TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944"

Transkript

1 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede av fugletrekket i Rogaland i de siste 4-5 år. Men for en del arters vedkommende er materialet dog så pass fyldig at det tydelig viser trekkets forløp. Det har på grunn av forholdene ikke vært lett å drive mer planmessige studier av fugletrekket i de seinere år. Således har det vært uråd å ferdes på de beste observasjonssteder for vadere og sjøfugl. Bl. a. har Ornitologisk stasjon på Jæren vært helt ute av drift. De her offentliggjorte iakttagelser skriver seg derfor hovedsakelig fra ekskursjoner i Stavangers aller nærmeste omegn. Og da først og fremst fra traktene ved Litle og Store Stokkavatn og Tasta samt fra Stavanger byområde. Når det ved de fleste data ikke er angitt lokalitet, så er de fra disse steder. - Men enkelte observasjoner fra selve Jæren er også tatt med, og da alltid med stedsangivelse. Som en vil se, later det til at flere arter ofte ankommer et par eller noen dager tidligere der nede. Når jeg ikke med full sikkerhet har kunnet konstatere en arts tidligste ankomst eller trekkets videre forløp så er intet anført. - En del mer spredte høst- og vinterobservasjoner og forekomster er føyet til. I de senere år el' det ikke publisert noe om fugletrekket her i fylket med unntagelse av de result.ater som ringrnerkningsarbeidet har gitt. Derfor kan vel nedenstående opptegnelser ha sin interesse som et bidrag til vårt kj ennskap til fugletrekket i Rogaland. 118

2 Trekknotiser fra Stavanger omegn Blåkråke (Coryus {rugilegus). Denne art ses sjelden her ved Stavanger. 1942: 15. februar. 3 stykker og 7. april 2 stykker. 1944: 1. april. Flere ekspl. i lag med noen kråker. Nøtteskrike (Garrulus glandarius). 1941: I september-oktober mange ved Grude (Ingebret I. Grude). 1942: I november obs. en hel del samme sted. 1943: 7. oktober. Ca. 6 stykker ses daglig ved Grude, hvor enkelte individer også el' iakttatt hele sommeren (I. I. Grude). 29. november. Fremdeles mange ved Grude. Dette er den tredje høst (og vinter) at arten holder til der i traktene. Stær (Sturnus yulgaris). 1940: 25. mars. Trekket begynt. Har øket i antall de siste par dager. 28. mars. Store flokker. 1942: "I løpet av februar bare obs. 3 stykker. 24. februar. 15 stykker. 14. mars. Lite stær, idag 20 stykker i flokk. 17. mars. En del nykomne. 19. mars ca mars en del. 31. mars. Øker daglig i antall. 1944: 31. januar. I løpet av januar obs.. daglig store flokker ved Bore og Revtangen (I. I. Grude). Vinteren bare en og annen flokk på 8-12 stykker her ved Stokka. 8. mars ca mars 300 i en flokk. 17. mars 5 å mars flere hundre overnattet ved Litle Stokkavatn. Grønfink {Chloris chloris}. 1940: 28. mars. Noen flokker på 10 il 15 stykker obs. idag. 1941: 15. april noen stykker. 26. april en hel del. 1942: 15. mars. Bare et par stykker obs. i vinter. 12. april. De første ankommet idag. 15. april. Flere stykker. 1943: Ikke obs. her ved Stavanger i vinter. 23. mars 2 ~~. 15. april 2 il 3 stykker. 16. mai 5 stykker. Sjelden denne vår. 1944: Ikke obs. overvintrende. 25. februar 14 stykker i flokk. 13. mars 8 stykker. 28. mars et pal'. 8. april ca. 30 stykker i flokk. Tornirisk (Carduelis cannabina). 1941: 21. april. Noen stykker. 26. april ca. 15 stykker. 1942: 12. april. De første 6 stykker ved Stavanger april. Noen stykker ved Hognestad. 1943: 2. mai. De første, 4 stykker på Stokka. Knøtter (C. Ilm irostris). 1942: H. april noen stykker ved Hognestad. 1943: 7. mai 2 par ved Stokka. 1944: 30. mars et enkelt ekspl. 4. april et par. 5. mai. Idag obs. i alt 5 par. 11. mai. Det første egg i et kull. 119

3 A. 8 mhoft -Osn Dompapp ( PYr/'hula pyrrlwla). U. a rlen L PUl' gang r h f' ved L kk... 0'0' 0 0 L~ ~~ fl cl' gang l ' i apj'i I 19Ld, Grankro Il hb (Loxia. stykk l' j en fl kk ~ O- 1j1j h:11' J', l:> a ::ti" Sål cl : en flokk p å u!'! il'ostra). 1 43: 3. f,ul'ua r'. Ca. I:J pl mh r. T cl r IL. 01 j t ' l ' i måflokj l' på 4. il n bar n.i lc1 en gan O'. Bokfink (jl ringilla oelebs). i9li0: 'I, ul ril. :I. i full sall r. H)4'l : 9. apr'il n sang. Trckket cnno ikke] egyn l. '17. apr'i l. 13 O' 'nn r å. ke i anlall. En h l d L s. de sis t dag r. 1 4",: Tld d O' 1 ~ har v rvlntr t h l' Y cl hau O' n d nn vinl 1. _-o l ar. En I I ::mkon n c L: nr n vng I' nno ikk.. up r-il. D n fol" Lc O' an, 1943:.A. mar-. ri T" i full an O'. 'I. L14: 31. jul uur'.. ~ n cl I hs. clagll(r cl Cruc1. &.J... f brugr, h.. r::: v erv in Lr' n l 00' v cl tol' ka.. O. mal'. 'J l' l k t ikk ' lj'o' 'nl.. <lll'jl. En oh. ilaer. 12. april. I d Ja er'l' l' art nbiil l vanli O'. }.Iange, 'n O' r. P ilfink (J (/SS'I' monlmws). Ses j Id TI 0111 "intct n i no' Slnrl" anlall. 19~0: S. des m ber. Ca. 20 LykkcL' v d li an I ~l- 11 1' 0' : j ~. mal'. [~ n 20 L 'kk l' dagli '.T p;:'t I!haug n i vin l er. iv purv ( Ellberi::.a s ho niclus). :1 94'l : 1. m a i. EL par' " I Tr ~n. Lad. _ l.. mai. En o v cl Litle I l ],avaln. 19<i...: 2-. a til. EI. I spl. samme s l "d, g. ll lai e t par : 16. mai. Et pal' v d Cm Ic alnel. crke (A lauda ar ens!s). 1 40: Li. nlni. EL l' il' II d egg v ' I 1 r ' 11 (E. Lin ).. 1- ml, 1'. a. L.. ' 1)'1\.1 ' l',"ed B i R andab rg. J LL1:. jan,11'. Ca. ~O f. r] k l' alm' L d. 23. april. EL Li lii n' l trll m ed 3 crer bl funn l v l Bryn av ' inar Lin. 194 : ::q r-il. \ ål' 'n fur' ' Le lcrh snn rr her v ri Lokka icla tr apri l. I lol'l l ar 2- s,'n er nd Il'k l'på.l l' n. 19<i3: 1.ma1'.. n a,' n ) dag li a Y C l ~ l'ud c. (J. l. mel ).,\ l'ill: ti. april. I n fol' Lr I I'k ';:m g y e l,' L leka. Heipiplerl (lntlws I ral Ilsis). 1. d:. j anual. 3 o 1'- "inll' nde -k, I. vcd Ba i ] anclaberg. 20. april. Jdag obs. cl rnl' l ' lå ti' kk - tykk r. 1943: ~ I -. april. De fol' l eksp1. a. 120

4 10 I kk r i n flokk J 944: I' 11 de l v 'l'vinlt' nd e b. i lop l.,. janua l' y cl l l' (1. L:rud ). 1l). april. D e ril'. t,ås i lau y I lav ang 1', Trepiplerle (I. lri f; ialis). 194.J: ti. mai. " ed H gn' laj l kl r. 'J l. m a i. \' cl rud 2 par. I 41.1-: -, mai.! l' I f l' L k I.vd,I "anuer, Gulerle (Vlolacilla I/w la). t942: D. tllai. Et k pl. v I l I<k'l L. mai. ] " t par amm t I. -",3. mai. D l ro!'. l m i e t h dl. 194 : J lt. 111 i, \' [ [itl I kkavaln tykk ' I', 11ft: 1. mai. amm ted stykk I', ' Alpe-erle (~!J. cin I"CL), t LlLt : 23, d ml l'. :.:, st kl. l' l akt" att 1 tavang r. (Dr. H 'ib rg). Linerle (H. alba), 194 '1: 17. <l}l'il. r 11 fort lin d> v ed tavano'er, 2,april. 'I ei, 2). aprjl. tykl-cl'. t91~: 1_. apl'il. V l T [epp t slk. 1ft, apri l., mm ::; L d.:.j ' 1,kk 1'. I. all'il. I l 1" cl ' ta\'ang r. 'I.. april. lin h I cl : 1. Ul I'il. 1 ti,. l. april no 'n tykk ' I'. 7., pl mil'., el'l1 Il r i hun Il' v i, i sive v l 111 kkcvaln L H gn c lau. (Jfr., I a, Mus. A.rsh 'fl ' 1912-~3 pa 0', '11 2). I 11: 1ft. apri l. ltf 1': l ' l pl.. d L y an er 1'. 1-. all'il:':', 'kk r. 1<. april. I-I,) ~ L kk r. Kjottmei (Pan./sll/niol). No enial Uag 1" l' 11 rfl'u.'l.avang l' L rd l' p å at l \ i mar'. måned for uål' c l reg 11' LL LI' J I av kjnll III j. 1'. (Jfr. tav. l\lu. Ål'sh he 19 IO--1i i p a O', jti",,). F r d lo i I ' ål' har j rr f ler nd notis I' 0111 ~ l D tt l' ti L j g hal' S " L flll' om ål' ne. - ~1 943 :. mal'. n. 30 kj LLm i: rl' trakl' forbi hau O' n. 5. mal'. 1 lau pu : ~ de min. I '100. I ykk 1'. 'I 44: 1. mal' ~. J cl i Le daer l' kun IJ. nk Il kj 11m i el' III n i da O' i J7-Lid n ob. en flokk på 'n."'o kli. c : lr'if ' l gj nn III hag 'n Janu skl'å n in r n av H hauo' n - fru v -t nlol. ausl - n oy akli rr lik. m j (T' har 'LI ti ty d fl 're anl Inina 'l', Il. mars. En h,i del i VI. ha rr r 1 b ]'l. 17. mal'.,h. tjo ' 1 kk r i,n flokk v ed Byi1::mgen, mar:. Mang. 30, mar,. c si. Le lag 'l' l' Hl'L 'n igj n bli LL sjldn '1'P. Rlanl diss kjoll1l1 is l' S j g il-! andl' 111' arl 1'. Tornskat (La11iu coltul'io). 19:1: _6. m i 'å j ' g en ei v cl Goa j Randaberg. 12 L

5 A. Bernhort-Osa Silkestjert, sidensvans (Bombycilla garl'ulus). 1940: Denne høst ble noen få ekspl. fanget ved Brusand. 1941: I Matnisdal, aust for Brusand, ble 8 stykker fanget i løpet av november. (M. Remme). 1942: 24. desember. Obs. 9 stykker ved Stavanger. Grå ftuesnapper (l\juscicapa striata). 1941: 22. mai. Et ekspl. i Stavanger. Fluesnapper (lu. hypoleuca). 1940: 30. april. Et ekspl. ved Bryne samt en d i Stavanger. 1941: 20. mai. Obs. de første dd dette år. 27. mai. Hørte idag flere stykker på ymse steder i byen. Seint trekk dette år. 1942: 1. mai. Et par stykker. 12. mai. 3 dd sang. 1943: 7. mai. En syngende d. 9. mai. En ~. 15. mai noen stykker. 6. september. Stort trekk ved Hognestad. Mange ekspl. iakttatt. 1944: 15. mai. Flere dd sang idag i Stavanger by. De første i ål'. Gransanger (Phylloscopus c. abietinus). 1941: 22. april. 1 d. 25. april. 2 dd. 28. april. Flere stykker. 1942: 19. april. :ld 20. april. 2 å 3 dd. 1943: 21. april. 1 d. 21,. april. 2 dd. 1, mai. Flere stykker. 1944: 14. april og 15. april en enkelt d. Laovsanger (Ph. trochilus arcedula). 1941: 11. mai. Flere stykker ved Grude. 1942: 11. mai. Et ekspl. 12. mai flere obs. idag. 1943: 28. april. Obs. ved Hognestad. 2. mai. Et eskpl. sang ved Stavanger. 3. mai. Flere stykker. 1941,: 7. mai. 1 d. 9. mai. Flere stykker. Sivsanger (Acrocephalus sclloenobaenus). 1942: 23. mai. Det første ekspl. ved Litle Stokkavatn. 1943: 16. mai. Til Grude kom arten i dag. Apalsanger, bastardnattergal (li ippolais icterina). 1940: 27. mai. De første ekspl. hørtes i dag i Stavanger. 1941: 27. mai. 1 cl'. 30. mai. Et par stykker sang. 1942: 23. mai. Den første cl'. 26. mai. Flere ankommet. 1943: 22. mai. Sang i dag flere steder. 1944: 16. mai og 19. mai. 1 enkelt d. Hagesanger (Sylvia borin). 1941: 28. mai. Årets første d. 30. mai. 3 stykker. I 1942, 1943 og 1944 var første ankomstdag henholdsvis 26. mai, 20. mai og 23. mai. Munk (S. atricapilla). 1940: 18. mai. 1 d. 25. mai. 2 cl'cl' : 26. mai. 3 stykker sang. 1944: :1.2. mai. 2 dd. 122

6 Trekknotiser fra Stavanger omegn Tornsanger (S. communis). 1941: 22. mai. 1 0'. 25. mai. Flere. 1942: 19. mai. De første 30'0'. 26. mai. Flere stykker. 1943: 7. mai og 15. mai. 10'. 1944: 15. mai. 10'. 24. mai. Flere. Bjørketrost (Turdus pilaris). 1940: 28. mars. Flere stykker. 1. april. En del. 1941: 20. april. En del ankom idag. 26. april. Mange. 30. april. Et reir med 1 egg. 1942: Enkelte eksemplarer obs. i januar, men ingen i februar-mars med unntagelse av ett den 31. mars. Den 3. april 1 stk. og 9. april flere. 14. april og 19. april mange par. Måltrost (T. e. philomelos). 1940: 28. mars. Noen eksemplarer ankommet. 1941: 9. april. En O' i full sang. 17. april. En og annen høres synge i byhagene. 1942: 5. april. 2 stykker sang. 7. april. 3 il 4 stykker. 14. april. Flere stykker. 1944: 30. mars. En O' i full sang. 8. april. Obs. i alt 3 stykker idag. 9. april. Flere ekspl. Rauving (T. musicus). 1941: 21. april. En del ankommet idag. Flere synger i kveld. 1942: 14. april. Flere eksemplarer sås i dag tidlig. 19. april. Mange. Har øket jevnt i antall de siste dager. - Den 12. oktober mellom klokka 21 og 24 gikk det et stort trekk av rauving over Stavanger by. Det var duskregn og st.ille. Andre trostearter, f. eks. måltrost, hørtes ikke. 1943: 17. april. En del ankom i dag, enkelte i full sang. 18. april. Mange i byparkene. 1944: 10. april. 1 il 20'0' sang. 16. april. I løpet av de 3-4 siste dager er arten blitt vanlig. Ringtrost (T. torquatus). Denne trost ses sjelden ved Stavanger. De 5 siste årene har jeg sett den 2 ganger, 19. april 19!.2 og 15. mai Begge ganger en O' ved Stokka. Svarttrost (T. merula). En del svarttrost, særlig hanner, overvintrer som kjent hvert år her ved Stavanger. Vinteren var det ikke så mange som året før. 1942: 27. mars. Arten har øket noe i antall de siste dager. 3. april. Stort trekk ankommet. 1944: 25. februar. Bare noen ganske få obs. i vinter. 7. mars. En O' sang. 9. mars. Flere synger. 16. mars. Øker i antall. 17. mars. Mange både 0'0' og W. Steindilp (Oenanthe oenanthe). 1941: 3. mai: Obs. i alt 40'0' og 1!j? 5. mai. Flere. 1942: 14. april. 20'0' ved Klepp. 1943: 123

7 A. l. ap'il. 1d. :l. nlai. Fl 'l" s l yk1-cl'. cl T a La. 4. nlai. En h I I I. 1 lill: ':13. apl'il. :l s tykker. 20. apri l. ~ o n stykkr'i'. fm' L ' ('ksr l11l lur er sås Bu k skvcll r, '(/,'"(; i co /II J'Ubclra). D 'I '" I den 1_. lllai og i J J ta cl n :l. J1l ui. Rau tjert ( Ph. plto 'liicll/'lls). 194 : I. mai ol :. \' 'ti Br yn ' l I. III a i \' I.. I a \' an a I'. I J:,m Cl i. En ~ \' cl H crn. l a I.,'aIllIll. l I sri j 'U' dn (j. s tcrnh l' III r.l J1CY på lrckk. Låvesvale ( J/ ij'ltnd lj m s/ic((). '19Irl: " mai. I~ L 'k p l. v ti ' 1 ~l\ ' angcl'. '-,lllai. :\0 n rtl. 11, ma i. ' Mang ' v i Cl'ud [,I pp. - H 'ri å l' i " pt mil l' p l,j I' d 'l 111 k\' I] n e å :l III I.' O' n h J [ol 1;\ \'('s \'al I' r I' il v'l'nall i : i\'c l \' cl, l kka\at.n I. F 15 nd dala '1' fr a \0/1 \, ', $ p t rnh r, li'lr : I ykl, 1'. I., " 'p I 'lilb 'I', 'Man a hund!'. 2. 'C'ptell1b 1'. Ca L. ' I t mh 'l'. Ca. '\0, _. s 'p tr lltl» }'. N ')1 rå. - 19l l... : D nn h n:l nol 1'1' j g r Jl 1rnd: 'l, S pl m1cl'. 111 l,' hund r~. 1_. 'pl nil /'. ~rin s l '1 ' Iykk r. 1!). ' p l mlj 1'. Ca. 3, 22.. pl ' ml> I'. Ba l' ('a. stykk l ',!-lob I'.. ' n cran -k' ft't. ID, okl b 1'. a. I;),I 1,', I,' J ', o k l b l'. ar ' et P ar,. L Y k k 'l', Tårn vale ( H ic/'oplis {(/J II S) : 17. mai. ' Lykker. L, Illai, l\ lano'(, '1 lj I: 20, Illa i r e s l, k l, 1' mai, Manrre. l Ir_: 17, m ai. :1 ' lykkel' mai.. 1 'kk l'. 1 4 : 17. m:1.i. J s l. \' cl Grucle. 22,' mai..' n L'l kk,]' 'b, i Lavan rr l', 'lnggspett ( l /'.'jobates li /CLjO I' ). 'tg!1 : 25. juli. I ' kogen v l.. I \. ka vatn l.... J spl. De fm ' te denne hr)' l. 6. sep l.c mb l', F l 1'(', L kk l' ob, i, ' In S planlning'l' ulover,l æren, 30. I. ml r, 1 I 'J c l av _ pl Illh r var f in g p tla blill flan k ian li g h 'I' ti, InvanrreI'. 2 I. kl 1) l'. " I' ' ladig 'n cl n cl mink I' I :Jnl nil. 3. ok l h r. ManO'c ' k pl. ' I d ' U le i I nn Ill å n cl _no novenrljl'i' \ '[\ 1'.nl. 11 fl' 1)1(1 I 'S y an li g. Gauk ( 'li cl/lus canorus). 1940: ",6. mai. j\ianrrc k. 'Illp!. hol' båd vcd, I u\'anrrcl' (J' ute i R an lab )' rr : 12. rn a i. I 25. mai, hol' " li : i ' l r' dag ]' rund L 1,hau et 1\. I 2. al ril. y d ' L kka, J. Illai. Go l v l ljogn s la I. J l / L: 6. mai, " ål' n fol's t her y ed ' La"\ an gel'. Spurvehauk ( l ccipiter nlsl/ s). 194.;.1: Vi. mars. ] n ~ og -. m al',' n 6, Ikk, i akuall d enne url, i v inl 1', 1. 43: '\0. r bnh\1'. \24

8 Tl'ekknotise l' Ifa Stavanger omegn En ~ har siden i november holdt til j Stokkaskogen. 19~Lj : 22. februar. En ~ funne L død. 25. februar.. ~ n ~ obs. ved Stokka. 9. mars 2 ~~. 9. april. En ~ inne i byen. Alle d e ek spl. jeg hiuil hal' selt overvintre her ved byen i en årrekke har, ætt hunfuo ler. Grågås ( Anser anser). 1942: 2. nov mber. En flokk på 1l~. Lykker ses stadig i Cl'udevatnet (L 1. Gl'u de). 19 L~3 : 15. september. I 19-tiden fl oy 8 stykker 'krikcnde o 'er SLokka mot Søl'. en :1.9. seplember foi'egikk det et lorl gå e LI'ekk over Jæren. Inge) ret I. Grude meddeler at det var d el storsle treh} h an no ~n gang har s Lt ved Grude. Mange hundre gjess fløy forbi, og ban fikk inntrykk a ' at del var il. Q.l1sel'. Også ved I-logne tad, l enger Søl' på Jæren, b le gjes. ene iakttatt, og HaUvar Hognestad opplyser at det mått være j hundrevis av fugjer. I i5-tiden pa erle d "n en e flokken eller den andre og del kunde være opp til ca. 100 s t) kke1' i enkelte flokker. Fuglene fløy re Lt mol SjJl' ocr så høgt at let ofte var vanskeli g å se d m. Om formiddagen nordvestlig laber bris og oppklart vær j :1 ~ -tiden. D L var mang' ål' siden I-Io gne. tad hadde sett el så stml gåsclrekk. Ståkand (.fl nas plutyl'hyncha). :1.942: 2. no ernbel'. I den si s Le uke har del. vært m ellom 2 fl 3000 sli\k end l ' 1 Glud vatnet ( T. 1. Gi'ude). Kvinand (Hueeplula clangula). Jg/tl.: 8. januar. Ved Bør'aunen i Randabel'g ca. 50 stykk r. 19ft 2: 14. apri1. vært mange både på Gandsfjol'den og Fl'øylandsval.ncl:. 2. november. Noen eksp l. på Cl'udevatneL Laksall(l (A[ ergus nw/'gansel). 194i :. januar. ~ t par ved Børaunen. I. 9 It Li : 1. april. I dag stort lrekk av denne aet. P å, S, ore Lok l'avatn mang j Jag m ed sildender (ill. sen atol). 5. april..' Ladig mange av di s. e Lo al'ler.. aprjl. De fj es le el' d l'ad 'l videre. Havsul (Sula. bassana). 'I.91iO: Li. april. J. stk. p å Børaunen. I glll: 2. apt-i l. J eks})l. funnet i slranden vetl Orr' (E. Line). 19ft!l: J hele juli måne I har 2 ad. og ' il grå jun. holdl seg ut n[or Hevtang n. (lngebrel L. Crude.) Havhest (FulmclnlS glacialis). tdltli: 29. januar. En ad. 6' funnet død ved I3ryne (E. Line). ') L. juli. I løpet av augu t b le Jagli g enkelte ekspl.iakttatt utcnf <;H' R evtang 11. (L J. Cl'ude.) '12:')

9 A. Bernhoft-Osa Topp-dykker (Podiceps cristatus). 1942: 19. mai. Et pal' på Litle Stokkavatn. 27. mai: Reir med 4 nylagte egg. 1943: 9. april. 1. & på Smokkevatnet ved Hognestad og 20. april et par. 21. april. Paret på Litle Stokkavatn obs. for første gang denne vår : Til sistnevnte vatn ankom & den 13. april og!? noen dager seinere. Ringdue (Columba palumbus). 1942: 19. mars. En hel del obs. ved Stokka de siste dager. 1943: 19. februar. En flokk på stykker har overvintret i Stokkatraktene. 1. mars. Et par. småflokker ankommet. 15. mars. Flere flokker. Hørte for første gang i vår 3 & & som kurret. 31. desember. Store flokker har overvintret ved Grude i år. (I. I. Grude). 1944: 10. februar. Bar~ noen få ekspl. har overvintret ved Stokka og Tasta. Når det var snø dekket mark, ernærte duene seg av grønkål og rester av hodekål. Fiskemåke (Larus can us). 1942: 5. april. Vårtrekket er begynt og idag obs. de første ekspl. ved Stokkavatnet. 7. april. Større «innrykk» ved Litle Stokkavatn og rundt om på markene. Aret for (1941) innfant fiskemåkene seg mellom den 10. og 14. april : 28. mars. De første ekspl. ved Litle Stokkavatn. 30. mars. En hel del. 31. mars. Ca april. Øker jevnt i antall, i dag flere hundre. Sildemåke (L.!uscus intermedius). 1941: 14. april. De siste par dager har flokkene her ved Stokkavatnet øket betraktelig. 1942: 7. april. Mange ekspl. ankommet. 10. april. Idag flere hundre på isen i Litle Stokkavatn. 1944: 30. mars. De siste 4-5 dager er arten atter å se på Stokka. I dag noen hundre i lag med fiskemåkel' og kråker. 1. april. Flere hundre samt en del sæing (L. argentatus). Lattermåke, hettemåke (L. ridibundus). 1941: 20. april. Noen få lattermåker ved Litle Stokkavatn. 5. mai. Arten ruger for første gang ved dette vatn. 4 å 5 par. 1942: 5. april. Ca. 50 stykker på Stavanger havn. Ved Litle Stokkavatn i dag 6 stykker. 7. april. En hel del. 12. april. Flere har no slått seg til på rugeplassen fra ifjor. 19. april. Holder seg parvis. 24. april. Reirbygging og parring i full gang. 30. april. Flere ferdige reir. Et 126

10 'trekknotiser Ira Stavanger omegn reir med 2 egg. 3. mai. I et annet reir er det idag 3 egg. 11. mai. Mange fullagte kull. 23. mai. Den første dununge ble klekket i dag. - Kolonien har stadig øket i løpet av april-mai, fra 10 par til ca. 55 par i slutten av mai. En hel del av disse par er sikkert slike" som er blitt fordrevet fra andre kolonier på grunn av eggrøving : 16. mars. Ca. 50 ekspl. er ankommet til Litle Stokkavatn. 24. mars. Ca. 150 stykker. 1944: 18. mars. I dag 30 stykker. De første i vår. 20. mars. Noen flere. 21. mars. Mange. Boltit (Eudromias morinellus). 1944: 15. mai. En ~ funnet i Nærbø, hvor noen stykker samtidig ble iakttatt. Heno (Pluvialis apricarius). 1941: 3. mai. En flokk på 30 stykker fløy over Stokkavatnet mot nord. Tundralo (Squatarola squatarola). 1940: 8. desember. På Børaunen obs. 2 ekspl. i lag med noen andre overvintrende vadere. 1941: 8. januar. Et ekspl. på samme sted.. Vipe (Vanellus vanellus). :l940: 22. mars. Noen eksempl. ankommet. 25. mars. Flere obs. 28. mars. En hel del. 30. mars. Mange. 1941: 6: mars. De første flokker kommet til Hognestad. Omkring 15. og 17. mars val' bestanden fulltallig der. 1942: 16. mars. Ved Stokka 3 stykker. 19. mars. Flere stykker. 22. mars. Enkelte eks pl. ses her og der. Et sted en flokk på mars ca. 50 stykker. 2. april. En del. 3. april. Ca. 100 ved Stokka i småflokker. 21. april. 3 reir med 4 egg og et reir med 3 ved Litle Stokkavatn. 17. mai. I et reir 3 unger + 1 egg, og i et annet 4 språdde egg. I flere reir ble ungene klekket 20. og 21. mai. 1943: 14. februar. Ca. 100 ved Nærland. (Gabriel Nærland). 23. februar. Ved Stokka 2 stykker. 1. mars. Ved Grude 2 store flokker (L I. Grude). 9. mai. Enkelte nyklekte unger på Hognestad. 5. august. Ved Stokkavatnet 2 kull der ungene enno ikke var helt flyvedyktige. 10. august. En stol' flokk, ca. 300, holder seg ved Litle Stokkavatnet. 20. august. Obs. stadig flokker på 50 til 100 stykker. 20. september. No er så å si alle vipene dradd sin veg. 15. november. Inntil bortimot midten av november obs. flere flokker (60 å 100 stykker) ved Grudevatnet. (I. L Grude.) 1944: 9. mars. En ensligd' på Stokka. 12. mars. :127

11 L la a ank I11Ill I n h l l l. Pt, I kka 20. pl'( d I pur. l ~. mal s. En f101d,- ptt:3 ' Lykk ' I'. 17. Ina l'. a. :--O i n flokk. 2. mal':. L )v r.jwi' 'n obs. fl okkel' pti 50:1 100 stykk ' I' saml. 'n del pal' Olll budd vnll 'in!' I' ug pln,'s ' l'. TIovcdtl' kkc L nn ikl, l, lillm I. 7. april. I) I foi': l e ( aa Irr i.'l kkalral' l n '.,", ma i. I) n førs L dunullg funnr'l. ved I I'yn ( I ~. Lin ). I,:n ai. I Rand a- bel'o' 'l kull '3 cl I dag r framl(' ung ' I'. ' LUl'plop r ( alie/ris ll1l1l1inchi). 19Li :.;,1. pl 'mb r, 1'.: 1 ekspl. på B.,hall a Il. 'iskelita, lrom nipe (Tringo /'ypolell,cos). 1.9 I : J. l pc I' k 'pl. b. v ( I li i, l I'. J glj_: Il, mai 2 s lykl L t l knvaln. I.)'" : '. mai. J : l l,. 'nnlill 't d. I:", ma i. l.. mai 2 pal'. 191j 11: I ~. mai. r Ls ['Ol'st ksp!. Glulsoip' ('I'. /1 'bll!(l/'l:a). I UL, : 2,. juli. V 'dlitl ' Lokka 'c ln, ' L kkpl'. 15. nu er J ' l. 1 ti Sa (' :L I ohs. daalict i d I : i: 1.!j il :) slykk 1'. I cl, g bnre _. Lnppsnil', ot neppe (7'. c/'!}iiii o IJIIS). 19ti3: 2. juli. E,L cl : pl. yed Li I.'Iokkanllll. RUll tilk (T. lo/aihi). l D,O:. cl enlhcl'. Ycd B I'au ))('11 2 ' 1,. 1' 1' r. ' LL ' \' aj[ r,d mm' ' <1 l' cl 'l I'u: 'n rolwsla. l Dlil:J 6. apl'il. Ji L phi' ved LiLle.. I kkaval.n. 1 94~: 2 1. aj I'il. I :Lle l f. apri l. ti,tykker. 2. april. I le I' pal'. ID 13: _. april l. Il" /1. III il i. 1, 1' 1" pal'. I D/,'r : l i.. pl'il. l s Lk. l. mai. : p ar. kogsnill (7'. c!t/'opus). l U I. : 20. juli., - cl, J11oklvvallH'1 p;'\ 11 an ': Ia d 3 : L. kl I'. 2G. j uli Ij s ly kk 'I'. pov (.\ /UlP llilis {{ l'fjli{/lrt J. I D~O: {. cl, ' mbel'. Pa l (Jr a u))('n '2 usklld l k pl. I Ul, I: l janilar'. P å S:\I1lL1l sl,cl _ ' Ly kk r!'. 30. n l a l's. V,li l æl'l:\lld.1 5 s L. l' ker. ( \nkol1lltl ('L Liclli ty I' ) IH4_:. npril. " [I1Tn roi's le ck '1'1. hel' "( ti lokkn. L2. UII il. I alt. 7 Ly kk!'. I'.. Hpl'il. ~ l fl 11 (7 ('. ;~ 1. mai. Nykl'l' l cl 1J111n g r. IUI,3: J l. april. I ~ I pal'. 1911(,:...:l. ma l's. \ cl Il g n la I 7, Ly kkel. 'I O. ~ IPl'jl. 1)('1, fo l's! ' ' k: pl. hel' pil.. Lukka. Rugde ( coloprt.r /'II sticolo). N ('n rå kspl. Yl'v inl]' l' adi i ' I kka Il', kl 'n : Ill( Il rn n lf' ay d elll ult ' I' ihj l nlh 'n o nbiil' li a r ' nd n, ' Il dag I', - 'nd I' vå l' Ll' kke L s S O[L Pl') Il 1. I nlt ",,: 3. april. 8nl'p ohs. el pk pl. :--. npri l. F lcl'l' Slykk l ' \'Ili SC s l (' <I 'I'. 1_ l

12 Trekknotiser fra Sta\ angel' omegn. apl'il ' TI ti 1... pri\. Bare it 3 sl.+k r. 1944: 7. a I'il. I dag _- unhomn.. apri1. Fl r Db. Tm'c \.ed r. M kregauk ( 'a p Ua ga llilla ao). i IL 20. april. 1. cl n fol"l l k n l <3. I..2: 1ft. april Flcre t kl'cr. r. a ril. IL rlc il. 'L mai.. ',kl kl dunung r. 1. septcm l'. ] d i.' \' Ul' dag r l' 'l' 11 Tnas' l.\. pl. y d L it1 tokkavaln. l, Lj3: :..4. febl u al'. Gil' s l 'kk l' å i tn vnl L cl.. mal' a. 10 L,kk 1'. 194fl : 10. aui:tu ' l a.... O h kka in r' derav a...,o C. 111 dia g 1- L!JIr/,no rypl 's III/:nillllls.... d '5 mb L'. Ca. 30 C. gauinago og!~ C minillll/s. Kj ell ( li" li/olopus o lrat ' {flls) : 17. mal' ] s. po I~armoy. ;jo. I n :ll'. V l l ærland n oen stykker. (Ti liig I.',?) 19~3: ""(. n al's. " L pur v d Gand fj orden. 194 f l: 26. mal'. 'l k 'pl. v l l l Jo (J'U S Ul l. Åk rrik c ( 'rc.1; /' 'x). 1940: 18. maj. Den for Le h l' L v cl tokka. '1942:. O. ma i. 1. slk. 'l913: 19. mai. 1 Lk. 2'1. n i. 2 stykker.,\ 4ft : i L mai 1. d ob. i Ran labcrg. lav ng l' 2\lu u nl januar 194-, \. BEHI'Il Fl'- 5. L.

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern.

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern. Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Tilleggsdata Gjersrudtjern Stensrudtjern Maurtu Alle foto Håkan Billing Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing Tillegg til kartlegging i 2011 I 2011 foretok

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

F O R V A L T N I N G S P L A N

F O R V A L T N I N G S P L A N Gårdsparken FORVALTNINGSPLAN 2004 Registrerte viltarter i Gårdsparken, Bergen 2001 Sammen med det tilstøtende Rambjøra landskapsvernområde kan Gårdsparken skilte med en av

Detaljer

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015 Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker Steinar Stueflotten Drammen, 04.12.15 sstuef@broadpark.no Denne rapporten summerer opp status vedrørende fugleobservasjoner gjort i

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Årsrapport Sundåsen 2013

Årsrapport Sundåsen 2013 Årsrapport Sundåsen 2013 Foto: Terje Axelsen Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten

Detaljer

NAr ornitologen kommer til Jæren er det kanskje særlig noen bestemte arter av den stedegne fauna som han gjerne ville få høve til å studere nærmere.

NAr ornitologen kommer til Jæren er det kanskje særlig noen bestemte arter av den stedegne fauna som han gjerne ville få høve til å studere nærmere. Stavanger Museums Årshefte, Årg. 50( 1939-40), s. 141-146 NOEN SJELDNERE FUGLER PÅ JÆREN. NAr ornitologen kommer til Jæren er det kanskje særlig noen bestemte arter av den stedegne fauna som han gjerne

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

N e s s an e k r a f t ve r k

N e s s an e k r a f t ve r k R e v 02 / m a rs 2012 K on s e s j on s s ø k n a d f o r N e s s an e k r a f t ve r k (Bilde 27.04.07, sn ø s m elti n g o g h ø g v a ss føri n g ) Ne ss a n e - Ba l e s t r a nd k o mm u n e 1 NV

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at:

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at: Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro E18 Retvet - Vinterbro Dato: 2.10.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng NOTAT GLENNETJERN INNHOLD Innledning... 1 Metode...

Detaljer

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt.

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt. 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden 7426100 213 Grasbakke 238 Buskas 271 Trær,frittstående, 311 Sommerdrift av 312 Sommerdrift av asfalt 313 Sommerdrift av 322 Vinterdrift av asfalt 351 Trapp av

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Fugler på Tjeldstø 2003

Fugler på Tjeldstø 2003 Fugler på Tjeldstø 2003 Av Julian Bell Følgende rapport er stort sett basert på mine egne observasjoner (95 observasjonsdager) samt opplysninger fra nettsiden Fugler i Hordaland (http://cyberbirding.uib.no/nof/)

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Sesongrapport 2010 Nordre Øyeren Fuglestasjon Innholdsfortegnelse Metodikk - revirkartering... 2 Fautøya - oppsummering... 4 Revirplott for Fautøya...

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2 7 7 2 9 8 7 7 7 2 9 77 9 7 7 2 9 8 7 8 7 4 4,4 : 7 7 2 9, 77 9 7 7 2 9 5 m2 ager 59 m2 Parkering 48 stk HC HC HC Sykkelp. 9 stk 4 kontor 4 m2 Gard. m2 28 m2 5 8 9 4 Mulig inngang 7 7 2 9 7 7 2 9 7, Parkering

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Stavanger Museums Årshefte, Årg. 51( 1940-411, s. 139-152

Stavanger Museums Årshefte, Årg. 51( 1940-411, s. 139-152 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 51( 1940-411, s. 139-152 FRA FUGLELIVET PA JÆREN. I Stavanger Museums &hefte for 1939-401) har jeg skrevet cm noen sjeldnere fugler på Jæren, og i det folgcnde skal gis

Detaljer

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I.,

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I., - Et [iv itufta Her kan du lære hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter Ij:1i (I., l I \ V,.. Har du sett noen av disse fuglene før? Hva tror du de holder på med? * VV 4 V * 7 Dyr som

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør Vårtrekket 2008 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Medlemmene av Norsk Ornitologisk Forening har vært aktive siden opprettelsen av det første lokallaget i Troms midt på1970-tallet,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 4-2014 Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013 Norsk ornitologisk forening John Atle Kålås, Magne Husby, Erlend B. Nilsen & Roald Vang Bestandsvariasjoner for terrestriske

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tjeldstø 2004 Følgende rapport er basert stort sett på mine egne observasjoner (123 observasjons dager) samt opplysninger fra nettsiden fugler i Hordaland, Egil Frantzen s liste over Tjeldstø observasjoner

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web:

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web: c, c, Sik fh il Johkik A- Pofil 8 Pofil c, c, Sik fh il Johkik A- T- o ffokli: Ikjøi il pkikjll c, c, Piv l i i h i v c, c 7,98 ik c, i : = c 7, v k fly v i,7 : i i fl i il h do i Sikk I P-kjll: C, 7 9

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer