Skolelederen. Vi satser på en revitalisering av Kunnskapsløftet. Nr. 10 desember 2013 Fagblad for skoleledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolelederen. Vi satser på en revitalisering av Kunnskapsløftet. Nr. 10 desember 2013 Fagblad for skoleledelse"

Transkript

1 Skolelederen Nr. 10 desember 2013 Fagblad for skoleledelse Vi satser på en revitalisering av Kunnskapsløftet s 8: Lord Puttnam engelsk lord med synspunkter på og kunnskap om skole s 12: Utfordringer i en flerkulturell skole s. 8 s. 12 s.20 s 20: Dronning Sonjas skolepris til Porsgrunn videregående skole

2 / innhold Leder 3 Redaktørens tastetrykk Bildet Lederen er kulturbygger nr 1 4 Skolelederens favoritter 5 Sammenheng mellom IKT-bruk og læringsutbytte 6 Vi har klasserom fulle med teknologi, muligheter og utfordringer. Professor Rune Krumsvik fra Universitetet i Bergen redegjorde for funn i Smil-undersøkelsen på konferansen Skolen i digital utvikling. Vi må få til en mer fantasifull undervisning! 8 Vi har møtt den kjente filmskaperen Lord David Puttnam som har et brennende engasjement i forhold til undervisning og teknologi. s 8: Det brukes ekstraordinært mye tid på ting som ikke fanger elevenes interesse. Har du først fanget interessen, har du mye å bygge på! sier Puttnam. Ingen nye skolereformer i sikte 12 Vi vil revitalisere Kunnskapsløftet. Det skal brukes tid og ressurser på ting som er viktig for læring, sier kunnskapsministeren. Utfordringer i en flerkulturell skole 14 Mangfold og mestring (NOU 2010:7) konkluderte med at det på alle nivå var behov for mer kunnskap om en flerkulturelt sammensatt elevmasse. Vi må tillegge det flerkulturelle verdi, sier universitetslektor Janne T. Scheie. Gjennomsnittlig og stabilt elever fra 65 land, hvorav 34 er OECD-land, deltok i PISA-studien i Fra Norge deltok nesten 4700 elever fra 198 skoler. Har du oversikt over nasjonale sentre? 18 s 12: Vi kunne ha gjort en bemerkning om at ministeren velger sitt lesestoff med omhu, men må nok innrømme at bildet er arrangert Mangfold er en berikelse 20 Dronning Sonjas skolepris tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fremragende måte. I år ble prisen tildelt Porsgrunn videregående skole. Med fokus på fysisk aktivitet 22 Laudal skole i Marnardal har bestemt seg for å ta helsedirektoratet sine anbefalinger om 60 min. fysisk aktivitet daglig på alvor. Spørrespalten 26 Denne gang er det spørsmål om skoleledere med undervisningsplikt. s 20: Her blir dronningen tatt i mot på Porsgrunn videregående skole. / Mats og Margrete Per-Erik Pettersen/T. Smedstad

3 / Leder SKOLELEDEREN fagblad for skoleledelse Nr årgang Utgiver: Skolelederforbundet Øvre Vollgt. 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo Tlf E-post: Web: Skolelederforbundet er medlem av YS Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad Tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur-Trykk er PSO-sertifisert. Godkjent opplag 2. halvår 2012 og 1. halvår 2013: 6142 eks. ISSN Signerte artikler gjenspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonse: Lars-Kristian Berg Tlf E-post: Utgivelsesplan Nr Materialfrist Utgivelse Selv om ny regjering allerede har erfart at det å gi løfter i valgkamp er langt enklere enn å gjennomføre, vil nok den sørge for at skolepolitikken i større grad får innslag av hva Høyre mener skal til for å bedre norsk skole. Ikke mindre trykk blir nok lagt på dette etter at PISA-resultatene, som ble presentert 3. desember, viser at så langt har ikke den «medisinen» som ble foreskrevet av foregående regjering gitt ønsket effekt. Jeg håper at ny regjering har flere svar på hva som skal til enn mer etter- og videreutdanning. Større læringstrykk, høyere forventninger og tettere oppfølging i lærerutdanningen, er også viktige elementer. Ingen skal beskylde forrige regjering for ikke å ha søkt svar på hva som skal til for å heve kvaliteten på opplæringen; mye god forskning bekrefter blant annet det. Råd, anbefalinger og forslag til tiltak fra ulike aktører og fagmiljøer har heller ikke vært mangelvare de senere årene. Men det er en utfordring at avstanden fra der politikken utformes til den enkelte elev, er veldig stor. På vei frem til eleven skal de politiske føringene tolkes og forstås på ulike nivå før de endelig skal omsettes til praktisk handling og forhåpentligvis gi bedre læring i klasserommet. Et dilemma er det også at lederne, som skal iverksette og innfri forventningene, ikke opplever å ha tilstrekkelig handlingsrom til å kunne ta de nødvendige grep. For mange er redusert frihet til å disponere tilgjengelige ressurser et stort problem. Dette er et av kjernepunktene i de pågående særavtaleforhandlingene om arbeidstid i skolen. Det bedrer heller ikke ledernes handlingsrom at tilgangen til nødvendige ressurser stadig settes under press på grunn av dårlig kommuneøkonomi! Budsjettdiskusjoner pågår nå i kommuner og fylkeskommuner rundt om i landet. Til tross for stadige forsikringer fra regjeringshold om at humankapitalen er landets viktigste ressurs, og at det skal satses på kunnskap, er det dessverre ikke slik mange ledere i oppvekst- og opplæringssektoren opplever situasjonen akkurat nå. I stedet for diskusjon om hvor ressurser skal settes inn, går diskusjonene på hvor en skal skjære ned. Og til tross for at forskning viser at tidlig innsats er avgjørende for barn og unges faglige og sosiale utvikling, ser vi at både barnehager og barneskoler utsettes for smertefulle kutt som ytterligere reduserer lederens mulighet til å disponere ressurser slik de gir best effekt. Også på fylkeskommunenivå er sparekniven tatt frem og mange rektorer må forberede elever og ansatte på omstillinger som nok ikke oppleves verken som læringsfremmende eller personalvennlige. Det vil kreve både kunnskap, kreativitet og gode lederegenskaper å finne løsninger og sikre forankring og oppslutning om de valgte beslutninger. Å være kreativ og finne løsninger på utfordringer er en viktig lederegenskap. Det gjelder i her og nå-situasjoner, men også på lengre sikt. Ikke minst gjelder det for ledere med ansvar for både å ivareta barn og unge i dag, og samtidig forberede dem på ta aktiv del i utvikling av morgendagens samfunns- og arbeidsliv. Nettopp dette var tema da Nordisk Råd inviterte til konferansen «Når jeg bliver stor» i København i november. Konferansen og magasinet med samme navn er del av Nordisk Råds program «Holdbar Nordisk Velferd» der formålet er å søke nye løsninger på fremtidens velferd. Næringslivsledere, politikere, forskere og skolepraktikere fra de nordiske landene bidro i debatter og ved å presentere inspirerende eksempler på entreprenørskapsarbeid på grunnskolenivå i Norden. Blant annet ble vi kjent med tre ulike norske skoler som på spennende måter integrerte entreprenørskap i skolenes virksomhet. Og selv om tilnærmingen til entreprenørskap varierte var det likevel bred enighet om en ting; ledelsens engasjement og kunnskap var avgjørende for å lykkes! Skolelederen 3

4 / redaktørens tastetrykk / bildet Skjeve tårn Det gjentas stadig, og det er grunn til å minne om det, at Programme for International Student Assessment (PISA), ikke måler alt i norsk skole. Det måler tilstanden i tre fagområder og holdninger til fagene. Den inneholder også spørsmål om læringsmiljø og skole ledelse (se omtale s 16). Det er viktig å merke seg at PISA heller ikke måler pensum, men elevenes evne til å bruke kunnskaper og erfaringer i de tre fagområdene. Det går på slike ting som å finne fram til relevant informasjon, forstå og tolke, reflektere og vurdere, tenke kritisk, analysere og resonnere og trekke konklusjoner og begrunne for og imot. Dette er vel ferdigheter vi gjerne ønsker at elevene våre skal ha. Likevel kan vi ikke innrette alt som skal skje i norsk skole ut i fra PISA. Generell del av læreplanen er fortsatt viktig og vi må holde fast på at estetiske fag er viktig for et helhetlig perspektiv. Om det ikke sier alt, kan vi ikke komme bort i fra at det sier noe vesentlig om norske elevers kunnskaper og holdninger på disse områdene. Velstandsutvikling og global konkurranse vil avhenge av at vi henger med i realfag. Det er land og regioner som skårer vanvittig mye høyere enn oss i disse fagdisiplinene. Gjennomsnittet i PISA ble i sin tid satt til en poengskår på 500 med litt variasjon i forhold til fag og år. Ser vi på Shanghai (Kina) og Singapore ligger de på en skåre på henholdsvis 613 og 573 i matematikk, Norge ligger på 489. Det er altså en differanse på 124 (84). De som har greie på det sier at et skoleår tilsvarer rundt poeng. Her snakker vi altså om at 15-åringer i Shanghai gjennomsnittlig ligger 3 skoleår foran 15-åringer i Norge i matematikk. I noen asiatiske land, for eksempel Vietnam, satser foreldrene 30 % av sin lønn for å sikre sine barn en utdanning. Gjerne ved utenlandske universitet. Like mye som amerikanske foreldre bruker på bil, bensin og TV. I en global økonomi og konkurransesituasjon kan en slik vilje til å ofre noe for utdanning føre til store endringer. Vi har selvsagt ikke noe ønske om å kopiere disse landene. Her ofres mye, for mye, vil nok mange hevde. Demokratiforståelse og relasjoner er viktig for en sunn menneskelig utvikling og vi kan ikke skape barn som ser utdanning som en dyd av nødvendighet i et overflodssamfunn. Skolen speiler nå tross alt samfunnet. Det er spennende å se hvor langt vi kan strekke strikken i forhold til å oppmuntre elever til å yte maksimalt før det blir for mye stress og det går ut over psykisk helse. Her er mye som skal balanseres og vektes, og perspektivet er større enn PISA. Lederen er kultur Lederen er kulturbygger nummer én i virksomheten. Lederen må gå i spissen for å utvikle et godt arbeidsmiljø som fremmer nærvær og er inkluderende. At lederen er bevisst rollen sin, er helt avgjørende i IA-arbeidet, mener Gunn Marit Helgesen, leder i KS. Tekst: Gerd Vidje Og hun har mer på hjertet: Forankringen av IA-arbeidet hos lederen må være på plass. Lederen må kjenne medarbeiderne sine, lytte til dem og se dem både som fagfolk og som hele mennesker. Lederen må følge med på hvordan medarbeiderne har det, se hva som skaper arbeidsglede og hva som er belastende. I dagens arbeidshverdag er det å ha fokus på forebyggende arbeid viktigere enn noensinne. Systematisk HMSarbeid er en selvfølge. Det fremmer nærværet, sier hun. Tilrettelegging av arbeidet Helgesen fremhever tilrettelegging av arbeid som et stort lederansvar. Det 4 Skolelederen

5 / skolelederens favoritter navn Kari Gunnhild Haukdal stilling Rektor skole Berkåk skole/rennebu ungdomsskole skoleslag/elevtall 1-10skole med 214 elever Hva er din viktigste egenskap som skoleleder? Som rektor i en liten kommune må man være interessert i det som skjer skolefaglig på nasjonalt nivå og på det nyeste innen skoleforskning. En må kunne formidle det som er aktuelt ut fra skolens ståsted på en slik måte at det motiverer de ansatte til ønsket utvikling av skolens praksis. Det trengs å vise tillit og respekt for de du skal lede samtidig med at du gir konkrete tilbakemeldinger og stiller krav. Kveldshimmel (foto: T. Smedstad) bygger nummer én Leder i KS, Gunn Marit Helgesen er helt nødvendig i sykefraværsarbeidet, selv om det kan være krevende å tilrettelegge i yrker som har store belastninger. God dialog mellom leder og medarbeider er avgjørende for å vurdere muligheter for tilrettelegging og alternativt arbeid. Kommunene er gode til å tilby arbeidsutprøving ved redusert funksjonsevne, og tilrettelegging av arbeidet eller arbeidssituasjonen er ofte aktuelt. I fare for å gjenta meg selv: Lederen som kulturbygger er viktig i denne situasjonen også. Det handler om å spre forståelsen av mangfold blant medarbeiderne i virksomheten, at vi mennesker er forskjellige, at vi har ulike behov ut fra hvem vi er og hvilke fase i livet vi er i. Tillitsvalgte er også en viktig kulturbygger og døråpner i dette arbeidet. Gullet i virksomheten Vi har behov for hoder og hender og seniorene er gullet i virksomheten. Derfor må lederen verdsette seniorene og deres kunnskap og erfaring. Ikke minst må det vises ved å bruke seniorene som mentorer, gi dem faglig påfyll og utfordringer i arbeidet. Seniorer som kan og vil arbeide skal ikke være usikre på om de er ønsket på arbeidsplassen. Lederens oppgave er å motivere til videre innsats. Seniorenes erfaring og kunnskap gjennom et langt yrkesliv kompenserer for ungdommens fortrinn. Støttespillere i IA-arbeidet Det partssammensatte samarbeidet i det inkluderende arbeidet spiller stor rolle og må være på plass for å få til et konstruktivt IA-arbeid. At ledere og de ansattes representanter, tillitsvalgte og verneombud, sitter ved samme bord og jobber mot felles mål er avgjørende. Det handler også om å utvikle felles holdninger og kultur. Så kobler man på eksterne aktører, som for eksempel NAV, når det er behov for det. Sier KS-lederen. Det er viktig å bli kjent med sin skoles kultur og finne fram til gode måter å samarbeide på. Gjennom dialog med den enkelte og drøftinger i plenum skapes eierforhold til utviklingsarbeidet. Å evne å legge til rette for refleksjon og deling av god praksis er nødvendig for å få en skole som utvikler seg mot en felles visjon. Hva er ditt beste råd til en nyansatt lærer? Still spørsmål til skolens praksis og vær åpen for det som mer erfarne lærere formidler. Vær godt forberedt til timene, men ikke la dine planer bli en tvangstrøye. Det du gjennomfører må skje i et samspill mellom deg, lærestoffet og eleven. Ta kontrollen i klasserommet ved ditt nærvær før elevene slippes inn. Vær konsekvent og tydelig. Husk at humor er energigivende og skaper en positiv atmosfære for læring. Hvilke egenskaper har din favorittlærer? Min favorittlærer skaper gode relasjoner til sine elever og evner å se potensialet hos den enkelte. Han/hun legger til rette for at elevene deltar aktivt i egen læringsprosess med den enkeltes ståsted som utgangspunkt. Min favorittlærer evner å skape respekt for den enkelte i klassefellesskapet. Han/hun er en tydelig leder av læringsarbeidet i klassen og er god på å gi alle gode mestringsopplevelser. Han/ hun er god på å variere arbeidsmetodene, lærer elevene ulike læringsstrategier og gir åpne oppgaver hvor elevens kreative evner utfordres. Min favorittlærer deltar aktivt og konstruktivt på møtearenaer med andre lærere og er god på kommunikasjon med heimen og skaper et godt samarbeidsklima heim/skole. Hvis du fikk være elev for en dag, hvordan ville din favorittdag se ut? Jeg blir møtt av lærere og medelever på en måte som gir meg følelse av tilhørighet og trygghet. I timene blir jeg utfordret til å yte mitt beste. Jeg får samarbeide med medelever hvor vi hjelper hverandre fram til gode læringsresultat. Det må også være en god porsjon musikk, bevegelse og humor i løpet av dagen. Hvilken bok er du glad for at du har lest? Noen bøker vekker uro i deg, men du er likevel glad for å ha lest dem. Margaret Skjelbreds bok Gulldronning, perledronning minner oss om at ikke alle barn vokser opp med trygge voksne rundt seg og viser hvordan voksnes svik setter dype spor i barnets personlighetsutvikling. Hva slags musikk lytter du til når du er i godt humør? Jeg er så heldig å være i godt humør det meste av tida. For meg er rytme og driv i musikken et like viktig element som det melodiske. En favoritt her er Paul Simon. Ellers liker jeg godt å lytte til tradjazz og feiende flotte janitsjarmarsjer. Hva serverer du helst når du får gode venner på besøk? Dette vil være forskjellig alt etter årstiden. I oktober/ november kan det gjerne bli en elggryte med løk, chilli og enerbær. Den serveres med potetmos, brokkoli og tyttebærsyltetøy. Glassene fylles opp med en kraftig italiensk rødvin. Til dessert er karamellpudding en favoritt Skolelederen 5

6 Sammenheng mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring? IKT brukes mye, men bruken er for lite faglig orientert. Tekst: Tormod Smedstad SMIL er en elektronisk undersøkelse hvor intervju med skoleeiere, skoleledere, fylkespolitikere, lærere og Elevorganisasjonen inngår. Det har vært 3 fokusgrupper med elevråd, yrkesfaglærere og KS-prosjektgruppe og et feltarbeid med observasjoner i fagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag. Vi har klasserom fulle med teknologi, muligheter og utfordringer. Professor Rune Krumsvik fra Universitetet i Bergen redegjorde for funn i Smilundersøkelsen på konferansen Skolen i digital utvikling. De skolene som er undersøkt har hatt god tilgang til ikt, men det er vel ikke uventet at noen lærere har kommet mye lenger i sin faglige bruk av IKT enn andre. IKT er mye brukt, men bruken er for lite faglig orientert, sa Krumsvik. Kompetanse Skoleledelse i en digital tidsalder setter nye krav til endringskompetanse. Krumsvik la vekt på at det må være en koherens mellom det som skjer på dette området i departement og direktorat og ned til skoleledelsen. Skoleutvikling handler om godt lederskap på alle nivå. Det er viktig at man har gode implementeringsstrategier og planer for bruk. Lærerens digitale kompetanse hever elevenes læringsutbytte med IKT. Lærerne i undersøkelsen sier de har fått god støtte fra skoleledelsen. Undersøkelsen viser at lærere med kortest og lengst ansiennitet har lavest digital kompetanse. Frem til 49 år har lærerne samme digitale kompetanse; deretter synker den noe med alderen. Lavest digital kompetanse har lærerne med kortest daglig skjermtid. Den digitale kompetansen stiger så blant lærerne med økende skjermtidsbruk, inntil gruppen «10 til 12 timer». Den digitale kompetansen stiger ikke hos lærere med skjermtid utover dette. Det fremkommer klart at det er lærerens digitale kompetanse som er avgjørende for i hvilken grad læreren kan sies å ha god evne til klasseledelse. Lærernes skjermtidsbruk og elevrelasjonen er de nest viktigste for klasseledelse. Utenomfaglig PC-bruk og digital livsstil i klasserommene er selvsagt en utfordring. Høyt læringstrykk, klare læringsmål og tilbakemelding for IKT-bruk er viktig, likeledes læreren som rollemodell. (Det kan være grunn til å minne om at det å fange elevenes oppmerksomhet og konsentrasjon om det faglige også var en utfordring før pc-en dukket opp. Vi minnes at noen har tilbragt enkelte timer med for eksempel å spille bondesjakk ) Krumsvik peker på at underveisvurdering og IKT-bruk må veves sammen, og at digitale læremidler må forankres bedre i underveis- og sluttevaluering. Foreldrebakgrunn og kjønnsforskjeller Det er en klar og systematisk sammenheng mellom foreldres utdanningsnivå og elevens karaktergjennomsnitt fra ungdomsskolen. Det viser seg at denne sammenhengen har mye å si for elevens IKT-bruksmønster. Det er også en sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og hvor mye skjermtid elevene bruker. Elever med foreldre med laveste utdanningsnivå har mest skjermtid. Det er også klare kjønnsforskjeller når det gjelder karakterene. Også denne indikatoren virker inn på IKT-bruksmønsteret til eleven. Skjermtidsbruken er klart fallende med økende karaktergjennomsnitt. Variasjonen (standardavviket) mellom elevene minker også. Utenomfaglig pc-bruk på skolen går ned dess bedre karaktergjennomsnittet er fra ungdomsskolen. Elevenes digitale kompetanse øker med økende karaktergjennomsnitt fra ungdomsskolen. Og variasjonen mellom elevene blir mindre ved økende karaktergjennomsnitt. Det viser seg også at dess høyere karaktersnitt fra ungdomskolen, dess mindre utenomfaglig pc-bruk er det. Digital kompetanse hos elevene bidrar også til mindre utenomfaglig pc-bruk på alle trinnene. 6 Skolelederen

7 høystakk nål Med Veilederen.no er reglene du leter etter bare et tastetrykk unna. Vi tar utgangspunkt i situasjonen du befinner deg i, og gir deg en tydelig tolkning av reglene du trenger. Når du trenger dem. CN108/02-R1A

8 Intervju Lord Puttnam Vi må få til en mer fantasi Filmene hans har vunnet ti Oscar. Han har hatt en rekke lederverv i filmindustrien. Han er utnevnt til Lord og sitter i House of Lords. Han har 40 æresutnevnelser fra forskjellige universitet, og han er britisk diplomatisk handelsutsending til tre asiatisk land. Han har i de senere år interessert seg for skole og teknologisk utvikling. Skolelederen fikk et eget møte med Lord David Puttnam. tekst OG FOTO: Tormod Smedstad Lord David Puttnam har en mangfoldig karriere. Sjekk gjerne Wikipedia eller nettsiden hans! (www.davidputtnam.com) Your Lordship Jeg skal møte en engelsk Lord. Ikke bare det. Lord David Puttnam, snart 73 år, har en veldig imponerende karriere. Han er mest kjent som filmprodusent og filmene hans har vunnet 10 Oscar, 25 Bafta-priser og Gullpalmen i Cannes. Hør bare på denne rekken av filmer som han er ansvarlig for: The Mission, The Killing Fields, Local Hero, Chariots of Fire, Midnight Express, Bugsy Malone og Memphis Belle. Jeg treffer Lord Puttnam på Arena Hotell på Lillestrøm. Han skal holde foredrag på konferansen Skolen i digital utvikling over temaet: Schools in a media rich future. Jeg har fått en egen avtale kvelden før foredraget. Det er satt av tre kvarter til intervju med Skolelederen. Først er jeg litt usikker på hvordan jeg skal titulere han, må jeg si Your Lordship? Not at all, call me David, sier han. Jeg er naturligvis litt spent på å møte en så berømt person, men han er ivrig på å formidle, har god øyekontakt og skaper en god atmosfære. Vi setter i gang. Det går en og en halv time før vi er ferdige. Hvorfor ble du interessert i skole og skoleutvikling? Jeg ville ha hevn! sier han. Selv om svaret ledsages av et underfundig smil, blir jeg litt overrasket. Jeg flyktet fra skolen i 16-årsalderen. De klarte å overbevise meg om at 8 Skolelederen

9 full undervisning! Skolen i digital utvikling. Dette er en årlig konferanse som henvender seg til skoleledere. Den arrangeres på Lillestrøm og i år var det omtrent 300 deltakere. Bak arrangementet står NTNU, Universitetet i Oslo, Senter for IKT i utdanningen, Kunnskapsdepartementet og Aschehoug undervisning. På bildet ser vi Lord David Puttnam flankert av Lars Persen frå Scandec Systemer (som var de som bidro til å få Puttnam til Norge) og representant for en av arrangørene, førstelektor Kjell Atle Halvorsen, NTNU. jeg ikke kunne lære noe. Jeg begynte jeg i reklamebransjen på 60-tallet og fant ut at jeg ville gå på kveldsskole ved siden av. Da tok jeg kurs i psykologi, copyright-jus og design... Jeg skapte mitt eget pensum. Visst kunne jeg lære! Her var jeg motivert. Jeg tok 9 fag på tre år. Han minnes at det var strevsomme tider. Han var nygift, hadde fått sitt første barn og økonomien var veldig anstrengt. Her fletter Puttnam inn en samtale fra en middag han nylig hadde med Arsène Wenger. (Selv er han Tottenhamsupporter og synes det er litt «pinlig» å innrømme at han omgås med Arsenalmanageren. Igjen formidles det med glimt i øyet). Jo, de snakket om motivasjon. Wenger hadde sagt at mange trodde trenere skulle være flinke til å motivere sine spillere. Nei, slik er det ikke. Du kan ikke motivere noen som ikke har en egen-motivasjon. Men har de det, har du mye å bygge på. Heri ligger det en relevans for skolen; vi må få tak i elevenes egen-motivasjon. Bygge på de sterke sidene. Det de har interesse for. Det brukes ekstraordinært mye tid på ting som ikke fanger elevenes interesse. Har du først fanget interessen, har du mye å bygge på! sier Puttnam. Etablerte pris for lærere og skoleledere Lord David Puttnam trakk seg tilbake fra filmproduksjon i Han engasjerte seg da i utdanningsspørsmål, teknologi og miljøvern. Han ble mer enn gjerne med på laget da den britiske utdanningsministeren engasjerte han. Han ville blant annet gjerne være med på å fremme og oppgradere lærerprofesjonen. Puttnam fikk ideen til å etablere en pris for lærere, The National Teaching Awards. Etter flere runder med både departement og lærerorganisasjoner, ble prisen etablert. Lorden hadde kontakter i BBC, og det ble et TV-sendt show ut av dette. Fra den spede begynnelse med 800 årlige nominasjoner, får de nå inn nominasjoner hvert år. Alle skoler inviteres til å nominere fremragende skoleledere, lærere, lærerassistenter og styrerepresentanter. Skuespilleren Emma Thompson ble leder for Teaching Awards i Hun har sagt: «I owe so much of what I ve done to my fantastic teachers at school and at university and it s exciting to join in celebrating what is probably the most important profession of them all». I 2009 laget Puttnam en film om utdanning, sammen med Sir Michael Barber, hvor høyt profilerte personer snakker om sine skoleerfaringer. (We are the people). Alle husker den gode læreren. Filmen ble laget for å feire disse, sier Puttnam Skolelederen 9

10 Intervju Lord Puttnam Vi har ikke noe annet valg enn å omfavne den nyeste digitale teknologien på alle nivåer.» Utvikling og profesjonalisering Jeg har besøkt over 400 skoler i Storbritannia. Jeg har sett mange dårlig utstyrte personalrom! Han legger vekt på at lærerprofesjonen hele tiden må arbeide med utvikling og forbedring og peker på at antallet som har tatt mastergrad (ca 6,5 %) har ligget stabilt altfor lenge. Det er viktig at de som ikke egner seg som lærere, finner seg noe annet å gjøre. Denne profesjonen kan på sitt beste endre menneskers liv. Lærere er gjensidig avhengige av hverandre, den som ikke yter sitt beste hemmer fellesskapet. Puttnam viser til Singapore hvor lærerne bruker 70 % av tiden til undervisning og 30 % til egen- og fellesskapsutvikling. For Lord Puttnam er det nå de unge som skal forme framtiden, som er i fokus. Barn og unge er vår mest dyrebare ressurs, og jeg ønsker å oppnå en sikrere og mer fantasifull fremtid for dem. Det krever at vi blir betydelig mer fantasifulle spesielt i forhold til måten vi utdanner våre unge. De gode ideene oppstår gjennom samarbeid. La elevene flytte rundt og bryne sine ideer mot hverandre. Sam arbeid i grupper er virkeligheten de vil møte i arbeids livet. Den må de også møte i skolen i langt større grad. Samarbeid utvikler muligheter. Puttnam slår et slag for film som utgangspunkt for gode diskusjoner og refleksjoner. Den setter følelser i sving. Tidsskiller Lorden er opptatt av kulturelle «revolusjoner» hvor en ny tid overtar for gamle tradisjoner og det ikke er noen vei tilbake til det gamle. Hvor en er nødt til å følge med på det nye. Han så blant annet et slikt tidsskille da han første gang kom til Hollywood i 1969: It was run by half-a-dozen men, all in their 70s and called Sol, who were married to each other s sister, chewed large cigars and played poker together at the weekend. By 1972, the Easy Riders had driven the last of the Sols out of town and Messrs Scorsese, Coppola and Lucas ruled the roost. Han påpeker at vi er ved et slikt tidsskille når det gjelder teknologi. Vi har ikke noe annet valg enn å omfavne den nyeste digitale teknologien til læring på alle nivåer. Teknologien, spesielt smarttelefonene og internett, har fundamentalt endret måten folk kontakter hverandre, lærer seg om, og engasjerer seg i, verden. Vi har tidligere stått overfor slike historiske tidsskiller. Her gjelder det å henge med! I en global verden vil alle konkurrere om de beste jobbene de som er best på teknologi vil vinne. Selvfølgelig dreier det seg om kompetanse og kompetente lærere som behersker teknologi og kan tilrettelegge for læring. Skolelederne er naturligvis viktige når det gjelder styring og implementering. Det må gis tid og rom for å prøve ut. Det er lov å feile. Mange føler at de mister noe av kontrollen i undervisningssituasjonen med økt teknologibruk, også på grunn av egen usikkerhet? Ja, men vi kan ikke diskreditere teknologien på grunn av dette. Elevene har mye å bidra med. Undervisningen kan vinkles mer interaktivt ved at læreren for eksempel innleder om et tema og presenterer en problemstilling: Hvordan vil dere løse dette? Jeg er sikker på at PISA-resultatene vil vise at avstanden mellom høyt presterende land og lavt presterende land vil øke. Dette kommer til å bli en stor politisk utford ring! (Resultatene ikke kjent da dette intervjuet ble gjort i midten av november, red.) Foreldrenes rolle Vi kommer inn på foreldrenes rolle og betydningen av sosio-økonomisk bakgrunn. Lord Puttnam har reist mye i asiatiske land, og svarer på spørsmålet ved å gi eksempler på foreldre som er villig til å ofre mye for at barna skal få utdanning. I Vietnam bruker foreldrene 30 % av sine inntekter til avsetning for sine barns utdanning og ser gjerne at det skjer ved et utenlandsk universitet. Til sammenlikning bruker foreldre i USA 30 % av sine inntekter til bil, ferie og tv. Det er de som er villige til å ofre noe som vinner «krigen», sier han. I dag har vi en global konkurranse i arbeidsmarkedet. Samfunnsdebattant Lord Puttnam er opptatt av at en må undersøke saker gjennom flere kilder. Det holder ikke bare å bruke Google og tro at man finner sannheten. Et kritisk og undersøkende blikk må til for å bringe deg framover og gi mer innsikt. Dette må en også legge vekt på i skolen. Han er en engasjert samfunnsdebattant. I Overhuset representerer han Labourpartiet. Det sies at han i en periode var en av partiets største økonomiske bidragsytere. I debatten om en ansvarlig og nyansert presse i Storbritannia etter News of the World sin avlyttingsskandale, engasjerte han seg gjennom sitt arbeid i House of Lords for å legge press på stats minister David Cameron for å få gjennomført en reform der pressen utøver mer selvjustis. Puttnam har nå flyttet til Irland og er utnevnt til Ireland s Digital Champion. Han er styreleder i Futurelab og sitter i styret i Promothean som utvikler digital læringsteknologi. Jeg vil bruke mine siste aktive år til å reise rundt å understreke viktig heten av implementering av oppdatert teknologi i skolen og mer profesjonell og fantasifull undervisning, sier han. 10 Skolelederen

11 Å finne rett lærer er viktigere enn noensinne. Heldigvis er det også lettere. CN109/01-R1A Fra 1. januar 2014 vil ansettelsene du gjør få større konsekvenser enn noensinne. Med Kompetansenøkkelen har du full oversikt over undervisningskompetansen i norske kommuner. På din egen PC kan du se hva som finnes. Hvor det finnes. Og hva som mangler. Så du kan finne rett lærer. Til rett fag. Og være godt forberedt for den nye skolehverdagen. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss eller Riktigere beslutninger. Bedre skole.

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder SKOLELEDEREN Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse Landsmøtet 2015 s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder s 10: Professor Røvik: Skolelederen må være en etterdikter s 22: Eli Bjørhusdal:

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse Nr. 7 September 2009 www.nslf.no Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6 Rektor Engelsø: Realkompetanse også for ungdom? s 21 Professor Møller: Hva slags resultater er

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen Skolelederen Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen s 10: Sverige innfører karrieretrinn for lærere s. 8 s. 10 s. 20 s 18: IT som drivkraft til å

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

Kunnskapsministeren om skoleledelse

Kunnskapsministeren om skoleledelse Nr. 10 Desember 2009 www.nslf.no Kunnskapsministeren om skoleledelse Læring i fokus med Learning study på Øjersjø Oslo kommune må kartlegge rektorenes arbeidsmiljø Professor Røvik: Hva skjer når ideene

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Til Hudøy med 130 foreldre på laget.

Til Hudøy med 130 foreldre på laget. Nr. 6 Juni 2008 www.nslf.no Til Hudøy med 130 foreldre på laget. side 6 Lektorlønn skaper press på lederlønn? s 10 Gruppeoppgaver og legobyging i stillingsintervju. s 12 Når forholdet til lederen er årsaken

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi?

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi? Nr. 8 Oktober 2009 www.nslf.no Professor Terje Ogden: Vi trenger et bredere læringsbegrep. s 6 Nytt utdanningsprogram med entreprenørskap. s 12 Professor Johan From: Hvordan gjøre skolen til en variabel?

Detaljer

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Nr. 9 Oktober 2011 www.nslf.no Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Skap dialog mellom skole og hjem Debatt om læreryrkets status En gull og to bronse! 20.000 timer m Lavere totalkost med Levetid på lampe

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

Nr. 2. Februar 2011 www.nslf.no. Nytt manifest mot mobbing undertegnet

Nr. 2. Februar 2011 www.nslf.no. Nytt manifest mot mobbing undertegnet Nr. 2 Februar 2011 www.nslf.no Nytt manifest mot mobbing undertegnet England: Lærende samtaler MGP som læringsarena? YS innbo nå også med id-tyverisikring 80 000 YS-medLemmer HAr ALLerede kjøpt YS innboforsikring

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer