Ber om en alvorsprat. Slutter med vemod Side 6 og 7. Felles løft for rekenæringen. Proviantreglene endres. Vil ha fokus på torskeforskning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ber om en alvorsprat. Slutter med vemod Side 6 og 7. Felles løft for rekenæringen. Proviantreglene endres. Vil ha fokus på torskeforskning."

Transkript

1 21. ÅRGANG NR. 3 JULI 2006 Felles løft for rekenæringen Side 5 Proviantreglene endres Side 5 Ber om en alvorsprat med Jens Vil ha fokus på torskeforskning Side 9 Fiskebåt ønsker en alvorsprat med statsminister Jens Stoltenberg, både for å be statsministeren ta affære mot det russiske rovfisket i Barentshavet, men også for å drøfte regjeringens fiskeripolitikk. Det er lenge siden fiskerinæringen har hatt så mange både nasjonale og internasjonale utfordringer som de ønsker å ta opp med selveste stasministeren. Av nasjonale tema står både struktur, distriktskvoter og leveringsplikt på agendaen som Fiskebåt-formann Inge Halstensen gjerne vil drøfte med statsminister Jens Stoltenberg. Side 2, 3 og 4 Slutter med vemod Side 6 og 7

2 Fiskebåtrederen er medlemsbladet til Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Arill Riise E-post: Tlf Mob I redaksjonen: Kåre Furnes Tlf E-post: Grafisk design: Elisabeth Rundtom Tlf E-post: Grafisk produksjon: Fjordenes Tidende, Måløy tlf Trykk: E. Natvik Prenteverk Politiske eksperiment Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen har ikke fått ord på seg for å spre om seg med visjonære ideer i den rød-grønne regjeringen, ut over å varsle en sterkere politisk styring av norsk fiskerinæring i framtiden. Og når politikere varsler at de vil «styre» mer, så er det som regel duket for rabalder. Som for eksempel på jonsokaften da Helga Pedersen på et møte i Tromsø presenterte høringsnotatet om endringer i leveringsplikten for torsketrålere og innføring av distriktskvoter. Dette var for øvrig samme dag som det ble kjent i media at fiskeristatsråden er gravid i fjerde måned, hvilket betyr at en permisjon er rundt hjørnet ut på høstparten et stykke. Både når det gjelder leveringsplikten og distriktskvoteordningen har Fiskeri- og kyststatsråden laget vei i vellinga for enda mer strid og spetakkel i norsk fiskerinæring. I en tid da russerne nærmest rundstjeler oss for torsk i Barentshavet, og store deler av fiskeflåten sliter med rekrutteringsutfordringer, varslet altså fiskerisråden at hun vil iverksette nye politiske eksperiment som om ikke annet vil legge beslag på massevis av tid og krefter som kunne, og burde, vært brukt på andre og etter manges mening langt viktigere saker i fiskerinæringen. For å starte med distriktskvotene først. Det ble egentlig som forventet eller rettere sagt fryktet: Bare Nordland,Troms og Finnmark får tilgang på distriktskvoter i år, og fylkene skal selv fordele «sine» kvoter. Dette til tross for at representanter fra den politiske ledelsen i Fiskeri- og kystdepartementet har forsikret om at distriktskvoteordningen skal gjelde hele landet. Blant de som har understreket dette mest er Pedersens egen statssekretær Vidar Ulriksen som gang på gang har slått fast at distriktskvoteordningen ikke bare skal gjelde Finnmark, men omfatte hele landet. Nå har ledelsen i Fiskeridepartementet klart å få til en matematisk modell som har tatt utgangspunkt i «de mest typiske distriktskommuner kombinert med en indeks for fiskeriavhengighet». På papiret skulle dette også innbære at Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane ble med i «det gode selskap», men for disse tre fylkene ble kvantumet så lavt at Helga Pedersen valgte å gi hele potten til de tre nordnorske fylkene i år. Som man roper i skogen får man svar. Det vil igjen si at dersom også de tre andre fylkene skal få distriktskvoter som monner, må kvantumet til denne politisk omstridte kvoteformen økes betydelig neste år, noe statsråden på sett og vis varslet vil skje da hun presenterte høringsnotatet i Tromsø. Om ikke annet så kan det fastslåes at det har vært brukt mye og verdifull tid på å klekke ut en modell som ga svaret man ønsket. Råstoffet skal leveres ferskt «for å fremme aktivitet, sysselsetting og verdiskaping». Så til leveringsplikten. Den skal nå innskjerpes til å gjelde 100 % av fartøyenes torsk- og hysekvoter. Samtidig pålegges landbedriftene bearbeidingsplikt. - Dette er et av flere distriktsvennlige tiltak i den nye fiskeripolitikken, som vil sikre stabil sysselsetting og bosetting, sier Helga Pedersen. - Jeg har inntrykk av at hun (fiskeriministeren) er mer i dialog med ordførerne lengst nord i landet, enn med næringen generelt og næringens organisasjoner. I det lange løp blir det et for spinkelt grunnlag for en fiskeriminister, uttalte formann Inge Halstensen i Fiskebåtredernes Forbund i et intervju med «Fiskaren» noen dager før solsnu. Det er nok enda større grunn til å hevde et slikt standpunkt i dag. Det russiske overfisket av torsk i Barentshavet er nå havnet på Jens Stoltenbergs bord. I et brev ber Fiskebåtredernes Forbund om at statsministeren tar affære overfor russerne. Nå må noe skje, krever Fiskebåt! Fiskebåt har i flere år oppfordret regjeringen til å engasjere seg sterkere i kampen mot det russiske overfisket. Forbundet har vært bekymret over mange års passivitet i fiskeriforvaltningen i forhold til det russiske overfisket, som trolig har foregått mer eller mindre uavbrutt siden Fiskebåtredernes Forbund er samtidig positiv til at dagens regjering med utenriksminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i spissen har tatt tak i dette spørsmålet, og at det arbeides godt på mange plan. Problemet er imidlertid at tiltakene så langt ikke har gitt resultater av betydning, og ICES har endog oppjustert prognosene for overfisket av torsk fra tonn i 2004 til tonn i Fiskebåt frykter at tiltakene det arbeides med ikke er tilstrekkelige for å stoppe den ukontrollerte beskatningen av torskebestanden. Regjeringen er beskyldt for å være for varsomme overfor Russland med hensyn til overfisket av torsk for ikke å ødelegge sjansene for at norske oljeselskaper kan bli engasjert som samarbeidspartnere for utbyggingen av Stohkman-gassfeltet på russisk side. Også forholdet til Svalbardsonen kan være en utfordring med hensyn til hvilke tiltak som kan iverksettes. Havfiskeflåtens organisasjon har likevel tillit til regjeringens forsikringer om at det ikke foreligger slike koblinger, men konstaterer at det må kraftigere lut til overfor Russland dersom problemet med overfiske skal løses. Fiskebåtredernes Forbund har blant annet bedt Fiskeri- og kystdepartementet om å opprette en arbeidsgruppe mellom myndighetene og fiskerinæringen for å diskutere mulige tiltak mot det russiske overfisket. En slik arbeidsgruppe vil kunne virke samlende på norsk side, og den vil kunne være et viktig fora for å diskutere aktuelle tiltak mot overfisket. Fiskeriministeren har uttalt at hun vil følge dette rådet, men foreløpig er lite skjedd. Fra flere hold i fiskerinæringen fremmes det nå krav om at statsministeren må engasjere seg sterkere i denne saken. Fiskerinæringen har stor betydning for aktiviteten langs kysten, og et sammenbrudd i torskebestanden vil skape en utvikling som det kan bli vanskelig å reversere. Fiskebåtredernes Side 2 NR. 3 JULI 2006

3 Grip inn, Jens! Forbund vil derfor anmode statsministeren om å kalle inn fiskerinæringen og fiskerimyndighetene til et møte for å diskutere tiltak mot det russiske overfisket av norsk arktisk torsk i Barentshavet. Forbundet håper dessuten at statsministeren vil engasjere seg enda sterkere i dette spørsmålet i tiden fremover. Enorme tap Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har varslet et kraftig kvotekutt for norsk arktisk torsk i 2007, fra årets kvote på tonn til tonn neste år. ICES presiserer samtidig at et eventuelt overfiske i 2007 må trekkes fra denne kvoten. Et kvotekutt av den størrelse som er foreslått for norsk arktisk torsk vil ramme norsk fiskerinæring hardt. Det årlige tapet for norsk fiskerinæring som følge av det russiske overfisket har de siste årene variert mellom 1 og 2 mrd kroner, og tapet kan bli enda større dersom bestanden faller under de kritiske biologiske grensene. Det er torskefisket som er det mest lønnsomme fisket i hvitfisksektoren, og næringen har forventet økte kvoter, ikke det motsatte. Historisk bør torskebestanden kunne generere totalkvoter på mellom og tonn. I tillegg til at et eventuelt kvotekutt vil svekke lønnsomheten i næringen, vil det også kunne få dramatiske konsekvenser for rekrutteringen til fiskeryrket. Store deler av fiskeflåten tappes allerede i dag for nøkkelpersonell til en statssubsidiert offshoreflåte (blant annet nettolønn), og reduserte kvoter av torsk vil ytterligere forverre fiskeflåten konkurransesituasjon i forhold til andre fartøygrupper. Regjeringens uavklarte holdning til strukturering skaper samtidig usikkerhet med hensyn til framtidige rammebetingelser. ICES er gjennom sitt kvoteråd for norsk arktisk torsk beskyldt for å drive politikk for å presse frem tiltak mot det russiske overfisket. Det kan sies mye om kvoterådet fra ICES, men det blir uansett en avsporing av debatten. Vi står nå ved et veiskille greier vi ikke å stoppe det russiske overfisket av torsk vil store deler av norsk fiskerinæring gå en dyster fremtid i møte, skriver Fiskebåt i brevet til statsministeren. Statsminister Jens Stoltenberg dokumenterte solid kunnskap og interesse for fiskerinæringen da han møtte representanter for Fiskebåt og Fiskerlaget før stortingsvalget. Nå ber Fiskebåt statsministeren engasjere seg med tyngde i kampen mot det russiske rovfisket etter torsk i Barentshavet. NR. 3 JULI 2006 Side 3

4 Provia Det har ikke blitt mange møtene mellom fiskeristatsråden og havfiskeflåtens leder, Inge Halstensen, etter at de rød-grønne kom til makten. Nå mener Halstensen at Helga Pedersen ville gjort klokt i å rådføre seg mer med fiskeriorganisasjonene før hun begir seg ut på tvilsomme politiske eksperiment. - Nå må du tenke deg om, Helga Styreleder i Fiskebåtredernes Forbund, Inge Halstensen, bruker sjeldent hardt skyts mot Fiskeriminister Helga Pedersens «nye» fiskeripolitikk.tvilsomme politiske eksperiment er det siste denne næringen trenger, mener kan. - Fiskeriministerens høringsnotat om distriktskvoter og leveringsplikt viser at Helga Pedersen ikke er fiskerminister for hele landet, tordner fiskebåt-formannen. Han forventer at andre sentrale politikere i regjeringskonstellasjonen snart tar et internt oppgjør med denne type symbolpolitikk. Etter mange års målrettet arbeid med å forme en mer robust fiskerinæring tilpasset dagens og framtidens virkelighet og utfordringer - kommer en ny statsråd på banen og stiller klokken flere år tilbake. - Vis meg andre næringer som lar seg leke med på denne måten, sier en opprørt Fiskebåt-formann. Han mener regjeringen gambler med arbeidsplasser ved å skru klokka tilbake i et samfunn der andre næringer går på høygear. Først kom strukturstoppen. Så kom distriktskvoten, som nå gjøres om til en nordnorsk spesialordning. Det misliker Inge Halstensen sterkt. Historien er full av eksempel på at politisk innblanding i hvem som skal ta imot og bearbeide fisk, aldri har ført noe godt med seg. Nordland, Troms og Finnmark har fra før av 80 % av torskerettighetene, og at det nå skal gjøres til et fylkeskommunalt oppdrag å fordele torsk til noen få utvalgte bedrifter er hårreisende, sier han. Halstensen ser med spenning fram til hva som kommer til å skje den dagen fylkeskommunene skal bestemme hvor og på hvilken måte tonn fisk skal landes. Han kan liksom ikke se noe fornuftig argumentasjon for at en fylkeskommune skal tillegges en oppgave som dette. At statsråden også ønsker å omgjøre leveringspliktet fra en tilbudsplikt til en salgsplikt, bidrar heller ikke til noe annet enn å redusere lønnsomheten for fiskerne. Når rederi, som fra før av har et svakt driftsgrunnlag, får et enda dårligere driftsgrunnlag, er det ikke mer enn naturlig at de det gjelder vurderer rettslige skritt, mener Halstensen. Når dessuten politikerne begynner å legge seg bort i om fisken skal være fersk eller frossen er bildet komplett av et fiskeriregime som sitter på sin høye hest og predikerer at de vet bedre enn næringen selv hvordan det meste skal gjøres i norsk fiskerinæring. En slik fiskeripolitikk er dømt til å havarere, mener Inge Halstensen som mener det ville vært klokt av fiskeristatsråden å rådføre seg mer med fiskerinæringen generelt og næringens organisasjoner spesielt. Det er vel ikke å ta for hardt i når man hevder at det faktisk finnes mye kompetanse i disse miljøene som statsråden kunne hatt nytte av å samsnakke med mener Fiskebåtformann Inge Halstensen. Fiskebåt har for øvrig med bakgrunn i den siste tidens mange fiskeripolitiske begivenheter gjort et utspill hvor Norges Fiskarlag anmodes om å be om et møte med statsminister Jens Stoltenberg for å diskutere regjeringens fiskeripolitikk. Både struktur, leveringsplikt og distriktskvoter bør stå på agendaen, mener Fiskebåt som gjerne ser at flere sentrale organisasjoner i fiskerinæringen inviteres til å være med på et slikt møte med statsministeren. Reken å løse Problemene i rekenæringen ser ikke ut til å ville ta noen ende. Elendige råstoffpriser i kombinasjon med skøyhøye bunkersutgifter gjør fisket ulønnsomt. Nå slår de nordatlantiske rekenasjonene Canada, Grønland og Norge seg sammen om et felles markedsføringsframstøt av kaltvannsreker i Kina. Store deler av canadisk og grønlandsk rekenæring, samt Fiskebåt, Råfisklaget, og EFF fra Norge, møttes under sjømatmessen i Brussel der det ble foreslått å etablere en formell organisasjon for å gjennomføre Kina prosjektet. Møtet kom i Side 4 NR. 3 JULI 2006

