Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyresalen, Selbu rådhus"

Transkript

1 Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 18:00-19:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V Inga Johanne Balstad AP-SV Jon Bakken AP-SV Kolbjørn Uthus AP-SV Tanja Fuglem AP-SV Arnstein Trøite AP-SV Kjell Tore Aftret AP-SV Sissel Pettersen Uthus AP-SV Ole Morten Balstad AP-SV Torbjørn Olsen AP-SV Trond Morset AP-SV Per Røsseth SP-KRF-V Kjell Mebust SP-KRF-V Ole Einar Aashaug SP-KRF-V Tove Eidem Stokke SP-KRF-V Ingeborg Sandvik SP-KRF-V Morten Dahlø H Ole Halvard Bondahl H Mikal Langseth H Terje Guldseth FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jon Olav Trondset AP-SV Hans Ivar Aftret AP-SV Nils-Even Fuglem H Johan Marius Bye FRP Gro Anette Kirkhus Hågensen FRP Setsaas Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Håkon Vetlesen Jon Olav Trondset AP-SV Harald Voldseth Hans Ivar Aftret AP-SV Hans Christian Aasen Nils-Even Fuglem H Oddvar Arne Olsen Gro Anette Kirkhus FRP Hågensen Ingen vara møtte Johan Marius B. Setsaas FRP Merknader Inga Balstad inhabil i 2 saker PS 3/15 og 5/15 Ole Kr. Gullichsen var innkalt på disse to sakene. Ole Halvard Bondahl takket for blomstene han fikk i forbindelse med sin runde dag.

2 Fra administrasjonen møtte: Navn Karsten Reitan Bjørg Astrid Larsen Stilling Rådmann Sekretær Spørsmål fra Ole Einar Aashaug og svar fra ordfører ble utdelt i forkant av møtet. Spørsmål fra representant Aashaug: Kommunens innkjøpsordning Jeg har følgende spørsmål til Ordføreren som bes besvart i kommunestyret, jfr. gjeldende reglement: 1. Selbu kommune sluttet seg til innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen for å skaffe seg kompetanse og oppnå fordeler via innkjøp. I det siste har flere innkjøp gjort hos leverandører som ikke er lokalisert i Selbu. Lokale bedrifter har tapt salg og det har kommet åpen kritikk på rutinene. Kan vi også regne med en utvikling i samme retning når flere innkjøp blir konkurranseutsatt? Hvordan bedømmer ordføreren dette? 2. Etter samarbeidsavtale for innkjøpsordningen i VR skal det vektlegges å utvikle lokale leverandører. Betydningen av dette ble også understreket under kommunestyrets behandling av saken. Er ordføreren kjent med om dette blir fulgt opp og i tilfelle på hvilken måte? På forhånd takk. Ole Einar Aashaug Ordførers svar på spørsmål fra Ole Einar Aashaug i KS den 19/ Spørsmål 1. Selbu kommune sluttet seg til innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen for å skaffe seg kompetanse og oppnå fordeler via innkjøp. I det siste har flere innkjøp gjort hos leverandører som ikke er lokalisert i Selbu. Lokale bedrifter har tapt salg og det har kommet åpen kritikk på rutinene. Kan vi også regne med en utvikling i samme retning når flere innkjøp blir konkurranseutsatt? Hvordan bedømmer ordføreren dette? Selbu kommune har siden 2003 vært tilknyttet Sør-Trøndelag Fylkeskommunes innkjøpsordning (Fylkesanbudet). Fra 1. mai 2009 ble det inngått en avtale mellom alle kommuner i Værnesregion om en felles innkjøpsordning. Avtalen ble godkjent i kommunestyret med målsetting om å fratre STFK s innkjøpsordning når Værnesregionen Innkjøp (VR innkjøp) fikk stor nok bredde i sin avtaleportefølje. Endelig vedtak om å tiltre VR innkjøp, ble fattet av kommunestyret den 10/ Det betyr at vi helt siden 2003 har vært med i forpliktende innkjøpssamarbeid for å dra nytte av stordriftsfordeler i form av rammeavtaler og rabattordninger. Når vi valgte å etablere en egen innkjøpsenhet i Værnesregionen, var den viktigste grunnen at lover og regelverk i forhold til innkjøp er blitt mer og mer komplisert. Derfor trenger vi kompetanse som kan bistå oss slik at vi ikke utsetter oss for eventuelle sanksjoner.

3 Innkjøpsenheten bistår den enkelte kommune eller flere kommuner sammen om en blir enige om det i anbudsprosessen og ved utvelgelse av leverandør. Også i ny regjeringsplattform (okt 2014) påpekes det at offentlige innkjøpsprosesser skal profesjonaliseres og effektiviseres. Effektive offentlige anskaffelser er trukket fram som et viktig virkemiddel for å frigjøre mere ressurser til mer velferd og økt verdiskapning i fremlagt statsbudsjett for I henhold til anskaffelsesforskriftens Kapittel står blant annet følgende om krav for alle anskaffelser: (1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes. (2) Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. (3) Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at denne forskrift kommer til anvendelse. Dette bekrefter at bedrifter i Selbu ikke skal ha noen særstilling og må konkurrere på lik linje med alle andre, og kommunen kan ikke velge bort konkurranseutsetting. Følgende terskelverdier gjelder for anskaffelse av varer og tjenester: Anskaffelse under kr Direkte kjøp. Konkurranse så langt det er mulig. Fra kr til kr Direkte kjøp. Konkurranseplikt. Invitasjon til minst tre tilbydere (ingen utlysningsplikt) Fra kr til Kunngjøringsplikt i Doffin (Den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser). Over EØS-anbud. Skal lyses ut i EØS-området. I veileder til reglene om offentlige anskaffelser står blant annet følgende om sanksjoner ved brudd på lov og regelverk: I visse tilfeller kan/skal retten, etter søksmål fra en som har rettslig interesse, ilegge oppdragsgiver sanksjoner. Et av de tilfellene som trekkes fram, er ulovlige direkte anskaffelser. Det vises da til kontrakter som er inngått med «feil» leverandør, samtidig som øvrige leverandører ikke har hatt mulighet til å stoppe kontraktsinngåelsen. Med «feil» leverandør menes her en annen leverandør enn den som faktisk ville ha vunnet konkurransen, dersom konkurranse var avholdt i samsvar med regelverket. Jeg vil her komme med et par eksempler på sanksjoner fra en annen trøndelagskommune: Den første gjelder vaskeri-tjenester. Kommunen inngikk i 2001 en avtale om vaskeritjenester. Avtalen ble videreført i 2004, uten at kontrakten ble kunngjort. Det var ikke anført forhold som tilsa at varigheten kunne begrunnes forretningsmessig. Manglende oppsigelse av avtalen representerte derfor en ulovlig direkte anskaffelse, og klagenemnda ila kommunen et gebyr på kroner for den ulovlig direkte anskaffelsen. Gebyret utgjorde ca. 8,4 prosent av anskaffelsens verdi. Og den andre leasing av biler: Kommunen inngikk seks avtaler om leasing av biler, hvor beregningsreglene førte til at kontraktenes verdi måtte ses i sammenheng ved spørsmålet om kunngjøringsplikt. Manglende

4 kunngjøring kunne ikke begrunnes i en leasingavtale innklagede var part i. Klagenemnda ila kommunen et gebyr på kroner for den ulovlig direkte anskaffelsen. Gebyret utgjorde ca. 10,7 prosent av anskaffelsens verdi. Også Selbu Kommune har fått bot etter at vi en gang ble innklaget til KOFA for mange år siden. Ordfører har registret at det i media er kommet kritikk på rutinene slik Aashaug skriver i sitt spørsmål. Når det gjelder bedriftshelsetjenesten, som er et av de anbudene det er reagert på, sier styreleder Eivind Aune i Selbu Næringsforum til Nea Radio at kommunen bør finne smarte måter å gjøre innkjøpet vårt på. Jeg vet ikke hva som ligger i uttalelsen om smarte måter, men lover og regelverk er så klare, at vi da i alle fall risikerer sanksjoner. I alt vi gjør, er jeg helt klar på at lover og regelverk skal holdes. Vi disponerer folks penger, og skal ikke bruke dem til å betale unødvendige bøter. På de anskaffelsene hvor det vil være hensiktsmessig og ønskelig, innenfor lov og forskrift, skal det vurderes om det kan være mulig å gi tilbud på deler av leveranser. Ved å dele opp anbudskonkurranser, legger man til rette for at også mindre næringslivsaktører har mulighet til å delta i anbudskonkurranser i Selbu og Værnesregionen for øvrig. Eksempler på slike tjenester kan være håndverkertjenester som kan deles opp i elektriker, rørlegger, snekker og entreprenør. Arbeidsklær kan deles opp i skole/barnehage, teknisk og helse. Den andre saken det er blitt oppslag på, gjelder kontrakt om kraftleveranse. En diskusjon mellom eier og daglig leder i en bedrift bør ikke skje i media, men siden det allerede er blitt en mediesak, velger jeg her å si litt om vår praksis i forhold til innkjøp av elektrisk kraft. I henhold til konsesjonsvilkår ved ulike vannkraftutbygginger i kommunen, har Selbu kommune krav på å kjøpe konsesjonskraft fra Selbu Energiverk og Statkraft til priser som fastsettes av OED eller etter selvkostprinsippet alt etter når konsesjon er gitt. Denne krafta har kommunen i mange år valgt å bruke i egne bygg, og Selbu Energiverk har formidlet og avregnet denne strømmen i våre enheter. Konsesjonskraftprisen er lavere enn ordinær strømpris, og dermed kommer våre enheter ut med en for lav driftskostnad i KOSTRA i forhold til sammenlignbare kommuner. Dette gir et dårlig insitament til strømsparing, og vi har politisk bedt om at det blir vurdert å selge all konsesjonskrafta og kjøpe kraft til eget bruk. Det ble vedtatt å gjøre dette fra og med Vi selger dermed mer kraft en tidligere som vi får inntekter for. Dette skal grovt sett komme ut med samme økonomiske resultat som da vi brukte konsesjonskrafta sjøl. I et intervju i Nea Radio med reaksjoner på vårt valg av strømleverandør sier administrerende direktør i Selbu Energiverk, Per Otnes, at de er skuffet over at de ikke fikk anledning til å være med på anbudet. Han bekrefter i intervjuet at det i et møte med kommunen er nevnt at vi planlegger å selge all konsesjonskrafta fra og med 2015, og at han er klar over at vi ville legge inn salg av all konsesjonskrafta i budsjett. Siden det er Selbu Energiverk som bistår kommunen med salg av konsesjonskraft, er de også gjennom det informert om at vi vil selge hele konsesjonskraftmengden, noe som betyr at vi da må kjøpe kraft. Otnes sier at han med lang erfaring som direktør i Everket kjenner lov om offentlig anskaffelse. I forskrift om offentlige anskaffelse står det i kapitel 9 at anbudet skal kunngjøres i Doffin. Dette gjelder som jeg tidligere redegjorde for, innkjøp over Det blir selvsagt fulgt opp i kommunen og Værnesregionen, og dermed er verken lokale leverandører eller andre forhindret fra å levere anbud.

5 Jeg skulle selvsagt ønske at kommunen kunne ha brukt lokale leverandører for å bidra til å beholde et bredt servicetilbud i bygda til våre innbyggere, men vi har ikke noe valg. Vi har ennå flere områder vi må gå inn i for å forsikre oss om at vi følger lov og retningslinjer om offentlige anskaffelser. Jeg er ikke overrasket om enda mer må legges ut på anbud av det vi i dag kjøper av varer og tjenester. Spørsmål 2. Etter samarbeidsavtale for innkjøpsordningen i VR skal det vektlegges å utvikle lokale leverandører. Betydningen av dette ble også understreket under kommunestyrets behandling av saken. Er ordføreren kjent med om dette blir fulgt opp og i tilfelle på hvilken måte? Leverandørutvikling er beskrevet i «strategi for anskaffelser » som ble behandlet i kommunestyret den Selve handlingsprogrammet for tiltaket kan først utarbeides når alle kommunene har behandlet strategien. Hittil er strategien politisk behandlet i 3 av 6 kommuner. Som det står skrevet i samarbeidsavtalen for Værnesregionen Innkjøp, skal innkjøpsorganisasjonen stimulere leverandører i regionen til å styrke sin konkurranseevne i markedet. I tilknytning til samarbeidsavtalen er det utarbeidet innkjøpspolitikk og strategi for anskaffelser i Værnesregionen. I påvente av at politikk og strategi skal bli behandlet i alle deltakerkommunene, er det og vil det bli tatt noen grep for å sikre at leverandører er opplyst om lov og forskrift om offentlige anskaffelser. De grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser er beskrevet i 5: Ikkediskriminering, konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og forretningsmessighet. Kommunen og VR vil på generelt grunnlag kunne bidra med kompetanse overfor bedrifter så lenge man ikke kommer i strid med paragraf 5. I fagrådsmøte for Værnesregionen innkjøp i november 2014, ble det reist sak fra Selbus representant om å sende ut informasjon til næringsforeningene lokalt, med oppfordring om å sette seg inn i og få økt egen kompetanse når det gjelder regelverket for offentlige anskaffelser. Dette for å informere om at det vil komme anbudsprosesser, som berører tjenester og varer som hittil er levert lokalt. Det er viktig at det lokale næringslivet kjenner til prosessene og forstår regelverket for offentlige anskaffelser, slik at de blir i stand til å levere tilbud. Fagrådet ble enige om at denne informasjonen foreløpig måtte gis fra den enkelte kommune. I Selbu ble fagrådets representant og Selbu Næringsforum enige om å ta tak i dette på januar Dette har resultert i at regelverket for offentlig anskaffelser settes på dagsordren i SNFs frokostmøte Fra politisk side har både ordfører og varaordfører i samtaler med Selbu Næringsforum oppfordret dem til å bidra lokale bedrifter i opplæring på regelverk og direkte i anbudsprosesser. I en avtale mellom Selbu Næringsforum og kommunen skal vi hvert år bestille prosjekter innenfor ei gitt tilskuddsramme. Det er delegert til hovedutvalg for SU å vedta konkret bestilling, og jeg har i samtaler med hovedutvalgsleder bedt om at de tar med i sine vurderinger om bistand til bedrifter på dette området kan være et aktuelt oppdrag.

6

7 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold PS 1/15 Referatsaker RS 1/15 08/14 Medl.nytt - LVKs delutredning I om kommunereform og kraft inntekter PS 2/15 Innspill fra Selbu kommune i forbindelse med KS Debatthefte 2015 Unntatt offentlighet Arkivsaksnr 2014/ /172 PS 3/15 Emisjon Trønderenergi - fullmakt til styret 2008/1093 PS 4/15 Status - Kommunereformen per januar /78 PS 5/15 NVE - Konsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk 2013/1454 PS 6/15 Endring i 2 i forskrift om Frist for spreing av gjødselvarer av organisk opphav på eng i Selbu kommune 2010/1844 PS 1/15 Referatsaker Behandling i Kommunestyret Referatsaken tas til orientering. 2/15 Innspill fra Selbu kommune i forbindelse med KS Debatthefte 2015 Rådmannens innstilling Vedlagte «Innspill fra Selbu kommune til KS Debatthefte 2015» vedtas. Behandling i Formannskapet Votering: Rådmannens innstilling vedtas. Enst. (6 stemmer) Innstilling i Formannskapet Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatte følgende V e d t a k: Som rådmannens innstilling Behandling i Kommunestyret Det ble fra Sissel Uthus, AP fremmet følgende forslag til endring av svaret på spørsmål 3: Vedlagte «Innspill fra Selbu kommune til KS Debatthefte 2015» vedtas med denne endringen av svaret på spørsmål 3:

8 Selbu kommune mener at forhandlinger om arbeidsårets lengde og arbeidstid på skolen bør gjennomføres sentralt. Å skyve disse forhandlingene ned til hver enkelt skole/kommune oppleves som uhensiktsmessig ressursbruk og kan føre til store forskjeller mellom skoler og kommuner. Selbu kommune har en forventning om at denne problemløsningen skjer sentralt ved neste mulige anledning. Hvis disse forhandlingene fortsatt skal ligge lokalt, vil god støtte og rådgivning fra KS underveis vil være viktig for lederne. Votering: Rådmannens innstilling settes opp mot forslaget fra Sissel Uthus: Sissel Uthus forslag vedtas med 22 mot 2 stemmer (Ole Halvard Bondahl og Oddvar Olsen) Vedtak i Kommunestyret Vedlagte «Innspill fra Selbu kommune til KS Debatthefte 2015» vedtas med denne endringen av svaret på spørsmål 3: Selbu kommune mener at forhandlinger om arbeidsårets lengde og arbeidstid på skolen bør gjennomføres sentralt. Å skyve disse forhandlingene ned til hver enkelt skole/kommune oppleves som uhensiktsmessig ressursbruk og kan føre til store forskjeller mellom skoler og kommuner. Selbu kommune har en forventning om at denne problemløsningen skjer sentralt ved neste mulige anledning. Hvis disse forhandlingene fortsatt skal ligge lokalt, vil god støtte og rådgivning fra KS underveis vil være viktig for lederne. PS 3/15 Emisjon Trønderenergi - fullmakt til styret Rådmannens innstilling Selbu kommune, som aksjonær i TrønderEnergi AS, skal på ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS den stemme for styrets forslag til vedtak i sak 1/15, som angitt i styrets innkallelse til ekstraordinær generalforsamling av og som det framgår av foreliggende saksframlegg. Selbu kommune ønsker ikke å tegne seg i selve emisjonen. Ordfører Inga Ballstad gis fullmakt til å representere Selbu kommune på den ekstraordinære generalforsamlingen i TrønderEnergi AS den »

9 Behandling i Formannskapet Inga Balstad erklærte seg inhabil da hun er med i styret for TrønderEnergi AS. Formannskapet godkjente dette. Balstad fratrådte og Kolbjørn Uthus tiltrådte. Møtet ble ledet av varaordfører Per Røsseth Votering: Rådmannens innstilling vedtas. Enst. (6 stemmer) Vedtak i Formannskapet Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatte følgende V e d t a k: Som rådmannens innstilling.. Behandling i Kommunestyret Inga Balstad erklærte seg inhabil og presiserte at hun er leder for bedriftsforsamlingen for TrønderEnergi AS. Kommunestyret godkjente dette. Balstad fratrådte og Ole Gullichsen tiltrådte. Møtet ble ledet av varaordfører Per Røsseth Votering: Rådmannens innstilling vedtas. Enst. med 24 stemmer Vedtak i Kommunestyret Selbu kommune, som aksjonær i TrønderEnergi AS, skal på ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS den stemme for styrets forslag til vedtak i sak 1/15, som angitt i styrets innkallelse til ekstraordinær generalforsamling av og som det framgår av foreliggende saksframlegg. Selbu kommune ønsker ikke å tegne seg i selve emisjonen. Ordfører Inga Balstad gis fullmakt til å representere Selbu kommune på den ekstraordinære generalforsamlingen i TrønderEnergi AS den » PS 4/15 Status - Kommunereformen per januar 2015 Ordførerens innstilling på vegne av styringsgruppa: Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

10 a) Hvilke geografiske retningsvalg prioriterer kommunen? 1. Selbu kommune med det interkommunale samarbeidet vi har i dag 2. Selbu og Tydal kommuner slåes sammen til en kommune med hele eller deler av det interkommunale samarbeidet vi har i dag. 3. Selbu slåes sammen med Stjørdal/Værnesregionen til en kommune. 4. Selbu slåes sammen Trondheim regionkommune b) Begrunnelser og forutsetninger for dette, herunder hvilken dialog som er gjennomført med nabokommunene kommunen har valgt ut å snakke med? Alternativene som er kommet opp til nå er geografisk betinget. Det vil bli utredning av de forskjellige alternativene etter Kommunestyremøtet blir det avholdt møte med Formannskapet i Tydal kommune. Styringsgruppa i Selbu kommune vil ta kontakt med de øvrige kommunene innen utgangen av feb c) Hvilke behov ser kommunen for konsekvensanalyser av de ulike alternativene, kunnskapsbehov kommunen ellers har og evt. særskilte problemstillinger? Styringsgruppa i Selbu kommune har per i dag satt opp følgende relevante faktorer vi planlegger skal utredes (innhenting fakta, drøfting, slutning) for hver av alternativene til kommunestruktur: Demokrati Samfunnsutvikling o Infrastruktur, samferdsel og arealbruk o Næringsutvikling o Lag og organisasjoners arbeid/kultur o Tjenesteproduksjon/myndighetsutøvelse Økonomi o Kraftkommune/konsesjonskraft Administrativ styring og ansattes rettigheter Sosiologi (erfaring fra tidligere prosesser med kommunesammenslåing) d) Beskrivelse av veien videre fram mot endelig vedtak i kommunestyret: Jan.15: Formelt brev sendes de kommunene som er berørt av de alternativene vi vil utrede Jan.15 statusrapport vedtatt i Kommunestyret sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Utredningsprosessen starter etter Kommunestyremøtet o Invitere eksterne til å delta i utredningsprosessen sammen med styringsgruppen; Lag/organisasjoner, næringer, råd og andre eksterne aktører vil inviteres til å delta i utredningsprosessen. o Interne utredninger. Politikere og administrasjonen

11 Folkemøte ved behov Jevnlige møter i Styringsgruppen rapportere til Kommunestyret Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har invitert Formannskapene til møte Spørreundersøkelse(r) /rådgivende folkeavstemming. e) Behovet for bistand fra FMST og KS: Styringsgruppa vil etter behov ta kontakt med FMST og KS. f) Konklusjon mht om det er aktuelt for Selbu kommune/nabokommuner å være tidlig ute med kommunestyrevedtak allerede 2015 om sammenslåing (åpner for Kongelig resolusjon om sammenslåing våren 2016), eller om kommunen/naboene vil gå for vedtak innen sommeren 2016? Selbu kommune vil gå for løpet med kommunalt vedtak innen sommeren 2016, men er sterkt kritisk til tidsrammen som legges opp fra regjeringen. Et nytt kommunestyre konstitueres høsten Dette betinger folkevalgtopplæring på mange områder, og uforsvarlig lite tid til en grundig behandling av en stor sak som eventuell endring av kommunestruktur. Det gamle kommunestyret skal utrede, men kan ikke ferdigstille utredningsarbeidet. For å få en forsvarlig og god behandling av saken, må også det nye kommunestyret få et eierforhold til utredningen og de konklusjoner som legges til grunn for endelig vedtak. Behandling i Formannskapet Forslag fra formannskapet: Ordførers innstilling med følgende endring Pkt. a Hvilke geografiske retningsvalg prioriterer kommunen å utrede? ( uprioritert rekkefølge) Pkt. a 2 Selbu og Tydal kommuner slåes sammen til en kommune med interkommunalt samarbeid Pkt. a 3 Selbu kommune slås sammen med hele eller deler av værnesregionen til en storkommune Pkt. a 4 Utgår. Pkt c Under kulepunkt samfunnsutvikling flyttes underpunkt Tjenesteproduksjon/myndighetsutøvelse som første punkt. Votering: Ordførerens innstilling fikk 0 stemmer og falt formannskapets forslag vedtas. Enst. (6 stemmer) Innstilling i Formannskapet Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatte følgende V e d t a k:

12 Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: a. Hvilke geografiske retningsvalg prioriterer kommunen å utrede? (uprioritert rekkefølge) 1. Selbu kommune med det interkommunale samarbeidet vi har i dag 2. Selbu og Tydal kommuner slåes sammen til en kommune med interkommunalt samarbeid. 3. Selbu kommune slås sammen med hele eller deler av Værnesregionen til en storkommune b. Begrunnelser og forutsetninger for dette, herunder hvilken dialog som er gjennomført med nabokommunene kommunen har valgt ut å snakke med? Alternativene som er kommet opp til nå er geografisk betinget. Det vil bli utredning av de forskjellige alternativene etter Kommunestyremøtet blir det avholdt møte med Formannskapet i Tydal kommune. Styringsgruppa i Selbu kommune vil ta kontakt med de øvrige kommunene innen utgangen av feb c. Hvilke behov ser kommunen for konsekvensanalyser av de ulike alternativene, kunnskapsbehov kommunen ellers har og evt. særskilte problemstillinger? Styringsgruppa i Selbu kommune har per i dag satt opp følgende relevante faktorer vi planlegger skal utredes (innhenting fakta, drøfting, slutning) for hver av alternativene til kommunestruktur: Demokrati Samfunnsutvikling o Tjenesteproduksjon/myndighetsutøvelse o Infrastruktur, samferdsel og arealbruk o Næringsutvikling o Lag og organisasjoners arbeid/kultur Økonomi o Kraftkommune/konsesjonskraft Administrativ styring og ansattes rettigheter Sosiologi (erfaring fra tidligere prosesser med kommunesammenslåing) d. Beskrivelse av veien videre fram mot endelig vedtak i kommunestyret: Jan.15: Formelt brev sendes de kommunene som er berørt av de alternativene vi vil utrede Jan.15 statusrapport vedtatt i Kommunestyret sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Utredningsprosessen starter etter Kommunestyremøtet o Invitere eksterne til å delta i utredningsprosessen sammen med styringsgruppen; Lag/organisasjoner, næringer, råd og andre eksterne aktører vil inviteres til å delta i utredningsprosessen.

13 o Interne utredninger. Politikere og administrasjonen Folkemøte ved behov Jevnlige møter i Styringsgruppen rapportere til Kommunestyret Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har invitert Formannskapene til møte Spørreundersøkelse(r) /rådgivende folkeavstemming. e. Behovet for bistand fra FMST og KS: Styringsgruppa vil etter behov ta kontakt med FMST og KS. f. Konklusjon mht om det er aktuelt for Selbu kommune/nabokommuner å være tidlig ute med kommunestyrevedtak allerede 2015 om sammenslåing (åpner for Kongelig resolusjon om sammenslåing våren 2016), eller om kommunen/naboene vil gå for vedtak innen sommeren 2016? Selbu kommune vil gå for løpet med kommunalt vedtak innen sommeren 2016, men er sterkt kritisk til tidsrammen som legges opp fra regjeringen. Et nytt kommunestyre konstitueres høsten Dette betinger folkevalgtopplæring på mange områder, og uforsvarlig lite tid til en grundig behandling av en stor sak som eventuell endring av kommunestruktur. Det gamle kommunestyret skal utrede, men kan ikke ferdigstille utredningsarbeidet. For å få en forsvarlig og god behandling av saken, må også det nye kommunestyret få et eierforhold til utredningen og de konklusjoner som legges til grunn for endelig vedtak. Behandling i Kommunestyret Under behandlingen ba ordfører om at i pkt b. endres ordlyden fra « blir det avholdt.» til « ble det avholdt» Det ble fremmet følgende forslag på vegne av AP/SV og SP/Krf/ V v/ Kolbjørn Flakne til nytt punkt 4: Oslo kommune har i dag fylkeskommunale oppgaver i tillegg til kommunale oppgaver. I sluttrapporten fra ekspertutvalget er det vurdert om denne modellen kan overføres til andre storkommuner. Gjennom media har vi registrert at noen ønsker at Trondheim skal få «Oslo-status». Kommunestyret i Selbu tror at dette over tid vil forsterke forskjellen mellom distrikt og sentrum, og at det vil være ødeleggende for å skape funksjonelle kommuner i randsonen rundt en storby sentralt i de to trøndelagsfylkene. Selbu kommune avviser derfor byfylkemodellen som er foreslått som et alternativ for Trondheim. Votering: Formannskapets innstilling vedtas. Enst. (24 stemmer) Forslaget fra AP/SV og SP/Krf/ V v/ Kolbjørn Flakne vedtas. Enst. (24 stemmer) Vedtak i Kommunestyret Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: a. Hvilke geografiske retningsvalg prioriterer kommunen å utrede? (uprioritert rekkefølge)

14 1. Selbu kommune med det interkommunale samarbeidet vi har i dag 2. Selbu og Tydal kommuner slåes sammen til en kommune med interkommunalt samarbeid. 3. Selbu kommune slås sammen med hele eller deler av Værnesregionen til en storkommune 4. Oslo kommune har i dag fylkeskommunale oppgaver i tillegg til kommunale oppgaver. I sluttrapporten fra ekspertutvalget er det vurdert om denne modellen kan overføres til andre storkommuner. Gjennom media har vi registrert at noen ønsker at Trondheim skal få «Oslo-status». Kommunestyret i Selbu tror at dette over tid vil forsterke forskjellen mellom distrikt og sentrum, og at det vil være ødeleggende for å skape funksjonelle kommuner i randsonen rundt en storby sentralt i de to trøndelagsfylkene. Selbu kommune avviser derfor byfylkemodellen som er foreslått som et alternativ for Trondheim. b. Begrunnelser og forutsetninger for dette, herunder hvilken dialog som er gjennomført med nabokommunene kommunen har valgt ut å snakke med? Alternativene som er kommet opp til nå er geografisk betinget. Det vil bli utredning av de forskjellige alternativene etter Kommunestyremøtet ble det avholdt møte med Formannskapet i Tydal kommune. Styringsgruppa i Selbu kommune vil ta kontakt med de øvrige kommunene innen utgangen av feb c. Hvilke behov ser kommunen for konsekvensanalyser av de ulike alternativene, kunnskapsbehov kommunen ellers har og evt. særskilte problemstillinger? Styringsgruppa i Selbu kommune har per i dag satt opp følgende relevante faktorer vi planlegger skal utredes (innhenting fakta, drøfting, slutning) for hver av alternativene til kommunestruktur: Demokrati Samfunnsutvikling o Tjenesteproduksjon/myndighetsutøvelse o Infrastruktur, samferdsel og arealbruk o Næringsutvikling o Lag og organisasjoners arbeid/kultur Økonomi o Kraftkommune/konsesjonskraft Administrativ styring og ansattes rettigheter Sosiologi (erfaring fra tidligere prosesser med kommunesammenslåing) d. Beskrivelse av veien videre fram mot endelig vedtak i kommunestyret:

15 Jan.15: Formelt brev sendes de kommunene som er berørt av de alternativene vi vil utrede Jan.15 statusrapport vedtatt i Kommunestyret sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Utredningsprosessen starter etter Kommunestyremøtet o Invitere eksterne til å delta i utredningsprosessen sammen med styringsgruppen; Lag/organisasjoner, næringer, råd og andre eksterne aktører vil inviteres til å delta i utredningsprosessen. o Interne utredninger. Politikere og administrasjonen Folkemøte ved behov Jevnlige møter i Styringsgruppen rapportere til Kommunestyret Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har invitert Formannskapene til møte Spørreundersøkelse(r) /rådgivende folkeavstemming. e. Behovet for bistand fra FMST og KS: Styringsgruppa vil etter behov ta kontakt med FMST og KS. f. Konklusjon mht om det er aktuelt for Selbu kommune/nabokommuner å være tidlig ute med kommunestyrevedtak allerede 2015 om sammenslåing (åpner for Kongelig resolusjon om sammenslåing våren 2016), eller om kommunen/naboene vil gå for vedtak innen sommeren 2016? Selbu kommune vil gå for løpet med kommunalt vedtak innen sommeren 2016, men er sterkt kritisk til tidsrammen som legges opp fra regjeringen. Et nytt kommunestyre konstitueres høsten Dette betinger folkevalgtopplæring på mange områder, og uforsvarlig lite tid til en grundig behandling av en stor sak som eventuell endring av kommunestruktur. Det gamle kommunestyret skal utrede, men kan ikke ferdigstille utredningsarbeidet. For å få en forsvarlig og god behandling av saken, må også det nye kommunestyret få et eierforhold til utredningen og de konklusjoner som legges til grunn for endelig vedtak. PS 5/15 NVE - Konsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk Rådmannens innstilling NVE s vedtak av om å tildele konsesjon til TrønderEnergi Kraft AS for bygging og drift av Stokkfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning, tas til etterretning. Behandling i Formannskapet Inga Balstad erklærte seg inhabil da hun er med i styret for TrønderEnergi AS. Formannskapet godkjente dette. Balstad fratrådte og Kolbjørn Uthus tiltrådte. Møtet ble ledet av varaordfører Per Røsseth

16 Votering: Rådmannens innstilling vedtas. Enst. (6 stemmer) Innstilling i Formannskapet Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatte følgende V e d t a k: Som rådmannens innstilling Behandling i Kommunestyret Inga Balstad erklærte seg inhabil og presiserte at hun er leder for bedriftsforsamlingen for Trønder Energi AS Kommunestyret godkjente dette. Balstad fratrådte og Ole Gullichsen tiltrådte. Møtet ble ledet av varaordfører Per Røsseth Ole Einar Aashaug erklærte seg inhabil da hans datter er grunneier i området Ole Halvard Bondahl mente at Aashaug var habil på det nåværende tidspunkt i saksbehandlingen. Votering: Ole Einar Aashaug erklæres inhabil vedtas med 22 mot 1 stemme (O.H. Bondahl) Votering: Rådmannens innstilling vedtas. Enst. (23 stemmer) Vedtak i Kommunestyret NVE s vedtak av om å tildele konsesjon til TrønderEnergi Kraft AS for bygging og drift av Stokkfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning, tas til etterretning. PS 6/15 Endring i 2 i forskrift om Frist for spreing av gjødselvarer av organisk opphav på eng i Selbu kommune Rådmannens innstilling Selbu kommune vedtar forskriftsendring i 2, andre ledd i lokal forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav på eng i Selbu kommune, Sør-Trøndelag. Gjeldende 2, andre ledd: I tiden 20. september til 1. november kan spredning bare skje unntaksvis og under spesielle omstendigheter eller værforhold. Det må da søkes tillatelse på forhånd fra kommunen. Ved innvilget tillatelse vil det bli stilt krav om nedmoldning innen 18 timer etter spredning. Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekt eller frossen mark, og ikke i perioden fra og med 1. november og til og med 15. februar.

17 Erstattes med følgende ordlyd: Kommunen kan etter søknad ved vilkår nevnt i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav jf. 23, innvilge tillatelse til senere overflatespredning av gjødselvarer innen 1. oktober og etter 1. oktober jf. 31 ved særlig tilfelle, men dog ikke etter 1. november. Nedmolding av gjødselvarer mv. av organisk opphav er tillatt kun i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillat å spre husdyrgjødsel på snødekket eller frossen mark. Behandling i Formannskapet Forslag fra formannskapet: 3 avsnitt går ut. Votering: Rådmannens innstilling med formannskapets forslag vedtas. Enst. (6 stemmer) Innstilling i Formannskapet Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatte følgende V e d t a k: Selbu kommune vedtar forskriftsendring i 2, andre ledd i lokal forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav på eng i Selbu kommune, Sør-Trøndelag. Gjeldende 2, andre ledd erstattes med følgende ordlyd: Kommunen kan etter søknad ved vilkår nevnt i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav jf. 23, innvilge tillatelse til senere overflatespredning av gjødselvarer innen 1. oktober og etter 1. oktober jf. 31 ved særlig tilfelle, men dog ikke etter 1. november. Nedmolding av gjødselvarer mv. av organisk opphav er tillatt kun i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillat å spre husdyrgjødsel på snødekket eller frossen mark. Behandling i Kommunestyret Forslag fra Ole Halvard Bondahl : Saken utsettes og kommer tilbake med presisering /svar på tilleggsspørsmål som ble stilt i møtet. Votering: Forslaget fra O.H. Bondahl vedtas. Enst. (24 stemmer) Vedtak i Kommunestyret Saken utsettes og kommer tilbake med presisering / svar på tilleggsspørsmål som ble stilt i møtet. Protokollen godkjennes. Inga Balstad

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-36 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 9/15 13.01.2015 Kommunestyret 4/15 19.01.2015 Status - Kommunereformen

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.11.2014 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.02.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Gro Anette Kirkhus FRP Setsaas

Gro Anette Kirkhus FRP Setsaas Selbu kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Selbu rådhus Dato: 12.11.2012 Tidspunkt: 18:00-21:35 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Guldseth FRP

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.01.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-10.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.09.2016 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 18:00-20:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Einar Aashaug

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.04.2014 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.02.2017 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.12.2014 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.03.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 10:30-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.01.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:30-10:00 og 15:15 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 26.03.2012 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 18:30-20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Hans Ivar Aftret

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2012 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:00-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.12.2013 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 10:10-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2015 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 og 12:30 12:45 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.05.2014 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Tidspunkt: 08:30-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.10.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ingeborg Sandvik SP-KRF-V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ingeborg Sandvik SP-KRF-V Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.10.2017 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Formannskapsrommet, Selbu rådhus

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Formannskapsrommet, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.10.2014 Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapsrommet, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2014 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.08.2014 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Tidspunkt: 18:00-20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Formannskapsrommet, Selbu rådhus

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Formannskapsrommet, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2015 Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapsrommet, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Formannskapsrommet, Selbu rådhus

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Formannskapsrommet, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.01.2014 Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapsrommet, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.12.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:20-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 10:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-108 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 18:00-19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.12.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Råd for eldre og funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Råd for eldre og funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Råd for eldre og funksjonshemmede Glasshuset, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Karen

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 24.02.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Tanja Fuglem Jon Olav Trondset Trond Morset

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 29.04.2016 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 14:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 65/16 Til sak: PS 66/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 17.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 17. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.01.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Formannskapssalen, Selbu rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Formannskapssalen, Selbu rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Ungdomsråd Dato: 11.03.2013 Formannskapssalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Jon Bakken Jon Olav

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Stjørdal DMS Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2014 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Tidspunkt: 18:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.12.2012 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 28.10.2015 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:00 Fra sak: PS 52/15 Til sak: 55/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgis ved svar) Dato: 2009/ /033/GERFUG Dok:4581/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgis ved svar) Dato: 2009/ /033/GERFUG Dok:4581/ Selbu kommune Servicetorget Valgte medlemmer/varamedlemmer Deres ref: Vår ref: (bes oppgis ved svar) Dato: 2009/1848-174/033/GERFUG Dok:4581/2014 27.03.2014 Nye valg etter innvilgelse av fritak Selbu kommunestyre

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Formannskapsrommet, Selbu rådhus

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Formannskapsrommet, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.03.2014 Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapsrommet, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 12.09.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 11:00-12:00 Møteprotokoll Fra sak: 116/13 Til sak: 118/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.08.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Lars Græsli Medlem AP/SV Mona

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterommet, Selbu helsesenter

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterommet, Selbu helsesenter Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 09:00-15:25 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterommet, Selbu helsesenter Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Fylkeshuset, Fylkeshuset, Trondheim

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Fylkeshuset, Fylkeshuset, Trondheim Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2016 Hovedutvalg for samfunnsutvikling Fylkeshuset, Fylkeshuset, Trondheim Tidspunkt: 09:00-14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Arvid Hanssen - huset Dato: 15.12.2016 Tidspunkt: 08:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu Helsesenter Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 19:00-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Oddvar

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Allan Johansen NESTL FRP Christine Schybaj Antonsen MEDL H

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Allan Johansen NESTL FRP Christine Schybaj Antonsen MEDL H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 12:00-12:20 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kai Henning Henriksen Leder

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Formannskapets møterom, Rådhuset Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00-11:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Eva Lundemo H Lill Harriet Sandaune FRP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Eva Lundemo H Lill Harriet Sandaune FRP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.03.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP

Detaljer

Råd for eldre og funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Råd for eldre og funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Formannskapets møterom, Selbu rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.08.2015 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Tanja Fuglem Jon Olav Trondset Trond Morset

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 12:45 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Formannskapsrommet, Selbu rådhus

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Formannskapsrommet, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2015 Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapsrommet, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møtedato/tid: 20.09.2016 kl 17:30-20:00 Møtested: Formannskapssalen Møtende medlemmer: Arild Øien, leder Torbjørn Olsen, nestleder Trine Brændmo Harald

Detaljer

Møterom oppvekst, 2. etg., Selbu rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møterom oppvekst, 2. etg., Selbu rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Ungdomsråd Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 16:00 - Møterom oppvekst, 2. etg., Selbu rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Jon Bakken Jon Olav

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.12.2016 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Valberg Slektsgård, Frosta Tidspunkt: 09:00-16:00 Fra sak: PS 17/16 Til sak: PS 32/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Ole L. Haugen Ordfører AP Per Johannes Ervik Varaordfører PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Ole L. Haugen Ordfører AP Per Johannes Ervik Varaordfører PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 10:50 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 12:30-15:00 Fra sak: 104/15 Til sak: 110/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 22:55

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 22:55 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 29.03.2016 Tid: 18:30 22:55 Faste medlemmer: Trine Haug Leder SP Johan Petter Skogseth Nestleder SP Jens

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møtedato/tid: 25.02.2016 kl 09:00-11:30 Møtested: Øyfjellet Møtende medlemmer og varamedlemmer: Lars Græsli, leder (Sak 1 og sak 3-8) Toralf Øverås, nestleder.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

H Brit Ragnhild Aune H Marthinsen Anders Frost

H Brit Ragnhild Aune H Marthinsen Anders Frost Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.04.2016 Tidspunkt: 18:00-21:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Bernt-Ole Ravlum AP

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 19.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 18:00-21:20 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Merknader Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 40/16 46/16, 49/16, 50/16, 47/16, 48/16, 51/16.

Merknader Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 40/16 46/16, 49/16, 50/16, 47/16, 48/16, 51/16. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 06.06.2016 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 10:10-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 25.04.2013 kl. 18:00 20:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.01.2016 Tidspunkt: 08:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Selbu kommune. Prosessplan. for. Kommunereform i Selbu kommune. Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20

Selbu kommune. Prosessplan. for. Kommunereform i Selbu kommune. Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20 Selbu kommune Prosessplan for Kommunereform i Selbu kommune Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20 INNHOLD Selbu kommune...1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 SELBU KOMMUNES DELTAKELSE

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tidspunkt: 17:00-17:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 21/15 Til sak: PS 22/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2013 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Torstein Fosmo AP Francis N. Chagula AP Morten Olafsen H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Torstein Fosmo AP Francis N. Chagula AP Morten Olafsen H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.05.2016 Utvalg for helse- og velferd Formannskapsalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Torstein

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: Tid: 18:30

Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: Tid: 18:30 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 19.03.2015 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Løvdal Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 12:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 12:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tid: 08:30 12:00 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 12:05

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 12:05 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 12:05 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer