Registreringsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registreringsrapport"

Transkript

1 s. n r / ja n u a r Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner G n r / 2 9 D e l a v B r a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r i n g s p a r k Ullensaker kommune M a r i a n n e B u g g e K r æ m e r Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

2 SAKSNR OG NAVN KOMMUNE GÅRDSNR. OG NAVN 2017/19849 GNR 152/29 DEL AV BRAGEMOEN GARDERMOEN NÆRINGSPARK ULLENSAKER BRUKSNR. OG NAVN 152 LAUTEN 29 UNDERSØKELSEN ER UTFØRT AV DATO/ PERIODE TYPE ARBEID TIMER MARIANNE BUGGE KRÆMER FORARBEID 3 MARIANNE BUGGE KRÆMER 08.05, , 18.05, REGISTRERING 38,5 ØKONOMISK SAMMENDRAG MARIANNE BUGGE KRÆMER 09.06, 22.08, 13.12, 14.12, , , ETTERARBEID 30 SUM 71,5 FUNN X INGEN FUNN FUNN AV AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER ASKELADDEN IDNR. ID25216, 25217, , 96159, , FUNN AV IKKE AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER UTVIDET REGISTRERING UTGRAVD NATURVITENSKAPELIGE PRØVER ANTALL VEDARTSBESTEMMELSE 1 C14-DATERING 1 2

3 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 5 Funnsammendrag... 5 Områdebeskrivelse... 5 Steds- og gårdsnavn... 6 Gårdsnavnsbeskrivelse... 7 Kulturminner i nærområdet... 7 Gjenstandsfunn METODE Overflateregistrering Prøvestikking LiDAR UNDERSØKELSEN FUNN ID15435 Kullfremstillingsanlegg fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/ ID Utmarkskulturminner fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/ ID25216 Kullfremstillingsanlegg fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/ ID25217 Kullfremstillingsanlegg fra je rnalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/ ID96159 Kullfremstillingsanlegg fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/ ID Kullfremstillingsanlegg fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/ ID Kullfremstillingsanlegg fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/ KONKLUSJON VEDLEGG Til Kulturhistorisk museum Fotoliste Kartliste Kullprøveliste Naturvitenskaplige prøver, resultater

4 Figur 1: Lokaliseringskart. 4

5 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k Innledning Bakgrunn for registrering av automatisk fredete kulturminner er regulering av gbnr. 152/29 del av Bragemoen Gardermoen næringspark i Ullensaker kommune. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven 9. Utgiftene til registreringen dekkes av tiltakshaver, jf. kml 10. Registreringen ble gjennomført av Marianne Bugge Kræmer i perioden mai Funnsammendrag ID-nr. 1 Kulturminnet yp e Vernes ta tus Bes krivelse Dat ering Gnr./navn M erknad Kullfrem s tillingsanlegg Autom atisk fred et Utmark s k ulturm inner Autom atisk fred et Kullfrem s tillingsanlegg Autom atisk fred et Kullfrem s tillingsanlegg Autom atisk fred et Kullfrem s tillingsanlegg Autom atisk fred et Kullfrem s tillingsanlegg Autom atisk fred et Kullfrem s tillingsanlegg Autom atisk fred et 1 kullgrop J erna lde r/ m iddelalder 2 kullgrop er 1 tjæreg røft 152 Laut en Middel alder 152 Laut en 1 kullgrop J erna lde r/ m iddelalder 1 kullgrop J erna lde r/ m iddelalder 1 kullgrop J erna lde r/ m iddelalder 1 kullgrop J erna lde r/ m iddelalder 1 kullgrop J erna lde r/ m iddelalder 152 Laut en 152 Laut en 152 Laut en 152 Laut en 152 Laut en Ny geom etri m ålt inn. Kulturm innet ligg er utenfor plan om rådet. Områdebeskrivelse Berørte gårder: Gnr./navn 152 Laut en 29 Bnr./navn Området er et skogsområde på morenemasser. Planområdet var nettopp hugget da registreringen fant sted, og det lå store kvisthauger igjen i hele området, samt tømmerhauger langs veien. Nordre og østre del av planområdet avgrenses av veiene F469 Jessheimvegen og F460 Vilbergvegen. I sør går E16 og toglinjen og i vest ligger deler av Gardermoen næringspark. Området har tidligere vært brukt som øvingsområde for militærleiren Langdalsleiren og det er gravd skyttergraver på kryss og tvers i store deler av området. 1 ID-nr. i Riksantikvarens kulturminnedatabase «Askeladden» 5

6 Foto 1: Oversikt over planområdet, tatt mot nord nordøst. Steds- og gårdsnavn Gårdsnavnene i et område kan i mange tilfeller fortelle oss mye om bosetningshistorien. Enkelte navn kan knyttes opp til bestemte tidsrom. Andre ganger kan de fortelle om karakteristiske naturtrekk som i dag er tapt, eller gi informasjon om aktivitet som har vært knyttet til området eller gården. Grunnlaget for den tradisjonelle gårdsnavnskronologien er opplysninger innsamlet og systematisert av Oluf Rygh. 2 Ryghs opplysninger om stedsnavnene og de eldste skriftlige navnbeleggene gir sammen med kjente kulturminner, oldsaksfunn og topografi et utgangspunkt for videre diskusjon av bebyggelsens alder. Den tradisjonelle gårdsnavnskronologien kan gi en grov tidfesting av bebyggelsens alder, 3 men i mange tilfeller kan det være eldre gårdsbosetning fra eldre jernalder eller bronsealder i området som ikke nødvendigvis har sammenheng med dagens gårder. 2 Rygh, O. 1898: Norske Gaardnavne. Andet bind. Gaardnavne i Akershun amt. Oplysninger samlede til brug ved matrikelens revisjon. Efter offentlig foranstaltning. W.C. Fabritius & sønners bogtrykkeri. Kristiania. Ryghs verk er i dag søkbart på internett::

7 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k Gårdsnavnsbeskrivelse Navnet Lauten er sammensatt av «laut» og «vin». Navn som slutter på vin hører stort sett til periodene før vikingtid. Navnet betyr eng på gammelnorsk og var nok i utgangspunktet tilknyttet beite eller slåtteeng under eldre modergårder som siden ble ryddet til egne gårder 4 Laut kan bety en fordypning i landskapet eller liten dal, en strekning omsluttet av berg f.eks. en gressmark, eller en gressgang som hører til en seter. Gården er nevnt i middelaldermanuskriptet «Røde bok» 5 (RB) og i 1372 i Diplomatarium Norvegicum (DN). 6 Utdrag fra Rygh: b.2, s.324 b.2, s Lauten. Udt. lau`ti. a Lautini DN. XI 20, 1326 III 290, IV , Lautini (Akk.) RB Lawtone Lowdeen NRJ. I 12. Løuthim St. 91 b. Løfften / Løften Efter Gaarden var benævnt Lautina pro-venta i Halvardskirken i Oslo (RB. 267). Lautin, se GN Lauten store og nordre. Udt. lau`ti. af Lautyn Haakon Haakonsens Saga Kap. 145 (Fornm. s. IX 391; uvist om denne eller en af de nedenfor nævnte Gaarde af dette Navn). a Lautin (nedre) DN. VI 77, 1310 um Lautini (nedre; paat.) DN. II 147, 1329 Lautin (Akk.), Lautinar (Gen.), a Lautini DN. II , a Lautin, til Lautinar DN. II , Lawthene Lodøn NRJ. I 13. Løuthim St. 91 b. Loutenn, Løfftenn Løfften /1, 1/1. Løften (2 Gaarde) Lautin, sms. med vin. Findes som Gaardnavn ogsaa i Hovin S. (nedenfor GN. 152) og i Bygdenavnet Løiten paa Hdm., der vistnok opr. Er Gaardnavn (udt. Løten; i MA. skr. Lautin). 1ste Led kan være Laut f., der efter Aasen og Ross nu bruges, mest nordenfjelds, i Betydningerne: 1) For-dybning i et Landskab, liden Dal. 2) Egn, Strækning, især omgivet af Bjerge, ogsaa om en Græsmark. 3) Græsgang, som hører til et Sæterbol. Kan i Oldn. kun paavises i Digtersproget; bruges nu paa Island alm. i den første Betydning. Findes usms. og som 1ste Led i nogle, vistnok nyere Gaardnavne i Glommedalen og i Namdalen; ellers efter Karter i Solør (Brandval) brugt om en Evje (Lauta), i Bindalen om en Række Høider (Lautin). Kulturminner i nærområdet I området rundt registreringsområdet er det foretatt mange registreringer både i forbindelse med flyplassutbygningen av Oslo lufthavn i flere perioder, og Gardermoen næringspark. Det er registrert en rekke kulturminner. I nærområdet til planområdet er det utmarkskulturminner det går igjen i, i form av kullfremstillings- og tjærefremstillingsanlegg i tillegg til eldre veifar. Både kullfremstilling og tjærebrenning foregikk både under forhistorisk tid og etterreformatorisk tid. Fremstilling av kull i groper, kullgroper, er oftest fra jernalder/middelalder, og således automatisk fredete, mens kullfremstilling i miler er en 4 Sandnes, J. 1997: Gards- og andre bustadnamn. I: Norsk stadnamnleksikon. Redigert av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug, s Det norske samlaget, Oslo. 5 Biskop Eysteins jordebok eller Den røde bok (også kjent som Rødeboken og Raudeboka) er en viktig informasjonskilde om kirkelige inntekter og jordeiendomsforhold på Østlandet i middelalderen. Manuskriptet til jordeboken skal være fra omkring år Diplomatorium Norvegicum er et verk som består av 22 bind med noe i overkant av brev fra norsk middelalder. Det er i dag søkbart på internett: 7

8 teknologi som primært benyttes i etterreformatorisk tid her på Østlandet. Anleggene er således som oftest ikke fredet. Produksjon av tjære i miler kan dateres fra 1000-tallet og opp til innpå 1900-tallet (Jacobsen og Follum 1997:161). 7 Av uvanlige kulturminner i området kan nevnes varpet eller kvistekastet, ID Dette er en tradisjonslokalitet tilknyttet et sagn (kopiert fra teksten i Askeladden): Sagnet sier at 2 jenter fra Kopperud i Kisa var forelsket i samme gutt. For å se hvem som vant ham skulle de kappløpe, den ene til hovedkirken i Ullensaker, den andre til Hovin kirke. Når de kom fram, skulle det ringes i kirkeklokkene. Den ene stupte på Trøgstadsletta eller i Rambydalen, der det er et steinvarp (-kast). Den andre stupte her, hvor dette varpet ligger. På den tida var det ingen kirke i Furuset, og den nåværende kirken var 200 år forrige året, så hendingen må ha funnet sted før den tid. Denne versjonen er noe annerledes enn den i bygdeboka, men slik har den vært fortalt på Ljøgot. Opplyst av Jens Ljøgodt, 2050 Jessheim. Torgeir Amundsen Korsmo, 2050 Jessheim mente at de skulle kappløpe til Ullensaker kirke, men at det kanskje skulle ringes i begge kirkene. Han hadde hørt det av sin far. På alle gårdene i nærheten sa folk at man måtte kaste på en kvist når en gikk forbi, men ingen visste hva som ville skje hvis man unnlot å gjøre det. 7 Jacobsen, H. og J.R. Follum 1997 Kulturminner og skogbruk. Skogbrukets kursinstitutt 8

9 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k Figur 2: Kart over området med kulturminner markert. 9

10 Gjenstandsfunn Arkeologiske gjenstander fra området oppbevares på Kulturhistorisk museum i Oslo. Følgende gjenstander er funnet på matrikkelgården: C-nr a-b Bes krivelse a) Sterkt forrustet øks av jern fra vikingtid. Nærmest som J. Petersen: Vikingesverd, fig , men bladet er sterkere utsvunget. Skafthullflikene kan vanskelig bestemmes på grunn av forrustning. Noe tre sitter igjen i skafthullet. Lengde 16,5 cm,br. over egg 12,7 cm. b) Øks av jern fra eldre jernalder. Nærmest som Per Fett: Arms in Norway, pl. II, fig.4 eller 5, men avviker fra disse ved at den skråner noe kraftigere mot nakken. Øksa er en del forrustet, særlig i eggen. Jvf. også øks fra Snartemo V. Lengde 16,2 cm, br. over egg 4,7 cm, skafthull innvendig ca. 4 x 3,5 cm Funnet på lokaliteten "Lautenjordet" ca. 75 m SØ for husene på gårdene GISLEVOLD (gnr. 151, bnr. 1) og LAUTEN (gnr. 152, bnr. 1),HOVIN s., ULLENSAKER pgd., AKERSHUS. Innkommet ved Anne Alsvik som opplyser at gjenstandene trolig stammer fra en gravhaug som ble fjernet etter 1927 av den tidligere eier av 151/1, ThorbjørnFladby. Ifølge Paul Strøm sen. på Låte (153/1), var haugen noe avlang med diam. på 3-4 m. Se J. Petersens innberetning 1922 i top.ark. Gave. Tabell 1: Tabell med beskrivelse av funn innlevert til Kulturhistorisk museum. Kjente kulturminner i planområdet Innenfor planområdet var det registrert flere kullgroper fra før, både under Gardermoenregistreringen i 1992 og i forbindelse med registrering av Gardermoen næringspark i De fleste av disse ble gjenfunnet og kontrollregistrert i forbindelse med denne registreringen. Metode Overflateregistrering I skog og utmark blir området befart til fots og gjennomgått systematisk visuelt for å se etter synlige kulturminner som gravhauger/røyser, stenstrenger, kullgroper, tjæremiler, tufter, hulveier mfl. Undergrunnen blir sondert ved hjelp av jordbor, en ca. 1 m lang metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av undergrunnen. Overflatebefaringen gir også grunnlag for planlegging av ev. videre undersøkelser. Områdets topografi, undergrunn og plassering i forhold til kjente funn i nærområdet vurderes. Aktuelle lokaliseringsfaktorer varierer etter landskapsutnyttelse og erverv til forskjellige tider, og landskapet kan ha forandret seg mye frem til i dag. Prøvestikking For å lete etter stenalderboplasser og for å lese den horisontale stratigrafien i undergrunnen er det vanlig å grave prøvestikk. Det blir gravd ca. 40 x 40 cm store hull med spade ned i 8 C-nr. i universitetsmuseenes elektroniske gjenstandsdatabase 9 Andersson, L Rapport fra kulturminneregistrering i forbindelse med bebyggelseplan for området Gardermoen Næringspark, Valhallmoen på eiendommen Ljøgot, gbnr 137/1,2,3 m.fl. Ullensaker kommune juni, 2-6, juli, Upublisert registreringsrapport. Akershus fylkeskommune. 10

11 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k antatt steril undergrunn. Hullene graves sjiktvis etter stratigrafi slik at en får god kontroll på hvor i prøvestikket eventuelle funn ligger. Massene blir vann- eller tørrsåldet i 4 mm nettingsåld, slik at funn i form av redskaper, avfall etter redskapsproduksjon, brente ben, kull osv. blir liggende lett synlig igjen i såldet. Manuell prøvestikking benyttes også for å påvise eldre dyrkingslag i områder hvor det av ulike årsaker ikke er aktuelt å bruke gravemaskin, for eksempel i områder tilknyttet setre, ødegårder eller i tett skog. Metoden brukes også i forbindelse med undersøking av kullgroper, kullmiler, tjæremiler og lignende kulturminner. LiDAR I forkant av prosjektet ble området studert på kart utarbeidet fra flybåren laserskanning av området (LiDAR). Resultatene fra flybåren laserskanning gir muligheten til å lage kart der terrengformasjoner som høyder og groper fremtrer tydelig. Disse kan være gravhauger, kullgroper, tjæremiler, kullmiler, kullgroper, hulveier mm. Kartene viser imidlertid ikke med sikkerhet hva terrengformasjonene er og de må derfor også sjekkes i felt. Undersøkelsen Registreringen foregikk i løpet av noen svært varme dager i mai Planområdet var nettopp hugget dvs. hugstmaskinene var fremdeles i gang da undertegnede først dro ut for å registrere. Prosjektet ble derfor utsatt noen dager. Nylig hugst fører til store kvisthauger som det kan være vanskelig å se unnselige groper under. Det fører også til hjulspor i undergrunnen, noe som kan avdekke for eksempel kull under torven, og som dermed kan lede til oppdagelsen av kulturminner som er heller vanskelig synlig på overflaten. Dette førte til funnet av en tjærerenne som knapt var synlig på overflaten. Langs F460 Vilbergvegen var tømmeret lagt opp i store hauger, og det var derfor ikke mulig å registrere eventuelle kulturminner her. Alle groper ble undersøkt med prøvestikk for å bekrefte eller avkrefte dem som kullgroper. Moreneundergrunnen i området gjør at kullgropene gjennom tid kan rase noe sammen, og er derfor ganske små og unnselige på overflaten. De kan lett forveksles med rotvelter eller døde maurtuer som begge deler også kan fremstå som groper med voller rundt. Det ble også tatt ut kullprøver for eventuell datering av kullgropene. Kulturminnene ble målt inn med CPOS-GPS. I åpent område har denne ned mot centimeterpresisjon ved innmåling. 11

12 Figur 3: Oversiktskart over gbnr. 152/29 med registrerte kulturminner. 12

13 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k Funn Seks kullgroper ble gjenfunnet og kontrollregistrert. I tillegg ble det nyregistrert to kullgroper og en tjærerenne. Tjærerennen ble 14 C-datert til middelalder. Kullprøvene fra kullgropene er ikke datert. ID15435 Kullfremstillingsanlegg fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/41 Figur 4: Kart med kullgrop ID15435 markert med gammel og ny geometri. I følge den gamle geometrien lå kullgrop ID15435 innenfor planområdet. Kontrollregistreringen viste at kartfestingen var unøyaktig, og at kullgropen ligger på naboeiendommen gbnr. 152/41. Ny geometri ble målt inn med CPOS-GPS og oppdatert i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. 13

14 ID Utmarkskulturminner fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/29. Figur 5: Kart med ID med gammel og ny kartfesting. Det ble opprinnelig registrert to kullgroper på ID15436 i forbindelse med Gardermoenprosjektet i Disse ble gjenregistrert i forbindelse med Gardermoen næringspark i I registreringsrapporten fra 2001 er gropene beskrevet slik: 10 R10 To kullgroper med ytre diameter på 4 meter, indre diameter 1 meter, dybde 0,4 meter. Høyden på vollene er opp til 0,3 meter. Gropene ligger i flatt moreneterreng bevokst med tett granskog. Gropene er delvis dekket av kvist. Begrenset utsikt. Koordinater X: , Y: HOH:203m. Kulturminnet er registrert i forbindelse med Gardermoenprosjektet som 162. Under hugstbefaring i april 2018 ble gropene ikke gjenfunnet, men under registreringen i mai 2018 ble begge gropene gjenfunnet og målt inn med CPOS-GPS. Det ble i tillegg funnet en tjærerenne, delvis avdekket i et hjulspor etter en skogsmaskin. 10 Andersson, L Rapport fra kulturminneregistrering i forbindelse med bebyggelseplan for området Gardermoen Næringspark, Valhallmoen på eiendommen Ljøgot, gbnr 137/1,2,3 m.fl. Ullensaker kommune juni, 2-6, juli, Upublisert registreringsrapport. Akershus fylkeskommune. 14

15 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k ID kullgrop Kullgropen ligger omtrent midt i et svakt daldrag mellom to lave morenerygger. Vestre voll er overkjørt av skogsmaskin under hugsten som ble gjennomført rett før registreringen. Gropen er oval. Et prøvestikk i nordre kant av gropen viste en kullinse 15 cm under torven. Her var det også rødbrent sand i kanten. Det er tatt ut en kullprøve (KP 2) i søndre kant av prøvestikket mot midten av gropen. Den gamle merkepinnen fra registreringen i 2001 ble gjenfunnet, så det var ikke tvil om at dette var en av de tidligere registrerte gropene. Mål: Ytre: 4,5 m N-S, indre: 2 m N-S, 1,5 m Ø-V. Dybde: 0,4 m. Foto 2: Kullgrop ID sett mot nordvest. ID kullgrop Kullgropen lå godt skjult under en kvisthaug, og det ble brukt en del tid på å rydde den frem. Gropen var noe forstyrret av at et grantre som hadde vokst i kanten av gropen var dyttet over ende av en skogsmaskin. Det var blitt vippet opp kullholdige masser fra gropen. Kullgropen har antageligvis vært sirkulær, men den er som nevnt forstyrret av en rotvelte. Det kan se ut som det er voller i sør og vest, men det er vanskelig å avgjøre på grunn av kvisthauger i sør og skogsmaskinspor som sneier gropen i vest. Det er ikke antydning til voll i øst, og i nord ligger det en større kvisthaug. Kullgrop 2 ligger ca. 6 m nord nordøst for kullgrop 1. Det ble ikke tatt ut kullprøve fra kullgrop 2. Mål: Ytre mål var ikke mulig å måle på grunn av kvisthauger. Indre: 1,3 m i dia og bunnen 0,8 m i dia. Dybde: 0,4 m. 15

16 Foto 3: Kullgrop ID før og etter at den ble ryddet frem fra kvisthaugen. Mot nord. 16

17 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k ID tjærerenne Tjærerennen er orientert nordvest-sørøst og går fra en lav morenerygg og ned på flaten der de to kullgropene ID ligger. Skogsmaskinen har kjørt rett over den sørøstre delen av rennen, og det er lagt en stor kvisthaug i sørøst. Det ble gravd et prøvestikk rett vest for skogsmaskinsporene, der terrenget begynner å stige. Det viste seg at grøften er hele 60 cm dyp fra under torven, og det kan se ut som det er flere faser. Det ble tatt ut to kullprøver fra prøvestikket en i bunnen, KP 3 og en ca. midt i, KP 4. Kullprøve 3 ble vedartsbestemt til furu, og datert til høymiddelalder, e.kr. Mål: Lengde med voll i nordvest: 14 m, bredde: Ca. 3,5 m. Figur 6: Kalibreringskurve for datering av tjærerenne ID I boken Kulturminner og skogbruk beskrives tjærerennen (kalt «tjæregrav») slik (Jacobsen og Follum 1997:159): 11 Tjæregrav var en variant av mile. I en bakkeskråning ble det gravd en ei grøft i en dybde på ca. 0,5 meter og i en lengde som kunne som kunne veksle fra noen meter til nærmere 30 meter. På samme måte som i mila, ble det lagt stokker, sand og never i bunnen av grøfta. Etter at tyriveden var stablet ble den dekket med torv. Grava ble påtent øverst i grøfta og nederst var det ei renne for oppsamling som endte i en tønne. I dag vil en slik tjæregrav i terrenget tegne seg som ei grunn grøft med langs bakkeskråningen. 11 Jacobsen, H. og J.R. Follum 1997 Kulturminner og skogbruk. Skogbrukets kursinstitutt 17

18 Foto 4: Tjærerenne ID sett mot nord nordvest. Målebåndet er lagt langs grøften. Foto 5: Prøvestikket i tjærerennen. Til venstre en skisse av prøvestikket med markering av kullprøvene. 18

19 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k ID25216 Kullfremstillingsanlegg fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/29 Figur 7: Kart med kullgrop ID25216 markert med ny og gammel geometri. På ID25216 ble det registrert to kullgroper i forbindelse med regulering av Gardermoen næringspark i Beskrivelsen fra registreringsrapporten lyder: 12 R6 To kullgroper, begge med ytre diameter på 3 meter, indre diameter 1 meter, dybde 0,4 meter. Høyden på vollene er opp til 0,3 meter. Avstanden mellom gropene er en meter. Gropene ligger i flatt moreneterreng bevokst med tett granskog. Begrenset utsikt. Koordinater: X: , Y: HOH:203m (målepunktet er midt mellom gropene). R6 er det eneste kulturminnet som ikke tidligere har blitt registrert. Ved hugstbefaring i april 2018 ble gropene ikke gjenfunnet. Derimot ble en grop funnet under registreringen i mai Det var da nettopp hugget, og det lå mange kvisthauger i området. Grop to kan derfor befinne seg under en slik. Gropen som ble gjenfunnet ble målt inn med CPOS-GPS, og geometrien ble oppdatert i Riksantikvarens kulturminnedatabase «Askeladden». Kullgropen ligger rett i kanten av en lav morenerygg der hvor terrenget begynner å helle mot øst. Det ble gravd et prøvestikk i nordre kant av gropen som viste kullblandete masser og en 12 Andersson, L Rapport fra kulturminneregistrering i forbindelse med bebyggelseplan for området Gardermoen Næringspark, Valhallmoen på eiendommen Ljøgot, gbnr 137/1,2,3 m.fl. Ullensaker kommune juni, 2-6, juli, Upublisert registreringsrapport. Akershus fylkeskommune. 19

20 kullrand ca. 20 cm under torven. Herfra ble det tatt ut en kullprøve, KP 5. Gropen er sirkulær med voller. Mål: Ytre: 4 m i dia, indre: 1,8 m i dia, bunn: 0,8 m i dia, dybde: 0,4 m. Foto 6: Kullgrop ID25216 sett mot sør sørøst. 20

21 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k ID25217 Kullfremstillingsanlegg fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/29. Figur 8: Kart med kullgrop ID25217 markert med gammel og ny kartfesting. Det ble opprinnelig registrert to kullgroper på ID25217 under Gardermoenprosjektet i Gropene ble gjenregistrert i forbindelse med regulering av Gardermoen næringspark i De ble da beskrevet slik: 13 R8 To kullgroper, begge ytre diameter på 3 meter, indre diameter 1 meter, dybde 0,5 meter. Høyden på vollen er 0,3 meter. Gropene ligger i flatt moreneterreng bevokst med tett granskog. Gropene er delvis dekket med kvist. Begrenset utsikt. Koordinater X: , Y: HOH:202m. Kulturminnet er registrert i forbindelse med Gardermoenprosjektet som 157. Under hugstbefaring i april 2018 ble gropene ikke gjenfunnet, men under registreringen i mai 2018 ble det gjenfunnet en grop. Bare tre meter nordøst for denne gropen lå det en stor tømmerstabel, så grop nr. 2 kan enten befinne seg under denne, eller ligge under en kvisthaug i området. Kullgropen ble målt inn med CPOS-GPS og geometrien ble oppdatert i Riksantikvarens kulturminnedatabase «Askeladden». 13 Andersson, L Rapport fra kulturminneregistrering i forbindelse med bebyggelseplan for området Gardermoen Næringspark, Valhallmoen på eiendommen Ljøgot, gbnr 137/1,2,3 m.fl. Ullensaker kommune juni, 2-6, juli, Upublisert registreringsrapport. Akershus fylkeskommune. 21

22 Det ble tatt et prøvestikk i den nordvestre kanten av gropen. Dette viste et lag med skjørbrent sten ca. 30 cm nede i prøvestikket i kullblandete masser. Det ble tatt ut en kullprøve, KP 7. Kullgropen har indre mål 2 m i dia og bunnmål ca. 1 m i dia. Den er 0,3 m dyp. Eventuelle voller er kjørt i stykker av en hugstmaskin. Foto 7: Kullgrop ID25217 sett mot nord nordøst. 22

23 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k ID96159 Kullfremstillingsanlegg fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/29. Figur 9: Kart med kullgrop ID96159 markert med gammel og ny kartfesting. Kullgrop ID96159 ble registrert i forbindelse med Gardermoenregistreringen i 1992 som Reg nr Det var frost og snø da registreringen fant sted, og det var derfor ikke mulig å stikke i den med jordbor. Den ble derfor registrert som grop med uavklart vernestatus. Gropen ble gjenfunnet under registreringen i mai Det ble tatt et prøvestikk som viste kull og et lag med skjørbrent sten i bunnen av gropen, 20 cm under torven. Herfra ble det tatt ut en kullprøve, KP 8. Prøvestikket viste at dette er en kullgrop, og derfor et automatisk fredet kulturminne. Geometri og vernestatus er oppdatert i Riksantikvarens kulturminnedatabase «Askeladden». Gropen var delvis dekket av en kvisthaug, og både i sørøst og nordvest har en skogsmaskin kjørt over vollene. Mål: Ytre: 4,5 m i dia, indre: 1,5 m i dia, bunnmål: 0,6 m i dia. Dybde: 0,2 m. 23

24 Foto 8: Kullgrop ID96159 sett mot nordvest øverst og sør sørøst nederst. 24

25 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k ID Kullfremstillingsanlegg fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/29. Figur 10: Kart med kartfesting av kullgrop ID ID er en nyregistrert kullgrop som ligger ca. 40 m sør sørvest for ID Kullgropen ligger rett i nedkant av den samme nord-sør orienterte, lave moreneryggen som kullgropene ID ligger nedenfor og som tjærerennen ID er gravd ned i. Kullgropen er sirkulær og med voller. Det ble gravd et prøvestikk i gropens nord nordvestre kant som viste en kullinse 20 cm under torven med kullblandete masser over. Det ble tatt ut en kullprøve fra kullinsen, KP 1. Mål: Ytre: 4 m i dia, indre: 1,2 m i dia, bunn: 0,6 m i dia. Dybde: 0,54 m. 25

26 Foto 9: Kullgrop ID sett mot sør sørvest øverst og nordøst nederst. 26

27 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k ID Kullfremstillingsanlegg fra jernalder/middelalder på Lauten gbnr. 152/29. Figur 11: Kullgrop ID markert på kartet. Den er ganske synlig på LiDAR. ID er en nyregistrert kullgrop som ligger i flatt skogsterreng. Kullgropen er oval og har voller. Vestre voll er kjørt over av skogsmaskin. I tillegg er det dunket ned to stokker/raier i vestre og søndre voll av gropen. Det ble prøvestukket i gropens nordvestre kant og påvist kull. Det ble tatt ut en kullprøve, KP 6. Mål: Ytre: 6,5 m N-S, 5,5 m Ø-V. Indre: 3,5 m N-S, 2,3 m Ø-V. Bunn: 1,3 x 0,5 m. Dybde: 0,8 m. 27

28 Foto 10: Kullgrop ID mot nord. Konklusjon I forbindelse med registrering på gbnr. 152/29 del av Bragemoen Gardermoen næringspark ble fem tidligere registrerte lokaliteter gjenfunnet og kontrollregistrert. Riktig geometri ble lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase «Askeladden». I tillegg ble det registret to nye kullgrop-lokaliteter. 28

29 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k Vedlegg Til Kulturhistorisk museum Registre ring FK Saksnumm er FK 201 7/ Askeladde ns id.nr Typ e lokalit et Utmark s k ulturm inner Periode Middel alder Datering FK BP Dateringsmetode Radi ologisk Antall positive prø vestikk 3 Lok større lse (m 2) 246, 19 m2 Antall fun n 2 kullgrop er og 1 tjærer en ne J ordsmonn Mo re ne Fors tyrr elser Hjulspor ett er skogsmaskiner Registre ring FK Saksnumm er FK 201 7/ Askeladde ns id.nr Typ e lokalit et Kullfrem s tillingsanlegg Periode J erna lde r/middel alder Datering FK Dateringsmetode Antall positive prø vestikk 1 Lok større lse (m 2) 41,55 m2 Antall fun n 1 kullgrop J ordsmonn Mo re ne Fors tyrr elser Hugst Registre ring FK Saksnumm er FK 201 7/ Askeladde ns id.nr Typ e lokalit et Kullfrem s tillingsanlegg Periode J erna lde r/middel alder Datering FK Dateringsmetode Antall positive prø vestikk 1 Lok større lse (m 2) 75,15 m2 Antall fun n 1 kullgrop J ordsmonn Mo re ne Fors tyrr elser Hugst Registre ring FK Saksnumm er FK 201 7/ Askeladde ns id.nr Typ e lokalit et Kullfrem s tillingsanlegg Periode J erna lde r/middel alder Datering FK Dateringsmetode Antall positive prø vestikk 1 Lok større lse (m 2) 15,56 m2 Antall fun n 1 kullgrop J ordsmonn Mo re ne Fors tyrr elser Hugst 29

30 Registre ring FK Saksnumm er FK 201 7/ Askeladde ns id.nr Typ e lokalit et Kullfrem s tillingsanlegg Periode J erna lde r/middel alder Datering FK Dateringsmetode Antall positive prø vestikk 1 Lok større lse (m 2) 14,07 m2 Antall fun n 1 kullgrop J ordsmonn Mo re ne Fors tyrr elser Hugst Registre ring FK Saksnumm er FK 201 7/ Askeladde ns id.nr Typ e lokalit et Kullfrem s tillingsanlegg Periode J erna lde r/middel alder Datering FK Dateringsmetode Antall positive prø vestikk 1 Lok større lse (m 2) 38,81 m2 Antall fun n 1 kullgrop J ordsmonn Mo re ne Fors tyrr elser Hugst Fotoliste FOTO 1: OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET, TATT MOT NORD NORDØST FOTO 2: KULLGROP ID SETT MOT NORDVEST FOTO 3: KULLGROP ID FØR OG ETTER AT DEN BLE RYDDET FREM FRA KVISTHAUGEN. MOT NORD FOTO 4: TJÆRERENNE ID SETT MOT NORD NORDVEST. MÅLEBÅNDET ER LAGT LANGS GRØFTEN FOTO 5: PRØVESTIKKET I TJÆRERENNEN. TIL VENSTRE EN SKISSE AV PRØVESTIKKET MED MARKERING AV KULLPRØVENE FOTO 6: KULLGROP ID25216 SETT MOT SØR SØRØST FOTO 7: KULLGROP ID25217 SETT MOT NORD NORDØST FOTO 8: KULLGROP ID96159 SETT MOT NORDVEST ØVERST OG SØR SØRØST NEDERST FOTO 9: KULLGROP ID SETT MOT SØR SØRVEST ØVERTS OG NORDØST NEDERST FOTO 10: KULLGROP ID MOT NORD Kartliste FIGUR 1: LOKALISERINGSKART FIGUR 2: KART OVER OMRÅDET MED KULTURMINNER MARKERT FIGUR 3: OVERSIKTSKART OVER GBNR. 152/29 MED REGISTRERTE KULTURMINNER FIGUR 4: KART MED KULLGROP ID15435 MARKERT MED GAMMEL OG NY GEOMETRI FIGUR 5: KART MED ID MED GAMMEL OG NY KARTFESTING FIGUR 6: KALIBRERINGSKURVE FOR DATERING AV TJÆRERENNE ID FIGUR 7: KART MED KULLGROP ID25216 MARKERT MED NY OG GAMMEL GEOMETRI FIGUR 8: KART MED KULLGROP ID25217 MARKERT MED GAMMEL OG NY KARTFESTING FIGUR 9: KART MED KULLGROP ID96159 MARKERT MED GAMMEL OG NY KARTFESTING FIGUR 10: KART MED KARTFESTING AV KULLGROP ID FIGUR 11: KULLGROP ID MARKERT PÅ KARTET. DEN ER GANSKE SYNLIG PÅ LIDAR

31 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k Kullprøveliste Kp Id nr Konteks t Funnt yp e Vedar t Dat ering Kalibre rt Bet anr Prøvestikk Kullgr op cm Prøvestikk Kullgr op cm Prøvestikk cm Tjærer en ne Pinus (fur u) BP c al AD Beta Prøvestikk Tjærer en ne 25 cm Prøvestikk Kullgr op 20 cm Prøvestikk Kullgr op cm Prøvestikk Kullgr op 30 cm Prøvestikk cm Kullgr op 31

32 Naturvitenskaplige prøver, resultater 32

33 G n r / 2 9 De l a v Br a g e m o e n G a r d e r m o e n n æ r in g s p a r k 33

Området. Staversletta

Området. Staversletta Gård og kommune: Staver gbnr 56/1, Bærum Mindre privat tiltak Dato for registrering: 18.-19.04.17 Funn: ID228948 Saksnr: 2015/8096 Arkeolog: Marianne Bugge Kræmer Dato: 14.12.17 Antall timer brukt: Registrering:

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 4 / 2 6 2 0 7 2 8. o k t. 2 0 1 5 Registreringsrapport Med funn av nyere s kulturminner. G a r d e r m o e n N æ r i n g s p a r k I I I Gnr 152/27 og 152/39 Ullensaker kommune S a r a L a n g

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 2 0 1 6 / 2 1 6 8 2 9. j a n u a r 2 0 1 8 Registreringsrapport Med funn av et automatisk fredet kulturminne N y d y r k i n g g b n r. 1 8 9 / 1 Ullensaker kommune C h r i s t i n e B o o n Arkeologisk

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 5 / 2 9 2 0 2. m a r s 2 0 1 6 Registreringsrapport Funn av nyere tids kulturminne. R e g u l e r i n g s p l a n f o r g b n r. 6 8 / 4 5 1 m f l. - B j e r k å s h o l m e n Asker kommune K

Detaljer

Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. M y r v o l d s ø r. S i l j e L i l l e v i k E r i k s e n

Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. M y r v o l d s ø r. S i l j e L i l l e v i k E r i k s e n Saksnr. 15/15540 6.januar 2016 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. M y r v o l d s ø r Rælingen kommune S i l j e L i l l e v i k E r i k s e n Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! S.nr.12/10623 14.januar 2014 Registreringsrapport Med funn automatisk fredete kulturminner. Løvenskioldbanen Bærum Reidun M. Aasheim Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune SAKSNR OG

Detaljer

Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan -Håndverksveien- Langhus- Berghagan nord. H e l a n R e c a s e n s S a l a

Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan -Håndverksveien- Langhus- Berghagan nord. H e l a n R e c a s e n s S a l a 15/6549 24. august 2015 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan -Håndverksveien- Langhus- Berghagan nord Gbnr 107/1 m.fl Ski kommune H e l a n R e c a s e n s

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/21157 29.januar 2014 Registreringsrapport Med funn av et nyere tids kulturminne. Gistirabben gbnr 55/25, 105, 106 m.fl. Gjerdrum kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 16/4874 10.06.2016 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. H a n s e b r å t h a g a n b o l i g o m r å d e Enebakk kommune H e l a n R e c a s e n s S a l a Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 2 0 1 6 / 2 1 6 0 0 25. s e p t e m b e r 2017 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. S k o g v e i e n s t u d e n t b o l i g e r Ås kommune C h r i s t i n e B o o

Detaljer

R eg i streri n g srap p ort

R eg i streri n g srap p ort s.nr 2015/11680 0 9.02.16 R eg i streri n g srap p ort U ten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. E idsvo l l kommune - Regu ler ingsp lan - Gbnr 1 28 /5 og 1 28 /87 - So lbakken Eidsvoll

Detaljer

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m s.nr 14/26849 9.mars 2015 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1 Ullensaker kommune R e i d u n M a r i e A a s h e i m Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s.nr 17/11731 15.januar 2018 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. V A - a n l e g g E k o r n v e g e n 8 Eidsvoll kommune R e i d u n M a r i e A a s h e i m Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Notat fra registrering

Notat fra registrering 1 5 / 2 9 4 8 26. f e b r u a r 2 0 1 5 Notat fra registrering Med funn av automatisk fredete kulturminner. M i t t k u l t u r m i n n e : K u l l g r o p e r S i b i l r u d Hurdal kommune M a r i a

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 15/171 2 4. 1 1. 2 0 1 5 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. E l l i n g s t a d å s e n Nesodden kommune H e l a n R e c a s e n s S a l a Arkeologisk feltenhet, Akershus

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/25025 10. juni 2013 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Lørenskog Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innledning Bakgrunn for

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 2 0 1 4 / 2 2 1 2 0 9. De s e m b e r 2 0 1 4 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. N y g a n g v e i, G r i m s r u d v e i e n Ås Kommune K a r e n Ø r

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 1 2 / 6 8 5 0 1 7. d e s e m b e r 2 0 1 5 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. L ø r e n s k o g k o m m u n e - G j e n v i n n i n g s s t a s j o n Lørenskog

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 2 0 1 4 / 1 4 7 5 4 18. m a r s 2 0 1 5 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete og nyere tids kulturminner. S k j ø n n h a u g - B e r g e r r e g u l e r i n g s a r b e i d Nesodden kommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 1 1 / 1 6 8 0 6 14. f e b r u a r 2 0 1 8 Registreringsrapport Avklaring av vernestatus av tidligere registrert kulturminne R e g u l e r i n g s p l a n G b n r. 6 5 / 2 2 2 m. f l. Bærum kommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/11359 13. des. 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Flateby sentrum Enebakk Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innledning

Detaljer

Registreringsrapport. G a n g - o g s y k k e l v e i l a n g s f v L a r s A n d e r s s o n

Registreringsrapport. G a n g - o g s y k k e l v e i l a n g s f v L a r s A n d e r s s o n s.nr 2015/11985 8.mars 2016 Registreringsrapport uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. G a n g - o g s y k k e l v e i l a n g s f v 5 0 3 Eidsvoll Kommune L a r s A n d e r s s o n

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forsi S.nr. 2012/11269 11.desember 2011 Registreringsrapport Med funn av ett nyere tids kulturminne. Grasmogrenda næringspark Nannestad kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 2 0 1 5 / 7 9 4 5 1 4. d e s e m b e r 2 0 1 5 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. A s k e r m a s s e d e p o n i Asker kommune P i a S k i p p e r L ø k e n Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 1 5 / 8 5 8 3 6. j a n u a r 2 0 1 6 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. R e g u l e r i n g s p l a n - G b n r 9 2 / 5 4 - B j ø r n s r u d v e g e n p å D

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 2 0 1 7 / 6 0 9 8 23. j a n u a r 2 0 1 8 Registreringsrapport Med funn av ett automatisk fredet kulturminne B r e k k e v e i e n 6 1 Ås kommune C h r i s t i n e B o o n Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 2 0 1 7 / 5 3 6 4 15. ja n u a r 2 0 1 8 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete og nyere tids kulturminner N y d y r k i n g g b n r. 1 8 8 / 1 Ullensaker kommune C h r i s t i n e

Detaljer

Reg i streri n g srap p ort

Reg i streri n g srap p ort 2014/9583 17. f ebruar 2015 Reg i streri n g srap p ort U ten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Ho ls rav ina U tv ide lse av Esva l depon i Område A Nes k ommune Lars Søgaard Sø rensen

Detaljer

Registreringsrapport. R e g u l e r i n g s p l a n - T a n g e n m a s s e u t t a k G b n r / 3 - H e l a n R e c a s e n s S a l a

Registreringsrapport. R e g u l e r i n g s p l a n - T a n g e n m a s s e u t t a k G b n r / 3 - H e l a n R e c a s e n s S a l a 14/13070 6. februar 2015 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. R e g u l e r i n g s p l a n - T a n g e n m a s s e u t t a k G b n r 1 3 5 / 3 - Nannestad kommune H e l a

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 3 / 1 2 2 8 1 22. d e s e m b e r 2 0 1 5 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Med funn av nyere tids kulturminne. R e g u l e r i n g s p l a n - H ø g å s e n b

Detaljer

Registreringsrapport. G a l b y v e i e n m a s s e d e p o n i. L a r s S ø g a a r d S ø r e n s e n

Registreringsrapport. G a l b y v e i e n m a s s e d e p o n i. L a r s S ø g a a r d S ø r e n s e n 2015/409 21.mai 2015 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. G a l b y v e i e n 2 6 3 - m a s s e d e p o n i Vestby kommune L a r s S ø g a a r d S ø r e n s e n Arkeologisk

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 2 0 1 6 / 5 6 6 6 30. j a n u a r 2 0 1 7 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. G l i t t r e v e i e n 3 1 Nittedal kommune C h r i s t i n e B o o n Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Registreringsrapport. K l o a k k s a n e r i n g F i n s t a d v e g e n - H a g a m o e n o g S e s s v o l l v e g e n - H o m l e n v e g e n

Registreringsrapport. K l o a k k s a n e r i n g F i n s t a d v e g e n - H a g a m o e n o g S e s s v o l l v e g e n - H o m l e n v e g e n s.nr 15/3438 9. mars 2015 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete og nyere tids kulturminner. K l o a k k s a n e r i n g F i n s t a d v e g e n - H a g a m o e n o g S e s s v o l l v e g

Detaljer

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet.

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet. Vår ref.:07/03628 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Gran gbnr. 34/8, i Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! 12/24534 4. februar 2014 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Gylteåsen Frogn kommune Khalil Olsen Holmen Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune SAKSNR

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 1 6 / 5 1 2 9 1 0. 0 1. 2 0 1 7 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Gbnr 31/68, 31/76 og 31/78 - Roven - Detaljeregulering Fet kommune H e l a n R e c a s e n s S a l a Arkeologisk

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Sa k s n r. 1 5 / 1 5 0 1 9 19. ja n u a r 2 0 1 6 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. J u l i u s M a d s e n s v e i 2 o g 3 Asker kommune S i l j e L i l l e v i k E r

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 13/6079 4. februar 201 4 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Borgen vest Ullensaker kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 1 6 / 6 8 9 3 1 5. f e b r uar 2 0 1 7 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. S ø k n a d o m d i s p e n s a s j o n f o r f r a d e l i n g a v b o l i g t o m t Eidsvoll

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s.nr 2016/5765 3 januar 2017 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. N e s S t r a n d h a g e r Nes Kommune L a r s A n d e r s s o n Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Registreringsrapport. S t a v e r s l e t t a. L i n d a E n g s t r ø m. Med funn av automatisk fredete kulturminner. Bærum

Registreringsrapport. S t a v e r s l e t t a. L i n d a E n g s t r ø m. Med funn av automatisk fredete kulturminner. Bærum 2015/8096 15.jan 2016 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. S t a v e r s l e t t a Bærum L i n d a E n g s t r ø m Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune SAKSNR OG NAVN

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 2 0 1 1 / 2 4 5 5 2 2 8. f e b r u a r 2 0 1 7 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. S a l t b u v e i e n Vestby kommune C h r i s t i n e B o o n Arkeologisk feltenhet, Akershus

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 6 / 1 3 6 4 0 9. m a r s 2 0 1 7 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/ nyere tids kulturminner. S t y r i g r e n d a, g b n r 1 0 / 1 3 Eidsvoll kommune K r i s t i n F j æ r

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 2 0 1 6 / 2 0 9 7 3 3. jan u a r 2018 Registreringsrapport Med funn av ett automatisk fredet kulturminne E t a b l e r i n g a v a n l e g g s o m r å d e p å g b n r. 2 8 / 3 Vestby kommune C

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 1 4 / 2 6 5 8 5 2 6. a u g u s t 2 0 1 5 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. A s k e r k o m m u n e r e g u l e r i n g s p l a n f o r g n r 8 b n r 9 2 m f l Å n n e r

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr. 13/5078 13. mai 2013 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner Vårstigen 27 og Elleveien 16-18 Frogn kommune Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 1 6 / 1 7 1 0 7 2 2. f e b r u a r 2 0 1 7 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. G b n r. 2 2 / 1 1 K l ø f t a v e i e n 1 2 1 Nesodden kommune Å s a R o m m e t v e i t C

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 2 0 1 8 / 8 5 1 6 27. f e b r u a r 2 0 1 9 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete og nyere tids kulturminner D e t a l j r e g u l e r i n g f o r g r ø n n s t r u k t u r o m r

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s.nr 16/5225 10.april 2017 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Å s m o e n ø s t Ullensaker kommune R e i d u n M a r i e A a s h e i m Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! S.nr. 14/10961 22.april 2014 Registreringsrapport uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturmi nner. Reguleringsplan for område N6 - Gran Enebakk kommune Lars Andersson Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 2 0 1 6 / 1 7 1 7 1 8. f e b r u a r 2 0 1 8 Registreringsrapport Med funn av ett automatisk fredet kulturminne S o l h ø g d a Eidsvoll kommune C h r i s t i n e B o o n Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Reg i streri n g srap p ort

Reg i streri n g srap p ort 15/6055 04.12. 2015 Reg i streri n g srap p ort Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Regu ler ingsp lan - Svenskerudve ien Enebakk ommune He lan Recasens Sa la Arkeologisk feltenhet, Akershus

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 1 2 / 2 5 0 5 1 31. m a r s 2 0 1 6 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. G b n r. 5 9 / 1 6 H a u g e r g å r d Fet kommune K r i s t i n F j æ r e s t a d Arkeologisk

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr.08/656 15 november 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. boligområde gbnr. 75/3 Aurskog-Høland kommune Helan Recasens Sala Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. nr. 2017/ 3663 20. f ebruar 2018 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. R e g u l e r i n g s p l a n R å h o l t s e n t r u m g b n r. 9 5 / 5 7 m. f l. Eidsvoll

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 2 0 1 4 / 2 6 6 07 20. d e s e m b e r 2 0 1 6 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. S k i N æ r i n g s p a r k F e l t F Ski kommune M a r i a n n e B u g g e K r æ

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 2 0 1 6 / 2 1 2 1 21. d e s e m b e r 2 0 1 6 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. D e t a l j r e g u l e r i n g g b n r 1 4 2 / 8 1 Eidsvoll kommune M a r i a n n

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/23006 26. april 2013 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. Skanseveien 20 C Frogn kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold Innledning...

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 4 / 1 0 5 7 3 2 7. j a n u a r 2 0 1 4 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. G b n r. 1 0 0 / 1 m. f l. B o l i g o m r å d e B 3 0 Å s g r e i n a Nannestad

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 4 / 1 3 4 5 4 1 3. ja n u a r 2 0 1 5 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. N y d y r k i n g F e n s t a d N o r d r e 1 5 / 1 Nes kommune L i n n T. L

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr. 12/2852 15 november 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan for Kvetangen hytteområde i Setskog gbnr. 154/1 Aurskog-Høland kommune Helan Recasens Sala

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! S.nr. 13/2386 4. mars 2014 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. Ombygging av 22 kv høyspentlinje, Skrukkelia Hurdal kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 14/1 1 7 5 0 10. f e b r u a r 2 0 1 5 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. N y t t V A - a n l e g g M o e Aurskog-Høland kommune M a r i a S p i t a l e n V a l u m Arkeologisk

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 2 0 1 7 / 1 0 4 2 4 1 3. m a r s 2 0 1 8 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner Å m o t å s e n Asker kommune C h r i s t i n e B o o n Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 13/10376 11.desember 2013 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Reguleringsplan Gbnr 72/8, 72/46, 72/65 Gulliksbakken 11, 13 og 13b. Frogn Kommune Kristin

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 2011/11588 12.10.2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. Sørumsand næringspark Sørum kommune gbnr 41/10 m.fl Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S. n r. 1 6 / 5 0 0 9 20. ja n u a r 2 0 1 7 Registreringsrapport Med funn av et automatisk fredet kulturminne og to nyere tids kulturminner S e t t e n h y t t e p a r k - a v l ø p s a n l e g g Aurskog-Høland

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 2 0 1 4 / 2 6 9 9 3 08. j a n u a r 2 0 1 6 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete og nyere tids kulturminner. G b n r. 1 4 4 / 1 N y d y r k n i n g Nes Kommune L i n n S o l l i Arkeologisk

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 1 6 / 8 3 9 5 17. ja n u a r 2 0 1 7 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. D e t a l j r e g u l e r i n g a v F u r u b r i n k e n, d e l a v g n r / b n r 8 1 / 4

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 2 0 1 6 / 1 7 7 0 5 20. d e s e m b e r 2 0 1 7 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete og nyere tids kulturminner R å n å s f o s s r e g u l e r i n g s p l a n f o r O l b e r g 1

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. : 2 0 1 5 / 4 9 8 5 1 8. j u n i 2 0 1 5 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. G r i n d l y k k j a d e l a v 6 8 / 2 Gjerdrum kommune P i a S k i p p e r L ø k e n

Detaljer

Gomsrud, Kongsberg kommune. 2017/16574 Kongsberg

Gomsrud, Kongsberg kommune. 2017/16574 Kongsberg Gomsrud, Kongsberg kommune 2017/16574 Kongsberg Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2018 Saksnavn 403R Gomrsrud teknologipark gnr 8626 bnr 1 Kongs berg kommune krav om arkeologisk registrering

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 2 0 1 4 / 2 6 6 0 8 2 1. 5. 2 0 1 5 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. V a n n l e d n i n g T ø m t e S t e n s b y s y k e h u s Eidsvoll kommune L a r s S ø g a a r d

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 4 / 2 1 8 2 6 3. d e c e m b e r 2 0 1 4 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. R å d y r b a k k e n 5 - G b n r. 1 / 1 9 8 Frogn Kommune H e l a n R e c a s e n s

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

Bakgrunnen for registreringen var reguleringsplanarbeid for Klinkenbergtoppen boligområde i Søndre Land.

Bakgrunnen for registreringen var reguleringsplanarbeid for Klinkenbergtoppen boligområde i Søndre Land. Kulturarv GNR/BNR. 59/1, 61/1 og 61/33 KOMMUNE-/FYLKESNR. 0536 FYLKE Oppland KOMMUNE Søndre Land FORNMINNE-/SEFRAKNR. Id240106 og id240113 GJELDER Befaringsrapport - Arkeologisk registrering i forbindelse

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 4 / 1 0 5 2 3 2. f e b r u a r 2 0 1 5 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. P l a n p r o g r a m g b n r. 1 0 6 / 1 9 6 m. f l. L ø r e n s k o g v i

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 1 4 / 2 6 0 5 6 1 4. d e s e m b e r 2 0 1 5 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. H e i e r p u k k v e r k Enebakk kommune M a r i a S p i t a l e n V a l u m Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Registreringsrapport. M o n s e r u d p e n s e n - V a n n o g a v l ø p s l e d n i n g e r i B l a k e r - S ø r u m k o m m u n e

Registreringsrapport. M o n s e r u d p e n s e n - V a n n o g a v l ø p s l e d n i n g e r i B l a k e r - S ø r u m k o m m u n e s.nr 13/37008 15. desember 2014 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. M o n s e r u d p e n s e n - V a n n o g a v l ø p s l e d n i n g e r i B l a k e r - S ø r u m k o m

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/309 24. april 2013 Registreringsrapport Med funn av ett automatisk fredet kulturminne. Bruhaug gbnr. 17/39 Hurdal Kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold

Detaljer

Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. P r o s j e k t n a v n Reguleringsplan - Felt B2 på Kløfta - Olstadmoen

Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. P r o s j e k t n a v n Reguleringsplan - Felt B2 på Kløfta - Olstadmoen s.nr 2015/9554 25.februar 2016 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. P r o s j e k t n a v n Reguleringsplan - Felt B2 på Kløfta - Olstadmoen Ullensaker Kommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! S.nr. 13/15949 20. februar 2014 Registreringsrapport Med funn av et automatisk fredet kulturminner. Etablering av nytt tun og oppføring av nytt bolighus. Gbnr. 224/3, 224/4 og 217/3. Nes kommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s.nr16/3889 8 september 2016 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. D e t a l j r e g u l e r i n g f o r d e l a v g b n r. 9 8 / 2 o g 6 m. f l. Rælingen Kommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 1 5 / 6 9 6 4 6. j a n. 2 0 1 6 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. O m b y g g i n g a v 2 2 k V h ø y s p e n t l i n j e N e s v e g e n o g Å s l e t t a v e g e n Eidsvoll

Detaljer

RAPPORT. Bjerke boligfelt. Bjerke av Horgen nordre 280/4. Gran kommune, Oppland JOSTEIN BERGSTØL. 280/4 Horgen nordre 06/9681 ARKEOLOGISK UTGRAVNING

RAPPORT. Bjerke boligfelt. Bjerke av Horgen nordre 280/4. Gran kommune, Oppland JOSTEIN BERGSTØL. 280/4 Horgen nordre 06/9681 ARKEOLOGISK UTGRAVNING RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING AV KULLGROPER Bjerke boligfelt KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo Bjerke av Horgen nordre 280/4 Gran kommune, Oppland JOSTEIN

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1 Figur 1. Kullgrop RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Sauli Gardsnummer:

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. nr. 16/ 2752 6. m ars 2017 Registreringsrapport Med funn av kulturminner G a n g - o g s y k k e l v e i l a n g s K r o k f o s s v e g e n o g G a r d e m o v e g e n - S a n d Ullensaker kommune

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED Kommune 0418 Nord-Odal GNR./BNR. 38/5, 38/11, 38/3 & 38/130 F.komm. saks nr. 13/8334 Registreringstype Overflateregistrering Tiltakshaver GIVAS &

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 1 6 / 4 9 4 1 14. ja n u a r 2 0 1 7 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. B l e k s t a d g b n r. 2 5 / 1. D r e n e r i n g a v j o r d b r u k s j o r d Nes kommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s.nr 14/14540 3.desember 2014 Registreringsrapport Utenfunnavautomatiskfredete/nyere tidskulturminner. Hjera pukkverk EidsvollKommune Karen Ørbog Ofteda l Arkeologisk feltenhet,akershusfylkeskommune SAKSNR

Detaljer

S å n e r b r a n n s t a s j o n

S å n e r b r a n n s t a s j o n s. n r 1 7 / 7 4 5 4 1 9. j a n u a r 2 0 1 8 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. S å n e r b r a n n s t a s j o n Vestby kommune R e i d u n M a r i e A a s

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 2 0 1 6 / 1 8 2 9 4 1. f e b r u a r 2 0 1 8 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner G a n g - o g s y k k e l v e g f r a L e i k v o l l t i l K l a m p e

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 2 0 1 7 / 2 0 6 1 6 2 8. f e b r u a r 2 0 1 9 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete og nyere tids kulturminner D e t a l j r e g u l e r i n g v e d B j e r k e s t a d i o n Nannestad

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s.nr 2016/6151 6 september 2016 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete og nyere tids kulturminner. A l g a r h e i m F o l k v a n g v e s t Ullensaker Kommune L a r s A n d e r s s o n Arkeologisk

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r. 1 4 / 2 6 8 7 3 10. f e b r u a r. 2 0 1 7 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. O m r å d e r e g u l e r i n g f o r N i t e l v a u t v i d e l s e a v p l a n o

Detaljer

Registreringsrapport. L i n d a E n g s t r ø m. Med funn av nyere tids kulturminner. Vestby Kommune. Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Registreringsrapport. L i n d a E n g s t r ø m. Med funn av nyere tids kulturminner. Vestby Kommune. Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 2015/8931 13.jan 2016 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. Skoglundåsen Vestby Kommune L i n d a E n g s t r ø m Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune SAKSNR OG NAVN KOMMUNE

Detaljer

Harakollen B18 og B19. 08/ Øvre Eiker

Harakollen B18 og B19. 08/ Øvre Eiker 08/1286-16 Øvre Eiker Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 2017 Saksnavn Harakollen B18 og B19 Saksnr (ephorte) 08/12896-16 og 17/13957 Prosjektnr (økonomi) 170008 Kommune Øvre Eiker Gårdsnavn Gårds-

Detaljer

Nore og Uvdal kommune Dam Sønstevatn

Nore og Uvdal kommune Dam Sønstevatn KULTURHISTORISK REGISTRERING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Nore og Uvdal kommune Dam Sønstevatn SAKSNR: 11/1120 Foto 1:Oversiktsbilde av Dam Sønstevatn, i retning vest/nordvest. Navn på sak: Kommune: Kartreferanse

Detaljer

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet.

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bukta Fjone GNR 21, BNR 25 OG 60. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer