TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944"

Transkript

1 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede av fugletrekket i Rogaland i de siste 4-5 år. Men for en del arters vedkommende er materialet dog så pass fyldig at det tydelig viser trekkets forløp. Det har på grunn av forholdene ikke vært lett å drive mer planmessige studier av fugletrekket i de seinere år. Således har det vært uråd å ferdes på de beste observasjonssteder for vadere og sjøfugl. Bl. a. har Ornitologisk stasjon på Jæren vært helt ute av drift. De her offentliggjorte iakttagelser skriver seg derfor hovedsakelig fra ekskursjoner i Stavangers aller nærmeste omegn. Og da først og fremst fra traktene ved Litle og Store Stokkavatn og Tasta samt fra Stavanger byområde. Når det ved de fleste data ikke er angitt lokalitet, så er de fra disse steder. - Men enkelte observasjoner fra selve Jæren er også tatt med, og da alltid med stedsangivelse. Som en vil se, later det til at flere arter ofte ankommer et par eller noen dager tidligere der nede. Når jeg ikke med full sikkerhet har kunnet konstatere en arts tidligste ankomst eller trekkets videre forløp så er intet anført. - En del mer spredte høst- og vinterobservasjoner og forekomster er føyet til. I de senere år el' det ikke publisert noe om fugletrekket her i fylket med unntagelse av de result.ater som ringrnerkningsarbeidet har gitt. Derfor kan vel nedenstående opptegnelser ha sin interesse som et bidrag til vårt kj ennskap til fugletrekket i Rogaland. 118

2 Trekknotiser fra Stavanger omegn Blåkråke (Coryus {rugilegus). Denne art ses sjelden her ved Stavanger. 1942: 15. februar. 3 stykker og 7. april 2 stykker. 1944: 1. april. Flere ekspl. i lag med noen kråker. Nøtteskrike (Garrulus glandarius). 1941: I september-oktober mange ved Grude (Ingebret I. Grude). 1942: I november obs. en hel del samme sted. 1943: 7. oktober. Ca. 6 stykker ses daglig ved Grude, hvor enkelte individer også el' iakttatt hele sommeren (I. I. Grude). 29. november. Fremdeles mange ved Grude. Dette er den tredje høst (og vinter) at arten holder til der i traktene. Stær (Sturnus yulgaris). 1940: 25. mars. Trekket begynt. Har øket i antall de siste par dager. 28. mars. Store flokker. 1942: "I løpet av februar bare obs. 3 stykker. 24. februar. 15 stykker. 14. mars. Lite stær, idag 20 stykker i flokk. 17. mars. En del nykomne. 19. mars ca mars en del. 31. mars. Øker daglig i antall. 1944: 31. januar. I løpet av januar obs.. daglig store flokker ved Bore og Revtangen (I. I. Grude). Vinteren bare en og annen flokk på 8-12 stykker her ved Stokka. 8. mars ca mars 300 i en flokk. 17. mars 5 å mars flere hundre overnattet ved Litle Stokkavatn. Grønfink {Chloris chloris}. 1940: 28. mars. Noen flokker på 10 il 15 stykker obs. idag. 1941: 15. april noen stykker. 26. april en hel del. 1942: 15. mars. Bare et par stykker obs. i vinter. 12. april. De første ankommet idag. 15. april. Flere stykker. 1943: Ikke obs. her ved Stavanger i vinter. 23. mars 2 ~~. 15. april 2 il 3 stykker. 16. mai 5 stykker. Sjelden denne vår. 1944: Ikke obs. overvintrende. 25. februar 14 stykker i flokk. 13. mars 8 stykker. 28. mars et pal'. 8. april ca. 30 stykker i flokk. Tornirisk (Carduelis cannabina). 1941: 21. april. Noen stykker. 26. april ca. 15 stykker. 1942: 12. april. De første 6 stykker ved Stavanger april. Noen stykker ved Hognestad. 1943: 2. mai. De første, 4 stykker på Stokka. Knøtter (C. Ilm irostris). 1942: H. april noen stykker ved Hognestad. 1943: 7. mai 2 par ved Stokka. 1944: 30. mars et enkelt ekspl. 4. april et par. 5. mai. Idag obs. i alt 5 par. 11. mai. Det første egg i et kull. 119

3 A. 8 mhoft -Osn Dompapp ( PYr/'hula pyrrlwla). U. a rlen L PUl' gang r h f' ved L kk... 0'0' 0 0 L~ ~~ fl cl' gang l ' i apj'i I 19Ld, Grankro Il hb (Loxia. stykk l' j en fl kk ~ O- 1j1j h:11' J', l:> a ::ti" Sål cl : en flokk p å u!'! il'ostra). 1 43: 3. f,ul'ua r'. Ca. I:J pl mh r. T cl r IL. 01 j t ' l ' i måflokj l' på 4. il n bar n.i lc1 en gan O'. Bokfink (jl ringilla oelebs). i9li0: 'I, ul ril. :I. i full sall r. H)4'l : 9. apr'il n sang. Trckket cnno ikke] egyn l. '17. apr'i l. 13 O' 'nn r å. ke i anlall. En h l d L s. de sis t dag r. 1 4",: Tld d O' 1 ~ har v rvlntr t h l' Y cl hau O' n d nn vinl 1. _-o l ar. En I I ::mkon n c L: nr n vng I' nno ikk.. up r-il. D n fol" Lc O' an, 1943:.A. mar-. ri T" i full an O'. 'I. L14: 31. jul uur'.. ~ n cl I hs. clagll(r cl Cruc1. &.J... f brugr, h.. r::: v erv in Lr' n l 00' v cl tol' ka.. O. mal'. 'J l' l k t ikk ' lj'o' 'nl.. <lll'jl. En oh. ilaer. 12. april. I d Ja er'l' l' art nbiil l vanli O'. }.Iange, 'n O' r. P ilfink (J (/SS'I' monlmws). Ses j Id TI 0111 "intct n i no' Slnrl" anlall. 19~0: S. des m ber. Ca. 20 LykkcL' v d li an I ~l- 11 1' 0' : j ~. mal'. [~ n 20 L 'kk l' dagli '.T p;:'t I!haug n i vin l er. iv purv ( Ellberi::.a s ho niclus). :1 94'l : 1. m a i. EL par' " I Tr ~n. Lad. _ l.. mai. En o v cl Litle I l ],avaln. 19<i...: 2-. a til. EI. I spl. samme s l "d, g. ll lai e t par : 16. mai. Et pal' v d Cm Ic alnel. crke (A lauda ar ens!s). 1 40: Li. nlni. EL l' il' II d egg v ' I 1 r ' 11 (E. Lin ).. 1- ml, 1'. a. L.. ' 1)'1\.1 ' l',"ed B i R andab rg. J LL1:. jan,11'. Ca. ~O f. r] k l' alm' L d. 23. april. EL Li lii n' l trll m ed 3 crer bl funn l v l Bryn av ' inar Lin. 194 : ::q r-il. \ ål' 'n fur' ' Le lcrh snn rr her v ri Lokka icla tr apri l. I lol'l l ar 2- s,'n er nd Il'k l'på.l l' n. 19<i3: 1.ma1'.. n a,' n ) dag li a Y C l ~ l'ud c. (J. l. mel ).,\ l'ill: ti. april. I n fol' Lr I I'k ';:m g y e l,' L leka. Heipiplerl (lntlws I ral Ilsis). 1. d:. j anual. 3 o 1'- "inll' nde -k, I. vcd Ba i ] anclaberg. 20. april. Jdag obs. cl rnl' l ' lå ti' kk - tykk r. 1943: ~ I -. april. De fol' l eksp1. a. 120

4 10 I kk r i n flokk J 944: I' 11 de l v 'l'vinlt' nd e b. i lop l.,. janua l' y cl l l' (1. L:rud ). 1l). april. D e ril'. t,ås i lau y I lav ang 1', Trepiplerle (I. lri f; ialis). 194.J: ti. mai. " ed H gn' laj l kl r. 'J l. m a i. \' cl rud 2 par. I 41.1-: -, mai.! l' I f l' L k I.vd,I "anuer, Gulerle (Vlolacilla I/w la). t942: D. tllai. Et k pl. v I l I<k'l L. mai. ] " t par amm t I. -",3. mai. D l ro!'. l m i e t h dl. 194 : J lt. 111 i, \' [ [itl I kkavaln tykk ' I', 11ft: 1. mai. amm ted stykk I', ' Alpe-erle (~!J. cin I"CL), t LlLt : 23, d ml l'. :.:, st kl. l' l akt" att 1 tavang r. (Dr. H 'ib rg). Linerle (H. alba), 194 '1: 17. <l}l'il. r 11 fort lin d> v ed tavano'er, 2,april. 'I ei, 2). aprjl. tykl-cl'. t91~: 1_. apl'il. V l T [epp t slk. 1ft, apri l., mm ::; L d.:.j ' 1,kk 1'. I. all'il. I l 1" cl ' ta\'ang r. 'I.. april. lin h I cl : 1. Ul I'il. 1 ti,. l. april no 'n tykk ' I'. 7., pl mil'., el'l1 Il r i hun Il' v i, i sive v l 111 kkcvaln L H gn c lau. (Jfr., I a, Mus. A.rsh 'fl ' 1912-~3 pa 0', '11 2). I 11: 1ft. apri l. ltf 1': l ' l pl.. d L y an er 1'. 1-. all'il:':', 'kk r. 1<. april. I-I,) ~ L kk r. Kjottmei (Pan./sll/niol). No enial Uag 1" l' 11 rfl'u.'l.avang l' L rd l' p å at l \ i mar'. måned for uål' c l reg 11' LL LI' J I av kjnll III j. 1'. (Jfr. tav. l\lu. Ål'sh he 19 IO--1i i p a O', jti",,). F r d lo i I ' ål' har j rr f ler nd notis I' 0111 ~ l D tt l' ti L j g hal' S " L flll' om ål' ne. - ~1 943 :. mal'. n. 30 kj LLm i: rl' trakl' forbi hau O' n. 5. mal'. 1 lau pu : ~ de min. I '100. I ykk 1'. 'I 44: 1. mal' ~. J cl i Le daer l' kun IJ. nk Il kj 11m i el' III n i da O' i J7-Lid n ob. en flokk på 'n."'o kli. c : lr'if ' l gj nn III hag 'n Janu skl'å n in r n av H hauo' n - fru v -t nlol. ausl - n oy akli rr lik. m j (T' har 'LI ti ty d fl 're anl Inina 'l', Il. mars. En h,i del i VI. ha rr r 1 b ]'l. 17. mal'.,h. tjo ' 1 kk r i,n flokk v ed Byi1::mgen, mar:. Mang. 30, mar,. c si. Le lag 'l' l' Hl'L 'n igj n bli LL sjldn '1'P. Rlanl diss kjoll1l1 is l' S j g il-! andl' 111' arl 1'. Tornskat (La11iu coltul'io). 19:1: _6. m i 'å j ' g en ei v cl Goa j Randaberg. 12 L

5 A. Bernhort-Osa Silkestjert, sidensvans (Bombycilla garl'ulus). 1940: Denne høst ble noen få ekspl. fanget ved Brusand. 1941: I Matnisdal, aust for Brusand, ble 8 stykker fanget i løpet av november. (M. Remme). 1942: 24. desember. Obs. 9 stykker ved Stavanger. Grå ftuesnapper (l\juscicapa striata). 1941: 22. mai. Et ekspl. i Stavanger. Fluesnapper (lu. hypoleuca). 1940: 30. april. Et ekspl. ved Bryne samt en d i Stavanger. 1941: 20. mai. Obs. de første dd dette år. 27. mai. Hørte idag flere stykker på ymse steder i byen. Seint trekk dette år. 1942: 1. mai. Et par stykker. 12. mai. 3 dd sang. 1943: 7. mai. En syngende d. 9. mai. En ~. 15. mai noen stykker. 6. september. Stort trekk ved Hognestad. Mange ekspl. iakttatt. 1944: 15. mai. Flere dd sang idag i Stavanger by. De første i ål'. Gransanger (Phylloscopus c. abietinus). 1941: 22. april. 1 d. 25. april. 2 dd. 28. april. Flere stykker. 1942: 19. april. :ld 20. april. 2 å 3 dd. 1943: 21. april. 1 d. 21,. april. 2 dd. 1, mai. Flere stykker. 1944: 14. april og 15. april en enkelt d. Laovsanger (Ph. trochilus arcedula). 1941: 11. mai. Flere stykker ved Grude. 1942: 11. mai. Et ekspl. 12. mai flere obs. idag. 1943: 28. april. Obs. ved Hognestad. 2. mai. Et eskpl. sang ved Stavanger. 3. mai. Flere stykker. 1941,: 7. mai. 1 d. 9. mai. Flere stykker. Sivsanger (Acrocephalus sclloenobaenus). 1942: 23. mai. Det første ekspl. ved Litle Stokkavatn. 1943: 16. mai. Til Grude kom arten i dag. Apalsanger, bastardnattergal (li ippolais icterina). 1940: 27. mai. De første ekspl. hørtes i dag i Stavanger. 1941: 27. mai. 1 cl'. 30. mai. Et par stykker sang. 1942: 23. mai. Den første cl'. 26. mai. Flere ankommet. 1943: 22. mai. Sang i dag flere steder. 1944: 16. mai og 19. mai. 1 enkelt d. Hagesanger (Sylvia borin). 1941: 28. mai. Årets første d. 30. mai. 3 stykker. I 1942, 1943 og 1944 var første ankomstdag henholdsvis 26. mai, 20. mai og 23. mai. Munk (S. atricapilla). 1940: 18. mai. 1 d. 25. mai. 2 cl'cl' : 26. mai. 3 stykker sang. 1944: :1.2. mai. 2 dd. 122

6 Trekknotiser fra Stavanger omegn Tornsanger (S. communis). 1941: 22. mai. 1 0'. 25. mai. Flere. 1942: 19. mai. De første 30'0'. 26. mai. Flere stykker. 1943: 7. mai og 15. mai. 10'. 1944: 15. mai. 10'. 24. mai. Flere. Bjørketrost (Turdus pilaris). 1940: 28. mars. Flere stykker. 1. april. En del. 1941: 20. april. En del ankom idag. 26. april. Mange. 30. april. Et reir med 1 egg. 1942: Enkelte eksemplarer obs. i januar, men ingen i februar-mars med unntagelse av ett den 31. mars. Den 3. april 1 stk. og 9. april flere. 14. april og 19. april mange par. Måltrost (T. e. philomelos). 1940: 28. mars. Noen eksemplarer ankommet. 1941: 9. april. En O' i full sang. 17. april. En og annen høres synge i byhagene. 1942: 5. april. 2 stykker sang. 7. april. 3 il 4 stykker. 14. april. Flere stykker. 1944: 30. mars. En O' i full sang. 8. april. Obs. i alt 3 stykker idag. 9. april. Flere ekspl. Rauving (T. musicus). 1941: 21. april. En del ankommet idag. Flere synger i kveld. 1942: 14. april. Flere eksemplarer sås i dag tidlig. 19. april. Mange. Har øket jevnt i antall de siste dager. - Den 12. oktober mellom klokka 21 og 24 gikk det et stort trekk av rauving over Stavanger by. Det var duskregn og st.ille. Andre trostearter, f. eks. måltrost, hørtes ikke. 1943: 17. april. En del ankom i dag, enkelte i full sang. 18. april. Mange i byparkene. 1944: 10. april. 1 il 20'0' sang. 16. april. I løpet av de 3-4 siste dager er arten blitt vanlig. Ringtrost (T. torquatus). Denne trost ses sjelden ved Stavanger. De 5 siste årene har jeg sett den 2 ganger, 19. april 19!.2 og 15. mai Begge ganger en O' ved Stokka. Svarttrost (T. merula). En del svarttrost, særlig hanner, overvintrer som kjent hvert år her ved Stavanger. Vinteren var det ikke så mange som året før. 1942: 27. mars. Arten har øket noe i antall de siste dager. 3. april. Stort trekk ankommet. 1944: 25. februar. Bare noen ganske få obs. i vinter. 7. mars. En O' sang. 9. mars. Flere synger. 16. mars. Øker i antall. 17. mars. Mange både 0'0' og W. Steindilp (Oenanthe oenanthe). 1941: 3. mai: Obs. i alt 40'0' og 1!j? 5. mai. Flere. 1942: 14. april. 20'0' ved Klepp. 1943: 123

7 A. l. ap'il. 1d. :l. nlai. Fl 'l" s l yk1-cl'. cl T a La. 4. nlai. En h I I I. 1 lill: ':13. apl'il. :l s tykker. 20. apri l. ~ o n stykkr'i'. fm' L ' ('ksr l11l lur er sås Bu k skvcll r, '(/,'"(; i co /II J'Ubclra). D 'I '" I den 1_. lllai og i J J ta cl n :l. J1l ui. Rau tjert ( Ph. plto 'liicll/'lls). 194 : I. mai ol :. \' 'ti Br yn ' l I. III a i \' I.. I a \' an a I'. I J:,m Cl i. En ~ \' cl H crn. l a I.,'aIllIll. l I sri j 'U' dn (j. s tcrnh l' III r.l J1CY på lrckk. Låvesvale ( J/ ij'ltnd lj m s/ic((). '19Irl: " mai. I~ L 'k p l. v ti ' 1 ~l\ ' angcl'. '-,lllai. :\0 n rtl. 11, ma i. ' Mang ' v i Cl'ud [,I pp. - H 'ri å l' i " pt mil l' p l,j I' d 'l 111 k\' I] n e å :l III I.' O' n h J [ol 1;\ \'('s \'al I' r I' il v'l'nall i : i\'c l \' cl, l kka\at.n I. F 15 nd dala '1' fr a \0/1 \, ', $ p t rnh r, li'lr : I ykl, 1'. I., " 'p I 'lilb 'I', 'Man a hund!'. 2. 'C'ptell1b 1'. Ca L. ' I t mh 'l'. Ca. '\0, _. s 'p tr lltl» }'. N ')1 rå. - 19l l... : D nn h n:l nol 1'1' j g r Jl 1rnd: 'l, S pl m1cl'. 111 l,' hund r~. 1_. 'pl nil /'. ~rin s l '1 ' Iykk r. 1!). ' p l mlj 1'. Ca. 3, 22.. pl ' ml> I'. Ba l' ('a. stykk l ',!-lob I'.. ' n cran -k' ft't. ID, okl b 1'. a. I;),I 1,', I,' J ', o k l b l'. ar ' et P ar,. L Y k k 'l', Tårn vale ( H ic/'oplis {(/J II S) : 17. mai. ' Lykker. L, Illai, l\ lano'(, '1 lj I: 20, Illa i r e s l, k l, 1' mai, Manrre. l Ir_: 17, m ai. :1 ' lykkel' mai.. 1 'kk l'. 1 4 : 17. m:1.i. J s l. \' cl Grucle. 22,' mai..' n L'l kk,]' 'b, i Lavan rr l', 'lnggspett ( l /'.'jobates li /CLjO I' ). 'tg!1 : 25. juli. I ' kogen v l.. I \. ka vatn l.... J spl. De fm ' te denne hr)' l. 6. sep l.c mb l', F l 1'(', L kk l' ob, i, ' In S planlning'l' ulover,l æren, 30. I. ml r, 1 I 'J c l av _ pl Illh r var f in g p tla blill flan k ian li g h 'I' ti, InvanrreI'. 2 I. kl 1) l'. " I' ' ladig 'n cl n cl mink I' I :Jnl nil. 3. ok l h r. ManO'c ' k pl. ' I d ' U le i I nn Ill å n cl _no novenrljl'i' \ '[\ 1'.nl. 11 fl' 1)1(1 I 'S y an li g. Gauk ( 'li cl/lus canorus). 1940: ",6. mai. j\ianrrc k. 'Illp!. hol' båd vcd, I u\'anrrcl' (J' ute i R an lab )' rr : 12. rn a i. I 25. mai, hol' " li : i ' l r' dag ]' rund L 1,hau et 1\. I 2. al ril. y d ' L kka, J. Illai. Go l v l ljogn s la I. J l / L: 6. mai, " ål' n fol's t her y ed ' La"\ an gel'. Spurvehauk ( l ccipiter nlsl/ s). 194.;.1: Vi. mars. ] n ~ og -. m al',' n 6, Ikk, i akuall d enne url, i v inl 1', 1. 43: '\0. r bnh\1'. \24

8 Tl'ekknotise l' Ifa Stavanger omegn En ~ har siden i november holdt til j Stokkaskogen. 19~Lj : 22. februar. En ~ funne L død. 25. februar.. ~ n ~ obs. ved Stokka. 9. mars 2 ~~. 9. april. En ~ inne i byen. Alle d e ek spl. jeg hiuil hal' selt overvintre her ved byen i en årrekke har, ætt hunfuo ler. Grågås ( Anser anser). 1942: 2. nov mber. En flokk på 1l~. Lykker ses stadig i Cl'udevatnet (L 1. Gl'u de). 19 L~3 : 15. september. I 19-tiden fl oy 8 stykker 'krikcnde o 'er SLokka mot Søl'. en :1.9. seplember foi'egikk det et lorl gå e LI'ekk over Jæren. Inge) ret I. Grude meddeler at det var d el storsle treh} h an no ~n gang har s Lt ved Grude. Mange hundre gjess fløy forbi, og ban fikk inntrykk a ' at del var il. Q.l1sel'. Også ved I-logne tad, l enger Søl' på Jæren, b le gjes. ene iakttatt, og HaUvar Hognestad opplyser at det mått være j hundrevis av fugjer. I i5-tiden pa erle d "n en e flokken eller den andre og del kunde være opp til ca. 100 s t) kke1' i enkelte flokker. Fuglene fløy re Lt mol SjJl' ocr så høgt at let ofte var vanskeli g å se d m. Om formiddagen nordvestlig laber bris og oppklart vær j :1 ~ -tiden. D L var mang' ål' siden I-Io gne. tad hadde sett el så stml gåsclrekk. Ståkand (.fl nas plutyl'hyncha). :1.942: 2. no ernbel'. I den si s Le uke har del. vært m ellom 2 fl 3000 sli\k end l ' 1 Glud vatnet ( T. 1. Gi'ude). Kvinand (Hueeplula clangula). Jg/tl.: 8. januar. Ved Bør'aunen i Randabel'g ca. 50 stykk r. 19ft 2: 14. apri1. vært mange både på Gandsfjol'den og Fl'øylandsval.ncl:. 2. november. Noen eksp l. på Cl'udevatneL Laksall(l (A[ ergus nw/'gansel). 194i :. januar. ~ t par ved Børaunen. I. 9 It Li : 1. april. I dag stort lrekk av denne aet. P å, S, ore Lok l'avatn mang j Jag m ed sildender (ill. sen atol). 5. april..' Ladig mange av di s. e Lo al'ler.. aprjl. De fj es le el' d l'ad 'l videre. Havsul (Sula. bassana). 'I.91iO: Li. april. J. stk. p å Børaunen. I glll: 2. apt-i l. J eks})l. funnet i slranden vetl Orr' (E. Line). 19ft!l: J hele juli måne I har 2 ad. og ' il grå jun. holdl seg ut n[or Hevtang n. (lngebrel L. Crude.) Havhest (FulmclnlS glacialis). tdltli: 29. januar. En ad. 6' funnet død ved I3ryne (E. Line). ') L. juli. I løpet av augu t b le Jagli g enkelte ekspl.iakttatt utcnf <;H' R evtang 11. (L J. Cl'ude.) '12:')

9 A. Bernhoft-Osa Topp-dykker (Podiceps cristatus). 1942: 19. mai. Et pal' på Litle Stokkavatn. 27. mai: Reir med 4 nylagte egg. 1943: 9. april. 1. & på Smokkevatnet ved Hognestad og 20. april et par. 21. april. Paret på Litle Stokkavatn obs. for første gang denne vår : Til sistnevnte vatn ankom & den 13. april og!? noen dager seinere. Ringdue (Columba palumbus). 1942: 19. mars. En hel del obs. ved Stokka de siste dager. 1943: 19. februar. En flokk på stykker har overvintret i Stokkatraktene. 1. mars. Et par. småflokker ankommet. 15. mars. Flere flokker. Hørte for første gang i vår 3 & & som kurret. 31. desember. Store flokker har overvintret ved Grude i år. (I. I. Grude). 1944: 10. februar. Bar~ noen få ekspl. har overvintret ved Stokka og Tasta. Når det var snø dekket mark, ernærte duene seg av grønkål og rester av hodekål. Fiskemåke (Larus can us). 1942: 5. april. Vårtrekket er begynt og idag obs. de første ekspl. ved Stokkavatnet. 7. april. Større «innrykk» ved Litle Stokkavatn og rundt om på markene. Aret for (1941) innfant fiskemåkene seg mellom den 10. og 14. april : 28. mars. De første ekspl. ved Litle Stokkavatn. 30. mars. En hel del. 31. mars. Ca april. Øker jevnt i antall, i dag flere hundre. Sildemåke (L.!uscus intermedius). 1941: 14. april. De siste par dager har flokkene her ved Stokkavatnet øket betraktelig. 1942: 7. april. Mange ekspl. ankommet. 10. april. Idag flere hundre på isen i Litle Stokkavatn. 1944: 30. mars. De siste 4-5 dager er arten atter å se på Stokka. I dag noen hundre i lag med fiskemåkel' og kråker. 1. april. Flere hundre samt en del sæing (L. argentatus). Lattermåke, hettemåke (L. ridibundus). 1941: 20. april. Noen få lattermåker ved Litle Stokkavatn. 5. mai. Arten ruger for første gang ved dette vatn. 4 å 5 par. 1942: 5. april. Ca. 50 stykker på Stavanger havn. Ved Litle Stokkavatn i dag 6 stykker. 7. april. En hel del. 12. april. Flere har no slått seg til på rugeplassen fra ifjor. 19. april. Holder seg parvis. 24. april. Reirbygging og parring i full gang. 30. april. Flere ferdige reir. Et 126

10 'trekknotiser Ira Stavanger omegn reir med 2 egg. 3. mai. I et annet reir er det idag 3 egg. 11. mai. Mange fullagte kull. 23. mai. Den første dununge ble klekket i dag. - Kolonien har stadig øket i løpet av april-mai, fra 10 par til ca. 55 par i slutten av mai. En hel del av disse par er sikkert slike" som er blitt fordrevet fra andre kolonier på grunn av eggrøving : 16. mars. Ca. 50 ekspl. er ankommet til Litle Stokkavatn. 24. mars. Ca. 150 stykker. 1944: 18. mars. I dag 30 stykker. De første i vår. 20. mars. Noen flere. 21. mars. Mange. Boltit (Eudromias morinellus). 1944: 15. mai. En ~ funnet i Nærbø, hvor noen stykker samtidig ble iakttatt. Heno (Pluvialis apricarius). 1941: 3. mai. En flokk på 30 stykker fløy over Stokkavatnet mot nord. Tundralo (Squatarola squatarola). 1940: 8. desember. På Børaunen obs. 2 ekspl. i lag med noen andre overvintrende vadere. 1941: 8. januar. Et ekspl. på samme sted.. Vipe (Vanellus vanellus). :l940: 22. mars. Noen eksempl. ankommet. 25. mars. Flere obs. 28. mars. En hel del. 30. mars. Mange. 1941: 6: mars. De første flokker kommet til Hognestad. Omkring 15. og 17. mars val' bestanden fulltallig der. 1942: 16. mars. Ved Stokka 3 stykker. 19. mars. Flere stykker. 22. mars. Enkelte eks pl. ses her og der. Et sted en flokk på mars ca. 50 stykker. 2. april. En del. 3. april. Ca. 100 ved Stokka i småflokker. 21. april. 3 reir med 4 egg og et reir med 3 ved Litle Stokkavatn. 17. mai. I et reir 3 unger + 1 egg, og i et annet 4 språdde egg. I flere reir ble ungene klekket 20. og 21. mai. 1943: 14. februar. Ca. 100 ved Nærland. (Gabriel Nærland). 23. februar. Ved Stokka 2 stykker. 1. mars. Ved Grude 2 store flokker (L I. Grude). 9. mai. Enkelte nyklekte unger på Hognestad. 5. august. Ved Stokkavatnet 2 kull der ungene enno ikke var helt flyvedyktige. 10. august. En stol' flokk, ca. 300, holder seg ved Litle Stokkavatnet. 20. august. Obs. stadig flokker på 50 til 100 stykker. 20. september. No er så å si alle vipene dradd sin veg. 15. november. Inntil bortimot midten av november obs. flere flokker (60 å 100 stykker) ved Grudevatnet. (I. L Grude.) 1944: 9. mars. En ensligd' på Stokka. 12. mars. :127

11 L la a ank I11Ill I n h l l l. Pt, I kka 20. pl'( d I pur. l ~. mal s. En f101d,- ptt:3 ' Lykk ' I'. 17. Ina l'. a. :--O i n flokk. 2. mal':. L )v r.jwi' 'n obs. fl okkel' pti 50:1 100 stykk ' I' saml. 'n del pal' Olll budd vnll 'in!' I' ug pln,'s ' l'. TIovcdtl' kkc L nn ikl, l, lillm I. 7. april. I) I foi': l e ( aa Irr i.'l kkalral' l n '.,", ma i. I) n førs L dunullg funnr'l. ved I I'yn ( I ~. Lin ). I,:n ai. I Rand a- bel'o' 'l kull '3 cl I dag r framl(' ung ' I'. ' LUl'plop r ( alie/ris ll1l1l1inchi). 19Li :.;,1. pl 'mb r, 1'.: 1 ekspl. på B.,hall a Il. 'iskelita, lrom nipe (Tringo /'ypolell,cos). 1.9 I : J. l pc I' k 'pl. b. v ( I li i, l I'. J glj_: Il, mai 2 s lykl L t l knvaln. I.)'" : '. mai. J : l l,. 'nnlill 't d. I:", ma i. l.. mai 2 pal'. 191j 11: I ~. mai. r Ls ['Ol'st ksp!. Glulsoip' ('I'. /1 'bll!(l/'l:a). I UL, : 2,. juli. V 'dlitl ' Lokka 'c ln, ' L kkpl'. 15. nu er J ' l. 1 ti Sa (' :L I ohs. daalict i d I : i: 1.!j il :) slykk 1'. I cl, g bnre _. Lnppsnil', ot neppe (7'. c/'!}iiii o IJIIS). 19ti3: 2. juli. E,L cl : pl. yed Li I.'Iokkanllll. RUll tilk (T. lo/aihi). l D,O:. cl enlhcl'. Ycd B I'au ))('11 2 ' 1,. 1' 1' r. ' LL ' \' aj[ r,d mm' ' <1 l' cl 'l I'u: 'n rolwsla. l Dlil:J 6. apl'il. Ji L phi' ved LiLle.. I kkaval.n. 1 94~: 2 1. aj I'il. I :Lle l f. apri l. ti,tykker. 2. april. I le I' pal'. ID 13: _. april l. Il" /1. III il i. 1, 1' 1" pal'. I D/,'r : l i.. pl'il. l s Lk. l. mai. : p ar. kogsnill (7'. c!t/'opus). l U I. : 20. juli., - cl, J11oklvvallH'1 p;'\ 11 an ': Ia d 3 : L. kl I'. 2G. j uli Ij s ly kk 'I'. pov (.\ /UlP llilis {{ l'fjli{/lrt J. I D~O: {. cl, ' mbel'. Pa l (Jr a u))('n '2 usklld l k pl. I Ul, I: l janilar'. P å S:\I1lL1l sl,cl _ ' Ly kk r!'. 30. n l a l's. V,li l æl'l:\lld.1 5 s L. l' ker. ( \nkol1lltl ('L Liclli ty I' ) IH4_:. npril. " [I1Tn roi's le ck '1'1. hel' "( ti lokkn. L2. UII il. I alt. 7 Ly kk!'. I'.. Hpl'il. ~ l fl 11 (7 ('. ;~ 1. mai. Nykl'l' l cl 1J111n g r. IUI,3: J l. april. I ~ I pal'. 1911(,:...:l. ma l's. \ cl Il g n la I 7, Ly kkel. 'I O. ~ IPl'jl. 1)('1, fo l's! ' ' k: pl. hel' pil.. Lukka. Rugde ( coloprt.r /'II sticolo). N ('n rå kspl. Yl'v inl]' l' adi i ' I kka Il', kl 'n : Ill( Il rn n lf' ay d elll ult ' I' ihj l nlh 'n o nbiil' li a r ' nd n, ' Il dag I', - 'nd I' vå l' Ll' kke L s S O[L Pl') Il 1. I nlt ",,: 3. april. 8nl'p ohs. el pk pl. :--. npri l. F lcl'l' Slykk l ' \'Ili SC s l (' <I 'I'. 1_ l

12 Trekknotiser fra Sta\ angel' omegn. apl'il ' TI ti 1... pri\. Bare it 3 sl.+k r. 1944: 7. a I'il. I dag _- unhomn.. apri1. Fl r Db. Tm'c \.ed r. M kregauk ( 'a p Ua ga llilla ao). i IL 20. april. 1. cl n fol"l l k n l <3. I..2: 1ft. april Flcre t kl'cr. r. a ril. IL rlc il. 'L mai.. ',kl kl dunung r. 1. septcm l'. ] d i.' \' Ul' dag r l' 'l' 11 Tnas' l.\. pl. y d L it1 tokkavaln. l, Lj3: :..4. febl u al'. Gil' s l 'kk l' å i tn vnl L cl.. mal' a. 10 L,kk 1'. 194fl : 10. aui:tu ' l a.... O h kka in r' derav a...,o C. 111 dia g 1- L!JIr/,no rypl 's III/:nillllls.... d '5 mb L'. Ca. 30 C. gauinago og!~ C minillll/s. Kj ell ( li" li/olopus o lrat ' {flls) : 17. mal' ] s. po I~armoy. ;jo. I n :ll'. V l l ærland n oen stykker. (Ti liig I.',?) 19~3: ""(. n al's. " L pur v d Gand fj orden. 194 f l: 26. mal'. 'l k 'pl. v l l l Jo (J'U S Ul l. Åk rrik c ( 'rc.1; /' 'x). 1940: 18. maj. Den for Le h l' L v cl tokka. '1942:. O. ma i. 1. slk. 'l913: 19. mai. 1 Lk. 2'1. n i. 2 stykker.,\ 4ft : i L mai 1. d ob. i Ran labcrg. lav ng l' 2\lu u nl januar 194-, \. BEHI'Il Fl'- 5. L.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

F O R V A L T N I N G S P L A N

F O R V A L T N I N G S P L A N Gårdsparken FORVALTNINGSPLAN 2004 Registrerte viltarter i Gårdsparken, Bergen 2001 Sammen med det tilstøtende Rambjøra landskapsvernområde kan Gårdsparken skilte med en av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Sesongrapport 2010 Nordre Øyeren Fuglestasjon Innholdsfortegnelse Metodikk - revirkartering... 2 Fautøya - oppsummering... 4 Revirplott for Fautøya...

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

Stavanger Museums Årshefte, Årg. 51( 1940-411, s. 139-152

Stavanger Museums Årshefte, Årg. 51( 1940-411, s. 139-152 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 51( 1940-411, s. 139-152 FRA FUGLELIVET PA JÆREN. I Stavanger Museums &hefte for 1939-401) har jeg skrevet cm noen sjeldnere fugler på Jæren, og i det folgcnde skal gis

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør Vårtrekket 2008 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Medlemmene av Norsk Ornitologisk Forening har vært aktive siden opprettelsen av det første lokallaget i Troms midt på1970-tallet,

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 4-2014 Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013 Norsk ornitologisk forening John Atle Kålås, Magne Husby, Erlend B. Nilsen & Roald Vang Bestandsvariasjoner for terrestriske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I.,

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I., - Et [iv itufta Her kan du lære hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter Ij:1i (I., l I \ V,.. Har du sett noen av disse fuglene før? Hva tror du de holder på med? * VV 4 V * 7 Dyr som

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2 7 7 2 9 8 7 7 7 2 9 77 9 7 7 2 9 8 7 8 7 4 4,4 : 7 7 2 9, 77 9 7 7 2 9 5 m2 ager 59 m2 Parkering 48 stk HC HC HC Sykkelp. 9 stk 4 kontor 4 m2 Gard. m2 28 m2 5 8 9 4 Mulig inngang 7 7 2 9 7 7 2 9 7, Parkering

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125 125 M e t t e - C a t h r l n e J a h r S t i g J o h a n s s o n B r i t i s k I n s t i t u t t U n i v e r s i t e t e t 1 O s l o G R A M M A T I S K M E R K I N G A V T H E L A N C A S T E R - O S

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Hortulan Ill. Trond Haugskott FORSLAG OM VERN AV FLAKSTADMÅSAN I NES OG ULLENSAKER KOMMUNER Høgmyrer (torvmyrer) er en truet naturtype på grunn

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

TREKKFUGL-OBSERVASJONER FRA ÅL

TREKKFUGL-OBSERVASJONER FRA ÅL TREKKFUGL-OBSERVASJONER FRA ÅL I: HALLINGDAL Au 'LARS OLUF ODDE& + * l i.',ii: l & ' r - * * ' i.. I I I 1 I I I I I t ' I i 1 $j$$&&d&g$gg "d&d.'.j&4dqs",,,*,*w6i$t4 il* R@& @g Ilnerk. 4. oktober, av

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN STAVANGER NUSEUl-1 / ÅRBOK, Årg. 88(1978), s. 67-72 DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN Stavan.~er Museum, Zoologisk avdeling, N-4000 Stavanger.

Detaljer

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO)

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) LRSK Vest-Agder Dato for siste revisjon: 08.05.15 Riktig bruk av aktiviteter Første bud for at en observasjon skal bli registrert

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde.

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~' OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. I. SAKSPAPIR EAUSKr'KOMMUNE' t 'J~,. l\j 11/10396 022/12 22;11;20'11 FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. Vedlegg: l.

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Årsrapport 1999. Ekskursjoner:

Årsrapport 1999. Ekskursjoner: Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 1999 Haslum 20/12-1999 Styret har i 1999 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Geoffrey Acklam Styremedlem Dag

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

LITT OM RINGTROSTEN. STAVA'NGER MUSEUM I ÅRBOK, ÅRG. 80(1970), s. 111-116. Av HOLGER HOLGERSEN

LITT OM RINGTROSTEN. STAVA'NGER MUSEUM I ÅRBOK, ÅRG. 80(1970), s. 111-116. Av HOLGER HOLGERSEN STAVA'NGER MUSEUM ÅRBOK, ÅRG. 80(1970), s. 111-116 LTT OM RNGTROSTEN Av HOLGER HOLGERSEN Av våre seks hekkende trostearter er ringtrosten, Turdus torquatus, nest etter duetrosten den minst tallrike, selv

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

RESYMÉ AV PH D - AVHANDLING: SPREDNING AV FLÅTT OG FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER MED FUGLER

RESYMÉ AV PH D - AVHANDLING: SPREDNING AV FLÅTT OG FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER MED FUGLER RESYMÉ AV PH D - AVHANDLING: SPREDNING AV FLÅTT OG FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER MED FUGLER DISPERSAL OF TICKS AND TICK-BORNE PATHOGENS BY BIRDS DYNAMICS OF BIRDS TRANSPORT OF TICKS TO NORWAY LEGE GUNNAR HASLE

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer