HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: Telefon: Telefaks: Org.nr: Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/ / Innkalling til styremøte Møtedato: Torsdag 22. januar 2009 kl Møtested: Sykehuset Namsos - Store møterom - Psykiatrisk klinikk Sak 1/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte Sak 2/2009 Sak 3/2009 Sak 4/2009 Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge Implementering av psykisk helsevern uttalelse fra Helse Nord-Trøndelag Årlig melding Orienteringssaker 1. Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge Andre orienteringer Med hilsen Steinar Aspli Styreleder Sign. Kopi: Styrets varamedlemmer SYKEHUSET LEVANGER Kirkegt. 2, N-7600 LEVANGER Telefon / Telefaks E-post: SYKEHUSET NAMSOS Serviceboks 1001, N-7809 NAMSOS Telefon / Telefaks E-post:

2 HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: kl Møtested: Sykehuset Namsos Saksnr.: 45/ /2008 Arkivsaksnr: 2008/2636 Møteleder: Steinar Aspli Møtende medlemmer: Steinar Aspli Inger Marit Eira-Åhren Siw Bleikvassli Reidar Viken Torgeir Schmidt-Melbye Asbjørn Hofsli Jørgen Selmer Inger Anne Holm Peter Himo Skjalg Ytterstad Forfall: Bertha Skjelstad Fra Brukerutvalget møtte: Svein Grindstad Fra Samarbeidsutvalget møtte: Fra administrasjonen møtte: Adm. direktør Ass. direktør Helsefaglig rådgiver Økonomisjef Prosjektleder Informasjonssjef Arne Flaat Mads Einar Berg Øivind Stenvik Tormod Gilberg Kari Bratland Totsås Trond G. Skillingstad (referent) Merknader til møtet: Ingen merknader Innkalling utsendt pr. e-post Saksframlegg publisert på internettløsningen for styresaker. Side 1 av 5

3 Sak 45/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 19. og Protokoll Ingen merknader til protokollen. Protokollen ble underskrevet. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt Vedtak Møteprotokoll fra styremøte 19. og godkjennes uten anmerkninger. Sak 46/2008 Budsjett 2009 Adm. direktørs forslag til vedtak: Basert på gitte styringssignaler fra eier godkjenner styret framlagt forslag til driftsbudsjett for 2009 med et årsresultat på 31,1 millioner kroner. Adm. dir. gis fullmakt til å foreta evt. tekniske justeringer av budsjettet i forbindelse med kvalitetssikring av enkelte budsjettposter. Styret godkjenner det framlagte forslag til prioritering av investeringsbudsjett for Investeringene gjennomføres innen den finansieringsrammen som fastsettes av Helse Midt- Norge RHF. Inntekter ved salg av eksisterende bygningsmasse forutsettes å øke investeringsrammen tilsvarende. Protokoll Administrerende direktør gikk gjennom status for Helse Nord-Trøndelag i Helse Nord- Trøndelag kommer svært godt ut av alle målinger knyttet til omdømme, arbeidsmiljø, pasienttilfredshet mv, samtidig som det er oppnådd et godt økonomisk resultat i forhold til budsjett Vesentlige forhold som basis for budsjett 2009: Bygge videre på positivt resultat, salg av eiendom gir investeringer i 2009, transportprosjektet gir resultat, inntaksprosjektet vil gi resultat, det vurderes å ta over aktiviteten som i dag kjøpes ved Betania.. Administrerende direktør varslet også en gjennomgang av den kirurgiske og medisinske aktiviteten i Helse Nord-Trøndelag. Økonomisjef Tormod Gilberg gikk gjennom de tallmessige forholdene som ligger til grunn for budsjett 2009, slik de er gjengitt i saksframstillingen for styret. Gilberg gikk gjennom konkrete tiltak for effektivisering i de enkelte klinikkene. Administrerende direktør gikk gjennom brev fra hovedverneombudet i tilknytning til budsjettprosessen i Helse Nord-Trøndelag, samt protokolltilførsel fra drøfting av budsjett med tillitsvalgte. Administrasjonen vil invitere tillitsvalgte og hovedverneombud til møte med klinikkledere tidlig i 2009 med fokus på forbedringspunkter i samhandlingen. Helsefaglig rådgiver Øivind Stenvik orienterte om effekten av samhandlingstiltak som er iverksatt (DMS Stjørdal) og undersøkelser som viser betydelige gevinster både innen kvalitet og effektivitet gjennom forbedret samhandling med kommunene. Styret drøftet innrettingen av budsjett for 2009, både på drifts- og investeringssiden. Styret ønsker å følge omstillingen tett, og ber om at administrasjonen forbereder en sak som viser standard på medisinsk-teknisk utstyr og generelt vedlikeholdsbehov. Side 2 av 5

4 Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt Vedtak Basert på gitte styringssignaler fra eier godkjenner styret framlagt forslag til driftsbudsjett for 2009 med et årsresultat på 31,1 millioner kroner. Adm. dir. gis fullmakt til å foreta evt. tekniske justeringer av budsjettet i forbindelse med kvalitetssikring av enkelte budsjettposter. Styret godkjenner det framlagte forslag til prioritering av investeringsbudsjett for Investeringene gjennomføres innen den finansieringsrammen som fastsettes av Helse Midt- Norge RHF. Inntekter ved salg av eksisterende bygningsmasse forutsettes å øke investeringsrammen tilsvarende. Asbjørn Hofsli forlot møtet. Sak 47/2008 Høring Tilbudet til syke barn i Helse Midt-Norge Adm. direktørs forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Nord-Trøndelag HF slutter seg til den regionale arbeidsgruppens forslag til løsningsalternativ nr Styret i Helse Nord-Trøndelag HF ønsker at alle tjenester gies på et høyt faglig nivå. Det er da en forutsetning at de premisser som beskrives i rapporten Tilbudet til syke barn i Helse Midt-Norge må være oppfylt. Protokoll Administrerende direktør gjorde rede for utredning av behandlingstilbud i Helse Midt-Norge knyttet til syke barn. Utredningen er et ledd i prosessen Helse Midt-Norge Utvalget har hatt representanter fra alle foretak i Midt-Norge. Utvalget har konkludert med at dagens struktur på barneavdelinger skal ligge fast, og det bør skje en sterkere sammenbinding av ressursene som er på ulike sykehus innen foretakene. Innstillingen innebærer ikke geografisk flytting av legestillinger innen Helse Nord-Trøndelag. Steinar Aspli fremmet følgende tilleggsforslag: Styret i Helse Nord-Trøndelag presiserer at høringsutkastets alternativ 2 er en uakseptabel løsning når det gjelder nærhet til tjenestetilbudet, samt behovet for å sikre faglig utvikling av tjenestene og rekruttering av fagpersonell på våre sykehus. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Nord-Trøndelag HF slutter seg til den regionale arbeidsgruppens forslag til løsningsalternativ nr Styret i Helse Nord-Trøndelag HF ønsker at alle tjenester gies på et høyt faglig nivå. Det er da en forutsetning at de premisser som beskrives i rapporten Tilbudet til syke barn i Helse Midt-Norge må være oppfylt. Side 3 av 5

5 3. Styret i Helse Nord-Trøndelag presiserer at høringsutkastets alternativ 2 er en uakseptabel løsning når det gjelder nærhet til tjenestetilbudet, samt behovet for å sikre faglig utvikling av tjenestene og rekruttering av fagpersonell på våre sykehus. Sak 48/2008 Orienteringssaker 1. Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge Referat fra møte i brukerutvalget Referat fra møte i samarbeidsutvalget Referat fra møte mellom styret i HNT og brukerutvalget 5. Referat fra møte mellom styret i HNT og foretakstillitsvalgte 6. Samhandlingsprosjektet mellom Helse Nord-Trøndelag og rehabiliteringsinstitusjoner 7. Driftsrapport november Andre orienteringer Protokoll 1. Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge a. Styreleder viste til utsendt protokoll. 2. Referat fra møte i brukerutvalget a. Svein Grindstad orienterte fra brukerutvalgets møte 12. desember Protokollen ble delt ut i styremøtet. 3. Referat fra møte i samarbeidsutvalget a. Torgeir Schmidt-Melbye orienterte fra samarbeidsutvalgets møte 5. desember Protokollen ble delt ut i styremøtet. 4. Referat fra møte mellom styret i HNT og brukerutvalget a. Styreleder viste til utsendt protokoll 5. Referat fra møte mellom styret i HNT og foretakstillitsvalgte a. Styreleder viste til utsendt protokoll 6. Samhandlingsprosjektet mellom Helse Nord-Trøndelag og rehabiliteringsinstitusjoner a. Prosjektleder Kari B. Totsås ga en statusrapport i prosjektet. Prosjektets overordnede mål er å skape bedre og mer effektiv helsetjeneste gjennom økt samhandling mellom Helse Nord-Trøndelag og de fire rehabiliteringsinstitusjonene i Nord-Trøndelag. Prosjektet er initiert og finansiert av Helse Midt-Norge. Prosjektet avsluttes ved årsskiftet. Det er blant annet arbeidet med standardisering av pasientforløp (hofte, kneledd, kols, hjerneslag), hvorav standardiserte forløp for hofte og kneledd er iverksatt fra oktober Det er etablert samhandlingsavtale og deltagelse i Samarbeidsutvalget, IKTløsninger som legger til rette for enklere samhandling, samordning av ferieavvikling, etablering av nye henvisningsrutiner med en felles henvisningsadresse mv. 7. Driftsrapport november 2008 a. Administrerende direktør Arne Flaat gikk gjennom drift i november. Økonomisk resultat er om lag to millioner foran budsjett. Foretakets drift viser forbedring på en rekke kvalitetsindikatorer. 8. Andre orienteringer a. Ambulansetjeneste: Administrerende direktør orienterte om kontakt med Roan kommune angående ny struktur for ambulansetjenesten i området. Det avventes tilbakemelding fra Osen kommune før videre prosess i saken. Side 4 av 5

6 b. Syketransport: Administrerende direktør viste til avtaler som er inngått mellom transportleverandører og Helse Midt-Norge for pasienttransport i Nord- Trøndelag. En klage er kommet inn. c. Besøk ved DMS Stjørdal: Administrerende direktør orienterte fra besøk på DMS Stjørdal av statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Bjarne Håkon Hanssen. Steinar Aspli Inger Marit Eira Åhren Asbjørn Hofsli Jørgen Selmer Inger Anne Holm Siw Bleikvassli Torgeir Schmidt-Melbye Skjalg Ytterstad Peter Himo Reidar Viken Side 5 av 5

7 HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 2/2009 Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge Implementering av psykisk helsevern, uttalelse fra HNT Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret 22. januar /2009 Saksbeh.: Tormod Gilberg Arkivkode: 012 Arkivsaksnr.: 2009/101 ADM.DIREKTØRS INNSTILLING: Forslaget til ny finansieringsmodell synes ikke optimal for finansiering av psykiatriske enheter. Styret anbefaler derfor at dagens modell videreføres for psykiatriske enheter. 1

8 SAKSUTREDNING: Sak 2/2009 Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge Implementering av psykisk helsevern, uttalelse fra HNT Trykte vedlegg: 1. HNT s notat av om Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge Implementering av psykisk helsevern, uttalelse fra HNT Utrykt vedlegg: 1. HMN s rapport av om Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norges Implementering for psykisk helsevern 2. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte BAKGRUNN Alle inntekter (faste og variable) henføres i prinsippet til de regionale helseforetakene som selv fastsetter modell/prinsipp for finansiering av sine helseforetak. I perioden ble HF-ene i Midt-Norge finansiert ved en basisramme basert på historiske kostnader i de enkelte HF-ene i tillegg til at de fikk beholde egne aktivitetsbaserte inntekter (ISF og poliklinikk). I 2006 og 2007 ble en del av basisrammen beregnet ut fra nye kriterier der befolkningens behov/befolkningsstørrelse var et hovedkriterium. Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at ny finansieringsmodell for fordeling av basisrammer til helseforetakene i Helse Midt-Norge skal omfatte både somatisk virksomhet og psykisk helsevern (jf. styresak 01/07). For den somatiske virksomheten ble modellen første gang tatt i bruk for fordeling av basisrammer for For psykisk helsevern forutsettes modellen tatt i bruk første gang for budsjett 2010 (jf. styresak 19/08). Det er nå arbeidet med utvidelse av finansieringsmodellen til å omfatte psykisk helsevern i tillegg til somatisk virksomhet. Arbeidet er gjennomført med utgangspunkt i at styret for Helse Midt- Norge RHF ønsker å fordele basisrammer til HF-ene etter følgende kriterier: Planlagt kapasitet eller ønsket volum på pasientbehandlingen for HF-ene Akseptabelt kostnadsnivå målt ved modellens kostnadsindeks for HF-ene Akseptabelt økonomisk resultat ved HF-ene 2. PROSESS Ledelsen av arbeidet med finansieringsmodellen er lagt til regionforetakets økonomiavdeling i samarbeid med fagavdelingen. Ansvaret for det faglige innholdet og oppdatering av modellen er lagt til HMN. Det er opprettet en egen referansegruppe for finansieringsmodellen. Gruppens mandat er å diskutere forslag til endringer i modellen og generelt å komme med råd og innspill til utvikling og bruk av modellen. Referansegruppen er tenkt som en permanent ordning så lenge finansieringsmodellen benyttes til fordeling av basisrammer for HF-ene i regionen. 2

9 Arbeidet med å utvide og implementere modellen for bruk i psykisk helsevern i tråd med prinsippene nevnt innledningsvis, er gjort i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fagfeltet. 3. FORSLAG TIL NY MODELL I HMN s rapport av forklares og begrunnes forslaget til ny finansieringsmodell. Forslaget til ny finansieringsmodell innebærer at Sørge-for -ansvaret prinsipielt og praktisk stopper på regionnivå Den generelle delen av basisrammen foreslås fastsatt ut fra følgende tre hovedstørrelser: o Dimensjonerende aktivitet o Kostnadsindeks o Krav til driftsresultat Ny modell betyr at Helse Midt-Norge ikke lenger vil legge befolkningsgrunnlaget til grunn ved fordeling av økonomisk ramme, men i større grad ønsker å påvirke aktiviteten gjennom krav til produktivitet og økonomisk resultat i helseforetakene. Hovedelementet aktivitet i psykiatrien forutsettes fastsatt på grunnlag av følgende tre faktorer: Antall liggedøgn (50 %) Antall utskrevne pasienter (50 %) Antall refusjonsberettigede konsultasjoner (i poliklinikk) 4. DRØFTING Vi mener at en i arbeidet med å komme fram til et forslag til ny modell for finansiering av psykisk helsevern, for tidlig lander på foreslåtte løsningsforslag uten at en i tilstrekkelig grad drøfter hvordan dagens modell virker og hva en ønsker å påvirke gjennom en ny modell. Dette er forsøkt belyst i vedlagte drøftingsnotat av I notatet drøftes bl.a. 1. Hvordan ønsker vi å utforme instrumentene for styring av HF-ene? Hva bør styres gjennom finansieringsmodellen (finansieringsincentiv), og hva bør styres gjennom andre instrument i konsernstyringen (foretaksmøte, oppdrags-/styringsdokument, krav til resultat innen økonomi, aktivitet, kvalitet m.v.)? 2. Hvilke målsettinger i den psykiatriske behandlingen ønsker vi at finansieringsmodellen skal fremme? Sykehusene har i tidligere perioder vært finansiert på grunnlag av kurdøgn (før 1980), fast ramme ( ) og (i somatikken) en kombinasjon av ramme og varierende andel stykkpris fra Alle modeller virker. Hva ønsker vi å oppnå? Hva ønsker vi å stimulere? 3. Hva er sterke og svake sider ved dagens modell, og hvordan vil forslaget til ny modell endre dette? Produktivitet vs. effektivitet. 5. KONKLUSJON Forslaget til ny finansieringsmodell der den delen av rammen som i dag fastsettes på grunnlag av befolkning/behov, endres til en bestilling på x antall pasientbehandlinger og til å finansiere denne 3

10 bestillingen etter en enhetspris, vil bidra til økt fokus på produksjon av denne pasientmengden til lavest mulig pris. Dette vil imidlertid kunne stimulere til: mange og lette opphold/konsultasjoner for å produsere antall pasientkontakter så billig som mulig nedprioritering av aktiviteter (forebygging, samhandling, forskning m.v.) som ikke måles i finansieringsmodellen Forslaget til ny finansieringsmodell vil kunne bidra til økt produktivitet, men kanskje lavere effektivitet fordi modellen ikke i tilstrekkelig grad legger vekt på effekten av den aktiviteten som utøves i form av kvalitetsmål knyttet til helsetilstand, sykelighet, ventetid osv. Vi mener dagens modell er best egnet til å nå de samlede resultatkravene (både økonomiske, aktivitets- og kvalitetskrav) regionen har. Foreslåtte nye modell vil kunne bidra til at målene blir mer fragmenterte og at det blir vanskeligere for regionen som helhet å oppnå samlede resultatkrav. Målsettingene for psykiatrien i regionen er fortsatt noe uklare. Det må arbeides med å utforme slike mål i aktuelle styringsverktøy i tillegg til finansieringsmodellen. Med et fortsatt videreført ansvar til HF-ene for befolkningens helse og helsetilbud bør mest mulig av basisrammen fordeles etter sosioøkonomiske kriterier der befolkningsstørrelse veier tungt. Levanger, 13. januar 2009 Arne Flaat adm. dir. sign. 4

11 HELSE NORD-TRØNDELAG HF NOTAT Til: HMN Fra: adm. dir. Arne Flaat, HNT Dato: Emne: Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge Implementering av psykisk helsevern, uttalelse fra HNT Grunnlag og prosess HNT har med brev av fått oversendt rapport av om Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge Implementering av psykisk helsevern, til uttalelse. En representant fra HMN presenterte rapporten for foretakets ledere innen voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. I etterkant er rapporten drøftet i eget møte med aktuelle avdelinger. Innspill fra disse avdelingene og fra foretakets deltakere i arbeidsgruppe og referansegruppe danner grunnlaget for foretakets høringsuttalelse. Rapport og høringsuttaleser blir/er drøftet med tillitsvalgte forut for behandling i foretakets styre 22. januar Aktuelle problemstillinger 1. Hvordan ønsker vi å utforme instrumentene for styring av HF-ene? Hva bør styres gjennom finansieringsmodellen (finansieringsincentiv), og hva bør styres gjennom andre instrument i konsernstyringen (foretaksmøte, oppdrags-/styringsdokument, krav til resultat innen økonomi, aktivitet, kvalitet m.v.)? 2. Hvilke målsettinger i den psykiatriske behandlingen ønsker vi at finansieringsmodellen skal fremme? Sykehusene har i tidligere perioder vært finansiert på grunnlag av kurdøgn (før 1980), fast ramme ( ) og (i somatikken) en kombinasjon av ramme og varierende andel stykkpris fra Alle modeller virker. Hva ønsker vi å oppnå? Hva ønsker vi å stimulere? 3. Hva er sterke og svake sider ved dagens modell, og hvordan vil forslaget til ny modell endre dette? Produktivitet vs. effektivitet. Skrevet av Side 1 Sist lagret: :32 K:\Direktør\2009 Styremøter\220109\Finansieringsmodell HMN- Høringsuttalelse HNT.doc

12 Ang. pkt. 1; Styring gjennom finansieringsmodell og/eller annen form for konsernstyring I innledningen til rapporten fastslås at (sitat) Arbeidet er gjennomført med utgangspunkt i at styret for Helse Midt-Norge RHF skal fordele basisrammer til HF-ene etter følgende kriterier: Planlagt kapasitet eller ønsket volum på pasientbehandlingen for HF-ene Akseptabelt kostnadsnivå målt ved modellens kostnadsindeks for HF-ene Akseptabelt økonomisk resultat ved HF-ene Hensikten med å benytte disse prinsippene for fordeling av basisrammene til HF-ene, er å gi styret mulighet til å fordele inntektsrammene i tråd med den funksjons- og aktivitetsfordeling som er ønskelig i regionen. Videre gis styret også en mulighet til å stille krav til eventuelle endringer i HF-enes kostnadsnivå eller resultat gjennom denne modellen. Finansieringsmodellen kan derfor sies å være mer tilpasset de behovene for endringer i funksjoner og pasientstrømmer som oppstår enn det den gamle modellen var. Styret for HMN har her gitt klare føringer for hva det ønsker å vektlegge ved tildeling av basisramme til HF-ene i regionen. I tillegg til økonomisk resultat, som er et vanlig styringsmål fra eier, presiserer styret at det ønsker å tildele foretakene ressurser ut fra klare mål om aktivitetsvolum og kostnadsnivå. 3-8 i lov om spesialisthelsetjenesten m.m. fastslår at sykehus særlig skal ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell, 3. forskning, og 4. opplæring av pasienter og pårørende. I tillegg til disse oppgavene vet vi at det fokuseres stadig mer på forebyggende arbeid og på samhandling med primærhelsetjenesten. Når oppgavene til foretakene/sykehusene er så mangeartede, kan det føre til uønskede vridninger mellom oppgavene dersom finansieringen knyttes opp til én av disse oppgavene (pasientbehandling) og til tre indikatorer (liggedøgn, utskrevne pasienter og polikliniske konsultasjoner) innen denne oppgaven. Finansieringsmodellen bør være så generell og åpen at den gir rom for alle de oppgavene sykehusene skal ivareta. Dersom modellen utformes slik at foretakenes prioriteringer og drift ett år påvirker tildeling av ressurser for senere år, vil den kunne føre til uønskede vridninger innen pasientbehandlingen og mellom denne og øvrige oppgaver. Et foretak (A) som vektlegger forebygging, samhandling og ambulante tjenester vil få en høyere kostnadsindeks enn foretak (B) som nedprioriterer disse oppgavene og vektlegger de aktivitetene som blir målt (liggedøgn m.v.). Dersom ett av målene er å redusere den målte kostnadsindeksen, vil foretak A tape i framtidig ressurstildeling. Denne problemstillingen berører også spørsmålet om grad av autonomitet til HF-ene, men problemstillingen er også uavhengig av dette. Utfordringen er å finne den rette kombinasjon av styring gjennom finansiering og krav til økonomisk resultat på den ene side og øvrig Skrevet av Side 2 Sist lagret: :32 K:\Direktør\2009 Styremøter\220109\Finansieringsmodell HMN- Høringsuttalelse HNT.doc

13 konsernstyring på den annen side. Forslaget til ny finansieringsmodell legger opp til at mer av styringen skal skje via elementer i finansieringsmodellen. Vi tror det er uhensiktsmessig og umulig for RHF-et å legge så mange målsettinger inn i en finansieringsmodell. RHF-et vil nå sine mål bedre gjennom å fokusere på indikatorer innen målområdene aktivitet, produktivitet og kvalitet gjennom målkrav og rapportering i den øvrige konsernstyringen. Ang. pkt. 2; Hvilke målsettinger i den psykiatriske behandlingen ønsker vi at finansieringsmodellen skal fremme? Dagens modell gir HF-ene relativt stort ansvar for å dekke innbyggernes behov for spesialisthelsetjenester, herunder prioritering av pasientbehandlingen. Forslaget til ny modell vil redusere dette ansvaret for HF-ene og øke det for RHF-et. Vi tror ikke at en sentralisering av avgjørelsesmyndighet til RHF-et og en avgrensing av HF-enes ansvar og myndighet til først og fremst å knyttes opp til et fastsatt produksjonsvolum vil virke effektivitetsfremmende. RHF-et bør gjennom sin konsernstyring bidra til effektive strukturelle løsninger gjennom samordning og fordeling av oppgaver av regional karakter. Under RHF-et bør HF-ene langt på vei ha ansvar for de samme områdene som RHF-et, men innenfor et avgrenset geografisk område. Som nevnt under pkt. 1, er det mange oppgaver sykehusene skal ivareta. Finansieringsmodellen må utformes slik at den i utgangspunktet ikke forfordeler mellom disse oppgavene. Modellen må heller ikke utformes slik at den virker konserverende på behandlingsform. Vi mener at forslaget til ny finansieringsmodell ikke tilfredsstiller disse to kravene. Finansieringsmodellen må være tilstrekkelig generell og robust slik at den virker dynamisk i forhold til endringer i behandlingstilbud og behandlingsformer. Modellen bør for eksempel ikke stimulere til et høyt antall liggedøgn dersom ambulant virksomhet og samarbeid med primærhelsetjenesten hadde gitt et bedre behandlingsresultat. Finansieringsmodellen bør derfor primært baseres på objektive kriterier som befolkningsgrunnlag (evt. korrigert for sosioøkonomiske faktorer), alternativt bør en vesentlig del av basistilskuddet fordeles etter slike kriterier. En slik modell vil gi rom for mer dynamikk i behandlingsformer og vil også ivareta hensynet til øvrige oppgaver i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten. Ang. pkt. 3; Produktivitet og effektivitet Det formelle sørge for -ansvaret er lagt til RHF-et, men i dagens modell er utøvelsen av dette ansvaret videreført til det enkelte HF. Dette bidrar til at HF-ene blir stimulert til å foreta en helhetsvurdering av tiltak (forebygging, opplæring, mestring, behandlingsopplegg, pleie, habilitering, rehabilitering, samhandling m.v.) for å gi et best mulig bidrag til innbyggernes helse innenfor gitte økonomiske rammer. Dagens modell bidrar til å fokusere på effektivitet (å gjøre de riktige tingene ) i forhold til måloppnåelse for innbyggerne i HF-ets område. Forslaget til ny finansieringsmodell fokuserer på aktivitet og produktivitet (det som gjøres, skal gjøres på riktig måte ). Forslaget legger opp til at HF-ene får et begrenset leveringsansvar for x antall liggedøgn, y antall utskrevne pasienter og z antall polikliniske konsultasjoner i psykiatrien. HF-ene vil ikke lenger ha samme motivasjon for en Skrevet av Side 3 Sist lagret: :32 K:\Direktør\2009 Styremøter\220109\Finansieringsmodell HMN- Høringsuttalelse HNT.doc

14 helhetsvurdering av pasienttilbudet. HF-enes fokus vil i en slik modell bli å levere de oppdrag/bestillinger som RHF-et gir, til lavest mulig kostnad og uten samme fokus på tilgrensende forhold som kan være mer effektive, men som det ikke knyttes finansieringsindikatorer til. RHF-et blir ene-ansvarlig for sørge for -ansvaret (herunder omfang av ventelister og ventetider) og vil måtte vurdere behov for kjøp av eksterne pasientplasser og dekke kostnader ved det (gjestepasientoppgjør). RHF-et og HF-ene er tjent med at de riktige tingene (effektivitet) gjøres på riktig måte (produktivitet). Effektivitetsmålet ivaretas godt i dagens modell, men modellen har i seg selv ikke sterkt nok fokus på produktivitet. Krav til produktivitet kan og bør ivaretas i den øvrige konsernstyringen. Konsernet kan og bør vedta strukturer som sikrer produktiv behandling og også stille krav til kostnadsproduktivitet, men uten at dette legges inn i finansieringsmodellen. Konklusjon Forslaget til ny finansieringsmodell der den delen av rammen som i dag fastsettes på grunnlag av befolkning/behov, endres til en bestilling på x antall pasientbehandlinger og til å finansiere denne bestillingen etter en enhetspris, vil bidra til økt fokus på produksjon av denne pasientmengden til lavest mulig pris. Dette vil imidlertid kunne stimulere til: mange og lette opphold/konsultasjoner for å produsere antall pasientkontakter så billig som mulig nedprioritering av aktiviteter (forebygging, samhandling, forskning m.v.) som ikke måles i finansieringsmodellen Forslaget til ny finansieringsmodell vil kunne bidra til økt produktivitet, men kanskje lavere effektivitet fordi modellen ikke i tilstrekkelig grad legger vekt på effekten av den aktiviteten som utøves i form av kvalitetsmål knyttet til helsetilstand, sykelighet, ventetid osv. Vi mener dagens modell er best egnet til å nå de samlede resultatkravene (både økonomiske, aktivitets- og kvalitetskrav) regionen har. Foreslåtte nye modell vil kunne bidra til at målene blir mer fragmenterte og at det blir vanskeligere for regionen som helhet å oppnå samlede resultatkrav. Målsettingene for psykiatrien i regionen er fortsatt noe uklare. Det må arbeides med å utforme slike mål i aktuelle styringsverktøy i tillegg til finansieringsmodellen. Med et fortsatt videreført ansvar til HF-ene for befolkningens helse og helsetilbud bør mest mulig av basisrammen fordeles etter sosioøkonomiske kriterier der befolkningsstørrelse veier tungt. Arne Flaat adm. dir. Skrevet av Side 4 Sist lagret: :32 K:\Direktør\2009 Styremøter\220109\Finansieringsmodell HMN- Høringsuttalelse HNT.doc

15 Sak 3/2009 Årlig melding 2008 HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret /2009 Saksbeh: Kristian Eldnes Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/101 ADM. DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse Nord-Trøndelag HF vedtar det framlagte forslag til Årlig melding som styrets rapport for 2008 og styrets plandokument for perioden

16 SAKSUTREDNING: Sak 3/2009 Årlig melding 2008 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Årlig melding 2008 Utrykt vedlegg: ØBAK pr.30.nov. GJELDENDE FORUTSETNINGER Årlig melding skal leveres i henhold til styringsdokumentet for BAKGRUNN Årlig melding omhandler helseforetakets rapport om oppfølging av overordna resultatkrav og styringssignaler, gitt gjennom styringsdokumentet for 2008 og protokoll fra foretaksmøter i Disse dokumentene bygger på gjeldende strategier og handlingsprogram vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF, og i tillegg på de krav til Helse Nord-Trøndelag som Helse- og omsorgsdepartementet stiller gjennom Oppdragsdokument 2008 og Protokoll fra foretaksmøte 23.januar Helse Nord-Trøndelag tar utgangspunkt i de mål styret for Helse Midt-Norge RHF har fastsatt i Overordnet strategi for Helse Midt-Norge og henviser spesielt til de seks satsingsområdene som er fastsatt frem mot 2010: Psykisk helsevern og rusbehandling Sammenheng i behandlingstilbudet Kronisk syke og syke eldre Trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom Dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet Bedre bruk av tilgjengelige ressurser Videre henvises det til mål, strategier og tiltak knytta til hver av de seks satsingsområdene. Øvrige regionale strategier og handlingsplaner ligger selvfølgelig også til grunn for helseforetakets Årlige melding. Årets Årlige melding er oppbygd med en ny mal og inneholder tre punkter: 1. Innledning 2. Rapport for Styrets plandokument Disse punktene vil omtales i det videre saksforelegget. DEL 1 INNLEDNING Her gjennomgås helseforetakets strategiske grunnlag i form av visjon, virksomhetside, oppgaver og verdigrunnlag. Helse Nord-Trøndelag har lagt til grunn de nasjonale verdier og Helse Midt-Norges (konsernets) visjon og virksomhetside. Disse er beskrevet og delvis vist hvordan de kan operasjonaliseres i Årlig melding. 2

17 Avslutningsvis i del 1 i Årlig melding er det laget et sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer slik en opplever det ved utgangen av Dette er da områder for styring og videre oppfølging. De positive områdene er: Kontroll på økonomien, med overskudd ut over konsernets krav Sykefraværet er redusert med om lag 10 % i 2008 Epikrisetiden er kommet opp på 70 % Sterk reduksjon av andel strykninger av elektive operasjoner: Red. fra 9,1% (jan) til 5,6 % (nov) Opptrappingsplan psykiatri: Sluttføring av opptrappingsplanen innen psykiatri. Psykiatrisk klinikk er ISO-sertifisert, og gir tjenester gjennom sykehusavdelingene i Namsos og Levanger, samt de oppbygde distriktspsykiatriske sentrene i Stjørdal og Kolvereid (DPS) Betydelig forskningsaktivitet i forhold til sammenlignbare helseforetak o 2 doktorgrader og 33 vitenskapelige artikler er produsert i 2008 Samhandlingen gir resultater De uløste utfordringene er: Foretaket har et investeringsbehov både i forhold til medisinsk teknisk utstyr og bygninger. Tilføring av nye oppgaver ift flere prosesser og tidligere forslag Kompetansehevende tiltak Rekruttering av spesialister DEL II -RAPPORT FOR 2008 Dette er en oppfølging av styringsdokument 2008 og protokoll fra foretaksmøte av I del 2 punkt 3 er det internkontroll og styrets arbeid som er omtalt Dette gjelder både ledelsens gjennomgang av kvalitetsarbeidet/internkontrollen, hvilke systemer som er etablert som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres, utføres og videreføres i samsvar mad fastsatte krav (internkontroll) samt at sentrale styresaker for 2008 er listet opp. Videre har en i del 2 punkt 4 rapporteringen i forhold til styringsdokumentet og foretaksprotokollen for Her har en fulgt strukturen for styringsdokumentet og foretaksmøteprotokollen med henvisninger til de orginale punktene i disse dokumentene. Alt dette etter omforent mal fra Helse Midt-Norge RHF. Her kvitterer foretaket ut alle mål og tiltak vi var pålagt å gjennomføre. Helse Nord-Trøndelag har tatt utgangspunkt i de ni (9) styringskravene som det rapporteres tertialvis på til styret. Disse er gjennomgått med resultat og korte kommentarer. Videre har en gjennomgått alle punktene i styringsdokumentet og i foretaksprotokollen som ikke ellers er kommentert. På denne måten skulle del to i Årlig melding gi et grunnlag for status ved utgangen av 2008 i Helse Nord-Trøndelag. Som utterligere dokumentasjon er vedlagt statistikkgrunnlag fra november ØBAK data. Disse inneholder både økonomidata og en del kvalitetsindikatorer. 3

18 DEL III STYRETS PLANDOKUMENT Denne delen inneholder to punkter. I punkt 5 redegjøres det for utviklingstrekk en ser og forventede ressursmessige konsekvenser av dette i form av økonomi, personell og spesialkompetanse. I forbindelse med Årlig melding for neste år vil en sammen med Helse Midt-Norge RHF gjøre revisjon/nyinnsamling av materiale som viser utviklingstrender innen demografi, medisin, teknologi, infrastruktur m.v som ville kunne få betydning for Helse Nord-Trøndelag. Kapittel 6 i Årlig melding peker på de områder strategier og tiltak - styret i Helse Nord-Trøndelag mener det blir viktig å satse på i fremtiden. Administrerende direktør peker på følgende fokusområder de nærmeste årene i Helse Nord- Trøndelag hvis man skal realisere de strategier og planer som er lagt av eier: Fortsatt kontroll på økonomien, med overskudd som kan disponeres til å sikre foretakets realverdier i Helse Nord-Trøndelag og en noe større andel av overskuddet som kan brukes til utviklingstiltak(forskning, innovasjon, kompetanseheving) Det er dokumentert et behov for satsing på investeringer/oppgraderinger av medisinskteknisk utstyr og bygninger. Her er det et etterslep som betinger noe større bevilgninger som er påpekt blant annet i forbindelse med budsjett for Sykefraværet ned til 6 %, aktuelle tiltak iverksettes i perioden Styrking av det medisinske og kirurgiske fagmiljøet. Administrerende direktør setter ned arbeidsgrupper for å gjennomgå medisinsk og kirurgisk virksomhet i Helse Nord-Trøndelag. Gjennomgangen skal legge basis for en framtidsrettet organisering av aktiviteten med sikte på å styrke tjenestene og fagmiljøene Kvalitetsforbedringer i tjenestene o 80 % av epikrisene skal ut innen 7 dager o Fortsatt reduksjon av andel strykninger av elektive operasjoner o Psykiatri og russatsing videreføres o Kvalitetskostnader skal reduseres, avvik håndteres bedre og forbedringsarbeid gjennomføres i hele organisasjonen o Vurdere ISO-sertifisering av foretaket Økt satsing på forskningsaktivitet o Avsette 3 % av omsetningen/budsjettet til FoU-aktivitet i løpet av 2-3 år. Samhandling i PRAKSIS o DMS Stjørdal videreutvikles med blant annet tilslutning fra flere kommuner o Rehabiliteringsprosjektet avsluttet med felles henvisningsadresse og avtale med de fire private rehabiliteringsinstitusjonene en mulig nasjonal modell som kan videreutvikles 4

19 o Samhandlingsreformens vugge : Helseministerens reform for økt samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten er sterkt inspirert av løsninger i Nord- Trøndelag. Arbeidet videreføres. o DMS Inn-Trøndelag på Steinkjer. o Deltakelse i Helsekommuner i Nord-Trøndelag o Forsøksfylke i Nord-Trøndelag i regi/samarbeid med helsedepartementet der en har en felles helsetjeneste. Blant annet med kommunelegene inkludert. o Samarbeidsutvalget og samarbeidskonferansene. o Samhandlingsenhet i foretaket etter modell fra St.Olav Hospital vurderes. Tilføring av nye oppgaver Helse Nord-Trøndelag la vesentlig vekt på å utvikle modeller for å ivareta en økt andel av regionens tjenesteproduksjon. Som ledd i prosessen Helse Midt-Norge 2010 ga Helse Nord-Trøndelag klare råd om overføring av oppgaver til Helse Nord- Trøndelag, som vil bidra til å styrke foretakets rekrutteringsevne og opprettholde gode lokalsykehustjenester i Nord-Trøndelag. Dette står ved lag fra Helse Nord- Trøndelags side. Kompetansehevende tiltak I perioden fremover bør det vurderes avsatt noe mer midler til kompetansehevende tiltak, enten på regionalt eller på HF nivå. Selv om en ikke forventer at helseforetakene skal komme opp på et nivå med de beste virksomhetene i verden, som bruker % av budsjettene til utviklingstiltak, så vil en satsing her gi konkurransefortrinn i fremtiden. Utarbeidelse av årlig melding Arbeidet med årlig melding skal bidra til å gi lokale ledere og lokalt HF styre muligheten til en helhetlig oppsummering av resultater sett opp mot de mål og krav som var satt ved begynnelsen av året. Samtidig er tanken at dette materialet sammen med en plandel der foretakets styre ser framover og beskriver behov, utfordringer og ressursbehov skal kunne sammenfattes av RHF og meldes til HOD som innspill ifm rullering av nasjonal helseplan. (Revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjett.) I tillegg er intensjonen at Årlig melding brukes som grunnlag for arbeidet med langtidsbudsjett og budsjett i Helse Midt-Norge RHF. Arne Flaat Adm.direktør Saksbehandler: Spesialrådgiver Kristian Eldnes 5

20 6

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Administrerende direktør

Administrerende direktør HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 18.02 2013 kl. 11.30 16.00 Møtested: Sykehuset Levanger Saksnr.: 01/2012-10/2012 Arkivsaksnr.: 2013/462 Møteleder: Alf Daniel Moen Møtende medlemmer:

Detaljer

Fra Administrativt samarbeidsutvalg møtte: Hege Sørlie. Assisterende direktør

Fra Administrativt samarbeidsutvalg møtte: Hege Sørlie. Assisterende direktør HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 15.11 2012 kl. 11.30 15.30 Møtested: Quality Hotel Grand, Steinkjer Saksnr.: 40/2012-46/2012 Arkivsaksnr.: 2012/7430 Møteleder: Alf Daniel Moen Møtende

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.01.15 kl 15.00 - kl 17.35 Møtested: Royal Christiania Hotell, Oslo Saksnr.: 01/15 08/15 Arkivsaksnr.: 2014/533 Møtende

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2003 2006 HELSE NORD-TRØNDELAG HF

STRATEGISK PLAN 2003 2006 HELSE NORD-TRØNDELAG HF STRATEGISK PLAN 2003 2006 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Godkjent av adm.direktør Reidar Tessem 21.08.03 Gjeldende versjon, erstatter basisdokument av 04.03.02 1 Strategisk plan 2003-2006 for Helse Nord- Trøndelag

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Styring. Ledelse og struktur

Styring. Ledelse og struktur Styring. Ledelse og struktur Deltagere på topplederprogrammet fra HMN 210109 Forebygge Omsorg Helbrede Lindre Verdier: rygghet Respekt Kvalitet 1 Stortinget Lovgivende nivå Øverste politiske nivå Nasjonal

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off... 6026 Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^..

2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off... 6026 Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^.. HELSE' MIDT-NORGE Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottaka helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 20.01 2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Sykehuset Levanger Saksnr.: 01/2011 05/2011 Arkivsaksnr.: 2011/77 Møteleder: Møtende medlemmer: Inger Marit Eira-Åhrén Siw Bleikvassli Torbjørg Vanvik (fratrådte

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.2 1 Innhold DEL I Innledning... 3 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møteleder: Torunn Austheim Møtende medlemmer: Torunn Austheim Gudrun Fossem Håkon Kolstrøm

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 02.02.10 13/10 Saksbeh: Nils

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 9. februar 2012 kl. 1000-1830 og 10. februar 2012 kl. 0830-1200 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Ledelse i sykehus og ledelse i velferdsstaten Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Våre hovedinstitusjoner Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Kolvereid DPS Stjørdal Noen nøkkeltall 2500 medarbeidere

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 30.08.2012 kl. 8.30 14.45 Møtested: Stiklestad Hotell, Stiklestad Saksnr.: 57/12 65/12 Arkivsaksnr.: 2011/604 Møtende medlemmer:

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 12. mars 2003 kl 1430 kl 1630 Sted: Utstein Kloster Hotell Til behandling forelå: Saksliste: Sak 017/03 B Protokoll fra styremøtet 22.01.2003 Sak 018/03

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 42/08 Budsjett 2009 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 25.11.2008 42/08 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Sissel

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer