årsmelding HEDMARK FYLKESMUSEUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmelding 2013 - HEDMARK FYLKESMUSEUM"

Transkript

1

2 Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2013 org. nr: stiftet: 10. desember 2009 aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i Hedmark fylkesmuseum AS: Hedmark fylkeskommune Stiftelsen Norsk Skogmuseum Stiftelsen Domkirkeodden Stiftelsen Glomdalsmuseet Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Stiftelsen Kvinnemuseet Museene i Glåmdal Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og Forskningssenter Stiftelsen Trysil/Engerdal Museum Ringsaker kommune ledelse Administrerende direktør Harald Jacobsen Avdelingsdirektører Knut Djupedal - Norsk Utvandrermuseum Stig Hoseth - Norsk Skogmuseum Kari Sommerseth Jacobsen - Kvinnemuseet Museene i Glåmdal Jan H. Jørgensen - Glomdalsmuseet Magne Rugsveen - Domkirkeodden Runhild Dammen - Nordøsterdalsmuseet Guro Rønningsgrind - Nordøsterdalsmuseet (konstituert fra ) Ingrid Ø. Vibe - Trysil/Engerdal museum (til 30.09) Espen H. Skjærbakken - Dokumentasjonsenheten Administrasjon Administrasjonssjef Kari Tyseng Kommunikasjonsrådgiver Stine Skrutvold Skjæret Kommunikasjonsrådgiver Anne Sofie Holter (Vikar ) tillitsvalgte Styremedlemmer Yngve Astrup, styrets leder Brita Brenna, nestleder Line Alfarrustad Axel Krogvig Roger Seeman Erlandsen, 1. vara Anne Eriksen, 2. vara Laila Grastvedt, ansatterepresentant Håkon Tosterud, ansatterepresentant Vigdis Vingelsgaard, ansatterepresentant, vara Jens Jørgen Stramrud, ansatterepresentant, vara revisor KPMG AS v/statsaut. revisor Kjell Kulvedrøsten Innhold s. 2 fakta om museet s. 4 organisasjon og ressurser s. 6 samlingsforvaltning s. 8 publikum og formidling s. 12 forskning og kunnskapsproduksjon s. 14 teknisk drift og vedlikehold s. 15 internasjonalt samarbeid s. 18 styrets beretning s. 21 årsregnskap 2013 s. 30 revisors beretning s. 32 om avdelingene Styret fra venstre: Håkon Tosterud, Yngve Astrup (styreleder), Axel Krogvig, administrerende direktør Harald Jacobsen Foran fra venstre: Brita Brenna, Vigdis Vingelsgaard (vara) Line Alfarustad. Olav Aaraas og Laila Grastvedt er ikke til stede. Seterdag på Glomdalsmuseet. (Foto: Emil Curt) 2 3

3 Foto øverst til venstre: Bård Løken - Bildet øverst til høyre: Skålbergsetra (Foto: Knut Ola Storbråten) - Bildet nederst til venstre: Treskerdag på Odalstunet (Foto: Knut Ola Storbråten) - Bildet til høyre: Den unge Kirsten Flagstad fotografert i forbindelse med sin debut som operasangerinne i Strikketøyet hadde hun alltid med! (Foto: Hedmarksmuseets fotoarkiv)

4 Hedmark fylkesmuseum AS ble stiftet som et driftsselskap for følgende museer i Hedmark: Domkirkeodden, Glomdalsmuseet, Kvinnemuseet Museene i Glåmdal, Nordøsterdalsmuseet, Norsk Skogmuseum, Norsk Utvandrermuseum, Prøysenhuset og Trysil/Engerdal museum. Hedmark fylkesmuseum er blant Norges største museer, med stor geografisk spredning og store forskjeller i størrelse og faglig retning ved museumsavdelingene E6 Tolga NORSK UTVANDRERMUSEUM KVINNEMUSEET MUSEENE I GLÅMDAL Kvinnemuseet Kongsvinger Museum Odalstunet Eidskog museum NORSK SKOGMUSEUM Norsk Skogmuseum Klevfos Industrimuseum Sørlistøa Fløtermuseum Kongsvinger E6 2 Skarnes Matrand DOMKIRKEODDEN Hedmarksmuseet/Pilgrimssenteret Kirsten Flaggstadmuseet Tynset Alvdal 16 3 Rudshøgda Oslo 3 3 Rena Drevsjø Osen Elverum Hamar Trysil GLOMDALSMUSEET E TRYSIL/ENGERDAL MUSEUM Trysil Bygdetun Blokkodden Villmarksmuseum Støa kanal NORDØSTERDALSMUSEET Aukrustsenteret Husantunet Rendalen bygdemuseum Museumssentret Ramsmoen Tylldalen bygdetun Dølmotunet, Tolga Os museum Europavei Riksvei Fylkesvei hedmark fylkesmuseums formålsparagraf: «Selskapet er et driftsselskap for aksjonærenes arbeid med innsamling, bevaring, forskning, forvaltning og formidling av natur- og kulturhistorie, herunder aktuelle fag- og forvaltningsoppgaver iht. lov eller separat beslutning, samt ivareta nasjonale og internasjonale oppgaver. Arbeidet skal tilstrebe høy kvalitet og sterke fagmiljøer i formelle og uformelle nettverk, og utøves i samsvar med aksjonærenes formålsparagraf. Selskapet skal kunne påta seg driftsansvar for andre museer, samt drive enhver virksomhet som henger sammen med foranstående.» 2013 var Hedmark fylkesmuseums fjerde driftsår. Samhandling på tvers av avdelingsstrukturen foregår fortsatt i stor grad gjennom strategiske fora. Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum , er revidert i Dette for å bevisstgjøre hvilke mål som er oppnådd og hvilke som gjenstår i planperioden. Prosessen med å finne et nytt navn til museet ble gjennomført internt i 2013, og klargjort for vedtak i styret og ekstraordinær generalforsamling i Det nye navnet, Anno museum, skal styrke museet i forhold til vår visjon: KUNNSKAP OM FORTID ENGASJEMENT I SAMTID Organisasjon og ressurser Fylkesmuseets drift preges fortsatt av kartlegging og etablering av felles administrative rutiner, systemer og tilrettelegging for samhandling. Dette arbeidet går stadig framover og har begynt å bære frukter. To strukturelle endringer var av særlig betydning i 2013: Ringsaker kommune trakk Prøysenhuset ut av fylkesmuseet fra 1. april og vi har dermed en museumsavdeling mindre. 1. januar ble Dokumentasjonsenheten opprettet som en seksjon underlagt adm.dir. Det arbeides også med at Aukrustsenteret fullt ut skal integreres i fylkesmuseet. strategisk ikt Strategisk IKT-gruppe (SIKT) er museets organ for planlegging og iverksetting av digitale tiltak. Den samhandler tett med driftsleverandøren MuseumsIT, hvor vi er medeier. Innen IKT er følgende tiltak gjennomført i 2013: Det er foretatt utvidelser av linjekapasitet for internett til alle avdelinger. Trådløst nett er utvidet på Norsk Skogmuseum, Glomdalsmuseet og Domkirkeodden. Større servere er installert på Nordøsterdalsmuseet og fellesadministrasjonen/norsk Skogmuseum, og mediaserver er installert på Domkirkeodden. Registrering og strekkodeutstyr for gjenstander er tatt i bruk på Norsk Skogmuseum og Domkirkeodden. Det er etablert IKT-infrastruktur på Gyldenborg, Kongsvinger, og IKT-tilknytning for Munch-senteret på Klevfos. Et utkast til digital strategi er utarbeidet og overlevert til ledergruppen. Strategien vil ligge til grunn og videreutvikles i forbindelse med et samarbeid om felles web-plattform med de andre eiermuseene i MuseumsIT. arbeidsmiljø og personale Hedmark fylkesmuseum legger vekt på å skape et godt arbeidsmiljø. Vi har i 2013 startet arbeidet med en medarbeiderundersøkelse, som gjennomføres våren Ledelse og organisasjonstillitsvalgte har i 2013 gjennomført åtte møter. Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte to møter. organisasjon: Verneorganisasjonen består etter at Prøysenhuset ble trukket ut av fylkesmuseet av åtte stedlige verneombud, hvorav ett hovedverneombud, samt en verneleder. Det ble gjennomført tre allmøter for alle ansatte. Medi3 Innlandet har i hele 2013 levert ordinær bedriftshelsetjeneste til fylkesmuseet. Avtalen løper til 1. oktober Som i 2012 var det i årets første måneder en viktig sak for fylkesmuseet å ivareta de ansattes rettigheter i forbindelse med at Ringsaker kommune trakk Prøysenhuset ut av fylkesmuseet 1. april To av de fem ansatte ved Prøysenhuset fikk engasjementer i andre deler av fylkesmuseet. dokumentasjonsenheten Dokumentasjonsenheten i Hedmark fylkesmuseum består av fellestjenester og felles personressurser innenfor områdene samlingsforvaltning og dokumentasjon. Bemanningen består ved utgangen av året av en seksjonsleder, to konservatorer i Bevaringstjenesten og en 50 % fotografstilling som er overført fra avdeling Norsk Skogmuseum. Fra 1. januar 2014 overføres to 50 % fotografstillinger fra avdeling Domkirkeodden. En viktig oppgave i 2013 har vært å ta byggeprosjektet for nytt dokumentasjonssenter med fellesmagasin videre. Forprosjektet er nå ferdig, og det arbeides med finansiering lokalt og regionalt. Ringsaker kommune trakk Prøysenhuset ut av fylkesmuseet 1. april Ringsaker kommune beholdt sine aksjer i 6 Hedmark fylkesmuseum AS. 7 STRATEGISK FORUM - Organisasjon og ressurser - Teknisk drift og vedlikehold - Samlingsforvaltning - Publikum og formidling - Forskning og kunnskapsproduksjon Dokumentasjonssenter Kvinnemuseet Museene i Glåmdal Aksjonærer Styret Styreleder Yngve Astrup Administrerende direktør Harald Jacobsen Domkirkeodden Glomdalsmuseet Nordøsterdalsmuseet AKSJONÆRER: Hedmark fylkeskommune Stiftelsen Domkirkeodden Stiftelsen Glomdalsmuseet Stiftelsen Norsk Skogmuseum Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Stiftelsen Kvinnemuseet Museene i Glåmdal Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og Forskningssenter Stiftelsen Trysil/Engerdal Museum Ringsaker Kommune Administrasjon/Økonomi/ Kommunikasjon Norsk Skogmuseum Trysil/Engerdal Museum Norsk Utvandrermuseum

5 Samlingsforvaltning I Hedmark fylkesmuseum er det to organ som skal planlegge, koordinere og lede gjennomføring av virksomheten knyttet til samlingsforvaltning. Forum for samlingsforvaltning har ansvaret for planlegging og koordinering av virksomheten, mens Dokumentasjonsenheten er museets operative enhet for praktisk gjennomføring av samlingsforvaltningsarbeidet. De tre viktigste arbeidsoppgavene for Forum for samlingsforvaltning har vært videreføring av arbeidet med registrering av vedlikeholdssituasjonen for antikvariske bygninger, utarbeidelse av overordnet plan for samlingsforvaltning og prosjektet for prioritering i museets bygningssamlinger. I tillegg har det vært gjennomført kompetansehevingstiltak hvor personalet ved Hedmark fylkesmuseum har vært målgruppen. Tilstandsregistreringen for antikvariske bygninger har i 2013 foregått på Norsk Skogmuseum, Bull-museet i Rendalen, Tylldalen Bygdemuseum, Husantunet i Alvdal og to objekter på Glomdalsmuseet. Prosjektmedarbeideren ble tatt ut av registreringsarbeidet i to uker for å bistå med restaureringsarbeid på Oddentunet i Os. Vintersesongen er det lite egnet for gjennomføring av registreringsvirksomhet, derfor har vintermånedene vært benyttet til rapportskriving. Etter to sesonger er i alt en tredjedel av bygningsmassen kartlagt. Arbeidet er svært tidkrevende. Trysil/Engerdal Museum Glomdalsmuseet Norsk Skogmuseum Domkirkeodden Nordøsterdalsmuseet Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal gjenstander fordelt på avdelinger - Totalt foto fordelt på avdelinger - Totalt Knut Arild Nordli prosjektmedarbeider i tilstandsregistreringen. (Foto: Bård Løken) Norsk Utvandrermuseum For å intensivere effekten av arbeidet har Forum for samlingsforvaltning lagt planer for hvordan tempoet kan økes. Det vil nå bli stilt krav til medvirkning fra avdelingene hvor de i tillegg til engasjert antikvarisk håndverker, selv må ta aktivt del i kartleggingsarbeidet. Målet er å øke tempoet uten at kvaliteten forringes. Arbeidet skal så langt det er mulig sluttføres i løpet av Prosjektet «Prioritering i bygningssamlingen» er delfinansiert av Kulturrådet med et tilskudd på kr Prosjektet har pågått siden april Kulturrådet har deltatt aktivt i prosjektet. De driver selv et arbeid med tilsvarende problemstilling, og erfaringene fra Hedmark fylkesmuseum vil ha overføringsverdi. Samarbeidet med Kulturrådet er knyttet til metodeutvikling for vurderingskriterier. Hedmark fylkesmuseum har holdt innlegg på dialogseminar, og gjennomført flere arbeidsmøter med Kulturrådets prosjektleder, noe som har bidratt til vår egen prosessutforming og Kulturrådets metodeutvikling. I 2013 ble det gjennomført et pilotprosjekt på fylkesmuseets åtte skolehus, som en utprøving av metodeopplegget. Forsøket gikk ut på å utvikle feltskjema for datainnsamling, innhente erfaringer med å kombinere teknisk og kulturhistorisk vurdering, utprøving av kriteriesett, forsøk på vekting og gradering av verdi, og på samlet poenggivning av bygningene innenfor metodens tre hovedinnfallsvinkler; vurdering av ressursbehov/tilstand, relevans for museets virksomhet, og kulturhistorisk verdi. I tilknytning til kompetanseutvikling er det gjennomført to dagsseminarer i løpet av Første seminar var en demonstrasjon av tørrisblåsing for rensing og fjerning av maling på bygninger og gjenstander av tre og metall. Det andre seminaret hadde tema skadedyrbekjempelse i gjenstandssamlinger (IPM Integrated Pest Management). Til sammen deltok i rundt 70 ansatte på disse to seminarene. databaser Samtlige avdelinger i Hedmark fylkesmuseum har konvertert til Primus som samlingsdatabase, og dette er nå operativt i hele organisasjonen. I 2013 ble Primusdatabasene for hele fylkesmuseet er slått sammen i en base. Når det gjelder bygninger har Domkirkeodden, Norsk Skogmuseum, Nordøsterdalsmuseet og Glomdalsmuseet nå sine bygninger registrert i Primus. Museet har signalisert at bygningsmodulen ikke tilfredsstiller behovet i forhold til forvaltning, drift og vedlikehold i de antikvariske bygningssamlingene. Derfor har museet medvirket aktivt i utvikling av bygningsmodulen i Primus gjennom deltakelse på dialogmøte og har bidratt med innspill til kravliste. Dette arbeidet videreføres i Deler av Glomdalsmuseets samling ble høsten 2013 lagt ut på Digitalt museum, noe som økte Hedmark fylkesmuseums andel med over objekter. To nye avdelinger har tatt i bruk arkivdatabaseprogrammet ASTA; Nordøsterdalsmuseet og Glomdalsmuseet. Ved Norsk Skogmuseum har ASTA vært i bruk i flere år. ASTA var ved utgangen av 2013 i operativ bruk ved tre av museets avdelinger. bevaringstjenesten Bevaringstjenestens to konservatorer utfører konservering, undersøkelser og utstrakt rådgivningstjeneste innen bevaring og forebyggende konservering for avdelingene i Hedmark fylkesmuseum. I tillegg drives det også noe rådgivning overfor eksterne. Av utførte arbeider til interne oppdragsgivere kan nevnes: konservering av møbler på Odalstunet, knivsamlingen i Latjo drom og gjenstander til militærhistorisk utstilling på Glomdalsmuseet, konservering av sko for Trysil/Engerdal museum, ulveskinnspels for Norsk Skogmuseum, smykker og medaljer til Kirsten Flagstadmuseet, samt utstilling av Aase Nordmo Løvbergs kjoler samme sted. Bevaringsavdelingen samarbeider med avdelingenes personale om oppgaver innenfor samlingsforvaltning. Her kan nevnes deltakelse i ulike tiltak ved Glomdalsmuseet, Nordøsterdalsmuseet, Norsk Skogmuseum og Odalstunet. I tillegg har det vært gjennomført eksterne tiltak for Norsk industriarbeidermuseum på Rjukan hvor møbler fra røkesalong og spisesalong på båten Ammonia ble restaurert, og for Elverum kommune er det konservert jordfunn fra Christianfjeld festning. fototjenesten Arbeidet med etablering av felles fototjeneste ble startet i Foreløpig er denne tjenesten ikke i særlig grad benyttet av museets avdelinger. Det ble gjennomført to studieturer med utvidet fotogruppe til Lillehammer Museum/Maihaugen og Norsk Folkemuseum for å se og høre hvordan institusjonene arbeider innenfor dette feltet. Videre er det er gjort vurderinger av utstyrsbehov for de nye felles fotografstillingene knyttet til avdelinger på Elverum og Hamar. Det er satt av investeringsmidler for 2014 for å starte oppbygging av nødvendig utrustning

6 Publikum og formidling H edmark fylkesmuseum satset på et fellesprosjekt gjennom utstillingen «En verden på spill», utviklet av Experimentarium og Jærmuseet. Utstillingen åpnet på Glomdalsmuseet 7. september og skal stå oppmontert til høsten Formidlingen av utstillingen ble gjennomført av formidlere fra flere av våre avdelinger. En verden på spill er et 250 kvadratmeter stort urettferdig brettspill basert på FNs tusenårsmål for en mer rettferdig fordeling av jordens ressurser. I denne utstillingen er publikum selv brikker i spillet og terningen avgjør hvilke utfordringer man møter, omtrent som i den virkelige verden. På egenhånd eller i gruppe blir publikum kjent med noen av de grunnleggende utfordringer mange mennesker i verden møter i forhold til mat, medisiner, rent vann, sanitærforhold, utdanning, miljø og infrastruktur. Trysil/Engerdal Museum Nordøsterdalsmuseet Glomdalsmuseet Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal Norsk Skogmuseum Norsk Utvandrermuseum Domkirkeodden besøk fordelt på avdelinger - Totalt Engerdal. En miniversjon av denne utstillingen ble også produsert og satt opp på Trysil Bygdetun i sommersesongen. Utstillingen ble fulgt opp med foredrag i Gammelskula mars og i biblioteket i Engerdal 10. juni. Både Norddøsterdalsmuseet og Domkirkeodden viste utstillingen Likestillingslandet Norge. Domkirkeodden startet markeringen av Stemmerettsjubileet 12. mai med åpningen av utstillingen et foredrag av Per-Øivind Sandberg: «Kampen for allmenn stemmerett blant kvinner i Hamar i tiårene før 1913». Stemmerettsjubileet var naturlig nok en hovedsatsing for Kvinnemuseet. Museet åpnet til jubileet utstillingen STEMMER?! en dialogutstilling med aktiviteter, film og lyd. Utstillingen tar for seg 100 år med kvinnestemmerett, demokrati og likestilling i Norge. Museet hadde et omfattende arrangementsprogram i anledning stemmerettsjubileet (18 ulike arrangement). Startskuddet gikk 8. mars med foredrag og konsert med jentebandet Yoko Rød. Jubileumsåret ble avsluttet under Julemarkedet i Øvrebyen med tablået «Lokale stemmerettsaktivister anno 1913 diskuterer det forestående valget». Museets ansatte var også «ute i felt» som stemmerettsaktivister anno 1913 på ulike arrangement foran Stortingsvalget i september. På Eidskog Museum ble utstillingen Det står kvinner bak satt opp i anledning jubileet. En verden på spill skal motivere publikum til å oppsøke mer kunnskap om miljø- og utviklingsspørsmål, og inspirere individet til å handle etter eget hode. I utstillingen kan inntil 28 personer, fordelt på 4 lag spille samtidig. All visning skjer sammen med museets formidler. En verden på spill kan oppleves av alle, men skolene i Hedmark fikk gratis tilbud om et eget formidlingsopplegg I oktober og november var nesten alle elever i grunnskolen (4.-10.trinn, minus 8.trinn) i Stange innom på dette opplegget, samt en god del andre fra andre skoler. Formidlingen her ble i hovedsak gjort av formidlere fra Domkirkeodden Som en forberedelse til denne utstillingen gjennomførte forumet en todagers studietur til København i januar, der fokus var på ulike formidlingsformer. barn og unge i organisert undervisning - Totalt stemmerettsjubileet Det var naturlig for Hedmark fylkesmuseum å følge oppfordringen fra staten om å fokusere på 100-årsjubileet for innføringen av stemmerett for kvinner i Norge i De ulike museumsenhetene valgte egne lokale varianter rundt jubileumstemaet, mens andre benyttet materiell som ble laget av sekretariatet for Stemmerettsjubileet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet mars åpnet Trysil/Engerdal museum utstillingen Kvinner i hundre, med en selvprodusert lokalhistorisk: «Kvinnesak og kvinneliv i Trysil og Engerdal gjennom hundre år». Utstillingen ble først satt opp på Gammelskula i Innbygda Trysil og ble senere flyttet til biblioteket på Drevsjø i Fra åpningen av En verden på spill, Hedmark fylkesmuseums felles formidlingssatsning i (Foto: Emil Curt) 10 11

7 utstillinger og formidlingstilbud Kirsten Flagstadmuseet var sentrale i feiringen av 100- årsjubileet for Kirsten Flagstads debut som operasangerinne. Jubileet ble markert med bokutgivelse, utstillinger og konserter. Flagstadfestivalen i juni bar preg av jubileet. Kirsten Flagstadmuseet arrangerte i anledning Aase Nordmo Løvbergs bortgang i januar 2013 en minneutstilling om henne. Hun ble også den første som innlemmes i Kirsten Flagstadmuseets «Hall of Fame». Norsk Utvandrermuseum hadde fem utstillinger stående oppe gjennom hele året; blant annet: Den norske Amerikalinjen, Rønnaug Petterssens bunadsdukker og Norwegian Footprints i tillegg til mindre utstillinger i tidsbegrensede perioder. Norsk Skogmuseums store nye permanente utstilling TRÅKK i mangfoldig natur, åpnes etappevis etter hvert som de blir ferdige. Det arbeides nå med jakt, fangst, fiske og sanking. Linjene trekkes fra de tidligste fangstkulturer og helt opp til i dag. Utstillingen åpnes i den kulturelle skolesekken og andre skoletilbud Trysil/Engerdal museum inviterte klasse ved ungdomsskolen i Trysil til omvisning i Stemmerettsutstillingen på Gammelskula i mai og de samme klassetrinn ved Engerdal Barne- og ungdomsskole til omvisning i biblioteket på Drevsjø i juni. Førstegangsvelgere ved Trysil videregående skole, det vil si 3. klasse fikk omvisning i utstillingen i begynnelsen av september på Gammelskula i Trysil. Domkirkeodden gjennomførte «Pilegrimer i Hamarkaupangen» og «En dag i Prestgarden» i rekken av skolesekk-tilbud. Kvinnemuseet har hatt svært godt besøk av skoleklasser i STEMMER?! som har gjennomført det tilhørende pedagogiske opplegget, spesielt gjaldt dette ungdomsskolen og videregående skole. Odalstunet gjennomførte DKS-opplegg for 3. og 5. trinn under Liv i Stuene, samt for 2. klasse på Sagstua skolemuseum Sigurd Hoels barndomshjem. Eidskog Museum gjennomførte egne DKS-opplegg innenfor temaet kulturarv for 1., og 8. klasse, blant annet opplevelsesdag på Gaustadsjøsaga og tømmerfløting i Sootkanalen. Kvinnemuseet Museene i Glåmdal gjennomførte sitt omfattende opplegg om lyrikeren Hans Børli for 9. klassene i Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal. Opplegget avsluttes med opplevelsesdag i Børli med quiz, poesivandring, konsert samt flesk og duppe. Alle 4. klassingene i Stange kommune var på besøk I skolestua på Norsk Utvandrermuseum. Elevene får delta i en skoletime der undervisningen delvis foregår på engelsk og de får oppleve hvordan det var i en norsk-amerikansk skole for 100 år siden og hvordan det var å flytte til et nytt land hvor man ikke kjente språket og kulturen. På temaområdet romani/tater er det satt i gang utvikling av Vandriar et glimt av taterliver i gamle dager. Dette er et rollespill med muligheter for skolene til å jobbe mer ut fra eget ønske på forhånd og etterpå. Vandriar er et samarbeid mellom Glomdalsmuseet og Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Hedmark fylkeskommune. Glomdalsmuseet gjennomførte prosjektet Vietmark med dragedans høsten arrangementer De 51. Nordiske Jakt- Fiskedager på Norsk Skogmuseum ble arrangert august og Fluefiskedager mai. Kirsten Flagstad-museet gjennomførte juni Flagstadfestivalen i samarbeid med Musikkens Venner. Domkirkeodden gjennomførte den årlige Middelalderfestivalen juni. Liv i stuene, Barnas dag, Treskerdag og Jul i stuene på Odalstunet (ca. 100 frivillige bidrar på ulikt vis gjennom disse arrangementetene). Åpen sæter i Skålbergsætra juli måned. Sigurd Hoel-arrangement i Lysukene i Odalen. Eidskog Museum har arrangert seks vandringer, blant annet Kjerkevegen i forbindelse med Junikveld i Børli og Sootkanalmasjen for 24. gang. Museet har også arrangert ett kurs, tre kvelder strikkekafé, bl.a. med tema kontstrikking og seks temadager. Kongsvinger Museum har vært medarrangører i Liv i Leiren og Julemarked i Øvrebyen, Øvrebyvandringer og Storgårdsvandring ved Vingersjøen. 1.mars 2013 arrangerte Hedmark fylkesmuseum et dagsseminar med tittelen «Innvandring, integrasjon og Interreg.» Programmet tok for seg flere sider av den moderne innvandringen til det indre Skandinavia og var en del av det pågående Interregprosjektet: Ny i Indre Skandinavia. Bildet til høyre: Tre 1913-damer på «Liv i Leiren» i Øvrebyen, Kongsvinger 1. juni. (Foto: Maren Sofie Løfsgård) 12 13

8 Forskning og kunnskapsproduksjon Forskning og kunnskapsproduksjon er en prioritert satsning i Hedmark fylkesmuseum. I 2012 ble det vedtatt en egen plan for forskning og kunnskapsproduksjon, og i 2013 ble det utarbeidet en egen handlingsplan som vil rulleres årlig. Også i 2013 har det store prosjektet vært arbeidet med fylkesmuseets aller første publikasjon som et av de konkrete resultatene av satsningen. Forskerforum utgjør redaksjonskomiteen med adm. dir. Harald Jacobsen som redaktør. Basert på et skrivekurs som ble gjennomført i 2012, har 11 av de ansatte skrevet fagfellevurderte artikler der to fagfeller har vurdert hver artikkel. Det er innledet et samarbeid med Museumsforlaget, og publikasjonen er planlagt utgitt til sommersesongen Siden 2011 har fylkesmuseet hatt en doktorgradsstipendiat ved UiO som vil fullføre sitt arbeid høsten Det er Bjørn Sverre Hol Haugens doktorgradsprosjekt «Virkningsfulle tekstiler fra 1700-tallet engelsk kulturproduksjon for norsk smak». Prosjektet ble i 2013 støttet med kroner fra Norsk kulturråd. Mot slutten av året har også Sigurd Nilssen påbegynt et doktorgradsarbeid takket være et stipend fra NTNU, og med noe støtte fra fylkesmuseet. Begge doktorgradsstipendiatene er med i forskerforum, og bidrar derved med sin kompetanse til videre inspirasjon for fylkesmuseet. prosjekter Norsk Skogmuseums ansatte har deltatt i et samarbeidsprosjekt med museene i Oppland med arbeidstittelen «Ulv og brunbjørn i Norge før utryddelsen». Kvinnemuseet store satsning i forbindelse med Stemmerettsjubileet, var en egen utstilling produsert av de to unge kunstnerne Johannes Borchgrevink Hansen og Marthe Karen Kampen. Kvinnemuseet deltar i EU-prosjektet «She culture» sammen med Kvindemuseet i Danmark, kvinnemuseene i Merano i Italia og Albania og to kulturinstitusjoner i Barcelona, prosjektledelsen er ECCOM i Roma. publikasjoner Det flerårige bokprosjektet til Bjørn Bækkelund om fløting i Skiensvassdraget er fullført i løpet av 2013 med forventet publisering i Skogmuseets ansatte har bidratt med et artikkelmanuskript med tittelen «Den norske skogen som velstandskilde og forvaltningsobjekt» i et samarbeidsprosjekt «Naturens skattkammer» med Norsk oljemuseum og Norges fiskerimuseum. Trysil/Engerdal museum har utgitt et eget hefte i forbindelse med Stemmerettsjubileet der lokale pionerkvinner blir presentert. Ingrid Vibe, Marit Nerhagen og Ingrid Nylund har skrevet bidragene. Domkirkeoddens avdelingsdirektør, Magne Rugsveen, har levert fem artikler om de fem eidsvollsmennene fra Hedmark som utkommer i Riksantikvarens bok om Eidsvollsmennene høsten Kvinnemuseet Museene i Glåmdal har utgitt fire hefter i tidsskriftet Solør-Odal (årgang 45), med artikler om Stemmerettsjubileet i alle heftene. De ansatte har skrevet til sammen syv artikler. Nordøsterdalemuseet utgir Årbok for Nordøsterdalen med totalt 22 artikler i Helga Reidun B. Nesset har skrevet artikkelen «I Dreiers fotspor» i Magasinet Bunad. Bjørn Sverre Hol Haugen har publisert følgende artikler i 2013: Reflections on Dress Practices and How to Get to Know the Past. I Mathiasen, Tove Engelhardt et al., red. Fashionable Encounters. Perspectives and Trends in Textiles and Dress in the Early Modern Nordic World. Oxford Ancient Textiles Series, Oxbow Books. New Look i norsk bunadkaleidoskop. I Mendelin, Eija et al., red. Folkdräkten i kalejdoskop. Brages årskrift utg. Helsingfors, Föreningen Brage Drakt og tekstil. I Rogan, Bjarne og Anne Eriksen, red. Etnologi og folkloristikk: en fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Oslo, Novus. Nordøsterdalsmuseet har arrangert et tekstilseminar: Klesdrakt i historisk sammenheng. Rekonstruksjon av lokal draktskikk. Museet har også arrangert et kurs i gotisk håndskrift. Fra utstillingen «STEMMER» på Kvinnemuseet i anledning Stemmerettsjubileet. (Foto: Ingrid Vibe) 14 15

9 Teknisk drift og vedlikehold Fylkesmuseet har et eget forum for teknisk drift og vedlikehold omfatter ansatte og virksomhet knyttet til drift og renhold av kontorer, utstillinger, magasiner o.a. driftsformål, i alt en bygningsmasse på anslagsvis m2. driftsbygninger Trysil/Engerdal museum har provisorisk utbedret taklekkasje på Gammelskula. Glomdalsmuseet har restaurert 600 m2 tak på Steinbygningen, restaurert innvendig og tak på bolighuset Bali, og ryddet eiendommen Lundgaard før salg. kontorer Nordøsterdalsmuseethar utarbeidet forprosjekt til innredning av kontorbygg. Kvinnemuseet Museene i Glåmdal har innredet kontorer på Gyldenborg for staben på syv, samt to ekstra kontorer, bibliotek og ny resepsjon. Domkirkeodden har overtatt og innredet Smiebygningen på Kirsten Flagstadmuseet til kontor og grupperom. Trysil/Engerdal Museum Nordøsterdalsmuseet Glomdalsmuseet Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal Norsk Skogmuseum Norsk Utvandrermuseum Domkirkeodden kulturhistoriske bygninger - Totalt Internasjonalt samarbeid Gjennom hele 2013 har Hedmark fylkesmuseum hatt stadig økende internasjonal aktivitet. Norsk Utvandrermuseum er medlem av «The Association of European Migration Institutions» (AEMI), mens Glomdalsmuseet driver en internasjonale tilnærming gjennom museets «Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter». Et konkret prosjekt knyttet til Utvandrermuseet og Det flerkulturelle senteret ved Glomdalsmuseet er Interregprosjektet «Ny i Indre Skandinavia». Det drives sammen med vår svenske partner, Det svenska Migrationscentret i Karlstad. Prosjektet avsluttes våren 2014 med utstillingen «Moves», som ved årets slutt var under oppbygging ved en annen av våre svenske partnere, Dalarnas Museum i Falun. Det kan også nevnes at doktogradsstudent Rachel Dilley fra Newcastle University hospiterte ved Norsk Utvandrermuseum i tre måneder i Hedmark fylkesmuseum hadde to fellesprosjekter i Det ene var en utlysning av reisemidler til ansatte som ville delta på internasjonale konferanser og kurs. Syv av museets ansatte fikk tildelt midler til slike reiser, som gikk bl. a. til Amsterdam, Riga, og Stockholm. Det andre var Fylkesmuseets satsing på et samarbeid med Museet om den Moraviske Slovakia (MMS-UH) i Zlin distriktet, Tsjekkia. Samarbeidet første omgang om en utveksling av stab - begynte å bære frukter i Tre ansatte fra fylkesmuseet, Tor Sæther, Vigdis Vingelsgaard og Caroline Serck-Hanssen hadde en meget opplevelsesrik tur til Uherske-Hradiste i juni/juli. Utvekslingen fortsetter ved at tre ansatte fra MMS-UH kommer til fylkesmuseet i august, Ellers fortsatte arbeidet med de to museenes fellessatsing på forsknings- og formidlingsprosjektet «Seen Through a Curtain. The Iron Curtain Project» gjennom hele Søknad om midler fra EØS/Norway Funds til dette prosjektet skal utarbeides våren styring og sikkerhet Norsk Skogmuseum har oppgradert adgangskontrollsystemet i hovedanlegget. Hengebrua over Glomma ble kontrollert. Norsk Utvandrermuseum har installert og tatt i bruk nytt alarmsystem, foretatt branntilsyn og brannteknisk vurdering, samt utbedret vifteanlegg som radonforebyggende tiltak. Domkirkeodden har montert kameraovervåkning rundt Hamardomen. driftsbygninger - Totalt magasiner På Gyldenborg er det innredet magasin i underetasjen. Ved Norsk Skogmuseum er det ferdigstilt arkivmagasin, og montert kompaktreoler i arkivmagasin og bokmagasin Håndkjerrepionerene Norsk Utvandrermuseum 16 17

10 Liv i stuene og dans på tunet. (Foto: Glomdalsmuseet) Stemning fra Seterdag på Glomdalsmuseet. (Foto: Glomdalsmuseet) Arbeid med utstillingen TRÅKK på Norsk Skogmuseum. (Foto: Bård Løken) Ludvig og Solan fotografert under premieren på suksessfilmen «Jul i Flåklypa». (Foto: Aukrustsenteret) Trysil/Engerdal museum satset stort med stemmerettsopplegg i den kulturelle skolesekken. (Foto: Trysil/Engerdal museum)

11 Styrets beretning 2013 virksomhetens art 2013 er Hedmark fylkesmuseum sitt fjerde driftsår. Fylkesmuseet har ved utgangen av 2013 driftsansvar for følgende enheter: Domkirkeodden, Glomdalsmuseet, Kvinnemuseet Museene i Glåmdal, Nordøsterdalsmuseet, Norsk Skogmuseum, Norsk Utvandrermuseum og Trysil/Engerdal museum. Avdeling Prøysenhuset var en del av fylkesmuseet frem til 1. april Fylkesmuseets hovedsete er i Elverum. Hedmark fylkesmuseum er blant Norges største konsoliderte museer. Gjennom sine museumsenheter arbeider Hedmark fylkesmuseum både med kultur- og naturhistorie og kunstformidling. Formålet er å drive dokumentasjon, forvaltning, forskning, formidling og fornying. Utgangspunktet er museets store samlinger knyttet til materiell og immateriell kulturarv. Fylkesmuseets drift preges fortsatt noe av kartlegging og etablering av felles administrative rutiner, strukturering og tilrettelegging for samhandling mellom museumsenhetene. Hedmark fylkesmuseum har avholdt tre aksjonærmøter. I tillegg til ordinær generalforsamling er det avholdt ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med utvidelse av aksjekapitalen. Det har vært gjennomført sju styremøter. Styret har totalt behandlet 47 saker. organisasjon Fylkesmuseets strategiske plan ( ) hadde sitt tredje virkeår i 2013 og det ble fortatt en revisjon av planen. De fire strategiske fora: Forum for samlingsforvalting, Forum for publikum og formidling, Forum for forskning og kunnskapsproduksjon og Forum for organisasjon og ressurser/teknisk drift og vedlikehold har fungert godt. Foraene er organisert på tvers av museumsenhetene og aktiviteten har i 2013 ført til en betydelig vekst i samhandlingen i organisasjonen. I rapporten Organisering av museene. En evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), konkluderes det med at etableringen av fylkesmuseet og bl.a. etableringen av forumene har vært vellykket. Fylkesmuseets eget forskningsråd har fungert godt og ti artikler er nå fagfellevurdert og publikasjon utgis i Første del av forskning- og kompetanseplanen ble utarbeidet i I tillegg utarbeides det en årlig handlingsplan for forsknings- og kunnskapsproduksjon. Fra oppstarten av fylkesmuseet har styrking av IKT stått sentralt både i organisasjonsbygging, samlingsforvaltning, økonomistyring og kommunikasjon mot publikum. Det er blitt foretatt en omfattende oppgradering av utstyr og alle ansatte har siden 2010 fått fornyet sitt datautstyr. Alle avdelinger er i 2013 blitt knyttet til Digitalt museum. Det er innført et felles elektronisk faktura- og rapporteringssystem. I samarbeid med de andre eierne i MuseumsIT er det i 2013 lagt ned et omfattende arbeid i utarbeidelse av et felles billett- og kassasystem som skal innføres i MuseumsIT AS, eid av Hedmark fylkesmuseum, Museene i Sør-Trøndelag, Norsk Folkemuseum, Lillehammer Museum og Akershusmuseet står for datadrift for eiermuseene og en rekke andre museer. Akershusmuseet ble tatt inn som eier i Arbeidet med planene om etablering av et Dokumentasjonssenter med fellesmagasin er ført videre i 2013, og er på et forprosjektnivå. I 2013 har det også blitt arbeidet med å etablere en finansieringsplan for byggeprosjektet. Dette arbeidet skal sluttføres i 2014, slik at det kan søkes om investeringsmidler over statsbudsjettet for I beretningsåret er tomtearealet for dokumentasjonssenter, fellesadministrasjon og fellesmagasin overdratt til Hedmark fylkesmuseum fra Stiftelsen Glomdalsmuseet. Dokumentasjonsenheten er styrket ved at 50 % av en fotografstilling ved avdeling Norsk Skogmuseum er overført til seksjonen. Fylkesmuseet ønsker å styrke innsamlings- og dokumentasjonsarbeidet knyttet til immateriell kulturarv og Hedmark musikkarkiv har hatt sitt andre virkeår i Musikkarkivarstillingen er foreløpig lagt administrativt til avdeling Glomdalsmuseet. Digitalisering og registrering har hatt prioritet ved musikkarkivet i I tillegg var arkivet på plass på de lokale, regionale og nasjonale kappleikene der hvor utøvere fra Hedmark var representert. Databasen har nå vokst til 1500 poster med dans, musikk, sang og intervju. Fylkesmuseet samarbeider tett med Hedmark fylkeskommune om formidling rundt det flerkulturelle. I 2013 ble det lagt vekt på å knytte det flerkulturelle aspektet til FNs tusenårs mål gjennom En verden på spill. Dette er et 250 kvadratmeter stort brettspill basert på FNs tusenårsmål for en mer rettferdig fordeling av jordens ressurser. Utstillingen er laget av Experimentarium i København og Jærmuseet i Rogaland. Målgruppen for utstillingen har vært ungdomskoler og videregående skoler over hele fylket. Utstillingen har vært godt besøkt og bidrar til å levendegjøres fylkesmuseets visjon om Kunnskap om fortid - engasjement i samtid. I 2013 flyttet de ansatte ved Kvinnemuseet Museene i Glåmdal inn i Gyldenborg og det er foretatt ombygninger og tilpassing av kontorarealer for de ansatte. Turistinformasjonen for Kongsvinger er vedtatt lagt til Gyldenborg fra og med Arbeidet med utvikling av utstillinger er kommet godt i gang og de første utstillingene på Gyldenborg vil åpne i Etter en prosess rundt årsskiftet 2012/2013 valgte Ringsaker kommune å trekke Prøysenhuset ut av fylkesmuseet fra og med 1. april. Alle ansatte ble tilbudt å bli med over til Ringsaker kommune. Fra fylkesmuseets side ble det lagt stor vekt på at de ansatte ble godt ivaretatt. Ringsaker kommune er fortsatt aksjonær i Hedmark fylkesmuseum. Det at Ringsaker kommune valgte å ta Prøysenhuset ut av fylkesmuseet har ikke svekket fylkesmuseets økonomi. Det har vært en omfattende prosess for å avklare fremtidig tilknytningsform for Aukrustsenteret AS til fylkesmuseet. Det tas sikte på å utferdige en avtale i 2014 som regulerer prosessen videre. Ved Nordøsterdalsmuseet var Guro Rønningsgrind konstituert i stillingen som avdelingsdirektør frem til 30. september. Kirsten Frønæs som hadde fødselspermisjon fra avdelingsdirektørstillingen ønsket å gå tilbake til sin opprinnelige stilling som konservator. Stillingen som avdelingsdirektør ble derfor utlyst og Runhild Dammen ble tilsatt og begynte i stillingen den 1. oktober. Ingrid Vibe sluttet som avdelingsdirektør i Trysil/Engerdal 30. september og gikk over i ny stilling ved avdeling Kvinnemuseet Museet i Glåmdal. I samråd med styret for Stiftelsen Trysil/Engerdal museum ble det valgt ikke å ansette ny avdelingsdirektør, men heller lyse ut en håndverkerstilling som prosjekt i tre år fra og med våren Glomdalsmuseets ledelse vil være administrativ og faglig ansvarlig for Trysil/Engedal. At det faglige og administrative ansvaret nå er lagt til Glomdalsmuseet, påvirker ikke Stiftelsen Trysil/Engerdals posisjon som aksjonær i Hedmark fylkesmuseum. Ledergruppen har gjennomført to ledersamlinger. En samling arrangert av Norges museumsforbund avholdt på Leangkollen, Asker, og en studietur sammen med styret til museene i München, Tyskland var 100-års jubileet for allmenn stemmerett. Dette nasjonale jubileet ble markert ved flere avdelinger, og særlig ved Kvinnemuseet Museet i Glåmdal. Kirsten Flagstad hadde sin debut som operasangerinne i Det ble markert med et omfattende program ved Kirsten Flagstadmuseet og på Domkirkeoddden, men også andre steder i Norge. Tre ansatte fra fylkesmuseet hospiterte i en måned ved Museet for det Moraviske Slovakia i Tsjekkia. Kostnadene ved oppholdet ble dekket av Zlin-regionen, der museet ligger. I 2014 vil tre ansatte fra Museet for det Moraviske Slovakia hospitere ved Hedmark fylkesmuseums avdelinger i tre uker. Kostnadene dekkes av Hedmark fylkeskommune. Sigurd Nielsen ved Glomdalsmuseet er innvilget tre års permisjon for å gjennomføre doktorgradsstudiet ved NTNU i Trondheim. Han er den andre ansatte som innvilges permisjon for å ta en doktorgrad. Hedmark fylkesmuseum søkte om å få lagt det nasjonale museumsmøtet i 2015 til Hamar. Norges museumsforbund vedtok dette på sitt landsmøte høsten I etterkant er det vedtatt at møtet i 2015 skal være et nordisk museumsmøte. Avdelingsdirektør ved Glomdalsmuseet Jan Hoff Jørgensen ble gjenvalgt som styreleder for Norges museumsforbund i perioden I beretningsåret har fylkesmuseet sluttet seg til en felles innkjøpsavtale med Hedmark fylkeskommune. Dette vil over tid redusere kostnadsnivået innen viktige områder. Kartleggingen av den antikvariske bygningsmassen ved avdelingene er videreført i 2013 og avsluttes i Arbeidet skjer i tett samarbeid med Norsk Kulturråd. Hedmark fylkeskommune har utarbeidet forslag om å frede Dansepaviljongen ved Glomdalsmuseet. Paviljongen er i dårlig forfatning og istandsetting for å bevare den vil koste minst kr. 10 mill. Styret mener det vil være en feil prioritering av midler å ruste opp Dansepaviljongen, når det er svært store utfordringer knyttet til ivaretakelse av antikvariske bygninger. Styret har derfor gått imot fylkeskommunens fredningsforslag, og mener det vil være viktigere å sikre den immaterielle delen av historien knyttet til Dansepaviljongen enn selve bygningskonstruksjonen. økonomiske forutsetninger Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Inntektene er i stor grad offentlige tilskudd fra Kulturdepartement, Hedmark fylkeskommune og kommunene i fylket. Styret ser det som lite sannsynlig at de offentlige tilskuddene vil opphøre. Staten legger til grunn at det skal være en 60/40 fordeling mellom stat og region/kommunetilskudd i museumssektoren. Fordelingen i fylkesmuseet er 71/29, uendret fra Bortfallet av Ringsaker kommunes tilskudd til Prøysenhuset vil svekke den regionale andelen. Elverum og Kongsvinger som vertskommuner for museer har økt sine bidrag til fylkesmuseet fra og med Hedmark fylkesmuseum AS samlede inntekter utgjør kr Årets overskudd på kr overføres til egenkapital. Ved overføring av ansatte til fylkesmuseet fulgte også de ansattes rettigheter med, herunder eksisterende pensjonsordninger. Tidligere har museene enkeltvis vært å anse som små foretak som i henhold til regnskapsloven. De har ikke vært forpliktet til å aktuarberegne og rapportere fremtidige pensjonsforpliktelser i sine årsregnskaper. Hedmark fylkesmuseum, må som følge av sin størrelse benytte regnskapsstandardene til foretak som ikke er små, og må derfor aktuarberegne fremtidige pensjonsforpliktelser. Aktuarberegningene ved utgangen av 2013 viser at pensjonsordningene i sum har en underdekning på kr. 25 mill., uendret fra Hedmark fylkesmuseum har som følge av pensjonsforpliktelsene nå en negativ bokført egenkapital på kr. 8,1 mill. ved utgangen av Styret har sammen med eierstiftelsene Norsk Skogmuseum, Glomdalsmuseet og Kvinnemuseet Museene i Glåmdal etablert ansvarlige lån på til sammen kr. 16,3 mill. Ansvarlig lånekapital og egenkapital utgjør til sammen kr. 8,1 mill. Den finansielle stillingen er slik sett tilfredsstillende. Styret mener at den økonomiske forpliktelsen ved pensjonene som framkom ved etableringen av fylkesmuseet, er begrensende for fylkesmuseets drift og utvikling. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et korrekt uttrykk for resultat 2013 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner styret ikke til andre forhold vedrørende selskapets drift som skulle vært tatt med i regnskapet. Det har heller ikke inntruffet hendelser av betydning etter årsskiftet som påvirker resultatets stilling. arbeidsmiljø og personale Ved Hedmark fylkesmuseum utføres det 128 årsverk og ved årets utløp var det 110 fast ansatte. Hedmark fylkesmuseum legger vekt på å skape et godt arbeidsmiljø. Ledelse og organisasjonstillitsvalgte har gjennomført seks møter. Fylkesmuseets arbeidsmiljøutvalg har avholdt fem møter. Det er ni stedlige verneombud, hvorav et hovedverneombud. Fylkesmuseet har egen verneleder. Det er avholdt tre allmøter

12 Gjennomsnittsalderen i fylkesmuseet er 48,4 år. Sykefraværet i 2013 var samlet på 6,2 % og utgjorde totalt fraværsdager. 4,4 % av dette er langtidssykefravær. Det vil bli arbeidet aktivt for å redusere sykefraværet ytterligere. Medi 3 Innlandet er fylkesmuseets bedriftshelsetjeneste. Hedmark fylkesmuseum er IA-bedrift. Hedmark fylkesmuseum skal ha et arbeidsmiljø som tar hensyn til og tilrettelegger for ansatte i alle livsfaser. Fylkesmuseet er en kunnskapsbedrift og rekruttering av medarbeidere med rett kompetanse er viktig. Fylkesmuseet tilstreber en balansert fordeling knyttet til kjønn og alder. Ved ansettelser skal flerkulturell bakgrunn eller funksjonshemninger ikke være diskvalifiserende. Totalt er det 57 % kvinner og 43 % menn ansatt i fylkesmuseet. Ledergruppa består av seks menn og fire kvinner. Fylkesmuseets styre består av fire menn og tre kvinner. Styret har ikke kjennskap til at fylkesmuseet forurenser det ytre miljø. framtidsutsikter Fylkesmuseet skal følge opp den nasjonale museumspolitikken fra Kulturdepartement, Norsk Kulturråd og andre statlige bevilgende myndigheter. I tillegg kommer regionale føringer som gis fra Hedmark fylkeskommune og kommunene som bidrar med midler til de ulike avdelingene og museumseierne. Målet med den store museumsreformen er å skape bedre museer innen samlingsforvalting, formidling, forskning og fornying. Alle museene som inngår i fylkesmuseet har store etterslep knyttet til samlingsforvaltning og vedlikehold. Arbeidet med samlingene vil kreve et langsiktig perspektiv, prioriteringer og økte bevilgninger. Fylkesmuseet er også nødt til å arbeide målrettet og bevisst for å øke sine egne inntekter. I de kommende årene vil det være viktig å ha klare prioriteringer innen de ulike satsningsområdene. Disse vil nedfelles i en ny strategisk plan for fylkesmuseet for perioden som skal utarbeides i Arbeidet med etablering av fellesmagasin og dokumentasjonssenter i tilknytning til Glomdalsmuseet er et prioritert mål for å sikre de mest sentrale delene av gjenstandssamlingene ved museene på tilfredsstillende måte. Tomteareal er overdratt til fylkesmuseet. Søknad om midler til å gjennomføre byggeprosjektet vil bli sendt til Kulturdepartementet i Det vil også bli arbeidet aktivt for å sikre en lokal og regional med-finansiering av prosjektet. Byggeprosjektet vil kreve betydelige investeringer og økte driftsrammer. I følge aksjonæravtalene skal fylkesmuseet ivareta drift og vedlikehold av de ulike museenes eiendommer og samlinger. I fylkesmuseets portefølje er det rundt 500 antikvariske bygninger og 70 drifts- og administrasjonsbygninger. Brutto grunnflate på bygningsmassen er totalt på ca kvm. I 2011 ble det startet en kartlegging av tilstanden for bygningsmassen som fylkesmuseet har ansvar for. Kartleggingen vil bli sluttført i Med utgangspunkt i kartleggingen vil det bli utarbeidet en klar prioritering når det gjelder vedlikehold av bygningsmassen. Styret konstaterer at ivaretakelse av bygningsmasse og eiendommer i årene fremover vil være svært krevende økonomiske og vil kreve betraktelige økte driftstilskudd for å kunne la seg gjennomføre. Innen forskning og kunnskapsproduksjon er det et klart mål å styrke den vitenskapelige kompetansen med flere ansatte med førstestillingskompetanse. Det er arbeidet målbevisst for å legge forholdene bedre til rette for forskning. Den første utdannende doktoren vil være tilbake i arbeid i Hedmark fylkesmuseum høsten De offentlige tilskuddene til museene i Norge har økt forsiktig fra år til år. Hedmark fylkesmuseum vil arbeide aktivt for at tilskuddene totalt sett skal øke. Fra styrets side er det samtidig viktig å se på samhandling og ressursbruk på tvers av avdelingene, innen områder som er naturlige med siktemål på å skape enda bedre museum. Årsregnskap Hedmark fylkesmuseum AS resultatregnskap alle tall i hele tusen Note Tilskudd 2, Billettinntekt Salgsinntekt Leieinntekt Prosjektinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad 5, Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt fra eierstiftelsene 0 0 Renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad til aksjonærene Rentekostnad 0 0 Annen finanskostnad 30 0 Resultat av finansposter Årsresultat Disponering av årsresultatet Overført til annen egenkapital Overført til avdelingenes andel av annen egenkapital Sum disponering Elverum 20. februar 2014 I styret for Hedmark fylkesmuseum AS balanseregnskap alle tall i hele tusen eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 9, Bygningsmessig påkostning 9, Sum varige driftsmidler yngve astrup styreleder brita brenna nestleder line alfarrustad laila grastvedt axel krogvik håkon tosterud olav aaraas harald jacobsen administrerende direktør Finansielle anleggsmidler Aksjer Egenkapitalinnskudd KLP Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler

13 balanseregnskap alle tall i hele tusen Note Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Fordringer på eiere Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 6, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 6,13, Avdelingenes andel av annen egenkapital 6,13, Sum opptjent egenkapital kontantstrøm alle tall i hele tusen Note kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lånekapital 12, Lån fra Stiftelsen Norsk Skogmuseum Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Prosjektforpliktelser Gjeld til eierne Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Elverum 20. februar 2014 Netto kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter yngve astrup styreleder brita brenna nestleder line alfarrustad laila grastvedt Fesjå med gamle norske kuraser på Glomdalsmuseets seterdag (Foto: Emil Curt) axel krogvik håkon tosterud olav aaraas harald jacobsen administrerende direktør

14 Noter note 1 - regnskapsprinsipper Vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet er utarbeidet av selskapets styre og daglig leder. Årsregnskapet er utarbeidet, og blir presentert, i norske kroner. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven, herunder de grunnleggende regnskapsprinsippene, dvs. transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og forsiktighetsprinsippet, tilhørende forskrifter og endelige norske regnskapsstandarder, med mindre annet er eksplisitt angitt, slik disse gjaldt per , og er i samsvar med god regnskapsskikk. Ved usikkerhet har ledelsen og styret benyttet beste estimat på bakgrunn av den informasjonen som var tilgjengelig når årsregnskapet ble avlagt og virkningen av endringer i regnskapsestimater blir normalt resultatført. Alle inntekter og kostnader er resultatført, likevel slik at virkning av endring av regnskapsprinsipp og eventuelle korrigeringer av feil i tidligere årsregnskap, er ført direkte mot egenkapitalen. Årsregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper som anvendes konsistent over tid. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift da det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. årsregnskapet består av: resultatregnskap Inndelt etter art, hvor inntekt og driftskostnader i all hovedsak knyttes til selskapets hovedaktiviteter som er drift av museum. Salgsinntekter og driftskostnader presenteres brutto. Finansposter knytter seg i hovedsak til selskapets finansiering samt avkastning på selskapets finansinvesteringer. balanseoppstilling Oppstilt etter stigende likviditet. Poster i balansen presenteres brutto med mindre betingelsene for nettoføring eller motregning er oppfylt. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert om omløpsmidler. Omløpsmidler omfatter eiendeler direkte knyttet til varekretsløpet eller eiendeler som har forfall innen ett år etter at transaksjonen ble gjennomført. Gjeld som forfaller til betaling innen ett år etter at lånet ble tatt opp er klassifisert som kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på langsiktig gjeld samt kassekreditt klassifiseres også som kortsiktig gjeld. Dersom hensikten med en balansepost endres, omklassifiseres den. Omløpsmidler vurderes normalt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, mens anleggsmidler normalt vurderes til anskaffelseskost, eventuelt fratrukket av- og nedskrivninger. Tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. kontantstrømoppstilling Utarbeidet etter den indirekte metoden i samsvar med NRS(F) Kontantstrømoppstilling slik denne gjaldt per Posten Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp, og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsestidspunktet. noter Hvor selskapets styre og daglig leder har hatt spesielt fokus på å sikre at alle vesentlige forhold er tilfredsstillende beskrevet samt at de noter som i henhold til regnskapsloven alltid skal gis har riktig innhold. Utarbeidelsen av årsregnskapet medfører at det må utøves betydelig skjønn i relasjon til flere av postene i årsregnskapet, både for å fastsette størrelsen på estimater, samt ved anvendelsen av selskapets regnskapsprinsipper. Nedenfor utdypes selskapets skjønnsutøvelse, de områder hvor vurderingene har vært spesielt krevende, samt selskapets regnskapsprinsipper mer generelt, før de mer detaljerte noteopplysningene gis. På de områder hvor det er nødvendig for å bedømme selskapets stilling og resultat, og som ikke fremgår av de eksplisitte notekravene i god regnskapsskikk, har det blitt utarbeidet særskilte noter. Oppstillingsplanene inneholder i tråd med kravene i regnskapsloven sammenlignbare tall, likeså de noter hvor dette kreves eksplisitt i regnskapsloven. De sammenlignbare tallene er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som årets tall. avskrivninger Avskrivninger av varige driftsmidler er basert på antatt levetid for disse. Tomter og bolighus avskrives ikke. nedskrivninger Hedmark fylkesmuseum AS har betydelige investeringer i varige driftsmidler. Disse anleggsmidlene testes for nedskrivninger når det foreligger indikatorer på mulig verdifall. Slike indikatorer kan være endringer i markedspriser, avtalestrukturer, negative hendelser eller andre driftsforhold. Ved beregning av gjenvinnbart beløp må det gjøres en rekke estimater vedrørende fremtidige kontantstrømmer levetid er den viktigste faktorene. inntekter De ordinære driftstilskuddene fra staten fylket og kommunene inntekstføres i mottaksåret. Prosjekttilskudd inntektsføres i takt med fremdriften på prosjektene, mottatte tilskudd som ikke anses som opptjent presenteres som prosjektforpliktelse. Salgsinntekt resultatføres når risiko for varer og tjenester er overført på kjøper, inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Leieinntekter inntekstføres i samme periode som utleien har funnet sted. Salgsinntekt resultatføres etter hvert som den anses opptjent. I praksis skjer dette når det vesentlige av risiko og kontroll er overført, og kjøper har mottatt varen. Salgsinntekter presenteres netto, etter fradrag for rabatter, samt avgifter knyttet til salget. varer og varekostnad Med varer menes de eiendeler som er anskaffet eller tilvirket for videresalg. Varebegrepet omfatter innkjøpte ferdigvarer. Anskaffelseskost er kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter. Varer klassifiseres som omløpsmidler og vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Virkelig verdi er i denne sammenheng definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Utgiftene ved vareanskaffelsen kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. fordringer Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for avsetning til forventede tap. Enkeltfordringer nedskrives basert på en vurdering av forsinket betaling og andre indikatorer på at kunden har betalingsvansker. Andre fordringer er vurdert til det laveste av virkelig verdi og pålydende beløp. pensjoner Beregning av virkelig verdi av pensjonsforpliktelser er basert på flere økonomiske og demografiske forutsetninger. Enhver endring i de anvendte forutsetninger påvirker den beregnede forpliktelsen. Det henvises til note 8 om pensjonsforpliktelser for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. av det høyeste av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler fordeles jevnt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for medlemmene. Virkningen av planendringer resultatføres umiddelbart, når endringen finner sted. Planendringer som er betinget av fremtidig opptjening, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen er fullt opptjent. Forutsetningene som danner basis for beregningen av pensjonsforpliktelsen omfatter antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og nivået på folketrygdens grunnbeløp og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang og uføretariff. Selskapet benytter estimert foretaksobligasjonsrente som diskonteringsrente. Forutsetningene som benyttes angis i note 8. varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en betydelig kostpris. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner, balanseføres og avskrives over perioden frem til neste planlagte vedlikehold. Utgifter ved normalt vedlikehold og reparasjoner kostnadsføres løpende. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket estimert utrangeringsverdi. Det foretas årlig revurdering av avskrivningsplaner og utrangeringsverdi. Avskrivninger klassifiseres som ordinære driftskostnader. Tomter og bolighus avskrives ikke. nedskrivninger Ved indikasjoner på verdifall knyttet til varige driftsmidler, estimerer selskapet gjenvinnbart beløp og tester dette mot balanseført verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi eller bruksverdi. Bruksverdi er beregnet som en neddiskontert fremtidig kontantstrøm basert på selskapets fortsatte bruk av eiendelen/vurderingsenheten. Er gjenvinnbart beløp lavere enn balanseført verdi, nedskrives anleggsmidlene til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. ytelser til ansatte avsetninger Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett For enkelte resultatposter i regnskapet avsettes det for til definerte fremtidige pensjonsytelser, angitt i prosent av forventede fremtidige kostnader basert på estimater og sluttlønn på pensjonstidspunktet. Ytelsesbaserte pensjonsordninger informasjon som er tilgjengelig på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjon- transaksjoner med nærstående parter Disse avsetningene kan avvike fra faktisk sytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen Kjøps- og salgstransaksjoner med nærstående parter i Norge fremtidig kostnad. Avsetninger knytter seg eksempelvis til og beregnes basert på lineær opptjening gitt ulike er, i tråd med aksjeloven 3-9, gjennomført til vanlige for- tap på kunder, ukurans på varer, forpliktelser knyttet til økonomiske og demografiske forutsetninger, se nedenfor. retningsmessige vilkår og prinsipper. Tilsvarende gjelder for prosjekter som går over flere år der det er avsatt midler som Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse/midler kjøp og salg med utenlandske nærstående parter. Regns- er tilstrekkelig til å dekke den gjenværende forpliktelsen og består av nåverdien av de fremtidige kapsføring, klassifisering med mer følger regnskapslovens 26 betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare. pensjonsytelsene på balansedagen fratrukket virkelig verdi generelle prinsipper. Vesentlige avtaler med nærstående av pensjonsmidler. Estimatavvik som overstiger 10 prosent 27 foreligger skriftlig. Transaksjoner med nærstående parter er spesifisert i note 9.

15 noter alle tall i hele tusen note 2 - tilskudd Driftstilskudd Kultur- og kirkedepartementet Hedmark fylkeskommune Kommuner Sum driftstilskudd Prosjekttilskudd og andre tilskudd, bruttoføres Prosjekttilskudd offentlige Prosjekttilskudd andre Andre tilskudd Prosjektregulering Sum tilskudd note 3 - lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m. Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Styrehonorar eierstiftelsene Pensjonskostnader Endring pensjonsforpliktelse Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk Styrene i eier- Godtgjørelser Daglig leder Styret stiftelsene Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser 121 Annen godtgjørelse 11 Det foreligger ingen avtaler om sluttvederlag for daglig leder. Virksomheten kommer inn under kravet om obligatorisk tjenestepensjon, som oppfylles av virksomhetens medlemskap i KLP og avtale med Storebrand. Kostnadsført revisjonshonorar i 2013 for fylkesmuseet eksklusive merverdiavgift. Lovpålagt revisjon 88 Særattestasjoner 12 Bistand revisor 58 Bistand vedrørende kapitalutvidelse 3 Bistand KPMG Law noter alle tall i hele tusen note 4 - likvider Av likvider er det følgende bundne midler satt inn på egne konti: skattetrekk på TNOK 2 133, tiltrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk. garantiansvar på TNOK knyttet til husleiekontrakt Gyldenborg i Kongsvinger. note 5- prosjektforpliktelser Tilførte Benyttede midler, ført som Prosjekt midler annen driftskostnad regulering Domkirkeodden/ Glomdalsmuseet Kvinnemuseet Nordøsterdalsmuseet Norsk Skogmuseum Prøysen huset Utvandrermuseet Trysil/Engerdal Administrasjonen Sum gjenværendeforpliktelser note 6 - egenkapital og aksjonærinformasjon Avdelingenes andel Aksjekapital Annen EK av annen egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Egenkapital eierstruktur: Selskapets aksjekapital er på 5 mill, fordelt på 500 aksjer á kr Alle aksjer er av samme klasse og har samme rettigheter. Antall aksjer Eierandel Stiftelsen Domkirkeodden % Stiftelsen Glomdalsmuseet % Hedmark fylkeskommune % Stiftelsen Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal % Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet % Stiftelsen Norsk Skogmuseum % Ringsaker Kommune 15 3 % Stiftelsen Trysil/Engerdal museum 15 3 % Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og forskningssenter 15 3 % Sum antall aksjer % revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2013 for eierstiftelsene inklusive merverdiavgift. Lovpålagt revisjon av eierstiftelsene

16 noter alle tall i hele tusen note 7 - andre fordringer Fordringer tilskudd Fordring merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Sum andre fordringer note 8 - pensjonsforpliktelser Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser 2013 KLP 2013 Storebrand Sum 2013 Sum 2012 Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse over-/underfinansiert (+/-) Aga ikke inkludert i KLPs oppsett Ikke resultatført aktuarielt tap Netto pensjonsforpliktelser * * Herav AGA inkludert i balanseført forpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Forventet lønnsregulering 3,75 % 3,50 % Forventet G-regulering 3,50 % 3,25 % Pensjonsregulering 2,73 % 2,48 % Forventet avkastning 4,40 % 4,00 % Korridorstørrelse 10,00 % 10,00 % Amortiseringsfaktor (forventet gjenståendetjenestetid) Antall yrkesaktive Antall pensjonister Antall fratrådte Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. noter, alle tall i hele tusen note 10 - aksjer og andeler Eierandel/Stemmeandel Resultat Egenkapital Kostpris Bokført verdi MuseumsIT as, forretningsadresse Lillehammer 20 % Destinasjon Sør-Hedmark AS 6 % 3 Aksjene i Destinasjon Sør-Hedmark AS er anskaffet i 2013 og nedskrevet samme året til 0. Det er ikke forventet at verdiendringen er av forbigående art. note 11 - varige driftsmidler Bygningsmessige påkostninger Eiendom og tomt Sum 2013 Sum 2012 Anskaffelseskost Årets tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivning inntil 20 år lineær note 12 - langsiktig gjeld til stiftelsen norsk skogmuseum Rente og avdragsfritt lån, presentert som ansvarlig lån Lån som skal nedbetales over 20 år, presentert som ansvarlig lån Sum langsiktig lån note 9 - transaksjoner med nærstående Hedmark Fylkeskommune, driftstilskudd Hedmark Fylkeskommune, andre tilskudd 928 Ringsaker kommune, driftstilskudd 1. kvartal vedrørende Prøysenhuset 735 Ringsaker kommune, tilbakeførte midler i forbindelse med overdragelsen av Prøysenhuset Stiftelsen Glåmdalsmuseet, overdragelse av fast eiendom (finansiert med ansvarlig lån, se note 14) Stiftelsen Glåmdalsmuseet, driftstilskudd 262 Stiftelsen Domkirkeodden, driftstillskudd 7 Honorarer Andre drifts- Avdrag og For eierstiftelsene er det kostandsført følgende: til revisor Styrekostnader kostnader renter Stiftelsen Trysil/Engerdal museum Stiftelsen Glomdalsmuseet Stiftelsen Norsk Skogmuseum Stiftelsen Domkirkeodden Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Stiftelsen Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal Stiftelsen Norsk utvandrermuseum MuseumsIT AS Andel av gjeld som forfaller til betaling fem år etter balansedagen Renter på lånet er kostnadsført med 208 note 13 - koorigert i regnskapet Egenkapitalinnskudd i KLP på TNOK har tidligere vært ført over resultatet, dette er korrigert i 2013 rett mot EK. Tallene for 2012 er endret slik at de viser riktige sammenligningstall. note 14 - ek og ansvarlig lån Egenkapital Ansvarlig lån fra Stiftelsen Kvinnemuseet- Museene i Glåmdal Ansvarlig lån fra Stiftelsen Norsk skogmuseum Ansvarlig lån fra Stiftelsen Glåmdalsmuseet Sum note 15 - Varer Varelageret består av innkjøpte varer til salg i museumsbutikkene

17 32 33

18 nordøsterdalsmuseet Nordøsterdalsmuseet dekker et stort område fra Rendalen i sør til Os i nord. Det er et øko-museum med 11 avdelinger: Rendalen Bygdemuseum, Alvdal Museum, Aukrustsenteret, Folldal Bygdemuseum, Folldal Gruvemuseum, Bjørgan, Tynset Bygdemuseum, Tylldalen Bygdetun, Dølmotunet og Sætersgårds Samlinger i Tolga og Os museum, med Museumssentret Ramsmoen på Tynset som administrasjonsog faglig knutepunkt. Arbeidsfeltet er regionens kultur- og naturhistorie og hovedfokuset i samlingene er rettet mot jordbruk, gruvevirksomhet, litteratur, kunst og moderniseringen av bygdesamfunn. trysil/engerdal museum Trysil/Engerdal museum er et kulturhistorisk museum med museumsanlegg flere steder i de to kommunene. Ved Trysil bygdetun og Blokkodden villmarksmuseum formidles lokal bo- og byggeskikk, bondekultur, bruk av utmark, jakt, fangst og fiske, sørsamisk kulturhistorie og skogbruks- og fløterhistorie. Fløtningshistorie Museets fagstab og administrasjon holder til i Gammelskula i Trysil sentrum, hvor det til tider også er mindre, skiftende utstillinger og arrangementer. norsk skogmuseum Kultur- og naturhistorisk museum med nasjonale ansvarsoppgaver for skognæringene, utmark, jakt, fangst og fiske. Museet skal drive forskning, samle og bevare historisk materiale, og formidle kunnskap gjennom utstillinger, publikasjoner, undervisning og andre former for informasjon. Museet skal være en arena der publikum møter kunnskap. Samspillet mellom natur, menneske og samfunn skal stå sentralt. Sørlistøa Fløtermuseum i Åmot og Klevfos Industrimuseum i Løten er underlagt Norsk Skogmuseum. glomdalsmuseet Foto: Nordøsterdalsmuseet Foto: Trysil/Engerdal museum Foto: Hedmarksmuseet Foto: Norsk utvandrermuseum domkirkeodden Består av Hedmarksmuseet og Kirsten Flagstadmuseet. Hedmarksmuseet har Hedmarkens kulturhistorie og Hamar i middelalderen som tema. Museet har siden 1960-tallet brukt moderne arkitektur til å fremheve fortiden: Storhamarlåven (1969), Vernebygg over Domkirkeruinen (1998) og to mindre vernebygg i Bispeborgen (2005). Kirsten Flagstadmuseet holder hus i Strandstuen i Hamar sentrum. Museet har en enestående samling av kostymer, bilder og gjenstander fra sangerinnen Kirsten Flagstads karriere som operasanger. I 2012 er museet utvidet med et kontor- og velkomstbygg, Smia, og er godt forberedt til 100-årsjubileet for Kirsten Flagstads debut i norsk utvandrermuseum Norsk Utvandrermuseum er landets største museum viet til norsk migrasjon til oversjøiske land. Formålet er å øke kunnskapen om norsk utvandring og hjemvandring, utvandrernes kulturelle utvikling i innvandringslandet og deres forhold til Norge og norsk kultur. Museet samler og tar vare på historisk materiale og formidler forskningsresultater gjennom utstillinger, publikasjoner, undervisning og andre kanaler. Avdelingen har to seksjoner: friluftsmuseet og dokumentasjonssenteret. kvinnemuseet museene i glåmdal Kvinnemuseet Museene i Glåmdal består av Kvinnemuseet, Kongsvinger Museum, Eidskog Museum og Odalstunet, og dekker den sørligste delen av Hedmark. Avdelingen har hovedkontor på Gyldenborg ved Kongsvinger festning. Her planlegges nye utstillinger til 2014 som vil fortelle mange historier om dette skoglandet i grenseland. Til sammen forvalter museet 50 antikvariske bygninger fordelt på 15 anlegg. Kvinnemuseet har en viktig rolle i det nasjonale museumsnettverket, og deltar også aktivt internasjonalt. Glomdalsmuseet er et kulturhistorisk museum med stor bredde. De tematiske områdene museet tradisjonelt har arbeidet med er bygge- og boskikk i Østerdalen og Solør, folkekunst og stilhistorie, landbruk, håndverk og ervervsliv, medisinsk historie og forsvarshistorie. Rollen som flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter for Hedmark er et viktig satsingsområde. Museet har et særlig ansvar for dokumentasjon og formidling av taternes/ romanifolkets kultur og historie. Glomdalsmuseet har også ansvar for dokumentasjon og formidling av Vidar Sandbecks kunstneriske virksomhet. Videre er Hedmark musikkarkiv nå en integrert del av museets virksomhet. Hovedfokus for denne virksomheten er dokumentasjon av ulike musikkuttrykk i Hedmark. Foto: Bård Løken Foto: Jorunn Engen Foto: Glomdalsmuseet 34 35

19 Trysil/Engerdal Museum Norsk Skogmuseum Nordøsterdalsmuseet Norsk Utvandrermuseum Glomdalsmuseet Domkirkeodden Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal Forsidefoto: O.T.Ljøstad - jöss Foto: Trysil/Engerdal museum og Norsk Skogmuseum. hedmark fylkesmuseum - skifter i 2014 navn til anno museum postboks 117, 2401 elverum - besøksadresse: solørveien 151, elverum telefon: faks: e-post:

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

årsmelding 2012 - HEDMARK FYLKESMUSEUM

årsmelding 2012 - HEDMARK FYLKESMUSEUM Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2012 org. nr: 994 933 272 - stiftet: 10. desember 2009 aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i Hedmark fylkesmuseum AS: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer