Kollektivfelt på fv 509 i Kannik. Sammendrag. Fylkesrådmannens innstilling. Saksframlegg. Sakens gang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kollektivfelt på fv 509 i Kannik. Sammendrag. Fylkesrådmannens innstilling. Saksframlegg. Sakens gang"

Transkript

1 Side 1 av 7 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/ Saksbehandler: Eva Kragset Avdeling: Samferdselsavdelingen Kollektivfelt på fv 509 i Kannik Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Fylkesutvalget Vedlegg: 1 Vedlegg 1, L0886, Skiltplan 2 Vedlegg 2, L6988, Skiltplan Sammendrag Fv. 509 i Kannik vil bli avlastet for trafikk når Ryfast og Eiganestunnelen åpner i midten av februar Dette gir en unik mulighet til å innføre kollektivfelt i påvente av Bussveien, uten at øvrig trafikk vil få dårligere fremkommelighet. Trafikksimuleringer utført av Multiconsult viser at biltrafikken glir noe raskere i fremtidig situasjon med kollektivfelt, enn for dagens situasjon. I vedtatt kommunedelplan for Stavanger sentrum heter det, under Strategiske plangrep - Kollektivløsninger, at «Kollektivtrafikken skal sikres forutsigbar fremkommelighet i hele sentrumsområdet [ ] Kollektivfelt i Kannik både for bussveien og øvrig kollektivtrafikk». Forslaget er således i tråd med aktuell overordnet plan i området. Det anbefales å innføre sidestilte kollektivfelt på fv. 509 Madlaveien i Kannik ved åpning av de nye veganleggene. Overgangen fra sidestilte kollektivfelt til parallelført bussvei vil gå smidigere når dette kommer om noen år. Det blir også enklere å oppnå overordna mål som at flere skal velge kollektivtrafikk, nullvekst i personbiltrafikken, og færre biler til sentrum. Sidestilt kollektivfelt er raskt, billig og enkelt å innføre det er kun behov for skilt og oppmerking. Fylkesrådmannens innstilling Skilt og oppmerking av sidestilt kollektivfelt i Kannik vedtas. Inge Smith Dokken fylkesrådmann Gottfried Heinzerling avdelingssjef

2 Utvalgssakens nummer: Side 2 av 7 Bakgrunn for saken Teksten i dette avsnittet er i all hovedsak hentet fra Statens vegvesen (2019) Fv. 509 Madlaveien i Kannik har vært en kjent utfordring i mange år. All kollektivtrafikk som skal vestover følger fv. 509 Madlaveien. Dette er en av de mest høyfrekvente busstraséene på Nord-Jæren, med over 60 busser i timen i rushet, se figur 1 under. Her går rute 2, 3, 6, 7, 10, 16 og X30. I tillegg kommer andre busser som skolebusser, ekspressbusser, flybusser m.fl. Figur 1: Frekvens på busser i rushtiden I morgen- og ettermiddagsrushene er det betydelige trafikkavviklingsproblemer i Kannik, som fører til køer og forsinkelser. All kollektivtrafikk står i de samme køene som personbilene. Reisetidsregistrering fra januar 2019 viser at mange busser bruker mer enn fem minutter lenger tid gjennom Kannik i rushperiodene enn ellers i døgnet. Forsinkelser i starten av bussruten, gjør at de blir for sene i forhold til ruteplanen på resten av bussruten, noe som er meget uheldig. Kollektivtrafikken vil da tape tid i forhold til personbilen, noe som kan føre til at færre velger å ta buss. Problemstilling Forslag til skilting og oppmerking av fv. 509/Madlaveien er oversendt fra Statens vegvesen til Rogaland fylkeskommune som vegeier. Kollektivfelt for Bussveien i Kannik er allerede vedtatt i kommunedelplan for Stavanger sentrum. Spørsmålet nå er hvorvidt det skal skiltes og merkes opp kollektivfelt i påvente av at Bussveiens kollektivfelt blir bygd, eller om det ønskes å vente med dette.

3 Utvalgssakens nummer: Side 3 av 7 Saksopplysninger Teksten i dette avsnittet er i all hovedsak hentet fra Statens vegvesen (2019) Trafikk Siden 2015 har trafikkutviklingen i Kannik blitt kontinuerlig registrert, se figur 2 under. Trafikkmengden har blitt noe redusert de siste årene, fra i årsdøgntrafikk i 2015 til i ÅDT i Årsdøgntrafikk (ÅDT) er gjennomsnittlig antall biler på et gjennomsnittsdøgn i året. Figur 2: Trafikkutvikling fv. 509 Madlaveien i Kannik ( Etter at de nye bomringene ble etablert i forbindelse med Bymiljøpakken, er det ventet at trafikken går ytterligere ned i Tall fra Ferde viser at elbilandelen nærmer seg 20 % i byområdet. Andelen har vært kraftig stigende fra 13,2 % i oktober i fjor til 18,5 % i september i år.taxi og elbiler vil også dra nytte av bedre fremkommelighet og høyere forutsigbarhet med kollektivfelt i Kannik. Antall kollektivpassasjerer i Kannik er om lag 25 % av persontrafikken for morgenrushet mellom kl Onsdag 25. september 2019 var det 1021 kollektivpassasjerer som reiste på strekningen i Kannik mellom kl Det var om lag like mange i hver retning (retningsfordeling 49 % mot vest og 51 % mot sentrum) (Kolumbus, 2019). Ny vegkapasitet Rv. 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen skal åpnes i februar Hver av disse tunnelene har fire felt, og en kapasitet på om lag i årsdøgntrafikk. De nye vegene med høy kapasitet vil avlaste fv. 509 i Kannik, noe som gjør at innføring av kollektivfelt i Kannik får vesentlig mindre konsekvenser for biltrafikken enn om det hadde blitt innført i dag.

4 Utvalgssakens nummer: Side 4 av 7 Figur 3: Animasjon av E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Hundvågtunnelen i Stavanger sentrum. Hvor stor trafikken vil være i Kannik etter åpning av Ryfast og Eiganestunnelen er usikkert. Trafikkberegning for reguleringsplanen i 2008, viser at en kan forvente å ha i størrelsesorden i ÅDT færre i Kannik i 2035 med Ryfast enn uten Ryfast, (Statens vegvesen, 2008). Det vil si omtrentlig i ÅDT i 2020, når en regner med nullvekst i byområdet. Det vil si at vi får om lag 30 % mindre trafikk i Kannik. I trafikkanalysearbeid i forbindelse med planlegging av Bussveien i Kannik, kommer en frem til at det vil være i størrelsesorden i ÅDT igjen i Kannik når Bussveien, Ryfast- og Eiganestunnelen er bygget. Det er den samme trafikkmengden som vi har i dag på flere strekninger med tilsvarende løsning med sidestilte kollektivfelt, som blant annet på rv. 509 Madlaveien på Tjensvoll og fv. 44 i Hillevåg. Når to trafikkanalyser gir omtrent det samme svaret, vil en kunne stole noe mer på utfallet, og usikkerheten blir noe lavere. Kommunedelplan for Stavanger sentrum og Bussveien I mars i 2019 ble kommunedelplan for Stavanger sentrum vedtatt. Den sier at det skal være parallelført bussveitrase langs fv. 509 i Kannik, se figur 4 under.

5 Utvalgssakens nummer: Side 5 av 7 Figur 4: Visualisering av Bussveien parallelført i Kannik. Her går Bussveien parallelført utenom krysset Madlaveien/Musegata/Olav V s gate (Statens vegvesen, 2018). Det vil ta noen år å realisere Bussveien slik forprosjektet til reguleringsplanen viser. I påvente av at Bussveien blir ferdig planlagt og bygd på strekningen fra sentrum og vestover fv. 509, vil det være smart å anlegge ordinære sidestilt kollektivfelt. Sidestilt kollektivfelt er raskt, billig og enkelt å innføre det er kun behov for skilt og oppmerking. To moment som gjør det lurt å innføre dette samtidig med åpning av de store veganleggene er: 1. Sikre forutsigbar fremkommelighet uten forsinkelser for kollektivtrafikk. 2. Sikre bevaring av mindre gjennomgangstrafikk av personbiler igjennom Stavanger sentrum. Straks Hundvåg- og Eiganestunnelen åpner, vil Kannik bli avlastet mye for trafikk. Det vil være lurt å benytte denne sjansen vi har til å reservere to felt i Kannik for kollektivtrafikk, for å bevare reduksjonen i biltrafikken i sentrum. Det er viktig å få på plass sidestilte kollektivfelt samtidig eller kort tid etter åpning av Hundvåg- og Eiganestunnelen. Venter en for lenge, vil innføringen av kollektivfelt/parallelført Bussvei være mye mer brutalt/merkbart for øvrig trafikk. Faren ved å vente med å innføre kollektivfelt eller ikke å gjøre det i det hele tatt, er at en vil få vekst i personbiltrafikken igjen, der kapasiteten som utløses ved åpning av Ryfast, relativt raskt fylles opp igjen. Innføres det kollektivfelt samtidig med åpning av tunnelene, vil trolig bilistene merke lite, og endringen vil gå smidig for trafikken. Trafikksimulering Multiconsult har foretatt en trafikksimulering. Foreslåtte tiltak med sidestilte kollektivfelt med fremtidig trafikk er sammenlignet med dagens situasjon med dagens trafikk. Resultatene viser at trafikken går noe raskere i Kannik med redusert trafikk og sidestilt kollektivtrafikk, enn det gjør for dagens situasjon med dagens trafikk, se tabell 1 under. Figurene viser gjennomsnittlig kjørehastighet med ulike fargekoder etter hvor raskt det går grønn farge er raskt, mens jo rødere det blir jo saktere går trafikken. Tallene indikerer gjennomsnittshastigheten for hver delstrekning.

6 Utvalgssakens nummer: Side 6 av 7 Tabell 1: Resultater fra trafikksimulering. Trafikkmodeller er en forenkling av virkeligheten. De vil ikke gi eksakt svar, men en pekepinn på hva vi kan forvente oss, gitt en rekke forutsetninger. Skiltplan Vedlagt ligger skiltplaner, L0886 og L6988, som viser foreslått skilting og oppmerking av sidestilte kollektivfelt. Skilting og oppmerkingen vil forlenge og er en videreføring av kollektivfeltene som er på Madlaveien i dag fra vest og inn mot sentrum. Figur 5 under illustrerer hva skiltplanene viser.

7 Utvalgssakens nummer: Side 7 av 7 Figur 5: Illustrasjon som viser hvor skiltplanene foreslår kollektivfelt. Kilder Kolumbus, 2019, passasjertall fått fra Jan Owe Bjørnsen. Statens vegvesen region vest, 2008, Reguleringsplan for E39/rv. 13 Stavanger Solbakk, Trafikkrapport, side 22. Statens vegvesen, 2018, Forprosjekt til reguleringsplan for delstrekning rv. 509 Mosvatnet Stavanger sentrum Kongsgata, delstrekning 1. Statens vegvesen, 2019, Tekst skrevet i forbindelse med oversendelse av saken fra Statens vegvesen til Rogaland fylkeskommune Fylkesrådmannens vurderinger Mennesker er generelt mer tilbøyelige til å endre vaner og innføre nye dersom det skjer samtidig som større omveltninger i livet. Ved åpning av nye veger og tunneler vil mange ønske å prøve de nye veiene, og det kan da oppleves mindre problematisk at det legges til rette for mindre biltrafikk andre steder. Det er kjent at nye veier som regel fylles opp igjen med trafikk etter en viss tid. Dersom det ikke gjøres endringer i Kannik er det sannsynlig at mange etter hvert, på grunn av god trafikkflyt, vil begynne å kjøre på Madlaveien igjen som de gjorde før. Skilting og oppmerking av kollektivfelt i Kannik er et enkelt og billig tiltak som kan innføres raskt, og som i tillegg har positive effekter på innføring av nye vaner og holdninger til senere kollektivfelt ved bygging av kollektivfelt for Bussveien. Konklusjon Det anbefales å skilte og merke opp kollektivfelt i Kannik ved åpning av Ryfast og Eiganestunnelen. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Opptak av kommunal veg i Stavanger kommune - Del av Lagerveien, del av Kontorveien og Refsnesveien i sin helhet - Bussveien Nord - Forus

Opptak av kommunal veg i Stavanger kommune - Del av Lagerveien, del av Kontorveien og Refsnesveien i sin helhet - Bussveien Nord - Forus Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:19/579- Saksbehandler: Joachim Weißer Avdeling: Samferdselsavdelingen Opptak av kommunal veg i Stavanger kommune - Del av Lagerveien, del av Kontorveien og Refsnesveien

Detaljer

Notat: Bussveien rv Sundekrossen Mosvatnet. Vurdering av konsept og kulvert under Tjensvollkrysset.

Notat: Bussveien rv Sundekrossen Mosvatnet. Vurdering av konsept og kulvert under Tjensvollkrysset. 17.08.2016 Statens vegvesen Notat: Bussveien rv. 509 - Sundekrossen Mosvatnet. Vurdering av konsept og kulvert under Tjensvollkrysset. Statens vegvesen har sammen med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 18.08.2016 16/18897-1 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 08.09.2016 Forslag til planprogram

Detaljer

Bussveien Sundekrossen Stavanger sentrum Hillevåg Informasjonsmøte delstrekning 1 Mosvatnet - Stavanger sentrum - Hillevåg

Bussveien Sundekrossen Stavanger sentrum Hillevåg Informasjonsmøte delstrekning 1 Mosvatnet - Stavanger sentrum - Hillevåg Bussveien Sundekrossen Stavanger sentrum Hillevåg Informasjonsmøte delstrekning 1 Mosvatnet - Stavanger sentrum - Hillevåg Illustrasjoner Gottlieb Paludan Architects. Dagsorden Velkommen Bussveien Sentrumsplanen

Detaljer

Helgøy bro - forslag til finansiering. Fylkesrådmannens innstilling. Saksframlegg. Sakens gang

Helgøy bro - forslag til finansiering. Fylkesrådmannens innstilling. Saksframlegg. Sakens gang Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/37695-1 Saksbehandler: Joachim Weißer Avdeling: Samferdselsavdelingen Helgøy bro - forslag til finansiering Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Samferdselsutvalget

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Sola kommune - Opptak av kommunal veg - Kontinentalvegen

Sola kommune - Opptak av kommunal veg - Kontinentalvegen Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/32120-2 Saksbehandler: Joachim Weißer Avdeling: Samferdselsavdelingen Sola kommune - Opptak av kommunal veg - Kontinentalvegen Sakens gang Saksnummer Møtedato

Detaljer

Bussveien. Kravspesifikasjon og kostnader Vegard Thise

Bussveien. Kravspesifikasjon og kostnader Vegard Thise 08.08.2016. Kravspesifikasjon og kostnader 08. 08. 2016 Vegard Thise Kravspesifikasjon Bestilling fra Rogaland fylkeskommune Forsinkelsesfri fremkommelighet Byutvikling Omfangsrikt Organisere i eget team

Detaljer

Asplan Viak har på oppdrag for ÅF Reinertsen AS gjennomført en trafikksimulering av Borgundvegen i Ålesund.

Asplan Viak har på oppdrag for ÅF Reinertsen AS gjennomført en trafikksimulering av Borgundvegen i Ålesund. Oppdragsgiver: Oppdrag: 612538-01 Trafikkanalyse Borgundvegen i Ålesund Dato: 22.02.2017 Skrevet av: Jenny Persson Kvalitetskontroll: Torbjørn Birkeland TRAFIKKSIMULERING BORGUNDVEGEN I ÅLESUND INNHOLD

Detaljer

Byvekstavtale - status og konsekvenser. Fylkesrådmannens innstilling. Saksframlegg. Sakens gang. Saken tas til orientering.

Byvekstavtale - status og konsekvenser. Fylkesrådmannens innstilling. Saksframlegg. Sakens gang. Saken tas til orientering. Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/22132-1 Saksbehandler: Wenche Myrland Avdeling: Samferdselsavdelingen Byvekstavtale - status og konsekvenser Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Samferdselsutvalget

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - EVALUERING AV SAMBRUKSFELT PÅ RV. 580 FLYPLASSVEGEN

HØYRINGSUTTALE - EVALUERING AV SAMBRUKSFELT PÅ RV. 580 FLYPLASSVEGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812055-9 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2009 21.01.2009 HØYRINGSUTTALE - EVALUERING

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samferdselsutvalget, Fylkestinget

Samferdselsutvalget, Fylkestinget Side 1 av 6 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/35467-1 Saksbehandler: Hanne M Eriksen Langø Avdeling: Samferdselsavdelingen Kolumbus AS - Halvårsrapportering 2019 Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Samferdselsutvalget,

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

E134 Dagslett E18

E134 Dagslett E18 E134 Dagslett E18 E134 Dagslett Linnes - E18 Kort status Frem til våren 2018 ble det jobbet med to separate prosjekt E134 Dagslett Linnes klart til bygging E134 Linnes E18 kommunedelplan nesten klar E134

Detaljer

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP TRAFIKKANALYSE Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1344.17a/akn Dato: 07.04.17 Oppdragsnavn: Reguleringsplan for Asperjordet Sign. Kunde: Utarbeidet av: Kontrollert av: Block Watne AS Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Planprogram Planprogram Planprogrammet legger premisser og gir rammer for arbeidet med å lage reguleringsplanen med konsekvensutredning. Det skal redegjøres

Detaljer

Skisse konsekvensanalyse rushtidsavgift

Skisse konsekvensanalyse rushtidsavgift Skisse konsekvensanalyse rushtidsavgift Vi viser til styringsgruppens møter 30. august og 28. september 2018 hvor de lokale partene bestilte en konsekvensanalyse for rushtidsavgift på Nord-Jæren. Oppdraget

Detaljer

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Saken handler om: Trase over Lade gjennom Haakon VII s gate er vedtatt i rutestrukturprosjektet, behandlet i bystyret og fylkestinget april 2016. Saken ønsker

Detaljer

Usikkerhet i kapasitetsberegninger for universitetsområdet, Rambøll januar 2016

Usikkerhet i kapasitetsberegninger for universitetsområdet, Rambøll januar 2016 NOTAT Adkomst til Universitetsområdet Usikkerhet i kapasitetsberegninger for universitetsområdet, Rambøll januar 2016 Rambøll ble gitt i oppdrag å gjøre kapasitetsberegninger for eksisterende kryss mellom

Detaljer

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Rv 23 Linnes - E18 Historikk

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av prøveprosjekt i Innherredsveien. Trondheim kommune

Saksframlegg. Evaluering av prøveprosjekt i Innherredsveien. Trondheim kommune Saksframlegg Evaluering av prøveprosjekt i Innherredsveien Arkivsak.: 18/9049 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar evalueringsrapporten av trafikale effekter

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

Konsekvenser for nullvekstmålet av endret bompengeopplegg på Nord-Jæren

Konsekvenser for nullvekstmålet av endret bompengeopplegg på Nord-Jæren Notat Til: Styringsgruppen for Bymiljøpakken Saksbehandler: Alberte Marie Ruud Fra: Statens vegvesen Vegdirektoratet Tlf saksbeh. 92 85 05 38 Vår dato: 22.08.2019 Konsekvenser for nullvekstmålet av endret

Detaljer

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by Kommuneplan 2009-2021 Kongsvinger kommune Notat Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by 19. mai 2009 2 Framtidig vegsystem i Kongsvinger by Kongsvinger sentrum er et sentralt kommunikasjonsknutepunkt i

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Plassering og utforming av kollektivfelt. BRT som løsning for å fremme miljøvennlig transport?

Plassering og utforming av kollektivfelt. BRT som løsning for å fremme miljøvennlig transport? Plassering og utforming av kollektivfelt BRT som løsning for å fremme miljøvennlig transport? BRT, hva er det? BRT: Bus Rapid Transit Mange andre navn: Busway Bussveien BHLS (bus with high level of service)

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Rushtidsavgiften: Sosiale konsekvenser og konsekvenser for nullvekstmålet

Rushtidsavgiften: Sosiale konsekvenser og konsekvenser for nullvekstmålet Møte i forhandlingsutvalg: Byvekstavtale Nord-Jæren 06.12.2018 Rushtidsavgiften: Sosiale konsekvenser og konsekvenser for nullvekstmålet Formål og grunnlagsdata Rushtidsavgiftens sosiale konsekvenser og

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

Ryfast alternativer som foreslås regulert Rapport fase 1: Utvikling av løsninger. Orientering 19. januar Bjørn Åmdal, planleggingsleder

Ryfast alternativer som foreslås regulert Rapport fase 1: Utvikling av løsninger. Orientering 19. januar Bjørn Åmdal, planleggingsleder Ryfast alternativer som foreslås regulert Rapport fase 1: Utvikling av løsninger Orientering 19. januar 2007 Bjørn Åmdal, planleggingsleder Hensikt med orienteringen Presentere de hovedalternativene Statens

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Konsekvenser av lokalt forlik Bymiljøpakken for Nord-Jæren. Styringsgruppen for Bymiljøpakken

Konsekvenser av lokalt forlik Bymiljøpakken for Nord-Jæren. Styringsgruppen for Bymiljøpakken Konsekvenser av lokalt forlik Bymiljøpakken for Nord-Jæren Styringsgruppen for Bymiljøpakken 2.10.19 Rapporteringer av tall Benyttes for å følge opp byvekstavtalene (rapporteres årlig): Byindeks: måling

Detaljer

Takst- og rabattsystem ved åpning av Rv. 13 Ryfast

Takst- og rabattsystem ved åpning av Rv. 13 Ryfast Side 1 av 11 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/34425-5 Saksbehandler: Janne Gryte Malmin Avdeling: Samferdselsavdelingen Takst- og rabattsystem ved åpning av Rv. 13 Ryfast Sakens gang Saksnummer Møtedato

Detaljer

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Aud Tennøy, prosjektleder Jørgen Aarhaug Paal Brevik Wangsness Bakgrunn Store endringer i transportsystemene i

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 20.11.2014 -14 OPPDRAG Rv 22 Kryssing av Glomma KDP -

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP TRAFIKKANALYSE Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1288.16a/akn Dato: 20.10.16 Oppdragsnavn: Områdereguleringsplan for Hansefellåsen. Sign. Kunde: Utarbeidet av: Kontrollert av: Block Watne AS Alf Kristian Nyborg

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Overskrift linje Rv.13 toryfylkes fastlandsforbindelse (Ryfast)

Overskrift linje Rv.13 toryfylkes fastlandsforbindelse (Ryfast) Overskrift linje Rv.13 toryfylkes fastlandsforbindelse (Ryfast) Forklarende Mulighetsstudie tittel Schancheholen eller undertittel linje to RAPPORTA P P O R T Ve g Trafikkanalyse - o g t r a f i k k a

Detaljer

linje to linje Forslag to til planprogram nr: xxxxxxxxxxx

linje to linje Forslag to til planprogram nr: xxxxxxxxxxx Overskrift E39 Eiganes nord linje to Forklarende Reguleringsplan tittel med eller konsekvensutredning undertittel linje Forslag to til planprogram RAPPORTA P P O R T Ve Sør-Rogaland g - o g t r a f i kdistrikt

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Notat vedrørende fotgjengerfelt

Notat vedrørende fotgjengerfelt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Notat vedrørende fotgjengerfelt vegalternativ 3 Grønli Forfatter: Senioringeniør Finn Gulbrandsen, Trafikkteknikk- og analyseseksjonen, Statens vegvesen.

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Reisetidsregistrering for bil

Reisetidsregistrering for bil Reisetidsregistrering for bil Arbeidsnotat. Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen Jorun Sætre Innhold Gjennomføring av reisetidsregistreringene... 2 Reiseregistreringsruter... 3

Detaljer

Evaluering av skiltregulering i Fredrik Langes gate

Evaluering av skiltregulering i Fredrik Langes gate Vedlegg: Evaluering av skiltregulering i Fredrik Langes gate Hva saken gjelder Den 29. januar 2018 ble det vedtatt skiltregulering i Fredrik Langes gate slik at øvre del av Fredrik Langes gate mellom Vestregata

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Byggebørsen Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland

Bypakke Nord-Jæren. Byggebørsen Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Bypakke Nord-Jæren Byggebørsen 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39 Jæren: 4 prosjekter: 6,7 mrd.

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Tilleggsbevilgning NDLA for gjennomføring av fagfornyelsen og langtidsbudsjett

Tilleggsbevilgning NDLA for gjennomføring av fagfornyelsen og langtidsbudsjett Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/35181-1 Saksbehandler: Randi Hummervoll Avdeling: Seksjon for opplæring i skole Tilleggsbevilgning NDLA for gjennomføring av fagfornyelsen og langtidsbudsjett

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Statens vegvesen. I henhold til planprogrammet skal to hovedprinsipper for E18 utredes: 1. Utvidelse av dagens E18 2.

Statens vegvesen. I henhold til planprogrammet skal to hovedprinsipper for E18 utredes: 1. Utvidelse av dagens E18 2. Statens vegvesen Faktaark Telefon: 24 05 82 99 Mobil: 95 14 71 31 Vår dato: 16.02.11 Vår referanse: Benedicte Petersen Silingsrapport for E18 korridoren i Bærum Den 16. februar overleverer Statens vegvesen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Anita Myrmæl OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Anita Myrmæl OPPRETTET AV. Isabela Queiroz OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 Ask sentrum OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Stein Emilsen Vurdering av krysset fv. 120 x

Detaljer

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

Statens vegvesen tertialrapport 2/2019

Statens vegvesen tertialrapport 2/2019 Side 1 av 8 Saksframlegg Arkivreferanse:/40799-1 Saksbehandler: Janne Gryte Malmin Avdeling: Samferdselsavdelingen Statens vegvesen tertialrapport 2/ Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Fylkesutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 9/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 9/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2017/1204-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 16.02.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 9/2017 15.03.2017 Søknad om offentlig vegskilting til Børgefjell

Detaljer

R AP P O R T TR AFI K K AN AL YS E H AAK O N VII S G ATE 4

R AP P O R T TR AFI K K AN AL YS E H AAK O N VII S G ATE 4 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Mai 2018 R AP P O R T TR AFI K K AN AL YS E H AAK O N VII S G ATE 4 RAP P ORT H AAKON VIIS GATE 4 Revisjon 1 Dato 2018/05/04 Utført av TLETRH Kontrollert av

Detaljer

MULIGE OPTIMALISERINGER AV KJELLEKRYSSET I FORHOLD TIL KAPASITET INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

MULIGE OPTIMALISERINGER AV KJELLEKRYSSET I FORHOLD TIL KAPASITET INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 STATENS VEGVESEN REGION SØR MULIGE OPTIMALISERINGER AV KJELLEKRYSSET I FORHOLD TIL KAPASITET ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKFORDELING GJENNOM KONGSVINGER

TRAFIKKFORDELING GJENNOM KONGSVINGER Dokument type Notat Date 9. oktober 2018, rev. 29.10.18. TRAFIKKFORDELING GJENNOM KONGSVINGER VURDERING AV GJENNOMGANGSTRAFIKK MELLOM E16 (FRA SKARNES) OG TIL RV2 (MOT MAGNOR) TRAFIKKFORDELING GJENNOM

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Regionmøte Nedre Romerike 26. april Nils Karbø

Regionmøte Nedre Romerike 26. april Nils Karbø Regionmøte Nedre Romerike 26. april 2019 Nils Karbø Nye fartsgrensekriterier og systematisk gjennomgang av fartsgrenser Dekkelegging 2019 Planer Romerike 2019 Trygging av skoleveger Trygging av skoleveger

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Bussvei2020 på Nord-Jæren. Helge Ytreland Plan og forvaltning, Stavanger

Bussvei2020 på Nord-Jæren. Helge Ytreland Plan og forvaltning, Stavanger Bussvei2020 på Nord-Jæren Helge Ytreland Plan og forvaltning, Stavanger Historikk og bakgrunn I 2007 startet arbeidet med «KVU for transportsystemet på Jæren» Levert første gang 2009 Endelig levert i 2012

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Styringsgruppemøte Bymiljøpakken. 12. april 2019

Styringsgruppemøte Bymiljøpakken. 12. april 2019 Styringsgruppemøte Bymiljøpakken 12. april 2019 Møtetidspunkt: Fredag 12. april 2019, kl.0745-1030 Møtested: Rogaland fylkeskommune Møterom: FU-salen Deltakere Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

Høring - Forslag om endring av 6 i yrkestransportlova - om behovsprøving for kommersielle bussruter

Høring - Forslag om endring av 6 i yrkestransportlova - om behovsprøving for kommersielle bussruter Saksnr.: 2018/11295 Løpenr.: 178674/2018 Klassering: N00 Saksbehandler: Marit Johanne Aarum Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 13.12.2018 Høring - Forslag om endring

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Status vegprosjekter i Rogaland

Status vegprosjekter i Rogaland Møte med Rogalandsbenken Sola den13. januar 2015 Organisering av Region vest Status vegprosjekter i Rogaland Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 13.01.2015 1 Region vest: NTP 2014-2023 Investeringar

Detaljer

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet Via Nordica, Helsingfors 9-11 juni 2008 Bomringen i Trondheim: bakgrunn, sentrale kjennetegn Trafikale effekter

Detaljer

Kastbrekka - Trafikkanalyse

Kastbrekka - Trafikkanalyse RAPPORT Kastbrekka - Trafikkanalyse OPPDRAGSGIVER Kastbrekka Eiendom EMNE Kapasitetsberegninger i SIDRA 7 DATO / REVISJON: 2. desember 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 417767-RIT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Ulf Tellefsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Ulf Tellefsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 12/8732-1 Dato: 29.05.2012 FRAMTIDIG KJØREMØNSTER PÅ BYBRUA INNSTILLING TIL: Formannskapet 12.06.2012 Bystyret 19.06.2012

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn for notatet. 2. Forutsetninger. 3. Kilder til trafikktall i området

NOTAT. 1. Bakgrunn for notatet. 2. Forutsetninger. 3. Kilder til trafikktall i området NOTAT Oppdrag 1350011802 Kunde Farriseidet Eiendom AS Notat nr. 1 Dato 2017/03/31 Til Fra Kopi Larvik kommune Carl Henrik Bjørseth Grethe Myrberg, Jan Flaato, Merete Haukedal 1. Bakgrunn for notatet Larvik

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Rv. 580 Flyplassvegen. Evaluering av sambruksfeltet

Rv. 580 Flyplassvegen. Evaluering av sambruksfeltet Rv. 580 Flyplassvegen et Bergen, oktober 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 5 3.1. PROSESS... 5 3.2. TRAFIKKMESSIGE PROBLEMSTILLINGER... 5 4. METODE... 8 4.1. ALTERNATIVE

Detaljer