Tilsyn med prøvetakingsplaner drikkevann 2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn med prøvetakingsplaner drikkevann 2019"

Transkript

1 Region Øst Tilsyn med prøvetakingsplaner drikkevann 2019 Rapport dato Foto; Mattilsynet 1

2 Innhold Sammendrag... 2 Tilsyn med prøvetakingsplaner Omfang... 3 Regelverk... 3 Slik ble tilsynet utført... 4 Resultater... 4 Farekartlegging og farehåndtering - funn... 4 Prøvetakingsplan - funn... 4 Rapportering - funn... 4 Tiltak - funn... 4 Vurdering... 5 Konklusjon... 5 Vedlegg 1 Fylkesvis oversikt regelverksbrudd... 7 Vedlegg 2 - Inspiserte vannverk fordelt på kommune og avdelingskontor i Mattilsynet... 8 Sammendrag Mattilsynet region Øst har i 2019 gjennomført tilsyn med vannverkseiernes etablerte planer for prøvetaking av drikkevannet, rutiner for håndtering av avvik og rapportering. I regionen ble 254 vannverk inspisert av Mattilsynet. Vårt fokus ved tilsynene var å se på vannverkseiers etterlevelse av regelverket i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Forskriften har som formål å beskytte menneskers helse ved å stille krav til sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann. Ved 111 (43,7 %) av de 254 inspiserte vannverkene ble det funnet brudd på regelverket. 72,6 % av funnene var knyttet til manglende etterlevelse av forskriftskravene om å utarbeide en prøvetakingsplan basert på en farekartlegging, og etterlevelse av planen. Mattilsynet avdekket ikke forhold som satte drikkevannskvalitet i akutt fare. 143 (56,3 %) av de inspiserte vannverkene fikk ingen merknader. Tilsyn med prøvetakingsplaner 2019 Mattilsynet region Øst har i 2019 hatt tilsynsfokus på prøvetakingsplanene hos vannverkene, fortrinnsvis de mellomstore og større som produserer over 10 m 3 drikkevann pr døgn. Vannforsyninger til fritidsboliger var ikke en del av tilsynsomfanget denne gangen. Tilsynet skulle finne svar på om vannverkseier hadde en prøvetakingsplan, om denne er basert på en farekartlegging, om den oppfyller minstekravene, om den etterleves og om vannverkseieren reagerer på avvik slik forskriften krever. I tillegg skulle vi finne svar på om de har rutine for å vurdere om planen trenger oppdatering. Årlig innrapportering av vannverksdata skal være i samsvar med prøvetakingsplanen og utførte analyser. Gjennom dette tilsynet ønsker vi å avdekke om vannverkseier har forstått utfordringene ved sitt vannforsyningssystem, og om disse utfordringene er dekket av prøvetakingsplanen. 2

3 Om prøvetakingsplaner Vannverkseiere skal utarbeide en prøvetakingsplan som viser en oversikt over alle prøveuttak og alle analyser som skal gjennomføres i hele vannforsyningssystemet. Planen skal være detaljert og vise antall prøver totalt og for hvert sted prøvene skal tas og hvilke analyser som skal utføres. Råvannet er det vannet som brukes til å produsere drikkevann, uavhengig av om vannet er fra grunnen, innsjø, elv, sjøen, eller annet. Drikkevann er ikke bare det vannet som skal drikkes, men også det som brukes til andre husholdningsformål som for eksempel til rengjøring, i toaletter, på arbeidsplasser og til matlaging. Reservevann er en alternativ forsyning av drikkevann. Råvann, drikkevann og reservevann skal være omfattet av planmessige prøveuttak og analyser. Prøvestedene bør fordeles i hele distribusjonssystemet, og antallet bør gjenspeile antall forgreninger (soner) i ledningsnettet. Planen skal omfatte de prøvene som er nødvendige for å sikre og vise at drikkevannet er trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Det er standardiserte metoder for hvor og hvordan prøvene av drikkevannet bør tas. Prøvetakingsplanen skal være basert på farekartleggingen. Farer kan oppstå i vanntilsigsområdet, råvannskilden, vannbehandlingsanlegget eller på et sted i distribusjonssystemet før vannet når abonnenten. Når det oppstår endringer i vannforsyningen, nye farer oppstår eller vannbehandlingstrinn blir endret, blir grunnlaget for prøvetakingsplanen endret. Dette utløser behov for oppdatering av planen. Analyser av en vannprøve gir et øyeblikksbilde av kvaliteten på drikkevannet et aktuelt tidspunkt og sted. Vannprøvene må derfor fordeles i tid på en måte som gir et mest mulig representativt bilde for hele vannforsyningssystemet. Dette oversiktsbildet gjør prøvetakingsplanen til et viktig verktøy for å holde orden på alle aspekter ved prøvetakingen. Analyseresultatene fra planmessige prøveuttak gir grunnlag for å se trender og endringer i kvalitet på råvann og levert vann fra vannverket. I noen tilfeller vil det være nødvendig å ta flere prøver enn det som er planlagt i prøvetakingsplanen. Eksempler på slike situasjoner er langvarig tørke, ekstrem nedbør eller andre forhold som kan gi endret vannkvalitet. Vannverkseier har ansvar for å følge opp dette med ekstra prøver utover det som ligger i fastsatt plan. Omfang Tilsynet er gjennomført i hele region Øst, som omfatter fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark. Mattilsynet gjennomførte tilsyn med 254 vannverk. Vannverkene som er tatt med i denne rapporten ble inspisert i perioden 1.1. til Regelverk Kravene til vannforsyningssystemer er fastsatt i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Mattilsynet har gjennom tilsynet med prøvetakingsplanene hos vannverk kontrollert hvordan de etterlever følgende krav i drikkevannsforskriften (kravpunkter); 6 Farekartlegging og fargehåndtering Vannverkseier skal identifisere farene i vannforsyningssystemet. Vannverkseier må i tillegg synliggjøre tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann. 19 Prøvetakingsplan 3

4 Vannverkseieren skal utarbeide en prøvetakingsplan for vannforsyningssystemet. Prøvetakingsplanen skal være basert på en farekartlegging og angi hvor prøvene skal tas, når prøvene skal tas og hvilke analyser som skal gjennomføres. 22 Tiltak Dersom drikkevannet ikke er i samsvar med krav i drikkevannsforskriften, skal vannverkseier undersøke årsaken til avviket og så raskt som mulig gjennomføre tiltak for å rette avviket. 25 Rapportering Vannverkseieren skal årlig innrapportere relevante vannverksdata til Mattilsynet, herunder analyseresultat fra råvanns- og drikkevannsanalyser. Rapporteringen skal utføres på fastlagt skjema og innen 15. februar påfølgende år. Slik ble tilsynet utført Tilsynene var varslet og avtalt med vannverkseier på forhånd, for å sikre at vi møtte rett personell. I tillegg informerte vi alle aktuelle vannverk gjennom et informasjonsbrev tidlig på året. I informasjonsbrevet listet vi opp punktene vi ville sette fokus på under tilsyn av prøvetakingsplanene i Resultater 111 (43,7 %) av de 254 vannverkene vi inspiserte hadde regelverksbrudd på ett eller flere kravpunkter. Ved vannverkene ble følgende avvik observert: - mangler i farekartleggingen og/eller farehåndtering ved 50 vannverk (19,7 %). - mangler i forhold ved prøvetakingsplanen ved 80 vannverk (31,5 %) - mangler i rapporteringen slik regelverket krever ved 25 vannverk (9,8 %) - mangler i avviksbehandling ved 24 vannverk (9,4 %). Farekartlegging og farehåndtering - funn Farekartlegging med farehåndtering mangler helt eller delvis ved flere vannforsyninger. Enkelte vannverk har ikke inkludert vannbehandling, risikoabonnenter eller reservevannkilder. Andre vannverk har god oversikt, kartlagt farer og har tiltak for håndtering av disse, men farekartleggingen med håndtering av farer er ikke skriftlig systematisert. I tillegg er det noen vannverk som ikke har oppdatert farekartleggingen. Prøvetakingsplan - funn Under dette kontrollpunktet fant Mattilsynet at vannverkseiere ikke hadde basert prøvetakingsplanen på egen farekartlegging av vannforsyningssystem. Flere planer var ikke oppdatert i henhold til ny forskrift, det var mangler ved analyseparametere og frekvenser på råvann og på levert drikkevann. Vi fant også at prøvetakingsplaner ikke ble fulgt opp i praksis. Rapportering - funn Mattilsynet registrerte mangler ved årlig innrapportering av vannverksdata. Vannverkseiere har ikke gjennomført pliktig innrapportering. Rapporteringer er ikke i samsvar med prøvetakingsplanen og utførte analyser. For eksempel er ekstraprøver tatt inn i rapporteringen. Tiltak - funn Flere vannverk manglet rutiner for avvikshåndtering, inkludert mottak og vurdering av analysesvar fra laboratoriet. Andre vannverk hadde rutiner, men etterlevde de ikke. 4

5 Vurdering Drikkevannsforskriften stiller krav til alle drikkevannsprodusenter. Forskriften er tydelig på ansvaret til vannverkseieren, som skal sikre at drikkevannet er helsemessig trygt. Mattilsynet hadde ingen merknader til 143 av de 254 inspiserte vannverkene. Dette viser at 56,3 % av vannforsyningssystemene hadde prøvetakingsplaner som var basert på oppdatert farekartlegging, var i tråd med gjeldende regelverk, behandlet avvik og rapporterte på alle parametere i oppsatt prøvetakingsplan. Hos 111 (43,7 %) av vannverkene ble det funnet regelverksbrudd som resulterte i en oppfølging fra Mattilsynet. Vannverkseierne må gjennomføre tiltak for å sikre at prøvetakingsplanen gjenspeiler farekartleggingen, etterlever planen, rapporterer eller reagerer på avvik. 80 vannverkseiere hadde ikke basert prøvetakingsplanen på egen farekartlegging av vannforsyningssystemet, planen var ikke oppdatert eller planen ble ikke fulgt. 50 vannverkseiere har ikke gjennomført en farekartlegging eller de har mangler i farekartlegging og farehåndtering. Dette viser at disse vannverkene ikke etterlever regelverkskravene om å utarbeide og følge en prøvetakingsplan som gir oversikt over alle prøvene som skal tas, og alle analysene som skal gjennomføres i hele vannforsyningssystemet. 31 vannverk (12,2%) hadde avvik der Mattilsynet fant mangler ved sammenhengen mellom farekartlegging/farehåndtering og prøvetakingsplanen. Drikkevannsforskriften stiller klare krav til denne sammenhengen. Vannverk med avvik på dette området har fått pålegg for å rette på forholdene. Konklusjon Mattilsynet har funnet brudd på regelverket hos 111 av de 254 inspiserte vannverkene i region Øst, gjennom tilsynet med prøvetakingsplaner i Mattilsynet har ikke avdekket forhold som satte drikkevannskvaliteten i en akutt fare. Regelverksbruddene omfatter; Prøvetakingsplanene var ikke basert på egen farekartlegging av vannforsyningssystemet, var ikke oppdatert eller planen følges ikke. Vannverkene mangler helt eller delvis farekartlegging for vannforsyningen eller farekartleggingen ikke var oppdatert. Innrapporterte analyser var ikke samsvar med de utførte analysene i vannverket eller det var ikke gjennomført pliktig innrapportering. Rutiner for avvikshåndtering mangler eller etterleves ikke. Mattilsynet har gitt 86 vannverkseiere et varsel om pålegg/pålegg om å etterkomme kravene i drikkevannsforskriften innen en fastsatt tidsfrist. Det ble registrert delvis etterlevelse av forskriftskravene hos 13 vannverkseiere som har fått påpekt plikten de har til å etterleve regelverket fullt ut. 31 vannverkseiere hadde regelverksbrudd både ved prøvetalingsplanen og farekartlegging/farehåndteringen. 5

6 143 (56,3 %) av de 254 inspiserte vannverkene fikk ingen merknader. Vi vurderer at disse vannverkene har en oppdatert prøvetakingsplan som er basert på en kartlegging av farer i hele vannforsyningssystemet. Planene etterleves og er oppdaterte. Planene angir når prøver skal tas, hvor de skal tas og hvilke analyser som skal tas av hver vannprøve. Vannverkseierne har også etablert gode rutiner for avvikshåndtering som de følger, og de rapporterer slik regelverket krever. Mattilsynet er tydelig på at vannverkene skal gjennomføre en farekartlegging som omfatter alle deler av et vannforsyningssystemet, de skal videre fastsette en prøvetakingsplan som overvåker risikopunkter og som bidrar til å kartlegge/overvåke status i deler av vannforsyningen. Vannverkseiere som har avvik etter årets tilsyn, følges opp av Mattilsynet. Vi har veiledet vannverkseier under inspeksjonen og i tilsynsrapporten. Drikkevannsforskriftens veileder er et godt hjelpemiddel for vannverkseiere. 6

7 Vedlegg 1 Fylkesvis oversikt regelverksbrudd Region Øst - Fylker Antall vannverk inspisert Antall vannverk med regelverksbrudd Hedmark ( 82,9 % ) Oppland ( 40,6 % ) Buskerud ( 25,8 % ) Vestfold ( 75,0 % ) Telemark 47 7 ( 14,9 % ) Sum for region Øst ( 43,7 % ) 7

8 Vedlegg 2 - Inspiserte vannverk fordelt på kommune og avdelingskontor i Mattilsynet FYLKESOVERSIKT OVER VANNVERKENE Buskerud, 66 vannverk Kommune Vannverk Avdeling i Mattilsynet Drammen DRAMMEN KOM. VANNVERK; GLITRE AVD. Avdeling Søndre Buskerud Drammen Glitrevannverket IKS - Glitre (Landfall, Kleivdammen, Bremsa, Sølvfast, Underlia) - vannforsyningssystem Avdeling Søndre Buskerud Drammen Glitrevannverket IKS - Røysjø - vannforsyningssystem Avdeling Søndre Buskerud Flesberg Flesberg vannverk Avdeling Søndre Buskerud Flesberg Lampeland vannverk Avdeling Søndre Buskerud Flesberg Svene Vannforsyningssystem Avdeling Søndre Buskerud Flå Flå vannverk, Flå kommune Flå Gulsvik vannverk, Flå kommune Gol Gol vassverk Hemsedal Kirkebøen vannverk Hemsedal Krikken vannverk Hemsedal Tuv vannverk Hemsedal Thorset vassverk Hol Bjørkelia vannverk Hol Geilo vannverk Hol Geilo nye vannverk, Hol kommune Hol HOL vannverk, Hol kommune Hol Hovet vannverk Hol kommune Hol Sudndalen vannverk Hole Hole vannverk Hole Sollihøgda vannverk Hurum Filtvet vannverk A/L Per Ole Justad Avdeling Søndre Buskerud 8

9 Hurum Åsheim vannverk Hurum kommune teknisk etat Avdeling Søndre Buskerud Hurum TOFTE VANNVERK Avdeling Søndre Buskerud Kongsberg Efteløt vannverk Avdeling Søndre Buskerud Kongsberg Hvittingfoss vannverk Avdeling Søndre Buskerud Kongsberg Jondalen Vannverk Avdeling Søndre Buskerud Kongsberg Kongsberg Vannverk Avdeling Søndre Buskerud Krødsherad Noresund vannverk Krødsherad Slettemoen vannverk Lier Lier kommune vannforsyningssystem - Glitre Avdeling Søndre Buskerud Lier Lier kommune vannforsyningssystem - Holsfjorden Avdeling Søndre Buskerud Lier Glitrevannverket IKS - Sylling (Holsfjorden) - vannforsyningssystem Avdeling Søndre Buskerud Modum Modum kommunale vannverk Modum SAND VANNVERK Modum Sysle vannverk Nedre Eiker NEDRE EIKER KOM. VANNVERK Avdeling Søndre Buskerud Nes NESBYEN VANNVERK Nore og Uvdal Dagalifjell vannverk Avdeling Søndre Buskerud Nore og Uvdal Hvammen vannverk Avdeling Søndre Buskerud Nore og Uvdal Norefjord vannverk Avdeling Søndre Buskerud Nore og Uvdal Rødberg vannverk Avdeling Søndre Buskerud Nore og Uvdal Uvdal vannverk Avdeling Søndre Buskerud Nore og Uvdal Øvre Uvdal vannverk Avdeling Søndre Buskerud Ringerike Hallingby vannverk Ringerike Heggen vannverk Ringerike Ringerike vannverk Ringerike Ringmoen vannverk Ringerike Sokna vannverk Ringerike Veme vannverk Ringerike Vestre Nes vannverk 9

10 Ringerike Åsbygda vannverk Rollag Rollag Vannverk Avdeling Søndre Buskerud Rollag Veggli Vannverk Avdeling Søndre Buskerud Røyken Røyken kommunes vannforsyningssystem Avdeling Søndre Buskerud Sigdal Eggedal vannverk Avdeling Søndre Buskerud Sigdal Enger vannverk Avdeling Søndre Buskerud Sigdal Nerstad vannverk Avdeling Søndre Buskerud Sigdal Prestfoss vannverk Avdeling Søndre Buskerud Øvre Eiker Eikern vannverk Avdeling Søndre Buskerud Øvre Eiker Øvre Eiker Strømbo Avdeling Søndre Buskerud Ål Gunnarhaugen vassverk Ål Hallingdal Actif vassverket Ål Sundre Vassverk Ål Torpo vannforsyningssystem Ål ÅL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE 10

11 Hedmark, 41 vannverk Kommune Vannverk Avdeling i Mattilsynet Eidskog KROKSJØEN VANNVERK Avdeling Glåmdal og Østerdal Eidskog VESTMARKA VANNVERK Avdeling Glåmdal og Østerdal Eidskog ÅBOGEN VANNVERK Avdeling Glåmdal og Østerdal Elverum Elverum vannverk Elverum kommune Avdeling Glåmdal og Østerdal Elverum Kirkekretsen vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Grue GIVAS IKS v.v. Svullrya Avdeling Glåmdal og Østerdal Grue GRUE FORSYNINGSOMRÅDE - FRA GRANLI Avdeling Glåmdal og Østerdal Hamar Hias vannverket Hamar kommune, Hamar vannforsyning/ledningsnett Kongsvinger GIVAS - Granli Avdeling Glåmdal og Østerdal Kongsvinger GIVAS Austmarka Avdeling Glåmdal og Østerdal Løten kommune Løten vannforsyning/ledningsnett Nord-Odal Givas Botner Avdeling Glåmdal og Østerdal Os Os kommunale vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Ringsaker Ringsaker kommune, tekn. drift Lismarka vannforsyning Ringsaker Ringsaker Kommune, tekn. drift Mesnali vannforsyning Ringsaker Ringsaker kommune, tekn. drift Nes vannverk Ringsaker Ringsaker kommune, tekn. drift vannforsyning Furnes Ringsaker Ringsaker kommune, tekn. drift Åsen vannverk, Åsmarka Ringsaker Ringsaker kommune, tekn. drift, Narud vannverk Ringsaker Ringsaker kommune, tekn.drift, Moelv vannverk Ringsaker Ringsaker kommune, tekn.drift, Vannforsyning Sjusjøen Stange Stange Kommune kommunalteknikk Bottenfjellet vannverk Stange Stange kommune kommunalteknikk vannforsyning/ledningsnett Stor-Elvdal Atna vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Stor-Elvdal Evenstad nye vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Stor-Elvdal Koppang vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal 11

12 Sør-Odal SØR-ODAL KOM. VANNVERK Avdeling Glåmdal og Østerdal Trysil Fageråsen vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Trysil Slettås vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Innbygda vannverk Trysil kommune teknisk Trysil drift Avdeling Glåmdal og Østerdal Trysil Jordet vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Trysil Nybergsund vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Trysil Trysilfjell vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Tynset Kvikne Vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Tynset Midtbygda Vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Tynset Savalen Vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Tynset Tynset Vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Tynset Ulset vannverk Avdeling Glåmdal og Østerdal Våler BRASKEREIDFOSS VANNVERK Avdeling Glåmdal og Østerdal Åsnes ÅSNES KOMMUNALE VANNVERK Avdeling Glåmdal og Østerdal 12

13 Oppland, 64 vannverk Kommune Vannverk Avdeling i Mattilsynet Dovre Bergsgrenda vannverk Avdeling Gudbrandsdal Dovre Dombås Vannverk Avdeling Gudbrandsdal Dovre Dovre vassverk Avdeling Gudbrandsdal Dovre Dovreskogen vannverk Avdeling Gudbrandsdal Dovre Gautåa vannverk Avdeling Gudbrandsdal Dovre Furuhaugli Turisthytter - vannforsyning Avdeling Gudbrandsdal Dovre Toftemo Turiststasjon Avdeling Gudbrandsdal Gausdal Follebu Vannverk SA Avdeling Gudbrandsdal Gausdal Forset vannverk Avdeling Gudbrandsdal Gausdal Olstad vannverk Avdeling Gudbrandsdal Gausdal Skei vannverk Avdeling Gudbrandsdal Gjøvik Biri vannverk Gjøvik Gjøvik vannverk Gjøvik Snertingdal vannverk Gran Bjoneroa vannverk Gran kommune Gran Brandbu vannverk Gran kommune Gran Gran kommunale vannverk Jevnaker Jevnaker kommunale vannverk, Jevnaker kommune, Teknisk drif Lesja Bjorli Vannverk Avdeling Gudbrandsdal Lesja Joramo vannverk Avdeling Gudbrandsdal Lesja Lesja vannverk Avdeling Gudbrandsdal Lesja Lesjaskog vannverk Avdeling Gudbrandsdal Lesja Lesjaverk vannverk Avdeling Gudbrandsdal Lillehammer Lillehammer vannverk - Korgen Avdeling Gudbrandsdal Lom Galdesand vassverk Avdeling Gudbrandsdal Lom Garmo vassverk Avdeling Gudbrandsdal Lom Hamrom Vassverk Avdeling Gudbrandsdal Lom Leirmo vassverk Avdeling Gudbrandsdal Lom Lom vassverk Avdeling Gudbrandsdal Lom Spiterstulen Turisthytte - vannforsyning Avdeling Gudbrandsdal 13

14 Lunner Lunner Lunner Gran og Lunner interkommunale vannverk Harestua vannverk Lunner kommunale vannverk Nord-Fron Brattliflata vassverk Avdeling Gudbrandsdal Nord-Fron Kvam vassverk Avdeling Gudbrandsdal Nord-Fron Skåbu vassverk Avdeling Gudbrandsdal Nord-Fron Vinstra Vassverk Avdeling Gudbrandsdal Nordre Land Dokka vannverk Nordre Land Spåtind Sport Hotell AS - Vannforsyning Nordre Land Torpa/Elverom vannverk Ringebu RINGEBU VANNVERK Avdeling Gudbrandsdal Ringebu FÅVANG VANNVERK Avdeling Gudbrandsdal Ringebu Frya Vannverk Avdeling Gudbrandsdal Sel Nortura SA avd. Otta - Vannforsyning Avdeling Gudbrandsdal Sel BJØLSTADMO VASSVERK Avdeling Gudbrandsdal Sel FAUKSTAD VASSVERK Avdeling Gudbrandsdal Sel MYSUSETER VANNVERK Avdeling Gudbrandsdal Sel NORD-SEL VASSVERK Avdeling Gudbrandsdal Sel OTTA VANNVERK Avdeling Gudbrandsdal Skjåk Aurmo vassverk Avdeling Gudbrandsdal Skjåk Bismo vassverk Avdeling Gudbrandsdal Skjåk Uppnose vassverk Avdeling Gudbrandsdal Skjåk Øyberget vassverk Avdeling Gudbrandsdal Sør-Fron Gålå vassverk (PVG40) Avdeling Gudbrandsdal Sør-Fron Harpefoss vassverk (PVG6) Avdeling Gudbrandsdal Sør-Fron Hundorp vassverk (PVG7) Avdeling Gudbrandsdal Sør-Fron Lia vassverk (PVG13) Avdeling Gudbrandsdal Vang Eidsbugarden hotell - Vannforsyning Vågå Lalm vassverk Avdeling Gudbrandsdal Vågå Vågåmo vassverk Avdeling Gudbrandsdal Vågå Lemonsjøen vassverk Avdeling Gudbrandsdal Vågå Stokkstadåsen vassverk Avdeling Gudbrandsdal Øyer Øyer vannverk Avdeling Gudbrandsdal Øyer TRETTEN VANNVERK Avdeling Gudbrandsdal 14

15 Telemark, 47 vannverk Kommune Vannverk Avdeling i Mattilsynet Bø BØ VASSVERK Avdeling Telemark Drangedal Bostrak Vannverk Avdeling Telemark Drangedal Neslandsvatn Vannverk Avdeling Telemark Drangedal Stranda Vannverk Avdeling Telemark Drangedal Åkre vannverk Avdeling Telemark Hjartdal Gvammen skule Avdeling Telemark Hjartdal Gvammen vassverk Avdeling Telemark Hjartdal Kyrkjekrinsen skule og barnehage Avdeling Telemark Hjartdal Sauland vassverk Avdeling Telemark Hjartdal Tuddal Skule og barnehage Avdeling Telemark Hjartdal Ørvella vassverk Avdeling Telemark Kragerø KRAGERØ VANNVERK Avdeling Telemark Notodden Bolkesjø vannverk Avdeling Telemark Notodden Gransherad vannverk Avdeling Telemark Notodden Notodden vannverk Avdeling Telemark Porsgrunn Porsgrunn vannverk Avdeling Telemark Sauherad Hjuksebø vannverk Avdeling Telemark Sauherad Holtsås vannverk Avdeling Telemark Sauherad Nedre Sauherad vannverk Avdeling Telemark Siljan Opdalen barnehage vannforsyning Avdeling Telemark Siljan Skisjø Vannverk Avdeling Telemark Tinn Atrå vannverk Avdeling Telemark Tinn Gvepseborg VV Avdeling Telemark Tinn Haukås Lurås vannverk Avdeling Telemark Tinn Hovin vannverk Avdeling Telemark Tinn Miland vannverk Avdeling Telemark Tinn Rjukan vannverk Avdeling Telemark Tinn Våer vannverk Avdeling Telemark Tinn Åmogbyen Avdeling Telemark Tinn Øverbakke vannverk Avdeling Telemark Tokke Byrte skule VB7 Avdeling Telemark 15

16 Tokke Dalen vassverk VB1 Avdeling Telemark Tokke Hallbjønnsekken vassverk VB5 Avdeling Telemark Tokke Høydalsmo vassverk VB2 Avdeling Telemark Tokke Kyrkjebø skule VB9 Avdeling Telemark Tokke Lårdal Barnehage VB8 Avdeling Telemark Tokke Lårdal vassverk VB3 Avdeling Telemark Tokke Mo vassverk VB6 Avdeling Telemark Tokke Åmdals Verk vassverk VB4 Avdeling Telemark Vinje Arabygdi vassverk Avdeling Telemark Vinje Edland vassverk Avdeling Telemark Vinje Libru vassverk - Rauland Avdeling Telemark Vinje Oksatjønn vassverk Avdeling Telemark Vinje Vesaas vassverk Avdeling Telemark Vinje Vinjar vassverk (Vinje skule og barnehage) Avdeling Telemark Vinje Åmot vassverk Avdeling Telemark Vinje Øyfjell Vassverk - Barneskule/ Grendehus Avdeling Telemark 16

17 Vestfold, 27 vannverk Kommune Vannverk Avdeling i Mattilsynet Holmestrand Holmestrand kommune vannverk Avdeling Vestfold Holmestrand Orevika vannverk Avdeling Vestfold Horten Bastøy vannforsyning Avdeling Vestfold Horten Falkensten Vannverk SA Avdeling Vestfold Horten Horten kommunale vannverk Avdeling Vestfold Horten Horten Montessoriskole SA Avdeling Vestfold Horten Nykirke østre vannverk Avdeling Vestfold Larvik Vassbotngrillene - Brønn Avdeling Vestfold Larvik Larvik Gopledal vannverk Avdeling Vestfold Larvik Larvik Naugfoss vannverk Avdeling Vestfold Larvik Larvik Omsland vannverk Avdeling Vestfold Larvik Vestfold Vann IKS Avdeling Vestfold Re Fossan og Firing Vannverk Avdeling Vestfold Re Ramnes vannverk Avdeling Vestfold Re Samvirkeforetaket Svinevoll Vannverk Avdeling Vestfold Re Vivestad vannverk Avdeling Vestfold Re Åsen vannverk Avdeling Vestfold Sande Blindevannsverket IKS v/ John Galleberg Avdeling Søndre Buskerud Sande Sande vannverk Avdeling Søndre Buskerud Sande Sande Vannverk AS Avdeling Søndre Buskerud Sandefjord Aarholttunet gård vannverk Avdeling Vestfold Sandefjord Andebu Vannverk Avdeling Vestfold Sandefjord Hvitstein vannverk Avdeling Vestfold Sandefjord Høyjord vannverk Avdeling Vestfold Sandefjord Sandefjord vannforsyning - Vestfold Vann Avdeling Vestfold Sandefjord Torp vannverk Avdeling Vestfold Svelvik Svelvik Kommunale Vannverk Avdeling Søndre Buskerud 17

Region Øst Tilsyn med drikkevannsbasseng 2017

Region Øst Tilsyn med drikkevannsbasseng 2017 Mattilsynet Region Øst - tilsyn med drikkevannsbasseng 2017 Region Øst Tilsyn med drikkevannsbasseng 2017 Drikkevannsbasseng med ventil hus og trappetårn (foto: Mattilsynet) Innhold Sammendrag... 2 Tilsyn

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Region Øst. Tilsyn med drift og kontroll av UV-anlegg 2018

Region Øst. Tilsyn med drift og kontroll av UV-anlegg 2018 Region Øst Tilsyn med drift og kontroll av UV-anlegg 2018 Foto; Mattilsynet 1 Innhold Sammendrag... 2 Tilsyn med drift og kontroll med UV-anlegg 2018... 2 Om UV-anleggets funksjon... 3 Omfang... 3 Regelverk...

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

OVERSIKT OVER POSTNUMMER OG HVILKE SKOLER SOM ER NÆRMESTE SKOLER

OVERSIKT OVER POSTNUMMER OG HVILKE SKOLER SOM ER NÆRMESTE SKOLER OVERSIKT OVER POSTNUMMER OG HVILKE SKOLER SOM ER NÆRMESTE SKOLER Oversikten viser nærmeste skole(r) ved oppføring av første ønske på søknaden. Alle skoler i oversikten skal være innenfor en time i reisetid

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Dombås 2 5er Lillehammer Htun 2 5er Vingrom 5er Næroset 5er

Dombås 2 5er Lillehammer Htun 2 5er Vingrom 5er Næroset 5er AVDELINGSOPPSETT BARNEFOTBALL MINI LAG 2019. G10 (GUTTER) 7er. Skjåk Otta Øyer-Tretten Blå Lom Vinstra Gausdal Vågå 1 Vestsida Follebu Heidal Rød Harpefoss Lillehammer N Ål 2 Sør-From Lillehammer Søre

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Til bygningsmyndighetene i kommunen - jernbaneloven 10 mv

Til bygningsmyndighetene i kommunen - jernbaneloven 10 mv Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 09.02.2017 Deres ref.: Side: 1 / 5 Vår saksbehandler: Gudrun Cathrine Laake Telefon: Mobil: +47 91655127 E-post: gudrun.c.laake@banenor.no

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres.

AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres. AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres. AVD. 112701 AVD. 112702 AVD. 112703 Lesjaskog Sør-Fron/Harpefoss Gausdal

Detaljer

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste Kommunene: Drammen kommune Flesberg kommune Flå kommune Gol kommune Hemsedal kommune Hol kommune Hole kommune Hurum kommune Kongsberg kommune Krødsherad kommune Lier kommune Modum kommune Nedre Eiker kommune

Detaljer

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Reg/kommuner Ferdig Løkker Leverandør Byggeår Kommentar Komune/ansvarlig BBK Drammen: Aronsløkka skole 1 Scansis AS 2009 OMO ringer 27,8.08 Brandengen

Detaljer

Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi?

Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? HVA NÅ, INNLANDET? Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? Felles virkelighetsforståelse Befolkningsutvikling siste ti år Innvandring (fra utlandet) Flytting (inn-ut av fylket) Født døde Befolkningsframskrivinger,

Detaljer

1

1 1 En konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Meningsdannelse (hva skal til for å nå målet over) Påvirkning større gjennomslag utad Samordning bedre løsninger innad Profilering gjøre OR mer kjent

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

DOK-data fra NIBIO. Fagdag, Drammen, Ingrid M. Tenge Kart og statistikkdivisjonen

DOK-data fra NIBIO. Fagdag, Drammen, Ingrid M. Tenge Kart og statistikkdivisjonen DOK-data fra NIBIO Fagdag, Drammen, 23.11.2016 Ingrid M. Tenge Kart og statistikkdivisjonen Temadata fra NIBIO ligger i Geonorge. Også data vi forvalter av andre, (Landbruksdirektoratet) Også tilgjengelig

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD Hamar, 6.2.13 Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Tre ting å huske fra de neste 30 min: 1. Regjeringen ønsker å lovfeste

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Vedlegg 2. Kommunene i Buskerud og kommunereformen. Folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser

Vedlegg 2. Kommunene i Buskerud og kommunereformen. Folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser Vedlegg 2 Kommunene i Buskerud og kommunereformen Folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser Det er gjennomført folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser i en rekke kommuner i Buskerud. I dette vedlegget

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

Vedlegg 1: Kommuneresultater. Vedlegg til tilstandsrapport for kunnskapsskolen i Buskerud videregående opplæring 17/18

Vedlegg 1: Kommuneresultater. Vedlegg til tilstandsrapport for kunnskapsskolen i Buskerud videregående opplæring 17/18 Vedlegg til tilstandsrapport for kunnskapsskolen i Buskerud 2019 - videregående opplæring 17/18 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen mars 2019 Innhold 1. KARAKTERPOENGSUM PER KOMMUNE... 3 2. KARAKTERPOENGSUM

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Ny drikkevannsforskrift

Ny drikkevannsforskrift Ny drikkevannsforskrift 1.1.2017 VA-konferansen 2018, Ålesund 24. mai 2018 Torild Nesjan Stubø, Mattilsynet region Midt, tonst@mattilsynet.no Tema Endrede krav til vannanalyser og prøvetakingsplaner i

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Ny regjering, samhandling og ny region.

Ny regjering, samhandling og ny region. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ny regjering, samhandling og ny region. - Hva betyr det for kommunene i Hedmark og Oppland? Statssekretær Aase Marthe Horrigmo Gjøvik, 7. februar 2018 Norge går

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

Ressurssituasjonen for grus og pukk i BTV - regionen. Hvor store verdier skapes egentlig i grus- og pukkindustrien?

Ressurssituasjonen for grus og pukk i BTV - regionen. Hvor store verdier skapes egentlig i grus- og pukkindustrien? Ressurssituasjonen for grus og pukk i BTV - regionen. Hvor store verdier skapes egentlig i grus- og pukkindustrien? Kongsberg 13.11.26 Peer - Richard Neeb,, Knut Wolden,, NGU NGUs mål l og forvaltningsansvar

Detaljer

Plan- og temadata. Norge digitalt regionmøte Midt-Gud

Plan- og temadata. Norge digitalt regionmøte Midt-Gud Plan- og temadata Norge digitalt regionmøte Midt-Gud. 21.02.2018 Innhold Geosynkronisering av plandata Plankurs april 2018 Temadata Geosynkronisering av plandata Fra gjeldende Geodataplan Mål Plandata

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Kontaktutvalget, Drammen kommune Tirsdag 6. mars 2018 Hans-Petter Tonum, leder for styringsgruppen Cecilie Brunsell, prosjektleder

Kontaktutvalget, Drammen kommune Tirsdag 6. mars 2018 Hans-Petter Tonum, leder for styringsgruppen Cecilie Brunsell, prosjektleder Kontaktutvalget, Drammen kommune Tirsdag 6. mars 2018 Hans-Petter Tonum, leder for styringsgruppen Cecilie Brunsell, prosjektleder Nye indikatorer for Drammen og Drammensregionen Nybygg av næringsbygg

Detaljer

Turnéplan: FOLKEDYPET av Marius Leknes Snekkevåg H13

Turnéplan: FOLKEDYPET av Marius Leknes Snekkevåg H13 36 To 05.09.2013 10:30 Union Scene Drammen Børresen skole 106 gr. 4. kl., 86 gr. 4. kl., 96 gr. 4. kl. 36 To 05.09.2013 12:00 Union Scene Drammen Børresen skole 36 Fr 06.09.2013 10:00 Union Scene Drammen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2009/63 434.0 20.11.2009 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

Vår kompetanse Din sikkerhet!

Vår kompetanse Din sikkerhet! Selskapsavtale for Sør - Øst 110 IKS 1. Navn Sør - Øst 110, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper (heretter IKS - loven). 2. Deltakere

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS

KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS KOMMUNE STED KLUBB BYGGE- ÅR REHAB 11-ER 9-ER 7-ER STOR HALL TREN.- HALL LEVERAN- DØR UNDER- VARME PAD MERKNADER SEL Otta kunstgress Otta IL 2007 64x100 Sverre

Detaljer

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus?

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Hva tror vi at vi vet og hvordan tror vi arbeidet skal foregå? andreas.moan@helse-sorost.no

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2005 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner 35 Fr 02.09.2016 11:30 12:25 Modum kulturhus Modum Nordre Modum ungdomsskole 8-10 104 Skolen ved Modum Bad 35 Fr 02.09.2016 13:00 13:55 Modum kulturhus Modum Nordre Modum ungdomsskole 8-10 104 104 36 Ma

Detaljer

Puljeoppsett

Puljeoppsett Puljeoppsett 2012-2013 KVINNER 4. DIVISJON Kongsvinger (ned fra 3.div) Varde (2) Stange HK (4) Øyer-Tretten (5) Elverum (6) Gran HK (7) Otta (8) Nordbygda (9) Nordre Land (10) LFH09 2 (opp fra 5. div)

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting (i 3. kvartal )

Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting (i 3. kvartal ) Kongsvingerregionen 15 (i 3. kvartal 21-218) Folketilvekst Fødselsoverskudd Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring 1 5 5 51-5 -5-11 -58-31 -47-75 -13-1 -15 21K3 211K3 212K3 213K3 214K3 215K3 216K3 217K3

Detaljer

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift 1 Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Hovedtrekk i forslaget Funksjonsbeskrivelse Hva kreves egentlig? De reelle kravene løftet ned i veiledningsmateriale

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie V16

Turnéplan: Romeo og Julie V16 2 Ma 11.01.2016 11:45 Danvik skole Drammen Danvik skole 5-7 174 174 SPILLESTED: UNION 2 Ma 11.01.2016 13:10 Danvik skole Drammen Danvik skole SPILLESTED: UNION 2 Ti 12.01.2016 10:30 Bragernes skole Drammen

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2018 1 Partinavn Parti Fylke Vevelstad Arbeiderparti Arbeiderpartiet Nordland Værøy Arbeiderparti Arbeiderpartiet Nordland Bø Arbeiderparti

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUDET I NY STRUKTUR

ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUDET I NY STRUKTUR Kommunene i Innlandet politidistrikt INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201610219-9 012 Sted, Dato Hamar 07.02.2017 ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUDET I NY STRUKTUR 13.

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 20.9.2012 May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet

Detaljer

Forslag til ny drikkevannsforskrift. Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt

Forslag til ny drikkevannsforskrift. Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt Forslag til ny drikkevannsforskrift Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt Protocol on Water and Health 17. juni 1999 adequate supplies of wholesome drinking water adequate sanitation of

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 01.12.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/11 Meldinger 1.12.11 PS 32/11 Ubrukte bevilgninger 2011 - overføring til

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

DIHVA Konferanse 21. november 2018

DIHVA Konferanse 21. november 2018 DIHVA Konferanse 21. november 2018 Synspunkt fra myndighetene. Tolkning av krav og praktisering av bestemmelser i drikkevannsforskriften og veiledning til denne. Utvalgte tema Victor Horvath Førsteinspektør

Detaljer

Mattilsynets fokusområder VA- dagene i Vrådal april

Mattilsynets fokusområder VA- dagene i Vrådal april Mattilsynets fokusområder VA- dagene i Vrådal 9. -10. april Ingrid Flatland, Mattilsynet Telemark Mattilsynets fokus - Videre oppfølging på UV anlegg - Reviderte prøvetakingsplaner - Farekartlegging og

Detaljer

Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting (i 2. kvartal )

Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting (i 2. kvartal ) Kongsvingerregionen 1 (i 2. kvartal 21-218) Folketilvekst Fødselsoverskudd Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring 1-7 79 22-28 -19-1 2-1 - -71-1 21K2 211K2 212K2 213K2 214K2 21K2 216K2 217K2 218K2 Hamarregionen

Detaljer

Hovedbok / Kontoutdrag Regnskap: Lions 104 C3 Beskrivelse:

Hovedbok / Kontoutdrag Regnskap: Lions 104 C3 Beskrivelse: 1920 Distriktskasse 1271.26.05225 162 471,01 01.07.2015 11 1 Justering 2,00 162 469,01 15.07.2015 2 1 Convention 2015 Torstein Nærbø 5 062,20 157 406,81 16.07.2015 3 1 Riksmøte 2015 For lite innbet 2 70

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie V16

Turnéplan: Romeo og Julie V16 2 Ma 11.01.2016 11:45 Danvik skole Danvik skole 5-7 174 174 SPILLESTED: UNION SCENE 2 Ma 11.01.2016 13:10 Danvik skole Danvik skole SPILLESTED: UNION SCENE 2 Ti 12.01.2016 10:30 Bragernes skole Bragernes

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

0502 Gjøvik Sluppet Tapt Tapsprosent

0502 Gjøvik Sluppet Tapt Tapsprosent Kommuneoversikt (TF73) SøknadsomganRMP og OBB 2017 Fylke OPPLAND Status Godkjent 0501 Lillehammer 912394905 FÅBERG ØSTSIDE 13 1 039 1 837 218 0 41 98 1 0 3,95 5,33 4,83 0,46 0,00 985812055 FÅBERG VESTSIDE

Detaljer

Drikkevannsforskriften etter

Drikkevannsforskriften etter Drikkevannsforskriften etter 1.1.2017 Hva innebærer kravene for drift av vannverket Morten Nicholls Hovedkontoret Generelt om endringene Strukturen i forskriften er betydelig endret i forhold til tidligere

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

Næringsanalyse for BTV Perioden

Næringsanalyse for BTV Perioden Perioden 1997-2003 Arbeidsrapport 24/04 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra BTV trefylkesamarbeidet mellom Buskerud, Telemark og Vestfold. Rapporten er

Detaljer

Drøftingsnotat til selskapets eiere. Vurdering av eiertilskuddsmodellen

Drøftingsnotat til selskapets eiere. Vurdering av eiertilskuddsmodellen Drøftingsnotat til selskapets eiere Vurdering av eiertilskuddsmodellen IKA Kongsberg, november 2018 Vår dato Vår referanse 2 av 11 Dette notatet legges fram til drøfting hos IKA Kongsbergs eiere i forkant

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 02.09.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/10 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - Kåre

Detaljer

Kampoppsett Øya Våren Ved forandringer eller spørsmål - kontakt Geir Ove på tlf Nybana er prioritert for kamper oppsatt av kretsen.

Kampoppsett Øya Våren Ved forandringer eller spørsmål - kontakt Geir Ove på tlf Nybana er prioritert for kamper oppsatt av kretsen. Kampoppsett Øya Våren 2015 Ved forandringer eller spørsmål - kontakt Geir Ove på tlf 46921195 Nybana er prioritert for kamper oppsatt av kretsen. Klokkeslett År Hjemmelag Bortelag Dommer Bane April Søndag

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

Lokallinjer Oppland. Gamle linjenumre Strekning Nye linjenumre. 566 Lom - Sogndal Lom - Spiterstulen 201

Lokallinjer Oppland. Gamle linjenumre Strekning Nye linjenumre. 566 Lom - Sogndal Lom - Spiterstulen 201 566 Lom - Sogndal 200 565 Lom - Spiterstulen 201 564 Lom -Galdesand - Juvasshytta 202 560 Vågåmo - Gjendesheim 203 532 Otta-Høvringen. 204 538 Otta-Mysusæter 205 460 Ringebu - Straumbu 206 573 Bismo-Bråtå-Bismo

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Oppsummering 2012, fritidsboliger på fjellet I 2012 ble

Detaljer

Vannforsyning 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring

Vannforsyning 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring Vannforsyning 2014 Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg www.kinei.no Tilstandsvurdering og kostnader vann

Detaljer

Næringsutvikling i Hedmark

Næringsutvikling i Hedmark Foto: Jo Michael Næringsutvikling i Hedmark Christl Kvam, regiondirektør i NHO Innlandet Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 527 500 årsverk i medlemsbedriftene

Detaljer