Oppsummering NASS pilot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering NASS pilot"

Transkript

1 Dokumentnr 1 Revisjon: Versjon 1.1 Oppsummering NASS pilot 14.mars-25.mai 07 Prosjektleder Elin Katrine Hosen, KITH AS 07

2 - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Sammendrag Metode Skåringsrutine Registreringsskjema Evalueringsskjema Reservasjonsskjema Resultater fra piloteringene Registreringsskjema Oversikt over kommentarer til funksjonskategorier og koder Fritekstkommentarer oversikt Evaluering Helhetsvurdering av de 11 funksjonskategoriene med fritekstkommentarer (antall score) Evaluering av Viktige funksjonskategorier mangler, med fritekstkommentar Funksjonsnivå sum i forhold til helhetsvurdering av de 11 funksjonskategoriene Evaluering på hvert registreringsskjema Tidsbruk Fordeling av evalueringene på registreringsskjema (122 scoringer på 82 skjema) Sluttevalueringsskjema Om funksjonskategoriene Om kodehjelpmaterialet Om koderegistreringen Vedlegg...17 Vedlegg 1: De enkelte kodekommentarene...17 Vedlegg 2: Evalueringsskjema med fritekstkommentar...23 Vedlegg 3: Fritekstkommentarer...31 Vedlegg 4: Kommentarer fra pilotavdelingene...33 KITH AS 07

3 - 3-1 Innledning Sosial- og helsedirektoratet tok i 06 initiativet til utprøvingen av NASS i Norge. NASS er utarbeidet av en nordisk arbeidsgruppe på grunnlag av FIM og ICF. Verktøyet skal brukes til å måle, kode og registrere funksjonsnivå for rehabiliteringspasienter i en tidlig fase. NASS er på sikt tenkt brukt som en ny variabel i en DRG-sammenheng og i innrapportering til NPR. Dette dokumentet inneholder informasjon om pilotprosjektet NASS. Dokumentet systematiserer og oppsummerer innkomne data og tilbakemeldinger fra piloteringen av NASS-kodeverket. For ytterligere informasjon om kodeverket, pilotprosjektet og de ulike dokumenter og skjema brukt henvises til 2 Sammendrag NASS-kodeverket ble prøvd ut fra 14.mars 07 til 25.mai 07 ved tre ulike rehabiliteringsinstitusjoner i Norge. Man ønsket primært å gjøre en anvendelsesstudie for å se om kodeverket gir er riktig av pasientens funksjonsnivå. Til sammen kom det inn 82 skjema med scoringer, evalueringer, kodekommentarer og fritekstkommentarer. Helhetsvurderingen av kodeverket viser at i 43 % av scoringene gir kodeverket et godt på pasientens funksjonsnivå, 32 % av scoringene gir kodeverket et godt, 12 % av scoringene gir kodeverket et mangelfullt av pasienten funksjonsnivå. I vurdering av om koder manglet mener 38 % at ingen koder mangler 26 % at noen koder mangler 7 % at mange koder mangler Av fritekstkommentarene er det overveiende flertall (17 av 27) som mener at det mangler funksjonskategori som beskriver kognitive og mentale funksjoner. Av kodekommentarene er det flest kommentarer knyttet til funksjonskategorien Vannlatning (23), graderingene her oppfattes av flere som utydelig og vanskelige å score. Det er etterlyst mulighet til å score avføringsfunksjon. Tre institusjoner har deltatt i piloteringen av NASS. De er: Institusjon Fagfelt Kontaktperson Sykehuset Levanger, Rehabiliteringsavdelingen Rehabilitering Nancy Haugan Røros Rehabiliteringssenter, LHL Rehabilitering Sverre Sittlinger Sunnaas sykehus Rehabilitering Thomas Glott KITH AS 07

4 - 4-3 Metode 3.1 Skåringsrutine Det ble utarbeidet en skåringsrutine for veilednings formål og for at registreringene skulle være mest mulig sammenlignbare. I samme rutine er forslag til lagring (elektronisk), oppbevaring og forsendelse av skjema. Det var viktig å sikre at KITH fikk avidentifiserbare data. Se Skåringsrutine.doc 15 skjema kom elektronisk, resten valgte å sende resultatene på papir. 3.2 Registreringsskjema Det ble utarbeidet et registreringsskjema der hver pasient kunne skåres to ganger. SeRegistreringsskjema NASS ver.0.8.doc I skjema skulle man registrere om en enkeltperson hadde foretatt skåringen eller som skåringen ble gjort i tverrfaglig gruppe. I tillegg kunne man registrere løpenummer for internt bruk, KITH ønsket dette hvittet ut før forsendelse til KITH. Skjema inneholdt mulighet for registrering av aldersgruppe, noe som vel var en etterlevning etter det opprinnelige skjema, og som ikke har noe praktisk bruk i denne pilotundersøkelsen. Det kan muligens ha bidratt til å sikre at samme pasient ble skåret ved 2.gangs skåring i samme skjema. Skjema inneholdt dessuten kodene og avkryssingsfelt for valgt kode, kommentarfelt og veiledning. Det var avsatt eget felt for evaluering knyttet til hver registrering for evaluering av - Tidsbruk - Helhetsvurdering - Ev. mangel på koder En del skjema fra Levanger og Røros inneholdt to scoringer men én evaluering. De opplyser at denne evalueringen gjelder både 1. og 2. score. Det er gjort totalt 40 enkle + (41 x 2) = 122 scoringer. Skjema som har to scorer og to evalueringer er nummerert -1 og -2 for å angi hvilken score det er snakk om. KITH AS 07

5 Evalueringsskjema Det ble utarbeidet evalueringsskjema med tre hovedinndelinger: hvor man kunne gradere i tre nivå - Om NASS - Om Kodehjelpsmaterialet - Om Graderingene, med ulike påstander som man tar stilling til. Sunnaas og Levanger har levert samlet skjema. Røros har levert 4 skjema, fra ulike avdelinger. Se Evalueringsskjema.doc 3.4 Reservasjonsskjema På ønske fra Levanger ble det laget et reservasjonsskjema slik at pasienter/foresatte skulle være informert om pilotundersøkelsen på avdelingen. På dette skjema var det mulig å reservere seg fra å delta. Se Informasjon om pilotprosjekt.doc, På oppsummeringsmøtet som ble avholdt den.juni kom det fram at ingen hadde reservert seg fra å bli med i prosjektet. Flere synes derimot at det var interessant å være med i denne undersøkelsen. På oppsummeringsmøtet kom det fram at noen pasienter kunne bli urolige med tanke på en slik deltakelse. Vi mener likevel det er riktig å informere om dette. KITH AS 07

6 - 6-4 Resultater fra piloteringene 4.1 Registreringsskjema Det kom inn til sammen 82 registreringsskjema. 15 av skjema kom elektronisk, resten ble sendt på papir. Man kunne presisere funksjonsnivå til den pasienten man kodet utenfor hvert kodefelt og man kunne kommentere graderingene og kodene for hver funksjonskategori. Skjema 30-34, 50, hadde ingen evaluering og heller ingen kommentarer. Vi har derfor ingen kunnskap om vurdering av kodeverkets anvendelighet for disse pasientene. Kommentarene har i kombinasjon med evalueringene gitt viktig informasjon om kodernes opplevelse av kodeverkets anvendelighet. Oversikt over antall skjema og antall kommentarer ses i tabellene 5.1 og 5.2. Hver enkelt kommentar er lagt inn i vedlegg 1. Institusjon Sykehuset Levanger, Rehabiliteringsavdelingen 22 Røros Rehabiliteringssenter, LHL 30 Sunnaas sykehus 30 Tab 4.1 Antall leverte skjema Antall skjema levert 28 av skjemaene inneholder overhodet ingen kommentarer 11 av disse hadde ingen evaluering - kun scoringer, og forteller da ingenting. De resterende skjema uten kommentarer hadde helhetsvurderingen et godt - og et av pasientens funksjonsnivå. KOMMENTARER Røros Levanger Sunnaas Sum Kodekommentar Fritekstkommentar Både fritekst og kode Ingen kommentarer Sum antall skjema Tab 4.2 Oversikt over kommentarer i registreringsskjema KITH AS 07

7 Oversikt over kommentarer til funksjonskategorier og koder Funksjonakategori/gradering Funksjonsbeskrivelse Kategori/gradering Sum kommentar Spise Stell av øvre del av kroppen Påkledning Stell av nedre del av kroppen 2 2 Vannlating Forflytting til badekar/dusj Forflytting med rullestol Gangfunksjon 19 1 Kommunikasjon - forstå Kommunikasjon -ytre seg Sosial interaksjon Sum kommentar Tab. 4.3 Kommentarer til funksjonskategorier og koder Kommentarer i NASS registreringsskjema pilot Spise Stell av øvre del av kroppen Funksjonsbeskrivelse Påkledning 2 Stell av nedre del av kroppen 5 18 Vannlating Forflytting til badekar/dusj Kategori/gradering Forflytting med rullestol 1 19 Gangfunksjon 1 11 Kommunikasjon - forstå 1 8 Kommunikasjon -ytre seg 1 12 Sosial interaksjon Som vi ser er det knyttet flest kommentarer til funksjonskategoriene Vannlatning (23) og Gangfunksjon (). Deretter følger Sosial interaksjon (13), Kommunikasjon forstå (12) og Påkledning (10). Man kan spørre seg om dette skyldes noe i kodeverket - uklarheter og/eller manglende koder eller om dette er områder vektes mer enn de andre fra personalets side. Det er kommentert manglende koder for avføringsfunksjon i kodeverket, det savnes. Vannlatning: Det er også kommentert at graderingen for vannlatning er lite dekkende, at man er usikker på scoringen og at det er vanskelig å gradere. KITH AS 07

8 - 8 - Til funksjonskategorien Gangfunksjon det flest utfyllende kommentarer for valg av kode: Pasienters bruk av O2, og/eller hjelpemidler. Èn kommentar mener det står for lite om innholdet for hver kode i kodeveiledningen. I feltene for Sosial interaksjon presiseres bruk av medikamenter for eksempel antidepressiva. Psykiske plager, språkproblemer og nedsatt hørsel nevnes som hinder for sosial interaksjon Kommunikasjon - ytre seg: Her presiseres pasienten psykiske tilstand, taleproblemer av ulik årsak samt bruk av hjelpemidler. Til funksjonskategorien Påkledning er pasienten funksjonsnivå utdypet: Mer enn rimelig tid, Klarer oventil selv etc. Graderingene som sådan er ikke kommentert. 4.3 Fritekstkommentarer oversikt Det er til sammen kommet inn 27 fritekstkommentarer. Alle kommentarene er referert i relasjon til punktene i evalueringstabellen i registreringsskjema i Vedlegg 2. Som vi ser er det flere som savner en funksjonskategori som sier noe om pasientens kognitive og mentale tilstand og adferd. Flere av de skjema som angir at NASS mangelfullt av pasientens funksjonsnivå angir samtidig at det mangler kategorier som sier noe om kognitive funksjoner. Vi ser også at registreringsskjema som er kodet Noen eller Mange på manglende koder, trekker fram psykisk tilstand og kognitive funksjoner som spesifikt manglende, som kommentaren i skjema(4); Får ikke fram at denne personen har betydelig redusert funksjon, selv om pasienten er relativt selvhjulpen i primær - ADL. Kommentarer til kodeverket Antall Savner mål på kognitive/mentale/psykiske funksjoner og tilstander 15 (17) Savner funksjoner for miljøfaktorer: jobb, familie etc. 4 Savner dekkende koder for fysiske plager/funksjonsbeskrivelse: smerter, motorisk utfall, avføring, amputasjon, forflytning Generelle (26-1, 8-2) 2 Tab.4.4 Gruppering av type kommentarer 5 KITH AS 07

9 Evaluering Helhetsvurdering av de 11 funksjonskategoriene med fritekstkommentarer (antall score) I 15 (fordelt på 12 skjema) scoringer gir Helhetsvurderingen av de 11 funksjonskategoriene et mangelfullt av pasienten og i 39 scoringer (fordelt på 28 skjema) gir NASS et godt av pasienten. I et forsøk på å finne ut hva som oppleves mangelfullt i kodeverket og hvorfor NASS gir et mangelfullt / godt av disse pasientene, er fritekstkommentarene sett nærmere på. Flere av kommentarene der NASS gir et mangelfullt av funksjonsnivå, dreier seg om manglende mulighet for å kode kognitivt funksjonsnivå. Pasienter kan ha lavt funksjonsnivå helhetlig sett, selv om det fysisk nivået gir bra score. Kommentarene fra de som har angitt at NASS gir godt av pasientens funksjonsnivå er litt blandet: Delvis er det fysiske problemer som ikke dekkes, delvis kognitivt funksjonsnivå og mental tilstand. Kommentarer fra scoringer der NASS gir et godt av pasientens funksjonsnivå er også gjengitt under. Én opplevde NASS som bevisstgjørende ifht reelt funksjonsnivå, to synes framgang i funksjonsnivå kom godt fra i scoringene. Full oversikt over fritekstkommentarer fins bl.a. i Vedlegg 3. Helhetsvurdering av de 11 funksjonskategoriene A: godt av pas. funksjonsnivå: B: godt av pas. funksjonsnivå: C: mangelfullt av pas. funksjonsnivå: Første score Andre score Énkeltscoringer Sum Ikke skåret: Sum Tab.4.5 Antall scoringer fordelt på de tre mulige helhetsvurderingene KITH AS 07

10 Evaluering av Viktige funksjonskategorier mangler, med fritekstkommentar Vurdering av Viktige funksjonskategorier mangler ble glemt i 31 % av scoringene, altså over 1/3 hadde utelatt denne vurderingen. Likevel var det 40 som opplevde at koder manglet, noen (32) eller mange (8). Av de som mente at mange koder manglet, mente 6 at NASS ga et mangelfullt av pasienten, 1 mente at NASS ga godt av pasienten og 1 mente at NASS ga et godt av pasienten. Av de resterende 25 som mente at noen koder manglet, mente 3 at NASS ga et mangelfullt, 17 at NASS ga et og 4 mente at NASS ga et godt av pasientens funksjonsnivå. De fleste som opplever at mange/noen funksjonskategorier mangler, savner funksjonskoder for kognitiv/ mentale/ psykiske funksjonsnivå. Det er også kommentert mangel på koder for miljøfaktorer, fysisk funksjonsnedsettelse og defekasjon. Viktige funksjonskategorier mangler Første score Andre score Enkeltscoringer Sum Ingen Noen Mange Ikke skåret Tab 4.6 Antall scoringer fordelt på de tre mulige evalueringene av funksjonskategorier KITH AS 07

11 Funksjonsnivå sum i forhold til helhetsvurdering av de 11 funksjonskategoriene Hver funksjonskode i NASS slutter på tall fra 0-4, der 4 viser total avhengighet, og 0 viser fullstendig selvstendighet. Når man summerer skjema kan man således få en sum som sier noe overfladisk om funksjonsnivå, der 44 vil være total avhengighet på alle funksjonsnivå i NASS og 0 vil være fullstendig selvstendighet på alle funksjonsnivå i NASS. Tabellen under viser denne summen i sammenheng med angitt helhetsvurdering/evaluering. Hver scoring er angitt (122) HELHETSVURDERING. / SUMMASJON >30 Sum godt av pasientens funksjonsnivå av pasientens funksjonsnivå mangelfullt av pasientens funksjonsnivå Ikke evaluert Tab.5.1 Summert funksjonsnivå sammenholdt med de tre mulige helhetsvurderingene NASS er kanskje ikke ment å brukes på denne måten og tallmaterialet vi opererer med er for lite til å dra entydige konklusjoner. Man ser likevel at 8 av 9 skjema der helhetsvurderingen er at NASS gir mangelfullt av pasienten, har score som viser fullstendig selvstendighet på omtrent alle områder. Disse pasientene har et totalt et lavere funksjonsnivå enn NASS tilsier, og NASS framstår tilsynelatende ikke som dekkende i beskrivelse av funksjonsnivå for disse pasientene. Se også kap 4.3 og vedlegg 2. KITH AS 07

12 Evaluering på hvert registreringsskjema De første skjemaene som kom inn var av en tidlig type, der det var én felles kolonne for evaluering av skjema, enten det var første eller andre scoring. Det ble derfor sendt mail (27.mars) og gjort oppmerksom på at nytt skjema med evaluering for hver registrering var lagt ut på nett. På oppsummeringsmøte.juni opplyste Både Røros og Levanger at på skjema med to scoringer og enkle evalueringer, gjaldt evalueringen ved begge scoringene. RØROS 30 En score To score Sum skjema En evaluering 7 7 To evalueringer Ingen evaluering 4 2 (50,31) 6 Tab. 6.1 Fordeling av evalueringer Røros LEVANGER 22 En score To score Sum skjema En evaluering To evaluering 9 9 Ingen evaluering Tab. 6.2 Fordeling av evalueringer Levanger SUNNAAS 30 En score To score Sum skjema En evaluering To evaluering 5 5 Ingen evaluering Tab. 6.3 Fordeling av evalueringer Sunnaas KITH AS 07

13 Tidsbruk Første score Team J N Andre score Team J N Enkeltscoringer Team 5-10 min min > min Ikke angitt Tab 6.4 Tidsbruk på scoringer i team eller gjort av enkeltperson J N Sum scoringer Som vi ser er det få som brukte > minutter på utfylling av skjema. De fleste brukte 5- minutter på utfyllingen. Det er ingen av to - scoreskjemaene som har økt tidsbruk ved 2. gangs score. Tidsbruk er enten samme som første eller mindre. 88 scoringer ble gjort av enkeltperson. 25 scoring ble gjort i team. 9 tilfeller hadde ikke angitt dette. Vi kan ikke trekke noen konklusjoner på grunnlag av disse tallene. Vi ser at det er flere teamscoringer som har brukt 10- enn 5-10 min (16 mot 7), og fra oppsummeringsmøte ble det sagt at diskusjoner og innhenting av opplysninger kan ta mer tid enn å score alene. Men tallgrunnlaget er for lite til å si om dette er en tendens. KITH AS 07

14 Fordeling av evalueringene på registreringsskjema (122 scoringer på 82 skjema) Helhetsvurderingen om kodeverket viser at i 43 % av scoringene synes man at kodeverket gir et godt på pasientens funksjonsnivå 32 % av scoringene synes man at kodeverket gir et godt, 12 % av scoringene synes man at kodeverket gir et mangelfullt av pasienten funksjonsnivå. 14 % har ikke scoret helhetsvurdering. Registrering av tidsbruk viser at 51 % brukte 5-10 minutter på utfyllingen 34 % brukte 10- minutter og 4 % brukte over minutter 13 % har ikke angitt tidsbruk I vurdering av om koder manglet mener 38 % at ingen koder mangler 26 % at noen koder mangler 7 % at mange koder mangler 31 % har ikke angitt om de mener at koder mangler eller ikke. Samlet oversikt over evalueringer på registreringsskjema regnet med 122 scoringer. Reg.skjema % Ant % Ant % Ant % Ant Helhetsvurdering av de 11 funksjons kategoriene Tidsbruk minutter godt godt mangel - fullt Ikke evaluert > 4 5 Ikke evaluert Funksjonskategorier mangler Ingen Noen Mange 7 8 Ikke evaluert Tab 6.5 Oversikt evaluering på registreringsskjema KITH AS 07

15 Sluttevalueringsskjema Det ble innsendt 6 sluttevalueringsskjema, Sunnaas og Levanger hadde foretatt en samlet vurdering, fra Røros hadde fire av deltakerne levert egne skjema. R= Røros, L= Levanger, S= Sunnaas. Evaluering av helhetsvurdering har tatt utgangspunkt i antall scoringer (122), ikke antall skjema. 53 mener NASS gir godt av pasientens funksjonsnivå, 39 mener Nass gir godt av pasientens funksjonsnivå, 15 mener NASS gir mangelfullt av pasientens funksjonsnivå og 15 har glemt å angi helhetsvurdering. 7.1 Om funksjonskategoriene Om funksjonskategoriene: Alle institusjonene mener at det mangler noen funksjonskategorier. Ellers er tekstene i graderingene stort godt forståelig. Graderingene oppfattes som passelig med unntak av én som mener at det er for få trinn. Om NASS Sett kryss i rubrikk: Sett kryss i rubrikk: Sett kryss i rubrikk: Helhetsvurdering av de 11 funksjonskategoriene *A Helhetsvurdering av graderingsskala Å forstå hvilken gradering som er korrekt å bruke Tekstene for funksjonskategori og gradering er gode og forståelige Viktige funksjonskategorier mangler *B godt av pasientens funksjonsnivå Tab.7.1 Evaluering av funksjonskategoriene 53 godt 39 For få trinn R Passende S,L,R,R,R mangelfullt av pasientens funksjonsnivå For mange trinn Lett R Middels S,L,R,R,R Vanskelig Ingen Noen R, R Mange S,L,R,R, Ingen Noen S,L,R,R,R,R Mange *A Levanger: Hvor godt helhetst er avhenger av problemstilling/hvilke funksjonsvansker bruker har. For brukere med relativt god fysisk funksjon, men med psykososial/kognitiv problematikk er det ikke godt nok. 15 KITH AS 07

16 *B Levanger: Savner miljøfaktorer som: Hjemmeforhold (bolig, nettverk, kommunalt hjelpeapparat). Miljøfaktorene er ofte viktigere for personens grad av funksjonshemming en hvordan personens funksjonsevne er i seg selv. Hvis NASS skal si noe om hvilke ressurser som brukes i rehabiliteringsavdeling, så er det ikke godt nok slik det er nå. 7.2 Om kodehjelpmaterialet Kodeveileder, registreringsskjema og opplæring ble alle oppfattet som gode, bra og greie nok. Ingen følte at denne var mangelfull. Det har ikke vært uttrykt behov for å få flytskjema i kodeveileder oversatt fra svensk til norsk.. Kodeveileder God R, R Grei nok S, L, R, R, Mangelfull Registreringsskjemaet Bra S, R Greit nok L, R, R, R Mangelfullt Opplæringen God R, R Grei nok S, S, R, R Mangelfull Tab.7.2 Evaluering av kodehjelpmaterialet 7.3 Om koderegistreringen Det var litt delte meninger om muligheten for feilkoding pga upresis gradering. Levanger og Sunnaas så det som sannsynlig og Røros som Lite sannsynlig. Merarbeid med koding var evaluert til Litt av Sunnaas, betydelig av én fra Røros, mens de resterende 4 så på merarbeidet det som ubetydelig. Vi vet at 6 scoringer tok > minutter. Når det gjelder Opplegg for registrering for samme pasient ved innleggelse og utskriving så synes de fleste at det fungerte greit. Én fra Røros synes de ble komplisert og åpner for feil. R= Røros L= Levanger S= Sunnaas Feilkoding pga. upresis gradering Merarbeid / tid det tar å kode Opplegg for registrering for samme pasient ved innleggelse og utskriving Mulighet for å gi tilbakemeldinger *C Lite sannsynlig R,R,R Sannsynlig S, L *1 Svært sannsynlig Ubetydelig L,R,R,R Betydelig R Litt S Komplisert og åpner for feil Jeg har fått sagt alt jeg mener om NASS R R,R,R,R Fungerte greit Det er noe jeg ikke har fått sagt om NASS S,L,R,R,R Det er mye jeg ikke har fått sagt om NASS Tab 7.3 Evaluering av selve registreringen *1 Noen ganger *C Levanger: Vi har hatt mulighet til å gi tilbakemelding hele tiden. Regne med at vi også får det når vi møtes.juni KITH AS 07

17 Vedlegg Vedlegg 1: De enkelte kodekommentarene Forklaring: Tilleggsbeskrivelse av funksjonsnivå for den enkelte pasient står utenfor hver enkelt kode. Kommentarer til funksjonskategori og/eller gradering står utenfor hovedfunksjonskategorien. Når det er scoret to ggr på samme pasient og evaluert separat for begge gangene står det andre scoringsresultatet i parentes bak tilleggsbeskrivelsen/kommentaren sammen med tall (1. / 2.) for hvilken skåring det gjelder. Tallene i parentes er skjemaets nummer. Skjemaene er tilfeldig nummerert i den rekkefølge de ble innsendt. SPISE a5500 Fullstendig selvstendighet a5501 Modifisert selvstendighet a5502 Delvis avhengighet a5503 Omfattende avhengighet a5504 Total avhengighet STELL AV ØVRE DEL AV KROPPEN a50 Fullstendig selvstendighet a51 Modifisert selvstendighet (13) Tilberedning av mat er ikke inkl. i kodeverket, har betydning for hjemmesituasjon. (21) Lite differensiert spørsmål (a5500) (17) m/tilrettelegging (36) Litt tørr i halsen pga O2-bruk, og har derfor behov for ekstra mye drikke (82-2) Konsentrasjon v. spising. Unngå spes matvarer (1.a5504) (15) Pasienten trenger mye tilrettelegging (6) Litt i tvil, kunne vært 03 pga bistand når han søler eller påminnes til å ta det med ro(1. og 2.) (64) Har ikke lyst på mat, trenger motivasjon for å spise, ellers selvhjulpen. (8)Scoret dårligste resultat (2.a5500) (82-1) Nesesonde (2.a5500) (22) Hvor går skillet mellom fysisk kontakt/hjelp og tilsyn? (a53) (5) Utfører alt unntatt kamming av hår (Kommentar til kat/grad) (13) Tilrettelegging er nødvendig (82-2) Stelt /renset PEG på egen hånd (1. a54) (5) Kan ikke løfte hendene høyt nok opp (14) Klarer men bruker lenger tid enn før og må sitte, kommer ikke frem (blir fort sliten) (15) Pasienten trenger mye tilrettelegging KITH AS 07

18 a52 Delvis avhengighet a53 Omfattende avhengighet (6) V.2.scoring: Hatt en liten framgang, men må oftest guides i deler av denne funksjonen. (1. a54) a54 Total avhengighet PÅKLEDNING a5400 Fullstendig selvstendighet a5401 Modifisert selvstendighet a5402 Delvis avhengighet a5403 Omfattende avhengighet a5404 Total avhengighet STELL AV NEDRE DEL AV KROPPEN a5300 Fullstendig selvstendighet a5301 Modifisert selvstendighet (27) Håndledes i hele aktiviteten (39) Tungpust når han bøyer seg. (Knyte sko) Bruker derfor lengre tid. (36) Trenger ofte pauser pga dårlig pust økt tidsbruk?(a5401?) (37)Trenger litt ekstra tid til å ha på seg etter dusjing (7)Mer enn rimelig tid (2. a5400) (41) Bruker lengre tid enn tidligere for å få på strømper (4) Selvhjulpen oventil, hjelp til påkledning benklær opp til knærne, gjør resten selv. (8)Tilsyn, men gjør alt selv (1.a5303) (61) Støttestrømpe og snøring av sko, ellers selvhjulpen(2.a5402) (61) Hjelp kun til støttestrømpe (1.a5402) (12) Klarer oventil selv (2.a5404) (27) Hjelp til alt nedentil, muntlig veiledning oventil + noe fysisk hjelp. a5302 Delvis avhengighet (8)Tilsyn, men gjør det selv (2.a5303) a5303 a5304 Omfattende avhengighet Total avhengighet VANNLATING b5250 Fullstendig selvstendighet (12) Har colostomi som pasienten steller selv. Lite behov for av/påkledning(2. a5302) (10) Lite dekkende i fht brukers funksjonsnivå. (11) Obs mage/tarm? Ingen mulighet til å skåre. (12) Usikker på skåringen pga permanent kateter. (14) Kommer ikke frem diff. av vannl. (23) Vanskelig å gradere (40)? kommer noen ganger en dråpe når vedkommende hoster. KITH AS 07

19 b5251 Modifisert selvstendighet b5252 Delvis avhengighet b5253 Omfattende avhengighet b5254 Total avhengighet FORFLYTTING TIL BADEKAR/DUSJ a40 Fullstendig selvstendighet a41 Modifisert selvstendighet a42 Delvis avhengighet a43 Omfattende avhengighet a44 Total avhengighet FORFLYTTING MED (10) Har delvis kontroll over urinblæra. Bruker Tena. Ved trang til vannlatning og ingen WC i nærheten kan urin komme i innlegget. (23) Pas. Har urostomi, steller denne selv. (37) Bruker inkontinensbind. Tar vanndrivende. (51) Bruker vanndrivende og er derfor avhengig av å være i nærheten av toalett for å unngå uhell. (52) Smertefullt å sitte på toalettet vanskelig å tømme blæra. Må innimellom stå når hun later vannet. (58) Inkontinensplager. (12) Pasienten har permanent kateter. Ingen lekkasje, hjelp til å tømme pose (28) Selvkateterisering (2.b5254) (8)Går til dusj med støtte av en person(1.a44) (15) har perm.kateter (11) Mangler dersom ikke våt men får hjelp til kateterisering. Har permanent kateter, men trenger hjelp til å håndtere det. (19) Uridom + RIK av personalet (21) Blir kateterisert intermitterende hver 6.time. Har ikke lekkasje. (23) Permanent kateter (25) Innlagt permanent kateter, fullstendig hjelp til alt. Minus lekkasje. (28) Blæreparese, kat.4-5 ggr/døgn (1.b5252)) Total avhengighet men ikke våt ofte eller nesten daglig (82-1) Uridom (2. a5250) (11) Differensierer ikke nok (64) Men: selve dusjingen da må bruker sitte, klarer ikke stå i dusjen hele tiden. (14) Probl. BT som følge av skade (22) Pasienten går med prekestol (7) Ikke prøvd ved første scoring, kryss satt ut i fra antakelse(2. a41) (3)Kjører rullestol og setter på bremser, ellers intet. (11) Satt på dusjstol vhja 2 personale. Lå på dusjtralle, hj. av to (14) bruker prekestol (glemt kodeangivelse) (16) Ikke aktuelt, går med krykker KITH AS 07

20 - - a4650 a4651 a4652 a4653 a4654 a4500 a4501 a4502 a4503 a4504 RULLESTOL Fullstendig selvstendighet Modifisert selvstendighet Delvis avhengighet Omfattende avhengighet Total avhengighet GANGFUNKSJON Fullstendig selvstendighet Modifisert selvstendighet Delvis avhengighet Omfattende avhengighet Total avhengighet KOMMUNIKASJON - FORSTÅ (22) Passer ikke til denne pasienten (22) Går lange strekninger (26) Kjører selv innendørs (64) Bruker rullestol ved forflytning over lengre strekninger, kjører selv (11) Innh. Stemmer ikke med skåringen (26) Kjører på ting (1.) (60) Kan kjøre stolen selv, men benytter seg ikke av denne muligheten. Vi tror dette går på motivasjon. (11) Står for lite på innholdet (37) Bruker O2, men kan klare 50 meter også uten O2. (43) O2 bruker. Går lengre og fortere med O2, men klarer 50 m uten og. (51) Må av og til stoppe før 50 m pga dårlig lungefunksjon (? a4501?) (7) kan støt på ting på venstre side (1. og 2.) (26) Går alene med rullator (36)Avhengig av rullator og O2 (41)Bruker kontinuerlig O2. Kan nok gå 50 m uten O2. (48) Må bruke O2. Bruker elektrisk rullestol ute (50) Bruk av krykke (53) Bruker rullator (64) Går med krykke (82-2)Litt nedsatt balanse. Lengre tid på ujevnt underlag (1.a4504) (5) Har gått 50m, men dette var ikke bra i forhold til diagnose og belastning (5) Skal ikke ha belastning og gå uten belastning minst mulig (1. a4502) (4) Går noen få skritt ad gangen, under 17 (11) Kommer seg frem med rullestol og tilretteleggelse. () Amputert v.ben + fiksert ve.arm (26) Går med rullator med følge av en person(1.) (28) Paralytisk i underekstremitetene (38) bruker briller på jobb og når hun leser KITH AS 07

21 a3290 a3291 a3292 a3293 Fullstendig selvstendighet Modifisert selvstendighet Delvis avhengighet Omfattende avhengighet (11) Sier ingenting om hans mentale tilstand er i sjokk ino går ikke inn. (23) Kommunikasjon via blikk, fakter og bokstavtavle, fargekoder (40) Bruker briller (41)Dysleksi: Vanskelig med skriftlig informasjon. Ok muntlig. (42) Bruker briller (44) Bruker briller (13) Ekstra tid pa ny skade, er i krise (21) Ekstra tid pga skade, er i krise. (36) Bruker briller og hæreapparat. Plaget med øresus. (60) Litt usikker på om han er på rett kode evt. a3292 til tider (6)I den fasen pasienten er nå blir inntykk gjerne TV, aviser radio, gruppesamtaler til kaos. ( Kan være 92) (1. og 2.) a3294 Total avhengighet (82-1) Kan bekr. Av og til (2.a3290) KOMMUNIKASJON YTRE SEG ()Kommer fra hans totale psyk. situasjon (a3490) a3490 Fullstendig selvstendighet (82-2) Lett dysartri. Noe nedsatt tempo (1.a3494) a3491 Modifisert selvstendighet (8) Faller ut noen ganger, men tar seg inn selv.(1.a3494) (21) Kommuniserer med korte setninger. Er i krise. (23) Kommunikasjon via blikk, fakter og bokstavtavle, fargekoder (27) Litt dysarthri (41) Dysleksi: Vanskelig med skriftlig informasjon. Ok muntlig. (64) Lett utydelig tale a3492 Delvis avhengighet (67) Dysartri vanskeliggjør forståelse a3493 Omfattende avhengighet a3494 Total avhengighet (82-1) Kan smile + enstvelsesord (2. a3490) p7990 p7991 SOSIAL INTERAKSJON Fullstendig selvstendighet Modifisert selvstendighet (6) Se kommentarene bak (82 1-2) Kommentar: Noe nedsatt simultankapasitet men har glemt å sette kryss. (11) Isolert på rommet. (22) Pasienten er lett rørt (4) Angst blokkerer for aktivitet, men har ikke sosial uakseptabel adferd KITH AS 07

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Referat av Eva Stormorken Mer enn 100 interesserte fagfolk deltok på kurset som ble

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer