mill. kr Maks auke 45 mill. kr årleg

33 Eigdomsskatt i utkast til økonomiplan ,0 mill kr ,8 mill kr ,4 mill kr ,0 mill kr

34 Fleksibilitet eigedomsskatt Flora bystyre har høve til årleg å justere promillesatsen for utskriving av eigedomsskatt Ein binder seg ikkje til framtidig nivå Til dømes dersom kommunen sine andre inntekter får ein sterkare vekst

35 Investeringsplan

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 14/1952-14 15217/14 12.10.2014 Økonomiplannotat nr. 3 Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11]

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11] ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS Notat Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet 24svegri [26-10-11] Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Telefon: 57

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!»

«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!» «Stramt budsjett i den grønne landsbyen!» Presentasjon av: Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Randaberg kommune 03.11.2014 Per Blikra, økonomisjef Eit godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer