Telefon: Telefaks: Bank: Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal"

Transkript

1 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei Arendal Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr.: E-post: Årsrapport 2014

2 Omslagsfoto: 200-årsmarkering for grunnlovsjubileet på Næs verk. Elever fra Songe skole. Foto: Jan Aabøe, Aust-Agder fylkeskommune

3 Forord Fylkeskommunens viktigste oppgave er regional utvikling gjennom egen tjenesteproduksjon og gjennom samarbeid med kommuner, næringsliv, regionale statlige myndigheter m.fl. Dette skjer gjennom regional planlegging, i det daglige arbeidet og gjennom ulike samarbeidsprosjekter. Årsrapporten er en god dokumentasjon på fylkeskommunens store og mangslungne aktivitet for å bidra til en god utvikling i fylket og yte gode tjenester til den enkelte bruker. Jeg vil takke alle ansatte for innsatsen. Regnskapet for 2014 er gjort opp med et overskudd på 20,8 mill. kroner. Aktiviteten i 2014 er gjennomført i henhold til vedtatt budsjett. 16. mars 2015 Arild Eielsen fylkesrådmann Forord

4

5 Innholdsfortegnelse Forord 1. Utdanning Utviklingstrekk Aktivitet, resultater og nøkkeltall Utdanningsvirksomhetene SMI-skolen Arendal videregående skole Dahlske videregående skole Møglestu videregående skole Risør videregående skole Sam Eyde videregående skole Setesdal vidaregåande skule Tvedestrand og Åmli videregående skole Folkehelse og tannhelse Utviklingstrekk - folkehelse Aktivitet, resultater og nøkkeltall - folkehelse Utviklingstrekk - tannhelse Aktivitet, resultater og nøkkeltall - tannhelse Kultur Utviklingstrekk Aktivitet, resultater og nøkkeltall Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Samferdsel Utviklingstrekk - kollektiv Aktivitet, resultater og nøkkeltall - kollektiv Investeringer - kollektiv Utviklingstrekk - veg Aktivitet, resultater og nøkkeltall - veg Investeringer - veg Næring og regionalt utviklingsprogram Utviklingstrekk Aktivitet, resultater og nøkkeltall Regionalt utviklingsprogram Agder Regionalt utviklingsprogram Aust-Agder Innhold

6 6. Plan og miljø Utviklingstrekk Aktivitet, resultater og nøkkeltall Sentrale styringsorganer Politisk virksomhet Fylkestinget Fylkesutvalget Administrasjonsutvalget Klagenemnda Andre råd og utvalg Kontaktforum for brukermedvirkning Eldrerådet Elev- og lærligombud Fylkeselevrådet Klagenemd for utdanningssaker Klagenemd for karaktersetting Kontrollorganer Kontrollutvalget Fylkesrevisjonen Sentraladministrasjonen Fylkesrådmannens kontor Internservice Fylkeskassa Bygge- og eiendomstjenesten Arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold Utviklingstrekk Aktivitet, resultater og nøkkeltall Økonomi Den økonomiske situasjonen Driftregnskapets hovedstørrelser Investeringsregnskapet Balansen Finansforvaltning og likviditet Innhold

7 1 Utdanning Utdanning omfatter videregående opplæring i skole og arbeidsliv, fagskoleutdanning, kursvirksomhet, voksenopplæring, karriereveiledning, grunnskoleundervisning i sosiale og medisinske institusjoner, undervisning for innsatte i fengsel, pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjeneste. Aktiviteten er i all hovedsak regulert i opplæringsloven, fagskoleloven, forskrifter og nasjonal styring i regi av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. 1.1 Utviklingstrekk Videregående opplæring Etter flere år med rekordhøye elevtall var elevtallet ved videregående skoler i Aust-Agder i 2014 omtrent som forrige år. Klassetallet er også det samme som i Det er god kapasitetsutnyttelse ved de fleste utdanningsprogrammene. Det ble avlagt 239 flere privatisteksamener i 2014 enn i Antall voksne søkere økte fra 499 i 2013 til 553 i I oktober 2014 besluttet fylkestinget å bygge et byggetrinn 2 ved Sam Eyde vgs. som skal romme praksisundervisningen ved tidligere Blakstad vgs. Byggetrinnet skal stå ferdig til skolestart Det er også vedtatt å renovere den gamle driftsbygningen på Holt og å bygge nytt sauefjøs. Fylkeskommunen har kjøpt deler av HiA-bygget i Grimstad, som skal disponeres av Dahlske videregående skole/sørlandets fagskole. Det var 13 % flere søkere til læreplass i 2014 i forhold til Økningen skyldes i stor grad flere voksne søkere. Antall nye lærekontrakter økte med 10 %, fra 425 i 2013 til 468 i Kvalitetsutvikling, nasjonale prosjekter og regionale satsinger I henhold til opplæringsloven har fylkeskommunen et stort ansvar knyttet til kvalitetsutvikling. Dette ivaretas gjennom et vedtatt overordnet kvalitetssystem utviklet i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, årlige elev- og lærerundersøkelser, analyse ved bruk av kvalitets- og styringssystemet PULS, styringsdialogmøter med skolene, årlige tilstandsrapporter og for øvrig oppfølging av enkeltvedtak, hendelser og også gjennom både statlige og regionale prosjekter. Statlige prosjekter som Ny GIV og Program for bedre gjennomføring (PBG), Vurdering for læring, Bedre Læringsmiljø og EVU (etter- og videreutdanning) er alle omfattende kvalitetsprosjekter. Regionale prosjekter som pedagogisk bruk av IKT og kompetansetiltak fokuserer spesielt på kvalitetsutvikling. Utdanning 1

8 1.1.3 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Det er noe nedgang i antall nye henvendelser i 2014 når det gjelder elever i videregående skole. Endring i inntaksforskrifter har medført økt antall henvendelser fra kommuner (angående elever før de begynner i videregående opplæring). Det er også flere henvendelser fra lærlinger/ lærekandidater Oppfølgingstjeneste (OT) Oppfølgingstjenesten (OT) viser til gode resultater fra samarbeidstiltakene en har med NAV Aust-Agder. Tjenesten har god oversikt over ungdom som er tilmeldt, og det er få ukjente. OT registrerer stadig flere ungdommer som er syke eller tilknyttet institusjon, og som tjenesten ikke har anledning til å arbeide med Karriere Aust-Agder Karriereveiledningen er omorganisert ved at karrieresenteret Karriere Aust-Agder ble etablert fra og med Senteret har hatt stor pågang gjennom året, og det er vedtatt ny samarbeidsavtale med NAV Aust-Agder som innebærer et tettere samarbeid mellom partene. Senteret har også utviklet helt nye kompetansetiltak Sørlandets fagskole fagskoleutdanning i tekniske fag og helsefag Fagskolen hadde en moderat nedgang i antall studenter i 2014 sammenligning med 2013, men omtrent samme studenttall som i Nedgangen er hovedsakelig innen tekniske fag. 1.2 Aktivitet, resultater og nøkkeltall I dette kapitlet er det tatt med aktivitetsomfanget i hovedtrekk, og noen sentrale resultater og nøkkeltall. En nærmere og mer inngående presentasjon og vurdering vil en finne i tilstandsrapporten for utdanningssektoren som blir fremlagt samtidig med årsrapporten Videregående opplæring i skole Fylkeskommunen mottok søknader til videregående skoler i fellesinntaket Av disse søkte 301 plass i andre fylker. Sammenlignet med forrige år var det 18 færre søkere til videregående skoler i Aust-Agder og 96 flere søkere til videregående skoler i andre fylker. Totalt var det derfor 78 flere søkere til videregående skoler. Det var en reduksjon med 75 søkere med ungdomsrett til Vg1. Utdanning 2

9 Videregående opplæring i skole aktivitet og nøkkeltall Tabellen nedenfor viser hovedtall for inntak fordelt på utdanningsprogram (Vg1, Vg2 og Vg3). Utdanningsprogram Klasser Plasser Elever Ledige Kapasitetsutnyttelse Jenteandel Idrettsfag % 49 % Musikk, dans, drama 4, % 75 % Studiespesialisering 62, % 56 % Sum studieforberedende % 57 % Bygg- og anleggsteknikk % 4 % Design og håndverk % 93 % Elektrofag % 5 % Helse- og oppvekstfag % 88 % Medier og kommunikasjon % 50 % Naturbruk % 56 % Restaurant- og matfag % 51 % Service og samferdsel % 30 % Teknikk og industriell prod % 8 % Sum yrkesforberedende % 43 % Påbygg., gen. studiekomp % 63 % Innføringsår, minoritetsspr % 48 % Hverdags/arbeidslivstrening % 38 % Sum % 51 % I forhold til forrige år er det en økning med to klasser innen idrettsfag pga. etablering av Vg3-tilbud ved Sam Eyde vgs. Det er en reduksjon med 2,5 klasse bygg- og anleggsteknikk og to klasser innen design og håndverk. Totalt sett er klassetallet det samme som forrige år, og det er omtrent samme antall elever. Det er god kapasitetsutnyttelse ved de fleste utdanningsprogrammene. Jentene dominerer både innenfor musikk, dans og drama, design og håndverk og helse- og oppvekstfag. Samtidig er jenteandelen fortsatt svak innen bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Elevtall ved Vg3 fagopplæring i skole, som er etablert etter 1. september, inngår ikke i ovennevnte tabell. Jenteandelen innen studieforberedende utdanningsprogram er økt fra 54 % forrige år til 57 % inneværende år. Utdanning 3

10 Tabellen nedenfor viser kapasitetsutnyttelse fordelt på skole. Skole Plasser Elever Ledige Skoleåret 2013/14 Skoleåret 2014/15 Kapasitetsutnyttelse Plasser Elever Ledige Kapasitetsutnyttelse Arendal % % Dahlske % % Møglestu % % Risør % % Setesdal % % Sam Eyde % % Tvedestrand og Åmli % % Totalt % % Kapasitetsutnyttelsen er redusert fra 93 % skoleåret 2013/14 til 92 % skoleåret 2014/15. Etter flere år med rekordhøye elevtall er elevtallet ved videregående skoler i Aust-Agder inneværende år omtrent som forrige år. Oversikten viser at Dahlske videregående skole har høyest kapasitetsutnyttelse, og at kapasitetsutnyttelsen ved de fleste skolene er over 90 %. Privatistordningen Tabellen under viser utviklingen i antall privatisteksamener Lokalt gitt eksamen Sentralt gitt eksamen Sum ordinære privatister Sentralt gitt skriftlig for praksiskand. og lærlinger Sum privatistoppmeldinger Privatister kan gå opp til sentralt og/eller lokalt gitt eksamen vår og høst. I 2014 har det vært en økning på 239 privatisteksamener i forhold til Antall praksiskandidater og lærlinger som gikk opp til sentralt gitt eksamen fra yrkesfaglig utdanningsprogram, er imidlertid redusert med 42 privatisteksamener. Fagfora/oppgavenemnder Fagforaene er rektorenes faglige forum som bistår skolelederne i deres oppdrag knyttet opp mot kompetanseutvikling innenfor både pedagogiske og faglige utfordringsområder. Fagforaene ledes av rektorene, og avspeiler direkte skolenes kompetansebehov. I tillegg ses fagforaenes oppdrag i sammenheng med nasjonale føringer og strategier. Det er i alt etablert 20 fagfora. Fylkesrådmannen oppnevner faglærere til oppgavenemnder innenfor aktuelle programområder etter forslag fra fagfora/skolene. Oppgavenemndene utarbeider skriftlige og praktiske eksamensoppgaver for vår- og høsteksamen. Det er etablert oppgavenemnder innenfor 13 fagområder innen yrkesforberedende utdanningsprogram og én oppgavenemnd innenfor studieforberedende utdanningsprogram. I tillegg er det etablert noen nemnder i samarbeid med Vest-Agder. Arbeidet i oppgavenemnder for lokalt gitt eksamen er et viktig satsingsområde for å sikre best mulig kvalitet på eksamensoppgaver og eksamensavvikling. Utdanning 4

11 Særskilt tilrettelegging og oppfølging Elever som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Slik undervisning kan gis i inntil fem år. Spesialundervisningen skal gis iht. en individuell opplæringsplan og kan bestå av enkelttimer, opplæring i mindre grupper, individuelle opplegg m.m. Tabellen nedenfor viser utviklingen i regnskapstall for midler til spesialundervisning (mill. kroner) Kjøp av tjenester fra andre fylker 1,3 0,8 1,1 1,4 1,2 Kjøp av tjenester fra andre (private vgs) 0,9 1 1,2 1 0,7 Spesialundervisning i videregående skole* 46, ,1 54,7 55,5 Sum 48,8 53,8 55,4 57,1 57,4 I tillegg har skolene fått øremerkede midler: Minoritetsspråklige 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 Tilskudd for elever fra andre fylker 4,8 4,7 3,5 3,4 * Inkludert skolenes kjøp av tjenester fra kommuner. 2,7 Tabellen viser økning i utgiftene til spesialundervisning ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder. Skolene kjøper tjenester fra kommunene for enkelte multifunksjonshemmede elever. For skoleåret 2014/15 har skolene fått overført 8,3 mill. kroner til dekning av utgiftene for sju elever som får et tilbud i kommunal regi. I 2014 har Aust-Agder fylkeskommune inngått en avtale med Arendal kommune om kjøp av inntil tre plasser ved Ressurssenteret på Asdal. I tillegg til ovennevnte midler er det foretatt tilpasninger i forbindelse med det ordinære elevinntaket bl.a. ved å redusere elevtallet i enkelte klasser. Det er en reduksjon i inntektene for elever fra andre fylker, og det er også en reduksjon i utgiftene til kjøp av tjenester fra andre fylker og private videregående skoler. Skolene har fått tildelt 1,5 mill. kroner til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige. I tillegg til særskilt språkopplæring og tilpasset opplæring er det egne innføringsklasser for minoritetsspråklige elever ved Arendal, Møglestu og Sam Eyde videregående skoler. Tabellen nedenfor viser andel elever i ungdomsskolen som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning. Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning trinn Hele landet 11 11,3 11,2 10,8 10,5 Aust-Agder 14,5 14,7 14,3 11,1 10,8 Kilde: GSI grunnskolens informasjonssystem Det har vært en betydelig reduksjon de to siste årene i andelen elever i ungdomsskolen som har enkeltvedtak om spesialundervisning. Andelen i Aust-Agder er nå omtrent på samme nivå som landsgjennomsnittet. Utdanning 5

12 Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall enkeltvedtak om spesialundervisning de siste tre årene. Antall enkeltvedtak om spesialundervisning per 1. februar Antall enkeltvedtak i % av totalt elevantall per 1.februar Skole Arendal Dahlske ,5 Møglestu Risør Sam Eyde Setesdal Tv.str. og Åmli Sum ,5 6 8 Fra heter det i opplæringsloven: Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering. Fylkeskommunen endret inntaksprosedyrene i henhold til dette fra og med skoleåret 2013/14. Andelen elever i videregående skole med enkeltvedtak om spesialundervisning er redusert fra 8 % til 4,5 % i løpet av de to siste årene. Etter fylkesrådmannens vurdering har en nå i hovedsak nådd målsettingen om at flest mulig elever med målsetting om full kompetanse får tilfredsstillende utbytte ved tilpasset opplæring og har derved ikke behov for spesialundervisning. Møglestu, Sam Eyde og Tvedestrand og Åmli videregående skoler har etablert egne spesialpedagogiske avdelinger og har et særlig ansvar for elever med spesielle behov. Tabellen nedenfor viser antall minoritetsspråklige elever i videregående skole som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og antall elever som har takket nei til tilbud om særskilt språkopplæring. Skole Arendal Dahlske Møglestu Risør Sam Eyde Setesdal Tv.str. og Åmli Sum Antall enkeltvedtak om særskilt språkopplæring per 1. februar Takket nei til særskilt språkopplæring Utdanning 6

13 Antall minoritetsspråklige elever øker, og inneværende år har 147 elever enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. I tillegg har 28 elever fått tilbud om særskilt språkopplæring, men har takket nei til dette Oppfølgingstjeneste (OT) Målgruppen for Oppfølgingstjenesten er ungdom mellom 16 og 21 år, som har rett til videregående opplæring og som - ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass, eller - avbryter slik opplæring, eller - ikke er i varig arbeid. Formålet med oppfølgingstjenesten er å arbeide for at all ungdom som tilhører målgruppa, får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Tilbud som blir formidlet gjennom oppfølgingstjenesten, skal primært ta sikte på å føre ungdom fram til formell kompetanse eller arbeid. Oppfølgingstjenesten samarbeider med andre fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom i OTs målgruppe. NAV er OTs viktigste samarbeidspartner, og fylkeskommunen har tre fellesfinansierte tiltak for ungdom registrert i OT. Ett tiltak er med læreplanmål innen kontor, salg og logistikk og ett innenfor byggfag. Det tredje tiltaket er for ungdom som har praksisplass i regi av NAV, og som har behov for ekstra oppfølging. Fellestiltakene er organisert som AMO-kurs, er anbudskunngjort, og fylkeskommunens andel (40 %) var ca. 1,5 mill. kroner i Tabellen nedenfor viser at per hadde 60 % av deltakerne i fellestiltakene søkt videregående opplæring, folkehøgskole eller begynt i lære eller arbeid i løpet av tiltaksperioden. Dette er et godt resultat. Tot antall Søkt skole Søkt lære Begynt i lære Søkt folkeh skole Ordinær jobb Sommer jobb Uavklart NAV praksis Avbrutt Kontor Bygg Praksis NAV Totalt For hele OTs målgruppe i Aust-Agder begynte 33 % i skole eller lære påfølgende skoleår, landsgjennomsnittet var på 35 %, se tabell nedenfor. Utdanning 7

14 OT har god oversikt over ungdom som er tilmeldt tjenesten. Av 987 tilmeldte ungdommer var 528 ikke i målgruppen (det var f.eks. elever ved private videregående skoler eller i arbeid). Av de resterende 459 hadde kun ti ukjent status. Dette utgjør 2,1 % mot 5 % i På landsbasis er ukjentandelen på 5 %. I tilstandsrapporten vil det fremkomme mer detaljerte resultater fra Oppfølgingstjenesten Videregående opplæring for voksne Følgende skoler har gjennomført voksenopplæringstiltak i 2014: Arendal videregående skole: Studiekompetansefag, studiekompetansefag - toårig løp for minoritetsspråklige Dahlske videregående skole: Helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider og service og samferdsel Sam Eyde videregående skole: Helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider og teknikk og industriell produksjon Møglestu videregående skole: Opplæring innen helseservicefag Tvedestrand og Åmli videregående skole: Vg3 i skole helsefag. Fra og med det året de fyller 25 år har voksne rett til videregående opplæring dersom de ikke har fullført dette tidligere. Voksne har også rett til å få sin realkompetanse vurdert. Karriere Aust-Agder har ansvar for veiledning og gjennomføring av realkompetansevurdering innen yrkesfag. Arendal videregående skole har, sammen med fylkesrådmannen, det administrative ansvaret og veiledningsansvaret for alle som søker studiekompetansefag. Veiledning gis på karrieresenteret. Fagkonsulentene som utfører selve realkompetansevurderingene, er lærere på de videregående skolene. Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall voksne søkere til videregående opplæring og/eller realkompetansevurdering. Antall voksne søkere til videregående opplæring og/eller realkompetansevurdering Alle søkere med opplæringsrett fikk tilbud om opplæring fra august 2014, bortsett fra to søkere til ambulansefaget. Det ble i tillegg plass til mange søkere uten voksenrett både på studiekompetansefag og på kursene i helsearbeiderfag. Det ble i 2014 lagt opp til at voksne kunne få opplæring også i fag der det er få læreplasser slik at tilbudet er i tråd med det nasjonale regelverket. Det er imidlertid mange voksne som søker opplæring, men trekker seg før opplæringen påbegynnes, eller som slutter underveis. Dette gjelder spesielt i studiekompetansefagene. Det fylles på med nye søkere helt fram til midten av september for å sikre mest mulig effektiv bruk av midlene. Det ble høsten 2014 satt i gang en gruppe med Vg3 helsefag for voksne som ikke hadde fått læreplass. Karriere Aust-Agder Fylkestinget vedtok i 2013 en omorganisering fra fire regionale sentre til ett karrieresenter med lokalisering i Arendal. Det ble opprettet to faste karriereveiledningsstillinger, og ny partnerskapsavtale med NAV Aust-Agder ble etablert. Gjennom denne endringen har en i hovedsak gått fra frikjøpte lærere til fast bemanning. Karriere Aust-Agder er åpent hele året, fem dager i uken. Gjennom å samle kompetanse i faste stillinger er sårbarheten redusert og tilgjengeligheten økt. Utdanning 8

15 Aust-Agder fylkeskommune og NAV Aust-Agder har dannet en styringsgruppe for utdanningssaker. Styringsgruppa har en koordinerende funksjon for arbeid og bemanning i Karriere Aust-Agder, og har jevnlige møter. Karriere Aust-Agder er forankret i fylkesrådmannens kontor. I tillegg bidrar NAV med en hel stilling inn i karrieresentret. Til sammen arbeider fem ansatte i Karriere Aust-Agder fordelt på 3,4 stillingshjemler hvorav NAV bidrar med en stilling. Karriere Aust-Agder har i 2014 utført veiledningssamtaler. Av disse er 640 nye veisøkere (brukere), og ca halvparten er under 30 år. I tillegg har Karriere Aust-Agder hatt 158 drop-in henvendelser. Karriere Aust-Agder har arrangert regelmessige karrieredager i Risør, Grimstad og på Evje. Opplæring innenfor kriminalomsorgen Staten fastsetter de økonomiske rammene for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Aust- Agder. Sam Eyde videregående skole gjennomfører undervisning i Arendal fengsel. En har gode rutiner på at elever som består hele fag eller bare noen kompetansemål i fag, får kompetansebevis i forhold til sin kunnskap slik at de senere kan bygge videre på dette. Det gis opplæring innen fellesfag for studiespesialisering og yrkesfag, og opplæring i praksis og teori innenfor de yrkesfaglige programområdene restaurant- og matfag, bygg- og anleggsteknikk og treteknikk. Det er den enkelte elevs behov som danner utgangspunkt for opplæringstilbudet. Setesdal vidaregåande skule gjennomfører undervisning i Arendal fengsel, Evje avdeling. Skolen tilbyr kurs og opplæring fra ulike programområder. Tilbudet omfatter i hovedsak kortere kompetansegivende kurs, som knyttes til kompetansemål innen yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Det gis også tilbud om ulike fellesfag, rettet mot videregående nivå. Grunnskoleopplæring og språkopplæring for minoritetsspråklige gis etter behov. Andre kurs og kulturtilbud, ment som allmenndannende i forhold til bedre livskvalitet og mestring inngår også i skoletilbudet. Skolen utsteder kompetansebevis, kursbevis og arbeidsattester etter gjennomførte aktiviteter. Det gis veiledning og realkompetansevurdering både i Arendal og ved avdelingen på Evje Videregående opplæring i bedrift Yrkesfaglig opplæring gjennomføres etter sentralt gitte læreplaner. Opplæringen gjennomføres normalt med to år i skole og to år i bedrift. Fylkeskommunen yter tilskudd til lærebedriftene for lærlinger med opplæringsrett (i 2014: kroner) og for lærlinger uten rett (i 2014: kroner). Satsene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Tilskudd til lærebedrifter (mill. kroner) ,5 50,3 54,0 I 2014 ble det utbetalt 54 mill. kroner i ordinært tilskudd til bedrifter for lærlinger og lærekandidater som Aust-Agder fylkeskommune har økonomisk ansvar for. Tilskuddene utbetales i sin helhet til opplæringskontorene/lærebedriftene. I tillegg er det utbetalt stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter med 0,85 mill. kroner. Utdanning 9

16 Formidling til læreplass Det var 13 % flere søkere til læreplass i 2014 i forhold til Økningen skyldes i stor grad flere voksne søkere. Aust-Agder hadde en formidlingsprosent på 79,6 % av primærsøkere til læreplass/vg 3 fagopplæring i skole i 2014 i eget og andre fylker. 81,1 % av søkerne med ungdomsrett er formidlet til læreplass/vg 3 fagopplæring i skole i Dette plasserer Aust-Agder fylkeskommune på formidlingstoppen nasjonalt. Høyest andel av formidlede var det innen programområdene helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og restaurant- og matfag. Det er opprettet klasser for Vg3 fagopplæring i skole. I skoleåret 2014/15 har 73 søkere takket ja til en slik plass. Dette er mer enn dobbelt så mange som i 2013/14. Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere med ungdomsrett som ikke får læreplass. Disse elevene får opplæring i faget ved skolen i stedet for i bedrift. Målet for de fleste er fag- eller svennebrev. Det er i år opprettet en Vg3-klasse i enkelte lærefag innen programområdet teknikk- og industriell produksjon ved Risør vgs., et tilbud for bygg- og anleggsteknikk ved Sam Eyde vgs., et tilbud innen programområde helse- og oppvekstfag ved Tvedestrand og Åmli vgs. og et tilbud innen service og samferdsel/restaurant og matfag/design og håndverk ved Møglestu vgs. En del søkere er vanskelig å formidle til læreplass på grunn av svake skoleprestasjoner, stort fravær eller stryk i ett eller flere fag. Det er en utfordring å gi de som ikke får læreplass etter to år i skole, et tilbud som kan gi en kompetanse som er anerkjent i arbeidslivet. På den andre siden har en også en utfordring med å få formidlet søkere til ledige læreplasser i distriktene. I enkelte fag har det vært underskudd på kvalifiserte søkere (ikt-servicefag, kokk/institusjonskokkfagene og frisør). Nye lærekontrakter per Det beste uttrykk for resultatene av formidlingen i fagopplæringen, er det samlede antall nye kontrakter per Nye kontrakter Lærekontrakter Aust-Agder fylkeskommune har administrativt ansvar for. 24 av disse kontraktene ble inngått med lærlinger eller lærekandidater fra andre fylker. I tillegg til dette ble det i 2014 inngått 128 kontrakter med søkere fra Aust-Agder i andre fylker. Økningen i antall nye kontrakter antas i hovedsak å skyldes: Økning i søkertallet til læreplass (vesentlig voksne) Fylkeskommunens satsing, i samarbeid med opplæringskontorene, på tiltak fra det tidligere formidlingsprosjektet, prosjekt for tiltak i samfunnskontrakten, prosjekt for utprøving av kvalifiseringstiltak for søkere uten tilbud om læreplass og hospiteringsprosjektet. Særskilt tilrettelagt opplæring i bedrift lærekandidater En lærekandidat gjennomfører opplæring i bedrift ut fra en redusert læreplan. Målsettingen er at lærekandidatenes sluttkompetanse skal være etterspurt i arbeidslivet. Opplæring i bedrift som lærekandidat er søkbart fra alle yrkesfaglige programområder. I Utdanning 10

17 tillegg til innsøkningen kan det inngås avtale om opplæring innenfor lærekandidatordningen når som helst i året. Det ble inngått 27 nye kontrakter for lærekandidater i Aust-Agder i 2014 mot 29 i Lærebedriftene mottar samme fylkeskommunale tilskudd til opplæringen for lærekandidater som for lærlinger, og det er heller ingen forskjell på gruppene når det gjelder ekstraordinært tilskudd til særskilt tilrettelagt opplæring som Utdanningsdirektoratet disponerer gjennom årlige bevilgninger. Hevinger Hevinger Antall hevinger ser ut til å stabilisere seg på ca 60 hevinger i året. Den vanligste årsaken til heving er sykdom eller personlige årsaker. Andre årsaker er brudd på arbeidslivets regler og feilvalg. I 2014 har fylkeskommunen hatt et sterkt fokus på kvalitetssikring av hevingsprosessen. En antar at dette kan bidra til at rettssikkerheten til lærlinger og lærekandidater sikres, og at flere gjennomfører opplæringen. Fag- og svenneprøver Antall avlagte prøver Antall bestått meget godt Antall bestått Antall ikke bestått Strykprosent for prøver i Aust-Agder 8 % 12 % 12 % Prøver for kand. fra andre fylker i AA (inkl. i antallet ovenfor) Prøver for kand. fra AA i andre fylker (i tillegg til antall ovenfor) Aust-Agders økonomiske ansvar omfatter antall avlagte prøver med fratrekk av prøver for kandidater fra andre fylker og med tillegg av prøver for kandidater fra Aust-Agder i andre fylker. Fra 2013 til 2014 har det vært en økning i antall fagprøver som Aust-Agder fylkeskommune har det økonomiske ansvaret for på 6 %. De som stryker til fagprøven kan gå opp til fornyet prøve. De fleste består andre gangs prøve. Manglende gjennomføring i fagopplæringen skyldes primært heving av kontrakter, ikke stryk til fag-/svenneprøven. Teoriopplæring for lærlinger Ved inngåelse av lærekontrakt forplikter lærebedriften seg til å gi opplæring i tråd med læreplanen. Dersom lærlingen mangler fag som normalt gjennomføres i skole, kan opplæringen på Vg1 og Vg2 kjøpes av fylkeskommunen dersom dette er avtalt i kontrakten. Bedriftene blir trukket i tilskuddet for den tiden lærlingen følger opplæringen i fylkeskommunal regi. Hoveddelen av denne teoriopplæringen foregår ved videregående skoler i Aust-Agder. Samarbeid med opplæringskontorene I 2014 var det 22 godkjente opplæringskontorer i Aust-Agder, hvorav 10 dekker både Austog Vest-Agder. 96 % av lærekontraktene i Aust-Agder er tegnet med bedrifter tilsluttet opplæringskontor. Samarbeidet mellom Aust-Agder og Vest-Agder fungerer svært bra både overfor opplæringskontorene og fylkeskommunene imellom. Fra og med 2008 har fylkeskommunene samarbeidet om oppfølging og veiledning av opplæringskontorene. Det er like krav til lærebedriftene i de to fylkene. Utdanning 11

18 En opplever at en har et godt samarbeid med opplæringskontorene og det er gjennomført samarbeidssamtaler med alle. For opplæringskontor som er felles på Agder, gjennomføres samtalene i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune. Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda er et rådgivende organ for fylkeskommunen oppnevnt av fylkestinget. Yrkesopplæringsnemnda avholdt ni møter i Nemnda avgir innstilling til saker som har betydning for fag- og yrkesopplæringen før fylkeskommunen gjør vedtak. Nemnda avgir også uttalelser til fylkesutvalg eller fylkesting i saker på utdanningsområdet. Kvalitetssystem for fagopplæring i bedrift Kvalitetssystemet ble godkjent i fylkesutvalgssak 102/2013 og har i 2014 vært under implementering i bedriftsopplæringen. Kvalitetssystemet innbefatter Veileder for lærebedrifter i Agder som blant annet omtaler fylkeskommunens forventninger til lærebedriftene. Med basis i erfaringer fra utprøvingen av kvalitetssystemet, samt tilsyn i andre fylker på samme fagområder, har det vært arbeidet med oppdatering av aktuelle kvalitetsdokumenter og rutinebeskrivelser i Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune. Det reviderte kvalitetssystemet med rutinebeskrivelser vil bli framlagt for yrkesopplæringsnemnda. Hospiteringsordninger for lærere i videregående skole/instruktører i bedrift. Prosjektet støttes økonomisk av Utdanningsdirektoratet. I 2014 har 47 personer fra skole/arbeidsliv benyttet seg av ordningen som et ledd i etterutdanning og kompetanseheving av yrkesfaglærer i skole og instruktører i bedrift. Deltakerne melder om godt utbytte av hospiteringen. Stimulere arbeidslivet med økonomiske virkemidler til inntak av svake søkere til læreplass. Ordningen har vært søkbar for lærebedrifter som tar inn søkere med svake resultater fra skole. 46 søkere til læreplass har vært omfattet av ordningen i 2014, og dermed sikret disse søkerne læreplass i bedrift. Jobbsøkerkurset Bedre forberedt Målet med kurset har vært å bedre deltakernes muligheter for læreplass, videre skolegang eller arbeid. 48 deltakere med ungdomsrett som hadde søkt læreplass uten å ha fått det, gjennomførte kurset i Ca halvparten ble i løpet av kurset sikret enten læreplass, arbeid eller skoleplass. Alle søkere til læreplass med ungdomsrett fikk tilbud om læreplass eller annen opplæring i skole i Samfunnskontrakten for flere læreplasser I Aust-Agder er det i 2014 etablert intensjonsavtale for flere læreplasser innen programområde service og samferdsel. Partene i arbeidslivet, fylkeskommunen og aktuelle opplæringskontor er deltakere. For tiden arbeides det med å få implementert de beskrevne tiltakene hos partene i avtalen. Andre fagområder ønsker å etablere tilsvarende avtaler Kvalitetsutvikling, nasjonale prosjekter og regionale satsinger Opplæringsloven og tilhørende forskrifter inneholder en rekke forskjellige bestemmelser knyttet til krav om skoleeiers kvalitetssystemer og kvalitetsutvikling. Fylkeskommunen Utdanning 12

19 møter kravet gjennom ulike strategier, mål og tiltak. Utgangspunktet ligger i Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder, utarbeidet av Aust-Agder og Vest- Agder fylkeskommune i fellesskap. Det overordnede kvalitetssystemet tilkjennegir, med utgangspunkt i krav til skoleeiers forsvarlige system, hvordan en skal sikre at rettigheter etter lov og forskrift oppfylles og skal også ha hovedvekt på kvalitetsutvikling. Hovedverktøyene som fylkeskommunen anvender er: elevundersøkelsen som gjennomføres i full skala (Vg1, Vg2 og Vg3) hvert år, personalundersøkelsen (lærerundersøkelsen) som gjennomføres i full skala hvert år, skoleprestasjoner tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets skoleporten.no, alle disse data systematisert og analysert i kvalitets- og styringssystemet PULS, lærlingundersøkelsen som gjennomføres hvert år, utarbeidede og implementerte kvalitetsdokumenter som med rutiner og prosedyrer, styringsdialogmøter med alle skoler hvert år, årsrapport og tilstandsrapport innen utdanning, øvrige styringsrapporter og oppfølging av bestemte systemer og/eller enkeltvedtak. Med bakgrunn i vedtatte strategier og aktivt bruk av kvalitetsverktøy, mener man at en har imøtekommet, i det alt vesentligste, krav i lov og forskrift om kvalitetsutvikling og forsvarlig system. Systemet er bygget opp slik at det viser resultater på alle viktige områder og identifiserer utfordringer som en må ta tak i for å forbedre. Det gjenstår imidlertid systemer som sikrer at alle vedtatte rutiner, prosedyrer og prosesser gjennomføres i henhold til fastsatte beskrivelser. Kvalitetssystemet har vært med på å bidra til at både trivsel og læringsmotivasjon hos elever har økt og at læringstrykk hos pedagogisk personale har økt. Dette bidrar i sin tur til at frafall i skolen reduseres og elevers skoleprestasjoner bedrer seg. Disse resultatene blir nærmere presentert og gjennomgått i tilstandsrapporten for 2014 som legges frem samtidig med årsrapporten Nasjonale prosjekter og regionale satsinger Fra Ny GIV til Program for bedre gjennomføring (PBG) Et tett samarbeid mellom staten, fylkeskommuner og kommuner ble etablert i 2010 som prosjektet Ny GIV. Dette prosjektet er nå avsluttet, men et forsterket samarbeid mellom 15 kommuner og Aust-Agder fylkeskommune videreføres som Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring (PBG). Målet for programmet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring gjennom å utvikle, formidle og implementere effektive tiltak som forebygger frafall og tilbakefører ungdom som har falt ut av skolen. I Aust-Agder fylkeskommune vil det særlig fokuseres på overgangen fra 10. trinn til Vg1, kartlegging og planlegging av et tilpasset opplæringsløp i Vg1, og overgangen fra Vg2 til opplæring i bedrift. Rammeverket skal gi grunnlag for å øke systematikken i fylkeskommunens arbeid med å finne gode tiltak for målgruppen. Ett sentralt tiltak er årlige kommunebesøk hvor en rapporterer tilbake til kommunene status på kommunens egne elever (innbyggere) i videregående opplæring knyttet til valg av skole og utdanningsprogram, karakterutvikling og fravær, og ikke minst grad av gjennomføring og bestått. Aust-Agder fylkeskommune er representert i et nasjonalt fylkeskommunalt kvalitetsnett (FKK) som har som hovedformål å realisere bedre gjennomføring og øke kvaliteten i Utdanning 13

20 grunnopplæringen. FKKs fokus på profesjonalitet innen skoleledelse, undervisning og fagog yrkesopplæringen skal bidra til å sikre høy kvalitet i arbeidet med å øke gjennomføringen i videregående opplæring. FYR (fellesfag, yrkesretting, relevans) er en del av PBG, og det satses på tydeligere forankring i skoleledelse og systematisk organisasjonsutvikling. Vurdering for læring Vurdering for læring (VFL) videreføres i verksted og klasserom basert på de fire prinsippene for god underveisvurdering. VFL ses i nær sammenheng med tydelig klasseledelse, og er i stor grad blitt en integrert del av lærerens faste pedagogiske verktøykasse. I det nyetablerte, systematiske samarbeidet med kommunene i Aust-Agder står også vurdering for læring sentralt, og spesielt det å skape en felles vurderingspraksis gjennom den 13-årige grunnopplæringen slik at elevene møter en forutsigbarhet innen underveis- og sluttvurdering når de kommer inn i videregående skole. Underveisvurderingen er avgjørende for elevenes læring, og man mener å se en tydelig forbedring ute på skolene bl.a. gjennom et avtakende antall klager på standpunktkarakterer de siste fem årene. Bedre læringsmiljø Utdanningsdirektoratet har i flere år hatt en nasjonal satsing på bedre læringsmiljø og dette har vært innrettet både på grunnskoler og videregående skoler. Arendal og Møglestu videregående skoler har vært med i prosjektet. Prosjektet ble avsluttet i 2014, men lokalt har en valgt å fortsette dette arbeidet med to skoler. Prosjektet har gitt noe forbedringer av elevenes oppfatning av læringsmiljøet. Internasjonalisering En viderefører det tidligere Leonardo da Vinci-prosjektet, MARA (Mobility for Apprentices in the Region of Agder), i MARA ligger nå under Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden Prosjektet retter seg mot lærlingutveksling med England og Danmark innenfor de to yrkesfaglige utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk (BAT) og restaurant- og matfag (RM). I 2014 fikk 16 lærlinger, jevnt fordelt på BAT og RM, mulighet til å ta deler av læretiden sin i lærebedrifter i England og Danmark. MARA videreføres, og det søkes om ytterligere 50 nye mobiliteter i perioden En har hatt gjenvisitt fra fem lærere og instruktører fra fag- og yrkesopplæringen i England. Det er håp om at en kan motta lærlinger fra samarbeidspartnerne i Målet for utvekslingen har vært tredelt; 1) Øke statusen til lærefagene, spesielt på RM, 2) øke fagkompetansen til lærlingene, og 3) øke elevenes og lærlingenes motivasjon for å søke på og gjennomføre et opplæringsløp mot fagbrev innen de aktuelle utdanningsprogrammene. Pedagogisk bruk av IKT Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT ble vedtatt av fylkestinget i Denne planen legger klare premisser for og forventninger til både skoleeier, skoleledere og lærere når det gjelder å øke elevenes motivasjon og faglig utbytte ved bruk av digitale læremidler og verktøy i opplæringen. Gjennom årlige rapporter skal skoleleder gjøre rede for skolens samlede digitale kompetanse, samt beskrive og iverksette tiltak for å nå målene i planen. Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) tilbyr per hele 39 læringsressurser (fullverdige faglige undervisningsopplegg) som kan erstatte læreboka i de aktuelle fagene. Ytterligere fire læringsressurser er under ferdigstillelse. Bruken av NDLA Utdanning 14

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Elevinntak og formidling 2016

Elevinntak og formidling 2016 Melding Arkivsak-dok. 16/13603-1 Saksbehandler Anne Katrine Mortensen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Elevinntak og formidling 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Omslagsfoto: Bildet er tatt ved åpningen av nytt fjøs ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt. Foto: Jan Aabøe, Aust-Agder

Omslagsfoto: Bildet er tatt ved åpningen av nytt fjøs ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt. Foto: Jan Aabøe, Aust-Agder Årsrapport 2016 Omslagsfoto: Bildet er tatt ved åpningen av nytt fjøs ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt. Foto: Jan Aabøe, Aust-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse Forord 1.

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

FORORD. Arild Eielsen Fylkesrådmann

FORORD. Arild Eielsen Fylkesrådmann 1 FORORD Fylkeskommunens viktigste oppgave er regional utvikling gjennom egen tjenesteproduksjon og gjennom samarbeid med kommuner, næringsliv, regionale statlige myndigheter m.fl. Dette skjer gjennom

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Omslagsfoto: Jan Aabøe, Aust-Agder fylkeskommune

Omslagsfoto: Jan Aabøe, Aust-Agder fylkeskommune Årsrapport 2012 Omslagsfoto: Jan Aabøe, Aust-Agder fylkeskommune Forord Fylkeskommunens viktigste oppgave er regional utvikling gjennom egen tjenesteproduksjon og gjennom samarbeid med kommuner, næringsliv,

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/694-1 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Utdanningskomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017

Detaljer

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.04.2009 2004/52-6999/2009 / A42/&71 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR VISJON: Utvikling for framtida

UTVIKLINGSPLAN FOR VISJON: Utvikling for framtida UTVIKLINGSPLAN FOR 2016 2018 VISJON: Utvikling for framtida Overordnede mål HVSF skal jobber for at elevene skal: 1. Bli gangs menneske 2. Gjennomføre og bestå 3. Erfare integrering og mangfold 4. Få framtidsrettede

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget Møteinnkalling Hovedsamarbeidsutvalget Dato: 02.05.2017 Tid: 09:00 Sted: Fylkeshuset, møterom "Hovatn" Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Sak 17/9:

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

"Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen April 2017

Samspill for økt gjennomføring Lærerutdanningskonferansen April 2017 "Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen 2017 20.April 2017 Utfordringen 10% Vg 3 skole 11% 8,6% 23,7% Påbygg GS VG1 VG 2 27,4% Læretid 40% 4,1 % 8,2% 14,7% 7,5% 28,8% 7% 11,3% Utvikling

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

FORORD. 20. mars 2009. Arild Eielsen fylkesrådmann

FORORD. 20. mars 2009. Arild Eielsen fylkesrådmann FORORD Fylkeskommunens viktigste oppgave er regional utvikling gjennom egen tjenesteproduksjon og gjennom samarbeid med kommuner, næringsliv, regionale statlige myndigheter m.fl. Dette skjer gjennom regional

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.05.2010 2009/7333-11109/2010 / A41 Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato 10/91 Fylkesutvalget SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

SKOLEUTVIKLING GJENNOM ERASMUS+

SKOLEUTVIKLING GJENNOM ERASMUS+ SKOLEUTVIKLING GJENNOM ERASMUS+ ERFARINGSSEMINAR BERGEN Onsdag 13.09.2017 Skoleutvikling, overordna mål Gjøre yrkesfag attraktiv for ungdom http://emag.allegro.no/liervgs/2015/yrkesfag/#/12/ Jobber for

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Kompetanse Aust-Agder

Kompetanse Aust-Agder Kompetanse Aust-Agder Kompetanse Aust-Agder ble en egen virksomhet fra 01.01.17. Oppfølgingstjenesten for ungdom og karrieresenteret ble da ett senter. Vi arbeider for å få flere i arbeid og utdanning

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Inntak av elever til vgs

Inntak av elever til vgs Inntak av elever til vgs Utdrag frå opplæringsloven 3-1.Rett til vidaregåande opplæring for ungdom «...Søkjarar har rett til inntak til eitt av tre alternative utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer