Saksframlegg Referanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg Referanse"

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet for Pasientreiser ANS for 2015 som innebærer et samlet kostnadsbudsjett for 2014 på 111 millioner kroner og et resultatkrav på 6 millioner kroner. 2. Styret godkjenner investeringer på 5,9 millioner kroner. 3. Disponering av resterende investeringsramme vil bli forelagt styret som egne saker. Skien, 8. desember 2014 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 8

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Det foreslåtte driftsbudsjett 2015 for Pasientreiser ANS har en inntektsramme på 116 millioner kroner. Budsjetterte inntekter fra eier foreslås økt med 5,5 % i forhold til 2014, som følge av en økende prosjektportefølje og generell pris- og lønnsvekst i I budsjettet ligger forutsetninger om fortsatt fokus på effektiv drift. Det er tatt hensyn til en estimert pris- og lønnsvekst på 3,5 %. Aktivitet på investeringssiden gir ytterligere press på organisasjonen til gjennomføring av disse anskaffelsene, samt økte kostnader til avskrivninger. Administrerende direktør vurderer det fremlagte budsjett som et realistisk anslag for ressursbehovet i 2015 sett i forhold til de oppgaver selskapet er satt til å løse, gitt den usikkerhet som fremgår av pkt. 5 i saken. 2. Hovedmomenter i budsjett 2015: Prosjektfokus på oppgaveløsing for å sikre gjennomføring av prosjektene. Økt prosjektportefølje gir behov for å allokere resurser slik at både ordinær drift og kvalitet i prosjektgjennomføringen sikres. Fortsatt fokus på systemtilpasninger og effektiv ressursutnyttelse for å frigjøre kapasitet til utviklingsrelaterte oppgaver (prosjekt). Investeringsrammen er ikke fullt disponert. Styret vil bli forelagt egne saker med oversikt over ressursbehovet for prosjekt for samkjøring og alternativ bestillerløsning, og prosjekt oppgjørskontroll. 3. Nøkkeltall budsjett 2015: Nøkkeltall budsjett (i tusen kroner) E2014 B2015 Endring 1. Inntekter fra eiere Finansinntekter Driftskostnader ,7 % 4. Overskudd Avskrivninger (tilbakeholdt likviditet) Årsverk faste Engasjement for å sikre ordinær drift ved prosjektallokering Saksinngang Noter: 1. Inntektene øker med 6 millioner kroner, som er lavere enn budsjettestimatet (styresak ) grunnet et økt forventet overskudd på 2 millioner i Finansinntekter budsjetteres med 1 millioner tilsvarende som for Driftskostnader i budsjett for 2015 inkluderer interne resurser til ledelse og koordinering av prosjektporteføljen. Ekstern prosjektstøtte til prosjekt Mine Pasientreiser er ikke inkludert. 4. Et overskudd på 6 millioner kroner + avskrivninger 12 millioner kroner finansierer pkt. 4 investeringsramme og avdrag på lån (årlig avdrag på 7 millioner kroner til Norsk Helsenett SF, nedbetales i 2015). 5. Avskrivninger øker som følge av et økt investeringsnivå i 2013 og Netto årsverksøkning, 1, fra 73 til 74 årsverk for å styrke vår juridiske kompetanse ved innføring av nytt regelverk. 7. Det er i 2015 lagt til grunn tre engasjementstillinger. Selskapet er inne i en fase med store endringer og en stor prosjektportefølje. Samtidig er det fokus på å sikre ordinær drift. Engasjementene bidrar til å redusere det samlede behovet for ekstern bistand. 8. I 2015 legges det til grunn saker som er en reduksjon fra budsjett 2014 med saker, og tilsvarende estimatet for Side 2 av 8

3 4. Endringer fra budsjettestimat Siden styremøtet i oktober har selskapet arbeidet videre med kvalitetssikring av planer og innspill. Målet har vært å sikre nøkternhet og realisme i budsjettet. I styremøte 22. oktober (sak ) ble styret presentert et budsjettestimat for driftskostnader på 112 millioner kroner. Det samlede kostnadsbudsjettet for 2015 er etter dette redusert med 1 millioner kroner til 111 millioner kroner. Reduksjonen skyldes at innsikten i effektene av prosjektene har økt. Det er lagt til grunn at selskapets bidrag med interne ressurser i prosjekt Mine pasientreiser finansieres via eget driftsbudsjett. 5. Usikkerhet i budsjettforutsetningene Risiko måloppnåelse - læringseffekter 1. Det legges til grunn et høyere aktivitetsnivå i 2015 enn 2014 som følge av økningen i prosjektporteføljen. Basisleveransene under den ordinære driftsmodellen og SLA-krav ligger til grunn for arbeidet i driftsorganisasjonen, mens prosjektene Mine Pasientreiser, samkjøring og alternativ bestillerløsning, og oppgjørskontroll skal ledes og koordineres av selskapet. Det har vært utfordrende å skaffe det totale bildet over hvordan disse aktivitetene i helhet vil påvirke selskapet økonomisk i Selskapet legger vekt på å øke kapasiteten og gjennomføringsevnen i prosjektene ved å omfordele ressurser internt. Samtidig må nivået på tjenesteleveransene opprettholdes i Dette gjøres gjennom å erstatte fast ansattes kapasitet som blir bundet opp i prosjekt Mine pasientreiser med tre engasjementsstillinger. Eventuelt behov for spisskompetanse kan hentes inn via rammeavtaler. 3. Det legges inn ett nytt årsverk til jurist for å styrke arbeidet med nytt regelverk og forberede overgang til digitale tjenester for innbyggerne innen reiser uten rekvisisjon. 4. Investeringskostnader knyttet til prosjektene samkjøring og alternativ bestillerløsning, og oppgjørskontroll vil bli synliggjort gjennom kommende forprosjektrapporter og lagt frem for styret i egne saker. 5. Det er varslet prisøkning utover avtalefestet årlig prisjustering for tjenestene levert av Sykehuspartner og Norsk Helsenett SF. Det pågår forhandlinger og utfallet av dette er usikkert. Det er ikke lagt inn noen prisøkning i budsjettet. 6. En videreføring av prosjekt Mine pasientreiser i 2015 vil kunne redusere fremlagte kostnadsbudsjett gjennom at interne ressursbidrag til utvikling vil bli aktivert som en del av investeringskostnaden. 7. En eventuell utredning av en fremtidsrettet systemløsning og en hensiktsmessig standardisering av arbeidsprosesser er ikke ferdig planlagt og eventuelle økonomiske konsekvenser tas det sikte på å redegjøre for i egen sak til styret. 6. Resultatbudsjett 2015 Inntektsbudsjettet for 2015 er på 116 millioner kroner mot 110 millioner i Det samlede kostnadsbudsjettet øker med 10,6 millioner kroner eksklusiv finansinntekter, sammenlignet med estimatet for Side 3 av 8

4 Det er lagt til grunn en tilførsel av likviditet til investeringer og avdrag på lån på 18 millioner kroner i Dette finansieres via avskrivninger (12 mill) og overskudd ( 6 mill). Samlet vil det for perioden da være tilført selskapet 36 millioner kroner til investeringer og 21 millioner kroner til nedbetaling av lån til Norsk Helsenett SF. Tabell: Resultatbudsjett 2015 Resultatbudsjett 2015 B2014 B2015 Endring Inntekter fra eier Kostnader drift Finansinntekter Overskudd Kostnadsbudsjett 2015 Tabell: Kostnadsbudsjett 2015 Kostnader E 2014 B 2015 Endring Produksjonskostnader Innleie av personell Lønnskostnader AGA, Pensjon Andre personalkostnader Avskrivninger Trykkeritjenester NISSY/PRO/ Andre driftsutgifter Totalt Økningen på 10,6 millioner kroner eksklusiv finans skyldes i hovedsak: Økt pris- og lønnsjustering (ca 3,5 mill). Reduksjon i budsjettert volum fra saker i 2014 til saker i 2015 (-2,5 % / - 0,2 mill.). Høyere avskrivningskostnader (ca 1 mill). Prosjektallokering og helårseffekt nye stillinger (3,8 mill. kroner). Tilpasning nytt regelverk. Driftsutgifter for å levere på SLA øker ved tilpasning til nytt regelverk. Dette gjør seg gjeldene gjennom økte kostnader til infomateriell og trykk, opplærings og reisekostnader (ca 2,5 mill. kroner). Side 4 av 8

5 Kostnad i mll Graf: Budsjettutvikling fra estimat 2014-budsjett ,8 mill. Prosjektallokering og helårseffekt nye stillinger + 2,5 mill. = 111 mill. kr Tilpasning nytt regelverk ,4 mill. + 3,5 mill. - 0,2 mill. Lønns- og prisjustering Lavere volum + 1 mill. Økte avskrivninger Estimat 2014 Budsjett Transaksjonstunge oppgaver (volum og produktivitet) Volum saksinngang driftsavdelingen Estimatet for saksinngang for året er ca saker mot budsjettert saker for 2014, dette vil si en estimert saksinngang i 2014 som vil være 2,5 % lavere enn det som er budsjettert. Budsjettert saksinngang for 2015 er lik estimert inngang for Graf: Utvikling saksinngang fra Utvikling saksinngang Faktisk 2013 Budsjett 2014 Estimat 2014 Budsjett Tilleggstjenester saksbehandlingstjenester og fast ansettelse For budsjettåret 2015 er det lagt til grunn 4,5 faste stillinger inklusive ledelse permanent knyttet til avdeling for tilleggstjenester. Gjennom 2014 er det levert omtrent 13 årsverk fra avdelingen. Omsetningen er beregnet til ca 7,6 millioner kroner i 2014 og driftskostnadene forutsettes dekket inn via salg av saksbehandlingstjenester til helseforetakene. Driftskostnadene og inntektene knyttet til tilleggstjenester inngår ikke i det ordinære budsjettet, men rapporteres særskilt. Side 5 av 8

6 Anatll dager Tabell: Tilleggstjenester, sykliske svingninger månedsverk ,0 Tilleggstjenester 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0,0 Tilleggstjenester levert 2014 Tilleggstjenester levert Beredskap saksbehandlingsbistand Det fremgår av selskapsavtalens pkt 6 bl.a. følgende: Selskapet skal gjennom nært samarbeid med de enkelte regionale helseforetakene sikre at saksbehandlingstiden vedrørende enkeltoppgjør har akseptabel behandlingstid og om nødvendig ta initiativ til å avhjelpe pasientreisekontorene, som har primæransvar for saksbehandling, med saksbehandling og ha en nødvendig fleksibilitet i sin bemanning for å sikre dette. På bakgrunn av dette har selskapet etablert en kapasitet bestående av 21 arbeidsstasjoner som er tilgjengelige for saksbehandling. Dette påfører selskapet kostnader knyttet til lokaler, drift og avskrivninger på IKT-utstyr, samt en fast bemanning på 0,5 årsverk for å administrere oppfølgingen og aktiveringen av beredskapen. Det legges til grunn en videreføring av beredskapen og finansieringen ved at beredskapen dekkes inn gjennom en inntekt fra eierne, mens bruk at saksbehandlingskapasiteten faktureres pasientreisekontorene time for time til en timepris som skal dekke selskapets variable kostnader som tidligere. Basisberedskapen er budsjettert til ca. 1,2 million kroner for 2015, noe som er en liten økning fra 2014, som i hovedsak skyldes høyere kostnader for økt enhetspris hos Sykehuspartner. Se pkt 6 for ytterligere forklaring Andre momenter -Det er lagt til grunn en lønnsutvikling på nivå med forutsetninger i statsbudsjettet for Det er lagt inn kroner til internrevisjonen. Side 6 av 8

7 9. Investeringsbudsjett 2015 Det er avtalt en investeringsramme på 36 millioner kroner i perioden Det er i 2013 og 2014 disponert 16 millioner kroner av disse. Av rammen er 20 millioner kroner ikke disponert, og skal bl.a. finansiere kommende tiltak på vedtatt handlingsplan IKT innenfor reiser med rekvisisjon. I denne saken foreslås det tiltak på til sammen 5,9 millioner kroner til investeringer. Styret vil få seg forelagt ytterligere forslag til investeringer i 2015 gjennom egne saker. Tabell: Sammendrag av budsjettforslag 2015( i tusen kroner) Investeringsplan Beløp Kommentar Likviditetsutbetaling Tiltak forpliktet/gjennomført Tiltak forpliktet/gjennomført Benyttet investeringsramme 44 % Planlagt investeringsramme Rapporteringsportal funksjonell utvikling fase 2/Radar NISSY 4.7 og Sonic Interne investeringer Handlingsplan IKT - samkjøring og alternativ bestillerløsning Styrevedtak /Egen styresak des Handlingsplan IKT - oppgjørskontroll Styrevedtak /Ny styresak jan 2015 Sum tiltak forpliktet/gjennomført Benyttet investeringsramme 30 % Forklaring til tabellen: Pkt 1. Rapporteringsportal funksjonell utvikling fase 2/Radar: 0,5 mill Radar er satt i drift i Formålet med fase 2 er å videreutvikle Radar med styringsinformasjon knyttet til nye datakilder fra bl.a. Telenor og VIA Egencia som understøtter områdene telefoni og flybestilling. Dette øker nytten av løsningen og gir mer helhetlig styringsinformasjon. Det skjer også fortløpende utvikling av nye rapporter med grunnlag i allerede eksisterende datakilder i Radar. Det ble for 2014 bevilget 0,5 millioner for utvikling av fase 2 og arbeidet er igangsatt. Det foreslås at rammen øker med 0,5 millioner i 2015 til totalt 1,0 millioner kroner for fase 2 Pkt 2. NISSY 4.7 og 4.8: 3,2 mill I tillegg til tiltak på handlingsplan IKT innenfor reiser med rekvisisjon planlegges en release våren og høsten Rammen på 2,3 millioner kroner skal dekke nødvendige feilrettinger, teknisk vedlikehold og funksjonelle endringer for å opprettholde stabil drift. Pkt 3. Sonic: 0,9 mill SONIC ESB/MQ eies av de fire regionale helseforetakene og driftes av Norsk Helsenett SF. Både PRO og NISSY er brukere av Sonic og endringer i Sonic får konsekvenser for begge systemer. Norsk Helsenett SF planlegger oppgradering av Sonic i I den forbindelse vil det være nødvendig å gjøre endringer i PRO. Tilpasningene i PRO vil være av teknisk art, og består i å tilpasse PRO til ny versjon av Sonic. Pkt 4. Interne investeringer: 1,25 mill Den foreslåtte rammen inneholder ny SMS -løsning, oppgradering av OeBS (økonomisystem for refusjonsutbetalinger), oppgradering av maskinparken og øvrige mindre utskiftninger. Side 7 av 8

8 Pkt 5. og 6. Handlingsplan IKT - samkjøring og alternativ bestillerløsning og oppgjørskontroll Dette er prioriterte forbedringsområder innenfor reiser med rekvisisjon. Foranalysen for samkjøring og alternativ bestillerløsning ble sluttført februar 2014 og forprosjekt startet mai Det tas sikte på å implementere et samkjøringsverktøy med alternativ bestillerløsning 1. kvartal Forprosjektet vil utarbeide detaljert plan for gjennomføringsfasen som dokumenteres i forprosjektrapport til styret 15. desember Foranalysen for oppgjørskontroll ble sluttført i mars 2014 og forprosjekt startet mai Forprosjektrapporten vil bli lagt frem for styret i januar 2015 og målsettingen er å etablere en nasjonal løsning for logisk oppgjørskontroll. 10. Finansieringsmodell Det samlede budsjettfremlegget for 2015 er innenfor de økonomiske rammer som er kommunisert med de regionale helseforetakene i løpet av høsten Overskuddsmodell er blitt drøftet med økonomidirektørene ved de regionale helseforetakene i november Disse stiller seg bak at overskuddsmodell for 2013 videreføres i 2014 og 2015, og finansiering av drift og investeringer skjer gjennom tilførsel av basisramme som finansieringskilde. Fordelingsmodellen av selskapets driftskostnader er uendret. 11. Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør mener det fremlagte budsjett vil være tilstrekkelig til på en nøktern måte å dekke opp for utfordringene selskapet står ovenfor i 2015, gitt den usikkerhet som fremgår av pkt. 5 i saken. Pasientreiser ANS er opptatt av å sikre fortsatt høy kvalitet i de løpende tjenesteleveransene via SLA-avtalen. Etter fem års drift har nå selskapet historikk og erfaring som gjør budsjetteringen av ordinær drift enklere. Samtidig skaper planlegging av en rekke omfattende prosjekter utfordringer med å beregne ressursbehovet. Gjennom vedtak om iverksetting og videreføring av flere prosjekter og øvrige utviklingstiltak er det derfor viktig å styrke selskapet ressurs- og kompetansemessig for å sikre disse leveransene. Tre engasjementsstillinger er lagt inn i budsjett 2015 for dette formålet. Det er likevel viktig å påpeke at kapasitetsutfordringer og utforutsette endringer i oppgaver kan komme til å endre behovet. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med nærmere redegjørelse for aktivitetene og finansieringsbehovet for disse. Side 8 av 8

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385

ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385 ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385 FORORD Styret for IKT Agder presenterer her årsmelding for selskapets drift i 2014. Det er å håpe at denne gir et godt bilde

Detaljer