TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET"

Transkript

1 1 TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

2 2

3 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under utvikling på Spikkestad. Området vil ferdig utviklet bestå av 8 firemannsboliger. Boligene selges i fire salgstrinn. Og hvert salgstrinn består av to firemannsboliger. Trinn 1 og 2 bygges i felt BKS2 og trinn 3 og 4 bygges i felt BKS1. Feltet vil bli opparbeidet med god estetikk og utforming, noe som vil bidra til at dette blir et hyggelig og tiltalende boligfelt. INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 3 Nøkkelinformasjon 4 Om prosjektet 10 Beliggenhet 11 Leilighetene 14 Kjøkken 18 Bad 19 Plantegninger 18 Romskjema 22 Leveransebeskrivelse 23 Tegningsmateriell 26 Reguleringsplan 34 Vedtekter for sameiet 39 Budsjett for sameiet og huseierforeningen 45 Kontrakt 46 Grunnbokutskrift 57 Generelt/Forbehold Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, og er ikke bindende for utformingen av den endelige begyggelsen. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. Alle informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta mindre endringer. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet/websiden er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Det tas forbehold om trykkfeil og myndighetenes endringer av gjeldende regler og forskrifter. Versjon 1,

4 Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet og en del av salgsprospektet. For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet. Dette er tilgjengelig hos megler samt på prosjektets hjemmeside www. rudvest.no. Selger har godkjent informasjonen i dette notatet. GENERELL INFORMASJON NØKKELINFORMASJON BEBYGGELSE / LEVERANSE Omfang Rud Vest salgstrinn 1: Består av bygg 1 og 2 og utgjør totalt 8 seksjoner. Det leveres carport i et felles anlegg foran husene. Her kommer også boder og sykkelparkering. Den totale utbyggingen for hele prosjektet er planlagt i 4 byggetrinn som totalt utgjør 32 seksjoner fordelt på 8 bygg. Det tas forbehold om antall byggetrinn. 4 Selger / Utbygger Ulverud AS Org.nr Selger har general fullmakt fra hjemmelshaver Hjemmelshaver Trygve Rud Matrikkelnummer / adresse Eiendommen Rud vest, har matrikkelnr: Gnr. 5, Bnr. 1, i Røyken kommune. Eiendommen er under fradeling og vil få nytt bruksnummer. Leilighetene vil bli tildelt eget seksjonsnummer når seksjoneringen er gjennomført. Det tas forbehold om kommunal godkjenning av fradelingssøknaden. Oppdragsansvarlig In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt org.nr Ansvarlig megler: Tomas Nordgård Gabrielsen I tillegg vil megler Eileen V. Dreyer og medhjelper Wenche M. Galtung jobbe med prosjektet. Arnestad Eiendomsmegling AS med Per Kristian Drange vil bistå med salget. Byggene er på 2 etasjer over gateplan. Byggenes plassering fremgår av vedlagte situasjonsplan datert Boligtype Selveierleiligheter/eierseksjoner. Bygg 1 og bygg 2 består av 4 seksjoner hver. Byggemåte Se vedlagt leveringsbeskrivelse datert Utbygger/entreprenør Et prosjekt i regi av Ulverud AS. Entreprenør er ABC-Byggsystemer AS org.nr og Kaare Mortensen AS, org.nr Byggeår Antatt 2015 Arealangivelser Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses ca. P-rom i prislisten. Selger tar forbehold om at avvik opptil +/- 5 %

5 Parkering Det følger 1. stk. carport pr. seksjon. I tillegg til carporten blir det avsatt felles biloppstillingsplasser/ gjesteparkeringsplasser lik den som er vist på situasjonsplanen datert i denne salgsoppgaven. Standard/Utstyr Se leveransebeskrivelse/romskjema fra selger i dette salgsprospekt av Tilvalg Alternativene fremkommer i på egne tilvalgsmøter i regi av selger/entreprenør. Mulighetene for egne valg begrenses etter produksjonsstart. Kjøper har i tillegg krav på tillegg eller endringer til 15% av kontraktsverdien. Avhengig av byggearbeidenes fremdrift kan man innenfor visse rammer ha muligheten for endringer av standard materialvalg i henhold til leveransebeskrivelsen. Slike tilvalg leveres mot pristillegg. Tilvalg må bestilles ifht. oppsatt frist som relaterer seg til produksjon. Øvrige ønsker kan forespørres, tilbys og utføres dersom de er mulige og om det avklares i god nok tid før produksjonen. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før overtakelse skal det stilles 47 garanti i.h.t. Bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon. Energimerking Leilighetene vil få energikarakter oransje C. Energiattest vil fremkomme av FDV-dokumentasjon som fremlegges ved overtakelsen. Boder I tillegg til innvendig bod i leiligheten, vil hver seksjon få tilgang til 1 stk. sportsbod som er tilknyttet carporten på ca. 5 kvm, noen boder i eget bygg. FELLESAREAL Tomt/areal Eiet tomt under fradeling fra Gnr. 5 Bnr. 1 Det tas forbehold om tomtens endelige eiendomsgrenser og areal. Arealet for tomt BKS2 er oppgitt i delingssøknaden til Røyken Kommune et ca. areal på kvm. Beskrivelse av fellesareal Fellesarealer leveres ferdig opparbeidet og beplantet. Det blir levert lekeplasser og asfalterte tilkomstveier. Utomhusplan er p.t. ikke ferdigprosjektert. ØKONOMI Omkostninger Dokumentavgift til Staten 2,5 % av andel tomteverdi (se prislisten) Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,- Tinglysningsgebyr for evnt. pantedokument kr 525,- Attestasjonsgebyr pr. obligasjon kr 202,- Totale omkostninger pr. leilighet avhenger av størrelsen/eierbrøk på leiligheten da andel dokumentavgift beregnes ut fra 2,5% av andel tomteverdi. Se prisliste for dokumentavgift pr. bolig. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følger av endringer i de offentlige gebyrene før overtagelsen. Den eventuelle merutgift som følge av forhøyet tinglysningsgebyr og/eller dokumentavgift vil bli belastet kjøper. Betalingsbetingelser 1) Det forutsettes en innbetaling på kr ,- ved kontraktssignering (Selger stiller garantier i samsvar med budstadoppføringslova 12). Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den leilighet som kjøpes. 5

6 6 2) Kjøper skal fremlegge finansieringsbevis fra bank senest 2 uker etter at bud er antatt. Ved behov for avvik må dette avklares spesifikt med megler. 3) Resterende del av kjøpesummen inkl. omkostninger og ev. tilvalg, betales 3 dager før overtagelse. Faktura vil bli utsendt fra oppgjørsmegler, men om denne ikke foreligger skal likevel kjøpesummen betales uoppfordret. Garantier Handelen reguleres av Bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser, en garanti ved kontraktsinngåelse på 3 % av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står i 5 år etter overtagelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti i henhold til 47 i Bustadoppføringslova for å disponere innbetalte håndpenger. Kjøper vil i så tilfelle ikke oppebære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. Avbestillingsgebyr reguleres etter Bustadoppføringslovens 54. Likningsverdi Ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av Røyken likningskontor og vil være ca. 25 % av markedsverdien som primærbolig, og ca. 40 % av markedsverdi som sekundærbolig. SAMEIET Forretningsfører USBL er valgt som forretningsfører. Selger har rett til å bestemme leverandører for sameiet (bl.a. strømleverandør, vaktmestertjenester, vedlikehold av tekniske installasjoner, valg av signaloperatør for Kabel-TV og data, valg av sikkerhetsleverandør (alarm, overvåkning), etc.) Eierform / Organisering Det vil bli opprettet eierseksjonssameier i samsvar med Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr.31. Fremtidig eier plikter å bli medlem av sameiet. Som seksjonseier i et seksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Viser til vedlagte illustrasjonsplan. Seksjonseierne har full råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Sameiet er planlagt å bestå av salgstrinn 1 og 2 (16 seksjoner). Leilighetene i første etasje vil få tildelt en del av tilliggende utomhusareal som tilleggsareal til sine respektive seksjoner eller i form av annen klausulering/vedtektsfesting. Hver leilighet får tilgang til en utvendig sportsbod. Selger foretar fordelingen av boder og evt. parkeringsplasser. Selger vil søke å seksjonere disse som tilleggsdel til seksjonene. For øvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Det vil bli avholdt konstituerende sameiemøte før overlevering, der det velges et styre som vil representere sameiet. Vedtekter Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet som ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Kjøper er kjent med at utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret forut for og i forbindelse med sammenføyning/fradeling og seksjonering/ overtagelse av Boligen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere årsmøter. Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres med Sameiets styre. Kjøper er innforstått med at fellesarealene avhengig av årstid vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter Kjøpers overtagelse av boligen. Fellesutgifter Det fremtidige sameiet vil fastsette størrelsen på Sameiets fellesutgifter. Fellesutgiftene skal dekke Sameiets ordinære driftsutgifter og vil avhenge av ytelsene sameiet vil rekvire. Fellesutgifter er estimert til kr 926,- pr. mnd. pr. seksjon. Se vedlagt budsjett i denne salgsoppgaven. Fellesutgiftene faktureres månedlig fra forretningsfører. I fellesutgifter inngår bl.a. felles byggforsikring, drift og vedlikehold, forretningsførsel, kommunale avgifter, felles strøm, driftstjenester, m.m. Se vedlagt budsjett som er vedlagt denne salgsoppgaven. Budsjett er blitt utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører og tas opp til gjennomgang på første årsmøte. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter gjennomgås også på sameiets årsmøte. Det vil bli innkrevd doble felleskostnader 1. måned slik at sameiet får egenkapital fra første dag. Forsikring Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsiring av eventuelle særskilte påkostninger. OFFENTLIGE FORHOLD Vei / Vann og kloakk Offentlig.

7 Odel / Konsesjon Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen. Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning Området er regulert til bl.a. bolig-,energi, renovasjon og lek. (Området er under utbygging og videre utvikling jfr. informasjon fra reguleringskontoret i Røyken kommune). Da dette er et område i utvikling må det påregnes videre utbygging av tomter/bygg i nærområdet. Se vedlagt utsnitt av reguleringsplan fra Røyken kommune fra Utbyggingstjenesten. Nabotomten er under utvikling til boliger. Det er et kraftanlegg i enden av kunnskapsveien og barnehage og skole vis a vis prosjektet. Servitutter / Rettigheter Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 1G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende Sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnbok med servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av Megler. Disse er også vedlegg til kjøpekontrakt. Forbehold Det tas forbehold om at det gis rammetillatelse og igangsettingstillatelse for prosjektet. Videre tas det forbehold om at 6 av 8 leiligheter i salgstrinn 1 er solgt innen Kjøper vil bli skriftlig informert om vedtak om byggestart. Informasjon om prosjektets fremdrift vil bli utsendt til kjøperne jevnlig i perioden fram til overtagelse. Salgsprospekt med vedlegg er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse og de enkelte enheter. Alle opplysningene er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktmessige og nødvendige uten at den generelle standard forringes. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal, tilpasninger av utomhusplan og liknende. Tegninger og perspektiv er kun ment som illustrasjon. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i Selgers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innvendige. Mindre justeringer må påregnes i detaljprosjekteringen. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og fremlagte tegninger/ illustrasjoner, er det endelige leveransebeskrivelse som gjelder. I vedlagte situasjonsplan kan det forekomme små endringer, den er ikke endelig. Fellesareal ferdigstilles iht. egen plan for utomhusareal som p.t ikke er utarbeidet, og kjøper må påregne at de ikke er ferdigstilt samtidig med boligen. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransebeskrivelsen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved Selgers leveranse som gir Kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Selger står fritt til uten varsel å endre priser og betingelser på usolgte leiligheter uten nærmere varsling. Selger står fritt til å endre seksjonsnummer i prosjekteringsprosessen, og det tas forbehold om eventuell endring av antall eierseksjoner i bygningene. Diverse Kjøper kan ikke uten Selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Salg av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Overtakelse Det er mellom Selger og Kjøper ikke avtalt konkret fremdriftsplan eller tidspunkt for ferdigstillelse, jf. bustadoppføingsloven 10 tredje ledd. Byggetiden er beregnet til ca. 300 dager fra byggestart. Estimert tidspunkt for byggestart er 4. kvartal 2014, hvilket gir en antatt ferdigstillelse i løpet av 3. kvartal 2015, men ikke et forpliktende tidspunkt for ferdigstillelse. Selger tar forbehold om at kjøpekontrakten kan bortfalle: Dersom endelige offentlige tillatelser ikke gis, eller at tillatelsene som gis medfører tyngende vilkår, eller Dersom det ikke oppnås et for Selger tilstrekkelig antall solgte boliger i byggetrinnet, hvilket utgjør 6 av 8 leiligheter i salgstrinn 1. Selger tar i denne forbindelse forbehold om at byggestart kan også vedtas uavhengig av overnevnte forbehold. Dersom Selger ikke gjør gjeldende forbeholdet omhandlet i denne bestemmelse innen er selger forpliktet til å gjennomføre byggingen og kjøpekontraktene som er inngått. Dersom Selger gjør forbehold gjeldende i henhold til det ovenstående, bortfaller denne kjøpekontrakt, slik at alle forpliktelser som følger av kjøpekontrakten opphører, og slik at beløp som kjøper har innbetalt iht. denne kontrakt, med tillegg av opparbeidede klientbankkontorenter hos megler, utbetales til kjøper. Dersom overtakelsen blir senere vil ikke kjøper nødvendigvis ha rett til dagmulkt. Brukstillatelse og Ferdigattest Utbygger sørger for brukstillatelse og denne skal foreligge før overtakelse. Ferdigattest vil normalt ikke foreligge før ca. 1 år etter at brukstillatelse er gitt. 7

8 8 Som følge av at boligen kan etableres i et av flere byggetrinn, er kjøper gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesareal utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest fra Røyken kommune, og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til denne kontrakt, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattest blir gitt. Meglerhonorar/ Provisjon: Megler har fast provisjon på kr ,- + mva. pr solgte leilighet i prosjektet. Dette betales av selger. Sikkerhetsstillelse Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding om dette er ønskelig. Hvitvaskingsloven Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Budgiving Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger har godkjent salgsoppgaven, dato Å BYGGE ET GODT BOMILJØ MED PLASS TIL ALLE Langs Kunnskapsveien er all parkering plassert i felles Car-port anlegg. Disse fungere som en overgangssone eller gjerde mellom boligbebyggelsen (på østsiden) og øvrige aktiviteter langs Kunnskapsveien (mot vest). På innsiden av parkeringssonen er det romslige felles grøntarealer som ytterligere skaper en privat sone til boligbyggene. Det har vært viktig å begrense bebyggelsens størrelse til 4-mannsboliger for å ivareta for alle beboere visuell og fysisk kontakt til de naturskjønne omgivelsene, som anlegget er omkranset av. Kvaliteter som; god kontakt til åkrene, Rud gård, et vakkert kulturlandskap og den fine åsryggen med fugleliv, samt en særegen fredelig atmosfære som dette kulturlanskapet gir, er forsøkt ivaretatt i anlegget. På Rud Vest er det gjort et poeng av å unngå parkeringskjellere, heiser og felles korridorer i store leilighetsbygg. Her skal hver beboer få gå rett inn til sin egen bolig fra de vakre omgivelsene utenfor. Uten parkeringskjeller, med sine plassbehov og krav, kan 4-mannsboligene følge det naturlige terrenget og er med på å beskrive landskapsdragene.

9 9

10 ROM FOR EKSLUSIVITET OG DET HELT ENKLE = FRIHET Tanken bak Rud Vest er å bygge en ekstremt fleksibel bolig som passer for alle livssituasjoner. Vårt ønske er å gi like muligheter, samtidig som vi feirer forskjellige livssituasjoner og stadier i livet med å gjøre boligen enkel å tilpasse og enkel å gi sitt eget særpreg. Alle boligene er lettstelte, har mye naturlig lys, enkel tilkomst og er akkurat privat nok for den som ønsker å trekke seg litt tilbake. 10

11 Kunnskapsveien Barnehage Rud Vest Barneskole Barnehage Kjosveien Rema 1000 Kiwi Selbos vei stasjon Spikkestadveien BELIGGENHET Leilighetsprosjektet har landlig og solrik beliggenhet i et nyere boligområde sentralt på Spikkestad, med flott utsikt over dyrket mark og landlige omgivelser. Dette er et meget barnevennlig boområde med barnehage og barneskole på andre siden av rett over Kunnskapsveien. Det er heller ikke langt til ungdomskolen og idrettsanlegget til ROS IF. Her tilbys forskjellige fritidsaktiviteter for barn og voksne. Man finner gressbaner, kunstgressbane, skøytebane m.m. Her får man unike turmuligheter i skog og mark, sommer som vinter, rett utenfor stuedøren. Spenn på deg skiene å gå innover i flotte Kjekstadmarka. I Kjekstadmarka, 10 minutter med bil, finner man også Kjekstad golfbane. Bølstadhagan Leilighetene ligger kun få minutters gange fra bussholdeplass og Spikkestad togstasjon. Togstasjonen er endestasjon og har god forbindelse til Asker/Oslo (40 minutter). Spikkestad sentrum kan tilby diverse butikker, kjøpesenter legesentre, tannlege m.m. Bølstadveien Sagveien Bjørkeliveien Spikkestad Ungdomsskole 11

12 LANDLIG, ÅPENT OG KORT VEI TIL JOBB OG SHOPPING TRANSPORT Oslo Sentrum Oslo Lufthavn - Gardermoen Sandefjord Lufthavn - Torp Spikkestad jernbanestasjon Spikkestad busstasjon 42,9 km 86,4 km 78,8 km 0,7 km 0,8 km 12 HANDEL Drammen Røyken sentrum Kiwi Spikkestad Kiwi Røykentorget Vitusapotek Røyken Bragernes Vinmonopol Rema 1000 Spikkestad Kiosken Spikkestad Shell / 7-eleven Gullaug 11,7 km 4,2 km 0,8 km 3,9 km 4,2 km 10,1 km 0,8 km 0,8 km 4,4 km

13 ET GODT OG AKTIVT OPPVEKST- OG BOMILJØ SKOLER OG BARNEHAGER Spikkestad skole (1.-7. kl.) Spikkestad ungdomsskole ( kl.) Røyken / Hurum Videregående Steinerskole Røyken Videregående skole Paletten Kanvasbarnehage Spikkestad Kanvasbarnehage Helledammen FUS-barnehage 0,2 km 1,5 km 6,4 km 7,5 km 0,1 km 1,0 km 1,5 km IDRETT OG TRENING Spikkestad stadion Gullaugbanen Yogahuset Sports Club Akropolis - Lier 1,6 km 3,6 km 1,5 km 6,9 km 13

14 14

15 LYS FRA GULV TIL TAK Innganger til leilighetene skjer fra østsiden av 4-mannsboligen. Husene har to forskjellige leiligheter pr plan og er like i begge plan. Felles for alle leilighetene er at de har soverom plassert mot øst og kjøkken/stue med balkong plassert mot vest for å gi like solforhold til alle. Utvendig fremstår boligene som moderne; flate tak, en blanding av spiler og glass til balkongrekkverk og innslag av fargede plater mellom vinduer gir boligene et stilrent og harmonisk uttrykk. Innvendig er det lagt vekt på store og romslige stuer med kjøkken og vinduer som slipper lys inn fra gulv til tak. De store leilighetene har et gjestetoalett i tillegg til bad og hele tre soverom. Med utforming etter TEK 10 og krav til tilgjengelig boenhet, er alle innvendige ganger, soverom og bad svært romslig og generøst utformet. Selv om det ikke er krav om dette i boligene på plan 2 er også disse utformet med samme høye standard i planløsning. Dette gir en økt bokvalitet til alle beboere. 15

16 16

17 17

18 ET ROM FOR GODE OPPLEVELSER ÅPEN KJØKKENLØSNING Alle leilighetene har en åpen kjøkkenløsning som gjør kjøkken og stue til et allrom for arbeid, gode matopplevelser og avslapning. Her kan man hjelpe barna med lekser, samtidig som man tryller fram lekre retter på kjøkkenet. PRAKTISK DESIGN FRA HTH Standardkjøkkenet er modellen KP Mono Hvit fra velrenomerte HTH. Dette kjøkkenet har avsatt plass for integrerte hvitevarer. Kjøkkenet har hyller og benkeplate i eik og ellers lett avrundede kanter - som også gjør det barnevennlig og komfortabelt i bruk. Kjøkkenet er lakkert i slitesterk matt lakk, endringer i modell og farger kan gjøres som tilvalg - med forbehold om endringer i pris. (til høyre: illustrasjon på tilsvarende kjøkkentype fra HTH) 18

19 BEHAGELIG EFFEKTIVITET Badet er kanskje med unntak av kjøkkenet det rommet i huset hvor det legges ned mest ressurser. Vi har lagt vekt på at bad og WC skal være effektivt, tilgjengelig og ikke minst behagelig. Badene er romslige og blir levert med fliser på gulv og vegg. Der vil også være vegghengte toaletter og opplegg for vaskemaskin. Vi har valgt en baderomsinnredning fra HTH, som sammen med flotte fliser gir et godt baderom som du kan leve lenge med. Enkelt å holde, behagelig å bruke. (til venstre: illustrasjon på tilsvarende badeinnredningsmodell fra HTH) 19

20 LEILIGHET TYPE 1.1 gang sov m² 7.2 m² bad 4.9 m² Dette er en svært effektiv leilighet med romslig bad og to gode soverom. Stue/kjøkken på hele 35m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Direkte adkomst til terrenget er en glede for mange. sov m² v.f. 4.0 m² bod 3.5 m² BRA: 75 m2 PROM: 71 m2 TERRASSE: 12 m2 SOVEROM: 2 PLAN: 1 stue/kjk 35.7 m² gang sov m² 7.2 m² sov m² bad 4.9 m² 1.1 BRA Type 1. Plan 1 75 m² P-rom 71 m² Terrasse 12 m² Rom 3 v.f. 4.0 m² Mål 1:100 n bod 3.5 m² 20

21 kjk/stue 42.2 m² LEILIGHET TYPE 2.1 Denne fireromsleiligheten er en stor og effektiv leilighet med romslig bad, gjestetoalett og tre gode soverom, ingen soverom mindre enn 8m2. Stue/kjøkken på hele 42m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Direkte adkomst til terrenget er en glede for mange. bad 5.2 m wc 2.2 m² v.f. 4.3 m BRA: 99 m2 PROM: 95 m2 TERRASSE: 12 m2 SOVEROM: 3 PLAN: 1 bad 5.2 m² sov m² wc 2.2 m² v.f. 4.3 m² gang 8.5 m² sov m² bod 3.4 m² 2.1 Type 2. Plan 1 21 sov m²

22 LEILIGHET TYPE 1.2 Dette er en svært effektiv leilighet med romslig bad og to gode soverom. Stue/kjøkken på hele 35m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Disse leilighetene har god utsikt fra stue og balkong da man kommer høyere i terrenget. Selv om det ikke er krav om tilgjengelig boenhet i boligene på plan 2 er også disse utformet med samme høye standard i planløsning som på plan 1. Dette gir en økt bokvalitet. sov m² sov m² gang 4.6 m² v.f. 4.0 m² bad 4.9 m² bod 3.5 m² stue/kjk m² BRA: 75 m2 PROM: 71 m2 TERRASSE: 12 m2 SOVEROM: 2 PLAN: 2 sov m² gang 4.6 m² bad 4.9 m² sov m² 1.2 BRA Type 1. Plan 2 75 m² P-rom 71 m² Terrasse 12 m² Rom 3 v.f. 4.0 m² Mål 1:100 n bod 3.5 m² 22

23 kjk/stue 42.0 m² LEILIGHET TYPE 2.2 Denne fireromsleiligheten er en stor og effektiv leilighet med romslig bad, gjestetoalett og tre gode soverom, ingen soverom mindre enn 8m2. Stue/ kjøkken på hele 42m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Leiligheten har god utsikt fra stue og balkong da man kommer høyere i terrenget. Selv om det ikke er krav om tilgjengelig boenhet i boligene på plan 2 er også disse utformet med samme høye standard i planløsning som på plan 1. Dette gir en økt bokvalitet. bad 5.2 m² wc 2.2 m v.f 4.3 m bad 5.2 m² sov m² BRA: 99 m2 PROM: 95 m2 TERRASSE: 12 m2 SOVEROM: 3 PLAN: 2 8 wc 2.2 m² v.f. 4.3 m² gang 8.5 m² sov m² bod 3.4 m² 2.2 Type 2. Plan 2 23 sov m²

24 24 LEVERANSEBESKRIVELSE Grunnlag Følgende overordnede lover og forskrifter legges til grunn for leveransen: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK 10). El-punkter leveres i henhold til NEK 400. Utbygger, entreprenør og deltagere i prosjektet: Utbygger; RWE Invest AS. Husleverandør; ABC Byggsystem AS Grunn og betong; Kaare Mortensen AS Veier, plasser og utomhusanlegg Det opparbeides veier og felles utomhusareal i henhold til godkjent utomhusplan. Begge hovedadkomster og interne veger/plasser leveres asfaltert, inklusive veibelysning. Det vil bli tilrettelagt for gjesteparkering. Tomten blir arrondert med stedlige masser maskinplanert, toppskikt av matjord ca. 10 cm. Matjord, finplanering, gjødsling og isåing inngår i leveransen. Overgang mellom parkeringsgarasjer, Kunnskapsveien og øvrig terreng blir anlagt med oppfylt skråning eller støttemur etter behov. Beplantning opparbeides i fellesanlegg i samsvar med beplantningsplan/grøntplan. Utomhusarealene vil hovedsakelig være vestvendt. Utomhusarealene som vender mot vest består vesentlig av en gressplen, gårdsplass, carport/biloppstilling og adkomstveg. Mellom 4-mannsboligene etableres adkomstveier med mulighet for fremkommelighet med bil til innganger. På østsiden er det plen som møter dyrket mark. Lekeplasser Det opparbeides en Lekeplass nord vest for felt BKS2, samt en lekeplass mellom BKS1 og BKS2. Husleveranse Grunnmur og plate på mark: Gulv mot terreng utføres som støpt plate på mark med 250 mm EPS isolasjon. Bakvegg mot terreng som kompaktmur m. sprøytebetong og Isodren isolasjon mot terreng Varmekabel i støpte badegulv Yttervegger /fasader Bindingsverk med tykkelse 198 mm og 200 med mer mineralull A-kvalitet, vindtette plater, sløyfer/ utlekting og utvendig kledning. 13 mm gipsplater og diffusjonssperre innvendig. Utvendige overflater På vegger utenpå vindtette plater er det liggende dobbelfalset kledning. Bordkledning leveres med ett strøk maskinbeis (grunning) +ett strøk maling fra fabrikk. Kappflater, bordender og mindre detaljer vil være ubehandlet. Innvendige vegger Bindingsverk med tykkelse 98 mm for bærevegger og 68 mm for lettvegger. Innvendige vegger i tre er isolert med mineralull. Ferdigbehandling i henhold til romskjema. Bjelkelag/skillevegger Bjelkelaget dimensjoneres i henhold til tekniske forskrifter. Bjelkelag, 150 mm mineralull A-kvalitet og fuktbestandig gulvspon. Takkonstruksjon Taket leveres som flatt kompakt-tak

25 Takrenner og beslag Takrenner med takfotbeslag og nedløpsrør leveres i stål eller aluminium. Sålebenk- og terskelbeslag er i aluminium. Balkong/Terrasse Balkong består av bærende konstruksjoner og dekke av impregnerte materialer. Balkongkledning leveres ubehandlet i henhold til tegning. Leveres med dryppskjerming og glassrekkverk. Vinduer Vinduer i boligrom har 2-lags nøytralt energiglass m. U-verdi 1,2. Det leveres hvitmalte vinduer ferdigbehandlet fra fabrikk. Ytterdører Balkongdører har 2-lags nøytralt energiglass m. U-verdi 1,2 og trinnløs luftestilling. Karm og dørblad er ferdigbehandlet fra fabrikk i hvit utførelse. Hovedinngangsdør har hvit glatt isolert dørblad. Karm ferdigbehandlet hvit fra fabrikk. Innvendige dører Formpressede dører (tre speil) i hvit utførelse med beslag og vridere. Ferdigbehandlet hvit karm fra fabrikk. Utvendige trapper For adkomst til høyere og lavere nivå vil det bli etablert tretrapp med rekkverk av tre. avsatt plass for integrerte hvitevarer. Hvitevarer inngår ikke i leveransen. Garderobeskap levers i henhold til tegning. (Stiplete skap leveres ikke) Hovedbad leveres med dusjhjørne, vegghengt WC, og med 90 cm servantskap og speil. Gjestebad leveres med vegghengt WC og servant. Tekniske anlegg og installasjoner Ventilasjon Det leveres ventilasjonsanlegg (balansert) med varmeveksler. Det er eget avtrekk fra kjøkkenventilator og bad. Rørleggerarbeid/Sanitærutstyr Anlegget er komplett som rør i rør system og omfatter blant annet bunnledninger, 200 I varmtvannsbereder, røropplegg for varmt og kaldt vann, avløp, uttak for vaskemaskin og oppvaskmaskin, ettgreps blandebatterier og sanitærutstyr. Det må påregnes synlige rør der sanitærutstyr er plassert mot yttervegg, lydvegg ol. Elektriske installasjoner Elanlegg leveres i henhold til NEK 400 standard. Det elektriske anlegget er skjult med unntak av i takpunkter mot tett tak og mot lydkonstruksjoner. Her leveres åpent anlegg. Fordelingsskap med automatsikringer. leveres egen strømmåler for garasjeanlegget som fordeles på fellesanlegget. Brannsikring Det leveres brannslange i henhold til forskrift. Oppvarming I badegulv leveres varmekabel med termostat. Alle boligene leveres med stålpipe og peisovn. Type «Lotus Mira» eller «Curve 100». Plassering av ovn kan avvike fra plantegning. Panelovner leveres til stue og gang. Innvendige overflater Gipsvegger sparkles og males, gulv i oppholdsrom består av trestavs eikeparkett, 20x20 flis på baderom, og gulv i gjestetoalett. Se også romskjema. Garasje/carport Boligene leveres med frittstående carport i rekke. Dekke i carporter leveres tilsvarende gårdsplass/ oppkjørsel. Øvrige installasjoner og leveranser Det leveres en røykvarsler til hver leilighet. Sportsboder Sportsboder leveres som vist på salgstegning. Generelt Listverk/foringer Glatte gulvlister, taklister og vindu/dørlister leveres ferdigbehandlet hvit fra fabrikk. Dør- og vindusforinger leveres også ferdig behandlet hvit fra fabrikk. Synlige spikerhull i listverk. Innredninger Kjøkken leveres som type HTH KP Mono hvit, med Det leveres elektriske punkter ihht. NEK 400. Som elektriske punkt regnes eksempelvis lyspunkter, lysbryter, stikkontakter, ringeanlegg, fremføring til varme, komfyr, elektriske apparater/ utstyr, varmtvannsbereder, ventilasjonsanlegg, eventuell styring/hastighetsregulator ventilasjon, kjøkkenventilator. For tele, TV og data leveres det «tomrør». Plassering avklares i tilvalgsmøte. Det Sjakter og nedforinger Fremføring av tekniske anlegg i boligen kan medføre at kanaler, rør etc må legges åpent. I boligrom blir disse synlig innkasset. Ventilasjonsenhet er plassert på egnet sted og fordelingsenhet for interne vannrør er i hovedsak plassert på vegg i eller til våtrom. Anleggene kan også være plassert i andre rom avhengig av planløsning. Deler av boligen kan derfor få nedsenket himling i enkelte områder. 25

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B SØL V BYGGE E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRI 2 BYGG B - Ideer er ingens eiendom, de tilhører den som uttrykker de best. UO Arkitektur SØL V BYGGE E Drømmer du om en egen hage? Kanskje frister

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

SvebergToppen 26 NØKKELFERDIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG. Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden

SvebergToppen 26 NØKKELFERDIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG. Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden SvebergToppen NØKKELFERIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden 1 Gangavstand til fine friluftsområder. Bildet er tatt fra Stavsjøen Innhold nøkkelferdige

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Få litt pusterom du og...! 2 VELKOMMEN TIL Fornebulandet er noe helt spesielt i Oslo- og Bærumsområdet. Få andre steder kan by på splitter

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 SMART START PÅ lade Romantiske spaserturer langs Ladestien, rekreasjon og harmoni i Ringve botaniske hage, avkjølende svømmeturer i Korsvika eller shopping i Haakon VIIs gate alt

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

FOrMTOPPEN LØRENSKOG STASJONSBY SALGSTRINN 1

FOrMTOPPEN LØRENSKOG STASJONSBY SALGSTRINN 1 FOrMTOPPEN LØRENSKOG STASJONSBY SALGSTRINN 1 2 Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg! Sentralt beliggende

Detaljer

Betegnelse: Gnr. 147 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon 1,2,3 og 4.

Betegnelse: Gnr. 147 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon 1,2,3 og 4. Adresse: Tor Jonssons veg A,B,C og D, 0668 Oslo Betegnelse: Gnr. 47 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon,,3 og 4. Eier: Anders Opsahl Eiendom AS Oppdragsansvarlig:

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEPRISEN Såner Invest AS ønsker å belønne boligsameier eller personer på Sole, som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme samarbeide mellom

Detaljer

Hundsund Tun 1 Villa-, blokk- og kjedehusleiligheter

Hundsund Tun 1 Villa-, blokk- og kjedehusleiligheter Hundsund Tun 1 Villa-, blokk- og kjedehusleiligheter 1 KJÆRE INTERESSENT Arcasa Tun 1 ligger vendt mot Koksabukta med gode sol- og utsiktsforhold og nærhet til park og friområder på Fornebu. Tun 1 består

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer