Nr. 4 /2006 Kjennelser avsagt i ukene 24-39/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4 /2006 Kjennelser avsagt i ukene 24-39/2006"

Transkript

1 Nr. 4 /2006 Kjennelser avsagt i ukene 24-39/2006

2 Innblikk nr- 4/06. Kjennelser avsagt i ukene 24-39/ Kjennelse av 23. juni Ankesak nr. 05/ ftrl Pensjonsberegning- Antatte framtidige pensjonspoeng for unge uføre. "ME"- kronisk utmattelsessyndrom. Anke fra 21 år gammel mann over vedtak om ikke å beregne tilstått 100 prosent uføreytelse etter reglene for unge uføre ved kronisk utmattelsesyndrom/me. Vedtaket ble omgjort: Uføretidspunktet var satt til måneden etter at han fylte 16 år. Han hadde hatt lidelsen i flere år, og det forelå en omfattende funksjonsnedsettelse - som var ansett varig og godt dokumentert. Avslaget var begrunnet med at tilstanden, blant annet ut fra Trygderettens praksis, ikke kunne anses som alvorlig i folketrygdlovens forstand. Etter en samlet vurdering av den medisinske dokumentasjonen, sammenholdt med Trygderettens praksis og de sakene som er bragt inn for domstolene og hevet som forlikt, kom retten til at saken falt innenfor det snevre unntaket som gjelder for såkalt diffuse lidelser, og de rammene som er trukket opp i Trygderettens kjennelse i ankesak nr 04/ Kjennelse av 23. juni Ankesak nr. 04/ ftrl Pensjonsberegning- Antatte framtidige pensjonspoeng for unge uføre. "ME"- kronisk utmattelsessyndrom. Saksforhold der blant annet periode med bedre fungering tilsa at tilstrekkelig klar dokumentasjon for alvorlig og varig sykdom ikke forelå. Ung kvinne fikk kronisk utmattelsessyndrom etter en virusinfeksjon da hun var 21 år gammel, hadde siden vært syk og så funksjonshemmet at hun var tilstått rullestol, dusjstol m.v. for å klare seg i hverdagen. Hun hadde vært frisk og aktiv før sykdom oppsto, men i ettertid verken maktet å gjennomføre utdanning eller arbeid. Hel uførepensjon ble tilstått etter fylte 27 år, med uføretidspunktet satt til tidspunktet for sykdomsdebuten. Ved vurderingen av vilkåret i ftrl viste retten til 5-medlemskjennelse av i ankesak 04/04943 og Trygderettspraksis vedrørende denne diagnosen, blant andre saker som i ettertid var omgjort av forvaltningen. Saksforholdet var noe ulikt de sakene der ung-uførrettigheter var tilstått. Sykdomsdebut og uførhet inntraff noe senere. Vedkommende hadde i en periode under endrede rammebetingelser - "sydenopphold" - opplevd bedring i tilstanden. Nyere forskning tydet bl.a. på at sosiale rammebetingelser i vid forstand var viktig i mange tilfelle. Vedkommendes bedring under opphold i varmere klima indikerte at dette også gjaldt henne. Observasjonene i sykdomsperioden tilsa ikke klart nok at kvinnens uførhet skyldtes sykdom, som før fylte 26 år var alvorlig og varig. Stadfestelse. 3. Kjennelse av 21. juli ankesak nr. 06/ ftrl Meldeplikt og møteplikt. Rett til dagpenger ved tvil om identitet. Vedtak om å avslå krav om dagpenger ble opphevet: Utbetaling av dagpenger var stanset fordi det var tvil om dagpengemottakerens identitet. Hjemmel for dette ble ikke ansett å foreligge: Gyldig grunnlag for arbeid i Norge hadde foreligget hele tiden. At vedkommende overfor annen myndighet, politiet, hadde oppgitt annen, og uriktig, identitet gjorde det ikke overveiende sannsynlig at vedkommende ikke fylte kravet til lovlig opphold i Norge, jf. 2-1, tredje ledd i ftrl. Det var heller ikke tilstrekkelig annet rettslig grunnlag for å stanse dagpengene, og heller ikke for å avslå å utlevere meldekort - slik Aetat hadde gjort. Situasjonen var slik at manglende tilgang til vanlige meldekort ga vedk. "rimelig grunn" til å la være å melde seg. Dette gjaldt selv om vedk. - mot formodning - skulle ha fått klar informasjon fra Aetat om at han måtte ta personlig kontakt med Aetat etter at tvilen om hans identitet var avklart. Påanket vedtak ble opphevet for prøving av andre dagpengevilkår; bl.a. kravet om å være "reell arbeidssøker."

3 3 4. Kjennelse av 22. september Ankesak nr. 05/ ftrl Dagpengertidsbegrenset bortfall av dagpenger. Bortfall ved manglende oppmøte til tiltak. Dokumentasjon for kjennskap til tiltaket. Vedtak om tidsbegrenset bortfall av dagpenger ble omgjort: 52-årig kvinne hevdet at hun ikke hadde mottatt Aetats brev med innkalling til arbeidsmarkedstiltak og derfor hadde rimelig grunn til ikke å møte på kurset. Retten fant det sannsynliggjort at innkallingsbrevet var sendt fra Aetat. Det var likevel ikke tilstrekkelig bevist at brevet var kommet fram til kvinnen, jf. ankesak nummer 00/ 01445, der retten var satt med fem medlemmer. I Trygderettens praksis har det ved sannsynlighetsvurderingen av om brevet er kommet fram vært lagt vekt på erklæringer fra Posten om at postombæringen har vært normal. I foreliggende ankesak ble slik erklæring fra Posten ikke tillagt noen vekt av betydning. Retten uttalte at bekreftelser fra Posten bør være skriftlige, daterte, være innhentet i rimelig tid etter at innkallingsbrevet er avsendt for å bli tillagt vekt. Retten konkluderte, etter en konkret sannsynlighetsvurdering, med at brevet ikke var kommet fram. 5. Kjennelse av 15. september Ankesak nr. 06/ ftrl Sykepenger - yrkesaktive medlemmer som midlertidig er ute av inntektsgivende arbeid. Sykepenger ved konkurs. Retten omgjorde trygdemyndighetenes vedtak om sykepenger etter folketrygdloven 8-47 og ga i stedet vedkommende rett til sykepenger som arbeidstaker etter 8-15 første ledd. Bedriften som vedkommende arbeidet i, begjærte oppbud 30. desember. Konkurs ble åpnet 3. januar. Han ble sykmeldt 4. januar og satte fram krav om sykepenger 5. januar. Han mottok 11. januar brev fra bostyrer om at at han var å anses som oppsagt fra tidspunktet for konkursåpningen, 3. januar. Retten mente at det avgjørende for rett til sykepenger etter 8-15 første ledd var om han kunne anses som arbeidstaker på sykemeldingstidspunktet. Verken etter dagjeldende arbeidsmiljølov eller konkursloven var det adgang til å gi en oppsigelse tilbakevirkende kraft. Konkursåpning var heller ikke i seg tilstrekkelig til å anse arbeidsforholdet som opphørt. Etter konkursloven 119 kan bostyrer/bostyret avgjøre om virksomheten skal fortsette for boets regning. En slik avgjørelse var ikke truffet på sykemeldingstidspunktet. At arbeidsgiver før konkursåpning meddelte vedkommende at han ikke skulle møte på jobb etter nyttår, var heller ikke tilstrekkelig til å anse arbeidsforholdet som avsluttet. 6. Kjennelse av 29. september Ankesak nr. 06/ ftrl Ytelser under medisinsk behandling - stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet. Hjelpemidler ved lese- og skrivevansker. En 15 år gammel gutt var tilstått stønad til bærbar pc og staveprogram, men fikk avslag på krav om c-pen og talesyntese. Retten viste til uttalelser i forarbeidene og i Rikstrygdeverkets rundskriv, og sammenlignet saken med ankesak nr. 06/00878, 06/01001 og 05/ I sakene 06/00878 og 06/01001 var bruken av hjelpemidlene var nærmere knyttet til undervisningssituasjonen i ankesak nr. 06/00878 og 06/01001, mens det i ankesak nr. 05/01346 var lagt vekt på at det var nødvendig for den ankende part med c-pen og talesyntese også ellers i dagliglivet - mye på grunn av sterk dysleksi. Selv om den foreliggende saken hadde likhetstrekk med den sist nevnte ankesaken, var det til dels stor forskjell i graden av lese- og skrivevanskene. Retten kom til at barnet ikke hadde så omfattende vansker at c-pen og talesyntese var medisinsk nødvendig for å fungere i dagliglivet. Allerede tilstått pc og staveprogram ble ansett som tilstrekkelig til å avhjelpe hans funksjonsvansker. For øvrig var retten enig med Klage- og ankeenheten i at selv om hjelpemidlene også skulle benyttes til lesing hjemme, blant annet for å ta førerkort for moped, syntes de i hovedsak å skulle brukes til å tilgjengeliggjøre læremidler i forbindelse med læring/undervisning og i tilknytning til leksearbeid, slik at de av den grunn også falt utenfor folketrygdlovens ansvarsområde. Stadfestelse.

4 4 7. Kjennelse av 22. september Ankesak nr. 06/ ftr Ytelser under medisinsk rehabilitering- grunnlaget for rehabiliteringspenger. Grunnlagsfastsettelse ved kombinasjon av rehabiliteringspenger og tidligere tilstått gradert uførepensjon. Kvinne med 50prosent uførepensjon, ble sykmeldt etter mange år i deltidsarbeid, og fikk rehabiliteringspenger etter utløpt sykepengeperiode. Trygdemyndighetene beregnet rehabiliteringspenger ut fra faktisk inntekt på uføretidspunktet (sykepengegrunnlaget) under henvisning til anvisning fra RTV om unntak fra 10-9 annet ledd i kombinasjonstilfeller. Retten mente dette gjelder bare der inntekt året før uføreåret, evt. de tre siste år, ikke er representativ for inntekt av deltidsarbeidet, dvs. når uføretidspunkt for uførepensjon og rehabiliteringspenger begge ligger innenfor en treårsperiode. Påanket vedtak ble opphevet for ny grunnlagsfastsettelse etter hovedregelen i Kjennelse av 1. september Ankesak nr. 06/ ftr Ytelser under medisinsk rehabilitering- rehabiliteringspengenes størrelse. Ung-uførrettigheter. Vilkår om "alvorlig" tilstand forelå ved angst og depresjon i kombinasjon med nedsatt intellektuell kapasitet. Vedtak om ikke å anse rettigheter som ung ufør å foreligge ved tilstått hel tidsbegrenset uførestønad ble omgjort: Vedkommende hadde lett utviklingshemming, blandet angst og depressiv lidelse. Mannens svake ressurser gjorde den psykiske tilstanden langt mer alvorlig enn hva den normalt ville ha vært. Samlet sett ble tilstanden ansett for å oppfylle vilkårene i ftrl , tredje ledd. 9. Kjennelse av 7. juli Ankesak nr. 06/ ftrl Ytelser under yrkesrettet attføring- sykdom, skade eller lyte - nedsatt inntektsevne. Saksforhold der person med frisørutdanning ble ansett fylle vilkårene, bl.a. vektlagt at frisørkompetanse var relativt spesialisert. Vedtak om å avslå krav om yrkesrettet attføring ble omgjort: Vedkommende var utdannet frisør og hadde arbeidet som dette i ca. ti år. Hun hadde også i ca. 1/2 år arbeidet som leder i leketøysbutikk og i en kortere periode ledet en familiebarnehage, assistert av en førskolelærer. Årsaken til at hun sluttet som frisør, var allergi/astmaplager. Hun slet ellers med lettere psykiske plager og hadde også nakke/myalgiplager. Retten kom - under tvil - til at hun oppfylte vilkåret for yrkesrettet attføring etter folketrygdloven Retten la vekt på at trygdeforvaltningen hadde lagt til grunn at hun ikke lenger kunne fungere som frisør og heller ikke arbeide i typiske lederstillinger. Det ble videre lagt vekt på at hennes utdanning og yrkespraksis var så nært knyttet opp til yrket som "vanlig" frisør, at det ikke var yrker innenfor eller utenfor frisørbransjen som hun gjennom sin utdanning var kvalifisert for. Hun var her i en noe annen posisjon enn for eksempel en sykepleier eller en lærer. Det var også av betydning for rettens vurdering at hun av trygdekontoret tidligere var innvilget yrkesrettet attføring, selv om hun den gang ikke benyttet seg av innvilgelsen. Rettens tvil var knyttet til at mye tydet på at hun kunne fungere som butikkmedarbeider. Aetats overtakelse av ansvaret for 11-5 medførte ikke strengere praksis, jf. ankesakene nr. 06/00056 og 06/ Kjennelse av 8. september Ankesak nr. 06/ ftrl Uførepensjonhensiktsmessig behandling og attføring. Ikke nødvendigvis like strengt attføringskrav ved tidsbegrenset som ved varig stønad, jf. gitte retningslinjer. Avslag på krav om uføreytelse fra 46 år gammel kvinne med sammensatte helseplager var grunngitt i at yrkesrettet attføring ikke var forsøkt i tilstrekkelig grad. Trygderetten fikk opplyst at vedkommende for tiden var under yrkesrettet attføring. Det var da for tidlig å ta stilling til om kvinnen eventuelt hadde rett til halv uføreytelse. Retten reserverte seg mot at attføringsvilkåret skulle praktiseres like strengt i relasjon til tidsbegrenset uførestønad som i relasjon til uførepensjon og viste i den forbindelse til kjennelse i ankesak nr. 04/ Også departementets syn i brev av 20. oktober 2004 til Rikstrygdeverket kunne gi støtte til dette. Forholdene i saken tilsa imidlertid at påanket vedtak måtte stadfestes.

5 5 11. Kjennelse av 18. august Ankesak nr. 05/ ftrl Uførepensjonnedsatt inntektsevne-uføregrad. Tidsbegrenset uførestønad i kombinasjon med uførepensjon. Spørsmål om øking av uføregrad, eventuelt om 50 prosent uførepensjon burde kombineres med 50 prosent tidsbegrenset uførestønad. Omgjøring. 32-årig kvinne med medfødt dobbeltsidig hofteleddsdysplasi var tilstått 50 prosent uførepensjon, men ønsket hel. Etter flere operasjoner hadde hun kroniske smerter i hofter, rygg, knær og nakke og hadde forsøkt yrkesrettet attføring i tre år uten resultat. Avslagsvedtak var grunngitt i at vedkommende måtte kunne klare halv stilling. Retten fant til grunn at vedk. for tiden ikke kunne makte å utnytte en eventuell restarbeidsevne. Situasjonen kunne bedre seg på sikt, noe som gjorde en kombinasjon av 50 prosent uførepensjon og 50 prosent tidsbegrenset uførestønad aktuell. Rikstrygdeverket hadde i skriv i saken frarådd dette av administrative hensyn. Retten endret ut fra dette uføregraden til 100 prosent - tross mulighetene for noe bedre inntektsevne på sikt. 12. Kjennelse av 16. juni Ankesak nr. 06/ ftrl Avkorting av tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon for ytelser fra arbeidsgiver. Trl. 1. Trygderettens saklige myndighetsområde. Gjenopptakelse. "Sluttpakke" i samband med fratreden. Arbeidgiver hadde ikke partsrettigheter ved vedtak om å avkorte uføreytelse, jf. kap. 1 trl. Ikke uforsvarlig rettsbruk å avkorte trygdeytelsen selv om krav om denne ikke forelå da sluttpakken ble gitt, jf. ulovfestete vilkår for å gjenoppta trygdevedtak til ny behandling. I samband med nedbemanning hadde kvinne sluttet før pensjonsalderen, og da fått førtidspensjon fra sin arbeidsgiver. Da hun noen år senere ble tilstått uførepensjon, ble pensjonen avkortet etter reglene i folketrygdloven Da hun sju måneder etter pensjonsvedtaket, sammen med sin arbeidsgiver, anket til Trygderetten, ble anken avvist som for sent fremmet. (ankesak nr. 03/00166). Krav om gjenopptak av denne avgjørelsen ble avslått: Det var ikke feil ved tidligere vedtak at arbeidsgiver ikke var gitt partsrettigheter. Vedtaket om avkorting bygde ellers ikke på uforsvarlig lovforståelse - selv om krav om uførepensjon flere år etter avgang også ga argumenter for et motsatt standpunkt. 13. Kjennelse av 23. juni Ankesak nr. 06/ ftrl Ytelser knyttet til livsløp og familiesituasjon - stønadsperiode for faren. Norskkurs for innvandrere ga ikke grunnlag for rett til fødselspenger for faren, jf. fjerde ledd i Avslag på krav om fødselspenger etter reglene om stønad til far der mor til barnet ikke har opptjent rett til fødselspenger. Fars rett forutsetter at mors aktivitet omfattes av vilkårene i folketrygdloven 14-9 fjerde ledd. Ordlyden ga rom for at morens utdanning - norskkurs for innvandrere - ga far rettigheter. Samtidig ga lovforarbeid relevante holdepunkter for hvilke utdannelser som ga rettigheter. Disse tilsa at det da bare dreide seg om utdannelse som også ga støtte fra Lånekassen. Norskkurs for innvandrere falt da utenfor. Stadfestelse. 14. Kjennelse av 1. september Ankesak nr. 06/ Arbeidsmarkedsloven 22- tilbakekreving. Tilbakekreving av stønad til husholdsutgifter, jf. 2-8 i forskrift om attføringsstønad ved mottak av bostøtte fra Husbanken. Samtidig mottak av bostøtte fra Husbanken og stønad til dekning av boutgifter i form av stønad etter 2-8 i forskrift om attføringsstønad. Aetat krevde sin utbetalte ytelse tilbakebetalt. Vedtaket ble omgjort: Retten la til grunn at det forelå valgrett mellom ytelsene, og at vedkommende ville valgt Aetatstønaden, som den høyeste av ytelsene, om hun hadde hatt mulighet til det. Vedkommende hadde gitt Aetat sviktende informasjon, men ville fått informasjon om valgrett om hun hadde informert riktig. Aetat ville vært forpliktet til utbetaling ved riktig informasjon, og feilutbetaling forelå da ikke.

6 6 15. Kjennelse av 30. juni Ankesak nr. 06/ Statpl Statens pensjonskasse-uførepensjon. Vilkåret om fratrådt arbeid, jf. 27. Arbeidstaker overført annen pensjonsordning, som ikke ga rettigheter ved delvis uførhet. Periode uten sykmelding etter overføringstidspunktet avskar rett til delpensjon i Statens pensjonskasse. Kvinne ble innmeldt i SPK i 1997 som ansatt i NSB-virksomhet. Hun fikk brystkreft i februar 2000 og var sykmeldt ett år. I sykmeldingsperioden skiftet arbeidsgiver pensjonsordning slik at hun fra 1. januar 2001 var innmeldt i Gjensidige Nor. I 2003 fikk hun tilbakefall og ble etter ett års sykmelding delvis ufør. Krav om uførepensjon fra SPK ble avslått fordi hun ble ufør etter utmeldelse fra Statens Pensjonskasse jf. 27 første ledd og medlemsskapsbestemmelsene i kap 2. Stadfestelse

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN År den ble rett holdt i Trygderettens lokale i Grønlandsleiret 27, Oslo. I medhold av lov av 16. desember 1966 Kjennelse av 21. september 2001. Ankesak nr. 00/03421

Detaljer

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem Ankenr: 0901875 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 10-8. Resultat: Stadfestelse. Resyme: ftrl 10-8. Rehabiliteringspenger. Ftrl. 10-8. Stadfestelse. Den ankende part var en 47 år gammel mann med libanesisk

Detaljer

Nr. 1/2007 Kjennelser avsagt i ukene 48/06-06/07

Nr. 1/2007 Kjennelser avsagt i ukene 48/06-06/07 Nr. 1/2007 Kjennelser avsagt i ukene 48/06-06/07 - 2 - Kjennelser avsagt i ukene 48/06-06/07 1. Kjennelse av 26. januar 2007. Ankesak nr. 06/2710. ftrl. 3-25. Pensjonsberegning - barnetillegg. Bortfall

Detaljer

Nr. 4/2009 Kjennelser avsagt i ukene 17-29/2009

Nr. 4/2009 Kjennelser avsagt i ukene 17-29/2009 Nr. 4/2009 Kjennelser avsagt i ukene 17-29/2009 ISSN 1503-8041 1. Kjennelse av 22. mai 2009. Ankesak nr. 08/02626. Ftrl. 4-4. Dagpenger - krav til minsteinntekt. Det kunne tas hensyn til inntekt fra arbeid

Detaljer

Nr. 2/2007 Kjennelser avsagt i ukene 7-16/07

Nr. 2/2007 Kjennelser avsagt i ukene 7-16/07 Nr. 2/2007 Kjennelser avsagt i ukene 7-16/07 - 2 - Kjennelser avsagt i ukene 7-16/07. (omtale av flere kjennelser i disse ukene - kortform - kommer i juli.) 1. Kjennelse av 23. februar 2007. Ankesak nr.

Detaljer

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN År 2000 den 8. februar ble rett holdt i Trygderettens lokale i Grønlandsleiret 27, Oslo. I medhold av lov av 16. desember 1966 Kjennelse av 11. februar 2000.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Finn Gjone, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Alina R. Drazkowski,

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Christer Gangsø, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Finn Gjone, juridisk kyndig

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

Uføretrygd - vilkår og utmålingsprinsipper

Uføretrygd - vilkår og utmålingsprinsipper Uføretrygd - vilkår og utmålingsprinsipper Uføretrygd - vilkår og utmålingsprinsipper «JURIDISK WORKSHOP» Velferdsrett - uføretrygd, Oslo H2015 1 Overordnet formål Folketrygdloven 1997 (ftrl.) 12-1 «Formålet

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Olav Vik, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Finn Gjone, juridisk

Detaljer

Nr. /2004 Kjennelser avsagt i ukene

Nr. /2004 Kjennelser avsagt i ukene Nr. /2004 Kjennelser avsagt i ukene Kjennelser avsagt i ukene 27-40/04. 1. Kjennelse av 20. august 2004. Ankesak nr. 04/00562. ftrl 3-4. Pensjonsberegning - grunnpensjon. Omregningstidspunkt for grunnpensjon

Detaljer

1. Andreas Rinnan, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk kyndig rettsmedlem.

1. Andreas Rinnan, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk kyndig rettsmedlem. Ankenr: 0901863 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 12-18 1 L bokst d. Resultat: Opphevelse. Resyme: ftrl 12-18 1 L bokst d. Forskrifter: endring 2. Gradert uføreytelse. Ftrl 12-18. Avslag. Oppheving og hjemvisning.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-008 3.2.2009 Genworth Financial Uførekapital Sammenhengende ufør reell friskmelding - forsikringstilfellets inntreden FAL 18-4. Forsikrede (f. 1957) var

Detaljer

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring.

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. DATO: FOR-2001-09-11-1079 DEPARTEMENT: AAD (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 11 IKRAFTTREDELSE: 2002-01-01 ENDRER: FOR-1993-09-30-916,

Detaljer

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS 6 UTGAVE ÅR

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS 6 UTGAVE ÅR INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS 6 UTGAVE ÅR 2003 TRYGDERETTEN Kjennelser avsagt i ukene 23-35/03 Internt: Vit at alle vanlige kjennelser og alle resymeer av disse nå går til Lovdata/blir gjort allment tilgjengelige.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 GRUPPELIV - Om uførheten kan bedømmes som varig. Forsikrede

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Olav Vik, juridisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 YRKESSKADE Årsakssammenheng. Forsikrede (f. 55, sykepleier) har hatt periodiske ryggplager siden 89, da hun forløftet seg på en pasient. Den 8.5.98,

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Fabienne Mørch, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 31. mai 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 31. mai 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 31. mai 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Åsa Astrup Bustad, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Øystein Hindrum, juridisk

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

DETTE SKAL VIL GJENNOMGÅ RETTIGHETSSENTERET. Fortsettelse. Fra rettspraksis 01.06.2013. Norsk Pasientforening for AIH Oslo 2013

DETTE SKAL VIL GJENNOMGÅ RETTIGHETSSENTERET. Fortsettelse. Fra rettspraksis 01.06.2013. Norsk Pasientforening for AIH Oslo 2013 RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10-14, man. ons. Tlf. 96 62 27 60 E-Mail: Rettighetssenteret@ffo.no DETTE SKAL VIL GJENNOMGÅ Rettigheter som arbeidstaker Diskrimineringsvern Tilrettelegging Oppsigelsesvern Sykepenger

Detaljer

Nr.5 /2005 Kjennelser avsagt i ukene 31-34/05

Nr.5 /2005 Kjennelser avsagt i ukene 31-34/05 Nr.5 /2005 Kjennelser avsagt i ukene 31-34/05 Kjennelser avsagt i ukene 21-34/05: 1 1. Kjennelse av 26. august 2005. Ankesak nr. 05/01671. ftrl. 3-18. Pensjonsberegning - vilkår for medregning av framtidige

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Arild Karlsen, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Brynjulf Egeberg, medisinsk

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Nr. 2/2004 Kjennelser avsagt i ukene 1-9 2004

Nr. 2/2004 Kjennelser avsagt i ukene 1-9 2004 Nr. 2/2004 Kjennelser avsagt i ukene 1-9 2004 Kjennelser avsagt i ukene 1-9/04: 2 Kjennelse av 13. februar 2004. Ankesak nr. 03/03526. ftrl 3-21. Pensjonsberegningantatte framtidige pensjonpoeng for unge

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3572* - 2.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3572* - 2.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3572* - 2.10.2000 UFØREKAPITAL - Forsikringstilfellets inntreden - før utgangen av det år man fyller 60? Forsikrede (f. 34) ble 1.12.88 innmeldt i kollektiv gruppelivsforsikring

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Arne Eikås, medisinsk kyndig

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 Saksframlegg Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Arbeidstaker som får innvilget

Detaljer

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER ARBEIDSAVKLARINGSPENGER - en fullverdig erstatning for tidligere ytelser? Kandidatnummer: 553 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 16 936 ord 14.11.2010 Innholdsfortegnelse 1 1.INNLEDNING... 1 1.1 Problemstilling...1

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 3. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 3. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 3. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Audun Rosenvinge, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Henning Robert

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Hva skjer etter ett år med sykefravær?

Hva skjer etter ett år med sykefravær? Hva skjer etter ett år med sykefravær? Denne veilederen er overført fra DSS til DFØ i 2016. Den er sist oppdatert oktober 2015 Innhold Innhold... 1 1. Ytelser når sykepengene opphører... 2 2. Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Nr. 1/2011 Kjennelser avsagt i ukene 41/

Nr. 1/2011 Kjennelser avsagt i ukene 41/ Nr. 1/2011 Kjennelser avsagt i ukene 41/52-2010 ISSN 1503-8041 1. Kjennelse av 3. desember 2010. Ankesak nr. 10/1254 ftrl 4-3. Dagpenger tap av arbeidsinntekt og arbeidstid. Vurdering av arbeidstidsreduksjon

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.04.2007 Ref. nr.: 06/19186 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK NR 05/07 I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 05/2007 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.10.2009 Ref. nr.: 09/16185 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 76/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

Nr. 1/2005 Kjennelser avsagt i ukene 40-48/2004

Nr. 1/2005 Kjennelser avsagt i ukene 40-48/2004 Nr. 1/2005 Kjennelser avsagt i ukene 40-48/2004 1. Kjennelse av 22. oktober 2004. Ankesak nr. 04/00513. ftrl 3-21. Pensjonsberegning, antatte framtidige pensjonspoeng for unge uføre. Periode med arbeid

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

Nr. 1/2010 Kjennelser avsagt i ukene 30-52/2009

Nr. 1/2010 Kjennelser avsagt i ukene 30-52/2009 Nr. 1/2010 Kjennelser avsagt i ukene 30-52/2009 ISSN 1503-8041 1. Kjennelse av 18. desember 2009. Ankesak nr. 09/00981. Ftrl. 4-3. Dagpenger tap av arbeidsinntekt og arbeidstid. Kravet til arbeidstidsreduksjon

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

TRYGDERETTEN. Den 25. november 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo.

TRYGDERETTEN. Den 25. november 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo. TRYGDERETTEN Den 25. november 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristin Løchen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator.

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Christer Gangsø, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Arne Eikås, medisinsk kyndig

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 11 OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 11 OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 11 OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har følgende synspunkter: Generelt LHL mener dagens AAP ordning

Detaljer

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 83 Jf. Innst. O. nr. 65 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 48 (1998-1999) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om

Detaljer

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak FOR 2001-12-20 nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak DATO: FOR-2001-12-20-1544 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Arbeidsmarkedsavd., Velferdspolitisk avd. PUBLISERT: I 2001 hefte 17

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

NAV Lønnsgaranti 1. juni 2015 ORIENTERING TIL BOSTYRER RUTINE FOR KURANTE KRAV INNHOLD

NAV Lønnsgaranti 1. juni 2015 ORIENTERING TIL BOSTYRER RUTINE FOR KURANTE KRAV INNHOLD ORIENTERING TIL BOSTYRER RUTINE FOR KURANTE KRAV INNHOLD 1. Hvilke krav kan behandles som kurant? 1.1 Vilkår 1.2 Krav utover to ganger folketrygdens grunnbeløp 2. Unntak 2.1 Generelt 2.2 Krav som ikke

Detaljer

Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn

Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn Utskriftsdato: 21.12.2017 01:12:39 Status: Gjeldende Dato: 7.12.2016 Utgiver: KS Dokumenttype: Veileder Innholdsfortegnelse Opptjening

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.06.09 Ref. nr.: 09/5733 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 36/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

TRR-2012-2124. Trygderetten Kjennelse DATO: 2013-03-15. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5.

TRR-2012-2124. Trygderetten Kjennelse DATO: 2013-03-15. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5. TRR-2012-2124 INSTANS: DATO: 2013-03-15 Trygderetten Kjennelse DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5. SAMMENDRAG: SAKSGANG: Ankenr: 12/02124 PARTER: FORFATTER:

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Uførepensjon - vilkår og utmålingsprinsipper

Uførepensjon - vilkår og utmålingsprinsipper Uførepensjon - vilkår og utmålingsprinsipper Uførepensjon - vilkår og utmålingsprinsipper «JURIDISK WORKSHOP» Velferdsrett - uførepensjon, Oslo H2014 1 Uførepensjon - vilkår og utmålingsprinsipper Velferdsrett

Detaljer

Reell kompensasjonsgrad

Reell kompensasjonsgrad AV NUONG DINH OG HÅKON HAGTVET SAMMENDRAG Folketrygden er opprettet med formål om å sikre økonomisk trygghet for personer som ikke er i arbeid. Reelle kompensasjonsgrader sier noe om inntekt som trygdemottaker

Detaljer

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Hvordan skal arbeidsgiver forholde seg når ansatte mottar arbeidsavklaringspenger? Kundeforum SSØ Side 2 Året med sykmelding

Detaljer

1 Bakgrunnen for forslaget

1 Bakgrunnen for forslaget 1 Bakgrunnen for forslaget 1.1 Innføring av den tidsbegrensede ytelsen arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspengene ble innført 1. mars 2010. Innføringen innebar at de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger,

Detaljer

Nr. 4/2005 Kjennelser avsagt i ukene12-20

Nr. 4/2005 Kjennelser avsagt i ukene12-20 Nr. 4/2005 Kjennelser avsagt i ukene12-20 Kjennelser avsagt i ukene 12-20/05: 1. Kjennelse av 20. mai 2005. Ankesak nr. 04/03600. tidl. folketrl. 1-2, jfr. forskrift 1-3, 3.ledd og gjeldende ftrl. 2-8.

Detaljer

VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.08.2010 Ref. nr.: 10/10403 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X66 &13 Arkivsaksnr.: 13/15281-2 Dato: 22.01.14

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X66 &13 Arkivsaksnr.: 13/15281-2 Dato: 22.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X66 &13 Arkivsaksnr.: 13/15281-2 Dato: 22.01.14 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER 2 - OM MAKSIMAL STØNADSPERIODE INNSTILLING

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 31.05.2016 Ref. nr.: 15/23554 Saksbehandler: Hallvar Hyldbakk VEDTAK NR 54/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10):

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10): Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen AAP og Uførepensjon Den gode legeerklæringen God legeerklæring Blir først og fremst skrevet i fornuftig tid Oppdaterte opplysninger. Må pasienten innkalles? Skal det skrives erklæring? Alternativer. NAV,

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften)

Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften) Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX.XX 2010 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Detaljer

Ot.prp. nr. 13 (2003 2004)

Ot.prp. nr. 13 (2003 2004) Ot.prp. nr. 13 (2003 2004) Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (ytelser under yrkesrettet attføring mv.) Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 31. oktober

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD Årsak til ervervsuførhet omfattet av karensklausul kunnskapskravet oppfylt FAL 19-10. Forsikrede (f. 1946) tok opp et lån den 8.12.00 og tegnet

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-249 23.6.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Fra ytelses- til innskuddspensjon sykmeldt ved omdanning LOF 2-8, 4-11, 4-12

Detaljer

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat 26.05.2016 Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Innholdsfortegnelse 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 1 2 Bakgrunn...

Detaljer

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2)

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER Barne- og likestillingsdepartementet Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER Likestillings- og diskrimineringsombudets

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 86 ( ) og Ot.prp. nr. 102 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 86 ( ) og Ot.prp. nr. 102 ( ) Besl. O. nr. 105 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 105 Jf. Innst. O. nr. 86 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 102 (2002-2003) År 2003 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

11/1497-19- CAS 03.05.2012

11/1497-19- CAS 03.05.2012 Vår ref.: Dato: 11/1497-19- CAS 03.05.2012 Anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken gjelder spørsmål om vilkåret i folketrygdloven 4-3 andre ledd om at vanlig arbeidstid må være

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 GRUPPELIV Uførekapital kjennskap til sykdommen FAL 19-10. Forsikredes (f. 50) gruppelivsforsikring ble fra 1.9.97 utvidet med uførekapital. På utvidelsestidspunkt

Detaljer

På dette grunnlag hevdes det at A har de nødvendige kvalifikasjoner for den utlyste stillingen, og at hun således har fortrinnsrett til denne.

På dette grunnlag hevdes det at A har de nødvendige kvalifikasjoner for den utlyste stillingen, og at hun således har fortrinnsrett til denne. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2007 Ref. nr.: 07/8730 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 33/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer