Studiereise til Ecuador,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiereise til Ecuador, 05.-27.06.02"

Transkript

1 Studiereise til Ecuador, Øivind Egeland, Fredtun folkehøgskole Formålet med reisen Formålet med studieoppholdet i Ecuador var todelt. Turen innebar for det første nyttig faglig oppdatering i forhold til undervisning på solidaritetslinja på Fredtun folkehøyskole. Vi legger mye vekt på afrikanske land, og elevene våre har etterlyst førstehånds kunnskap om Latin- Amerika. Oppholdet i Guayaquil ga et grundig innblikk i fattigdomsproblemene i en latinamerikansk storby, og i hvordan disse problemene kan reduseres gjennom ulike tiltak. Jeg brukte mye tid på å sette meg inn i det diakonale arbeidet til Den Norske Misjonsallianse, og mye av denne rapporten er viet dette arbeidet. Videre fikk jeg et generelt innblikk i den politiske og sosiale situasjonen i landet for øvrig. Et annet formål var å utrede Ecuador som et potensielt mål for studiereiser for elever på Fredtun. Dette kommer jeg tilbake til senere i rapporten. Ecuador var et naturlig valg, ettersom jeg har familie og venner i landet, som kunne legge opp et interessant studieopplegg, og sette av tid til guiding og tolking. Mine kontakter i misjonsalliansen i Ecuador har dessuten lenge vist interesse for et framtidig samarbeid med Fredtun i form av vertskap for studiereiser. Reiserute Jeg ankom kystbyen Guayaquil 5. juni. Fra 8. til 13. juni dro jeg på en rundreise i landet, via byene Guaranda, Baños, Puyo, Tena, Quito og Mindo. Denne reisen er også nærmere beskrevet nedenfor. Størstedelen av oppholdet, fram til 26. juni, var altså lagt til Guayaquil. Innhold Jeg har valgt å ikke beskrive innholdet i reisen fra dag til dag, men snarere legge fram resultatet av studiene i forhold til målsetningen med turen. Rapporten fra Guayaquil og misjonsalliansens arbeid her, er et resultat av daglige ekskursjoner og/eller samtaler med misjonens ansatte. Jeg nevner også at jeg i Guayaquil fulgte et 10 timers innføringskurs i spansk. Innholdet er nedenfor beskrevet i to hovedpunkter, Casa Alianza og misjonsalliansens arbeid i Ecuador, og andre reisemål i Ecuador. Jeg har også lagt ved en skisse til studietur for Fredtun folkehøyskole.

2 1. Casa Alianza og misjonsalliansens arbeid i Guayaquil Misjonsalliansen har lagt størstedelen av sitt arbeid i Ecuador til byen Guayaquil, sør-vest i landet. Organisasjonen har vært i Guayaquil siden 1994, og driver primært diakonalt arbeid i de fattigste delene av byen. I utkanten av byen ligger flere store slumstrøk. Misjonsalliansen har startet prosjekter i to av dem, "Isla Trinitaria" i sør, og "Nordsonen" i nord. Det jobbes først og fremst med tre hovedområder: Samfunnsutvikling, mikrokreditt og boligsenter. Jeg skal beskrive disse prosjektene mer inngående, men begynner med å gjøre rede for et relativt nystartet prosjekt - som vil være en sentral del av et eventuelt opplegg for studenter fra Fredtun, nemlig Casa Alianza. Casa Alianza I mars 2001 kjøpte misjonsalliansen en eiendom i Guayaquil, som nå drives som kurssenter, overnattingssted og base for frivillige fra ulike land. Casa Alianza vil av flere grunner være en perfekt base for et studieopphold i Guayaquil: -Senteret er svært interessert i et samarbeid med Fredtun -Casa Alianza kan skreddersy opplegg som ivaretar Fredtuns interesser -Misjonsalliansen vil legge til rette for deltagelse, ikke bare observasjon -Senteret ligger nært de fattige områdene misjonsalliansen jobber i -Ansatte ved senteret kan fungere som veiledere og lærere -Senteret har god kapasitet til å ta imot mange besøkende -På Casa Alianza kan vi få kost og losji for under 150 kroner pr. natt (dagens dollarkurs) -Senteret tilbyr spanskundervisning -Muligheter for fysisk aktivitet (svømming, fotball, volleyball, etc.) -Fellesareal kan benyttes til undervisning og sosialt samvær -Misjonsalliansen har gode kontakter i andre deler av Ecuador -Misjonsalliansen har gode kontakter i det offentlige miljø i Guayaquil -Casa Alianza vil være en nyttig kontakt for elever som senere kan tenke seg å gjøre en jobb som frivillig Casa Alianza har allerede arrangert "ferie med mening" for flere grupper både fra Norge og andre land, blant annet for elever fra Rønningen og Haugetun folkehøyskoler, og har gode erfaringer med dette. For Fredtun ville en studietur til Ecuador innebære kanskje to uker i Guayaquil. I løpet av disse ukene ville elevene få en grundig innføring i hva diakonalt arbeid er. Gjennom forelesninger på senteret, besøk i sonene, og sannsynligvis også gjennom en eller annen form for aktiv deltagelse, for eksempel praksis på et av handicap-sentrene. Guayaquil er uansett en svært interessant by med tanke på ulike emner innen Nord-Sør problematikk.

3 Misjonsalliansens øvrige prosjekter i Guayaquil Misjonsalliansen har som sagt konsentrert arbeidet sitt i to av slumområdene i Guayaquil. Jeg tilbrakte mest tid i området som kalles Isla Trinitaria. Dette området ligger i en tidligere sump/mangroveskog, som delvis er fylt igjen, men der mye av bebyggelsen fremdeles er "hus" som står på påler i åpent, forurenset vann. Området bærer sterkt preg av fattigdom. Arbeidsledigheten er stor, kriminalitet (gjenger) er et stadig voksende problem, sammen med dårlig hygiene, underernæring, og følgelig stadige utbrudd av ulike epidemier. Misjonsalliansen søker å forbedre levestandarden i slumstrøkene, primært gjennom tre hovedprosjekter: Samfunnsutvikling, mikrokreditt og boligsenter. A. Samfunnsutvikling Samfunnsutviklingsarbeidet har utgjort kjernen i arbeidet siden misjonsalliansen kom til Ecuador, og er fokusert på fire områder: Skole, kirke, familieøkonomi og handicap-senter. Alt arbeidet er fundert på en grundig analyse av hva befolkningen selv definerer som de mest prekære behovene. Skole Det er et stort behov for utvikling av et bedre utdanningssystem blant de fattigste i Guayaquil. Alle former for kompetanse kan bidra til å gjøre folk i stand til å skape en bedre framtid, for seg selv og andre. Skolesystemet i slumområdene har mange mangler, og blir bare delvis fulgt opp av sentrale myndigheter. Misjonsalliansen har bidratt med delfinansiering av skolebygg og materiell på mange skoler. Slik hjelp gis ikke uten at hver enkelt skole, gjerne gjennom foreldre, bidrar med en betydelig egenandel. Denne egenandelen skal fortrinnsvis ha karakter av dugnad, for eksempel arbeidstimer på reising av nye bygninger. Videre jobbes det med å etablere foreldrekomiteer som jobber målrettet mot å vedlikeholde eller utbedre både infrastruktur og undervisning. Dette arbeidet har gitt svært gode resultater. Når skolene etter hvert blir registrert som offentlige, bidrar staten med lærerlønninger. Kirke Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon, og går åpent ut til samarbeidspartnerne med at alt arbeidet de gjør er motivert av Jesu lære. De etablerer allikevel ikke egne kirker. Alliansen støtter lokale kirker gjennom opplæring av pastorer, kursing av ansatte og bygging av nye kirkebygg. Heller ikke her gjøres det noe uten at menigheten bidrar med en egenandel. Kirkene i slummen har et stort potensial som drivkraft til positiv forandring, og mye av det fellesskapsfremmende arbeidet som drives, har utspring i menigheter. Jeg besøkte en kirke i bydelen Nigeria på Isla Trinitaria, og pastoren her kunne fortelle at gjengene i området stort sett betraktet kirkens eiendom som hellig, og selv straffet folk som skapte problemer for kirken gjennom for eksempel innbrudd og tyveri. En av de viktigste målsetningene til Misjonsalliansen i Guayaquil er å motivere lokale kirker i rikere områder til å tenke mer diakonalt. Dette er det liten tradisjon for i Ecuador, men i samarbeid med misjonsalliansen har nå flere lokale menigheter "adoptert" kirker i slummen, som dermed følges opp og støttes lokalt.

4 Familieøkonomi Det er stort behov for å styrke hver enkelt families økonomi. For å imøtekomme dette behovet arrangeres kurs i forvaltning av penger, og langsiktig økonomisk planlegging. Mye kan gjøres bare ved at folk oppfordres til å disponere midlene de allerede har på en annerledes måte. Videre drives det kursing i sying, baking, snekkerarbeid, etc., for å utvikle ferdigheter som kan bidra til bedre sparing og økte inntekter. Handicap-arbeid Dette er et relativt nystartet prosjekt. Det er et voldsomt behov for spesiell oppmerksomhet rundt utviklingshemmedes situasjon i det fattige Guayaquil. Barn med psykiske og/eller fysiske funksjonshemminger blir vanligvis fullstendig isolert, gjerne fysisk innelåst, og helt eller delvis forhindret fra å delta i et sosialt fellesskap - langt mindre i skole og arbeidsliv. Det finnes mange fordommer rettet mot funksjonshemmede. Misjonsalliansen har i samarbeid med foreldre til slike barn etablert to handicap-sentre, et på Isla Trinitaria og et i nordsonen. Her får barna fysioterapi, massasje, og tilbud om bl.a. logoped og spesialundervisning. Ikke minst får de en omsorg fra andre enn moren som de ikke har opplevd tidligere. Arbeidet har hittil gitt svært gode resultater. Jeg snakket med foreldre som hadde opplevd en radikal forandring hos barna sine. Moren til en døv gutt sa at sønnen tidligere hadde vært innesluttet og aggressiv, og uten særlig kontakt med jevnaldrende. Etter at han fikk en plass på senteret, har personligheten forandret seg fullstendig. Han klarer å forstå og gjøre seg forstått, og deltar i samfunnet på en helt ny måte. Pågangen til senteret er nå mye større enn kapasiteten, og det planlegges videre utvidelser. Et mål er videre at staten etter hvert skal gå inn som medeier, og få ansvar for lønn til en del av de ansatte. B. Boligsenter Forbedring av boforhold er et av de mest prekære behovene for folk i marginaliserte deler av Guayaquil. For å bedre hygiene, livskvalitet og selvtillit, legges det mye arbeid ned i å motivere folk til å jobbe målbevisst mot å forbedre boligstandarden. I den anledning har misjonsalliansen etablert et boligsenter, der det selges boligmateriale, bl.a. isopormoduler til et såkalt modul-hus. Materialene som selges her er ikke billigere enn ved andre utsalg på Isla Trinitaria, men hos misjonsalliansen vet folk at de ikke blir lurt. Hos andre forhandlere får de svært ofte mindre enn de har betalt for. Misjonsalliansens utsalg har imidlertid ført til at folk i mindre og mindre grad blir lurt ved andre utsalg - som tvinges til å skjerpe seg for ikke å miste kunder. Det lånes også ut penger som øremerkes bolig - dette kommer jeg tilbake til. Boligsenteret selger også andre byggematerialer, som sand, sement, armeringsjern, redskaper maling, etc. C. Mikrokreditt Dette prosjektet er det mest omfattende i forhold til budsjett og antall ansatte, og vokser mye fra år til år. I inneværende år er 30 lokale sysselsatt i mikrokredittprosjektet, og i 2006 kan dette tallet være så stort som 120.

5 Hovedmålet er å låne ut penger til folk som ikke har noen andre muligheter til å skaffe kapital til investeringer. Befolkningen i slummen regnes ikke som kredittverdig av bankene, selv om mange har det initiativet og drivet som trengs for å skape vekst og avkastning. Prosjektet har vært i funksjon i ca. fem år, og har i dag over 4000 klienter. Lånene er i gjennomsnitt på ca. $300, med en løpetid på ca. 6 mnd. Det er et mål at lånene skal bli større, og løpetiden lengre. Over 95% av kundene betjener lånene i henhold til avtalen. Dette er et svært godt resultat sammenlignet med nesten alle organisasjoner som driver med mikrokreditt, og sender et svært overraskende signal til de større bankene, som hittil ikke har sett på fattige som potensielle kunder. Dette resultatet skyldes svært målrettet og ressurskrevende arbeid med nøye oppfølging av hver enkelt klient. Klientene må stille hus, eventuell eiendom, og eiendeler som garanti for lånet. Misligholdelse fører til umiddelbare sanksjoner, som også blir offentliggjort i lokalmiljøet, til "skrekk og advarsel". Ved for eksempel innkreving av eiendeler kommer lastebilen med en stor plakat som sier at "Misjonsalliansens Mikrokreditt besøker en dårlig betaler". Det samme budskapet blir gjerne også forkynt gjennom megafon. Etter at resten av lånet er innkrevd, er kunden "ute i kulden" i en periode før et nytt lån kan tas opp. Jeg snakket med en kunde som hadde opplevd dette, og hun sa at det var svært ubehagelig og ydmykende - men nyttig! Hun hadde senere tatt opp to nye lån, som begge var tilbakebetalt før tiden. Folk låner i hovedsak penger til tre formål: Produksjon (trevarer, tekstil, metall, etc.), handel (butikker) og servicenæring (frisører, etc.). I tillegg lånes det ut penger til forbedring av boliger, et av de mest prekære behovene i slumstrøkene. Disse lånene har samme betingelser som lån til næringsvirksomhet. Jeg var på besøk hos flere kunder, som alle uttrykte at muligheten for å låne penger hadde forandret livssituasjonen deres. De sa dessuten at misjonsalliansen nøt stor tillit i lokalmiljøet, fordi de har vist at de er til å stole på, og fordi de ikke trekker seg ut etter en kort periode. Lånefondet opererer med en "solidaritetsavgift", dvs. at 0,15% av hvert avdrag går til et lokalt veldedig formål, for øyeblikket til handicap-sentrene. De aller fattigste får også lånt penger, gjennom såkalte gruppelån. Flere familier tar da opp lån sammen, og har felles ansvar for å betale avdrag. Mikrokredittprosjektet har stadig større inntekter, for neste år budsjettert til $ Alle disse pengene går direkte inn i misjonens arbeid i Guayaquil. Generelle kommentarer Misjonsalliansen legger svært stor vekt på at alt arbeidet skal være lokalt fundert. Det betyr at de som tar imot hjelp selv skal være med på å definere behov, planlegge innholdet i ulike programmer, og ikke minst å stille med en eller annen form for egenandel for å kunne motta støtte. En grunnsetning for arbeidet er at misjonsalliansen ikke skal gi noe til noen. Dette for å få folk til selv å ta ansvar, sikre et lokalt eierforhold, og skape grobunn for lokal overtakelse når misjonsalliansen etter hvert trekker seg ut.

6 Misjonen har svært mange lokalt ansatte (ca. 70), og ingen av de norske misjonærene (6) har full oversikt over alt arbeidet som foregår i de ulike sonene. Lokalt ansatte overtar i større og større grad ansvaret for etablerte prosjekter, og misjonærene kan fokusere på planlegging av nye tiltak og nye områder. Etter å ha studert dokumenter, blitt vist rundt i sonene,og hatt lange samtaler med misjonærene som jobber i Guayaquil, sitter jeg igjen med et inntrykk av en organisasjon og et arbeid som fungerer svært godt. Det finnes selvsagt skjær i sjøen, og jeg har også blitt vist mindre, enkeltstående prosjekter som har vært mislykkede. Korrupsjon gjennomsyrer dessuten Ecuador på mange nivåer, og lokalt ansatte har i enkelte tilfeller vist seg å ikke være til å stole på. Kriminaliteten er i enkelte områder ekstrem (Misjonsalliansen har gitt hus og bil til en politistasjon vegg i vegg med hovedkontoret på Isla Trinitaria), og et tungt fungerende byråkrati gjør at mange forandringer kommer etter svært lang tid. På tross av disse forholdene fortsetter misjonsalliansen å arbeide videre, etter grundig gjennomtenkte retningslinjer, og har i store områder fått status som en organisasjon som vil folks beste uten å sy puter under armene deres. Programmet har stor verdi som studieobjekt for flere av linjene på Fredtun folkehøyskole. 2. Andre reisemål i Ecuador Fra 8. til 13. juni dro jeg sammen med min bror på en rundreise i Ecuador. Noe av hensikten med turen var å få et inntrykk av eventuelle reisemål for en gruppe elever. Hoveddelen av en eventuell studietur til Ecuador vil bli lagt til Guayaquil. Ecuador har imidlertid mye å by på, og i løpet av mine tre uker i landet fikk jeg se mye som også er interessant med tanke på en framtidig studietur. Her følger en kort oversikt over noen av de mest aktuelle reisemålene: Chimborazo Ecuadors høyeste fjell måler 6310 meter. Chimborazo er relativt lett tilgjengelig, fordi bilveien mellom Guaranda og Riobamba går langs foten av fjellet, og en liten avstikker gjør det mulig å kjøre en vanlig bil helt opp til 4800 meter. Herfra går det an å gå guidede turer mot enda større høyder. Den tynne luften er en utfordring, og akklimatisering er nesten en forutsetning for å kunne gå langt! Baños Fra Chimborazo er det bare et par timers kjøring sør-østover til den lille byen Baños, som ligger inneklemt mellom høye fjell, på 1800 meter. Baños er en av de største turistattraksjonene i landet, med varme kilder, nydelig klima, gode muligheter for rafting, sykkel-, ride- og fotturer, og utsikt mot Tungurahua, en mektig vulkan (ca m.) som nylig hadde et større utbrudd, og som ennå puster tunge skyer. Hotell Sangay har kapasitet til å ta imot større grupper til en rimelig pris, men det finnes også mange andre billige overnattingsmuligheter her. Puyo-Tena (Amazonas) Østover fra Baños går veien nedover og inn i det gigantiske Amazonas-området. Byene Puyo og Tena ligger på ca. 500 meter, og er omgitt av tropisk regnskog. Særlig fra Tena er det mange muligheter for å dra på ekskursjoner inn i jungelen, og det finnes mange selskaper som vil kunne legge til rette for en-dags eller flere dagers tur for en elevgruppe. Været her er uforutsigbart, men juni og juli er de våteste månedene.

7 Quito Mellom Tena og Quito går veien gjennom spektakulær natur, langs skogkledde fjellsider opptil et fjellpass ved Papallacta, på over 4000 meter (vi kjørte fra 35 varmegrader i Tena til tett snøvær i Papallacta i løpet av fire timer!), før den igjen daler ned til 2800 meter - og hovedstaden Quito. Quito har alt en storby kan by på, og er vel verdt et besøk. Mindo På vestsiden av Andesfjellene (western slope) finnes fremdeles vel bevarte områder med urskog (cloud forest). Landsbyen Mindo ligger et par timers kjøring vest for Quito, på 1300 meter, og har i seinere år blitt et svært populært reisemål for naturinteresserte, særlig ornitologer. Naturreservatet ved Mindo huser mange truede fuglearter, og det finnes gode guider som tar besøkende med til faste oppholdssteder for noen av dem. Området er enestående vakkert, med skog, elver og fosser, og burde appellere til alle som trives i natur. Hotellene i området er noe dyrere enn gjennomsnittet, men grupperabatter burde la seg ordne. Vi var på tur i seks dager, og overnattet i Bañös (to netter), Tena, Quito og Mindo. Vi kjørte ca km. Denne runden, eller noe tilsvarende, lar seg fint gjennomføre med en gruppe elever, men da helst med noen flere overnattinger, for eksempel i Tena. Playas, kystby sør-vest for Guayaquil Kysten utenfor Guayaquil fungerer godt som rekreasjonssted, med lange, hotellkledde strender. Hotellene er relativt dyre, men det finnes helt sikkert billigere alternativ en de jeg har vært i kontakt med. Med base i Guayaquil er en dagstur dessuten et godt alternativ. Det tar bare halvannen time å kjøre til Playas. Cerro Blanco, Guayaquil Like utenfor Guayaquil sentrum ligger et av de siste bevarte områdene med tropisk tørr skog (dry forest) i Ecuador. 99% av den opprinnelige skogen av denne typen er hogd ned. Cerro Blanco er et naturreservat med muligheter for kortere eller lengre fotturer med følge av guide. Skogen huser et rikt plante-, insekt-, fugle- og dyreliv, blant annet finnes det jaguar her, selv om sjansene for å se en er svært liten. Jeg var på to kortere dagsturer i området, og fikk blant annet se flere håndflate-store edderkopper. 3. Skisse til studietur for Fredtun folkehøyskole To forutsetninger bør ligge til grunn for et slikt prosjekt: Minst en av lærerne fra Fredtun bør kunne et minimum av spansk, og antallet reisende bør i alle fall første året begrenses til under 20 stk. Jeg tok et ti timers kurs i spansk mens jeg bodde på Casa Alianza, og tenker å fortsette her hjemme. Det går videre an å tenke seg at solidaritetslinja reiser alene i starten, og at andre linjer eventuelt blir med senere dersom opplegget fungerer godt. Nedenfor har jeg laget en skisse som viser hvordan en slik tur kan legges opp. Dette er delvis gjort i samarbeid med ansatte i misjonsalliansen i Ecuador. Jeg henviser til "ungdomsgruppen" - dette er en gruppe ecuadorianske ungdommer som misjonen følger opp

8 spesielt, med stipend til utdanning og ukentlige samlinger. De er omtrent jevnaldrende med våre elever, og snakker brukbart engelsk. Samhandling med denne gruppen ville være svært verdifullt. Dag 1: (fredag) Ankomst Guayaquil. Innkvartering på Casa Alianza. Kort tur på byen. Dag 2: Info om arbeidet, og det elevene skal gjøre de neste ukene. Grilling om kvelden. Dag 3: Gudstjeneste på Isla Trinitaria. Sightseeing i Guayaquil og omegn. Dag 4: Omvisning i sonene. Møte med misjonsalliansens ungdomsgruppe. Sosialt samvær med disse. Dag 5: Praksis. Jobbing med feltarbeid Dag 6: Praksis, feltarbeid Dag 7: Gudstjeneste på hovedkontoret. Praksis, feltarbeid Dag 8: Praksis, feltarbeid Dag 9: Avreise til kysten, strandliv, rekreasjon Dag 10: Retur til Guayaquil Dag 11: Seminar sammen med ungdomsgruppen. Felles piknik i Cerro Blanco. Dag 12: Dugnad. Forefallende arbeid. Dag 13: Dugnad. Forefallende arbeid. Dag 14: Frie aktiviteter. Bytur i grupper, for eksempel til indianermarkedet. Dag 15: Avreise til Baños. Dag 16: Sykkeltur i Bañös-distriktet Dag 17: Avreise til Tena. Dag 18: Kanotur på elver i regnskogen. Overnatting i jungelen. Dag 19: Retur til Tena. Dag 20: Avreise til Quito. Dag 21: Sightseeing i Quito, senere på dagen avreise til Ambato. Dag 21: Chimborazo. Vi klatrer så høyt vi kommer. Senere retur til Guayaquil Dag 22: Fridag på Casa Alianza. Pakking og avskjed. Dag 23: Avreise til Norge. Regnskap for turen. Jeg har ikke bilag for alle utgifter, fordi dette mange steder ikke var mulig å oppdrive. Flyreise (vedlegg 1) Flyplassavgift ved retur 75 Buss- og taxi-utgifter, Guayaquil 100 Mat, Guayaquil 500 Transportutgifter, rundreise (pr km, 1500km, delt på to, vedlegg 2) 960 Mat, rundreise, ca $10 pr dag i seks dager (se kvitteringer, vedlegg 3) 480 Overnatting, rundreise (se kvitteringer, vedlegg 4) 500 Overnatting og mat, Playas 440 Transport, Playas 100 Cerro Blanco, inngangspenger x to 6 Spanskkurs, Casa Alianza 450 Sum 12697

Rapport fra oppstarten av «Volontør Ecuador» Fredtun Folkehøyskole

Rapport fra oppstarten av «Volontør Ecuador» Fredtun Folkehøyskole Rapport fra oppstarten av «Volontør Ecuador» Fredtun Folkehøyskole Skoleåret 2008-2009 har Fredtun folkehøyskole startet en ny internasjonal linje, som vi har gitt navnet Volontør Ecuador. Formålet med

Detaljer

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået)

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University Of Haifa BY: Haifa LAND: Israel UTVEKSLINGSPERIODE: Våren 2015 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Påsken DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Bachelor

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle.

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle. Oktober 2012: Hei, Atlantis! Beklager at det har tatt meg så utrolig lang tid å svare. Jeg er opptatt nesten hele tiden, og når jeg ikke er ekstremt aktiv er jeg for trøtt til å gjøre noe! Alt i alt så

Detaljer

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Høsten 2013 var jeg på utveksling til Universidad Politecninca de Valencia. I løpet av de 6 månedene jeg var i Valencia møtte jeg nye venner fra alle

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc!

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc! STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Hawaii Pacific University BY: Honolulu LAND: USA UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Master økonomi og administrasjon, Anvendt Finans HVILKET

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Jeg valgte å flytte inn i South Hall siden det var tilgang til eget kjøkken og singelrom. Jeg delte hybel med tre andre studenter. South Hall er perfe

Jeg valgte å flytte inn i South Hall siden det var tilgang til eget kjøkken og singelrom. Jeg delte hybel med tre andre studenter. South Hall er perfe Ved Pacific Lutheran Univeristy studerte jeg fagene Health Psychology, Applied Sport Psychology og Nutrition. Dette er alle 300 level fag og derfor forventet jeg at nivået skulle være høyt og at dette

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til møte onsdag 3. november 2015

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til møte onsdag 3. november 2015 Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11 Velkommen til møte onsdag 3. november 2015 Todelt møte DEL 1: Felles oppstart Avdelingsleder orienterer om gratisprinsippet, føringer og søknadskriterier DEL 2: Fordeler

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Utveksling til Granada. (Master)

Utveksling til Granada. (Master) Utveksling til Granada (Master) VÅR 2011 Jeg vil på det varmeste anbefale å dra på utveksling til Granada. Jeg hadde bestemt meg for å dra på utveksling til Spania og etter å ha vurdert nøye de ulike stedene

Detaljer

Nivået er ganske spredt siden AAU har kjørt rullerende opptak fram til nå. Men studentene er engasjerte og konkurranseinnstilte.

Nivået er ganske spredt siden AAU har kjørt rullerende opptak fram til nå. Men studentene er engasjerte og konkurranseinnstilte. Erfaringsrapport fra Aalborg Universitet 1. Type avtale du reiser ut på : Nordplus 2. Hvilket studie går du på ved UiS?: Urban Design 3. Hvilket semester i studiet ved UiS reiser du ut?: 4. semester 4.

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Hei! Mitt navn er Thea og jeg studerer grunnskolelærer 1-7 på HiØ.

Hei! Mitt navn er Thea og jeg studerer grunnskolelærer 1-7 på HiØ. Hei! Mitt navn er Thea og jeg studerer grunnskolelærer 1-7 på HiØ. Jeg valgte å ta mitt 7.semester i Australia på QUT Brisbane og jeg angrer ikke. Jeg valgte fire emner. For å være helt ærlig så syns jeg

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til?????

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? Kontakt Vidar. Mobil: + 47 90884658 Email: vidar@mcadventure.no Informasjon om motorsykkel tur fra Johannesburg i Sør-Afrika til

Detaljer

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN SINGELTUR - LISBOAKYSTEN Opplev Lisboa og de små havnebyene Estoril, Cascais og Sintra med oss! Hyggelige landsbyer og vakkert landskap spekket med vingårder og olivenmarker gjør Portugal til en perle

Detaljer

Universitetet på våren i slutten av oktober

Universitetet på våren i slutten av oktober STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Otago BY: Dunedin LAND: New Zealand UTVEKSLINGSPERIODE: juli november 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 1 uke, midt i semesteret

Detaljer

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære venner Vennebrev - februar 2007 Nå er vi endelig kommet til ro i Jinka, flyttet inn i egen leilighet etter to måneder på diverse gjestehus og ett omflakkende liv i Øst-Afrika. I begynnelsen av februar

Detaljer

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???.

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Informasjon om motorsykkel tur T/R Johannesburg via Drakensberg, Durban, Richards

Detaljer

JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG

JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG Marbella 5 gode grunner for å reise til Marbella: Luksus og høy standard Hotell Middelhavs atmosfære Sjarmerende omland Stort utvalg av Golfbaner Jetset

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

KPF INVITERER TIL PEDAGOGISK SOMMER 2011 PÅ BIBELSK GRUNN: RUNDREISE I JORDAN 24. JUNI 3. JULI

KPF INVITERER TIL PEDAGOGISK SOMMER 2011 PÅ BIBELSK GRUNN: RUNDREISE I JORDAN 24. JUNI 3. JULI KPF INVITERER TIL PEDAGOGISK SOMMER 2011 PÅ BIBELSK GRUNN: RUNDREISE I JORDAN 24. JUNI 3. JULI 24. juni: Avreise fra Gardermoen kl. 0630. Ankomst Queen Alia Int. AirportAmman 1450. Transport til hotell

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige.

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Hjertelig velkommen 70-års fest for Rolf Lørdag 16. juli 2016 Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Vi gleder oss til å se dere der! Kjære familie og venner.så kom det altså så

Detaljer

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no Utarbeidet av Heidi Nilsen 2011-10-19 Godkjent av Ledelsen 2011-11-07 Handlingsplan mot rus Det rusforebyggende arbeidet er forankret i ledelsen Handlingsplanen har to deler: Del 1: Hovedmål og arbeidsmål

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

Smilene i Ecuador Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene.

Smilene i Ecuador Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene. Smilene i Ecuador Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene. KLARGJORT UTKAST PR.18.03.15 Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i Stavanger bispedømme ønsker å bidra til å sette global misjon på

Detaljer

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 3. november 2015

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 3. november 2015 Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11 Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 3. november 2015 Todelt møte DEL 1: Felles oppstart Avdelingsleder orienterer om gratisprinsippet, føringer og søknadsprosess

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Aktiviteter på Island - 2016

Aktiviteter på Island - 2016 Aktiviteter på - 2016 Isbrevandring - 9 timer (ca. 3-3,5 på isbreen) Turen starter fra Reykjavik med buss som kjører til isbreen Sólheimajökull i sør. Her opplever du mange spennende naturfenomener på

Detaljer

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf Rocky Mountains på hesteryggen 11 dager fra kr. 22.998,- per person Inkl. fly, overnatting, 6 dagers ridetur, måltider iht. program mm. En fantastisk naturopplevelse på hesteryggen På denne eventyrlige

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Bremen 2014 Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Nå har vi vært her i Bremen i snart en uke, og har opplevd ufattelig mye. Vi har også rukket å dra en dagstur til Hamburg.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Turen går fra 11. 14. april 2014 Med beliggenhet kun 1 333 km fra Nordpolen har Longyearbyen på Svalbard en av verdens nordligste bosetninger. Svalbard

Detaljer

Ett semester ved University of Cape Town

Ett semester ved University of Cape Town Ett semester ved University of Cape Town Øystein Liltved Før man bestemmer seg for å dra på utveksling så føles det som et veldig stort valg, det gjorde det i alle fall for meg. Etter å ha vært på utveksling

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Årsrapport 2013. NorMad sportaid

Årsrapport 2013. NorMad sportaid Årsrapport 2013 NorMad sportaid Så sier kalenderen januar 2014 og det er igjen tid for et lite tilbakeblikk. Som dere vet, så velger jeg ikke å bruke mye tid på kontorarbeid for NorMad sportaid (NMSA).

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO Sluttrapport Søkeorganisasjon: Norsk Tourette Forening Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 0495/ 2008 Prosjektnavn: På tokt med fullriggeren Sørlandet Prosjektleder: Ann Margret Støle 1 Forord

Detaljer

Klasseturer i grunnskolen

Klasseturer i grunnskolen Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2015 35359/2015 2015/2886 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/14 Komitè for levekår 02.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Klasseturer i grunnskolen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Beskrivelse av avdelingen

Beskrivelse av avdelingen Beskrivelse av avdelingen Dråpene 2015/2016 På Dråpene er vi 15 barn som alle er født i 2013. Vi er fire voksne hvorav en barnehagelærer som er pedagogisk leder, to assistenter som deler en stilling og

Detaljer

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 Samlingen blir arrangert på 2 lokasjoner Birkeland Del en på Gautefall og del to på Birkeland. Primært er samlingen for utøvere fra 13-70 år,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Husfest. Som helgetur er det flere steder du kan dra. Min favoritt: Byron Bay.

Husfest. Som helgetur er det flere steder du kan dra. Min favoritt: Byron Bay. Australia Høst 2016 Jeg dro til Australia fordi jeg ville ha en ny hverdag, nye opplevelser og nye utfordringer. Før jeg søkte var jeg veldig i tvil, men bestemte meg til slutt for å dra. Det er kanskje

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012 Side 1 av 7 Få Leirskoletilbudet tilbake i skolen,og eller Friluftsuke. Vi ønsker at kommunen skal tilbake føre opplegget med Leirskole for elever i 7. klasse. Dette har til nå vært et meget bra tilbud

Detaljer

Tema: Den levende skogen Oktober 2014

Tema: Den levende skogen Oktober 2014 Tema: Den levende skogen Oktober 2014 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke

Detaljer

8. Tidsbruk på ulike steder

8. Tidsbruk på ulike steder Til alle døgnets tider Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man gjør i løpet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

ECO MOYO EDUCATIONAL CENTRE

ECO MOYO EDUCATIONAL CENTRE ECO MOYO EDUCATIONAL CENTRE Studietur til Kilifi, Kenya Juni 2017 Diplomprosjektet jeg planlegger er i samarbeid med skoleprosjektet Eco Moyo Educational Centre, drevet av norske Lindsey Sanner i Kilifi

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Aktiviteter på Island 2014

Aktiviteter på Island 2014 Aktiviteter på Island 2014 Isbrevandring ~ 9 timer (ca. 3-3,5 på isbreen) Turen starter fra Reykjavik og vi kjører til isbreen Sólheimajökull i sør. Her opplever vi mange spennende naturfenomener på ca.

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

Jentene er mest hjemme

Jentene er mest hjemme Barn og unges tidsbruk: Jentene er mest hjemme Barn er hjemme timer per dag og jentene er mer hjemme enn guttene. De eldre tenåringene legger seg naturlig nok betydelig seinere enn 9-12-åringene. Til gjengjeld

Detaljer

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming Et lærested for unge voksne med utviklingshemming FRAMskolen er et folkehøyskolelignende tilbud for deg mellom 18 og 25 år som lever med utviklingshemminger. Skolen vil bidra til å gi deg en god overgang

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Follo folkehøgskole. inviterer til. Reisekurs. Bangkok, Chiang Mai, Nongkhai og Phuket. Thailand. Follo folkehøgskole. i Samarbeid med Marys Venner

Follo folkehøgskole. inviterer til. Reisekurs. Bangkok, Chiang Mai, Nongkhai og Phuket. Thailand. Follo folkehøgskole. i Samarbeid med Marys Venner Follo folkehøgskole inviterer til Reisekurs Bangkok, Chiang Mai, Nongkhai og Phuket Thailand Follo folkehøgskole i Samarbeid med Marys Venner Hva? Global rettferdighet 1,2 milliarder mennesker lever I

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Høyenhall skole FAU møte

Oslo kommune Utdanningsetaten. Høyenhall skole FAU møte Høyenhall skole FAU møte 14.9.16 Nytt for skoleåret Økt naturfag 5. 7. trinn Spisepause for elevene Alle NP'er elektronisk Økt timetall (ikke for oss ) i svømming ferdighetsprøve i svømming Bygg og uteområdet

Detaljer

KARPATHOS OKTOBER Vi gikk så nær kysten som vi kunne, hele veien.

KARPATHOS OKTOBER Vi gikk så nær kysten som vi kunne, hele veien. KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 Dagen etter at vi hadde vært på øy-rundtur gikk vi en tur inn til Pigadia. Vi gikk så nær kysten som vi kunne, hele veien. Her er vi kommet nesten inn til sentrum. Sentrum

Detaljer

Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER

Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER Sri Lanka Lonely Planet har for året 2013 kåret Sri Lanka til det beste landet å reise i - bli med oss og opplev hvorfor! Velkommen til en ferie som garantert

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Trekking i Dolomittene 5-12 september 2015

Trekking i Dolomittene 5-12 september 2015 Trekking i Dolomittene 5-12 september 2015 Naturskjønne og særpregede Dolomitten ligger helt nord i Italia på grensen til Østerrike. Fotturen tar oss igjennom Dolomittene fra øst til vest i fjellkjede

Detaljer

Økonomitips for foreldre. En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv

Økonomitips for foreldre. En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv Økonomitips for foreldre En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv Økonomi må læres Flere unge får betalingsanmerkninger etter at de har flyttet hjemmefra. De vet ikke hvordan de skal styre bruken

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Utveksling våren 2014

Utveksling våren 2014 Utveksling våren 2014 St.Mary's University - Halifax, Canada Våren 2014 utvekslet jeg et semester til St Mary's University. Utveksling i fjerde semester er en obligatorisk del av bachelorgraden i internasjonal

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tegnreise. Rehabilitering 2012/3/0311. Prosjektleder Thomas Blix

SLUTTRAPPORT. Tegnreise. Rehabilitering 2012/3/0311. Prosjektleder Thomas Blix SLUTTRAPPORT Tegnreise Rehabilitering 2012/3/0311 Prosjektleder Thomas Blix 0 Innhold Forord... 2 Kap 1. Bakgrunn for prosjektet / Målsetting... 3 Kap 2. Prosjektgjennomføring / Metode... 4 Kap 3. Resultater

Detaljer

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal fellesbrev nr.17 (februar 2013) Det blomstrer i liene i Okhaldhunga store vakre rhododendrontrær ellers er det ganske brunt og tørt. Regnet som kom for et par uker

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer