GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4)"

Transkript

1 GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4) RAPPORT om resultatene av ekspertanalysen 'Effektiviteten av utnyttelsen av kvoter på akvatiske biologiske ressurser tildelt for til Den russiske føderasjon og Kongeriket Norge i samsvar med Den blandete russisk-norske fiskerikommisjonens bestemmelser' Innledning Denne rapporten er utarbeidet i overenssstemmelse med Vedtak om gjennomføring av parallell revisjon av utnyttelsen av kvotene for fiske av akvatiske biologiske ressurser 1 som ble tildelt Den russiske føderasjon og Kongeriket Norge i 2004 og 2005 i samsvar med vedtakene i Den blandete russisk-norske fiskerikommisjon. Følgende tjener som analytisk, informasjonsmessig og metodologisk grunnlag for rapporten: Rapport om resultatene av parallell revisjon av utnyttelsen av kvotene for fiske av akvatiske biologiske ressurser som ble tildelt Den russiske føderasjon og Kongeriket Norge i 2004 og 2005 i samsvar med vedtakene i Den blandete russisk-norske fiskerikommisjon. 2 Rapport om resultatene av forskningsarbeidet Metodologiske og praktiske aspekter ved statlig overvåking av akvatiske bioressurser og statlig kontroll på området fiske og bevaring av akvatiske bioressurser, gjennomført i henhold til Den russiske føderasjons Riksrevisjons plan for forskningsarbeider. Informasjon fra følgende instanser om de spørsmålene som er behandlet: Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB), Russlands Landbruksministerium, det føderale Fiskeribyrået (Rosrybolovstvo), det føderale, statlige foretaket Det allrussiske forskningsinstituttet for fiskeri og oseanografi (heretter: VNIRO) og det føderale, statlige foretaket Det polare forskningsinstituttet for fiskeri og oseanografi (heretter: PINRO). Formålet med analysen: å bedømme hvor effektivt de bilaterale avtalene innrettet mot bevaring og rasjonell bruk av akvatiske biologiske ressurser, implementeres. Gjenstand for analysen var de akvatiske biologiske ressursene der reguleringen av fisket og ressursbevaringen utøves i henhold til bestemmelser vedtatt av Den blandete russisk-norske Fiskerikommisjonen. Ekspertbistand: B. N. Kotenjov, direktør for VNIRO, geograf. 1 Akvatiske biologiske ressurser tilsvarer i mange tilfeller det norske begrepet levende marine ressurser. Imidlertid kan man ikke alltid bruke levende marine ressurser i oversettelse til norsk, ettersom det russiske begrepet også omfatter arter som lever i ferskvann. For å slippe å bruke to ulike formuleringer, vil derfor akvatiske biologiske ressurser bli brukt gjennomgående i denne oversettelsen. O.a. 2 Det vises her til en tidligere versjon av den foreliggende, russiske revisjonsrapporten. Den første versjonen ble utarbeidet i perioden november 2005-februar O.a.

2 Kort karakteristikk av det eksisterende systemet for russiske organisasjoners bruk av akvatiske biologiske ressurser i Den russiske føderasjons Nordlige region, norsk økonomisk sone og området ved øygruppen Svalbard. Et spesielt trekk ved de russiske fiskeriene i Det nordlige fiskebasseng (først og fremst i områdene Barents- og Norskehavet) er nødvendigheten av interaksjon med andre fiskerinasjoner som utnytter de felles akvatiske biologiske ressursene (heretter: ABR). I første rekke gjelder dette i forhold til Norge. Ettersom Barents- og Norskehavet utgjør en økologisk enhet, og ettersom det i dette området finnes fiskeressurser som utnyttes i fellesskap, kreves det at man søker å finne frem til omforente bestemmelser med hensyn til hvordan disse ressursene skal forvaltes og bevares, samt utnyttes på mest mulig rasjonelt vis. De viktigste prinsippene for gjensidige forhold på fiskeriområdet mellom statene i Det nordlige fiskebasseng er bestemt av FNs Havrettskonvensjon av 1982, av Konvensjonen om fiske i Det nordøstlige Atlanterhav av 1982, samt av Avtalen om bevaring av vandrende og langtmigrerende fiskeslag av Fiskerisamarbeidet mellom Russland og Norge reguleres av følgende hoveddokumenter: Svalbardtraktaten av 9. februar 1920; Avtalen mellom Sovjetunionens regjering og Kongeriket Norges regjering av 11. april 1975 om samarbeid på fiskeriområdet; Avtalen mellom Sovjetunionens regjering og Kongeriket Norges regjering av 15. oktober 1976 om gjensidige forbindelser på fiskeriområdet; Avtalen mellom Den russiske føderasjons regjering, Republikken Islands regjering og Kongeriket Norges regjering av 15. mai 1999 angjeldende enkelte aspekter ved fiskerisamarbeidet. Av avtalene mellom Kongeriket Norges regjering og Sovjetunionens regjering av 11. april 1975 og av 15. oktober 1976, fremgår det at man skal utvikle og styrke de gode forbindelsene og det gode naboskapet mellom landene. Det fastslås også at en betydelig del av de levende ressursene i Barents- og Norskehavet utgjør et enhetlig økologisk kompleks som utnyttes av begge lands fiskere. Dessuten forutsettes det i disse avtalene at enhver virksomhet på fiskeriområdet skal være av en slik art at den ikke skader avtalepartenes rettigheter, eksisterende eller fremtidige krav, eller juridiske synspunkter. I overensstemmelse med paragraf 3 i avtalen mellom Kongeriket Norges regjering og Sovjetunionens regjering av 11. april 1975 om fiskerisamarbeid ble Den blandete fiskerikommisjonen etablert. Praksis har vist at prinsippene som er nedfelt i disse avtalene, ikke alltid overholdes. Først og fremst gjelder dette for barentshavlodda. Totalkvoten (heretter: TAC Total allowable catch) for lodde har siden 1978 blitt fordelt 40:60 i Norges favør, til tross for at denne bestanden utbredelsesmessig ikke er mindre (snarere mer) russisk enn norsk. Den opprinnelige årsaken til denne fordelingen ser ut til å være at det norske loddefisket historisk sett har vært stort. I perioden etter at det i 1992 ble innført forbud mot direktefiske på blåkveite har den russiske andelen av fangstene vært begrenset til uunngåelig bifangst, og denne andelen har i snitt i en tolvårsperiode utgjort 19 prosent i alt. 75 prosent av totalfangstene har tilfalt Norge, som i

3 løpet av alle disse årene ikke har innstilt det begrensede direktefisket for lokalbefolkningen, i størrelsesorden tonn pr år. Tredjelandsfangstene har utgjort omtrent 6 prosent av totalen. Dersom Partene treffer en beslutning om fastsettelse av TAC for reker, sei og sild, må den russiske part sørge for å oppnå en likeberettiget fordeling av disse bestandene. Silda i Det nordøstlige Atlanterhav (atlanto-skandinavisk sild) er internasjonal eiendom og kan utnyttes av alle kyststater i hvis farvann silda har sitt utbredelsesområde. Norge streber mot å øke sin andel av TAC til prosent gjennom en reduksjon av de andre landenes tradisjonelle andeler. Mens den russiske andelen av TAC (13,62 prosent) holdes konstant, blir det bestemt for Russland i hvilke områder og innenfor hvilke tidsrom landet skal få ta sin kvote. Norske og russiske fiskefartøyers fangster av akvatiske bioressurser i området ved øygruppen Svalbard (i 1000 tonn) ,2 136, Som det fremgår av diagrammet har de norske og russiske fangstene i området ved øygruppen Svalbard gått sterkt ned i perioden fra 1980 til 2003, slik at de har nådd et nivå på tonn. I dette området vedtar Norge spesielle forskrifter som legger begrensninger på utøvelsen av fisket. De siste årenes gjentatte, og stadig pågående, konfliktsituasjoner med russiske, spanske og portugisiske fiskere, samt fiskere fra andre land som driver fangst ved øygruppen Svalbard, har røtter tilbake til 1920, da Svalbardtraktaten ble undertegnet i Paris 9. februar. Sovjetrussland var på dette tidspunktet offisielt ikke-anerkjent av en rekke land, og deltok derfor ikke i undertegningen av avtalen. Den 2. mars 1920 forsikret den norske regjeringen likevel Russland om at traktaten ikke ville komme til å berøre, men snarere fremme, russiske interesser på øygruppen. Ved opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Russland og Norge i 1924, som et svar på Norges anerkjennelse av SSSR, samt for å styrke det gode naboskapsforholdet mellom landene, gikk den sovjetiske regjeringen 16. februar med på å anerkjenne Norges suverenitet over Svalbard, samt Bergverksordningen som gjaldt på øygruppen. Etter etableringen av diplomatiske forbindelser mellom USA og SSSR 7. mai 1935 sluttet SSSR seg til Svalbardtraktaten, og det norske Stortinget vedtok 15. februar 1947 en resolusjon der det het at SSSR hadde særskilte økonomiske interesser på dette territoriet.

4 På det tidspunktet da traktaten ble inngått hadde Norge et territorialfarvann på 3 nautiske mil (5,56 km.) som senere ble utvidet til 6 mil. I samsvar med den generelle tendensen ble dette området i 2004 utvidet til 12 mil langs kysten. I 1976 opprettet Norge, som de fleste andre kyststater, en 200-mils økonomisk sone. Ett av hovedformålene med dette var bevaring og rasjonell utnyttelse av marine organismer. Dette medførte en grunnleggende endring i situasjonen med hensyn til regulering av fisket i områdene som støter opp til øygruppen Svalbard. For å forbedre kontrollen med fisket i Norges økonomiske sone ble Lov om Kystvakten vedtatt 13. juni Denne loven ga, gjennom spesielle forskrifter og kontroll med at disse ble oppfylt, Kystvakten ansvaret for å kontrollere fisket i Fiskevernsonen. I 1977 erklærte Norge at man opprettet en 200-mils fiskevernsone omkring Svalbard. Sovjetunionen innla protest mot dette vedtaket 15. juni 1977, ettersom det i Svalbardtraktaten av 1920 ikke var sagt noe om noen form for fiskeverntiltak utenfor territorialfarvannet. Begrensningene Norge innfører, fremkaller reaksjoner fra de andre statene som er parter i avtalen av Island anser at alle deltakerstatene i henhold til avtalen har fri tilgang til Svalbard, dets farvann og havnet, og at de har rett til å drive industri-, skipsfarts-, bergverksog handelsoperasjoner uten noen form for diskriminering. Imidlertid har det mellom våre land blitt etablert et spesielt forhold når det gjelder fisket i dette området. Begge parter har anerkjent behovet for å bevare torskebestanden i samsvar med avtalene - minstemål på maskevidde, fiskeredskap og fisk. Det eksisterer en forståelse av den viktige faktor at partene ved enhver avdekket overtredelse straks skal underrette hverandre, idet man har for øye at flaggstatens myndigheter vil treffe adekvate tiltak mot sine fiskere. Det viktigste problemet som må løses når det gjelder forholdet mellom Russland og Norge på fiskeriområdet, er spørsmålet om grensedragningen mellom ulike havområder i Barentshavet. Dette problemet oppsto etter at Russland og Norge hadde utvidet sin rett til å regulere fiske og fangst av ABR til sine 200-milssoner. Særlig vanskelig var spørsmålet om hvor grenselinjen skulle trekkes mellom Russlands og Norges økonomiske soner. Et område av fiskerimessig betydning for begge land kalles Det tilstøtende området eller Gråsonen. De to landene har sterkt avvikende syn i denne saken, og man har så langt ikke kommet frem til noen løsning.

5 Figuren viser soneinndelingen i området Barents- og Norskehavet Gråsonen 76 Fiskevernsonen ved Svalbard Smutthullet Norges økonomiske sone Russlands økonomiske sone For å løse problemet underskrev SSSR og Norge i januar 1978 en Protokoll om midlertidige regler for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet, og protokollens gyldighet har jevnlig blitt forlenget. En del av Gråsonen 3 og tilliggende deler av Den russiske føderasjons eksklusive økonomiske sone (heretter: Russlands EØS) som etter en avgrensning kan komme til å havne under norsk jurisdiksjon, har stor betydning for russiske fiskerier. De årlige fangstene i Gråsonen er på om lag tonn (ca. 18% av totalfangstene i Barentshavet), herunder tonn torsk (19,5%), tonn hyse (16%) og dessuten sei, kveite, uer, steinbit, flyndre, lodde, reker og en rekke andre arter av ABR. En eventuell reduksjon i nasjonale russiske kvoter etter en grensedragning vil forårsake en nedgang i de russiske fangstene, som i dag har en førstehåndsverdi (for råstoff) på ca 3 mrd. rubler. Under russisk-norske forhandlinger innen rammene av Den blandete russisk-norske fiskerikommisjonen (heretter: Fiskerikommisjonen), som ble avholdt 3. oktober 2005 i Oslo, berørte man visse aspekter ved en grensedragning i Barentshavet. På grunnlag av konklusjonene fra dette møtet ble det underskrevet et sett omforente anbefalinger fra en ekspertgruppe. Man tok utgangspunkt i et dokument som ble vedtatt i april 2003 i St. Petersburg. I disse anbefalingene ble partene enige om at etter en avgrensning av havområdene i Barentshavet skal ingen parts posisjon på fiskeriområdet bli dårligere. De ble også enige om å fastsette en overgangsperiode med en varighet på 2 år fra det øyeblikket en avgrensningsavtale trer i kraft. 3 I russisk versjon av rapporten brukes hovedsakelig betegnelsen det tilstøtende området. O.a.

6 1. Vurdering av ulovlig fiske av torsk, herunder uregistrert fiske av den nevnte arten akvatiske biologiske ressurser utover fastsatte nasjonale kvoter i Med opprettelsen av Fiskerikommisjonen ble det en betydelig intensivering av aktiviteten knyttet til gjensidig akseptable former for regulering av fisket. Den viktigste reguleringen var fastsetting av TAC. Formålet med å fastsette slike totalkvoter er å holde den gytemodne delen av en gitt bestand på et nivå som sikrer at gjenproduksjonen av ABR ikke går ned. Tidlig på 90-tallet måtte Fiskerikommisjonen vedgå at de faktiske totalfangstene av torskefisk lå betydelig høyere enn kommisjonens TAC- anbefaling. I 2005 ble det i samsvar med vedtak på Fiskerikommisjonens 34. sesjon opprettet et underutvalg under Det permanente russisk-norske utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål (heretter: DPU). Dette underutvalget skulle utarbeide tiltak for å forbedre kontrollen og anvendelsen av sanksjoner for brudd på fiskerireglene i Barents- og Norskehavet. Det internasjonale havforskningsrådets (ICES) arbeidsgruppe for arktiske fiskerier (AFWG) gjennomfører hvert år, på oppdrag fra ICES, en vurdering av torskebestanden. På grunnlag av dette har man registrert at det er manglende samsvar mellom offisielle opplysninger om torskefangstene i Barents- og Norskehavet og de faktiske fangstene. I tabell 1. presenteres data om den fiskbare delen av torskebestanden, om ICES' anbefalinger for TAC, samt om henholdsvis innrapporterte og faktiske fangster. Tabell 1 (fangster i 1000 tonn) År Fiskbar TAC iht. TAC iht. Innrap- Uregistrert fangst Total fangst bestand ICES Fiskeri- porterte kommisjonen fangster Fra oppjusterte AFWG data om de faktiske torskefangstene med tonn per år på grunnlag av data fra den norske Kystvakten og Fiskeridepartementet.

7 Data om overfiske fra russiske fiskeres side har blitt presentert i en rapport fra det norske Fiskeridirektoratet. I har det norske Fiskeridirektoratet anslått overfisket til tonn årlig. Havforskningsinstituttet i Bergen korrigerte overfiskeanslaget på torsk til tonn i Denne oppjusteringen ble vedtatt av ICES arbeidsgruppe for arktiske fiskerier, og den lå til grunn for ICES rådgivende Komités anbefalinger for TAC i Dermed ble de russiske fangstene vurdert til tonn torsk og tonn hyse i 2005, og overfisket utgjorde tonn torsk og tonn hyse. Russiske eksperter anser at anslaget av det russiske fisket i 2005 til tonn torsk og tonn hyse er for høyt, og følgelig at anslaget av et mulig russisk overfiske i 2005 på tonn torsk og tonn hyse, er grunnløst. Ved beregningen av det mulige fisket har den russiske ekspertgruppen i sin analyse av trålfisket i 2005 brukt ulike, og i realiteten innbyrdes uavhengige, metodiske tilnærminger. 1) I henhold til data fra fiskeriovervåkingssystemet (heretter: overvåkingssystemet) deltok 277 fartøy i torskefisket i Barents- og Norskehavet i 2005; herunder 76 fartøy der hovedmotoren hadde en effekt lavere enn 225 kw. Fartøyenes fangstrater ligger fra 4 til 13,4 tonn torsk pr døgn, avhengig av effekten på hovedmotoren. Gjennomsnittet er 6,7 tonn/døgn. Ettersom gjennomsnittsfangstene av torsk varierer svært mye avhengig av hovedmotorens effekt, har det stor betydning for anslagene av torskeuttaket hvordan flåten fordeler seg på ulike fiskefelt. Ved fiske i Russlands EØS og Gråsonen er torskeandelen i bunnfisk-fangstene lavere enn i Norges økonomiske sone (heretter: NØS) og Fiskevernsonen ved Svalbard (heretter: FVS), og dette innvirker på resultatet av beregningen av uttaket. 4 4 Dette systemet omfatter bl.a. satellittsporing av fiskefartøyer. O.a.

8 På figuren vises artssammensetningen i fangstene fra ulike soner i Fangster i norsk økonomisk sone 0 % 11 % 1 % 0 % 2 % 3 % Fangster i Russlands eksklusive økonomiske sone og Gråsonen 62 % Fangster i området ved øygruppen Svalbard 1 % 4 % 1 % 0 % 5 % 9 % 67 % 16 % Sei Blåkveite Uer Flyndrer Steinbit Hyse Torsk 26 % 7 % 3 % 1 % 1 % 0 % Sei Blåkveite Uer Flyndrer Steinbit Hyse Torsk 80 % Sei Blåkveite Uer Flyndrer Steinbit Hyse Torsk Beregningene viser at med et totalt antall fartøy på 277, der disse fartøyene har vært på fiske i totalt fartøysdøgn (iht. data fra overvåkingssystemet), vil det enkelte fartøy i gjennomsnitt ha vært på havet i fiske etter torsk i Barents- og Norskehavet i 176,8 døgn. Likeledes, i henhold til data fra overvåkingssystemet, brukte disse fartøyene fartøysdøgn, eller 73 % av tiden de var på fiske, til direkte fiskeriaktivitet fartøysdøgn, eller 27 % av tiden, ble brukt til leting etter fiskeforekomster, transitt, reparasjon av fartøy og fangstredskaper og andre operasjoner. Tar man utgangspunkt i fartøyenes gjennomsnittlige fangstrate per døgn (6,7 tonn) og den tiden fartøyene har brukt til direkte fiskeriaktivitet ( døgn), kommer man frem til et beregnet totaluttak av torsk i 2005 på tonn.

9 2) Ved beregning av uttaket brukte man data fra overvåkingssystemet om den sammenlagte tiden fartøyene tilbragte til sjøs, en koeffisient for tiden fartøyene var i produktiv aktivitet, samt gjennomsnittlige fangstrater per døgn for fartøyer i fiske. Beregnet fangst for russiske fartøyer i NØS, FVS, Russlands EØS og Gråsonen ble da tonn. Таbell 2 Sone Antall fartøy med effekt på Sammenlagt tid tilbragt til Fartøysdøgn etter justering med Gjennomsnittlige fangstrater i tonn Beregnet uttak hovedmotor havs iht over- koeffisient for tid (tall i over og under våkings- medgått i fiske kolonne 4 x 225 kw systemet (tall i kolonne 3 x tall i (fartøysdøgn) faktor 0,73) kolonne 5) NØS/FVS , REØS, Gråsonen Totalt REØS og Gråsonen Totalt alle soner Over 225 kw: 201 Under 225 kw: , Omfanget av russiske fiskeres beregnede, mulige uttak av torsk var altså tonn. 3) I henhold til offisielle data mottatt fra fra kontrollorganene i tredjeland ble det totalt landet tonn fisk fra russiske transportfartøyer i tredjeland i Fra fiskefartøyer ble det landet tonn i Norge, tonn i Russland, tonn i Spania og Portugal, samt tonn til sammen i Polen, Litauen og andre land. Summerer vi leveransene av torsk (torskeprodukter) alle disse stedene, kommer vi til et totalkvantum på tonn. 4) I 2005 hadde overvåkingssystemet registrert 37 transportfartøyer som drev frakt av torsk og hyse til Norge og tredjeland. Disse fartøyene gjennomførte 313 transportturer i 2005, hvorav 187 turer med torsk og hyse. På de øvrige turene ble det transportert fiskeprodukter av sild, makrell, kolmule, krabbe og polartorsk. I snitt gjorde hvert transportfartøy 8,5 turer i døgn pr tur gikk med til transitten frem og tilbake fra havn (Europa) til fiskefeltet (Barentshavet), døgn gikk med til til omlastingsoperasjoner til havs, avhengig av fartøyets lastekapasitet og værforholdene, og 3-5 døgn gikk med til havneopphold i forbindelse med lossing. Den enkelte tur kunne altså ta døgn. Tar man utgangspunkt i transportfartøyenes lastekapasitet og antall turer de har gjennomført, kommer man til et mulig beregnet totalkvantum fisk på tonn. Tar man i betraktning at fartøyene er 93% lastet med torsk og hyse, og at forholdet torsk/hyse er ca 82/18, kommer man til at de russiske transportfartøyene kan ha fraktet tonn torsk til tredjeland, herunder Spania, Portugal, Polen, Litauen mfl. I levende vekt utgjør dette kvantumet (dersom man legger til grunn en filetandel på 7,7%) tonn. Den norske part har dokumentert bare tonn som er omlastet og levert til kontinentet.

10 I 2005 ble det registrert 8 transportfartøyer under bekvemmelighetsflagg som fraktet torsk og hyse til tredjeland. Går man ut fra en gjennomsnittlig lastekapasitet for transportfartøyene på 500 tonn og at totalt antall turer var 24, vil de ha kunnet transportere totalt tonn torsk omregnet til rund vekt. Den norske part har registrert 28 tilfeller der russiske fiskefartøyer har transportert torsk og hyse til tredjeland. Beregninger viser at disse fartøyene i snitt er 50% fylt med torsk og hyse, og at forholdet torsk/hyse er 86/14. Ved en gjennomsnittlig lastekapasitet for slike fartøyer på 315 tonn, kommer man ved omregning til levende vekt til at fartøyene i løpet av 28 turer kan ha fraktet 6500 tonn torsk til kontinentet. Går man ut fra at russiske fartøyer har levert tonn torsk til Norge, at transportfartøyene kan ha levert tonn torsk til tredjeland, at fartøy under bekvemmelighetsflagg har levert tonn torsk til tredjeland, at russiske fiskefartøyer har levert tonn torsk til tredjeland, samt at det er levert tonn torsk til Den russiske føderasjons territorium, utgjør det totale beregnede kvantum torsk tonn. Beregningene viser at det faktiske russiske overfisket av torsk i forhold til den nasjonale kvoten ( tonn) ikke kan ha vært på mer enn tonn. Beregnet omfang av det russiske uttaket av torsk i 2005 Tabell 3 Nr. Betegnelse på indikator for uttak i Innrapporterte data fra Murmanrybvod om uttak av torsk (alle typer kvoter) 2. Beregnet omfang av uttaket av torsk med utgangspunkt i gjennomsnittlig døgnfangst for ett russisk fartøy, beregnet for alle soner 3. Beregnet omfang av uttaket av torsk med utgangspunkt i gjennomsnittlig døgnfangst for ett russisk fartøy, beregnet for de konkrete sonene 4. Beregnet omfang av uttaket av torsk med utgangspunkt i transportvirksomheten 5. Beregnet omfang av uttaket av torsk på grunnlag av leveranser av fiskeprodukter NØS/Vernesonen REØS/Gråsonen Totalt for Barents- og Norskehavet Nasjonal russisk kvote for Det årlige utkastet av yngel under fangstbar og salgbar størrelse kan ut fra russiske ekseperters vurderinger ligge på millioner eksemplarer. Tar man i betraktning at gjennomsnittsvekten for et enkeltindivid ligger på gram, kan omfanget av utkastet

11 svinge fra 3000 tonn til tonn per år. Til tross for at utkastet av yngel utgjør ubetydelige mengder (i tonn), har neddrepingen av denne yngelen betydelig innvirkning på antallet eksemplarer av stor torsk (3-7 kg) som vil finnes i påfølgende årsklasser. I løpet av de 13 årene en torskeårsklasse er fangstbar kan effekten av yngelvern - herunder reduksjon av utkast, som i sin tur medfører en økning i andelen yngel som overlever utgjøre fra tonn til tonn i året, i form av en økning i den fangstbare bestanden av torsk. 2. Overholdelse av Den blandete russisk-norske fiskerikommisjonens bestemmelser Analysen av hvorvidt de fastsatte TAC på akvatiske bioressurser er velbegrunnet, herunder når det gjelder forskningsinstituttenes og ICES anbefalinger for ressurser som forvaltes i fellesskap. Systemet for vurdering av TAC er ikke rasjonelt, i den forstand at det gjennomføres statlig økologisk ekspertvurdering for de fiskbare bestandene av et svært stort antall arter. Russland fastetter i dag TAC for samtlige av de 250 artene ABR som det drives fangst på. Samtidig viser offisiell statistikk at bare 25 fangstobjekter oppfiskes med mer enn 50%. I Kongeriket Norge fastsettes det TAC for 10 av 65 objekter. Antall arter akvatiske biologiske ressurser som det fastsettes totalkvoter for Russland Japan Norge Arter i alt Antall arter der det fastsettes TAC Det må bemerkes at det er mer enn 40 objekter i Barentshavet og tilliggende områder som regnes som fangstbare arter, og for disse artene gjennomføres det i dag statlige økologiske ekspertvurderinger. Den 30. september 2004 vedtok man i en statlig økologisk ekspertvurdering at man ikke skulle behandle fangstobjekter som hadde sitt utbredelsesområde utenfor Den russiske føderasjons jurisdiksjon. TAC for disse artene fastsettes i samsvar med internasjonale avtaler Russland er part i. Imidlertid ble bare torsk, hyse, lodde og atlanto-skandinavisk sild strøket fra ovennevnte liste. Bestander av soneoverskridende og grenseoverskridende arter av ABR (sei, blåkveite, uer) underlegges fortsatt økologisk ekspertvurdering.

12 En hel rekke arter, herunder sone- og grenseoverskridende (steinbit, ulike flyndrearter, blåkveite, uer og snabeluer, kloskate, brosme, håkjerring) er bifangstobjekter som det ikke drives direktefiske på, enten i REØS eller i det hele tatt. Fastsettingen av TAC, fordelingen av TAC på nasjonale kvoter, samt fastsettingen av reguleringstiltak, finner sted på Fiskerikommisjonens årlige sesjoner. Fiskerikommisjonens beslutninger vedrørende TAC og den videre fordelingen på nasjonale kvoter underlegges ikke noen statlig økologisk ekspertvurdering, og disse beslutningene regnes som endelige dersom det ikke er kommet innvendinger innen 2 måneder etter at protokollen er underskrevet. Ettersom Fiskerikommisjonen ved fastsettelsen av TAC streber mot den største nytte som er mulig å oppnå ved utnytting av en gitt art uten å hindre gjenproduksjon av arten, har det ofte blitt fastsatt en TAC på torsk som har atskilt seg betydelig fra ICES anbefalinger. Таbell 4 Torskefangster i perioden og avvik mellom faktisk fangst og de fangstmengder som er fastsatt av Fiskerikommisjonen og anbefalt av ICES År Anbefalt av ICES TAC (i 1000 tonn) Avtalt Faktisk fangst Avvik mellom faktisk fangst og avtalt fangst (%) Avvik mellom faktisk fangst og anbefalt fangst (%) ,4 85, , ,5-3, ,5-19, ,2-13, , ,5 23, ,4 48, ,1 105, ,4 127, ,1 18, ,7 8, ,6-1, ,4-23, ,3 15, , ,4 277, ,1 62, ,4 195, , ,1 45, * - -2,1* * I følge en russisk rapport.

13 I de fleste tilfellene inntil de siste årene har TAC på torsk vedtatt av Fiskerikommisjonen vært betydelig høyere enn ICES anbefalinger (de eneste unntakene var årene 1986, 1987, 1989, 1990, 1996 og 1997), og de siste årene har de faktiske fangstene i følge ICES overskredet de i utgangspunktet høye TAC ene som har blitt vedtatt av Fiskerikommisjonen. Således overskred de faktiske fangstene fangstene som var avtalt på Fiskerikommisjonen med 48,4 % i 1991, 44,1 % i 1992, 35,4 % i 2002 og 39,8 % i Faktisk fangst var derimot 22,2 prosent lavere enn avtalt fangst i 1988 og 9,3 prosent lavere i Den faktiske fangsten var betydelig høyere enn ICES anbefalinger i årene 1992, 1993, 2000 og 2002, med avvik på henholdsvis 105,2 %, 127,3 %, 277,3 % og 195,6 %. I 2001 ble det vedtatt et prinsipp om treårige stabile TAC på torsk, med tillatte endringer fra år til år på inntil 10% (føre-var-tilnærmingen). TAC ble dermed i en treårsperiode fastsatt på samme nivå som i 2000 nærmere bestemt 395 tonn. For hysebestanden ble man enige om å anvende en tilsvarende beslutningsregel, men med et større tillatt årlig avvik 25% - på grunn av hysas naturlig større bestandssvingninger. I følge VNIRO kunne TAC for 2000 ha vært på tonn. I perioden så man en betydelig vekst i torskebestanden på 25,1 %. I 2001 kunne man derfor ha vedtatt en TAC på tonn, dvs tonn mer enn det som ble vedtatt på Fiskerikommisjonens sesjon. Imidlertid utgjorde den faktiske økningen av TAC fra 2000 til 2001 bare 5 tonn. I 2002 hadde bestanden vokst med 11,7 % i forhold til foregående år, og TAC kunne vært på minst tonn. Imidlertid ble TAC stående stille på tonn. Det samme skjedde i 2003, der samme type beregninger tilsier at TAC kunne vært på tonn. Den nye beslutningsregelen for å stabilisere TAC, som ikke tok hensyn til den naturlige bestandsveksten, førte dermed til at de russiske fiskeriene tapte minst tonn torsk på 3 år. I henhold til norske spesialisters vurdering, sørger stabile kvoter for en stor grad av stabilitet i råstoffleveransene, og man unngår de økonomiske problemene som følger av at både fiskeflåten og produksjonskapasiteten må bygges opp med jevne mellomrom. Den markedsorienterte fangststrategien som man har utarbeidet i Norge forutsetter at man holder kvotene lave i perioder da bestanden er i vekst, idet man regner med at den fisken man ikke fanger i de fete årene vil dekke underskuddet i de årene da tilveksten er dårlig. Etter russiske eksperters mening tar ikke denne økonomiske strategien hensyn verken til torskens biologiske særegenheter eller til den reelle økologiske situasjonen i havet. Den fisken som ikke fanges, må ha tilstrekkelig næring. Dersom det er mangel på annen foretrukken mat, feks lodde, beiter torsken i økende grad på sin egen yngel, og dette kan gi en negativ effekt på den fangstbare bestanden 2-3 år senere. Videre har den synkende interessen for fangst av sjøpattedyr ført til at disse bestandene har bygget seg opp og fortsetter å øke. Sjøpattedyrenes uttak av en del fiskearter er sammenlignbart med og overstiger ikke sjelden det uttaket som fiskeriene står for. Torskens overlevelse fra rogn til fangstbar ungfisk avhenger 90-95% av havmiljøet, og tilveksten avhenger bare 5-10 % av størrelsen på gytebestanden. En tallrik gytebestand er derfor ingen garanti for betydelig tilvekst. Kvotefordelingen mellom landene På 3. sesjon i Den sovjetisk-norske fiskerikommisjonen ble det oppnådd enighet om hvordan torsk og hyse skulle deles. I henhold til denne enigheten skulle både SSSRs og Norges andeler

14 utgjøre 50% av TAC. Fordelingen på lodda ble vedtatt på den 7. sesjon i SSSR skulle ha en andel på 40% av TAC og Norge en andel på 60%. Prinsippene for kvotefordeling er ikke angitt i protokollene, og de tidligere vedtatte fordelingsnøklene har blitt brukt frem til i dag. Таbell 5 Betegnelse på ressursen Data om TAC fastsatt på sesjonene og kvotefordeling mellom Russland, Norge og tredjeland for årene TAC Tredje land Totalkvote Norge Russland Overført fra Russland til Norge Fastsatte nasjonale kvoter Norge Russland (i 1000 tonn) De nasjonale kvotenes andel av TAC i % 2004 Torsk 466,0 68,8 198,6 198,6 6,0 204,6 192,6 14,8 43,9 41,3 Norsk kysttorsk 20,0-20, , ,0-3. land Norge Russland Murmanskkysttorsk 20, , , ,0 Torsk i alt 506,0 68,8 218,6 218,6 6,0 224,6 212,6 13,6 44,4 42,0 Hyse 130,0 6,0 62,0 62,0 4,5 66,5 57,5 4,6 51,2 44,2 Totalt 636,0 74,8 280,6 280,6 10,5 291,1 270,1 11,8 45,7 42, Torsk 450,0 66,6 191,7 191,7 6,0 197,7 185,7 14,8 43,9 41,3 Norsk kysttorsk 21,0-21, , ,0 - Murmanskkysttorsk 21, , , ,0 Torsk i alt 492,0 66,6 212,7 212,7 6,0 218,7 206,7 13,5 44,5 42,0 Forskningskvote 14, ,0 7, på torsk Torsk i alt 506,0 66,6 219,7 219,7 6,0 225,7 213,7 13,2 44,6 42,2 Hyse 117,0 5,4 55,8 55,8 4,5 60,3 51,3 4,6 51,6 43,8 Totalt 623,0 72,0 275,5 275,5 10,5 286,0 265,0 11,6 45,9 42, Torsk 436,0 64,4 185,7 185,7 6,0 191,7 179,7 Norsk kysttorsk 21,0-21, , ,0 - Murmanskkysttorsk 21, , , ,0 Torsk i alt 478,0 64,6 206,7 206,7 6,0 212,7 200,7 13,5 44,5 42,0 Forskningskvote 14,0-213,7 213,7 6,0 7,0 7,0-50,0 50,0 på torsk Torsk i alt 492,0 64,6 213,7 213,7 6,0 219,7 207,7 13,1 44,7 42,2 Hyse 120,0 5,4 57,3 57,3 4,5 61,8 52,8 4,5 51,5 44,0 Totalt 612,0 70,0 271,0 271,0 10,5 281,5 260,5 11,4 46,0 42,6 I utgjorde Russlands nasjonale kvote følgende andel av av den fastsatte TAC: I 2004: tonn (42%) av torsken og tonn (44,2%) av hysa I 2005: tonn (42,2%) av torsken og tonn (43,5%) av hysa I 2006: tonn (42,2%) av torsken og tonn (44%) av hysa De tre siste årene har Norges nasjonale kvote på torsk og hyse vært tonn - eller 8 % - større enn Russlands kvote, herunder tonn (5,7 %) større for torsk og tonn (16,7 %) større for hyse. I protokollene fra Fiskerikommisjonens sesjoner i har det

15 årlig blitt fastsatt kvoter til Russland på norske bestander i Norges økonomiske sone og kvoter til Norge på russiske bestander i Russlands økonomiske sone. Omfanget av ABR som årlig er overført til Norge var på tonn, herunder tonn torsk, tonn hyse, tonn reker, tonn steinbit, tonn flyndre, og 500 tonn andre arter. Den russiske føderasjons kvoter i NØS var på tonn, herunder tonn kolmule (74,6 % av Den russiske føderasjons kvote), en art som har liten markedsverdi. I kunne Russland og Norge i henhold til Fiskerikommisjonens vedtak fiske tonn av sine respektive nasjonale kvoter i den andre partens økonomiske sone, herunder tonn torsk og tonn hyse. Dette gjorde det mulig for russiske fartøy å drive fiske etter de viktigste artene ABR (torsk og hyse) i NØS. Tiltak for regulering av fisket og seleksjon i fiskeredskaper I mangel på omforente fiskeriregler har man på de årlige sesjonene vedtatt tekniske reguleringstiltak for fisket som har vært obligatoriske for begge parter. Samtidig finnes det eksempler på at fiskerireglene har blitt endret uten at dette har blitt omforent mellom partene. I 1981 ble det således vedtatt en omforent bestemmelse angående minstemål for maskevidde, torsk og hyse, men i 1983 økte Norge uten at det var grunnlag for det, minstemålet på maskevidde og på fangstbar torsk og hyse i NØS, og også i Gråsonen og området ved øygruppen Svalbard. Russland har fortsatt å fiske i Russlands EØS, Gråsonen og området ved øygruppen Svalbard i samsvar med de tidligere avtalte tekniske reguleringene for trålfiske. Den manglende enigheten når det gjelder regelverket har ført til problemer i de to landenes gjensidige fiskeriforbindelser, som det gjenstår å løse. Den norske part fører forhandlinger med Russland med tanke på at de tekniske reguleringstiltakene for fisket som Norge har vedtatt skal gjelde også for russiske fartøy. Det er tale om en økning av maksimal tillatt maskevidde til 135 mm og en økning av minstemålet på torsk og hyse til henholdsvis 47 cm. og 44 cm. I følge data fra PINRO er disse forslagene ufunderte, tatt i betraktning de særegenheter som preger torske- og hysebestandene i Russlands EØS, der man finner blandete konsentrasjoner av disse artene, bestående av ulike aldersgrupper. Disse farvannene er et sentralt beiteområde for disse artene. Skulle de eksisterende reguleringstiltakene for fangst av torsk og hyse i NØS bli utvidet til å gjelde for andre områder der det drives trålfangst, vil dette medføre begrensninger i fisket i Russlands EØS og Gråsonen. I år der antallet mellomstor fisk er høyt vil fisket kanskje måtte stanses helt. Fangstratene vil dessuten kunne falle med 30-40%. Når man skal treffe beslutninger om utvidelse av minstemålet på maskevidde og fisk, må man ta i betraktning visse særegenheter ved de to landenes fiskeriteknologi. I Russland tas mer enn 95% av torsken med trål. I Norge leverte trålerne i % av torskefangstene, og tendensen er at denne andelen er synkende. Norske fiskere driver torske- og hysefiske hovedsakelig med passive redskaper. De fisker etter skrei om våren, først og fremst i norsk territorialfarvann.

16 Norske fiskeres torskefiske i gyteområdene påfører hele torskebestanden skade. I henhold til offisielle norske data svingte dette fisket i årene fra til tonn, og resultatet av dette var tonn uoppfisket torsk. De årlige tapene i konsumfiskproduksjonen var på tonn til en verdi av 63 millioner dollar, eller 1 732,5 millioner rubler. Kongeriket Norges Fiskeridepartement har med hjemmel i saltvannsfiskeloven av 3. juni 1983 gitt tillatelse til at personer som ikke står i fiskarmanntallet kan levere inntil 2000 tonn torsk i rund vekt til omsetning i løpet av et kalenderår. Denne forskriften trer i kraft hvert år. I henhold til 2 i forskriften kan en hvilken som helst person fange den mengde fisk som behøves til egen husholdning og fôr til egne dyr. Beregninger viser at personer som ikke er registrert i fiskarmanntallet ( personer) tar ut minst tonn ABR fra fellesbestandene. Dette er sammenlignbart med Russlands og Norges årlige kystfiskekvoter som vedtas på møtene i Fiskerikommisjonen. Muligheten for å ta ut verdifulle ABR utenom de nasjonale kvotene gir Norge visse fordeler i uttaket av de bestandene som forvaltes i fellesskap, ettersom det med det norske systemet for fiske og rapportering praktisk talt alltid vil bli et overfiske. I 2004, da Norge etter tildeling av kvoter til tredjeland hadde en torskekvote på tonn, ble det i følge PINRO fisket tonn torsk, i henhold til data fra FAO ble det tatt tonn, og i følge Arbeidsgruppen for arktiske fiskerier tonn. Data fra ulike kilder viser altså et overfiske av den norske kvoten på mellom og tonn i 2004, uten at fritidsfisket er medregnet (omfanget av fritidsfisket på torsk i 2003 skal ifølge offisielle data ha vært på mer enn tonn). I henhold til norske anslag utgjør dessuten utenlandske turisters årlige fiske ca tonn, og en del av dette er torsk. Ifølge andre uavhengige anslag kan det årlige norske torskefisket utenom nasjonale kvoter være på tonn. I Bjørnøya-Svalbard-området oppfyller russiske fiskere i praksis de norske kravene når det gjelder minstemål på maskevidde på 135 mm og minstemål på torsk på 47 cm. Det må imidlertid bemerkes at reduksjonen i fangstratene som følge av dette ikke er på mer enn 5-15 %, ettersom stor fisk dominerer i dette havområdet, og reduksjonen kompenseres ved at fiskerne får bedre priser på fisken. Implementering av andre bestemmelser vedtatt av Den blandete russisk-norske kommisjonen I samsvar med protokollene fra Fiskerikommisjonens 32, 33 og 34 sesjon har partene utvekslet aggregert informasjon. PINRO har sammenfattet data om russiske fartøyers fiske av ABR i ulike ICES-områder, og de har skilt data om forskningsfangst ut fra data om fangst i NØS. Informasjonen har blitt omforent med Murmansk bassengdirektorat for bevaring og gjenproduksjon av akvatiske, bioloogiske ressurser, samt organisering av fisket (heretter: Murmanrybvod ) og deretter oversendt til Fiskeribyrået, slik at dette har kunnet utarbeide materiale til Fiskerikommisjonens sesjoner. Registrering av utenlandske fartøyers kvoteuttak i samsvar med internasjonale fiskeriavtaler, samt kontroll med uttaket av alle kvotebelagte arter i det nordøstlige Atlanterhav, herunder norsk fiske i Russlands økonomiske sone, har vært Murmanrybvods ansvar. I 2006 ble imidlertid dette arbeidet gjennomført av Rosselkhoznadzors Murmanskavdeling.

17 Russiske fartøyer som driver fiske i NØS sender i samsvar med norske fiskeriregler ukentlige rapporter om fisket til Fiskeridirektoratet. Ved landing av fisk i Norge rapporterer de om dette til det ansvarlige salgslag. Informasjon om russiske fartøyers landinger sendes i samsvar med Fiskerikommisjonens vedtak elektronisk fra Fiskeridirektoratet til fiskerikontrolletatene i Murmansk. I tillegg sender skipperne, uansett hvor de fisker, i samsvar med russiske regler daglig rapport om hva som er fisket til de russiske myndighetene som har ansvar for kontrollen med fisket. Dermed har den norske part full informasjon om fisket og om landinger av fisk, og også om norske og russiske fartøyers opphold i havn. Samtidig viser revisjonen at det russiske Landbruksministeriet og Fiskeribyrået ikke har gitt Fiskeribyråets representasjon i Kongeriket Norge informasjon om fisket, landinger og havneopphold. Dette har gjort det vanskelig for sistnevnte i fullt monn å gjennomføre sine oppgaver, tildelt av Fiskeribyrået, og det fremmer ikke implementeringen av Fiskerikommisjonens vedtak. Innen rammene av fiskerisamarbeidet har arbeidsgruppene på Fiskerikommisjonens sesjoner og Det permanente utvalg for kontroll- og reguleringsspørsmål fått konkrete oppdrag om å utarbeide utkast til ulike dokumenter. I samsvar med protokollen for 32. sesjon fikk Det permanente utvalg således i oppdrag å legge inn endringer i den eksisterende instruksen for kontroll av sorteringsinnretninger, der det skulle tas hensyn til nye spesifikasjoner. Videre fikk utvalget i oppdrag å utarbeide et utkast til omforente tiltak for å bedre systemet for regulering og kontroll på fiskeriområdet, samt å fortsette arbeidet med å fastsette omregningfaktorer (for hyse). Ifølge PINRO har det nevnte vedtaket fra fiskerikommisjonens 32. sesjon blitt delvis oppfylt. Ifølge punkt 4. i protokollen fra Det permanente utvalgets møte i perioden 27. september 1. oktober 2004 i Kirkenes, ble det avholdt et møte 19. oktober 2004 der det ble utarbeidet forslag til endringer i den gjeldende, felles instruksen for kontroll av sorteringssystemer, og det ble oppnådd enighet om at disse forslagene skulle behandles på fiskerikommisjonens 33. sesjon. I følge protokollen fra den 33. sesjon fikk Det permanente utvalg i oppdrag å fortsette arbeidet med dokumentet Omforente tiltak for forbedring av systemet for kontroll og regulering i Barents- og Norskehavet, men spørsmålet om endringer i instruksen ble ikke behandlet. Likevel ble utvalgets arbeid erklært for tilfredsstillende. Først på fiskerikommisjonens 34. sesjon bemerket partene at oppdraget formulert i punkt 5.2 i protokollen fra 32. sesjon var blitt gjennomført i fullt monn. Dermed kan man trekke den konklusjon at Fiskerikommisjonens vedtak i enkelte tilfeller ikke oppfylles i fullt monn, og at sesjonsprotokollene ikke alltid inneholder full informasjon om arbeidet som er gjennomført. 3. Effektiviteten av den statlige kontrollen på området vern av marine biologiske ressurser. Avdekking, forebygging og hindring av brudd på nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler på området fiskeri og bevaring av marine biologiske ressurser. I fikk det russiske Landbruksministeriet ikke fastsatt fiskeriregler som tar hensyn til særegenhetene ved kommersielt fiske, fritidsfiske og forskningfiske i det Nordlige,

18 Fjernøstlige og øvrige fiskebassenger, samt i indre sjøfarvann, elver og vassdrag, territorialfarvannet, kontinentalsokkelen og Den russiske føderasjons eksklusive økonomiske sone. Fisket på ABR i Barentshavet reguleres av Regler for fangst av levende ressurser for russiske borgere og juridiske personer i Den russiske føderasjons indre sjøfarvann, territorialfarvann, eksklusive økonomiske sone og på kontinentalsokkelen i Barentshavet (heretter Fiskerireglene i Russlands EØS), som ble fastsatt i det sovjetiske Fiskeriministeriets dekret nr. 356 av 1. juli 1986 (med senere endringer og tillegg), samt av Regler for fiske i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonens (heretter: NEAFC) virkeområde, fastsatt i det sovjetiske Fiskeriministeriets dekret nr. 354 av 25. juni Så langt har heller ikke Den russiske føderasjons regjering nedfelt endringer i lovverket som tilsier en omfordeling av ansvaret for utforming, utstedelse og registrering av fisketillatelser, samt innføring av endringer i disse dokumentene, mellom føderale utøvende myndighetsorganer. I 2004 og første halvår av 2005 ble fiskeritillatelser for russisk sone utstedt av Murmanrybvod, og fra mai 2005 av Rosselkhoznadzors murmanskavdeling. Murmanrybvod har i samsvar med telegram nr. 47 av 20. jauar 2004 fra den statlige Fiskerikomitéen utstedt tillatelser til fiske av ABR på grunnlag av avtaler om enkel sammenslutning. Dette har skjedd i strid med punkt 2.4 i vilkårene i avtalene om tildeling av kvoteandeler for kommersielt fiske av ABR på kontinentalsokkelen, i Russlands økonomiske sone og i områder der fisket reguleres av Den blandete russisk-norske fiskerikommisjon. Utstedelse av fiskeritillatelser til slike sammenslutninger var også i strid med pkt i avtalene om tildeling av kvoteandeler for kommersielt kystfiske av akvatiske, biologiske ressurser. De nevnte avtalene forplikter kvoteinnehaver til å fiske de tildelte kvotene med egne eller innleide fartøy. I 2004 var totalt 145 avtaler om samfiske i funksjon i Det nordlige fiskebasseng, og på grunnlag av disse ble det utstedt 235 tillatelser til å fiske totalt tonn ABR. I 2005 var 151 avtaler i funksjon, og det ble utstedt 180 tillatelser til å fiske tonn ABR. Frem til 17. januar 2005 hadde Murmanrybvod ansvar for statlig vern og rasjonell bruk av ABR, havmiljøet og av det biologiske mangfoldet på dette området. Dette i henholdt til en forordning som ble stadfestet gjennom Fiskerikomitéens ordre nr 246 av 6. august Arealet av havområdet som skal kontrolleres er på kvadratkilometer, herunder: Barentshavet km 2 og Norskehavet km 2 (herunder Russlands økonomiske sone i Barentshavet km 2, Gråsonen i Barentshavet km 2 området ved øygruppen Svalbard km 2 ); områder som omfattes av Konvensjonen om fiske i Det nordøstlige Atlanterhav (heretter: NEAFC): Smutthullet i Baretshavet km 2 Smutthavet i Norskehavet km 2, Irmingerhavet km 2, og andre områder som reguleres av NEAFC (Rockall-banken, Hutton-banken, Reykjanesområdet etc) km 2, og områder som omfattes av Konvensjonen om fremtidig multilateralt fiskerisamarbeid i Det nordvestlige Atlanterhav (heretter: NAFO) km 2.

19 Dette området kan deles inn i 5 hovedgrupper: 1. Russlands EØS, Den russiske føderasjons indre sjøfarvann og territorialfarvann, Den russiske føderasjons kontinentalsokkel. 2. Det tilstøtende området for fiskeri i Barentshavet. For russiske fartøy gjelder de samme reglene som er vedtatt for Russlands økonomiske sone i Barentshavet. Det mangler fiskeriregler for tredjelandfartøy som har fått tillatelse fra Den russiske føderasjon til å drive fiske i det tilstøtende området innen rammene av internasjonale avtaler (Færøyene, Island, Grønlad, Hviterussland mfl.). 3. Området ved øygruppen Svalbard. Her ligger Svalbardtraktaten, inngått på Verdenskonferansen i Paris i 1920, til grunn for fiskeriregimet for norske og utenlandske fartøys fiske. Russiske fartøys virksomhet i dette området reguleres ikke av bestemmelser i det eksisterende russiske lovverket, og dette skaper vanskeligheter for kontrollen. 4. Områder som omfattes av internasjonale konvensjoner på fiskeriområdet NEAFC og NAFO. Russiske fartøys fiske og kontrollen med dette fisket utøves i samsvar med tiltak for regulering og kontroll vedtatt av NEAFC- og NAFO-kommisjonene. Samtidig mangler det russiske lovverket bestemmelser som gjør russiske fiskere ansvarlige for brudd på regelverket i disse områdene. 5. Andre lands økonomiske soner og fiskerisoner der russiske fartøy driver fiske i henhold til bilaterale internasjonale avtaler (Norge, Færøyene, Grønland). I disse områdene gjelder nasjonal lovgivning, altså landenes egne regulerings- og kontrollbestemmelser. Imidlertid foregår fisket innen rammene av de russiske totalkvotene, og dermed hender det at enkelte rederier driver overfiske på bekostning av andre. Russisk lovgivning har ingen bestemmelser om sanksjoner mot slike foretak. I den senere tid er det fra internasjonale fiskeriorganisasjoner - NEAFC, NAFO og på Fiskerikommisjonens møter - ofte kommet anklager mot Den russiske føderasjon om manglende overholdelse av fiskerireguleringstiltak som er vedtatt innen rammene av internasjonale overenskomster. I hovedsak er dette forbundet med mangel på rettslige virkemidler i det russiske lovverket som kunne tvunget russiske fiskere til å overholde overenskomster på fiskerireguleringsområdet. I lovverket til andre land (EU, Norge, Canada mfl.) som deltar på linje med Den russiske føderasjon i utnyttelsen av fellesbestandene, finnes det bestemmelser som tilsier at man skal kunne anvende straffetiltak mot egne fartøyer som har overtrådt internasjonale reguleringer eller reguleringer som gjelder i andre staters soner. Manglene i det russiske lovverket på dette området vanskeliggjør kontrollen med kvoteuttaket i områder der internasjonale avtaler gjelder.

20 I tabell 6 vises resultatene av inspeksjoner av fiskefartøy i Norges økonomiske sone i (kilde: Fiskeridirektoratet). Тabell 6 Land Intet å merke Advarsel Anmeldt til politiet Oppbrakt Totalt Norge Russland Storbritannia Danmark Frankrike Færøyene Sverige Grønland Spania Portugal Island Tyskland Belgia Nederland Irland Litаuen Totalt i Totalt i Totalt i Totalt i Det finnes mer enn 8000 norske fiskebåter, og disse ble kontrollert 873 ganger i I den økonomiske sonen er det hvert år russiske fartøy som driver fiske, og de ble kontrollert 479 ganger i Altså inspiseres kun 1 av 10 norske fartøy pr år, mens hvert av de russiske må regne med å bli inspisert minst 2 ganger per år ved fiske i den økonomiske sonen. I fiskevernsonen ved Svalbard er tallet enda høyere hvert russisk fartøy underlegges inspeksjon 3-4 ganger i løpet av fiskesesongen i dette området (tabell 7).

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER VEDLEGG 7 TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER I. TEKNISKE REGULERINGSTILTAK 1. Torsk og hyse 1.1 Det er påbudt å bruke sorteringsrist i torsketrål i nærmere avgrensede

Detaljer

Vedlegg 13 a TABELL I

Vedlegg 13 a TABELL I TABELL I Vedlegg 13 a OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, BLÅKVEITE OG LODDE NORD FOR 62 GRADER NORD, MELLOM, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON,

Detaljer

Overført fra Overført fra )

Overført fra Overført fra ) Vedlegg 13 TABELL I Fordeling av totalkvoter av torsk, hyse, lodde, kveite og snabeluer (S.mentella) mellom Norge, Russland og tredjeland etter avtale inngått i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon,

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer

forbindelser på fiskeriområdet.

forbindelser på fiskeriområdet. Vedlegg nr. 2 til Vedtak om parallell revisjon ved Den russiske føderasjons Riksrevisjon og Norges Riksrevisjon av utnyttelsen av koter for fiske av akvatiske biologiske ressurser, tildelt i 2004 og 2005

Detaljer

Kolmule i Norskehavet

Kolmule i Norskehavet Kolmule i Norskehavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/norskehavet/miljotilstanden-ifiskebestander/kolmule-ikolmule Side 1 / 5 Kolmule i Norskehavet Publisert 09.03.2016 av

Detaljer

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND Vedlegg 13 TABELL I OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE, MELLOM, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, INKLUDERT EVENTUELLE

Detaljer

Russisk fiske av torsk og hyse 2006. Statusrapport

Russisk fiske av torsk og hyse 2006. Statusrapport Russisk fiske av torsk og hyse 2006 Statusrapport Mars 2007 INNHOLD 1 Innledning 2 Aktiviteten 2.1 Antall turer 3 Metode 3.1 Klassifisering 3.2 Registrert kvantum 3.3 Beregnet uttak 3.3.1 Beregning nr

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Statusrapport for 2008 Russisk uttak av nordøst arktisk torsk og hyse

Statusrapport for 2008 Russisk uttak av nordøst arktisk torsk og hyse Statusrapport for 2008 Russisk uttak av nordøst arktisk torsk og hyse 1. Innledning I overensstemmelse med protokoll fra den 36. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, punkt 12.6, underpunkt

Detaljer

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER VEDLEGG 7 TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER I. TEKNISKE REGULERINGSTILTAK 1. Torsk og hyse 1.1. Minstemålet for torsk er 44 cm, minstemålet for hyse er 40 cm. Det

Detaljer

1.1 UTVEKSLING AV INFORMASJON OM ÅPNING OG STENGING AV FISKEFELT

1.1 UTVEKSLING AV INFORMASJON OM ÅPNING OG STENGING AV FISKEFELT MEMORANDUM OM SAMARBEIDSORDNINGER OM KONTROLL MELLOM DET NORSKE FISKERIDIREKTORATET, DEN NORSKE KYSTVAKTEN, BARENTSEVO-BELOMORSKOE TERRITORIALE AVDELING AV GOSKOMRYBOLOVSTVO OG GRENSEDIREKTORATET I RUSSLANDS

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET I DET PERMANENTE UTVALG FOR FORVALTNINGS- OG KONTROLLSPØRSMÅL PÅ FISKERISEKTOREN I MURMANSK SEPTEMBER OG 15. OKTOBER 2007.

PROTOKOLL FRA MØTET I DET PERMANENTE UTVALG FOR FORVALTNINGS- OG KONTROLLSPØRSMÅL PÅ FISKERISEKTOREN I MURMANSK SEPTEMBER OG 15. OKTOBER 2007. VEDLEGG 9 PROTOKOLL FRA MØTET I DET PERMANENTE UTVALG FOR FORVALTNINGS- OG KONTROLLSPØRSMÅL PÅ FISKERISEKTOREN I MURMANSK 3. 7. SEPTEMBER OG 15. OKTOBER 2007. På den 22. sesjon i Den blandete norsk- russiske

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET)

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET) MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2002 (J-132-2001 UTGÅR) Bergen, 4.11.2002 HØ/EWI FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET)

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Rapport. Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet

Rapport. Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet Rapport Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet INNHOLD 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for analysen 1.2. Omlastingsregler 1.3. Hva er undersøkt 1.4. Kvoter 2. Analysen 2.1. Rammer

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-10-96 (J-37-95 UTGÅR) Bergen, 30.01.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET). Fiskeridepartementet

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

PROTOKOLL FOR DEN 31. SESJON I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON

PROTOKOLL FOR DEN 31. SESJON I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON PROTOKOLL FOR DEN 31. SESJON I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON 1. Åpning av sesjonen Den 31. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble avholdt i Kabelvåg 4. 8. november 2002.

Detaljer

Kolmule i Barentshavet

Kolmule i Barentshavet Kolmule i Barentshavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/barentshavet/miljotilstanden-i-barentshavet/fiskebestander/kolmulkolmu Side 1 / 5 Kolmule i Barentshavet Publisert

Detaljer

Rapport. Statusrapport for Russisk fangst av torsk / omlasting på havet

Rapport. Statusrapport for Russisk fangst av torsk / omlasting på havet Rapport Statusrapport for 2003 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet ANALYSESAK: TORSK / OMLASTING INNHOLD 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for analysen 1.2. Hva er undersøkt 1.3. Kvoter 2. Analysen

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 Sak 2/2008 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 1 AVTALESITUASJONEN 1.1 TREPARTSAVTALEN Grønland, Island og Norge inngikk en ny Trepartsavtale 8. juli 2003.

Detaljer

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

Utfordringer etter Brexit

Utfordringer etter Brexit Solstrandseminaret / 24. august 2017 Adm. dir. Audun Maråk Utfordringer etter Brexit Utfordringer - Brexit Norge ikke en del av skilsmisseoppgjøret, men likevel blir vi berørt UK fremtidige forhold til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

Blåkveite. Innholdsfortegnelse

Blåkveite. Innholdsfortegnelse Blåkveite Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/barentshavet/miljotilstanden-i-barentshavet/fiskebestander/blakveite/blakveite/ Side 1 / 5 Blåkveite Publisert 28.08.2017 av Overvåkingsgruppen

Detaljer

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK19/2014 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen under forutsetning av

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014 9.7 NORSK VÅRGYTENDE SILD 9.7. FISKET I 04 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 04, fordelt på flåtegrupper. I 04 hadde Norge en totalkvote på 55 77 tonn norsk

Detaljer

Kolmule i Barentshavet

Kolmule i Barentshavet Kolmule i Barentshavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/barentshavet/miljotilstanden-i-barentshavet/fiskebestander/kolmulkolmu Side 1 / 6 Kolmule i Barentshavet Publisert

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

SAK 17/2017 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG

SAK 17/2017 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG SAK 17/217 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 218 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 15 656 tonn vassild i Norges økonomiske sone i 218. Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015013889 Fra: Hanne Østgård Dato: 17.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 8 Telefon: 46805205 E-post: hanne.ostgard@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen Kopi til: Aksel Eikemo

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/17731 16/6822-3 10.03.17 Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fastsatt

Detaljer

Norskarktisk torsk er en

Norskarktisk torsk er en Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland Irene Dahl Flere viktige fiskebestander, blant annet norskarktisk torsk, er delt mellom Norge og Russland og er således undergitt den havrettslige plikten om

Detaljer

RAPPORT FRA MØTET I ANALYSEGRUPPEN I MURMANSK 19. 21. MARS 2012

RAPPORT FRA MØTET I ANALYSEGRUPPEN I MURMANSK 19. 21. MARS 2012 RAPPORT FRA MØTET I ANALYSEGRUPPEN I MURMANSK 19. 21. MARS 2012 I samsvar med vedtak på 40. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, punkt 15.6.6, ble møtet i Analysegruppen avholdt i perioden

Detaljer

18. juni 2007 Moskva. Artikkel 1

18. juni 2007 Moskva. Artikkel 1 Memorandum om resultatene av parallell revisjon av forvaltningen av de levende marine ressursene i Barentshavet og Norskehavet gjennomført av den norske Riksrevisjonen og Den russiske føderasjons Riksrevisjon

Detaljer

DET FØDERALE FISKERIBYRÅET

DET FØDERALE FISKERIBYRÅET (Uoffisiell oversettelse) DET FØDERALE FISKERIBYRÅET FORORDNING 18. november 2010 Моskva, nr. 942 Оm godkjenning av fangstdagbokens form Registrert i Russlands Justisdepartement 21. desember 2010. Registreringsnummer

Detaljer

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK 19/2011 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2004 (J-138-2001 UTGÅR) Bergen, 13.04.2004 SÅJ/EW

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/18186 15/5097-7 4.3.16 Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-266-2010 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFTA V 28. APRIL 1978 NR. 20 OM REGULERING AV FISKE l SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFTA V 28. APRIL 1978 NR. 20 OM REGULERING AV FISKE l SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 5 5 22 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-107-2001 (J-2 15-97 UTGÅR) Bergen, 23.5.01 EF/SIR FORSKRIFT

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Rapport. April Statusrapport for Russisk fiske av torsk / omlasting på havet KV NORD

FISKERIDIREKTORATET. Rapport. April Statusrapport for Russisk fiske av torsk / omlasting på havet KV NORD FISKERIDIREKTORATET Rapport April 2005 Statusrapport for 2004 - Russisk fiske av torsk / omlasting på havet KV NORD INNHOLD 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for analysen 1.2. Hva er undersøkt 1.3. Kvoter 2.

Detaljer

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2015 SAK 30/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015 for Sametinget, som ledd i gjennomføringen

Detaljer

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018 Sak 18/2017 B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. 2 FISKET I

Detaljer

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014:

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014: JIM/ Ålesund 13. september 2013 Fiskeri- og kystdepartementet Norges Fiskarlag KVOTEFORHANDLINGENE MED RUSSLAND FOR KVOTEÅRET 2014 Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene

Detaljer

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE 1 Sammendrag I 2014 gjennomførte Norge et forsøksfiske etter makrellstørje. Fartøyet som ble valgt ut til å delta i forsøksfisket fikk tildelt en kvote på 30 tonn

Detaljer

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Ved Gjermund Langedal UTVIKLINGSSEKSJONEN Sjømatnæringens andel av norsk eksport 2008 Metaller unntatt jern og stål 5,31 % Andre 20.79 % Jern og stål 1,94 %

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018 SAK 15/2017 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

SAK 17/2016 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG

SAK 17/2016 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG SAK 17/2016 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 13 047 tonn vassild i Norges økonomiske sone i 2017. Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes

Detaljer

Forvaltning og kontroll av fiskeressursene i Barentshavet

Forvaltning og kontroll av fiskeressursene i Barentshavet Forvaltning og kontroll av fiskeressursene i Barentshavet - en parallellrevisjon mellom norsk og russisk Riksrevisjon Utkast til norsk rapport 12. juni 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 6 1.1 Utgangspunkt for

Detaljer

Hvordan foregår dette og hva er status?

Hvordan foregår dette og hva er status? ULOVLIG FISKE I BARENTSHAVET Hvordan foregår dette og hva er status? WWF 15.11.06 Einar Ellingsen Seksjonssjef Kontrollseksjonen Fiskeridirektoratet Stort område. Greenland Iceland Fishery Zone around

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 Bl Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-53-2000 (J-025-2000 UTGÅR) Bergen, 8.3.2000 TM/IMS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

Nasjonale kvoter Russland til Norge I II III=(I-II)/2 IV=(I-II)/2 V VI=III+V VII=IV-V. Overføring fra

Nasjonale kvoter Russland til Norge I II III=(I-II)/2 IV=(I-II)/2 V VI=III+V VII=IV-V. Overføring fra TABELL I Oversikt over fordeling av totalkvoterav torsk, hyse, lodde og blåkveite nord for 62 grаder nord, mellom Norge, Russland og tredjeland. Avtale inngått i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon,

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 "'I Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-081-2000 (J-053-2000 UTGÅR) Bergen, 05.04.2000 AFJ/TL

Detaljer

Oppstartdatoen i fisket etter vassild for 2015 ble satt til 16. februar

Oppstartdatoen i fisket etter vassild for 2015 ble satt til 16. februar 4.5 VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2016 4.5.1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes et minstemål på 27 cm for vassild. Dette minstemålet vil bli lagt til grunn ved en vurdering av

Detaljer

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/13865 Deres referanse: Vår dato: 08.12.2015 Deres

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-115-2003 (J-53-2003 UTGÅR) Saks nr. Arkiv - Dok nr.

Detaljer

NASJONALE KVOTER, tonn SUM (TAC) AVSETNING FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND NORGE RUSSLAND TREDJELAND OVERFØRING TIL NORGE

NASJONALE KVOTER, tonn SUM (TAC) AVSETNING FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND NORGE RUSSLAND TREDJELAND OVERFØRING TIL NORGE VEDLEGG 13 TABELL I OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE NORD FOR 62 GRADER NORD, MELLOM NORGE, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2015, fangst i 2014 og 2015 som belaster kvoteåret 2015, samt ufisket kvote 2015.

Tabell 1: Kvoter i 2015, fangst i 2014 og 2015 som belaster kvoteåret 2015, samt ufisket kvote 2015. 4.6 NORSK VÅRGYTENDE SILD 4.6. FISKET I 05 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 05, fordelt på flåtegrupper. I 05 hadde Norge en totalkvote på 7 638 tonn norsk

Detaljer

HVORDAN LYKKES HVITFISKNÆRINGEN FREMOVER?

HVORDAN LYKKES HVITFISKNÆRINGEN FREMOVER? I KRYSSET MELLOM MARKED, REGULERING OG POLITIKK HVORDAN LYKKES HVITFISKNÆRINGEN FREMOVER? TORSKEFISK 2017 Tromsø, 19. oktober 2017 Liv Monica Stubholt Partner/advokat Advokatfirmaet Selmer DA KORTVERSJONEN

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Terje Halsteinsen Postboks 8090 Dep Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/17030 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2016

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-51-2011 Forskrift om endring av forskrift om reguleringg av fisket etter

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 SAK 4/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 4.1 SAMMENDRAG Dersom det blir åpnet for et loddefiske sommeren 2014 foreslår Fiskeridirektøren i det vesentlige

Detaljer

Reketrål; praktisering av regelverk, yngelinnblanding og seleksjon, nord om N62

Reketrål; praktisering av regelverk, yngelinnblanding og seleksjon, nord om N62 Reketrål; praktisering av regelverk, yngelinnblanding og seleksjon, nord om N62 Dagfinn Lilleng Ålesund 3.3.2016 Sorteringsrist i fisket etter reker. 1. januar 1993 ble det innført et generelt påbud om

Detaljer

Kvote (tonn) Fangst (tonn)

Kvote (tonn) Fangst (tonn) 1.2 HYSE 1.2.1 FISKET I 2013 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi i 2013 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter hyse nord for 62 N. Vi ser at det gjenstod

Detaljer

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-9-2016: forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-267-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 19.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 19.01.2016 Forskrift om endring

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

Strategi for rekenæringen anmodning om møte

Strategi for rekenæringen anmodning om møte JIM/ Ålesund 26. februar 2014 Nærings- og fiskeridepartementet Strategi for rekenæringen anmodning om møte Fiskebåt viser til tidligere korrespondanse og møter om utfordringene for rekenæringen. Fiskebåt

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

nr.ir<.nr. ,. _. - --~j r;-,:1.;iv. Bergen, L FMS/EW

nr.ir<.nr. ,. _. - --~j r;-,:1.;iv. Bergen, L FMS/EW FISKERIDIREKTORATET Sua11dgatcn 229, Boks 185 Scnmun, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax SS 23 80 90 Tlf. SS 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-290-2002. (J-199-2002 UTGÅR) "... ~.'! - ~..,... "...r:

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2016, fangst i 2015 og 2016 som belaster kvoteåret 2016, samt ufisket kvote 2016.

Tabell 1: Kvoter i 2016, fangst i 2015 og 2016 som belaster kvoteåret 2016, samt ufisket kvote 2016. 4.4 NORSK VÅRGYTENDE SILD 4.4. FISKET I 06 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 06, fordelt på flåtegrupper. I 06 hadde Norge en totalkvote på 93 94 tonn norsk

Detaljer

ble tildelt Kongeriket Norge og Den russiske føderasjon i 2004 og 2005 i samsvar med vedtakene 18. juni 2007 Moskva

ble tildelt Kongeriket Norge og Den russiske føderasjon i 2004 og 2005 i samsvar med vedtakene 18. juni 2007 Moskva Memorandum om resultatene av parallell revisjon av forvaltningen av de levende marine ressursene i Barentshavet og Norskehavet gjennomført av den norske Riksrevisjon 18. juni 2007 Moskva føderasjons Riksrevisjon

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-39-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-26-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 04.03.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 08.03.2016 Forskrift om endring

Detaljer

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N SAK 16/2014 REGULERING AV FISKET ETTER UER I 2015 A) NASJONALT 1 ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 1.1 FISKET MED STORMASKET TRÅL Fiskeridirektøren foreslår at det av den norske kvoten på 19 600

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFTA V 21.DESEMBER 1998 OM REGULERING AV TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 N I 1999.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFTA V 21.DESEMBER 1998 OM REGULERING AV TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 N I 1999. Telex 42 151 Telefax 55 23 ao 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-95-99 (J-209-98 UTGÅR) Bergen,26.5. 1998 THÆB FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFTA V 21.DESEMBER 1998 OM REGULERING AV TRÅLFISKE

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Melding fra fiskeridirektøren J-273-2011 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Erstatter: J-266-2010 Gyldig fra: 19. 12. 2011 Bergen, 20.

Detaljer

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst Kyststatsavtaler pelagiske fiskerier Verdier fra havet Norges framtid Forutsetninger for gode kyststatsavtaler Vitenskapsbasert

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

SAK 14/2016 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I SAMMENDRAG

SAK 14/2016 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I SAMMENDRAG SAK 14/2016 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

Fisket ved Svalbard i dag og videre frem i tid.

Fisket ved Svalbard i dag og videre frem i tid. Fisket ved Svalbard i dag og videre frem i tid. Kartet under viser sattelittsporing og elektronisk fangstdagbokdata fra fiskefartøy i områdene rundt Svalbard de siste 3 årene. Fiske etter torsk, hyse og

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""" J. 85/84. (Jfr. J. 77/ 84)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN  J. 85/84. (Jfr. J. 77/ 84) FISKERIDIREKTØREN -{1} s- /arie Bergen, 25.4.1984 TLØ/ VJ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""" J. 85/84 (Jfr. J. 77/ 84) ENDRING I FORSKRIFT AV 15. DESEMBER b983 NR. 1827 OM REGULERING

Detaljer

"Norsk fiskeriforvaltning og EU"

Norsk fiskeriforvaltning og EU "Norsk fiskeriforvaltning og EU" Seminar i Tromsø 25. mars 2003: Norsk fiskeriforvaltning og fiskeeksport - utfordringer i et nytt Europa Statssekretær Janne Johnsen, Fiskeridepartementet Den bilaterale

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-7-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 SAK 17/2011 REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å ha bifangst av breiflabb ved fiske med trål eller snurrevad reduseres fra 20

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK 4.3 REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.3. FISKERIENE I 05 I forhandlingene mellom Norge og EU for 05 ble det enighet om å sette TAC for torsk i Nordsjøen til 9 89 tonn. I tillegg

Detaljer

Konvensjonelle havfiskefartøy: ,5 % Åpen kystgruppe: ,8 %

Konvensjonelle havfiskefartøy: ,5 % Åpen kystgruppe: ,8 % SAK 9/2015 UTVIKLINGEN I DE ENKELTE FISKERIER I 2015 BUNNFISK NORD FOR 62 N 9.1 TORSK 9.1.1 FISKET I 2014 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi i 2014 fordelt på de

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-205-2003 (J-180-2003 UTGÅR) Bergen, 28.10.2003 TO/EW

Detaljer

Epost Fiskebat. Hanne østgárd [Hanne.Ostgard @fiskeridir.no] Sendt: 29. april 201111:25 TV: fiskarlaget@fiskarlagetno; Epost Fiskebat Kopi:

Epost Fiskebat. Hanne østgárd [Hanne.Ostgard @fiskeridir.no] Sendt: 29. april 201111:25 TV: fiskarlaget@fiskarlagetno; Epost Fiskebat Kopi: Epost Fiskebat Fra: Hanne østgárd [Hanne.Ostgard @fiskeridir.no] Sendt: 29. april 201111:25 TV: fiskarlaget@fiskarlagetno; Epost Fiskebat Kopi: Johansen Sverre; Henriksen Kirsti Emne: Nye regler for foring

Detaljer