Studiereise til Ecuador,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiereise til Ecuador, 05.-27.06.02"

Transkript

1 Studiereise til Ecuador, Øivind Egeland, Fredtun folkehøgskole Formålet med reisen Formålet med studieoppholdet i Ecuador var todelt. Turen innebar for det første nyttig faglig oppdatering i forhold til undervisning på solidaritetslinja på Fredtun folkehøyskole. Vi legger mye vekt på afrikanske land, og elevene våre har etterlyst førstehånds kunnskap om Latin- Amerika. Oppholdet i Guayaquil ga et grundig innblikk i fattigdomsproblemene i en latinamerikansk storby, og i hvordan disse problemene kan reduseres gjennom ulike tiltak. Jeg brukte mye tid på å sette meg inn i det diakonale arbeidet til Den Norske Misjonsallianse, og mye av denne rapporten er viet dette arbeidet. Videre fikk jeg et generelt innblikk i den politiske og sosiale situasjonen i landet for øvrig. Et annet formål var å utrede Ecuador som et potensielt mål for studiereiser for elever på Fredtun. Dette kommer jeg tilbake til senere i rapporten. Ecuador var et naturlig valg, ettersom jeg har familie og venner i landet, som kunne legge opp et interessant studieopplegg, og sette av tid til guiding og tolking. Mine kontakter i misjonsalliansen i Ecuador har dessuten lenge vist interesse for et framtidig samarbeid med Fredtun i form av vertskap for studiereiser. Reiserute Jeg ankom kystbyen Guayaquil 5. juni. Fra 8. til 13. juni dro jeg på en rundreise i landet, via byene Guaranda, Baños, Puyo, Tena, Quito og Mindo. Denne reisen er også nærmere beskrevet nedenfor. Størstedelen av oppholdet, fram til 26. juni, var altså lagt til Guayaquil. Innhold Jeg har valgt å ikke beskrive innholdet i reisen fra dag til dag, men snarere legge fram resultatet av studiene i forhold til målsetningen med turen. Rapporten fra Guayaquil og misjonsalliansens arbeid her, er et resultat av daglige ekskursjoner og/eller samtaler med misjonens ansatte. Jeg nevner også at jeg i Guayaquil fulgte et 10 timers innføringskurs i spansk. Innholdet er nedenfor beskrevet i to hovedpunkter, Casa Alianza og misjonsalliansens arbeid i Ecuador, og andre reisemål i Ecuador. Jeg har også lagt ved en skisse til studietur for Fredtun folkehøyskole.

2 1. Casa Alianza og misjonsalliansens arbeid i Guayaquil Misjonsalliansen har lagt størstedelen av sitt arbeid i Ecuador til byen Guayaquil, sør-vest i landet. Organisasjonen har vært i Guayaquil siden 1994, og driver primært diakonalt arbeid i de fattigste delene av byen. I utkanten av byen ligger flere store slumstrøk. Misjonsalliansen har startet prosjekter i to av dem, "Isla Trinitaria" i sør, og "Nordsonen" i nord. Det jobbes først og fremst med tre hovedområder: Samfunnsutvikling, mikrokreditt og boligsenter. Jeg skal beskrive disse prosjektene mer inngående, men begynner med å gjøre rede for et relativt nystartet prosjekt - som vil være en sentral del av et eventuelt opplegg for studenter fra Fredtun, nemlig Casa Alianza. Casa Alianza I mars 2001 kjøpte misjonsalliansen en eiendom i Guayaquil, som nå drives som kurssenter, overnattingssted og base for frivillige fra ulike land. Casa Alianza vil av flere grunner være en perfekt base for et studieopphold i Guayaquil: -Senteret er svært interessert i et samarbeid med Fredtun -Casa Alianza kan skreddersy opplegg som ivaretar Fredtuns interesser -Misjonsalliansen vil legge til rette for deltagelse, ikke bare observasjon -Senteret ligger nært de fattige områdene misjonsalliansen jobber i -Ansatte ved senteret kan fungere som veiledere og lærere -Senteret har god kapasitet til å ta imot mange besøkende -På Casa Alianza kan vi få kost og losji for under 150 kroner pr. natt (dagens dollarkurs) -Senteret tilbyr spanskundervisning -Muligheter for fysisk aktivitet (svømming, fotball, volleyball, etc.) -Fellesareal kan benyttes til undervisning og sosialt samvær -Misjonsalliansen har gode kontakter i andre deler av Ecuador -Misjonsalliansen har gode kontakter i det offentlige miljø i Guayaquil -Casa Alianza vil være en nyttig kontakt for elever som senere kan tenke seg å gjøre en jobb som frivillig Casa Alianza har allerede arrangert "ferie med mening" for flere grupper både fra Norge og andre land, blant annet for elever fra Rønningen og Haugetun folkehøyskoler, og har gode erfaringer med dette. For Fredtun ville en studietur til Ecuador innebære kanskje to uker i Guayaquil. I løpet av disse ukene ville elevene få en grundig innføring i hva diakonalt arbeid er. Gjennom forelesninger på senteret, besøk i sonene, og sannsynligvis også gjennom en eller annen form for aktiv deltagelse, for eksempel praksis på et av handicap-sentrene. Guayaquil er uansett en svært interessant by med tanke på ulike emner innen Nord-Sør problematikk.

3 Misjonsalliansens øvrige prosjekter i Guayaquil Misjonsalliansen har som sagt konsentrert arbeidet sitt i to av slumområdene i Guayaquil. Jeg tilbrakte mest tid i området som kalles Isla Trinitaria. Dette området ligger i en tidligere sump/mangroveskog, som delvis er fylt igjen, men der mye av bebyggelsen fremdeles er "hus" som står på påler i åpent, forurenset vann. Området bærer sterkt preg av fattigdom. Arbeidsledigheten er stor, kriminalitet (gjenger) er et stadig voksende problem, sammen med dårlig hygiene, underernæring, og følgelig stadige utbrudd av ulike epidemier. Misjonsalliansen søker å forbedre levestandarden i slumstrøkene, primært gjennom tre hovedprosjekter: Samfunnsutvikling, mikrokreditt og boligsenter. A. Samfunnsutvikling Samfunnsutviklingsarbeidet har utgjort kjernen i arbeidet siden misjonsalliansen kom til Ecuador, og er fokusert på fire områder: Skole, kirke, familieøkonomi og handicap-senter. Alt arbeidet er fundert på en grundig analyse av hva befolkningen selv definerer som de mest prekære behovene. Skole Det er et stort behov for utvikling av et bedre utdanningssystem blant de fattigste i Guayaquil. Alle former for kompetanse kan bidra til å gjøre folk i stand til å skape en bedre framtid, for seg selv og andre. Skolesystemet i slumområdene har mange mangler, og blir bare delvis fulgt opp av sentrale myndigheter. Misjonsalliansen har bidratt med delfinansiering av skolebygg og materiell på mange skoler. Slik hjelp gis ikke uten at hver enkelt skole, gjerne gjennom foreldre, bidrar med en betydelig egenandel. Denne egenandelen skal fortrinnsvis ha karakter av dugnad, for eksempel arbeidstimer på reising av nye bygninger. Videre jobbes det med å etablere foreldrekomiteer som jobber målrettet mot å vedlikeholde eller utbedre både infrastruktur og undervisning. Dette arbeidet har gitt svært gode resultater. Når skolene etter hvert blir registrert som offentlige, bidrar staten med lærerlønninger. Kirke Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon, og går åpent ut til samarbeidspartnerne med at alt arbeidet de gjør er motivert av Jesu lære. De etablerer allikevel ikke egne kirker. Alliansen støtter lokale kirker gjennom opplæring av pastorer, kursing av ansatte og bygging av nye kirkebygg. Heller ikke her gjøres det noe uten at menigheten bidrar med en egenandel. Kirkene i slummen har et stort potensial som drivkraft til positiv forandring, og mye av det fellesskapsfremmende arbeidet som drives, har utspring i menigheter. Jeg besøkte en kirke i bydelen Nigeria på Isla Trinitaria, og pastoren her kunne fortelle at gjengene i området stort sett betraktet kirkens eiendom som hellig, og selv straffet folk som skapte problemer for kirken gjennom for eksempel innbrudd og tyveri. En av de viktigste målsetningene til Misjonsalliansen i Guayaquil er å motivere lokale kirker i rikere områder til å tenke mer diakonalt. Dette er det liten tradisjon for i Ecuador, men i samarbeid med misjonsalliansen har nå flere lokale menigheter "adoptert" kirker i slummen, som dermed følges opp og støttes lokalt.

4 Familieøkonomi Det er stort behov for å styrke hver enkelt families økonomi. For å imøtekomme dette behovet arrangeres kurs i forvaltning av penger, og langsiktig økonomisk planlegging. Mye kan gjøres bare ved at folk oppfordres til å disponere midlene de allerede har på en annerledes måte. Videre drives det kursing i sying, baking, snekkerarbeid, etc., for å utvikle ferdigheter som kan bidra til bedre sparing og økte inntekter. Handicap-arbeid Dette er et relativt nystartet prosjekt. Det er et voldsomt behov for spesiell oppmerksomhet rundt utviklingshemmedes situasjon i det fattige Guayaquil. Barn med psykiske og/eller fysiske funksjonshemminger blir vanligvis fullstendig isolert, gjerne fysisk innelåst, og helt eller delvis forhindret fra å delta i et sosialt fellesskap - langt mindre i skole og arbeidsliv. Det finnes mange fordommer rettet mot funksjonshemmede. Misjonsalliansen har i samarbeid med foreldre til slike barn etablert to handicap-sentre, et på Isla Trinitaria og et i nordsonen. Her får barna fysioterapi, massasje, og tilbud om bl.a. logoped og spesialundervisning. Ikke minst får de en omsorg fra andre enn moren som de ikke har opplevd tidligere. Arbeidet har hittil gitt svært gode resultater. Jeg snakket med foreldre som hadde opplevd en radikal forandring hos barna sine. Moren til en døv gutt sa at sønnen tidligere hadde vært innesluttet og aggressiv, og uten særlig kontakt med jevnaldrende. Etter at han fikk en plass på senteret, har personligheten forandret seg fullstendig. Han klarer å forstå og gjøre seg forstått, og deltar i samfunnet på en helt ny måte. Pågangen til senteret er nå mye større enn kapasiteten, og det planlegges videre utvidelser. Et mål er videre at staten etter hvert skal gå inn som medeier, og få ansvar for lønn til en del av de ansatte. B. Boligsenter Forbedring av boforhold er et av de mest prekære behovene for folk i marginaliserte deler av Guayaquil. For å bedre hygiene, livskvalitet og selvtillit, legges det mye arbeid ned i å motivere folk til å jobbe målbevisst mot å forbedre boligstandarden. I den anledning har misjonsalliansen etablert et boligsenter, der det selges boligmateriale, bl.a. isopormoduler til et såkalt modul-hus. Materialene som selges her er ikke billigere enn ved andre utsalg på Isla Trinitaria, men hos misjonsalliansen vet folk at de ikke blir lurt. Hos andre forhandlere får de svært ofte mindre enn de har betalt for. Misjonsalliansens utsalg har imidlertid ført til at folk i mindre og mindre grad blir lurt ved andre utsalg - som tvinges til å skjerpe seg for ikke å miste kunder. Det lånes også ut penger som øremerkes bolig - dette kommer jeg tilbake til. Boligsenteret selger også andre byggematerialer, som sand, sement, armeringsjern, redskaper maling, etc. C. Mikrokreditt Dette prosjektet er det mest omfattende i forhold til budsjett og antall ansatte, og vokser mye fra år til år. I inneværende år er 30 lokale sysselsatt i mikrokredittprosjektet, og i 2006 kan dette tallet være så stort som 120.

5 Hovedmålet er å låne ut penger til folk som ikke har noen andre muligheter til å skaffe kapital til investeringer. Befolkningen i slummen regnes ikke som kredittverdig av bankene, selv om mange har det initiativet og drivet som trengs for å skape vekst og avkastning. Prosjektet har vært i funksjon i ca. fem år, og har i dag over 4000 klienter. Lånene er i gjennomsnitt på ca. $300, med en løpetid på ca. 6 mnd. Det er et mål at lånene skal bli større, og løpetiden lengre. Over 95% av kundene betjener lånene i henhold til avtalen. Dette er et svært godt resultat sammenlignet med nesten alle organisasjoner som driver med mikrokreditt, og sender et svært overraskende signal til de større bankene, som hittil ikke har sett på fattige som potensielle kunder. Dette resultatet skyldes svært målrettet og ressurskrevende arbeid med nøye oppfølging av hver enkelt klient. Klientene må stille hus, eventuell eiendom, og eiendeler som garanti for lånet. Misligholdelse fører til umiddelbare sanksjoner, som også blir offentliggjort i lokalmiljøet, til "skrekk og advarsel". Ved for eksempel innkreving av eiendeler kommer lastebilen med en stor plakat som sier at "Misjonsalliansens Mikrokreditt besøker en dårlig betaler". Det samme budskapet blir gjerne også forkynt gjennom megafon. Etter at resten av lånet er innkrevd, er kunden "ute i kulden" i en periode før et nytt lån kan tas opp. Jeg snakket med en kunde som hadde opplevd dette, og hun sa at det var svært ubehagelig og ydmykende - men nyttig! Hun hadde senere tatt opp to nye lån, som begge var tilbakebetalt før tiden. Folk låner i hovedsak penger til tre formål: Produksjon (trevarer, tekstil, metall, etc.), handel (butikker) og servicenæring (frisører, etc.). I tillegg lånes det ut penger til forbedring av boliger, et av de mest prekære behovene i slumstrøkene. Disse lånene har samme betingelser som lån til næringsvirksomhet. Jeg var på besøk hos flere kunder, som alle uttrykte at muligheten for å låne penger hadde forandret livssituasjonen deres. De sa dessuten at misjonsalliansen nøt stor tillit i lokalmiljøet, fordi de har vist at de er til å stole på, og fordi de ikke trekker seg ut etter en kort periode. Lånefondet opererer med en "solidaritetsavgift", dvs. at 0,15% av hvert avdrag går til et lokalt veldedig formål, for øyeblikket til handicap-sentrene. De aller fattigste får også lånt penger, gjennom såkalte gruppelån. Flere familier tar da opp lån sammen, og har felles ansvar for å betale avdrag. Mikrokredittprosjektet har stadig større inntekter, for neste år budsjettert til $ Alle disse pengene går direkte inn i misjonens arbeid i Guayaquil. Generelle kommentarer Misjonsalliansen legger svært stor vekt på at alt arbeidet skal være lokalt fundert. Det betyr at de som tar imot hjelp selv skal være med på å definere behov, planlegge innholdet i ulike programmer, og ikke minst å stille med en eller annen form for egenandel for å kunne motta støtte. En grunnsetning for arbeidet er at misjonsalliansen ikke skal gi noe til noen. Dette for å få folk til selv å ta ansvar, sikre et lokalt eierforhold, og skape grobunn for lokal overtakelse når misjonsalliansen etter hvert trekker seg ut.

6 Misjonen har svært mange lokalt ansatte (ca. 70), og ingen av de norske misjonærene (6) har full oversikt over alt arbeidet som foregår i de ulike sonene. Lokalt ansatte overtar i større og større grad ansvaret for etablerte prosjekter, og misjonærene kan fokusere på planlegging av nye tiltak og nye områder. Etter å ha studert dokumenter, blitt vist rundt i sonene,og hatt lange samtaler med misjonærene som jobber i Guayaquil, sitter jeg igjen med et inntrykk av en organisasjon og et arbeid som fungerer svært godt. Det finnes selvsagt skjær i sjøen, og jeg har også blitt vist mindre, enkeltstående prosjekter som har vært mislykkede. Korrupsjon gjennomsyrer dessuten Ecuador på mange nivåer, og lokalt ansatte har i enkelte tilfeller vist seg å ikke være til å stole på. Kriminaliteten er i enkelte områder ekstrem (Misjonsalliansen har gitt hus og bil til en politistasjon vegg i vegg med hovedkontoret på Isla Trinitaria), og et tungt fungerende byråkrati gjør at mange forandringer kommer etter svært lang tid. På tross av disse forholdene fortsetter misjonsalliansen å arbeide videre, etter grundig gjennomtenkte retningslinjer, og har i store områder fått status som en organisasjon som vil folks beste uten å sy puter under armene deres. Programmet har stor verdi som studieobjekt for flere av linjene på Fredtun folkehøyskole. 2. Andre reisemål i Ecuador Fra 8. til 13. juni dro jeg sammen med min bror på en rundreise i Ecuador. Noe av hensikten med turen var å få et inntrykk av eventuelle reisemål for en gruppe elever. Hoveddelen av en eventuell studietur til Ecuador vil bli lagt til Guayaquil. Ecuador har imidlertid mye å by på, og i løpet av mine tre uker i landet fikk jeg se mye som også er interessant med tanke på en framtidig studietur. Her følger en kort oversikt over noen av de mest aktuelle reisemålene: Chimborazo Ecuadors høyeste fjell måler 6310 meter. Chimborazo er relativt lett tilgjengelig, fordi bilveien mellom Guaranda og Riobamba går langs foten av fjellet, og en liten avstikker gjør det mulig å kjøre en vanlig bil helt opp til 4800 meter. Herfra går det an å gå guidede turer mot enda større høyder. Den tynne luften er en utfordring, og akklimatisering er nesten en forutsetning for å kunne gå langt! Baños Fra Chimborazo er det bare et par timers kjøring sør-østover til den lille byen Baños, som ligger inneklemt mellom høye fjell, på 1800 meter. Baños er en av de største turistattraksjonene i landet, med varme kilder, nydelig klima, gode muligheter for rafting, sykkel-, ride- og fotturer, og utsikt mot Tungurahua, en mektig vulkan (ca m.) som nylig hadde et større utbrudd, og som ennå puster tunge skyer. Hotell Sangay har kapasitet til å ta imot større grupper til en rimelig pris, men det finnes også mange andre billige overnattingsmuligheter her. Puyo-Tena (Amazonas) Østover fra Baños går veien nedover og inn i det gigantiske Amazonas-området. Byene Puyo og Tena ligger på ca. 500 meter, og er omgitt av tropisk regnskog. Særlig fra Tena er det mange muligheter for å dra på ekskursjoner inn i jungelen, og det finnes mange selskaper som vil kunne legge til rette for en-dags eller flere dagers tur for en elevgruppe. Været her er uforutsigbart, men juni og juli er de våteste månedene.

7 Quito Mellom Tena og Quito går veien gjennom spektakulær natur, langs skogkledde fjellsider opptil et fjellpass ved Papallacta, på over 4000 meter (vi kjørte fra 35 varmegrader i Tena til tett snøvær i Papallacta i løpet av fire timer!), før den igjen daler ned til 2800 meter - og hovedstaden Quito. Quito har alt en storby kan by på, og er vel verdt et besøk. Mindo På vestsiden av Andesfjellene (western slope) finnes fremdeles vel bevarte områder med urskog (cloud forest). Landsbyen Mindo ligger et par timers kjøring vest for Quito, på 1300 meter, og har i seinere år blitt et svært populært reisemål for naturinteresserte, særlig ornitologer. Naturreservatet ved Mindo huser mange truede fuglearter, og det finnes gode guider som tar besøkende med til faste oppholdssteder for noen av dem. Området er enestående vakkert, med skog, elver og fosser, og burde appellere til alle som trives i natur. Hotellene i området er noe dyrere enn gjennomsnittet, men grupperabatter burde la seg ordne. Vi var på tur i seks dager, og overnattet i Bañös (to netter), Tena, Quito og Mindo. Vi kjørte ca km. Denne runden, eller noe tilsvarende, lar seg fint gjennomføre med en gruppe elever, men da helst med noen flere overnattinger, for eksempel i Tena. Playas, kystby sør-vest for Guayaquil Kysten utenfor Guayaquil fungerer godt som rekreasjonssted, med lange, hotellkledde strender. Hotellene er relativt dyre, men det finnes helt sikkert billigere alternativ en de jeg har vært i kontakt med. Med base i Guayaquil er en dagstur dessuten et godt alternativ. Det tar bare halvannen time å kjøre til Playas. Cerro Blanco, Guayaquil Like utenfor Guayaquil sentrum ligger et av de siste bevarte områdene med tropisk tørr skog (dry forest) i Ecuador. 99% av den opprinnelige skogen av denne typen er hogd ned. Cerro Blanco er et naturreservat med muligheter for kortere eller lengre fotturer med følge av guide. Skogen huser et rikt plante-, insekt-, fugle- og dyreliv, blant annet finnes det jaguar her, selv om sjansene for å se en er svært liten. Jeg var på to kortere dagsturer i området, og fikk blant annet se flere håndflate-store edderkopper. 3. Skisse til studietur for Fredtun folkehøyskole To forutsetninger bør ligge til grunn for et slikt prosjekt: Minst en av lærerne fra Fredtun bør kunne et minimum av spansk, og antallet reisende bør i alle fall første året begrenses til under 20 stk. Jeg tok et ti timers kurs i spansk mens jeg bodde på Casa Alianza, og tenker å fortsette her hjemme. Det går videre an å tenke seg at solidaritetslinja reiser alene i starten, og at andre linjer eventuelt blir med senere dersom opplegget fungerer godt. Nedenfor har jeg laget en skisse som viser hvordan en slik tur kan legges opp. Dette er delvis gjort i samarbeid med ansatte i misjonsalliansen i Ecuador. Jeg henviser til "ungdomsgruppen" - dette er en gruppe ecuadorianske ungdommer som misjonen følger opp

8 spesielt, med stipend til utdanning og ukentlige samlinger. De er omtrent jevnaldrende med våre elever, og snakker brukbart engelsk. Samhandling med denne gruppen ville være svært verdifullt. Dag 1: (fredag) Ankomst Guayaquil. Innkvartering på Casa Alianza. Kort tur på byen. Dag 2: Info om arbeidet, og det elevene skal gjøre de neste ukene. Grilling om kvelden. Dag 3: Gudstjeneste på Isla Trinitaria. Sightseeing i Guayaquil og omegn. Dag 4: Omvisning i sonene. Møte med misjonsalliansens ungdomsgruppe. Sosialt samvær med disse. Dag 5: Praksis. Jobbing med feltarbeid Dag 6: Praksis, feltarbeid Dag 7: Gudstjeneste på hovedkontoret. Praksis, feltarbeid Dag 8: Praksis, feltarbeid Dag 9: Avreise til kysten, strandliv, rekreasjon Dag 10: Retur til Guayaquil Dag 11: Seminar sammen med ungdomsgruppen. Felles piknik i Cerro Blanco. Dag 12: Dugnad. Forefallende arbeid. Dag 13: Dugnad. Forefallende arbeid. Dag 14: Frie aktiviteter. Bytur i grupper, for eksempel til indianermarkedet. Dag 15: Avreise til Baños. Dag 16: Sykkeltur i Bañös-distriktet Dag 17: Avreise til Tena. Dag 18: Kanotur på elver i regnskogen. Overnatting i jungelen. Dag 19: Retur til Tena. Dag 20: Avreise til Quito. Dag 21: Sightseeing i Quito, senere på dagen avreise til Ambato. Dag 21: Chimborazo. Vi klatrer så høyt vi kommer. Senere retur til Guayaquil Dag 22: Fridag på Casa Alianza. Pakking og avskjed. Dag 23: Avreise til Norge. Regnskap for turen. Jeg har ikke bilag for alle utgifter, fordi dette mange steder ikke var mulig å oppdrive. Flyreise (vedlegg 1) Flyplassavgift ved retur 75 Buss- og taxi-utgifter, Guayaquil 100 Mat, Guayaquil 500 Transportutgifter, rundreise (pr km, 1500km, delt på to, vedlegg 2) 960 Mat, rundreise, ca $10 pr dag i seks dager (se kvitteringer, vedlegg 3) 480 Overnatting, rundreise (se kvitteringer, vedlegg 4) 500 Overnatting og mat, Playas 440 Transport, Playas 100 Cerro Blanco, inngangspenger x to 6 Spanskkurs, Casa Alianza 450 Sum 12697

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Méta skjønte at hennes overlevelsesmuligheter

Méta skjønte at hennes overlevelsesmuligheter Bulletin Nyhetsbulletin fra Digni 2014-5 Tema: Utdanning Analfabeten som ble landsbysjef Alfabetiseringen har virkelig forvandlet mitt liv, og det er min oppgave å støtte alle kvinner som lengter etter

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

CEIBs 08. ceibs shanghai

CEIBs 08. ceibs shanghai China Europe International Business School Jeg har vanskelig for å se hvordan man kan få mer ut av et utvekslingsopphold enn det man kan ved CEIBS. MBA-programmet er ranket nummer én i Asia og nummer åtte

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM Kirkens Ungdomsprosjekt 1 INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet av daglig leder for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

OM i OSLO. lreisende. Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV. Omtale av rom i norsk presse ORGANISERTE MILJØER? En rapport om romfolkets hverdag

OM i OSLO. lreisende. Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV. Omtale av rom i norsk presse ORGANISERTE MILJØER? En rapport om romfolkets hverdag 9 lreisende OM i OSLO ORGANISERTE MILJØER? 16 Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV q CHRISTIANNA K. DENNE ANSVALIGE REDAKTØRER: q KARI HELENE PARTAPUOLI q RUNE BERGLUND STEEN 27 Omtale av rom i

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004

EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004 EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004 Beate Thoresen Desember 2004 1 Innhold A. Bakgrunn 3 1. Prosjektet 4 1.1 Prosjektmål 4 2. Evalueringen

Detaljer

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 1 Innhold SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM STATEN TOCANTINS... 4 ORGANISASJONEN BARNAS SENTER... 4 SAMARBEIDSSTRATEGI I BRASIL... 4 VISJON OG VERDIGRUNNLAG FOR BARNAS SENTER...

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

Utgitt av Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fihavanana sy Fikambanan i Norvezy sy Madagasikara Desember 2003

Utgitt av Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fihavanana sy Fikambanan i Norvezy sy Madagasikara Desember 2003 Nr. 2 Utgitt av Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fihavanana sy Fikambanan i Norvezy sy Madagasikara Desember 2003 REDAKTØR KJÆRE MADAGASKARVENNER! Velkommen til et nytt nummer av medlemsbladet til

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Hva blir framtida for Afrikas barn?

Hva blir framtida for Afrikas barn? Nr. 2-2004 9. årgang for barn i nød Hva blir framtida for Afrikas barn? Millioner av foreldre dør av aids Barna blir alene tilbake www.nytthaap.com Foto: Svein Robert Solberg 1 Arve Gunnestad Deltakerne

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Program ECUADOR OG GALAPAGOS. 28. september 14. oktober 2015. Eventyr i Stillehavet og Inkarikets siste skanse!

Program ECUADOR OG GALAPAGOS. 28. september 14. oktober 2015. Eventyr i Stillehavet og Inkarikets siste skanse! Program Eventyr i Stillehavet og Inkarikets siste skanse! 28. september 14. oktober 2015 ECUADOR OG GALAPAGOS Galapagos! muligens det mest eksotiske sted på kloden? I alle fall det mest særegne fugleog

Detaljer