PRAKTISKE SIDER VED OPPTAKSPROSESSEN PÅ MERKUR MARKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKTISKE SIDER VED OPPTAKSPROSESSEN PÅ MERKUR MARKET"

Transkript

1 PRAKTISKE SIDER VED OPPTAKSPROSESSEN PÅ MERKUR MARKET FEBRUAR 2020

2 INNHOLD INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN INNENFOR NÆRMERE FRISTER INFORMASJONSPLIKT Krav til offentliggjøring (obligatorisk) Bredere distribusjon (frivillig) Fullmakt fra tredjepartsdistributør for bredere distribusjon (frivillig) INFORMASJON SOM SENDES SAMTIDIG MED SØKNADEN Managementselskaper SENEST SYV HANDELSDAGER FØR AKSJENE TAS OPP TIL HANDEL Oslo Børs NewsPoint og innsideregister LEI-kode Fremskaffelse av CFI og FISN Nøkkelinformasjon Selskapets handelssymbol («ticker») Logo og presentasjonstekst SENEST TRE HANDELSDAGER FØR AKSJENE TAS OPP TIL HANDEL BØRSMELDING OM MOTTATT SØKNAD FRA SELSKAPET SENEST KL HANDELSDAGEN FØR OPPTAK TIL HANDEL Teknisk informasjon MARKERING FØRSTE HANDELSDAG REGISTRERING AV INFORMASJON INNEN UTGANGEN AV FØRSTE HANDELSDAG Registrering av selskapsopplysninger i NewsPoint Registrering av primærinnsidere og nærstående Finansiell kalender OVERSIKT OVER INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN VEDLEGG VEDLEGG 1 NØKKELINFORMASJON... 10

3 VEDLEGG 2 TEKNISK INFORMASJON... 11

4 INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN INNENFOR NÆRMERE FRISTER Det vises til mottatt søknad fra selskapet vedrørende opptak til handel på Merkur Market. I denne forbindelse er det behov for diverse informasjon om selskapet og om selskapets kontaktpersoner. I tillegg til den informasjon som oversendes markedsplassen knyttet til søknaden og annen korrespondanse som utgjør grunnlag for å vurdere om selskapet er egnet for opptak til handel på Merkur Market, er det også behov for en del annen informasjon. Dette gjelder både informasjon knyttet til en rent teknisk forberedelse av systemer hos Oslo Børs, så vel som informasjon knyttet til presentasjon for pressen mv. i forbindelse med første dag for handel. Nedenfor følger en gjennomgang av den informasjon selskapet må oversende markedsplassen og frister for slik oversendelse. Gjennomgangen inneholder også noe veiledning i forbindelse med opptaksprosessen. I slutten av dokumentet finnes det en kort oppsummering over den informasjon som skal sendes Oslo Børs. Dersom selskapet ikke vil være i stand til å etterkomme en eller flere av fristene nedenfor, bes selskapet kontakte saksbehandler for eventuelt å avtale ny frist. Spørsmål til nedenstående kan rettes til selskapets saksbehandler ved Oslo Børs. 1 INFORMASJONSPLIKT 1.1 KRAV TIL OFFENTLIGGJØRING (OBLIGATORISK) Det er krav om at informasjonspliktige opplysninger offentliggjøres gjennom Oslo Børs NewsPoint («NewsPoint») og således blir synlige på meldingsportalen Selskaper er underlagt informasjons-/offentliggjøringsplikt fra og med det tidspunktet selskapet tas opp til handel. NewsPoint kan også benyttes til offentliggjøring av pressemeldinger og andre ikkeinformasjonspliktige opplysninger, forutsatt at slik informasjon klart skilles fra informasjonspliktige opplysninger. Tilgang til Oslo Børs NewsPoint vil normalt bli gitt dagen før opptak til handel. Se pkt. 3.1 for mer informasjon om NewsPoint. 1.2 BREDERE DISTRIBUSJON (FRIVILLIG) Dersom selskapet ønsker en bredere distribusjon enn kun offentliggjøring på tilbyr Oslo Børs etter avtale også distribusjon via Oslo Børs nyhetsfeed («Oslo Børs Publication Service»). For nærmere opplysninger om dette, kan Markedsdata-avdelingen kontaktes via e-post adressen Bruk av Oslo Børs Publication Service sørger samtidig for at kravet om offentliggjøring av informasjonspliktige opplysninger på som nevnt i pkt. 1.1 er oppfylt. Det vil således ikke være nødvendig å sende meldingen flere ganger. Link til mer informasjon om offentliggjøring gjennom Oslo Børs Publication Service finnes her: Publication-Service. 4 Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market

5 1.3 FULLMAKT FRA TREDJEPARTSDISTRIBUTØR FOR BREDERE DISTRIBUSJON (FRIVILLIG) Dersom selskapet ønsker å bruke en annen distributør for bredere distribusjon på lik linje med Oslo Børs Publication Service, må selskapet i slike tilfeller gi vedkommende tredjepart fullmakt til å opptre på selskapets vegne. Fullmakten kan lastes ned fra NewsPoint under «Hjelp» og skal sendes til senest syv handelsdager før opptak til handel. 2 INFORMASJON SOM SENDES SAMTIDIG MED SØKNADEN 2.1 MANAGEMENTSELSKAPER Dersom noen skal forestå ledelsesfunksjoner på vegne av selskapet («management-selskap») plikter vedkommende å etterleve de regler som utstederselskapet ville vært underlagt dersom selskapet selv hadde forestått de aktuelle funksjoner. Utstederselskapet skal innestå for at overtredelser av dets løpende forpliktelser som skyldes management-selskapet, skal behandles som om overtredelsen var begått av selskapet. Managementselskapet og det selskap som søker opptak til handel, skal senest på tidspunkt for innlevering av søknad om opptak til handel inngå særskilt avtale med Oslo Børs som nærmere regulerer ansvaret og pliktene til utstederselskapet og managementselskapet. Managementavtalen har form som en tiltredelseserklæring og er tilgjengelig på børsens nettsider, via link under: Market Den skal sendes til saksbehandler med kopi til Markedsadministrasjonen via e-post til 3 SENEST SYV HANDELSDAGER FØR AKSJENE TAS OPP TIL HANDEL 3.1 OSLO BØRS NEWSPOINT OG INNSIDEREGISTER Brukergrensesnittet som Oslo Børs tilbyr gjennom NewsPoint, benyttes til følgende: Offentliggjøring av informasjon Registering av selskapsopplysninger, se pkt. 8.1 Registrering av primærinnsidere og nærstående, se pkt. 8.2 Registrering av finansiell kalender (frivillig), se pkt. 8.3 Føring og lagring av innsidelister (tilleggsmodul som krever egen avtale med Oslo Børs) - For mer informasjon kontakt: Hver utsteder skal ha en bruker i NewsPoint med «administratorrettigheter» (Administrator). En Administrator tildeles bl.a. rettigheter til å opprette nye ordinære brukere på vegne av utsteder til de ulike modulene i NewsPoint. Selskapet sin administrator gis av praktiske årsaker normalt tilgang til systemet dagen før aksjene tas opp til handel. For å få tilgang til Oslo Børs NewsPoint, bes selskapet kontakte Markedsadministrasjonen via e-post senest syv handelsdager før aksjene tas opp til handel. 5 Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market

6 Dersom selskapet ønsker opptak til handel dagen etter noteringskomiteens behandling av selskapets søknad om opptak, gis selskapet først tilgang til NewsPoint samme dag som opptak finner sted. Dette må koordineres særskilt da det bl.a. er krav til at selskapets opptaksdokument offentliggjøres innen kl første handelsdag, jf opptaksreglenes pkt. 7 (1). Etter nærmere avtale med Oslo Børs kan selskapet gis tilgang til NewsPoint på et tidligere tidspunkt. Dette kan blant annet være relevant for selskaper som ønsker å offentliggjøre informasjon i en periode før opptak til handel og således før informasjonsplikten inntrer. Slik tilgang kan tidligst gis etter at noteringskomiteen har fattet vedtak om opptak til handel og Oslo Børs har offentliggjort melding som nevnt i opptaksreglene pkt 7. Det anbefales at selskapet har mer enn en bruker til Oslo Børs NewPoint for å bidra til å sikre at selskapet til enhver tid i stand til å publisere innsideinformasjon også etter børsens åpningstid. 3.2 LEI-KODE Som følge av EU-regulering og EØS-avtalen skal alle utstedere identifiseres via en Legal Entity Identifyer (LEI). LEI er en global identifikator som brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet. En juridisk enhet kan kun ha én LEI-kode og denne gjelder i hele verden. Oslo Børs må ha LEI-kode fra alle selskaper som skal noteres og selskapet må derfor fremskaffe LEIkode fra en autorisert LEI-utsteder. En oversikt over alle autoriserte LEI-utstedere i verden finnes på denne linken: Oslo Børs tildeler ikke LEI, men har på mange områder samarbeid med London Stock Exchange som er en av flere utstedere av LEI som kan benyttes til å fremskaffe LEI. Selskapets LEI-kode skal oppgis til børsen som en del av nødvendig nøkkelinformasjon, jf. pkt. 3.3 og vedlegg FREMSKAFFELSE AV CFI OG FISN Classification of Financial Instruments (CFI) er en ISO-standard som er utviklet for å klassifisere finansielle instrumenter og standardisere kommunikasjon og registrering. Financial Instrument Short Name (FISN) er et kortnavn på et finansielt instrument, og er en ny ISOstandard som er innført i 2017 på grunn av økte krav til myndighetsrapportering. Som følge av lovkrav må selskapet fremskaffe CFI og FISN for finansielle instrumenter som skal tas opp til notering på en av Oslo Børs sine markedsplasser. Verdipapirsentralen ASA (VPS) er utpekt som «National Numbering Agency» for norske selskaper og utsteder CFI og FISN for finansielle instrumenter knyttet til norske selskaper. Utenlandske selskaper må fremskaffe CFI og FISN fra «National Numbering Agency» hvor de er inkorporert. CFI og FINS skal oppgis til børsen som en del av nødvendig nøkkelinformasjon omtalt nedenfor i pkt. 3.4 og i vedlegg 1. 6 Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market

7 3.4 NØKKELINFORMASJON I vedlegg 1 følger skjema for nødvendig nøkkelinformasjon om selskapet. Dette oversendes senest syv handelsdager før aksjene tas opp til handel til Markedsadministrasjonen via e-post med kopi til saksbehandler. 3.5 SELSKAPETS HANDELSSYMBOL («TICKER») Selskapets ticker skal ha en gjenkjennelseseffekt i forhold til selskapets firmanavn, og første bokstav i tickeren skal være den samme som første bokstav i firmanavnet. Tickeren skal bestå av bokstaver og skal ha en lengde fra tre til fem tegn. Alle instrumenter på Merkur Market vil ha «-ME» til slutt på ticker-navnet. Dette kommer i tillegg til den nevnte lengden på tre til fem tegn. Eksempel på ticker for «Selskap AS» kan være «SEL-ME» eller «SELSP-ME». Selskapet skal sende forslag til ticker til Markedsadministrasjonen via e-post til med kopi til saksbehandler senest syv handelsdager før aksjene tas opp til handel på Merkur Market. Oslo Børs vil i samråd med selskapet bestemme selskapets ticker fem handelsdager før aksjene tas opp til handel. 3.6 LOGO OG PRESENTASJONSTEKST Selskapet vil være synlig med logo og presentasjonstekst på Oslo Børs nettsider fra og med første handelsdag. Selskapets logo vil også være synlig på storskjerm og på noteringsbalkongen på første handelsdag. Til dette behøves en vektorbasert logo i.eps-format. Presentasjonsteksten vil også inngå i en pressemelding som Oslo Børs sender i forbindelse med opptak til handel. Selskapet må senest syv handelsdager før aksjene tas opp til handel, sende logo og presentasjonstekst på både norsk og engelsk (maks. 500 tegn) til Markedsadministrasjonen. Dette sendes via e-post til og med kopi til saksbehandler. 4 SENEST TRE HANDELSDAGER FØR AKSJENE TAS OPP TIL HANDEL Selskapet skal oversende det endelige opptaksdokumentet til saksbehandler ved Oslo Børs, senest tre handelsdager før aksjene tas opp til handel. 5 BØRSMELDING OM MOTTATT SØKNAD FRA SELSKAPET Oslo Børs vil offentliggjøre at det er mottatt søknad fra selskapet, samt forventet dato for første handelsdag. Slik melding vil bli offentliggjort normalt dagen før selskapet får tilgang til NewsPoint, jf pkt Dersom selskapet senere trekker søknaden vil Oslo Børs offentliggjøre en melding om at søknaden er trukket, med mindre selskapet sender slik melding selv. 7 Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market

8 6 SENEST KL HANDELSDAGEN FØR OPPTAK TIL HANDEL 6.1 TEKNISK INFORMASJON Senest kl handelsdagen før opptak til handel må selskapet oversende teknisk informasjon til markedsplassen. Dette benyttes blant annet til teknisk forberedelse av systemer hos Oslo Børs og som grunnlag for informasjon om selskapet. I vedlegg 2 følger mal for utfyllelse av teknisk informasjon. Innen kl handelsdagen før opptak til handel sendes vedlegget til Markedsadministrasjonen via e-post; med kopi til saksbehandler. Øvrig dokumentasjon som skal være markedsplassen i hende til samme frist, fremgår av opptaksreglene for Merkur Market pkt MARKERING FØRSTE HANDELSDAG Oslo Børs vil ta kontakt med selskapene for nærmere avtale rundt markering og mulighet for presentasjon første handelsdag. 8 REGISTRERING AV INFORMASJON INNEN UTGANGEN AV FØRSTE HANDELSDAG 8.1 REGISTRERING AV SELSKAPSOPPLYSNINGER I NEWSPOINT Under funksjonaliteten Selskapsopplysninger i portalen Oslo Børs NewsPoint ( NewsPoint ) skal selskapene oppdatere og kontrollere de opplysninger som Oslo Børs krever registrert om selskapet. Pålogging er det samme som til NewsPoint for offentliggjøring av meldinger og registrering av primærinnsidere som nevnt i pkt. 1.1 og 3.1. I selve NewsPoint finnes også hjelpetekst til hver enkelt opplysning som skal registreres for selskapet. Plikten til å registrere og vedlikeholde selskapsopplysninger er inntatt i løpende forpliktelser pkt. 2.5 (3). Vi ber selskapet om å registrere selskapsopplysninger innen utgangen av første handelsdag. For å få tilgang til systemet og retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint, se pkt REGISTRERING AV PRIMÆRINNSIDERE OG NÆRSTÅENDE Primærinnsidere og nærstående skal være registrert i børsens systemer senest innen utgangen av første handelsdag. Nærstående som eier aksjer i selskapet skal registreres tilsvarende. Registrerte opplysninger skal fortløpende oppdateres ved eventuelle endringer, uten ugrunnet opphold. Opplysningene skal registreres i Oslo Børs NewsPoint. For å få tilgang til systemet og retningslinjer for registering av primærinnsidere og nærstående, se pkt FINANSIELL KALENDER Selskapet skal i henhold til løpende forpliktelser pkt. 4.7 senest innen årets utgang offentliggjøre de planlagte tidspunktene for offentliggjøring av årsrapport, halvårsrapport og eventuelle 8 Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market

9 kvartalsrapporter i påfølgende år. Vi ber selskapet om å offentliggjøre finanskalender for resterende kalenderår innen første handelsdag for å oppfylle denne plikten. Det anbefales at selskapene benytter funksjonaliteten «Finanskalender» i NewsPoint for dette formål for å komme med i børsens sentrale kalenderoversikt, samt at meldingen blir distribuert gjennom Oslo Børs Publication Service (uavhengig av om slik avtale er inngått, jf pkt.1.2). 9 OVERSIKT OVER INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN MA = Markedsadministrasjon, NL = New listing, Informasjon før første handelsdag: Kapittel Beskrivelse Seneste frist Mottaker Vedlegg 2.1 Tiltredelseserklæring managementselskap På tidspunkt for innlevering av søknad Saksbehandler m/ kopi til MA 3.3 Nøkkelinformasjon 7 handelsdager før MA m/kopi til Vedlegg 1 opptak til handel saksbehandler 3.4 Selskapets ticker 7 handelsdager før opptak til handel MA m/kopi til saksbehandler 3.5 Logo og presentasjonstekst 7 handelsdager før opptak til handel MA og NL m/kopi til saksbehandler 3.2 LEI-kode 7 handelsdager før opptak til handel MA m/kopi til saksbehandler 3.1 Tilgang til Oslo Børs NewsPoint. 1 handelsdag før opptak til handel MA m/kopi til saksbehandler 6.1 Teknisk informasjon Kl handelsdagen før opptak til handel MA m/kopi til saksbehandler Vedlegg 2 Informasjon innen utgangen av første handelsdag: Kapittel Beskrivelse Mottaker Vedlegg 8.1 Registrering av selskaps-opplysninger i MA m/kopi til saksbehandler NewsPoint 8.2 Registrering av primærinnsidere og nærstående 8.3 Finansiell kalender MA m/kopi til saksbehandler 9 Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market

10 10 VEDLEGG VEDLEGG 1 NØKKELINFORMASJON Selskapets navn: LEI-kode: CFI: FISN: Organisasjonsnr.: Adresse: INFORMASJON OM NYTT SELSKAP PÅ MERKUR MARKET Forretningskontoradresse, hvis annen enn adressen oppgitt over: Telefonnummer: Telefaksnummer: Adm. direktør: Økonomidirektør: Primær kontakt aksjer: Sekundær kontakt aksjer: Primær/sekundærkontakt Primær Sekundær Kontakt direktenummer: Kontakt mobilnummer: Kontakt Kontakt tittel: Revisor: ISIN- nummer: Web-adresse: Ticker: Regnskapsspråk f.eks. NGAAP, IFRS mv.: Notert på annen børs/regulert marked (angi hvilken): Jurisdiksjon (domsrett): Konsern ja/nei: Hjemstat for prospektkontroll (hvis aktuelt): 10 Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market

11 VEDLEGG 2 TEKNISK INFORMASJON Antatt markedsverdi pr. aksje: Valuta: Pålydende: Aksjekapital som tas opp til handel: Antall aksjer som tas opp til handel: Total aksjekapital i selskapet: Antall aksjer registrert i VPS: Antall stemmer pr. aksje: Beholdning egne aksjer: 1. handelsdag: OPPTAK AV NYTT SELSKAP PÅ MERKUR MARKET 11 Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market

12 Henvendelser kan rettes til: Noteringsavdelingen

Januar. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen

Januar. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Januar Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen 1 Innhold INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN INNENFOR NÆRMERE FRISTER... 3 INFORMASJONSPLIKT... 3 1.1 KRAV TIL OFFENTLIGGJØRING

Detaljer

AUGUST Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market

AUGUST Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market AUGUST 2017 Praktiske sider ved opptaksprosessen på Merkur Market INNHOLD INFORMASJONSPLIKT... 3 KRAV TIL OFFENTLIGGJØRING (OBLIGATORISK)... 3 BREDERE DISTRIBUSJON (FRIVILLIG)... 3 FULLMAKT FRA TREDJEPARTSDISTRIBUTØR

Detaljer

Desember 2015. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen

Desember 2015. Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Desember 2015 Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen Innholdsfortegnelse INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN FRISTER... 3 1 INFORMASJONSPLIKT... 3 1.1 Krav til offentliggjøring

Detaljer

OKTOBER Praktiske sider ved noteringsprosessen på Oslo Børs og Oslo Axess

OKTOBER Praktiske sider ved noteringsprosessen på Oslo Børs og Oslo Axess OKTOBER 2018 Praktiske sider ved noteringsprosessen på Oslo Børs og Oslo Axess INNHOLD INFORMASJON FØR SØKNAD... 3 15 BØRSDAGER FØR SØKNAD... 3 INFORMASJONSPLIKT, LAGRINGSPLIKT OG OFFENTLIGGJØRINGSPLIKT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15

Innholdsfortegnelse. Notering på Oslo Børs/Oslo Axess Sist oppdatert 3. juni 2015 Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN FRISTER... 3 1 INFORMASJON FØR SØKNAD... 3 1.1 15 børsdager før... 3 1.1.1 Språk... 3 1.2 Informasjonsplikt, lagringsplikt og offentliggjøringsplikt

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL STRUKTURERTE PRODUKTER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

JUNI Retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint

JUNI Retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint JUNI 2017 Retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint Innhold INNLEDNING... 4 1.1 Melding... 4 1.2 Selskapsopplysninger... 4 1.3 Finanskalender... 4 1.4 Innsidelister... 4 TILGANG TIL SYSTEMET... 4 PROGRAMVARE...

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper 1819 2007 2016 Børsens hovedfunksjon Kapitalkilde for næringslivet og arena for effektiv, ordnet handel

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket 1. Generelt 1.1 Generelt om Informasjonsmerket Oslo Børs presenterer i tabeller og i de offisielle kurslistene for Oslo Børs og Oslo

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 1.0/17.12.2007

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 1.0/17.12.2007 Versjon 1.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.1 Melding... 3 1.2 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet...3 3. Programvare...3 4. Pålogging...4 5. Hovedmeny...5 6. Melding...5 6.1 Velg utsteder...

Detaljer

JANUAR Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess

JANUAR Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess JANUAR 2018 Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess INNHOLD AVGIFTER VED NOTERING... 3 INTRODUKSJONSAVGIFT VED OPPTAK TIL NOTERING AV AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS... 3 ÅRLIG KURSNOTERINGSAVGIFT...

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

Juli 2016 ETF-reglene

Juli 2016 ETF-reglene Juli 2016 ETF-reglene Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 3 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper 1819 2007 2016 Børsens hovedfunksjon Kapitalkilde for næringslivet og arena for effektiv, ordnet handel

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres

Detaljer

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Januar 2016 Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Innhold Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs... 1

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Søknadsskjema. for. Informasjonsmerket og Engelskmerket

Søknadsskjema. for. Informasjonsmerket og Engelskmerket Søknadsskjema for Informasjonsmerket og Engelskmerket Oslo Børs synliggjør selskaper som gjør finansiell informasjon lett tilgjengelig for investorer og markedsaktører ved å markere selskapene spesielt.

Detaljer

Nytt fra Oslo Børs Thomas Borchgrevink Direktør markedsovervåking og -administrasjon. 13. juni 2017 Verdipapirseminar

Nytt fra Oslo Børs Thomas Borchgrevink Direktør markedsovervåking og -administrasjon. 13. juni 2017 Verdipapirseminar Nytt fra Oslo Børs Thomas Borchgrevink Direktør markedsovervåking og -administrasjon 13. juni 2017 Verdipapirseminar Nytt fra Oslo Børs Offentliggjøring av innsideinformasjon Likebehandling ved reparasjonsemisjoner

Detaljer

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Caroline Lium-Valmot Spesialrådgiver, Finanstilsynet Agenda 1. Transparency-direktivet (TD) 2. Markedsmisbruksforordningen (MAR) Side 2 TD status Transparency-direktivet

Detaljer

Børssirkulære nr. 3/2016

Børssirkulære nr. 3/2016 Børssirkulære nr. 3/2016 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market og Nordic ABM 1. desember 2016 Vår ref: http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 4.0/09.10.2002 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag

Detaljer

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Gjeldende fra 1. januar 2012 Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Oslo Børs ønsker å bidra til at de noterte selskapene

Detaljer

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1

Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 Verdipapirhandellovens bestemmelser vedr. håndtering av innsideinformasjon 1 1. Krav til å føre liste over personer med tilgang til innsideinformasjon ( 3-5): Utsteder av finansielle instrumenter skal

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

ALMINNELIGE BESTEMMELSER... Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 VIRKEOMRÅDE... 3 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Januar Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market

Januar Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market Januar 2017 Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 5 2.1 LIKEBEHANDLING...

Detaljer

Januar 2016. Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess

Januar 2016. Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess Januar 2016 Avgifter gjeldende for utstedere på Oslo Axess 1) Avgifter ved notering av aksjer Type avgift Verdipapir Minimum Introduksjonsavgift Aksjer (ved notering) Ordinær prosess A) D) E) 454 900 pluss

Detaljer

September Opptaksregler for Merkur Market

September Opptaksregler for Merkur Market September 2015 Opptaksregler for Merkur Market INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 1.2 GENERELT... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss?

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåking Robin Bakken, Partner, advokatfirmaet BA-HR 14. juni 2017 Investor Relations Seminar Oppdatert

Detaljer

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet Rundskriv Overføring av den operative prospektkontrollen fra RUNDSKRIV: 12/2010 DATO: 16.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Utstedere av omsettelige verdipapirer og utstedere notert på

Detaljer

Innsidelister etter MAR. Christian Emil Petersen NIRF medlemsmøte 7. juni 2018

Innsidelister etter MAR. Christian Emil Petersen NIRF medlemsmøte 7. juni 2018 Innsidelister etter MAR Christian Emil Petersen NIRF medlemsmøte 7. juni 2018 Innhold Endringene i MAR Innsidelister nye krav Lagring og oppbevaring av sensitiv informasjon på innsidelister Hva er MAR?

Detaljer

OSLO BØRS ANBEFALING OM RAPPORTERING AV IR-ANBEFALING-INFORMASJON Gjeldende fra [1. juli januar 2014]2.

OSLO BØRS ANBEFALING OM RAPPORTERING AV IR-ANBEFALING-INFORMASJON Gjeldende fra [1. juli januar 2014]2. VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER OSLO BØRS ANBEFALING OM RAPPORTERING AV IR-ANBEFALING-INFORMASJON Gjeldende fra [1. juli januar 2014]2. Gjennom Anbefaling om rapportering av IR-informasjon Oslo Børs IR-anbefaling

Detaljer

Family & Friends Registreringsskjema

Family & Friends Registreringsskjema Family & Friends Registreringsskjema Dette skjema er sendt inn av: Medlemsforetak (fullt juridisk navn) Kontaktperson Tittel kontaktperson Direkte telefon Mobiltelefon E-post Som tilrettelegger for selskapet

Detaljer

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss?

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåking Robin Bakken, Partner, advokatfirmaet BA-HR 14. juni 2017 Investor Relations Seminar Agenda

Detaljer

Januar 2016. Noteringsavgifter på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater

Januar 2016. Noteringsavgifter på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater N Januar 2016 Noteringsavgifter på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater 1 Avgifter for kontroll og notering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs og Nordic ABM, samt for registrering

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/2014

Børssirkulære nr. 4/2014 Børssirkulære nr. 4/2014 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2014 Vår ref: 961256 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer

Detaljer

VERDIPAPIRSTATISTIKKRAPPORTERING Veiledning for rapportering av depotinformasjon fra verdipapirforetakene

VERDIPAPIRSTATISTIKKRAPPORTERING Veiledning for rapportering av depotinformasjon fra verdipapirforetakene 2. januar 2007 VERDIPAPIRSTATISTIKKRAPPORTERING Veiledning for rapportering av depotinformasjon fra verdipapirforetakene 1 Generelt om rapporteringen Omfang Rapporteringen omfatter verdipapirer som oppbevares

Detaljer

Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon

Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon Se vedlagte adresseliste Deres ref: Vår ref: Dato: 22. januar 2014 Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon 1. Høringsprosess Enkelte forslag til endringer i Anbefaling

Detaljer

Merkur Market Erfaringer med ny markedsplass. Randi Fagervik Talhaug, Senior Manager, Noteringsavdelingen

Merkur Market Erfaringer med ny markedsplass. Randi Fagervik Talhaug, Senior Manager, Noteringsavdelingen Merkur Market Erfaringer med ny markedsplass Randi Fagervik Talhaug, Senior Manager, Noteringsavdelingen 13. juni 2017 Agenda I. Bakgrunnen for regeloppdateringen og status nå II. Endringene i opptaksreglene

Detaljer

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM Børssirkulære nr. 2/2015 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2015 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer i priser for

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Utdrag fra lovforslaget i Prop 135 L ( ) om endringer i aksjelovgivningen mv. regler om avtaler med nærstående parter

Utdrag fra lovforslaget i Prop 135 L ( ) om endringer i aksjelovgivningen mv. regler om avtaler med nærstående parter Utdrag fra lovforslaget i Prop 135 L (2018-2019) om endringer i aksjelovgivningen mv. regler om avtaler med nærstående parter I lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper gjøres følgende endringer: 3-8

Detaljer

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater Gjeldende fra 1. mai 2010 Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater 1. Avgifter for kontroll og notering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs og Oslo

Detaljer

Informasjon om EMIR til Nordea Markets' kunder som handler valuta, renteswapper og andre derivater

Informasjon om EMIR til Nordea Markets' kunder som handler valuta, renteswapper og andre derivater 1 (5) Page Dette brevet inneholder Nordeas forslag til hvordan rapporteringskravene i EU s EMIR-forordning kan oppfylles. Hvis du/dere er enig i dette, behøver du/dere ikke foreta deg/dere noe mer enn

Detaljer

Oslo Børs Attraktive markedsplasser for mindre selskaper

Oslo Børs Attraktive markedsplasser for mindre selskaper Oslo Børs Attraktive markedsplasser for mindre selskaper Lars Jacob Braarud, Oslo Børs Egenkapitalbevisseminar 20.10.2015 Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene

Detaljer

Vedlegg: Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Versjon 2.0 / 06.04.

Vedlegg: Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Versjon 2.0 / 06.04. Vedlegg: Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Versjon 2.0 / 06.04.98 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 6 2. Programvare... 6 3. Tilgang

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA (org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA (org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I (org.nr. 910 686 909) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Til aksjonærene i Kolibri Kapital ASA

Til aksjonærene i Kolibri Kapital ASA Til aksjonærene i Kolibri Kapital ASA Oslo, 13. desember 2018 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Kolibri Kapital ASA ASA ("Kolibri" eller "Selskapet")

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

TERM SHEET. 5. september 2013

TERM SHEET. 5. september 2013 TERM SHEET 5. september 2013 FRN ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) 2013/2023 med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010687445 Utsteder: Type lån: Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente

Detaljer

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Versjon 2.0 / 19.01.2000 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...4 3. Tilgang til systemet...5 4. Navigering...5 5. Selskapsmelding...6 5.1 Selskap...6 5.2 Omhandler...6 5.3 Tittel på selskapsmelding...7

Detaljer

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets

Detaljer

Oslo Børs forslag til nye regler om kvartalsrapportering

Oslo Børs forslag til nye regler om kvartalsrapportering Oslo Børs forslag til nye regler om kvartalsrapportering Maria Krog Eik 9. juni 2016 Kort om bakgrunnen for endringsforslagene EU direktiv 2013/50/EU («endringsdirektivet») vedtar endringer i rapporteringsdirektivet

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Selvaag Bolig ASA Oslo, 09.4.2019 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Selvaag Bolig ASA ( Selskapet ) innkaller herved til ordinær generalforsamling. Tid: Sted: 30. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

INNSIDEREGLEMENT SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA )

INNSIDEREGLEMENT SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA ) INNSIDEREGLEMENT I SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA ) Sist oppdatert: 31.12.08 Ansvarlig for dokumentet: Konsernsjef Innsidereglement Side 1 av 7 1. GENERELT Scana har, for å oppfylle utsteders plikter etter

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

JANUAR 20082010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

JANUAR 20082010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess JANUAR 20082010 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON INNSIDEHANDEL I EIDESVIK OFFSHORE ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON INNSIDEHANDEL I EIDESVIK OFFSHORE ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON INNSIDEHANDEL I EIDESVIK OFFSHORE ASA INSTRUKS FOR INNSIDEANSVARLIGE 6.1 INNLEDNING Ettersom Eidesvik Offshore ASA er notert på Oslo Børs gjelder verdipaplrhandlelovens

Detaljer

APRIL Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

APRIL Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper APRIL 2017 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper INNHOLD GENERELT... 5 INNLEDNING... 5 VIRKEOMRÅDE... 5 INNDELING AV SELSKAPER MV.... 6 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 6 LIKEBEHANDLING... 6 GOD BØRSSKIKK...

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap dispensasjonsregler

Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap dispensasjonsregler Børssirkulære nr. 11/2007 Til: - Utstedere av aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess - Børsmedlemmer 26.11.2007 Vår ref: 652908 http://www.oslobors.no/ob/sirkulaere2 Norske regler om overtagelsestilbud

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår)

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR... 3 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig omsetning og

Detaljer

1 INNLEDNING... 3. 2.3.1 Ledelse... 5 2.3.2 Styre... 6 2.3.3 Managementselskaper... 6

1 INNLEDNING... 3. 2.3.1 Ledelse... 5 2.3.2 Styre... 6 2.3.3 Managementselskaper... 6 HØRING Opptaksregler for aksjer på Merkur Market (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 1.2 GENERELT... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Tilstrekkelig

Detaljer

VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Veidekke ASA VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo, onsdag 10. mai 2017 kl. 17.00. Registrering

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 3.2 / 08.11.2001 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper VEDLEGG B TIL HØRINGSBREV AV APRIL 2012 JULI 20112 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper 818388 1/53 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

Høring NOU 2016: 2 Endringer i verdipapirhandelloven - flagging og periodisk rapportering - Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet

Høring NOU 2016: 2 Endringer i verdipapirhandelloven - flagging og periodisk rapportering - Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Også sendt elektronisk Deres ref.: 16/550-1 Dato: 2. juni 2016 Vår ref.: 221598 Høring NOU 2016: 2 Endringer i verdipapirhandelloven - flagging og periodisk

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 25. november 2010 kl 09.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/263. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010. av 1. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/263. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010. av 1. juli 2010 27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/263 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010 2017/EØS/26/36 av 1. juli 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Børs og verdipapirretten... 13 1.2 Rettskilder og litteratur... 17 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger... 24 1.3.1 Rettslig plassering forholdet

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING... 1.1 Børs- og verdipapirretten.... 1.2 Rettskilder og litteratur... 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger.... 1.3.1 Finansretten penge- og kredittretten og børs- og verdipapirretten....

Detaljer

Oktober 2014. Informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassene Oslo Børs og Nordic ABM

Oktober 2014. Informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassene Oslo Børs og Nordic ABM Oktober 2014 Informasjonsplikt for obligasjonsutstedere på markedsplassene Oslo Børs og INFORMASJONSPLIKT FOR OBLIGASJONSUTSTEDERE PÅ MARKEDSPLASSENE OSLO BØRS OG NORDIC ABM.. 1 INNLEDNING... 5 1. GENERELT...

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS («SB1 Markets») er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank («SB1 Nettbank»). For å oppfylle kravet til etablering

Detaljer

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS GENERELLE FORHOLD Et særtrekk ved infrastrukturen for verdipapirhandler i Norge er at VPS dekker funksjoner som i andre land

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0826.sso OJ L 251/11, p. 1-10 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 826/2012 of 29 June 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council with regard

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer