TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944"

Transkript

1 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede av fugletrekket i Rogaland i de siste 4-5 år. Men for en del arters vedkommende er materialet dog så pass fyldig at det tydelig viser trekkets forløp. Det har på grunn av forholdene ikke vært lett å drive mer planmessige studier av fugletrekket i de seinere år. Således har det vært uråd å ferdes på de beste observasjonssteder for vadere og sjøfugl. Bl. a. har Ornitologisk stasjon på Jæren vært helt ute av drift. De her offentliggjorte iakttagelser skriver seg derfor hovedsakelig fra ekskursjoner i Stavangers aller nærmeste omegn. Og da først og fremst fra traktene ved Litle og Store Stokkavatn og Tasta samt fra Stavanger byområde. Når det ved de fleste data ikke er angitt lokalitet, så er de fra disse steder. - Men enkelte observasjoner fra selve Jæren er også tatt med, og da alltid med stedsangivelse. Som en vil se, later det til at flere arter ofte ankommer et par eller noen dager tidligere der nede. Når jeg ikke med full sikkerhet har kunnet konstatere en arts tidligste ankomst eller trekkets videre forløp så er intet anført. - En del mer spredte høst- og vinterobservasjoner og forekomster er føyet til. I de senere år el' det ikke publisert noe om fugletrekket her i fylket med unntagelse av de result.ater som ringrnerkningsarbeidet har gitt. Derfor kan vel nedenstående opptegnelser ha sin interesse som et bidrag til vårt kj ennskap til fugletrekket i Rogaland. 118

2 Trekknotiser fra Stavanger omegn Blåkråke (Coryus {rugilegus). Denne art ses sjelden her ved Stavanger. 1942: 15. februar. 3 stykker og 7. april 2 stykker. 1944: 1. april. Flere ekspl. i lag med noen kråker. Nøtteskrike (Garrulus glandarius). 1941: I september-oktober mange ved Grude (Ingebret I. Grude). 1942: I november obs. en hel del samme sted. 1943: 7. oktober. Ca. 6 stykker ses daglig ved Grude, hvor enkelte individer også el' iakttatt hele sommeren (I. I. Grude). 29. november. Fremdeles mange ved Grude. Dette er den tredje høst (og vinter) at arten holder til der i traktene. Stær (Sturnus yulgaris). 1940: 25. mars. Trekket begynt. Har øket i antall de siste par dager. 28. mars. Store flokker. 1942: "I løpet av februar bare obs. 3 stykker. 24. februar. 15 stykker. 14. mars. Lite stær, idag 20 stykker i flokk. 17. mars. En del nykomne. 19. mars ca mars en del. 31. mars. Øker daglig i antall. 1944: 31. januar. I løpet av januar obs.. daglig store flokker ved Bore og Revtangen (I. I. Grude). Vinteren bare en og annen flokk på 8-12 stykker her ved Stokka. 8. mars ca mars 300 i en flokk. 17. mars 5 å mars flere hundre overnattet ved Litle Stokkavatn. Grønfink {Chloris chloris}. 1940: 28. mars. Noen flokker på 10 il 15 stykker obs. idag. 1941: 15. april noen stykker. 26. april en hel del. 1942: 15. mars. Bare et par stykker obs. i vinter. 12. april. De første ankommet idag. 15. april. Flere stykker. 1943: Ikke obs. her ved Stavanger i vinter. 23. mars 2 ~~. 15. april 2 il 3 stykker. 16. mai 5 stykker. Sjelden denne vår. 1944: Ikke obs. overvintrende. 25. februar 14 stykker i flokk. 13. mars 8 stykker. 28. mars et pal'. 8. april ca. 30 stykker i flokk. Tornirisk (Carduelis cannabina). 1941: 21. april. Noen stykker. 26. april ca. 15 stykker. 1942: 12. april. De første 6 stykker ved Stavanger april. Noen stykker ved Hognestad. 1943: 2. mai. De første, 4 stykker på Stokka. Knøtter (C. Ilm irostris). 1942: H. april noen stykker ved Hognestad. 1943: 7. mai 2 par ved Stokka. 1944: 30. mars et enkelt ekspl. 4. april et par. 5. mai. Idag obs. i alt 5 par. 11. mai. Det første egg i et kull. 119

3 A. 8 mhoft -Osn Dompapp ( PYr/'hula pyrrlwla). U. a rlen L PUl' gang r h f' ved L kk... 0'0' 0 0 L~ ~~ fl cl' gang l ' i apj'i I 19Ld, Grankro Il hb (Loxia. stykk l' j en fl kk ~ O- 1j1j h:11' J', l:> a ::ti" Sål cl : en flokk p å u!'! il'ostra). 1 43: 3. f,ul'ua r'. Ca. I:J pl mh r. T cl r IL. 01 j t ' l ' i måflokj l' på 4. il n bar n.i lc1 en gan O'. Bokfink (jl ringilla oelebs). i9li0: 'I, ul ril. :I. i full sall r. H)4'l : 9. apr'il n sang. Trckket cnno ikke] egyn l. '17. apr'i l. 13 O' 'nn r å. ke i anlall. En h l d L s. de sis t dag r. 1 4",: Tld d O' 1 ~ har v rvlntr t h l' Y cl hau O' n d nn vinl 1. _-o l ar. En I I ::mkon n c L: nr n vng I' nno ikk.. up r-il. D n fol" Lc O' an, 1943:.A. mar-. ri T" i full an O'. 'I. L14: 31. jul uur'.. ~ n cl I hs. clagll(r cl Cruc1. &.J... f brugr, h.. r::: v erv in Lr' n l 00' v cl tol' ka.. O. mal'. 'J l' l k t ikk ' lj'o' 'nl.. <lll'jl. En oh. ilaer. 12. april. I d Ja er'l' l' art nbiil l vanli O'. }.Iange, 'n O' r. P ilfink (J (/SS'I' monlmws). Ses j Id TI 0111 "intct n i no' Slnrl" anlall. 19~0: S. des m ber. Ca. 20 LykkcL' v d li an I ~l- 11 1' 0' : j ~. mal'. [~ n 20 L 'kk l' dagli '.T p;:'t I!haug n i vin l er. iv purv ( Ellberi::.a s ho niclus). :1 94'l : 1. m a i. EL par' " I Tr ~n. Lad. _ l.. mai. En o v cl Litle I l ],avaln. 19<i...: 2-. a til. EI. I spl. samme s l "d, g. ll lai e t par : 16. mai. Et pal' v d Cm Ic alnel. crke (A lauda ar ens!s). 1 40: Li. nlni. EL l' il' II d egg v ' I 1 r ' 11 (E. Lin ).. 1- ml, 1'. a. L.. ' 1)'1\.1 ' l',"ed B i R andab rg. J LL1:. jan,11'. Ca. ~O f. r] k l' alm' L d. 23. april. EL Li lii n' l trll m ed 3 crer bl funn l v l Bryn av ' inar Lin. 194 : ::q r-il. \ ål' 'n fur' ' Le lcrh snn rr her v ri Lokka icla tr apri l. I lol'l l ar 2- s,'n er nd Il'k l'på.l l' n. 19<i3: 1.ma1'.. n a,' n ) dag li a Y C l ~ l'ud c. (J. l. mel ).,\ l'ill: ti. april. I n fol' Lr I I'k ';:m g y e l,' L leka. Heipiplerl (lntlws I ral Ilsis). 1. d:. j anual. 3 o 1'- "inll' nde -k, I. vcd Ba i ] anclaberg. 20. april. Jdag obs. cl rnl' l ' lå ti' kk - tykk r. 1943: ~ I -. april. De fol' l eksp1. a. 120

4 10 I kk r i n flokk J 944: I' 11 de l v 'l'vinlt' nd e b. i lop l.,. janua l' y cl l l' (1. L:rud ). 1l). april. D e ril'. t,ås i lau y I lav ang 1', Trepiplerle (I. lri f; ialis). 194.J: ti. mai. " ed H gn' laj l kl r. 'J l. m a i. \' cl rud 2 par. I 41.1-: -, mai.! l' I f l' L k I.vd,I "anuer, Gulerle (Vlolacilla I/w la). t942: D. tllai. Et k pl. v I l I<k'l L. mai. ] " t par amm t I. -",3. mai. D l ro!'. l m i e t h dl. 194 : J lt. 111 i, \' [ [itl I kkavaln tykk ' I', 11ft: 1. mai. amm ted stykk I', ' Alpe-erle (~!J. cin I"CL), t LlLt : 23, d ml l'. :.:, st kl. l' l akt" att 1 tavang r. (Dr. H 'ib rg). Linerle (H. alba), 194 '1: 17. <l}l'il. r 11 fort lin d> v ed tavano'er, 2,april. 'I ei, 2). aprjl. tykl-cl'. t91~: 1_. apl'il. V l T [epp t slk. 1ft, apri l., mm ::; L d.:.j ' 1,kk 1'. I. all'il. I l 1" cl ' ta\'ang r. 'I.. april. lin h I cl : 1. Ul I'il. 1 ti,. l. april no 'n tykk ' I'. 7., pl mil'., el'l1 Il r i hun Il' v i, i sive v l 111 kkcvaln L H gn c lau. (Jfr., I a, Mus. A.rsh 'fl ' 1912-~3 pa 0', '11 2). I 11: 1ft. apri l. ltf 1': l ' l pl.. d L y an er 1'. 1-. all'il:':', 'kk r. 1<. april. I-I,) ~ L kk r. Kjottmei (Pan./sll/niol). No enial Uag 1" l' 11 rfl'u.'l.avang l' L rd l' p å at l \ i mar'. måned for uål' c l reg 11' LL LI' J I av kjnll III j. 1'. (Jfr. tav. l\lu. Ål'sh he 19 IO--1i i p a O', jti",,). F r d lo i I ' ål' har j rr f ler nd notis I' 0111 ~ l D tt l' ti L j g hal' S " L flll' om ål' ne. - ~1 943 :. mal'. n. 30 kj LLm i: rl' trakl' forbi hau O' n. 5. mal'. 1 lau pu : ~ de min. I '100. I ykk 1'. 'I 44: 1. mal' ~. J cl i Le daer l' kun IJ. nk Il kj 11m i el' III n i da O' i J7-Lid n ob. en flokk på 'n."'o kli. c : lr'if ' l gj nn III hag 'n Janu skl'å n in r n av H hauo' n - fru v -t nlol. ausl - n oy akli rr lik. m j (T' har 'LI ti ty d fl 're anl Inina 'l', Il. mars. En h,i del i VI. ha rr r 1 b ]'l. 17. mal'.,h. tjo ' 1 kk r i,n flokk v ed Byi1::mgen, mar:. Mang. 30, mar,. c si. Le lag 'l' l' Hl'L 'n igj n bli LL sjldn '1'P. Rlanl diss kjoll1l1 is l' S j g il-! andl' 111' arl 1'. Tornskat (La11iu coltul'io). 19:1: _6. m i 'å j ' g en ei v cl Goa j Randaberg. 12 L

5 A. Bernhort-Osa Silkestjert, sidensvans (Bombycilla garl'ulus). 1940: Denne høst ble noen få ekspl. fanget ved Brusand. 1941: I Matnisdal, aust for Brusand, ble 8 stykker fanget i løpet av november. (M. Remme). 1942: 24. desember. Obs. 9 stykker ved Stavanger. Grå ftuesnapper (l\juscicapa striata). 1941: 22. mai. Et ekspl. i Stavanger. Fluesnapper (lu. hypoleuca). 1940: 30. april. Et ekspl. ved Bryne samt en d i Stavanger. 1941: 20. mai. Obs. de første dd dette år. 27. mai. Hørte idag flere stykker på ymse steder i byen. Seint trekk dette år. 1942: 1. mai. Et par stykker. 12. mai. 3 dd sang. 1943: 7. mai. En syngende d. 9. mai. En ~. 15. mai noen stykker. 6. september. Stort trekk ved Hognestad. Mange ekspl. iakttatt. 1944: 15. mai. Flere dd sang idag i Stavanger by. De første i ål'. Gransanger (Phylloscopus c. abietinus). 1941: 22. april. 1 d. 25. april. 2 dd. 28. april. Flere stykker. 1942: 19. april. :ld 20. april. 2 å 3 dd. 1943: 21. april. 1 d. 21,. april. 2 dd. 1, mai. Flere stykker. 1944: 14. april og 15. april en enkelt d. Laovsanger (Ph. trochilus arcedula). 1941: 11. mai. Flere stykker ved Grude. 1942: 11. mai. Et ekspl. 12. mai flere obs. idag. 1943: 28. april. Obs. ved Hognestad. 2. mai. Et eskpl. sang ved Stavanger. 3. mai. Flere stykker. 1941,: 7. mai. 1 d. 9. mai. Flere stykker. Sivsanger (Acrocephalus sclloenobaenus). 1942: 23. mai. Det første ekspl. ved Litle Stokkavatn. 1943: 16. mai. Til Grude kom arten i dag. Apalsanger, bastardnattergal (li ippolais icterina). 1940: 27. mai. De første ekspl. hørtes i dag i Stavanger. 1941: 27. mai. 1 cl'. 30. mai. Et par stykker sang. 1942: 23. mai. Den første cl'. 26. mai. Flere ankommet. 1943: 22. mai. Sang i dag flere steder. 1944: 16. mai og 19. mai. 1 enkelt d. Hagesanger (Sylvia borin). 1941: 28. mai. Årets første d. 30. mai. 3 stykker. I 1942, 1943 og 1944 var første ankomstdag henholdsvis 26. mai, 20. mai og 23. mai. Munk (S. atricapilla). 1940: 18. mai. 1 d. 25. mai. 2 cl'cl' : 26. mai. 3 stykker sang. 1944: :1.2. mai. 2 dd. 122

6 Trekknotiser fra Stavanger omegn Tornsanger (S. communis). 1941: 22. mai. 1 0'. 25. mai. Flere. 1942: 19. mai. De første 30'0'. 26. mai. Flere stykker. 1943: 7. mai og 15. mai. 10'. 1944: 15. mai. 10'. 24. mai. Flere. Bjørketrost (Turdus pilaris). 1940: 28. mars. Flere stykker. 1. april. En del. 1941: 20. april. En del ankom idag. 26. april. Mange. 30. april. Et reir med 1 egg. 1942: Enkelte eksemplarer obs. i januar, men ingen i februar-mars med unntagelse av ett den 31. mars. Den 3. april 1 stk. og 9. april flere. 14. april og 19. april mange par. Måltrost (T. e. philomelos). 1940: 28. mars. Noen eksemplarer ankommet. 1941: 9. april. En O' i full sang. 17. april. En og annen høres synge i byhagene. 1942: 5. april. 2 stykker sang. 7. april. 3 il 4 stykker. 14. april. Flere stykker. 1944: 30. mars. En O' i full sang. 8. april. Obs. i alt 3 stykker idag. 9. april. Flere ekspl. Rauving (T. musicus). 1941: 21. april. En del ankommet idag. Flere synger i kveld. 1942: 14. april. Flere eksemplarer sås i dag tidlig. 19. april. Mange. Har øket jevnt i antall de siste dager. - Den 12. oktober mellom klokka 21 og 24 gikk det et stort trekk av rauving over Stavanger by. Det var duskregn og st.ille. Andre trostearter, f. eks. måltrost, hørtes ikke. 1943: 17. april. En del ankom i dag, enkelte i full sang. 18. april. Mange i byparkene. 1944: 10. april. 1 il 20'0' sang. 16. april. I løpet av de 3-4 siste dager er arten blitt vanlig. Ringtrost (T. torquatus). Denne trost ses sjelden ved Stavanger. De 5 siste årene har jeg sett den 2 ganger, 19. april 19!.2 og 15. mai Begge ganger en O' ved Stokka. Svarttrost (T. merula). En del svarttrost, særlig hanner, overvintrer som kjent hvert år her ved Stavanger. Vinteren var det ikke så mange som året før. 1942: 27. mars. Arten har øket noe i antall de siste dager. 3. april. Stort trekk ankommet. 1944: 25. februar. Bare noen ganske få obs. i vinter. 7. mars. En O' sang. 9. mars. Flere synger. 16. mars. Øker i antall. 17. mars. Mange både 0'0' og W. Steindilp (Oenanthe oenanthe). 1941: 3. mai: Obs. i alt 40'0' og 1!j? 5. mai. Flere. 1942: 14. april. 20'0' ved Klepp. 1943: 123

7 A. l. ap'il. 1d. :l. nlai. Fl 'l" s l yk1-cl'. cl T a La. 4. nlai. En h I I I. 1 lill: ':13. apl'il. :l s tykker. 20. apri l. ~ o n stykkr'i'. fm' L ' ('ksr l11l lur er sås Bu k skvcll r, '(/,'"(; i co /II J'Ubclra). D 'I '" I den 1_. lllai og i J J ta cl n :l. J1l ui. Rau tjert ( Ph. plto 'liicll/'lls). 194 : I. mai ol :. \' 'ti Br yn ' l I. III a i \' I.. I a \' an a I'. I J:,m Cl i. En ~ \' cl H crn. l a I.,'aIllIll. l I sri j 'U' dn (j. s tcrnh l' III r.l J1CY på lrckk. Låvesvale ( J/ ij'ltnd lj m s/ic((). '19Irl: " mai. I~ L 'k p l. v ti ' 1 ~l\ ' angcl'. '-,lllai. :\0 n rtl. 11, ma i. ' Mang ' v i Cl'ud [,I pp. - H 'ri å l' i " pt mil l' p l,j I' d 'l 111 k\' I] n e å :l III I.' O' n h J [ol 1;\ \'('s \'al I' r I' il v'l'nall i : i\'c l \' cl, l kka\at.n I. F 15 nd dala '1' fr a \0/1 \, ', $ p t rnh r, li'lr : I ykl, 1'. I., " 'p I 'lilb 'I', 'Man a hund!'. 2. 'C'ptell1b 1'. Ca L. ' I t mh 'l'. Ca. '\0, _. s 'p tr lltl» }'. N ')1 rå. - 19l l... : D nn h n:l nol 1'1' j g r Jl 1rnd: 'l, S pl m1cl'. 111 l,' hund r~. 1_. 'pl nil /'. ~rin s l '1 ' Iykk r. 1!). ' p l mlj 1'. Ca. 3, 22.. pl ' ml> I'. Ba l' ('a. stykk l ',!-lob I'.. ' n cran -k' ft't. ID, okl b 1'. a. I;),I 1,', I,' J ', o k l b l'. ar ' et P ar,. L Y k k 'l', Tårn vale ( H ic/'oplis {(/J II S) : 17. mai. ' Lykker. L, Illai, l\ lano'(, '1 lj I: 20, Illa i r e s l, k l, 1' mai, Manrre. l Ir_: 17, m ai. :1 ' lykkel' mai.. 1 'kk l'. 1 4 : 17. m:1.i. J s l. \' cl Grucle. 22,' mai..' n L'l kk,]' 'b, i Lavan rr l', 'lnggspett ( l /'.'jobates li /CLjO I' ). 'tg!1 : 25. juli. I ' kogen v l.. I \. ka vatn l.... J spl. De fm ' te denne hr)' l. 6. sep l.c mb l', F l 1'(', L kk l' ob, i, ' In S planlning'l' ulover,l æren, 30. I. ml r, 1 I 'J c l av _ pl Illh r var f in g p tla blill flan k ian li g h 'I' ti, InvanrreI'. 2 I. kl 1) l'. " I' ' ladig 'n cl n cl mink I' I :Jnl nil. 3. ok l h r. ManO'c ' k pl. ' I d ' U le i I nn Ill å n cl _no novenrljl'i' \ '[\ 1'.nl. 11 fl' 1)1(1 I 'S y an li g. Gauk ( 'li cl/lus canorus). 1940: ",6. mai. j\ianrrc k. 'Illp!. hol' båd vcd, I u\'anrrcl' (J' ute i R an lab )' rr : 12. rn a i. I 25. mai, hol' " li : i ' l r' dag ]' rund L 1,hau et 1\. I 2. al ril. y d ' L kka, J. Illai. Go l v l ljogn s la I. J l / L: 6. mai, " ål' n fol's t her y ed ' La"\ an gel'. Spurvehauk ( l ccipiter nlsl/ s). 194.;.1: Vi. mars. ] n ~ og -. m al',' n 6, Ikk, i akuall d enne url, i v inl 1', 1. 43: '\0. r bnh\1'. \24

8 Tl'ekknotise l' Ifa Stavanger omegn En ~ har siden i november holdt til j Stokkaskogen. 19~Lj : 22. februar. En ~ funne L død. 25. februar.. ~ n ~ obs. ved Stokka. 9. mars 2 ~~. 9. april. En ~ inne i byen. Alle d e ek spl. jeg hiuil hal' selt overvintre her ved byen i en årrekke har, ætt hunfuo ler. Grågås ( Anser anser). 1942: 2. nov mber. En flokk på 1l~. Lykker ses stadig i Cl'udevatnet (L 1. Gl'u de). 19 L~3 : 15. september. I 19-tiden fl oy 8 stykker 'krikcnde o 'er SLokka mot Søl'. en :1.9. seplember foi'egikk det et lorl gå e LI'ekk over Jæren. Inge) ret I. Grude meddeler at det var d el storsle treh} h an no ~n gang har s Lt ved Grude. Mange hundre gjess fløy forbi, og ban fikk inntrykk a ' at del var il. Q.l1sel'. Også ved I-logne tad, l enger Søl' på Jæren, b le gjes. ene iakttatt, og HaUvar Hognestad opplyser at det mått være j hundrevis av fugjer. I i5-tiden pa erle d "n en e flokken eller den andre og del kunde være opp til ca. 100 s t) kke1' i enkelte flokker. Fuglene fløy re Lt mol SjJl' ocr så høgt at let ofte var vanskeli g å se d m. Om formiddagen nordvestlig laber bris og oppklart vær j :1 ~ -tiden. D L var mang' ål' siden I-Io gne. tad hadde sett el så stml gåsclrekk. Ståkand (.fl nas plutyl'hyncha). :1.942: 2. no ernbel'. I den si s Le uke har del. vært m ellom 2 fl 3000 sli\k end l ' 1 Glud vatnet ( T. 1. Gi'ude). Kvinand (Hueeplula clangula). Jg/tl.: 8. januar. Ved Bør'aunen i Randabel'g ca. 50 stykk r. 19ft 2: 14. apri1. vært mange både på Gandsfjol'den og Fl'øylandsval.ncl:. 2. november. Noen eksp l. på Cl'udevatneL Laksall(l (A[ ergus nw/'gansel). 194i :. januar. ~ t par ved Børaunen. I. 9 It Li : 1. april. I dag stort lrekk av denne aet. P å, S, ore Lok l'avatn mang j Jag m ed sildender (ill. sen atol). 5. april..' Ladig mange av di s. e Lo al'ler.. aprjl. De fj es le el' d l'ad 'l videre. Havsul (Sula. bassana). 'I.91iO: Li. april. J. stk. p å Børaunen. I glll: 2. apt-i l. J eks})l. funnet i slranden vetl Orr' (E. Line). 19ft!l: J hele juli måne I har 2 ad. og ' il grå jun. holdl seg ut n[or Hevtang n. (lngebrel L. Crude.) Havhest (FulmclnlS glacialis). tdltli: 29. januar. En ad. 6' funnet død ved I3ryne (E. Line). ') L. juli. I løpet av augu t b le Jagli g enkelte ekspl.iakttatt utcnf <;H' R evtang 11. (L J. Cl'ude.) '12:')

9 A. Bernhoft-Osa Topp-dykker (Podiceps cristatus). 1942: 19. mai. Et pal' på Litle Stokkavatn. 27. mai: Reir med 4 nylagte egg. 1943: 9. april. 1. & på Smokkevatnet ved Hognestad og 20. april et par. 21. april. Paret på Litle Stokkavatn obs. for første gang denne vår : Til sistnevnte vatn ankom & den 13. april og!? noen dager seinere. Ringdue (Columba palumbus). 1942: 19. mars. En hel del obs. ved Stokka de siste dager. 1943: 19. februar. En flokk på stykker har overvintret i Stokkatraktene. 1. mars. Et par. småflokker ankommet. 15. mars. Flere flokker. Hørte for første gang i vår 3 & & som kurret. 31. desember. Store flokker har overvintret ved Grude i år. (I. I. Grude). 1944: 10. februar. Bar~ noen få ekspl. har overvintret ved Stokka og Tasta. Når det var snø dekket mark, ernærte duene seg av grønkål og rester av hodekål. Fiskemåke (Larus can us). 1942: 5. april. Vårtrekket er begynt og idag obs. de første ekspl. ved Stokkavatnet. 7. april. Større «innrykk» ved Litle Stokkavatn og rundt om på markene. Aret for (1941) innfant fiskemåkene seg mellom den 10. og 14. april : 28. mars. De første ekspl. ved Litle Stokkavatn. 30. mars. En hel del. 31. mars. Ca april. Øker jevnt i antall, i dag flere hundre. Sildemåke (L.!uscus intermedius). 1941: 14. april. De siste par dager har flokkene her ved Stokkavatnet øket betraktelig. 1942: 7. april. Mange ekspl. ankommet. 10. april. Idag flere hundre på isen i Litle Stokkavatn. 1944: 30. mars. De siste 4-5 dager er arten atter å se på Stokka. I dag noen hundre i lag med fiskemåkel' og kråker. 1. april. Flere hundre samt en del sæing (L. argentatus). Lattermåke, hettemåke (L. ridibundus). 1941: 20. april. Noen få lattermåker ved Litle Stokkavatn. 5. mai. Arten ruger for første gang ved dette vatn. 4 å 5 par. 1942: 5. april. Ca. 50 stykker på Stavanger havn. Ved Litle Stokkavatn i dag 6 stykker. 7. april. En hel del. 12. april. Flere har no slått seg til på rugeplassen fra ifjor. 19. april. Holder seg parvis. 24. april. Reirbygging og parring i full gang. 30. april. Flere ferdige reir. Et 126

10 'trekknotiser Ira Stavanger omegn reir med 2 egg. 3. mai. I et annet reir er det idag 3 egg. 11. mai. Mange fullagte kull. 23. mai. Den første dununge ble klekket i dag. - Kolonien har stadig øket i løpet av april-mai, fra 10 par til ca. 55 par i slutten av mai. En hel del av disse par er sikkert slike" som er blitt fordrevet fra andre kolonier på grunn av eggrøving : 16. mars. Ca. 50 ekspl. er ankommet til Litle Stokkavatn. 24. mars. Ca. 150 stykker. 1944: 18. mars. I dag 30 stykker. De første i vår. 20. mars. Noen flere. 21. mars. Mange. Boltit (Eudromias morinellus). 1944: 15. mai. En ~ funnet i Nærbø, hvor noen stykker samtidig ble iakttatt. Heno (Pluvialis apricarius). 1941: 3. mai. En flokk på 30 stykker fløy over Stokkavatnet mot nord. Tundralo (Squatarola squatarola). 1940: 8. desember. På Børaunen obs. 2 ekspl. i lag med noen andre overvintrende vadere. 1941: 8. januar. Et ekspl. på samme sted.. Vipe (Vanellus vanellus). :l940: 22. mars. Noen eksempl. ankommet. 25. mars. Flere obs. 28. mars. En hel del. 30. mars. Mange. 1941: 6: mars. De første flokker kommet til Hognestad. Omkring 15. og 17. mars val' bestanden fulltallig der. 1942: 16. mars. Ved Stokka 3 stykker. 19. mars. Flere stykker. 22. mars. Enkelte eks pl. ses her og der. Et sted en flokk på mars ca. 50 stykker. 2. april. En del. 3. april. Ca. 100 ved Stokka i småflokker. 21. april. 3 reir med 4 egg og et reir med 3 ved Litle Stokkavatn. 17. mai. I et reir 3 unger + 1 egg, og i et annet 4 språdde egg. I flere reir ble ungene klekket 20. og 21. mai. 1943: 14. februar. Ca. 100 ved Nærland. (Gabriel Nærland). 23. februar. Ved Stokka 2 stykker. 1. mars. Ved Grude 2 store flokker (L I. Grude). 9. mai. Enkelte nyklekte unger på Hognestad. 5. august. Ved Stokkavatnet 2 kull der ungene enno ikke var helt flyvedyktige. 10. august. En stol' flokk, ca. 300, holder seg ved Litle Stokkavatnet. 20. august. Obs. stadig flokker på 50 til 100 stykker. 20. september. No er så å si alle vipene dradd sin veg. 15. november. Inntil bortimot midten av november obs. flere flokker (60 å 100 stykker) ved Grudevatnet. (I. L Grude.) 1944: 9. mars. En ensligd' på Stokka. 12. mars. :127

11 L la a ank I11Ill I n h l l l. Pt, I kka 20. pl'( d I pur. l ~. mal s. En f101d,- ptt:3 ' Lykk ' I'. 17. Ina l'. a. :--O i n flokk. 2. mal':. L )v r.jwi' 'n obs. fl okkel' pti 50:1 100 stykk ' I' saml. 'n del pal' Olll budd vnll 'in!' I' ug pln,'s ' l'. TIovcdtl' kkc L nn ikl, l, lillm I. 7. april. I) I foi': l e ( aa Irr i.'l kkalral' l n '.,", ma i. I) n førs L dunullg funnr'l. ved I I'yn ( I ~. Lin ). I,:n ai. I Rand a- bel'o' 'l kull '3 cl I dag r framl(' ung ' I'. ' LUl'plop r ( alie/ris ll1l1l1inchi). 19Li :.;,1. pl 'mb r, 1'.: 1 ekspl. på B.,hall a Il. 'iskelita, lrom nipe (Tringo /'ypolell,cos). 1.9 I : J. l pc I' k 'pl. b. v ( I li i, l I'. J glj_: Il, mai 2 s lykl L t l knvaln. I.)'" : '. mai. J : l l,. 'nnlill 't d. I:", ma i. l.. mai 2 pal'. 191j 11: I ~. mai. r Ls ['Ol'st ksp!. Glulsoip' ('I'. /1 'bll!(l/'l:a). I UL, : 2,. juli. V 'dlitl ' Lokka 'c ln, ' L kkpl'. 15. nu er J ' l. 1 ti Sa (' :L I ohs. daalict i d I : i: 1.!j il :) slykk 1'. I cl, g bnre _. Lnppsnil', ot neppe (7'. c/'!}iiii o IJIIS). 19ti3: 2. juli. E,L cl : pl. yed Li I.'Iokkanllll. RUll tilk (T. lo/aihi). l D,O:. cl enlhcl'. Ycd B I'au ))('11 2 ' 1,. 1' 1' r. ' LL ' \' aj[ r,d mm' ' <1 l' cl 'l I'u: 'n rolwsla. l Dlil:J 6. apl'il. Ji L phi' ved LiLle.. I kkaval.n. 1 94~: 2 1. aj I'il. I :Lle l f. apri l. ti,tykker. 2. april. I le I' pal'. ID 13: _. april l. Il" /1. III il i. 1, 1' 1" pal'. I D/,'r : l i.. pl'il. l s Lk. l. mai. : p ar. kogsnill (7'. c!t/'opus). l U I. : 20. juli., - cl, J11oklvvallH'1 p;'\ 11 an ': Ia d 3 : L. kl I'. 2G. j uli Ij s ly kk 'I'. pov (.\ /UlP llilis {{ l'fjli{/lrt J. I D~O: {. cl, ' mbel'. Pa l (Jr a u))('n '2 usklld l k pl. I Ul, I: l janilar'. P å S:\I1lL1l sl,cl _ ' Ly kk r!'. 30. n l a l's. V,li l æl'l:\lld.1 5 s L. l' ker. ( \nkol1lltl ('L Liclli ty I' ) IH4_:. npril. " [I1Tn roi's le ck '1'1. hel' "( ti lokkn. L2. UII il. I alt. 7 Ly kk!'. I'.. Hpl'il. ~ l fl 11 (7 ('. ;~ 1. mai. Nykl'l' l cl 1J111n g r. IUI,3: J l. april. I ~ I pal'. 1911(,:...:l. ma l's. \ cl Il g n la I 7, Ly kkel. 'I O. ~ IPl'jl. 1)('1, fo l's! ' ' k: pl. hel' pil.. Lukka. Rugde ( coloprt.r /'II sticolo). N ('n rå kspl. Yl'v inl]' l' adi i ' I kka Il', kl 'n : Ill( Il rn n lf' ay d elll ult ' I' ihj l nlh 'n o nbiil' li a r ' nd n, ' Il dag I', - 'nd I' vå l' Ll' kke L s S O[L Pl') Il 1. I nlt ",,: 3. april. 8nl'p ohs. el pk pl. :--. npri l. F lcl'l' Slykk l ' \'Ili SC s l (' <I 'I'. 1_ l

12 Trekknotiser fra Sta\ angel' omegn. apl'il ' TI ti 1... pri\. Bare it 3 sl.+k r. 1944: 7. a I'il. I dag _- unhomn.. apri1. Fl r Db. Tm'c \.ed r. M kregauk ( 'a p Ua ga llilla ao). i IL 20. april. 1. cl n fol"l l k n l <3. I..2: 1ft. april Flcre t kl'cr. r. a ril. IL rlc il. 'L mai.. ',kl kl dunung r. 1. septcm l'. ] d i.' \' Ul' dag r l' 'l' 11 Tnas' l.\. pl. y d L it1 tokkavaln. l, Lj3: :..4. febl u al'. Gil' s l 'kk l' å i tn vnl L cl.. mal' a. 10 L,kk 1'. 194fl : 10. aui:tu ' l a.... O h kka in r' derav a...,o C. 111 dia g 1- L!JIr/,no rypl 's III/:nillllls.... d '5 mb L'. Ca. 30 C. gauinago og!~ C minillll/s. Kj ell ( li" li/olopus o lrat ' {flls) : 17. mal' ] s. po I~armoy. ;jo. I n :ll'. V l l ærland n oen stykker. (Ti liig I.',?) 19~3: ""(. n al's. " L pur v d Gand fj orden. 194 f l: 26. mal'. 'l k 'pl. v l l l Jo (J'U S Ul l. Åk rrik c ( 'rc.1; /' 'x). 1940: 18. maj. Den for Le h l' L v cl tokka. '1942:. O. ma i. 1. slk. 'l913: 19. mai. 1 Lk. 2'1. n i. 2 stykker.,\ 4ft : i L mai 1. d ob. i Ran labcrg. lav ng l' 2\lu u nl januar 194-, \. BEHI'Il Fl'- 5. L.

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen UTVALGTE FUGLEARTERS BRUK AV LISTASTRENDENE Sandløper Gunnar Gundersen Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder M. Wold, J.E. Røer, V. Bunes 23. mars 2012! INNHOLD Forord!... 2 Konklusjon!... 4 Listastrendene

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved 10/10/41. bygartneren i Ber gen. Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved å h nler'e hr. bygartnerens opmerksomhet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987 SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27 SEPTEMBER 1987 Siste visitas : januar 1973 ved biskop Kaa re Støylen I Myk l a nd 2 å r før, som da hørte til Birkenes, men

Detaljer

Lek med gangetabellen

Lek med gangetabellen Lek med gangetabellen Det er mange måter å lære gangetabellen. Den må pugges, men dette kan gjøres på forskjellige måter som kan være gøy for elevene. Her har jeg samlet noen av lekene jeg har brukt sammen

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka ,0 kg, kg,0 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del Året og klokka Innhold Del, Året og klokka Et år har måneder Måneder, uker og dager Kalender og ukenummer Kvartaler Temperatur Klokka Hverdagsmatte

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Mete med den gamle Kongsveien!

Mete med den gamle Kongsveien! Nr. 1 1983 ARVEN-- ---------.J-.- 3o- Ar-gS-ng MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG _., Mete med den gamle Kongsveien! Nu skal vi spandere en dag pa en tur gjennem hele San nidal. Og vi kan jo pr0ve a

Detaljer

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember:

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember: Nå er november snart over, og det nærmer seg desember og jul. I løpet av november har det skjedd mye. Førskolegruppen har vært i Pålsbu og de har besøkt barnehagen på Nore. De yngste har fått mye tid sammen

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Sagalitteratur om de to slagene på Re i 1163 og 1177

Sagalitteratur om de to slagene på Re i 1163 og 1177 Sagalitteratur om de to slagene på Re i 1163 og 1177 De to sagaene Fagerskinna, av en anonym islandsk forfatter og Heimskringla av Snorre Sturlason, er de vi bruker som primærkilder for å finne de to slagene.

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer