Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål."

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Side1

2 SAKSLISTE: Saksnr PS 47/2014 Godkjenning av protokoll fra møte PS 48/2014 Meldinger MS 42/2014 Oppfølging av vedtak i formannskapet 1.halvår 2013 MS 43/2014 Nye Hegg skole - månedsrapport august 2014 MS 44/2014 Nytt sykehjem - månedsrapport august 2014 MS 45/2014 Arbeidsledighet utgangen av august 2014 PS 49/2014 Finansrapport 2. tertial 2014 PS 50/ tertialrapport PS 51/2014 Anmodning om bosetting av flyktninger i PS 52/2014 PS 53/2014 Mandat for selskapsetablering for bygningsdrift og renhold i Lier kommune Evaluering av og forslag til politisk struktur, politisk arbeidsform og reglement, samt folkevalgtes arbeidsvilkår/godgjøringer for valgperioden Side2

3 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/298 Arkiv: Saksbehandler: Anne K Olafsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 47/2014 Formannskapet Godkjenning av protokoll fra møte Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Protokoll fra møte Utredning: Side3

4 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder V Ryno Andersen Medlem H Karl Bellen Varamedlem H Søren Falch Zapffe (H) Hilde Kristine Fossum Varamedlem H Per Hægstad (H) Tonje Kristin Evju Medlem A Tov Hasler Tovsen Medlem A Kirsten Hørthe Medlem A Petter Enrique Dreier Medlem A Runar Gravdal Medlem SV Lars Haugen Medlem FRP Jan O. Stolp Varamedlem SP Espen Lahnstein (SP) Brynhild Heitmann Medlem KRF Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen Rådmann Einar Heitmann Kommunalsjef Synnøve Tovsrud Kommunalsjef Bente Gravdal Kommunalsjef Kristine Kjelsrud Kommunikasjonsrådgiver Side4

5 Diverse tatt opp under møtet: Spørsmål fra publikum: Åse Karin Killingberg Brørvik, HTV og leder av Fagforbundet i Lier, hadde merknader til melding nr Ordfører og rådmann orienterte formannskapet om utviklingen rundt tømmerterminalen på Lierstranda. Det ble gitt en orientering om møte mellom Lier kommune og de ulike aktørene på området, med avklaring av ansvarsforhold og de videre prosesser. Anne K. Olafsen Utvalgssekretær Side5

6 SAKSLISTE: Saksnr PS 38/2014 Godkjenning av protokoll fra møte PS 39/2014 Meldinger MS 36/2014 Nytt sykehjem - månedsrapport juni 2014 MS 37/2014 Nye Hegg skole - månedsrapport juni MS 38/2014 MS 39/2014 Organisering av Lier kommunes bygg- og eiendomsforvaltning Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten MS 40/2014 Arbeidsledighet ved utgangen av juni 2014 MS 41/2014 PS 40/2014 PS 41/2014 PS 42/2014 PS 43/2014 PS 44/2014 PS 45/2014 PS 46/2014 Svar på Fylkesmannens henvendelse til Departementet om endring av viltkorridor Kommunereformen - drøftingsgrunnlag Buskerudbypakke 2 - skisse. Orienteringssak RfD - endringer i selskapsavtalen Vestregionen - samarbeidsplattform Nytt sykehjem - Avklaringer fra forprosjekt Samarbeidsprosjekt med Ticon Eiendom AS om utvikling av "Rådhuspassasjen" og Bruveien 3 (Andershaugen). Rentebinding Side6

7 PS 38/2014 Godkjenning av protokoll fra møte Formannskapets vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Formannskapets behandling: Protokoll fra møte ble godkjent enstemmig. PS 39/2014 Meldinger MS 36/2014 Nytt sykehjem - månedsrapport juni 2014 Formannskapets vedtak: Melding nr. 36: Nytt sykehjem - månedsrapport juni 2014, tas til orientering. Formannskapets behandling: Kirsten Hørthe (AP) fratrådte som inhabil under behandling av meldingen. Meldingen ble tatt til orientering. MS 37/2014 Nye Hegg skole - månedsrapport juni Formannskapets vedtak: Melding nr. 37: Nye Hegg skole - månedsrapport juni, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 38/2014 Organisering av Lier kommunes bygg- og eiendomsforvaltning Formannskapets vedtak: Melding nr. 38: Organisering av Lier kommunes bygg- og eiendomsforvaltning, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 39/2014 Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten Formannskapets vedtak: Melding nr. 39: Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 40/2014 Arbeidsledighet ved utgangen av juni 2014 Formannskapets vedtak: Melding nr. 40: Arbeidsledighet ved utgangen av juni 2014, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. Side7

8 MS 41/2014 Svar på Fylkesmannens henvendelse til Departementet om endring av viltkorridor Formannskapets vedtak: Melding nr. 41: Svar på Fylkesmannens henvendelse til Departementet om endring av viltkorridor, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. PS 40/2014 Kommunereformen - drøftingsgrunnlag Formannskapets innstilling til kommunestyret: Lier kommune tar til etterretning at Stortinget har besluttet å iverksette en kommunereform som dels baserer seg på kommunenes eget initiativ, dels en gjennomgang av oppgaver og kommuneinndeling. 1. Under henvisning til kommunestyrets sak 5/2005 og uvissheten rundt kommunereformens faktiske innhold tas det ikke stilling til mulige endringer i kommunestrukturen på nåværende stadium. 2. Lier kommune vil følge prosessen tett ved aktivt å møte initiativ og delta på de arenaer som bl.a. staten ved fylkesmannen og KS tilrettelegger. 3. Formannskapet er å betrakte som styringsgruppe for kommunens egen prosess, rapporterer og fremmer innstilling til kommunestyret i spørsmål som krever behandling. 4. Politisk ledergruppe partienes gruppeledere i kommunestyret og hovedutvalgenes ledere kan konsulteres i tilknytning til prosessen og utgjøre et arbeidsutvalg der det er aktuelt. 5. I tråd med vanlig praksis og kommunens eget reglement er ordføreren ansvarlig for prosessen, å sikre tilstrekkelig informasjon til folkevalgte organ og sørge for innkalling til møter slik det anses nødvendig etter mandat for arbeidet og særskilte vedtak. 6. Lier kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. Det er kommunestyret selv som må være pådriver for de initiativ og lokale prosesser den enkelte kommune ønsker å ta del i. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig med følgende endring: «I pkt. 6 tas ordet koordinator ut.» Side8

9 PS 41/2014 Buskerudbypakke 2 - skisse. Orienteringssak Formannskapets innstilling til kommunestyret: Omforent skisse til Buskerudbypakke2 som grunnlag for drøfting med staten (datert 23. juni 2014) tas til orientering. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. Lars Haugen (FRP) fremmet følgende protokolltilførsel: «Sekretariatets utredning synes ikke å tilfredsstille gjeldende krav til utredning i offentlig forvaltning.» Tonje Evju (AP) fremmet protokolltilførsel på vegne av AP,SV og V: «Arbeiderpartiets, Venstres og Sosialistisk Venstrepartis representanter i formannskapet ser med stor bekymring på utviklingen i Buskerudbysamarbeidet. Representantene mener det er for mye usikkerhet knyttet opp til Buskerudbypakke 2, både med tanke på omfang av tiltak, og utstrekning. Det fremforhandlede dokumentet som skal danne grunnlag for å møte staten til forhandlinger om løsninger inneholder etter vår mening alt for mange usikkerheter, og det er for lite konkret beskrevet hvilke tiltak og geografi som har overordnet prioritet og i hvilken rekkefølge tiltak ønskes iverksatt. Representantene mener det fremforhandlede dokumentet inneholder forslag som bryter med de forutsetninger om kost/nytte prinsippet som vi mener må legges til grunn ved eventuelle bompenge/brukerbetalingsløsninger. Representantene fra AP,SV og V i formannskapet har også merket seg at KS1 rapporten som slår fast at prosjektet slik det nå foreligger ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Representantene ser positivt på at Buskerudpakke 2 har visjon i seg for ivaretakelse av alle transportformer østover, som er viktig for Lier.» PS 42/2014 RfD - endringer i selskapsavtalen Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Lier kommune vedtar vedlagte selskapsavtale, gjeldende fra Formannskapets behandling: Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag: «Tilleggsformuleringer til selskapsavtalen pkt. 9.2: Styreleder skal ha ingeniørfaglig kompetanse innen avfallsfag på universitetsnivå. Maks funksjonstid for styremedlemmer er 8 år. Side9

10 Pkt. 16: Revisor engasjeres for tre år etter anbud.» Nina Johnsen (V) fremmet slikt forslag: «Representantskapet i RFD oppretter en ekstern, uavhengig valgkomitè f.o.m. neste valg av styre.» Nina Johnsens forslag ble votert over først og falt da det fikk 2 stemmer (FRP,V) mot 11 stemmer (4H,4AP,KRF,SP,SV). Det ble så votert over Lars Haugens forslag som falt da det fikk 1 stemme (FRP) mot 12 stemmer (4H,4AP,KRF,SP,SV,V). Rådmannens forslag til vedtak, fremmet av Ryno Andersen (H) ble så vedtatt enstemmig. PS 43/2014 Vestregionen - samarbeidsplattform Formannskapets innstilling til kommunestyret: Lier kommune slutter seg til framlagt forslag til strategisk plattform for Vestregionen, og tar oversendt utfordringsdokument til orientering. Det forutsettes at Vestregionen forholder seg til mulige endringer i oppgavefordeling og kommunestruktur som en følge av kommunereformen og vurderer samarbeidsplattformen i lys av dem. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. PS 44/2014 Nytt sykehjem - Avklaringer fra forprosjekt Formannskapets vedtak: 1. Inventar for nytt sykehjem godkjennes innenfor en ramme på 24 mill. kroner som finansieres gjennom lånopptak og statlige tilskudd. 2. Anvendelse av velferdsteknologi i det nye sykehjemmet er en forutsetning og skal samsvare med de valg som foretas for kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester. Kravspesifikasjon utarbeides parallelt med konkurransegrunnlaget for innholdsdrift og budsjettramme fremmes i økonomiplanen Bygningsvern løses innenfor vedtatt kostnadsramme. 4. Det nye sykehjemmet vedtas bygget i Breeam-klasse «very good». 5. Vedtatt budsjettramme justeres ved rulleringen av handlingsprogrammet, økonomiplan og årsbudsjett. Side10

11 Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. PS 45/2014 Samarbeidsprosjekt med Ticon Eiendom AS om utvikling av "Rådhuspassasjen" og Bruveien 3 (Andershaugen). Formannskapets vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning. Formannskapets behandling: Følgende fellesforslag ble fremmet av AP,H,KRF,SP,SV og V: «Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning.» Forslaget ble vedtatt med 12 stemmer (4AP,4H,KRF,SP,SV,V) mot 1 stemme (FRP) avgitt for rådmannens forslag til vedtak. PS 46/2014 Rentebinding Formannskapets vedtak: Kommunestyret er forutsatt å fatte vedtak om finansreglement i ny kommunestyreperiode og det legges derfor til grunn: 1. Sak om finansstrategi forelegges kommunestyret 2. halvår Nytt finansreglement utarbeides på bakgrunn av finansstrategien i tråd med kommunelovens 52 med tilhørende forskrifter. 3. Det inngås ikke nye rentebytteavtaler inntil nytt vedtak er fattet. 4. Ved vesentlige endringer av betydning for kommunens finansielle situasjon fremmer rådmannen melding eller sak for vurdering av mulige tiltak. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. Side11

12 PS48/2014Meldinger Side12

13 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/3683 Saksbehandler: Liv Bente Alvestad 42/2014 Formannskapet Oppfølgingav vedtak i formannskapet 1.halvår 2013 Vedlagt følger til orientering rapport med vedtaksoppfølging for saker behandlet i formannskapet 1.halvår Rapportene viser kun de saker de respektive utvalg har hatt vedtaksmyndighet i, ikke alle saker utvalgene har hatt til behandling. Status viser ferdig/iverksatt, eventuelt en orientering i merknadsfeltet som gir opplysning om videre oppfølging. Rapportene legges frem hvert halvår. Side13

14 Vedtaksoppfølging Seleksjon: Formannskapet, Vedtaksdato: Rapport generert: ephorte 2014/78-1 Revidering av Lokale retningslinjer for ikke-kommunale barnehager. Utvalg: Nr: Vedtakstittel: FSK 1 Revidering av Lokale retningslinjer for ikke-kommunale barnehager. Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt ØKO - Økonomienheten KARE - Kariann Reime Merknad: Vedtak: Formannskapets vedtak: Følgende endringer tas inn i de lokale retningslinjene for praktisering av Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager: Punkt 1 endres til «Rapportering som grunnlag for beregning av tilskudd», og tekst fra 2.avsnitt lyder: «Eiere av ikke-kommunale barnehager skal også rapportere oppdaterte opplysninger om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen per 1.mai og 1. september i budsjettåret. Hele barnegruppen rapporteres inn på telletidspunktene 1.5. og 1.9., og det fattes nye vedtak for hele barnegruppen fra telletidspunktet og fremover. Alle aktivitetsendringer som har skjedd i barnehagen mellom to telletidspunkt, både økning av antall barn (uansett antall), reduksjon av antall barn (uansett antall) og endring av størrelse på plasser, vil bli tatt hensyn til, og justert for endret kommunalt tilskudd fra og med telletidspunktet og fremover i tid. De barna som fyller tre år i tilskuddsåret, vil i forhold til kommunalt tilskudd bli regnet som «store barn» fra og med 1.september (fra telletidspunkt). Med dette får vi med oss alle endringen ved oppstart av nytt barnehageår i beregning av tilskudd fra 1.9. og frem til årsmeldingen Eier av ikke-kommunal barnehage skal melde fra til kommunen dersom barnehagen har en «stor aktivitetsendring» som medfører at kommunen må beregne tilskuddet til barnehagen på nytt. En opprettelse eller nedleggelse av en avdeling er eksempler på store aktivitetsendringer.» Det tas inn en ny setning i punkt 1, 6.avsnitt; «Det utbetales ikke tilskudd til barn utover barnehagens godkjenning, eller ut over Lov om barnehagers norm for pedagogisk bemanning.» Det tas inn en ny setning i punkt 1, 7.avsnitt; «Innrapporterte opplysninger fra eier vil bli kontrollert mot registrerte opplysninger i Hypernett/SATS.» Punkt 2, «Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, heretter kalt NF-midler»; Punktet endres til å lyde «Ved den politiske behandlingen av Handlingsprogram , ble det vedtatt å redusere det kommunale tilskuddet til NF-midler med 2 millioner kr. Dette medfører at de NF-midler som tidligere ble direkte fordelt til barnehagene (fordelt etter antall hele plaser i barnehagen) opphører fra Det vil fortsatt være mulig for barnehagene, kommunale og ikke-kommunale, å søke kommunen om midler til barn med nedsatt funksjonsevne.» Under punkt 3, «Utbetaling av ordinært tilskudd til drift og kapital» fjernes teksten som sier at det kommunale tilskuddet skal utbetales månedlig. Forslag til ny ordlyd; «Etter at vedtak om tilskudd er fattet, skal kommunalt tilskudd alltid utbetales forskuddsvis.» Det tas inn et nytt punkt 7, «Mønsteravtaler», med teksten; «Kommunen vil inngå en «Mønsteravtale» med hver enkelt ikke-kommunal barnehage. Denne skal bl.a. regulere plikter og rettigheter for kommunen og barnehagene. Mønsteravtalene skal gjelde fra » 2013/5856- Styrking av kommunalt barnevern 1 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: FSK 1 Styrking av kommunalt barnevern Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt BV - Barnevernstjenesten ELY - Elisabeth Lyshaug Merknad: Vedtak: Formannskapets vedtak: Lier kommune søker om dekning fra den statlige satsingen på kommunalt barnevern i 2014, om lønnsmidler for en stilling som fosterhjemskonsulent, i fosterhjemsteamet. 2014/366-8 Prinsippvurdering - Felles reguleringsplan på Gjellebekk Utvalg: Nr: Vedtakstittel: FSK 1 Prinsippvurdering - Felles reguleringsplan på Gjellebekk Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt PLAN - Planseksjonen MTHO - Marius Trosterud Holmen Side14

15 Merknad: Vedtak: Formannskapets vedtak: Saken tas til orientering. 2012/6365- Tjenestekonsesjon for praktisk bistand - drøfting 9 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: FSK 1 Tjenestekonsesjon for praktisk bistand - drøfting Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Under RÅDMT_ - Rådmannen BHS - Bjørn Harry Støle behandling Merknad: Saken ble utsatt Vedtak: Formannskapets vedtak: Saken ble drøftet. 2014/1237- Høring - strategi for innfartsparkering i Asker kommune 2 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: FSK 1 Høring - strategi for innfartsparkering i Asker kommune Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt SAMF - Sektor for JAF - Jon Arvid Fossum samfunnsutvikling Merknad: Vedtak: Formannskapets vedtak: Lier kommune slutter seg til forslaget om å prioritere tilgjengelighet for gange, sykkel og bussbrukere til Asker stasjon. I tråd med Akershus fylkeskommunes strategi for innfartsparkering anbefales det at innfartsparkering for bil på de store kollektivknutepunktene, som Asker, prioriteres for de som av forskjellige grunner ikke har mulighet til å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen. Lier kommune kan ikke akseptere at det innføres særordninger som gjør det dyrere for Buskeruds innbyggere enn Asker kommunes egne innbyggere å benytte innfartsparkeringen ved Asker stasjon. Lier kommuner er glad for at Asker kommune ønsker å legge til rette for kollektivfelt inn til Asker stasjon vestfra og ber om at arbeidet prioriteres slik at disse snarlig kan realiseres. 2012/755- Kristen O. Jensens legat - valg av styremedlem 92 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: FSK 1 Kristen O. Jensens legat - valg av styremedlem Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Formannskapets vedtak: Som nytt medlem i styret for Kristen O. Jensens legat velges: Paul Christian Justad (AP) Side15

16 2009/1554- Gjennomført usikkerhetsanalyse - nytt sykehjem 68 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: FSK 1 Gjennomført usikkerhetsanalyse - nytt sykehjem Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt ANL - Anlegg og eiendom GELA - Geir Larsen Merknad: Vedtak: Formannskapets vedtak: Kommunestyrets vedtak i sak 4/2014, punkt 5, anses som oppfylt ved at ekstern usikkerhetsanalyse er gjennomført med en konklusjon om at prosjektets usikkerhetsnivå er litt under gjennomsnittet for tilsvarende prosjekter i tilsvarende fase. Innenfor kostnadsrammen gis rådmann fullmakt til kontrahering av totalentreprise. 2013/5329- Utkast til eierstrategi for VIVA IKS - innspill fra politisk nivå 8 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: FSK 1 Utkast til eierstrategi for VIVA IKS - innspill fra politisk nivå Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt RÅD - Rådgivningsenheten EIJ - Einar Jørstad Merknad: Vedtak: Formannskapets vedtak: Formannskapet har ingen merknader til utkast til eierstrategi for VIVA IKS. 2014/2018- Klinkenberghagan - salg og utbygging 1 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: FSK 1 Klinkenberghagan - salg og utbygging Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt SAMF - Sektor for FIG - Finn Gehrken samfunnsutvikling Merknad: Iverksettes i løpet av september, og er planlagt ferdig først i november Vedtak: Formannskapets vedtak: Kommunens eiendom Klinkenberghagan legges ut for salg i det åpne marked ferdig regulert og søkes avhendet til utbyggere på den økonomisk mest fordelaktige måte for kommunen. Kommunen regulerer Klinkenberghagan til boligformål i egen regi. Reguleringsforslag legges fram med to adkomstalternativer; (1) fra Ringeriksveien gjennom Nordalfeltet eller (2) fra Hennumveien. Utnyttingsgrad/BYA foreslås regulert med i gjennomsnitt 25-30%. Det forutsettes at minst 10% av arealet forbeholdes boligsosial utbygging. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget til for kommunen økonomisk mest fordelaktige betingelser. Kostnader for regulering og salgsprosess finansieres/forskutteres administrativt ved eget utviklingsprosjekt for Klinkenberghagan. Rådmannen gjør eventuelle nødvendige avtaler med Nordal Boligutvikling AS for samordning mellom Klinkenberghagan og Nordalfeltet. Side16

17 2013/3113- Bygging og drift av nye 7'er kunstgressbane på Lier Stadion 1 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: FSK 1 Bygging og drift av nye 7'er kunstgressbane på Lier Stadion Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt KULFRI - Kultur og Fritid INBU - Ingrid Buck Merknad: Det er utarbeidet totalentreprisegrunnlag for anlegget. Prosjektet vil bli lagt ut på Doffin til høsten og planlegges byggestart våren Vedtak: Formannskapets vedtak: Lier kommune vil i hht vedtatt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet anlegge en ny 7 er kunstgressbane med undervarme på treningsfeltet på Lier stadion. Lier kommune står som utbygger av anlegget i nært samarbeid med Liungen IF, Stoppen SK og Sparta Bragerøen IL. Det inngås en gjensidig forpliktende investering- og driftsavtale med Liungen IF, Stoppen SK og Sparta Bragerøen IL mot at klubbene har disposisjonsrett til bruk av banen på ettermiddagstid og i helger i hht. avtalen som gjelder eksisterende kunstgressbane. Anlegget anslås å gi en netto kommunal merkostnad knyttet til drift på ca. kr i året, noe som må finansieres via kommende handlingsprogram. Investeringsramme og finansiering baseres på innkommet kostnadsoverslag og fastsettes slik: Side17

18 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2013/1562 Saksbehandler: Geir Larsen 43/2014 Formannskapet Nye Hegg skole - månedsrapport august 2014 Prosjektnr «Nye Hegg skole» Månedsrapport August 2014 Side18

19 Økonomitabell Bevilget Kontrakt/forpliktet Inntekt/tilskudd Planlagt Totalt finansiert Avsatt reserve Prognose Disponert reserve Avvik Rest reserve Avsatt reserve Planlagt Kontrakt/forpliktet Prognosens usikkerhet Totalt finasiert Prognose Planlagt ferdigstillelse: juli 2015 Prognostisert ferdigstillelse: juli 2015 Prosjektfase: Byggefase Gjennomføringsgrad 65 % Prognosens usikkerhet: 5 % Økonomi: Prosjektet har en ramme på 369,6 mill. Herav bevilget i HP 350 mill. og med en restfinansiering i eksterne tilskudd (spillemidler, kulturmidler, Enova og programsatsingsmidler). Det knytter seg stor usikkerhet til kostnadene for grunnerverv til rundkjøring. Fjernvarmeleverandøren har utfordringer med helårlig drift og ekstra varmesentral er fortsatt under vurdering. Stipulerte kostnader medtatt i prognosen. Framdrift: Arbeidene følger avtalt framdriftsplan. (unntatt opparbeidelse av rundkjøring) Framdriftsplan med frontlinjeoppdatering revideres månedlig og legges ut på kommunens hjemmeside. Prosjektet ferdigstilles til skolestart august Innflytting av midlertidig skole planlegges til uken før påske Kvalitet: Prosjektets beskrevne kvalitet holdes. Avvik (kvalitet eller i prosjektstyringen): Det er vurdert at det foreligger ansvarsgrunnlag for rådgivingsfeil i håndteringen av riveentreprisen. Stemning er sendt. Det er fortsatt under vurdering om kontraktsforholdet for prosjekt- og byggeledelse kan videreføres eller det bør avsluttes. Overvannshåndtering fra deler av Heggtoppen ivaretas i prosjektet. Side19

20 Milepæler i de neste månedene: Lukking bygg. Bearbeiding av utvendig terreng pågår. Midlertidig skole fungerer greit. Opparbeiding ny rundkjøring og veier vil starte i perioden. Risikovurdering med evt tiltak: Arbeidene med ny rundkjøring og oppgradering av Heggveien er startet. Det er her lagt ekstra vekt på sikker adkomst til helsestasjon, skole/barnehage og beboere i området. Tiltrede til eiendommene er i orden, men endelige avtaler er ennå ikke signert. Økonomisk kompensasjoner er ikke avklart. Prosedyrer for overtakelse og innflytting er allerede gjennomgått og planlagt for å sikre en god prosess. Drenering og håndtering av overvann i området er underlagt spesiell oppmerksomhet. Deler av Heggtoppen blir ivaretatt i prosjektet. HMS (byggherreforskriften): SHA- plan for prosjektet følges. Sikkerheten til berørte parter (skole, naboer, helsestasjon) vurderes kontinuerlig. Miljø (ref til styrende dok): Det bygges med klimakrav som er satt i " Energi og klimaplan for Lier Kommune". Målsetting om sertifisering i klasse «very good» opprettholdes (BREEAM) Lier Geir Larsen Prosjektansvarlig Side20

21 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2009/1554 Saksbehandler: Geir Larsen 44/2014 Formannskapet Nytt sykehjem - månedsrapport august 2014 Vedlagt følger månedsrapporten for august 2014, for prosjektnr nytt sykehjem. Side21

22 Prosjektnr «Nye Frogner sykehjem» Månedsrapport August Økonomitabell Bevilget Kontrakt/forpliktet Inntekt/tilskudd Planlagt Totalt finansiert Avsatt reserve Prognose Disponert reserve - Avvik - Rest reserve Totalt finasiert Prognose Avsatt reserve Planlagt Kontrakt/forpliktet Prognosens usikkerhet Planlagt ferdigstillelse: Februar 2016 Prognostisert ferdigstillelse: Februar 2016 Prosjektfase: Byggefase Gjennomføringsgrad: 40 % Økonomisk usikkerhet: 5 % Side22

23 Lier kommune Pr. nr 9486 Nye Frogner sykehjem Anlegg & eiendom Månedsrapport Økonomi: Forprosjektet ble i vedtatt av kommunestyret (sak 4/2014) med en kostnadsramme på 394 mill. Det er foretatt en usikkerhetsanalyse på kontraktsummen av ekstern konsulent som gir en ny forventningsverdi på 385,3 mill. Det er mottatt anbud som er kontrahert og ligger innenfor kostnadsrammen. Avsatt reserve er Vedtatt inventarbudsjett kjøres som eget prosjekt. Søknad om prosjektstøtte er sendt Husbanken og Enova. Husbankstøtten vil være avhengig av endelig godkjent kostnad og kan bli redusert noe ved reduserte kostnader. Framdrift: Veidekke Entreprenør AS starter opp i løpet av september. Oppdatert framdriftsplan med frontlinje vil månedlig bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Rammesøknad er godkjent. Kvalitet: Kravspesifikasjon for sykehjem i Oslo kommune legges til grunn for videre prosjektering. Breeam-klasse «very good» er bestilt. Avvik (kvalitet eller i prosjektstyringen): Ikke registrert. Milepæler i neste periode: Oppstart byggeplass. Risikovurdering med evt tiltak: Mulige andre adkomster/løsninger på ansatteparkering vurderes etter at VVHF har avhendet sine eiendommer på Lier sykehus. HMS (byggherreforskriften): SHA- plan for prosjektet utarbeidet. Miljø (ref til styrende dok): Det skal prosjekteres med klimakrav som er ihht «Energi og klimaplan for Lier kommune». Breeam klasse «very good». Passivhus og energiklasse A er krav i prosjektet. Utvendig bygningsvern av Portnerbolig vil bli ivaretatt i prosjektet. Lier Geir Larsen Prosjektansvarlig Side 2 av Side23

24 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/995 Saksbehandler: Jan Kåre Melsæther 45/2014 Formannskapet Arbeidsledighet utgangen av august 2014 Endr aug 14 - aug - 13 Endr juli 14 til aug 14 jul.14 aug.14 aug.13 Antall % Antall % Helt ledige ,6 % -19-6,6 % Kvinner ,7 % -2-1,5 % Menn ,2 % ,1 % ,0 % -19 #DIV/0! 19 år og under ,3 % 0 0,0 % år ,0 % -6-15,4 % år ,2 % ,4 % år ,6 % 0 0,0 % år ,8 % 6 9,0 % år ,5 % -6-15,4 % 60 år og over ,0 % -3-15,8 % ,0 % #REF! #REF! Under 4 uker ledig ,4 % 15 60,0 % 4-12 uker ledig ,4 % ,3 % uker ledig ,6 % ,4 % uker ledig ,1 % -6-7,7 % uker ledig ,7 % -6-23,1 % uker ledig ,5 % 9 42,9 % Ledig 104 uker og mer ,7 % -4-13,8 % ,0 % #REF! #REF! Ledere ,0 % 3 300,0 % Ingeniør og ikt-fag ,0 % ,7 % Undervisning ,3 % 8 266,7 % Akademiske yrker ,0 % 3 300,0 % Helse, pleie og omsorg ,4 % ,0 % Barne- og ungdomsarb ,0 % ,0 % Meglere og ,7 % 8 400,0 % konsulenter Kontorarbeid ,9 % ,1 % Side24

25 Butikk og salgsarbeid ,9 % ,9 % Jordbr., skogbr og ,0 % 5 500,0 % fiske Bygg og anlegg ,8 % ,8 % Industriarbeid ,0 % ,9 % Reiseliv og transport ,0 % ,0 % Serviceyrker o.a ,0 % ,0 % Ingen yrkesbakgr ,0 % ,0 % oppgitt ,0 % #REF! #REF! Side25

26 Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune - AUGUST 2014 ARBEIDSLEDIGE ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK KOMMUNE Totalt % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Totalt % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Drammen , , Kongsberg 336 2, ,2-2 3 Ringerike 532 3, , Hole 80 2, ,2 6 1 Flå 13 2, ,2 0 1 Nes 37 2, , Gol 32 1, ,3 1 0 Hemsedal 38 3, , Ål 25 1, , Hol 30 1, ,1 1-1 Sigdal 28 1, ,1 1-4 Krødsherad 31 2, ,4 0 2 Modum 198 2, , Øvre Eiker 295 3, ,3 2-3 Nedre Eiker 474 3, , Lier 270 2, , Røyken 253 2, , Hurum 195 4, ,2 2-6 Flesberg 22 1, ,1 0-6 Rollag 14 2, ,0 0 0 Nore og Uvdal 17 1, ,1-1 1 BUSKERUD , , LANDET , , Side26

27 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/3680 Arkiv: Saksbehandler: Egil Brandbu Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 49/2014 Formannskapet Kommunestyret Finansrapport 2. tertial 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Finansrapport 2. tertial 2014 tas til orientering. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Finansrapport 1. tertial 2014 Side27

28 FINANSRAPPORT 2. tertial 2014 Side28

29 Lier kommunes finansreglement ble sist vedtatt av kommunestyret i møte den , sak 108. I henhold til reglementet skal det ved hver 1. og 2. tertial legges fram en egen rapport som viser status for finansforvaltningen. Tidligere var denne rapporteringen en del av den ordinære tertialrapporten. Løpende oppfølging innen finansområdet. Den løpende oppfølgingen knytter seg til låneforvaltning, plassering av overskuddslikviditet og oppfølging av likvider tilknyttet drift. Oppgaven er å sikre en forsvarlig forvaltning innen finansområdet, i tråd med vedtatt finansreglement. Likviditetsutviklingen. Innskuddsplasseringer Mill. kr. Innestående bank 158,1 132,6 170,0 85,5 Herav: Skattetrekksmidler 34,0 25,4 32,5 25,7 Gjennomsnittsrente (årlig) 2,83 % 2,88 % 2,97 % 3,37 % Andre plasseringer 128,9 76,6 75,6 74,1 Herav: Særinnskudd bank 57,7 56,6 55,8 54,7 Obligasjonsfond 51,1 6,4 6,3 6,2 Sertifikater 0,0 0,0 0,0 0,0 Aksjer og andeler 20,1 13,6 13,5 13,2 Gjennomsnittsrente (årlig) Sum plasseringer 287,0 209,2 245,6 159,6 Oversikt over porteføljen (andre plasseringer) pr Beholdningsrapport Avkastning Avkastning Meravkastn. mill. kr i forhold til Obligasjonsfond Markedsverdi Hele kr. % p.a. gj.snittsrente Alfred Berg obligasjon 3-5 6,8 bankavtalen Danske invest, Norsk obligasjon 22,5 Nordea Obligasjon II 21,8 Pengemarkedsfond/bank Melhusbanken 24,7 Nøtterøy sparebank 16,5 Toten sparebank 16,5 Danske invest Norsk Likviditet 20,1 Sum til forvaltning Gjensidige 128, ,01 % Plasserte midler i ,0 Innløst i Sum meravkastning 2014 i forhold til gjennomsnittsrente bankavtalen referanseindeks: Gjennomsnittsrente bankavtalen 2,83 % Side29

30 Pr er kr 128,9 mill. plassert gjennom Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oversikten viser sum plasserte midler pr. utgangen av juli, da tallene pr. august ikke var klare innen skrivefristen for dette dokumentet. Siden siste tertial har vi plassert kr 50 mill., som har en sammenheng med låneopptaket for 2014, og at vi da i en kortere periode blir sittende med noe overskuddslikviditet som kan plasseres til bedre rente enn det vi får gjennom vår bankavtale. Gjennomsnittsrente for disse midlene hittil i år er 2,34 % (omregnet til p.a 4,01 %), en meravkastning på årsbasis i forhold til referanseindeks (gjennomsnittsrente bank) på 1,18 %. Som tabellen viser utgjør dette en meravkastning i kroner hittil i år på ,-. Noen av disse midlene er bundet i kortsiktige særinnskudd 3 12 mndr., mens andre er frie midler som kan trekkes inn igjen på et par dagers varsel. Alle plasseringer er i tråd med vedtatt finansreglement. Dette blir kvalitetssikret av Gjensidige i henhold til vedtatt reglement. Tabellen ovenfor viser at sum likviditet er noe høyere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Med den høye investeringstakten (skole og sykehjem) vil rådmannen fortsatt ha fokus på likviditetsområdet. Plasserte midler vil bli trukket inn ved behov, men vil også måtte sees i sammenheng med vedtatt låneopptak og investeringstempo innenfor de respektive prosjekter. Låneporteføljen Anbefaling Utestående gjeld 1485,4 mill 1268,4 mill 1185,6 mill Durasjon Gjennomsnittlig rente pt 3,55 % 3,83 % 4,24 % Rentebinding portefølje (år) 2,47 3,04 3, år Herav: Rentebinding lån 0,06 0,12 0,12 Rentebinding swap 2,41 2,92 3,72 Rentebinding lån: Mindre enn 1år 39,91 % 30,64 % 33,11 % Minimum 1/3 skal Mellom 1år og 5år 42,20 % 48,71 % 27,52 % være bundet 1 år Over 5år 17,89 % 20,65 % 39,37 % eller lenger Rente opp 1% Økning fin.kostnader neste 12M 5,4 mill kr 3,4 mill kr 3,1 mill kr Spesifisert pr. lånegiver. Spes. pr. lånegiver Norges Kommunalbank 910,4 943,4 860,6 KLP Kreditt AS 0,0 0,0 0,0 Sertifikatlån 575,0 325,0 325,0 Sum lån 1485,4 1268,4 1185,6 Tabellene gir oversikt over låneporteføljen. Låneporteføljen har ved 2. tertial en gjennomsnittelig rente på 3,55 %, og en rentebinding på 2,47 år. Som man ser av tabellen er den gjennomsnittlige renten gått ned med ca. 0,3 % siden nyttår. Det er inneværende år budsjettert med et låneopptak på kr 395 millioner, hvorav kr 250 mill. ble tatt opp i 1. tertial. Som nevnt vil eventuelt nye låneopptak i løpet av året vurderes nøye opp mot likviditetsbehov og fremdrift på prosjektene. Side30

31 Finansreglementet har som en overordnet finansiell strategi at kommunens finansportefølje skal forvaltes som en helhet, hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Sammensetningen av flytende rente og rentebindinger i låneporteføljen må tilfredsstille dette målet. For å etterleve intensjonen i finansreglementet benyttes rentebytteavtaler (swap) Tabell over rentebytteavtaler. Rentebytteavtaler Motta Betale Endelig Rente rente- Rente Hovedstol forfall reg. Sw ap M Nibor ,86 % Sw ap M Nibor ,48 % Sw ap M Nibor ,21 % Sw ap M Nibor ,02 % Sw ap M Nibor ,30 % Sw ap M Nibor ,40 % Sw ap M Nibor ,86 % Sw ap M Nibor ,46 % En rentebytteavtale (swap) er en avtale om bytte av rentebetalingsstrømmer fra flytende til fast, eller omvendt. Målsettingen er å redusere rentekostnader samt skape forutsigbarhet. Prinsippet er slik at lånegiver betaler kommunen en flytende rente tilsvarende 3 måneders Nibor, mens vi betaler lånegiver en fast avtalt rente. Rentebytteavtaler Merkostnad +/merinntekt - 15,2 23,8 14,9 Da avtalene er blitt inngått over tid med vekslende rentenivå er disse swappene pr. dags dato noe dyrere enn om hele porteføljen hadde vært flytende. Som tabellen viser er merkostnaden så langt i år på kr 15,2 mill., som er omtrent på samme nivå som i fjor. Det er ikke inngått nye rentebytteavtaler siden forrige rapport. Rådmannen viser for øvrig til F-sak 46/2014 hvor det ble vedtatt at det ikke inngås nye rentebytteavtaler inntil ny finansstrategi er blitt utarbeidet i 2. halvår Side31

32 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/3680 Arkiv: Saksbehandler: Trond Larsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2014 Miljøutvalget /2014 Planutvalget /2014 Tjenesteutvalget /2014 Formannskapet Kommunestyret tertialrapport Rådmannens forslag til vedtak: 2. tertialrapport 2014 tas til orientering med følgende justeringer: Budsjettjusteringer i 2. tertialrapport 2014 Driftsbudsjettet kr. Tjenestene: Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt Fellesområdet: 1 Reduserte avdrag Avsetning til disposisjonsfond Sum For å øke strykningsmulighetene ved årsavslutningen reduseres avdragene med 14 mill. til minimumsavdrag. Avsetning til disposisjonsfond økes med 14. mill. kr. Investeringsbudsjettet Bevilgede spillemidler for Høvik kultursal går til å dekke oppgradering av kultursalen (0,6 mill. kr) og garantisum. Evt. resterende midler avsettes til generelt investeringsfond. Side32

33 Rådmannens saksutredning: Tertialrapporten beskriver avvik i forhold til budsjett 2014 mens månedsrapporten for august viser økonomiske regnskapsoversikter. Månedsrapporten for august er først klar etter skrivefrist for utvalgsrunden. Rapporten sendes Gruppelederne og legges ut på internettsidene så snart den er klar (ca. 24. september). Vedlegg: 2. tertialrapport 2014 Side33

34 Rådmannens 2. TERTIALRAPPORT 2014 Avgitt 5. september 2014 Samfunn Medarbeidere og organisasjon Tjenester Økonomi Innhold: Innledning side 1 Samfunn side 4 Tjenestene side 7 Medarbeidere og organisasjon side 18 Økonomi side 19 Vedlegg Investeringsoversikt Side 22 Status tjenesteområdenes fokusområder og mål Side 25 Side34

35 Side35

36 Hvert tertial rapporterer rådmannen til kommunestyret. I hovedtrekk omfatter rapporten en beskrivelse av resultatoppnåelse og økonomisk status som skal danne grunnlag for ev. justeringer i løpet av drifts og regnskapsåret. Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen, med vekt på avvik i resultater og ressursbruk fra hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtak om handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett Dette betyr blant annet at rapporteringen fra administrativt til politisk nivå skjer i form av en felles rapport, som går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Rapporteringen er først og fremst en avviksrapportering og skjer på to hovedområder: Rapportering på mål og oppdrag - jfr. Resultatavtalene, mål og tiltaksplan budsjett Rapportering av ressursbruk - jfr. Regnskap og budsjett Tertialrapporten består av to dokumenter Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og mål fra vedtatt budsjett Månedsrapport for august angir faktiske regnskapstall (foreligger ca. 24. september) Side36

37 Innledning Samfunnsspørsmål som lokalisering av sykehus, regionale areal-, miljø- og transportutfordringer, riksvei 23 og ikke minst fjordbyplanene har dominert oppmerksomheten vi er blitt til del i 2. tertial. Dels er det et resultat av politiske og administrative prosesser, dels blir det årsaken til mye aktivitet i organisasjonen. Samfunnsorientering gjennom sommeren Oppfølgingen av kommunestyrets vedtak og departementets godkjenning i kommuneplanen er i ferd med å falle på plass i forprosjektet for fjordbyen, der plansamarbeidet med Drammen kommune står helt sentralt i det videre arbeidet knyttet til Brakerøya og Lierstranda. Utspillet om eksporthavn for tømmer og all medieomtalen den er blitt til del også må sees i en slik sammenheng. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i midten av juni at Vestre Viken HF skal videreføre planene om å etablere det nye sykehuset i Drammensområdet på Brakerøya. Reguleringsarbeidet for tomta er under oppstart opp og planprogrammet kommer til behandling i september i Drammen og Lier kommuner. Uønskede hendelser fordrer beredskap Gjennom sommeren har spesielt en varslet terrortrussel mot Norge bidratt til at de kommunale beredskapsplanene ble gjennomgått og spesielt beredskapen innen helseområdet sjekket etter oppfordringer fra helsedirektoratet. Lokalt er det brannen i en flermannsbolig og kontor ved Heggtoppen bofellesskap som preget deler av ferietiden. Ingen personer kom fysisk til skade. Leietakerne har fått alternative boliger, og det er startet en prosess knyttet til oppbygging av bofellesskapet. Presset økonomi I 1. tertial meldte rådmannen om en svært stram økonomi hvor overforbruket begynte å nærme seg det budsjettet kunne tåle. I 2. tertial har innmeldingene om overforbruk økt noe, og rådmannen foreslår justeringer i budsjett for å sikre at det er tilstrekkelige strykningsmuligheter med sikte på å unngå en underskuddssituasjon. Fortsatt krevende innen omsorgsområdet Ved inngangen til året var det klart at omsorgsområdet hadde store utfordringer med varslet kostnadsreduksjon som ikke var håndtert. Til sammen utgjorde dette ca. 15 mill. kr og innebar at økonomien allerede var under press. Utgiftsøkning og inntektsbortfall Når sosialhjelpsutgiftene øker med 7 mill. kr, og de frie inntektene samtidig faller med 7 mill. kr, blir dette i overkant av hva budsjettet tåler. Det er også innmeldinger om mindre overforbruk som blir ekstra belastende når dette kommer på toppen av de store summene Tertialrapport 2014 Side37

38 Tiltak nødvendig; venter med ansettelses- og innkjøpsstopp Rådmannen har vurdert tiltak som ansettelsesstopp og/eller innkjøpsstopp. Etter en helhetsvurdering er det foreløpig ikke valgt å iverksette slike tiltak. Begrunnelsen er i første rekke at enhetene gjennomgående fremstår som svært kostnadseffektive og at denne formen for styring kan ramme svært tilfeldig. I tillegg fordrer det svært mye oppfølging og er belemret med en usikker effekt. Det utelukkes imidlertid ikke at slike virkemidler kan være aktuelle for hele organisasjonen eller deler av den. I øyeblikket meldes det om så vidt omfattende overskridelser rådmannen foreslår å redusere avdragene med 14 mill. kr. (til minimumsavdrag) for å øke avsetningene til disposisjonsfond tilsvarende. Dette gjør at det er 39 mill. kr å stryke før regnskapet går med underskudd Tertialrapport 2014 Side38

39 FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i 2. tertialrapport Driftsbudsjettet kr. Tjenestene: Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt Fellesområdet: 1 Reduserte avdrag Avsetning til disposisjonsfond Sum For å øke strykningsmulighetene ved årsavslutningen reduseres avdragene med 14 mill. til minimumsavdrag. Avsetning til disposisjonsfond økes med 14. mill. kr. Investeringsbudsjettet Bevilgede spillemidler for Høvik kultursal går til å dekke oppgradering av kultursalen (0,6 mill. kr) og garantisum. Evt. resterende midler avsettes til generelt investeringsfond Tertialrapport 2014 Side39

40 Samfunn Status målrapportering Klima og energi: Mål: Redusere utslipp av klimagasser fra stasjonære og mobile kilder i egen virksomhet Klar. Tiltakene som ble varslet i melding til MU mai 2014 gjennomføres. Revisjon av energi- og klimaplan utsettes til Gjeldende plan forlenges. Mål: Stimulere innbyggere og næringsliv til energi- og klimainnsats I rute. Melding om KlimAvis beandlet i mai. Distribueres til alle husstander i Nye kommunale nettsider vil forbedre informasjonen. Bedre folkehelse: Mål: Flere leveår med god helse i befolkningen og reduserte sosiale helseforskjeller I rute. Det jobbes systematisk med å videreutvikle det kommunale folkehelsearbeidet innenfor hvert av de tre hovedtiltaksområdene Helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid Tidlig intervensjon hos personer i risikogrupper Formidle kunnskap om folkehelsesammenhenger. Lier Frisklivssentral ble offisielt åpnet 4. mars og ca. 100 personer har så langt fått tilbud. For øvrig vises til 1. tertialrapport. Åpen, verdidrevet og samfunnsansvarlig kommuneorganisasjon Mål: Etablert en etisk standard for kommunens virkeområder I rute. Kommunen har deltatt med andre kommuner i korrupsjonsforebyggende nettverk, avsluttende samling ble holdt i mars. Mål: Sikret åpenhet og tilgjengelighet knyttet til ivaretakelsen av kommunens samfunnsmandat, tjenestetilbud og regelforvaltning. I rute. Det arbeides løpende med å forbedre kommunikasjonen med kommunens innbyggere og næringsdrivende. Kommunens hjemmesider blir videreutviklet Lierstranda og Brakerøya Arbeidet med forprosjektet er snart ferdig. Utkast til strategisk plan er lagt frem for Planstyret i august og blir presentert i Fjordbyrådet i september. Politisk behandling starter i oktober. Nytt sykehus Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok at Vestre Viken HF viderefører planer om å bygge nytt sykehus i Drammen på Brakerøya. Reguleringsarbeidet for tomta er under oppstart opp og planprogrammet kommer til behandling i september i Drammen og Lier kommuner Tertialrapport 2014 Side40

41 RV 23 Lokalpolitiske grunnlag for sak om bompengeinnkreving på parsellen Linnes Dagslett ble behandlet i Lier og Røyken kommuner i juni og i Buskerud FK i august. Videre behandling skjer i Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet før endelig godkjenning i Stortinget. Statens vegvesen forbereder reguleringsarbeidet for videreføring av RV 23 fra Linnes til E 18 med sikte på å kunne bygge denne parsellen i direkte fortsettelse av parsellen Linnes-Dagslett. Varsel om oppstart av regulering ventes å komme over nyttår. Jernbane Jernbaneverket presenterte status for utredning om areal- og sporbehov i Drammensområdet for administrasjonen rett før påske. De har ennå ikke tatt stilling til løsning. Buskerudbyen Sak om videreføring av avtalen om Buskerudbysamarbeidet er behandlet og vedtatt med noen endringer i Lier kommunestyre. Drøftingene om Buskerudbypakke 2 er sluttført i det politiske utvalget som ble oppnevnt av partnerne i Buskerudbysamarbeidet og «Omforent skisse til Buskerudbypakke2 som grunnlag for drøfting med staten (datert 23. juni 2014)» er forelagt formannskapet i august og oversendt til Samferdselsdepartementet. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar Arbeidet med å gjøre Lier til en miljøvennlig kommune videreutvikles. Ulike virkemidler kartlegges og det ses på alternativer til Miljøfyrtårnsertifisering. HP oppd 2.7 I gang Miljørapportering skjer årlig. Det avsettes en egen pott til prosjektfinansiering (i samarbeid med andre aktører). Mulige prosjekt kan være Økt bruk av marka i samarbeid med Statskog og Turistforeningen. HP oppdr 2.12 I gang Følges opp videre av Kultur og fritid. Samordnet med: Prosjektfinansiering egenandel rammeendring 0,3 mill. kr Fremtidig utnyttelse av Fjordbyen/Lierstranda vil stå sentralt i mange år fremover. Dette for å sikre de verdier som ligger i området hvor kommunen indirekte er en betydelig tomteeier. For å sikre nødvendig gjennomføringskraft i utvikling av Fjordbyen forutsettes det at utformingen av områdeplaner skjer i samarbeid med aktører som ønsker å utvikle området og har evne til å gjennomføre en langsiktig eiendomsutvikling. Oppstart: januar HP ramme HP oppd 2.4 I gang Strategisk plan legges frem i oktober. Videre dialog med aktørene kommer etter politisk behandling Tertialrapport 2014 Side41

42 Befolkningsendring Første halvår vokste Lier med 189 personer, herav 132 i annet kvartal og befolkningen er nå på personer. Dette gir en vekst på 0,8 %, mot 1,2 % første halvår De fire foregående kvartalene har veksten vært avtagende, men viser nå en liten økning igjen Tertialrapport 2014 Side42

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 20.01.2011 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Onsdag 15.06.2011 Haugestad, umiddelbart etter kommunestyrets møte Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:10 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:10 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:10 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 18:00 21:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 18:00 21:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 18:00 21:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Mona Skaar Thorsrud

Detaljer

Utmarkskonsulent. Diverse tatt opp under møtet: Carl Hartmann fra NOAH orienterte om opprydning i Gilhusbukta og status for mudringen.

Utmarkskonsulent. Diverse tatt opp under møtet: Carl Hartmann fra NOAH orienterte om opprydning i Gilhusbukta og status for mudringen. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 02.12.2008 Tidspunkt: 18:00-19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Kjell Kirkeng Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Jostein Spangen Hoset

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2009 Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2009 Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2009 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 18.09.2014 Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 18:00 21:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 18:00 21:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 18:00 21:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 08.05.2014 Kl 15:00 på Glitra. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 08.05.2014 Kl 15:00 på Glitra. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 08.05.2014 Kl 15:00 på Glitra Gruppemøter fra kl 14:00 med kaffe og rundstykker. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Marianne B. Korneliussen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hilde Kristine Fossum Leder H Per Guthorm Vemork

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00-20:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00-20:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00-20:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Kjell Kirkeng Medlem

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 18:00-20:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 18:00-20:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 18:00-20:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 21.09.2010 Tidspunkt: 18:00 21:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 21.09.2010 Tidspunkt: 18:00 21:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 21.09.2010 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Kjell Kirkeng Medlem

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 27.08.2015 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer