STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige"

Transkript

1 STUDIEÅR 09/12 Studiehefte Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige

2 2

3 Velkommen som student ved faglærerutdanning for tospråklige. Faglærerutdanning for tospråklige er en profesjonsutdanning der du blir kvalifisert for læreryrket. Du kan undervise på grunnskolens barne- og ungdomstrinn avhengig av hvilke fag du har i utdanningen og hvilket omfang de har. Den gode og kvalifiserte lærer må ha en allsidig kompetanse for å fylle sin oppgave som lærer. Den utdanningen du nå har startet på skal gi faglige og pedagogiske kunnskaper, praktisk opplæring og samtidig fremme personlig utvikling og yrkesetisk kompetanse. Lærerutdanning er krevende og forutsetter målrettet innsats fra den enkelte student for at utdanningens mål skal nås. Det hevdes at ingen enkeltfaktor er mer avgjørende for kvaliteten i skolen enn læreren. Dette studieheftet gir deg informasjon om faglærerutdanning for tospråklige. Første del av heftet inneholder generell informasjon om studiet. I andre del finner du studieplan for bachelor - faglærerutdanning for tospråklige. Tredje del inneholder fagplaner for pedagogikk generell, matematikk og KRL. Fjerde del er plan for praksisopplæringen. Fagplaner for andre deler av studiet vil du bli gjort kjent med senere. Fagplanene utgjør kontrakten mellom student og høgskole. Fagplanene bygger på studieplan for bachelor - faglærerutdanning for tospråklige. Dette studieheftet inneholder informasjon til studenter som begynner på faglærerutdanning for tospråklige høsten Vi ønsker deg lykke til med studiene og håper på et godt samarbeid. "En god lærer kan sitt stoff, og vet hvordan det skal formidles for å vekke nysgjerrighet, tenne interesse og gi respekt for faget. Lærerne avgjør ved sin væremåte både om elevenes interesser består, om de føler seg flinke og om deres iver vedvarer (Kunnskapsløftet 2006, s. 12) Hamar august 2009 Erik Kristiansen Studieleder faglærerutdanning for tospråklige 3

4 4

5 INNHOLD 1 GENERELT OM STUDIET Lærerutdanning, studieplaner og fagplaner Å være lærer Å være lærerstudent Vurdering og eksamen Underveisevaluering Bruk av Fronter Innpassing og fritak Stipend Informasjon og kontaktpersoner STUDIEPLAN FAGPLANER PEDAGOGIKK GENERELL MATEMATIKK KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGEN

6 6

7 1 GENERELT OM STUDIET 1.1 Lærerutdanning, studieplaner og fagplaner Høgskolen i Hedmark har mange lærerutdanninger. Det er førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, faglærerutdanning i kroppsøving, praktisk pedagogisk utdanning for de som allerede har en fag eller yrkesutdanning og faglærerutdanning for tospråklige. Høgskolens avdeling på Hamar tilbyr tre masterutdanninger som kan være av interesse for lærerstudenter; Master i tilpasset opplæring, Master i kultur og språkfagenes didaktikk og Master i språk kultur og digital kommunikasjon. Dette studieheftet gjelder faglærerutdanning for tospråklige. Studieplan danner grunnlaget for studiet. Med utgangspunkt i studieplanen er det utarbeidet fagplaner som konkretiserer det faglige innholdet, beskriver organiseringen av studiet, informerer om studieformer og vurderingsformer, fastsetter obligatoriske arbeidskrav og angir pensumlitteratur. 1.2 Å være lærer Rammeplanen understreker at den kvalifiserte lærer må ha en allsidig kompetanse. Uten en slik allsidig faglig bakgrunn kan ikke læreren fylle rollen som kulturformidler, veileder, forbilde og inspirator. Læreren må for det første ha en solid faglig kompetanse. For det andre har den dyktige lærer en didaktisk kompetanse med innsikt i elevenes læreforutsetninger, arbeidsmåter, bruk av læremidler og evalueringsformer. Læreryrket krever også sosial kompetanse både for å kunne gi omsorg til den enkelte elev og for å kunne samarbeid med foresatte og kolleger. Skolen er en institusjon i endring og læreren trenger endrings- og utviklingskompetanse når de skal fornye den pedagogiske virksomheten. Til slutt nevner rammeplanen behovet for yrkesetisk kompetanse. Læreren vil ofte komme opp i etiske dilemmaer som avkrever ansvarlighet. De fem kompetanseområdene er alle deler av lærerens mangfoldige yrkeskunnskap. De skal gjøre læreren i stand til å handle og reflektere over sine handlinger, vurdere kvaliteten på opplæringen og selv bidra med sin kompetanse i et kollegialt fellesskap. Gjennom fagstudier og praksisopplæring skal utdanningen hjelpe studentene til å bli dyktige og kyndige lærere med god kompetanse innenfor alle disse områdene. 1.3 Å være lærerstudent Gjennom studiet vil du måtte samarbeide med faglærere, praksislærere, medstudenter og elever i praksisskolene. Det kreves at du arbeider selvstending og tar ansvar for ditt studium. Det er du som student som må studere, undervisning og veiledning er støttefunksjoner i studiet. Det er viktig å stå i en prosess hvor du påvirker og blir påvirket. Faglærerutdanning er samlingsbasert og nettstøttet. Det er obligatorisk frammøte til samlingene. 7

8 1.4 Vurdering og eksamen Evaluerings- og eksamensordningene er beskrevet i fagplanene. Av fagplanene vil det framgå hvilke særskilte arbeidskrav som må gjennomføres. Obligatoriske arbeidskrav og obligatorisk frammøte må være oppfylt for at en skal ha rett til å gå opp til eksamen. Det er mer informasjon om eksamensreglementet i informasjonsheftet Verdt å vite. Du har tilgang til Forskrift om eksamen fra studentweb. I forskriften finner du opplysninger om studierett, retten til å gå opp til eksamen, oppmelding til eksamen, eksamen under særlige vilkår, bruk av hjelpemidler, reaksjoner ved fusk, karaktersystemet, sensur, retningslinjer for klage over karakterer m.m. I tillegg til faglig vurdering vurderes studentene også løpende om de er skikket til læreryrket. Det er en egen Forskrift om skikkethetsvurdering som følger som vedlegg til dette heftet. 1.5 Underveisevaluering Underveisevalueringer er evaluering av undervisningen/læreprosessen midtveis i et semester. Hensikten med underveisevalueringen er å forbedre kvaliteten på undervisningen/læreprosessen. Underveisevalueringen skal gjennomføres en gang hvert semester. Den kan foregå som en samtale mellom studentene og faglærer og skal dokumenteres skriftlig. Ansvar for gjennomføring av underveisevalueringer påhviler i like stor grad studentene som faglærer. Studentgruppens tillitsvalgte og faglærer samarbeider om gjennomføringen. Det er utarbeidet en egen rutinebeskrivelse og et eget skjema for underveisevalueringer (P05). 1.6 Bruk av Fronter Fronter er høgskolens datasystem for nettbasert undervisning og intern informasjonsutveksling. Fronter er et viktig verktøy i studiet og har flere funksjoner som du som student vil ha nytte av. Ikke minst vil det bli brukt til å gi informasjon fra dine faglærere om planer, oppgaver, forberedelser til forelesninger, innleveringer m.m. Studieleder og studieadministrasjonen vil også benytte seg av Fronter når de skal informere, Det er viktig at du lærer deg dette verktøyet, og lager deg rutiner hvor du daglig sjekker Fronter. Det er studentenes eget ansvar å holde seg informert via Fronter. Det vil bli gitt opplæring i bruk av Fronter ved studiestart. Du har fått tildelt en egen e-postadresse fra høgskole. Det er den e-posten studieleder, faglærere og studieadministrasjon vil bruke for å nå deg personlig. Denne e-posten må du sjekke jevnlig. 1.7 Innpassing og fritak Studenter som allerede har godkjent utdanning fra høgskole/universitet kan søke om å få tidligere studier innpasset og få fritak for deler av utdanningen. En slik søknad må inneholde opplysninger om studiet og kopi av karakterutskrift må legges ved. Dersom fagdidaktikk og praksis ikke har vært inkludert i studiet vil du måtte skrive en fagdidaktisk oppgave og gjennomføre to uker praksis knyttet til faget. For godkjenning av eventuell utenlandsk lærerutdanning se følgende lenke: 8

9 1.8 Stipend Det vil være mulig for minoritetsspråklige lærere å søke om stipend for utdanning som gir formell kompetanse for undervisning i skolen. Dette vil blant annet gjelde faglærerutdanning for tospråklige. Du vil finne mer informasjon på lenken nedenfor. Informasjonen der dreier seg om året Det vil komme mer informasjon om 2010 senere. Lenke til informasjon om stipend: 1.9 Informasjon og kontaktpersoner På høgskolens og avdelingens hjemmesider vil du finne aktuell og nyttig informasjon. Det er ikke nok at høgskolen informerer, den enkelte student har også et ansvar for å holde seg informert. All informasjon som er gjort kjent i brosjyrer, på studentweb, ved oppslag, på Fronter eller høgskolens hjemmesider anses å være meddelt deg personlig. Din egen studentmail må du sjekke hver dag. Faglærere Faglærere vil kunne svare på spørsmål og veilede deg i forhold til ditt faglige arbeid. Studieadministrasjon Tilgang til Fronter, studieveiledning, timeplan, godkjenning av utdanningsplan, studentweb, fagvalg, innpassing, permisjoner, overføring til annen skole Hilde Brustad, tlf , Om eksamen, oppmelding, klager, sensur Milli Olsen, tlf , Studentkort, studielån Resepsjonen i hallen, tlf Praksiskontoret Alle spørsmål vedrørende organisering av praksis Mari L. Flagstad, tlf , Studieleder Studieleder har det faglige ansvaret for utdanningen Erik Kristiansen, tlf , 9

10 2 STUDIEPLAN 10

11 Studieplan Bachelor faglærerutdanning for tospråklige 180 STUDIEPOENG Godkjent: September 2005 Revidert mars

12 1. Innledning Om Høgskolesamarbeidet i Norge Ni høgskoler har gått sammen om å utvikle en modell for en 3-årig bachelor fagutdanning for tospråklige lærere. Sammen har disse ni, Høgskolen i Agder (HiA), Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskolen Hedmark (HH), Høgskolen i Oslo (HiO), Høgskolen i Nesna (HiNe), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH), Høgskolen i Østfold (HiØ) og Høgskolen i Vestfold (HiVe), mottatt prosjektmidler fra Utdannings- og forskningsdepartementet til å utvikle og igangsette dette studiet i samarbeid. Høgskolene utgjør et utdanningsnettverk som i denne sammenheng betegnes som Høgskolesamarbeidet i Norge (HiNo). HiHm står som prosjektansvarlig og har koordineringsansvaret innen HiNo. Bakgrunnen og behovet for studiet Det er og et klart og stort behov for å legge til rette for og forbedre minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner. Mange undersøkelser viser at norske elever, og spesielt minoritetsspråklige elever, kommer til kort i forhold til skolens og samfunnets krav til kunnskaper og kompetanse for eksempel i realfag og lesing (se bl.a. Bakken 2003, Øzerk 2003). Ved å høyne den faglige og pedagogiske kvaliteten på den tospråklige opplæringa og morsmålsopplæringa vil forbedringspotensialet være enormt. Det er i denne sammenhengen nødvendig å øke lærernes formelle pedagogiske kompetanse og deres kunnskap og forståelse av norsk barnehage og skole, barn, elev, læringssyn og arbeidsmåter i forhold til rammeplaner og læreplaner. Det pågår et omfattende språk-revitaliserings-prosjekt innen det sørsamiske området i Norge, og mangelen på kvalifiserte lærere i sørsamisk vil bli et stadig økende behov i årene som kommer. Et slikt studietilbud er tenkt inkludert i dette bachelorstudiet. Alle de samarbeidende høgskolene har eller har hatt ulike studietilbud til tospråklige lærere/morsmålslærere. Og de ser at et tettere samarbeid innenfor dette feltet er nødvendig. Det er umulig for én høgskole alene å dekke den nødvendige faglige bredde som et bachelortilbud krever. Erfaringene så langt viser og at målgruppa blir for lita og for geografisk spredt. Tanken bak etableringen av HiNo er å gi et bedre samlet tilbud til alle tospråklige lærere/morsmålslærere og tospråklige assistenter i Norge. Ved å benytte erfaringer fra tidligere gjennomførte studier i bl.a. pedagogikk for morsmålslærere, PPU-tilbud for morsmålslærere, skolekunnskap og migrasjonspedagogikk, vil utdanningstilbudet for denne målgruppen kunne bli mer enhetlig. 2. Mål for studiet Studiet tar utgangspunkt i de grunnleggende verdier som er nedfelt i Lov om grunnskolen og Lov om barnehager og i gjeldende læreplanverk og rammeplan for grunnskole og barnehage. Gjennom studiet skal studentene utvikle: - Faglig kompetanse: Kunnskap om barn, barndom og pedagogisk arbeid med barn og ungdom i barnehage og grunnskole, kunnskap om ulike teorier og teorier innenfor og på tvers av relevante fagområder 12

13 - Didaktisk kompetanse: Kunnskap om og evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere inkluderende undervisning. - Sosial kompetanse: Forståelse for betydningen av et læringsmiljø preget av samarbeid, gjensidig respekt og gleden over å mestre for alle. Studentene skal utvikle forståelse og evne til samarbeid med barnas hjem, medarbeidere i barnehage/skole og andre samarbeidspartnere. Studentene skal tilegne seg ferdigheter i ledelse og pedagogisk veiledning. - Endrings- og utviklingskompetanse: Evne til å vurdere fagutvikling og samfunnsendringer som har betydning for undervisningen, evne til å initiere og forholde seg til endringer innen egen institusjon (skole/barnehage). - Yrkesetisk kompetanse: Evne til å reflektere over skolens/barnehagens verdigrunnlag, over egne verdier, holdninger og væremåte og over etiske utfordringer i læreryrket. Gjennom studiet skal studentene få styrket sin bevissthet og holdning til egen kulturbakgrunn og sin oppgave som tospråklig og flerkulturell rollemodell og kulturformidler overfor både barn fra egen minoritetsgruppe, fra andre minoritetsgrupper og fra majoritetsgruppen. 3. Målgruppe Studietilbudet retter seg mot tospråklige personer med minoritetsspråklig bakgrunn og er primært rettet mot de som i utgangspunktet ønsker å undervise i og på eget morsmål og på norsk, men ikke i norsk. 4. Opptakskrav Ordinære opptakskrav som generell studiekompetanse og realkompetanse ved opptak til høgskolestudier, gjelder også dette studiet. For opptak på bakgrunn av realkompetanse, er krav om engelskkunnskaper ikke relevant, siden studiet ikke har engelsk pensumlitteratur. 5. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet har et omfang som tilvarer tre år som fulltidsstudium på høgskolenivå. De enkelte fagtilbudene vil bli lagt opp som deltidsstudium med en progresjon tilsvarende 30 studiepoeng fordelt over ett år. Hele studieforløpet kan med andre ord tas over tid innen en ramme på 3 til 6 år som ordinær tidsperiode. 6. Kompetanse Studiet kvalifiserer for bachelorgrad og undervisningskompetanse i morsmål, og som faglærer i det morsmål og det (de) undervisningsfag som inngår i studentens studium. Grunnlag for graden er at studiet er en yrkesrettet utdanning av et omfang på 180 studiepoeng. For de som oppfyller kravene til nødvendig norskkunnskaper, vil det være mulig å utvide kompetansen til allmennlærer eller førskolelærer ved å ta de fagene de mangler i utdanningen som påbygning ut over bachelorgrad. Det er mulig på samme måte og med de samme kravene som til andre lærerutdanninger, å bygge videre på denne utdanningen til en mastergrad. 13

14 7. Informasjonskompetanse Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring. 8. Studiets innhold og oppbygging Studiet inneholder pedagogikk (30 studiepoeng flerkulkturell pedagogikk + 30 studiepoeng generelle pedagogikk) og morsmål (30 studiepoeng språk og tekst + 30 studiepoeng i morsmålsdidaktikk). I tillegg inngår det 60 studiepoeng, alternativt poeng, i ett eller flere fag/fagområder. Aktuelle morsmål som HiNorge vil kunne tilby er: Urdu Tyrkisk Arabisk Vietnamesisk Kurdisk Somali Russisk Sørsamisk Aktuelle fag/fagområdet som kan tilbys: KRL Matematikk Natur- og miljøfag Samfunnsfag Kroppsøving Engelsk Praktisk-estetiske fag Fagplanene i de ulike pedagogikk- og fagtilbudene vil ta utgangspunkt i høgskolenes ordinære tilbud. Men de vil ha en særskilt innretning som gjør at studiet kan bygge opp under og nyttegjøre seg studentene egne språk og kulturerfaringer dette ut fra et komparativt perspektiv. Studietilbudene lyses ut felles. Den høgskolen innen nettverket som har utarbeidet og godkjent fagplanen for en enkelte fagenhet, står faglig ansvarlig for gjennomføringen. De fagtilbudene som får nok søkere, blir startet. STUDIEMODELLEN - hver enhet er 30 studiepoeng PEDAGOGIKK flerkulturell PEDAGOGIKK generell 14

15 MORSMÅL (alternativt et undervisningsfag hvis studietilbud i morsmål ikke finnes) VALGFRITT FAG SPRÅKDIDAKTIKK (inkl. begynnende lese- og skriveopplæring) VALGFRITT FAG 60 studiepoeng (eller ) er valgfritt innenfor studietilbudets fagkrets. Studentene velger innenfor de studieenhetene som høgskolene gir som tilbud. Tidligere studier vil kunne bli innpasset etter søknad. 9. Organiserings- og arbeidsformer Utdanningen legges opp som en kombinasjon med samlinger og fjernunderundervisning med nettstøtte. Det er en forutsetning for studiedeltakelse at studentene har tilgang til PC og Internett. Studentenes egenaktivitet og selvstudier av pensumlitteratur står sentralt som arbeidsform i studiet. Studentene blir knyttet til den høgskolen de geografisk sogner til. Her vil det gjennomføres samlinger med forelesninger og seminarer. Ulike studieenheter kan ha ulike opplegg når det gjelder hyppighet og omfang av samlinger. Studentene blir inndelt i studiegrupper satt sammen etter fag, geografi eller morsmål. Mellom samlingene vil studentene få oppgaver av ulik karakter som skal besvares. Deler av gruppearbeidet og kommunikasjonen studentene imellom og mellom faglærer student vil skje over internett og ved hjelp av dialogprogram. Studentene kan få tilbud om veiledning på nettet, primært gruppevis men også muligheter for individuell veiledning. Dette vil bli vurdert ut fra den enkeltes studiesituasjon. Det kan også bli aktuelt å etablere et samarbeid mellom høgskolen og studentenes arbeidssted med tanke på individuell veiledning. I tillegg til grupper innen den enkelte studieenhet, kan det bli opprettet dialoggrupper på tvers av høgskolenes grenser. Dette vil være grupper av studenter fra samme språkgruppe. Slik kan disse få et forum for utvikling av tanke og teori rundt sine opplegg, og de får muligheter til sammen å arbeide med det faglige innholdet i studiet i en kontrastiv sammenheng. Studiet omfatter minimum 12 ukers veiledet praksis. Praksisen bør fordeles jevn gjennom hele studieforløpet, vanligvis med 2 uker pr. 30 studiepoeng-enhet. Det henvises for øvrig til egen praksisplan. 10. Internasjonalisering Studieprogrammet kan ha innbygget inntil 120 studiepoeng ved institusjoner i utlandet. Når det gjelder studietilbud i morsmål, kan det bli aktuelt å gjennomføre denne studiemodulen ved universitet/høgskole i utlandet. 11. Avsluttende vurdering 15

16 Den avsluttende vurderingen ved de ulike studieenhetene vil skje på ulike måter. Gjeldende krav om obligatoriske arbeider og avsluttende eksamensordninger kommer fram i den konkrete fagplanen for hver studieenhet. Skikkethetsvurdering av studentene skjer gjennom hele studiet med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler 42b nr. 7 og Forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene nr. F

17 3. FAGPLANER 17

18 PEDAGOGIKK GENERELL Emnekode: 2P2GEN22 Emnets navn: Pedagogikk generell Studiepoeng: 30 Semester: Høst / Vår Språk: Norsk Læringsmål: Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen. Det skal gi grunnlag for personlig utvikling og vekst for den enkelte student. Lærerutdanningens krav om utvikling av faglig, didaktisk, sosial og yrkesetisk kompetanse, samt kompetanse for endring og utvikling står sentralt i pedagogikkstudiet. Pedagogikkfaget skal bidra til at studentene blir i stand til å legge til rette for god faglig og sosial læring i skolen, og at de kan gi profesjonelle begrunnelser for de didaktiske valgene de vil gjøre som lærere. Hovedemne 1: Læreren, eleven og opplæringen Studentene skal ha kunnskap om og forståelse for hvilken betydning relasjonen mellom lærer - elev og elev elev har, og hvordan læreren kan påvirke relasjonene i en positiv retning ha innsikt og ferdigheter i kommunikasjon for å etablere en god dialog og et godt samarbeid med alle aktørene i skolen tilegne seg grunnleggende didaktisk kunnskap basert på relevant forskning om hva som ser ut til å være viktige betingelser for læring kunne analysere læreplaner og vite hvilken forpliktelse læreren har i forhold til skolens lover og læreplaner kunne analysere enkeltelevers og elevgruppers læringsstrategier i lys av ulike teoretiske perspektiver, og bruke denne kunnskapen til å legge til rette for tilpasset opplæring i et inkluderende læringsmiljø ha innsikt i veiledningsteori, kunne gi og motta veiledning Hovedemne 2: Lærerem og eleven i skolen Studentene skal ha kunnskap om og reflektere over hvilke ferdigheter som er nødvendige for å kunne framstå som en tydelig leder i klasserommet ha innsikt i sin egen utøvelse av lærerrollen og kunne vurdere seg selv ut fra forskningsbasert kunnskap om læreren som leder ha kunnskap om og innsikt i de forutsetningene som er nødvendig for å utvikle gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever, og bruke denne innsikten til å legge til rette for tilpasset opplæring 18

19 ha innsikt i hvordan ulike sosialiseringsfaktorer får konsekvenser for læringsmiljøet og det sosiale fellesskapet mellom elever få forståelse for og kunnskap om utviklingen av tilpasset opplæring som et overordnet begrep i norsk skole analysere enkeltelevers og elevgruppers læringsstrategier i lys av ulike teoretiske perspektiver, og bruke denne kunnskapen til å legge til rette et inkluderende læringsmiljø, også for elever med behov for spesialundervisning ha kjennskap til prinsipper for elevvurdering og kunne reflektere over ulike former for vurdering kunne analysere læreplaner, vite hvilken forpliktelse læreren har i forhold til skolens lover og læreplaner og ha kunnskapsgrunnlag til å utvikle skolens egne læreplaner Hovedemne 3: Skolen, læreren og eleven i samfunnet Studentene skal kunne forstå endringer i lærerrollen og elevrollen ut fra et historisk, filosofisk og samfunnsmessig perspektiv og kunne analysere hvordan disse rollene endrer seg i takt med endringer i samfunnet ha kunnskap om norsk grunnskole og de historiske forutsetningene for skolen i dagens samfunn få innsikt i de grunnleggende verdier i samfunn og skole, og reflektere over hva som bør bevares og hva som bør endres kunne bearbeide dilemmaer som knytter seg til møtet mellom teori og praksis kunne analysere og vurdere skolen som organisasjon ut fra ulike perspektiver og være rustet til å gå inn i et samarbeid om skolens virksomhet og utviklingsarbeid få kunnskap om og kunne reflektere over forholdet mellom foreldremandat, samfunnsmandat og pedagogisk mandat i skole-hjem samarbeidet ha innsikt og ferdigheter i kommunikasjon for å etablere en god dialog og et godt samarbeid med forelder/foresatte og andre samarbeidspartnere ha innsikt i hvordan ulike sosialiseringsfaktorer får konsekvenser for læringsmiljøet og det sosiale fellesskapet mellom elever ha innsikt i hva det betyr å vokse opp i et flerkulturelt samfunn og hva som kan bidra til å skape fellesskap og kommunikasjon på tvers av forskjeller være bevisst eget og kollegaers fag-, kunnskaps- og læringssyn og forholdet mellom pedagogisk grunnsyn, opplæringens mål og skolens eller virksomhetens praksis kjenne til sentrale filosofers pedagogiske tenkning og deres betydning for oppdragelse og læring i dagens skole Innhold: Grunnlaget for faget er de pedagogiske hoveddisiplinene psykologi, sosiologi, filosofi, idéhistorie og didaktikk. Fagstoffet i studiet er fordelt i tre hovedemner. Det første hovedemnet omfatter lærerrollen, mellommenneskelige relasjoner, allmenndidaktikk, veiledning og lærings- og utviklingsteori. Det andre hovedemnet omfatter læringsmiljø, sosialisering, den inkluderende skole og tilpasset opplæring og didaktikk. Det tredje hovedemnet inneholder skolehistorie, skolen som organisasjon, sosialisering og pedagogisk filosofi. 19

20 Fagområdet didaktikk og perspektivet tilpasset opplæring er gjennomgående, og blir tatt opp i de fleste emner med økende krav til innsikt og forståelse. Hovedemne 1: Læreren, eleven og opplæringen Lærerrollen Den gode lærer Lærerrollen i endring Mellommenneskelige relasjoner Samarbeid og samspill Kommunikasjon Relasjonskompetanse Konfliktløsning Didaktikk Å planlegge undervisning didaktiske hovedkategorier Skolens planverk / skolens lovverk Veiledning Praksisveiledning Læring og utvikling Lærings og utviklingsteori Motivasjon Læringsstrategier Innholdet presiseres og gis en endelig utforming i semesterplanene. Hovedemne 2: Lærerem og eleven i skolen Læringsmiljø Sosial systemteori Klasseledelse Eleven som aktør - elevmedvirkning Relasjoner, verdier og normer Mobbing Sosialisering Oppvekstmiljø Ungdomssosiologi Den inkluderende skole tilpasset opplæring Tilpasset opplæring skolehistorisk perspektiv Elevmangfold og differensiering Spesialpedagogikk og elever med spesielle behov Barn og unge i krise Didaktikk 20

21 Innholdet presiseres og gis en endelig utforming i semesterplanene. Hovedemne 3: Skolen, læreren og eleven i samfunnet Norsk skolehistorie Skolen som organisasjon Lovverk og læreplaner Skoleutvikling, skolevurdering, skolekultur Samarbeid hjem skole Sosialisering Flerkulturell pedagogikk Pedagogisk filosofi Pedagogisk idéhistorie Etikk Innholdet presiseres og gis en endelig utforming i semesterplanene. Organisering og arbeidsformer: I arbeidet med fagstoffet skal studentene bruke ulike arbeidsmåter som; individuelt arbeid, arbeid i mindre grupper med og uten lærerveiledning, studentledet / lærerledet seminar og forelesninger. Arbeidsmåtene skal fremme evnen til analyse, drøfting og refleksjon. For at studentene skal få trening i arbeidsmåter som de vil trenge i læreryrket, blir det lagt vekt på aktiviteter som krever ferdigheter i å formidle, kommunisere, samarbeide, lede, samt veilede og vurdere medstudenter. Informasjonsteknologi er et pedagogisk hjelpemiddel som studentene skal benytte i planlegging, undervisning og læring både i utdanningen og senere i læreryrket. Utdanningen skal bevisstgjøre studentene på IKTs muligheter og begrensninger. Studiet inneholder obligatoriske arbeidskrav som er nevnt under hvert emne. Det er også obligatorisk frammøte til spesielle deler av undervisningsopplegget. Dette blir nærmere presisert i semesterplanene. Studentene bør være oppmerksomme på at ikke alle fagets emner kan behandles i forelesninger eller seminar. Det er studentens ansvar å tilegne seg pensum. Vurderingsordning: Hovedemne 1: Læreren, eleven og opplæringen 3 timers individuell skriftlig deleksamen som teller 20 % av endelig karakter i faget. Hovedemne 2: Lærerem og eleven i skolen Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i gruppeoppgaven og pensumlitteratur fra emne 2. Muntlig eksamen i hovedemne 2 bygger samtidig på kunnskaper fra pensum i hovedemne 1. Eksamen teller 40 % av samlet karakter. 21

22 Hovedemne 3: Skolen, læreren og eleven i samfunnet Individuell skriftlig eksamen som omfatter pensum fra alle de tre hovedemner. Eksamen teller 40 % av samlet karakter. Ansvarlig avdeling: Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap PENSUMLITTERATUR PEDAGOGIKK 30 STUDIEPOENG Hovedemne 1 (Høst 09) Engelsen, B. U. (2006). Kan læring planlegges?: Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap. 5, 7, 9, 10) Gjøsund, P., & Huseby, R. (2009). To eller flere: Basiskunnskaper i gruppepsykologi (3. utg.). Oslo: Damm. (Kap. 2, 4-9) Handal, G., & Lauvås, P. (1999). På egne vilkår: En strategi for veiledning med lærere. Oslo: Cappelen akademisk (Kap. 1, 2, 3, 5) Imsen, G. (2005). Elevens verden: Innføring i pedagogisk psykologi (4. utg.). Oslo: Universitetsforl. (Kap. 1, 2, 7,8,10,11, 15-18) Nordahl, T. (2002). Eleven som aktør: Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforl. (s , og ) Turmo, A., & Elstad, E. (Red.), (2006). Læringsstrategier: Søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforl. (Kap.1, s og kap.2, s.27-50) Tveiten, S. (2008). Veiledning: Mer enn ord (3. utg.). Oslo: Fagbokforl. (Metodekapittel) Referanselitteratur: Kunnskapsdepartementet. (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet (midl. utg.). Oslo: Utdanningsdirektoratet. (Tilgjengelig også elektronisk på kapsloeftet/kunnskapsloftet_midlertidig_utgave_2006_tekstdel.pdf ) Opplæringslova, LOV (2008). Lokalisert 5. mai 2009, på Lovdata. Hovedemne 2: (vår 10) Engelsen, B. U. (2006). Kan læring planlegges?: Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap. 1, 2, 3, 4, 6, og 8) Berg, N. B. J. (2005). Elev og menneske: Psykisk helse i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap.1-3, 44 sider) 22

23 Fauske, H., & Øia, T. (2003). Oppvekst i Norge. Oslo: Abstrakt forl. (kap.7, 48 sider) Tveiten, S. (2008). Veiledning: Mer enn ord (3. utg.). Oslo: Fagbokforl. (kap.3, metoder) Imsen, G. (2005). Elevens verden: Innføring i pedagogisk psykologi (4. utg.). Oslo: Universitetsforl. (Kap.3,4,(5),6 og 14) Jensen, R. (2006). Tilpasset opplæring i en lærende skole: Om utvikling av læringsmiljøet. Stjørdal: Læringsforl. (kap.1 og kap.4-5, 74 sider) Klette, K. (2004). Lærerstyrt kateterundervisning fremdeles dominerende? Aktivitets- og arbeidsreformer i norske klasserom etter Reform 97. I K. Klette (Red.), Fag og arbeidsmåter i endring?: Tidsbilder fra norsk grunnskole (s ). Oslo: Universitetsforl. Limstrand, K., & Sjøbakken, O. J. (2004). Elevsamtalen i demokratiet ånd? I P. Arneberg, J. H. Kjærre, & B. Overland (Red.), Samtalen i skolen (s ). [Oslo]: Damm. Nordahl, T. (2002). Eleven som aktør: Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforl. (s ) Ogden, T. (2004). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal akademisk. (s ) Roland, E., & Vaaland, G. S. (2003). Zero, SAFs program mot mobbing: Lærerveiledning. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. Strømstad, M. (2004). Inkluderende skole - hva er det? I K. J. Solstad & T. O. Engen (Red.), En likeverdig skole for alle?: Om enhet og mangfold i grunnskolen (s ). Oslo: Universitetsforl. Utdannings- og forskningsdepartementet. (2004). Veiledning om spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring: Regelverk, prosedyrer og prosesser. Lokalisert på Referanselitteratur: Kunnskapsdepartementet. (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet (midl. utg.). Oslo: Utdanningsdirektoratet. Tilgjengelig også elektronisk på kapsloeftet/kunnskapsloftet_midlertidig_utgave_2006_tekstdel.pdf Opplæringslova, LOV (2008). Lokalisert 5. mai 2009, på Lovdata. Hovedemne 3: (vår 11) Baune, T. A. (2007). Den skal tidlig krøkes: Skolen i historisk perspektiv (Rev. utg.). [Oslo]: Cappelen akademisk. Bergem, T. (1998). Læreren i etikkens motlys. Oslo: Ad notam Gyldendal. (Kap. 1, 2 og 3) Monsen, L., Overland, B., & Bjørnsrud, H. (Red.), (2006). Utdanning for utvikling av skolen. Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap. 1-4 og 7) 23

2MA25 Matematikk. Emnets navn: Matematikk Emnekode: 2MA25 Studiepoeng: 30 Semester: Høst / Vår Språk: Norsk 1 / 7

2MA25 Matematikk. Emnets navn: Matematikk Emnekode: 2MA25 Studiepoeng: 30 Semester: Høst / Vår Språk: Norsk 1 / 7 2MA25 Matematikk Emnets navn: Matematikk Emnekode: 2MA25 Studiepoeng: 30 Semester: Høst / Vår Språk: Norsk 1 / 7 Læringsutbytte : Etter endt opplæring skal studentene ha kunnskaper om og ferdigheter i

Detaljer

HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning BACHELOR FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE

HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning BACHELOR FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: BACHELOR FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE Kode: LTBA2SPRÅK Studiepoeng: 180 Vedtatt: Vedtatt av Høgskolestyret i møte 22. mars 2006 (sak 027/06)

Detaljer

Revisjon av studieplan Bachelor - Faglærerutdanning for tospråklige lærere.

Revisjon av studieplan Bachelor - Faglærerutdanning for tospråklige lærere. Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Håvard R. Ottesen/Odd M. Mjøen Dato: 27.11.07 A 23/07 Revisjon av studieplan Bachelor - Faglærerutdanning for tospråklige lærere. Vedlegg: Revidert studieplan

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk pedagogisk utdanning.

Detaljer

Studiehefte. Praktisk-pedagogisk utdanning

Studiehefte. Praktisk-pedagogisk utdanning STUDIEÅR 09/11 Studiehefte Praktisk-pedagogisk utdanning 60 STUDIEPOENG 2 Velkommen som student ved praktisk-pedagogisk utdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning (ettårig) bygger på studier i fag eller

Detaljer

Studiehefte. Praktisk pedagogisk utdanning

Studiehefte. Praktisk pedagogisk utdanning STUDIEÅR 08/10 Studiehefte Praktisk pedagogisk utdanning 60 STUDIEPOENG Velkommen som student ved praktisk pedagogisk utdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning (ettårig) bygger på studier i fag eller på

Detaljer

2RLE5101-2 RLE 1, emne 2: Religion, filosofi og etikk

2RLE5101-2 RLE 1, emne 2: Religion, filosofi og etikk 2RLE5101-2 RLE 1, emne 2: Religion, filosofi og etikk Emnekode: 2RLE5101-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen sspesielle krav Læringsutbytte Religion, livssyn og etikk (RLE) er et

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av avdelingens studieutvalg 11.

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR - FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE

STUDIEPLAN BACHELOR - FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap STUDIEPLAN BACHELOR - FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE 180 STUDIEPOENG Godkjent: September 2005 Revidert Mars 2008 A. 1. Innledning

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emne GLU1042_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1042_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I RELIGION OG ETIKK I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN (10 VEKTTALL)

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I RELIGION OG ETIKK I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN (10 VEKTTALL) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I RELIGION OG ETIKK I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN (10 VEKTTALL) Fordypningsenhet i religion og etikk, 10 vekttall, er en videreføring av og en fordypning i det faglig-pedagogiske

Detaljer

Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng)

Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) Fagplanen for matematikk 1 faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

2RLE171-1 RLE 1, emne 1: Religion, livssyn og fagdidaktikk

2RLE171-1 RLE 1, emne 1: Religion, livssyn og fagdidaktikk 2RLE171-1 RLE 1, emne 1: Religion, livssyn og fagdidaktikk Emnekode: 2RLE171-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Religion, livssyn og etikk (RLE) er

Detaljer

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere Studieplan Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere 30 studiepoeng FS-kode: K2GLSM Studieplanen er godkjent: 07.07.11 Sist revidert: 10.06.14 A. Overordnet beskrivelse av

Detaljer

Studiehefte. 4-årig allmennlærerutdanning

Studiehefte. 4-årig allmennlærerutdanning STUDIEÅR 08/10 Studiehefte 4-årig allmennlærerutdanning Samlings- og nettbasert utdanning Velkommen til allmennlærerstudiet! Velkommen som student ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar. Gratulerer med

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Matematikk GLU 5-10 Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et fulltidsstudium på et år. Innledning Studieplan 2015/2016 e skal gjennom faget matematikk bli i stand til å gjøre en

Detaljer

Fagplan for matematikk 1, nettbasert Mathematics 1 for Teachers

Fagplan for matematikk 1, nettbasert Mathematics 1 for Teachers Fagplan for matematikk 1, nettbasert Mathematics 1 for Teachers 30 studiepoeng Varighet: 2 semestre Studieprogramkode: MA1NETT Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanningen av 2003 Fagplanen

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fagplan i kristendoms-, religions-, og livssynskunnskap (KRL010) studieåret 2004-2005 Fag: KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP Kode: KRL010 Studiepoeng:

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn) Emne GLU2041_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2041_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Revisjon godkjent av dekan 18. juni 2009 på fullmakt fra Avdelingsstyret. Denne fagplanen gjelder

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 17. juni 2003 (sak A30/03), med senere justeringer av dekan våren 2006

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 17. juni 2003 (sak A30/03), med senere justeringer av dekan våren 2006 HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: MATEMATIKK 1 Kode: MX130-C Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 17. juni 2003 (sak A30/03), med senere justeringer av dekan våren 2006

Detaljer

Læreplan i religion, livssyn og etikk

Læreplan i religion, livssyn og etikk Læreplan i religion, livssyn og etikk http://www.udir.no/kl06/rle1-01 Formål Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC)

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil) og examen facultatum

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet bygger på nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i rammeplan

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Studiepoeng: 30 (15+15). Separat eksamen høst 2014 (muntlig) og vår 2015 (skriftlig). INNLEDNING

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og august 2004.

Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og august 2004. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

2KR11 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap

2KR11 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 2KR11 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Emnekode: 2KR11 Studiepoeng: 20 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studentene skal ved sluttført studium kunne Innhold gjøre

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLANER

FORSLAG TIL ÅRSPLANER Harald Skottene: FORSLAG TIL ÅRSPLANER Fordi undervisningen blir organisert på forskjellig måte på ulike skoler, vil også årsplanene se forskjellige ut. Noen skoler driver periodeundervisning, andre har

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Mat og helse 1 Kode: MH130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813

www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813 www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813 1 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetansem

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Studieplan Studieåret 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent: 07.07.11 Sist revidert: 19.09.13 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning

Detaljer

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006 Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2006 Formål Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannendefag. Faget legger vekt på religiøse

Detaljer

Matematikk 5. 10. trinn

Matematikk 5. 10. trinn 13.04.2015 Matematikk 5. 10. trinn «Det å være mattelærer er noe mer enn å være matematiker, og det å være mattelærer er noe mer enn å være pedagog» Ellen Konstanse Hovik og Helga Kufaas Tellefsen Hva

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID

ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID Kode: BARNUNG160-B Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Høgskolestyret i møte den 16.juni 2004 (sak 038/2004) med senere

Detaljer

Utdrag fra: LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

Utdrag fra: LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Utdrag fra: LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn.

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer