GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4)"

Transkript

1 GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4) RAPPORT om resultatene av ekspertanalysen 'Effektiviteten av utnyttelsen av kvoter på akvatiske biologiske ressurser tildelt for til Den russiske føderasjon og Kongeriket Norge i samsvar med Den blandete russisk-norske fiskerikommisjonens bestemmelser' Innledning Denne rapporten er utarbeidet i overenssstemmelse med Vedtak om gjennomføring av parallell revisjon av utnyttelsen av kvotene for fiske av akvatiske biologiske ressurser 1 som ble tildelt Den russiske føderasjon og Kongeriket Norge i 2004 og 2005 i samsvar med vedtakene i Den blandete russisk-norske fiskerikommisjon. Følgende tjener som analytisk, informasjonsmessig og metodologisk grunnlag for rapporten: Rapport om resultatene av parallell revisjon av utnyttelsen av kvotene for fiske av akvatiske biologiske ressurser som ble tildelt Den russiske føderasjon og Kongeriket Norge i 2004 og 2005 i samsvar med vedtakene i Den blandete russisk-norske fiskerikommisjon. 2 Rapport om resultatene av forskningsarbeidet Metodologiske og praktiske aspekter ved statlig overvåking av akvatiske bioressurser og statlig kontroll på området fiske og bevaring av akvatiske bioressurser, gjennomført i henhold til Den russiske føderasjons Riksrevisjons plan for forskningsarbeider. Informasjon fra følgende instanser om de spørsmålene som er behandlet: Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB), Russlands Landbruksministerium, det føderale Fiskeribyrået (Rosrybolovstvo), det føderale, statlige foretaket Det allrussiske forskningsinstituttet for fiskeri og oseanografi (heretter: VNIRO) og det føderale, statlige foretaket Det polare forskningsinstituttet for fiskeri og oseanografi (heretter: PINRO). Formålet med analysen: å bedømme hvor effektivt de bilaterale avtalene innrettet mot bevaring og rasjonell bruk av akvatiske biologiske ressurser, implementeres. Gjenstand for analysen var de akvatiske biologiske ressursene der reguleringen av fisket og ressursbevaringen utøves i henhold til bestemmelser vedtatt av Den blandete russisk-norske Fiskerikommisjonen. Ekspertbistand: B. N. Kotenjov, direktør for VNIRO, geograf. 1 Akvatiske biologiske ressurser tilsvarer i mange tilfeller det norske begrepet levende marine ressurser. Imidlertid kan man ikke alltid bruke levende marine ressurser i oversettelse til norsk, ettersom det russiske begrepet også omfatter arter som lever i ferskvann. For å slippe å bruke to ulike formuleringer, vil derfor akvatiske biologiske ressurser bli brukt gjennomgående i denne oversettelsen. O.a. 2 Det vises her til en tidligere versjon av den foreliggende, russiske revisjonsrapporten. Den første versjonen ble utarbeidet i perioden november 2005-februar O.a.

2 Kort karakteristikk av det eksisterende systemet for russiske organisasjoners bruk av akvatiske biologiske ressurser i Den russiske føderasjons Nordlige region, norsk økonomisk sone og området ved øygruppen Svalbard. Et spesielt trekk ved de russiske fiskeriene i Det nordlige fiskebasseng (først og fremst i områdene Barents- og Norskehavet) er nødvendigheten av interaksjon med andre fiskerinasjoner som utnytter de felles akvatiske biologiske ressursene (heretter: ABR). I første rekke gjelder dette i forhold til Norge. Ettersom Barents- og Norskehavet utgjør en økologisk enhet, og ettersom det i dette området finnes fiskeressurser som utnyttes i fellesskap, kreves det at man søker å finne frem til omforente bestemmelser med hensyn til hvordan disse ressursene skal forvaltes og bevares, samt utnyttes på mest mulig rasjonelt vis. De viktigste prinsippene for gjensidige forhold på fiskeriområdet mellom statene i Det nordlige fiskebasseng er bestemt av FNs Havrettskonvensjon av 1982, av Konvensjonen om fiske i Det nordøstlige Atlanterhav av 1982, samt av Avtalen om bevaring av vandrende og langtmigrerende fiskeslag av Fiskerisamarbeidet mellom Russland og Norge reguleres av følgende hoveddokumenter: Svalbardtraktaten av 9. februar 1920; Avtalen mellom Sovjetunionens regjering og Kongeriket Norges regjering av 11. april 1975 om samarbeid på fiskeriområdet; Avtalen mellom Sovjetunionens regjering og Kongeriket Norges regjering av 15. oktober 1976 om gjensidige forbindelser på fiskeriområdet; Avtalen mellom Den russiske føderasjons regjering, Republikken Islands regjering og Kongeriket Norges regjering av 15. mai 1999 angjeldende enkelte aspekter ved fiskerisamarbeidet. Av avtalene mellom Kongeriket Norges regjering og Sovjetunionens regjering av 11. april 1975 og av 15. oktober 1976, fremgår det at man skal utvikle og styrke de gode forbindelsene og det gode naboskapet mellom landene. Det fastslås også at en betydelig del av de levende ressursene i Barents- og Norskehavet utgjør et enhetlig økologisk kompleks som utnyttes av begge lands fiskere. Dessuten forutsettes det i disse avtalene at enhver virksomhet på fiskeriområdet skal være av en slik art at den ikke skader avtalepartenes rettigheter, eksisterende eller fremtidige krav, eller juridiske synspunkter. I overensstemmelse med paragraf 3 i avtalen mellom Kongeriket Norges regjering og Sovjetunionens regjering av 11. april 1975 om fiskerisamarbeid ble Den blandete fiskerikommisjonen etablert. Praksis har vist at prinsippene som er nedfelt i disse avtalene, ikke alltid overholdes. Først og fremst gjelder dette for barentshavlodda. Totalkvoten (heretter: TAC Total allowable catch) for lodde har siden 1978 blitt fordelt 40:60 i Norges favør, til tross for at denne bestanden utbredelsesmessig ikke er mindre (snarere mer) russisk enn norsk. Den opprinnelige årsaken til denne fordelingen ser ut til å være at det norske loddefisket historisk sett har vært stort. I perioden etter at det i 1992 ble innført forbud mot direktefiske på blåkveite har den russiske andelen av fangstene vært begrenset til uunngåelig bifangst, og denne andelen har i snitt i en tolvårsperiode utgjort 19 prosent i alt. 75 prosent av totalfangstene har tilfalt Norge, som i

3 løpet av alle disse årene ikke har innstilt det begrensede direktefisket for lokalbefolkningen, i størrelsesorden tonn pr år. Tredjelandsfangstene har utgjort omtrent 6 prosent av totalen. Dersom Partene treffer en beslutning om fastsettelse av TAC for reker, sei og sild, må den russiske part sørge for å oppnå en likeberettiget fordeling av disse bestandene. Silda i Det nordøstlige Atlanterhav (atlanto-skandinavisk sild) er internasjonal eiendom og kan utnyttes av alle kyststater i hvis farvann silda har sitt utbredelsesområde. Norge streber mot å øke sin andel av TAC til prosent gjennom en reduksjon av de andre landenes tradisjonelle andeler. Mens den russiske andelen av TAC (13,62 prosent) holdes konstant, blir det bestemt for Russland i hvilke områder og innenfor hvilke tidsrom landet skal få ta sin kvote. Norske og russiske fiskefartøyers fangster av akvatiske bioressurser i området ved øygruppen Svalbard (i 1000 tonn) ,2 136, Som det fremgår av diagrammet har de norske og russiske fangstene i området ved øygruppen Svalbard gått sterkt ned i perioden fra 1980 til 2003, slik at de har nådd et nivå på tonn. I dette området vedtar Norge spesielle forskrifter som legger begrensninger på utøvelsen av fisket. De siste årenes gjentatte, og stadig pågående, konfliktsituasjoner med russiske, spanske og portugisiske fiskere, samt fiskere fra andre land som driver fangst ved øygruppen Svalbard, har røtter tilbake til 1920, da Svalbardtraktaten ble undertegnet i Paris 9. februar. Sovjetrussland var på dette tidspunktet offisielt ikke-anerkjent av en rekke land, og deltok derfor ikke i undertegningen av avtalen. Den 2. mars 1920 forsikret den norske regjeringen likevel Russland om at traktaten ikke ville komme til å berøre, men snarere fremme, russiske interesser på øygruppen. Ved opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Russland og Norge i 1924, som et svar på Norges anerkjennelse av SSSR, samt for å styrke det gode naboskapsforholdet mellom landene, gikk den sovjetiske regjeringen 16. februar med på å anerkjenne Norges suverenitet over Svalbard, samt Bergverksordningen som gjaldt på øygruppen. Etter etableringen av diplomatiske forbindelser mellom USA og SSSR 7. mai 1935 sluttet SSSR seg til Svalbardtraktaten, og det norske Stortinget vedtok 15. februar 1947 en resolusjon der det het at SSSR hadde særskilte økonomiske interesser på dette territoriet.

4 På det tidspunktet da traktaten ble inngått hadde Norge et territorialfarvann på 3 nautiske mil (5,56 km.) som senere ble utvidet til 6 mil. I samsvar med den generelle tendensen ble dette området i 2004 utvidet til 12 mil langs kysten. I 1976 opprettet Norge, som de fleste andre kyststater, en 200-mils økonomisk sone. Ett av hovedformålene med dette var bevaring og rasjonell utnyttelse av marine organismer. Dette medførte en grunnleggende endring i situasjonen med hensyn til regulering av fisket i områdene som støter opp til øygruppen Svalbard. For å forbedre kontrollen med fisket i Norges økonomiske sone ble Lov om Kystvakten vedtatt 13. juni Denne loven ga, gjennom spesielle forskrifter og kontroll med at disse ble oppfylt, Kystvakten ansvaret for å kontrollere fisket i Fiskevernsonen. I 1977 erklærte Norge at man opprettet en 200-mils fiskevernsone omkring Svalbard. Sovjetunionen innla protest mot dette vedtaket 15. juni 1977, ettersom det i Svalbardtraktaten av 1920 ikke var sagt noe om noen form for fiskeverntiltak utenfor territorialfarvannet. Begrensningene Norge innfører, fremkaller reaksjoner fra de andre statene som er parter i avtalen av Island anser at alle deltakerstatene i henhold til avtalen har fri tilgang til Svalbard, dets farvann og havnet, og at de har rett til å drive industri-, skipsfarts-, bergverksog handelsoperasjoner uten noen form for diskriminering. Imidlertid har det mellom våre land blitt etablert et spesielt forhold når det gjelder fisket i dette området. Begge parter har anerkjent behovet for å bevare torskebestanden i samsvar med avtalene - minstemål på maskevidde, fiskeredskap og fisk. Det eksisterer en forståelse av den viktige faktor at partene ved enhver avdekket overtredelse straks skal underrette hverandre, idet man har for øye at flaggstatens myndigheter vil treffe adekvate tiltak mot sine fiskere. Det viktigste problemet som må løses når det gjelder forholdet mellom Russland og Norge på fiskeriområdet, er spørsmålet om grensedragningen mellom ulike havområder i Barentshavet. Dette problemet oppsto etter at Russland og Norge hadde utvidet sin rett til å regulere fiske og fangst av ABR til sine 200-milssoner. Særlig vanskelig var spørsmålet om hvor grenselinjen skulle trekkes mellom Russlands og Norges økonomiske soner. Et område av fiskerimessig betydning for begge land kalles Det tilstøtende området eller Gråsonen. De to landene har sterkt avvikende syn i denne saken, og man har så langt ikke kommet frem til noen løsning.

5 Figuren viser soneinndelingen i området Barents- og Norskehavet Gråsonen 76 Fiskevernsonen ved Svalbard Smutthullet Norges økonomiske sone Russlands økonomiske sone For å løse problemet underskrev SSSR og Norge i januar 1978 en Protokoll om midlertidige regler for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet, og protokollens gyldighet har jevnlig blitt forlenget. En del av Gråsonen 3 og tilliggende deler av Den russiske føderasjons eksklusive økonomiske sone (heretter: Russlands EØS) som etter en avgrensning kan komme til å havne under norsk jurisdiksjon, har stor betydning for russiske fiskerier. De årlige fangstene i Gråsonen er på om lag tonn (ca. 18% av totalfangstene i Barentshavet), herunder tonn torsk (19,5%), tonn hyse (16%) og dessuten sei, kveite, uer, steinbit, flyndre, lodde, reker og en rekke andre arter av ABR. En eventuell reduksjon i nasjonale russiske kvoter etter en grensedragning vil forårsake en nedgang i de russiske fangstene, som i dag har en førstehåndsverdi (for råstoff) på ca 3 mrd. rubler. Under russisk-norske forhandlinger innen rammene av Den blandete russisk-norske fiskerikommisjonen (heretter: Fiskerikommisjonen), som ble avholdt 3. oktober 2005 i Oslo, berørte man visse aspekter ved en grensedragning i Barentshavet. På grunnlag av konklusjonene fra dette møtet ble det underskrevet et sett omforente anbefalinger fra en ekspertgruppe. Man tok utgangspunkt i et dokument som ble vedtatt i april 2003 i St. Petersburg. I disse anbefalingene ble partene enige om at etter en avgrensning av havområdene i Barentshavet skal ingen parts posisjon på fiskeriområdet bli dårligere. De ble også enige om å fastsette en overgangsperiode med en varighet på 2 år fra det øyeblikket en avgrensningsavtale trer i kraft. 3 I russisk versjon av rapporten brukes hovedsakelig betegnelsen det tilstøtende området. O.a.

6 1. Vurdering av ulovlig fiske av torsk, herunder uregistrert fiske av den nevnte arten akvatiske biologiske ressurser utover fastsatte nasjonale kvoter i Med opprettelsen av Fiskerikommisjonen ble det en betydelig intensivering av aktiviteten knyttet til gjensidig akseptable former for regulering av fisket. Den viktigste reguleringen var fastsetting av TAC. Formålet med å fastsette slike totalkvoter er å holde den gytemodne delen av en gitt bestand på et nivå som sikrer at gjenproduksjonen av ABR ikke går ned. Tidlig på 90-tallet måtte Fiskerikommisjonen vedgå at de faktiske totalfangstene av torskefisk lå betydelig høyere enn kommisjonens TAC- anbefaling. I 2005 ble det i samsvar med vedtak på Fiskerikommisjonens 34. sesjon opprettet et underutvalg under Det permanente russisk-norske utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål (heretter: DPU). Dette underutvalget skulle utarbeide tiltak for å forbedre kontrollen og anvendelsen av sanksjoner for brudd på fiskerireglene i Barents- og Norskehavet. Det internasjonale havforskningsrådets (ICES) arbeidsgruppe for arktiske fiskerier (AFWG) gjennomfører hvert år, på oppdrag fra ICES, en vurdering av torskebestanden. På grunnlag av dette har man registrert at det er manglende samsvar mellom offisielle opplysninger om torskefangstene i Barents- og Norskehavet og de faktiske fangstene. I tabell 1. presenteres data om den fiskbare delen av torskebestanden, om ICES' anbefalinger for TAC, samt om henholdsvis innrapporterte og faktiske fangster. Tabell 1 (fangster i 1000 tonn) År Fiskbar TAC iht. TAC iht. Innrap- Uregistrert fangst Total fangst bestand ICES Fiskeri- porterte kommisjonen fangster Fra oppjusterte AFWG data om de faktiske torskefangstene med tonn per år på grunnlag av data fra den norske Kystvakten og Fiskeridepartementet.

7 Data om overfiske fra russiske fiskeres side har blitt presentert i en rapport fra det norske Fiskeridirektoratet. I har det norske Fiskeridirektoratet anslått overfisket til tonn årlig. Havforskningsinstituttet i Bergen korrigerte overfiskeanslaget på torsk til tonn i Denne oppjusteringen ble vedtatt av ICES arbeidsgruppe for arktiske fiskerier, og den lå til grunn for ICES rådgivende Komités anbefalinger for TAC i Dermed ble de russiske fangstene vurdert til tonn torsk og tonn hyse i 2005, og overfisket utgjorde tonn torsk og tonn hyse. Russiske eksperter anser at anslaget av det russiske fisket i 2005 til tonn torsk og tonn hyse er for høyt, og følgelig at anslaget av et mulig russisk overfiske i 2005 på tonn torsk og tonn hyse, er grunnløst. Ved beregningen av det mulige fisket har den russiske ekspertgruppen i sin analyse av trålfisket i 2005 brukt ulike, og i realiteten innbyrdes uavhengige, metodiske tilnærminger. 1) I henhold til data fra fiskeriovervåkingssystemet (heretter: overvåkingssystemet) deltok 277 fartøy i torskefisket i Barents- og Norskehavet i 2005; herunder 76 fartøy der hovedmotoren hadde en effekt lavere enn 225 kw. Fartøyenes fangstrater ligger fra 4 til 13,4 tonn torsk pr døgn, avhengig av effekten på hovedmotoren. Gjennomsnittet er 6,7 tonn/døgn. Ettersom gjennomsnittsfangstene av torsk varierer svært mye avhengig av hovedmotorens effekt, har det stor betydning for anslagene av torskeuttaket hvordan flåten fordeler seg på ulike fiskefelt. Ved fiske i Russlands EØS og Gråsonen er torskeandelen i bunnfisk-fangstene lavere enn i Norges økonomiske sone (heretter: NØS) og Fiskevernsonen ved Svalbard (heretter: FVS), og dette innvirker på resultatet av beregningen av uttaket. 4 4 Dette systemet omfatter bl.a. satellittsporing av fiskefartøyer. O.a.

8 På figuren vises artssammensetningen i fangstene fra ulike soner i Fangster i norsk økonomisk sone 0 % 11 % 1 % 0 % 2 % 3 % Fangster i Russlands eksklusive økonomiske sone og Gråsonen 62 % Fangster i området ved øygruppen Svalbard 1 % 4 % 1 % 0 % 5 % 9 % 67 % 16 % Sei Blåkveite Uer Flyndrer Steinbit Hyse Torsk 26 % 7 % 3 % 1 % 1 % 0 % Sei Blåkveite Uer Flyndrer Steinbit Hyse Torsk 80 % Sei Blåkveite Uer Flyndrer Steinbit Hyse Torsk Beregningene viser at med et totalt antall fartøy på 277, der disse fartøyene har vært på fiske i totalt fartøysdøgn (iht. data fra overvåkingssystemet), vil det enkelte fartøy i gjennomsnitt ha vært på havet i fiske etter torsk i Barents- og Norskehavet i 176,8 døgn. Likeledes, i henhold til data fra overvåkingssystemet, brukte disse fartøyene fartøysdøgn, eller 73 % av tiden de var på fiske, til direkte fiskeriaktivitet fartøysdøgn, eller 27 % av tiden, ble brukt til leting etter fiskeforekomster, transitt, reparasjon av fartøy og fangstredskaper og andre operasjoner. Tar man utgangspunkt i fartøyenes gjennomsnittlige fangstrate per døgn (6,7 tonn) og den tiden fartøyene har brukt til direkte fiskeriaktivitet ( døgn), kommer man frem til et beregnet totaluttak av torsk i 2005 på tonn.

9 2) Ved beregning av uttaket brukte man data fra overvåkingssystemet om den sammenlagte tiden fartøyene tilbragte til sjøs, en koeffisient for tiden fartøyene var i produktiv aktivitet, samt gjennomsnittlige fangstrater per døgn for fartøyer i fiske. Beregnet fangst for russiske fartøyer i NØS, FVS, Russlands EØS og Gråsonen ble da tonn. Таbell 2 Sone Antall fartøy med effekt på Sammenlagt tid tilbragt til Fartøysdøgn etter justering med Gjennomsnittlige fangstrater i tonn Beregnet uttak hovedmotor havs iht over- koeffisient for tid (tall i over og under våkings- medgått i fiske kolonne 4 x 225 kw systemet (tall i kolonne 3 x tall i (fartøysdøgn) faktor 0,73) kolonne 5) NØS/FVS , REØS, Gråsonen Totalt REØS og Gråsonen Totalt alle soner Over 225 kw: 201 Under 225 kw: , Omfanget av russiske fiskeres beregnede, mulige uttak av torsk var altså tonn. 3) I henhold til offisielle data mottatt fra fra kontrollorganene i tredjeland ble det totalt landet tonn fisk fra russiske transportfartøyer i tredjeland i Fra fiskefartøyer ble det landet tonn i Norge, tonn i Russland, tonn i Spania og Portugal, samt tonn til sammen i Polen, Litauen og andre land. Summerer vi leveransene av torsk (torskeprodukter) alle disse stedene, kommer vi til et totalkvantum på tonn. 4) I 2005 hadde overvåkingssystemet registrert 37 transportfartøyer som drev frakt av torsk og hyse til Norge og tredjeland. Disse fartøyene gjennomførte 313 transportturer i 2005, hvorav 187 turer med torsk og hyse. På de øvrige turene ble det transportert fiskeprodukter av sild, makrell, kolmule, krabbe og polartorsk. I snitt gjorde hvert transportfartøy 8,5 turer i døgn pr tur gikk med til transitten frem og tilbake fra havn (Europa) til fiskefeltet (Barentshavet), døgn gikk med til til omlastingsoperasjoner til havs, avhengig av fartøyets lastekapasitet og værforholdene, og 3-5 døgn gikk med til havneopphold i forbindelse med lossing. Den enkelte tur kunne altså ta døgn. Tar man utgangspunkt i transportfartøyenes lastekapasitet og antall turer de har gjennomført, kommer man til et mulig beregnet totalkvantum fisk på tonn. Tar man i betraktning at fartøyene er 93% lastet med torsk og hyse, og at forholdet torsk/hyse er ca 82/18, kommer man til at de russiske transportfartøyene kan ha fraktet tonn torsk til tredjeland, herunder Spania, Portugal, Polen, Litauen mfl. I levende vekt utgjør dette kvantumet (dersom man legger til grunn en filetandel på 7,7%) tonn. Den norske part har dokumentert bare tonn som er omlastet og levert til kontinentet.

10 I 2005 ble det registrert 8 transportfartøyer under bekvemmelighetsflagg som fraktet torsk og hyse til tredjeland. Går man ut fra en gjennomsnittlig lastekapasitet for transportfartøyene på 500 tonn og at totalt antall turer var 24, vil de ha kunnet transportere totalt tonn torsk omregnet til rund vekt. Den norske part har registrert 28 tilfeller der russiske fiskefartøyer har transportert torsk og hyse til tredjeland. Beregninger viser at disse fartøyene i snitt er 50% fylt med torsk og hyse, og at forholdet torsk/hyse er 86/14. Ved en gjennomsnittlig lastekapasitet for slike fartøyer på 315 tonn, kommer man ved omregning til levende vekt til at fartøyene i løpet av 28 turer kan ha fraktet 6500 tonn torsk til kontinentet. Går man ut fra at russiske fartøyer har levert tonn torsk til Norge, at transportfartøyene kan ha levert tonn torsk til tredjeland, at fartøy under bekvemmelighetsflagg har levert tonn torsk til tredjeland, at russiske fiskefartøyer har levert tonn torsk til tredjeland, samt at det er levert tonn torsk til Den russiske føderasjons territorium, utgjør det totale beregnede kvantum torsk tonn. Beregningene viser at det faktiske russiske overfisket av torsk i forhold til den nasjonale kvoten ( tonn) ikke kan ha vært på mer enn tonn. Beregnet omfang av det russiske uttaket av torsk i 2005 Tabell 3 Nr. Betegnelse på indikator for uttak i Innrapporterte data fra Murmanrybvod om uttak av torsk (alle typer kvoter) 2. Beregnet omfang av uttaket av torsk med utgangspunkt i gjennomsnittlig døgnfangst for ett russisk fartøy, beregnet for alle soner 3. Beregnet omfang av uttaket av torsk med utgangspunkt i gjennomsnittlig døgnfangst for ett russisk fartøy, beregnet for de konkrete sonene 4. Beregnet omfang av uttaket av torsk med utgangspunkt i transportvirksomheten 5. Beregnet omfang av uttaket av torsk på grunnlag av leveranser av fiskeprodukter NØS/Vernesonen REØS/Gråsonen Totalt for Barents- og Norskehavet Nasjonal russisk kvote for Det årlige utkastet av yngel under fangstbar og salgbar størrelse kan ut fra russiske ekseperters vurderinger ligge på millioner eksemplarer. Tar man i betraktning at gjennomsnittsvekten for et enkeltindivid ligger på gram, kan omfanget av utkastet

11 svinge fra 3000 tonn til tonn per år. Til tross for at utkastet av yngel utgjør ubetydelige mengder (i tonn), har neddrepingen av denne yngelen betydelig innvirkning på antallet eksemplarer av stor torsk (3-7 kg) som vil finnes i påfølgende årsklasser. I løpet av de 13 årene en torskeårsklasse er fangstbar kan effekten av yngelvern - herunder reduksjon av utkast, som i sin tur medfører en økning i andelen yngel som overlever utgjøre fra tonn til tonn i året, i form av en økning i den fangstbare bestanden av torsk. 2. Overholdelse av Den blandete russisk-norske fiskerikommisjonens bestemmelser Analysen av hvorvidt de fastsatte TAC på akvatiske bioressurser er velbegrunnet, herunder når det gjelder forskningsinstituttenes og ICES anbefalinger for ressurser som forvaltes i fellesskap. Systemet for vurdering av TAC er ikke rasjonelt, i den forstand at det gjennomføres statlig økologisk ekspertvurdering for de fiskbare bestandene av et svært stort antall arter. Russland fastetter i dag TAC for samtlige av de 250 artene ABR som det drives fangst på. Samtidig viser offisiell statistikk at bare 25 fangstobjekter oppfiskes med mer enn 50%. I Kongeriket Norge fastsettes det TAC for 10 av 65 objekter. Antall arter akvatiske biologiske ressurser som det fastsettes totalkvoter for Russland Japan Norge Arter i alt Antall arter der det fastsettes TAC Det må bemerkes at det er mer enn 40 objekter i Barentshavet og tilliggende områder som regnes som fangstbare arter, og for disse artene gjennomføres det i dag statlige økologiske ekspertvurderinger. Den 30. september 2004 vedtok man i en statlig økologisk ekspertvurdering at man ikke skulle behandle fangstobjekter som hadde sitt utbredelsesområde utenfor Den russiske føderasjons jurisdiksjon. TAC for disse artene fastsettes i samsvar med internasjonale avtaler Russland er part i. Imidlertid ble bare torsk, hyse, lodde og atlanto-skandinavisk sild strøket fra ovennevnte liste. Bestander av soneoverskridende og grenseoverskridende arter av ABR (sei, blåkveite, uer) underlegges fortsatt økologisk ekspertvurdering.

12 En hel rekke arter, herunder sone- og grenseoverskridende (steinbit, ulike flyndrearter, blåkveite, uer og snabeluer, kloskate, brosme, håkjerring) er bifangstobjekter som det ikke drives direktefiske på, enten i REØS eller i det hele tatt. Fastsettingen av TAC, fordelingen av TAC på nasjonale kvoter, samt fastsettingen av reguleringstiltak, finner sted på Fiskerikommisjonens årlige sesjoner. Fiskerikommisjonens beslutninger vedrørende TAC og den videre fordelingen på nasjonale kvoter underlegges ikke noen statlig økologisk ekspertvurdering, og disse beslutningene regnes som endelige dersom det ikke er kommet innvendinger innen 2 måneder etter at protokollen er underskrevet. Ettersom Fiskerikommisjonen ved fastsettelsen av TAC streber mot den største nytte som er mulig å oppnå ved utnytting av en gitt art uten å hindre gjenproduksjon av arten, har det ofte blitt fastsatt en TAC på torsk som har atskilt seg betydelig fra ICES anbefalinger. Таbell 4 Torskefangster i perioden og avvik mellom faktisk fangst og de fangstmengder som er fastsatt av Fiskerikommisjonen og anbefalt av ICES År Anbefalt av ICES TAC (i 1000 tonn) Avtalt Faktisk fangst Avvik mellom faktisk fangst og avtalt fangst (%) Avvik mellom faktisk fangst og anbefalt fangst (%) ,4 85, , ,5-3, ,5-19, ,2-13, , ,5 23, ,4 48, ,1 105, ,4 127, ,1 18, ,7 8, ,6-1, ,4-23, ,3 15, , ,4 277, ,1 62, ,4 195, , ,1 45, * - -2,1* * I følge en russisk rapport.

13 I de fleste tilfellene inntil de siste årene har TAC på torsk vedtatt av Fiskerikommisjonen vært betydelig høyere enn ICES anbefalinger (de eneste unntakene var årene 1986, 1987, 1989, 1990, 1996 og 1997), og de siste årene har de faktiske fangstene i følge ICES overskredet de i utgangspunktet høye TAC ene som har blitt vedtatt av Fiskerikommisjonen. Således overskred de faktiske fangstene fangstene som var avtalt på Fiskerikommisjonen med 48,4 % i 1991, 44,1 % i 1992, 35,4 % i 2002 og 39,8 % i Faktisk fangst var derimot 22,2 prosent lavere enn avtalt fangst i 1988 og 9,3 prosent lavere i Den faktiske fangsten var betydelig høyere enn ICES anbefalinger i årene 1992, 1993, 2000 og 2002, med avvik på henholdsvis 105,2 %, 127,3 %, 277,3 % og 195,6 %. I 2001 ble det vedtatt et prinsipp om treårige stabile TAC på torsk, med tillatte endringer fra år til år på inntil 10% (føre-var-tilnærmingen). TAC ble dermed i en treårsperiode fastsatt på samme nivå som i 2000 nærmere bestemt 395 tonn. For hysebestanden ble man enige om å anvende en tilsvarende beslutningsregel, men med et større tillatt årlig avvik 25% - på grunn av hysas naturlig større bestandssvingninger. I følge VNIRO kunne TAC for 2000 ha vært på tonn. I perioden så man en betydelig vekst i torskebestanden på 25,1 %. I 2001 kunne man derfor ha vedtatt en TAC på tonn, dvs tonn mer enn det som ble vedtatt på Fiskerikommisjonens sesjon. Imidlertid utgjorde den faktiske økningen av TAC fra 2000 til 2001 bare 5 tonn. I 2002 hadde bestanden vokst med 11,7 % i forhold til foregående år, og TAC kunne vært på minst tonn. Imidlertid ble TAC stående stille på tonn. Det samme skjedde i 2003, der samme type beregninger tilsier at TAC kunne vært på tonn. Den nye beslutningsregelen for å stabilisere TAC, som ikke tok hensyn til den naturlige bestandsveksten, førte dermed til at de russiske fiskeriene tapte minst tonn torsk på 3 år. I henhold til norske spesialisters vurdering, sørger stabile kvoter for en stor grad av stabilitet i råstoffleveransene, og man unngår de økonomiske problemene som følger av at både fiskeflåten og produksjonskapasiteten må bygges opp med jevne mellomrom. Den markedsorienterte fangststrategien som man har utarbeidet i Norge forutsetter at man holder kvotene lave i perioder da bestanden er i vekst, idet man regner med at den fisken man ikke fanger i de fete årene vil dekke underskuddet i de årene da tilveksten er dårlig. Etter russiske eksperters mening tar ikke denne økonomiske strategien hensyn verken til torskens biologiske særegenheter eller til den reelle økologiske situasjonen i havet. Den fisken som ikke fanges, må ha tilstrekkelig næring. Dersom det er mangel på annen foretrukken mat, feks lodde, beiter torsken i økende grad på sin egen yngel, og dette kan gi en negativ effekt på den fangstbare bestanden 2-3 år senere. Videre har den synkende interessen for fangst av sjøpattedyr ført til at disse bestandene har bygget seg opp og fortsetter å øke. Sjøpattedyrenes uttak av en del fiskearter er sammenlignbart med og overstiger ikke sjelden det uttaket som fiskeriene står for. Torskens overlevelse fra rogn til fangstbar ungfisk avhenger 90-95% av havmiljøet, og tilveksten avhenger bare 5-10 % av størrelsen på gytebestanden. En tallrik gytebestand er derfor ingen garanti for betydelig tilvekst. Kvotefordelingen mellom landene På 3. sesjon i Den sovjetisk-norske fiskerikommisjonen ble det oppnådd enighet om hvordan torsk og hyse skulle deles. I henhold til denne enigheten skulle både SSSRs og Norges andeler

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Vår dato Vår referanse 31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO HØRING

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 2 SAK 1/2007 REGULERING AV FANGST AV HVAL I 2007 1. SAMMENDRAG AV ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER Fiskeridirektoratet vil tilrå

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

Fiskeridirektoratet. Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning

Fiskeridirektoratet. Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning 28.05.2014 Rev. 1. Fiskeridirektoratet Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning 19T119T 19TUINNLEDNINGU19T 19T219T 19TUPRIORITERINGSHJULETU19T

Detaljer

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften Rapport Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2014 Desember 2014 av Christian Svane Mellbye, Sveinung Fjose og Marcus Gjems Theie Innhold 1. Konklusjon og oppsummering...

Detaljer

Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip norsk handlingsrom

Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip norsk handlingsrom Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip norsk handlingsrom Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

Indre marked. Kapittel 2. Innledning

Indre marked. Kapittel 2. Innledning Kapittel 2 Indre marked Innledning ESAs avdeling for det indre markedet har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA-landene holder tidsfristene for innføring av nye EØS-regler, for det meste forordninger

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 69 20. årgang 12.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Fagrapport Ulla P. Ledje www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-361-2 Konsekvenser for fisk,

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 Evaluering av Fiskeridirektoratet Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 0 Forord På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført en evaluering

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag fredag 31. juli 2009 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 2 Nr 87 Uke 31 z makrellkrigen: kystavisa Nei til islandsk fôr Salmon Group krever fiskemel fra bærekraftig fiskeri, og nekter å ta imot islandsk

Detaljer