5 ntreglene endres Etter asjonene vil prøve problemene i lag stand etter et canadisk initiativ og i tilknytning til dette prosjektet ser en også for seg at organisasjonen kan utvide formålet til å være samarbeidsforum i andre sammenhenger der partene ser det nyttig. Deltakelse i prosjektet vil innebære visse kostnader, men i utgangspunktet ikke store beløp. Imidlertid kan organisasjonsmedlemskap innebære større forpliktelser i forhold til kontrakter samleorganisasjonen måtte inngå på vegne av dens medlemmer. Avdelingsleder Webjørn Barstad i Fiskebåt-sekretariatet mener møtet i Brussel var en «revolusjon» i forhold til mulig samarbeid mellom de nordatlantiske rekeprodusentene. På Fiskebåt sitt styremøtet i Bekkjarvik kom han med en sterk anbefaling om å delta i en slik organisasjon. Den norske havreketrålflåten består i dag av 8-10 rene reketrålere, samt 29 kombifartøy torske- og reketrål. Utover dette er det fartøy med ringnot, seitrål og konvensjonell rettighet under 28 meter som også har reketrålkonsesjon. Disse fartøyene utgjør en svært liten del av den reelle kapasiteten. Økonomien i rekenæringa er faretruende dårlig og det har derfor skjedd en betydelig avskalling både av landanlegg og flåte. Kombiflåten har de siste år deltatt i langt mindre grad enn tidligere. I 2005 var det kun 28 rekefrysetrålere som hadde levert fangst, mens det i 2000 var 106 fartøy. Strukturordningene innen torsketrål har redusert flåten fra 108 fartøy i 1999 til 52 i dag.antall kombifartøy er i samme periode redusert med 16. Hovedsesongen for fartøy med andre rettigheter er tradisjonelt fra mars/april til i september. Særlig for småtrålerne var rekefisket viktig, men denne flåtegruppen eksisterer knapt i dag. De fartøyene som kun har reketrålkonsesjon, drifter deler av året ved Øst-Grønland (egen konsesjon med kvote på tonn) og i NAFO. Sistnevnte område ble omtrent ikke utnyttet i 2005 og vil neppe være et reelt alternativ i For reketrålflåten er derfor Svalbard og Barentshavet viktigste område. mange års kamp for like provianteringsvilkår, er Toll- og avgiftsdirektoratet i ferd med å komme Fiskebåtredernes Forbund i møte på nær sagt alle punkt. Fiskebåt har i mange år arbeidet for å få endret reglene for proviantering av fiskefartøyer, og krevd at reglene for fiskefartøyer samordnes med annen skipsfart. Toll- og avgiftsdirektoratet har nå ute til høring en ny forskrift om proviantering av fartøy, som også omfatter fiskefartøy, som Fiskebåt mener langt på veg imøtekommer fiskeflåtens krav. Forslaget innebærer at dagens kompensasjonsordning for fiske på fjerne farvann faller bort, og erstattes med direkte tildeling når det gjelder toll og særavgift. Samtidig begrenses retten til å proviantere avgiftsfritt til fartøyer som er sammenhengende utenfor tollområdet (12 nautiske mil) i en periode på over 14 dager. Konsekvensen for fiskeflåten vil være at de som fisker utenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen i sammenhengende perioder over 14 dager vil kunne proviantere tollog avgiftsfritt. For vårt vedkommende vil det i hovedsak gjelde autolineflåten, reketrålflåten og fryse- og fabrikktrålerne. Mange av disse har tidligere kommet inn under kompensasjonsordningen for fiske på fjerne farvann, som gjelder fiske utenfor 250 nautiske mil fra grunnlinjen. Endringen vil samtidig medføre at enkelte fartøyer som tidligere har kommet inn under kompensasjonsordningen for fiske på fjerne farvann, ikke vil få adgang til å proviantere toll og avgiftsfritt. Det er fartøyer som har fisket utenfor 250 nautiske mil fra grunnlinjen, men der turene har kortere varighet enn 14 dager. I hovedsak dreier dette seg om fisket etter kolmule vest av Irland. Fartøyer som utklarerer for utenlandsk havn vil kunne proviantere toll- og avgiftsfritt. Høringsfristen er satt til 15. august. Styret i Fiskebåt er tilfreds med hovedpunktene i høringsnotatet, men mener 14 dager sammenhengende utenfor tollområdet, er vel mye og bør halveres. Dessuten bør det argumenteres for at det kan gis dispensasjon fra hovedregelen dersom fartøyet må avbryte turen som følge av sykdom eller andre uforutsette hendelser. Fiskebåtredernes Forbund er den eneste organisasjonen i fiskerinæringen som er oppført i høringslisten. NR. 3 JULI 2006 Side 5

6 Takk for meg Det er aldri lett å takke for seg når ein har trivest godt. Eg vil takke for tre svært gjevande år i ei næring som eg har fått stor respekt for og som eg har tapt ein del av hjartet mitt til. Då eg tok til for tre år sidan fekk eg spørsmål om korleis eg kunne finne på å gå frå NRK og over til fiskerinæringa og Fiskebåtredernes Forbund. I spørsmålet låg det ei oppfatning om at det var eit steg nedover på karrierestigen. Eg kan med handa på hjartet seie at eg aldri har følt det slik. Dei tre åra i Fiskebåt har vore nokre av dei mest inspirerande i mitt liv fullt av faglege utfordringar og møte med menneske og kulturar som har gitt meg mykje. Fiskerinæringa i Norge er ikkje som andre næringar her i landet. Det er ei næring der politikarane hevdar at dei veit betre enn aktørane korleis ho skal styrast. Paradokset er at få politikarar er interessert i fiskerinæringa. Dermed får dei få som er engasjert fritt spelerom når det gjeld utarbeiding av partiprogram og fiskeripolitikk. Det lir fiskeria av. Ei av mine viktigaste oppgåver som informasjonsleiar har vore å arbeide i forhold til Stortinget og lokal politikarar. Fleire gonger kvar veke har eg sendt ut e- post meldingar til sentrale aktørar på Stortinget, og vi har halde seminar for partigrupper. Dette arbeidet må fortsette. Det er slik i dag at havfiskeflåten ikkje har den makta flåten burde ha. I 2005 fiska den heilårsdrivne flåten over 8 meter for 10,4 milliardar kroner av ein total på 11,7 milliardar kroner. I 2004 arbeidde 5200 fiskarar i den heilårsdrivne havfiskeflåten. I kystflåten, som driftar heile året, var det 3900 fiskarar. Dette understrekar at havfiskeflåten er ryggrada i den norske fiskeflåten, men dette er ikkje synleg nok i opinionen, på Stortinget eller i Norges Fiskarlag. Dette må det gjerast noko med. Når politikarane snakkar er det sjeldan fokus på kva havfiskeflåten betyr for busetjinga langs kysten og for Norge sin posisjon som verdas tredje største eksportnasjon av sjømat. Det er mogeleg at det er ei generell oppfatning av at dei store klarer seg uansett. Det er dei små vi må ta vare på det er dei som er verdfulle. Eg har i grunnen aldri forstått kvifor det skal vere så stor avstand mellom hav og kystfiskeflåten. Det er mi oppfatning at i båten så er ikkje avstanden stor, men i forskarmiljø, blant politikarar og enkelte tillitsmenn blir eit kvart høve nytta til å kaste bensin på båla som blir tent. Dette tener ikkje næringa på. Det er mi oppfatning at folk flest ikkje ser så stor forskjell på hav og kyst. Det er forståeleg for dei aller fleste at vi ikkje kan sende ein sjark til Jan Mayen, og vi kan heller ikkje sende trålarane inn i fjordane. Vi fiskar på ulike hav, sjølv om det kan vere same bestandar, og vi er avhengig av kvarandre. Vi burde ikkje vere i konflikt med kvarandre, men det verkar på meg som om politikarane gjer alt dei kan for at skyttargravene skal gravast djupast mogeleg. I så måte har vi i dag ein Fiskeri- og kystminister som gjer meir ugagn enn gagn for heile næringa. Har nokon høyrt nokon gong at Helga Pedersen har snakka positivt om havfiskeflåten den delen av fiskeflåten som sysselset flest fiskarar og som betyr mest for busetjinga langs kysten? Eg berre spør. Eg blei helge- intervjua av ein jour- Side 6 NR. 3 JULI 2006

7 Fra Fiskebåt til TV2 Fiskebåtredernes Forbund sin profilerte informasjonsleder Arill Riise gir seg etter tre år i havfiskeflåtens organisasjon. nalist i avisa Fiskaren då det blei kjent at eg skulle slutte. Første spørsmålet hennar var; - Så du skal forlate oss? Spørsmålet viser det alle i næringa kanskje har ei kjensle av:vi er ein stor familie enten vi fiskar langt ute, langs kysten, arbeider i industrien eller i oppdrett. Min næraste familie har vore styret og administrasjonen i Fiskebåtredernes Forbund. Sidan eg no er i posisjon til å skryte vil eg nytte høvet. Eg vil alle skal vite at det må vere få organisasjonar som har folk med meir kompetanse og hjarte for arbeidet enn det dei tilsette i sekretariatet til Fiskebåt har. Dei har ei stå på-vilje og engasjement for næringa som er imponerande. Dei er vane med å gå i krigen, og dei gjer det dagleg for de som er ute på havet og de som sit på reiar- kontora rundtomkring i landet. Det skulle berre mangle, seier du kanskje. Ja, det er slik dei ser det sjølve også, men dei gjer det med eit engasjement som er verdt honnør. Til styret vil eg takke for samarbeidet og for den tilliten de har vist meg desse tre åra. Eg håper at eg har innfridd forventningane de hadde, og at de har fått forståing av kor viktig det er å ha informasjonsleiarar på huset. Eg håper de snarast råd ryddar for ein eller ei ny i mi stilling, og helst skulle det ha vore fleire. Det er mykje å ta fatt i for å løfte denne næringa fram i lyset - i opinionen og blant politikarane. Eg håper de kjem til å sakne meg eg kjem til å sakne dykk. De treff meg ved å slå på TV2 si morgonsending frå 21. august. Der er eg saman med Blomster Finn og Vår Staude. Takk for meg. Arill Riise Fra august blir Arill Riise programleder i TV2 s morgensending Go - morn Norge. - Tilbudet var rett og slett for godt til at jeg kunne si nei, og dess uten er det snakk om en ny og spennende utfordring, sier Arill Riise. Men han vedgår at valget om å slutte i Fiskebåt var tungt å ta. Styret i Fiskebåt ble informert om Riises avgang på møtet i Austevoll i juni, samme dag som avtalen med TV2 ble inngått. I og med at dette ble siste møtet Arill Riise hadde sammen med Fiskebåt-styret benyttet han anledningen til å takke for tre usedvanlig lærerrike og spennende år. - Etter disse tre årene har jeg forstått hvor lite jeg visste om denne viktige næringen som NRK-journalalist i 20 år. Den kunnskapen jeg har fått i Fiskebåt kommer jeg til å ta med meg i fortsettelsen, sa Riise. Han fremhevet Fiskebåtredernes Forbund som en organisasjon med stor kompetanse og med et svært dyktig sekretariat. Arill Riise mener mye positivt har skjedd når det gjelder å få fram den verdiskapning som havfiskeflåten bidrar med langs kysten. Men fortsatt gjenstår mye arbeid for å rydde av veien en del urettvise holdninger og oppfatninger som hefter ved fiskerinæringen, sier Arill Riise. Han håper at hans etterfølger får samme positive oppbakking fra Fiskebåt sin ledelse, og fra organisasjonens medlemmer, som han selv har fått i sitt arbeid med å kommunisere ut korrekt og nødvendig informasjon om fiskerinæringen generelt og havfiskeflåten spesielt. - Jeg ønsker Arill Riise lykke til med nye utfordringer, og er trygg på at han tar med seg mye kompetanse om norsk fiskerinæring i sin nye jobb, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund. Administrasjonen i Fiskebåt er allerede i gang med å sondere terrenget med tanke på hvem som skal bli Riises etterfølger i informasjonslederstillingen. NR. 3 JULI 2006 Side 7

8 Side 8 NR. 3 JULI 2006

9 Kongekrabbe til selfangstskuter Styret i Fiskebåtredernes Forbund mener det er viktig at selfangstflåten får driftsalternativer som gjør det mulig for flåten å overleve. Fisket etter kongekrabbe er det eneste fiskeriet i Norge under ekspansjon og flere av selfangstskutene er dessuten egnet til å drive krabbefangst. Styret går derfor inn for at det fra og med 2007 tildeles kongekrabbekvote utenfor 12 nautiske mil av grunnlinja til et begrenset antall skuter. Åpning av fangsten kan i første omgang foregå som en forsøksfangst for å få bedre kartlagt ressursene utenfor kysten. Foto: Remi Einar Teistklub Vil ha torskeforskningen under lupen Selv om det er et godt samarbeid mellom havforskningen og fiskerinæringen, mener Fiskebåtredernes Forbund at det likevel er behov for å evaluere forskernes arbeid fra tid til annen. For øyeblikket er det forskningen på norsk arktisk torsk som bør under lupen. Styret i Fiskebåt mener det må være både i næringens, myndighetenes og forskernes interesse å slippe uavhengige eksperter til for å evaluere ressursforskningen med visse mellomrom. Selv med etableringen av en egen referanseflåte av fiskefartøyer og en referansegruppe for ressursforskning er det fortsatt skepsis i næringen til havforskningen når det gjelder forskning på og forvaltningen av enkelte bestander. Dette gjelder blant annet makrell, kolmule, blåkveite, lodde og sei i Nordsjøen. Det er også en betydelig skepsis i næringen til de mange endringer som ICES har gjort med kvoteanbefalingene for norsk arktisk torsk de senere årene. Fiskebåt forstår at det «uregistrerte» russiske uttaket av torsk medfører store utfordringer for havforskerne, men er likevel ikke bekvem med alle endringene som er foretatt i tilknytning til kvoteanbefalingene for torsk de siste årene. Fiskebåtredernes Forbund tok i 2004 initiativ for å evaluere forskningen på norsk arktisk torsk. En skisse som ble utarbeidet av professor Tore Schweder fra Universitetet i Oslo i den anledning gikk ut på at evalueringen burde foretas av Vitenskapsakademiene i Norge og Russland. Fiskebåt mener at det er ønskelig å få gjennomført en evaluering av forskningen på norsk arktisk torsk, og vil anbefale at det opplegget som professor Tore Schweder har foreslått følges. Forbundet anmoder Norges Fiskarlag om å ta initiativ til å få fortgang i dette arbeidet, og mener at arbeidet bør skje i samarbeid med andre organisasjoner i næringen og Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskebåt mener at det bør være mulig å finansiere evalueringen gjennom bidrag fra myndighetene, og gjennom et spleiselag i næringen, for eksempel gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Ber myndighetene legge bedre til rette for selfangst Styret i Fiskebåtredernes Forbund ønsker en bredere satsing på selfangst og ber om at Fiskeri- og kystdepartementet legger forholdene bedre til rette for flåten. Næringen ønsker mer forutsigbarhet med hensyn til mulig deltakelse i fangsten, og etterlyser konsesjonsordningen for selfangsten som var på høring i næringen høsten Fiskebåt uttalte seg positivt til en slik ordning, blant annet for at rederiene skal finne det mer attraktivt å investere i selfangsten. Styret forutsetter derfor at en konsesjonsordning som skal gjelde fra er på plass i løpet av høsten. Støtteordningen for selfangsten endres fra år til år. Styret mener det er viktig med størst mulig grad av forutsigbarhet i og med at støtten utgjør en stor del av flåtens inntektsgrunnlag. Fiskebåt mener derfor at utformingen av retningslinjer for støtte må være mest mulig lik fra år til år, samtidig som det endelige støtteopplegget må være klart så tidlig som mulig, og senest innen utgangen av januar. Fiskebåtstyret ber om at en på nytt går igjennom fangstregelverket for å se om der kan gjøres forbedringer for å effektivisere fangsten. Mulig tiltak kan være adgang til å skyte sel i sjøen, utvidet adgang til bruk av langtrøer og fangst av kvitunger. NR. 3 JULI 2006 Side 9

10 Norwegian FP ad.indd 1 14/4/05 9:38:24 am Side 10 NR. 3 JULI 2006

11 Fin strekk på Nordsjøsild-sesongen Mange fartøy er for lengst ferdig med sin nordsjøsildkvote, mens andre knapt har startet. En forutsetning for optimal omsetning er at sesongen strekkes, slik at ikke alle deltar samtidig. Her har vi kommet langt de siste årene, sier avdelingsleder Paul Gustav Remøy i Fiskebåt-sekretariatet. Innblandingsproblemene og større makrell om høsten og småmakrell om våren er en utfordring for å få strukket ut sesongen maksimalt. - Det er et paradoks at de historisk gode gyteresultatene for makrell i Nordsjøen skal bli et problem for nordsjøsildfisket første del av sesongen. En fikk løsninger for denne sesongen, men jeg tror vi må finne frem til noe mer opererbart for neste sesong med hensyn til innblanding av småmakrell, sier Remøy Prisene for nordsjøsild har hatt en Paul Gustav Remøy. viss positiv utvikling. I snitt har prisene på konsumsild gått opp fra kr 2,77 til 3.10 pr kg. Det har også vært levert mer til mel/olje i år. Som en følge av råstoffknappheten til forproduksjon har også mel/oljeprisene gått noe opp. Ellers er det forundring å spore i hele næringen over forskernes utlegninger om utviklingen av nordsjøsildstammen. De foreslår som kjent en kraftig reduksjon av kvoten til neste år. - Når en vet hvor raskt silda vokser i Nordsjøen, den blir jo gytemoden på halvparten av tida til norsk vårgytende sild, er jeg forundret over at dette ikke skal vise igjen i fangstsammensetningen. For det gjør det ikke, i følge den informasjon jeg har fått, sier Paul Gustav Remøy. Han håper at de som skal beslutte neste års kvote foretar en totalvurdering av situasjonen. Kanskje burde en foreta en analyse av fangstsammensetningen og gå forhold som sammenhengen mellom tokttidspunkt, og endrede miljøbetingelser nærmere etter i sømmene. Makrellkvoten er praktisk talt på samme nivå som i fjor. Dette fisket starter ikke opp før i august/september for de større fartøyene. Hvordan makrellprisene utvikler seg fra det relativt høye nivået de hadde i fjor er jo alltid vanskelig å spå om.vi vet jo at det totale utbudet fra Europa blir redusert som følge av økt kontroll og tilbakeholdelse av kvoter i EU. - Skal jeg tippe, så vil prisene ligge på om lag samme nivå som i fjor. Og det er jo unektelig bra. Men, jeg har tatt feil før. Som oftest har jeg vært litt for pessimistisk, sier Paul Gustav Remøy. Følg med havfiskeflåten daglig på Årets klippfiskbedrift for andre gang Norges Råfisklag, Eksportutvalget for fisk, Norsk Klippfiskmuseum og Kristiansund kommune har arrangert kåring av «Årets Beste Klippfisk 2006», og vinneren ble Jacob & Johan Dybvik AS fra Ålesund. Juryen hadde til bedømmelse sju produkter, alle av svært høg kvalitet. Kvaliteten var bedre i år enn den har vært tidligere. Klippfisken ble bedømt ut fra utseende av tørr fisk og utvannet fisk. I tillegg ble smaken av kokt fisk vurdert. Vinnerfisken var en vellagret klippfisk med et tiltalende utseende, tett og jevn i strukturen, ingen flekker i det hele tatt vakker å se på. Men det som avgjorde det hele var at smaken fulgte opp utseendet. Det var det som gjorde at nettopp denne fisken gikk av med seieren. Klippfiskene som var påmeldt har blitt bedømt av en meget kompetent jury sammensatt av vrakere og kokker. Årets jury bestod av kokkene Harald Osa og Wenche Andersen, klippfiskvraker Bjarne Haugen og Kjell Jensen, Jensen er nå ansatt i Mattilsynet. Årets juryformann var Petter Løvik medlem av Stortingets næringskommite. Samtlige deltakere i konkurransen får en sertifisering som dokumenterer deltakelse.vinneren vil i tillegg til en eksklusiv medalje i ekte gull, Nicolai H. Knudtzons ærespris, få et diplom som sertifiserer at firmaet har produsert årets beste klippfisk. Det er andre gangen Jakob & Johan Dybvik vinner prisen, første gang var i Prisen, Nicolay H. Knudtzons ærespris, har fått sitt navn etter en produsent og eksportør fra Kristiansund som etterstrebet førsteklasses produkt og som i sin tid var Norges største eksportør av klippfisk. Målsettingen med arrangementet «Årets Beste Klippfisk» er å stimulere markedene til å sette pris på klippfisk av høy kvalitet. NR. 3 JULI 2006 Side 11

12 B- blad Returadresse: FISKEBÅTREDERNES FORBUND Postboks 67 Sentrum 6001 Ålesund HJELPEMOTORER FOR PROFESJONELLE D5A D7A TAMD74A D9MG D12 Aux TAMD165A D16MG D25A D30A D34A D49A D65A kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe Alle strømarter og kjølesystemer. Kontakt din forhandler for tilbud! FORHANDLERE: BERGEN: Bjordal & Madsen A/S tlf HAVØYSUND: AS Havøysund Patentslipp tlf HORTEN: Horten Skipsreparasjoner AS tlf OSLO: La-Sa Båt og Motor AS tlf RØRVIK: Rørvik Marina AS tlf SVOLVÆR: O. Marhaug Slip & Mek.Verk. AS tlf TROMSØ/EIDKJOSEN: Maritim Skipsservice Tromsø AS tlf ÅLESUND: J. Weiberg Gulliksen AS tlf Side 12 NR. 3 JULI 2006

Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9

Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9 Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15 Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17 Les om: Dag Lindebjerg Side 7-9 Ann Kris Side 20- Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Ambassadøren Side 11-13

Ambassadøren Side 11-13 Ambassadøren Side 11-13 3. årgang - Desember 2011 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post:

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden 3217 Møte mandag den 16. juni kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr. 97): 1. Innstilling fra næringskomiteen om strukturtiltak i kystfiskeflåten

Detaljer

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag fredag 31. juli 2009 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 2 Nr 87 Uke 31 z makrellkrigen: kystavisa Nei til islandsk fôr Salmon Group krever fiskemel fra bærekraftig fiskeri, og nekter å ta imot islandsk

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Eventyrlig sjømateksport til Russland. Side 44

Eventyrlig sjømateksport til Russland. Side 44 Eventyrlig sjømateksport til Russland Side 44 Velkommen til LOFOTEN innhold 28 Nordland fikk sin mann Månedens intervjuobjekt kan bli en av de store fiskarlagshøvdingene. Skikker han seg vel, vil han

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57):

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57): 2007 Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10 President: Hans Frode Kielland Asmyhr Dagsorden (nr. 57): 1. Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til utenriksministeren: «Grenseregionen mellom

Detaljer

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 UTGAVE 1 - juli 2012 ÅRGANG 28 Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 Bekymring for turistfisket etter kveite, side 9 Arealavgift krever politikere med ryggrad, side 10 Taretråling til skade

Detaljer

Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester.

Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Styreleiar Tore Roaldsnes Årsmøtet Thon Hotell Bristol Oslo, 12. februar 2015 Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Det er ei ære for meg å opne det 69. årsmøtet

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2978 29. april Muntlig spørretime Møte onsdag den 29. april kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 66) 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

From Russia with love. Side 7, 42 og 111

From Russia with love. Side 7, 42 og 111 From Russia with love Side 7, 42 og 111 Størst langs kysten Vi leverer der du er MT «Kystbunker» holder distriktet med oljeprodukter www.bunkeroil.no mail@bunkeroil.no Ålesund: tlf. 70 10 47 47 fax. 70

Detaljer

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 22. feb. Dagsorden 2555 Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 55): 1. Debatt om fiskeri- og kystministerens redegjørelse om status og utsikter

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep.

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. 1113 Møte torsdag den 12. desember kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr.

Detaljer

Taste Of North går nye veier side 6. Senja som ein del av annleisfylket side 8. Boston Sword and Tuna side 16. Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20

Taste Of North går nye veier side 6. Senja som ein del av annleisfylket side 8. Boston Sword and Tuna side 16. Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20 NUMMER 3 2013 Taste Of North går nye veier side 6 Senja som ein del av annleisfylket side 8 Boston Sword and Tuna side 16 Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20 innhold Taste Of North går nye veier

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 2001 7. juni Endr. i jernbaneloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 2001 7. juni Endr. i jernbaneloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 2001 7. juni Endr. i jernbaneloven 745 Møte torsdag den 7. juni kl. 13.40 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 44): 1. Innstilling fra samferdselskomiteen

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

Norges 30 største fiskebåtrederier i 2012. Se listen på side 53.

Norges 30 største fiskebåtrederier i 2012. Se listen på side 53. Norges 30 største fiskebåtrederier i 2012. Se listen på side 53. AQUA NOR 2013 InternasjOnaL utstilling 13-16 august, trondheim med FOKUS på Fremtiden! Bli kjent med det siste og mest avanserte innen akvakulturteknologien.

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 2 SAK 1/2007 REGULERING AV FANGST AV HVAL I 2007 1. SAMMENDRAG AV ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER Fiskeridirektoratet vil tilrå

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Veien vekk. Forskerforum

Veien vekk. Forskerforum Forskerforum MAI 2014 NUMMER 5 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Veien vekk Det var rikdom i gruva og velstand i Malm etter andre verdenskrig. Men hjernekraften ble da som nå eksportert ut av bygda.

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet!

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet! FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009 Krisen en mulighet! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 1 2009 Kast aldri bort en god krise! s. 5 7 Opnar dører til Europa s. 8 9 Best i verda Ansvarleg

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 1-2007 2 N O R S K 3 I N N H O L D Store begivenheter F O K U S : S T R A T E G I T E K N O L O G I R E S S U R S E R M I

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer