Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyresalen, Selbu rådhus"

Transkript

1 Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 18:00-19:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V Inga Johanne Balstad AP-SV Jon Bakken AP-SV Kolbjørn Uthus AP-SV Tanja Fuglem AP-SV Arnstein Trøite AP-SV Kjell Tore Aftret AP-SV Sissel Pettersen Uthus AP-SV Ole Morten Balstad AP-SV Torbjørn Olsen AP-SV Trond Morset AP-SV Per Røsseth SP-KRF-V Kjell Mebust SP-KRF-V Ole Einar Aashaug SP-KRF-V Tove Eidem Stokke SP-KRF-V Ingeborg Sandvik SP-KRF-V Morten Dahlø H Ole Halvard Bondahl H Mikal Langseth H Terje Guldseth FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jon Olav Trondset AP-SV Hans Ivar Aftret AP-SV Nils-Even Fuglem H Johan Marius Bye FRP Gro Anette Kirkhus Hågensen FRP Setsaas Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Håkon Vetlesen Jon Olav Trondset AP-SV Harald Voldseth Hans Ivar Aftret AP-SV Hans Christian Aasen Nils-Even Fuglem H Oddvar Arne Olsen Gro Anette Kirkhus FRP Hågensen Ingen vara møtte Johan Marius B. Setsaas FRP Merknader Inga Balstad inhabil i 2 saker PS 3/15 og 5/15 Ole Kr. Gullichsen var innkalt på disse to sakene. Ole Halvard Bondahl takket for blomstene han fikk i forbindelse med sin runde dag.

2 Fra administrasjonen møtte: Navn Karsten Reitan Bjørg Astrid Larsen Stilling Rådmann Sekretær Spørsmål fra Ole Einar Aashaug og svar fra ordfører ble utdelt i forkant av møtet. Spørsmål fra representant Aashaug: Kommunens innkjøpsordning Jeg har følgende spørsmål til Ordføreren som bes besvart i kommunestyret, jfr. gjeldende reglement: 1. Selbu kommune sluttet seg til innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen for å skaffe seg kompetanse og oppnå fordeler via innkjøp. I det siste har flere innkjøp gjort hos leverandører som ikke er lokalisert i Selbu. Lokale bedrifter har tapt salg og det har kommet åpen kritikk på rutinene. Kan vi også regne med en utvikling i samme retning når flere innkjøp blir konkurranseutsatt? Hvordan bedømmer ordføreren dette? 2. Etter samarbeidsavtale for innkjøpsordningen i VR skal det vektlegges å utvikle lokale leverandører. Betydningen av dette ble også understreket under kommunestyrets behandling av saken. Er ordføreren kjent med om dette blir fulgt opp og i tilfelle på hvilken måte? På forhånd takk. Ole Einar Aashaug Ordførers svar på spørsmål fra Ole Einar Aashaug i KS den 19/ Spørsmål 1. Selbu kommune sluttet seg til innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen for å skaffe seg kompetanse og oppnå fordeler via innkjøp. I det siste har flere innkjøp gjort hos leverandører som ikke er lokalisert i Selbu. Lokale bedrifter har tapt salg og det har kommet åpen kritikk på rutinene. Kan vi også regne med en utvikling i samme retning når flere innkjøp blir konkurranseutsatt? Hvordan bedømmer ordføreren dette? Selbu kommune har siden 2003 vært tilknyttet Sør-Trøndelag Fylkeskommunes innkjøpsordning (Fylkesanbudet). Fra 1. mai 2009 ble det inngått en avtale mellom alle kommuner i Værnesregion om en felles innkjøpsordning. Avtalen ble godkjent i kommunestyret med målsetting om å fratre STFK s innkjøpsordning når Værnesregionen Innkjøp (VR innkjøp) fikk stor nok bredde i sin avtaleportefølje. Endelig vedtak om å tiltre VR innkjøp, ble fattet av kommunestyret den 10/ Det betyr at vi helt siden 2003 har vært med i forpliktende innkjøpssamarbeid for å dra nytte av stordriftsfordeler i form av rammeavtaler og rabattordninger. Når vi valgte å etablere en egen innkjøpsenhet i Værnesregionen, var den viktigste grunnen at lover og regelverk i forhold til innkjøp er blitt mer og mer komplisert. Derfor trenger vi kompetanse som kan bistå oss slik at vi ikke utsetter oss for eventuelle sanksjoner.

3 Innkjøpsenheten bistår den enkelte kommune eller flere kommuner sammen om en blir enige om det i anbudsprosessen og ved utvelgelse av leverandør. Også i ny regjeringsplattform (okt 2014) påpekes det at offentlige innkjøpsprosesser skal profesjonaliseres og effektiviseres. Effektive offentlige anskaffelser er trukket fram som et viktig virkemiddel for å frigjøre mere ressurser til mer velferd og økt verdiskapning i fremlagt statsbudsjett for I henhold til anskaffelsesforskriftens Kapittel står blant annet følgende om krav for alle anskaffelser: (1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes. (2) Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. (3) Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at denne forskrift kommer til anvendelse. Dette bekrefter at bedrifter i Selbu ikke skal ha noen særstilling og må konkurrere på lik linje med alle andre, og kommunen kan ikke velge bort konkurranseutsetting. Følgende terskelverdier gjelder for anskaffelse av varer og tjenester: Anskaffelse under kr Direkte kjøp. Konkurranse så langt det er mulig. Fra kr til kr Direkte kjøp. Konkurranseplikt. Invitasjon til minst tre tilbydere (ingen utlysningsplikt) Fra kr til Kunngjøringsplikt i Doffin (Den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser). Over EØS-anbud. Skal lyses ut i EØS-området. I veileder til reglene om offentlige anskaffelser står blant annet følgende om sanksjoner ved brudd på lov og regelverk: I visse tilfeller kan/skal retten, etter søksmål fra en som har rettslig interesse, ilegge oppdragsgiver sanksjoner. Et av de tilfellene som trekkes fram, er ulovlige direkte anskaffelser. Det vises da til kontrakter som er inngått med «feil» leverandør, samtidig som øvrige leverandører ikke har hatt mulighet til å stoppe kontraktsinngåelsen. Med «feil» leverandør menes her en annen leverandør enn den som faktisk ville ha vunnet konkurransen, dersom konkurranse var avholdt i samsvar med regelverket. Jeg vil her komme med et par eksempler på sanksjoner fra en annen trøndelagskommune: Den første gjelder vaskeri-tjenester. Kommunen inngikk i 2001 en avtale om vaskeritjenester. Avtalen ble videreført i 2004, uten at kontrakten ble kunngjort. Det var ikke anført forhold som tilsa at varigheten kunne begrunnes forretningsmessig. Manglende oppsigelse av avtalen representerte derfor en ulovlig direkte anskaffelse, og klagenemnda ila kommunen et gebyr på kroner for den ulovlig direkte anskaffelsen. Gebyret utgjorde ca. 8,4 prosent av anskaffelsens verdi. Og den andre leasing av biler: Kommunen inngikk seks avtaler om leasing av biler, hvor beregningsreglene førte til at kontraktenes verdi måtte ses i sammenheng ved spørsmålet om kunngjøringsplikt. Manglende

4 kunngjøring kunne ikke begrunnes i en leasingavtale innklagede var part i. Klagenemnda ila kommunen et gebyr på kroner for den ulovlig direkte anskaffelsen. Gebyret utgjorde ca. 10,7 prosent av anskaffelsens verdi. Også Selbu Kommune har fått bot etter at vi en gang ble innklaget til KOFA for mange år siden. Ordfører har registret at det i media er kommet kritikk på rutinene slik Aashaug skriver i sitt spørsmål. Når det gjelder bedriftshelsetjenesten, som er et av de anbudene det er reagert på, sier styreleder Eivind Aune i Selbu Næringsforum til Nea Radio at kommunen bør finne smarte måter å gjøre innkjøpet vårt på. Jeg vet ikke hva som ligger i uttalelsen om smarte måter, men lover og regelverk er så klare, at vi da i alle fall risikerer sanksjoner. I alt vi gjør, er jeg helt klar på at lover og regelverk skal holdes. Vi disponerer folks penger, og skal ikke bruke dem til å betale unødvendige bøter. På de anskaffelsene hvor det vil være hensiktsmessig og ønskelig, innenfor lov og forskrift, skal det vurderes om det kan være mulig å gi tilbud på deler av leveranser. Ved å dele opp anbudskonkurranser, legger man til rette for at også mindre næringslivsaktører har mulighet til å delta i anbudskonkurranser i Selbu og Værnesregionen for øvrig. Eksempler på slike tjenester kan være håndverkertjenester som kan deles opp i elektriker, rørlegger, snekker og entreprenør. Arbeidsklær kan deles opp i skole/barnehage, teknisk og helse. Den andre saken det er blitt oppslag på, gjelder kontrakt om kraftleveranse. En diskusjon mellom eier og daglig leder i en bedrift bør ikke skje i media, men siden det allerede er blitt en mediesak, velger jeg her å si litt om vår praksis i forhold til innkjøp av elektrisk kraft. I henhold til konsesjonsvilkår ved ulike vannkraftutbygginger i kommunen, har Selbu kommune krav på å kjøpe konsesjonskraft fra Selbu Energiverk og Statkraft til priser som fastsettes av OED eller etter selvkostprinsippet alt etter når konsesjon er gitt. Denne krafta har kommunen i mange år valgt å bruke i egne bygg, og Selbu Energiverk har formidlet og avregnet denne strømmen i våre enheter. Konsesjonskraftprisen er lavere enn ordinær strømpris, og dermed kommer våre enheter ut med en for lav driftskostnad i KOSTRA i forhold til sammenlignbare kommuner. Dette gir et dårlig insitament til strømsparing, og vi har politisk bedt om at det blir vurdert å selge all konsesjonskrafta og kjøpe kraft til eget bruk. Det ble vedtatt å gjøre dette fra og med Vi selger dermed mer kraft en tidligere som vi får inntekter for. Dette skal grovt sett komme ut med samme økonomiske resultat som da vi brukte konsesjonskrafta sjøl. I et intervju i Nea Radio med reaksjoner på vårt valg av strømleverandør sier administrerende direktør i Selbu Energiverk, Per Otnes, at de er skuffet over at de ikke fikk anledning til å være med på anbudet. Han bekrefter i intervjuet at det i et møte med kommunen er nevnt at vi planlegger å selge all konsesjonskrafta fra og med 2015, og at han er klar over at vi ville legge inn salg av all konsesjonskrafta i budsjett. Siden det er Selbu Energiverk som bistår kommunen med salg av konsesjonskraft, er de også gjennom det informert om at vi vil selge hele konsesjonskraftmengden, noe som betyr at vi da må kjøpe kraft. Otnes sier at han med lang erfaring som direktør i Everket kjenner lov om offentlig anskaffelse. I forskrift om offentlige anskaffelse står det i kapitel 9 at anbudet skal kunngjøres i Doffin. Dette gjelder som jeg tidligere redegjorde for, innkjøp over Det blir selvsagt fulgt opp i kommunen og Værnesregionen, og dermed er verken lokale leverandører eller andre forhindret fra å levere anbud.

5 Jeg skulle selvsagt ønske at kommunen kunne ha brukt lokale leverandører for å bidra til å beholde et bredt servicetilbud i bygda til våre innbyggere, men vi har ikke noe valg. Vi har ennå flere områder vi må gå inn i for å forsikre oss om at vi følger lov og retningslinjer om offentlige anskaffelser. Jeg er ikke overrasket om enda mer må legges ut på anbud av det vi i dag kjøper av varer og tjenester. Spørsmål 2. Etter samarbeidsavtale for innkjøpsordningen i VR skal det vektlegges å utvikle lokale leverandører. Betydningen av dette ble også understreket under kommunestyrets behandling av saken. Er ordføreren kjent med om dette blir fulgt opp og i tilfelle på hvilken måte? Leverandørutvikling er beskrevet i «strategi for anskaffelser » som ble behandlet i kommunestyret den Selve handlingsprogrammet for tiltaket kan først utarbeides når alle kommunene har behandlet strategien. Hittil er strategien politisk behandlet i 3 av 6 kommuner. Som det står skrevet i samarbeidsavtalen for Værnesregionen Innkjøp, skal innkjøpsorganisasjonen stimulere leverandører i regionen til å styrke sin konkurranseevne i markedet. I tilknytning til samarbeidsavtalen er det utarbeidet innkjøpspolitikk og strategi for anskaffelser i Værnesregionen. I påvente av at politikk og strategi skal bli behandlet i alle deltakerkommunene, er det og vil det bli tatt noen grep for å sikre at leverandører er opplyst om lov og forskrift om offentlige anskaffelser. De grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser er beskrevet i 5: Ikkediskriminering, konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og forretningsmessighet. Kommunen og VR vil på generelt grunnlag kunne bidra med kompetanse overfor bedrifter så lenge man ikke kommer i strid med paragraf 5. I fagrådsmøte for Værnesregionen innkjøp i november 2014, ble det reist sak fra Selbus representant om å sende ut informasjon til næringsforeningene lokalt, med oppfordring om å sette seg inn i og få økt egen kompetanse når det gjelder regelverket for offentlige anskaffelser. Dette for å informere om at det vil komme anbudsprosesser, som berører tjenester og varer som hittil er levert lokalt. Det er viktig at det lokale næringslivet kjenner til prosessene og forstår regelverket for offentlige anskaffelser, slik at de blir i stand til å levere tilbud. Fagrådet ble enige om at denne informasjonen foreløpig måtte gis fra den enkelte kommune. I Selbu ble fagrådets representant og Selbu Næringsforum enige om å ta tak i dette på januar Dette har resultert i at regelverket for offentlig anskaffelser settes på dagsordren i SNFs frokostmøte Fra politisk side har både ordfører og varaordfører i samtaler med Selbu Næringsforum oppfordret dem til å bidra lokale bedrifter i opplæring på regelverk og direkte i anbudsprosesser. I en avtale mellom Selbu Næringsforum og kommunen skal vi hvert år bestille prosjekter innenfor ei gitt tilskuddsramme. Det er delegert til hovedutvalg for SU å vedta konkret bestilling, og jeg har i samtaler med hovedutvalgsleder bedt om at de tar med i sine vurderinger om bistand til bedrifter på dette området kan være et aktuelt oppdrag.

6

7 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold PS 1/15 Referatsaker RS 1/15 08/14 Medl.nytt - LVKs delutredning I om kommunereform og kraft inntekter PS 2/15 Innspill fra Selbu kommune i forbindelse med KS Debatthefte 2015 Unntatt offentlighet Arkivsaksnr 2014/ /172 PS 3/15 Emisjon Trønderenergi - fullmakt til styret 2008/1093 PS 4/15 Status - Kommunereformen per januar /78 PS 5/15 NVE - Konsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk 2013/1454 PS 6/15 Endring i 2 i forskrift om Frist for spreing av gjødselvarer av organisk opphav på eng i Selbu kommune 2010/1844 PS 1/15 Referatsaker Behandling i Kommunestyret Referatsaken tas til orientering. 2/15 Innspill fra Selbu kommune i forbindelse med KS Debatthefte 2015 Rådmannens innstilling Vedlagte «Innspill fra Selbu kommune til KS Debatthefte 2015» vedtas. Behandling i Formannskapet Votering: Rådmannens innstilling vedtas. Enst. (6 stemmer) Innstilling i Formannskapet Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatte følgende V e d t a k: Som rådmannens innstilling Behandling i Kommunestyret Det ble fra Sissel Uthus, AP fremmet følgende forslag til endring av svaret på spørsmål 3: Vedlagte «Innspill fra Selbu kommune til KS Debatthefte 2015» vedtas med denne endringen av svaret på spørsmål 3:

8 Selbu kommune mener at forhandlinger om arbeidsårets lengde og arbeidstid på skolen bør gjennomføres sentralt. Å skyve disse forhandlingene ned til hver enkelt skole/kommune oppleves som uhensiktsmessig ressursbruk og kan føre til store forskjeller mellom skoler og kommuner. Selbu kommune har en forventning om at denne problemløsningen skjer sentralt ved neste mulige anledning. Hvis disse forhandlingene fortsatt skal ligge lokalt, vil god støtte og rådgivning fra KS underveis vil være viktig for lederne. Votering: Rådmannens innstilling settes opp mot forslaget fra Sissel Uthus: Sissel Uthus forslag vedtas med 22 mot 2 stemmer (Ole Halvard Bondahl og Oddvar Olsen) Vedtak i Kommunestyret Vedlagte «Innspill fra Selbu kommune til KS Debatthefte 2015» vedtas med denne endringen av svaret på spørsmål 3: Selbu kommune mener at forhandlinger om arbeidsårets lengde og arbeidstid på skolen bør gjennomføres sentralt. Å skyve disse forhandlingene ned til hver enkelt skole/kommune oppleves som uhensiktsmessig ressursbruk og kan føre til store forskjeller mellom skoler og kommuner. Selbu kommune har en forventning om at denne problemløsningen skjer sentralt ved neste mulige anledning. Hvis disse forhandlingene fortsatt skal ligge lokalt, vil god støtte og rådgivning fra KS underveis vil være viktig for lederne. PS 3/15 Emisjon Trønderenergi - fullmakt til styret Rådmannens innstilling Selbu kommune, som aksjonær i TrønderEnergi AS, skal på ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS den stemme for styrets forslag til vedtak i sak 1/15, som angitt i styrets innkallelse til ekstraordinær generalforsamling av og som det framgår av foreliggende saksframlegg. Selbu kommune ønsker ikke å tegne seg i selve emisjonen. Ordfører Inga Ballstad gis fullmakt til å representere Selbu kommune på den ekstraordinære generalforsamlingen i TrønderEnergi AS den »

9 Behandling i Formannskapet Inga Balstad erklærte seg inhabil da hun er med i styret for TrønderEnergi AS. Formannskapet godkjente dette. Balstad fratrådte og Kolbjørn Uthus tiltrådte. Møtet ble ledet av varaordfører Per Røsseth Votering: Rådmannens innstilling vedtas. Enst. (6 stemmer) Vedtak i Formannskapet Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatte følgende V e d t a k: Som rådmannens innstilling.. Behandling i Kommunestyret Inga Balstad erklærte seg inhabil og presiserte at hun er leder for bedriftsforsamlingen for TrønderEnergi AS. Kommunestyret godkjente dette. Balstad fratrådte og Ole Gullichsen tiltrådte. Møtet ble ledet av varaordfører Per Røsseth Votering: Rådmannens innstilling vedtas. Enst. med 24 stemmer Vedtak i Kommunestyret Selbu kommune, som aksjonær i TrønderEnergi AS, skal på ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS den stemme for styrets forslag til vedtak i sak 1/15, som angitt i styrets innkallelse til ekstraordinær generalforsamling av og som det framgår av foreliggende saksframlegg. Selbu kommune ønsker ikke å tegne seg i selve emisjonen. Ordfører Inga Balstad gis fullmakt til å representere Selbu kommune på den ekstraordinære generalforsamlingen i TrønderEnergi AS den » PS 4/15 Status - Kommunereformen per januar 2015 Ordførerens innstilling på vegne av styringsgruppa: Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

10 a) Hvilke geografiske retningsvalg prioriterer kommunen? 1. Selbu kommune med det interkommunale samarbeidet vi har i dag 2. Selbu og Tydal kommuner slåes sammen til en kommune med hele eller deler av det interkommunale samarbeidet vi har i dag. 3. Selbu slåes sammen med Stjørdal/Værnesregionen til en kommune. 4. Selbu slåes sammen Trondheim regionkommune b) Begrunnelser og forutsetninger for dette, herunder hvilken dialog som er gjennomført med nabokommunene kommunen har valgt ut å snakke med? Alternativene som er kommet opp til nå er geografisk betinget. Det vil bli utredning av de forskjellige alternativene etter Kommunestyremøtet blir det avholdt møte med Formannskapet i Tydal kommune. Styringsgruppa i Selbu kommune vil ta kontakt med de øvrige kommunene innen utgangen av feb c) Hvilke behov ser kommunen for konsekvensanalyser av de ulike alternativene, kunnskapsbehov kommunen ellers har og evt. særskilte problemstillinger? Styringsgruppa i Selbu kommune har per i dag satt opp følgende relevante faktorer vi planlegger skal utredes (innhenting fakta, drøfting, slutning) for hver av alternativene til kommunestruktur: Demokrati Samfunnsutvikling o Infrastruktur, samferdsel og arealbruk o Næringsutvikling o Lag og organisasjoners arbeid/kultur o Tjenesteproduksjon/myndighetsutøvelse Økonomi o Kraftkommune/konsesjonskraft Administrativ styring og ansattes rettigheter Sosiologi (erfaring fra tidligere prosesser med kommunesammenslåing) d) Beskrivelse av veien videre fram mot endelig vedtak i kommunestyret: Jan.15: Formelt brev sendes de kommunene som er berørt av de alternativene vi vil utrede Jan.15 statusrapport vedtatt i Kommunestyret sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Utredningsprosessen starter etter Kommunestyremøtet o Invitere eksterne til å delta i utredningsprosessen sammen med styringsgruppen; Lag/organisasjoner, næringer, råd og andre eksterne aktører vil inviteres til å delta i utredningsprosessen. o Interne utredninger. Politikere og administrasjonen

11 Folkemøte ved behov Jevnlige møter i Styringsgruppen rapportere til Kommunestyret Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har invitert Formannskapene til møte Spørreundersøkelse(r) /rådgivende folkeavstemming. e) Behovet for bistand fra FMST og KS: Styringsgruppa vil etter behov ta kontakt med FMST og KS. f) Konklusjon mht om det er aktuelt for Selbu kommune/nabokommuner å være tidlig ute med kommunestyrevedtak allerede 2015 om sammenslåing (åpner for Kongelig resolusjon om sammenslåing våren 2016), eller om kommunen/naboene vil gå for vedtak innen sommeren 2016? Selbu kommune vil gå for løpet med kommunalt vedtak innen sommeren 2016, men er sterkt kritisk til tidsrammen som legges opp fra regjeringen. Et nytt kommunestyre konstitueres høsten Dette betinger folkevalgtopplæring på mange områder, og uforsvarlig lite tid til en grundig behandling av en stor sak som eventuell endring av kommunestruktur. Det gamle kommunestyret skal utrede, men kan ikke ferdigstille utredningsarbeidet. For å få en forsvarlig og god behandling av saken, må også det nye kommunestyret få et eierforhold til utredningen og de konklusjoner som legges til grunn for endelig vedtak. Behandling i Formannskapet Forslag fra formannskapet: Ordførers innstilling med følgende endring Pkt. a Hvilke geografiske retningsvalg prioriterer kommunen å utrede? ( uprioritert rekkefølge) Pkt. a 2 Selbu og Tydal kommuner slåes sammen til en kommune med interkommunalt samarbeid Pkt. a 3 Selbu kommune slås sammen med hele eller deler av værnesregionen til en storkommune Pkt. a 4 Utgår. Pkt c Under kulepunkt samfunnsutvikling flyttes underpunkt Tjenesteproduksjon/myndighetsutøvelse som første punkt. Votering: Ordførerens innstilling fikk 0 stemmer og falt formannskapets forslag vedtas. Enst. (6 stemmer) Innstilling i Formannskapet Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatte følgende V e d t a k:

12 Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: a. Hvilke geografiske retningsvalg prioriterer kommunen å utrede? (uprioritert rekkefølge) 1. Selbu kommune med det interkommunale samarbeidet vi har i dag 2. Selbu og Tydal kommuner slåes sammen til en kommune med interkommunalt samarbeid. 3. Selbu kommune slås sammen med hele eller deler av Værnesregionen til en storkommune b. Begrunnelser og forutsetninger for dette, herunder hvilken dialog som er gjennomført med nabokommunene kommunen har valgt ut å snakke med? Alternativene som er kommet opp til nå er geografisk betinget. Det vil bli utredning av de forskjellige alternativene etter Kommunestyremøtet blir det avholdt møte med Formannskapet i Tydal kommune. Styringsgruppa i Selbu kommune vil ta kontakt med de øvrige kommunene innen utgangen av feb c. Hvilke behov ser kommunen for konsekvensanalyser av de ulike alternativene, kunnskapsbehov kommunen ellers har og evt. særskilte problemstillinger? Styringsgruppa i Selbu kommune har per i dag satt opp følgende relevante faktorer vi planlegger skal utredes (innhenting fakta, drøfting, slutning) for hver av alternativene til kommunestruktur: Demokrati Samfunnsutvikling o Tjenesteproduksjon/myndighetsutøvelse o Infrastruktur, samferdsel og arealbruk o Næringsutvikling o Lag og organisasjoners arbeid/kultur Økonomi o Kraftkommune/konsesjonskraft Administrativ styring og ansattes rettigheter Sosiologi (erfaring fra tidligere prosesser med kommunesammenslåing) d. Beskrivelse av veien videre fram mot endelig vedtak i kommunestyret: Jan.15: Formelt brev sendes de kommunene som er berørt av de alternativene vi vil utrede Jan.15 statusrapport vedtatt i Kommunestyret sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Utredningsprosessen starter etter Kommunestyremøtet o Invitere eksterne til å delta i utredningsprosessen sammen med styringsgruppen; Lag/organisasjoner, næringer, råd og andre eksterne aktører vil inviteres til å delta i utredningsprosessen.

13 o Interne utredninger. Politikere og administrasjonen Folkemøte ved behov Jevnlige møter i Styringsgruppen rapportere til Kommunestyret Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har invitert Formannskapene til møte Spørreundersøkelse(r) /rådgivende folkeavstemming. e. Behovet for bistand fra FMST og KS: Styringsgruppa vil etter behov ta kontakt med FMST og KS. f. Konklusjon mht om det er aktuelt for Selbu kommune/nabokommuner å være tidlig ute med kommunestyrevedtak allerede 2015 om sammenslåing (åpner for Kongelig resolusjon om sammenslåing våren 2016), eller om kommunen/naboene vil gå for vedtak innen sommeren 2016? Selbu kommune vil gå for løpet med kommunalt vedtak innen sommeren 2016, men er sterkt kritisk til tidsrammen som legges opp fra regjeringen. Et nytt kommunestyre konstitueres høsten Dette betinger folkevalgtopplæring på mange områder, og uforsvarlig lite tid til en grundig behandling av en stor sak som eventuell endring av kommunestruktur. Det gamle kommunestyret skal utrede, men kan ikke ferdigstille utredningsarbeidet. For å få en forsvarlig og god behandling av saken, må også det nye kommunestyret få et eierforhold til utredningen og de konklusjoner som legges til grunn for endelig vedtak. Behandling i Kommunestyret Under behandlingen ba ordfører om at i pkt b. endres ordlyden fra « blir det avholdt.» til « ble det avholdt» Det ble fremmet følgende forslag på vegne av AP/SV og SP/Krf/ V v/ Kolbjørn Flakne til nytt punkt 4: Oslo kommune har i dag fylkeskommunale oppgaver i tillegg til kommunale oppgaver. I sluttrapporten fra ekspertutvalget er det vurdert om denne modellen kan overføres til andre storkommuner. Gjennom media har vi registrert at noen ønsker at Trondheim skal få «Oslo-status». Kommunestyret i Selbu tror at dette over tid vil forsterke forskjellen mellom distrikt og sentrum, og at det vil være ødeleggende for å skape funksjonelle kommuner i randsonen rundt en storby sentralt i de to trøndelagsfylkene. Selbu kommune avviser derfor byfylkemodellen som er foreslått som et alternativ for Trondheim. Votering: Formannskapets innstilling vedtas. Enst. (24 stemmer) Forslaget fra AP/SV og SP/Krf/ V v/ Kolbjørn Flakne vedtas. Enst. (24 stemmer) Vedtak i Kommunestyret Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: a. Hvilke geografiske retningsvalg prioriterer kommunen å utrede? (uprioritert rekkefølge)

14 1. Selbu kommune med det interkommunale samarbeidet vi har i dag 2. Selbu og Tydal kommuner slåes sammen til en kommune med interkommunalt samarbeid. 3. Selbu kommune slås sammen med hele eller deler av Værnesregionen til en storkommune 4. Oslo kommune har i dag fylkeskommunale oppgaver i tillegg til kommunale oppgaver. I sluttrapporten fra ekspertutvalget er det vurdert om denne modellen kan overføres til andre storkommuner. Gjennom media har vi registrert at noen ønsker at Trondheim skal få «Oslo-status». Kommunestyret i Selbu tror at dette over tid vil forsterke forskjellen mellom distrikt og sentrum, og at det vil være ødeleggende for å skape funksjonelle kommuner i randsonen rundt en storby sentralt i de to trøndelagsfylkene. Selbu kommune avviser derfor byfylkemodellen som er foreslått som et alternativ for Trondheim. b. Begrunnelser og forutsetninger for dette, herunder hvilken dialog som er gjennomført med nabokommunene kommunen har valgt ut å snakke med? Alternativene som er kommet opp til nå er geografisk betinget. Det vil bli utredning av de forskjellige alternativene etter Kommunestyremøtet ble det avholdt møte med Formannskapet i Tydal kommune. Styringsgruppa i Selbu kommune vil ta kontakt med de øvrige kommunene innen utgangen av feb c. Hvilke behov ser kommunen for konsekvensanalyser av de ulike alternativene, kunnskapsbehov kommunen ellers har og evt. særskilte problemstillinger? Styringsgruppa i Selbu kommune har per i dag satt opp følgende relevante faktorer vi planlegger skal utredes (innhenting fakta, drøfting, slutning) for hver av alternativene til kommunestruktur: Demokrati Samfunnsutvikling o Tjenesteproduksjon/myndighetsutøvelse o Infrastruktur, samferdsel og arealbruk o Næringsutvikling o Lag og organisasjoners arbeid/kultur Økonomi o Kraftkommune/konsesjonskraft Administrativ styring og ansattes rettigheter Sosiologi (erfaring fra tidligere prosesser med kommunesammenslåing) d. Beskrivelse av veien videre fram mot endelig vedtak i kommunestyret:

15 Jan.15: Formelt brev sendes de kommunene som er berørt av de alternativene vi vil utrede Jan.15 statusrapport vedtatt i Kommunestyret sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Utredningsprosessen starter etter Kommunestyremøtet o Invitere eksterne til å delta i utredningsprosessen sammen med styringsgruppen; Lag/organisasjoner, næringer, råd og andre eksterne aktører vil inviteres til å delta i utredningsprosessen. o Interne utredninger. Politikere og administrasjonen Folkemøte ved behov Jevnlige møter i Styringsgruppen rapportere til Kommunestyret Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har invitert Formannskapene til møte Spørreundersøkelse(r) /rådgivende folkeavstemming. e. Behovet for bistand fra FMST og KS: Styringsgruppa vil etter behov ta kontakt med FMST og KS. f. Konklusjon mht om det er aktuelt for Selbu kommune/nabokommuner å være tidlig ute med kommunestyrevedtak allerede 2015 om sammenslåing (åpner for Kongelig resolusjon om sammenslåing våren 2016), eller om kommunen/naboene vil gå for vedtak innen sommeren 2016? Selbu kommune vil gå for løpet med kommunalt vedtak innen sommeren 2016, men er sterkt kritisk til tidsrammen som legges opp fra regjeringen. Et nytt kommunestyre konstitueres høsten Dette betinger folkevalgtopplæring på mange områder, og uforsvarlig lite tid til en grundig behandling av en stor sak som eventuell endring av kommunestruktur. Det gamle kommunestyret skal utrede, men kan ikke ferdigstille utredningsarbeidet. For å få en forsvarlig og god behandling av saken, må også det nye kommunestyret få et eierforhold til utredningen og de konklusjoner som legges til grunn for endelig vedtak. PS 5/15 NVE - Konsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk Rådmannens innstilling NVE s vedtak av om å tildele konsesjon til TrønderEnergi Kraft AS for bygging og drift av Stokkfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning, tas til etterretning. Behandling i Formannskapet Inga Balstad erklærte seg inhabil da hun er med i styret for TrønderEnergi AS. Formannskapet godkjente dette. Balstad fratrådte og Kolbjørn Uthus tiltrådte. Møtet ble ledet av varaordfører Per Røsseth

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2009 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Barnevern:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer