: RAPTOR LINER - BLACK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": RAPTOR LINER - BLACK"

Transkript

1 Utgivelsesdato: Redigert: Erstatter: Versjon: 6.3 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn Produktkode Produktgruppe : Stoffblandinger : : RLB/1, RLB/5, RLB/S1, RLB/S4 : Belegg 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Relevante, identifiserte bruksområder Industriell/profesjonell bruksspes Funksjons- eller brukskategori Bruk som blir frarådd Ingen ytterligere informasjon foreligger : Industriell Kun til profesjonell bruk : Belegg 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet U-POL LIMITED Denington Road, Wellingborough Northants. NN8 2QH - UK T +44 (0) Nødtelefonnummer Nødtelefon : CHEMTREC (0) (24 hrs) AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Brannfarlige væsker Kategori 2 H225 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2 H319 Kontaktallergi, Kategori 1 H317 Spesifikk målorgantoksisitet H336 enkelteksponering, Kategori 3 Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 3 H412 Fullstendig tekst for H-setninger: se avsnitt 16 Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet Meget brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake kreft. Kan forårsake genetiske skader Merkingselementer Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra merking til visningekstra klassifisering(er) til visning Piktogrammer (CLP) : Signalord (CLP) Farlige komponenter Faresetning (CLP) Sikkerhetssetninger (CLP) : Fare GHS NO (norsk) SDS Ref.: RLB 1/12 GHS07 : acetone; n-butylacetat; blanding av: α-3-(3-(2h- hydroksyfenyl)propionyl-ω-hydroksypoly(oksyetylen), α-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl- 4-hydroksyfenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H- hydroksyfenyl)propionyloksypoly(oksyetylen); reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; solventnafta (petroleum), lett aromatisk : H225 - Meget brannfarlig væske og damp. H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. : P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

2 EUH setninger Røyking forbudt. P261 - Unngå innånding av aerosoler, damp, røyk. P264 - Vask hender grundig etter bruk. P280 - Benytt ansiktsvern, verneklær, vernehansker. P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P501 - Innhold og beholder leveres til et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk. : EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Andre farer Ingen ytterligere informasjon foreligger AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1. Stoffer Ikke anvendelig 3.2. Stoffblandinger Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] acetone (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr.) metoksy-1-metyletylacetat stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H Flam. Liq. 3, H226 Reaction Mixture of Ethylbenzene, m-xylene and p-xylene (EU nr) Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 n-butylacetat stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser xylen (Merknad C) blanding av: α-3-(3-(2h- hydroksyfenyl)propionyl-ω-hydroksypoly(oksyetylen), α-3-(3- (2H-hydroksyfenyl)propionyl- ω-3-(3-(2h- hydroksyfenyl)propionyloksypoly(oksyetylen) reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr.) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (CAS-nr) (EU nr) (REACH-nr.) Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H ,5 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 0,3-1 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 0,1-1 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Merknad C: Visse organiske stoffer kan bringes i omsetning enten i en bestemt isomerisk form eller som en blanding av flere isomerer. I så fall skal leverandøren angi på etiketten om stoffet er en bestemt isomer eller en blanding av isomerer H-setningenes klartekst, se under seksjon 16 AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak FØRSTEHJELP generell FØRSTEHJELP etter innånding FØRSTEHJELP etter hudkontakt FØRSTEHJELP etter øyekontakt FØRSTEHJELP etter svelging : Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. : Skyll [eller dusj] huden med vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. : Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Symptomer/virkninger : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Irriterer øynene NO (norsk) SDS Ref.: RLB 2/12

3 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Behandles symptomatisk. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidler Egnede brannslukningsmiddler 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brannfare Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Tørr sand. Vannstøv. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid. : Meget brannfarlig væske og damp. : Giftig røyk kan frigjøres Råd til brannmannskaper Beskyttelse under brannslukking : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsvern. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner For personell som ikke er nødpersonell Verneutstyr Nødsprosedyrer For nødhjelpspersonell : Verneklær. Hansker. Vernebriller. : Ventiler utslippsområdet. Pust ikke inn damper. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp, røyk, aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. Kun kvalifisert personale utstyrt med egnet beskyttelse kan gripe inn. Verneutstyr : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringkontroll/personlig verneutstyr" Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå utslipp til miljøet. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann Metoder og materialer for oppsamling og rensing Til opprydding Rengjøringsmetoder Andre opplysninger 6.4. Henvisning til andre avsnitt For ytterligere informasjon, se avsnitt 13. AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Ytterligere farer under behandling Forsiktighetsregler for sikker håndtering Hygieniske forhåndsregler : Contain leaking substance. Samle opp spill Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Tekniske tiltak Oppbevaringsbetingelser Lagringstemperatur : < 25 C Lagringsplass Spesielle regler for emballasjen 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ingen ytterligere informasjon foreligger : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale. Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann. : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter. : Holdes vekk fra Varme og antennelseskilder. Røyking forbudt. : Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Brennbar damp kan samles opp i containeren. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Bruk personlig verneutstyr. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp, røyk, aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. Innhent særskilt instruks før bruk. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Ta alle nødvendige tekniske tiltak for å unngå eller redusere frigjøring av produktet på arbeidsstedet. Begrens produktmengdene til det minimum nødvendige for håndteringen og bregrens antallet eksponerte arbeidere. Sørg for lokalt utsugningsanlegg eller vanlig romventilasjon. Gulver, vegger og andre overflater i fareområdet skal rengjøres regelmessig. : Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering. Arbeidsklærne adskilles fra byklær og rengjøres separat. : Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. : Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares innelåst. : Lagres på et godt ventilert sted. : Oppbevares bare i originalemballasjen NO (norsk) SDS Ref.: RLB 3/12

4 AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametrer EU Lokalt navn Xylene, mixed isomers, pure EU IOELV TWA (mg/m³) 221 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm EU IOELV STEL (mg/m³) 442 mg/m³ EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm EU Notater Skin EU Regulatorisk referanse COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC Det Forente kongerike Lokalt navn Xylene, o-,m-,p- or mixed isomers Det Forente kongerike WEL TWA (mg/m³) 220 mg/m³ Det Forente kongerike WEL TWA (ppm) 50 ppm Det Forente kongerike WEL STEL (mg/m³) 441 mg/m³ Det Forente kongerike WEL STEL (ppm) 100 ppm Det Forente kongerike Merknad (WEL) Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity), BMGV (Biological monitoring guidance values are listed in Table 2) Det Forente kongerike Regulatorisk referanse EH40. HSE Norge Lokalt navn Xylen (alle isomere) Norge Grenseverdier (AN) (mg/m³) 108 mg/m³ Norge Grenseverdier (AN) (ppm) 25 ppm Norge Merknader (NO) H Norge Regulatorisk referanse Arbeidstilsynet. Forskrift, best.nr. 704 acetone ( ) EU Lokalt navn Acetone EU IOELV TWA (mg/m³) 1210 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 500 ppm EU Regulatorisk referanse COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC Det Forente kongerike Lokalt navn Acetone Det Forente kongerike WEL TWA (mg/m³) 1210 mg/m³ Det Forente kongerike WEL TWA (ppm) 500 ppm Det Forente kongerike WEL STEL (mg/m³) 3620 mg/m³ Det Forente kongerike WEL STEL (ppm) 1500 ppm Det Forente kongerike Regulatorisk referanse EH40. HSE Norge Lokalt navn Aceton Norge Grenseverdier (AN) (mg/m³) 295 mg/m³ Norge Grenseverdier (AN) (ppm) 125 ppm Norge Merknader (NO) E (EU har en veiledende grenseverdi for stoffet) Norge Regulatorisk referanse Arbeidstilsynet. Forskrift, best.nr. 704 EU Lokalt navn n-butyl acetate EU Notater (Ongoing) EU Regulatorisk referanse SCOEL Recommendations Det Forente kongerike Lokalt navn Butyl acetate Det Forente kongerike WEL TWA (mg/m³) 724 mg/m³ Det Forente kongerike WEL TWA (ppm) 150 ppm Det Forente kongerike WEL STEL (mg/m³) 966 mg/m³ Det Forente kongerike WEL STEL (ppm) 200 ppm Det Forente kongerike Regulatorisk referanse EH40. HSE EU Lokalt navn 2-Methoxy-1-methylethylacetate EU IOELV TWA (mg/m³) 275 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm EU IOELV STEL (mg/m³) 550 mg/m³ EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm NO (norsk) SDS Ref.: RLB 4/12

5 EU Notater Skin EU Regulatorisk referanse COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC Det Forente kongerike Lokalt navn 1-Methoxypropyl acetate Det Forente kongerike WEL TWA (mg/m³) 274 mg/m³ Det Forente kongerike WEL TWA (ppm) 50 ppm Det Forente kongerike WEL STEL (mg/m³) 548 mg/m³ Det Forente kongerike WEL STEL (ppm) 100 ppm Det Forente kongerike Merknad (WEL) Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity) Det Forente kongerike Regulatorisk referanse EH40. HSE Norge Lokalt navn 1-Metoksy-2-propylacetat. Norge Grenseverdier (AN) (mg/m³) 270 mg/m³ Norge Grenseverdier (AN) (ppm) 50 ppm Norge Merknader (NO) H Norge Regulatorisk referanse Arbeidstilsynet. Forskrift, best.nr. 704 DNEL/DMEL (Arbeidstakere) Akutt - systemiske effekter, dermal < mg/kg kroppsvekt/dag 8.2. Eksponeringskontroll Egnede tekniske kontrollmekanismer: Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Personlig verneutstyr: Hansker. Verneklær. Vernebriller. Gassmaske. Materialvalg for verneklær: Vanntette klær Håndvern: Beskyttelseshansker Øyebeskyttelse: Vernebriller med tett sidevern eller ansiktsvern. Tettsluttende vernebriller Hud- og kroppsvern: Bruk egnede verneklær Åndedretssvern: Air-fed respiratory protective equipment should be worn when this product is sprayed. Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon]. Personlig verneutstyr symbol(er): Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen: Unngå utslipp til miljøet. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form : Væske Utseende : Tyktflytende. Væske. Farge : Sort. Lukt : aromatisk. Luktterskel ph NO (norsk) SDS Ref.: RLB 5/12

6 Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) Smeltepunkt Frysepunkt : Ikke anvendelig Kokepunkt : > 35 C Flammepunkt : < 0 C Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Antennelighet (fast stoff, gass) Damptrykk Relativ damptetthet ved 20 C Relativ tetthet Massetetthet Løselighet Log Pow Viskositet, kinematisk Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaper Brannfarlige egenskaper Eksplosjonsgrenser : Ikke anvendelig : 1,1-1,14 g/cm³ : uoppløselig i vann. Oppløselig i de fleste organiske løsemidler Andre opplysninger VOC-innhold : 426 g/l AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Meget brannfarlig væske og damp Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold Forhold som skal unngås Unngå kontakt med varme flater. Varme. Ingen flammer, ingen gnister. Fjern all antennelseskilde Uforenlige materialer Ingen ytterligere informasjon foreligger Farlige nedbrytingsprodukter I normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet (oral) Akutt toksisitet (hud) Akutt toksisitet (innånding) LD 50 oral rotte acetone ( ) LD 50 oral rotte LD50 hud kanin LC50 innhalering rotte (mg/l) LD 50 oral rotte LD50 hud kanin 3523 mg/kg kroppsvekt (Ekvivalent med eller nesten lik EU-metode B.1, Rotte, Mannlig, 5800 mg/kg (Ekvivalent med eller nesten lik OECD 401, Rotte, Kvinnelig, mg/kg (Ekvivalent med eller nesten lik OECD 402, Kanin, Mannlig, 76 mg/l (Annet, 4 t, Rotte, Kvinnelig, mg/kg kroppsvekt (Ekvivalent med eller nesten lik OECD 423, Rotte, Hann/hunn, mg/kg kroppsvekt (Ekvivalent med eller nesten lik OECD 402, Kanin, Hann/hunn, LD 50 oral rotte 6190 mg/kg kroppsvekt (Ekvivalent med eller nesten lik OECD 401, Rotte, Hann/hunn, NO (norsk) SDS Ref.: RLB 6/12

7 LD50 hud kanin Hudetsing/hudirritasjon Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Kreftframkallende egenskap Giftighet for reproduksjon > 5000 mg/kg kroppsvekt (Ekvivalent med eller nesten lik OECD 402, Kanin, Hann/hunn, : Gir alvorlig øyeirritasjon. : Kan utløse en allergisk hudreaksjon. STOT enkelteksponering STOT gjentatt eksponering Aspirasjonsfare : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Giftighet Økologi - generell : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Akutt giftighet i vann Kronisk giftighet i vann : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. LC50 fisk 1 EC50 Daphnia 1 acetone ( ) LC50 fisk 1 EC50 96h alger (1) LC50 fisk 1 EC50 Daphnia 1 EC50 72h alger 1 2,6 mg/l (OECD 203, 96 t, Oncorhynchus mykiss, Statisk system, Ferskvann, Read-across) 3,82 mg/l (48 t, Daphnia magna, Gjennomstrømningssystem, Ferskvann, Read-across) 5540 mg/l (EU-metode C.1, 96 t, Salmo gairdneri, Statisk system, Ferskvann, > 7000 mg/l (Selenastrum capricornutum, Statisk system, Ferskvann, 18 mg/l (Ekvivalent med eller nesten lik OECD 203, 96 t, Pimephales promelas, Gjennomstrømningssystem, Ferskvann, 44 mg/l (48 t, Daphnia sp., Statisk system, Ferskvann, 674,7 mg/l (Desmodesmus subspicatus, Statisk system, Ferskvann, blanding av: α-3-(3-(2h-hydroksyfenyl)propionyl-ω-hydroksypoly(oksyetylen), α-3-(3-(2h-benzotriazol- 2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-hydroksyfenyl)propionyloksypoly(oksyetylen) LC50 fisk 1 EC50 Daphnia 1 ErC50 (alger) 2,8 mg/l (96 t, Oncorhynchus mykiss, Statisk system, Ferskvann, 4 mg/l (48 t, Daphnia magna, Statisk system, Ferskvann, > 100 mg/l (72 t, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisk system, Ferskvann, LC50 fisk 1 EC50 Daphnia 1 EC50 96h alger (1) mg/l (OECD 203, 96 t, Oncorhynchus mykiss, Statisk system, Ferskvann, 373 mg/l (Ekvivalent med eller nesten lik OECD 202, 48 t, Daphnia magna, Statisk system, Ferskvann, > 1000 mg/l (OECD 201, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisk system, Ferskvann, Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet acetone ( ) Persistens og nedbrytbarhet Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) Kjemisk oksygenforbruk (COD) ThOD BOD (% av ThOD) Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbart i jord. Biologisk lett nedbrytbar i vann. Biologisk nedbrytbart i jord. Biologisk nedbrytbart i jord under anaerobe forhold. Biologisk lett nedbrytbar i vann. 1,43 g O₂/g emne 1,92 g O₂/g emne 2,2 g O₂/g emne 0,872 (20 dager, Litteraturstudie) Biologisk lett nedbrytbar i vann NO (norsk) SDS Ref.: RLB 7/12

8 ThOD BOD (% av ThOD) 0,46 2,21 g O₂/g emne Persistens og nedbrytbarhet Biologisk lett nedbrytbar i jord. Biologisk lett nedbrytbar i vann Bioakkumuleringsevne BCF fisk (8 uke(r), Oncorhynchus mykiss, Gjennomstrømningssystem, Ferskvann, Log Pow 3,2 (Konklusjon etter analogi, 20 C) Bioakkumuleringsevne Lavt potensial for bioakkumulering (BCF <500). acetone ( ) BCF fisk 1 BCF andre vannlevende organismer 1 Log Pow Bioakkumuleringsevne 0,69 (Pisces) 3 (BCFWIN, Beregnet verdi) -0,24 (Testdata) Ikke bioakkumulerbar. BCF fisk 1 15,3 (Beregnet verdi) Log Pow 2,3 (Testdata, OECD 117, 25 C) Bioakkumuleringsevne Lavt potensial for bioakkumulering (Log Kow < 4). blanding av: α-3-(3-(2h-hydroksyfenyl)propionyl-ω-hydroksypoly(oksyetylen), α-3-(3-(2h-benzotriazol- 2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-hydroksyfenyl)propionyloksypoly(oksyetylen) BCF fisk 1 Log Pow (502 t, Oncorhynchus mykiss, Gjennomstrømningssystem, Ferskvann, 4,6 (Erfaringsverdi, Ekvivalent med eller nesten lik OECD 117, 25 C) Log Pow 1,2 (Erfaringsverdi, Ekvivalent med eller nesten lik OECD 117, 20 C) Bioakkumuleringsevne Lavt potensial for bioakkumulering (Log Kow < 4) Mobilitet i jord Overflatespenning Økologi - jord/mark acetone ( ) Overflatespenning Økologi - jord/mark Overflatespenning Log Koc Økologi - jord/mark 28,01-29,76 mn/m (25 C) Ingen (test)data tilgjengelig for mobilitet av stoffet. Kan være skadelig for planter, blomster og fruktdannelse. 0,0237 N/m Ingen (test)data tilgjengelig for mobilitet av stoffet. 0,0163 N/m (20 C) 1,268-1,844 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR) Lavt potensial for adsorbsjon i jord. Overflatespenning 29,4 mn/m (20 C, 100 vol %) Log Koc 0,264 (log Koc, QSAR) Økologi - jord/mark Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Bestanddel Svært mobil i jord. ( ) Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vpvb-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Andre skadevirkninger Ingen ytterligere informasjon foreligger Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vpvb-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vpvb-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vpvb-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII NO (norsk) SDS Ref.: RLB 8/12

9 AVSNITT 13: Sluttbehandling Avfallsbehandlingsmetoder Regional lovgivning (avfall) Avfallsbehandlingsmetoder Ytterligere informasjon AVSNITT 14: Transportopplysninger I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter. : Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser. : Brennbar damp kan samles opp i containeren. ADR IMDG IATA ADN RID FN-nummer FN-forsendelsesnavn MALING PAINT Paint MALING MALING Transportdokumentbeskrivelse UN 1263 MALING, 3, II, (D/E) UN 1263 PAINT, 3, II UN 1263 Paint, 3, II UN 1263 MALING, 3, II UN 1263 MALING, 3, II Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe II II II II II Miljøfarer Miljøskadelig : Nei Miljøskadelig : Nei Maritim forurensningskilde : Nei Særlige forsiktighetsregler ved bruk - Vejtransport Klassifiseringskode (ADR) : F1 Spesiell bestemmelse (ADR) : 163, 367, 640D, 650 Begrensede mengder (ADR) Unntatte mengder (ADR) Emballeringsinstrukser (ADR) Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR) Bestemmelser om samemballering (ADR) Instrukser for flyttbare tanker og bulkcontainere (ADR) Særlige bestemmelser for flyttbare tanker og bulkcontainere (ADR) Tankkode (ADR) Kjøretøy for tanktransport : 5l : E2 Miljøskadelig : Nei Miljøskadelig : Nei Miljøskadelig : Nei Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner : P001, IBC02, R001 : PP1 : MP19 : T4 : TP1, TP8, TP28 : LGBF : FL Transportkategori (ADR) : 2 Spesielle transportbestemmelser om gjennemføring av transporten (ADR) Fareklasse : 33 Oransjefargede skilt : : S2, S20 Tunnelbegrensingskode (ADR) EAC-kode : D/E : 3YE - Sjøfart Spesiell bestemmelse (IMDG) : 163, NO (norsk) SDS Ref.: RLB 9/12

10 Begrensede mengder (IMDG) Unntatte mengder (IMDG) Emballeringsinstrukser (IMDG) Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) Emballasjeveiledning for IBC (IMDG) Tankforskrifter (IMDG) Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG) EmS-nr. (Brann) EmS-nr. (Spill) Stuingskategori (IMDG) Egenskaper og observasjoner (IMDG) : 5 L : E2 : P001 : PP1 : IBC02 : T4 : TP1, TP8, TP28 : F-E : S-E : B : Miscibility with water depends upon the composition. - Luftfart PCA unntatte mengder (IATA) PCA begrensede mengder (IATA) PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) : E2 : Y341 : 1L PCA emballasjeveiledning (IATA) : 353 PCA maks. nettomengde (IATA) : 5L CAO emballasjeveiledning (IATA) : 364 CAO maks. nettomengde (IATA) Spesiell bestemmelse (IATA) ERG-kode (IATA) - Vannveistransport Klassifiseringskode (ADN) : 60L : A3, A72, A192 : 3L : F1 Spesiell bestemmelse (ADN) : 163, 367, 640C, 650 Begrensede mengder (ADN) Unntatte mengder (ADN) Utstyr påkrevet (ADN) Ventilasjon (ADN) : 5 L : E2 Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) : 1 - Jernbanetransport Klassifiseringskode (RID) : PP, EX, A : VE01 : F1 Spesiell bestemmelse (RID) : 163, 367, 640C, 650 Begrensede mengder (RID) Unntatte mengder (RID) Emballeringsinstrukser (RID) Spesielle emballeringsbestemmelser (RID) Bestemmelser om samemballering (RID) Instrukser for flyttbare tanker og bulkcontainere (RID) Særlige bestemmelser for flyttbare tanker og bulkcontainere (RID) Tankkoder for RID tanker (RID) : 5L : E2 : P001 : PP1 : MP19 : T4 Transportkategori (RID) : 2 Ekspressgods (RID) : TP1, TP8, TP28 : L1.5BN : CE7 Fareidentifikasjonsnummer (RID) : Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket Ikke anvendelig AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen eu-forskrifter Følgende begrensninger gjelder i henhold til vedlegg XVII i REACH forordning (EF) nr 1907/2006: NO (norsk) SDS Ref.: RLB 10/12

11 3. Flytende stoffer eller stoffblandinger som anses som farlige etter definisjonene i rådsdirektiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF 3(a) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 2.1 til 2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A til F 3(b) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuell funksjon og forplantningsevnen eller for utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og (c) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse Stoffer som er klassifisert som brannfarlige gasser kategori 1 eller 2, brennbare væsker kategori 1, 2 eller 3, brannfarlig faste stoffer i kategori 1 eller 2, stoffer og stoffblandinger som i kontakt med vann avgir brennbare gasser, kategori 1, 2 eller 3, selvantennelig væske kategori 1 eller pyrofore faste stoffer i kategori 1, uavhengig av om de vises i del 3 i vedlegg VI til forordning (EU) nr 1272/2008 eller ikke. - acetone - n- butylacetat - xylen - blanding av: α-3-(3-(2h- hydroksyfenyl)propionyl-ωhydroksypoly(oksyetylen), α-3-(3-(2h- hydroksyfenyl)propionyl-ω-3-(3-(2h- hydroksyfenyl)propionyloksypoly(oksyetylen) - 2- metoksy-1-metyletylacetat - acetone - n- butylacetat - xylen - 2-metoksy-1-metyletylacetat - Reaction Mixture of Ethylbenzene, m-xylene and p-xylene - acetone - xylen - blanding av: α-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tertbutyl-4-hydroksyfenyl)propionyl-ωhydroksypoly(oksyetylen), α-3-(3-(2h- hydroksyfenyl)propionyl-ω-3-(3-(2h- hydroksyfenyl)propionyloksypoly(oksyetylen) - reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebacate - Reaction Mixture of Ethylbenzene, m-xylene and p-xylene - blanding av: α-3-(3- (2H- hydroksyfenyl)propionyl-ωhydroksypoly(oksyetylen), α-3-(3-(2h- hydroksyfenyl)propionyl-ω-3-(3-(2h- hydroksyfenyl)propionyloksypoly(oksyetylen) - reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebacate - acetone - n- butylacetat - xylen - 2-metoksy-1-metyletylacetat Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV VOC-innhold : 426 g/l Nasjonale forskrifter Ingen ytterligere informasjon foreligger Vurdering av kjemikaliesikkerhet Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering AVSNITT 16: Andre opplysninger H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: Acute Tox. 4 (Dermal) Akutt giftighet (dermal) Kategori 4 Acute Tox. 4 (Inhalation) Akutt giftighet (som kan innhaleres) Kategori 4 Aquatic Acute 1 Farlig for vannmiljøet - akutt Kategori 1 Aquatic Chronic 1 Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 1 Aquatic Chronic 2 Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 2 Asp. Tox. 1 Aspirasjonsfare, Kategori 1 Eye Irrit. 2 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2 Flam. Liq. 2 Brannfarlige væsker Kategori 2 Flam. Liq. 3 Brannfarlige væsker Kategori 3 Skin Irrit. 2 Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 Skin Sens. 1 Kontaktallergi, Kategori NO (norsk) SDS Ref.: RLB 11/12

12 Skin Sens. 1A Kontaktallergi, Kategori 1A STOT RE 2 Spesifikk målorgantoksisitet gjentatt eksponering, Kategori 2 STOT SE 3 Spesifikk målorgantoksisitet enkelteksponering, Kategori 3 STOT SE 3 Spesifikk målorgantoksisitet enkelteksponering, Kategori 3 H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 H304 H312 H315 H317 H319 H332 H335 H336 H373 H400 H410 H411 H412 EUH066 Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Farlig ved hudkontakt. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Datablad EU (REACH Vedlegg II) For professional use only. The information contained within this Safety Data Sheet (SDS) is believed to be correct as of the date issued however it is subject to change from time to time. It does not purport to be all inclusive or exhaustive and shall only be used as a guide. U-POL makes no warranties, expressed or implied, including but not limited to, any implied warranty of fitness for a given purpose or usage. It is the Buyers responsibility to ensure the suitability of the products for their own use and to check the information is up to date. U-POL cannot be held responsible for the suitability of use for any of its products, considering the wide range of factors such as application, substrates and handling methods. Since these conditions of use are outside of our control, the company shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the product detailed. Moreover, addition of reducers, hardeners or other additives over and above U-POL s recommendations for use, may substantially alter the composition and hazards of the product. U-POL data sheets are available via the U-POL website at NO (norsk) SDS Ref.: RLB 12/12

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12-04-2017 Redigert: 14-02-2018 : Versjon: 1.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Utgivelsesdato: 01/04/2014 Redigert: 20/04/2015 Erstatter: 01/04/2014 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II Utgivelsesdato: 24-05-2011 Redigert: 23-03-2018 : Versjon: 1.02 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1. Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Stoff-navn : Plastic additive 21

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Ketamine Produktkode

Detaljer

: Bupivacaine impurity F

: Bupivacaine impurity F Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn Kjemisk navn EU-identifikationsnummer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Remifentanil Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Paracetamol Produktkode

Detaljer

: Eurol Syncool EPU. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: Eurol Syncool EPU. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 13-7-2016 Redigert: 13-7-2016 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blandinger Produktnavn

Detaljer

: Brannstopp mansjett endeløs CFS-C EL

: Brannstopp mansjett endeløs CFS-C EL 302742 30.03.2017 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 72075120 1.2. Relevante

Detaljer

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruke. : Rengjøringsmiddel

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruke. : Rengjøringsmiddel Ecoforce Gulvpleie Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 07/03/2017 : Versjon: 10.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: RAPTOR LINER BLACK (RLB)

: RAPTOR LINER BLACK (RLB) Utgivelsesdato: 13.01.2015 Redigert: 31.03.2017 Versjon: 4.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Benzalkonium Produktkode

Detaljer

: Easy Iron / Strykelett

: Easy Iron / Strykelett Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 04/11/2016 : Versjon: 10.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

: Toilet Cleaner Marine

: Toilet Cleaner Marine Utgivelsesdato: 17/03/2017 Redigert: 16/03/2015 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoffblandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

: Vardenafil hydrochloride CRS

: Vardenafil hydrochloride CRS Utgivelsesdato: 28/11/2013 Redigert: 19/02/2014 Erstatter: 28/11/2013 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Glans Tørremiddel Sikkerhetsdatablad

Glans Tørremiddel Sikkerhetsdatablad Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 15/08/2018 : Versjon: 10.11 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KJEMIKALIEKLUT (228600, )

Sikkerhetsdatablad KJEMIKALIEKLUT (228600, ) 302485 25.11.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: TRIM #11 MATT BLACK AEROSOL (TRIMMB/AL)

: TRIM #11 MATT BLACK AEROSOL (TRIMMB/AL) Utgivelsesdato: 23.02.2017 Redigert: 14.11.2017 Erstatter: 23.02.2017 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE CRS

: ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 27/11/2009 Versjon: 5.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr.

Redigert: Erstatter: Versjon: Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr. Utgivelsesdato: 07.02.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

: DRY & SHINE RINSE WAX

: DRY & SHINE RINSE WAX Utgivelsesdato: 08/11/2018 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode : 15161

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0

Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 08.12.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

MP9 Sikkerhetsdatablad

MP9 Sikkerhetsdatablad MP9 Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 17/08/2018 : Versjon: 10.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1. Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: : Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale/nasjonale/internasjonale/lokale forskrifter.

Redigert: Erstatter: Versjon: : Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale/nasjonale/internasjonale/lokale forskrifter. Utgivelsesdato: 14.09.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) 2015/830 Utgivelsesdato: Redigert: Erstatter: Versjon: 1.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) 2015/830 Utgivelsesdato: Redigert: Erstatter: Versjon: 1. Utgivelsesdato: 20.10.2016 Redigert: 22.12.2016 Erstatter: 07.08.2013 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruke. : Rengjøringsmiddel

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruke. : Rengjøringsmiddel Ecoforce Oppvask / Washing up liquid Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 16/08/2018 : Versjon: 10.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

: PANDOMO CC No. 3 Blau Bleu Blue Blauw

: PANDOMO CC No. 3 Blau Bleu Blue Blauw PANDOMO CC No. 3 Blau Bleu Blue Blauw Utgivelsesdato: 13.09.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

: HYOSCINE HYDROBROMIDE CRS

: HYOSCINE HYDROBROMIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 29/05/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0

Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 09.11.2018 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

: Hexylresorcinol for system suitability CRS

: Hexylresorcinol for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Hexylresorcinol

Detaljer

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruk. : Rengjøringsmiddel

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruk. : Rengjøringsmiddel Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 15/08/2018 : Versjon: 10.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: : Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale/nasjonale/internasjonale/lokale forskrifter.

Redigert: Erstatter: Versjon: : Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale/nasjonale/internasjonale/lokale forskrifter. Utgivelsesdato: 04.07.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

: Kakaosmør, pellets økologisk produksjon

: Kakaosmør, pellets økologisk produksjon Kakaosmør, pellets økologisk produksjon Utgivelsesdato: 22.12.2016 Redigert: 27.02.2017 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Myggolf Sneglestopp

Sikkerhetsdatablad Myggolf Sneglestopp Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

: DALTEPARIN SODIUM CRS

: DALTEPARIN SODIUM CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 22/04/2008 Versjon: 5.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: FLUCYTOSINE CRS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: FLUCYTOSINE CRS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 02/04/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: ARDEX P 10 SR 2-K Component A

: ARDEX P 10 SR 2-K Component A ARDEX P 10 SR 2-K Component A Utgivelsesdato: 16.11.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

: VINPOCETINE IMPURITY A CRS

: VINPOCETINE IMPURITY A CRS Utgivelsesdato: 30/08/2013 Redigert: 30/08/2013 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol) TEC7 CLEANER (Aerosol) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 CLEANER (Aerosol) Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

: NOFIRNO Fire Safe Sealant

: NOFIRNO Fire Safe Sealant Utgivelsesdato: 04.11.2016 Redigert: 22.08.2018 Erstatter: 22.09.2017 Versjon: 3.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: ARDEX EP 1500 CB Component A

: ARDEX EP 1500 CB Component A ARDEX EP 1500 CB Component A Utgivelsesdato: 12.06.2018 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Ciclopirox Produktkode

Detaljer

D - Scale Sikkerhetsdatablad

D - Scale Sikkerhetsdatablad D - Scale Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 17/08/2018 : Versjon: 10.11 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn

Detaljer

Turtle Wax ORIGINAL (101) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 22/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.

Turtle Wax ORIGINAL (101) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 22/04/2015 Redigert: : Versjon: 1. Turtle Wax ORIGINAL (101) Utgivelsesdato: 22/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn

Detaljer

: Novoryt smeltevoks

: Novoryt smeltevoks 302846 30.04.2017 Versjon: 8.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 30110650, 30110640,

Detaljer

ECOFORCE DCS UNIVERSAL Sikkerhetsdatablad

ECOFORCE DCS UNIVERSAL Sikkerhetsdatablad ECOFORCE DCS UNIVERSAL Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 15/08/2018 : Versjon: 10.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets

Detaljer

: HYMECROMONE IMPURITY A CRS

: HYMECROMONE IMPURITY A CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 25/11/2009 Versjon: 4.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Nadolol Produktkode

Detaljer

Glyko-Premium Mix I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

Glyko-Premium Mix I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 50% 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. : Gojo Multi AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Sikkerhetsdatablad. : Gojo Multi AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301285 01/02/2016 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

Tel: +31 (0)

Tel: +31 (0) Utgivelsesdato1:0/12/201 8 Redigert: 03/12/2018 : Versjon: 10.03 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Clotrimazole Produktkode

Detaljer

: Clopidogrel Besilate CRS

: Clopidogrel Besilate CRS Utgivelsesdato: 26/07/2016 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Clopidogrel Besilate

Detaljer

: ARDEX P 10 SR 2-K Component B

: ARDEX P 10 SR 2-K Component B ARDEX P 10 SR 2-K Component B Utgivelsesdato: 16.11.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0

Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 12.12.2018 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0

Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 04.07.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: Installation products, methoxysilane-containing

Redigert: Erstatter: Versjon: Installation products, methoxysilane-containing Utgivelsesdato: 06.12.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

: PANDOMO CC No. 8 Braun Brun Brown Bruin

: PANDOMO CC No. 8 Braun Brun Brown Bruin PANDOMO CC No. 8 Braun Brun Brown Bruin Utgivelsesdato: 15.09.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

: 1K ACID 8 ETCH PRIMER GREY

: 1K ACID 8 ETCH PRIMER GREY Utgivelsesdato: 13.07.2015 Redigert: 08.05.2018 Erstatter: 23.06.2017 Versjon: 4.3 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

1.4. Nødtelefonnummer Nødtelefon : Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen

1.4. Nødtelefonnummer Nødtelefon : Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen Utgivelsesdato: 08.08.2016 Redigert: 22.12.2016 Erstatter: 04.05.2015 Versjon: 2.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Langtidsvirkende gjødsel Green Viking

: Langtidsvirkende gjødsel Green Viking 304239 03.12.2018 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: TIPP-EX ECOLUTION AQUA

: TIPP-EX ECOLUTION AQUA Utgivelsesdato: 11.04.2017 Versjon: 1.0 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Navn Produktkode : Stoffblandinger : : WW-11

Detaljer

: DIHYDROSTREPTOMYCIN

: DIHYDROSTREPTOMYCIN Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 12/05/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 2.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen Utgivelsesdato: 24.05.2016 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad er ikke påkrevet for dette kjemikaliet i henhold til REACH artikkel 31. Dette et er utarbeidet på frivillig grunnlag AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

: Sterisol Flytende såpe, uten parfyme

: Sterisol Flytende såpe, uten parfyme 301011 01.09.2017 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 4810, 4819 Produkttype

Detaljer

: 2K RAPTOR BLACK AEROSOL

: 2K RAPTOR BLACK AEROSOL SDS Ref.: RLBAL Utgivelsesdato: 26.03.2018 Erstatter: 06.03.2018 Versjon: 2.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form :

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: BLEND #9 FADE OUT AEROSOL

: BLEND #9 FADE OUT AEROSOL SDS Ref.: BLENDAL Utgiv elsesdato: 23.02.2017 Redigert: 11.11.2018 Erstatter: 06.09.2018 Versjon: 2.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ultra Wipes 2

SIKKERHETSDATABLAD Ultra Wipes 2 Ultra Wipes 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Ultra Wipes 2 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 GHS05 GHS07 GHS08

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 GHS05 GHS07 GHS08 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : : E120451 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen Utgivelsesdato: 13.01.2010 Redigert: 24.05.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad er ikke påkrevet for dette kjemikaliet i henhold til REACH artikkel 31. Dette et er utarbeidet på frivillig grunnlag AVSNITT

Detaljer

Turtle Wax WAX IT WET (098) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 29/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.

Turtle Wax WAX IT WET (098) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 29/04/2015 Redigert: : Versjon: 1. Turtle Wax WAX IT WET (098) Utgivelsesdato: 29/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: ARDEX AF 495 Component B

: ARDEX AF 495 Component B ARDEX AF 495 Component B Utgivelsesdato: 15.12.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

:Stoffblandinger : Turtle Wax WET N BLACK TYRE SHINE : 123

:Stoffblandinger : Turtle Wax WET N BLACK TYRE SHINE : 123 TYRE SHINE Utgivelsesdato: 24/04/2015 Redigert: 18/06/2017 Erstatter: 18/06/2017 Versjon: 1.2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Abratex Falsolja 80

Sikkerhetsdatablad Abratex Falsolja 80 300717 01.11.2018 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: Ibuprofen impurity B CRS

: Ibuprofen impurity B CRS Utgivelsesdato: 30/05/2017 Redigert: 30/05/2017 Erstatter: 07/07/2015 Versjon: 10.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Safety Data Sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006, as amended. Utgivelsesdato:24/07/2015 Redigert: : Versjon: 1.

Sikkerhetsdatablad Safety Data Sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006, as amended. Utgivelsesdato:24/07/2015 Redigert: : Versjon: 1. Utgivelsesdato:24/07/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Mangiferin

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Webac tetteplugg

Sikkerhetsdatablad Webac tetteplugg Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Synonymer : Webac Flens 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: : Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale/nasjonale/internasjonale/lokale forskrifter.

Redigert: Erstatter: Versjon: : Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale/nasjonale/internasjonale/lokale forskrifter. Utgivelsesdato: 03.02.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

: PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 27/11/2009 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Detaljer

: Multisorb oljeabsobent

: Multisorb oljeabsobent i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301292 01/02/2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

: ARDEX P 82, Componet A

: ARDEX P 82, Componet A Utgivelsesdato: 06.07.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

: NK, EK, EKW, EKR og M aluminiumoksid

: NK, EK, EKW, EKR og M aluminiumoksid NK, EK, EKW, EKR og M aluminiumoksid Utgivelsesdato: 13.01.2010 Redigert: 24.05.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad er ikke påkrevet for dette kjemikaliet i henhold til REACH artikkel 31. Dette et er

Detaljer

: Litex Skjøtebånd Gummiert, Litex Rørmansjett, Litex Mansjett Hjørne, Litex Slukmansjett

: Litex Skjøtebånd Gummiert, Litex Rørmansjett, Litex Mansjett Hjørne, Litex Slukmansjett 302896 30.04.2017 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad Litex Skjøtebånd Gummiert, Litex Rørmansjett, Litex Mansjett Hjørne, Litex Slukmansjett AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. : Cracker AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Sikkerhetsdatablad. : Cracker AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 304132 03.10.2018 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: Levodropropizine impurity C

: Levodropropizine impurity C Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn Kjemisk navn : Stoff : Levodropropizine

Detaljer

: 1,1'-ethylidenebistryptophan

: 1,1'-ethylidenebistryptophan Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff Produktkode : 201700087

Detaljer

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen Utgivelsesdato: 13.01.2010 Redigert: 01.06.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad er ikke påkrevet for dette kjemikaliet i henhold til REACH artikkel 31. Dette et er utarbeidet på frivillig grunnlag AVSNITT

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Fluphenazine Produktkode

Detaljer

(EF) /2008 [CLP]

(EF) /2008 [CLP] Utgivelsesdato: 22/05/2014 Redigert: 27/04/2016 : Versjon: 1.3 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Navn Produktkode

Detaljer

Kun til profesjonell bruk

Kun til profesjonell bruk Utgivelsesdato: 18/03/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktgruppe :

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Bupivacaine Produktkode

Detaljer

Kun til profesjonell bruk

Kun til profesjonell bruk Utgivelsesdato: 30/03/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktgruppe :

Detaljer

: Produktet er laget for forskning, analyse og vitenskapelig utdannelse.

: Produktet er laget for forskning, analyse og vitenskapelig utdannelse. Utgivelsesdato: 17/09/2013 Redigert: 17/09/2013 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 4.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer