Senter for Interkulturell Kommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for Interkulturell Kommunikasjon"

Transkript

1 Senter for Interkulturell Kommunikasjon Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger, Norway P.O.Box 226, 4001 Stavanger, Norway Phone (+47) Homepage: ISBN: Title: ISSN: Authors : Sigurd Haus MIKS Inkludering og mestring i en flerkulturell kontekst. Johannes Læringssenter 2009/2010 Projec t numb er: Compl etion date: Repor t numb er: Editor : Center for Intercultural Communication (SIK) July 2011 Publisher: Misjonshøgskolens forlag Abstract: Johannes læringssenter is a centre within Stavanger municipality. The main tasks are language training and information about the Norwegian society for refugees and immigrants, both children and grown-ups. The program Inclusion and Coping in a Multicultural Context was an organizational learning program developed to give all the employees (226) at Johannes læringssenter a common professional platform related to their core tasks. The program lasted for one and half year and each of the three semesters covered different topics: 1Language Training and Inclusion, 2 Communication, Language and Culture and 3 The Multicultural Organization. The program managed to involve the staff in broad discussions about their practice based on their own experiences and input from internal and external professionals. The evaluation from the participants was positive. The program was also approved by the University of Stavanger to give formal competence (30 points) for those who wanted. About 30 used this opportunity. Key words: språklæring, kultur, flerkultur, arbeidsplass, kompetanse, organisasjonslæring, organisasjonsutvikling, inkludering, mestring 1

2 Forord Prosjektet Inkludering og mestring i en flerkulturell kontekst skulle gi ansatte ved Johannes Læringssenter et felles faglig løft knyttet til de mest sentrale oppgavene ved senteret. Prosjektet var en bestilling fra Johannes Læringssenter til Universitetet i Stavanger og Senter for interulturell kommunikasjon (SIK), men ble utviklet og gjennomført i et svært nært samarbeid mellom de tre institusjonene. Det var en faggruppe som stod for den daglige drift av prosjektet og en styringsgruppe som hadde det overordnede ansvaret for framdrift og kommunikasjon mellom de involverte institusjonene. Begge disse gruppene, som delvis var overlappende, var sammensatt av representanter fra alle de tre organisasjonene. I denne rapporten gis en oppsummering av prosjektet som etter hver t ble kalt hvert ble kalt MIKS: Mangfold - Inkludering - Kulturelt - Samspill. Rapporten er styringsgruppens rapport. Den er også drøftet i faggruppen og framstår derfor også som faggruppens rapport. Styringsgruppen har registrert at MIKS-prosjektet har blitt vel mottatt ved Johannes Læringssenter og vil gjerne takke alle som har bidratt til å gjøre dette til et faglig og sosialt vellykket prosjekt. Stavanger juli

3 Styringsgruppen: Sigurd Haus (SIK) Knut J. Tveit (JLS), Marit Gjerseth (JLS), John Reynier (JLS) Hallvor Lyngstad (UiS), Eilef Gard (UiS), Geir Skeie (UiS), Øystein Lund Johannessen (SIK) Faggruppen: Eilef Gard (UiS) Marit Gjerseth (JLS) Anna Panfilova(JLS) Gölin K. Nilsen (JLS) Anne Løe Matic (JLS) Sigurd Haus (SIK) Øystein Lund Johannessen (SIK) Gunhild Odden (SIK) Hildegunn Fandrem (UiS) Margrete Vistnes (UiS) Innhold: Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger, Norway...1 P.O.Box 226, 4001 Stavanger, Norway...1 Sigurd Haus...1 Forord...1 Bakgrunn...3 DEL I Mål, oppbygging og organisering...4 Mål for prosjektet...4 Kompetanseutviklingsprosess...4 Oppbygging...4 Emne 1: Språklæring og inkludering...5 Emne 2: Kommunikasjon, språk og kultur...5 Emne 3: Den flerkulturelle arbeidsplassen...5 Organisering av MIKS-prosjektet...5 Kvalitetssikring og deltakerevaluering...7 Deltakelse - kursbevis...7 DEL II Prosesser og sentrale tema...8 Utvikling av prosjektet...8 Sentrale tema semester: Språklæring og inkludering semester: Kommunikasjon, språk og kultur semester: Den flerkulturelle arbeidsplassen...9 Drøftingstemaer...10 Formell og uformell læring...10 Hva er Johannes læringssenter sin hovedoppgave?...10 Rollen til de flerspråklige ansatte...11 Kommunikasjon og samhandling internt Kunnskap om senteret og hverandre...12 Familielæring...12 Kulturbegrepet

4 Arbeidet med kulturbegrepet i MIKS...13 DEL III Evaluering og oppsummering...17 Arbeidsmåter for å realisere målsettingene...17 Individuelle målsettinger...17 Organisatoriske målsettinger...18 Deltakerevaluering...18 Oppsummering...19 Prosjektbeskrivelse MangfoldInkluderingKultureltSamspill Inkludering og mestring i en flerkulturell kontekst Johannes Læringssenter 2009/ Innhold...28 Videreutdanning for Inkludering og mestring i en flerkulturell kontekst 30 studiepoeng 2009/2010 Universitetet i Stavanger...30 Arbeidskrav...33 Arbeidskrav...34 Innhold...35 Arbeidskrav...36 Semesterplan høsten 2009 Emne 1: Språklæring og inkludering...38 Virksomhetsrapport/kvalitetsrapport for MIKS-prosjektet etter første semester, høsten 2009 Emne 1: Språklæring og inkludering...49 Notat fra ansattegruppen...51 Semesterplan våren 2010 Emne 2 : Kommunikasjon, språk og kultur Virksomhetsrapport/kvalitetsrapport for MIKS-prosjektet etter andre semester, våren 2010 Emne 2: Kommunikasjon, språk og kultur...62 Emne 3 : Den flerkulturelle arbeidsplassen Semesterplan høsten Virksomhetsrapport/kvalitetsrapport for MIKS-prosjektet etter tredje semester, høsten 2010 Emne 3: Den flerkulturelle arbeidsplassen...75 Bakgrunn Hovedoppgaven for Johannes Læringssenter (JLS) er å gi innvandrere og flyktninger opplæring i språk og andre grunnskolefag, informere om det norske samfunnet og stimulere til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Senteret gir også et pedagogisk tilbud til personer med særskilte behov. Johannes Læringssenter 4

5 samarbeider nært med barnehager, skoler, kulturinstitusjoner og næringsliv for å realisere sine mål. MIKS-prosjektet ville videreutvikle Johannes Læringssenters kompetanse i å håndtere de utfordringer organisasjonen står overfor både eksternt i forhold til brukerne og internt i forhold til egne ansatte. Målgruppen for prosjektet var alle de 226 ansatte ved Johannes Læringssenter (pr desember 2010). En særlig utfordring var å gi alle ansatte bedre oversikt over og innsikt i de ulike avdelingers og enkeltansattes oppgaver og kompetanse, slik at en kunne utnytte synergieffekter mellom avdelinger og enkeltansatte. JLS arbeider innenfor både førskole-, grunnskole- og voksenopplæringsfeltet. Senteret har følgende fire avdelinger: Førskole: Innføringsbarnehage, avdeling for flerspråklige assistenter og rådgivingstjeneste. Grunnskole: Innføringsskole for årstrinn, avdeling for flerspråklige lærere og sosialpedagogisk rådgivingstjeneste. Voksenopplæring: Norskopplæring for innvandrere og flyktninger, Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, Kvalifiseringsprogram for innvandrere, spesialpedagogisk opplæring, grunnskole for voksne ( årstrinn), fagstøtte innen data, syn og hørsel, rådgivingskontor for hørselshemmede, sosialpedagogisk rådgivingstjeneste, utdannings- og yrkesrådgivingstjeneste, inntaks- og registreringskontor. SenterDrift: HMS-arbeid, utleie, kurs, konferanser, mediatek, resepsjon, merkantile tjenester, IKT-støtte, kantine, vaktmestertjeneste, renhold, transport og tilsyn. MIKS ble utviklet i et samarbeid mellom Universitet i Stavanger (UiS), Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) og Johannes Læringssenter. I det følgende gis det i Del I først en relativt kortfattet beskrivelse av mål, oppbygging og organisering av prosjektet. I Del II beskrives prosesser og sentrale tema, mens del III inneholder evaluering og oppsummering. 5

6 DEL I Mål, oppbygging og organisering Mål for prosjektet MIKS-prosjektet hadde som mål å utvikle en felles faglig basis for arbeidet ved Johannes Læringssenter og samtidig framelske et arbeidsmiljø hvor den enkelte ansatte kan bidra med sine kunnskaper og erfaringer. Prosjektet skulle legge til rette for at deltakerne sammen kunne reflektere over egen praksis i møte med sentrale faglige perspektiver. Etter prosjektets avslutning skulle organisasjonen være i stand til å utnytte individuelle kunnskaper og ferdigheter hos enkeltansatte og grupper på en bedre måte og utvikle organisasjonen i lys av nye kunnskaper og erfaringer. På denne måten ville man sette organisasjonen i stand til å gi brukerne et bedre faglig tilbud. Kompetanseutviklingsprosess Det sentrale virkemiddel har vært en styrt utviklingsprosess med læringsmål både på det individuelle og det organisatoriske plan. Det ble også utviklet en studieenhet ved Universitetet i Stavanger på 30 poeng som var åpen for de av de ansatte som ønsket det og samtidig hadde de nødvendige formelle kvalifikasjoner. Denne studieenheten ble utviklet med henblikk på bruk i MIKS-prosjektet, men den vil også kunne brukes i andre sammenhenger. De overordnede læringsutbytte-målene på individ- og organisasjonsnivå ble formulert slik: Etter MIKS-prosjektet skal deltakerne være i stand til: - å gjøre rede for egen organisasjons målsettinger, aktiviteter og rolle i samfunnet - å gjøre rede for teori om inkludering, flerkulturelle arbeidsplasser og kommunikasjon - å vurdere hvordan brukernes individuelle bakgrunn og historie påvirker læring og utvikling og tilpasse undervisningssituasjonen til dette - å vurdere hvordan brukernes nåværende livssituasjon påvirker læring og utvikling og tilpasse undervisningen til dette - å vurdere kritisk hvordan forestillinger om kulturelle forskjeller dannes og brukes i samfunnet og på egen arbeidsplass - å analysere egen praksis i lys av faglige, organisatoriske og samfunnmessige forhold - å formidle egne erfaringer og refleksjoner til det faglige og sosiale fellesskapet på arbeidsplassen Etter MIKS-prosjektet skal Johannes Læringssenter som organisasjon være i stand til: - å gi elevene et bedre faglig tilbud - å utnytte individuelle kunnskaper og ferdigheter hos enkeltansatte og grupper på en bedre måte 6

7 - å tilpasse organisasjonen til nye kunnskaper og erfaringer Prosjektet gikk over tre semestre, med oppstart høsten 2009 og avslutning høsten Det ble avholdt totalt 33 samlinger. I tillegg kom Kick-off - samling i mai 2009 og avslutningssamling i januar Det ble arbeidet med emnenes innhold og mål gjennom felles forelesninger, selvstendig litteraturstudium, deltakerpresentasjoner, diskusjonsfora og gruppearbeid. En viktig del av arbeidet med studiet skjedde i mindre grupper. Det ble i samlingene spesielt lagt vekt på å arbeide med faglige perspektiver som kunne bidra til økt bevisstgjøring og innsikt i egen rolle. Øvelse i refleksjon og analyse av egen arbeidsplass foregikk både i smågrupper og større grupper. Materialet fra disse gruppene ble i stor grad samlet inn og kunne så danne grunnlag for diskusjoner på de såkalte storsamlingene, der hele personalgruppen var samlet. Oppbygging MIKS inneholdt tre hovedemner: Emne 1 Emne 2 Emne 3 Språklæring og inkludering, Kommunikasjon, språk og kultur, Den flerkulturelle arbeidsplassen, I Emne 1 sto den pedagogiske settingen og den nære konteksten til brukergruppene i fokus. I Emne 2 ble perspektivene utvidet til hvordan migrasjon og innvandring aktualiserer problemstillinger knyttet til kulturforskjeller og kulturell identitet og hvordan dette skaper politiske, ideologiske og faglige debatter rundt integrering eller inkludering. I Emne 3 ble disse temaene samlet igjen for å undersøke deres relevans i forhold til et organisatorisk perspektiv. I dette emnet ble det derfor tatt utgangspunkt i organisasjonsteori for å forstå organisasjonens pedagogiske praksis og ideologiske og organisatoriske rammebetingelser. Med dette som basis ble mulige endringer av praksis gjort til gjenstand for brede drøftinger i organisasjonen. Under følger en kort beskrivelse av de tre emnene. 1 Emne 1: Språklæring og inkludering I dette emnet ble selve språkopplæringen satt i sentrum. Innvandrerens bakgrunn og nåværende situasjon i den lokale konteksten ble sett på som viktig for å forstå hvordan vedkommende kan gjøre seg best mulig nytte av språkopplæringen. Språkopplæringen ble vurdert med tanke på å kunne bidra til mestring og inkludering inn i nettopp denne konteksten. Emne 2: Kommunikasjon, språk og kultur I dette emnet ble makroperspektiver introdusert gjennom fokus på globalisering og internasjonal migrasjon. Dette perspektivet dannet et viktig grunnlag for det som var 1 For nærmere beskrivelser av læringsutbytte og pensumlitteratur henvises til prosjektbeskrivelse og studieplan 7

8 emnets hovedfokus, nemlig hvordan kulturforskjeller og forestillinger om kulturforskjeller stadig dannes og omdannes i kommunikative prosesser og samspill. Kulturforskjeller ble her dels sett på som relativt stabile mønstre i personers væremåter og oppfatninger, dels som flyktige konstruksjoner og fortolkninger som aktualiseres og brukes i sosialt samspill. Emnet tok opp hvordan ulike begreper kan bli forstått forskjellig fordi ulike personer har ulik bakgrunn, og drøftet hvordan dette kan påvirke språklæring og informasjon. Videre tok emnet opp hvordan språkbruk knyttet til kultur og kulturforskjeller kan bidra til å hemme eller fremme mestring og inkludering. Emne 3: Den flerkulturelle arbeidsplassen I dette emnet ble det tatt utgangspunkt i organisasjonsteori for å forstå organisasjonens pedagogiske praksis og ideologiske og organisatoriske rammebetingelser. Spesielle utfordringer knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser stod sentralt. Fokus var på hvordan organiseringen kan bidra til å oppfylle organisasjonens målsettinger og visjoner og samtidig bidra til et psykososialt arbeidsmiljø som er preget av åpenhet i forhold til den enkeltes erfaringer og kompetanse. Sentralt i denne sammenheng var å tilrettelegge for læring både på et individuelt og et organisatorisk plan. Organisering av MIKS-prosjektet Universitetet i Stavanger, Senter for interkulturell kommunikasjon og Johannes Læringssenter samarbeidet nært i gjennomføringen av MIKS. Det ble nedsatt tre grupper som sto for gjennomføringen av prosjektet; en styringsgruppe, en faggruppe og en intern kvalitetssikringsgruppe ved Johannes Læringssenter. Det ble gjort vedtak om følgende mandat for de to førstnevnte gruppene: Mandat styringsgruppe: Styringsgruppen består av to-tre repr. fra UiS, to repr. fra SIK og tre repr. fra Johannes Læringssenter. Oppgaver: 1. Gi overordna føringer ang. undervisningsprogrammet 2. Ha det overordnede ansvaret for undervisningsprogrammet 3. Gi uttalelser om studieplaner og undervisningsopplegg 4. Motta og bearbeide informasjon gjennom programmet som kan bidra til organisatorisk læring. Foreslå tiltak overfor ledelsen ved Johannes læringssenter. 5. Stå for den formelle kommunikasjon mellom studieprogrammet og UiS, SIK og Johannes læringssenter. 6. Gi halvårlige skriftlige oppsummeringer/rapporter av framdrift og erfaringer til UiS og Johannes læringssenter. 7. Evaluere programmet Mandat faggruppe: Faggruppen består av 9 personer, sammensatt av representanter fra UiS, SIK og Johannes Læringssenter. Oppgaver: 8

9 1. Utarbeide studieplaner. Ferdigstille utkast innen 1.april Endelig godkjenning innen 1.mai Organisere undervisningen 3. Stå for en vesentlig del av undervisningen 4. Gjennom undervisningsprogrammet å samle erfaringer som kan bidra til organisatorisk læring og videreformidle disse til styringsgruppen. 5. Gi en skriftlig oppsummering hvert halvår. 9

10 Kvalitetssikring og deltakerevaluering Det ble gjennomført deltakerevaluering etter hvert emne. I tillegg ble det som nevnt valgt representanter for de ansatte som hadde regelmessige møter for å ta opp spørsmål som gjaldt prosjektets kvalitet. Etter gjennomføring av hvert emne ble det utarbeidet en kort kvalitetsrapport/semesterrapport. Deltakelse - kursbevis Dette var et obligatorisk kursprogram for alle ansatte i full stilling ved Johannes Læringssenter. De som har deltatt i prosjektet ble ut fra fastsatte kriterier tildelt et kursbevis. Det ble utdelt 148 kursbevis. 10

11 DEL II Prosesser og sentrale tema Utvikling av prosjektet Utviklingen av prosjektet foregikk høsten 2008 og våren Det sentrale premiss for utviklingsarbeidet var at dette prosjektet skulle gi et felles faglig løft til hele organisasjonen Johannes Læringssenter og omfatte alle ansatte. JLS gjennomførte i prosjektet Vi er alle norsklærere og hadde derfor erfaringer med prosjekter av denne type. Dette prosjektet ble vurdert som svært vellykket. Et felles faglig løft ble tidlig i utviklingsarbeidet forstått som å inneholde en kombinasjon av en individuell og en organisatorisk dimensjon. MIKS-prosjektet skulle bidra til at den enkelte kunne styrke sin kompetanse innenfor viktige områder for JLS. Derfor ble det også utarbeidet en studieplan som ble godkjent med 30 studiepoeng ved UiS. Samtidig var det klart at ansatte ved senteret har svært forskjellig utdanningsmessig bakgrunn, og at i hvert fall deler av innholdet som blei tatt opp ville være kjent for flere. Det var derfor viktig å understreke at dersom dette skulle bli et felles løft, var en kollektiv tankegang også viktig. En slik tankegang reiser spørsmål som: Hvordan blir den individuelle kompetansen utnyttet? Hvordan skjer erfaringsutveksling og læring i det daglige? Hvordan kan jeg som ansatt ved JLS vite hvilken kompetanse andre på senteret har og utnytte denne i konkrete situasjoner? Slike spørsmål, som en gjerne kan si faller inn under begrepet organisasjonslæring, ble derfor viktige i MIKS-prosjektet, og slik ble både individuell læring og organisasjonslæring sentrale element i utviklingsarbeidet. I MIKS-prosjektet ble det også formidlet kontakt til andre studenter ved UiS som arbeidet med problemstillinger knyttet til JLS sitt virksomhetsfelt. For å kunne bidra til et felles faglig løft, var det også viktig at prosjektet hadde en klar forankring i den virkelighet som JLS og den enkelte ansatte møter. Det ble derfor tidlig klart at refleksjon knyttet til egen praksis var sentralt i den pedagogiske tilnærmingen. Modeller som den individuelle læringssirkelen og den organisatoriske læringssirkelen ble både lagt til grunn i det faglige arbeidet i MIKS og også tematisert i forelesninger og pensumlitteratur. I utgangspunktet var prosjektet en bestilling fra Johannes læringssenter til UiS Pluss og SIK. Det ble imidlertid tidlig slått fast at det var både ønskelig og nødvendig å samarbeide svært nært med Johannes læringssenter i utvikling og gjennomføring av prosjektet. Dette kom dels av at senteret har kompetanse på områder som ikke kunne dekkes av UiS/SIK, dels som et resultat av ønsket om å tilrettelegge innholdet i prosjektet slik at det ble opplevd mest mulig relevant for deltakerne. Utfordringen var på den ene siden å holde en klar struktur med avklarte tema og tider for samlinger etc., samtidig som man hadde den nødvendige fleksibilitet til å tilpasse innholdet til de problemstillinger som ble reist underveis på den andre. Dette krevde et nært samarbeid mellom de ulike aktørene. Det ble derfor, som tidligere nevnt, nedsatt grupper med representanter fra JLS, UiS og SIK for å ivareta planlegging og gjennomføring av prosjektet. Johannes læringssenter besluttet også å engasjere en av de ansatte ved senteret i 50% stilling for å følge opp MIKS internt og samtidig 11

12 være et bindeledd mot SIK og UiS. Et viktig kommunikasjonsverktøy i prosjektet har vært It`s learing. Alle typer skriftlig materiale har blitt lagt ut her: Presentasjoner, gruppeoppgaver, oppsummeringer, referater fra smågrupper, refleksjonsnotater, utvalgte eksamensbesvarelser osv. It`s learning har også vært brukt til innlevering av eksamensoppgaver og gjennomføring av evalueringene. Prosjektbeskrivelse og studieplan ble utviklet parallelt. Studieplanen ble forankret i Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Det Humanistiske fakultet på UIS og formelt godkjent i april Studieplan og prosjektbeskrivelse er i stor grad overlappende. I prosjektbeskrivelsen er også læringsmål for organisasjonen med, mens disse er utelatt i studieplanen. I studieplanen beskrives også arbeidskrav og eksamensordning for de som vil ta studiepoeng. Det ble lagt en hovedstruktur for samlinger i prosjektet som ble rullert alle tre semestrene MIKS varte. Hvert semester bestod av: To storsamlinger. Her var alle ansatte samlet til to heldagssamlinger, én i starten og en i slutten av semesteret Tre mellomsamlinger på onsdager I de to første semestrene foregikk det 3 parallelle samlinger hver av disse dagene. I siste semester var hele personalgruppen samlet på mellomsamlingene. Seks samlinger i smågrupper onsdager Første og siste semester var gruppene sammensatt avdelingsvis. Andre semester var gruppesammensetningen på tvers av avdelingene. I tillegg til dette var det en kick-off - dag 7. mai 2009 og én avslutningssamling 3.januar Sentrale tema I det følgende gis det en kortfattet beskrivelse av det mest sentrale faglige innholdet og hvordan det ble arbeidet med i hvert av de tre semestrene. Etter det vil noen av de temaene som det ble arbeidet mest med og hvor arbeidet foregikk over flere semester bli gitt en noe mer utførlig presentasjon. 1. semester: Språklæring og inkludering I første semester ble det fokusert på andrespråkslæring. For å belyse dette temaet ble det gitt forelesninger språktypologier, sammenligninger mellom språk på ulike nivåer, fonologisk, morforlogisk og syntaktisk. I denne sammenheng ble også begreper som språklige universalier (egenskaper alle språk har) og tendensielle universalier (egenskaper nesten alle språk har) gjennomgått. Disse begrepene ble brukt for å forstå hva som skjer under innlæringen av et andrespråk. Innlæring av andrespråk ble også kontrastert til innlæring av førstespråk og innlæring av fremmedspråk. Et sentralt begrep dette semesteret var mellomspråk, det språket personen bruker så å si på veien fra et språk til et annet. Det vil si at vedkommende tar med seg for eksempel ordstillinger eller endelser fra sitt førstespråk i praktiseringen av sitt andrespråk. En god forståelse av dette fenomenet vil kunne bidra til et bedre pedagogisk opplegg for den enkelte språklærende. 12

13 En svært sentral problemstilling dette semesteret var knyttet til begrepene formell og uformell læring. Tidlig i semesteret intervjuet alle deltakerne i prosjektet en eller to personer som hadde deltatt i denne type språklæring enten ved Johannes læringssenter eller i en annen kommune. Et sentralt element i oppsummeringen av disse intervjuene var at mange ønsket en sterkere fokus på tilrettelegging for mer uformell språklæring. Dette var også et tema som det ble arbeidet med teoretisk gjennom å undersøke om et sosio-kulturelt syn på læring kunne belyse virksomheten på Johannes læringssenter. Dette temaet vil bli drøftet nærmere senere. 2. semester: Kommunikasjon, språk og kultur Dette emnet ble innledet med fokus på globalisering og internasjonal migrasjon. Etter dette ble tre ulike temaer drøftet i mellomsamlinger og smågrupper. Identitet og tilpasning. Her ble særlig tilhørighet, identitet og tilpasning drøftet med utgangspunkt i tilpasningsproblemer hos skoleelever med utenlandsk bakgrunn. Et viktig perspektiv var at tilpasningsproblemene ofte kan forstås i relasjonen mellom minoritet og majoritet og ikke i karakteristika ved individets kulturelle bakgrunn. Kulturbegrepet. Ulike tilnærminger og definisjoner av kulturbegrepet ble gjennomgått. Men det ble særlig fokusert på bruken av begrepet, hvordan både folkelig og mer vitenskapelig bruk av begrepet ofte er uklar og inkonsistent, og kan bidra til å skape unødige skiller mellom folk. Hvordan kulturbegrepet blir brukt ved Johannes læringssenter ble arbeidet med over flere semestre og dette arbeidet blir derfor mer utførlig beskrevet senere. Konseptoversettelse. Begrepet referer til utfordringen med å gi innhold til begreper i et nytt språk. Gjennom å bruke sammenligninger med lignende fenomen fra personens hjemland kan en få fram en klarere forståelse av hva som ligger i for eksempel begreper som dugnad, skatt, taushetsplikt etc. Disse sammenligningene vil kunne gjøres av personer som har god kunnskap om væremåter og sosiale normer i begge land, og disse kan derfor utgjøre viktige ressurser i språklæringssammenheng. På storsamlingen på slutten av semesteret ble familielæring (at flere generasjoner lærer språket sammen) introdusert. 3. semester: Den flerkulturelle arbeidsplassen I dette semesteret ble det arbeidet med å tydeliggjøre Johannes læringssenter sin samfunnsmessige rolle. Som et eksempel kan nevnes at Sissel Østberg, leder for utredningen: Mangfold og mestring (NOU 2010:7), deltok i en mellomsamling. Andre temaer på samlingene var organisasjonsteori hvor det særlig ble understrekt hvor viktig det er at organisasjoner har en klar og felles oppfatning av hva som er deres oppgave. Videre ble ledelse og mangfold samt organisasjonslæring tematisert i samlingene. 13

14 Sentralt dette semesteret stod også arbeid med ulike tema som hadde blitt utkrystallisert de to foregående semestrene. Kort kan de beskrives slik: Formell og uformell læring Hva er Johannes læringssenter sin hovedoppgave? Rollen til de flerspråklig ansatte. Kommunikasjon og samhandling internt. Kunnskap om senteret og hverandre Kulturbegrepets plass på Johannes læringssenter Familielæring I det tredje semesteret fikk ledergruppen ved senteret en mer sentral rolle i gjennomføringen sammenlignet med de to foregående semestrene. Det ble avholdt flere planleggingsmøter sammen med ledergruppen og lederne hadde også ansvar for noen av smågruppesamlingene. Drøftingstemaer Gjennom de tre semestrene krystalliserte det seg ut en del temaer som ble gjort til gjenstand for bredere drøftinger i organisasjonen. Nedenfor gis en presentasjon av disse temaene. For å få fram et best mulig bilde at det som ble drøftet, og også vise noe av arbeidsmetodikken som ble brukt, vil noen av temaene også bli belyst med sitater fra notater og referater fra deltakerne. Formell og uformell læring Diskusjonen knyttet til formell eller uformell læring handlet i stor grad om hvilken plass såkalt uformell læring skulle ha i den pedagogiske tilnærming, både i beskrivelsen av denne og i praksis. Formell læring kan da forstås som læring i klasserommet, knyttet til strukturerte pedagogiske settinger. I barnehagen vil dette i særlig grad være situasjoner som styres av det pedagogiske personalet. Uformell læring kan forstås som læring som oppstår i settinger hvor en ikke har denne pedagogiske styringen av situasjonen, men hvor selve situasjonen bidrar til (språk)læring. Det kan være friminuttene på skolen, situasjoner på arbeidsplassen eller situasjoner i ulike fritidssettinger som for eksempel på fotballtreningen. I de intervjuene som ble gjort blant tidligere brukere av Johannes læringssenter, kom det fram at det var et ønske om å legge mer til rette for denne type læring. Tiltak som ble nevnt var mer bruk av praksisplasser, turer og aktiviteter utenfor klasserommet, hvordan få kontakt med nordmenn etc. Dette temaet var også sentralt i pensum første semester. Gjennom introduksjonen av et sosio-kulturelt syn på læring 2 fikk det også en teoretisk forankring. Säljö er opptatt av at læring skjer innenfor en kontekst, et virksomhetssystem, som bygger opp sine egne mønstre av kommunikasjoner. I et sosiokulturelt perspektiv er det karakteristisk for kunnskaper, ferdigheter og forståelse at de er forankret i et bestemt perspektiv og har gyldighet innenfor rammen av et virksomhetssystem (s 144). Og han ser skolen 2 Som pensumbok ble brukt: Säljö, Roger 2001: Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: Cappelen akademisk 14

15 som et eget virksomhetssystem, som kan være mer eller mindre koblet fra de virksomhetssystemene hvor læringen skal brukes. Problemet blir da at den læringen som skjer innenfor skolesystemet ikke - eller i liten grad - blir overført til de systemene der de er tenkt å bli brukt, for eksempel arbeidsplassen, vennegjengen eller familien. En løsning på dette problemet vil, i Johannes læringssenter sin sammenheng, være å koble de ulike virksomhetssystemene hvor språkpraktiseringen skal foregå, nært opp til virksomheten ved Johannes læringssenter. Denne koblingen skjer på mange ulike måter allerede innenfor senterets virksomhet. Det som ble drøftet i MIKSprosjektet var om denne virksomheten skulle få en klarere formell forankring, om arbeidet skulle systematiseres bedre og om det skulle økes. Temaet ble arbeidet med i ulike sammenhenger, blant annet i gruppediskusjoner, og det ble også gitt som eksamensoppgave. Alle diskusjonene ble oppsummert og presentert videre. Kanskje et sitat fra en eksamensoppgave kan oppsummere store deler av diskusjonen: Dersom skolen klarte å formidle og lage en kobling mellom skole, hjem og fritid, ville barna lettere få innpass i ulike fritidsaktiviteter, og trivsel og språklæring finne sted og utfylle hverandre. Samtidig ble det også påpekt hvor viktig den formelle læringssituasjonen er. Det kom også fram utfordringer knyttet til rollen til det pedagogiske personalet dersom det er ønskelig med en sterkere vektlegging på uformelle læringsarenaer og så å si hvor langt ansvaret til Johannes læringssenter strekker seg. De enkelte avdelinger har arbeidet videre med å konkretisere dette arbeidet. I september 2010 ble status innenfor de tre områdene barnehage, skole og voksenopplæring oppsummert i et eget skriv. Det har underveis i MIKS-perioden også blitt satt i verk flere tiltak. Hva er Johannes læringssenter sin hovedoppgave? Med utgangspunkt i senterets rolle ut fra nasjonale og lokale føringer og senterets egne erfaringer fra arbeidet, ble det dette semesteret også arbeidet med å drøfte og forsøke å finne en omforent kortfattet beskrivelse av senterets hovedoppgave. I litteraturen ble dette temaet særlig tatt opp i Bastøe mfl (2002) 3 Her påpekes det hvor viktig det er for en organisasjon å ha en klar formulering av hva som er organisasjonens oppgave eller hovedoppgave. Det skilles da mellom verdier, visjon og hovedoppgave. Mens verdier refererer til væremåter og holdninger som bør prege organisasjonen og en visjon beskriver en ønsket tilstand i framtiden, vil en formulering av en organisasjons hovedoppgave i større grad peke mot de konkrete oppgaver organisasjonen skal løse, og dermed de gjøremål som skal utføres. En formulering av hovedoppgaven vil bidra til å skape en felles oppfatning i 3 Bastøe, Per Øyvind, Kjell Dahl og Erik Larsen 2002: Organisasjoner i utvikling og endring. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 15

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole En lærende skole Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på Artikkelstafett. Artikkel 5 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Ann Elise Rønbeck, dr. polit., førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark Innledning Arbeidet med elever som trenger tverrfaglig og koordinert innsats er

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Integrering til besvær

Integrering til besvær Institutt for arkeologi og sosialantropologi Integrering til besvær En undersøkelse av integreringsprosesser med bakgrunn i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Valborg Borgan Hanssen Masteroppgave

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer