RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. Forslag til detaljreguleringsplan, plan-id: , Skjørten massedeponi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. Forslag til detaljreguleringsplan, plan-id: 20130005, Skjørten massedeponi"

Transkript

1 ROS ANALYSE VEDLEGG 4 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan-id: , Skjørten massedeponi Gårds- / bruksnummer: del av 69/1 og del av 70/2 Lokalisering Planområdet ligger i Askim kommune, ca, 2,5 km fra Askim sentrum. Planområdets ytterkanter er fylkesvei 115 i øst, høyspentgate i nord, ravinerygg i sør og sørvest og naboeiendom i nordvest. Naturgitte forhold: Planområdet består av to ravinerygger og ravinedalen mellom dem. I dalen renner en liten bekk. Arealene består i hovedsak av landbruksområder der skog utgjør en vesentlig del. Den østre delen av planområdet består av noe gressdekt areal som ligger brakk. Skogen er tett, og gran dominerer i ravinedalen og delvis på ravineryggene. Innslag av furu på den sørlige ravineryggen. Noe spredt innslag av løvtrær. Skogen er av god bonitet, og stående trær er i hkl. III og IV. Dagens virksomhet aktivitet Området er i dag brukt til skogbruksdrift. Øst i planområdet ligger området brakk. Det er driftsveier for landbruket med en avkjørsel fra fylkesvei 115. I tillegg er høyspentledningene omgitt av sikkerhetssone på begge sider av ledningene langsgående nord i planområdet. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for: Etablering av et massedeponi for lettere forurensende masser og inerte masser innenfor Avfallsforskriftens kapittel 9. Deponiet vil utgjøre en oppfylling av en ravinedal, det er beregnet at driftstiden vil være år. Innenfor det tiltenkte deponiområdet planlegges den vestre delen tilbakeført til skog (med unntak for sedimentasjonsbasseng) og skogbruksdrift. Den østre delen skal tilrettelegges til dyrket mark. Driften vil kort oppsummert skje i fire faser der Fase 1 er klargjøring og forberedelser. Fase 2 oppfylling av den vestre delen og tilbakeføring av den. Fase 3 oppfylling av den østre delen. Fase 4 avslutting av deponiet med tildekking og tilrettelegging av den østre delen til dyrket mark. Tiltaket vil utvide andelen dyrket mark i området. Det skal opprettholdes en vegetasjonssone rundt deponiområde med unntak mot fylkesveien. Sonen skal drives etter ordinært skogbruk etter endt drift i deponiet. Analysen er utarbeidet av Vindveggen Arkitekter AS i samarbeid med Natur, Plan og Utvikling. Dato:

2 1. Identifikasjon av fare for uønskede hendelser Plan nr.: Navn på planen: Detaljregulering Skjørten massedeponi Vurdering Emne Fare Nei Hvis ja merknad (Tiltak beskrives i saksframlegg) Naturbasert eller kan tiltaket medføre Omgivelser fare fra Virksomhetsbasert Er det innenfor området spesiell fare for Er det fra tilstøtende område eller i området fare for kvikkleire Masseutglidning, ras Flom, overvann Store snømengder Kraftig vind Brann Radonstråling Annen naturfare Regulering i vannmagasiner Isgang Brann Eksplosjon Kjemikalieutslipp Støy Utslipp av farlige Elektromagnetisk felt rundt høyspentledning Forurensing fra gamle fyllinger Forsynings- og beredskapsfare () Ikke kvikkleire. Noe ustabil grunnforhold. Se punktet over. Håndtering av overvann og flom ivaretas i bestemmelsene i tråd med utredning fra Svendsen & co. Sikkerhetsregler følges i forhold til høyspent innenfor planområdet, jf. best.og plankart. Generell anleggsdrift med kjøring og tømming av masser med doser. Mobilt mindre knuseverk. Planområdet er en del av ravinesystem. En ravinedal skal fylles opp. Ravinedaler er sårbare(vu) på Rødlista. Lokalt viktig naturtype i høyspenttraseen. Deponiet tilhører kategori inert deponi hvor det stilles strenge krav til dokumentasjonskontroll hvor kun lavt forurensede masser med liten utlekkingsrisiko kan mottas. Sikkerhetsregler mot høyspent/hensiktsmessig plassering av formål. Sikkerhetssone satt av Hafslund som er ivaretatt i planene. 2

3 fare fra hendelser på nærliggende transportåre fare ved bortfall av fare ved brann fare ved trafikk fra støy fra Ulovlig virksomhet Er tiltaket utsatt for å bli mål for Hendelse på vei/veitunnel Hendelse i vassdrag Hendelser i luften Energiforsyning Teletjenester Vannforsyning Renovasjon Spillvann Farlige anlegg Manglende slokkevann Begrenset atkomst for slokkeutstyr Barnehage Skole Nærmiljøanlegg Forretning Bussholdeplass Vei, jernbane, fly, helikopter Industri, skytebane, punktstøy Sabotasje Terror () I tilfelle ulykker på veinett kan det oppstå kø på fv. 115 for kjøretøyer til og fra deponiet i mangel av alternative transportårer. Forutsetter at tiltak knyttet til bekkelukking, overvannshåndtering, dam og stabiliserende oppfylling fungerer. Kjøretøyer på grusveger kan medføre begrenset støvspredning internt på området, og vanning kan derfor i perioder bli nødvendig. Kjøretøy må tidvis også spyles. Vannforsyning er derfor nødvendig. Det forutsettes tilkobling til slokkevann. Begrenset støy fra trafikk på fv Meget begrenset risiko for sabotasje mot tiltak som er viktige for fordrøyningsmagasin og overflatevannshåndtering. Objekter i nærheten som kan være utsatt Sykehus, skole, barnehage, sykehjem Viktig vei, viktig jernbane Fv. 115 Jernbanest., bussterm., helikopterbase. Kraftverk Ledninger i grunnen Høyspenningslinjer Høyspent i nord i planområdet (52kV) Fra «Identifikasjon av fare for uønskede hendelser» gjøres det beslutning om hva som skal analyseres spesielt. Det føres inn i «Årsaker til uønskede hendelser» 2. Årsaker til uønskede hendelser Uønsket hendelse Årsak. Merknad. 3

4 Naturbasert: kvikkleire Masseutglidning, ras Flom/Overvann Omgivelser Virksomhetsbasert: Naturmangfold Støy Utslipp av farlige el.magnetisk felt Ikke kvikkleire. Noe ustabile marine avsetninger ved oppfylling. Tykke lag med leire. Se over. Ustabilitet i grunnen ved oppfylling. Bekkelukking og overvann og sigevann fra deponiet. Høyspent innenfor planområdet En ravinedal gjenfylles. Kjøretøy i aktivitet. Tømming av masser. Mindre mobilt knuseverk. Deponiet skal være for inerte masser. Helseskadelige komponenter kan komme med sigevann fra deponiet. Høyspent innenfor planområdet Forsynings- og beredskapsfare: Det er behov for spyling av kjøretøy og evt. mer Vannforsyning for å unngå støvplager og materiale ut på fylkesveien. Ulovligheter Meget begrenset potensiell fare for sabotasje av overflatevannshåndtering Er tiltaket utsatt for å bli og mål for sabotasje? sedimentasjonsanlegg. Levering av masser som ikke er tillatt med viten eller uviten. Objekter i nærheten som kan være utsatt for sabotasje Fv. 115 Høyspent innenfor planområdet Oppfyllingsplanen av deponiet baseres på geotekniske beregninger og vurderinger. Kotehøyder og utforming skal sikre stabilitet. Må skjære ned ravineryggene noe før oppfylling mot dem. Viser til geotekn.utredning av Løvlien Georåd. Se over. Må følge landskapsplan og geotekn.vurdering. Det vises til geoteknisk utredning av Løvlien Georåd og notat om trafikk og overflatevannshåndtering av Svendsen & co AS. Sikkerhetsregler følges ved tiltak i nærhet til høyspent. Sikkerhetsregler i bestemmelsene. Viser til rapport fra Biofokus og landskapsplan fra InSitu samt vurdering etter Naturmangfoldloven 8-12 i planbeskrivelsen. Støyutredning av Rieber Prosjekt AS er utarbeidet. Støyreduserende tiltak er innarbeidet i bestemmelsene. Sedimentasjonsbasseng med tettesjikt skal hindre forurensning av vassdraget nedenfor. Viser til plankart og bestemmelser samt KU. Bekk i området lukkes for å redusere mengden vann gjennom deponiet samt sikre naturlig bekkeløp nedstrøms deponiet. Få mennesker er berørt av det siden deponiet har negrenset åpningstid og bemanning. Sikkerhetssone. Tilknyttet sikker vannkilde. Krav til mottakskontroll, stikkprøvekontroll og overvåkingsprogram kreves i hht. deponitillatelsen som forutsettes av bestemmelsene. Dokumentasjon kreves ved leveranse av masser. Ikke tillatte masser skal avvises. Ved ødeleggelse (ikke framkommelighet) på nevnte transportåre, vil planområdet berøres. Høyspentlinjer for regional forsyning 3. Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser Uønsket hendelse Sannsynlighet. Merknad. kvikkleire Avbøtende tiltak er innarbeidet i plankart og bestemmelser. Masseutglidning, ras Dette har sammenheng med grunnforholdene. 4

5 Avbøtende tiltak er innarbeidet i plankart og bestemmelser. Flom/Overvann Bekkelukking skal skje med anbefalt dimensjonering, jf. utredning fra Svendsen & Co. Overflatehåndtering er utredet og sikret gjennom plankart og bestemmelser i tråd med geoteknisk vurdering og notat for overflatehåndtering. fare dersom sikkerhetsregler følges. Utslipp av farlige Vannforsyning Objekter utsatt for sabotasje/terror VEDLEGG 4 Ravinedaler er sårbar geotype (VU) og på Rødlista. Den aktuelle ravinedalen er mindre verdifull mhp. sammenlignet med andre ravinedaler. Den lokalt viktige naturtypen i kraftgata i planområdet hensyntas i plankart og bestemmelser. sannsynlighet så fremt driften samsvarer med tillatelsen og miljøregelverket forøvrig. Det er innarbeidet i planbestemmelsene. Deponivirksomheten har begrenset støybelastning til omgivelsene. Ingen områder utenfor deponiet er innenfor rød sone. En bolig er innenfor gul sone.tiltak for denne er innarbeidet i tråd med støyutredning. Få er berørte, og de er begrenset til åpningstid. Sikkerhetsavstand er i tråd med anbefalinger fra Statens Strålevern. Unntakstilstand som følge av sabotasje/terror håndteres ut fra omfang/situasjon 4. Vurdering av konsekvens av uønskede hendelser Uønsket hendelse. Merknad. Liv og helse: grunnforhold Begrensede materielle skader kan oppstå på naboeiendommer vest for planområdet. Relativt store masser i fyllingen som kan rase ut, men i følge geoteknisk analyse av Løvlien Georåd datert er det ikke risikofylt om tiltakene de legger til grunn i sin vurdering følges. Planfremmer vurderer derfor konsekvensene som små. Masseutglidning, ras Som over. Flom/Overvann Materielle skader (ikke farlig for liv og helse) Stor Livsfare hvis sikkerhetsregler og soner ikke følges. Utslipp av farlige Det er først og fremst grunnen og bekken som vil få evt. forurensning. Kun boligeiendommen i Engerveien 41 vil oppleve støy med potensiale over tillatte grenseverdier. Bygningene på eiendommen ligger inntil gul sone. Tiltak er innarbeidet i planbestemmelsene. Vannforsyning Begrenset betydning for andre enn de som arbeider i deponiområdet. Sabotasje/terror Samfunnsfunksjoner: 5

6 grunnforhold Ingen sårbare samfunnsfunksjoner som vil bli berørt. Engerveien kan bli berørt. Masseutglidning, ras Som over. Flom/Overvann Materielle skader (ikke farlig for liv og helse) Stor Høyspent 52kV er viktig for mange abbonenter. Utslipp av farlige Vannforsyning Sabotasje/terror Miljø: grunnforhold Relativt store masser i fyllingen som kan rase ut. Kan skade ravinesystemet og bekken. Forutsatt at området fylles opp slik som planlagt er det svært lite som tilsier risiko for ras, jf. geoteknisk analyse av Løvlien Georåd. Masseutglidning, ras Som over. Flom/Overvann fare for flom. Områdets størrelse er begrenset og har overflatevannshåndtering og sedimentasjonsbasseng før utslipp til bekk. Utslipp av farlige Vannforsyning Sabotasje/terror Økonomi: grunnforhold En ravinedal forsvinner. Deponiets utforming vil sikre at overvann og grunnvann ikke er i kontakt med deponimassene. Kun infiltrert nedbør kan danne sigevann som vil kontrollert ledes til sedimentasjons/biodam før utslipp til bekk. Begrenset betydning for natur og vilt. Tidsbegrenset. Begrensede materielle skader kan oppstå på naboeiendommer vest for planområdet. Om de anbefalte faglige rådene i geoteknisk utredning følges, skal kun eventuelt begrensede skader eventuelt oppstå. Masseutglidning, ras Se punkt over. Flom/Overvann Materielle skader (ikke farlig for liv og helse) Stor Livsfare hvis sikkerhetsregler ikke følges. Utslipp av farlige Vannforsyning Sabotasje/terror VEDLEGG 4 Etter forurensningsloven skal den som forurenser betale miljørehabilitering. Rensetiltak vil kunne koste. 5. Samlet vurdering 6

7 Den samlede vurderingen skjer i risikomatrise: Sannsynlighet Risikomatrise uønsket hendelse konsekvensområde Stor Tiltak anbefales Tiltak er påkrevd Tiltak er påkrevd Ingen tiltak Tiltak anbefales Tiltak er påkrevd Ingen tiltak Ingen tiltak Tiltak anbefales Stor Planforslag Skjørten massedeponi Sannsynlighet Stor Risikomatrise uønsket hendelse konsekvensområde Liv og helse masseutsklidning, flom/overvann, el.magn.felt, vannforsyning, sabotasje Stor Sannsynlighet Stor Risikomatrise uønsket hendelse konsekvensområde Samfunnsfunksjoner og reduksjon av masseutglidning/ras, flom/overvann, utslipp av farlige, el.magn.felt, sabotasje, vannforsyning Stor Sanns ynligh et Stor Risikomatrise uønsket hendelse konsekvensområde Miljø 7

8 masseutglidning/ras, el.magn.felt, vannforsyning, høyspenningsanlegg, sabotasje Flom/overvann, utslipp av farlige Stor Sannsynlighet Stor Risikomatrise uønsket hendelse konsekvensområde Økonomi flom/overvann, masseutglidning/ras, utslipp av farlige, el.magn.felt, vannforsyning, sabotasje Stor 6. Forebygging og konsekvensreduserende tiltak. Påkrevde tiltak: Risiko. Vedtaksforslag. Fremdriftsplan Anbefalte tiltak: Risiko. Fremdriftsplan. Støy Støy må tas hensyn til i driften innenfor de rammene bestemmelsene setter. Spesielt er det viktig at fase 1 gjennomføres så raskt som mulig slik av avstanden fra kjøretøyaktiviteten ledes bort fra Engerveien 41. Videre er vil eventuell bruk av knusemaskin for betong kun være noen få uker i løpet av et år og plasseres lengst unna denne boligen eller på annet egnet sted. Sikkerhetsregler må følges i driften. Planens konsekvens er oppfylling av en ravinedal. Oppfylling av en ravinedal vil medføre negative konsekvenser for miljøet. Det er likevel positivt med tilbakeføring til landbruk etter endt deponidrift. Ravinedalen i saken er ikke av vesentlig betydning/vernverdi for sammenlignet med andre ravinedaler, jf. rapporten. 8

9 Temaene masseutglidning/ras m.fl. har ikke kommet i gul sone i disse vurderingene. De har liten sannsynlighet og middels konsekvens eller omvendt grunnet at det i plan og bestemmelser er innarbeidet tilstrekkelige tiltak. Disse tiltakene blir derfor en forutsetning for driften i seg selv, og flere av dem er en forutsetning for tillatelser til drift. Den beskrevne risiko og sårbarhet i planområdet: Medfører/ medfører ikke Medfører/ medfører ikke Medfører/ medfører ikke at reguleringsbestemmelsene har spesielle krav til drifstitllatelser/byggesøknad/byggeplan. at hensynssoner med tilhørende bestemmelser er nødvendig at fareområde utredes og risikoreduserende tiltak iht til TEK fastsettes Vedtatte føringer og tiltak i overordnet plan er fulgt opp/er ikke fulgt opp Overordnet myndighets føringer er fulgt /ikke fulgt 9

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 20 -????, Gamleveien 3C Gårds- / bruksnummer 103/24 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor et område

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ROS ANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 2014 2, for Lørenskog Vinterpark Gårds- / bruksnummer: 106 / 196 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. XXXX Gårds- / bruksnummer 150/23 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, langs Losbyvegen til Losby og langs Feiringveien.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til reguleringsplan, plan nr. 2011-8.Gamleveien 68-70. Gårds- / bruksnummer 100/38 og 43 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor et område

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr 000. Elveveien 26. Gårds- / bruksnummer 107 / 944. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, avgrenset av eksisterende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VEILEDER ROS ANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 2014-5. Deler av gårds- / bruksnummer 81/176. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor

Detaljer

RAPPORT SKÅRERSLETTA 50, GEOTEKNIKK (GRUNNFORHOLD/ STABILITET/FUNDAMENTERING) ROS-ANALYSE, SKÅRERSLETTA 50 DELOMRÅDE 1-3 OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT SKÅRERSLETTA 50, GEOTEKNIKK (GRUNNFORHOLD/ STABILITET/FUNDAMENTERING) ROS-ANALYSE, SKÅRERSLETTA 50 DELOMRÅDE 1-3 OPPDRAGSNUMMER RAPPORT OPPDRAGSNUMMER 465391 ROS-ANALYSE, SKÅRERSLETTA 50 DELOMRÅDE 1-3 21.10.2013 UTARBEIDET AV: ERIK SIVERTSEN KONTROLLERT AV: ANITA MYRMÆL Kruse Smith Eiendom AS TRYKT VEDLEGG: SKÅRERSLETTA 50, GEOTEKNIKK

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

4. Bestemmelsesområde (PBL 12-7) - Retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak: Område innenfor 30 meter til høyspentlinje/varslingsgrense

4. Bestemmelsesområde (PBL 12-7) - Retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak: Område innenfor 30 meter til høyspentlinje/varslingsgrense REGULERINGSBESTEMMELSER - FORSLAG DETALJREGULERING FOR SKJØRTEN MASSEDEPONI, DELER AV GNR 70 BNR 2 OG GNR 69 BNR 1, ASKIM KOMMUNE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-3 PLANID: 20130005 Planens dato: 06.05.2015

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no AUGUST 2016, REV. FEBRUAR 2017 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Analysen er gjennomført i hht Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse. Risikograden varierer ved ulike kombinasjoner av sannsynlighet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til detaljregulering for massedeponi, gnbr 69/1 og 70/2 - Skjørten Plan-ID

Saksframlegg. Forslag til detaljregulering for massedeponi, gnbr 69/1 og 70/2 - Skjørten Plan-ID Saksframlegg Forslag til detaljregulering for massedeponi, gnbr 69/1 og 70/2 - Skjørten Plan-ID 20130005 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frøydis Kristiansen GBNR - 69/1, FA - L12, HIST - 13/1580 15/989

Detaljer

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012» har anbefalte grenseverdier for støy fra ulike støykilder.

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012» har anbefalte grenseverdier for støy fra ulike støykilder. NOTAT Til: Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt, v/ Randi W. Kortegaard Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 3. april 2015 Emne: Skjørten massedeponi - Støy fra virksomheten 1 Orientering Reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av reguleringsplan massedeponi/nydyrking på eiendommen 39/1 i Klæbu kommune

Planbeskrivelse. Oppstart av reguleringsplan massedeponi/nydyrking på eiendommen 39/1 i Klæbu kommune Oppstart av reguleringsplan massedeponi/nydyrking på eiendommen 39/1 i Klæbu kommune Planbeskrivelse Generelt om tiltaket Det skal etableres et massedeponi som ved avslutning går over til å bli nydyrket

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljregulering for Nedre Bårlibakken, plan nr./arkivnr. 16/201 Gårds- / bruksnummer: 81/95 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger på Bårlibakken i Lørenskog kommune,

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan ØDEGÅRDEN FELT B2, B3, B5 OG B14 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Forslag til detaljreguleringsplan ØDEGÅRDEN FELT B2, B3, B5 OG B14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Spor Arkitekter AS Pilestredet 75 D Postboks 5173 Majorstuen 0302 Oslo, Norge Org. nr.: 976 588 614 MVA (+47) 22 93 14 20 spor@spor.no www.spor.no Oppdragsgiver: Prosjekt: Sak: Dato: Selvaag Bolig Lørenskog

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr Løkenåsveien 45 og Gamleveien 104 m.fl.

Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr Løkenåsveien 45 og Gamleveien 104 m.fl. ROS-analyse Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 2017-1. Løkenåsveien 45 og Gamleveien 104 m.fl. Gårds- / bruksnummer 100/207og 100/91 m.fl. Bakgrunn Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR ROS-ANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR. 2013 120 Tabell 1: Sannsynlighet Sannsynlighet Beskrivelse/Frekvens 1. Utelukket Inntreffer sjeldnere enn en gang pr 100 år, men oftere

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 Vedlegg 5 ROS ANALYSE Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 sist revidert: Oppdragsgiver: MEIERIGAARDEN AS INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr 2015-1, Elveveien 26. Gårds-/bruksnummer 107/944. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, avgrenset av eksisterende boligbebyggelse

Detaljer

Ved etablering av avkjørsler og nedkjøring til parkeringskjellere må det legges vekt på trafikksikker utforming.

Ved etablering av avkjørsler og nedkjøring til parkeringskjellere må det legges vekt på trafikksikker utforming. ROS analyse Skrevet av: ARC Arkitekter AS, v/håkon Hasslan, arkitekt MNAL Sammendrag med anbefalinger og tiltak Analysen viser at ved utbyggingen av Gartnerikvartalet må det tas hensyn til påviste forurensinger

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Eg sykehusområde, områderegulering Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

NOTAT 15/ 9-2014. Fv44 Mælagatai Skien; Risikoog sårbarhetsanalyse(ros)

NOTAT 15/ 9-2014. Fv44 Mælagatai Skien; Risikoog sårbarhetsanalyse(ros) NOTAT 15/ 9-2014 Fv44 Mælagatai Skien; Risikoog sårbarhetsanalyse(ros) Bakgrunnog nøkkelopplysninger Dette er en enkelros-analysesomer gjort for å identifiseretema/områdersombør utredesi reguleringsplanarbeidet

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR MASSEDEPONI SØR FOR FIGGJOELVA, NORDRE KALBERG

PLAN : DETALJREGULERING FOR MASSEDEPONI SØR FOR FIGGJOELVA, NORDRE KALBERG Arkiv: PlanID - 0477.00, K2 - L12 Vår ref: 14/2617-12 Journalpostid: 15/19230 Saksbeh.: Hilde Tjemsland PLAN 0477.00: DETALJREGULERING FOR MASSEDEPONI SØR FOR FIGGJOELVA, NORDRE KALBERG Saksgang: Utval

Detaljer

Plannr. 2012 126 Prinsens vei Eventyrveien Gamleveien Sjekkliste for vurdering av konsekvenser for miljø og helse (iht.

Plannr. 2012 126 Prinsens vei Eventyrveien Gamleveien Sjekkliste for vurdering av konsekvenser for miljø og helse (iht. Plannr. 2012 126 Prinsens vei Eventyrveien Gamleveien Sjekkliste for vurdering av konsekvenser for miljø og helse (iht. startpakken) 1 Punktene i sjekklisten tar utgangspunkt i miljøplanen 2011-2025. Verdi,

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Skardet masseuttak kommune: Alvdal Dato: 10.08. 2015 Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg

Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg ROS-analysen er utarbeidet av In Situ Landskapsarkitekter AS på oppdrag fra Veidekke Industri AS Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Mulige uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Gnr. 120 bnr. 1, Ramstadfaret, Langhus, Ski kommune Gnr. 120 bnr. 163, Ramstadfaret,

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse UKAS WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Området består delvis av tynn og

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til Detaljreguleringsplan for Borgen B4, Ullensaker kommune Utarbeidet av: Forslagsstiller: Neskollen Eiendom AS Konsulent: Siv. Ing. Stener

Detaljer

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år Vurdering av risiko og sårbarhet Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko

Detaljer

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er:

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er: Bestemmelser gitt til plankart for detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven 12-3. for Salto Motorsportbane, tegnet separat for over/på grunnen og under grunnen og gitt plan. id 50491, datert 09.12.14.

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV JØRIHAUGEN VEST FREI.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV JØRIHAUGEN VEST FREI. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV JØRIHAUGEN VEST FREI. Trondheim, 14.10.2011 Rev. 28.02.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Jørihaugen Vest ligger på Frei, og har adkomst fra rv 70 via Nygårdsvegen. Vegen mangler

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Vassdrag, flom og skred i arealplaner

Vassdrag, flom og skred i arealplaner Vassdrag, flom og skred i arealplaner Eva Forsgren NVE Region nord Bodø 11-12 desember 2012 NVE er høringspart for arealplaner som berører: Flom- og erosjonsutsatte områder Skredutsatte områder (alle typer

Detaljer

FJELLSRUD MASSEDEPONI PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING

FJELLSRUD MASSEDEPONI PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FJELLSRUD MASSEDEPONI PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FET KOMMUNE, AKERSHUS Forord Grindaker AS Landskapsarkitekter, på vegne av AS Feiring Bruk, legger med dette frem forslag til

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Beregnet til Reguleringsplan massedeponi Torp Dokument type Notat Dato Juli 2014 REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Revisjon 0 Dato 2014/07/25 Utført av jsm Kontrollert

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Skedsmo kommune Planavdelingen Billingstad 6. november 2015 Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Det vises til forslag

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse

Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse RAPPORT Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse OPPDRAGSGIVER Sandfærhus holding AS EMNE Risiko- og sårbarhetsanalyse DATO / REVISJON: 11.5.2015 / 02 DOKUMENTKODE:

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA Gnr./bnr. 90/112 og 90/104 Melhus kommune Oppdragsgiver: Rono Holding AS Søberg 7224 Melhus Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

Vedlegg 5 til kommunens Kunngjøringsbrev

Vedlegg 5 til kommunens Kunngjøringsbrev Dok.nr i sak 2013066 052 Reguleringsplan E6 Ny Vingrom bru Oppsummerte merknader etter høring med frist 10. mars 2014 Notat Statens vegvesen 13.3.2014 Forkortelser SVV - Statens vegvesen FM - Fylkesmannen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1 i Halden kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim januar 2011 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03. Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS Vestveien 44 1400 Ski Org. nr.: 998 012 325 Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.2013 Innledning. Samfunnet

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

Miljøredegjørelse VEDLEGG 5. i forbindelse med detaljregulering av Skjørten massedeponi 28.04.15. Før. Etter. Utvidet Jordbruksmark

Miljøredegjørelse VEDLEGG 5. i forbindelse med detaljregulering av Skjørten massedeponi 28.04.15. Før. Etter. Utvidet Jordbruksmark Miljøredegjørelse i forbindelse med detaljregulering av Skjørten massedeponi Før Etter Utvidet Jordbruksmark 28.04.15 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 OM NORSK GJENVINNING... 2 3 MILJØMYNDIGHET OG REGULERING

Detaljer

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.08.2012 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

Detaljregulering. Massedeponi. Skipsfjord

Detaljregulering. Massedeponi. Skipsfjord Detaljregulering Massedeponi Skipsfjord Nordkapp Kommune Innspill Fiskeridirektoratet Planlagt deponiområde delvis i gyteområde e ligger Opprinnelig flyttet for deponi er derfor lenger øst og på dypere

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Ros-analyse. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Saksnummer: 2014/4069

Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Ros-analyse. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Saksnummer: 2014/4069 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Ros-analyse Detaljregulering Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Saksnummer 2014/4069 Ros-analyse Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Detaljer

Hamar Sentrum. Byutvikling. ROS analyse Vestbyen - Vestre torg og kokeriet

Hamar Sentrum. Byutvikling. ROS analyse Vestbyen - Vestre torg og kokeriet Hamar Sentrum Byutvikling ROS analyse Vestbyen - Vestre torg og kokeriet Tiltakshaver: Hamar kommune Konsulent: Trondheim 21 juni 2010 2 Innhold 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Tiltaket 5 4. Influensområde

Detaljer

Konsekvensutredning. Risiko og sårbarhet. April 2009 Byutvikling, Tromsø kommune. Kommunedelplan for Stakkevollvegen Tromsømarka

Konsekvensutredning. Risiko og sårbarhet. April 2009 Byutvikling, Tromsø kommune. Kommunedelplan for Stakkevollvegen Tromsømarka Konsekvensutredning Risiko og sårbarhet Kommunedelplan for Stakkevollvegen Tromsømarka April 2009 Byutvikling, Tromsø kommune SAMMENDRAG 3 1. INNLEDNING 4 METODE 4 INFLUENSOMRÅDE 5 2. RISIKODIAGRAM: SANNSYNLIGHET

Detaljer

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Dagskurs nov. 2014 Norge digitalt Nordland Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen - hva sier plan- og bygningsloven? - risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) - sjekkliste Karsten Steinvik, seniorrådgiver,

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer