Telefon: Telefaks: Bank: Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal"

Transkript

1 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei Arendal Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr.: E-post: Årsrapport 2014

2 Omslagsfoto: 200-årsmarkering for grunnlovsjubileet på Næs verk. Elever fra Songe skole. Foto: Jan Aabøe, Aust-Agder fylkeskommune

3 Forord Fylkeskommunens viktigste oppgave er regional utvikling gjennom egen tjenesteproduksjon og gjennom samarbeid med kommuner, næringsliv, regionale statlige myndigheter m.fl. Dette skjer gjennom regional planlegging, i det daglige arbeidet og gjennom ulike samarbeidsprosjekter. Årsrapporten er en god dokumentasjon på fylkeskommunens store og mangslungne aktivitet for å bidra til en god utvikling i fylket og yte gode tjenester til den enkelte bruker. Jeg vil takke alle ansatte for innsatsen. Regnskapet for 2014 er gjort opp med et overskudd på 20,8 mill. kroner. Aktiviteten i 2014 er gjennomført i henhold til vedtatt budsjett. 16. mars 2015 Arild Eielsen fylkesrådmann Forord

4

5 Innholdsfortegnelse Forord 1. Utdanning Utviklingstrekk Aktivitet, resultater og nøkkeltall Utdanningsvirksomhetene SMI-skolen Arendal videregående skole Dahlske videregående skole Møglestu videregående skole Risør videregående skole Sam Eyde videregående skole Setesdal vidaregåande skule Tvedestrand og Åmli videregående skole Folkehelse og tannhelse Utviklingstrekk - folkehelse Aktivitet, resultater og nøkkeltall - folkehelse Utviklingstrekk - tannhelse Aktivitet, resultater og nøkkeltall - tannhelse Kultur Utviklingstrekk Aktivitet, resultater og nøkkeltall Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Samferdsel Utviklingstrekk - kollektiv Aktivitet, resultater og nøkkeltall - kollektiv Investeringer - kollektiv Utviklingstrekk - veg Aktivitet, resultater og nøkkeltall - veg Investeringer - veg Næring og regionalt utviklingsprogram Utviklingstrekk Aktivitet, resultater og nøkkeltall Regionalt utviklingsprogram Agder Regionalt utviklingsprogram Aust-Agder Innhold

6 6. Plan og miljø Utviklingstrekk Aktivitet, resultater og nøkkeltall Sentrale styringsorganer Politisk virksomhet Fylkestinget Fylkesutvalget Administrasjonsutvalget Klagenemnda Andre råd og utvalg Kontaktforum for brukermedvirkning Eldrerådet Elev- og lærligombud Fylkeselevrådet Klagenemd for utdanningssaker Klagenemd for karaktersetting Kontrollorganer Kontrollutvalget Fylkesrevisjonen Sentraladministrasjonen Fylkesrådmannens kontor Internservice Fylkeskassa Bygge- og eiendomstjenesten Arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold Utviklingstrekk Aktivitet, resultater og nøkkeltall Økonomi Den økonomiske situasjonen Driftregnskapets hovedstørrelser Investeringsregnskapet Balansen Finansforvaltning og likviditet Innhold

7 1 Utdanning Utdanning omfatter videregående opplæring i skole og arbeidsliv, fagskoleutdanning, kursvirksomhet, voksenopplæring, karriereveiledning, grunnskoleundervisning i sosiale og medisinske institusjoner, undervisning for innsatte i fengsel, pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjeneste. Aktiviteten er i all hovedsak regulert i opplæringsloven, fagskoleloven, forskrifter og nasjonal styring i regi av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. 1.1 Utviklingstrekk Videregående opplæring Etter flere år med rekordhøye elevtall var elevtallet ved videregående skoler i Aust-Agder i 2014 omtrent som forrige år. Klassetallet er også det samme som i Det er god kapasitetsutnyttelse ved de fleste utdanningsprogrammene. Det ble avlagt 239 flere privatisteksamener i 2014 enn i Antall voksne søkere økte fra 499 i 2013 til 553 i I oktober 2014 besluttet fylkestinget å bygge et byggetrinn 2 ved Sam Eyde vgs. som skal romme praksisundervisningen ved tidligere Blakstad vgs. Byggetrinnet skal stå ferdig til skolestart Det er også vedtatt å renovere den gamle driftsbygningen på Holt og å bygge nytt sauefjøs. Fylkeskommunen har kjøpt deler av HiA-bygget i Grimstad, som skal disponeres av Dahlske videregående skole/sørlandets fagskole. Det var 13 % flere søkere til læreplass i 2014 i forhold til Økningen skyldes i stor grad flere voksne søkere. Antall nye lærekontrakter økte med 10 %, fra 425 i 2013 til 468 i Kvalitetsutvikling, nasjonale prosjekter og regionale satsinger I henhold til opplæringsloven har fylkeskommunen et stort ansvar knyttet til kvalitetsutvikling. Dette ivaretas gjennom et vedtatt overordnet kvalitetssystem utviklet i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, årlige elev- og lærerundersøkelser, analyse ved bruk av kvalitets- og styringssystemet PULS, styringsdialogmøter med skolene, årlige tilstandsrapporter og for øvrig oppfølging av enkeltvedtak, hendelser og også gjennom både statlige og regionale prosjekter. Statlige prosjekter som Ny GIV og Program for bedre gjennomføring (PBG), Vurdering for læring, Bedre Læringsmiljø og EVU (etter- og videreutdanning) er alle omfattende kvalitetsprosjekter. Regionale prosjekter som pedagogisk bruk av IKT og kompetansetiltak fokuserer spesielt på kvalitetsutvikling. Utdanning 1

8 1.1.3 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Det er noe nedgang i antall nye henvendelser i 2014 når det gjelder elever i videregående skole. Endring i inntaksforskrifter har medført økt antall henvendelser fra kommuner (angående elever før de begynner i videregående opplæring). Det er også flere henvendelser fra lærlinger/ lærekandidater Oppfølgingstjeneste (OT) Oppfølgingstjenesten (OT) viser til gode resultater fra samarbeidstiltakene en har med NAV Aust-Agder. Tjenesten har god oversikt over ungdom som er tilmeldt, og det er få ukjente. OT registrerer stadig flere ungdommer som er syke eller tilknyttet institusjon, og som tjenesten ikke har anledning til å arbeide med Karriere Aust-Agder Karriereveiledningen er omorganisert ved at karrieresenteret Karriere Aust-Agder ble etablert fra og med Senteret har hatt stor pågang gjennom året, og det er vedtatt ny samarbeidsavtale med NAV Aust-Agder som innebærer et tettere samarbeid mellom partene. Senteret har også utviklet helt nye kompetansetiltak Sørlandets fagskole fagskoleutdanning i tekniske fag og helsefag Fagskolen hadde en moderat nedgang i antall studenter i 2014 sammenligning med 2013, men omtrent samme studenttall som i Nedgangen er hovedsakelig innen tekniske fag. 1.2 Aktivitet, resultater og nøkkeltall I dette kapitlet er det tatt med aktivitetsomfanget i hovedtrekk, og noen sentrale resultater og nøkkeltall. En nærmere og mer inngående presentasjon og vurdering vil en finne i tilstandsrapporten for utdanningssektoren som blir fremlagt samtidig med årsrapporten Videregående opplæring i skole Fylkeskommunen mottok søknader til videregående skoler i fellesinntaket Av disse søkte 301 plass i andre fylker. Sammenlignet med forrige år var det 18 færre søkere til videregående skoler i Aust-Agder og 96 flere søkere til videregående skoler i andre fylker. Totalt var det derfor 78 flere søkere til videregående skoler. Det var en reduksjon med 75 søkere med ungdomsrett til Vg1. Utdanning 2

9 Videregående opplæring i skole aktivitet og nøkkeltall Tabellen nedenfor viser hovedtall for inntak fordelt på utdanningsprogram (Vg1, Vg2 og Vg3). Utdanningsprogram Klasser Plasser Elever Ledige Kapasitetsutnyttelse Jenteandel Idrettsfag % 49 % Musikk, dans, drama 4, % 75 % Studiespesialisering 62, % 56 % Sum studieforberedende % 57 % Bygg- og anleggsteknikk % 4 % Design og håndverk % 93 % Elektrofag % 5 % Helse- og oppvekstfag % 88 % Medier og kommunikasjon % 50 % Naturbruk % 56 % Restaurant- og matfag % 51 % Service og samferdsel % 30 % Teknikk og industriell prod % 8 % Sum yrkesforberedende % 43 % Påbygg., gen. studiekomp % 63 % Innføringsår, minoritetsspr % 48 % Hverdags/arbeidslivstrening % 38 % Sum % 51 % I forhold til forrige år er det en økning med to klasser innen idrettsfag pga. etablering av Vg3-tilbud ved Sam Eyde vgs. Det er en reduksjon med 2,5 klasse bygg- og anleggsteknikk og to klasser innen design og håndverk. Totalt sett er klassetallet det samme som forrige år, og det er omtrent samme antall elever. Det er god kapasitetsutnyttelse ved de fleste utdanningsprogrammene. Jentene dominerer både innenfor musikk, dans og drama, design og håndverk og helse- og oppvekstfag. Samtidig er jenteandelen fortsatt svak innen bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Elevtall ved Vg3 fagopplæring i skole, som er etablert etter 1. september, inngår ikke i ovennevnte tabell. Jenteandelen innen studieforberedende utdanningsprogram er økt fra 54 % forrige år til 57 % inneværende år. Utdanning 3

10 Tabellen nedenfor viser kapasitetsutnyttelse fordelt på skole. Skole Plasser Elever Ledige Skoleåret 2013/14 Skoleåret 2014/15 Kapasitetsutnyttelse Plasser Elever Ledige Kapasitetsutnyttelse Arendal % % Dahlske % % Møglestu % % Risør % % Setesdal % % Sam Eyde % % Tvedestrand og Åmli % % Totalt % % Kapasitetsutnyttelsen er redusert fra 93 % skoleåret 2013/14 til 92 % skoleåret 2014/15. Etter flere år med rekordhøye elevtall er elevtallet ved videregående skoler i Aust-Agder inneværende år omtrent som forrige år. Oversikten viser at Dahlske videregående skole har høyest kapasitetsutnyttelse, og at kapasitetsutnyttelsen ved de fleste skolene er over 90 %. Privatistordningen Tabellen under viser utviklingen i antall privatisteksamener Lokalt gitt eksamen Sentralt gitt eksamen Sum ordinære privatister Sentralt gitt skriftlig for praksiskand. og lærlinger Sum privatistoppmeldinger Privatister kan gå opp til sentralt og/eller lokalt gitt eksamen vår og høst. I 2014 har det vært en økning på 239 privatisteksamener i forhold til Antall praksiskandidater og lærlinger som gikk opp til sentralt gitt eksamen fra yrkesfaglig utdanningsprogram, er imidlertid redusert med 42 privatisteksamener. Fagfora/oppgavenemnder Fagforaene er rektorenes faglige forum som bistår skolelederne i deres oppdrag knyttet opp mot kompetanseutvikling innenfor både pedagogiske og faglige utfordringsområder. Fagforaene ledes av rektorene, og avspeiler direkte skolenes kompetansebehov. I tillegg ses fagforaenes oppdrag i sammenheng med nasjonale føringer og strategier. Det er i alt etablert 20 fagfora. Fylkesrådmannen oppnevner faglærere til oppgavenemnder innenfor aktuelle programområder etter forslag fra fagfora/skolene. Oppgavenemndene utarbeider skriftlige og praktiske eksamensoppgaver for vår- og høsteksamen. Det er etablert oppgavenemnder innenfor 13 fagområder innen yrkesforberedende utdanningsprogram og én oppgavenemnd innenfor studieforberedende utdanningsprogram. I tillegg er det etablert noen nemnder i samarbeid med Vest-Agder. Arbeidet i oppgavenemnder for lokalt gitt eksamen er et viktig satsingsområde for å sikre best mulig kvalitet på eksamensoppgaver og eksamensavvikling. Utdanning 4

11 Særskilt tilrettelegging og oppfølging Elever som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Slik undervisning kan gis i inntil fem år. Spesialundervisningen skal gis iht. en individuell opplæringsplan og kan bestå av enkelttimer, opplæring i mindre grupper, individuelle opplegg m.m. Tabellen nedenfor viser utviklingen i regnskapstall for midler til spesialundervisning (mill. kroner) Kjøp av tjenester fra andre fylker 1,3 0,8 1,1 1,4 1,2 Kjøp av tjenester fra andre (private vgs) 0,9 1 1,2 1 0,7 Spesialundervisning i videregående skole* 46, ,1 54,7 55,5 Sum 48,8 53,8 55,4 57,1 57,4 I tillegg har skolene fått øremerkede midler: Minoritetsspråklige 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 Tilskudd for elever fra andre fylker 4,8 4,7 3,5 3,4 * Inkludert skolenes kjøp av tjenester fra kommuner. 2,7 Tabellen viser økning i utgiftene til spesialundervisning ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder. Skolene kjøper tjenester fra kommunene for enkelte multifunksjonshemmede elever. For skoleåret 2014/15 har skolene fått overført 8,3 mill. kroner til dekning av utgiftene for sju elever som får et tilbud i kommunal regi. I 2014 har Aust-Agder fylkeskommune inngått en avtale med Arendal kommune om kjøp av inntil tre plasser ved Ressurssenteret på Asdal. I tillegg til ovennevnte midler er det foretatt tilpasninger i forbindelse med det ordinære elevinntaket bl.a. ved å redusere elevtallet i enkelte klasser. Det er en reduksjon i inntektene for elever fra andre fylker, og det er også en reduksjon i utgiftene til kjøp av tjenester fra andre fylker og private videregående skoler. Skolene har fått tildelt 1,5 mill. kroner til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige. I tillegg til særskilt språkopplæring og tilpasset opplæring er det egne innføringsklasser for minoritetsspråklige elever ved Arendal, Møglestu og Sam Eyde videregående skoler. Tabellen nedenfor viser andel elever i ungdomsskolen som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning. Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning trinn Hele landet 11 11,3 11,2 10,8 10,5 Aust-Agder 14,5 14,7 14,3 11,1 10,8 Kilde: GSI grunnskolens informasjonssystem Det har vært en betydelig reduksjon de to siste årene i andelen elever i ungdomsskolen som har enkeltvedtak om spesialundervisning. Andelen i Aust-Agder er nå omtrent på samme nivå som landsgjennomsnittet. Utdanning 5

12 Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall enkeltvedtak om spesialundervisning de siste tre årene. Antall enkeltvedtak om spesialundervisning per 1. februar Antall enkeltvedtak i % av totalt elevantall per 1.februar Skole Arendal Dahlske ,5 Møglestu Risør Sam Eyde Setesdal Tv.str. og Åmli Sum ,5 6 8 Fra heter det i opplæringsloven: Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering. Fylkeskommunen endret inntaksprosedyrene i henhold til dette fra og med skoleåret 2013/14. Andelen elever i videregående skole med enkeltvedtak om spesialundervisning er redusert fra 8 % til 4,5 % i løpet av de to siste årene. Etter fylkesrådmannens vurdering har en nå i hovedsak nådd målsettingen om at flest mulig elever med målsetting om full kompetanse får tilfredsstillende utbytte ved tilpasset opplæring og har derved ikke behov for spesialundervisning. Møglestu, Sam Eyde og Tvedestrand og Åmli videregående skoler har etablert egne spesialpedagogiske avdelinger og har et særlig ansvar for elever med spesielle behov. Tabellen nedenfor viser antall minoritetsspråklige elever i videregående skole som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og antall elever som har takket nei til tilbud om særskilt språkopplæring. Skole Arendal Dahlske Møglestu Risør Sam Eyde Setesdal Tv.str. og Åmli Sum Antall enkeltvedtak om særskilt språkopplæring per 1. februar Takket nei til særskilt språkopplæring Utdanning 6

13 Antall minoritetsspråklige elever øker, og inneværende år har 147 elever enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. I tillegg har 28 elever fått tilbud om særskilt språkopplæring, men har takket nei til dette Oppfølgingstjeneste (OT) Målgruppen for Oppfølgingstjenesten er ungdom mellom 16 og 21 år, som har rett til videregående opplæring og som - ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass, eller - avbryter slik opplæring, eller - ikke er i varig arbeid. Formålet med oppfølgingstjenesten er å arbeide for at all ungdom som tilhører målgruppa, får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Tilbud som blir formidlet gjennom oppfølgingstjenesten, skal primært ta sikte på å føre ungdom fram til formell kompetanse eller arbeid. Oppfølgingstjenesten samarbeider med andre fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom i OTs målgruppe. NAV er OTs viktigste samarbeidspartner, og fylkeskommunen har tre fellesfinansierte tiltak for ungdom registrert i OT. Ett tiltak er med læreplanmål innen kontor, salg og logistikk og ett innenfor byggfag. Det tredje tiltaket er for ungdom som har praksisplass i regi av NAV, og som har behov for ekstra oppfølging. Fellestiltakene er organisert som AMO-kurs, er anbudskunngjort, og fylkeskommunens andel (40 %) var ca. 1,5 mill. kroner i Tabellen nedenfor viser at per hadde 60 % av deltakerne i fellestiltakene søkt videregående opplæring, folkehøgskole eller begynt i lære eller arbeid i løpet av tiltaksperioden. Dette er et godt resultat. Tot antall Søkt skole Søkt lære Begynt i lære Søkt folkeh skole Ordinær jobb Sommer jobb Uavklart NAV praksis Avbrutt Kontor Bygg Praksis NAV Totalt For hele OTs målgruppe i Aust-Agder begynte 33 % i skole eller lære påfølgende skoleår, landsgjennomsnittet var på 35 %, se tabell nedenfor. Utdanning 7

14 OT har god oversikt over ungdom som er tilmeldt tjenesten. Av 987 tilmeldte ungdommer var 528 ikke i målgruppen (det var f.eks. elever ved private videregående skoler eller i arbeid). Av de resterende 459 hadde kun ti ukjent status. Dette utgjør 2,1 % mot 5 % i På landsbasis er ukjentandelen på 5 %. I tilstandsrapporten vil det fremkomme mer detaljerte resultater fra Oppfølgingstjenesten Videregående opplæring for voksne Følgende skoler har gjennomført voksenopplæringstiltak i 2014: Arendal videregående skole: Studiekompetansefag, studiekompetansefag - toårig løp for minoritetsspråklige Dahlske videregående skole: Helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider og service og samferdsel Sam Eyde videregående skole: Helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider og teknikk og industriell produksjon Møglestu videregående skole: Opplæring innen helseservicefag Tvedestrand og Åmli videregående skole: Vg3 i skole helsefag. Fra og med det året de fyller 25 år har voksne rett til videregående opplæring dersom de ikke har fullført dette tidligere. Voksne har også rett til å få sin realkompetanse vurdert. Karriere Aust-Agder har ansvar for veiledning og gjennomføring av realkompetansevurdering innen yrkesfag. Arendal videregående skole har, sammen med fylkesrådmannen, det administrative ansvaret og veiledningsansvaret for alle som søker studiekompetansefag. Veiledning gis på karrieresenteret. Fagkonsulentene som utfører selve realkompetansevurderingene, er lærere på de videregående skolene. Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall voksne søkere til videregående opplæring og/eller realkompetansevurdering. Antall voksne søkere til videregående opplæring og/eller realkompetansevurdering Alle søkere med opplæringsrett fikk tilbud om opplæring fra august 2014, bortsett fra to søkere til ambulansefaget. Det ble i tillegg plass til mange søkere uten voksenrett både på studiekompetansefag og på kursene i helsearbeiderfag. Det ble i 2014 lagt opp til at voksne kunne få opplæring også i fag der det er få læreplasser slik at tilbudet er i tråd med det nasjonale regelverket. Det er imidlertid mange voksne som søker opplæring, men trekker seg før opplæringen påbegynnes, eller som slutter underveis. Dette gjelder spesielt i studiekompetansefagene. Det fylles på med nye søkere helt fram til midten av september for å sikre mest mulig effektiv bruk av midlene. Det ble høsten 2014 satt i gang en gruppe med Vg3 helsefag for voksne som ikke hadde fått læreplass. Karriere Aust-Agder Fylkestinget vedtok i 2013 en omorganisering fra fire regionale sentre til ett karrieresenter med lokalisering i Arendal. Det ble opprettet to faste karriereveiledningsstillinger, og ny partnerskapsavtale med NAV Aust-Agder ble etablert. Gjennom denne endringen har en i hovedsak gått fra frikjøpte lærere til fast bemanning. Karriere Aust-Agder er åpent hele året, fem dager i uken. Gjennom å samle kompetanse i faste stillinger er sårbarheten redusert og tilgjengeligheten økt. Utdanning 8

15 Aust-Agder fylkeskommune og NAV Aust-Agder har dannet en styringsgruppe for utdanningssaker. Styringsgruppa har en koordinerende funksjon for arbeid og bemanning i Karriere Aust-Agder, og har jevnlige møter. Karriere Aust-Agder er forankret i fylkesrådmannens kontor. I tillegg bidrar NAV med en hel stilling inn i karrieresentret. Til sammen arbeider fem ansatte i Karriere Aust-Agder fordelt på 3,4 stillingshjemler hvorav NAV bidrar med en stilling. Karriere Aust-Agder har i 2014 utført veiledningssamtaler. Av disse er 640 nye veisøkere (brukere), og ca halvparten er under 30 år. I tillegg har Karriere Aust-Agder hatt 158 drop-in henvendelser. Karriere Aust-Agder har arrangert regelmessige karrieredager i Risør, Grimstad og på Evje. Opplæring innenfor kriminalomsorgen Staten fastsetter de økonomiske rammene for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Aust- Agder. Sam Eyde videregående skole gjennomfører undervisning i Arendal fengsel. En har gode rutiner på at elever som består hele fag eller bare noen kompetansemål i fag, får kompetansebevis i forhold til sin kunnskap slik at de senere kan bygge videre på dette. Det gis opplæring innen fellesfag for studiespesialisering og yrkesfag, og opplæring i praksis og teori innenfor de yrkesfaglige programområdene restaurant- og matfag, bygg- og anleggsteknikk og treteknikk. Det er den enkelte elevs behov som danner utgangspunkt for opplæringstilbudet. Setesdal vidaregåande skule gjennomfører undervisning i Arendal fengsel, Evje avdeling. Skolen tilbyr kurs og opplæring fra ulike programområder. Tilbudet omfatter i hovedsak kortere kompetansegivende kurs, som knyttes til kompetansemål innen yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Det gis også tilbud om ulike fellesfag, rettet mot videregående nivå. Grunnskoleopplæring og språkopplæring for minoritetsspråklige gis etter behov. Andre kurs og kulturtilbud, ment som allmenndannende i forhold til bedre livskvalitet og mestring inngår også i skoletilbudet. Skolen utsteder kompetansebevis, kursbevis og arbeidsattester etter gjennomførte aktiviteter. Det gis veiledning og realkompetansevurdering både i Arendal og ved avdelingen på Evje Videregående opplæring i bedrift Yrkesfaglig opplæring gjennomføres etter sentralt gitte læreplaner. Opplæringen gjennomføres normalt med to år i skole og to år i bedrift. Fylkeskommunen yter tilskudd til lærebedriftene for lærlinger med opplæringsrett (i 2014: kroner) og for lærlinger uten rett (i 2014: kroner). Satsene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Tilskudd til lærebedrifter (mill. kroner) ,5 50,3 54,0 I 2014 ble det utbetalt 54 mill. kroner i ordinært tilskudd til bedrifter for lærlinger og lærekandidater som Aust-Agder fylkeskommune har økonomisk ansvar for. Tilskuddene utbetales i sin helhet til opplæringskontorene/lærebedriftene. I tillegg er det utbetalt stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter med 0,85 mill. kroner. Utdanning 9

16 Formidling til læreplass Det var 13 % flere søkere til læreplass i 2014 i forhold til Økningen skyldes i stor grad flere voksne søkere. Aust-Agder hadde en formidlingsprosent på 79,6 % av primærsøkere til læreplass/vg 3 fagopplæring i skole i 2014 i eget og andre fylker. 81,1 % av søkerne med ungdomsrett er formidlet til læreplass/vg 3 fagopplæring i skole i Dette plasserer Aust-Agder fylkeskommune på formidlingstoppen nasjonalt. Høyest andel av formidlede var det innen programområdene helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og restaurant- og matfag. Det er opprettet klasser for Vg3 fagopplæring i skole. I skoleåret 2014/15 har 73 søkere takket ja til en slik plass. Dette er mer enn dobbelt så mange som i 2013/14. Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere med ungdomsrett som ikke får læreplass. Disse elevene får opplæring i faget ved skolen i stedet for i bedrift. Målet for de fleste er fag- eller svennebrev. Det er i år opprettet en Vg3-klasse i enkelte lærefag innen programområdet teknikk- og industriell produksjon ved Risør vgs., et tilbud for bygg- og anleggsteknikk ved Sam Eyde vgs., et tilbud innen programområde helse- og oppvekstfag ved Tvedestrand og Åmli vgs. og et tilbud innen service og samferdsel/restaurant og matfag/design og håndverk ved Møglestu vgs. En del søkere er vanskelig å formidle til læreplass på grunn av svake skoleprestasjoner, stort fravær eller stryk i ett eller flere fag. Det er en utfordring å gi de som ikke får læreplass etter to år i skole, et tilbud som kan gi en kompetanse som er anerkjent i arbeidslivet. På den andre siden har en også en utfordring med å få formidlet søkere til ledige læreplasser i distriktene. I enkelte fag har det vært underskudd på kvalifiserte søkere (ikt-servicefag, kokk/institusjonskokkfagene og frisør). Nye lærekontrakter per Det beste uttrykk for resultatene av formidlingen i fagopplæringen, er det samlede antall nye kontrakter per Nye kontrakter Lærekontrakter Aust-Agder fylkeskommune har administrativt ansvar for. 24 av disse kontraktene ble inngått med lærlinger eller lærekandidater fra andre fylker. I tillegg til dette ble det i 2014 inngått 128 kontrakter med søkere fra Aust-Agder i andre fylker. Økningen i antall nye kontrakter antas i hovedsak å skyldes: Økning i søkertallet til læreplass (vesentlig voksne) Fylkeskommunens satsing, i samarbeid med opplæringskontorene, på tiltak fra det tidligere formidlingsprosjektet, prosjekt for tiltak i samfunnskontrakten, prosjekt for utprøving av kvalifiseringstiltak for søkere uten tilbud om læreplass og hospiteringsprosjektet. Særskilt tilrettelagt opplæring i bedrift lærekandidater En lærekandidat gjennomfører opplæring i bedrift ut fra en redusert læreplan. Målsettingen er at lærekandidatenes sluttkompetanse skal være etterspurt i arbeidslivet. Opplæring i bedrift som lærekandidat er søkbart fra alle yrkesfaglige programområder. I Utdanning 10

17 tillegg til innsøkningen kan det inngås avtale om opplæring innenfor lærekandidatordningen når som helst i året. Det ble inngått 27 nye kontrakter for lærekandidater i Aust-Agder i 2014 mot 29 i Lærebedriftene mottar samme fylkeskommunale tilskudd til opplæringen for lærekandidater som for lærlinger, og det er heller ingen forskjell på gruppene når det gjelder ekstraordinært tilskudd til særskilt tilrettelagt opplæring som Utdanningsdirektoratet disponerer gjennom årlige bevilgninger. Hevinger Hevinger Antall hevinger ser ut til å stabilisere seg på ca 60 hevinger i året. Den vanligste årsaken til heving er sykdom eller personlige årsaker. Andre årsaker er brudd på arbeidslivets regler og feilvalg. I 2014 har fylkeskommunen hatt et sterkt fokus på kvalitetssikring av hevingsprosessen. En antar at dette kan bidra til at rettssikkerheten til lærlinger og lærekandidater sikres, og at flere gjennomfører opplæringen. Fag- og svenneprøver Antall avlagte prøver Antall bestått meget godt Antall bestått Antall ikke bestått Strykprosent for prøver i Aust-Agder 8 % 12 % 12 % Prøver for kand. fra andre fylker i AA (inkl. i antallet ovenfor) Prøver for kand. fra AA i andre fylker (i tillegg til antall ovenfor) Aust-Agders økonomiske ansvar omfatter antall avlagte prøver med fratrekk av prøver for kandidater fra andre fylker og med tillegg av prøver for kandidater fra Aust-Agder i andre fylker. Fra 2013 til 2014 har det vært en økning i antall fagprøver som Aust-Agder fylkeskommune har det økonomiske ansvaret for på 6 %. De som stryker til fagprøven kan gå opp til fornyet prøve. De fleste består andre gangs prøve. Manglende gjennomføring i fagopplæringen skyldes primært heving av kontrakter, ikke stryk til fag-/svenneprøven. Teoriopplæring for lærlinger Ved inngåelse av lærekontrakt forplikter lærebedriften seg til å gi opplæring i tråd med læreplanen. Dersom lærlingen mangler fag som normalt gjennomføres i skole, kan opplæringen på Vg1 og Vg2 kjøpes av fylkeskommunen dersom dette er avtalt i kontrakten. Bedriftene blir trukket i tilskuddet for den tiden lærlingen følger opplæringen i fylkeskommunal regi. Hoveddelen av denne teoriopplæringen foregår ved videregående skoler i Aust-Agder. Samarbeid med opplæringskontorene I 2014 var det 22 godkjente opplæringskontorer i Aust-Agder, hvorav 10 dekker både Austog Vest-Agder. 96 % av lærekontraktene i Aust-Agder er tegnet med bedrifter tilsluttet opplæringskontor. Samarbeidet mellom Aust-Agder og Vest-Agder fungerer svært bra både overfor opplæringskontorene og fylkeskommunene imellom. Fra og med 2008 har fylkeskommunene samarbeidet om oppfølging og veiledning av opplæringskontorene. Det er like krav til lærebedriftene i de to fylkene. Utdanning 11

18 En opplever at en har et godt samarbeid med opplæringskontorene og det er gjennomført samarbeidssamtaler med alle. For opplæringskontor som er felles på Agder, gjennomføres samtalene i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune. Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda er et rådgivende organ for fylkeskommunen oppnevnt av fylkestinget. Yrkesopplæringsnemnda avholdt ni møter i Nemnda avgir innstilling til saker som har betydning for fag- og yrkesopplæringen før fylkeskommunen gjør vedtak. Nemnda avgir også uttalelser til fylkesutvalg eller fylkesting i saker på utdanningsområdet. Kvalitetssystem for fagopplæring i bedrift Kvalitetssystemet ble godkjent i fylkesutvalgssak 102/2013 og har i 2014 vært under implementering i bedriftsopplæringen. Kvalitetssystemet innbefatter Veileder for lærebedrifter i Agder som blant annet omtaler fylkeskommunens forventninger til lærebedriftene. Med basis i erfaringer fra utprøvingen av kvalitetssystemet, samt tilsyn i andre fylker på samme fagområder, har det vært arbeidet med oppdatering av aktuelle kvalitetsdokumenter og rutinebeskrivelser i Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune. Det reviderte kvalitetssystemet med rutinebeskrivelser vil bli framlagt for yrkesopplæringsnemnda. Hospiteringsordninger for lærere i videregående skole/instruktører i bedrift. Prosjektet støttes økonomisk av Utdanningsdirektoratet. I 2014 har 47 personer fra skole/arbeidsliv benyttet seg av ordningen som et ledd i etterutdanning og kompetanseheving av yrkesfaglærer i skole og instruktører i bedrift. Deltakerne melder om godt utbytte av hospiteringen. Stimulere arbeidslivet med økonomiske virkemidler til inntak av svake søkere til læreplass. Ordningen har vært søkbar for lærebedrifter som tar inn søkere med svake resultater fra skole. 46 søkere til læreplass har vært omfattet av ordningen i 2014, og dermed sikret disse søkerne læreplass i bedrift. Jobbsøkerkurset Bedre forberedt Målet med kurset har vært å bedre deltakernes muligheter for læreplass, videre skolegang eller arbeid. 48 deltakere med ungdomsrett som hadde søkt læreplass uten å ha fått det, gjennomførte kurset i Ca halvparten ble i løpet av kurset sikret enten læreplass, arbeid eller skoleplass. Alle søkere til læreplass med ungdomsrett fikk tilbud om læreplass eller annen opplæring i skole i Samfunnskontrakten for flere læreplasser I Aust-Agder er det i 2014 etablert intensjonsavtale for flere læreplasser innen programområde service og samferdsel. Partene i arbeidslivet, fylkeskommunen og aktuelle opplæringskontor er deltakere. For tiden arbeides det med å få implementert de beskrevne tiltakene hos partene i avtalen. Andre fagområder ønsker å etablere tilsvarende avtaler Kvalitetsutvikling, nasjonale prosjekter og regionale satsinger Opplæringsloven og tilhørende forskrifter inneholder en rekke forskjellige bestemmelser knyttet til krav om skoleeiers kvalitetssystemer og kvalitetsutvikling. Fylkeskommunen Utdanning 12

19 møter kravet gjennom ulike strategier, mål og tiltak. Utgangspunktet ligger i Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder, utarbeidet av Aust-Agder og Vest- Agder fylkeskommune i fellesskap. Det overordnede kvalitetssystemet tilkjennegir, med utgangspunkt i krav til skoleeiers forsvarlige system, hvordan en skal sikre at rettigheter etter lov og forskrift oppfylles og skal også ha hovedvekt på kvalitetsutvikling. Hovedverktøyene som fylkeskommunen anvender er: elevundersøkelsen som gjennomføres i full skala (Vg1, Vg2 og Vg3) hvert år, personalundersøkelsen (lærerundersøkelsen) som gjennomføres i full skala hvert år, skoleprestasjoner tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets skoleporten.no, alle disse data systematisert og analysert i kvalitets- og styringssystemet PULS, lærlingundersøkelsen som gjennomføres hvert år, utarbeidede og implementerte kvalitetsdokumenter som med rutiner og prosedyrer, styringsdialogmøter med alle skoler hvert år, årsrapport og tilstandsrapport innen utdanning, øvrige styringsrapporter og oppfølging av bestemte systemer og/eller enkeltvedtak. Med bakgrunn i vedtatte strategier og aktivt bruk av kvalitetsverktøy, mener man at en har imøtekommet, i det alt vesentligste, krav i lov og forskrift om kvalitetsutvikling og forsvarlig system. Systemet er bygget opp slik at det viser resultater på alle viktige områder og identifiserer utfordringer som en må ta tak i for å forbedre. Det gjenstår imidlertid systemer som sikrer at alle vedtatte rutiner, prosedyrer og prosesser gjennomføres i henhold til fastsatte beskrivelser. Kvalitetssystemet har vært med på å bidra til at både trivsel og læringsmotivasjon hos elever har økt og at læringstrykk hos pedagogisk personale har økt. Dette bidrar i sin tur til at frafall i skolen reduseres og elevers skoleprestasjoner bedrer seg. Disse resultatene blir nærmere presentert og gjennomgått i tilstandsrapporten for 2014 som legges frem samtidig med årsrapporten Nasjonale prosjekter og regionale satsinger Fra Ny GIV til Program for bedre gjennomføring (PBG) Et tett samarbeid mellom staten, fylkeskommuner og kommuner ble etablert i 2010 som prosjektet Ny GIV. Dette prosjektet er nå avsluttet, men et forsterket samarbeid mellom 15 kommuner og Aust-Agder fylkeskommune videreføres som Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring (PBG). Målet for programmet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring gjennom å utvikle, formidle og implementere effektive tiltak som forebygger frafall og tilbakefører ungdom som har falt ut av skolen. I Aust-Agder fylkeskommune vil det særlig fokuseres på overgangen fra 10. trinn til Vg1, kartlegging og planlegging av et tilpasset opplæringsløp i Vg1, og overgangen fra Vg2 til opplæring i bedrift. Rammeverket skal gi grunnlag for å øke systematikken i fylkeskommunens arbeid med å finne gode tiltak for målgruppen. Ett sentralt tiltak er årlige kommunebesøk hvor en rapporterer tilbake til kommunene status på kommunens egne elever (innbyggere) i videregående opplæring knyttet til valg av skole og utdanningsprogram, karakterutvikling og fravær, og ikke minst grad av gjennomføring og bestått. Aust-Agder fylkeskommune er representert i et nasjonalt fylkeskommunalt kvalitetsnett (FKK) som har som hovedformål å realisere bedre gjennomføring og øke kvaliteten i Utdanning 13

20 grunnopplæringen. FKKs fokus på profesjonalitet innen skoleledelse, undervisning og fagog yrkesopplæringen skal bidra til å sikre høy kvalitet i arbeidet med å øke gjennomføringen i videregående opplæring. FYR (fellesfag, yrkesretting, relevans) er en del av PBG, og det satses på tydeligere forankring i skoleledelse og systematisk organisasjonsutvikling. Vurdering for læring Vurdering for læring (VFL) videreføres i verksted og klasserom basert på de fire prinsippene for god underveisvurdering. VFL ses i nær sammenheng med tydelig klasseledelse, og er i stor grad blitt en integrert del av lærerens faste pedagogiske verktøykasse. I det nyetablerte, systematiske samarbeidet med kommunene i Aust-Agder står også vurdering for læring sentralt, og spesielt det å skape en felles vurderingspraksis gjennom den 13-årige grunnopplæringen slik at elevene møter en forutsigbarhet innen underveis- og sluttvurdering når de kommer inn i videregående skole. Underveisvurderingen er avgjørende for elevenes læring, og man mener å se en tydelig forbedring ute på skolene bl.a. gjennom et avtakende antall klager på standpunktkarakterer de siste fem årene. Bedre læringsmiljø Utdanningsdirektoratet har i flere år hatt en nasjonal satsing på bedre læringsmiljø og dette har vært innrettet både på grunnskoler og videregående skoler. Arendal og Møglestu videregående skoler har vært med i prosjektet. Prosjektet ble avsluttet i 2014, men lokalt har en valgt å fortsette dette arbeidet med to skoler. Prosjektet har gitt noe forbedringer av elevenes oppfatning av læringsmiljøet. Internasjonalisering En viderefører det tidligere Leonardo da Vinci-prosjektet, MARA (Mobility for Apprentices in the Region of Agder), i MARA ligger nå under Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden Prosjektet retter seg mot lærlingutveksling med England og Danmark innenfor de to yrkesfaglige utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk (BAT) og restaurant- og matfag (RM). I 2014 fikk 16 lærlinger, jevnt fordelt på BAT og RM, mulighet til å ta deler av læretiden sin i lærebedrifter i England og Danmark. MARA videreføres, og det søkes om ytterligere 50 nye mobiliteter i perioden En har hatt gjenvisitt fra fem lærere og instruktører fra fag- og yrkesopplæringen i England. Det er håp om at en kan motta lærlinger fra samarbeidspartnerne i Målet for utvekslingen har vært tredelt; 1) Øke statusen til lærefagene, spesielt på RM, 2) øke fagkompetansen til lærlingene, og 3) øke elevenes og lærlingenes motivasjon for å søke på og gjennomføre et opplæringsløp mot fagbrev innen de aktuelle utdanningsprogrammene. Pedagogisk bruk av IKT Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT ble vedtatt av fylkestinget i Denne planen legger klare premisser for og forventninger til både skoleeier, skoleledere og lærere når det gjelder å øke elevenes motivasjon og faglig utbytte ved bruk av digitale læremidler og verktøy i opplæringen. Gjennom årlige rapporter skal skoleleder gjøre rede for skolens samlede digitale kompetanse, samt beskrive og iverksette tiltak for å nå målene i planen. Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) tilbyr per hele 39 læringsressurser (fullverdige faglige undervisningsopplegg) som kan erstatte læreboka i de aktuelle fagene. Ytterligere fire læringsressurser er under ferdigstillelse. Bruken av NDLA Utdanning 14

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 Pedagogisk utvikling 65 Inntak og rådgivning 66 Fagopplæring 67 PP-tjenesten

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014 Oslo kommune Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANSVARSOMRÅDE... 6 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING... 8 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 8 2.2 Målsettinger,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

2.Tertialrapport 2013

2.Tertialrapport 2013 Buskerud fylkeskommune Økonomi- og administrasjonsstaben september 2013 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2013... 5 2.1 DRIFTSREGNSKAPET... 5 2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 3.

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer